~.

"

TopkapiSarayi Muzesi

MiNYATURLERi
'.

ISlAM

.

.-

nhy-DC&YesiiOrdek

Sanat ve Kiiltiir YaymJan
1

Topkapi Sarayi Miizesi

iSLAM MiNYATORLERi

Ft1iz01gman-ZerenTantndt

Giizel Sanatlar Matbaasi A.~.
Istanbul, 1979

Ali RIZa Baskan

iC;iNDEKILER

o

SOz
MOGOLDONEMj

,

:.....
: Tebriz Okulu

7

SEL<;UKLU DONEMi
lLHANLI

9
12

INCU DONEMi: $iraz Okulu CELAyiRLER DONEMi : Tebriz ve Bagdad Okullan MUZAFFERiLER nONEMi: ~iraz Okulu TiM RLU nONEMi
~iraz Okulu

15
16 18

18
. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 20 20 23

.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .

Herat Okulu

KARAKOYUNLU TURKMENLERi DONF,:Mi: ~iraz ve Bagdad Okulu AKKOYUNLU TURKMENLERi DO EMi: $iraz ve Tebriz Okulu
Alliiim Resimleri

26
31

SAFEvt

DONEMi ,
, , , , RATORLUGU , Bubara Okulu

42 '
, :.............. ,..........

Tebriz Okulu Kazvin Okulu Isfahan Okulu ~iraz Okulu OZBEK DONEMI: MUSLUMAN HiNT iMP

42
42
42

49 51 52

OSMANLI

DO EMi

, .. , .. ,.,

53
53 59 64 64 6S 76 85

Ba~lnnglCl.Jldan XVI Yiizyd OrtaJarwa Kadar Saray Okulu XVI. YiizYll ikinci Yansmda Saray Okulu .'.................................. X I. YiizyIl Sonlannda Saray Okulu Osmanh Imparatorlugu Doneminde Bagdad Okulu XVII. ve XYIII. YiizYlllarda Saray Okulu KlSALTMA HATT T
ve KAYN.!U(LAR

,.

niziNi , . t ntzlxt NA.Kl(A~ ve CILTCI DIZ.IJ:

,.,

,...........
"...

87

Topkapi Sarayl Muzesi Islam MinyatUrleri Katalogu .

Bundan sonra yayrnlayacagrmlz eserler hakkinda bir flkir verebilmek il.Kemal Elket1 Bu eserlerimiziin gayesi. her konuyu en yeni bilgi ve belgelerle verebilme lrnkarunr saglama arnacrndaytz. Bunlardan blri de "TercOman Sanat ve KOltur Yaymlan" dlzlsldlr. .imLizOn cesltll konulan en selahtyetlt btllrn adamlarmm kalemiyle Turk ve dunya okurlanna sunulacaktrr. blr memleket hizmetl olmakla beraber milletleri birbirine baglayan insan zekasimn ve kudretinin timsali sanat eserlerini di.islam Sanati'run cesitll orneklertnl vermek suretlyle tesebbusurnuzun ilk adrrmru teskll etmektedir. Sedat Hakki Eidem) Turk Ko!?kleri ve Kasrrlan (Prof. yardrrn Allah'KEMAL ILiCAK tandir . . Ancak.e~itli tesebbuslere girililmi~tir.. 123 -.:in bir kacirun lslmlertnl kaydedelim. Sedat Hakkt Eidem) 456789- Topkapi Sarayi Muzesl (Kemal elg) Turk Cllt Sanan (Kemal Turk SOsleme Sanati Tugralar elg) (Azade Akar) Turk Denizcilik Tarihi (Hayati Tezel) (Vahe Berkin) Turk Yazi Sanatr (Ugur Derman . Bu dizl lclnde.inya sanat alemine sunarak insanllga hizmettlr. ~alr!?mak bizden. Nurhan Atasoy) Bogazi~i Yalrlan (Prof. Bilindigi gibi. Terciiman Gazetesi Sahibi . uzman olanlarm bile zarnan zaman diistiikleri hatalar veya brraktiklan bosluklar da lnkar edilemez. Turk tarih ve sanan Ozerinde bugOn butun dOnyada biryilk bir ilgi ve yogun blr cahsrna vardrr. Elinizdeki bu eser.TERCOMAN SANAT VE KOLTOR VAYINLAAINI SUNAAKEN TercOman MGessesesi Turk tarihi ve medeniyetini dOnya bilim alernlne tarutmak lcln I. mOze ve arslvlertrnizde bulunan belgeleri.. bilginlerimizin yeni bir tasnif ve yeni bir yorumla lslernelerinden dogmaktadlf. rnllll kGltiiri. bu bosluktan gidermek igin. Bu tmkanlar. Turk . Turk Giyim Tarihi (Prof. lste biz. Takdirlerinize ve basanya ulasrnak lcln. Dr.

.inyatiirliieserlere biiyiik ilgi gostermi~lerdir. degel'li eserlerden bazasi daha oneeleri kuranlar. hlaDl diinyasimn digeI" yorclerinde baz1. Heniiz yeterinee Ier.('-rier OSltlllnh imparatorlugunun Sarayrnde.mJ~tlr. V€!I'~.lardan Kahirc'yi alJ~yla ilgili olanlar hulunmaktadrr .!inde. XV. oZt'llikle sanat eseri niteligindeki el yazma . yiizytllarda Iran'da Karakoyunlu ve Akkoyulllu Tiirkmenlerl zlTlanan belli blr gelisim XVII. yiizylldan XIX. 'I'imurlc vc Tiirkmen minyatiir okullarmdan son derece onemli orneklere sahip olusudur. CetayirU. ltlg-I! ise Imparatorlugun genlslemesi srrasmda ) apilan Ietihlerde sav34 ganimeti olarak aim. yiizyn son !tt'Yl'egine. Yavuz Sultan Salim'in 1514 de Safe vi haskemi Tebriz'i ve 1517 de de MemlUk.nyatiirlii yazmalan vealhiimleri tarnnmamrs bakmnndan alan bu eser- keleksiyonlarmdan birine sahiptir.'£0 m. Yolsuiluk yaph~ sspta.yandan do. Padisahlarm tahta 9lkI~ tarenled. elei ziyaretleri. Bu koleksiyonun Saray'da ulusrnaya baslamasi. yiizyll Saievi doncmi minyatih tyizgisi il. bit. Safevi veozellikle Osmanb 9ag1 eserleri bakimmdan biiyiik bir deg-ere sahiptir. 1976 da ziyarete a!fll. Diger tarafran. Saray'm kurulus yillarma kadar iner. Osmanh t. Padisalun bazinesi i~jn toplan. eserler it. islam minyatili okullarmm kro- nolojik bi¢mde geli~im. D1l' yandan saray atolyelcrinde essiz resimlerle siisHielyazmalan hazrrlamrken. ozellikle islam m. Daha sonra {( Yeni Kiitiiphane») adr altmda saraym uQiincii avIusundaki Agalar Cemilnt.J.rlaruru~ e". Kolleksiyon.mda. Topkapi Sarayr miize oldugu yillarde Saraym t. nulmas. XII.Illln~ttr..IJ~malar. siirekll ~a. Btl yazmalann biiyiik hir !.oldiiriilen ~ilerin sahip olduklan sanat eserleri ve krymetli e~ala:r da saray hazinesine almrmsnr.ogun.in daha dan soma.e~illi yapilanna da~ olarak bulunnyordn. ilk kez sergilenmeye ~ah~llmI~" Aynea XVl. Ozbek vaHinr minyatiirlerine de yer o 7 . yiizyIl ba~arllla kadar [slam diinyasimn ge~itli minyatiir okullanndan omeklerin yer aldlgl Saray kole. eserlerinden sonra XIV· XV. rna eserler.ksiyonunun en belirgin yant Hhanh. TOpkaPI Sarayinm sahip oldugu 00901.iincii avlusunda bulunan Hazine kogur.runun alt kannda di1zenlemni~ ve 23 nisan 1966 da ziyarete at. son derece degerli eserler olusturur.slarm oliimlerinden sonra clmayan krymetli vezir. Hc-nleu hemen tum Osmanh Padisshlarr kitaba. BiT sure sonra. Ozellik. Tebriz'den biiyiik ~apta ve dcgerde esar saray bazinesine gctirilmiwtir. Buularm oneml] hir kismmi Tiirkmen saraymda yaptlrru~. nura].yiizii ~km minyatlirli.le toplanmis ve geldikleri yere gore adlandn Ilarak bOIiim!cndirihni~tir. siinnet diigiinleri i~in komsu iilkelcrdcn. onanlan saghkh bir ortam saglamnk amaciyla sergi bin ada yeni sergi diizenlenere k. kismen sergilenmistir. varisleri benzeri onemli gorevlerde bulunan ~ah. rrus ve Saray hazinesine kaydedilmi~tir. Eserlerin bezilarr. ge~en minyatiir dooeminde 11a- okulu Sergicle Seleuklu ~ iirneklerine agrrLk eserler. okulu rnekl eri. ozellikle Safevilerden armagan olarak gonderilmi~tiI.ml~ur.le.ini ortaya koyan ilk sergi Saraym iit. Bu yolln Saray hazinesine geldigi anlasilan eserlerin ba. azledilen.ONSO·Z Topkapi diinyanm sayili SaraYl Miizesi. 26 Hasira 11 kapahlmrs .i yazm8 vealhiim vardir. yoluyla da bix 90k minyaliWil eser sartly haainesine girmi~tir. kazasker ve e§Yalanna el ka. arslv helgelerinde kolayhkla saptanahilir. Yeni KG til phanede hulunan bu kitaphklarda be.agmda «muhallefat» adrverilen bu yolla saray'a alman elyaz.. cilt ve yan omeklel'i veya yagh boya portrelerle birlikle.

Salonun yandan biiyiik boliimii Osmanh dbnemi Tiirk mlnyauirlerine ayrilarak. XV. Sergiyi taruuna ve helgeleme amacma yonelik olan bu katalogda okurlara islam resim usluplan konusunda ozlii hilgiler sunulmaya yah~~~tu. Tiirk minyatiir okulunun verileri belli bir geh~im !. saym Zeki Onat'a ve mathaa persaneline te~ekkiirlerimiz sonsuzdur. yiizyll baslarma kadar Osmanli .izgisinde sergilenmistir. yUzyli ikinci yarrsmdan XIX. Katalogun yaynnlanmasun gerceklestiren Tercuman Gazetesi Sanat ve Kiiltur Yaymlan yonericilerine. basrmmda titizlik gosteren Giizel Sanatlar Mathaasi yetkilisi saym Ergun Baskan'a. ~~itli sanat ~eVl"elerininiiriinleriyle apI bir grup olusturulmustur. B . Saraym sahip oldugu en iinlii eserlerden «Fatih Albiimi!» adi jle tanman Yakup Bey albiimiinden secilen.verilmistir.

76 ~ekil Suvar al-kavakib as-sablta Abu'I Husayn.. YUzyu sonlanna dagm hazulandlgl tahmin edilen Kalila ve Dimna adh eserde yer ahr (no.a Anadolu Seleuklu Devletinin merkezi Konya da haZll" landw anlasilan eserin miujutin-leri tamameu diizeysel hir ilsluptadrr. Yliym : E. no. Diyerhekn-.3 x 16 em. bur91al'l tasvir eden ~ekilJer siyah miirekkeple 9izilmil. al-Husayn al-maruf h.1308).. Diger Selcuklu devletlerl ise. Y iizyu ba~l!lrlIld. Musul ve Bagdad gibi i-ehir1er bn donem minyatiir sanatunn korunduguonemli sanat merkezleri olmustur.Rahman h .. 10 Safer 525/M .. doga semholik olarak belirtllmis. 'Abd ar.ikilmetler kurulnnrstur.. XIII.r gihi. bazilarr boyanml{hl'. Bagdad'dan Anadolu'nuD i$lerine kadar uaanan geni~ hir alan l\.irmesidtt. sel konulu eserlerde yer alrr.!. am 1. 376/986) tarafrndan M. 7044) 23. mlnusnr. AnLik· Bizans resim sanatimn etkileri yer reI' giiriilmesine ragmeD. nesih hat. Hattat bu niishayr kendisi: i9in $eyh Abu Tahir Abdiilbaki'nin nllshasmdan kopya ettigini ve l'esim. Azerbeycan Mezapotamya1 Suriye "0 Anadolu'yu da ele ge9irerek buyiik bit imparatorluk haline geImiJ. 7). Bilimsel konulu eserlerden bazrlarmda ge!.9alan. Wellesz. resmin zemmr krrmizr.26). Biiyiik Selguklu bukiimderlarmdan Melik Sah'm 1092 de iiliimiinden sonra g:lk. <.'D eserin kritik bir degel'lend. Ptoleme'nin astronomi kitalnna dayanan (Alm. slyasal nedenlerle Pa:r. A Y. Bumann yam sirn mesnevi ve hikaye kilaplan gibi edehieserler de resimleadirilmietir..:ukltt minyatfu sananmn en Hgi 9ckici ve tipikornekleri Topkepr Saraymda huhrnan Varka·u Giiiojah adli mesnevide yer (no. Ornar h. fig.g. 3493 (Kara'tay. III.lcrdir.20-21. Ahbasiler devrinde Antik kapmkJardan derlenmis yoya dogrudan dogI'uya Arap~aya ~evirileri yaptlnno? np. Seleuklu dcn·iwgereserlerinde gorillen motiflerle siislenmistir. Sel. 1009·10 tnrihHdir vc Oxford Bodleian kiitiiphanesinde bulunmaktadrr (WeUesz. Figiirlerin yer almgl mekaular. Omaras·Sun (olm.inde kalan Kenya.. 400/tV1.5). Minyariirlerln hir k:iSml. Bunlardau en t:t.an siyasi k81'1~lkIlldar sonueu Imparatorluk pal'9a1anarak diiTL biiyiik SelgukJu devleti olusmustur. Jlp.'nekle:ri muhtemelen XIII. astronomi ve mekanik hullJillan ifeTrm Lllim. 1. 1. egemen oldugu yiirelerde hazarlanmrstrr. Selcuklnlar devrinden giiniimiize gelea minyatiidii elyazmalal'l gcnellikJe. OzeHikle XII· XIII.. Antik ikonografiyi siirdiiren resimlerde 9izgi..izgi ve rcnk erken isliiru minyatiir eanaumn iligcr (lrueklerinde oldugu gibi. yiizyda ait 9~itli kopyalan giiniimiize gelen bu eserin en erken omegi H.mJi ve yerle. botanik. Eseein kolofonunda Va51k b. Seleuklu minyatiir okulunun Topkapl Saraymda buIunan en g~oJ. resmi soyutlaeuraeak higimde kulla. 9 . 956 Y1' linda yazlianesex.rine Mogollann istilasma kadar siiren holgcsel bi.a. pp.agest) IX. mavi renklerle boyanw. A. al-~evkl taraftndan II. Arap!.SELCUKLU DONEMi Sel~uklu Tiirkleri 1040 )'IlmdE\ Horasanda Bagullinz bir de vlet kurduktan krsa bir siire sonra Iran..unomiirlii olaru Anadolu Selcuklolaridrr (1092 . 43·M. 6). Imparatorlugun daglimaslyla ortaya 9tkan Mesapotamya ve ~evresjndeki hhlgesel hiikiin:letlerill ve Ann· dolu Selguklu devletinin. Imparatorhigun kurueusn Tugrul Bey 1055 de Bagdad'l ~ ve yaprlan anlasma sonueu hallie sadeee ruhaui bir lider durumuna getirilmistir. Yiizylia ait ArapI. lIBl Ocnk da kopyaedildigi kayrtIidrr .1eri de kendisinin yaptllPru kaydeder. Ali h. 148 yaprak. £igiir tipleli ve klynfetler Islsmi karakLel·dc(lli. Sablt yIlchzhm. bu donem minyatiir sanatana gencllikle islami dii~iinneye uygun soyut hir iislup hakim olmustur (no..

Ermcn'l idaresi alunrla bulunduran Melik Abu'! Faza'U tluhammed'ill kiitiiphanesi isin haznlanwgl kayrtlrdir. nesih.r Diya:rhaklr Artuklu Sultam tIe ~elril iSLegi iizerine yuulan seklinde sateknik maki- ray miihendisi Abi1'l-lzz abu Bekr Isma'il b. 153 minyatu. » imzaai vardrr. 3. 1206 Mareda Muhammad h. ureli kilitler ve eymaeihktan bahseden ~e~tli holiimlere ayrrlrmstir. m. Ara. Diyarhakrr.Kii 'ld tarahndan al-Hlkam va Mahasin al-Kalim yazllsn eser.5 em. AY. Bu e er. 173 yupTak. s.lao"'l~ 5ayfasmdn is' am. Kitab al-Hasa'Is A.. Bir kismi islami An tik orneklere baghdu" B ir (tiger y.in 11aznlandliI kaynhdir.) De Materia Medica adlr botanik ve zoclojiden bahseden esernin Arapea tevirisiJir. 7144) 33 x 24 em 179 yapTak.nesili hat. up. AY III.igI nilshadan koypa edildigi ve eserdeki resirn ve liekillerin Cazari tarafrndan yaPllru~ kayitlrdrr. miizikli makineler.!j. ecza ve tIP ilimleri He ugra~ml. Yaym : Ogiitm. frskryeler.. Ampra. no. Cabbal' b. hat. 1210 yrlmda kopya dilmistir. Ba. p. ip~iroglu~ ts. kapsryan bir eserdir. res. Dioskorides'in (M.2115 26. ['1usa b. YaznUlnw U2~IDUU Dios kor ides ve ogrcnciliu'ini tasvir eden min) II Liirlerde Bizans sa D8 tLDlD etkileri giirUIiir. Bu niishanm kclofonnnda H. AP. 67~74. otomutik kaplar. YuzyIl. Ii h. Su saatleri . Osman al-H~a£i (Ha auk y£li) tarafindan. 6679) 30 x 1B. no. Arapfa. III. l228 Araltk da hattal Abli Yusul Bnbnsm b. Yusuf al-Mavsili (Musullu) tarafmdan y8Zl1ml~lIT. Muhtar A. nesih. 274 yapTuTe. Grube. 626 SaIer/M. Yu u£ b. 3~4 5. tarih konularun i~l'ir ve tao ribsizdir. AP. insan ve hayvan NIlST ad-Din Mahmud'un (1200·1222) neler. MI. fi Ma'rifat al-Hrval al-Handasi a A.p~a. no.en. Arapra. p. Ill. 56 minyatiir tedavi iyle Ahmad ibn al-Husayn ibn al-Ahnaf tarafmdan azalnnstrr. . Rehber. hot. AP. Ali . 3472 (Karatay. 3 minyatiir. 602 $ahull/M. 5. Rum. H. Bunlardan r. 38.M uhassir b.Razzaz al-Cazari tarafmdan huluslar. tulumhalar. Yaym: Ettinghausen. ve ve iislupl~~ goriintiilel'iylc ozellikler go terir.2. 171 ya. 29a. Fa Lik al . 7191) 563 bitki resmi 31 x 24 em. al·.. ayfasmda Atibek Yilmay'rn katlplezinden Abu'} Ma'iili Yunus Davadal"III kiiLiiphanesi It. unanh alim ve filozoflarm sOzlerine dayanan Ielsefc. Salon. YaYlD : Ellinghausen. e erin yazaIl Cazari'oin kendi eliyle yazd. Kitab aI-Baytara A. p. nesih hat. 100 10 . 74-78. Eser. I 4. Ba_langIf. HI. Binicilik ve atlann ilgilidir. al-Ha an tarafmrlan H. yiiZYlhn ilk yan mda kuzey Mezapotam- arm: Ettlnghausen.5 x 19 em. 97. 2127 (Kamtay. rin kdklerinde «Amel-i bd al . ip~iroglu. 3206 (Karatay. Solo'at Aristo gilli alimleri ogrenc!1eriyle tartrsirken tasvir eden minyaLiirlcr ya'da -apdmli clmahdir. no. 6 6/M. res. "t muht melen. K. 14 lninyatuT XL Yiizyu yazarlarmdan Abu'1 Vala al .prak. Bitki resimlerindc grup ise simetrik 29b deki bitkil uslup hirligi yoktur.

JJmJ' hi. 1975 rapra1£. bir ihtimalle XIII. Chirvani. KaHIl ve Dimna n.Kasun Mahmiid (Gaznevi) na yBZ~ manzum. Tiirk ve hat! dillerine ~vrilmi~tir. s. Suryani. Huveyyu» yazl. Grube. 8. 396) Rerim 1. Bu sanatgmm XIII. yiizytl ~aUlerinden AyyUki tarafmdan Sultan Abu'I. FIlr8. s.bileleri arll81Dda geger. no. ReMer. YiizyUda yapllan F~ ~viridir.821. s. fig. 38. Muhammad al. 36-39.o. Melikiah . 37. no. Hayvan m.kByeleri igerir. 7. Mahmud h. ur. 841 (Karat4y. Biiyiik. H. 363 (Ka:ratay. Iu. yiizyilin ilk yarismda Konya'd.3 em. t~iroglu.2 . Bu nedenle kopya tarihi ve yeri hakkmda bilgimiz yoktur. 54..6. yiizyu sonlannda m.sallan kitabr olan Kelile ve Dimne insanlarm ve hiikii. am- am YapD: Ate~ pp. XI. no. res. 8.hc:hl'. Muhammed zamanmda. p. 11 . Tarwiz olan eserin minya'tiirle· rinden birinde (y. 1-262.a y~adlgt 88pta~. 228-229). FY. 143-152.irogIu. s. MM. nerih hta. JR.14. Bir90k yapraklan kan~Ik ve SODU eksiktir.mda.inyatiirl~ olmabdtr. 70 yaprak . 14-16 In. FaJ'sga. Arap.lfah bu olaym bhramanlandlr. nenh hat.a.rlarm ibret almalan igin ya~. 2. tp.37. Ahd al-Hamid tarafmdan XII. Burada sergilenen eserThn Mukaffa '0111 Arap. 01ay Hz.nakkq al .21. Al'ap k. 868) 23 " 15 em. 7. 911~virisinden Nasu Allih h. pp. 15. Varka-u GultAh 8. MJ. Yapn : Ogiitmen. 39. FY. (Ozergin. tp~l'O. 58b) nillqm «Amal-i Abdiilmu'min b. 71 minyatur. Varka ile Gii. Farsfa 124 minyahi:r. Orijinali Sanskirit dillnde olan eser. Pehlevi. Waley and Tidey. bir Ilfk hikayesidi:r.g. res.

p. 61. Aralannda Uygurlu . Orijinalinin Mogolea oldugu tahmin edilen bu eserin.:okeseri I'esimledigini be1irtirJer (no.nligl siyasal giieiinu tamamenyitirmistir. ~ebir bu yillarda imar tl~ Lir.1307). resim gelenegine baglanan ger~ek~i yaklasrmda minyatiirlerle sii lenmistir. Topkapi Sarayr KiituphaJ.ekmekteillr (no. vezir RCfUleddin'in hll9kanhgmda bh heyet tarafmdan hazu-lanan (Gimi al·Taval:ih» adh eserin ~e~iui niishalarmda yer alrr (no. ilhanh hukiimdan l Gazan Han'm (1295. destanlar Orta Asya ve Uzak Dog. Sany albiimlerinden birinde yer alan bu devre ait ~e~itlireslmler arasmda.rinde en parlak ytllarUll ya~alnJ!jib. Genel bi:r diinya tarihi olan «Cami iit . Farsea.Kaynak. Arapga r.anla~Ilmaktadtr. Mogol imparatorlugu diineminde minyatiir sanat.TevaI'm» adh eser. 70).Tavirikh». Bu eserlerdeki resimlerin en belirgin ozelllgi. Ciimi at-Tevarfh'den ikJ mlnvatur H. 8. belkide tahta gJkI~torenlerini tasvitt'eden bu resimlerden ikisi sergilenmistir. S.esinde ig:nde devrinde y~ ve resimlendirilmis holi. Sa~ay albiimlerinden birinde yer alan bazl resimlerin. Sizgi ve rengi'l £igri. 2153 numarali Albilmden (Bu albiim ifin s. ~iklik dikkati geker. Hiilagu Han xumamnda Bagdad'l alarak islam Imparatorluguna son vermisler (1258) ve bir ka~ yL! i~inde Mogol Imparatorlugunun hudutlari kesinlik kazannuanr. tarihli minyatiirler lse «Gar asp·name» adli eserde yer alir (no. 163 . Sarayda Toren y..lkrru~sa da Mogol Ha. Mogol ressamlleL Ebu Said dcv.1304) emriyle vezir Re~dedlin ba~kanhgmda hir komisyon tarafmdan hamlanmaya ha~~ e Gazan Han'm halefi Olcayto Hiidabende (1304 -1316) devrinile tamarnlanarak hiikiimdara takdim edilmistir (1306 . devrinde Tiirkge. 12 . 10-12). konularmdan ve uslup i:izelliklerindellt.1316) ve Ebu Said (1316. Mogonar devrinden giinii. miize gelen ilk: onemli minyatiirler. Gazan Han zamamnda Islamiyeti kesinlikle kabul eden Mogollar. ((Cami at .lar bu donemin en yeten<:kli sannlpslllln Ahmed Musa oldugunu ve sultan adma hir t. o-rellikle manzara resimleri dikkati !.Tevarih)}in Mogol Hanlan tarim lie ilgili. Her ~eyden once resimlendirilen eserlerin konusunda biiyiik brjr degi.imlerin hulundugu Farsga jki niisha bulunmaktadir (H.r. Mogol devrinden giiniimiize gltlen en get.iLHANLI • MOGOL DONEMi: TEBRiz OKULU xm. 5aray ileri gelenlerinin yer aldlgt reshnde. AYrIca. Baskent Tebriz'in en parlak donemi Gazan Han'in saltanat yillarina rastlar (1295-1304).175). Pekin'deki Biiyiik Han'a hagh olduklarun belirten ll-Han admdan vazge~erek sadece Han admi kullannnslerdir (1295). 41). Seleuklu iislubundan ~ok fm:kh bir gi:iriiniim kazannustrr. dini konular.e~itli kopyalari hazll'lanml-\l ve 'aunlardan yogu resimlendizilmisrir. 8. Daha sonra biikiim siiren Olca:yto (1304. 13). 148b. hiikiimdar ve imparatori~e bir taht uzerinde biJ:likte oturuzken tasvir edilmi~lerfu. 9). 1654 IlIal «Jemi al.Tiirk sanatkarlarm da bulundugu kalsba11k hir ekip tarafmdan resimlendirilen ((Cami at-Tevirih») nushalan devrinin en onemli eserIcri araamda yer alir. giiniimiize gelmemie bir cildine ait oldugu. 1653 ve H.de knllamlmis almasidrr.9. 35.rlerin haeim degerlerini belirtecek bigim.5 oX 30 em. Tal:ihi eserler.1335) donemlnde de sanat faaliyetleri siirdiiriilmiilltiir. Ebu Said'in oliimiinden soma 1355 yilina kadar bir ~ok I prens tahta !. yiizyU baslarmdan itiharen Onasya'Yl istilaya ha~yan MogoHar. Mogol Hanlarmin saraymdaki torenleri.

711-86. Grube. res.48. nakkas ve hattatlar hakkmda bUgi veren II. 951jM. 10 . Eyiiliogitl. 4. fig. Sarayda Toren y. no. Ettinghausen. hi' 'alliiim ismazlar.. s.8. 5. Dost Muhammed'in eserin dnsoziinde venhgi bilgiye gore.12.» p 360 . Ilhanhlar doneminde han'a riiccar e misyoncrlerle gelen Ball sanatr etkilerinden de soz edilmektedlr (Eltinghausen. 107(1 36 x 25. Bir oneeki resme nazaran dab a kuvvctli renkler kullanilanstir. Yspn: Karamagrah. 10. 12. 31b. MUJ1ru. Miracname Ml~vati.20. 1549? ) haairlanrmsur. Muhammed kendinden planda Peygnmhcr'in Mirac i:inecki Peygamberlel' arasmda otarurken tasvir yolculuaUll<l ha~hYHcagl tas ve Burak giirilliir. Muhammed ve Melekler y.» P: 377). Safevi sultaru ah Tahmasp'm (15241576) karde-i Brhram Mirza i~in (Ohll. u. Album nesimleri i"inrle en ilgi !.4 x 24 em. 42a. 34. 2154 MilSe minyaLiirlerinin jl.i Cengiz Han» adh cserlcrdcki minyatlirleri yapl11l ttl'. Resim 3 Arm tiptc hir ti:ireni tll.eyregindc hszarlannns olmahdir. no. II.<. XIV.2 em. Muhammed'e bir melek tarafrndan y. «Mir&'e· name» ve «Tarih.1inde bulundugu r-Ihiim. res. «Ke1ile Dimne».inde gc~mi~iI1 ve devrrnin unlii attat ve ressnrnlarmrn csr-rlerinin buluntlui"'1I. hiikiimdarlarmdan Ebu Said (1317 -1335) doneminde ya~allll{l iinhi bir ressamdrr. 610 alt 61b. ip~iroglu. Hz. yiizyu ilk c. 62a.n 1 t'lgf' nittJigi tasiyan. no. On Hz. 1M. yiizyrllara ait seeme rninyatiirler. P: 183).irleri Behr(l1n [irse lbiimiinden. Ogulmen.U· med'in yolculuguyln ilgili minyariirlerdlr. 23u. 121a iist.izyll ortalarmn dogl't't Tcbriz'de hazulandlP. Hz. Kudiis sehrinin lakdimi Yaym : tp~iroglu. 86. p.5 em ol<:ii. 4. Ahmed Musa'nru resimledigi Mn-acname adh e erden oldugu anla¥1an bu minyatiirlerde Uzak Do~tl ve Orta Asya etkilerlnin yam sua. Hz. 56-62. 3lb. 38. 36·39. Dost ~Iuharnmed. ut. Islam r siui -auau i~. 89. «Ascension Min iatures. JR. 1.iim hazrrlanrrk n baZJIarmm iizeriue hmed Musa tarafmdan yapllwgml b lirten _azalar YOZlln:w. All.ekici olanlarr. 17 . d vrinin iinlf nakkasi \ hULtHLJ Dus: lJlllwmmed'e.91· 94. res. desenler. 62a.ill. 30. l07u.5 :t 30 em. lS4l1 luriW. 13 .4 em. siinde 143 yapraktan meydana gelen alhiiinde XIV -. Sultan Ddwn «Ebu Saidname». bir om(iz yazml~ln (BWG. Resint 6 Resim iizerinde Ahmed Musa taral'mdan ynpddlgllli helirten yaz1 vardir. Gruhe. yi. Bunlardan sadec A1l1umcle hulunan Mirae resimleri tanmmaktadrr (y. i!. iNiroglu. 19-23. Ahmed Musa 11Lanh. 10. bu albiirne.3 oX 25."'U: eden resimde hiikiimdnrm yiizii bcsulmustur. 61a list. Sanntsever hir ~eluadc olau B hram Mirza. Rehbcr. edilmistsr. 11. 42b. 12la alt). 88. Her iki resimde • IY. I.9.:l anlasilan minyatiirlerden ii~ sergilenmektedir.383.5 x %. Muhammed Kubbet ii -Sahra'da y. yazl omekleri yer alrr. fig. Hz. «Ascension 1iniatUl'es.

inlii kahramanr Riistem'in biiyiik dedesinin dedesi. Bir gok resim yerinin ba. olusu. 1354 Temmuzunda da al-Hacc Hasan Rukn ad-Din tarafmdan kopya edildigi kayithdir.13. 8-10. Garsaspname H. Rehber. FY. ~ahname "nin i. 91 yaprak.islup ozeilikJerme sahip olan minyatiirler Tebriz de yapllml~ olmalrdir.5 x 25 5 em. s. 14 .» p. Farsfa. 674 (FaTatar.. Yaym : Ettinghausen. 755 RecebJM. Ge~ ilhanh devri i. Ahmad al-Asadi at·Ttisi old-ugu zannedilmektedir. nesih: hilt. 385) 35. Sistan hiikiimdari Gaqasp'lD macaralanni anlatan manzum bir eserdir. Ogutmen. Yazonmn Abu'l-Hasan Ali b. «Mongol Miniatures. eserin yanm kaldlglDl gosterir. 5 minyatiir. Eseriu kolofonunda H. 59.

~iraz iisluhunun en ere ken tarihli ornegi Sara)" koleksiyenundadar. $a:hname'nin resimlendirllmis en erken ornegi olan bu niishanin kolofonunda 11. hat Faree«. Minyatiirlerin iislulru eserln Incu iilalesi ~iraz'da haz1T1anwgw.5 x 29 em. XVIIAB. asani im. H. 286 yapralc. 3·5. Ip. 27. manzara ve mimari elemanlar basittir. Ga711eli Sultan Mahmud'a takdim edilmisrir. 332) 37.rir. Zemin ve giysilerdeki siislemelcrde Mogol devrinin etkileri hissedllir. 1010 yllmda tamamlanan eser. Resim 4 han edehiyaunin en iinhi e eri olan ~abruime Firdcvsi tarahndan yaztlnns. paratorlubrunun sonuna kadar Iran tarihinl igeren 60 000 beyitlik btiyiik hir destandrr. al-Husayn al-Bahmaui iarahndan kopya edildigi k~r1l1J. XVB . Mahmud ~ab 1325 de ~iraz ve Isfahan'i all r. no. tn 15 . Siihname H. 400/M. Mi. ze gelen minyatiirlf yazmalarda ortak bir iislup dikkali ~eker. Yaym : BWG! no. 7. 1335 ythnda IIhanh hiikilmdan Ebu Said'in oliimiiyle Incular tsmamen bagrrnslzhkJan.slDl aymda Hasan h. pl. 95 minvatiir. AU h. Fjgihl r. FY. incu. Kompozisyonlar. nesib. pp.iroglu..34. Ip!?iroglu. 39. incu hakimiyetinden giiniimii. Grube.iNCU nONEMi: SiRAZ OKULU Illlanhiarm Son yillannda merkezi giiCU'1 zayillaJn:a5lyJu kuvvet kazanan Incu siilalesi 1303 yihnda Fars bdlgesinde egemenli!H ele gegi. dir. 14.l go terir. 23. 1330 Ka. MM. 1479 (Karatay.42. m kazana:rak 1353 yuma kadar Fars eyaletine Irakim olurlar. no. fig. hlkayeci anlatima uyguo olarak resim yiizeyinde ieilikleniyle dikkati gekerIer. zeminin krrmizr veya sari renge bOy8n~uhr. res. 731 Sa£er/M. Genellikle metin arasmda yer alan miuyatiirlerin en belirgin ozelligi I ompozisyonlarm enine geli~im_i.

21. Isfendiyar'm kurtlari oldiiriistl y. YiizyU Timurlu devri iislubunu hazuhyan. Celayi:rlerin ikinei hiikiimdarr ~eyh Oveys (1356. linde ortaya ~~tll". Timur ve Karakoyunlu Tiirkmenleri tarafindan ~gal ve yagma edildi. bazen tiim sayfa iizerinde yer alan dikdortgen sanhlarda yer al1ii1. tsJami gorii.rlak renkler Qlm~.ila!eltilen u£uk hath ve figiir boyutlarmm peyzaja gore kii~iilmesiyle gevrenin onem kazanmasr sagla~b:r. Istanbul Albums». fig. 20. bu arada Ban Iran ve Irak'l ellerine geeirdiIer. 15-21).i~iiic.. «Four 16 .» res. rencisi ~ eddin tarafmdan hazrrlannns olmalidir.! goriiniimiinii kaybet· rnis. Tarihi kaynaklar Ahmen Musa'run ogrencisi olan ~em eddin 'in ~eyh Uveys'in saraymda gal4ln~. 50. Ozellikle Nizami ve ondan esinlenerek yazdrklan rnesnevi leriyle tamnan HacGy Kinnani. Sonntkal"lnr bu sekllde daha ge~ sahalari. da hulunan Rieuy Kinnull'uin 798/1396 yilinda Bagdatl'da resimlendirflen mesnevilerinde huluyoruz (Robinson. Mogollann bir kolu olan Celayirler. Tebriz'de Ahmed MUlla'nm og. Resim sahasimn yukart dogru usanan. Atasoy..inya gi:iri. Grube. Son hiikiimdarlan Ahmed Celiyir devrinde (1382 -1410) Ballkent Tebriz. 31. Yiizylhn sonlanna dogru. Ozellikle peyzaj yeni kurallara uygulanuken tabiat!:. geD~ gorii~ 8!flSmdan sahneye ba~. 15 . -v.5 x 28 em. Toktamis. Timur'un 1405 de oliimiinden sonra Sultan Ahmed Celayir iilkesinc yeniden sahip ~!lkarsa da bu durum uzun siirmedi ve Karakoyunlu Tfukmenleri Celiiyirlerin hak imiyetine son verdi. zengin komposisyonlan kolaylIkla tasvir etme olallagl Intlmuslardir. Mogol iisluhuyla Islam diinyaslDlD eski geleneklexinin senteai ~ek. P: 86. Bu donemin bir diger onemli nakkasi ise Ustad Semseddin'tn ogrencisi olan Abdii1hay' dir (no.irleri. Ahmed Celayir'in hlmayesinde minyatiir sanatmda adeta yenl hir diinya gor~yle. pp. Degi~en iisluhun en tipik ornekleri Londra British Museum.m:naga b~aml{l1:Ir.1374) ddneminde biiyiik hir resim ft'aliyeti dikkati ~eker. 16.\i bit Yaym : Ogel. gihi sairlerin eserlcri bu yeni di. 2153 nolu albiimden Burada sergilenen ve aym iisliip ozelliklertne sahip yedi minyatiiriin biiyiik boyda bh sahname niishasma ait olduklan samlmaktadu. imparatorlugun biiyiik bir loSIDllll. 2. IpilI-oglu. Ozellikle doga tasvirlerinde kuvvetli Uzak Dogu etkilerinin goriildiigii resimler en ge!f 1370 civannda. 43-44. PMP.~e ve Jcitap sanan kurallarma daha uygun bir tarz b nimsenmistir. no. yi.(no. 22). Sultan Ahmed Celayir'in damne kadar Mogol resim iislubunun ana hatlarmda degi$iklik olmamistrr. ccMir Halil» tarafmdan yapIlrnguu belirten sonradan yazllml. Firdevsi Sabnamesinden miuyattirler H. 15. Clincyd nakkas tara£mdan yapWmiitrr. nt. nakl~ dilinin ega basttB-1 dekoratif hir karakter kaza. no.m ve Firdevsi ~ahnamesini l'esimle~Oini kayderler.CEIAYiRLER nONEMi: TEBRiz VE BAGDAD OKULLARI XIV. yer alan biiyiik boydaki ~ahn5me resimlerinin bu doneme nit oldugu ve ~emsedclin tarafmdan yapddlgt sarulmaktadu. Resim 8 Resmin k.nii. «Iki Minyatiir Albfu. YiizyU ortalarinda Mogol Hanhguun sona ermesiyle. Saray albiimlerinden hirinde. Yem uslupta en onemli rolii oyruyan unsur ise hig hir qekilde mesa:fe gCizetmeden kullanilan saf ve pa. ikinci haskent Bagdad ise 1393-1401 YJllarmda Timur tara£mdan istileya ugraill. 8). Yell iislup. MM. 73b. fig.inde resimlendirilmege haslannusur. Eserin minyati.enannda yaZl vardir.

102a. 33 x 27. ts.seddin'jn ow_encisidir ve Sultan Ahmed Celayir devrinde Iaaliyet gostermistir. Ma- iR res. «Four istanbul 20. atfedilen bir mlnvatiir uyuyan gclt ultan ve gokten inen melekler tasvir edilmistir. Atasoy. Isfendiyar'm yedi menzilli yolda Turan'a de ejderi oldiirrnesi y.lrlanuken yazlh]]J~ hit' yazl vardrr. 18. Yaym : Atasoy «Four Istanbul Albums» pp. Ya.erken Timurhi devri sruoay uslubunun tiirn ozelliklerine sahiptir. res. 52b-53a. 46 x 33 5 em. Grap PP. p. p. 23. Haee Abdillhay Sultan Dveys devrinin iinlii sanatkan ~em. pp. «Four istanbul AlbUlllS»). fig. Yaym : Atasoy «Four istanbul Albums». 26 x 31. ip~iroglu. 25.iriilmektedir. p. 157a. ip~iroglu. 24. Resim 7 MUBal) Resmin kenarmda sonradan yaZ1hTIl~ ({Ahmed adr okunur. p. pp.ym . 28_5 x 19. pp. 20b. 54b. Kavus'un Mazenderan Padisahi ile yapugi savasta. 17. Iranhlarla rak saplayarak Turanhlarm oldurrnesi savasmda.4. 21. giderken. Rehber. onunla bidikte Semerkaad'a gitmis ve orada olm~tiir (BWG. Semengan Padisahmin askim anlatisi k1Z1 Tehmine'nin Riistem'in odasma gelip y. Sergilenen re im g~ Ce]ayir . 184IS5). 2154 y. Riistem'in zenderan ordusunun en guclti askeri Cuya He do~ti1$i1 y. II 17 . fig. uyumasi Yaym : Atasoy. 43.16.5. i1<. Hesmin iizerinde «Hace Abd al-Hay» tarafindan yaplldJ~lU helirten.5 cm. allnim haz. 15. fig. 103b. Timur'un 1393 de Bagdad'r ~galinden sonra. blr ko~te Abdiilhay'a no. s. Nakkas Hace Minyatiirde Behrani Mirza Albilmlinden. H. Riistem'in Turan smmnda y. 40 5 x 31.5 x 30. 13. Yaym : Ogutmen.5 x 33 em. 45·46. enzilm Resmin on plamnde oldiiriilen ejder Isfendiyar ve adamlari yer alir. Resim 9 Mazenderan yolu iizerinde rastladigi Albums». «Four istanbul Albwn ». 102a. 43.in yapmrunl araha gi. 4. fig. 46. 42. 43.5 em. Yaym : Atasoy (Four istanbul Albilms. Minucchr'in Tur'un sirtrna miz- y.i.5 40.5 cm. fig. fig.. 64. 33 x 27. cadiyi oldiirmesi Yaym : Atasoy. Rustem'in y. 17 22. ATka planda iss Isfendiyarm ejderle miicadele is. 52-53 18. Sims.Unci. 45 19.P: 42 fig.5 em. 19.3.

yazilar. 8. XIV. BAB. Iskender Sultan. 23. fig. sonlannda Timur taraImdan istila edilerek Tehriz. MI. ve hnna bag-h olarak resim sahasi kii~ii1mli~ ve minyatiir iislubu ge~ Celayiri devri i:imeklerinde oldugu gibi. !?iraz. Karakoyun1u Sultam Cihansah tarafrndan 1453 zaptmu kadar Timurlu 50yundan sultanlar tarafmdan idare edildi.z'da. TiMURLU 'ran nONEMi XIV.hname H. Yaym : Agaoglu.. nesih: hat. Sa. gexek antolojilerin iyinde gcrekse tek basina resimlendirilmistir. Thnuelu sultanlarm bimayesinde minyatiir SQUAb hiiyiik bir geli!?me gOsLer~t. Minyatfuleri. Kltaplarin bcyutlan. Crap.iJ". 1511 (Karatay. Yiizyt1m ikinci yarlsmda Muzafferilerin idaresinde bulunan 9iraz. Bu durum ~ahrub'u kuskulandirda ve lskender Sultan'm gozlerine mil ~ekilerek hazinesi Hent's giitiiriildiI (1414). kitap sanan kurallanna ve islami diisunceye uygun soyut bir anlatun kazanrmstir (iislup ozellikleri i~in bkz : !p~iroglul iR. yiizyU 18 . 'I'Imur'un olilmiinden sonra. Resim: 5 % Firdavsi ~ahnfune'sinin bu niishasr H. Yezd holgesi Timur'un torunu Iskender Sultan idaresine verildi (1405). 333) 26. P: 63-64. Muza£ieri dcnemi ~iraz iislubunu en iyi hieimde yanaltu. defa istila edildi ve 1393 de ~:raz ve gevresi kesinlikle Timurlularm idaresine gel. Timurlu devri kitsp resminin ilk ve en ouemli hamisi olmu lUI. Astronomi ve astrolojiyle ilgili hilimsel eserler. 4 . Bu eserlcr genellikle Nizami. Ayrica. 288 yaprak. 772 ~evval/M. raz ve gevresinde resimlendirilen e erlere Incu ddneminden tamamen farkh bir uslup hakim olmustur. Farsca.lO)$iraz'a lriitiiu Fats bolgesine hakim olarak bagunslz bir hiikiimdar gihi hareket etti. Grube. Bagdad gihi Irall'Ln iinlii sanat merkezleri almmis ve Timur'un hUklimdarh/tt zamamnda Semerkant onem- Ii bir sanat merkezi olmustur. 1386 yilmds Timur tarafrndan ilk. s. Iskender Sultan daha soma (1409 . SiRAZ OKULU XIV. Ahmad al-Mutatayyih tarafmdan kopya edilmistir. FY. Man~ur b. 1353 den itibaren ~i:raz'a hakim oldular ve T:i:mur'un 1393 de ~ehri zaptina kadar bu bi:ilgede hiikiim siirdtiler. YiizyU. nun altanat yillarmda oldukea I. Emir Hiisrev Dehlavi gibl iinlii sairlerin eserlerini igeren Antolojilerdir .7. 85-106). (1405) haskent olan Herst ve onemli bir eyalet merkezi olan ~ira. no.ti. Timur'un oglu~ahruh hanedarun basma ge9tikten sonra.5 16 eTn.MUZAFFERiLER incu siilalesine nONEMi: SiRAZ OKULU son veren Muzafferiler. «Noles» fig. PP.ok sayida ve yiiksek kalitede resimli eserl r hasirlanmistrr. Yem iislubun en erken tarihli ornegi sergide yeralan ah:n8me niishasrdrr. 12 minyatiir. MuzaIferiler devrinde ~i. no. 1371 Nisamnda ~iraz'da Mas'ud b. Eserin basi eksiktir.

Buolann en onemlisi Oxford Bodleian Kiitiiphanesinde huluuan Firdevsi ~ahnamesidir (Robinson.1414 yillan arasmda iskender Sultan adma hazarlanan eserlerle henzer dshrptadir. 682/M. Topkapl Saray:mda bu devre ait !1e~itli omekler vardrr (no . 1446 da Muhammed Miran ~ah. Aca'ih al-Mahlfikat ve Gara'fb al-Mavcudat R. Minyati. 945D). 19 . 289 yaprak.5 em. Yezd'de 1407 yili civarmda iskender Sultan veya baska hir onemli ki~i i!1in h8. Hareketli bir yizginin ~ekillcndirdigi kukla gibi kii~iik figiiyler. 1421 Martmda kopya edllmistir. Thrahim Sultan'm oliimiinden sonra sirayla 1435 de oglu Abdullah. «Yazd». 24. 810 RebiyiilevveI/M. 1407 Agustos'da «Yezd» de hazrrlanmistrr. ge9 Celayhli erken 'I'imurlu-Siraz minyatiir okulu arasmdaki iislup baglanttsml 'kurmasr at. 24). FY. nestalik hat. 193) 23. 'Y'01. Ba!jlUdan bazi yapraklan eksik elan eserin ilk yaprag. 99·104.ikiim stirmtislerdir. 287 yaprak. ve Yezd'de hir ~ok minyatiirlii yazma hazarlanmisnr. Bunun nedeni iskender'in himayesinde bulunan yetenekli sanatkarlann ~&hruh tarafrndan Herat'a gotiiriilmesidir. pp. simler. Ibrahim Sultan adma hazulanan s-ok az e er giinumi. Bu niisha H. P: 16-22). no.sonlarmda Celayiriler ve MuzafferHer devrjnde ortaya ~tk&n yeni minyatiir iislubu Iskender Sultamn himayesinde en giizel omeklerini vermistir. nestalik: hat. Saray kalitesindeki bu minyatiirler Mecmna'nm ha~ kismmda yer ahr. Minyatiir.ik: tutuldngu clikkati ~eker. inee uzun ve az sayida figiiriin yer aldlgl basit kompozisyonlarla dikkati yeker.zu11l1llllli olmahdrr. Topkapi Saraymda. Iskender Sultan c:1onemj minyatiir ilslubunnn etkisini tasryan re. Yaym : Stchoukine. Topkapr Saraymda bu doneme ait minyatiirlii hir «Ad ib al-Mahlfikat» nilshasi vardir (no. 824 Rehiyiilevvel/M. Iskendcr Sultan'dan sonra 9iraz valisi clan Ibrahim Sultan (1414 -1435) devrinde resimlendlri1en eserlerde iislup sadelesir. 25). 796 (KaratfL)'. iskender Sultarun Fars valiliginin ilk yillarmda Yezd'de hazarlanrms devrin iislubunn yansitan minyatiirlerle siislii bir antoliji vardir (no. (Sm. FY.Zll'lamb!h sawlan eaer. ler sade peyzajlar. vey. 16 minyatiir. 1660 ([{oratay. 1451 de Ehll'!-Kftsmt Babur.ize gelmj~tir. Resim 10 Unlii sairlerin eserlerinden se~meleri ieeren e er H. 1283) Arap98 kozmografya He Hgili iinlii eserinin Farsya gevirisidix.:a onemo Ii hir yere sahiptir. no. l\I1abmlid alp Kazvini'nin (olm. 25. FaTs~a. Bu yrllarda ~ha:t. Genellikle izamirrin Ham esinin l'esimlendigi ve kitap boyutlarmm kiigi.. H.1435) ha.7 x 17. Fcrrs~a.244 minyatur. pl. siingerimsi kayaliklar.lSlDdan olduk-. New York Metropolitan miizesindedir. 887) 25.irlerden dokuzu 1410 . Zakarlyi b. Macmfia-i A$'ar H. Muhammad h.5 em. basit bitki o:rtiisii ve genellikle metin arasmda enine gelisen kompozisyonIar iislubun karakteristik ozellikleridir. V. Karakoyunlu Tiirkmenlerinin istilasma kadar ~iraz'da hi. ~iIaz da Thrahim Sultan doneminde (1414 .. 26-28).5 X 15. Ozensizce hazarlanrms diger minyatiirler ise eserin yarllll kaldl@ru ve dabs sonraki yillarda tamamlandrgrm giisterir.

no. ((Emir Husrev.x 26 em.5 x 19 em.t s. Cizgi_ci.m. 41 yaprak. 123 yaprak.6 :r 15. 1045 (Karatay. 33. Unli. PE pI. Basmda yer alan karsilikh yap1'8klar uzerine yapunllli minyatiirde Sultan H iiseyin Mirza saraymda tasvir edilmistir. Kopya tarihi belirtilmeyen eser XV. Rehber. son Timurlu hiikiimdart Sultan Hiiseyin Mirza'nlll ogludur. 1352) tlnlii mesnevilerinden hiridir. 22 . anlasilrr. no.:. no. FY. yUzyti son ~eyreginde Herat da resimlenmie bazi yazmalarla iislup birligi gosterir. Yaym : ip~iroglu. 50 yaprak. 163 Robinson. Farsra.T kar~. TY. 20.uyatiirler. Hacuy-i Kirmani'nin bu eseri 1485 yili civarmda Herst da resimlenmis olmahdir. Hast Bahist H. iran hiik:iimdarlarmdan Behram Giir'iin maceralan anlanlir. 2307) 24. 32. Eserin. vol.. V. Akalay. Ali Mur~idi. 1636 (Karatay. Sultan Muhanunad Muhsio. Survey. P. 3 m£nyatiir.amtay.ayUn arasmdaki a~k hikayesini konu ahr. pI. 602) 38 . Yer yer renkli sedef (arusek} siislemelerin de hu. 4 minyatiir Hiiseyni takma admi kullanarak siirler yazan iinlii Timurlu hiikiimdari Sultan Hiiseyi n lVIirz.in bazu-lanru@. 890fl\'1. H. 753/M. 676. run Cohn. gey Timurlu ddnemi Herat minyatiir okulunun iinlii nakkast Bihzad'm yonetlmindeki atdlyede baZll'lanrugl sanilrr.a'run (Baykara) (:aga tay -Dagu Tiirky6siyle yazrugl gazellerinden olusan Divamdir (i::ilm.Din Aba'l -'Ata Mahmud h. 902 Safer/M. no. B91A Aul. dekoratif tisluptaki mi. 347-373. 93. 14 Hiciiy-i Kirmini adiyla tarunan Kamal ad . Eserm ba~lOda Sultan Muhammad Muh. Resim. Tiirkce. s. 24). ince nestulik: hat. lundugu hir minyatiirdeki ko klerin iizerindeki yazalardan eserin Sultan Hiiseyin Mirza ic. BWG. pl.llklt yaprakluT iizenne yapllm4 Amit Husrav Dahlavi'nin Hamsesinde yer alan mesnevilerden hi:ridir. (K. 28). LXID.a. nestalik hat. Eacl' Sultan Ali Meshedl tarafmdan H. 1492 Mayuunda kopya edilmistir. 614) 28.(Sakisian. 1485 tarihli DabJavi'· nin Hamsa'sindedir (no. 897 ~aban/M. Divan-l Huseyni E. PMP. H.3 em. ~ah Hiisang'm oglu Humfi ile Cin prensesi Hu. nO. Yazmamn ha~mdaki minyatiirde bir av sahnesi canlandmbrnetrr.i hattat Sultan Ali Me~bedi tarafmdan H. Farsr. En yalun henzerleri Dublin Chester Beatty kiitiiphanesinde hulunan H. FY. 85. Yaym: Ogutmen. inee nestalik hal. 1506).31. pl.i ill yaprak eksik tiro Bunlardan birisi Wa hlngton Freer Gallery of Art'dadn. Humav-u Humavfm R. H. 1 minyatii. iR. sin Bahadu Han'In kiitiiphanesi iyin hazn:landl~ kayitlrdrr. 1496 Ekim'de kopya edilmistir. 26b-27a ve 35b.36a arasmda minyatiirli. Herat ta Bihzad ekoliinden Iarkh gn~an bir atiilyenln ilgi gekicive onemli orneklel'i arasmda yer ahrlar. 911/M.

SabnamA-i Firdavsi H. 773. 36.na alarak Bagdad"a. 1496 (Karatay. 30 minyatUT H. no.nlu Sultan Uzun Hasan's yenilmesiyle Karakoyunlu Tiirkmen imparatorlugu sona ermlstir. uknaz figii. Bir siire sonra. Bu durum Budak. Hamsa-i Nizaml H. ~iraz'da yapllan eserlerde farkll iisluplar dikkati yeker. Herat'in 1458 de isgalinden soma ~iraz'da hazirlanan haza yazmalarda Herst okulunun kuvvetli etkile:ti hissedilir. 1470 Ierden sonra. Muhammad al .arlar. Yiizyilin ikinci yarismda Van golii eivarmda yerle~mi~ olarak orta a !tJc. Akkoyunlu Tiirkmenleri devrinde yayglJlla~an ve XVI.8 x 17.53).. 37).igumiiz Nizami Hamse'sinde yer ahr (no. 35). FY. Doga elemanlarr.mi!jtir. Bunun uzerine Pir Budak 1462 yth ortalarmda ~iraz'dak. Bir ytl sonrada Cihansah'ui Akkoyu. 684 yaprak. Iskender (1420 -1439) ve Cihansah (1439 -1476) olmustur. Earsca. 1458 de Cjha~ah. Bu eserin minyatiirleri de sOzUniiettigimiz ~iraz· Tiirkmen iislubunun ilk i:irnekleridir ve Ak· koyunlu devri Siraz tisluhunun. Yiizytl haslarma kadar devam eden belirli kahplara hagh bu sade iislup. (no. Bakkal tarafmdan kopya edilmistir. (Karatay. 1460 Arahgmda Abd ar . Bunlarm bazilarmda Timurlu ~ira. daha eonralan Horasan baric hiitiin Iran a hakim olarak Tiirkm. Cihansah bu bolgenin yonetimini oglu Pir Budak Sultan'a lnrakn-. Pir Budak He hizlikte Herat'i ir. Cihan~ah doneminde Bagdad ahnmss (1446) ve Fars belgesi ele ge{lirilmi~tir (1452 . 34.rJer ve giysiler Ise yen i bir iisluhu belirler.3 em 351 yaprak: nestalik has. 34. Karakoyunlu devri minyatiir sanati Pir Hudak in himayesinde dnceleri ~uaz da geli~mi~tu:. Bagdad'da • kkoyunlu Uzun Hasan Ile Iliski kurunca Cihan ah Bagdad'l muhasara etmis ve 1466 da Pir Budak oldiiriilmu~liir. 408) 25.nn yogunu yaru. heylik haline galen Karakoyunlular.sanatkarlari ~iraz'agetiId. 35. 26).KARAKOYUNLU OKULU TtiRKMENLERi DONEMi~ ~iRAZ VE BAGDAD bir Turk toplulugu Karakoyu:nlular ilk olarak XIV. 38).Rahman h.en imparalorlugunun temelIerini attllar. En onemli liderleri Karayusuf (l388-1420).'m Herat donii· ~uheraherinde bazJ.i ~air ve giizel sanatlarla ugr~anla. gok ayidaki orneklerini ~iraz'da vermistir. 13 minylltur H. {lekilmiftU-. FY. <. Muhammad b.igini gosterir.gal eder ve kisa hit: siire sonra geri ~kilir. 865 RebiyiilevveljM. Eyalet karakterindeki bu minyatii:rlerin en yaJon benzerleri daha once gordi. 336) 34 x 24 em. nestolil« hat.ok kaliteli olmayau re imlerde Timm:lu ddnemi ~iru okuhmun etkileri gi:iriiliir. Isma'il tarafmdan kopya edi~tir. Farsfa. Topkapr Sarayi Kiitiiphsnesi bu devre ait oldukca zengin malzemeye sahiptir.z okulumm etkileri goriiliir (no. Karakoyunlular samaninda ~ekillenmege ha~ladaglDl gosterir. 1464 Agustos aymda Muhammad h. Karakoyunlu devri minyatiirlii eserleri Pir Budak'm himaye inde 1?iraz vc Bagdacl'da haztrlanmisnr. 868 Zilhicce/M. Pir Budak'm mii takil bir hiikiimdar gibi hueket etmesi Cih~ah'l lazdu-m~ ve $iraz'a dogru harekete ge!. no. Minyatiixlercle ozellikle manzara elamanlarmda Timurlu donemi ~iraz okulunun etkileri hissedilir. 23 . 1462·1466 yillan arasmda Bagdad'da Pir Budak Sultan'in himayesinde hazulanan resimli kitaplarda bu etki devam eder (no.

37. 592) 37 x 22. «La Khamseh de i. Iuhun en kaliteli ornekleridir (no.» p. nestalik hat. Hamsa-i Husrav Dahlavi R. zaril bir \is. 405 yapTak.Din Ahmad tarafmdan tamamlanwgl yaz:I1. Soucek.z8. Hamsa-I Nizfuni H.rden hirinde de H. Irdir.. 410) 31 x 20. nestalik hat Farsca. Akkoyunlu Sultam Ilzun Hasarr'a takdim eclilmii? olmahdir.Uevvel/M. Karakcyunlular devrinde tamamlanamryan bu yasmanm ikincl donem mnyatiirleri. aylll: Stehoukine.ndan Pir Bi'u. Karakoyunlu 'I'iirkmenleriDin once $iraZi soma Bagdad valisi olan biiyiik sanat hamisi Pir Budik. Sultan il. Yazmanin diger minyatiirleri kopya edil- 1520 oivarmda Bagdad'da Pir 24 . Resim. Minyatih iisluplarr bu niisharun Karakoyunlu Tiirkmenleri doneminde ~iraz'da. Minyatiirler arasmda garGleD biiyiik iislup Iarklarmdan eserin ii~ £arkh donemde ramamlandigi anla ulir. Hamsa-i NizAmi H. H. 1. 761. 1540 civarmda istanbul saraymda yapihms clmalidir. Stchoukine.gl diger minyatiirlerde Herat okulunun etkileri gariilw" Herat etkisinin gi:iriilii~u. Bu eser kopya tarihlednden de anlC1911acag. «Nizami. Farkhii luplardan da anla. 1457· 1478) kiiriiphanesine girdigini belirten kayit vardrr.Han m ( zun Hasan. Resim 16 Ilamse'uin . 19a. 753 (Ka:ratay.5 em 190 yaprak. 916/1510 tarim vardir (y .. nestalik hat.1ak.5 x 25 em 325 yaprak. 389 .3cagl gibi. 39). diazine 753. 1476 Kasrmmda da Sultan Halil'in emriyle hauat Fahr ad . Yaym : Malay.m. Yazm. 3·18 38.5 em. Minyatiirle. Yazmamn sonunda ise. 1021 (l(aratay. (Karatay.« P: 10. glbi. muhtemelen PIr Budak Sultanin himayesinde ba~latud$ru gosterir. Karakoyunlu Tiirkmenlerine ait minyatilrlerde Iarkh iki iislup dikkati ~eker. Sultan'm istegi iizerine. Eserin basmda kar~thkh Saf evi clevrinde ~j raz 'daekle~ yapraklar iizerine yapu1Dl:.). Bir krsmi 'I'imuri-Siraa gelenegine baglulrr_ Zengin kempuslsyonlarm kullamlcL.1du. Fars~a.X. fig_ 1-2. Eserin iiS. FY.4. eser tamamlanmadan Safevi-Tebriz sarayma ge!tmi~. 16 minqatiir. 867 ~evvaI/M_ ]463 Haziranda MahmQd al-Kalib tarahndan Bagdad'da mi!1Lir. no. 37 minyatii:r. (Baghdad». FT. Bilindigi gibi PiJ: Budak.in kopya edildigi kaYJI. eser in 1458 den yani Pix Budagm Cihan ~ah jle birl"kte HernL 1 iligalinden soma reslml ndigine isarer eder.36.409. pp. hazlrlanmaga haslanmis ve 1462 yili ortalannda PU' Biidilk'w Iraz 1 terk ederek Bagdad'a ka~l~lyla yarlm k~ clraalidir. 753. Resim 17 H. 15 Tarihsizdir. Herat'dan bir 90k sanatkari da beraherinde ~iraz'a getil'1TI. pl. 200a) H. 1461 Arahglllda ~cyh Mahmi'ld Pir Budiki taraL. 110.dol-diineii mesnevisinin sonunda (y. Esedn Leyla ve Mecnun mesnevisindeki yiiksek kalitedeki 4 minyatiir-ii lin ddnemdendir ve Herat okulunun k.amn rugel" rninyatiirleri 1476 yillarlDda Akkoyunlularm $rraz valisi Sultan Halil'In himayesinde ~iraz'da yapIlnu~ ve esee. fig. Eserin basmdaki madalyonda Sultan Hasan Bahadn. takdim minyatiirti olmahchr. FY.» s.i donem minyatiirleri erken Osmanh tlalubundadir.. u. no.ti. ark n alevi-Tebriz minyatiir okulu iisluhundadrr. 1514 yilinda Tehris'in Tiirkler taralrndan Eethinden sonra istanbul Sarayma getirilmisur. 239-246. Bu devre ait minyatiirler ozellikle Sultan Halilin valiligi rrasmda ~haz da ~ok yaygm olan. 866 Rebiyi. VII . 881 ~ahanfM. Farse« 7 minyutiir. H. 470) 35.uvveLli etki i his edilir.i.iinci.

. india Office Cat. Bagdad'da hazarlanrms bir diger minyatfulii yazma H. Tilley. 870jM. aym: Stchoukine. 6·9.» pp.. «Amir KhuSHIU». A(flk renk tonlaruun kullamldlgl btl minyatiirI rde Herst okulu etkileri hissedilir. 74-79). 15<1. fig. 3·18. no. Pir Biidak"m Bagdad valiligi srrasrnda (1462-1466). fig. 25 .Btidak Sultarun valiligi srrasmda yapUnu~. 1465 tarihli «Hamse-i Cernall» nushasidir (Robinson. «Baghdad.

ITnlii hiikiimdarlanndan Uzun Hasan'm saltanat yillarmda (1457. ~iraz okulu Sultan Ba. iizerine ogullarmdan ~iraz vaIisi Sultan Halil tahtagecti (1478). Topkapi Saraymda bu donem !. 411) 31 x 18.m.iiraz valisi olan oglu Sultan HaUl'in himayesi altmda.t~ Herath Him adamlari ve sanatkarlar da ~iraz'. Sullan Yakuh'un oliimunden sonraki siyasi karisrkhklara ragmen Akkoyunlu minyatiir sanau.1469 yilinda Sultan zun Hasan'm Timurlulan Karahag da yeo nilgiye ugratmaSl iizerine himayesine ald. Akkoyunlu Tiirkmenleri devrinin. Azerbeycan ve Fars bolgesinde 1502 . belkide XV. 42.br (no. yazmalal' da haznlannustir (no. 1476 Haziran ortalarmda ~iraz'da kopya edilmistir. dak. Alhiimlerdeki resimlerin kuvvetli Uzakdogu etkileri tao ~lDlalarl Tebriz Saraymdaki sanat ortammm gok yonliiliigiinii ve zenginligini helirtir (bu albiimler i!tin bkz: s. nestalik hat. Resim. YUzyilin en muhtesem minyatiizlerinin bulundugu bir Nizami Hamsesi de bu donemdendir. Sultan Halil.39). 37.iiraz okulunun ye~itli orneJcleri vardir (no..se!tti ve burad.iriildii.1478). dabs oncede belirttigimiz gibi iraz ve gevresinde drnekler vezmistir (no. Sul. Sultan Yakub'un saltanatmm sona ermesinden soma (1478.:okiinlii ve yetenekli nakkasm daha oneeleri Sultan Halil'in emrinde ~iraz'da l1a1IitIkIari an1a~ilinaktadtr.)) s. 40·44). ~iraz'm eyalet karekteri gi:isteren kaltpla~Dll~ iislubunun akademik.i atolyede toplanmis olmahydr. Sultan Halil tao rafmdan ha~lablan eser. 343 yaprak.1490) ~e~itli Akkoyunlu sultanIn ban iran. Hl'in oliimiinden sonra da varhglnl korumus ve pek ~ok minyatiirlii eser hazarlanrmstir. biiyiik.. Yiizyilin hasinda devlet haline geldiler. kardesi Dryarhakir valisi Yakuh tarafmdan oldi. 41). 41.~ olmahdir. albiim resanlerinde de eserlerine rastlanan iistad Seyhi ve Derv-i. orjinal iislupta minyatiirlti. Conk .. (Touan.~Muhammed tarafmdan yapilml:. kismen Herat etkisi hissedilen deg¥k. 40. Uzun asan bu tarihten itibaren devlet merkezi olarak Tebriz'i . Karakoyunlular idaresindeki hiitun iilkeler ele ge~ixilerek Akkoyunlu Tiirkmen impa:ratorlugu kuruldu (1467). 1478 den itiharen Tehriz saraymda. Ayru yu. 874 (Karatay FY. 16 minyatiir. kalitede ornekleri verildigi gihi. Hamsa-i Nizami R. no. Akkoyunlu Tiirkmen 26 . Ilzun Hasan'rn.5 em. Tiirkmeuleri Tehriz minyatiir okulu. 37 de sergilenen Nizimi Hamse' inin 1476 tarihll minyatiirleriyle aytn iialuptadir ve ayni sanatkar tarafmdan yapu. Eserin kaliteli ve zarif minyatilrleri no. Bu okul Sultan Yakuh'un saltanat yallarmda en list diizcye ula~hr.a imar faaliyederine ba~latarak Hest Bihi~t sarayuu yapurdi. 83). 18 H. tan Uzun Hasan'm oliimti.AKKOYUNLU OKULLARI TURKMENLERi DONEMi: ~iRAZ VE TEBRiz Dogu Anadolu da yerle~mi~ bir TUrk kabilesi olan Akkoyunlular XV. 44. «Dor. 9iraz'da minyatiir aanat. Far r. Akkoyunlu hiikiimdarlan if. hir ge~me gostermi~tir. AYrlca. ve akub olmustur. 881 Rebiyiievvel/M. Sultan Halil doneminde.a. t:t !fua~mdan sonra Akkoyunlu 39. Sultan Yakuh'un himayesinde Tebriz de yazalnus ve minyatiirleri. Topkapr Sarayr iitiiphanesiadeki yanhfhk1a Fatih albiimii olarak tanman iki iinlii alhiimdekr eserlerin yogunun onun devrinde hazulanmgl bilinmektedi:r.tinde minyatiir sananm koruyan en onem1:i htikiimdarlar.1507 yillarmda ~ah Ismail ile yapilan sava~· Isrdaki yenilgiye kadar hiikiim siirdiiler. 45). saltanat yillannda !.). Sultan Yakuh'un himayesinde 9ah~an bir c. Sultan Hill'in 6 Ocak 1478 de tabiraz dan geti:rttigi seckin anatkarlarla baslaulrms olmahdir.

inyatilr iraz 10 tanmmrs iislubunu Resim 19 yansLtan 1483 de ~iraz'da Mur~id ad· Din Muhammad ikisi. Yaym : Akalay. de hnlunan hir Ni. zari£ figiirleri ve kompozisyonlarda Herat okulu etkilerinin yeni hir anlayisla degerlendixilmesiclir. Minyat iirlerden u!.6 :X 22. 39. En belirgin ozelligi. 86-133). no. ((Emir Hiisrev. 15. Eser onem- al-Kitih 42.zami Hamse'sinin hazi minyatihlerinde goriiliir (Robinson. Irldia Office. Harnsa-I Nizami no. 895 Cebaziyulahu/M.fakir Hasan al Husayni tarafmdan.M. Resim 22 » Eser.» II. Harnsa-i NizAmi ve Hamsa-i Hu srav Dahlavi H. 20 Hamseleri hirarada eiltlenmistir . tarafmdan kopya minya tiirler da gOl·di. 898/1<192-93) nin Divan'idir. nestalik H. H. 1490 Marhnda Mur~id ad . 332 yaprak. 12. Sultan Halil'in ~irazvali5i oldugu yillarda ortaya ~lkan bu iislup. 1008 (Karatay. 27 . H. FarS9Q 47 minyatiir. s. 1470· 1478 yilian arasmda ~iraz'da devamhhgrm surdiirm~tiir. 413) 34.!ii (no. 988 (Karatay. 14. 28 m.imiiz ilsluptachr. Hamsa-I Husrav Dahlavi H.igi. Kii!ttik oj iideki eserde Jer alan resimler Akkoyunlu Tiirkmenleri devri ~iraz okulunun ill £arkh iislnhunu aksettirir. 896 Rebiyiilevvel/M. 1491 Oeagmda tao mamlanmienr. 1478 Ocakda kopya adilmistir. fakat yarabcl giice sahip bir sanatkar taraf'mdan yaptldIgl anlasilan minyattirler.. Nizrum Hamse'si H. FY. Sultan Mahmud iQm yapilan eserin resimleri devrinin saray iisluhunu yausltLr. 39 ) da gordiigiimiiz eserdeki minyatiirler Ie aym usluptndir. Sultan Mahmud i"in ((Yezd» sehrinde kopya edllmistir. ~i:raz Tiirkmen okuluoun S69m orneklermdendir. zengin renkleri e farkh kompozisyon 9cmalarlyla dikkati !teker. izumi ve Husrav Dahlavi'nin 43. no. D i<Yer iki minyatiir ~iraz okulunun XVI. Aym iislupdaki minyatiizler. Akkoyunlu Tilrkmenleri devri hat Earsca. FY. ozenle hazizlanrrusnr.Sultanlartndau Uzun Hasan m agIu. Ahmed Cim. no. 685) 25 Xi 16 em. Bu iisluhun en yakm benzerleri Londra India Office kiitiiphanesin. Akkoyunlulardan Ugurlu Mehmed'in oglu ve Usun Hasan'm torunu.2 cm. nestalik: hat.40 edilmistir. Earsca. Minyatiirlerden li bir ~i i~in hazrrlanmie olmalidrr. FY.8 :X 125 em.!in hazU"lllntnl~ olmasi gereken eser. 882 ~evval/M. FY no. 754. Resim. 5 minyatiiT Nur ad-Din 'Abd ar-Hahman b.i (aIm. nestalik: hat.7 x 20. 801 (KaTatay. ~iraz da Sultan Hall i!. 902 RamazanjM. bu iislupta belirli kompoaisyon semalarrmn kuruldugu onemli bir yaplltlI. (Karatay. H. Farsfu 18 minqatiir. 888j.Din Muhammed tarafmdan kopya edilmistiro Dllhlavi Hamse'si de aym hattat tarafmdan H. 542 yapTak nestalik hat. 1497 Ma}'1sda [ahmud al. Divan-l Cami H. 416) 34. 365 yapTak. a"tk renk tonlaruun kullamlmasi. 41. yiizyu ha~lanna kadar kesintiaiz devam eden yaygm ve genellikle ticari amacla yapilim~ dmeklermdendjr. Cat. Bu niisha. Krsmen ~iraz okulu geleneklerine bagu. 40. 594) 20. no. 277 yaprak.3 cm.

pI. 762. Hanlsai Nizami H. Rehber. 19 minqatiir. 28 . fig.ihli. QaUlmen. aym yil kardes] Yakub tarahndan oldiiriilmesl iizerine e erin hazrrlarunasma Sultan Yakuh'un himayesinde Tebriz sarayrnda devam edilmistil'. Abd ar-Hahman aI.a gore eser. Bodleian kiitiiphaneaindedir (no.igii bir diger drnek 0 'ford. 21 Eserin ik. H8l Martmda Tehriz'de yazlimaslmn tamamlundr- €. 317 yaprak. 3 Welch. Robinson. Hamse 'nin sonundaki kolofonda Ahd ar-Rahlm al . Uzun Ha- sanrn oglu Sultan Halil'in istegi iieerine. yeoi denenen kompozi yon semalan son dCT(. 49 minyatiir ~am ad-Din Muhammad 'Assiir Tibrizi (olm. Ms. 621) 26.x 16 cm. I(A Wealth. ince nestolikhat: Farsc«. 831 (Karatay. no. Londru'da oze( bil' koleksryondadrr Keir Coll. Resim. FY. 880/M. Yavuz ultan Selim'in Tebriz !'cr rinden (1514) alilig-l ganimetlerle hirlikte Tcpkapr Sarayma gelmi~ olmalidir. Yazmadan ~lkul'Llml~ ii~ minyatiir. eyb Muhammad h. Bu eserin minyatiitleri Akkoyun.C z ngin renkl ri ve anlatrm 8!J]smdan t lam minyariir sanatmdaki onemli hir a!. 412) 30 x 19. «Leyla u Mecmm» mesnevisinin souunda bd ar-Hahim L. serin hasarlums tarihin i ve !Jah~aD sanatkarlars anlatan hir ooliim yer ahr. 9. Yaym : Stchokukine. 45-58. P: 54. vcsirinin aglu iii~leIj arasmdaki dostluk ve baslarmdan ge~en maceralar anlanlu-. 18. Iesnevide Istahr Sultam'mn oglu fih!' ile. B u yazmaruD tiimiiy Ie tanramlanmasi. 78'1/1382-83) tarafmdan yazllml~ hi)' mesnevidir. (Karalay. E 1'.i yerinde kopya tarihini belirten kolofon vardir. pp.90). genellikle a{:lk tonlardan olusan degi~ik renk skalasi ve karsilikh yal)raklar iizerinde diizenlenen kompozi yonlar bu minyatiirlcrm tipik ozellikleridir. kahplasnus Tiirkmen . muhtcmelen ~iJ'az'Ja baztrlaumaya haslanmistrr. 886/M. Erken Safevi ~iraz minyatiir okulunu etkileyen bu uslubun gi:il'i. 2. «Khamseh 1) p. 1500 Nisanda kopya edilen eserin minyatiirleri. ~ah 1smail'in saltanat J1llannda oldugu hildir ilirse de bazi minyatiirler yanm kalrmsur. no.21). Giysilel'deki asrn siisleme.44. Safe viler devrinde yanm kalan re imlerin !togu tamamlandigi 'awi. Kitahm en sonunda. Mihr ve Milstert H. yiizyu m.Hvarazmi al-Sultani tarahndan H. Farsco. V).. Eserin «Haft Peyker» mesn VI sindeki minyatiirlerden ~ogu. Btl hdliimden ve kopya tarihlerinden anla¥tlrugm. Safeviler devrinde. Yazilmasr 1481 yilinda tamamlanan niishanm ruinyariir ve iislemelerinden bi!" kismi ultall Y akuh 'un i:iliim iiyle yanm k almisnr (14.179. Sultan Halil'm 1478 Yllmda tahta {:lkIP.Yaklihi tarafindan 25 Muharrem H. 178 .1u 'I'iirkmenleri'nin ve V. 905 evval/M.~jraz okulunun geg devir orueklerinde goriilen usluhu YU1Slt1l'. Ogiitmcn. alhiimlcrde de resimlerme rastlanan Akkoyunlularm iinlii ressarm eyhi tarafmdan yapilrmsnr. Herat kokenli bir sanatkar oldugu anlasilan Dervis Muhamm din 9ah~malarl ise genellikle ynnm kalmisnr.iamayl gostcrmcktedir.7 em.nyatiir sanatrnm en SC9kin ornekleri oldngu gjiJi. FY. s. Eliot 192.' belirtilir.. Fain ad-Dill Ahmad al . 19 . ultan Halil eserin minyatiirlerini iistad ~eyhi ile Del'vi~ Muhmn.med'in yapmaswl emretmis tir. 216 yaprak. pI.}} fig.7 . bos kalan yerlere Tiirkmen sanati geleneklerine bagh yeni re imler yapilrmsnr. 14 75 Yihnda YaZlldlgl kayrtlidir. Ansari tarafmdan H. 45. nestalik hat.

albiimclCT~. go desi renkli sedef tozu (arusek) Resmin altmda ((Amel-i iistad Seyhi» Hesim. =r= Bahar agmll? aga~ ve ~i~ekler arasmda iki ar lao ve ccsitli kuslar ta vir edilmistir. 14·80 c:varI Tebriz. Kaya- lik ill. si tasvir edilir. Bu resmin kaglt boyanmis mistir. Fon boyesszdrr. 6. T'iirkhakim 01- Eilatuo renkli kaglt iizerine biiyiik i:il!.BO filIal'! <Ira mda Akkoyunlu TUI"kmenj'ri dev rinde )<lplh:. d:ger kopyasi iizeri.hglOl go ter. Zengin Tihkmenleri manzara devrinde elamanlarr. Figiir ta virleri. 24b. 618). aen~ bir sultamn ya~lt ve bilge hi!" ki_5iyle konusmasi tasvir edilmistr. ·. 2153 nolu albiimden. iki savasci H. Sultam ve mai yeti (:ok ltiiyiik ol~iide phi?uan hu alhiim resminde. 147b.ir .46. Resmin bir baska kOPyUSl aynr alhiimde vardir (y.17b). Aslan avlavan siivari Kumas lnr sultan iizerinc yapilan H. 20. y. kus ve kelebekler 50. 29 .5 x 29 em. Tchriz'de 1480 iizerine yapuml~ deseni ayru albiimde (y. 2160 nolu alhiimdedir yaplldlpDl belirten (20.) dal. Cenc Tiirkmen Fl. Yayin fjg. zarif ve statik bit' iislubu yansuir.::!!...5 cm.ah~lhIlJ$ ve haiti ren klendirilmis Kenarmda ~eyhi taraimdnn nakkasi olan ~eybi taraf'mdan.S x 31 em.ideQaltSllan resimde. ril memistir. resimde rmzrakla arslan oldugu anlasilan avcmm n:uz:r$ sonradan ugan kusun edilmistir. Maiyeli iki tarnfta ayakta cnlarr izler. kagIl tasvir edil- ise H. 3. sol tarafra gori. 1480 civa- rcnk anlayrsr. 1480 c. Kumas riiyle sanatkar tlzerine belkid yaprlmisnr. y. nra kalem ~al~~.5 x 61 ern.: rcnkler 1470 . 90b·91a. fig. A~Lk ha ada ge~en olayda. albii. kesi (ok torhasi ) ve havada lcndir ilmistlr. 48. Bu kopyada .ilen ya~h iki kadin f:iaurune yer. SultunUl tir avhyan siivari tasvir kullarularak renkyazl 1 vardrr.~tj r. sultan v kouustugu kisi hir sayehanin nuda Yaym alunda orurur.ne ~. k kkoyunlu 'I'iirkmenleri devrinde. Gene bir cift ve vash kadmlar H. konturlari hitki ve hayvanlar renklendirilmis. Akkoyunlu Tiirk- men Sultanlarmdan HalH ve akub 'un saray CiV8IJDda yapalmrs olmahdir.:i. 127b.varinda yapilnns olmalidir. Manzara Fl. 2153 nolu. 3. 215.\: 49 em. Kryafetler VI. oldugunu gdsterir.5 x 35 ern. 21. 14h). d tayclh@n dugu. 2153 nolu. (y.5 x 12. 47. 38. 49. fi<rul·ler ve kryafetleri yapllDlJ~ bu rasmin kkoyunlu Tebriz sarayinda : Welch. : Welch. 25. Genlf ~izilm. (jlbl~mden. Iran Bir agaclD iki taralmda yel' alan geug kadrn ve erkek IlgiiHe ~hrin'i veya Huma ile Hu- edehiyaurun iinJii asiklari Hiisrev rnayimu tasvir etmek j rtcmisrir.3 Ilolu. y. 97&. 2153 nolu albilmden y. Seyhi men saraymda ()alt~tlgl hilinen bu sanatkar Heratlidir.2 . Eu resmin sol taraImda hir yaZJ vardrr.mden. «Amel-i it tad Dervis Muhammed)} imzalidrr . bahar a~mt~ ag. Resim 23 iki siivarinin rn iieadeleriakkasla hirlikte. y'.

pllrru~ olmalidir. 22 x 29. 869/M.§l anlnsrlan reslmde.. Yaym : Aslanapa.in porseIeni tutan bir kadinla konusur. Dervisler I-l. 30 . Ortadakiel'kek. Bu resim muhtcmelen «.u:albiimden. Resm-u yap]~tlrlimgl albfun yapragmda Akkoyunll1 Tii. elinde XV. Yak ubi ilintisi. Abb.iistad $eyhi tarafmdan 1475· 85 yillan arasmda yl.Yakubh ve ((Abd al-Karim al-Hverazminnin yaZl' lunda yer alrr.in kdkenli ilk kopyadn-.k.. 150b) ipek iizeri ne yapilmisnr ve resme ayakta duran kadmlareklenmi~tir. ISb).5 em. Seyhi'nin Iislup ozellikferiru yansrnr.26 x 34. 138a. .5 x 20 em. Birisi elinde yelpaze tutar. KontUl'larl lusmen boyanID.arihli bir nestalik YUZ1 vardrr. Altta «kaN iistad em ~eyhi na. 52. Resmin sol iist kosesinde «Amel-i iistEtd ~eyhi nakkas» ya- zihdir. 32. ozellikle yiizlerin islenlsindeki ozen. y. Sag taraftak] geD" kadm onlari izler.k.n resminden yararlarularak yaplimjp anlasilan bu resmin albiimde. 1480 civa- Yaym : Loehr. Bir srra iizerinde oturan bu iki gen~ kadm.m. y.51. Bir albtim resmt fl. Loehr. 32a. 16. 2153 nola albiinulen. imZ8S1Z ve ~eyhi usliibunda basks ornekleri de vardir. Genellikle ~in kIyafetli kadmlar. <. kayafetli UQlii grup tasvir edilmistir. rig.in kokenli resimlerden yaraclamlarak yaplidl.l~ tepelerin ardmda garip Itlyn£etU iki yalih adam giilerek konusurlar. Resmin sol tarafmda «Seyh Mahmiidl) tarafmdan yau1m1lii H. Bir <. 53. kus resmi yapan sanatemrn ya~adJg:J Qevrenin insanlarrm giizlentci bit yaklasunla resmettigi dikkati gekel'. y. yiizJll baslarma ait mavi-beyaz <. dig-cd ona kitap okur. Burada sergilenen eser ve digerleri rmda Tehria sarayurda ustad ~eyhi ve yardIDlclkrl taralmdan yapilmis olmahdrr. p. Lacivert rengin hakim oldugu uyumlu renk kompozisyonu.5 cn~. 2153 nal. 2153 nolu albiimden. 88. Bir sira tizerinde oturan Uti gene kadm H.rkmenleri devrinin unlii [rattatlarr «Abd al"·Rahlm al. albiimlerde bu tiir!tah~malarm:i rastlaruglffil-Z. ~in modasma gore giyimIidir.l. 24 Dervisler i ve y~L erkekleri tasvir eden resimde Ion hoyanmamisur. ~e}'hi'!-liu bu resmi Akkoyunlu Sultanlarindan Yakub Bey'in (1478.. 1490) himayesinde Tebriz de yapug:ml gosterir. ~iyek. 146b.a~» yaZlsmm bulundugu bu resmin 21 biimde irnzasaz bir kopyasi daha vardir (y. Resimler. 1464·65 t. Res. 49. Diger bir iirnek (y. «Amel-i Seyru al-Yakuhi» lmzahdrr.

Yiizy. XV.. Resimler ve diger eserler ozen gostetilmeden beceriksizce yerlestiriImi~. XVI. XIV. bu albiimlerdeki yazl ve resimlerden ~ogunun Akkoyunl u Tiirkmen Sultanlarandan Yakub Bey devrinden (1478·1490) old ugunu belirterek eser ler Yakub Bey albiimleri» adnn vermist lr (Tog an. elbiimiin hazirlanisr veya iinlii hattatlar. Albiimlerdeki 31 .imlerde retaIn. albiimlerin degerini arnran onemli malzemelerdir (no. yiizyll sonlari Celayirler ve XV. H. V. Hangi tari h te ve nerede diizenlendigi kesinlikle belli degildir. 96) alhiimleri. Dort Conk). yiizyll sonlarma dogru Osmanh ve miisliiman Hint hiikiimdarlarmm saraylannda da benimsenmis ve bu sanat kolu yiizyillarca devam etmlstir. 127. 10 . yiizyt.) giizel yazilann. Son derece degerli yi. 46-48.76. ~ogu kezaym resme veya ruloya ait par!ralarayn yerlere yapl~brlbru~b.64) bulunmaktadrr. baai Avrupa graviirleri ve erken Ming devrinden orijinalCin resimleri de (no. desen. dir.. nakkaslar ve kitap sanatr He ilgili ruger sanatkarlarm konn eilildigi bit onsoziin yer aIllig.l ilk yansl Timurlu1ar donemine ait desen. 65.60. sahip oldugu kapsam bakrmmdan en degerli alhiimler ise Bazine kaYILhrur. Cenellikle basmda. Bunlarm yam sua deger Iendirilmesi olduk!ta giig.ALBUM RESiMLERi Albiirnler (Murakka. yiizylldan sonraki donemeait esere rastlanmaz. yiizytlda ortaya ~lkhgl anlasilan albiim-murakka yaplDlcwg. XIV. 8. Yiizyllm lkinci yarrsmda giderek dabs ~ok onemsenen murakka yaplmc!ll~. guzel yazi ornekleri. Alhiimlerin Topkapt Sarayme gelisi hakkmda da yeterJi bilgiye sahip degiliz . Z. F atih Sultan Mehmed 'e ai t portrelerin blllunu~u ise albiimler in Osmanli Sarayrnda diizeulenrnis oIahllecegi ihtimalini yaratir.53. ~iir1er beIgeler.. il-Hanhlar doneminde Tebriz'de hazn-lanan ((Cam iit-Tevarih» niishalarmdan birine ait oldugu anlasilan resimlerdir (no. yiizYl1 haslarmdan XV. Her ikialbiimde de Sultan J. henzerlerine basks sanat gevre]erinde rastlanmryan ve arastrriralar tarafmdan iizerinde bir 90k yorumlar yapllJD1~ desen.Ul·e· simlerinin ~ogunIugunu ise lI-Hanh ve Celayirler devrinde Tebris'de resimlendirjlmis Firdevsi ~ahnamelerine ait minyatiirler olu-'?turur (no. 73). miin besmdaki Yavuz Sultan Sclim'e ait hozuk miihiire dayanarak bu eserlerin 1514 Tebris seferinden gellr ilen ganimetler arasmda buIundu gun u ileri siirer. Ahmed'in yazwgl notlara rastlanisr iS6. Togan. Ayrlca Karakoyunlu ve Akkoyunlu TUrkmenleri devrine ait bit !<ok resim albiimlerde yet ahr (no.. Saray kiiti:iphanesinde ~e~itlidevirlerde hazirlanml~ minyaliirlii 45 alhiim bulunmaktadrr ve bunlardan se. tezhiplerin j~inde toplandigr eserlerdir. Togan.T. yUzyli ortalarma dogru Sa£evi saraymda olmustur. 12. (no . Tebriz saraymdaki ~e~jtli resim ekollerine ait en seckin orneklerin vogunlukta olusir.izlerce resim.ilmi~ bazi minyatiirler burada sergilenmistir. hayvan etiitleri VB. H. Z.21). 9). siislemelee. rulo parealarr. 62 . minyatiir ve minyariir taslaklan. en gelt XVII. 2153 numarah albiimde Fatih Sultan Mehmed'in iki portresinin bulunusu bu eserlerin ((Fatih Alhiimu)) adryla tamnmasrna yol a~lDl~tu (no. bu eserlerin en giizelornekleri Sara y K iitiiplianesinde bulunan Sah 'I'ahmasp ve Behram Mirza (no. 49.. 72. 2160 numarah alhii. resimler. V. Aynca bu doneme ait manzara resimleri de albi. 70).. desenlerin. 81). yiizyil sonlarma kadar. min ya tiir . yiizyiil baslarmda olduklannm kesin kamtuhr. kaat'i (k_aglt oymuClhgl) omeklerl ve graviirlerin yer aldtgl bu iki albiimde XV. 66.nm hir sanat kolu olarak hiz kazanmasi XVI. 54. 61. 50. 51. 74. Kiitiiphanesinde 2153 ve 2160 sua numarasinda f( Topkapr Sarayunn Alhiimlerdeki resimler arasmda en erken ornekler. minyatiirlerin. XIV. 71. 15. 78·80). 77. AIbiim resimleri arasmda en ilgi ~ekici gruplardan birisi Uzak Dogu sanatunn etkisiyle yaprlrms ve geneUikIe AkkoyunIu Tiirkmenleri devrinin iinlii sanatkari ((~eyhi» ye atfedilen resimlerdir (no. 128). aIhiim1erdeki esenlerin Tebriz Saraymda toplandigrm gosterir.

5: Grube. A.5 em. Siyah rulolara ait parcalar olmahdir ~ah~Ilan bu eserlerde devlerin resimler ve albii. Tii~kler1e gelcn hir resim ge!enegLllln $amanisL inanclarm ya~atLldlgl revrclerdeki 84: ip. B. 95b (ii t). daha sergilendigi yah~llIDl~ bi r rulodiger krsimlan alhii.ilcl' 'cr alir. Boyutlarmdan kitap kesinlikle anlasilan bu resimler. XV. rio.~irogill. 95b (all). genellikle sryla ilgili h.mlerde Mehmed iyah Kal m » atifh . {iist ). Re imler parr. devler ve goeebe yasanti1ehmed Siyah Kalcm selma iislup birligi gostermiyen eserlerde «Mehmed uymama 1 bu atfrn daha om-ski tarihlerde yapiIchgml gi:iste- ve yazl kal'akterinin rine yapilrruslardrr. s. 81hazr omekler sergilenmistir (no. Benzerlerine haska sanat ifadeli rcsimlcrin kokeni genellikle goc. yiizyi]. 66. 3. g:zgici ve son derece ~Bnllslmn hakim ran-Maveraiinuehr oldllgu. . manizm Siyah I alem iislubunda 64 resim vardir. $a- iki ana grupta oyunlar g'ymi~ toplamr.93). ru-.ltigi. Ill.14. Hayvan H. insanlar jgtigi.nr. (. mat tonlari igki rengin tonlarryla ve frreayla ku trlldlgl.. yiizyIl.i . soxii edilen ugu~an keleolrna- Siyah miirekkeple eser yukarida re min parvasl Irdrr (no. 2153 nolu. y.:. S4D). ettidlerl 17 x 4·9 em.jn hazrrlanmadiklari me ge~i krrnuzr mmdan settigi. Hayvan etUdleri H. goriinli. j~.iroiYlu segilmi~ j R. KnnUlll7. ilk grupta insan ve hayvan karrsum giire!. 48a. albiinulen. 18a ve 94b yapraklaruula : Yi:iriikan. ve XV. rulo 2 . y..ilI1 hayvanlann bekler gorulli1'.alandl@ konu bakiyer alrr. 19b.tu. A.:yek kiimeleri. 32 . Ziirafa. XV. diinyasnu yan itan hu resimlerdeki devlehalin- rill maske samlmaktadrr.e~itli hareke LIeri n i gos teren resim. 2153 nolu. 82. gilt I. . aranmisnr.en iinlii resim grubu de rastlamsi ise. Genellikle ahersiz ka@t iizeBazalari ise aherli kaglt ve ipek iizerme ((ah~llnu~tu. 55. olbiinulen. dcv gihi hay anlarm ~ift sift tesvir edildigi resim tamarnlanmarrus bit rulo parr. atlann amlan ile yakm [liskisi oldugu oldugll hir in:. 17 x 49 cm.ebe yaetkisi altmda bulunan 'I'iirkisileri 'me aeismdanda ye~itli gorii~lerin Cin ve digcr Asya medeniyetlerinin Tarihlcndi siiriildiigii hu gmptaki resimlerin tek hir sanatkar tarafmdan yaplldlgml diisiinmek bir hayli znrdur. (no. 15 x 43.i. Abb. 63. s. Yer yer 9i~ek lciirn Ieriyle siislenmis olan bu etiidiin basi ki rmlarmda mavi ve pemhe renkler ol~tili. ikinci glizel kesilerek ve mavi sarmin yer yeI' kullamlrms ~all!fIlml~I:u. 7-46). 2153 nolu. tet. olbiinulen. 54.r grup resimdir. 194. res. tn. yiizYlla ail ihiinlcri Saray albiimlerinin bu iinlii resim olmalrdir gruLundan (Ip. Aslanapa.{'El bu essiz eserler.e:. hiiJgesinde. dart- oynadlgl.~ekilde kullarulmrsnr. yapl~tmlml:. Allii. y.ifl tasvir edildigi t:ah'IIan resimde yel' yer I. nyn bir vitrindc ~ IV. siya b m iire kkeple bu rulonun SatIa DIar nun pareasrdir miin Yayin In Q. YUhCI hayvanlar II. gml) re imde ise gOQebe boylar de ra~ayan bozkrr in anlarnun yasantilarmdan ~cvJ'elerinde rastlaurnayan. Yaym : tp~jror:lu.::arna ait olmalidrr . 55B de hir par~aslDill yer ahr ] .

18. rulo 2. siyah miirekkep]e calrsilnustrr. Kedi H. 19. parcasidrr XV.8 x 20 em. 19. XII.5 x 25. Yaym : ip~irogIu. 56 He aym iislupta ve ayn. aym : ip~iroglu. Dairevi sekide kivnlrms yatan iki kopek tasvirl de no. Aslanpa. 2153 nolu albumden. Ip~iroglu.2 em. 59. pl. y. zemin boyasisdrr. 77a. Kenal'da Mehmed Siyah Kalem tarafmdan yapudi. 57. nemden olmahdir. 90b. 97. 46· Grube Mi. Yayin : ip~iroglu. pI. 2160 nolu albiimden. y. 19. y. I. Hayvanla. 48a. 2153 nolu: albiimden.napa. Fine Arts Museum dadrr (Sakisian. MM. yiizyil da C. y.5 x 49 nit. Yilzyil.iboglu. 35. 53. [{lVnlDll~ yatan kedi resmi. B.Eyiiboglu res. MM. XIV· XV.nn doniis hareketleri esere kolayhkla hissedilen bir derinlik kazandmr. MI. XIV. «DU ) P: 18. 99. pI. Abb. Resmin Bolli t kosesinde ta lak halinde boyasiz bir mirryatiir vardir.48B. Mi no. no.2 x 18 ern. res..icadele etmege hazirlanan cepheden siyah bit boga He arkadan go:riiIen aslan tasvirinin yer aldtgt resimde. Abb. Yer yer u~uk. .5 cm. XVIII). Asla. Aslan ve Boga H. 45. fig. renkler kullamlmrsnr.2 x 48. Yaym : ip~iroglu . 3. Bu resmin henzeri Boston. 56. 58. 2160 nolu albiimden. 19b. Aslanapa. Sava$ H. Mi. Treasors. XV. 194. tp~iroglu. Uzakdogulu siivarilerin savasim canlandrran resim.55. 5. Kopekler H. Ahb. Eyi. (au). Yaym : Yorilkan. Hesmin kenannda «ustad Mehmed siyah kalern» yazihdrr. pI. 66b. 63. Eyiipoglu.t do. pl. 14. y. pI. Aslanapa. 2153 nola albiimden. s. no. y. 33 . yiizyll. 60. yiizy:I1.in eserlerinden yararlanrlarak yap:JJlll~ olmalrdir. 54. yiizyr]. XV. Grube.gInl belirten yazt vardir. Ilerliyen hir kervanm. {:izgici ii luptadtr. 227. (:in etkileri gori. 54A da sergilenen rulonun 16. Manzara fl. 33 x 49 em. 8Sb.iliir. o. 98. Eyilboglu. fig. res. XV. Abb. 57. YutlCl hayvanlar H. uzakdan goriilea kalenin yer aIlligl hu manzara re minds pastel rcnkler kullamlrmsur. MP. Grube. 28. ip~ir()glu. 2. 2160 nolu albiimden.

30 x 26 5 em. p1. fig. ii~iinci.in'iu askeri veya sivil ill yiiksek memurunu konusurken tasvir eden resim ipek iizerrn e y a pilmi ill. bb. zengin v kuvvetli renklerle ~a. ultan 1. XIV. Mi. y. zerinde souradan «kar-l Mam)) yaZllml~hr..\: 27 em. Ahmed adina hazu-Ianan Falniune adli eserde yer aln. clan bu giiz 1 e r. 65. Yaym : Aslanapa. P: 83. Oliimsiiz iki Taoist H. res. 74). Zemin. Yayin . Burada sergilenen eser ve ozii edilen diger orneklerin rken Ming devrinden orijinal <. yiizyxl ikinci !. 2153 nolu alhiimden.» p. MM.XV. 150a 45.5 x 42 ern. Eyiiboglu. Kirmizi ve yesil rcnklerde <.in eserleri 01· dugu samlmaktadrr. 68((.~ 44 em. 10·12).61. 113. erken Ming (XIV . no. ilhanh devr i. 38.3 CIn. 2153 nola. 33b) yanm beyaz at tasvirinin de aym ruloya nit ulmasr rniimkiindiir. Loehr. pl. Resim..i~ agaglar toplulugu.5 x 32.. 2154. iki Ming Mandarini IJ. par!.i ~eyrcainde olmahdir. 62. ku~ bakis. y. Bu iki ling Mandarin resmiuin XVII. Kuvvetli ~in etkileri vardrr. «Du. bir kopyasi aym alhtimde (y. 64. no. ~i~ekli dallar iizerinde kuslar 2153 nola olbiimden. 66a. Atlar H. Resim: 27 iizerine. 17.(no.. Grube. yiizYIl Akkoyunlu Tiirkmenleri SmaYlnda ~in kokenli resimlerden esinlenerek 34 . yesil renktedir ve yer yer otlarla belirlenmistir. 22. 51.:nSl oldugu anlasrlan eserin. oldugu tahmin edilen resim. 34a: no. coskun akan ular ve ovamn gorii!. 49. albiimden. fig. 15. yiizyil baslarrnda OSll1anh saraYIllda yapilan kopyasi. 151b. <. 63. 25 giiz rengine donii!?illi. y. 5 62. Resim 26 Kal'~ilikh durrnus kouusan iki Taoi tden (<.eYl'egi.5 . yapililll~tlr. Sagdllki figLir elinde gorullmiyen atmm yulanlll tutar-.in sara y elbisesi g iy imlidirler. . H. Gtiz manzarasi Yapraklar. 2153 nolu albiimden. 2153 nolu albiimden.L~llnll:. ayill : ip~hoglu. y. 33. 36b 33. 30.in·d yaygm Lir me hehln rn nsubu) biri koltuk degnegine dayanmistir ve sag elinden aihirli bi r durnan yiikselir. y "ym: !p~iroglu. y. Loehr. Bu albiimdeki (y. Grube. 123b) yer ahr. Bir rulonun pn1'l. dligii manzara. Mi. Baska bir kopyasi ise Beruam Min8 alhiimilndedir (H. E umas yl:l pilmrs y. . f agH iizerinc yaprlan e er erken Ming devrine tarfhlanir. Cepheden goriilen diger Taoistin omuzundu «kara kurbaza: ardrr.3S1 ~in kokenli hir rulonun yuzyll) devrine tar ihleuebilir.

kadm ve dlnlevicfler Fiiliit 9alan kadm ve onu dinleyen 9ifnen olusan toplu1uk.). 21. 52. 28 x 26 ern. Grube. 30b. go teren bu eser. 26 x 37 em.66. fig. Fiiliit calan H. hale gctlrm. Ahb. 171a. fig. ··st kenarda ~eyhi tarafrndan yap.» fig. no. Tepelerin ardmdan !.an vera erken Ming devrine ait (.izel bir resim 01iislupdaki resimler igin bkz: Atasoy. yaptldl~nI ve gi. Loehr. no. MM. y.izyli. p.}. 68.!cde «iistad Mehmed Siyab Kalem» tarahndan yaplliligI yazlhy a de. Ip~iroglu.:in resimlerinden esinlenerek yaplLdlglm gosterir. Bir onceki resimle aym iisluptadir. s. y. {( tudien. 50. 172b. MM.n:uya karsit. kuslarm. I ayahklar arssmda yerlesmis hir ejderle bir kayanm tepesinde onu dehsetle izleyen adamlar tasvir edilmistir. res. aym : Grube. 8. albii. pl. Resmin sac. 2153 no IlL albiimden.mde.1" yer yer karla veren tepeler.:VB hu1utIardan olusen Iantastlk bir gah~madlr. 5b.ldJ~ll1 belirten sonradan yazlJml~ hir kayrt vardir. Grube. ll. Mi. su. XV. 35 ..lkan iki aLL aver. albiimden. Rehber. 51.. etkilerinin <Toriildiigti resimde yapraklarim dokmiis aga!tl8. 17. Albiimdeki bazl ~ahname resimleriyIe aym iislup Cizelliklerini. Mi. albii. kenarinda Ahmed Musa tarafm-lan dugunu belirten sonradan yazllmls yazl varthr . 50. 2153 nolu. 11-16_ Yayrn : Aslanapa. no. Miicadele etmege hazirlanan efsanevi iki hayvan (chilin. 28«. XIV. yapraksiz bir agac. Karda av Ilzakdogu kaph izlenimini H. 38· ip icotr]u. fig. X . Yaym : tp~iroglu. kugau ve 8gag dibine sinen av hayvanlarrru izlerIer. E iderleri vakalavan melekler Kayalar arasmdaki ejderhalan. Resmin sag alt koeesinde (cMevlii. Yi. gozlemci hir iisluLa isaret eder. Kayalarrn k. pl. 16.Aslenapa. Ozellikle se9kin renkler ve i~9ilik bu resmin kkoyunlu Tiirkmenleri saraymda iistad ~eyhi LaraImdan yaptldIgllli gosterir. 2153 nola alb iimden .» fig.ek i9ln u9arak kemendle bagla. Kayalar arasmda ejder 11. 40 x 30 em.. y. Grube Mi. 67. Zarll ve ustaca eserdeki bazi figurlerin yiizJeri veelbiseler Yu. 48 x 31 em. 29 x 40 em. Ip~iroglu.. Yayin : . 88.mi VeIl Astarabadi» tarafmdan ·yapddIgl yazihdir. 42' Grube. 4. 49. 69. «t. Mi. Abb. Grube. 170b. kelebeklerin u'i:~tugu. Albiimde aynca re min list kismmdaki bahar dali vc kuslarm kopyalarma da castlamr (y. dati alnnda yer alirlar. 66. meleklerde ueuk renkle- pI. Yuzyil ortalarrnda Tehriz de yapihms 01mahdir. 70. Yiizyli. y. 36a. no. 24.n. 45. bahar a'i:rru~hir aga!.. Sag alt ko.OYls renklerine rln kullamldijh !. 2153 nolu. 2153 nolu. Benzel' « our Istanbul Alhums. no. Ogutmen iR.izgici hir iislup hakimdir. Efsanevi hayvanlar H. zararaiz uO-l"a~an melekler resmedilmistir. Fl. 58). Bu resmin hir (liger kopyasr aym albiimdedir (y.mden. ehmed Siyah Ka]cm grubuyla benzerlik gi:istermez. Yaym : Loehr.

36 . Abb.izyd bt\~l81'lllda Semerkand de yaptidlgl kabul edilir. Grube. c. fig.Zbiimden. 771). salusOzel. Sol list kij~ede ise bir yerlesme likle byafetlerde Cin ve tepe ardmda onlarm gidisini seyreden yeri gi:iriiliir. nt. y. 2153 nola albiimden. Peyzaj yer yer helirtilmistir. y.ml~hr.larla b Iirtilmistir. 17. genellikle XlV. 8. Yi. Yuym : Loehr. 56. 57. XV. y. ilk defa B. 126a. iki Uzakdoaulu kadm H. 3. layin gece ge~tj!!i muhahzlann ellerlndeki mesaleler ve aij yiliiindeki Ylld. 17. Aslanapa. ve yardimcisr. pl.tz. rin yapihms olan rulo haiine dcki resim. 73. p. 74. YiizylLn ikinci iistad Seyhi'nin ~ah~matanyla olan benzerligi yarrsmda Tebriz de yaprlmi olmasr olasiligun Yaym : Yi:iriikan . Yash adamlar H. 2153 nolu olbiimden. y. Yiizyll sonu XV. 47. GeneliikJe soylu hir kadirnn gelin gidisini canlandirdigr kabul edilir. albiimden. 72. icinde muhtesem hasta bir kadm Cin bode esek iizetasmdi. ip~hoglu. Akkoyunlu Tilrkmenleri be daha get. Yoriikan tao rafuidan hir rulonun parga1an oldugu anlasilarak yayunlanrrustir. Akkoyun- lu 'I'iirkmenleri Yaym : Grube Saraymda Mi DO. 39AB pl. 194-197.. Yol uzerinde Iar srralamr.34. ve 34· x 19. digerinde Dar tutar. Ahh. no. Solda Lepelerin ardinda li baltali yash bir adam bu alayi izler. y. 33 x 36 em. motif Budist . Ozellikle yiizlexin sonderece ifadeli ldugu ve canli renklerin kullamlrhgt Akkoyunlu 'I'iirkmenleri devrinde. YUzJll ikinci yarismda yapilrms olmahdir. porseleulerinin ~ araba ve siiriieiisii yer alir. So1daki kadin bir elinde atmaca. Uzakdogu ve Orta Asya etkilerinin Islam diinyasi ieindeki sentezini yansrtan bu eserin. resim . gin sanatmdan almmrstrr. Konusu hakkmda ge· sitli fikirler ileri aiiriilmiistiir. Resim 28 iizerine resim. yolculuk arkasmda eden bir grup resmedilmistir. kompozisyonda.71. res. 39 x 34 em. daha biiyiik bir rulonun parga idir. 67ABC. Gelin alavi H. Alaym oniindeki raksederek ilerliyen iki kadm oyuncuyu e1inde balta (tcber) tutan bir muhafiz ve mesale ve murnlar tasiyan muhafrzlunn c~liginde ilerliyen atlara hinmis iki geng kadm takip eder.21S3 nolu olbiinulen. '2]60 nolu. 25 x 43 em. Bir araya getirHdigi zaman 34.4 em. Yiizy-ilin ikinci yarismda etkilerinin yapilnns gi:iriildiigu olabilir.in ori j iuli hir eserden kopya edildi gi anlasilan eser ipek iizerine yapJ.5 x 86 em. yaratir. Ipek lil. Bir ti:iren alayuun gece yolculugu tasvir edilm lstir. devri sanatkarlarmdau XVI. SIb.5 x 66.5 em. 85. 2160 nolu a. Bir albiim resmi Enine rinde gelisen H. Bu sembolik. 3b-4a ve H. iaray alhiimlerinin degi~ik yapraklarma apisnrrlmisur. Aga~ altrnda oturmus sohbet eden dort ye~h adarm tasvir eden resim kumas yapilmistu-. tarihlerde. Dio.eri hahk ta~ll'. i:ilgii iinde olan eser. 130a.

Ahb. i 8ylSmdan ~eyhi nakkasm e erleriyle benzerlik go terir. At ve sahibi H. s. 89b.» pL 26. Grube. 37 . yaprakh bir agacm dallar. Abb. okuyan rahipler ve baza bdlmelerde ~ocukla1'lDl emziren ve disarryr seyreden kadinlar goriiliir. 49.5 crn. 1470·80 civarmda Akkoyunlu Tiirkmenleri Saraymda yapUm~ olrnahdu-. Classical Style. «Four Istanbul TresoTs.Yl canlandirtr. Resim. 25. Resim 30 Anrun kuyrugnnu diigumlemege hazirlanan hir sava~!rl tasviridir. 88. Peyzaj. ((pI. Albums. 18. Rehber. Yash adam ve kadmlar H. 86b. 47. olbiimden. y. pI. 22 x 34 em.OzellikJc rank kompozisyonu ve ~~it1eri. Tabur de oturan rahip hir elinde kitap tutar. Diger tao rafta onlan dinliyen ve aralarmda konusan kadmlar yeralrr. alhiinulen. Manastir Y asann H. I esin tarjhle'ndirmenin hir hayli gUy oldugu bu eser. 24 x 33. XV. Miizisvenler ve dans eden cfft H. ve ~igek kiimeleriyle hellrlenmistir Bu resmin desen halindeki kopyasi «Abd al· Biiki al. 2153 nolu. Manasnr odalarimn duvarlari incilden almmis konularm tasvirleriyle siisliiduro Avluda kuyudan su yeken. Yiizyli. y. Yi. 231. Grube. Ogutmen. Loehr. Ahb.in miizik aletleri ~alan ug kadm ve coskunea dans eden giftin yer aldlgl resimde fon boya izdir . Mi. fig.. Esex bir manastirdaki ya~anb. fig. 2160 nolu. Dan eden figiirlerin ddniis hareketleriyle sahneye belirli hir derinlik kazandmlIUI'tIr. 21. Binanm katlarmdaki bi:ilmelerde aralannda konusan. y. Eser. tepe konturlan ve bir aga~la belirtilmistir. 47. ayrn : Aslanapa. 70. Ip~irogl\l. 87. 6.in modasina gore giyimlidirler. 131b. f.» p. 53.5 oX 24. Tepelerin ardinda ikili grup· lai halinde konusan gruplar gorillmektedir. Bix yok eleman eserin V. 76. f. 75) aym iislu ptadir vc ayru konuyla ilgilidir. ramp olmasr muhtemel ya~h adam yarundaki !(ocuklu kadmla konusur. 9. Yiizyli. Yaym : Ettinghausen. 29. Ogutmen. digeriyle takdis Isareti yapar. «Turkische Miuiaturmalerei. ·V. 62. XV. albiimden. manasur ya~anun' La vir eden resimle (no. yiizlerin i~leill. 2160 nolu. Beyaz say ve sakalli. 2160 nohi albiimden.5 cm.iZYllm ikinci yarismda 1470 siralarmda Tebriz saraymda Akkoyunlu Tiirkmenleri idaresinde y"pJm~ olabilir. p~iroglu MM fig. ge9 Yiian ve erken Ming devrindcn t.7. 34 oX 48 em. Yaym : Aslanapa. no. 77.p.5.Biikw» imzalidrr [Aslanapa. 70b. Rehber. s. 12' Loehr p.ok popiiler clan bit' konunun Islami kopyasrdir. y. 13») Eser.in de !. ~an yalan adamlar: yocuklu kadmlar vs. giiuliik yasanulan iyinde goriiliirler. 78. iizyrlda yapliruguu gosterir. BoyasLZ olan zeminde peyzaj.

Aslanapa.. 6b. tiyarm tasvir edildigi. 75. kuru bir aga!. 84a. Uzeriurle Mehmed S. Yaym : Aslanapa. res. 9. 16. Ip~iroglu. 25. 17. Yiizytl. 52.. res. el.MM. 34. Akkoyunltt Tiirkmenleri devrinde yaprlnns olmahdir. 8. SOb. 2. ip. lB.an devler H.iroglu. 68.asors. No. «Du». Tre. Abb . no.9 em. At ve bakrcisi H. AherIi kag. Ettinghausen.. 78 ile aym iislup- Yaym ip~iroglu. tp~iroglu. Diagonal hir hat iizerine siralanan aveilardan arkada kalan ikisi aralarmda konusurlar.. Asionapa. Resme senradan. MM. Eyiiboglu. ve iki parsdan olusur. 2160 nolu: albiimden.1. 14. 2153 nolu. y. .yah Kalem larafmdan yaplldlgl yazihysa da $eyhi nakkasrn iislnbuyla benzerlik gosterir. resimde zemin hovastzdrr.i. albiimden. 51.ihoglu •. lVIanzara elamanlarr. Saclece donmek iizere clan en arkadaki avcrcepheden goriiliir. pl. pl. resminde sevilen hir konunun Islami kopyasidrr.r. Mehmed Siyab Kale:m tarafuidan yaptldlgl yazllml~trr. 2160 nolu. TM. 80. 10. Yaym .. Beyaz at iizerinde.79. 109b. 4. on plandak. TM.2 x 24. Grube. pl. Ava gidenler H. y. iizerine yap~l. ip~. pl. Abb. 228: GTUbe. y. 83. Grube.res. 58. Eyiiboglu.. no.. vaslr go~ebe Oturan ya~h adanun oniinde ayakta durmus hararetle konusan. Yaym :. t Biri cl igerini ba~a~agl ka ldrrarak ye re yiklllaga hazirlanan iki de" tasviridir. p. y. p. atlar iizerinde ava giden topluluk resmin derinliklerine dogru uzamr. 16 x 25 em.5 on..8 x 26. hirisi koyu tenli iki ill. 7 ip~iroglu. 5. Ettinghausen. 2153 nolu olbiunden. Ahb.5 em. tk H. 81. 92b. p. 17. 25.i renkli kayalrklar. no.8 em. fig. 87. y.~ill tadir. 71. Eyiiboglu. fig. res.. 46. ip. Mi. Zemin boyasizdtr.tr. ElJerlnde atmacalar. Bir~ok elemaular Usakdogu etkilerini gostcrir. Avel H.iroglu. 33 x 20. Loehr. ip~iroglu. Bogw.inde dogaruyla hula Herliyen bu stivari tasviri ipek iizerine yapilrnrsur. XV. 55. bir at VI'! Yerde yuvarlanan eli kuhagL siyah tanli hir adarrun tasvir eclildigi resimde fon boyaslzdn. 2153 nolu albumden. 27 x 26. 82. Mi. olbiimden. 7. Zemln boyas1Zdu:.~il'oglu.~i![oglu. Eyi. Yaym : ip~iroglu. pI. ip. Ahersiz kaglt iizerine yap~t.

ip~iroglu. glyimlidir. 30. 38.5 x 24. 370. hazrrlanan iki dey ta viridir. hi hir testereyle aga~ kokiinii parcalamaga ugra~an ill devin yer alilig. 87. Yaym : ip~iroglu. dans eden siyah tenli Yaym : ip~iroglu. 34b (iist). 36. Tresors. EyiiboiYlu. vardir. mendillerle Ellerinde y. Abersiz kaglt iizerine yapilmisnr. 36.mden. Bi. olbiimden. 16. no. 2153 nolis albii. ayrn : ip~iroglu. 16. 4B. pl. 36. Eyiiboglu. Grube. 2153 nolu. Dans eden Samanlar H. Y aym . ((lIt) 23. iPfirog1u. fig. 32. 32. o. A. Mi no.O-lu. 172:. 26. 86. 85. Eyiihoglu. A. P: 34. Abb_ 37' Ettinghausen. 25. Ahersiz kagIt iizerine yapilmrsnr. y. 39 . Daha biiyi. MM. no. 37. pl. Mi. aherli kaglt iizerine yaResmin ko~esinde ((Mehmde iyah 1 alem» tarafmdan yapuwgtnJ belirten bir yazJ. n.8 x 35. Eyi. ip~iro. Devler H. Inatci esek ve devler H. 6. y. Ilerlemek i temeyen matY1 bir e!olekve onu zorla yiiri. «Du». Ahersiz kalYlt iizerine y~uan eserin 01 alt kdsesinde «Mehmed Siyah Kalem» tarafrndan yapudlglDl belirten bir yan vardir. 1410. A~a~ kesen devler H.6 x 33 em. 18. olhiimden. Ahersiz kagIt iizerine yapLlm1i~U'. 88. y.84. res.2 em. ip$iroglu. res. Abb. y. Eyiiboglu. iNiroglu. Cruhe. ip~j_l'Oglu. 2153 nolu. p. albiimden._ resmin. 82 de sergilenen resimde oldugu gihi. iki rahlp H. 2153 nolii albiimden. pl.!lplld~1 iizerinde Yayin : ip~il'Oglu bellr tilmistir.r kuma par~asJlu eekistirerek gosteri yapan rki dev vc onlari kenardan izleyen d:iger iki dev tasv iridir. 54. 37a. Kenarda I( Ayakta konusan iki rahip tasviridir.fig. Grube. Ip~iroglu. i.7 34. fig. Resim. y. Mi. «Mehmed Siyah Kalem» tarafindan y. lPliiroglu 43. H. MM.6 x 83 em. 2153 nolu tdbiimden.ik hir resmin veya rulonun par~asl olmahdrr. Aslanapa.iboglu res.t iizerine yapilnnsnr. ip~iroglu.istad 1ehmed Siyah KalemJ) yaz151 vardir.1. 39. Yuym . Ayaktaki devler. res.2 em.hmed basartli omekIerindendil'. Zeminde bitki ejderha 1 Iple baglamaaa dikkati ~eker. 31. l06b 27 2 x 18. Art Treasures. B.4 . 23. iist kismmda bir diger dey ve kesilmis aga~ paryBI:Hkismen goriihir. TM. res. Aslanapa. 226. 63. 40. 86.itmeye ugra~an iki dey tasvir edilmistir. (iist) 24. Siyah Kalem gruhunun iki ~aman 'm ta vir edildigi resim Me. 29. Aher iz kag.3 em. Devler ve ejder Yakaladrklari kiimeleri prlmisnr.5 em. 2153 nolu. 27b.

17. ReMer. Ka- s. Grube. 19 % 37 cm. Zillerle tempo tutan devlerin e~liginde gJ1gmca dans eden iki devin yer aIlligl resim. 31. 83. resmin ortasmdaki kirrruzryla ~izilm. MM.!1iroglu. Ucuean mendiller. 76. {aIt} .2 x 48 em.roglu. fig.lkan hatlann kesisme iyle dlizenlendigl anlasrlrr. wan viicudunun ~~itlj harekederi verilmek istenmistir. Eyiihoglu. res. fig. Yaym : ip. Ettinghausen. res. ip~iroglu. 76. 90. 13. TM. Ml. 8b. MM. 89a. kopeklerinin C. Mi no. 2153 nolu albumden. 2. y.88. 30. Grube. 40. Ahersiz kaglt iizerine a~tk tonlarla ~t1nu~br. 56. Ahersiz kaglt iizerine yapiliru~ttr. ts. res. Z~ vardrr. res.7 x 25. s- 128a. 2153 nols» albiimden y. atlar ve tasvir edildigi resim ahersiz kaglt iizerine ~~llnll~tll. Yaym : ip~iroglu. «Du». Mit no. 40 . Yaym : Ip~iroglu. Yaym : ip~iroglu. aralarmda konusan go!". p. 22. sohbet eden iki erkek gozliidiir. Mehmed Siyah lem tarafmdan yapllmgl yazrlrdrr. res. all Kalem» tarafmdan yaplldlgrrn helirten hir ya.5 x 23.6 em tasviridir. 32. Aslanapa. pI. Ip~i. Btl arubun en popiiler orneklezinden olan bu. no. 34b. Sohbet H. resimde dey klh~ndaki ~amanlann dansi canlandirilrms clmalidir. 3. 45. y. 33. ip~ixoglu. Ahersiz kaglt iizerine yapilmisnr. 41. 26. p.roglu. Ahersiz kaglt iizerine g~llan resimde «Mehmed Si. • y. Eyiiboglu. 43. Resim 32. Userlerinde drr. diigiimJii kumaslar hareket unsurunu kuvvetlendirir. Eyiihoglu. Kompozisyonun. hi)' rulonun pargasl olmalidrr. «Du».5 em. 22. 38· ipl?i. Grube. Eyiiboglu. 91. Yayin : Ip~iroglu. 17.mden.ama~ll yikayan. ip~iroglut 46. Gocebe kamm H.7 x 35 em. pl. 92. Ogutmen. 89. Dans eden devler H. Karsilikh oturarak kon~an iki devden hirisi elinde madeni hir kah tutar. 2153 noli» albii. 79.ilii oniki ko~eli yrldizdan !. Bunlardan birisi beyaz tenli ve a~lk. Eyiiboglu. Ta$ tasivanlar H. 43.ebeler. 2153 nolu albumden. 64a. 59. Digeri siyah tenlidir. U t kisunda diigiimle~ bir kuma~ par~asl ve yerdeki madeni giirz kompozisyonu tamamlar. B. 2153 nolu albiimden. ip~iroglu. Abb. ipl?iroglu. res. yemek pi~iren. Dmuzlarmda eya yardimlasarak kaya par'fruarlD1 tasiyan adamlar ve haslarmdaki yoneticiden olusan kompozisyonda. Oturan Ikl dev H. 30· tp~iroglu. renk sadece etek ve boyunlarmdan sarkan ortii var- Comelmi~.

ip~iroglll. 57. Ahersiz kaUlt iizerine yapilmisnr. 22 x 33 ern. 41 . 24. «Du». y.. Uc.ilmii~ bir kumas tutar. 16. Siyah tenli hir kadm ve bastonlarma dayanmis iki erkekden olusan topluluk. re . P: 26~ Grube.lu ~p H. 2153 nolu albii. no. aralarmda konusurlar.93. 152a. Yaym : !p:.mden. Mi.iroglu Eyiiboglu. Kadm eliude biiki.

irm~ tiir.illdc Akkoyunl u T iirkmenler] min ya tii I' 1514 den sonra Safevi Tebriz minyatiir sanatmda yeni hir a~ama goriilfu. Yavuz Sultan Selim'in kISS sure i!. siyasal u'<ldan parlak hir donem olmustur. iislup ozellig. 1538 ve 1548 tie i1~ kez isgaledilrnis ve bunun iizerine Safevilerin baskenti Kazvin'e tasinmistu'. Bir kal< ytl siiren mucadeleden sonraonce Siraz (1503). 101. yiiksek kalitede minyatiir. 1556-57 de Meshed valisi olmustur. Kazvin iislubu sa. KAzviN OKULU (1548-1598) Kaz.nden sonra tahta !(rk..i siiIdilrulurken. Safevi resminin en karakteristik ozelligi. ~ah Ismail'In olumiinden sonra yerine ge!<cll oglu Sah Tahmasp'm saltanat yrllarmda (1524. naterlarrn seyahat etmeleri sonueu Sa£eviler idaresindeki haska merkezlerde de kendinigcsterlr.Mirza (DIm. GenellikLe resirn ~er· daha sonraki Iii yazmalarm hazrrlandrg.J- kaynasmasiyla kan Tahmasp devri Tebriz minyatiir iislubu . 106). 1548) Tebriz minyaliir okulu.vin'in 1548 de baskent olmasiyla rek ~ah Tahmasp devrinde gcrckse Tebriz Sanat atelyeleri bu sehre ta~lDml. kaIabahk ve gosteri~li komposlsyonlarr. onemli bir sanat merkezi olrnustur. TEBRiz OKULU (1502 . son dereee itinah i~giligiyle dikkati geker (no. omeklerini ortaya t.zengin renk skalasr a~m yiizey siislemeciligi.SAFEVi nONEMi Kuzey Ban iran'da yerlesmis olan Safevilc». Edebiyal. Safevi Imparatorlug. astronomiyle ilgilenen ve 5000 misralik divan yazan Ibrahim Min:a i(!lll Sebzevar'da 42 .r.b. Ttlrkmen ve TjIDUrlU Herat okulunun ~e~iLlietki1erinin ve muhtesem 1514 de sehiri ~ga]jnc kadar ge~en iislubenun k uvvetli etkisinde ka 1m liiihr.imiize gelmi~Lir (no. Tahmesp'rn oliimi. $ah Abbas Imparatorlugun merkezini Isfahan'a alnus VoJ 1'111 sehirde biiyiik bir imar Eaaliyetine giri~mi~til" (1598). Bu doncmclen Herath sanatcrlar tarafrndan resirnlendirrlmis eserfer giilli. ~ah Is mail 'in saltanat YIUan (1502 ' 1524) Osman!1 SultallJ Yavua Sultan Selirn'c kar~r ugradtgr yenilgi (1514) ve Tebriz'in TIirkler tarahndan i~gali bir tarafa birakrlaeak olursa . Onceleri Tebriz okulunun Iarklr hiE iislup yerle~ir.. Tehriz okulu Sah 'I'ahmasp'm saltanat yrllarrnda en seckin vermistir. 94). 96-100). BundavSah ismail'. in 1510 cla Horasan VB Herat'r Iethedisi ve iinhi ressam Bihzacl't "eruger sanatkarlari Tebrjz'e getiri!iiinin biiyiik payr olmustur. Topkapl Sa:raymda Tahmasp devrme ait enonemli minyatiirler. ~ah Tahmasp ve kardesi Behram Mirza » dma hazarIa nm1ili iki albiimde yer ahr ( no.u. yfuyrlm SODlarma kadar devam eden ve devrinln modasuu aksettiren sariklardaki « tae-a haydari» denio lne uzun klIIWZJ serpuslsrdir. 1576. Sah ismail'in menler'lni yenerek Tehrizi aldilar VB Safevi Impararorlugunun idaresinde Akkoyunlu Turk- temellerini attrlar (1502) . daha som-a Horasan ve Herat'r aldrIar (IS10).i. 17 22 de istilasma kadar varl1grm si1rdi. Devrin onemli sanat koruyuculari arasinda Sah TullD13SI) 'm kardesi Harat valisi Sam .77) ve Tahmasp'lll yegeni Sultan ibrahim Mirza basta gelir. vertikal hatlarm egemenligi }< azvin okulunun karakterlstik ozeIlikleridir (no.an en onemo Ii sultan $8h Abhas'trr (1582-1629).. impanforlugun kuruldugu. daha soma lusmen cevestni a~an zarif doga kesitleri yuva1'lak giisel yuzlii. 95·· 98). Ayw zamanda Tabmasp'm damadt ohm Ibrahim Mirza. ince uzun figiirler. resim. Geyrllacda Kazvin.1576) baskent Tebriz Osmanhlar tarafmdan 1534. Afgsnhla. uh.

96. 43 . Farsca Amir Hn rsv Dahlavi tarahndan yazalan 3 minyatur lnhmird Bugra escr Bengul valisi Nasr ad-Din Han i1e oglu Delhi Sultan. Topkcpi Sarnymda Kazvin minyariir tis· luhunu yan itan i:inemli nunyatiirlii yuzmalaun yant !'1l'3. 94. rev ve Sinn me nevisinden hir konuyu isler. FY.. 64. (no. tek Iigiir ~ah:.\' 18 em. teahip ve giizel yazrlarr kapsar. FY. 150 yapl'ak. nilt ve minyatiirleri ozenle yaprlan bu eser biiyiik bir Ihtimalle ah ismail adina Tebriz'de hazrrlanrmstrr. The Keir VI Londra Kier en.» s. Sergilenen minyatiir. 916/M. 105). nestalik hat. Tebris'de 1540·45 civannda yapJl~ olmahdrr.6 x 34 em. AlbUm Kazvin'de Sah Tahma p adma diizenlenmis olmahdir (Togan. nestolii« hat. Miniatures. 931 • evval/M. p. «Katalok. do Kazvin Saray iislubu- nun en kaliieli rninyatiirlerine rastlamr (no. ley. 739) 23. IV· XVI. hir yazmada Ylne Saray Kiitiiphane. s. 97(1. 1525 T'emrnuzunda Sah Mahmi'ld i~apuri tarafindan kopya edilmistir. Yiizylila:ra ait minyariir. a~m yiizey siislemesi. Yazi. Farsca. 4.5 x 14 em. 106). 107·110). Bu kiiS. pl. 64· I olek iyonu. H. Kiran as-sa'davn H. Usriin teknik ve ZUl'U bit. no. 1564·65 de yaztlmis bat ve hattatIar rarihi hakkmda bilgi veren hir holiim vardir. H. portreler ve minyatiiriin yer aIllig. Rehber. I Yaym : Ogutmen. 17. !)irin'in Ferhad'i Bisutun dagmda ziyareti H. Berat Bihzad alolye inin kuvvetli etkilerini tao ~lyllll rninyatiirlerin nii hasmda goI'iiliir. 138 "faprak. tezhip.hazu-lannus minyatiirlii bir eser Saray Kiitiiphancsindedir inde Hera an bolgcsinde Tun kasaha inda hazlI·lalllllJ. hiridir.anazbgl anlatan tarihi bir masnevidir . olciisiinde 192 yeprakur. 71l·16b yapraklari aramda Ahmad al-Husayni al-Mashadi tarafmdan H. 5 millraliir.8 x 17 em. Eser..desene sahip 01an minyatiir. 2161 nolu ~ah Tahmasp ah Toh most: albiimiinden.maJan. 1516 yihnda afavi devrinin unlii hattutr Sultan 1uhammad Nlir al-katih tarahndan kopya edilmi tir. albiim. giisterisli kompozisyonlarr y Ia d ikka ti !. Safevi resim san a tmin en glizel ornekler inin yel'ildigi ~ah Tabmasp ddnemlnin ilk Jlllannda Tebriz de yapilmis olan eserin minyatiirlii lake ci1di orij inaldir. 910 (f(aratay.x II s. hol altm yaldizm kullarulrugl zengin renkskalusr.eker.iki ayn TUrk ve islam Escrleri Miizesi no. 14·15. XV· en yakm (istanbul benzerleri Sah Ismail devrine ait Sadi'ni n Bus tan "min .irnlcr lruiunmaktadrr ve bunlardan scerne omekler sergilenmistir (no. p 16). Yaym : Akalay. Albiimii olarak Lanman Y. 871 (J(aralar. 19. Yusuf ve Zaliha R. 180. Keykubad arasmdakl arual. 1919. 22ah). hu devre ait pek ~ok desen. albi. «Emil' Hii rev. 18 95. ~Jg. 972/M.iik ve zarif e erin minyatiirler i. 27 . no. ami'nin Hamse'sini teskil eden mosnevilerden Resim 35 . 605) 26. izami Ham e'slnin Hii .

dengeli kompoaisyona sahip resim. 100A) kar ihkh yapraklarda yer alir.3 tasvir . kadm H. Tebriz Altm yaldlZa boyanmis hiI ovada polo oymyan okulunun seekin orneklerindeadir. 33 x 22 em. 96. y. so. ~ah T'ahmasp albiimiinde Abd al-aziz imzah gen!.5 x 8 em. siyah ve turuncu renkte giysileriyle dikkati ~eker. Yaym: ip~iroglu. 2161 nolu.. «Ahd al-aziz» tarafmdan olmalrdir. 98. d.¥ 167 em. Resim 1530 40 civarmda Tehriz'de yapilrms olmahdir. 138b. Hesmin sol alt kii e inde Behzad'm yapllchjp yaeihdir. Hesmin etrafiru . re . siivarileri tasvir eden minyattir. sorguglu sangiyla dikkati ceken Sultan hir eHyle akinin elini tutar. 17. 95. A!(Ik gri renkli zemindeki ~i!(ekkiimeleri. 10-12). tepelerin ii tiinde altm yaldiz gok yiiziine uzanan hahar ayID1~ fidan.. muhtemelen ~ah Tahmasp'm dere kenarmda maiyetiyle hirIikte oturmasr tasvir edilmistir.mIi? olmahdir.5 x 22 em. (no. res. Saki'nin elinde miicevhenli altIO hir iirahi vardrr.lacivert zemin van miicadeleleriyle siislenmis geDi~ bir bordiir ogrencisi. Yaym : ip~iroglu. A. Bir Sa£evi hiikiimda rmin.. Polo oyunu H. 1540 yulan civarmda Tebriz de yapJlml~ 100. B. 33. 3b. 53a. on derece zarif hir cizginin iiriiniidiir. Ayakta durmus clinde gill tutan Safevi ultanr. 33. 2161 nola Seth Tahmasp olbiimiinden. y. masp albiimiinde yer alan ve burada sergilenen dig-er iki minyatiirle (no.iler ef anevi yaratiklar ve hay. Gene Sultan ve sakl H. Bu resim de aym sanat- 44 . iizerine bitk. sultan £igiiriiyl gmlD olmahdir.5 x 8. ~ah 'I'ah. Resmin fonu. 18. 99 . AdI gegen sanatei. iizerinde. TUJ:llDeu renkde gosterisli kaftam. 100. figiirlerin yer alchgl doga kesitini renklendirrr. iR. 25. albiimii hazarlayan ve sanatkarlar baklunda hilgi veren kisnn yazan «Dust Muhammad" olmalrdir. 97) ayrn elden ~:tk. ~evreler. Geng bit Safevi Sultam (no. DyumIu renkler. 4a.miinden. $ah Tahrnasp albii. Gene Safevi Sui tam H.met eden sakiyi eden minyatiiriin «Dust musavver» tarafindan yapIldrgull Iielirten yezl yer ahr. Tahmasp albiimiinden. Gene.5 elfL. Ayakta duran bu gene kadm Iigiirii. Sultan ve maiyeti H. y. Resim. alun yaldiz kii!(iik !(. 34. Resim. 2161 nolu.97.igel·iyle miieevherji i~ki kasesini ana dogru uzanr. 52b. 2145 nolu Behram Mirza albiimiinden. y. ~ah Tahmasp albiimiinden.i!(eklerle siislenmlstir. y. 2161 nolu. ve ona hiz. 94. JR.

pI. 360) 34. Kazvin de ~ok moda olan yari renklendirilmis. 102.i minyatiir karsihkh yapraklar iizerine yapilrmstrr . MinyatiirIerveserin basinda karsihkh yapraklar iizerinde yer ahr.229 yapra. Tim ur devrinin manzum tarihidir. Iskandar-naBla (201h) adli mesnevilerinden olusur. Safevi 45 .5 em.a.a.5 x 18 em... 483 ). 2 mitvyatiu: Resin'!. . No. no.. 1554·55 yilmda Yari al. Aym zamanda sair olan bu hattat. Mesnevilerin sonundaki kopya tar1h1erindcn en ge~ olam (y. nestalj. no.k hat. 927/1521) tara f1 udan yazuaneser. ]03. 3·11. nestalik hat. 32 minyatiiT Ciimi'nin Subhat al-abrar (2b). nestali. 38. 1575. Farsco. 979 Rebiyiilevvel/M. krsrm (l7la). desen hal'ndeki giinliik ya~am tasvirlerinin kitap yapruklari igine girnU? emierornegidir. K€lrib tarafmdan kopyeedilmistir. kisnn (151h). Haft Avrang II. Frstik yesili renkde ka~t iizerine yap]lml~tIT. Sanat~l figiirlerin yiizlerini baza giysi ve doga elamanlarmi a~lk tonlarda hoyayarak. 77. Yakrn henzerleri' i~in bkz: Robinson. no. 1986 (KaTatay.5 em. 905). eserin Safevi d{jnemi Kazvin okulunun scckin orneklerin den oldugun u gosteri I'.r •Abd Allah Hiil. Classical Style.22. Mecmua R. Ziya ad-Din Muhammad b.fi ({jIm. Zarif ve giizel figiirlerin hakim oldllgu bu sade kompozisyon.33) gazeI VB krtalanudan olusan divamdrr.101. Fursr. Leyla u Macmm (60b). 1575 da Kazvlll de kopya edilen yazmanm bozuk ba~langl:~ minyatiirii (no. no. 3 minyatii.k hat.VI.. Farsr. FY . Stchoukine tarafmdan Meshed'de MevHma ~eyh Muhammad tarafmdan yapuch~ kabul edilirse bu konuda kesin bir kamt yoktur . Silo sil at az-zahah L krsim (10 5b ). Minyati. I. 70 yapra. 37.. Minyatiirlerde sairlerin portleri altin yaldiz Ion jizerinde tasvir edilmistir ve iizerlerine isimleri yaZl]ml~tu. Yaym: Stchoukine. aym eser 3.2. 1571 Temmuz dUL Safevi devrinin iinlii hattatlanndan Muhibb-i Ali al-katip tarafmdan yazilmisur. Aym eser 2. PM?. 47 yaprak. 1012 (Karatay. Yazr aralarma da sokularak tam sayfa hoyutuna ulasnrtlan minyariirler bu donemin sitatik uslupdaki ender omekleridir. 104. Eserin basmda yer alan ilk ik.k. Grube. resimleri olusturmustur. orjinal lake cildi.stali. Timur-nama R.k. 196 yapra. FY. 1575 civarrndaki Kazvin minyatiir okulunun ozellikIerine sahiptir. SM. 33 x .Muhammad Amin tarafmdan kopya edilmis olup tarihsizdir. nnsu Bam' ad-Din HiI5Ji Astarabach 'nin ({jIm. «MauHina Shaykh Muhammad» pp.. 26. SaHian·n absaI (185b). pl. Fr. Divan"] R. Earsca.5 x 23. 1·77.k Tuct.irleri.80 civarma tari hlenebilir. Karatay. 773) 30 x 19 crn. in no. ne. 983/M. 770) 29. H. ~ah Tehmasp'm yegeni Me~hed valisi ohm ibrallim Mirza'mn kitapdarhgmr yapml~hr _ SanlY kiitiiphanesindeki en giizel Safe·vi minyatiirlerini i~eren bu eser Meshed veya Kazvln'de yaprlrms olabilir. FY. 1520 (Kcrrat(ty. 962/M. ]483 (KuTutay. 939/1532. R . Bu minytiirler. 54.no. Aynca Saray Kiitiiphanesinde H. 4 minYlItuT Iran'm iinlii ~airlerinin mesnevi ve gazellerini iycren bu mecmuanm kopya tarihi yoktur. suu: rx. Bu niisha.k. 105a) H. Tuhfat el-ahrfir (38b).

210 yaprak. 787) 23 x 15. kalpakh yash apilnu Rus eleisi'nin 1587 tarihli miihrii basilnusnr. nastalilc hat. 1 oleksiyonundadrr (Robinson. PD. iisHerat'm Ie aym usliiptadrr. «Painting and Patronage.8 em.3 x 9.ir. 1581 Eyliil de Sultan Husayn h. 24) e Bihzad imzah mlnyatiirlerlake cildi orjinaldir. Portduran beyaz sakalh. 1574 j anmda Sultan MuhamDlad Handlin tarafmdan Sebzevar ehrinde . FY. 39. E erin minyariirlii lubunu siirduren seckin nakkaslarin. 1586 Subatmda tamamlandi- Divan'rdir. K&SlID at-Tuni tarahndan gl hel irtill«. ah Abbas uonemi r azvin okulunun begenisin i yansuan bir alhiim resmidir.kle m. FY. Mubam. Farsca. 158] -1586 yulal'l arasmda yaptlchp.! an Iasilan minyatii rler. 1585-1598 yulan arasmu ta i-ihleuelnlir. 103 de) gO·ri.2 em.srralarmda ~l_ album yaprlarak eerin hasma eklenmi. Kaavi n okulunun sahiptir. 986 (Kurula)'. 982 Muharrem/ 1. 36. Daha soma Hora an'a giden bu sanatgiinliik ya~am tasvirleriyle tamtar ihlidi r. Sanatcrnm tipik eserlerinden hirisi imzah ve H. pI. On 0:':iiniin (ililia~e) sonundaki kayi tta (y.itc} man adina kopya ed il m i~t if. gosterir. 19. 232. Resin! 39 yaprlan resimde list kosesinde rengi kamt iizerine ayakta tasvir edilmistir.ii k ve zari. 4a) esc.ilen eserin minyatiirleriyle benzer iisluptadlr. 1166-470). (34) 31 x 20 em. Ayrrea Sah Abbas'lIl H. 105. pl. 980/1572) sul'iyane mesn vi idir. Resmin zcmini altm yaldiz 01 \'C bulutlarla siisliidiir. derece ozeule cahsilrm nr.I yazm arun minya tilllcri daha once (no.)} pp.2 em. I [I. Kaya liz r'nde oturan IUl'UDCU ceket ve mol' . 989/Ramaznn/M.li Ma~hadi'nin ((jIm. iinlii sairlerinden HaflZ'm ( ams ad-Din Muhammad olm. 16. Minyatiirlerden (y.2 x 9. 994 Rcbiyiilcvvel/M. Bu essiz eser. 106. l I Ib ] imzahdrr. Sultan ibrahim Mirza' run k iitiiphanesi icin kopya ed ilm i~t ir. 19b. 8 m lnvatiir. Bu yazmarun kayrp rninyatiirlerinden hirisi LomIra F eir Keir Col.. 2 minqatiir Muhammad Gaza. Dort sanatci iisluhu Iark edil. 25b. 791-92/1388-90) H.r. 110. 995/M. Resim. 995/ 1.r.medi icin Welch. 1587 tarihli miihrii basrhdrr. bakkmda etrafh bilgi i~ill hazrrlenmis az renk li desenleri ve gcneIli. 2155 Kehve hi!' erkek re karakteri 110111 (JZbiilnden J. 46 . no. 1 azvin okulunun Ilora an bolge inde. Yash Rus elclsi H. 38 yaprak. Forsca. olmahdrr. 1578-79 Louvre da bulunan bu resim iein Lkz: Robin on. han'ln in nestalik hal. lis- lup ozelljklerine Ibralumi» iki~i «Amel-i Bihzad 21b. Rcsmin OD Sah Ahbas'lIl resmi oldugu yazahdrr. gi:imleginin kolunu tasvir edilmi~li. 107.ahar gi)imli geog..rln Sultan at·Ttml tnrafmdan Tun-da H. ~ah Abba III H. Divan-i Hafiz 1/. Bu k iir.. 1580·86 yillan arasmda batrsmdaki hi)' ka aba olan Tun'da eahstrklarm. SI'\ arken 108. albiimdPn. Gene erkek H. t. Naks-l Badi R. mri le goster n eser. 986/1\1. 1038 (Karatav. (Paris. 2155 nolu. H. no. Su ltan Si.

baslannda devrin modasim akseniren daglnlk sanklann buluudugu ins an figurlel'id. Ruselcisi H. Isfahan iislubumm en iinlii remsilcisi Saray Kiltllphaneslnde de imzah eserleri bulunan RLz5·i Abbasi adh sanat9uhr (no. 13. 2155 nolu.ler. 108 de sel'gilenen ya~lt Rus elcisini yapan sanatelinderrmkrms olmahdrr. 5b. gevredeki hay v 2'Ular. 1598 baskentln de 111. ISFAHAN OKULU (1598·1722) Isfahan 'a tasmmasryla Safevi resim sanatmda yeni bir doncm hasJar.rDl~ minyarilrlerle siislenmls iki Sahname niishasi dsha vardrr (no. Saray kiitiiphanesinde aym atOlyeden ~lk. elinde i~i Abbas'm H. 16.i Firdevsii l-I.B. y..:. resmi yapan sanatei olahilecegi gibi eserin sahihi deolabili:r .ri uzun.tay. 1502. bazi bitkiler ve Iricmar agacmmgovde. Alt kosedeki miihiirde « Veli Abdiihll Musavvir» am oku. Zengin bir doga go:riintusiiniin hakim oldugu resimde.. Mevi kllgIt iizel'ine lJah~llun portrede Sah Abbes'rn H. tek veya grup portreler albiimler icinde giinumiize gelmistir. tiirler: Isfahan Saray uslubunun czelllklerlnl yansinr..109.5 x 11. 995/M. Besim: 41. si yer yer hafi£ge renklendir ilmistir. 110. 1503).5% f1 em. 995/M. 20a.5 em. 20. S€ibname. Isfahan okulu minyatin-lerinde agultk noktasr. 20a. nur. Farsca. tutan gen~ erkek tasviridir. Isfahan'lge$ith abidelerle donatrms ve santy duvarlarim resimlerle siisletmistir.ir. 26 minvatiir. 9lDID Ayakta duran bu erkek tasviri de no.. y. 47 . f.6 em. 2135 nolu cdbiimden. no. desenler.lah Abbas. 581 yapraT.9) varLgml siirdiiren Isfahan okulunun nakkaslarr arasrnda Muhammed Kasun. oturmus.n.ileridir. yay gibi krvrrlmis. 1587 tarihli miihrii hasihdir . kayahklar arasmdan glkan pIlla· rm basmda oturan bir miinzevi ve onu ziyarete gelen ya~h kisinin konusmasi tasvir edilir. 1512 (Kara. albiil1ule.1ab 1590 ydIan civartnda Kazvin'de yapIlml~ stirahisi 109. Sadiki Beg. 2155 nolu. Gencerkek H. Dahu ~ok mimaeiye ilgi duyan !. Bir yasllga dayanarak y .. albiimden. Resins 40. 48 :\: 3. 112 . 1587 tarihli miihrii olmahdrr. 376) hat. Muin rnusavvir en iinli. baeak ve govdele. n€stalik Tazihsizdir.A. yani musavvir Veli. H. Bu hiiyiik i:il~udeki yazmamn tam sayfa i:il~iisilndeki iistiin kaliteli minya. Gii. Bu sahrs. 1600 yl11a1'1 civarmda hazirlanmrs 01· mahdn-. bllslhdlr.7 % 9. Ooun zamamnda Isfahan'da hazrrlannns minyatiirIii yazmalar. FY. mi4 yalmz suda y uzenordek.114) Sah Ahbas'rn i:iliimiinden sonrada (162. Mtinzevivi ztvaret H.2 em.

3 otes» p. olbiimden. y.. hir kadm ve hizmetkarmm tasviridir. pp. TY.5 x 34. VUI. 2137 nolu. XLII).5 ern. Hesmin sol iist ko!?esinde.ir. pl.1620 yUlan civarmda yaptlU] eserlerden olmab duo.ok sevilen.. Nat. 114. ~ah Abbas ddnerninin iinlii anatkarlarmdan Ali Rlza-i Abbasi tarafmdan kopya ediltliiF kolofonda kaplhchr. albiimden. YaJ1D : Stchoukine. ationaldedir.. Minyatiirlerin altmda Rua-i Abbasi tarafmdan H. pl.Iplak dizinin i. 1020/ II. H.la iislenmistir.112.izJ11 sonlarmda Isfahan . 1612 ytlmda yaplldtgr kayrthdrr. VI). Cagatay TiirkQesi 7 minqatiir. pl. Yaym : Stchoukine : Shah Abbeis 1 er.3 x 11. 18. yesil sankh geng erkek tasviri. Bu resim XVI. ya pllrm~ olmahd 11". Resmin fonu hoyanmamrsnr. 105·106.5 ern. ~ehrin kapisirun iizerinde «Rrza-i Abbii.do. tepelerin arrhnda sehir goriili. hiih bbiie Ier . 24. Iva- nov. Bu eser igin bkz: Stchoukine. (Aym lupta minyatiirlerin hulundugu hir digm' e er Leningrad ErD1itage miizesindedir.» P: 281 . 116. Oturan gene kadm H. (Hubbard. kadm Yaym yaldiz ve ucuk renklerle : Srehoukin •( 1610 ci an. P: 155. gift siiren koyliiba mda atiru sulayan. LfV-LXV). 113.ri Muhammad 1 asun unzalrdrr.tl onlarmda c.. PM.i. hayvanlarina odun yiikleycn. ilzy. 288). pl. 1J 5. 2162 nolu. y. 21b. y. 17.bir bag ko~kiine ilerliycn Sa- in.. Isfahan Saray atolyesinin en giizel orneklerinden olan minyatiirler muhtemeleneserin hattatr tarafmdan yapilrmsnr. 48 . Ali fuza-i Abbisi'niu hattat ve aym zamanda re am old~iTunu belirliyen minyatiirlii hir diger eser cw York Kevorkian koleksiyonundadir. yUzytl hasmda sag) izihni'nin aym adlr eserinden esinlenerek yazalnns Tiirk~e rnesnevidir. Akimushkin. X. Vi.si Paris Bihl. Rrza-i Abbasi imzahdir. 209. 59-60). Resim 42. LXXXVII. pl.ocugu ile ala binmis rin kullamldigi bulunan H. hat. 2166 nolu albiimden. Bir elinde kadeh digerinde siirahi vardir. Sanateirun Isfahan da 1600 . no.. yasam tasvirlerinin ilgi S\ekici i:irneklerindendir. 1648 tarihl] Firdevsi ~ahname sinin minyatiirlerinde kine. pl.5 x 16. H. Sevahat eden aile t:. Shah Abbas Ie1'". albii rnden. Yi. Bu resmin hir henzer i Par is Bihlethek giinliik Shah Abbas Ier . 1641 (Karatay. Mahzan al-asrar E. dedir (Stchoukine.7 em.. VI 1- XIX. III imza 1 vardir. pl. Haydar Hvarazmi tarafmdan ( V. c( otes» p. 2301) 29 x 15. sohhet eden ki ilcr ve maiyetij Ie. «Ali Rrza-l Ab- basi. Zemin altin yaldlZ bir aga<.cuJunun iist kisrru yarl <. Manzara H.istiine koydugu kahaktan gubukla esrar icen tasvi. iri nestolik. Bu resmin muhtemelen daha ge~ hir kopya. islemeli hir yastrgl dayannns oturur. 208. 30 yaprak. 25b. y. 18 x 10 em. ki men renklendirflmis desen halindeki XVI. 20b. Stchoukine. Windsor I u vetli ve ~axpl~l renklebu albiirn resminin en yakm b nzerlerine en tle kiiriiphane inde rastlanrr (Stehou- l058/M. X. 2137 noiu. 27a. doga ayrmtrlari altin belirtilmistir. Yer reI' hafif renklendirilmis resimde.6 em. Icki Icen gene erkek Eflatun Ib: e v H. Shah Ab- ba s IeI' '" pl. pIllar ravi sultaru yeT alrr.

H. 84 minyatiir h. 119).Hamse-i Nizami H..r uslup hakim o1mu~tur no.line alan bueserin min ya. 117.r lin yeraldtgl kan~Lk kom poz syonlar (no.alun ~iraz atolyelerinden hazrrlanan gelmistir. Yiizyilin Ikinciceyreginde mik kalitede renkleri. 760. 1538 Agustosunda Mursid al-K5tih a~. 118. Saray kiituphanesinde bu doneme alt oldukca ilgicekiei malzeme vardn'. YlizyII ilk yarls1 ~ira:z resim ati:ilyesinin kaliteli minyatiirlerini ij.. 401 yaprak. Resim 43.z hazrrlanan goriildiigii yttIr. Manzan. OJ rinde hazarlanrms boyutlan eserlerdeki genellikle sahasi minyatiirler biiyiik da genislemis kismen £arkh ualuptadrr. 522 yaprak.izehhip Hi. serpuslarr... hat. 1509 Subat s. 914 Zilkade/M. nestulik H. res. FY. ~iraz atolyelerinde XV 1.az atolyele. Safeviler demode dei:inemini merkezi korumus ve XVI. 1540-41 tarihi ve «M iizehhib H u. (!(aratay. 1543 ~iraz Kasimmda da 1530 Mursid al-Katlh a~-~irazi tarafmdan saray kalitesinde kopya rninyatiirieri.estalilc hat. parlak ve canli renklerle dikkati ceker. Parsca. Yft. yaygmlasan hi!" iislu- 119. bu donemin biitiin safhalarnu Genellikle pastel tonlarm belirten akadeuyumlu pek ~ok eser giiniimiize segildigi yaIdIz1Q bol kullamslr ve kaliteIi i~9ilikJe dikkatieeken bu minyatiirlerde Safe. no. 447) 32 x 20 c..119).suf al-Kummi da Mabmud tarafmdan kopya ediirnistir. 118. .~iRAZ Yiizyillar hoyunen minyatiir sanati OKULU alan ~iraz. Bunlaramsmda .» s. 30 minyatilr H. 349) 45 x . henli yiizler. ge!. tip ik kitaplann tutnlrnus nakl~la~ml~ ve hununla peyzajlar... ince.a. UZUD vc zarif hath figiirlerdeki kahn ve uzun Yaym Safevi : Inal. Mahmud h. Celal b. Iarda edilmistlr._ «~ah !smail Devrinden. FY. 117). f'arsr. 758 ([(<<ratay. Kazvin iisluhunun bolca kullaI1lldt~ figii. 945 21 Rebiyiilsanl/M. Hamse-l Nizami H. no.4 x 20 em. Y iizyllin ikinci yarrsmda. 947 1M. 49 .~irazi tarsfmdan kopfa edilmiatir. XVI. no. olarak tam sayfa boyunda degerini okul unun yap ilan minya tiirlerin ve eflatun rengln dig-i. rir .l elemanlarr.tiirlerinden birinde (y.m. « ~iraz. 1570 lerden soma ~ir. 120).aysanatci tarafrndan yaplldl~ anlasilan hir grup eserden hirinde mi. 497-498.!Tiirkmen ~i. 941 Cemaziyiilevvel/M. yiiZYll baslarmda hasrrlanan eserlerdeki min ya tiirlere.. Eserin bun omekleridir.. 448) 22. orannh konunun bu donem saray Bu donemde etkilerinin tamamen ~ira. Farsfu. n. XVI. seyin» irnzasi vardrr . 38 3a) H.25 em. vi donemine ozgii dikine gelisen oldukea basanh kompozisyonlar denenmistir (no .iseyin'in imzasi gi:iriihir (no.raz minyatilr iislubunun ozeLIiklerinin Safevilerde devamh1~I1l goste. 20 minyatiir. Aym nakkes elinden pkan minyatiirler. Yiizyrl hoyunca hireok minyatiirlii yazma hazrrlenmrsnr. 402 yaprak.. I(ok sayrda ozelllklerldlr tir. (Karatay. gee.Tiirkmem) minyatiiriiniin kuvvetli etkisinin gorilldiigu dekoratif hi. figiir kahplarr ve enine gelisen kompozisyonlar. 1. Sahnama-i Flrdavsi 1504. FY. nestalik hat.

25 minyatUr H. XVI Yiizyilin 50 . Earsc«. Tam ayIa boyundaki minyariirler. 361) 43. 1497 (Karatay. bu doneme Qzgii renk kompozisyonu ve yogunla~an nakis zevkiyle dikkati !(eker. 519 yaprak. nestalik hat. 982. FY. no. 10 Muharrem/M.5 x 28 em.Katip tarafindan ~iraz ikinci yansrnda ~iraz atiilyesinde !fok sayida hazu-lanan hiiyiik boyutta el-yazmalannm tipik orneklerindendir. 1574 Nisanmda Hasan al-Husayni al.120. Sahnama-i Firdavsi H. da kopya edilmistir. eok sayida figfuiin yer aldIgl zengin ve karIyIk diizenlemeleri.

122). Az sa yida Iigiiriin gi:iriildiigii minyatiir lerde kirda asrklar. FY. yiizy11 ba lannda politik bir gUI. 958. Buhara'yi (1500) ve kisa bh siire sonra Timurlular'dan Herat'r (1507) alrmshr.136). Farsqa~ k{I1'§IltkZ. mecmuasi Ali 31. nestalil« hat. Abdullah imzah minyatiirde ise XV. 954/M. bol tasli zemiu.5 x 17. FY. Minyatiirlerden iic. 17a) ve al-abd al-miizennih Mil' Hu ayn al-Husayni al-kjitih tarafmdan H. goz ahci renklerde karakteristik dzelhklerinden olan alii Iii giysil riyle dikkati ~eker. yillarda bzbckler Horasan Bi:ilgesiue ve Herat'a hir I.5 x 18.ok sevilea kompoaisyenlarrdrr.bek devri Buhara okulunuo tm yaldiz fon iizerindeki Iigiirler. Safevilerle aym di:inemde. Pastel renklerde list iiste ylg11Illl~ siingerim i kayslar. Resim 44.tir. ~1 . 45 a) kopya edilmistir. 953/M. kiitih ahd al-muzennih yapzlml{i Muhammed Ali b. tarihsizdir. bu ~ehrin i:inemli bir sanat merkezi oIdugt nu gosterecek niteliktedir. 222 yaprak.OZBEK nONEMi: BUHARA OKULU Maveraiinnehr'de yerle tIli? olan L1zbekler (~eybanilel"). XVI yiizYIlin ikinei yarismda. p. Unl-ij hiikiimdarlanndan ~eybani Han.kii. yani XVI. R. Y uzytl sonu Herat okulunun etkileri goriiliir. hiiyiik bir olasilikla Heratli sanatkarlarin Buhara'dan ayrrlmalari sonueu. da hazrrlanan hir Qok eserde isimlerine rastlarur (Robinson. sanatkarlan Buhara'ya gi:itiirmii~lerdir.!<ckilmi.5 em. 70 yaprak. iran'm iinlii sairlerinin gaze1lerini igine alan eser. Mahmud al-munaccim al-hakani tarafmdsn H. ml~ 5 minyatuT. L1zhek yazmaetkile. tek veya grup halinde kadin ve erkek tasvrrleri diiz sauh halinde holea altin yaldiz kullamhsi bu clonem Buhara okulunun sevilen konulan vie karakteru tik ozeliikleri ara mda yer ahr (no. Bohan Iar ve 1535 yilmda Ozbek egemenligine hiikiimdarlarm hakimiyetindeki Yiizyll hoyunca yapllml' minyatiirlii Iar.1ok akmlar yapnnsHerat'l yagmaederek Buhara'da yine bazi XVI. 1547·48 de (y. 1964· ([(aratay. 899) 27. Ib-Za.lsl Bimad'm ri goriiliir. zaYlf figiirler. birisi lcarftltTd" say/alar iizerine yaptl. XVI. (l{aratay.. Farsca. yapraklar ilzerine 4 minyatiir. diiz genis satihlar halinde siirulen 31· tm yallhz geg L1zbek minyatiirlerinin bellrginozellikleridir. Daha sonraki Herat'daki b8Z1 sanatkarlan Buhara'ya gi:itiirdiigu si:iylenmektedir. Merv'de Sah ismail'e yenilip i:ilmesiyle Buhara'ya . 134.tih ve Mir Husayn al-Husayni tarafmdan kopya edilmistir. 122. Bir diger minyatiir ise Abdullah rmzahdrr (y. Cok renkli giysiler icinde. L1zbek. 510 da. mud nakkas. 911) 29.ii Mahmi'id imzahdir (y. igki alemi gibi konular i?lenmi:. 1546-47 de Buhara'da (y. Yiizyli ortalannda Buhara'. Siir mecmuasi R. aenellikle ge9 Timurlu okulununv e bu okulun unliianat-. 121).1olarak ortaya ~akml~lardIr.5 em. nestalilc hat. 107a). serin hattatlari ve nakkaslari ozcllikle Mah. C. Oz. Ozellikle yiizyilln ortalarrna dogru hazirlanan yiiksek kaliteli minyatin-lerde mud ve Abdullah gihi Herat resim atolyelerindeyetismis olduklarma siiphe olmayan yetenekli sanatcilarm payl buyiik olmalidrr (no. Mah1600 ylilarmda Astrahanb Canidler taralmdan son verilmistir. Ozhek devri Buhara saraymm iinlii kisileridir. Buhara miuyatiirlerindeki eski dlnamizmin kaybolilugu goriiliir. no. ~eybani Han'm ler ~eybani Harr'm dir. Zengin giysiler icinde ikili gruplar halinde ayakta duran kadm figiirlerini taSVIT eden Mahmud imzah minya- tiirler Buhara okulunun -. okulu min- yatiirlerinde. 121. Muhammad su. 95b).~itli sairlerin eserlerinden derleneu mecmua.lcr. no.

«Bahur·name». gelisdo· olur. Osmanhlarda oldugu g.1556) neden Ti. Ian i~in yazl~ birer~ahname niteligindeki eserler de muhtesem minyatiirlerle silslenmistir. 1018/M . 14a. san ve eflalunla renklendirilmistir. Miislliman Hint Imparator. portre ressamhgllllfl varhg. «Ekber-name» adli bueserlerde.iniin hir d·ger ilgi ~ekici yonii. eglenceler parelel1eri aneak Osmanh minyatiirunde goriilebilen.. Muhammad Kasim'rn eserlerl . 22. Kitap resmine neminde baslar. y. meclilm istir. E~er altin ya1dIda 9abl?unll~ yer yercok az renk kullamlmrsur. 123 ire ayn! elden I{Ikmt~t1r.l. rnnrlu ~ehzadelerden mistir. 37b. zemin sii-Iemesi altm Ier turuncu .bi. Safevilerin iinlii nakkasi Rtza·i Abbasi. islam minyatiirii (130. ~ok az omek varchr. 123·125). Goetz. yer alch~ hir album bul unma k tadrr (no.ir ve resirnler . gergekgi hir d8vraUl~la res. Birara Babur 'un (1483·1530) Hiimayun'un kurdugu Hint Impara torlugu doneminde ikinci pedisahi Se£evilerden He yakmdan Hiimayun karsi ilgi bu Irnparatorlugun saraymdaki sanat siyasi nedeulerle. y. I-lilklimdarm savaslari.irlerinin yak. yaldtzla bOJ'anrDI~hr.5 x 10 em.1628) onern kazanrmstrr. Asrklar H.MUSLUMAN HINT iNlPARATORLUGU Miisliimanhgm VIII. 9~it1i hat drnekleri ve Hint mlnyatilrlerinden olasur. ortami ~ah Tahmasp'm ilgiIenmesine sarayma siirgiin olarak gi.. 2137 nolu albiinulen.m benzez'er] Berlin State Library'de bulunan Cihangir albiimiindedir (Kubne1. 6b. XV. Miisliiman Hint mlnyatiiri. bir agacrn altiuda oturan gene asiklan tasvir eden resim. Bn album igin hazulandl~ anlasrlen resim 1610 eivarma tB'rihlencbilir. Gencll1kIe eya· saray kalitesinde re- yaprak lari sergilenen. AIbiirndeki Hint minyati. Klasik edebiyata ait €:l£'l'lerin yarusna.drr. Yiizyilrn ikinci yarismdan itiharen Hint sarayma ge· len Avrupahlarm le etkilemistir.. 17. Miizisvenler H. 45. Sadece kus- 125. Resmin ieinde bulundugu album Saray Kiiliiphanesinin en degerli Hint minyatiirlerine sahiptir. Sergilenen resimde ava giden bir sultan tebardanr ve avlanan hir aVCI tasviri gorilliir. Abu. Miisliiman I-lint imparatorluguDun son harUk (1628·1659) ve Evrengizib (1659. 52 . Figiirlerin giysileri. Imparator beraberlerlnde Cihangir dev.3 em. kuvvetli renkleri. lahiingir's Album). 2137 nola albiimden. y.3 x 12. Reslm. avlanmasr.rinde getjrdikleri gravi. Onceleri TebL"izli sanatcrlarrn kendi usluplannda hazirladik[arr eserlerle belirlenen mi.Gazi Vali Muhammad Bahadrr Han adma Salih al-katih tarafmdan H.1707) doncmlcrinde minyatiir ve miisltiman Hint minyatiir bu eserler sanan Racestan.i. 124. Ava ziden sultan H. yUzylida yaydmaya ba~ladlgl Hindistan'da. tiirenIer.isliiman Hint minyatLiri. sanatmda albiim kuvvetresimleri (1605.3 x 10.3 em. rasvir Biri clef dig-en ud galan iki miisisyenin edUdigi bu album resrai no. Hint minyatiiriinii tek veya grup portreler. Gelenekselgiysileri i~inde. 1609·10 ytlmda diizenlenmistir. 123. 19. Tebrizli baZl linlii ressamlari da berabcrincle I-lindistan 'a getirerek sanat atolyelerinin kurulmasma onderlikeder. Avrupa graviirleri. Hint minyatilr arasmda burada 'I'opkapi Sarayr Kiitiiphaneainde let karekterindeki simlerin sanaundan bflZI iki hiikiimdarl ~ah Cihan gelisme durmus Dekkan gibi eyaletlerde va:rhgllll siirdjirmiisttir . ·2137 nolu albumden.di~i Tebriz Don~iinde. yerli sanatcilann yetismesiyle kendine iiz~ gu bir uslup kazanrms ve en par Iak donemine If iimayun 'UD oglu Ekber'in saltanat y t1larmda (1556· 1605) ulasrrustrr. kaliteli iislubuyladikkati ~eke·· 1610 yillan civarma tarihlenebillr.

! sultanlarma ge~mil?tir. Sellin (Yavuz) done. med 'e ait hir pOItre yeraill (00. Sultan II Mehmed devrinde istanhul'un Bizanshlardan alrmsi (1453) Osmanh devletini gU91endirmi~ ve hiikiimdar «Fatihll iinvamru ahmsur.rli sanateilanndan oldug-unu bild. ne karsrt. limon. kaynaksanatkarlarm varhgt ve Edime Sarayinda bir sanat atolyesinin hulundugu an- Iasilmaktadir. OzellikJe Su1tan 1.irdigi (1514) sanatkarlarm saray atal· yelerlnde etkin oldugu dikkatigeker (no. bat! ile elan iliskilerin kesildigi- okullanma etkisini siirdiiren hir resim tarzmm herumsendigini gosterir. Daha sonra tahta gtkan Sultan II Bayezid ve 1. 130) . rninde istanbul saray atdlyelerinde resimlendirilmis eserler.Osmanh kitap resminin ilk parlak donemi Kanuni Sultan Si. 126). Bu ddnemde Osmanh saraymdaki 9'4litli sanat akimlarinr yansuan hir cok minyatiirliieser hazirlanmrsur. kaliplasmis minyatiir snlayisinin y~ab. Bir yandan han okullarmm etkisiai siirdiiren. 137.ldl~ resimler. en iinliileri h iimlarinden hir isinde Con:stanzo da Ferrara' JUn elinde gtk llgl kabul edilen Fa tih Sultan Meh. b1r yandan da yeni konularm yeni bir anlaNla resimlenWrilcli. 131. Os· o2lellikle Sultan 1. Yiizythn ortalarma dogru saray atolyelerinde Kanuni Sultan Siileyman'lll devrinni. Sultan II Mehmed'in Istanbulu Iethinden sonra istanbul saraymda yog-un bir resim faaliyetini bUi?lattlgl. saray duvarlarIll.igimiz Sinan Bey tarafmdan yaplld~l Ileri siirUlen Fatib Sultan Mehmed'e nit bir portreayru ytllannda albiim i~inde giiniimiize gelmistir (no. edebiyata ait eserlerde yer ahrken (no. Edirne 'n in (1361) Eethi ve Rumelide kazamlan zaferlei-le kisa zamanda geli~D1i~tjr. Yiizywn sonlarindan itiharen duraklama devrine gireo Osmaol! imparatorlugu 1923 yilindll modern Tiirkiye Cumhuriyetinin kurulusuna kadar 600 yih a~· km bir zaman siiresi icinde ut< kitada yayilmis bir imparatorluk olarak varhgml siirdiirmii~. krallar gibi portre ve madalyonlaruu Gelen sanatetlar arasmda hazrrlattlgl. Sanl. ze gelm.adolu beyllklerinden hirinin Iideri ol: 0 Osman Gazi tarefmdan iznik yakrmndaki Sag-iit kasabasmda kurulan (1299) (Ismanlr dey leti. SeIim'in Tebriz se£erioden get.134). ratorlugunun sunrlanmn en geni~ diizeye u1a~tlgt ve diinyanm en kudretli devleti haline geldigi ydlar olmustur.l resimlerle siisletLigi bilinmektedir. 128). Osmanh ordusunun se£e:rlerini konu alan ese:derdelcigozleme dayansn kale. mamlar OKULU BASLANGICINDAN Istanbul'un XVI.ileyman'm uzun siiren saltanat yillanna rastlar (1520-1566). Fet. Selim doneminde dog-uda biiytik zaferler kazannns. XVI.1566) Osmanh impa.. eserlerinin gogu Topkapi saraytnda bulunan portre sanatersi Nigari'dir (no. 142). iinlii italyan ressamlari sarayma davet ederek onlara hatil. tux. Devrin hir diger iinlii ismi.140).gi dikkati 'teker. 1514 yilmda 1517 de ise Memluklar yenilerek Mlstr Iethedilmis ve halifelik Osmanl. Ayrlca bu douemin ye. Gentile Bellini ve Constanzo da Ferraradu. 9agda~ dogu minyatiir 53 . aym donemde Edime Saraymda re-simlendirildigi anlasrlarr bir kag eser giiniimii. Osmanh tarihi ile ilgili olan bu eserlerdeki rcsim uslubunun en i::inemlltemsilcisi Matrakgt Nasuh'tur.ibten sonra Osmaalilann baskenti istanbul olmustur. FaLih Sultan Mehmed'in saltana t istanbul saray atalyelerincl!e hazrrlanmis minyaliirlii birelyazmasmm hilinmemesi. Sanatkarm.yal.i)l11ir (no. 127). klasik. Tebriz ahnmis. Ancak. YlrZYlL ORTALARINA KADAR SARAY lardan yetenekli fethine kadar ge~en donemden giiniimiize ornek gehnemi~tir.OSMANLI nONEMi An. ~ehir tasvirleri Turk minyatiirihriin gergekgi ronde geli~iminde onemli rol oynarmsttr (no. Bursa (1326) 1znik (1331). Kanuni Sultan Silleyman'm saltanat pIlarl (1520.

. den olaylan ] 26. 1450-1480 Bu neyrllari edilen Dilsiz-name'nin minyariirleriyle benzer Fatih Sultan Mehmed'in saltanat yillarmda. 105. 660) 169 x 11 em. Yazmadaki 1498 Nisaniada kopya edilXV. 201 yaprak. Yaym 127. «Kiilliyat-.. 860jM. 333 . 903 RamazanjM. 143-147). p. : {:agman.kabul Sultan Mehmed'in portresi in bu pnrtresi Kaynaklar Tiirk sanatkarlarmdan VenedikIi Sinan ressam yer ahr. Aw. 26 x 22 Istanhul'a gelen ve saray atolyesinde ({ah~an italyan ressam Constanzo dn Ferrara 'ya a tfedilir. 1434-35) siirlerinden olusan eserin kolofonu yoktur_ Yazmada hulu- nan birisi kat ilikh sayfalar tmm ozelliklerine sahiptir. no. 1455usluptadu-. Bey tarafmdan Pavli'nin H. kaydederler. pl. I. Kiilltyat-t Kfttibi R. FY. res. Atasoy. Tresars. Bayezad diinemi Osmanlr saray resminin ozelliklel'ini yansrtar. 7W. y. 271 yapTak.» s. mistir. Farsfa 2 minvetiir. 2153 1l01u Mehmed'in yillarl arasmda portresi C"t. 129. Rehber. s. FY. Resim 46. 799 (Karatay. 18. Farsr..») P: Ill. XV. yiizytl Osmanh tasvir sanaOxford Bodleian kiitiiphanesindeki H. ozellikle yeni kompozisyon ~emalarl acismdau biiyiik hir degere sahiptir .lihi'nin 1 ulliyatida uzerine Resimler yapilmis Iki minyariir.adh e erin resimlendirilmesi TUrk minyatiir sanatmda onemli bir doniim noktasi olmustur (no. Portre 1478-1481 • Yaym : Ogutmen. Sultan Mehmed ya- edilmektedir. IV. 56 yrlmda Edirne'de kopya denle K5.346. pI. Katihi. C. fig. yirmisi H. TMP. 1iT eI-Haec tarafmdan 28 minyatiirden. Eser. olbiimden. nestalik Eser Mallmud hat. 28 Ininyatiir. lOa. 1. Fa till Alhiimii veya Yakup Bey alhiimii adryIa tanman alhiimde yer ahr. 25. 2153 nolu albiimden. y. 19.!Jitliyorelerinden getirilmis olan en yelenekli saray nakkaslarmm ~birligi ile gerkonu alan $ahname tarzmda yazl~ «Siileymrumame» !fekIeien eser. pI.tibi'nin (olm. 47. Hamse-I Hiisrev Dehlevi H. p. 989 ([(aratay. 196.:agman. yUzyli sonu Herat okulunun bir grup minya- tiirleriyle benzerlik gosterir. PT. est Behist mesnevisindeki yedi eylii u Mecnun mesnevisinden bir minyatiir degi~ik u luptadrr. pl.:agman. 12. p. 595) 28 x 19 cm. 54 . K5. nestalik hat. Sinan Bey'in Mastori og- reneisi oldugunu Yaym : Atasoy. Patlh Sultan H. 39 x 27 em. Imparatcrlugun ~e. Bit onceki resimle aym albiimde C. Fatih Fatih pIld1iP. 24. 128. 2. 145b. Sultan II.a. Yaym: Stchoukine. «Ottoman. TMP. arasinda Edlme'de hazrrlanrrus olmalrdrr.

Resirn1er XV. <. hat. no. TMP. yiizyli sonlarmda Herat'da hazirlanan Divan-r Hiiseyninin (no. <. <. p. Atasoy. 497). 133) onemli omekleri arasmdarhr.a. Farsr.5 em. 16 minyatiir.. I. pp.zi'nin seeme gazel ve rubailerinin bulundugu bu mecmua. 1545 . pI. 2156) 33.ok yaygm olan kismen dekorati1 bir iisluhu yansrnrlar. PT. Minyatiirler Kanuni Sultan Si. nestalih-kaat't hat. TY. V. Divan-a Neva-i R. <. conk higimindedir. Farsca.30) tarafmdan yazilinI~ bir mesnevidir. Ferideddin AtHir (olm. Karsihkh yapraklar iiserine yapilml~. ] 34.agman. T.agman. T. (Karatay. Tarihsiz olan yazma 1530 eivarmda hazrrlanrms olmahdu. 132. nestalik. 131 deki eserin minyatii. Yaym . Muhammed h. nestalik hat. 106. p. FarslYa. XIV-XV. taralmdan Memliik Sultam Kansuh Gavri adina I(evirisidir. 666) 24 x 15. 952/M. Eser. TY. TMP. pI. bir BV sahnesini tasvir eden minyatiir devrinin en seekin ornekIerindendir. 33) minyatiirleriyle henzerlik gosterir. 131. 131. Mannk et-tayr E. 4.agman. XVIII. pp. (Karatay.ok kii~iik iill(iideki minyatiirler no. Saray atdlyelerinde 1530 civarmda resimlenmistir. I.rleriyle aym lup ozelliklerine sahiptir. Ell niisha H. PT. Atasoy. Stchoukine. PT. Yaym : Stchoukine. pl. Yayin . Tiirkt. 5 minyatiir. 22 x 12 em. FY.5 x 8. 946/M.agman. p. 804. 25. nestalik hat. p. Eser Muhammad h. 85 yuprah. H. 1520.3 em.e. 109. 20. no.5 x 22. H. <. 57-58. (Karatay. 1539·40 ytlmda kopya edilmistir. 24-25. (_. resimlendiren nakkas Sultan I. 25. Stchoukine. XVI. Firdevsi nin ~ahn8mesinin ~er1£ Amidi. 41 minyatiir. 846 (Karatay.130. 2293) 26 x 16 em. nesih. 8 n~inyatiir. Yszma.agman. Minyatiirler ~ok itinah olmamakla birlikte Kanuni Sultan Siileyman donemi resimli eserlerinde yaygm olan hir iislubun (no. 50. Gazanfer Kanuni devrinin en iinlii kaat'i (kaglt oyma) ustssrdir. PT.2 em. 214 raprah. Atasoy. 25. 921 Muhanem/M. 55 . 647) 21. Selim'in 1514 de Tebriz'i fethinden sonra Istanhula gonderildigi Barath bir sanatlfl olmahdir. TMP. no. pi. (:agatay Tiirkr. Yaym : Stchoukine. Gnv-i Cev~an H.46 yilmda kopya edilmistir.almJ~ sufiyane hir mesnevidir. pl. no. Terctirne-I SAhmlme H. 150 yaprak. p. us- Yaym : Atasoy. p.ileyman devrinde edebi konulu eserlerde t.. p. Mecmu'a-I es'ar YY. Arifi (i:ilm. 1449) tarafmdan yaz. 845 (Kara. no . 310 yaprak. FY. 1229. 55.€si. Gazanfer tarafmdan H. 2 minyatiir.tay. Ieinde HafIz ~il'li. Atasoy. i~indeki sekiz minyatiir kar~ilikh sayfalar iizerine yapilmisnr. 1515 ~ubat da kopya edilmistir. TMP. 133. TMP. 35 yaprak. hat. FY. 56. 1512.

Resim. Hamse-i Neva'i H. 16 minyatiir. 8. Resim 49. Kanuni Sultan Sii1eyman yaibhk yrllarmda. ozellikle Sultan II.» s. iki muh aflZlyla bahcede dola~lr ken tasvir cdilmistir. Stcboukine. 137. 40 oX 29 em.rk~e ~evirisinin b:r bi:iIiimiidiir. y. Minyatiirler Kanuni Sultan Silleyman devri sarny okulunun daha once gordugiimiiz orneklerinden farkh iisluptadir. ~iirler yazan Haydar Reis (olm. I. «Hazine 753. pp. hal. 9. 16-17.65 yillanna tarihlenir. 155. C. <_. 22. Atasoy. y. C. Mix Ali ~ir Nevfi'Inin bes mesnevisinden olUJ?8D Hamsesidir. p. pl. Nigari mahlasryla re inlier yapan. PT. X-XI. 138. pl. Portrenin kenarmdaki siirde adun veren igiri.5 em. Pir Ahmad h. PT. Kanuni Sultan Siileyman'ln Portresi R. Kanuni Sultan Si.») s. 2134 nolu. Ressam Nigiri_. 1116 (Karatay. 802 (l(amtay. Yaym.agman. Aym nakkas tarafindan resimlenen bir diger eser Munich Bayerische Staatsbihliothek'de bulunmaktadir (no. 183. Selim devirlerinin bir mger iinlii denizcisi Haydn!" Reis tarafmdan yapilrrusnr.158. pp. 3. no. nesih.2134 Hayreddin Pasa'nm portresi nolu albiimden. Atasoy. 52-54.5 x 23. TMP. nestalik hat. : Akalay. Firdevsi ~ahnamesinin Tii. 136. 2153) 42.agman. 937/M.ileyman ve ultan II. cod. Unlu TUrk denizcisi Barharos Hayreddin Pasa 'yt yashhk yillarinda canlandiran bu portre. TMP. s. 399. Sellm'in yalun ilgisini gorm~tiir. Portre 1560 . Barbaros H. Tiirkce. p. turc.5 em. 18. Barbaros'un portresinin profilden ve bii t seklinde olusu sanatermn bau portreciliginin izlerini ta~Hhgrm gosterir. Terciime-I Sahuame H. (:(tgatuy Tiirkgesi. 108.5 em. res. Nigar'nin hu eseri 1540-45 yillarma tarihlenir. pl. Eser. Yaym : «Barharos. portre konusunda Sinan Bey'den sonra portre ressamhgmda en yak ~ohret yapan sanat~l olmustur.5 x 18. I. 20. Atasoy. 309 yapruk. 1530-31 de kapya dilmistir.agman. P: 38. 66. Yeni kompozisyon ~emalarl. 1572). 2299) 29. TY. I-I. P: 23. 330 yaprak. mimari kuruluslardaki farkh gizgiler ve renk diizenlemeleri erken Osmanh devri minyatiir okuluna hakim olan eklektik karakteri yansrtir. no. Resim 48. 6 minyatiir. TY. TMP. 56 . albiim-den. Iskender tarafmdan H. Yaym : Unver. 980jM. Kolofonu olrmyan eserin minyatiirleri 1540 yillarmda yaprlmis olmahdu. 26 x 19.135. 469-478) YaYlD : Stchoukine. Soylemezoglu. 47 Haydar Reis (Nigari) tarafmdan yapilmrsnr.

28. 102-115.irinci holiimde Barbaros Hayreddin Pasa kumandasmda Osmanh donanmasmrn 1543 yilinda Fransa'DIll Akdeniz Ilmanlarma yapugl sefer anlatilrr . Stchoukine. Nigirri. 142. 639 ) 28 x 18 em.jlehirleri topografik anlayrsla tasvir eder. MN. 146-171. Nasulr'un. 2134 nolu albiimden. Tiirkr. y.. 667) 25.· gi.ltan Bayeztd (Topkapt Sarayi Miizesi Ktp. Minyatiirler kompozisyon ve iisliip hakurundan Akkoyunlu TUI'kmenleri $iraz okulu ve daha once soziinii ettigimiz Herat kokenli dekoratif iisluhun (no. Bu bolumdeki resimler sefer sirasinda konaklanan yerleri ve . Sultan II. ~iikri tarafmdan mesnevi tarzmda yazrlan eser. bu eser Osmanh tarihiyle ilgili reaimlendirilmis ilk eser olu~u nedeniyle enem kazamr. kazandlgl zafe. Aneak. tarih.imiinde Kaouru Sultan Siileyman'm ayru yillarda Macaristan'a yaptJgI safer anlatihr . ~agman. 140. 1608... pl. VI-VIII. 3. 24 minyatiir..5 em.. Bunlardan bi. ~ehzadenin avlanmasim gosteren minyatiir.igeri ise Kanuni Sultan Siileyman m 1534·35 senesinde lran ve Irak'a yapugl seferi konu alan Beyon« Me. TY.rleri konu ahr . EseI. ~agman.5 x 17. Selimname tt.ratay. matrak yazilmI~ oyunu· ve resimlenmistir. Av sahnesi iki Dn~ H . (Kara:tay. Ata- 57 . Yaym : Dover. 1272) d.n8zil. (I(a. pl. no. Sultan II. Nasuh gizdigi minyatiirlerde IDS an fl. 9·11. fig 192. pI.: Gabriel.349.5 x 45. 194. pp..i:riinehig yer vermemistir.Wn elinde tuttugu hede£e ok atarken tasvir edilmistir. Nigari rarafmdan 1540 flllarmda yapil. p. Selim'In Portresl H. B. Sultan 1. 328. p. Matraker N asull 'un yine hari tact anla~l y la minyatiirlenmis iki eseri daha bul unmak tadu-. 141.i se/er. p. «Matrakgl Yurdaydm. PT. Tresors.'nin en soneseri olmasi gereken bu minyatiir 1570 civanna tarihlenebilir. 277 yaprak. Reindl.2. Atasoy. T. Akalay.i minyatiirlerde bu Iimanlarr ger~ek~i bir sekilde tasvir eder. no. I. Tiirkge. nesih hat. Yurdayd:m.29·233. matematikci. olmahdn-.ri Sul tan II. TY. in nestalik hat. 51. Selimin (Yavuz) tahta !t~m· danohim:iine kadar olan olaylarr. 6.» 5. TMP. Eser iki holiimdiir.. y. R. 18-20. Kanuni Sultan Siileyman devri alimleriodeo Matrakgl Nasuh tarafmdan kadar.98. 1597 . TM. no.2134 nolu ulbiimden.27. iyi bir silah~or ve hattatnr. 4 harita. 1525 civarmda hazrrlanmis olmahdn-. Sellin doganc:Wa~l. «Lesetapes». no. TMP. Kcpya tarim ohmyan hu yazrna. p. Ettinghausen. s.5 em. Kanuni Sultan Siileyruan'm saltanannm baslarinda. soy. 5964). P: 104.i Irdkeyn'dir (istanbul Universite Ktp.40. yazaIl ve ressa m oldugu nun yaratrcisr.e. Minyatiirler uslup acismdan Turk kitap resmine yenilik getirmezler. Nasuh. 30 rninyatiir. 146 yaprak. YaflD . Ressam NigM. Genellikle gift sayfa iizerine yapllmL. 130) etkilerini tasir. Eserin ikinci Loli.139. Yaym : I. p.5 x 57 em. 26. 5. Sultanm arkasmda silahtan yer alar. 26. Ba yezrd devri olaylarrm anlatan T arih-i Su. s. Siilevmanname H. Art Treasures.

~ul1Dame-i A. Siileymanname hu serinin son cildidir. Ata· soy «1558 Tarihli. (Ka:rataYt FY. Degi~ik ge r lere mensup bes Iarkh nakkas grubunun ortak ~ahilmalarl sonunda hazrrlanan minyatiirler. 147. Turkish ArL. Akalay. 29-30. 31 yaprak. 292 x 19. Minyatiirler kompozisyon ve anlatnn yoniinden tarihi konulu Tiirk kitap l'eSS8D1' hgIna onerulr yenilikler getirmi~ ve daha sonraki donemi genis Olgiide etkilemi tir. 59 111. 216-239. Eorsca. 146. Arill mahlasuu kullanan Fethullah b. D. Emir Beyk irvani tarafmdan H. pp.r s. ew York Han P.. Tam ayIa boyunda yapilan minyatiirler Siileymanname (no.llu~mdan (1520) saltanaunm 1558 yuma kadar olan olayian anlatan eser. Kalip e~·~il'azi tarafrndan maozum olarak ~allDBme tarzmda yazilrrusti» .8 em. illeymanname'nin kolofonundan Ali h. Kanuni Sultan Sulevmarr'in Barbaros Hayreddin Pasa'yi kabulii y. rrm yansmr. Kanuni Sultan Siileyman devrinde 1551 yihnda Tamesvar. 23 x 14.. . dort minyatiir hat. pl.113.5 em. 965 Hamezau/M.5 em. «Kraus Coll. 160). engman. Aka· lay. F raus koleksiyonundaki bu cilt minyatio-Iiidiir (Grube.8 x 11 cm.agman. 964 Ramazan/M. Rehber . Yaym : Atasoy. 617 yaprak. 144. fig. 235a.l-i Osman adma tasryan bu eserini Arili bes cilt olarak hasrelarrusnr. pl.143 . Suleymanname'den 1517. 219b-220a. pp. 161) 33 x 22. 28-29.» s. iginde on minyatiir vardir ve tasvirler Siileymannjime'tiin sergilenen minyatiirleriyle ayni usluptadrr [Christie s. Stchoukine. 14-23. XLII.. pI. Lot. PeQ.Al'ifi Kanuni devrinde Osmanli Sarayina girmi~ VI'. 236·239' Atasoy <.146.lkml~hr.Eser. Kanuni Sultan Siilevman'm Kasr-i Sirin'e gelisi y. FY. 23 x 14. pl. Resim: 50.. Kanuni Sultan Siileyman'm tahta !. ve 29.5 em. nestalik hat.XLV). 37 x 25. Futuhat-r cemile H.» s. pp. 1558 Haziran'mda kopya edildigi anlasilmaktadir. 143-146) ile aym atolyeden !. 367a. FaTs~a. Behram Pasa'mn Celalilerle yapugi savasta olurnu y. 1592 (Karatay. 22. XIX· XXII. «Tarihi. 145. Yaym: Ogiibnen. 7-9' Sohrweide. 26-27. Aslanapa.igerlerinden sadece dordiincii cilt giiniimiize gelmisur. bu donemin tiirn resim uslupla.196. 24. no. «Klasik. p. 110. TMP. Ariii'nin Kanuni Sultan iileymau i~in yazdljp hir baska eser ise Anbiyaname'dir.8 em. 143. Mohac Savasi y. 6). 151-166.. 286. 167. 316. Osmanb padisahlarmm tarihte gordiikleri devirden itibaren yapnklan i91eri konu alan hir eser yazarak padisalnn takdirini kazanrmstn-.5 cm. TMP pp. pl. p. 69 1ftinyatUr. 7 ntinyatiir.2 x 18. I. Abii Turab al-Hasani al-Huseyni taraIindan H. Lipva ve Egri kalelerinin fethini anlatan bu mesneviyi A:rifi yazlID~tlJ'. 360a. PT. 58 . nestalik n. 10.289. 1557 Haziran'mda kopya edilmistir. p.

XVI. YUZYILIN

txtxct

YARISINDA SARAY OKULU

Turk minyatiirii Sultan II Selim (1566-1574) ve ozellikle Sultan III Murad'm (15741595) saltanat ylllannda en olgun ve verimli yillarlnl ya~aml~tJ.r, Re.simIendirilen eserlerarasmda Osmanlr ordusunun zafer Jeri n i, SuItamn ada leti ni, devrindekir;;e~itll sosyal Iaaliye tleri, avlanmadaki hiinerlerini,elgi kahullerini VI:' 0 devil- igin onemli bazi olaylarr konu alan «Hiinername» ({~ehin;;ahname») gibi Tiirkge veya FaI'sga yazdll11i manzum eserler ba~ta ge!iyordu, Saray~ehnamecisi tarahndan yazilan bu eserler saray atolyelerinin en yetenekli sanatkarlarr tarafmdan hazarlanip resimlendirilerek sultana takdim edilmistir (no. 150, 152, 153, 158). Bunlarm YUlllSll'a onemli savaslarr konu alan, devrin iinlii larihl;ileri tarafmdan yazihms kroniklerde de tiim oiaylar resimlerle helgelenmistir (no. 148, 154, 160), Devrin en onemli yapm ise Osmanh halkmm giinliik ya~ant1SIDl, sosyal ve ekonomik gilci.inii goriintiileyen yiizlerce minyatiirUn bultmdugu {(Surnamen dir. Sultan III. Murad'in ogIu Meh. med'in siinnet diigiinii ~en1iklerini anlatan bu cser Osmanh sa 11at«;luarma tamamen gozleme dayanan bir anlatun yoln sagIamI~tll' (no. 155 - 157). Aynca Padisah portrlerinin yer alchgl eserler ve haza albiim resimleri bu verimli donemin onemll yaprtlari arasmda yer ahr (no, 151, 161), Klasik diinemin en iin1ii spna tglSl, belirtilen eserleri n gog-nnda ga~nu~ alan N akkas 05man'dir .. Osman ve bu donemin digeI nakkas -rnusavvirleri'nin ya~ad.tklarl dcnemi belgeleme amacrna yoneJjkQall~malan sonucu, Osmanh minyatiirleri dig-eI Islam minyatihlerinin kaIipci ve siislemeyi on planda tutan eserlerinden aynhr. Osma nlt aanatkarlan 191n 01ay181', ola y kahramaulari en orremli UDSur olmus, bu olaylan gevreyle birlikte ve kendilerine ozgii renk diizenlemeleriyle gergek9i bir yaklasimle resmetmislerdir.

148 - 149. Niizhet {el-esrar ) el-ahbar der seferi Sigetvar adh eserden iki
fl. 1339 (Karatay, TY, no. 692) 39 x 25 cm, 305 yaprak, nesih hat, Tiirkge, 20 minyatU,r. Ahmed Feridun Pa~a (BIm. 1582) taraf'mdan yazalan eser, Kanuni Sultan Siileyman'In Sigetvarseferini (1566), oliimiinii ve Sultan II. Selim.'in tab ta g:tkr~lru anlatan hir tarib ki. talndu-, Yazareserini Sokollu Mehmed Pase ig:in yaznnstrr. Yszmanm kolofonunda (:orlu'da H. 976/M. 1568-69 da kopya edildigi kayrthdrr, Eserin geneUikle tam sayfa boyunda olan minyatiirleri XVI. yiizyilin ikinci yansinda goriilen realist usluhun ilk omekleridir. Bu minyatiirler, klasik Turk minyatiir okulunun unlu sanal(Jls) Nakkas Osmau'm ilk eserIe:rinden olmahdir, Yaym : <:lg., «Sigetvar,» s, 370·371; Stchoukine, PT, I, pp. 65-66, pl. XXVI-XXVIII; men, Rehber., 5, 28.29; Esin, TMP, p, 22·23; Atasoy, (:ag.man,. TMP, p. 32, pl. n.

Miny.atUr

Ogtit-

148, Kanuni Sultan Sulevman'in Erdel Prensini kabuli.i
y. 16b, 31 x 20 cm. Resim: 51..
Padisah, Macar krah Zapolyai Janos'un oglu ve varis] prens Zsigmend-Janos'u Tuna iizerinde ve Belgrad'm karsrsmda, Sen'dh ~ehrine hakim hir tepe iizerinde kurulan ortagmda 29 Hazlran 1566 da kabul ederken tasvir edilmistir,

149. Sigetvar kalesinin kusatilmasr
y. 32b.33a, 38 x 49 cm, 59

150. Salmame-i Selim Han

A.. 3595 ([(aratay, FY, no. 788) 34,5 x 24 em. 158 yaprak, nestalik hat, Far ~a, 44, minyatiir.

Sultan II. Selim ve Sultan III. Murad devrinin saray ~ahnamecisj alan Lokman h. Seyyid Huseyn al-A~iu:i al-Urmevi «(jIm. 1601) tarafmdan Farsca ve manzum olarak yaz1l8n eserde Sultan II. SeIim in tahta g~lDdan oIiimiine kadar gegen olaylar anlatihr. Hattat n. y&5 katip tarafmdan H. 988 Zilhicce /M. 1581 Ocak'da YSZllmt7tJr. Bazi minyati.irleri kayrptir, Resimlerin iinlii sanatei Osman ve Ali tarafrndan yapurugl bir arsiv belgesinden anlasil, misnr, Kayrp minyatiirlerden ikisi Boston Fine AIt miizesindedir (no. M. F. A. 14.693-694). Yaym : Stchoukine, PT, I, P: 66, pl. XXVIII -XXX; eagman, 411.442; Atasoy, ';agman, TMP, pp. 34.36, pl, 14-16. «Sahname-i Selim Han,» s,

151. Kiyafet el-lnsantve Ii Sema'il

H. 1563 (l(aratay, TY, no. 711) 33,5 x 20 cm, 77 yaprak, iri nestalik hat, Tiirkce, 12 minyatur

el-Osmanlye

portre.

~ahnameci Seyyid Lokman tarafmdan yazilan eserde, Osman Gazi'den Sultan III. Murad'a kadar alan oniki Osm8nh padisahinm i:izllikleri anlatrhr, Yazar eserin gir~inde, sultanlann portrelerinin yaplim8s1 ve ozelliklerinin saptanmasi igin «essiz iistad» nakkas 0 .. man ile arasnrma yapnklarnn belirtir, Sanater bazr sultanlanm portrelezinin bulundugunu, bulunmryanlarr ise Frenk. (Avrupah) iistadlardan Sadrazam Sokollu Mehmecl Pasa 'mn yardr mry la getirtiklerini yazar. Bunlari ellerindeki orneklerle karsilastmp gerr;ege uygun olup 01madiklanm saptayip g~itli kaynakla:r ara~tll'lliliktan soma eseri hazarlamaga basladiklanm belirlir. Nakka 0 man tarafmdan hazirlanan bu portreler 0 manli portre sanatma yiizYIUar boyunca ornek olmustur, Bu niisha, H. 987/ . 1579 tarihli istanbul "niversite Kiitiiphanesinde bulunan hir diger niisha ile aym yillarda resiml DID.4; olmahdir (no. T. 6087)_
o

Yaym : Atasoy, «Nakkas Osman'm,» s. 2·14; Atasoy, \:agman, TMP, pp. 38-39; Stchoukine, PT, I, pp. 68-69, pI. XL-XLI.

152. Htmername

H. 1523 (Karatay, TY, no. 688) 48,S x 305 cm, 234 yaprak, iri nestolik hat, Tiirkce, 45 minyatiir. Resim. 52.

cu-

I

Seyyid Lokman tarafmdan yazilan Hiinemame'nin birinci cildinde Saray ve burada yapilan torenlerden ve eski Tiirk tarihmden sozedilerek Osmanh devletinin kurucusu Osman Gazi'den Sultan Selim (Yavuz) donemine kadar olan padisahlarm tahta !tUu~lan, kazandrklari zaferler, ge~itli hiinerleri anlabhr. Eser, hal at Bosnalr Sinan h. Mehmed tarafmdan H. 992/ M. 1584 tarihinde yazllm~tlr. Hiinername'nin tam say£a ol~iisiindeki minyatiirlerinde, abide l goriiniimii kuvvetlendiren, statik ve az saytda hi figii.rlerden kurulu, kompozisyon semalari kullamlmistir. Oz~l bit yeri olan plan ve harita karekterindeki minyatiir ler son derece titiz gozlemci bir anlayisla !tiziImi~tir. Topkapi Sarayi Miizesi Aqivinde bulunan ve Hiinername'nin 1. cildiyle ilgili oldugu sarulan bir belgeden, eserin hezarlanmasmda ~ahfan. sanat!tuarm isimlerini ve nakkaslarm yapnklan minyatiir adedini ogreniyoruz [Anafarta, HM). Belgeye gore sanaterlar Osman, Ali, Mehmed Bey, Veli Can, Molla Ti£H i Mehmed Bursa-

60

vidir. Beige ve minyatfu Nakkas Osman'a dii~gu
Worchestel'

iishrplarmdan, yazmanm minyatiirlenmesinde en onemli gorevin anlasilrmstn-, Hiinername'nin bu cildineuit minyatiirlii hir sayfa Sanat Mi.izesindedir (Cott, «Re.cent Accessions,» p_ 47, fig_ 20, Grube, MMP, no.

84). Yaym :Oz,«Hiinername I,) p. 167-171; Oz, «Hiinername,» s. 3·6.; 1. Stchoukine, PT,. 1, pp. 76·77, 123, pI, LXII-LXV; Atasoy, Cagman,. TMP, pp. 44.46, pl. 23, 24.

153. Hunername, CUt II

11. 1524., (](aratay, no.. 689) 4·3 .1: 3D em. 30.2 yapmk, iri nestalik hat, Tiirkr;e, 65 minyatiir. Resim 53.,.

rn hiinerleri

Seyyid Lokman tarafmdan yazllan H iinername 'nin 2 cildinde Ka n uni Sultan Siileyma D '. adaleti, kazandlgl aaferler; devrin onemli olaylan ve Sigetvarda oliimii anlatihr. Sonu cksik olan yazmarun ar~ivde bulunan miisvedde yapraklarma gore H. 996 Safel'/M. 1588 Ocak istanbul da hattat Ati ... Adanavi tarafmdan yazIlml~tlr. Sultan III. Murad'a sunulan eser, Osmanh tarihiyle ilgili en giizel minyattirlere sahiptir. Yakla?lk altr nakkasm i?birligi
sonunda iislup hazirlanrmeur. Bunlar arasmda (levrin kayittan iin]u sanatgas, ogreniyoruz. Osman'm da bulundugunu ozelliginden ve eserin sonundaki

Yaym :

<;agm:m, TMP, pp. 46-48, pi. 25, 26. 154. NusretnAme

Oz

«Hiinername,»

s. 3.17; Stchoukine,

PT, I, pp. 77·79, pI. LXVI-LXXI;

Atasoy,

H. 1365 (Karatc:ty, TY. no. 699) 38,5 x 23 em, 257 yapra.1r, nesils hal, Tiirkye .. 56 minyatiir.

Tarih9i de Giircistan,

Mustafa

Ali

Azerbeycan

Gelibolulu ve Sirvan'm

(elm, H. 1008/M .. 1599.1600) tarafmdan yazilan eserfethine tayin olunan Lala Mustafa Pasa'mn 1578·80

yillan arasmda yaptIgt dogu seferi anlanhr ..Baar kisimlan eksik DIan bu yazma Sultan HI. Mlll'ad'm ·ozel katiplerinden Mustafa h. Abdiilcelil tarafmdan H. 992/ 1. 1584 yilmda kopya
edilmistir, yonlarryla Genellilcle dikkati tam sayf.a boyundaki Giysilerde minyatiirler, kuvvetli renkleri, dinamik yak yer kompozisverilmistir, geker. ve yadulardl\ siisleme unsurlarma

Bir ka!; sanntkar

elinin lark edildigi bu minyatiirler,

devrin linlii nakka~l Osman'mesederin-

den farkhozel1iktedir.

Yaym : Stchoukine, PT, I, pp. 75.76, pI. LIX ·LXI; Esin TMP, p. 24: Atasoy, Cagman, TMP, pp. 49.50, pI. 27, 28.

155 - 157. Siumime'i

H. 1344-,. (Karatay, TY, nQ.. 703) 34 x 22,5 em, 432 yaprak, nesih hat; Tiir.kt;e, 427 minyatiir. Surnjime, Sultan III. Murad'm

Hftmayfmdan

u<; mlnyatiir

oglu Mehmed (Sultan III. Mehm.ed) igin 1582 yilmda

Atmeyib.nmda (Hipow·om.Sulwnabmcl) diizenlenen, 52 gun .$2 gece iiren muhtesem siinnet diigui1linu anlatrr , Bal.. sayfnlari ve sonu eksik ohm eserin yazar! beUi degildir ve tao rjhsizcl;r, Tahminen 158.2 YIh sonlarmda hazirlanmis olmalidir. Slll'name minya tiirlezinin , Nakkas Osman idaresindeki bir ckip tarafmdsn 250 kompozisyon olarak hazll:landJ~ eserde

61

21. Bu krsrna ait iki minyatiir Philadelphia Free Llhrary'dedir (Atasoy. ('e~illi tOl·cnleri tasvir eden minyatiirler genellikle tam sayfa boyunda ve kaJ'~llLkh yapraklar iizerine yapilmisnr. Ethem. Stchoukine. Fakat giiniimiize genellikle karsihkh ayfalar ilzerinde diizenlenmis 215 kompozisyon gelmi~tir. akkas Osman senlik ve gosterileri Atmeydanrnda degi~miyen 'tev. 1001 Safer/M. 113. pl. Minyaturler diger siislemelerle hirlikte 1592-1597 Y1Uarl arasmda yapilmis olmahdrr. el~i kahulleri . II. 17. 99.5 x 20 em. 39. 62 . sag sayfada ise kurulan localarda saray ve eleilik rnensuplarr gosterileri seyreder. l006/M. s.kaydedilmistir. PT. 158.19.5 x 20. LXX' -LX Etlinghausen. 156. Atasoy.re i~in. 310b . 30. 68. 101. 1517. Surname minyatiirleri Turk ve !slam minyatUr sanatmda onemli hir yenilik olarak ortaya gtkar. 160 yaprak. PT I. yazmanm hattat Mirza Ali Haeemkuli tarafmdan H. 36 x 24 em. ip~iroglu. ((~ehin. 20.5 ve 30. 94 minyatiir. 205b· 206o. Resim. de tasvireder. 200 (Karat. H04). INiroglu. akkas Osman'm yonetimindeki sanatcilar tarafmclan hazrrlancUW anlasilan minyatiirlerden bir ~ogu. 97. Murad'm saltanatmm 1574-1582 yillan arasmdaki olaylar konu edilmektedir. 18. pp. ~ehin~l:lhname'nin Seyyid Lok. 792).b. ~agman TMP. I. I. PT. no. verlestirdikleri firmda ekmek pisi- 157. tn Yaym : Stchoukine. Eitinghausen. Eserin sonundaki kayitta. nx. Tck rlekli arabalannda y.5. 36-38. 30. SO-51. 55. Sultan III. Resim 54. XLVIJ·LII . 19. 1597 ylliuda Sultan III. On planda gosteriler yaparak ger. Murad'm saltanatmin 1582·] 588 yillan arasmda ge~en onemli 01ay1a1""1 ok rm alan bu eser. FY. res. 30 x 20 ue 30 x 20. tamamlanmasmm H.5abname». III. ornekleri arasmda yer alrr. Yaym Stchoukine.man tarafmdsn yaz11an hirinci cildi Istanbul Vniversite Kiitiiphanesinderur (no. pl. 359·387).en istanbul esnafr. Atasoy. p. s. pl. Mehmed'in altanatmm ilk yrllarmda oldugu belirtilir. Bu ciltte Sultan III.123. (SLchoukine. no. cesitli egleDceler tasvir edilir. Ogutmen. devrin sahnamecisi eyyid Lokman tarafmdan manzum olarak yazalmistir. p. ~agman TMP. 1592 Kasilllmda temize ~ekildigi fakat. III. F. ip~iroglu. 71-72 pl. Hokkabazlarm gosterisi y. tn. iR. pl. <. pp. pp. TM. 102). Sultan Ill. Sehin~ah-nanle-iMurad III B. s.agman TMP pp. Her sahnede sol sayfada su tan ve ehsadesi ibrahiln Pasa Saraymda. Murad'm oglu ehzade Mehmed i~in yap· brdlgl siinn t diigiinii gosterilerine ayrilrrustrr. pI. pl. Kompczisyonlarm zenginHgi ve gCi(!idi bakirtundan klasik devrin en basan. Ordu yiiriiyiisleri.42. 29·30.153a. XXIX. 21. 132·134 res. ince nestolik hat. Tekerlekli bir araba uzerine rerek gecen ekmekciler y. p1. Atasoy. Eorsca. r- 155. TM. res. pp. 311a belva vaparak gecen helvacilar 29 x 20 ve 29 x 20. Rell· ber.ay. XXXVIII. avaslar. 152b . 82·83. pl.

Bu sauatcuun.2 x 17. 2162 nolu. TM.. birisi lwr~tltklt yapraklar iizerlne yaptlml~ 26 x 15. Rehher.. Oturan melek H. XVI yiizYlllD ikinci yansmda Tebriz'den Anadolu'ya geldigi ve Siye vUil adh nakkasm ogrencisi 01 clugu kayna kl ard a belirtilir. pl. Fel'hid Pasa'run H. XIVb. Bb. Dogaelemanlarmda. 17. no. I. Farsg(t. In Yaym :. Melek tasvirleri. Yaym : Meredith-Owens. R. 51. res. flgfu tiplerlnde Safavi diinemi Kazvin minyatiir okulunun etkiler] goriiliir. pl. 161. p. PT. PT. TMP. 12 yaprak.. Yaym : Stchoukine. 160. FY.. ~gman. 793) nesih.5 em . s . luu. ~i~k desealerluden olusan ~ah hazr eserleri gUDiimiizegelmi~tir. Sana t~l daha soma Saray ressami olmusnrr.J{izevki egemendir. Saray. 12.tdy. Zubdet al-as'ar 2 minyatur.. 63 yaprak.159. Ogutmen. Hace Sa'daddin'in (atm. 46. Atasoy. p. Stchoukine. (Karatay.. pp.1 7$uba-t'da yazUnu~tu'. Yer yer altm yaldizla renklendirilmis siyah kalsm melek tasvir i «Kalem-i Veli Cam) imzalrdrr. no.. LXXV' Atasoy. 1582 yillarmda hezarlendrgi anlesilan eserin minyatiirlerinde Safavl diinemi Kazvin urinyatilr okulununetkileri goriiliil'. 63 .1588 yilmda Azerbeycan'da yaptIgl fetiblerianlatu. 824 (Kal'Q. 1008/1599-1600) Sultan III. Rahimizade ibrabim (:ivuiil tarafmdan nesir ve nazun1a yazrlsn eser.. 996/M . 28 Rebiyiilahn 998/M . II. Kitab-r Gencine·i Feth-i Gence R. Tiirkge. Muradm oglu Sehzade Mehmed' 990/1582 yihnds yapilan siinnet diigiiniinii nnlatan Farsca ~iil'Ieri He padisehm Tiil'k~e gnzeLinin yazar tarafmdan yapilan tahmisinden olusur. 1296. SO. TY. 28. albiimden. 20 minyatiir.k. aym sanatci elinden Ylkan minyatiirlere inee bir na. 24. H. y. 1590 yll. nestalik hat. 82.5 em.. p. s.5 x 9 em.. 706) 30.

peyza j lard a ku vveill renklerin kullamldr@. Bagdad okulunun minyatiirleri. 162).anc. Murad'm istegi iizerine haslanarak. Bagdad'da ozellikle sadra.172).1603) satay kal itesinde onemli eser let hazrr Ianrnistrr. cteljlitlikarakterlerin helirtUdigi ve yer yer karikatiire knr.leri . Giinurouze gelen tarihli ornekleri 1594-1606 yillan arasmda olan. Mehmed'in himayeslrrde tamamlanahilen Hz.XVI..168). Sultan III. dinamik komposisyonlarr. yiizyll sonlarr. genel tarih kitaplarl. yiizytl ikinci yarm ve sonlarr Iran okullarmin etkilerinin .i~ «(Cun.noTnek. Muhammed'in hayatim konu alan. 164. 167. 64 . Bazl detaylarda XVI.ay atdlyelerindeki resim farkh iislup ozellikJeI'i kazanmisnr.lerden fal''kll ozelliklel'e sahiptir. Mehmed'in saltanat yIllarmda (1595-1603) OSMANLI iMPARATORLUGU DONEMiNDE BAGDAD OKULU Osmanh imparatorlugunun oncmli bIT eyalet merkezt olan ve ayru zamanda koklii bir resim gelenegine sahip Bagdad'ds XVI. 1562-63) eserlermde yer aln-. destanlar ve secereler de resimlenmlstir (no. Fcrsea veya Arapca'dan Tiirkt. 164).:izgj iisluhuyla Turk minyetiir sanaunm ilgi ctckici bir usluhunu olustururlar. 169).165). Sultan III.iriildi. 196 . Ayrlca hikaye kitaplarr.genel1 ik Ie Bagdadh ~air Fuziili 'nin Calm. bu okulun sanateilermm tarikat mensubu ve biiyiik bit olasllikla Mevlevi dergahlarrnda yetiili1Jli~ kisiler oldugu samlmaktadrr. XVII. son derece yogunla?ml~ ve klasik donemden krsmen Sultan III. Yiizyil baslarmda bit Tiirk minyatiir okulunun varhgl son yillarda anlasrlrmsur. Sufiyane eserler.. 6zeUikIe. Osmanh saray atdlyelerinde yap~an i:irnek. kendilerine ozgii zen gin ve etkileyici renkleri. Sultan III.:e'ye «evl'i1m. klasik orneklerden farklI renk diizenlemeleri ve daha az sayrda figiiriin yer alrugl sade bir anlatrmla helirlenen bu donem Sarey minyatiir okulunun en unlU ve yetenekli sanateisi nakkas Hasan Pasa'drr (no.. fal hikaye kitaplan ve ~eIjlidi eserlerin devrin iisluhuna uygun resimlendirihnesi Osmenli minyatiir sanatma yeni bir goriinfun kazan drrmrsur (no. YUZYIL SONLARINDA SARA Y OKULU faaliyeti Sar. Bagdad'da vali olarak bulunan sanat sever dev let adamlarunn himayesinde geliljlen bu okulu. Mehmed'in zaferlerini konu alan ((~ahnamelen) (no.igii bu minyatiirler. Ayrica Osmanli sultanlarmrn hayatiru. Bu eserlerin baealarinda Bagdad'da veya Hasan Pasa i~in yaplldt~ belirtilmistir (no. zam Sokollu NLehmed Pasa "nm ogiu Hasan Pasa 'mn valiligi srrasmda (1598 .gi:. aln ciltlik Siyar-i Nebi adli eserdeki yiizlerce minyatiir bu kisa di:inemdeki iislubun ilk ornek1eridir (no.

Eglencelerin on planda geldigi ve Oemanlr tarihinde «Lale devri» olarak adlandirrlan bu yll. H. H. 175). Levni ve Abdullah Buharj'nin gah.in XVII.!ck resimleriyle tamnan Abdullah . Bunlann yamsira Osmanh toplumundaki ezmhk sanatkarlarm han estetik kurallarma uygun eserleri Osman. 173.itli sunflara mensup kadm ve erkek tasvir lerinin yer ald1@. Iarda biiyuk bir sauat sever alan Sultan III Ahmed in (1703 . 1594-95 tarihini ta~lyan altmci cildi Sa. tarihi konulu resimlerin yer aldIgl hir ~iiI meemuasi. YusU£ h. 198). ytjZYILLARDA SARAY OKULU XVII. Zarif bit ~izgi uslubunun ezemen oldugu bu donem minyatiirlerinde yetenekli bir sanatkar alan aksi'nin rolii biiyiiktiir. 65 . ve Osmanh minyatiirii yerini tamamen ban sanatr kurallarma uygun eserlere hirakmratrr (no. U!fiincii cilt New York Spencer koleksiyonunda (Grube. hut. Mehmed ddneminde tamamlamr. Tiirkce. yatiirlii elyazma olmamasma ragmen albiimde bulunan bazt minyatiirler. devrin resim zevkini belirtecek niteliktedir (no. Buhari dir (no. bir ~ok detayda ii~iincii boyutun arandxgl dikkati !(eker (no. 1223). giinliik hayattan almmis konular tasvir eden resimlerin ~gun. Yiizyll Saray atolyelerinden giiniimiize gelen minyatiirlii eserler genellik1e Sultan 1. Devrin ruger eserleri arasmda. Yiizyll sonlarma dogru MIsll"da yazilmistrr. h saray 9Cvresinin bah kiiltiir sanatina kar~l duydugu hayranh~a!(lk~a gosterir (no. LXXVI· LXXXIII). 184·194) ve 0 manh Sultanlarmm portrelerinin bulun. 416 yaprak.malannda ve aynca budonemde hazrr lannns diger eserle:rde Osmanh minyatiir aanatmm geleneksel ku:rallannahllgh kalmmasma l"agmen.179). Saray atolyesinde aralarmda Hasan P~a ve Osman'm da hulundugu iinlii nakkaslarm yonetiminde 800 ii askm minyatiirle siislenerek SItI cilt halinde ve ancak Sultan III. 1221. alimlerin biyografiIerinin verildigi eserler ve alhiimler bn di:ineme sit son derece kaliteli minyatiirleri kapsamaktadir (no.bit albiim (no.176. 80. 202· 204). Bn ilgi yiizyilin ikinci yansmda giderek artuu.197). 1732). TY. Levni tao rafmdan yaprlnus giiniin modasma gore giyimli ~e. 162. ray kiitiiphanesindedir (H. 1003jM. 149. Ssray minyatiir okulunun en parlak oldugu donem Sultan II. Ahmed di:ineminde hazrrlanan eserlerin en onemlileri biiyiik bayda bir fal 'kitabi ile Sultanm adma hazarlanrms. Siyer-i Neb! H. iri nesih. 195. Orner tarafindan Arap kaynaklarmdan derlenerek XIV. 1222. Osman'm (1618-1622) saltanat yillarmdamhr. dugu «Silsilename» adh bir ruger albiim dikkati ~eker (no. Resim 57 Hz. Siyer-i Nebi'nin hirinci. 1221 (J(uratay. 1003jM. Iukta oldugu bir albiimdiir (no. Ahmed (1603-1617) ve Sultan II.TUrk minyatiir sanan ir. Eser. Sultan 1. Osmanh minyatiir sanatmm son parlak. no. Sultan III. saltanatmm son yillannda bu Turk ~airinin eserinin resimli ndshasmm hazrrlanmesuu emreder. Sultanm zaferlerini anlatan bir ~ahname (no. Levni'yi takip eden yillann en iinl ii sanatkan. Murad. 182). Yiizyllm ilk. 174). donemi XVIII. ikinci ve H. 139 minyatUr. Osman'm krsa sill-en saitanat pllarma rastlar. Bu ddnem resim uslubunun en onemli temsilcisi Levni adxyla tarunan Ahdiilcelil Celebidir (olm. 483) 35 x 24 em. yarisma rastlar. YuzYUln ikinci arisi son derece verimsiz olmnstur. Muhammed'in hayabru ve onun oliimiine kadar lslam tarihini konu alan eser. Ahmed i~in hazarlanan «Surname» adh eserde yer alir (no. Sanatkar ~ahsiyeti ile bir ekol olusturan Levni'nin en onemli resimleri Sultan III.» p. genellikle tek £i~r ve rri'. Saray kiitiiphane iude bu di:inemden min. H. Erzurumlu Dair Mustafa b. 181).XVII ve XVIII. 176. 183). Osmanlr. 200-205). pl. ((The Siyar-i Nebi.1730) himayesinde saray atolyelerinde minyatiirlii yazmalar ve albiim resimleri hazarlanmistrr.

LXXX·LX . SAhname veva Sema'Il-name-i ali Osman A. Vll. TY. diger taralmda ktzlaragasl olmasi muhtemel sahis yer alir. 3030) 41 x 25 em. TMP.3. YeDi~eriagaL.eriagaS1 oldugu 1603 yllm3 kadar olmalrdrr [Tarundr.en olaylar anlatihr.19) dordiineii cildin daha ge9 hir kopyasi Turk ve t lam EseIleri Miizesinde (Clg «I atalok. Sultan II.elebi adiyla tamnan. pp. pp. TMP. KODUhak. pI. c. 1623 yihnda olen akkas Hasan Pasa'mn sanatkar olarak faaliyeti yeni!.~WJ Yaym : Stchoukine. Stchoukine. 2169 nolu olbiimden. 8 -86. Su. Muhammed in soyu.agman. pI. (f ClTlLtay. Mehmed devrmin iinlii nakkas. 35. no. Murad'a kadar konu ahr. 4-7. Hasan Pasa 'nm iislup CizeIliklerini tasir. Tiirk!ie. Tahta oturan hukiimdan~ 164. «Egrt Fetlliname » pp. Bu devrin en basanh res amr alan Nakka~ Ha an Enderunda yetismis. 1008/M. Tam sayfa boyundaki minyatiirler Sultan III.5 em. C. Mehmed el.1600) tarafmdan mesne vi tarzmda yaZIlmistir. 114125). y. Bir Osmanh Sultam ve maivetl H. {(Nakka.54. 1596 YlllUda Saray ~ahnamccisi olan TaJ1ki zade Suhhi (:elebi tarafindan nesir ve nazimla yaeihmsnr. Atasoy. PT. Resim 56. Atasoy. p. Mehrued in 1596-1597 yillannda Macaristau'da E~i'yi Iethiui.95 tarihli dordiinCll eil t Dublin Chester Beatty kliti.58. Mehmed'in Egri kalesinin komntanlunm 27a..t HiLmaYlln'da kabulu. Yaz· mamn sonunda minyatiirleri yapan sanatkarm Nakkas Hasan oldugu belirtilir.. 1599. TM. pl. Yaym : Esin. XVI. Meh· med h. pl. 61).n hirinci cildidir. Hac-ova saanlatan eser. 74 yapralc. es1ciTiirk tarihini ve OSIDanh SuI. 21 tat XLVIII. H. Ahmed'in tasviri olduguna dair bir kayrt vardrr. 122-123.1594 . 1002/M. XCVIII .r iizerine y(tpllml~ 4 minyatii. ufii kar.T. Tiirltce 12 m.gt.2 x 96 em. ip~irogIu. 17 .Fenari (olm. On planda komiklik yapan ciieeler goriiliir.'VII. «(Nakka~ Hasan.ltan III. y. Fehervari. Otiig. pl... pp. XVTI1.unmd. 52. 21. Eksik ve kan~lk biT durumda giiniimuze gelen eser.agman.5 x 46. ts. 103-107. 31-33' Tarundi.» 5. 741) 4. beylerheyligi ve vezirlik yapmishr. Hasan. edilen eser. 26b· Sultan III. iri uesil: hat.iphanesinde (CB Cat. 56. TY. 165.5 x 27 em. 163. s. Nisari mahlasun kullananTaJikizade Suphlc. J. PT. Sahname-l Sultan Mehmed III veva Egri Fetihnamesi'nden vatiir hir min- H. H.tltkh yaprakla. P: 94. nestalik hat. I.inyat:iir. Bu ciltte Hz. tanlarmr Sultan III. 37.» s. bulunmaktadrr. 155 -164. 3592 (Kar·atay. Besinci cilt ise kayrptrr Bunda sergilenen Siyar-i Nebi"ni. yiizytl baslarmdaki saray minyafiir iislubunun ozelliklerini yan itan bu resmin iizerinde Sultan I. YiizyU sonu . 125 yaprak. 419. «Nakkas Ha an. pI.» s.an Hiinernamc'nin 66 . amndr. Mehmed'e takdim. l2b. 1609.. TMP.» s. dogumu ve 25 ya~ma kadar ge. 114·119. hir yamnda silahtarlarr. 159B yilmda hazirlanmrs olmalrdir. Feher.XCIX.

100 yaprak. TMP. 3632 (Karatay. Atasoy. Yaym : Ettinghausen. 58. nesili hat. 57. benzer Nakka~ «Nakka~ ] 66. 99·100.iri nesih. 219 yapra. 121. 1603) i~in hazrrlanrmstir. TMP. 102-103. Bu- 67 .l olmahdtr . 124. CIV-CV.. 2897) 24.7 x 16. 1230 (Karata). Mehmed devrinde 1598-1603 yulan arasmda Bagdad valisi alan Sokolluzade Hasan Pasa'mn istegi i:izerine. Bu mecmuada. 169. no. Mebmed'in emri i:izerine H. c. 1590 civarmdan olmahdir. Kitap 1600 civannda haztrlanrrus olmahdrr. 6624. 858/1454) Arap~:! Cifr ile ilgili eserinin ~erif h. 167. TY. «Nakkal} 168. YaYlD : Stehoukine Hasan» B. Muhammed Tahir b. 'I'iirkce. bu eseri ~ehzadcnin emriiizerine tereiime etmege ba~la~. 1331) 25. 127 minyati1. 1082) 34. Ata oy. Ata oy. T. p. pp. Turkfe. Farkh iislupta ~ah an iki sanatkar tarafmdan resimlenmistir. Stchoukine.. VI. el-Aca'ib ve'1 zara'lb A. no. Muhammed h..5 :t: 19 em. 1597-98 de yapilan terciimesidir. p. Cami el-siver II. Mecmua H. Ali b. Resim.nl birakmrsnr. Baharistan terciimesi Bahiissaade agasl Gaz. engman. (Karatay TY. 50 minyatii. Seyyid Mchmecl b. Cami'nin Bahflristan adh eserinden bazr hlkayelerin Hakki admda bir k. pl. Tanindr. Yayin : Stchonkine PT. 134 yaprak. 1b-S71) ve Tiirkge manzum atasozleri vardir (y. Peygamberler ve halifeler tarihi elan eser iki ci1ttir. nesih. TY. I.» s. Terciime-i Miftah Cifr el-cami B.r. 1006/M.r. 1595 civarma tao rihlenen minyatiirler Nakka~ Hasan atolyesinden g1kmI. Bu kisrmdaki 14 minyatiir Sultan III. pI. K.» . p. no. TM. ~eyb Burhan tarafmdan Sultan III. Kazvini'nin eserinin Suriiri mahlasuu kullanan. Tii. Edhem.373. 12. DID hocasi olan Sururi. 1711 (Karatay. hat.5 x 21 em. TY no. Mehmed doneminin en kaliteli omekleridir. Ahdurrahman h. Hasan.nivcrsite Ki:iti:iphanesindedir (no. 54 )'aprak.:liurru. 56. Ahmed el-Bistami'nin (elm. nesih ve nestolik hat Turkfe.birinei cildini (no. ~aban tarafindan kisaltilarak yapilan tereiimo idir. 152) hatirlatan yazmamn minyatiirlerinde de Hi:inername'ye kompozisyonlar kullamlmistrr. 38b54b). 38 minyatur. Kanuni Sultan Suleyman'm oglu Sehsade Mustafa'.. Tanmdi.5 em.rkfe. Atasozlerini a~udayan ku~iik olt. Yaym : Tanindr. hat. p. VI-VII). Bu niishanm tarihi yoktur.an£er Aga (olm. 1596·1600 yillan arasinda resimlenen hu ~ahn8me Hasan'm atolyesinden t. 59..5 x 16. fakat onun 1553 de OIdiiri:ihnesi iizerlne yarJ. «Nakka~ Hasan. ~eyh N liruUiih en-N ecibi es-Suhreverdi tarafmdan Sultan III..5 em. Bagdad'da yazlhOl~tll".iideki 28 minyatiir daha erken tarihten.isi tarafmdan yapilan terciimesi (y. I pp. 1965) 30. pl. 34. no. TMP. Musliheddin Mustafa h.al!man. PT. gagman. 9 minvatiir. E erin minyatiirli:i bir dig r nii hasi istanbul . olmalidir. 124 ~125.k.

yan eser. PT. Tarim olo:uyan eserdeki minyatiirler 1595-1600 yillannda Bagdad'da hazulannll!? olmahdir. c. Htimavunname R. II-LUI. pl. Ahmed B. FY. 6B . 120. pp. H.e)litli y!lZl dmekleri yer ali]'. TMP. 211) 26 x 15. 60-61. pl.·. 408. <.agman. H. 60.agman. Ali el-Va'iz el-IG. II. Salih (ulm. Hiiseyn b. 172. Yiizyll sonu Bagdad minyatiir okuluna bag-lam-r.. 60. 93-94 pI. Firdevsi 'Din ~ahnaIDesinin tarihsiz hir kopya rdir.agman. Tarihli olrmyan bu niisha 1595-1600 yrllarr arasmda Bagdad'da resimlenmis orneklerle flym iisluptsdre (no. nestalik hat.lik hat. no. Yaym : Atasoy. Atasoy. 368). FY. y. 38. 497 yaprak. 910jM. Ahlak-l Muhsini R. pI. Sultan I.5 x 24 em. Hi (olm.arasmda varh@Ul siirdiiren bir Tiirk minyatiir okulunun seekin oroeklerindendir . saray oknlundan £arkh renk anlayisr. 2832) 23 x 19 em. 843 (Karatay. 392 (Karatay. p. Kmihzade Ali <'. Farsga 2 minyatiir. s. Ifadeli figfuleri. PT. Kolofonn olrm. It liP. Rehber.6 em. Ahmed i~in Kalend r asa tarafmdan hazt:rlan<h~ anla. 87 minyatUr. 37. 61-62. 19a albiimiinden iki minyatiir Sultan I. Ogutmen. 1543-44) tarafmdan yapilan Tfukge ~evirisidir. XVI. <'. 70. c. 36.eken bu resimler Bagdad' da 1595-1610 ytllan . Resim. 1504-1505) tarahndan yazalmie 40 bdliimliik ahlak kitabidrr.rada sergilenen ikinci cilt 750-1336 yrllari arasmdaki islam tarihini i~ine ahr. 170). Eserdeki minyatiirlerin iislubu. XCVI-XCV I. TMP... 173. 538 yaprak.lllan alhiimde den in sosya1 ya~antlSlyla ilgili minyatiirler tek kadm ve erk k figii:deri. Tiirkf€. 950jM. 170. 169. Yaym : Stchoukine. TMP. 33. Yaym : Stchoukine. 1486 (Karatay. Sahnfune H. 171. TY. Bidpay'm Senskritee hayvnn hikfiyelerinin Farsca Envar-I Siiheyli adh !. no. no. Atasoy. pI.:evirisinden. nesro. 202 yaprak. pp. nestalik hat. dinamik kompozisyonlanyla dikkati !. Bagdad'da 1600 yUlan civannda haarrlanrms-olmahdrr. Fars~a 55 mirtyatii. 34. p.elehi b.

an nakkaslar tarafmdan yap~tn'.7 x 24. <. no. Emir~ah (oIm. Eserin kaYIP yapraklarmdan ikisi Dublin Chester Beatty kiitiiphanesin..iyle bitmektedir.. Yaym : Ettinghausen. tavus ku~ucenneti. Tiirkce. Adem ve Havva'mlt Cennet"en kovulmaZo. Yiizyd Saferi minyatiir okuluna ili~kin naif iislupta ~ah.. 174. Atasoy. Cennetin kaprsmdaki yuan kotiilukleri . lp~iroglu. 889 ([(rrratay.» res... 41.agman. 1972) 68. pl. A. 1703. Minyatfulerden ikisi devrin iinlii sanatcisr Nak~itara£lDdan. C. TY.«Tiitk pp. 7b. A. i!tinde Na:diri'nin ~iil'lerinin de hulundugu eser tarihsizdir ve tam sayfa boyundaki miny atiir ler Osmanhlarm kazandlgI zaferler. Uslup farklan bir keg sanatcmtn.agman. pl. 104.2 ytllarr arasmdakr Bnemli olaylananlattlrnakta ve eser. 1. TMP.5 em. 1036/1626·27) tarafindan mesne vi tarzmda yazunH~t1r. 69·70. 77 yaprak. 175. 3. onem li k. Nadiri'nin bu -1abnamesi 1622 yillarmda. Cat. Resim. 35 minyatur. 198). Tilrkf13 9 minyatilr. «L'Alhum» pp. Yayw : Uovel'. no. Haremde eglence 173. y.inin fall oldugunu belirtir.. 23.. in nesili hat. Ah· med'e sunulmustur. Nilidirl mahlaam. pl. Tiirkee. Falname'den bir minyatiir H. Atasoy. 20 minyatiir. 64 Devrin vezielerinden Kalender Pasa tarafmdan hazrrlanen bu fa! kitabr Sultan I.CXII. p. Stchoukine. (Karatay. TM. Yanan ~amdanlar egleocenin Resimde yi.ratay.k4. no. C. YLlym: Esin. nesih. TY. Biiyiik. 47. ahr. 1124 (Ka. digerleri ise XVII. dedir (CR. 2372) 26 x 16 em.. p: 8. p. 100·101.7 x 24. diiriilmeslndan once tamamlanrms olmahdir. 2377) 4J x 27 em. FY. 42. Gece eglencesi 16. Mecmua H.66. no. CX.sim 61.6 em. Osman devrinin 1618·162.B.5 em.. Dover. den istanbul's donii~i. pl.5 x 34..3 x 47. Resim. Ressaml.i ~ilerle ilgilidir. minyariirlerin kar~l say£asmda yer alan metnin 0 minyatiirti a!. Ba~tarufl eksik clan eserde Sultan II. pp. 127.162. PT. kullanan Mehmed b. 45·46.. iri nesih hoi. pl.n. pp . Bu grup minyaliirIerden birinde «Kemine-i Aga RlZBl)· imzaSl vardir (y. • ts.173. 65. hat. deg~ik ikonogra£ilere dayananeahsmalarmr yansitrr. 16 yaprak. Burada sergilenen minyatiirde bir yok elemanlar semholikLir. Siihnfune-i Nadir! N.agman. Stehoukine. padisahm Holin seferin.iileri maskell giiliin~ danslar yapan bir grup. 63.olgudeki min yatiirlerin yogu dinl konuludur. Atasoy. Kalender Pasa eserin onsozLinde. 65.6 em. 126. TMP.aD . Resimler kompozisyon ve 69 . TMP.hdiilgani b . Sultan'm 01. 176. Havve nin elindeki bugday basaklan yasak meyvaYl sembolize eder. miizisyenler ve seyirciler yer geee yapUmgl:lll belirtir. 17. 418) . pI. cvr cvn. Re. s. I. 41 yapTak.

Atasoy. Molla Ayas ve yardimcilan y. PT. no. 67. Tercilme-I ~eka'ik-i nu'maniye'den iki minyatiir H. Na4i tarafmdan SultaOln 178 . PT. Osman'm saltanat ytllannda detayla:rdaki bu donemin perspektif anlayisryla da dikkati geker.agman.renk bakimmdan oldugu kada:r mimari Sultan II. olan bu minyatiir XVII. En Son minyatiirde sanatkar kendisini Sultan II. IDl~ olmahdir. 14 yasmdaki padisah at iizerinde tasHesmin geri plamndaki doga anlayisr. Ogu_tm.izade (aIm.rk alim ve ~eyhlerinin biyografilerini konu Minyatiirlerde bu iinIii kisller tek hasma veya ogrencileriyle tasvir edilmistir. Yayrn : Art Treasures. 103· 104. Osmanh vir edilmistir. s.5 em. res. '. y. Yazmanin sonunda minyatiirleri yapan sanatcmm Naksi oldugu belirtilir. Resim 62. TM. Ttirk genre resmi. 68. s. I p. Yaym : Dnver. pl. Ti:i. 32.» 8. 968/1560. pp. Resim 64. 1622 yillan civarmda hazrrlan. Rehber.5 em. Hili mahlasim kullanan Muhtesibeade Mehmed Belgradl tarafmdan Sultan II.69. iinlii sanatcisi Nak:?i tarafmdan 1618·22 yilian arasmda yapuml~ olmahdir. Eser. Padisahin kaftam ve ann kosumlarmda- ki detayei ve ozenli 9aL rna hu resmin de gi::izlemci hir sanatcr oIan padisah oldugu yillarda (1618 civan) yap~ oldugunu gi:isterir. Ressant Nak~i. Seyahat eden bir Bey'in yolda konaklamasi H. 5. «Mamara. I. Stehoukine..68. 3.179. Eser. 1.CVIII. 49 minyatiir. 1192) 29.evrilinii?tll. Yayrn : Stchoukine ccr. 95. 8a 30 x 20. 1263 ([{aratay. res. TMP. TMP. <. Rehber. y. 12 x 9 em. Ta~kapl·illi. 22. pl. 178. «Turk 40. 117b. Osman ve vezir Mehmed Pasa ile birlikte tasvir etmistir.ng omeklerindendir. 2148 nolu olbiinuien. 44. 13a 27 x 18 em. pp. Molla Musannifek y. 1978. Osman'm portresi H. 260 yaprak.nin onemli yapID. Ogiitmen. Meredith-Dwens. Tiirltfe. 180. 36. p. YSpD : Unver. Sultan II. 39. 177. pl. Ata oy. Yiizytlda gok yaygm olan album resimlerinin ilgi.5 x 17. 12 x 9 em. fig. TY. Bu minyatiir XVII. nestalik hat. Renda.en. 2169 nolu albiimden. yUzyll ikinci yansmdanchr. 179. 43. tarihinde Geng Osman adryla tamnan.agman. pI. 70 .» res. Osman doneminde Tiirkpeye c. Renda. pp. Ressamr.61) tarafmdan Arapca yazilan eser. 121b. am. CIX.

II.: sehzade inin 1720 yilmda si. pl. Ressam Levni.liir. 46 minvntiir. 3109 y. Vezirazam Damar ibrahim Pasa i~in hasrrlanrugl samlan bu nusharun minynnirlerl Levn1 okuluna lDellsup hir sanatci tarafmdan yapillDJ~tl1" • Yaym : Ettinghausen.:ii.rlerin. 24 yapruJ. 173 b). gosterileri anlatan eser devrin ~aid Hiiseyin Vehbi tarafmdan naztm ve nesirle ka[1~lk.i.5 x 8 5 em.laesimlemistir.181.:irleri saray hasnakkasr Levni (Ahdiilcelil <. ip~iroglu.agman.!) Klitiiphanesinde bulunan bir diger kopyasintla 140 minyati. (_. 49. TMP.288. yakJa~lk 15.:e~itlieglencel ri. (_. Tilrkr.135. pI. pp. Ar ka ta rafta sehzadesi gori.elehi) tarafrndan yapilmis.. 22b. 183.24.130. Sultan III Abmed'in lie. TM. pp. 3593 (E aratay.1 hazi min ya tiirleri imzalamistrr (r. Eserin San. 134. y. PT. pI. mlnvatiirler Albumdeki minyatiirlerden 43 ii Levni imzahdu-.125. 21.yazrlrmstrr. Sanatcr ge¥itli giysiler iginde devrinin kadin ve erkeklerini. geceleri yapilan ates oyunlarrru. Ozellikle giizel giysili kadm figi. AJbiim i!. Mustafa ya kadar olan padisahlann portreleri ise sonradan.5 x 23. Yiizyli ikinci yansmdadrr.5 ern. 24. 25. 73·75. 5. c.5 em.2 x 19. TY.5 x 17. siindeki minyati.nnetleri edilmeleri dolayrsiyla Dkrneydam ve sahil saraylarmda 15 gi. 2148 nola olbiimden.i. Resim 65.:. 137 minyatiir.i. Sultan tahtta otur urken tasvir edilmistir. PP. pp. pp.. Ahmed den Sultan IV. nestolik: hat.1720 yillan arasmda yapildigl sanilan resimler. Stchoukine. PT. iki savasci H. 1710 . 74. Atasoy.e. sanat1. 76. 78.ir vardir (no.n15 gccc siiren senlikleri . lev. Bu alb iim de.i. Stchoukb:~e. Yazmanm tam sayfa olc. Anafarta. Silsilename adh Padisah portreleri alhiim iinde yer alan bu minyatiirde. II. III.76. pI. 122.6 ern. no. Sftrname-i Vehbi A.ID. 2164. 71 . 182. esnaf loncalarnnn alaylar halinde gegi~Jerini. LXXXIII. XIX.22. Levni. 9. I. pl. 184. Bu minyatiirr ler devrin re im usluhunu gostermesi 8gulmdan olJugu kadar.in gogunlukta oldugu bu resimler.5 x 15 cnt.:ekgibir yakla~I. AVl"upah ve hanhlan tasvir etmistir. ts. res. Lev. TMP. Ahmed kadar olan padisahlarm portreleri Levni tarafmdan 1720 civarmda yapilmreur. 871) 37. 172h. 28. 9b. her padisalnn doneminde eklenmis olma lidir . Atasoy. Osman Gazi' den Sultan 1. 175 yaprak. LX-LXX . ziyafetleri. Sultan III. 47-48.lin hazirlanan hu minyatiir XVII. ol~iisundedir. 3594). p. III. Ahmed'in portresl A. hediye takdimlerini. kiiltiir tarihimizi helgelemesi bakrrnmdande hiryilk hit deger tasir.evni albtimiinden H.. A. Ahmed di:inemindeki elYlenceve Inks diiskiinliigiinii aksettirir. 124. Haliede deniz iizerlnde yapilan gosterueri gerc.agman. Yaym : Unver.

LXXXI. Levni imzal. y. II.. Basina cicek takan hotozlu kadln y.krz y. 15a. «Acem !.184 . Gene. Feraccli kadm y.lDID orgiisiinlitutan Ma verdi kolb~lJ) yazilidt.agman.. 17b. PT. b.m Levni. R~ga. Leuni imzal~ YaylD : Stchoukine. 7a. Resmin list ktsnnnda «Osman Han'm i9agaiarwdan Cafer Bey» yazilidn. 11 192. Karanfilli ve pembe givsili gene kadm y. Levni imzalt. n. Rehbe». PT. TMP. gen~ kadin figiiriiniin iist krsmmda Bir eliyle S8!. pl. erkek y. bu kadm figuriiniin iist kismmda «Menek~e Dadu» Devrin sokak giysisiningoriildiigu yazilidu. Yaym . LXXIXa. 180. 6b. PT. 19a. Tesbih ve karanfilli gene. : Yay In Yetkin.r.37. 2b.: Ogiitmen.ni imsah. Remm 66 figiiriin ba~da beyaz ~effaf bir ortu vardir. Leoni imzalt 187. II.lengisi 190.nde «Bursa taselerinden . Atasoy. Yaym : Stchouldne. II. 50 186.' imzal~.· 189. Levni imzok Yaym : trover. Levni imzaZ. kadm y. pl. Gene kadm Siyah kaftanh y. kadm muzisvenler y. h. Gene. Dans eden gene. lev. pl. PT.. 188. Stchoukine. 191. 8. Leuni imzal. 15b. Yaym : Yetkin. Levu. 72 .. <. 185. lev. Resmin iizeri. Resim 67. LXXIX. PT. 12. Kahve getiren ziilUfiUgene.Lev.Mehmed ~ah» yaztltdlr .

Levni imzalt. 190. b. erkek y. PT. 18a. Karanfilli ve pernbe zivsili gene. <. 3..mzal~ Resmin list krsmmda «Osman Han'm i~a. 7a. Leuni imsalt. 11 192.. Gene: kadm y. Dans eden gene kiz y. pl.. Ressam Levni. Gene. Yaym : Unver. PT. 19a._tmen. Mehmed $ah» yazthd~r. Levni imml~ 187.· 189.galarmdan. Kahve getiren . lev. 2b. Leuni imzalt. PT. 12. Leoni imzall bu kadm figiiriiniin list kismmda «Menekse Dudu» Devrin sokak giysisiningoriildiigu yamulIr. h. II. Tesbih ve karanfilli gene. lev. Rehber.7. PT. Yaym : Yetkin. Levni i.zUlliflli gene y. Levni immlt "list kismmda «Acemgengisi Bir eliyle sagmtn iirgiisiinii tutan geng kadm figiiriiniin Maverdi kolba~ll» yazuum. 72 . Basina cicek takan hotozlu kadm y. 6b. Caler Bey» yazilidn. LXXXI. ISh.. Levni imzab. Yaym : Yetkin. Yaym : Stchoukin. 17b. TMP. Stchoukine. Resmin uzerinde «Bursatoeelerinden. Levni imzal~. Yaym : Stchoukine. Resim: 67. kadm miizisvenler y. Resim 66 figiixiin b~mda beyaz ~eflaf hlr iirtii vardrr. II. LXXIX. Yaym : Ogii.agman. s. Gene kadm Siyah keftanlr y. 185. 50 186.e. FeraceIi kadm y. 7b. LXXlXa. 15a. 188. pl. PT. pl. II. kadin y . 191.184. Atasoy.

yi. Rnfail'in bah sanat estetigini tam anlamryla benimsedig. 1201/M.l ortalarmdan olmahdn-. 1435.masmda ba~anh l~Ik golge teknigi kullanml~tlr.. Selim'in yagh boya hir portresini.zasl vardu-.hnda kopya edilmis ve Sultan 1. 74·76. 2143 nolu albu7nden. 56·57. Devrinin iinlii bir sanatkarr clan Kostantin. nestalik hat.63. Yiizytl or tal armdandtt. 1786·87 p.7 x 13. y. tlhiimi takma admr kullanan Sultan III. 27 pad4alt portresi. 88. Ayru teknikte yepilan bu pOTln de «RaEail» imzahdrr.i~ olan bu niisha. TY. Sanatkar guva j izlenimi veren bu {:ah\. 134.a.an eser. 2586) 24.9 (renkJi).1807) Divan'mdan segilmi~ ~ilr1erden olusan bu eser tarihsizdir. TY. 24.5 em. y..56. XVIII. Yaym : Rend.. no. 2143 nQZualbii. Yaym . Yiizp. pI.. res. y. Osman Gazi den Sultan III.5 x 13 em.renkli). 8.L~. 11 minyatiir. res. valar vegigekler tasvir edilmi~tir.. 21. 957) . Ozellikle manzaralar OsmanL kitap resminin geleneksel iislubunun tiikenerek. 33. la. Konu ve iislup a9lSmdan. 21. Ilham! Dtvan'mdan seemeler H.. 200. 3a.I:" 10. Abdulhamid devrine ait hiIgi de ilave edilmistir.ini gosterir_ XVIII. 4a. p. Yiizyu baslarmdaki resim zevkini yansltan minyatiirlerden ikisinde manzara. Yiizyu sonlarr.izyli ikinei yarrsinda saray j(evrelerinde gak tutulan Ermeni ressamlardandrr . XVIII. PT. Resi. Basr kaynaklar Italya'da yetj~tigini helirtir. 32. 25. Bu sanate. yiizp.l sonlarr. 41.7 (. 8 (renkli) 203. Delikanltportresi H. no. res.199. 58. Osmanzide Ahmed Ti'ib (oIm. XIX. 5. Resim 69. Guvaj-tempara tekniginde yapd. Selim'in (1789 . YaYlll : Randa.: Stchoukine. nestalik ha». 912 (Karatay.mlendirilm.mdtm. s. Resmin teknik. yerine bah resim estetiginin tum anlamiyla yerl~tigini gi5sterir. s. Yaym . Resmin aItmda «Kostantin» im. Mil" Mehmed Emin tarafmdan H. 1136/1723-24) tarafmdan yazllm. Mustafa devrlne kadar hir Osmanb tarihidir. 20 . 21 yaprak. Tiirkce. 62. no. s. «Manzara. Geu9 kadm portresl H . Bu seri Londra da Young Albiimii adry 18 basilmisur. Fatih Sultan Mehmed devrinden beri devam eden portregeleneginin en son omekleri arasmda yer am. Icmal-i tevarih~ial-i Osman E. Sultan III. res . (Karatay. digerlerinde mey. H. Tiirkge. 201. 74 .. res. 202. XVIII. OlclllkCa kaba bir teknikle ve lusmen geleneksel kahplaragdre yapilan 27 padliab portresi.. 25. s. 2143 nolu olbiimden.4 x 16. Rendda..: Renda. 43.2 em. ve iisIubu .: s. «Rafail» imzahdir .4 x 10. Renda. res. Oenc erkek pcrtresi H. XVIII. Osmanh padisahlarmm seri portrelerini yapmistrr.7 em.5 em. II. 61 yapralt. Yaym: Renda. XCIII.

no.204. 133 pI.8 em. Srrtmda ok torbasr. 75 . 28 x 19 em. lb. 58. 2b. yaZl ve H. 1747 tarihi 205. XIX. Guvajla yapllml\" cepheden bust portre dstl'ati» imzahdrr. s. imza olmasi muhtemel bir vardrr. 88. PT. Gen~ kadm portresi H. y. 17. YiizyLl baslarr. II. 2143 nolu olbiinulen. y. Yaym : Stchoukine. res. XCIV.8 x ]1. YaYlD : Renda. p. 2143 nolu olbiimden. 26. elinde yay tutan gene kadm portresi H. 1160/M. Resmin altmda okunamiyan. «Rafa'll» tarahndaa yapllml~ olmahdir.

KISALTMA

VE KAYNAKLAR

Agaoglu, «Notes»

M. Agaoglu

cPreliminary

Mss. in the Topkapi Sarayi (1934), pp. 183-199.

otes 011 Some Persian Illustrated Muze5i; Part I,» Ars Islamica; I

Akalay, Akalay, «Tarihi» Akalay «Hazine 753))

Z. Akalay,

Konuda ilk DSIDanh Minyatiirleri,» Tarihi Ydl'tg't, II (1968), pp. 10.2·116.
«Tarihi

Sanal

Z. Akalay, «Tarihi Konularda Turk Minyatiirleri,» Ytlltgt, III (1970) pp. 151 ·166.

Sanal. Tarilu.

Z. Akalay «Topkapi Sarayi Miizesi Kiitiiphanesi Hazine 753 no. lu izami Hamsesi'nin Minyatiirleri,» Sanat Tarihi YdhCt. V (1973), pp. 389-409. z. Akalay, «Emir Hiisrev Dehlevr'nin 1496 yihnda Minyatiirlen. Tarihi YdltCt, VI (1976). pp. 347·
373.

Akalay,

«Emir Hiisrev»

mi~ Hesht Bihi\,t'i,») Sanat

Akalay, ((Klasik»

Z. Akalay,

uKlasik Turk Minyatiir Resimlerinin Sanas Dii.nyamtz. 7 (1976), pp. 14·23.

Onciileri,l)

Akalay, (Emir Hiisrev» II

Z. Akalay, «Emir Hiisrev Dehlevi ve 'I'opkap, SaraYl Miizesi Kiitiiphanesinde Bulunan Minyatiirhi Eserleri,» Kiiltiir ve Sanat,

5 (Deak 1977), pp. 8·19. Akimushkin - Ivanov, PM O. F. Akimushkin and A.A. Ivanov, Persidskie Miniaturi XIV. XVII (Persian Miniatures of the 16-17th centuries), Moscow, 1968. Mustafa Ali, MCl1uhb·t Hiinerueran, N. Anafarta, Topkapt N. Anafarta, 1969.
istanbul, 1926.

Ali Anafarta, P P
Anafarta,

Sarayt Podisah. Portreleri, Minyatiirleri

Istanbul, 1966. istanbul.

HM

Hiinemame

ve Sanatt;tlan

Arnold

T. W. Arnold, Painting New York, (1965).

tn

islam, Oxford, 1928 new edition,

Art Treasures

Art Treasures of Turkey Catalogue 0/ the Exhibition of Art Trea UTes of Turkey (1966.1968), Washington, D. C., 1966. O. Aalanapa, Eroherers «Turkische Miniaturmalerei am Hofe Mehmet des

Aslanapa

jn Istanbul,»

Ars Oriental is I (1954), pp. 77-84.

Aslanapa, Atasoy,

Turkish. Art

O. Aslanapa, Turkish Art

aJ'ui

Architecture, London, 1971.
ve Macar a~ pp. 167-196. Per.

«1558 'I'arihli»

N. Atasoy, «1558 Tarihli Siileymanname

vane,» Sanat Tarihi Ytlltgt. III (1970),

77

Atasoy, «Four Istanbul
A1h1lIllSD

N. Atasoy, «Four istanbul Albums and Some Fragments from Fourteenth Century Shah-Namehs.i Ars Orientalis VIII (1970), pp. 19-48. . Atasoy, «Nakka/i Osman'm Padisah Turkiyemiz, 6 (1972), pp. 2-14.
N. Ata oy, ibrahint Paja Saray~, istanbul,

Atasoy, (Nakka/i Osman'm» Atasoy, Saray Atasoy Atasoy, «~ehin;imhname»

Portreleri 1972.

Albiimii,»

N. Atasoy, Turk Minyatur Sanat£ Bibliografyast,

istanbul, 1972.

N. Atasoy, «III. Murat Sebln~ahnamesi Sun net Diigiinii Boli.imii ve Philadelphia Free Library'deki iki Minyatiirlii Sayfa » Sanai Tarihi Ydhg~, V (1973), pp. 359·387. N. Atasoy and F. <;agman, Turkish bul, 1974. Miniature Painting, Istan-

Amsoy - ~agman, TMP
Ate~

A. At~, «Un Vieux Poeme Romanesque Persan: Reeit de Warkah et Gulsllah,l) Ars Orientols, IV (1961), pp. 143-152. E. At:II, Surnante-i Vehbi: An Eighteenth-Centltry Ottoman Book 0/ Festivals, University of Michigan 1969 (doctoral dissertation published by University Microfilms, Ann Arbor, Michigan). E. Anl, Exhibition D. C. 1971.
of 2500 Years of Persian Art, Wa hington,

A ttl

AuI, PE Aul, «Ottoman»

E. AtiI, ((OUoman Miniature Painting under Sultan Mehmed II,» Ars Drientolis, IX (1973), pp. 103·120. E. Binney, Turkish. Miniatu.,re Painting York and Los Angeles, 1973. L. Binyon J .V.S. Wilkinson Painting, London 1933.
TILrkish and Manuscripts,

Binney

New

BWG
CB Cat.
Christie's

and B. Gray, Persian

Miniature

V. Minorsky, The Chester Beatty Library: A Catalogue of the Manuscripts and Miniatttres, Dublin, 1958. Islamic and Indi.an JliIanuscripts and Miniatures and Paintings, Prints and Ma,ps of Islamic Interest. No· vember 17 1976.
European

Christie's,

t;agman, «~ahname»

F. <;agman, «~ahname.i Selim Han ve Minyatiirleri,» rilii ytlltgz., V (1973), pp. 411·443.

Sanat

To:

<;:agman, «Kulliyat-i Katibi»

F. <;agman, «Sultan Mehmed II. Donemine Ait Bir Minya:tiirlii Ya.zma: Kiilliyat-t Katihi,»8anat Torihi Y,Zltgt, VI (1976), pp. 333·346. F. ~8gman, «Turk Minyatiir Sanatmin Islam Sanatmdaki
j slam Sanat:r,nda Tiirkler (Turkisl1 Contribution to Islamic

Yerl,»
Arts),

istanbul, 1976, pp. 85-117. 78

CIg,. «Sigetvar Se£erine Dair Essiz Hir Eser,» Tanh 9 (1950), pp. 370·371.
I(_

Diinyast,

K.

<;lg,

larm Katalogu,» $ar.kiyat M ec11tuast, III (1959),
Du erers, Ein Beitrag ZUl." Ttirkischen Du .. 220 (1959), pp. 8-42 .. Edhem - Stehoukine

«Tiirk ve islam Eserleri Mii7.esindeki Minyatiirlii Kitap· pp. 50-90 ..

M.~. ip;;iroglu, and S. Eyiiboglu, «Aus dem Album des ErobMa1erei im 15. Jahrhundert,»

F. Edhem and I. Stchoukine, Les Manuscri.ts Orientaux Illustre de La BibUotheque de l'Universite de Stamboul, Paris, 1933 ..

Esiu, TMP

E. Earn,. Turkish

Miniature tion, London, 1965).

Painting,

Tokyo, 1960 (second edi.

Ettiughausen, ( Haru-l Abru»
Etlinghauseu., «Four

R. Ettinghausen, «An Illuminated Manuscript of Hafiz-r Ahru in Istanhul,» J( unst des Orients, II (1950), pp.3 0·44. R. Ettingbausen,«Foru (1954), pp. 90-103. Istanbul Albums,»
ATS

DrieR'talis,

I

Istanbul Albums» E ttinghausen, Miniatures» ( Ascension

R, Ettinghausenve Persian Ascension Miniatures of the Fourteenth Century,» Accedemia Nazionale de Lincei, Atti XlI, Rome, 1957, pp. 360.383_ R. Ettinghausen, «On Some Mongol Orients, III (1959), pp. 44·65. Miniatures,» Kunst des

Etringhausen, MiniatuI'es)) Eninghausen, Ettinghausen,

((Mongol

AP

R. Ettinghausen,

Arab Painting, Geneva, 1962. Minwtures from the 13th to the 18th

TM

R. Ettinghousen, Turkish century,. Milan, 1965.

Feher,. TM

G.. Feher, Turkische Miniaturen aus den Chroniken rischeri Feldziige, Budapest, 1976.

der Unga-

Fehervari «Egri Fe tihname»

G. Fehervari, (Az, 'Egri Fetihname' as Istanbuli Topkapl Szeraj Muzeumban,» Eger, 1969, Kii.lonlenyomat as Egri Muzeum, 1968, Evi (VI), Evkonyve bol, pp. 155-164. A. Gabriel, (Lea Etapes d'une Campagne dans Ies Deux 'Irak d'Apres un Malluscrit True du XVI Sieele,» Syrie, 9 (1928), pp. 328·349. B. Cray, «Two Portraits 6.2 (1932)., pp. 4-6. of Mehmed II,» Burlington Magazine,

Gabriel,. «Les Etapes:

Gray, «Two Portraits»

Gray, PP Grube, MMP

B. Gray, Persian Puinting,. Geneva, 1960.

E.J. Gl'Ube, Muslim Miniature Painting (from the XIII to XIX
cens.] [rom. Collect:ons in the U.S. and Canada: Catalogue of the

E:];lzibil.-ion, Venezia, 1962, 79

1976. I. 233·279. «Studien» Kraus Coil. Karats. istanbul. Munich.J. 80 . E. F. 'I'opkapi Museum Hazine Library no. The Classical Style in Islamic Painting.di in Onare di Giuseppe Tucci. ~. E. «The Siyar-i Nabi» E.rkt. Inal. lIT. 1965. ip~iroglu. Classical Style Grube. bul. Venezia. E.» Kunst des Orients. pp. 1966.J. B. pp. Eyiihoglu Fatih Albiimiine istanbul. Grube. 1961.» IV (1937) pp. ~. pp. E. Topkap: Suruyt Miizesi KUliiph. iyah Qalem" Graz. 1955. Padova. Etki- inal. istanbul. G. E. . pp. A. «Timurid» E. V (1963) pp. di Arte Turca. Miizesi Kii. Calligrapher and Painter. Miize i Kiltiiphanesi Arapfu Yaz· C. Grube. ip~iroglu.. Tii.. Conquerant). 497·530. ip~. 1654. T'opkapi Sara).» Ars Orienialis. E. Fars~a Yen· Karatay A Y III F. Hubbard. Nella Collesione del Topkap: Grube. 1973. V (1968).. «(~ah ismail Devrinden» ip~iroglu . Grube. E. «Studien zur Malerei der Timuriden. 1·9. islamda Resim Yasagt ve Sonu~Z(ln. 1968. 1976. du. 1965. ~.J.» Samet Tarihi Y"lltgt. Karatay.. istanbul 1961. iNiroglu and S.e Yaz- TY FY Karatay. Inal. MI fuza-i Hubbard. Grube. Gmbe « otes on the Decorative Arts in the Timurid Period. istanbul. figs.» Atti del Secondo Congo Int. Islamic Painting and A. 1-25..anesi malar Kfltalogu. Grube. Kraus.» Grurajmnanjarika: Stu. II (1968). London. pp. «AU bhasi » Islamica.Eyiiboglu bir Bakt$ (Sur t' Album. «The Siyar-i Nabi of the Spencer Collection in the New York Public Library. 70-86. lp~iroglu. I·II. iR M. MM M. Keir Coll. iNiroglu. «Cami u't-Tevarih'in Bilinmiyen Bir iishasma Ait Dort Minyatiir. «Some Miniatures from the Jami' al-T'avarikh in istan. 163-175. apoli 1974. Topkapt Sarayr. 282·288. «Sah Ismail Devrinden Bir ~ahname ve Somaki Ieri » Sanat Torilii Ytlltgt V (1973). ew York. 1963 Napoli. Grube. M. Miniature lslamiche arart I stanbul. Karatay. F.J. The Keir Collection. Grube.J. 1975. «All RlZa·i Abbasi. Grube.roglu. malar Katalogu.J. Karamagarah. s. Malerei der Mongolen.ts of the Book.Grube. 26·29 Settembre. 1972. 149-176. ip iroglu Karamagarab Karatay.tiip/oanesi malar Katalogu C.s ina] «Jami al-Tavarikh» G. Islamic Paintings from the 11th to the 18th Centuriesin the Collection 0/ Hans P. I: ZUI' Friibstufe von Herat.

«Tebrizli Cafer» Reindl H.ir biimii Hakkmda otlar. Ogel. Alhiimii» TM London 1963. 36·49.IGihnel-Goetz E. «Hilnemamei pp. Sanat. «Hiinername of lite Palestine Oriental Society. no. ({Barbaros'un Elnografya Otanrik Re. 209·24l. 219-229. pp. Robinson B. Rehberi. 146-171. Oz. «Turk El Islemeleri ve Resim Dairesi. Renda. 1977. S. pp. <The Chinese Elements in the Istanbul Miniatures. B. Oz. OgeI. Oxford. pp. Renda G. Ozergin «Thmrrlu Sanatma Ait Bir Belgc: Tebrizli Cafer'in Bir Arzr. 1958. Loehr Melikian-Chirvani Ars Drientolis.» Apollo.» I (1954). KUhnel and H. 1. Ogel. Renda. Loehr. IV Miizesinde Buhman iki Minyatiir AIVesikalan. Melikian-Chirvani.zytllar Arastnda Minyaarayt Minyatiir Bi:iliimii Ogiitmen Rehber F. K. OZ. XCII. A. 85-89. 1926. 135-140. «Turk Resmjnde Manzara bryal. Giizel Sanatlar. Ogiitmen (~agmall). (Flllib da. 1970).sm. Oz. Meredith-Owens. 1970. I» Journal Oz «Hiinername b T.01. «Barbaros» Torih.J) Belleten.» Tarih (1955 . XVIII.» Giizel Sanatlar Ozergin M. VI (1976). no.i.. Battlslasma Doneminde Tiirk Resim. Ankara. OgULmen (t:. Band. K. pp. «Seleuklu Sanatcisi Nakkas Ahdiilmii'min el-Hoyi Hakkmda. W. pp. Omelder: 1966. Turkish.irleri.dliche Abluuulluneen. «La Roman de Varque et numero special. T.» Arts Asiaiiques. Miniatures. M.» Sed. 28-37. Re:ncll.sah. rio. pp. pp. Indian Album in the State Library Book Painting London. Kenntnis Siidosteuropas and des Nahen: Orients. aA wealth» F. 1 '$eyhi' rmzah Minyatiirler HakklD_ (1958). «Zu Einigen Miniaturen und Karlen ten zur aus HandschrifBeitrage atraqci Nasuh '5. M. uTopkuPl Sarayi Go1. T. tiir anat mdcn: istanbul. Dergisi. (}zergin. Ozergin. 29-52. ArkeolOb'Ya ue Dergisi. Ede- G. XII-XVIII. 1. 1. Oz. 4.agn:lan).») 3-16. IV (1970). (cA wealth of Miniatures. 1975/1. Robinson. Sonau: 1700-1850. Topkap~ Yii.» Vaklflar Albiimunde Dergisi. «Hiinername ve I\linyati. A Descriptive Catalogue of the Persian Paintings in the Bodleian Library. OgiiLmen. 18. «Manzera» Iunich. ew Series (July.pp.)) Tiirk vol. 167-171. Renda.)) islamku17. T. j7'Oln JaJumgir's in Berlin. «iki Minyati. B. pp. I. 81 . Oz. (19'19). pp. pp. Yen! Seri. 471-518. 1974. G.» Sarua Tarihi Y~lltgt. (1938). Goetz. III (1936). Meredith·Owens. 155·158. Gelenegi.

Sakisian. rrNizami on Painters and Painting. Soylemezoglu. 1. «Khamseh» 1. 921/1515 in the Ba erl ehe Staatsbihliothek in Munich. P D Robinson. 1968 pp. Paintings from Collections B. 5 akisian . W. Sohrv . pp. pp. Paris. N. 1929. Prachthandschrift. a har]: du XVIIIe Constantinople et Abdullah BonkSieele. eide.Robinson. «The Timurid Imperial fusion ) AARP.» Style: Its Origins and Dif. 469-478.l> Arts Asiatiques. 1970). 60-61. 1966. W. pp.» Revue de l'Art Ancien et M oderne. bekannren H. Salci:s. Stchoukine. ]964. Stcboukine. Robinson. W. Paris Shah «Yazd» Abbas Ler Stcboukine. 1967. «Der Verfasse:r der als Suleyman-name Der Islam. 1967. «Prince Baysunghur and the Fables of Bidpai. 1972. Sims. figs.. Stchoukine. LIV (1 B28) . MT Stchoukine. Les peinture des Mcmuscrits T'imurides.» Near Eastern Numismatics I conogmphy. Stcboukine. 99·104. Robinson. . Stchoukine.tsde Shah Abbas Ier a la Fin des Sa/avis. I Stchoukine. B. 3-16.» Syria. ler partie: de Suleyman Ier a Osman II (1520-1622). vol. XVI. Stchoukine. «Mohammad II» Stchonkine. pp. 1965. London. La Miniature Paris-Bruselles. Robinson.. «An Illustrated Copy of Hamill's Yilsuf we Zuleykha Dated A. 1966.» in the MetTopolitan Museunt Soylemezoglu 0/ Art. 45-58. 9-21. A. Drawings. Robinson. «La Peinture a Yazd au debut du XVe Siecle.» Arts Asiatiques. Paris. 1916. « Une Khamseh de Nizarni de la Fill du Regne de Shah Rokh. Epigraphy and History. Stchoukine. 6. Les Peituures des ManTLscri. 7 (Jan. «Miniatures turques de temps de Mohammad II. India Office Cat. «Prince Baysunghur» Robinson. Sims Sohrweide E. no. «La Peinture Impressioniate Ture Persane du XIIe au XYIIc Siecle. (( lZ8lTIJ l) P. Persian Miniature in the British Isles. «Twcomanes» I. P.ian Sakisian. pp. 1966 pp. I. 1974. PT. Persian Paintings in the India Ol/lee Library. 1. pp. 82 . A Descriptive Catalogue. a Les Peintures Turcomanes et Safavies d'une Khamseb de izami achevee it Tabr1z en 886/148h Arts Asia· tlques. New York.r Oriental Art. La Peinture Turque d Aprcs les Marwscrits IlItIStres. Istanbuler 286-289. W. 1·16. r. Persian.H. A. «La Peinture» B. G. Stchoukine 1954. Stcboukine. PMP Robinson. P: 145.. Stchoukine. London. B. Islamic Art Soucek. Soucek. 1971). 47-50. 2 (Summer.

Qoyunlu )) Arts Asiatiques. 1966. A. «Notes Stu des im. 1. voL I. Z. Oxford.» Sanat 6 (Haziran Survey Tamndl « akkas Hasan» Z. «Nakkas Hasan Pasa. 753. 1971.) Surtley of Persian Art. no. ((Turk Re samr ve l"timai Yasayrsnmz. Istanbul. 1975. IlL'Album d'Ahmed Ier.S. Turquie. Titley. Titley .» natlar. «La KhaTnseh de izami. lIe partie: de Murad IV Ii Mustafa III. «Dort Conk» Togan. I. pp. Z. Ressant Nigari nver. Ressam Leoni Unver. 1977). H. «L'Album» E. . R. Stehoukine. 1. Tamndi (Akalay). Ressam Leoni. Welch A King's Book of Kings. Stchokine «Mau1aon Shaykh Mohammed. Togan 1963. pls. 73-89. 1-3.» Islam Tetkikleri Enstitusu Dergisi. pp. ''r Un vel'. Istanbul. Titley. Mango.S. 83 Welch . Togan. pp. (1623-1773) Paris. «Tiirk Ress3IDl» Waley . VI.» Annali dell' Istituto Ilniversitario Orientale di Napoli. 3-11 pls. Ankara. vn-x. S. 1946. 114-125.Stchoukine. nuova ser XIII (1963). 1972 pp. 17th centuries. Giizel Sa- over.» Syria. no. du Topkapl Sara}'1 Miizesi d Istanbul » Syria. {(An Illustrated Persian Text of alila and Dimna Dated 707/1307-08. I {1953-54}.S. «La Peinture a Baghdad suus Sultan Pir Budaq Q:ll:a. nver. pp.. 239-246.Titley P. «Notes» tehoukine. C. H aJan ve Escrleri. I-VI. PT.)} The British Irbrary [ournal. Stchoukine.ages de I'ecole d Isfahan de Ia fin du XVIe et du XVlIe siecle. 1949. A. Ressam N igari. The Shah-Namet« of Shah Tahmasp. «La Khamseli de Nizami» Stchoukine «Maulana haykh Thohammad» 1. Unver. Ressam Na~i Unver. Waley and N. 1971. figs.S. 42-61. V. 1939. 19-52. 127162. «Baghdad» Stehoukine. 1-18 figs. HaJah ve Eserleri Ressam Ankara. Les Tresors de Togan. HaJan ve Eserleri. Dover. 1. Pope (ed.C. trnver. M. Stchokine. June. un Maitre de l'Ecole de Meshbed du X Ie Slecle. A. A.S. V. A.l (1975). II L Stchoukine La Peiruure T'urque d'Apnis les Manuscrits Illustres. pp. 1949. A.» Marg' Homage to Amir F husrau. EUinghauseo. London. On the Miniatures and in Istanbul Libraries. pp. vol. Stchoukine. 1972.» Arts Asiatiques. «Miniature Paintings lllu trating the Works of Amir Khusrau: 15th 16th. Akurgal. «Topkapi Saraymda Dort Conk. 1972. 1-9. «Miniatures» Tresors nver. pp. aksi. 1974. pp. 203-212. Geneva.

Wallesz. IlP. Yurdaydrn. in the Bodleian Library in Oxford: A Study in Isla.» Ani Orien. Ankara II.Welch. 229·233.1) Belletett. E. Yetkiu.» Sanat Tarihi Ydllgt.l\1atrnk!. PT Yoriikan B.ikan. Peuuure Tluquc du XIle au XVllIe Yetkin.talis. Yurdaydm.ntic Constellation Images.th.imlerde Bulunan B.. Matrakr. VII ummer-Autumn. S. «Painting Patronage» Wallesz and Welch. pp. ((An Early al-Sufi MS. Yurdaydin.» Iranian. Nasulr'un» MN ({. 1·26. Nasl. «Matrakci Nasuh'un Minyatiirlu XXVIII (1964). 458·507. Esel'i.I. 1963. «Topkapi Sarayi Miizesindeki AJbi. G. pp. I (1965). HI (1959). I. Yurdaydrn. pp.!l H. iki Yeni 84 . K. part U. G.han Colloquium.IZ1 Rulo Parcalarr. «Painting and Patronage under Shah Abbas I. 188201. L'Ancienne iecle 19iO. 1974) Studies on Isfahan: Proceedings of the Isfa. YOl·i. Studies.

49 (117) Mahmud Mir al-Hacc. . Adanavi.28 (44) Muhammad h. Musa h.. Mansur b..am h.28 45). . Osman al-Haskafi. s. s. Celal b. Haci Mehmed h. s. Mahmud b.. s. 23 (34) Abii Bakr b. 56 (136) 5ilih al-kjitib. s... s. Emil' Beyk . 27 (41. 52 (123) 85 .~irazi s. Yusuf al-Kummi. 5. 62 (158) Muhammad Ali h. al-Hasan. s. Isma'il Mahmi'ld Ali al-Faruki. 43 (96) Ali.42) Mur. 60 (150) Imad Habbaz Abrkuhi. 50 (120) (al-Hacc ) Hasan Rukn ad-Din. Muhammad al-Bakkal. Ahmad al-Mutatayyih. 122) Mirza Ali Hacemkuli. 20 (26) Abd ar-Hahman h. 38). s. 21 (29) Muhammad h. 23 (35) Muhammad b. s.r.30 (52) Abd ar-Rahman al. . 27 (43) Mahmud b.48 (112) Ca'fer. 45 (102) Mur~id ad·Din Muhammad al-katib . Halil (Baltaci}. 10 (3) Ahmad al-Husayni al·M~badi. s. . s. s.Hvarazmi. s. 28 (53) Mas'ud b. 20 (26) fahmud al-fakir Hasan al-Husayni. Ali h. ADd ar-Rahmjin al-Hvarazmi. Yusuf al-Mavsili.id al-kfitih a. s. s. Isma'Il. Husam Sam ad-Din al-Baysunguri. 51 (121) (. s. s. 73 (198) l1y8s :E atih.Ansari. s. 61 (154) Pir Ahmad b. al-Husayn al-Bahmani. s. Fahr ad-Din Ahmad aI. . s. 58 (143·146) v Ali h. 24 (37. 13 Falll' ad-Din Ahmad s. 61 (153) Ali b. 10 (4) Muhibb-i Ali al-katih s. s.ieyh) Muhammad b.r. s. s. 24 (37) Hasan b. 10 (5) Ali fuza-i Abbasi. 5.iir ani. 55 (132) Muhanunad b. Abdulcelil.HATTAT ntztxt gore) (Sayfa ve katalog numaralarma Abd al-Karim al-I-Ivarazmi. 59 (147) Abu Yu uf Bahn. 30 (52) Abd al-Rahim h. s. 49 (118 119) Mustafa h. s. 15 (14) Hasan al-Huseyni al. 20 (27) Abu Tursh al-Hasani al-Huseyni. Muhammad h. . s. Mahmud al-munaccim al-hakani. s. 54 (129) (~eyh) Mahmud Pir Biidiiki.18 (23) Mir Husayn al-Hu ayni al-katib. s. 14 (13) ibrihim b. 20 Dust Muhammed. Yusuf h. 51 (121. Gazanfer . Iskender.kitib.

45 (104) YusuI al-Cami. 5. Mehmed. s. 46 (106 Sultan Muhammad Handan. s. 43 (95) Vaslk b. Omar b. 22 (32. s. 45 (103) 86 . 60 (152) Sultan Ali Me~bedi.. (ubawOlad min. 9 (l) Yari al-katih .Sinan h. al-Husayn al-maruf b. 21. 46 (l05) Sultan Muhammad tir al-kfitib. s. 43 (94) $ah Mahmud '!. al-Sevki . Kasun at-Tfmi. s. s. s. s.Din Muhammad h. 33) Sultan Husayn h.apuri. Ali b. 21 (30) Ziya ad .

s. 16. 60 (152) Mehmed Siyah Kalem. Muhammad al-nakka~ al-Huveyyu. (100 . B. s. s.65 (162). 22 (32. Ali. s. 16 Den-i".64. 51 (122) Abdullah Buhari. 20 Istrati. a. 38 (80. s. s. 54 (128) Mchmed bey. 65.194) Mahmnd. 5. 53 Glyaseddin (Haec).67 (168) Huscyin (miizehhih). 74 (201) Levni (Ahdiilcelil Celebi) s. s.33). 53 54 (127) Ciineyd. s.66 (164. 51 Bimed Ibrahimi. 16 (15) lolla Tiflisi. 65. s. 35 (70) Aka Mirak. 90) Mir Halil.lay (Hace). 21 lCJ. s.17 (22) Ahd al-Cabbar b. 21 (30) Ali. 21 Ali fuza-i Abbasi. s.' ntzt t gore) (Sa yfu ve ka talog numaralarma Ahd al-aziz. s. 68.44 (IOOA).vameddin (MevJana) miicellid.s.3 (94). s.42.35 (69).165). 11 (6) Abdullah. 12. 51 (122) Mani. 73 (195. s. s.NAKKA~ VE CiLT'. 16. 69 (175) Ahmed Mu a. s. 17 (16).s. 20 Bihzad. 87 .69 (173-174) asnn Ali.4. s. 13 (ll). 44. s.B) Abd aI·Siiki al-Bakui. s. B. 75 (205) Kalender Pasa vassale ustasi}. 5. s. s. . s. 34 (61) Maslori Pavli. 10 (3) Abdillmii min b. s. 60 (152) Mehmed Bursa i. 37 (78) Abd al.197) ga Riza.14 (99) Gentile Bellini. s. s. 28 (4S).60 (150 152) Ali (Mevlana). s.81). 21. 20 E ostantin. 32 33 (57 59).39 40 (88B. 13. 29 (50) Dusl Muhammed. Muhammed. s. 48 (112) Ali al-Tcbrizi (Haee). s. 60 (152) (84-88A). 26. 71-73 (182. 49 (119) Halll (Emir). 5. 20 Hasan Pasa. s. 46 (106) Constanzo de Ferrara.

s. s. 28 (45). s. 57 (142) Nigari (Haydar Reis).75 (204) RlZa-i Abbasi. 47 Sinan Bey.48 (116). 47.60 (152). 69 (175). 56 (137 138). 47 ak~i. 5. 35 (66). 26.114). 63 (161) ~emseddin. s. s. 5.38 (81) eli ASlrabadi Mcvliirdi.203). s.63 (161) Veli Musavvil'.30 (51-53L 31. 45 (102) eyhi. 65 (162) Refail. 37 (77). s. s. 17 (22). 47 (ll 0) 88 . 53. s.i Beg. 140) Oman. 5. S2 (123) Sachk. 16. 53 54 (128). 29 (/19-50). 5. 60 (150-152). 57 (139.52 (123) Muhammedi. 47 48 (113. 35 (68) Veli Can. 46 (104) Mum musauuir.. s.61 (153-155). s.Muha. Seyh Muhammad Mevliinii.70 (176-179) Nasuh matrak~t. 59 (148-149).74 (202.mmad Kasun. s. 62 (158).s. s. 56 137) Siya us.36 (74).

. . Vllrlw Giil. ~J Resim 2.s.. tiizy" ill. Xl/I.im I. Yiizyd ilk yarw.al.'./"'/1 b"y!lmo. Ciil . (110.'w yer/rmci rlWl:on b{l~III(/" (IlO. yarrsl. 6).Rp. lIl. 6).

.

.

wl/l/Il'd I'" molekler (Ita.R"si". . XII-. l'ii:\"I1 ilk y"rl<l. Mrd. !>. Hz. II).

.

'lell! 'in "dll.illl 7.iu (I"'. S"I1I!!!!8. 16).~(llllllm I:f70 srrulor«.. In~1 Tvh minenin Rii..elerpk /lfkuu . 1'H<1.11111$' .''''11 IJ..{l".

.

19 J.Jl'fWI volu iizerind« Imr~dl.UPS." iruinrr..'" 'I. J1/IIz".' iildii/'ii~ii (IIV..J~l'gr crull). 1370 . Hiis/em -.

.

.

_"J"f''''''~ d./. ~ J~ .JJ " .' I":':" t /' "(1 .. ··oJ V 111..·t'1! il" k". ~~:~~·I. . . "'~_ ~ _.... I.' .... •t ~. fi..(. • .. " ..'" '~~i'~. ..~da$!II1 otlunun Jd'ur/ini IW\'IIWI surh'I"""" ('!fI.' ....r../. :!'}).~i".. 11:!'1 /"r.Ii..~. I:~..-j. .'.' ___ . • " '1.) I' /-Ie." .. ../.'J~ '. & J_ I.. 12. L' ~:. J.'1'" /" ) ../ .

._.~. ...:. .... ..u __ 'I .'..f~t . {~ .. .rl-=::Q. '. ... ~.~~~::."/."~IIJ~'''' .l/..c..~ IE~~~~~~ ..' if_(..::.. iiliiilijiiij!!r. 1J'l'.

I/"""i_\ ile H""II. J/). /.i (11(1.) siruluri.18._"'.Rusim II.rI'tlll ('ii/~IIII'I'. .

.

/.HI'~IIII If}. .dd(I (IIU •• rn. / /(11 turihl].'s "k.('1'/" I'e {'".

Resi",

17. Hiisren

t'e ,'iriu'in

so,,{,,*isi

(I1U.

,18).

1463 tarihli.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful