POSTIMPRESIONIZAM

POSTIMPRESIONIZAM
‡ NASTAO: NAKON IMPRESIONIZMA KRAJ 19. st. U FRANCUSKOJ ‡ PRIHVA A: IDEJU PROMATRANJA PRIRODE BILJE ENJE TRENUTA NE PROMJENE SUN EVE SVJETLOSTI ‡ NOVOST: ZNANSTVENO EKSPERIMENTIRANJE (SINTEZA ZNANOSTI I UMJETNOSTI TJ. ANALIZA SVJETLOSTI I BOJE) analiza sun evog spektra/staklena prizma i dugine boje

POSTIMPRESIONIZAM
‡ CILJ: DA SLIKA ZADR I JASNO U FORME ISTO U BOJE ‡ NA PLATNO STAVLJAJU NE MIJE ANE, VE ISTE BOJE SPEKTRA U ODVOJENIM TO KICAMA ILI CRTICAMA KOJE SU JEDNAKE VELI INE (OPTI KO MIJE ANJE BOJA) DOGA A SE IZ UDALJENOSTI NA MRE NICI OKA, TE SE TO KICE STAPAJU U ODRE ENE LIKOVE I CIJELU ODVOJENU KOMPOZICIJU SPONTANOST IMPRESIONISTA PRELAZI U KRUTU SHEMU (POLAGANJE TO KICA)

‡

‡

POSTIMPRESIONIZAM
‡ GEORGES SEURAT: PROBLEM RASTAVLJANJA SVJETLOSTI MO E SE RIJE ITI ‡ POINTILIZAM FRANC. point = TO KA ± SLIKANJE TO KICAMA ‡ DIVIZIONIZAM FRANC. diviser = DIJELITI TJ. RASTAVLJANJE SLO ENIH NA ISTE BOJE ‡ SLJEDBENICI POINTILIZMA U ITALIJI, GLAVNI PREDSTAVNIK SEGANTINI (GEOMETRIJSKA PRO I ENOST, SKLONOST SIMBOLISTIMA) ‡ SEURAT: GLAVNI PREDSTAVNIK I OSNIVA POINTILIZMA

POSTIMPRESIONIZAM
GEORGES SEURAT:

KUPA I

POSTIMPRESIONIZAM
GEORGES SEURAT:

NEDJELJNO POPODNE NA OTOKU GRANDE JATTE

POSTIMPRESIONIZAM
PAUL SIGNAC:

SAINT TROPEZ

POSTIMPRESIONIZAM
PAUL CEZANNE
SLIKARSTVO TEMELJI: NA BITNOM NA KONSTRUKTIVNOM REDU ‡ SLIKA: PORTRETE, LIKOVE PEJSA E MRTVE PRIRODE

‡ SLIKA MORA BITI PA LJIVO PLANIRANA, JER JE SLIKA UMNO DJELO ‡ OSNOVNI ELEMENTI SLIKE: BOJE I OBLICI ±- OSNOVNI ELEMENTI TE E K SINTEZI OBLIKA I TONOVA

POSTIMPRESIONIZAM
‡ OBLIKE POJEDNOSTAVLJUJE I SVODI NA PLOHE ± KOJE SVOJIM ODNOSIMA I TONSKIM SKALAMA OSTVARUJU ± PROSTORNI ODNOS I VOLUMEN OBJEKTA SMATRA SE PRETE OM KUBIZMA I KONSTRUKTIVIZMA ± PRAVCIMA KOJI E SE RAZVITI PO ETKOM 20. STOLJE A. ‡ POJAVA POLIPERSPEKTIVE (NEMA FIKSIRANOG JEDNOG O I TA) DJELA: ‡ PLANINA ST. VICTOIRE, MOSTI U MENNECYU, KUPA ICE. KARTA I

PLANINA ST. VICTOIRE

PLANINA ST. VICTOIRE II

MOSTI U MENNECYU

KARTA I

KUPA ICE

POSTIMPRESIONIZAM
‡ SINTETIZAM ± SIMBOLIZAM FRANC. SYNTHETISME ± OD GR KOG SYNTHESIS = SA IMANJE UTEMELJITELJ PAUL GAUGUIN ‡ REAKCIJA NA REALIZAM I NATURALIZAM ± PROTEST PROTIV KRUTIH ZNANSTVENIH SPOZNAJA ‡ SLIKA: KRUPNE FIGURE KOJIMA NAGLA AVA RUBOVE LINIJAMA TAKO DA RAZDVAJA PLOHE ‡ METODA RADA: KLOAZIONIRANJE, PLO NO KOLORISTI KO SLIKARSTVO

POSTIMPRESIONIZAM
‡ OBNAVLJA SE MISTIKA I RELIGIJA ‡ IZRA AVA SE VLASTITA IDEJA I MA TA, ZNAKOVI I SIMBOLI: IZRA ENI SU NA RAZUMLJIV I DEKORATIVAN NA IN ‡ NA IN SLIKANJA: TRA ENJE PRIMITIVNOG TEME TAHITI I MARTINIQUE ‡ TEME SLIKE IMAJU SIMBOLI KO ZNA ENJE IZRA ENO I U NASLOVIMA: TO SMO, ODAKLE DOLAZIMO, KAMO IDEMO? ‡ SMATRA DA JE UMJETNOST APSTRAKCIJA ‡ NE DO IVLJAVA STVARNOST OBJEKTIVNO, VE JE DO IVLJAVA MENTALNO. ‡ NJEGOVE SLIKE UPU UJU NA DEKORATIVNOST PLO NIH PANOA ‡ UTJE E NA RAZVOJ EKSPRESIONISTA I FOVISTA

NAFEA FAAIPOIPO

POSTIMPRESIONIZAM
VINCENT VAN GOGH
‡ U PO ETKU OSOBNA INTERPRETACIJA IMPRESIONIZMA ( U PARI KOJ FAZI) ‡ JEDNOSTAVNA KOMPOZICIJA ‡ JAKE BOJE ‡ KOMPLEMENTARNE SJENE ‡ NERVOZAN I SNA AN RUKOPIS ‡ TEMATIKA JE RAZNOVRSNA: AUTOPORTRETI , PORTRETI I PJESA I ‡ VAN GOGH SE SMATRA PRETE OM EKSPRESIONIZMA

POSTIMPRESIONIZAM
VINCENT VAN GOGH
DJELA: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ PROVENCE ITNO POLJE I EMPRESI UMJETNIKOVA SOBA AUTOPORTRET ZVJEZDANO NEBO

AUTOPORTRET

UMJETNIKOVA SOBA

PROVENCE

ITNO POLJE I

EMPRESI

ZVJEZDANO NEBO

POSTIMPRESIONIZAM
HENRY TOULOUSE ± LAUTREC
SLIKAR I GRAFI AR ‡ TEMATIKA: PARI KI NO NI IVOT I POLUSVIJET (ZANIMAJU GA LJUDI NA RUBU DRU TVA) ‡ INSPIRACIJA U: KAVANAMA, KAZALI TIMA JAVNIM KU AMA, A KASNIJE I NA SPORTSKIM PRIREDBAMA ‡ IZRA UJE: REKLAMNE PLAKATE, KAZALI NE PROGRAME (POPISI, KATALOZI, RASPOREDI) SKICE POSJETIOCA ‡ PLAKAT POSTAJE UMJETNI KO DJELO!

POSTIMPRESIONIZAM
‡ DJELA: IMAJU SOC. KRIT KI KARAKTER OKRENUTA K LJUDSKOM BI U IZBACUJE SLU AJNO I PLANIRANO POSTAVLJA SCENU

DJELA: ‡ MOULIN ROUGE ‡ ISPIJA I APSINTA

MOULIN ROUGE

PLES U MOULIN ROUGEU

A LA MIE

APSINT

JAVNA KU A

POSTIMPRESIONIZAM
HENRY ROUSSEAU
NAIVNO SLIKARSTVO. VJERNO RASPORE UJE DETALJE PERSPEKTIVA ± PRIMJENJENA NA NA IN DJE JIH CRTE A PRIKAZUJE: TROPSKE PEJSA E S DIVLJIM IVOTINJAMA PORTRETE, SKUPINE LIKOVA MRTVE PRIRODE DJELO: ‡ SAN ‡ AUTOPORTRET ‡ USNULA CIGANKA

HENRY ROUSSEAU - SAN

HENRY ROUSSEAU - AUTOPORTRET

HENRY ROUSSEAU ± USNULA CIGANKA (DETALJ)