MODUL PENDIDIKAN ISLAM

PENDIDIKAN RENDAH


PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
SEKOLAH RENDAH (PGSR)

MOD KURSUS DALAM CUTI


INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3,
BLOK 2200, JALAN PERSIARAN APEC
CYBER 6, 63000 CYBERJAYA

Berkuat kuasa pada Jun 2010
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
i

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.


Falsafah Pendidikan Guru

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan
saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung
warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu,
dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,
demokratik, progresif, dan berdisiplin.Cetakan Jun 2010
Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak
ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa
mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel,
ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan
dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi,
mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis
daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran
Malaysia.ii

Cetakan Jun 2010
Institut Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran MalaysiaMODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR
YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU,
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM
PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH
SARJANA MUDA PERGURUAN.

MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.
iv
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Falsafah Pendidikan Guru
Notis Hak Cipta
Kata-Alu-aluan Rektor
i
i
ii
iii
kandungan iv
Panduan Pelajar vi
Pengenalan
Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul)
vii
viii
Tajuk 1: Pengenalan konsep sirah dalam Islam
1.0 Sipnosis
1.1 Hasil Pembelajaran
1.2 Kerangka Tajuk
1.3 Konsep Sirah
1.4 Objektif Pengajian Sirah
1.5 Sumber Pengajian Sirah
1.6 Keistimewaan Pengajian Sirah
1.7 Tajuk-Tajuk secara umum dalam Pengajian
Sirah
Tajuk 2: Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan
Islam sekolah rendah
2.0 Sipnosis
2.1 Hasil Pembelajaran
2.2 Kerangka Tajuk
2.3 Sebelum Kebangkitan Sebagai Nabi
2.4 Pemasyhuran Kenabian dan Dakwah
Islamiah
2.5 Hijrah ke Madinah dan Peristiwa-Peristiwa
Berkaitan
1
1
1
2
2
3
4
5
6

9

9
9
10
10
11

11

KANDUNGAN
MUKA SURAT
v

2.6 Pembukaan Kota Mekah dan Peristiwa-
Peristiwa Berkaitan

Tajuk 3: Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam
Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah
Rendah tahun 1 dan tahun 2
3.0 Sipnosis
3.1 Hasil Pembelajaran
3.2 Kerangka Tajuk
3.3. Tanda-tanda Kenabian Nabi Muhammad s.a.w.
3.3.1 Sebelum Kelahiran
3.3.2 Semasa Kelahiran
3.3.3 Selepas Kelahiran
3.3.4 Kesan Tanda-tanda Kenabian Nabi
Muhammad s.a.w
3.4. Salasilah Keturunan Nabi Muhammad s.a.w
3.5. Penyususuan Nabi Muhammad s.a.w
3.6. Nabi dididik dalam Masyarakat Desa
3.6.1 Keadaan Masyarakat Arab Tempat Nabi
Dibesarkan
3.6.2 Tujuan Nabi di Hantar ke Desa
3.6.3 Nilai-nilai Murni Masyarakat Desa
3.6.4 Kesan Pembentukan Diri dan Pengalaman di
Desa
3.7. Kewafatan Bapa dan Ibu Nabi
3.7.1 Peristiwa Kewafatan Bapa Nabi
3.7.2 Peristiwa Kewafatan Ibu Nabi
3.7.3 Kesan Kewafatan Bapa dan Ibu
3.7.4 Menghargai Jasa Ibu Bapa
3.7.5 Anak-anak Yatim di dalam Islam
3.8. Kematian Datuk Nabi
3.8.1 Pengalaman Nabi Bersama Datuk
12


14


14
15
16
16
20
21
21
22

23
26
28
28

28
29
30

31
31
32
33
35
36
37
37
vi

3.8.2 Peristiwa Kematian Datuk Nabi
3.8.3 Kesan Kematian Datuk ke atas Diri Nabi
3.8.4 Pengajaran dari Peristiwa yang
Mendukacitakan Nabi
3.8.5 Menyayangi Datuk dan Nenek
3.9. Pemeliharaan Nabi Oleh Bapa Saudara
3.9.1 Keperibadian Abu Talib
3.9.2 Pengalaman yang Diperolehi Nabi semasa
Bersama Beliau
3.9.3 Keadaan Nabi di Pelihara oleh Bapa Saudara
Baginda
3.9.4 Kesan Pengalaman Nabi Bersama Bapa
Saudaranya.
Tajuk 4 : Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam
Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah
Rendah tahun 3 dan tahun 4
4.0 Sipnosis
4.1 Hasil Pembelajaran
4.2 Kerangka Tajuk
4.3 Pekerjaan Nabi Muhammad s.a.w
4.3.1 Semasa Kecil Membantu Bapa Saudara
4.3.2 Semasa Dewasa: Berniaga/ Usahawan
4.4 Perkahwinan Nabi Muhammad s.a.w
4.5 Peristiwa Hajarul Aswad
4.6 Peristiwa Di Gua Hira’
4.6.1 Permulaan Wahyu
4.6.2 Pengajaran Kisah
4.7 Mukjizat al-Quran
4.7.1 Makna al-Quran
4.7.2 Mukjizat al-Quran
4.8 Dakwah Nabi Muhammad s.a.w Secara Sulit dan
Terang
37
38
39

40
41
41
41

42

42

45


44
45
46
46
46
48
50
54
56
56
59
60
60
61
62

vii

4.8.1 Orang Terawal Memeluk Islam
4.8.2 Dakwah Nabi Secara Sulit
4.8.3 Dakwah Nabi Secara Terang-terangan
4.8.4 Pengajaran Kisah

Tajuk 5: Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam
Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah
Rendah tahun 5 dan tahun 6 Pengenalan konsep
sirah dalam Islam
5.0 Sipnosis
5.1 Hasil Pembelajaran
5.2 Kerangka Tajuk
5.3 Peristiwa Isra’ dan Mikraj
5.3.1 Sebelum Isra’ dan Mikraj
5.3.2 Semasa Isra’ dan Mikraj
5.3.3 Pengajaran Daripada Isra’ dan Mikraj
5.4 Perjanjian Aqabah
5.4.1 Perjanjian ‘Aqabah Pertama
5.4.2 Perjanjian Aqabah Kedua
5.4.3 Pengajaran Kisah
5.5 Hijrah Ke Madinah
5.5.1 Latar Belakang Hijrah
5.5.1 Faktor Berlakunya Hijrah
5.6 Piagam Madinah
5.6.1 Konsep Piagam Madinah dan Isi-isinya
5.6.2 Kesan Positif Setelah Piagam Madinah
Termeterai
5.6.3 Pengajaran Daripada Pembentukan Piagam
Madinah
5.7. Perjanjian Hudaibiyah
5.7.1 Latar Belakang Perjanjian dan Faktor-
Faktornya
63
64
65
66

6969
69
70
70
70
71
77
79
79
81
83
84
84
85
90
90
91

92

93
93

viii

5.7.2 Hikmah Perjanjian Hudaibiyah
5.8 Pembukaan Kota Suci Mekah
5.8.1 Latar Belakang Sejarah Pembukaan Makkah
5.8.2 Sebab-sebab yang Membawa Pembukaan
Makkah
5.8.3 Pihak Musyrikin Ingin Memperbaharui
Perjanjian
5.8.4 Pergerakan Tentera Islam Ke Arah Makkah
5.9 Pembinaan Masjid Pertama
5.9.1 Masjid Quba – Masjid Pertama Dalam Islam
5.9.2 Pembinaan Masjid Al-Nabawi
5.9.3 Pengajaran Daripada Pembinaan Masjid
Pertama
5.10. Persaudaraan Muhajirin dan Ansar
5.10.1 Konsep Program Persaudaraan
5.10.2 Objektif Program Persaudaraan
5.10.3 Pengajaran Daripada Program Persaudaraan
5.11 Pembentukan Negara Madinah
5.11.1 Langkah-Langkah Bagi Pembentukan
Negara
5.11.2 Analisa Umum Pembentukan Negara dan
Piagamnya
5.12 Perkembangan Islam di Zaman Nabi s.a.w
5.12.1 Senario Selepas Pembukaan Kota Makkah
5.12.2 Pengajaran Daripada Sirah
5.13 Haji Perpisahan dan Kewafatan Nabi
5.13.1 Haji Perpisahan
5.13.2 Kewafatan Nabi Muhammad S.A.W

Tajuk 6: Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran
sirah tahun 1- 6.
6.0 Sipnosis
96
97
97
97

100

103
111
111
114
116

117
117
118
120
122
122

123

125
125
128
129
129
132

134

134
ix

6.1 Hasil Pembelajaran
6.2 Kerangka Tajuk
6.3 Konsep Pendekatan, kaedah, strategi dan teknik
6.4 Kandungan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah
Rendah
6.5 Tajuk-tajuk Sirah Tahun 1 hingga Tahun 6 :
6.6 Kaedah Pengajaran Sirah Sekolah Rendah
6.6.1 Kaedah Bercerita
6.6.2 Kaedah Perbincangan
6.6.3 Kaedah Lakonan
6.7 Huraian Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran
Sirah
6.8 Aplikasi Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sirah
Sekolah Rendah
6.9 Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
Sirah
6.9.1 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran Sirah Tahun 1
6.9.2 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran Sirah Tahun 2
6.10 Teknik Efektif dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Sirah
134
135
135
136

138
139
141
145
146
149

152

155

155

158


161
Bibliografi 165
Panel Penulis Modul
Panel Pemurni Modul
167
168
Ikon Modul 169

iii
KATA ALU-ALUAN REKTOR

Bismillahi al-Rahmani al-Rahim,

Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran
Malaysia (IPG KPM) telah berjaya memulakan sesi pengajian Ijazah Sarjana
Muda Perguruan kepada guru-guru dalam perkhidmatan melalui Program
Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR). Kohort pertama PGSR bermula
dengan Ambilan November 2008. Kejayaan melaksanakan program
pensiswazahan guru dalam perkhidmatan ini mencipta suatu lakaran sejarah
baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru (IPG) dan Bahagian Pendidikan Guru
(BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia.

Buku Panduan Pembelajaran untuk Program Pensiswazahan Guru Sekolah
Rendah ini disediakan bagi membantu pelajar mengurus dan melaksanakan
pembelajaran kendiri selaras dengan keperluan sukatan pelajaran peringkat
ijazah. Pengurusan pembelajaran kendiri merupakan sebahagian daripada waktu
pembelajaran pelajar-pelajar di peringkat ijazah seperti mana yang dikehendaki
oleh Malaysian Qualification Framework (MQF) untuk tujuan Jaminan Kualiti.

Pelaksanaan Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah adalah secara
mod Kursus Dalam Cuti (KDC) yang memerlukan pelajar berinteraksi secara
bersemuka yang berlangsung sewaktu cuti persekolahan dan meneruskan
pembelajaran secara kendiri apabila pelajar kembali bertugas di sekolah semula.
Buku Panduan Pembelajaran ini juga membantu pelajar melaksanakan
pengajian akademik mengikut spesifikasi kurikulum yang ditetapkan oleh IPG
KPM dan Bahagian Pendidikan Guru.

Tugasan terarah yang disediakan di dalam Buku Panduan Pembelajaran ini
membantu pelajar memahami kandungan kursus yang mereka ikuti dan
memperoleh pengalaman pembelajaran secara optimum. Memang menjadi
hasrat IPG dan BPG untuk melahirkan guru-guru berijazah yang profesional dan
berkualiti.

Saya percaya Buku Panduan Pembelajaran ini dapat membantu dan mendorong
pelajar melalui proses pembelajaran dengan berkesan demi mencapai matlamat
program ini.

Sekian, selamat maju jaya.Rektor
Institut Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia

xModul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar
anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk
belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin
tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang
kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber
pembelajaran, dan masa anda.

Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang
pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.
Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras
pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan
mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai
peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.

Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk
bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.
Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat
semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang
apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan.
Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih
membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau
menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial.

Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi
bersemuka dalam bilik kuliah. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk
dalam modul ini. Walau bagaimanapun, anda boleh berbincang dengan pensyarah,
tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul
ini.

Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar
pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Lampiran A menerangkan
kepada anda makna-makna ikon tersebut.

Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus.
Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan
bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.

Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.
1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan
diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke
perpustakaan.
2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri
pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca
modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang
dicadangkan.
3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira
sasaran pembelajaran anda.
4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami
pembacaan anda.
5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.
Teliti maklumat yang diterima.
6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-
bahan yang bermakna.
7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.
PANDUAN PELAJAR
xi


Pengenalan Modul


Modul ini disusun berdasarkan Sukatan Pelajaran Pedagogi Pendidikan Islam
Sekolah Rendah (KBSR) untuk Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah
(PGSR) Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS). Ia ditulis sebagai
bahan pembelajaran untuk membantu anda mendapatkan maklumat dan
menguasai kemahiran di dalamnya berasaskan konsep pembelajaran kendiri.
Modul ini dibina dalam bentuk tajuk, di mana setiap tajuk dipecahkan kepada sub
tajuk bagi memudahkan pembelajaran kendiri pelaja

Tajuk 1: Pengenalan konsep sirah dalam Islam
Tajuk 2:
Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah
Tajuk 3: Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam Sukatan
Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 1 dan tahun 2
Tajuk 4: Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam Sukatan
Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 3 dan tahun 4
Tajuk 5: Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam Sukatan
Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 5 dan tahun 6
Tajuk 6:
Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran sirah tahun 1- 6.
Tajuk 7: Penyediaan rancangan pengajaran sirah tahun 1-6
Tajuk 8:
Amali Pengajaran Sirah dan Aplikasi Bahan Sumber Pengajaran
Sirah Sekolah Rendah

Di akhir setiap unit ,disediakan beberapa soalan penilaian untuk mengukur sejauh mana
kefahaman pelajar terhadap isi modul. Pelajar dikehendaki menyediakan jawapan
kepada soalan-soalan tersebut yang mana akan dibincangkan bersama dengan
pensyarah dan rakan pelajar yang lain. Selain daripada merujuk kepada bahan modul
ini, pelajar digalakkan mencari dan mendapatkan maklumat tambahan bagi
menambahkan kefahaman terhadap tajuk yang disediakan.
ASSALAMUALAI KUM WARRAHMATULLAH…!
Sel amat beri nt eraksi dengan modul PI M 3106


xii


AGIHAN TAJUK


Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15/30 jam
interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi
bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus)


xiii


Bil. Tajuk/Topik Interaksi
Bersemuka
(jam)
Modul
(jam)
Jum.
Jam
1 Pengenalan konsep sirah dalam Islam
- Definisi konsep sirah
- Perbezaan Sirah dan sejarah
- Kepentingan sirah
2 2 4
2 Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam
sekolah rendah
- Konsep sirah dalam Pendidikan Islam
- Asas pelajaran sirah
- Pengenalan tajuk pelajaran sirah
- pelaksanaan pelajaran sirah sekolah rendah.
- Kesan pengajaran sirah
2 2 4
3
Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam
Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah
tahun 1 dan tahun 2
- Perincian isi kandungan tahun 1 dan 2
6 3 9
4
Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam
Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah
tahun 3 dan tahun 4
- Perincian isi kandungan tahun 3 dan 4
6 3 9
5
Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam
Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah
tahun 5 dan tahun 6
- Perincian isi kandungan 5 dan 6
6 3 9
6 Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran sirah
tahun 1- 6.
- Strategi dan pendekatan pengajaran sirah
- Kaedah dan teknik pengajaran sirah
- Aplikasi kaedah yang sesuai untuk
pengajaran sirah
6 2 8
7 Penyediaan rancangan pengajaran sirah tahun 1- 6 :
- Rancangan pengajaran Harian (RPH)
- Penjelasan umum mengenai konsep
rancangan kerja :
- Semester
- Mingguan
- Harian
- Refleksi dan Penambah-baikan.
- Permurnian RPH untuk pengajaran makro
7 7
8 Amali Pengajaran Sirah dan Aplikasi Bahan Sumber
Pengajaran Sirah Sekolah Rendah
- Pelaksanaan pengajaran tahun 1 hingga
tahun 6
- Mengaplikasikan bahan-bahan pengajaran
sirah tahun 1 hingga tahun 6
- Refleksi pengajaran.
10 10
JUMLAH 45 15 60
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

1


TAJUK 1 PENGENALAN KONSEP SIRAH DALAM ISLAM1.0 SINOPSIS


Dalam tajuk ini akan membincangkan mengenai konsep sirah menurut
Islam. Ia merangkumi perbezaan antara sirah dan sejarah, sumber
pengajian sirah, objektif pengajian, keistimewaan sirah dan
kandungan pengajian sirah secara umum.


1.1 HASIL PEMBELAJARAN


Melalui pengajian tajuk ini, para pelajar akan dapat menguasai beberapa
perkara seperti berikut ;


1. Menguasai dan menerangkan perbezaan antara sirah dan sejarah
dengan baik bersama hujah-hujah.
2. Menyenarai dan menjelaskan sumber-sumber pengajian sirah
dalam Islam.
3. Menguasai dan menjelaskan objektif dan keistimewaan sirah dalam
Islam.
4. Memahami dan menghuraikan kandungan isi dalam subjek
pengajian sirah dengan baik
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

2

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

1.3 Konsep Sirah

Perkataan berasal daripada perkataan ( kata kerja kala lepas),
(kata kerja kala kini) dan (kata nama terbitan). Ia bermaksud
perjalanan.

Sementara maksud dari segi istilah pula ialah satu pengajian yang bukan
sekadar mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah, melihat kebaikan dan
kelemahannya. Sebaliknya ia mengkaji peribadi Nabi saw dalam bentuk realiti
hidup baginda setelah memahami dasar, asas-asas Islam dan hukum-
hukumnya.

Oleh itu, jika dibandingkan dengan pengajian sejarah kedua-duanya mempunyai
perbezaan yang nyata, di mana pengajian sejarah pula ia merupakan satu
pengajian yang mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah, mengkaji kekurangan dan
kebaikan yang terdapat dalamnya.
Keistimewaan
Pengajian Sirah
Sumber Pengajian
Sirah
Topik-Topik
Pengajian Sirah
Secara Umum
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

31.4 Objektif Pengajian Sirah

Pengajian sirah bukan sahaja mengkaji peristiwa dan mengabaikan
pengajaran yang terdapat di dalamnya, sebaliknya pengajian ini lebih
kepada meletakkannya sebagai asas dan panduan dalam hidup. Oleh itu,
melalui pengajian sirah ini, beberapa objektif berikut akan tercapai ;

1. Memahami peribadi Nabi saw yang meliputi kehidupan hariannya untuk
mengukuhkan kefahaman bahawa Nabi saw bukan sahaja seorang yang
yang hebat dalam kalangan kaumnya, malahan baginda juga mendapat
bimbingan daripada Allah sebelum kerasulannya.
2. Orang ramai (manusia seluruhnya) akan mendapati contoh teragong
dalam kehidupan mereka.
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

4

3. Untuk memahami al-Quran dan menjiwai roh dan tujuannya, kerana
terdapat banyak ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa yang
dilalui oleh Nabi saw.
4. Memahami Islam dengan tepat sama ada yang berkaitan dengan aqidah,
perundangan dan akhlak.
5. Menjadi contoh dan teladan kepada para pendakwah Islamiah dan para
guru dalam proses dakwah dan tarbiah.1.1 Berdasarkan pengajian dan pengalaman anda, bincangkan secara
terperinci objektif pengajian sirah yang diamalkan dari dahulu sehingga
sekarang


1.5 Sumber Pengajian Sirah

Pengajian Sirah tidak sama dengan pengajian sejarah. Objkektif utama
pengajian sirah adalah untuk menjadikan Nabi saw sebagai model dan
contoh kepada umatnya. Oleh itu sumber pengajiannya pastinya adalah
yang terbaik dan dan tanpa keraguan. Para ulama menggariskan sumber -
sumber berrikut dalam pengajian sirah.


a) Al-Quran

Ia merupakan sandaran utama dalam memahami ciri-ciri umum mengenai
kehidupan Nabi saw
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

5

b) Al-Hadith Nabi saw

Kitab-kitab yang ditulis para Muhaddithin yang terkenal kebenaran dan
amanah mereka.

c) Syair zaman kenabian

Terdapat ramai kalangan orang-orang Mukmin yang menjadi penyair
mempertahankan Nabi saw daripada cercaan dan tomohan penyair
Musyrikin

d) Buku-buku sirah

Terdapat banyak buku-buku sirah yang ditulis oleh para penulis Islam
yang terkenal dengan amanah dan kebenarannya. Antara mereka ialah
Sirah Ibn Hisyam, al-Bidayah wa al-Nihayah oleh Ibn Kathir.

1.6 Keistimewaan Pengajian Sirah


Pengajian sirah bukan semata-mata menumpukan kepada peristiwa-peristiwa
yang berlaku, sebaliknya pengajaran dan pengiktibaran yang lebih diutamakan.
Oleh demikian terdapat beberapa keistimewaan tersendiri berbanding dengan
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

6

pengajian-pengajian disiplin ilmu lain. Antara keistimewaan tersebut adalah
seperti berikut ;

i. Ia merupakan sirah yang paling sahih mengenai sejarah Nabi saw. Sirah
tersebut diriwayatkan dengan kaedah ilmiah yang paling kuat lagi tepat. Ia
langsung tidak meninggalkan sebarang keraguan mengenai peristiwa-
peristiwa terkemuka.
ii. Kehidupan Nabi saw begitu jelas sekali dalam setiap peringkat. Bermula
dengan perkahwinan bapanya dan ibunya sehingga ke zaman kewafatan
Nabi saw. Segala-galanya diceritakan dengan begitu jelas.
iii. Sirah Nabi saw diceritakan sebagai seorang manusia dimuliakan oleh
Allah swt dengan penganugerahan risalah dakwah. Ia tidak keluar
daripada batasan seorang manusia dan tidak juga diselaputi dengan
dongengan-dongengan melampau serta tidak juga dikaitkan dengan unsur
ketuhanan pada diri Nabi saw.
iv. Sirah Nabi saw meliputi semua aspek kemanusiaan. Ia menceritakan
kehidupan Nabi semasa kecil sebelum dibangkitkan dengan risalahNya,
Nabi sebagai pendakwah, sebagai ketua negara,sebagai suami,bapa dan
sebagainya.
v. Sirah Nabi saw satu-satunya sumber benar dan tepat yang menceritakan
tentang bukti kenabian dan kerasulannya.

1.7 Tajuk-Tajuk secara umum dalam Pengajian Sirah

Antara kandungan Pengajian Sirah


a) Daripada kelahiran sehingga kebangkitan
i. Keturunan, kelahiran dan penyusuan.
ii. Kunjungan pertama ke negeri Syam dalam mencari rezki
iii. Perniagaan dengan harta Khadijah
iv. Penyertaan dalam pembinaan Kaabah
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

7

v. Berkhalwah dalam Gua Hira’
vi. Penerimaan Wahyu

b) Daripada kebangkitan sehingga Hijrah
i. Peringkat-peringkat dakwah
ii. Dakwah secara sembunyi
iii. Dakwah secara terbuka
iv. Penderitaan
v. Penghijrahan pertama
vi. Rombongan pertama berjumpa Nabi saw
vii. Tahun dukacita
viii. Hijrah al-Rasul ke Taif
ix. Al-Isra dan Mikraj
x. Bay ‘ah Aqabah Pertama
xi. Bay ‘ah Aqabah Kedua
xii. Hijrah ke Madinah
xiii. Mendatangi rumah Abu Ayyub

c) Asas pembinaan masyarakat baru
i. Pembinaan masjid
ii. Persaudaraan sesama Islam
iii. Penulisan perjanjian

d) Peringkat peperangan
i. Peperangan pertama yang dihadiri Nabi saw
ii. Peperangan Badar Bani Qaynuqa’ dan jenayah pertama
terhadap orang Islam
iii. Peperangan Ahud
iv. Yawm al-Raji‘ dan Bi’r al-Ma ‘unah
v. Bani al-Nadhir
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

8

Cuba anda fikir dan bincang dengan rakan anda mengenai bahan-bahan
rujukan dalam pengajian sirah tradional dan bahan-bahan kontemporary.
vi. Peperangan Bani al-Mustalaq
vii. Peperangan al-Ahzab (al-Khandaq)
viii. Peperangan Bani Qurayzah

e) Pembukaan Kota Mekah
i. Perjanjian Hudaybiyyah
ii. Bay ‘ah al-Ridhwan
iii. Peperangan Khaybar
iv. Kepulangan Jaafar bin Abu Talib dari Habasyah
v. Umarah Qadha’
vi. Peperangan Mu’tah
vii. Pembukaan Kota Mekah
viii. Peperangan Hunaian
ix. Peperangan Tabuk
x. Abu Bakar menunaikan haji bersama orang ramai
xi. Masjid Dhirar
xii. Rombongan Thaqif memeluk Islam
xiii. Beberapa golongan memeluk Islam
xiv. Berita Keislaman ‘Adiy ibn Hatim
xv. Utusan Nabi saw kepada orang ramai untuk mengajar Islam
xvi. Usamah bin Zayd diutuskan ke al-Balqa’
xvii. Rintihan dan Kewafatan Nabi saw.

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

9


TAJUK 2
SIRAH DALAM SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN
ISLAM SEKOLAH RENDAH


2.0 SINOPSIS

Dalam bahagian ini akan membincangkan tajuk-tajuk Pendidikan
Sirah yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah.


2.1 HASIL PEMBELAJARAN

Melalui pengajian bahagian ini, diharapkan para pelajar akan dapat
menguasai beberapa perkara seperti berikut ;

1. Menguasai dan menerangkan tajuk-tajuk Pendidikan Sirah yang akan
dipelajari oleh murid Sekolah Rendah.
2. Menyenarai dan menjelaskan pembahagian tajuk-tajuk Pendidikan Sirah
dengan baik.
3. Menguasai dan menjelaskan isi-isi dan kandungan setiap tajuk Pendidikan
Sirah dengan baik.

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

10

2.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK


2.3 Sebelum Kebangkitan Sebagai Nabi


Nabi Muhammad saw. Adalah manusia luar biasa. Kehidupan baginda amat
berbeza daripada manusia lain dari dahulu sehingga sekarang. Oleh demikian
dalam bahagian ini pelajar akan didedahkan dengan tajuk-rajuk yang berkaitan
dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan Nabi saw sebelum
dibangkit menjadi Nabi/Rasul saw. Antara tajuk-tajuk berikut adalah seperti
berikut.

1. Tanda-tanda kenabian
2. Salasilah keturunan Nabi
3. Penyusuan dan Pemelihraan Nabi
4. Nabi dibesarkan dan dididik nilai murni
5. Kematian bapa dan ibu Nabi
6. Kematian Datuk
7. Pemeliharaan Nabi oleh bapa saudara
8. Pekerjaan Nabi( Semasa Kecil & Dewasa
9. Pekhawinan Nabi
10. Peritiwa Hajarul al-Aswad

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

11


2.4 Pemasyhuran Kenabian dan Dakwah Islamiah


Tajuk ini adalah bahagian kedua daripada perjalanan kenabian. Dalam bahagian
ini perbincangan tertumpu kepada beberapa peristiwa yang berkaitan dengan
tajuk-tajuk berikut.

1. Peristiwa di Gua Hira’
2. Mukjizat Al-Quran
3. Dakwah Rasulullah (sulit dan terang)
4. Hijrah ke Habsyah
5. Pembesar Mekah terima Rasulullah
6. Tentangan terhadap Rasulullah
7. Israk dan Mikraj
8. Perjanjian Aqabah


2.5 Hijrah ke Madinah dan Peristiwa-Peristiwa Berkaitan

Dalam bahagian ini perbincangan tertumpu kepada beberapa tajuk yang
berkaitan dengan peristiwa besar Hijrah dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan
dengannya. Antara tajuk-tajuk tersebut adalah seperti berikut.

1. Hijrah ke Madinah
2. Pembinaan Masjid pertama
3. Persaudaraan Muhajirin dan Ansar
4. Pembentukan Negara Madinah
5. Mempertahankan Madinah
6. Piagam Madinah
7. Perjanjian HudaibiahPIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

122.6 Pembukaan Kota Mekah dan Peristiwa-Peristiwa Berkaitan

Dalam bahagian ini, para pelajar akan didedahkan dengan beberapa tajuk yang
berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa pembukaan kota
Mekah sehingga kewafatan Nabi saw. Antara tajuk-tajuk yang berkaitan dengan
bahagian ini adalah seperti berikut.

1. Pembukaan Kota Mekah
2. Perkembangan Islam Zaman Rasul
3. Haji Wida’
4. Kewafatan Rasulullah S.A.W.PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

13
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

14

TAJUK 3
ANALISIS HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SIRAH DALAM
SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH
RENDAH TAHUN 1 DAN 2

3.0 SINOPSIS

Topik ini memberi pendedahan kepada pelatih dan membincangkan
mengenai isi kandungan sirah Tahun Satu dan dua. Kandungan sirah Tahun
satu yang akan dibincangkan adalah mengenai sirah Nabi pada peringkat awal
iaitu mengenai tanda-tanda kenabian Rasulullah s.a.w yang berlaku sebelum
dan selepas baginda dilahirkan. Kemudian, kita akan membicarakan pertalian
nasab Rasulullah s.a.w yang sewajarnya kita mengetahuinya supaya kita dapat
melihat susur galur nasab Nabi Muhammad s.a.w yang sampai kepada Nabi
Ismail a.s. Pendedahan yang terakhir dalam topik sirah Tahun Satu ini adalah
berkaitan dengan penyusuan baginda yang banyak pengajaran dapat kita ambil.

Tajuk-tajuk yang akan dibincangkan dalan sirah tahun dua adalah berkaitan
peristiwa awal yang berlaku dalam kehidupan nabi khususnya berkaitan dengan
kehidupan baginda semasa masih kecil di desa. Ia juga akan membincangkan
kesan peristiwa kematian bapa dan ibu nabi serta kehidupan baginda bersama
datuk dan bapa saudara terutamanya yang berkaitan tentang kesan
pemeliharaan mereka terhadap kehidupan baginda.

Di harapkan melalui pembacaan tajuk-tajuk tersebut akan membantu pelajar-
pelajar sekelian memahami isi kandungan pelajaran sirah tahun satu dan dua
dan menganalisis sukatan pelajaran sirah bagi tahun satu dan dua.

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

15

3.1 HASIL PEMBELAJARAN

1. Mengenalpasti tajuk-tajuk sirah tahun satu dan tahun dua
2. Memperincikan dan menghuraikan isi kandungan sirah dalam sukatan
pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun satu dan dua
3. Merumuskan pengajaran yang dapat diteladani dari pelajaran sirah tahun
satu dan dua.
4. Mengaplikasi teknik mengajar dengan berkesan;
5. Menggunakan Bahan Bantu Mengajar yang sesuai dengan topik.

Pelajar-pelajar sekelian, Sebelum anda meneroka tajuk-tajuk Sirah secara
terperinci , Anda perlu menganggap bahawa pelajaran bahagian sirah
merupakan bahagian yang paling mudah untuk diterangkan kepada para pelajar.
Ini kerana para guru amat mudah menerangkannya melalui bentuk cerita, nasyid,
syair dan lakonan yang amat diminati pelajar. Ini akan membantu guru
melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta penilaian sejauh
mana kefahaman pelajar berkaitan dengan tajuk yang telah diajar. Pelajaran
Sirah lebih berbentuk cerita dan pengamalan. Justeru itu, kita mudah menilai
sejauh mana penghayatan seorang pelajar terhadap Sirah Nabawiyyah. Oleh itu,
para guru perlu menerangkan konsep asas Sirah dengan cara mudah dan jelas
seperti bercerita dan bernasyid supaya pelajar mudah memahami serta
menghayatinya.

Perbincangan seterusnya adalah mengenai tajuk-tajuk sirah tahun satu dan
tahun dua. Pelajaran sirah tahun satu sepertimana dalam peta minda berikut;


PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

16

3.2 KERANGKA TAJUK

Peta minda di atas menyatakan topik-topik yang akan dibincangkan dalam sirah
tahun satu dan tahun dua. Namun begitu, jangan anda mengambil mudah
tentang topik-topik itu, kerana sebagaimana yang saya jelaskan bahawa bukan
sahaja cerita yang hendak kita fahami dengan baik tetapi juga pengajaran di
sebalik peristiwa yang berlaku. Ini akan membantu anda semasa proses
pengajaran.

3.3 TANDA-TANDA KENABIAN NABI MUHAMMAD S.A.W

Saya akan memberikan hasil pembelajaran pada setiap topik yang kita
bincangkan supaya anda nampak skop perbincangan dan bersesuaian dengan
kehendak huraian sukatan pelajaran Pendidikan Islam:

Sukatan Pelajaran Sirah
Tahun 2 Tahun 1
Salasilah Keturunan Nabi
Muhammad s.a.w
Tanda-tanda Kenabian Nabi
Muhammad s.a.w
Nabi dididik dalam
Masyarakat Desa

Kewafatan Bapa dan Ibu Nabi


Penyususuan Nabi
Muhammad s.a.w

Kematian Datuk Nabi

Pemeliharaan Nabi Oleh
Bapa Saudara

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

17
Sebelum kita membicarakan tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad
s.a.w, adalah lebih baik kita menceritakan latar belakang kelahiran baginda s.a.w.
Nabi Muhammad bin Abdullah merupakan Rasul terakhir yang diutuskan oleh
Allah s.w.t kepada sekelian umat hingga hari kiamat. Baginda menjadi yatim
semasa dua bulan dalam kandungan ibunya, kerana bapanya Abdullah bin Abdul
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

18

Muththalib telah wafat di Yathrib. Baginda dilahirkan di kota Mekah pada hari
Isnin 12 Rabi’ul Awal tahun gajah, yakni tahun dimana Abraham atau Abrahah
al-Asyram berusaha menyerang Mekah dan menghancurkan ka’bah. Peristiwa
ini telah dirakamkan oleh Allah dalam al-Quran iaitu dalam surah al-Fil:Maksudnya: “Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha
Penyayang. Apakah kamu tidak memperhati kan bagaimana Tuhan
mu telah bertindak terhadap tentera bergajah. 1. Bukankah Dia
telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan ka’bah)
itu sia-sia 2. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang
berbondongbondong 3. Yang melempari mereka dengan batu yang
berasal dari tanah yang terbakar 4. Lalu Dia menjadikan mereka
seperti daun-daun yang dimakan ulat 5”.


PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

19
Buku Rujukan

Kisah Abrahah memang sudah diketahui umum, kerana adanya banyak kitab-
kitab tafsir yang menceritakan tentang kisahnya; Saya mencadangkan anda
supaya membaca kisahnya di dalam kitab-kitab yang mu’tabar seperti Tafsir
Ibn Kathir, Tafsirul Munir, Tafsir Pimpinan ar-Rahman dan sebagainya
sebagai bahan rujukan anda dalam memahami kisah ini.

Saya akan menjelaskan kepada anda berkenaan dengan tanda-tanda kenabian
yang berlaku sebelum, semasa dan selepas Baginda s.a.w dilahirkan. Semasa
anda memberi penerangan kepada murid, anda perlu menekankan ketiga
keadaan ini supaya mereka dapat melihat tanda-tanda kenabian yang berlaku
kepada Nabi Muhammad s.a.w dengan lebih jelas dan tersusun. Di bawah ini
saya tunjukkan secara grafik bagi membantu anda dalam memahami perkara di
atas:

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

20Dari grafik di atas, kita akan bincangkan kesemua peringkat masa (sebelum,
semasa dan selepas kelahiran). Anda perlu memahami peristiwa yang berlaku
dan yang lebih penting lagi adalah mengetahui pengajaran disebalik peristiwa
yang berlaku.

3.3.1 Sebelum Kelahiran

(a) Api Sembahan Kaum Majusi di Parsi Terpadam

Kaum majusi adalah golongan yang menyembah api, mereka menggangap api
adalah tuhan mereka. Di Parsi (Iran) mereka telah membina satu obor yang
besar dan api yang mereka nyalakan di dalam obor berkenaan menjadi tuhan
mereka dan meyakini bahawa api tersebut tidak akan padam buat selama-
lamanya. Namun tanggapan mereka silap kerana semasa Nabi s.a.w hendak
dilahirkan, secara tiba-tiba api sembahan mereka terpadam dan ini
menyebabkan semua masyarakat Parsi terkejut, maka rahib mereka menyatakan
bahawa ia adalah suatu petanda satu perkara besar telah berlaku.
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

21


(b) Aminah Bermimpi Supaya Anak dalam Kandungan Diberi Nama
Muhammad

Ibu kepada Nabi s.a.w, Aminah bt. Wahab adalah seorang wanita yang solehah,
beliau kerap bermimpi bertemu dengan seorang berjubah putih dan meminta
beliau memberi nama anak dalam kandungannya dengan nama Muhammad
(yang terpuji). Sememangnya nama itu tidak ada sebelum kelahiran baginda
s.a.w. Apabila baginda dilahirkan, semua orang memuji nama tersebut kerana
keindahannya dan belum ada seorang pun waktu itu yang bernama Muhammad.

3.3.2 Semasa Kelahiran

Sewaktu Baginda dilahirkan, telah berlaku perkara yang luar biasa (mukjizat) ke
atas Nabi s.a.w iaitu:

a) Kedua tapak tangan Baginda melekap di atas bumi dan kepala Baginda
mendongak ke langit.
b) Baginda dilahirkan dalam keadaan sudah berkhatan.
c) Baginda bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, dijawab oleh malaikat
“yarhamukaLLah” dan Baginda menjawab lagi “yahdina
wayahdikumuLLah”.

3.3.3 Selepas Kelahiran

(a) Dada Baginda s.a.w Dibedah

Sewaktu kecil, Baginda s.a.w telah di jaga oleh ibu susuannya iaitu Halimatus
Sa’diah dari kabilah Saad. Suatu hari ketika Baginda sedang bermain dengan
kawan-kawannya, telah datang kepadanya seorang lelaki (malaikat Jibril a.s)
bertemu dengan Baginda. Orang itu membaringkan Baginda dan telah
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

22

membedah dada Baginda tanpa bantuan alatan moden, dikeluarkan hati Baginda
dan dibasuh dengan air zam-zam dalam bekas emas. Kanak-kanak yang sedang
bermain bersama Baginda merasa ketakutan lalu pergi memberitahu peristiwa
yang berlaku kepada Halimatus Sa’diah. Terkejut dengan cerita yang sukar
dipercayai itu, Halimatus Sa’diah telah bergegas mendapatkan Muhammad s.a.w,
apabila beliau sampai di tempat kejadian, orang yang membedah dada Baginda
sudah tiada dan Muhammad s.a.w kelihatan terkejut dengan apa yang terjadi
kepada Baginda. Selepas peristiwa berkenaan, Halimatus Sa’diah dengan berat
hati telah menghantar Baginda s.a.w ke pangkuan ibunya kerana bimbang
peristiwa sama akan berulang kembali.


(b) Kumpulan Awan Memayungi Baginda Ketika Berjalan

Nabi s.a.w sentiasa berjalan dan dipayungi oleh awan, inilah satu mukjizat
terhadap Baginda. Sebagaimana yang diceritakan oleh Maysarah, orang
kepecayaan Khadijah, semasa mengikuti rombongan perniagaan ke Syam
bersama Nabi s.a.w. Beliau menyatakan bahawa semasa dalam perjalanan
bersama Muhammad s.a.w keadaan di sekitarnya redup kerana dibayangi oleh
awan yang sentiasa mengekori Baginda s.a.w.

3.3.4 Kesan Tanda-tanda Kenabian Nabi Muhammad s.a.w
i. Kesan Terhadap Keluarga Baginda
(a) Mereka mengagumi dengan tanda-tanda kelahiran Baginda.
(b) Keluarga sentiasa menjaga kedudukan Baginda.
(c) Memberi sokongan dan perlindungan kepada Baginda.

Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali Allah akan berselawat
(merahmati) kepadanya sepuluh kali (Maksud Hadis).

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

23

ii. Kesan Terhadap Masyarakat Arab
(a) Bangsa Arab turut kagum dengan tanda-tanda kelahiran Baginda.
(b) Mengakui keistimewaan dari Baginda s.a.w
(c) Memudahkan masyarakat mempercayai Baginda.

3.4 SALASILAH KETURUNAN NABI MUHAMMAD S.A.W

Hasil PembelajaranNasab keturunan adalah satu ilmu dalam masyarakat Arab, ilmu Nasab adalah
merupakan satu ilmu untuk mengenal keturunan. Sebab itulah dalam topik ini
kita akan melihat nasab Rasulullah s.a.w yang dikatakan nasab yang terbaik dan
sampai nasabnya kepada Nabi Ismail a.s. Nasab baginda s.a.w ialah
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthathalib bin Hashim bin Abdul
Manaf bin Qushayyi bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

24

Fihr bin Malik bin an-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin
Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Mu’iddu bin Adnan.

Inilah batas nasab Rasulullah s.a.w yang telah disepakati. Selebihnya dari yang
telah disebutkan masih diperselisihkan. Tetapi yang disepakati bahawa Adnan
adalah salah seorang dari anak Ismail a.s bin Ibrahim a.s Khalilullah. Nasab Nabi
s.a.w yang disebutkan di atas adalah nasab yang umum, sekarang saya nak
tunjukkan bagaimana nasab bapa dan ibu Nabi s.a.w bertemu. Untuk
memudahkan anda saya akan menerangkan dalam bentuk grafik:PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

25


Kalau kita perhatikan kepada perkembangan nasab Nabi Muhammad s.a.w, kita
akan dapati bahawa Allah s.w.t telah memilih baginda dari qabilah yang paling
bersih, keturunan yang paling suci dan utama. Tiada sedikit pun kecacatan
jahiliyyah yang menyusup masuk dalam nasab Baginda.

Imam Muslim telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Rasulullah s.a.w.
Baginda telah bersabda yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail dan memilih
Quraisy dari Kinanah, kemudian memilih Hasyim dari Quraisy, dan memilih ku
dari Bani Hasyim”.

Dalam hadis di atas, membuktikan bahawa Allah mengutamakan bangsa Arab
dari semua manusia, dan mengutamakan Quraisy dari semua qabilah yang lain.
Ketahuilah, bahawa diantara maksud mencintai Rasulullah s.a.w itu adalah
termasuk juga mencintai kaum dan qabilah di mana baginda s.a.w dilahirkan,
bukan dari segi individu dan jenis tetapi dari segi hakikat semata. Ini kerana
hakikat Arab Quraisy telah mendapat kehormatan dengan bernasabnya
Rasulullah s.a.w kepada qabilah tersebut.PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

26


3.5 PENYUSUAN NABI MUHAMMAD S.A.WSetelah dilahirkan, Rasulullah s.a.w telah menyusu dari ibunya selama tiga hari,
kemudian baginda telah disusui pula oleh hamba kepada Abu Lahab iaitu
Thuwabatul Islamiyyah selama beberapa hari. Abu Jahal gembira dengan
keadaan itu dan telah memerdekakannya. Selepas daripada itu baginda s.a.w
telah disusui pula oleh HalimatusSa’diah selama empat tahun. Kisah penyusuan
yang paling masyhur ialah kisah penyusuan Rasulullah s.a.w dengan ibu
susuannya Halimatus Sa’diah.

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

27

Secara ringkasnya, saya memberikan sedikit sinopsis untuk anda memahami
kisah penyusuan baginda dengan Halimatus Sa’diah. Sememangnya menjadi
budaya orang Arab bangsawan akan menyerahkan anak-anak mereka kepada
orang-orang kampung untuk disusui bila mereka melahirkan anak. Golongan
bangsawan Arab menghantar anak-anak mereka ke kampung-kampung adalah
bertujuan:
1. Memberi biah yang segar di kampung.
2. Melatih mereka dengan bahasa Arab yang fasih.
3. Mengajar anak-anak dengan sifat keberanian.

Puak Bani Saad termasuklah Halimatus Sa’diah telah datang mencari anak kecil
untuk disusui, akhirnya beliau mendapat seorang anak yatim yang bernama
Muhammad. Semasa membawa Nabi s.a.w pulang ke rumahnya, beliau
mendapati payudaranya yang sebelah kanan penuh berisi susu, sedangkan
sebelum ini, ia memang tiada susu. Semenjak Nabi Muhammad s.a.w tinggal
bersamanya banyak berlaku perkara-perkara yang luar biasa, diantaranya ialah
kambing ternakannya membiak dengan banyaknya dan juga peristiwa dada Nabi
s.a.w dibedah.


Membuat Nota
Rehat dulu !

Perbincangan seterusnya adalah mengenai tajuk-tajuk sirah tahun dua. Anda
boleh rehat dulu.


Sila buat satu catatan berupa sirah dalam tiga topik yang dibincangkan di
atas.

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

28

3.6 NABI DIDIDIK DALAM MASYARAKAT DESA

3.6.1 Keadaan Masyarakat Arab Tempat Nabi Dibesarkan

Nabi dibesarkan dalam suasana masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai murni
dan berakhlak mulia. Menjadi kebiasaan masyarakat di desa hidup
dalamkeadaan bersatu padu dan berkerjasama antara satu sama lain serta
mempunyai ikatan persaudaraan yang kukuh dan kuat.

Di samping itu, masyarakat desa juga diasuh dengan akhlak yang mulia.
Kehidupan di desa mengajar masyarakatnya hidup berdikari, mempunyai
perasaan bertanggungjawab serta melahirkan insan yang mempunyai jati diri.
Mereka juga menguasai bahasa Arab begitu baik berbanding dengan
masyarakat kota.

Justeru itu, masyarakat desa terkenal dengan lembut tutur kata, mempunyai
perasaan timbang rasa serta bersifat amanah dan sabar dalam menghadapi
ujian dan cabaran hidup. Di samping itu, masyarakat desa juga dapat menguasai
bahasa Arab dengan baik, pandai mengembala kambing serta pergaulan yang
baik dalam masyarakat. Oleh itu, Nabi telah diasuh dan dibesarkan dalam
suasana masyarakat yangberakhlak mulia dan dipenuhi dengan nilai-nilai murni
yang memberikan kesan yang amat baik kepada kehidupan Nabi.

3.6.2 Tujuan Nabi di Hantar ke Desa

Pada kebiasaan golongan bangsawan Arab, setiap kanak-kanak yang dilahirkan
ketika usianya lapan hari, kanak-kanak tersebut dihantar menyusu dan diasuh di
desa. Apabila berumur tujuh atau lapan tahun, maka barulah dibawa pulang.
Tujuannya ialah supaya:
1. Tubuh kanak-kanak itu menjadi sihat, cergas dan kuat, kerana di desa
udaranya lebih bersih daripada di kota.
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

29

2. Kanak-kanak itu mempelajari bahasa Arab asli (Arab fusha) dan boleh
bertutur dengan fasih, kerana di kota, khususnya kota Makkah, bahasa
Arabnya sudah tercemar dengan terdapatnya ramai bangsa asing di situ.
3. Kanak-kanak itu terlatih dengan kesusahan. Apabila dewasa nanti dia
akan merasa lebih bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Latihan

(a) Terangkan suasana masyarakat Arab tempat Nabi dibesarkan.
(b) Nyatakan tujuan Nabi di hantar ke desa.

3.6.3 Nilai-nilai Murni Masyarakat Desa

Pada kebiasaannya kehidupan masyarakat desa penuh dengan nilai-nilai
murni,masyarakat yang bersatu padu dan berkerjasama serta memiliki
persaudaraan yang kukuh. Mereka juga mempunyai akhlak yang mulia dan
bertanggungjawab. Masyarakat desa juga terkenal dengan hidup berdikari dan
mempunyai jatidiri yang tinggi. Di samping itu, mereka juga fasih berbahasa Arab
asli.

Di antara nilai-nilai murni masyarakat desa ialah:

1. Rajin Berkerja.

Ibu-ibu susuan ini biasanya dari kawasan pergunungan dan gurun yang jauh dari
kota. Mereka biasanya datang sendiri secara berkumpulan ke kota Makkah untuk
mencari kanak-kanak yang bakal diasuh itu. Di antara yang paling masyhur
menjalankan urusan penyusuan ialah qabilah Bani Sa’ad.

2. Semangat yang Tinggi

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

30

Kebetulan tahun kelahiran Nabi ialah tahun kemarau dan kesempitan hidup.
Untuk mendapat upah yang lumayan sudah tentu Halimah binti Dhuaib tidak
memilih seorang anak yang yatim seperti Nabi untuk diasuh. Dengan
bersemangat Halimatus-Sa’diah berkata kepada suaminya: “Aku tidak suka
kembali bersama para sahabatku tanpa seorangpun bayi, Aku akan mengambil
anak yatim itu”. “Ya, lakukanlah” kata suaminya ,”barangkali Allah
menjadikannya suatu barakah kepada kita”.

3. Kasih Sayang

Apabila sampai dua tahun berada di pangkuan Bani Sa’ad sepatutnya Nabi
diserahkan semula kepada keluarganya. Ini kerana masa susuannya telah
selesai. Tetapi ibu susuan Nabi masih sayang untuk menyerahkan Nabi kepada
keluarganya dan meminta izin memanjangkan tempoh asuhannya.

4. Bertanggungjawab dan Amanah

Apabila berlaku peristiwa pembedahan dada Nabi dan keinginan beberapa orang
lelaki Habsyah yang mahu membawa Nabi ke negeri mereka.Keluarga susuan
Nabi merasa bimbang dengan keselamatan baginda dan meletakkan
tanggungjawab menjaga keselamatan Nabi ke atas diri mereka. Justeru itu,
mereka mahu menyerahkan anak susuannya kepada keluarganya.

3.4.4. Kesan Pembentukan Diri dan Pengalaman di Desa

Ketika diasuh di desa Nabi dididik dengan akhlak yang mulia dan mempelajari
pelbagai ilmu pengetahuan. Selain daripada itu, Nabi menjadi seorang yang
lembut tutur kata, bersifat timbang rasa, amanah dan sabar. Di samping itu, Nabi
juga memperolehi pelbagai kemahiran. Antaranya ialah dapat menguasai bahasa
Arab dengan baik, pandai mengembala kambing dan pandai bergaul dengan
masyarakat.
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

31


Dalam tempoh beberapa tahun bersama-sama keluarga Halimatus-Sa’diah dan
saudara-saudara susuannya, memelihara kambing serta bersama-sama
menjalani kehidupan orang Badwi, telah meninggalkan kesan “tarbiyyah” yang
mendalam kepada diri Nabi. Sehingga biasalah Baginda dengan kesederhanaan
yang jauh dari sifat-sifat kepura-puraan.

Mengenai keadaan hidup yang dilengkongi oleh fitrah serta kefasihan bahasa
yang menjadi keistimewaan Bani Sa’ad, Nabi pernah bersabda:

ﺮﻜﺑ ﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﻲﻨﺑ ﻲﻓ ﺖﻌﺿﺮﺘﺳاو ،ﻲﺸﯾﺮﻗ ﺎﻧا ،ﻢﻜﺑﺮﻋا ﺎﻧا

Akulah orang yang paling berada dalam suasana keaslian “Arab”, aku seorang
dari Quraisy, aku menyusu di kalangan Bani Sa’ad bin Bakr.
(Sirah Ibn Hisham)


3.7 KEWAFATAN BAPA DAN IBU NABI

3.7.1 Peristiwa Kewafatan Bapa Nabi

Riwayat Abdullah tidak banyak di catat dalam sejarah. Namun begitu, kisah
menarik mengenainya ialah ketika beliau masih kanak-kanak, beliau hampir
dikorbankan untuk berhala. Tuhan telah menyelamatkannya apabila bapanya
Abd Muttalib menggantikannya dengan 100 ekor untuk mengelakkan kejadian itu
berlaku. Abdullah terkenal sebagai seorang ahli perniagaan. Beliau sering
berulang-alik dari Makkah ke Syam untuk menguruskan perniagaannya.

Selepas beberapa bulan berkahwin beliau meneruskan perniagaannya ke Syam.
Sekembalinya dari Syam beliau jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di
Yathrib (Madinah), pada ketika itu isterinya sedang mengandungkan Nabi
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

32

selama kira-kira dua bulan. Abdullah meninggal dunia ketika berusia 25 tahun
dan jenazahnya dikebumikan di Madinah juga. Beliau meninggalkan sedikit harta
untuk bekalan anaknya yang akan lahir itu iaitu lima ekor unta, beberapa ekor
kambing dan seorang pembantu rumah yang bernama Ummu Aiman. Jika diukur
daripada harta yang ditinggalkan itu, jelaslah bahawa Abdullah bukanlah seorang
yang terlalu kaya atau seorang yang terlalu miskin tetapi keadaannya sederhana
sahaja.

3.7.2 Peristiwa Kewafatan Ibu Nabi

Setelah beberapa tahun yang penuh dengan keberkatan dan kesan baik di
dalam jiwa bersama-sama dengan keluarga Halimahtus-SaÊdiah, maka Nabi
pulang kepangkuan bondanya. Suatu ketika Aminah berhajat untuk menziarahi
pusara suaminya yang meninggal di Yathrib. Di kalangan keluarganya Bani an-
Najar dengan diiringi oleh khadamnya Ummu Aiman menuju ke tempat yang
jauhnya 500 km perjalanan dengan kenderaan di masa itu. Sudah tentu
pengembaraan itu merupakan perjalanan yang jauh kepada seorang perempuan
dan anaknya. Setelah sebulan berada di sana, mereka pun berangkat pulang ke
Makkah. Dalam perjalanan pulang Aminah telah jatuh sakit lalu meninggal dunia
di satu tempat bernama Abwa’, maka tinggallah Nabi menjadi yatim piatu dan
pulang ke Makkah bersama-sama Ummu Aiman.


Cuba anda ceritakan semula peristiwa kematian ibu dan bapa Nabi.

Aktiviti 7.2
3.7.3 Kesan Kewafatan Bapa dan Ibu
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

33


Kesan dari peristiwa ini, Nabi telah hidup tanpa sokongan ibu dan bapa. Baginda
hanya bangkit memikul tanggungjawab dengan bantuan seluruhnya dari Allah.
Nabi juga telah menjadi seorang yang tabah menghadapi ujian, disayangi dan
dihargai oleh anggota keluarga yang lain serta pandai hidup berdikari.

1. Disayangi dan Dihargai

Perasaan kasih sayang Abdul Muttalib terhadap cucunya semakin mendalam.
Layanan istimewa telah diberikan kepada Nabi. Kemana saja dia pergi Nabi
dibawa bersamanya. Sehinggalah di dalam majlis perjumpaan di kalangan
pembesar Quraisy pun dia membawa cucunya bersama. Ketika duduk
berhampiran kaÊabah bersama-sama pembesar Quraisy Abdul Muttalib
membenarkan Nabi berada di atas hamparannya. Keadaan inilah menyebabkan
Baginda merasa terhibur dan perasaan sedih serta hibanya beransur pulih.
Kesemuanya ini adalah nikmat yang dikurniakan Allah kepada Baginda, Seperti
firman:

¯ª·¯Ò¡ E´^³´¹·© V©1R©4C ¯O4Ò4*··
^R÷
Bukankah Dia mendapatimu seorang yang yatim, lalu Dia melindunginya
(Surah al-dhuha : 6)

2. Ketinggian Peribadi

Kewafatan bapa dan ibu Nabi menyebabkan Baginda mendapat tarbiyyah ilahi
secara terus. Oleh itu, Nabi sentiasa dipelihara oleh Allah dari segi ketinggian
peribadi dan akhlak sehingga Baginda tidak boleh ditembusi sedikit pun oleh
telatah orang-orang muda di zamannya. Ketinggian maruah dan kemurniaan
akhlaknya telah menjadi buah mulut penduduk Makkah. Mereka mengelarnya
dengan gelaran Al-Amin yang bermaksud orang yang sangat dipercayai.
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

34


3. Hidup Berdikari

Nabi menghadapi alam remajanya dengan tarbiyyah meletakkan diri Baginda
tidak bergantung kepada orang lain. Di mana Nabi pernah memelihara kambing
untuk nafkah hidup. Baginda pernah bersabda:
ﻟا ﻰﻋرا ﺖﻨﻛ ﺔﻜﻣ ﻂﺑرﺮﻗ ﻢﻨﻐ
Aku memelihara kambing di kawasan pengembalaan Makkah.
Begitu juga dengan sabda Nabi:
ﻢﻨﻐﻟا ﻰﻋر ﺪﻗو ﻻا ﻲﺒﻧ ﻦﻣ ﺎﻣ
Tiada Nabi melainkan mengembala kambing
Para sahabat bertanya:
ﷲا لﻮﺳر ﺎﯾ ﺖﻧاو
Adakah engkau juga ya Rasulullah
Nabi menjawab:
ﺎﻧاو
Dan begitu juga aku

Sesungguhnya mencari nafkah dengan titik peluh sendiri itulah rezeki yang
paling berkat di sisi Allah.


Nyatakan kesan daripada peristiwa kematian bapa dan ibu Nabi.
Semak Kendiri 7.2

3.7.4 Menghargai Jasa Ibu Bapa

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

35

Di dalam al-Quran terdapat suruhan supaya seseorang berbuat baik dan berbakti
kepada ibu bapanya yang telah tua, tetapi berbakti terhadap ibu lebih diberi
keutamaan. Nabi pernah bersabda:

“Syurga terletak di bawah tapak kaki ibu”

Di antara adab dan hak terhadap ibu bapa ialah:
1. Mentaati ibu dan bapa dalam semua hal kecuali perintah melakukan
maksiat.
2. Berbicara dengan keduanya dengan sopan dan lemah lembut.
3. Bangun menghormati keduanya apabila mereka datang.
4. Mencium tangan keduanya setiap pagi dan petang.
5. Memelihara nama, kehormatan serta harta benda mereka.
6. Memuliakan mereka dan memberi apa yang mereka pinta.
7. Berbincang dengan mereka dalam segala pekerjaan dan urusan.
8. Memperbanyakkan doa dan memohon ampun untuk mereka.
9. Sentiasa berusaha mengembira dan menyenangkan mereka.
10. Tidak mengangkat suara dihadapan mereka.
11. Tidak memotong percakapan mereka.
12. Tidak keluar rumah tanpa keizinan mereka.
13. Tidak memeranjatkan mereka jika mereka sedang tidur.
14. Tidak melebihkan isteri dan anak dari mereka berdua.
15. Tidak mencela mereka jika mereka melakukan sesuatu yang tidak
memuaskan.
16. Tidak tertawa di dalam majlis mereka jika tidak ada sebab yang menarik
untuk ketawa.
17. Tidak memakan makanan yang ada disisi mereka.
18. Tidak memakan makanan dalam satu hidangan mendahului mereka.
19. Tidak berbaring atau tidur sedangkan mereka masih lagi duduk kecuali
mereka mengizinkannya.
20. Tidak melunjurkan kaki dihadapan mereka.
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

36

21. Tidak berjalan mendahului mereka.
22. Menyahut panggilan mereka serta merta apabila mereka memanggil.
23. Memuliakan sahabat mereka khususnya sesudah mereka mati. Doanya
seperti dalam al-Quran:

¬~4Ò ´¹··O E©÷¹u·EQ¯O- E©E
OT+4O+4O -LOO´¯= ^=Ø÷
Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka memelihara kamu
dengan penuh kasih sayang pada waktu kecil
(Al-Isra - 24)

3.7.5 Anak-anak Yatim di dalam Islam

Mengenai anak-anak yatim pula, Islam memerintahkan bahawa seseorang
penjaga hendaklah memperlakukan anak yatim di bawah jagaan mereka seperti
anak mereka sendiri. Anak-anak yatim perlu di bimbing dan di beri nasihat yang
baik dan benar. Sekiranya mereka mempunyai wang, wang itu hendaklah
dipergunakan untuk mereka dengan cara yang terbaik dan tidak
membelanjakannya secara boros sebelum mereka meningkat dewasa.
Sekiranya penjaganya miskin dia dibenarkan mengambil sedikit upah dari
kekayaan anak yatim itu untuk mengendalikannya. Tetapi sekiranya penjaga itu
bukan orang miskin, dia mesti menahan diri dari mengambil harta anak yatim
tersebut. Anak yatim itu mestilah diberikan hartanya setelah dia dewasa dan
dapat mengendalikan urusan hidupnya sendiri.
3.8 KEMATIAN DATUK NABI

3.8.1 Pengalaman Nabi Bersama Datuk
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

37


Apabila Baginda dikembalikan ke Makkah, datuknya yang sangat tua
memeliharanya dengan baik dan memberikan perhatian serta kasih sayang
terhadapnya. Orang tua itu mempunyai sebuah kerusi panjang bagi dirinya yang
terletak di bawah lindungan Kaabah dan semua anaknya kerap datang ke situ
serta duduk di atas tanah sekelilingnya sebagai tanda hormat. Tetapi apabila
Nabi datang, datuknya mendudukannya di atas kerusi panjang itu bersamanya
dan meletakkannya di atas bahu serta menunjukkan tanda cinta dan sayang
kepada cucunya. Sehingga tiada seorang pun yang berani mencadangkan
kepada orang tua itu agar meletakkan Nabi di bawah bersama bapa saudaranya.

3.8.2 Peristiwa Kematian Datuk Nabi

Selepas ibunya dikebumikan, Nabi pun kembali dengan perasaan yang sangat
sedih bersama hambanya Ummu Aiman ke Makkah. Tidak lama kemudian,
datuknya yang telah terlalu tua dan sangat mengasihi serta memberi perhatian
yang besar terhadapnya pun meninggal dunia ketika Baginda berusia lapan
tahun. Nabi berasa begitu sedih sehingga Baginda mengikuti keranda datuknya
yang sedang di usung sambil menangis di sepanjang jalan. Kematian Abdul
Muttalib merupakan satu pukulan ke atas Bani Hashim kerana tiada seorang pun
dari anak-anak lelakinya yang dapat mengantikan tempat beliau. Tidak ada
seorang Quraisy pun yang dapat menandingi sifat-sifatnya dari segi pemikiran,
keperibadian, keadilan dan kekuatan. Di samping itu, tiada seorang pun yang
mendapat kedudukan yang begitu tinggi dan dimuliakan oleh bangsa Arab.
Sebelum kematiannya, Abdul Muttalib telah mengamanahkan anaknya Abu Talib
supaya menjaga Nabi dengan baik.Latihan

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

38

1. Nyatakan pengalaman Nabi bersama datuknya.
2. Ceritakan peristiwa kematian datuk Nabi.

3.8.3 Kesan Kematian Datuk ke atas Diri Nabi

Nabi menerima ujian Allah dengan sabar dan yakin apa yang berlaku ke atas
dirinya mempunyai hikmah. Walaupun Nabi sayang kepada datuknya, kesedihan
Baginda tidak berpanjangan. Bahkan Baginda tabah menghadapi dugaan yang
besar itu. Di samping itu, Baginda menjadikan peristiwa tersebut sebagai
cabaran untuk meneruskan kehidupan selepas itu.

1. Bersifat Sabar
Walaupun Nabi berasa begitu sedih sekali dengan peristiwa kematian datuknya
sehingga Baginda mengikuti keranda datuknya yang sedang di usung sambil
menangis sepanjang jalan. Namun, Baginda tetap bersabar dan tidak bersedih
sepanjang masa.

2. Bersifat Tabah
Ketabahan Nabi ketika berhadapan ujian dan dugaan dalam usia begitu muda.
Apabila Baginda telah kehilangan tempat bergantung dan tidak dapat di
bayangkan pilu serta sedihnya hati Nabi pada waktu itu.Kesedihan terhadap
kehilangan bapanya masih belum hilang di hati,ibunya pula yang meninggal.
Selepas itu, datuk yang begitu menyayangi Baginda pula meninggal seperti
pepatah Melayu:
3. Menjadikan Peristiwa itu Sebagai Cabaran
“Sudah jatuh di timpa tangga”

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

39

Kematian datuk yang dikasihi dan menjadi tempat Nabi berteduh telah menjadi
cabaran kepada kehidupan Baginda. Namun begitu, Nabi telah menjadikan
peristiwa kematian datuknya sebagai satu cabaran bagi meneruskan kehidupan.

Soalan Latihan

1. Nyatakan kesan kematian datuk Nabi
2. Senaraikan pengajaran-pengajaran daripada peristiwa yang
mendukacitakan Nabi.


3.8.4 Pengajaran dari Peristiwa yang Mendukacitakan Nabi

Menurut Al-Buti di dalam kitabnya Fiqh Al Sirah: Bahawa peristiwa-peristiwa
kewafatan ayahanda, kemudian bonda dan berikutnya datuknya bukanlah secara
kebetulan semata-mata, tetapi mengandungi hikmah-hikmah yang besar yang di
takdirkan oleh Allah yang maha mengetahui. Di sana tidak ada alasan bagi
orang-orang yang mahu mengambil kesempatan bagi memperkecilkan Islam dan
Nabi, kalau-kalau mereka boleh menuduh dan mempunyai alasan kononnya
dakwah dan sifat-sifat yang dimilikinya adalah pengaruh dari ayah, ibu dan
datuknya yang menjadi bangsawan Arab ketika itu. Bagaimanakah perkara ini
boleh berlaku sesudah orang-orang tuanya meninggal dunia secara bertalu-talu.
Kemudian ia dipelihara di kalangan Bani Sa’ad. Tiada gangguan manusia dalam
mentarbiyyahkan Nabi, tetapi di tarbiyyahkan oleh Tuhan yang maha suci dari
segala kecurangan dan kelemahan. Dalam suasana yang jauh dari perasaan
tamakkan pangkat dan harta dunia atau kepentingan duniawi yang lain.
3.8.5 Menyayangi Datuk dan Nenek
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

40


Nabi menunjukkan contoh bagaimana baginda melayan orang-orang tua dengan
baik dan menghormati mereka.
Allah berfirman:
^*R¼u=-4Ò E©÷¹·¯ EE4LE·
´"·e~.- =TR` ROE©^O·O¯- ¬~4Ò
´¹··O E©÷¹u·EQ¯O- E©E
OT+4O+4O -LOO´¯= ^=Ø÷
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang
dan ucapkanlah “Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana
mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil”
(Al-Isra’ -24)

Di antara adab dengan orang tua ialah:
1. Memberi salam kepada yang beragama Islam dan ucap selamat kepada
bukan Islam.
2. Membantu mereka dalam kesusahan.
3. Gunakan perkataan yang baik ketika berbual.
4. Berdiri menghormati kehadiran mereka.
5. Tidak meninggikan suara terhadap mereka.
6. Tidak melunjurkan kaki di hadapan mereka.
7. Tidak mencela perbuatan mereka.
8. Sentiasa mengembira dan menyenangkan mereka.
9. Tidak menganggu ketika mereka sedang tidur.
10. Memuliakan mereka.
11. Memilih masa yang sesuai untuk berbual atau memberi teguran.


Senarai semak
(a) Menyenaraikan perbuatan yang perlu dilakukan sebagai tanda menyayangi
datuk dan nenek.
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

41

Aktiviti
3.9 PEMELIHARAAN NABI OLEH BAPA SAUDARA

3.9.1 Keperibadian Abu Talib

Abu Talib memelihara Nabi bersama-sama anaknya. Beliau bersungguh-
sungguh menunaikan janjinya untuk memelihara dan menjaga Nabi seperti yang
diharapkan oleh Abdul Muttalib. Walaupun Abu Talib mempunyai ramai anak,
namun beliau tetap menyayangi dan bertanggunggjawab ke atas anak
saudaranya itu. Abu Talib memang sudah terkenal sebagai seorang manusia
yang baik hati dan penuh bertanggungjawab terhadap kaum keluarganya.
Walaupun beliau bukanlah seorang yang kaya dan mewah. Dengan sebab itulah
Abdul Muttalib menyerahkan Nabi kepada beliau. Sikap kasih-sayang Abu Talib
terhadap Nabi tidak ubah seperti kasih-sayang Abdul Muttalib terhadap Nabi.
Ketika bersamanya Nabi tidak pernah berkecil hati terhadap Abu Talib, malahan
Baginda sentiasa membantunya dalam urusan di rumah dan di luar rumah.

Perbincangan

1. Bincangkan tentang peribadi Abu Talib.
2. Nyatakan pengalaman-pengalaman yang diperolehi oleh Baginda semasa
di dalam asuhan Abu Talib


3.9.2 Pengalaman yang Diperolehi Nabi semasa Bersama Beliau

Di antara pengalaman yang diperolehi Nabi semasa tinggal bersama bapa
saudara Baginda ialah:

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

42

1. Baginda telah berkerja sebagai pengembala kambing untuk mendapatkan
upah. Daripada upah itu Baginda dapat juga meringankan beban yang di
tanggung oleh Abu Talib.
2. Pergi ke negeri Syam untuk menguruskan perniagaannya di sana. Usia
Baginda pada ketika itu 12 tahun.
3. Pemergian Baginda ke Syam telah memberikan pengajaran dan
pengalaman yang cukup banyak kepada Baginda. Selain berpeluang
melihat tempat-tempat menarik di sana, Baginda juga berpeluang
mengenali masyarakat luar dan mengikuti berita-berita orang Rom. Di
samping itu, Baginda juga dapat meninjau sejauh mana kebenarannya
agama Nasrani dan agama-agama lain yang dianuti oleh penduduk Syam.
4. Baginda juga melakukan perniagaan di Makkah dan di pasar-pasar yang
berdekatan seperti Ukaz, Majannah dan Dhu al-Majaz. Di sana Baginda
berkesempatan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pidato, syair
dan sajak daripada pemidato-pemidato dan penyair-penyair Arab, Yahudi
dan juga Nasrani.

3.9.3 Keadaan Nabi di Pelihara oleh Bapa Saudara Baginda

Semasa berada di bawah pemeliharaan bapa saudara, Baginda telah di asuh
dan di jaga dengan baik. Perubahan positif telah banyak berlaku dalam pelbagai
segi ke atas diri Baginda samaada kecerdasan akal, perkembangan jasmani,
mempunyai sakhsiah yang unggul dan kekuatan kerohaniah.

1. Kecerdasan Akal

Baginda telah menyaksikan peristiwa perjanjian al-Fudul yang dimenterikan di
rumah Abdullah bin JadÊan. Di dalam perjanjian tersebut mereka berjanji
memberi pertolongan kepada orang yang lemah dan dizalimi di Makkah serta
berusaha untuk membasmikan kezaliman di Makkah. Nabi sungguh kagum
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

43

dengan perjanjian ini walaupun berlaku di zaman jahiliah. Ini membuktikan Nabi
mempunyai kecerdasan akal untuk memilih kebenaran walaupun masih remaja.


2. Perkembangan Jasmani
Dalam lengkongan usia 14 atau 15 tahun, Nabi telah menyertai peperangan di
antara Quraisy dengan Qais. Baginda menyertai peperangan tersebut dengan
memungut anak-anak panah musuh untuk bapa saudaranya. Pengalaman ini
mentarbiyyahkan Nabi dengan sifat kepahlawanan dan kesabaran di medan
perang.

3. Kekuatan Rohaniyyah
Dapat dilihat ketika Baginda menghadapi ujian, di mana Nabi menjadi orang
yang paling tahan menghadapinya, samaada ujian tekanan atau ujian
kemewahan. Ketika menghadapi musuh dan segala ancaman, Bagindalah orang
yang paling berani dan tahan cabaran. Ketika Islam memperolehi kemenangan
terdapat banyak kemewahan dan kekayaan. Namun dengan kekuatan roh
menjadikan Baginda tidak bergelumang dan cenderung serta tidak dapat
dipengaruhi oleh sesiapapun supaya tunduk kepada kebendaan. Hati Baginda
hanya bergantung kepada Allah.

4. Sakhsiah yang Unggul
Semasa Nabi mula memasuki gerbang kedewasaan dan keremajaan. Baginda
mula bertungkus-lumus dan menyingsing lengan mencari rezeki halal, seharian
menternak kambing. Nabi pernah menceritakan: “Dahulu pernah aku menternak
kambing penduduk Makkah dengan upahnya beberapa karat sahaja”

Allah telah mengawal dan mengawasi zaman keremajaan Nabi. Oleh itu Baginda
tidak pernah menyeleweng seperti pemuda-pemuda lain dan berhubung dengan
hal ini Baginda sendiri menceritakan kepada kita mafrumnya: “Aku tidak pernah
teringat hendak melakukan seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian besar
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

44

orang-orang jahiliyyah, kecuali dua kali tetapi dielak dan dijauhkan oleh Allah.
Lepas itu aku tak ingat-ingat lagi hinggalah aku diutuskan”


3.9.4 Kesan Pengalaman Nabi Bersama Bapa Saudaranya.

1. Baginda memahami erti keperitan dan ujian dalam kehidupan.
2. Mempunyai sifat yang mulia, akhlak yang baik, bencikan kemungkaran,
berani dan menerima segala kebaikan.
3. Mempunyai daya juang dan jati diri yang utuh.
4. Baginda lebih suka hidup berdikari berbanding dengan mengharapkan
bantuan orang lain.
5. Baginda berminat dalam bidang perniagaan dan menternak kambing.
6. Baginda berminat untuk menambah ilmu pengetahuan terutama pidato,
syair dan sajak.

RUMUSAN

Sebagai rumusannya, topik ini merupakan asas untuk anda memahami
pentingnya memahami sirah Rasulullah s.a.w dari awal iaitu sebelum baginda
dilahirkan. Sirah Rasulullah s.a.w bukanlah cerita sejarah yang kadang-kadang
faktanya di selewengkan. Tetapi sirah adalah satu riwayat yang benar dan sahih.PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

45


TAJUK 4
ANALISIS HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SIRAH DALAM
SUKATAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 3
DAN 4

4.0 SINOPSIS

Dalam topik ini, kita akan mempelajari tajuk-tajuk sirah dari Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam tahun tiga dan tahun empat. Pelajaran sirah tahun tiga
membincangkan mengenai pekerjaan Nabi Muhammad S.A.W. Ini termasuklah
zaman kanak- kanak Baginda sehingga ke zaman dewasa iaitu semasa
Baginda menjadi seorang usahawan. Kemudian, topik ini juga membincangkan
tentang perkahwinan Nabi Nabi Muhammad S.A.W, peristiwa Hajarul Aswad dan
peristiwa di gua Hira’. Tajuk-tajuk sirah tahun empat pula ialah berkaitan Mukjizat
al-Quran, Dakwah Rasulullah secara sulit dan terang, Hijrah ke Habsyah,
Pembesar Mekah menerima seruan Rasulullah s.a.w. dan tentangan terhadap
Rasulullah s.a.w, Pelajar bolehlah merujuk kepada bahan sumber yang lain
untuk menambah maklumat dan kefahaman berkaitan tajuk-tajuk tersebut seperti
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam dan buku-buku teks Pendidikan
Islam dalam bahagian sirah.

4.1 HASIL PEMBELAJARAN

1. Mengenalpasti tajuk-tajuk sirah tahun tiga dan tahun empat
2. Memperincikan dan menghuraikan isi kandungan sirah dalam sukatan
pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun tiga dan tahun empat
3. Merumuskan pengajaran yang dapat diteladani dari pelajaran sirah tahun
tiga dan tahun empat.
4. Mengaplikasi teknik mengajar dengan berkesan;
5. Menggunakan Bahan Bantu Mengajar yang sesuai dengan topik.

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

46

4.2 KERANGKA TAJUK

4.3 PEKERJAAN NABI NABI MUHAMMAD S.A.W

4.3.1 Semasa Kecil Membantu Bapa Saudara

Semasa Muhammad b. Abdullah berumur enam tahun, ibunya Siti Aminah
meninggal dunia. Oleh itu, NabiMuhammad dipelihara oleh datuknya Abdul
Muttalib ketua Mekah. Walaupun, Abdul Muttalib ketua Mekah, tetapi hidupnya
miskin kerana hartanya dihabiskan memberi khidmat dan melayan
tetamutetamuKaabah.

Daripada itu, boleh dikatakan sejak kecil Nabi Muhammad belajar kehidupan
fakir miskin dan menjadi anak muda yang tahan lasak serta berhemah tinggi.
Nabi Muhammad juga menjadi orang yang benarbenar tahu bagaimana
Sukatan Pelajaran Sirah
Tahun 4 Tahun 3
Perkahwinan Nabi
Muhammad s.a.w

Pekerjaan Nabi Muhammad
s.a.w

Mukjizat al-Quran


Dakwah Nabi Muhammad
s.a.w Secara Sulit dan
Terang

Peristiwa Hajarul AswadPeristiwa Di Gua Hira’PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

47

kehidupan fakir miskin.Nabi Muhammad sentiasa menemani datuknya Abdul
Muttalib dalam majlis-majlisnya. Selama dua tahun Nabi Muhammad menghadiri
semua majlis Abdul Muttalib yang sentiasa menerima kunjungan demi kunjungan
daripada semua pembesar Arab. Ini merupakan suatu persediaan Allah kepada
junjungan besar S.A.W belajar cara bersosial.

Selepas Nabi Muhammad berumur lapan tahun, Abdul Muttalib pula meninggal
dunia. Nabi Muhammad dibela pula oleh bapasaudaranya AbuTalibyang juga
ketua Mekah, menggantikan ayahnya Abdul Muttalib. Abu Talib, disebabkan
beliaumempunyai tangggungan anak yang ramai, kehidupannya lebih miskin
kalau dibandingkan dengan kehidupan ayahnya.Ramai anak-anak beliau yang
bekerja untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh ayah
mereka, termasuklah juga junjungan S.A.W yang bekerja dengan sepupu
Baginda,mengembala kambing. Baginda tidaklah dibesarkan dalam kehidupan
yang mewah, tetapi dalam kehidupan yang susah, Baginda terpaksa berdikari
sejak daripada Baginda kecil lagi. Ini menjadikan Baginda seorang yang
berhemah tinggi serta tidak mengharapkan pertolongan dan bantuan orang lain.

Tugasan Baginda menyebabkan Baginda sentiasa berada diluar kota Mekah,di
padang pasir untuk menjaga kambing-kambing peliharaan Baginda. Kadang-
kadang berhari-hari dan bermalam-malam Nabi Muhammad tidak balik ke Mekah.
Hidup dipadang pasir berseorangan jauh dari pada kesibukan dan hiruk-pikuk
orang ramai adalah juga suatu proses pendidikan kepada Baginda S.A.W.
Baginda akan belajar mengasihi haiwan atau binatang-binatang ternakan.

Rajah 4.1: Menggembala kambing mempunyai signifikan yang khusus dalam
pembentukan sahsiah seorang nabi
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

48


Selain daripada itu, kebanyakan masa Baginda berseorangan, ini memberi
peluang kepada Baginda untuk memerhati serta memikirkan tentang kebesaran
pencipta dengan memerhatikan kejadian matahari, bulan, bintang, pertukaran
siang dan malam serta segala disekelilingnya. Dalam masa yang sama, dapat
menilai diri sendiri.Ini menjadikan Baginda seorang yang banyak berfikir serta
bijak dan peka dalam menilai diri serta perubahan sekeliling. Jika Baginda
berada di kota atau di bandar Mekah kesibukan kehidupan dan hiruk pikuk
bising di bandar tidak memberi ruang kepada Baginda untuk memerhati serta
memikirkan kejadian alam, apatah lagi untuk menilai diri sendiri.


4.3.2 Semasa Dewasa: Berniaga/ Usahawan

Bapa saudara Baginda, AbuTalib dalam masa yang sama sibuk berniaga. Ketika
Baginda berumur 12 tahun, AbuTalib telah bercadang untuk keluar berniaga ke
Syam. Apabila Nabi Muhammad S.A.W mengetahui rancangan bapa saudara
Baginda, Baginda meminta keizinan untuk bersama-sama menyertai misi
perdagangan bapa saudara Baginda. Memahami keinginan Baginda, Abu Talib
akhirnya membenarkan Baginda samasama menyertai misi dagang teresbut.
Inilah merupakan kali pertama Rasullullah keluar dari pada kota Mekah. Sebelum
sampai ke Syam, rombongan dagang tersebut telah berhenti rehat berhampiran
gereja, iaitu rumah ibadat Kristian. Ketika itu, ketua paderi gereja tersebut iaitu,
Buhaira telah memerhati rombongan tersebut daripada jauh. Beliau merasa amat
pelik,ini kerana sepanjang perjalanan,rombongan tersebut sentiasa diliputi awan.

Buhaira yang merasa kehairanan, betul-betul ingin berkenalan dengan ahli-ahli
rombongan tersebut dan mengetahui rahsia di sebalik kejadian awan yang
sentiasa memayungi mereka. Lantas, beliau mengarahkan orang-orangnya
menyediakan makanan yang banyak dan menjemput semua ahli rombongan
makan ditempatnya. Beliau juga berpesan semua ahli rombongan dijemput tanpa
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

49

ada pengecualian seorangpun. Semua ahli rombongan telah menyertai jamuan
makan Buhaira kecuali Rasullulah, ini memandangkan Bagindalah yang paling
muda, maka Baginda ditinggalkan untuk menjaga barangbarang mereka.
Buhaira telah memerhati satu persatu setiap ahli rombongan, tiada seorangpun
yang menarik perhatian beliau,lantas beliau menanyakan kepada ketua
rombongan tentang kedatangan kesemua ahli rombongan. Kemudian mereka
teringat tentang seorang budak muda yang ditinggalkan untuk menjaga
barangbarang mereka. Buhaira meminta supaya dijemput sama budak tersebut
untuk samasama menyertai jamuantersebut.

Memang benar, apabila Buhaira berjumpa sahaja dengan Rasulullah, beliau
merasai keistimewaan yang terdapat pada diri Baginda. Apabila beliau berbual
dengan Nabi Muhammad, Buhaira ada bertanyakan beberapa soalan kepada
Baginda, oleh kerana kebiasaan orang Arab untuk bersumpah dengan al-Latta
dan al-Uzza, Buhaira menggunakan sumpah ini apabila bertanya Rasulullah
sekalipun beliau sendiri tidak beriman dengan al-Latta dan al-Uzza.Buhaira
berkata, “Demi al-Latta dan al-Uzza,aku ingin bertanya kepadaka mu”.
JawabBaginda, “Minta maaf pendeta, kamu jangan tanya aku dengan nama al-
Latta dan al-Uzza, demi Tuhan tidak ada yang paling aku benci lebih daripada al-
Latta dan al-Uzza.” Muhammad tidak pernah menyembah atau sujud kepada
berhala sejak kecil walaupun itulah suasana kehidupan keluarga dan kaumnya
ketika itu.

Buhaira berkata,“Kalau begitu,aku bertanya kepada kamu dengan nama Allah.”

Baginda menjawab“Ya,tanyalah aku dengan nama Allah”.

Banyak soalan yang telah ditanya oleh Buhaira, kesemuanya membenarkan apa
yang disangka-sangka oleh Buhaira. Akhir sekali Buhaira meminta melihat
belakang Nabi Muhammad. Sahlah sangkaannya, Buhaira dapat melihat
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

50

Khatamun Nubuwwah iaitu tanda lahir Allah mengutuskan nabi dan rasul untuk
manusia yang ada di belakang Muhamamad.

Selepas itu Buhaira bertanya kepada Abu talib,“Apa ikatan kamu dengan anak ini?

Abu Talib mengatakan,“Ini adalah anak saya”. Buhaira berkata,“Tidak sepatutnya
ayahnya masih hidup”.

Abu Talib berkata, “Ya benar! Ayahnya sudah meninggal dunia, ini anak
saudaraku”.

Di situ Buhaira menasihatkan AbuTalib supaya membawa Nabi Muhammad bin
Abdulah segera pulang ke Mekah, ini kerana dibimbangi jika Baginda dibawa ke
Syam, orang-orang Yahudi akan menemui Baginda dan akan membunuhnya.
Disebabkan misi perdagangannya belum selesai, Abu Talib telah mengupah
orang untuk membawa kembali Rasullulah ke Mekah dan dia meneruskan
perjalanan hingga ke Syam tanpa membawa bersama Rasullulah.

4.4 PERKAHWINAN NABI MUHAMMAD S.A.W

Siti Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita kaya daripada keturunan
suku Abdul Uzza bin Qusai bin Kilab di Mekah ketika itu. Kekayaan Siti Khadijah
adalah menyamai perniagaan semua orang Quraisy yang lain. Kejujuran dan
keperibadian mulia Rasullulah telah menarik hati Siti Khadijah untuk
menawarkan Baginda menguruskan perniagaan beliau ke Syam. Rasullulah
telah menerima tawaran tersebut dan telah bertolak ke Syam dengan ditemani
salah seorang pekerja Siti Khadijah iaitu Maisarah.Benarlah kata orang, jika
ingin mengenali peribadi sebenar seseorang itu, dengan musafir bersama-sama.

Sepanjang perjalanan Maisarah telah merasai keunggulan akhlak Rasullulah.
Sifat penyayang,serta berlemah lembut dengan setiap orang yang ditemui
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

51

sepanjang pergaulan Baginda dengan mereka telah betulbetul menarik perhatian
Maisarah. Maisarah juga telah melihat kejadian yang lebih pelik sepanjang
perjalanan, iaitu awan sentiasa menaungi mereka dari pada panas terik matahari.

Dalam perjalanan ke Syam itu, rombongan yang bersama dengan Rasullulah,
telah berhenti rehat berdekatan dengan rumah ibadat paderi Buhaira yang
ditemui Baginda sebelum ini, semasa Baginda menyertai misi dagang dahulu
bersamasamaAbu Talib, bapa saudara Baginda. Tapi ketika ini, Buhaira telah
meninggal dunia.Paderi lain yang telah menggantikan Buhaira, paderi itu juga
meyedari perkara yang sama, iaitu awan sentiasa mengiringi perjalanan
Rasullulah dan Maisarah. Rasullulah juga tidak berhenti di tempat biasa yang
rombongan dagang biasanya berhenti rehat, tetapi Baginda berhenti rehat di
tempat lain, iatu disebatang pokok yang berdekatan. Apabila Baginda bernaung
di bawahnya, paderi tersebut telah melihat dahan dan ranting-ranting pokok
bergerak menaungi Rasullulah daripada cahaya matahari.


Cuba sama-sama kita fikir
Semua Rasul yang diutuskan akan membuat pekerjaan mengembala kambing.
Apakah kepentingan pekerjaan ini kepada pembentukkan sahsiah seorang
Rasul.

Perkara ini menimbulkan tanda tanya kepada paderi tersebut, siapakah
gerangan mereka ini, lalu paderi telah datang untuk bertemu dengan Maisarah
dan pelbagai soalan telah ditanya pada Maisarah. Paderi tersebut kemudiannya
menunjukkan kepada Maisarah pokok yang menjadi tempat Nabi Muhammad
berteduh.

Paderi kemudiannya berkata, “Hanya seorang nabi sahaja yang berteduh di
bawah pokok ini”.

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

52

Maisarah menjadi bertambah pelik mendengar hal ini. Bahkan di sepanjang
perjalanan dan sepanjang mereka berada di Syam, pelbagai perkara ajaib yang
disaksikan oleh Maisarah. Akhlak Baginda,kasih sayang Baginda, kemampuan
Baginda berhadapan dengan semua lapisan semua orang, belas kasihannya
kepada orang miskin dan kejujurannya menyebabkan semua orang datang
kepadanya.

Hasil daripada pergaulan yang mesra, jujur dalam tutur kata, prihatin dengan
keperluan pelanggan menyebabkan misi perniagaan Siti Khadijah kali ini yang
diterajui oleh Rasullulah telahmencapai objektif dan berjaya meraih keuntungan
yang berlipat kali ganda mengatasi rombongan dagang lain. Misi kali
mencatatkan keuntungan tertinggi berbanding dengan misi perniagaan yang
dihantar sebelumnya.

Kita telah lihat Rasulullah telah dilatih oleh Allah untuk menghadapi situasi yang
pelbagai, antaranya; pergaulan dengan orang miskin, dengan pembesar iaitu
semasa Baginda bersama dengan datuk Baginda, Abdul Muttalib, situasi dalam
peperangan , semasa Baginda tinggal bersamasama dengan Abu Talib yang
merupakan ketua Quraisy ketika itu, menggembala kambing, cabaran hidup
berdikari, interaksi dengan hamba atau pekerja bawahan, dan alam sekitar iaitu
semasa perjalanan Baginda bersama-sama Maisarah, dan seterusnya
mengendalikan harta atau perniagaan. Ini merupakan antara persediaan Allah
untuk memantapkan lagi keperibadian Baginda untukmemikul tanggungjawab
suci di kemudian hari sebagai seorang rasul,utusan Allah.

Hasil daripada perniagaan kali ini, menjadikan Siti Khadijah sangat senag hati
dengan Rasullulah.Ini ditambah pula dengan cerita-cerita yang dibawakan oleh
Maisarah tentang ketinggian akhlak serta kebijaksanaan Rasullulah dalam
menguruskan perniagaan. Pengalaman-pengalaman semasa perjalanan mereka
juga diceritakan Maisarah kepada Siti Khadijah. Ini menambahkan lagi
kekaguman beliau kepada Rasullulah. Kekaguman ini, menarik hati Siti Khadijah
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

53

untuk menjadi isteri kepada Rasullulah. Rasulullah ketika itu masih lagi bujang
dan umur Baginda dua puluh lima tahun, sementara umur Siti Khadijah adalah
empat puluh tahun, seorang janda yang sudah kematian dua orang suami
sebelum ini.

Siti Khadijah adalah seorang wanita mulia, baik hati,cantik,kaya dan daripada
golongan bangsawan. Segala keistimewaan terdapat pada beliau, ini menarik
ramai pembesar Mekah berminat untuk memperisterikan beliau, tetapi beliau
menolaknya.Tetapi kekaguman beliau dengan keunggulan peribadi Rasullulah
telah membuka hati Siti Khadijah untuk berkahwin. Beliau kemudiannya
menghantar wakil kepada Rasullullah untuk menyampaikan hasrat beliau.

Akhirnya berkahwinlah Siti Khadijah dengan Rasullulah. Abu Talib yang
menguruskan perkahwinan bagi pihak Rasullulah dan mengetuai majlis akad
nikah. Tempoh perkahwinan Rasullullah dengan Siti Khadijah sehingga Siti
Khadijah kembali ke rahmatullah berlangsung adalah selama dua puluh lima
tahun. Dalam tempoh perkahwinan ini, Rasullulah hanya beristerikan Siti
Khadijah. Hanya selepas kematian Siti Khadijah dan umur Baginda ketika itu
lima puluh tahun barulah Rasullullah berkahwin dengan isteri-isteri Baginda yang
lain.

Hasil perkahwinan Baginda dengan Siti Khadijah, Baginda dianugerahi dua
orang anak lelaki, Qasim dan Abdullah dan empat orang perempuan. Anak lelaki
ketiga Baginda dilahirkan oleh Mariah Qibtiah. Kesemuanya meninggal semasa
mereka kecil lagi. Manakala, anak-anak perempuan pula adalah Ruqayah,
Zainab, Ummu Kalthum dan Fatimah. Kesemuanya mereka hidup sampai ke
zaman Islam.

Siti Khadijah adalah seorang isteri yang sangat banyak berkorban kepada
Rasullulah dan perjuangan suci Islam. Dengan harta dan kedudukan yang
dipunyai beliau, beliau banyak membantu ke arah perjuangan suci suaminya
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

54

dalam menyebarkan ajaran suci Islam. Selepas mengahwini Siti Khadijah,
Rasullulah terus menguruskan perniagaan istei Baginda, tetapi Baginda tidak lagi
keluar menggembara mengetuai misi dagang, Baginda hanya menguruskannya
dari Kota Mekah sahaja.

Nyatakan sifat-sifat terpuji Rasullulah dalam kehidupan perkahwinan
Baginda dengan Siti Khadijah.

4.5 PERISTIWA HAJARUL ASWAD

Dalam tempoh itu juga banjir besar telah melanda Kota Mekah sehingga
menyebabkan Kaabah hampir runtuh. Kabilah-kabilah Arabberpakat membina
semula Kaabah,masing-masing menyumbang duit dalam usaha membaik pulih
Kaabah. Selepas dana terkumpul, timbul masalah baru, iaitu mereka tidak
mempunyai kepakaran untukmembina semula Kaabah, memandang pembinaan
Kaabah daripada batu bata. Rumah orang Arab Mekah pada masa itu, daripada
tanah,mereka tidak mempunyai kepakaran membina rumah daripada batu bata.

Akhirnya mereka menemui orang boleh membantu mereka membina binaan
daripada batu,selesai daripada pembinaan timbul pula masalah yang baru iaitu,
meletakkan Hajarul Aswad ketempatnya kembali. Masing-masing puak berebut
untuk meletakkanya. Pada meletakkan peluang untuk meletakkan Hajarul Aswad
di tempatnya merupakan satu kemuliaan yang besar, masing-masing ingin
memiliki kemuliaan tersebut. Peperangan antara empat suku Arab Mekah, iaitu;
Bani Quraisy, Bani Auf, Bani Abdul Dar dan Bani Makhzum, hampir tercetus hasil
daripada perebutan tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari
hakim bagi meredakan perebutan tersebut. Hakim memutuskan orang yang
pertama kali masuk ke Masjidil haram, dialah yang akan memutuskan siapayang
paling layak meletakkan kembali Hajarul Aswad itu ke tempatnya.

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

55

Masing-masing menunggu dengan penuh debaran siapakah gerangan yang
pertama kali memasuki Masjidil Haram. Apabila melihat Nabi Muhammad bin
Abdullah merupakan orang yang pertama memasuki Masjidil Haram, masing-
masing menarik nafas lega. Ini kerana Rasullullah disenangi oleh semua pihak,
Baginda dikenali sebagai al-Amin (amanah, orang yang paling dipercayai).
Kesemua pihak bersetuju dengan perlantikan Rasullullah orang yang
bertanggungjawab untuk menyelesaikan pertelingkahan mereka.

Rasullullah dengan kebijaksanaan Baginda menyelesaikan pertelingkahan
dengan dengan penuh aman damai dan memuaskan hati semua pihak.
Rasullullah membuka serbannya, kemudian meletakkan Hajarul Aswad di
tengah-tengah serban dan kesemua ketua suku mengangkat serban ini
bersama-sama dari penjuru masing-masing. Apabila sampai ke penjuru
Kaabah,Rasullullah meletakkan Hajarul Aswad ketempatnya yang asal.
Kebijaksanaan dalam pengadilan dalam peristiwa Hajarul Aswad telah berjaya
menyelamatkan kaum Quraisy daripada peperangan saudara antara mereka.
Rumusan bagi tajuk-tajuk sirah tahun tiga:

• Rasullullah telah mula hidup berdikari sejak Baginda kecil lagi; iaitu semasa
Baginda tinggal bersamasama bapa saudaranya Abu Talib, Baginda telah
memelihara kambing.

• Rasullullah telah mengikut bapa saudaranya berdagang ke Syam semasa umur
Baginda dua belas tahun.

• Semasa muda Rasullullah juga telah keluar berdagang membawa barangan Siti
Khadijah ke Syam.

• Perkahwinan Rasullullah dengan Siti Khadijah semasa Baginda berumur dua
puluh lima tahun, manakala umur Siti Khadijah pula empat puluh tahun.
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

56

• Peristiwa Hajarul Aswad membuktikan keunggulan peribadi Rasullullah yang
amanah,jujur,adil serta bijaksana,dan telah mendapat pengiktirafan kaumnya.


Bincangkan
Mengapakah kesemua kabilah Arab Mekah bersetuju dengan perlantikan
Rasullulah sebagai hakim untuk menyelesaikan pertelingkahan mereka?
AKTIVITI 7.1

4.6 PERISTIWA DI GUA HIRA’

Sekarang, mari kita pelajari tajuk-tajuk sirah tahun empat bermula dengan tajuk
peristiwa di gua Hira’ (rujuk Rajah 4.1) dengan melihat permulaan wahyu
diturunkan.

4.6.1 Permulaan Wahyu

Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti (1991) menjelaskan bahawa Nabi
Muhammad s.a.w. telah menuju ke gua Hira’ yang terletak di sebuah bukit yang
dikenali dengan Jabal Nur di bahagian sebelah barat laut Makkah untuk
mengasingkan diri. Di sanalah baginda beribadah kepada Allah s.w.t. Tujuan
baginda s.a.w. mengasingkan diri di Gua Hira’ adalah untuk:
 Beribadat kepada Allah s.w.t berdasarkan syariat Nabi Ibrahim a.s. yang
berupa solat, zikir dan lain-lain;
 Mengasingkan diri daripada suasana Jahiliah yang bermaharajalela di
Bumi Makkah; dan
 Membersihkan jiwa sambil bertafakur memikirkan kebesaran Ilahi.

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

57
Rajah 4.2: Gua Hira’ tempat wahyu pertama diturunkan
Sumber: www.islamweb.net.

Nabi Muhammad s.a.w. berulang alik dari rumah ke gua Hira’ (Rajah 6.2) selama
beberapa bulan. Pada suatu hari baginda mendapat mimpi yang benar iaitu
ternampak cahaya seperti pancaran sinar yang terang di waktu pagi yang
memberi tanda akan datangnya kebaikan. Pada 17 Ramadan tahun 610M,
sedang baginda beribadah di gua Hira’ datanglah malaikat Jibril a.s membawa
wahyu daripada Allah s.w.t., lalu mengajar baginda membaca. Maka berlakulah
dialog antara Nabi Muhammad s.a.w. dan malaikat Jibril a.s. seperti berikut:

Jibril: Bacalah! (wahai Muhammad).

Muhammad: Saya tidak pandai membaca !

Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad s.a.w. dengan kuat, kemudian
melepaskannya dan menyuruh lagi baginda membaca. Jibril a.s. telah
mengulangi sebanyak tiga kali tetapi Nabi Muhammad s.a.w. tetap menjawab
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

58

bahawa baginda tidak tahu membaca. Lalu malaikat Jibril a.s membaca ayat 1
hingga 5 dari Surah al-ÂAlaq sebagai ayat-ayat yang pertama diturunkan Tuhan.
Lima ayat tersebut bermaksud:
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari
segumpal darah. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang Amat Pemurah, yang
mengajar manusia dengan perantaraan kalam (menulis,membaca). Dia
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
(al-Alaq 96: 1-5)

Setelah itu, Rasulullah s.a.w. pun pulang dalam keadaan ketakutan lalu
menemui Khadijah binti Khuwailid r.ha dirumahnya, sambil berkata:
“Selimutkanlah daku! selimutkanlah daku!”. Baginda s.a.w. lantas diselimutkan
sehingga hilang rasa gerun dan takut. Akhirnya, baginda s.a.w. menceritakan
kepada Khadijah tentang peristiwa aneh yang berlaku ke atas dirinya, lalu
Khadijah r.ha berkata: “Tak mungkin. Demi Allah, Allah tidak sekali-kali akan
menghina kamu. Kamu menyambung silaturrahim, menanggung pihak yang
lemah, memberi pendapatan kepada yang tidak berharta, memuliakan tetamu
dan menolong mereka yang hak”.

Rasulullah s.a.w. terus di bawa oleh Khadijah menemui Waraqah bin Naufal bin
Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah dan penulis kitab Injil dalam bahasa Al-
Ibrani lantaran beliau merupakan penganut agama Kristian di zaman Jahiliah.
Baginda s.a.w. telah menceritakan peristiwa yang telah baginda alami semasa di
gua Hira’. Lantas Waraqah yang ketika itu telah tua dan buta berkata: “Ia adalah
Namus (pembawa wahyu, iaitu Jibril) yang pernah turun kepada nabi Musa a.s”.

Alangkah baiknya kalau aku masih muda remaja dan kuat. Semoga aku masih
hidup ketika kaum kamu mengusirmu keluar”. Nabi s.a.w. bertanya: “Apakah
mereka akan mengusirku“. Lalu Waraqah itu menjelaskan: “Ya! Tiada seorang
lelaki yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa, pasti akan dimusuhi.
“Sekiranya aku sempat dengan hari itu, aku akan menolong kamu semampuku”.
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

59

Namun, tidak berapa lama setelah itu, Waraqah pun meninggal dunia sebelum
sempat menunaikan hajat murninya itu.

Kesimpulannya, peristiwa Nuzul al-Quran merupakan satu rakaman sejarah
dalam kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. Nuzul al-Quran ini seterusnya terjadi
berperingkat-peringkat menjadi lengkap sebagaimana kitab al-Quran yang ada
pada kita hari ini. Peristiwa Nuzul al-Quran berlaku pada malam Jumaat, 17
Ramadan bersamaan 610M, ketika usia Nabi Muhamad s.a.w. 40 tahun.
Perkataan Al-Nuzul bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah. Bila disebut
bahawa al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi s.a.w. maka ia memberi makna
terlalu besar kepada umat Islam terutamanya yang serius memikirkan rahsia al-
Quran.

4.6.2 Pengajaran Kisah

Mustafa al-Siba`ie (2004) menghuraikan beberapa pengajaran dan iktibar yang
dapat anda ambil daripada peristiwa agung turunnya wahyu pertama ini.
Antaranya adalah seperti berikut:

a) Apabila Allah ingin mendorong seseorang hamba berdakwah kepada
kebaikan dan pengislahan, Dia akan memasukkan ke dalam hatinya, rasa
benci kepada kesesatan dan kerosakan yang dilakukan oleh
masyarakatnya.
b) Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah bercita-cita menjawat tugas
kenabian dan kerasulan. Apa yang Allah s.w.t ilhamkan kepada Baginda
hanyalah rasa cinta untuk berkhulwah melakukan ibadat. Allah
mengilhamkan perasaan tersebut sebagai proses pembersihan dan
persediaan rohani untuk memikul bebanan risalah. Sekiranya Baginda
s.a.w. bercita-cita memperolehi kenabian, nescaya Baginda tidak takut
malah bersedia ketika wahyu diturunkan kepadanya, tetapi yang berlaku
sebaliknya. Pentingnya merujuk kepada orang yang berilmu untuk
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

60

kepastian terhadap perkara penting yang berlaku. Rasul s.a.w.
sebenarnya telah mendapat kepastian bahawa Baginda adalah Rasul,
setelah melihat Jibril a.s. Namun kepastian itu menjadi lebih kuat setelah
Waraqah bin Naufal menegaskan perkara itu kepada Baginda s.a.w. Ini
menunjukkan peri pentingnya ilmu dalam kehidupan kita agar kita tidak
sesat dan silap arah pedoman.


Perbincangan
Setelah anda membaca dan menyelusuri secara ringkas riwayat hidup Nabi
Muhammad s.a.w. seperti yang dinyatakan di atas. Sila bincangkan isu-isu
berikut:
a) Di manakah baginda s.a.w. mengasingkan diri dan apa sebabsebabnya?
b) Apakah peristiwa yang berlaku ketika beliau mengasingkan diri?
c) Huraikan tiga pengajaran daripada kisah Nuzul al-Quran tersebut.
Bincangkan dengan akan anda!

4.7 MUKJIZAT AL-QURAN

Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan Allah s.w.t. kepada nabi
Muhammad s.aw untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Seterusnya,
kita akan selami makna dan mukjizat al-Quran.

4.7.1 Makna al-Quran

Manna’ al-Qattan (2000) menjelaskan bahawa kalimah al-Qur’an dalam bahasa
Arab berasal daripada kata kerja qara’a yang bermaksud mengumpul dan
menghimpunkan sesuatu. Adapun perkataan al-Qira’ah pula memberi maksud
menghimpunkan huruf-huruf dan perkataan-perkataan tertentu dalam bacaan.

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

61

Al-Qur’an sama seperti al-Qira’ah yang merupakan kata terbitan daripada qara’a
– qira’atan – qur’anan. Kitab al-Quran al-Karim ini dinamakan sedemikian
lantaran ia menghimpunkan segala ilmu-ilmu. Imam al-Zarkasyi (1994) pula
menjelaskan definisi al-Quran yang lebih ringkas iaitu: “Kalam Allah yang
diturunkan sebagai mukzijat dan dikira ibadat dengan pembacaannya”. Subhi al-
Saleh (2000) pula menerangkan bahawa kitab suci ini mempunyai beberapa
nama yang lain selain daripada al-Quran, iaitu: al-Furqan, al-Zikr, al-Tanzil dan
al-Kitab. Setelah anda membaca dan menyelusuri secara ringkas riwayat hidup
Nabi Muhammad s.a.w. seperti yang dinyatakan di atas.


Sila bincangkan isu-isu berikut:
a) Di manakah baginda s.a.w. mengasingkan diri dan apa sebabsebabnya?
b) Apakah peristiwa yang berlaku ketika beliau mengasingkan diri?
c) Huraikan tiga pengajaran daripada kisah Nuzul al-Quran tersebut.
Bincangkan dengan rakan anda!
AKTIVITI 6.1
4.7.2 Mukjizat al-QuranRajah 4.3: Imej bulan terbelah
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

62

Sumber: www.henmobil.com/.../perang/Bulan terbelah.jpg

Aboebakar Atjeh (1980) menerangkan bahawa Al-Quran al-Karim merupakan
mukjizat yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada junjungan besar kita Nabi
Muhammad s.a.w. Ia merupakan mukjizat yang terbesar dan yang termulia, yang
ditinggalkan untuk umatnya sebagai panduan hidup kita. Ia merupakan kitab luar
biasa yang memberikan undang-undang dan pedoman hidup yang tidak dapat
diciptakan oleh manusia. Keadilannya yang abadi untuk segala bangsa dan nusa,
bagi setiap zaman dan masa. Rajah 6.3 menunjukkan imej bulan terbelah adalah
bukti kekal mukjizat al-Quran al-Karim. Al-Quran sama ada bahasa atau isi
kandungannya, merupakan mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi
Muhammad s.a.w. kerana ketidakmampuan manusia untuk mendatangkan yang
seumpamanya membuktikan bahawa kitab

Al-Quran adalah daripada Allah s.w.t. Tegasnya, mukjizat al-Quran dapatlah
dirumuskan berdasarkan perkara-perkara berikut di bawah ini:

a) Keindahan bahasa dan sasteranya serta logik penggunaan kata-katanya.
b) Keharmonian segala prinsip dan teori yang dibawanya.
c) Kesahihan berita-berita silam termasuk kisah umat terdahulu.
d) Kebenaran segala ramalannya termasuk berita-berita yang akan datang.
e) Pembuktian sains tentang kebenaran segala teorinya.
f) Kemukjizatan dalam bidang perundangan dan panduan hidup yang
sempurna yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat.


4.8 DAKWAH NABI MUHAMMAD S.A.W. SECARA SULIT DAN TERANG

Nabi Muhammad s.a.w. telah menjalankan dakwah secara sulit dan terang-
terangan dalam menunaikan tanggungjawab baginda dalam menyebarkan
ugama Islam. Subtopik seterusnya akan menceritakan tentang orang terawal
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

63

memeluk Islam, dakwah Nabi secara sulit dan terang-terangan serta pengajaran
kisah daripada dakwah tersebut.

4.8.1 Orang Terawal Memeluk Islam

Mustafa al-Siba`ie (2004) menerangkan bahawa orang pertama yang beriman
dengan Baginda dan memeluk Islam ialah isteri Baginda, Khadijah
r.ha.,kemudian sepupu Baginda, Ali r.a. Ketika itu Ali masih kanak-kanak
berumur 10 tahun. Kemudian diikuti pula oleh bekas hamba Baginda, Zaid bin
Harithah. Dakwah Islam ini akhirnya disambut baik pula oleh beberapa tokoh
yang berkedudukan dalam masyarakat Mekah iaitu: Abu Bakar as-Siddiq,
Uthman binbin Affan, al-Zubair bin al-Awwam, ÂAbd. Rahman bin Auf dan Sa’ad
bin Abi Waqqaf r.hum. Hamba sahaya yang mula-mula sekali memeluk Islam
pula ialah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Proses wahyu terhenti dan perintah
berdakwah semula dijelaskan seperti beikut:

a) Wahyu Terhenti
Kemudian wahyu terhenti untuk seketika. Berlaku perselisihan riwayat tentang
tempohnya. Yang paling lama ialah tiga tahun dan paling singkat ialah enam
bulan. Riwayat enam bulan itulah yang sahih. Ketika tempoh terputusnya wahyu,
Rasulullah s.a.w. merasa amat susah hati dan dukacita.

b) Perintah Berdakwah Bermula
Baginda menyangka Allah telah meninggalkannya setelah memilihnya untuk
tugas risalah yang mulia. Namun. selepas itu, wahyu kembali turun kepada
Baginda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Sahihnya,
daripada Jabir bin Abdullah al-Ansari, daripada Nabi s.a.w: Ketika aku sedang
berjalan-jalan, tiba-tiba aku mendengar satu suara daripada langit. Aku
mengangkat pandanganku. Rupa-rupanya ia adalah malaikat yang telah datang
kepada aku di Gua Hira'. Malaikat itu sedang duduk di atas kerusi di antara
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

64

langit dan bumi. Aku merasa takut kepadanya, lantas aku pulang. Aku berkata:
Selimutkan aku. Akhirnya Allah Taala telah menurunkan firmanNya:

!..!.. `,.´..l¦ ¸ `.· ¯¸..!· ' i`.¸. ¸.>· ¯ i.!... ¯,´±L· ' ,>´,l¦. ¯,>>!· '
“Wahai orang yang berselimut! Bangunlah serta berilah peringatan dan
amaran (kepada umat manusia). Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah
kebesaranNya! Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. Dan
segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi”
(al-Muddathir 74:1-5)
4.8.2 Dakwah Nabi Secara Sulit

Dr. al-Buti (1991) menjelaskan peringkat dakwah secara sulit sebagaimana
berikut: Dakwah Islam bermula di Makkah secara rahsia atau sulit. Ini bermakna
Rasullulah s.a.w. mengembangkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi dan
menyampaikan kepada orang-orang yang rapat dengannya terlebih dahulu.
Baginda juga memperkenalkan Islam di kalangan orang yang dipercayai dari
segi penerimaan (akalnya). Peringkat dakwah secara rahsia ini berlangsung
selama tiga tahun. Faktor utama pendekatan secara rahsia adalah bagi
mengelakkan kejutan terhadap golongan musyrikin yang begitu taksub dengan
sembahan berhala sekian lama.

Lokasi rahsia tempat umat Islam berkumpul pada tempoh tersebut adalah di
rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam. Hasilnya, beberapa orang lelaki dan wanita
yang terkenal dengan pemikiran yang matang dan jiwa yang sejahtera, telah
memeluk Islam. Bilangan mereka yang memeluk Islam mencapai kira-kira 40
orang dan kebanyakan mereka adalah di kalangan golongan fakir dan hamba
yang tiada kedudukan di mata kaum Quraisy Makkah.PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

65

4.8.3 Dakwah Nabi Secara Terang-terangan

Dakwah Nabi secara terang-terangan telah berlansung seperti berikut: Setelah
tiga tahun berlalu dakwah secara sulit dan bilangan umat Islam kian bertambah,
maka akhirnya Allah s.w.t telah memerintahkan RasulNya untuk menyampaikan
dakwah Islam secara terang-terangan. Firman Allah s.w.t:
~..!· !.. `,.¡. `,s¦. s _.´¸:.l¦ ''
“Oleh itu, sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan
kepadamu (wahai Muhammad) dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan
tentangan kaum kafir musyrik itu”
(al-Hijr 15:94)

Ekoran dakwah secara terang-terangan itu, bermulalah peringkat menyakiti
orang-orang mukmin yang baru memeluk Islam. Bahkan Rasulullah s.a.w. turut
disakiti dan ada yang terbunuh syahid. Orang-orang musyrik berasa bimbang
apabila Rasul mendedahkan kebatilan pemikiran mereka, membongkar
kecacatan tuhan-tuhan mereka dan mengemukakan agama baru kepada mereka
sedangkan agama Islam mengajak kepada pengabdian diri kepada Tuhan yang
Esa serta tidak dapat dilihat oleh mata dan pandangan, sedangkan Dia yang
Maha Mengetahui akan sekalian makhlukNya.

Pada suatu hari, Rasul s.a.w. berdiri di bukit Sofa, menyeru satu persatu
keluarga Quraisy. Baginda mengajak mereka kepada Islam danmeninggalkan
penyembahan berhala. Baginda memotivasi mereka kepada syurga dan
memberi amaran tentang neraka. Ekoran dakwah itu, Abu Lahab menengking
Baginda: „Celaka kamu, adakah untuk ini kamu mengumpulkan kami.”

Puak Musyrikin Quraisy ingin bertindak ke atas Rasul s.a.w, namun bapa
saudara Baginda, Abu Talib melindunginya. Beliau enggan menyerahkan
Baginda kepada mereka. Setelah Quraisy beredar, Abu Talib meminta Baginda
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

66

untuk mengendurkan dakwahnya. Baginda menyangka bapa saudaranya tidak
lagi mahu membantunya, maka Baginda mengucapkan kata-katanya yang
masyhur ini:

Demi Allah, wahai bapa saudaraku! Kalau mereka meletakkan matahari di
sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku meninggalkan urusan
ini, sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya sehinggalah Allah
memenangkannya atau aku binasa kerananya„.

4.8.4 Pengajaran Kisah

Mustafa al-Siba’ie (2004) menghuraikan beberapa pengajaran dan iktibar yang
dapat kita ambil daripada peringkat dakwah secara sulit dan terang-terangan.
Antaranya diterangkan seterusnya:

Dakwah adalah proses pemulihan dalam masyarakat yang menimbulkan sesuatu
yang janggal terhadap kepercayaan dan mentaliti kebanyakan orang ramai,
pendakwah tidak perlu menyampaikannya secara lantang.
Tindakan menangguh teknik berdakwah secara terang-terangan sehinggalah
sebilangan manusia telah meyakini dakwah tersebut dan sanggup berkorban di
jalan dakwah adalah tanda kebijaksanaan Nabi s.a.w. Pendekatan dakwah
secara berhikmah dan berperancangan adalah faktor kejayaan dakwah Baginda
Nabi s.a.w. hingga Islam berkembang ke seluruh pelusuk dunia kini.

Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabat di zaman permulaan Islam
menghadapi tentangan yang sangat hebat daripada musuh-musuh Islam. Ada
yang diazab dan diseksa kaum Musyrikin Makkah, namum mereka tetap
berpegang dengan akidah mereka. Ini menjadi bukti kejujuran iman dan
keikhlasan pegangan akidah mereka. la juga menunjukkan ketinggian jiwa dan
rohani mereka.

PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

67

Ketegasan Rasulullah s.a.w. kepada bapa saudara Baginda Abu Talib dan
keengganan Baginda menerima tawaran harta dan takhta yang ditawarkan oleh
Quraisy menjadi bukti kebenaran dakwah dan kerasulan Baginda. la juga
menjadi bukti kesungguhan Baginda membawa petunjuk kepada seluruh umat
manusia.

Seorang pendakwah mestilah mengambil berat tentang kaum kerabatnya. Dia
perlu menyampaikan dakwah dan kebenaran kepada mereka. Namun, sekiranya
mereka menolak, dia akan mempunyai alasan di hadapan Allah dan manusia
terhadap kerosakan dan kesesatan kaum kerabatnya itu.

Kita selaku umat Nabi Muhammad s.a.w. wajib bersyukur dengan nikmat agung
di sebalik penyebaran dakwah kepada kita. Kesabaran dan ketabahan mereka di
jalan dakwah wajar dijadikan contoh dan ikutan generasi sepanjang zaman.


Perbincangan

Setelah anda mempelajari topik ini sila huraikan perkara-perkara berikut:
a) Sebutkan lima orang yang terawal memeluk Islam.
b) Apakah faktor utama dakwah secara rahsia?
c) Apakah pengajaran di sebalik peringkat dakwah secara rahsia dan
terangan-terangan?
d) Huraikan dalil yang menunjukkan perintah berdakwah secara terangan-
terangan.
6.4
Rumusan
 Nabi Muhammad s.a.w. merupakan insan pilihan Allah s.w.t. yang
dipilihNya sebagai Rasul dan penyampai Risalah Islam yang suci.
PIM 3106
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

68

 Riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w. bermula dari kelahiran hinggalah
kewafatan baginda adalah qudwah dan ikutan kita selaku umat akhir
zaman.
 Pendakwah perlu bersiap sedia dari segi jasmani, emosi, rohani dan
intelektual sebelum terjun ke medan dakwah yang suci ini. Sirah Rasul
telah membuktikan bahawa keperluan asas pendakwah adalah penting
bagi menghasilkan penerimaan yang optimum.
 Kebijaksanaan Nabi s.a.w. dalam berkomunikasi semasa berdakwah di
samping penyusunan strategi yang terperinci adalah kunci kejayaan Nabi
dalam bidang dakwah Islam di samping tawakkal dan
pertolongandaripada Allah s.w.t.
 Para guru harus mendapatkan sumber-sumber rujukan Sirah Rasul yang
terkini dan menyampaikannya dalam bentuk yang realistik agar
menimbulkan kesan yang mendalam di kalangan murid-muridnya.
 Merujuk Atlas al-Sirah dalam pasaran adalah satu langkah terbaik bagi
menghuraikan Sirah Rasul berdasarkan maklumat terperinci mengenai
lokasi-lokasi penting dalam Sirah Rasul.
 Di samping itu, watak-watak remaja seperti Ali bin Abi Talib, Abdullah bin
Umar, Anas bin Malik, Usamah bin Zaid dan sebagainya perlu ditonjolkan
bagi merapatkan murid-murid dengan Sirah Rasul.


PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

69


TAJUK 5
ANALISIS HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SIRAH DALAM
SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH
RENDAH TAHUN 5 DAN 6

5.0 SINOPSIS

Pelajar-pelajar yang dikasihi, selamat bertemu kembali! Adakah anda telah
menyelesaikan tugasan untuk topik sebelum ini dengan sempurna? Syabas saya
ucapkan kerana anda berjaya menyelesaikan pembacaan dan setiap tugasan
yang diberikan dengan baik.

Topik ini akan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai sukatan pelajaran
sirah tahun 5 dan Tahun 6 yang meliputi tajuk Peristiwa Isra‟ dan Mikraj,
Perjanjian Aqabah pertama dan kedua, Hijrah ke Madinah, Piagam Madinah,
Perjanjian Hudaibiyah, dan Pembukaan Kota Suci Mekah, Tajuk-tajuk sirah
tahun enam yang akan dibincangkan ialah mengenai Pembinaan Masjid
Pertama, Persaudaraan Muhajirin dan Ansar, Pembentukan Negara Madinah,
Perkembangan Islam di Zaman Nabi s.a.w. Haji Perpisahan dan Kewafatan
Nabi . Tajuk-tajuk yang bincangkan adalah hasil dari analisis terhadap Huraian
Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam .Ini akan memudahkan pelajar memahami
isi kandungan sukatan sirah berdasarkan huraian sukatan tersebut.

5.1 HASIL PEMBELAJARAN

1. Mengenalpasti tajuk-tajuk sirah tahun lima dan tahun enam
2. Memperincikan dan menghuraikan isi kandungan sirah dalam sukatan
pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun lima dan tahun enam
3. Merumuskan pengajaran yang dapat diteladani dari pelajaran sirah tahun
lima dan tahun enam.
4. Mengaplikasi teknik mengajar dengan berkesan;
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

70

5. Menggunakan Bahan Bantu Mengajar yang sesuai dengan topik.

5.2 KERANGKA TAJUK

5.3 PERISTIWA ISRA’ DAN MIKRAJ

5.3.1 Sebelum Isra’ dan Mikraj

Sebelum berlangsungnya peristiwa agung ini, baginda Rasulullah s.a.w telah
mengalami pembedahan dada atau perut. Pembedahan ini dilakukan oleh
malaikat Jibril dan Mikail. Hati Baginda s.a.w dicuci dengan air zam-zam,
Sukatan Pelajaran Sirah
Tahun 6 Tahun 5
Perjanjian Aqabah

Peristiwa Isra‟ dan Mikraj

Piagam Madinah
Perjanjian Hudaibiyah

Hijrah Ke Madinah
Pembukaan Kota Suci Mekah

Perkembangan Islam di
Zaman Nabi s.a.w
Pembinaan Masjid Pertama

Haji Perpisahan

Kewafatan Nabi Muhammad
S.A.W

Persaudaraan Muhajirin dan
Ansar
Pembentukan Negara
Madinah
Mempertahankan Madinah
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

71

dibuang ketul hitam (ʹalaqah) yang merupakan tempat syaitan membisikkan
was-wasnya. Hati baginda yang dibelah itu, kemudian dimasukkan hikmah, ilmu
dan iman ke dalamnya. Setelah itu, dadanya dijahit dan dimeterikan dengan
“Khatmun Nubuwwah”. Khadam Rasulullah s.a.w selama 10 tahun pemukiman
Nabi di Madinah, Anas bin Malik r.a pernah melihat sendiri kesan jahitan pada
dada Rasulullah s.a.w akibat telah menjalani pembedahan ini biarpun zaman itu
umumnya masih belum menerima teori bedah dan sistem jahitan yang sungguh
canggih bahkan menepati kaedah perubatan sebenarnya. Selesai pembedahan
tersebut, binatang tunggangan para Rasul bernama Buraq pula didatangkan
untuk ditunggangi oleh Rasulullah s.a.w dalam perjalanan luar biasa yang
dinamakan ʹIsra‟ʹ itu.

5.3.2 Semasa Isra’ dan Mikraj

(a) Semasa Isra’

Mustafa al-Siba‟ie (2004) menghuraikan bahawa Isra‟ dan Mikraj berlangsung
antara lokasi Masjid al-Haram di Makkah ke Masjid al-Aqsa di Palestin dengan
melalui peristiwa-peristiwa yang begitu menakjubkan.

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

72Rajah 5.1 : Batu Tergantung Isra‟ dan Mikraj
Sumber: [http://ambuyatelbinangkit.blogspot.com/.html]

Ajaibnya juga, peristiwa sebuah batu besar tempat Nabi berpijak untuk dinaikkan
ke langit ingin mengikuti Nabi, tetapi Nabi telah menahannya. Ini menyokong lagi
bukti kesahihan peristiwa Isra‟ dan Mikraj ini yang patut kita diimani
memandangkan ia termasuk hal-hal yang ghaib. Sepanjang perjalanan Isra‟
Rasulullah s.a.w yang diiringi (ditemani) oleh malaikat Jibril itu, baginda telah tiba
di lokasi-lokasi penting yang mempunyai martabat dan kemuliaannya yang
tersendiri untuk diabadikan dalam sejarah Islam. Seluruh tempat tersebut
baginda Rasulullah telah diarah oleh Jibril supaya berhenti dan bersolat
sebanyak dua rakaat di situ. Antara tempat-tempat berkenaan adalah seperti
berikut:

(i) Kota Thaibah atau Yathrib (nama lama bagi Madinah) yang merupakan
tempat di mana Rasulullah akan melakukan hijrah
(ii) Bukit Tursina yang merupakan tempat Nabi Musa a.s menerima wahyu
daripada Allah
(iii) Baitul Laham di mana tempat Nabi Isa a.s dilahirkan Dalam perjalanan itu
juga, baginda
Rasulullah s.a.w menghadapi gangguan jin Ifrit dengan obor api dan dapat
menyaksikan peristiwa-peristiwa atau gambaran-gambaran simbolik yang amat
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

73

ajaib sebagai berita-berita ghaib yang disingkapkan Allah melalui junjungan
besar Baginda Nabi s.a.w. Antara yang disaksikan baginda adalah:

• Kaum yang sedang bercucuk tanam dan terus menuai hasil tanaman mereka.
Apabila dituai, hasil (buah) yang baru, tiba-tiba keluar semula, seolah-olah ia
belum lagi dituai. Hal ini berlaku berulangulang.Rasulullah s.a.w diberitahu oleh
Jibril “Itulah kaum yang berjihad ʺFisabilillahʺ yang digandakan pahala
kebajikan sebanyak 700 kali ganda, bahkan sehingga gandaan yang lebih
banyak”.

• Tempat yang berbau harum. Rasulullah s.a.w diberitahu oleh Jibril
“Itulah bau kubur Masyitah (tukang sikat rambut anak Firʺaun) bersama
suaminya dan anak-anaknya (termasuk bayi yang dapat bercakap untuk
menguatkan iman ibunya) yang dibunuh oleh Firʺaun kerana tetap teguh
beriman kepada Allah (tidak mahu mengakui Firʺaun sebagai Tuhan)”.

• Sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepala dan bercantum semula
lalu dipecahkan pula. Demikian dilakukan berkali-kali. Jibril memberitahu
Rasulullah “Itulah orang-orang yang berat kepala mereka untuk sujud (solat)”.

• Sekumpulan orang yang hanya menutup kemaluan mereka (qubul dan dubur)
dengan secebis kain. Mereka dihalau seperti binatang ternakan. Mereka makan
bara api dan batu dari neraka Jahannam.Kata Jibril “Itulah orang-orang yang
tidak mengeluarkan zakat harta mereka”.

• Satu kaum, lelaki dan perempuan, yang memakan daging mentah yang busuk
sedangkan daging masak yang elok ada di sisi mereka. Kata Jibril “Itulah lelaki
dan perempuan yang melakukan zina sedangkan lelaki dan perempuan itu
masing-masing mempunyai isteri atau suami”.

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

74

• Lelaki yang berenang dalam sungai darah dan dilontarkan batu. Kata Jibril
“Itulah orang yang makan riba”.

• Lelaki yang menghimpun seberkas kayu dan dia tak terdaya memikulnya, tapi
ditambah lagi kayu yang lain. Kata Jibril “Itulah orang tak dapat menunaikan
amanah tetapi masih sanggup menerima amanah yang lain”.

• Satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka dengan gunting
besi berkali-kali. Setiap kali digunting, lidah dan bibir mereka kembali seperti
biasa. Kata Jibril “Itulah orang yang membuat fitnah dan mengatakan sesuatu
yang dia sendiri tidak melakukannya”.

• Kaum yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga mereka.
Kata Jibril “Itulah orang yang memakan daging manusia (mengumpat) dan
menjatuhkan maruah (mencela dan menghinakan) orang”.

• Seekor lembu jantan yang besar keluar dari lubang yang sempit. Tidak dapat
masuk semula ke lubang itu. Kata Jibril “Itulah orang yang suka bercakap besar
(takabbur)”.

• Seorang perempuan dengan dulang yang penuh dengan pelbagai perhiasan.
Rasulullah tidak memperdulikannya. Kata Jibril “Itulah dunia. Jika Rasulullah
memberi perhatian kepadanya, nescaya umat Islam akan mengutamakan dunia
daripada akhirat”.

• Seorang perempuan tua duduk di tengah jalan dan menyuruh Rasulullah
berhenti. Rasulullah s.a.w tidak menghiraukannya. Kata Jibril “Itulah orang yang
mensia-siakan umurnya sampai ke tua”.

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

75

• Seorang perempuan bongkok tiga menahan Rasulullah untuk bertanyakan
sesuatu. Kata Jibril “Itulah gambaran umur dunia yang sangat tua dan menanti
saat hari kiamat”.

Setibanya di Masjid Aqsa, Rasulullah s.a.w turun dari Buraq. Kemudian Baginda
masuk ke dalam masjid dan mengimamkan solat dua rakaat yang makmumnya
terdiri daripada Nabi-nabi dan Rasul-rasul alaihimussalam. Setelah itu,
Rasulullah s.a.w terasa dahaga, lalu dibawa Jibril dua bekas yang berisi arak
dan susu. Rasulullah memilih susu lalu diminumnya. Kata Jibril “Baginda
membuat pilihan yang betul. Jika arak itu dipilih, nescaya ramai
umat baginda akan menjadi sesat”.

(b) Semasa Mikraj

• Setelah itu Rasulullah dimikrajkan di malam yang sama dari Baitul Maqdis ke
langit terdekat, lalu Jibril meminta supaya dibuka pintu langit pertama, setelah
dibukanya, di sana Rasulullah telah melihat Adam (a.s) bapa sekalian manusia,
baginda pun memberi salamkepadanya, baginda dialu-alukan dan dibalas
salamnya dan baginda diperakukan dengan kenabiannya. Allah memperlihatkan
kepada baginda roh-roh para syuhadaʹ di sebelah kanannya dan roh-roh yang
terseksa di sebelah kirinya.

• Kemudian baginda dibawa naik ke langit kedua, Jibril meminta supaya dibuka
pintu langit, setelah dibuka mereka memasukinya di sana didapati Nabi Yahya
bin Zakaria dan Isa Ibni Mariam, diberinya salam lalu dijawab salam dan dialu-
alukan mereka, di samping memperakui kenabian Muhammad (s.a.w).

• Setelah itu Jibril membawa Rasulullah ke langit ketiga di sana mereka
bertemu dengan Nabi Yusuf, setelah salam diberi dan disambut baginda dialu-
alukan dan diperakui kenabiannya.

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

76

• Seterusnya Rasulullah dibawa ke langit keempat di sana Baginda berjumpa
dengan Nabi Idris (a.s), Rasulullah memberi salam kapadanya dan beliau
menjawab. Baginda dialu-alukan dan diakui kenabian baginda.

• Lepas itu Baginda dibawa ke langit kelima di sana Baginda bertemu dengan
Nabi Harun bin Imran, baginda menjawab salam yang diberi. Baginda dialu-
alukan dan diakui kenabiannya.

• Kemudian Baginda dimikrajkan ke langit keenam. Di sana baginda bertemu
dengan Musa (a.s). Baginda memberi salam dan dijawab maka dialu-alukan dan
diperakui kenabiannya. Setelah Rasulullah berlepas dari Musa, Musa pun
menangis, lalu ditanya Musa apa yangmembawa kau menangis? Jawab Musa
“Aku menangis kerana orang yang diutuskan selepasku, umatnya memasuki
Syurga lebih ramai dari umatku”.

• Seterusnya Rasulullah dimikrajkan ke langit ketujuh, padanya baginda
menemui Ibrahim (a.s), setelah salam diberi dan dijawab,Baginda dialu-alukan
dan diakui kenabiannya. Sesudah itu baginda dimikrajkan ke Sidratul Muntaha
dan dibawa ke Baitul Maʹmur serta mendengar tulisan al-Qalam di Lauh
Mahfuz.

• Akhirnya baginda dimikrajkan mengadap Allah al-Jabbar Jalla Jalaluh di
arasyNya yang tertinggi. Baginda menghampiriNya paling terdekat, maka
difirman dan diwahyukan serta difardukan kelima kepada hambaNya Muhammad
lima puluh waktu solat. Dengan itu, baginda pun turunlah untuk pulang, namun di
tengah jalan, baginda menemui Nabi Allah Musa bin Imran a.s yang bertanyakan
kepada Rasulullah s.a.w:

“Dengan apa engkau diperintahkan?” Jawab baginda “Aku difardukan dengan
lima puluh waktu solat”, jawab Musa “Umat engkau tidak akan mampu,
kembalilah kepada Tuhan pohon kepadaNya
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

77

pengurangan, demi untuk umat engkau”, baginda berpaling kepada Jibril
bagaikan untuk mendapat pandangan, maka Jibril pun memberi persetujuan
dengan pendapat Musa itu, dengan itu Jibril membawa semula hingga ke
hadapan Tuhan Rabbul Jalil, justeru itu Allah pun mengurangkan hingga tinggal
sepuluh waktu sahaja, maka baginda turun, semasa itu sekali lagi baginda
melewati Musa (a.s), baginda menceritakan apa yang berlaku, maka kata Musa
sekali lagi sebagai menasihati, Ayuh pulang semula kepada Tuhanmu mintakan
agar dikurangkan lagi, demikianlah Rasulullah berulang-alik di antara Allah
Rabbul Jalil dan Musa, dengan itu Allah perkurangkan, hingga tinggal
menjadi lima waktu solat sahaja, masih lagi Musa menyuruh Rasulullah
memohon pengurangan lagi, kemudian Rasulullah mengatakan:“Sesungguhnya
aku terasa malu, malah setakat ini aku merelai dan
menerima perintahNya itu”, setelah berjauhan baginda diseru,“Sesungguhnya
Aku menguatkuasa solat fardu dan Aku ringankan ke atas hamba-hambaKu”.

(c) Selepas Mikraj

Rasulullah s.a.w turun ke langit dunia semula, seterusnya turun ke Baitul Maqdis,
lalu penunggang Buraq dalam perjalanan pulang ke Makkah pada malam yang
sama. Ada riwayat menyatakan bahawa tempat tidur Baginda Nabi s.a.w masih
terasa kehangatannya di saat kepulangan baginda ke Makkah bagi membuktikan
kekuasaan Allah s.w.t yang memperjalankan hambaNya dalam tempoh waktu
yang sekejap sahaja. Perjalanan ini berakhir dengan menyimpan tanda-tanda
dan maklumatmaklumat ghaib yang dikhabarkan Nabi s.a.w kepada umatnya.


5.3.3 Pengajaran Daripada Isra’ dan Mikraj

Nik Abd. Aziz Nik Mat dalam bukunya berjudul Sirah Nabawiyah – Insan Teladan
Sepanjang Zaman (2005) mengenengahkan sikap jahat orientalis Barat yang
menolak kesahihan peristiwa agung ini dengan mentafsirkannya sebagai mimpi
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

78

yang bermain di minda Nabi ketika tidur hingga membawa kepada perjalanan
yang merentasi alam logika dan zahir serta menerjah dimensi berupa khayalan
dan ilusi. Kenyataan ini sama sekali sesat dan palsu yang bermatlamatkan
penolakan mukjizat Nabi dan kemuliaan umatnya.

Untuk itu, peristiwa Isra‟ dan Mikraj bukan hanya sekadar sebuah kisah sejarah
yang diceritakan kembali setiap kali 27 Rejab menjelang. Adalah lebih penting
untuk kita menghayati pengajaran di sebalik peristiwa tersebut bagi meneladani
perkara-perkara yang baik dan menjauhi perkara yang tidak baik. Muhammad
Sa‟id Ramadan al-Buti (1991) menerangkan bahawa:

a) Peristiwa Isra‟ dan Mikraj yang memperlihatkan pelbagai kejadian aneh
yang penuh pengajaran seharusnya memberi keinsafan kepada kita agar
sentiasa mengingati Allah dan takut kepada kekuasaanNya. Seandainya
peristiwa dalam Isra‟ dan Mikraj ini dipelajari dan dihayati benar-benar
kemungkinan manusia mampu mengelakkan dirinya daripada melakukan
berbagai-bagai kejahatan.
b) Kejadian Isra‟ dan Mikraj juga adalah untuk menguji umat Islam (adakah
dipercayai atau tidak dengan peristiwa tersebut). Orang-orang kafir di
zaman Nabi s.a.w langsung tidak mempercayai, malahan
memperolokolokkan Nabi sebaik-baik Nabi bercerita kepada mereka.
c) Peristiwa Isra‟ dan Mikraj itu merupakan ujian dan mukjizat yang
membuktikan kudrat atau kekuasaan Allah s.w.t. Allah s.w.t telah
menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan kebesaranNya kepada baginda
s.a.w. Firman Allah s.w.t:
´.>¯.. _¦ _´¸`.¦ .:.¯.-. *.l . .>`..l¦ .¦,>l¦ _|| .>`..l¦
!.·N¦ _¦ !.´,.. .«l¯.> .«.¸`.l . !....¦´. .«.| ´.> ×,.´.l¦ ¸...l¦ ¸


PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

79“Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam
dari al-Masjidil Haram ke al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya
agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran
Kami.Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(Surah Al-Israaʹ: Ayat 1)

Rehat dulu, kemudian bincangkan soalan di bawah

Perbincangan

5.4 PERJANJIAN ‘AQABAH

Perjanjian „Aqabah adalah salah satu peristiwa penting dalam Islam. Ianya akan
dikupas lanjut dalam subtopik seterusnya.

5.4.1 Perjanjian ‘Aqabah Pertama

(a) Tahun Ke 11 Kerasulan

Aqabah merupakan sebuah lokasi ibadat haji (masy‟ar al-Haram) di Mina,Bandar
Makkah al-Mukarramah. Jaraknya kira-kira 10 kilometer daripada Masjid al-
Anda telah pun menelusuri kisah Isra‟ dan Mikraj sebentar tadi.
Sila bincangkan isu-isu berikut:

1. Justifikasi pembedahan dada Nabi s.a.w sebelum Isra‟ dan Mikraj.
2. Impak peristiwa Isra‟ dan Mikraj ke atas umat Islam masa kini dalam
membina modal insan yang cemerlang dan beriman.
3. Sikap Orientalis Barat terhadap hakikat peristiwa Isra‟ dan Mikraj.

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

80

Haram, Makkah. Perjanjian „Aqabah pertama ini adalah hasil daripada
pemelukan enam orang dari penduduk Yathrib (Madinah) di musim haji tahun ke-
11 kerasulan baginda Nabi Muhammad s.a.w. Mereka yang berada di Mina
ketika itu sanggup dan bersedia menerima ajaran „baru‟ ketika itu dan berjanji
kepada Rasulullah untuk menyebarkan risalah Islam di Madinah, apabila mereka
telah pulang daripada menunaikan haji kelak berbanding kaum Musyrikin
Makkah yang memandang „lekeh‟ ajakan Nabi kepada agama Islam yang murni
ini.

(b) Tahun Ke 12 Kerasulan

Hasilnya, pada musim haji berikutnya, bertepatan bulan Zulhijjah tahun ke-12
selepas kerasulan baginda Nabi Muhammad s.a.w, bersamaan Julai 621 Masihi,
seramai 12 orang lelaki termasuk 5 orang yang telah bertemu Rasulullah di
tahun lepas telah tiba ke Makkah. Tujuh orang yang baru ini termasuk:

i. Muaz bin al-Harith Ibn ʹAfa al-Najjari al-Khazraji
ii. Zakwan bin Abd al-Qais Banu Zuraiq al-Khazraji
iii. Ubbadah bin al-Samit daripada Bani Ghanam al-Khazraji
iv. Yazid bin Thaʹlabah sekutu Bani Ghanam al-Khazraji
v. al-Abbas bin „Ubadah daripada Bani Salim al-Khazraji
vi. Abu al-Haitham bin Bani „Abd al-Tihan al-Asyhal al-Ausi
vii. Uwaim bin Saʹidah Bani Amru bin Auf al-Ausi

Dua yang akhir adalah daripada kabilah al-Aus manakala yang lain sebelumnya
daripada suku al-Khazraj. Mereka kesemua telah bertemu dengan Rasulullah di
Mina, terus berjanji dengan Rasulullah s.a.w berdasarkan Bai‟ah al-Nisaʺ (Isi-isi
Perjanjian Wanita), iaitu corak perjanjian yang dimeteraikan dengan kaum wanita
semasa pembukaan kota Makkah. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dari
Ubbadah bin al-Samit bahawa Rasulullah s.a.w telah berkata kepada mereka:
“Ayuh mari berjanji denganku, untuk kamu:
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

81

i. Tidak menyekutukan Allah dengan sebarang sesuatu
ii. Tidak mencuri
iii. Tidak berzina
iv. Tidak membunuh anak-anak kamu
v. Tidak melakukan pembohongan dengan mendakwa anak-anak yang
mereka pungut di jalan sebagai anak sendiri
vi. Tidak mengengkari aku pada kebaikan sesiapa di antara kamu yang
menunaikannya maka balasannya adalah dari Allah s.w.t dan sesiapa
yang melanggarnya lalu dihukum maka itu adalah kaffarah baginya di
dunia. Tetapi, sekiranya Allah melindunginya, maka itu terserah kepada
Allah dan sekiranya Allah mengampunkannya maka itu adalah nasib
baiknya”.

Sambung Ubbadah r.a “Dengan itu aku pun berjanjilah dengannya”. Dalam
riwayat lain menyebut: ʹMaka kami pun berjanji dengannya di atas dasar ituʹ.

5.4.2 Perjanjian Aqabah Kedua

(a) Tahun Ke-13 Kerasulan

Pada musim haji, bulan Zulhijjah tahun ke-13 selepas kerasulan pula,
bersamaan Jun 622 Masihi, datang pula rombongan seramai 70 orang lebih
kaum muslimin penduduk Yathrib, bersama-sama kumpulan haji musyrikin bagi
melaksanakan ibadat haji. Dalam perjalanan itu, mereka memikirkan nasib
Rasulullah s.a.w dan para Sahabat sudah tidak aman lagi di Makkah bahkan
sentiasa menjadi buruan Kuffar Makkah dan diancam keselamatannya. Sebaik
sahaja mereka tiba di Makkah, mereka telah membuat beberapa pertemuan sulit
dengan Rasulullah hingga berakhir dengan persetujuan kedua belah pihak untuk
mereka bertemu lagi di pertengahan hari-hari Tasyriq (11, 12 dan 13 Zulhijjah), di
persimpangan berhampiran „Aqabah di mana upacara Jamrah atau ibadat
melontar dilakukan di sana. Pertemuanitu juga di dalam suasana rahsia di
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

82

tengah malam gelap gelita. Di sini, salah seorang pemimpin Ansar untuk
memberi laporan mengenai pertemuan yang bersejarah lagi penuh berkat itu,
yang telah mengubah perjalanan masa dalam detik pertembungan di antara
Islam dan penyembahan berhala, Kaab bin Malik al-Ansari r.a telah
menceritakan:

“Kami telah keluar ke tempat haji, sebelumnya kami telah pun membuat
perjanjian dengan Rasulullah untuk bertemu di ʺAqabah pada pertengahan hari-
hari Tasyriq. Pada malam yang kami janjikan itu, Abdullah bin Amru bin Hiram
salah seorang ketua pimpinan kami dan orang yang kami muliakan, telah kami
rencanakan satu perjumpaan yang sengaja kami rahsiakan daripada kaum
sebangsa kami yang masih musyrik lagi, yang turut bersama untuk mengerjakan
haji. Pada malam itu, kami telah berbincang dengan Abdullah bin Amru. Kata
kami; ”Wahai Abu Jabir! Tuan adalah salah seorang pemimpin kami dan tokoh
yang kami muliakan, sebenarnya kami tidak rela engkau dicampakkan ke dalam
api neraka sebagai bahannya di suatu hari esok, dengan itu kami menyeru
kepada Islam. Seterusnya kami ceritakan tentang pertemuan kami dengan
Rasulullah di Aqabah. Kata Kaab tanpa berlengah: ”Abdullah bin ‟Amru lantas
mengucap dua kalimah syahada dan beliau turut serta di pertemuan ʺAqabah,
di mana beliau telah dilantik menjadi naqib dan ketua”.

Sambung Kaab lagi: “Di malam itu, kami segera tidur bersama-sama kaum kami
di samping peralatan perjalanan, sehingga apabila berlalu sepertiga malam, kami
pun keluar dari perkarangan khemah untuk menemui Rasulullah s.a.w dengan
penuh berhati-hati bak burung puyuh melalui denainya, hinggalah kami
semuabertemu dan berkumpul di persimpangan al-‟Aqabah. Kami yang
berjumlah 73 orang lelaki dan 2 orang wanita iaitu; Nusaibah binti Kaab yang
dikenali sebagai Ummu ʺAmmarah dari kabilah Bani Mazin bin Najar yang
kedua ialah Asma‟ binti Amru dikenali sebagai Ummu Hani‟ dari kabilah Bani
Salamah. Akhirnya, kami semua pun berkumpul di persimpangan yang
dijanjikan,menunggu ketibaan Rasulullah. Tepat pada masanya, Rasulullah pun
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

83

datang, dengan diiringi al-Abbas bin Abd al-Muttalib, yang masih lagi dengan
agama kaumnya, namun beliau rela menyertai dan menyokong urusan anak
saudaranya itu dan beliau pula orang pertama bercakap di dalam majlis itu”.

Jawab Kaab: “Kami menegaskan kepada al-Abbas: Sekarang kami hendak
dengar dari Rasulullah, ayuh Rasulullah sebutkan apa sahaja kewajipan kami
untuk dirinya (s.a.w) dan untuk Tuhannya sekehendak hati Rasulullah (s.a.w).”
Jawapan Kaab itu menggambarkan keazaman yang memuncak, keyakinan,
keberanian, keimanan dan keikhlasan yang bersifat infiniti di dalam rangka
menanggung beban tanggungjawab yang amat agung itu, di samping mereka
sudah menyangka dan mengambil kira risiko yang bakal menimpa mereka kelak.
Akhirnya, Baginda Rasulullah s.a.w pun membentangkan isi-isi perjanjian dan
dipersetujui oleh pihak al-Ansar.

(b) Isi-isi Perjanjian ‘Aqabah Kedua

Imam Ahmad r.a telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a bahawa daku
berkata; “Wahai Rasulullah, di atas apakah yang akan kami berjanji dengan
Tuan?” Jawab Rasulullah, kamu berjanji untuk:
i. Mendengar dan mematuhi dalam keadaan sibuk mahupun lapang.
ii. Berinfaq semasa susah dan senang.
iii. Menyeru kepada maʹruf dan mencegah kemungkaran.
iv. Berjuang kerana Allah tanpa mempedulikan ancaman orang.
v. Menyokong aku setibanya aku di kalangan kamu nanti, mempertahankan
aku seperti mana kamu pertahankan diri dan anak isteri kamu, sebagai
balasan, adalah syurga Allah di akhirat nanti.

5.4.3 Pengajaran Kisah

Mustafa al-Siba‟ie (2004) telah menghuraikan beberapa pengajaran dan iktibar
daripada perjanjian „Aqabah ini. Antaranya adalah seperti berikut :
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

84

a) Penduduk Madinah bertemu Rasulullah dengan menunjukkan taat setia,
semangat yang tinggi dan pengorbanan yang jitu ke atas baginda untuk
membela baginda daripada ancaman kaum kafir Quraisy melalui
perjanjian „Aqabah Pertama dan Kedua. Ia berfungsi sebagai jaminan dan
pemangkin kelancaran dakwah Islam di zaman permulaannya.
b) Kerahsiaan yang diamalkan oleh kaum muslimin dari Yathrib biarpun
bersama rombongan kaum Musyrikin dari tempat yang sama termasuk
kerahsiaan perjanjian daripada dihidu musuh Islam di Makkah adalah
strategi dakwah yang efektif demi menjaga keselamatan diri dan
kemaslahatan dakwah Islam itu sendiri.
c) Perjanjian yang dilakukan menyebabkan bilangan dan kekuatan umat
Islam bertambah. Seterusnya dapat membantu Rasulullah dalam
mempertahankan kedaulatan agama Islam di samping menjamin syiar
Islam berkembang ke seluruh Semenanjung Tanah Arab.
d) Perpaduan dan persaudaraan kerana Allah s.w.t yang ditunjukkan dalam
kisah perjanjian „Aqabah ini adalah teras kejayaan umat Islam dalam
mengembangkan dakwah.
e) Melalui kerjasama bulat dan perjanjian sepakat, maka umat Islam Makkah
(Muhajirin) berjaya meraih jaminan politik dan kewangan yang kukuh serta
paling kurang, sokongan moral penduduk Madinah.


5.5 HIJRAH KE MADINAH

Hijrah dari segi bahasa bererti perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang
lain. Dari segi istilah sejarah pula, hijrah bermaksud perpindahan Nabi dan umat
Islam dari kota Makkah ke kota Madinah pada 12 Rabi‟ul Awal tahun ke-14
kerasulan bersamaan tahun 622 Masihi sebagai mentaati titah perintah Tuhan
dan demi memastikan dakwah Islam terus berjalan.

5.5.1 Latar Belakang Hijrah
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

85


Peristiwa hijrah telah menjadi satu titik peralihan kepada dakwah Nabi s.a.w
bersama para Sahabat dan strategi bijak bagi memaju perkembangan agama
Islam di Semenanjung Tanah Arab dan dunia umumnya. Penghijrahan ini
dilakukan secara diam-diam bagi mengelakkan diketahui oleh musyirikin Makkah.
Mereka berpindah pun dalam kumpulan yang kecil. Nabi sendiri hanya ditemani
oleh Abu Bakar sebelum bertolak ke Madinah.

Awal Muharam tahun pertama Hijrah bersamaan 16 Julai tahun 622 Masihi
adalah permulaan peristiwa Hijrah berlangsung dan Baginda s.a.w bersama Abu
Bakar r.a telah tiba di Qubaʹ, pintu masuk Madinah, pada hari Isnin 12 Rabiul
Awal tahun pertama Hijrah bersamaan 24 September 622 Masihi. 12 Rabiul Awal
ini sama tepatnya dengan tarikh kelahiran dan kewafatan baginda bagi
membuktikan ketentuan Ilahi Yang Maha Kuasa.

5.5.2 Faktor Berlakunya Hijrah

Rajah 5.2 menunjukkan faktor-faktor berlakunya hijrah.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

86Rajah 5.2 : Faktor-faktor berlakunya Hijrah

(a) Baiʹah ʹAqabah
Termeterainya Perjanjian ʹAqabah mengundang dan membuka jalan yang
penuh bergaya bagi proses Hijrah dalam sejarah Islam. Melalui perjanjian ini,
Nabi telah meraih sambutan dan jaminan keselamatan penduduk Madinah bagi
memastikan kelangsungan dakwah dan syiar Islam. Dalam Perjanjian ‟Aqabah
pertama, hanya 12 orang yang terlibat; manakala dalam Perjanjian ‟Aqabah
kedua, bilangannya telah meningkat kepada 73 orang. Orang Madinah bukan
sahaja mahu menerima Islam tetapi sanggup memberi perlindungan kepada
Nabi dan umat Islam. Pelawaan tapak dan pentas baru bagi Islam berpijak dan
berkembang adalah bibit-bibit utama kejayaan proses hijrah ini.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

87(b) Tekanan Musyrikin Makkah
Tekanan atau ancaman dari musyrikin Makkah telah mendorong Nabi dan umat
Islam berhijrah ke Madinah. Nabi dan orang-orang Islam bukan sekadar telah
dihina, diejek, diseksa dan dipulau, malah Nabi Muhammad s.a.w sendiri telah
diancam untuk dibunuh. Orang-orang musyrikin mula menunjukkan penentangan
mereka apabila Nabi menyebarkan Islam secara terbuka. Mereka bimbang
kedudukan mereka dari segi politik, ekonomi dan sosial akan terjejas di samping
mereka adalah penyembah berhala yang tegar di bawah kongkongan sistem
jahiliah yang mereka ciptakan sendiri. Tekanan ini boleh membantutkan usaha
penyebaran dakwah Islam sedangkan risalah murni ini mesti diteruskan. Justeru,
Makkah bukanlah lokasi yang kondusif bagi aktiviti dakwah dan pelaksanaan
syariat Islam di saat itu hinggalah Allah mengizinkan umat Islam berhijrah ke
Madinah sebagai pusat penyebaran Islam yang baru.

(c) Penolakan Dakwah di Taif
Apabila Rasulullah s.a.w mendapati penentangan yang amat kuat di Makkah,
maka baginda pun mencuba nasib untuk berdakwah kepada penduduk di Taif
pula. Rupa-rupanya, Bani Thaqif di Taif pun menolak dakwah Islam daripada
Nabi Muhammad s.a.w, bahkan respon mereka seawal ketibaan Nabi adalah
terlalu buruk hingga baginda dilontarkan batu yang membawa kecederaan tubuh
baginda yang mulia yang ditemani Zaid bin Harithah r.a ketika itu. Namun Nabi
tidak kenal kecewa danputus asa. Setelah penduduk Taif menolak dakwah Islam
ini, maka Nabi cuba mengalihkan perhatian ke tempat lain, iaitu Madinah.
Kedatangan penduduk Madinah ke Makkah dan kesungguhan mereka untuk
menerima dan menyebarkan Islam memberi satu gambaran yang baik kepada
Nabi. Sebenarnya, penduduk Taif ternyata tidak mahu menerima Islam
memandangkan mereka mempunyai hubungan yang rapat dengan orang
Quraisy di Makkah.

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

88

(d) Kematian Abu Talib dan Khadijah
Kematian Abu Talib dan Khadijah telah menyebabkan Nabi kehilangan tempat
untuk berlindung. Ia sedikit sebanyak meninggalkan kesan ke atas Nabi.
Khadijah adalah seorang isteri yang sangat setia dan sanggup mengorbankan
segala-galanya untuk Nabi dan orang Islam. Abu Talib pula walaupun tidak
menerima Islam, tetapi beliau tetap melindungi Nabi dari ancaman.

(e) Mencari Tempat Baru untuk Berdakwah
Nabi berhasrat untuk mendapatkan sebuah tempat baru untuk berdakwah
memandangkan sambutan daripada penduduk Makkah kurang menggalakkan.
Sikap penduduk Makkah amat mengecewakan. Di Makkah selama 13 tahun,
bilangan yang menerima Islam agak kecil berbanding Madinah. Oleh itu, adalah
diharapkan hijrah ke Madinah membawa kegemilangan prospek dakwah Islam.

(f) Persediaan Penduduk Madinah Menerima Nabi
Persediaan penduduk Madinah menerima Nabi telah mendorong Nabi berhijrah
ke sana. Di samping itu, penduduk Madinah berharap Nabi dapat memberi sinar
perdamaian terhadap perbalahan antara orang Arab dan Yahudi, juga antara
orang Arab dan Arab, khususnya antara Aus dan Khazraj. Perbalahan ini
berpunca daripada perebutan kuasa di Madinah.

(g) Lokasi Madinah Yang Strategik
Kedudukan Madinah di tengah-tengah jalan perdagangan antara Syam dan
Yaman sangat sesuai untuk dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam. Ia juga
berpotensi sebagai pusat perdagangan dan perkembangan ekonomi serantau.
Dengan ini, Madinah bukan sahaja dapat dijadikan sebagai sebuah negara yang
kukuh dari segi penyebaran dakwah tetapi juga politik dan ekonomi.

(h) Penduduk Madinah Hampir dengan Agama Samawi
Penduduk Madinah kebanyakannya sudah mengetahui serba sedikit tentang
agama Samawi, terutamanya melalui cerita-cerita yang dibawa oleh orang
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

89

Yahudi. Pengetahuan ini memudahkan mereka memahami dan menerima ajaran
yang dibawa oleh Nabi. Lagipun, penduduk Madinah mempunyai sifat-sifat
semula jadi yang lebih lembut berbanding penduduk Makkah.

(i) Perintah dan Perancangan Allah s.w.t
Hijrah berlaku apabila Nabi menerima wahyu dari Allah yang mengizinkan orang
Islam berhijrah. Hakikatnya, hijrah adalah perancangan Allah s.w.t yang lebih
hebat menandingi tipu daya musuh Islam, sebagaimana firmanNya berbunyi:

:|´. `,>.. i. ´.¦ ¦.`,±´ ì...:`,l .¦ ì.l.1. .¦ ì.`>,>´ _.`,>..´. `,>..´. ´<¦ ´<¦´.
¸¯.> _·,÷..l¦ ¯¸

“Dan ingatlah (wahai Muhammad), tatkala orang-orang kafir (Makkah) membuat
tipu daya terhadapmu bagi menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu
sedangkan Allahlah yang menggagalkan tipu daya mereka kerana Allah
sebaikbaik yang menggagalkan tipu daya”.
(al-Anfal: 30)

Ayat tersebut mengingatkan Nabi tentang pakatan yang dilakukan oleh orang
musyirikin Makkah terhadap Nabi. Dalam pada itu, wahyu ini memberi isyarat
perancangan Allah dan perintahNya kepada Nabi supaya segera berhijrah ke
Madinah bagi menghindari tipu muslihat kaum kafir musyrikin Makkah. Ini
membuktikan bahawa Islam amat menitik beratkan pelan strategik masa depan
lantaran kebenaran yang dilaksanakan tanpa perancangan pasti dikalahkan oleh
kebatilan yang penuh strategi dan perancangan. Di samping itu, hijrah
merupakan titik peralihan yang amat penting bagi Nabi Muhammad s.a.w sendiri
dan perkembangan Islam di seluruh dunia.


PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

90

5.6 PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah juga adalah salah satu elemen penting dalam sejarah Islam.
Huraiannya adalah seperti pada tajuk-tajuk kecil yang berikut:

5.6.1 Konsep Piagam Madinah dan Isi-isinya

Sai‟d Hawwa (1991) antara lain menyebutkan bahawa Piagam Madinah yang
dikenali sebagai Sahifah al-Madinah, adalah perlembagaan bertulis yang
pertama diiktiraf di dunia. Sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad
s.a.w bagi mengikat perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku
dan kaum-kaum penting di Yathrib (Madinah) di tahun 622 Masihi. Tujuan utama
Sahifah ini antaranya untuk menyatukan Bani ʹ Aus dan Bani Khazraj dan
menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim
(Muhajirin dan Ansar), Musyrikin Arab dan kaum Yahudi (Bani Nadir, Bani
Qainuqa‟ dan Bani Quraizah), dalam komuniti ummah yang merdeka dan
berdaulat serta bertanggungjawab memelihara keamanan negara Madinah. Isi-isi
kandungan piagam Madinah adalah seperti dalam Jadual 6.1.

Jadual 5.1: Isi Kandungan Piagam Madinah

Isi Kandungan Piagam Madinah

 Semua penduduk Madinah mengakui Rasulullah sebagai ketua
negara.
 Mengakui Muhajirin dan Ansar sebagai satu umat yang
bertanggungjawab terhadap Allah, Rasul dan umat Islam.
 Mengakui kewujudan orang Yahudi dalam kelompok masing-
masing dan orang musyrikin di Madinah.
 Setiap kaum mempunyai kebebasan beragama dan mengamalkan
cara hidup masing-masing dalam suasana hidup bersama.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

91

 Semua penduduk bertanggungjawab terhadap keselamatan
negara Madinah daripada serangan musuh.
 Orang Yahudi dibenarkan hidup dalam cara mereka sendiri dalam
suasana menghormati orang Islam dan mereka tidak dibenarkan
melindungi nyawa dan harta Musyrikin Quraisy.
 Semua penduduk tidak boleh menyakiti, menzalimi dan memusuhi
antara satu sama lain sebaliknya mereka mesti hidup tolong-
menolong untuk pembangunan, ekonomi dan keselamatan
masyarakat.
 Setiap kaum hendaklah merujuk kepada Rasulullah s.a.w sebagai
ketua negara apabila timbul sebarang masalah atau permusuhan
sesama mereka.
 Mana-mana pihak dilarang mengadakan hubungan dengan pihak
luar terutama dengan Musyrikin Makkah dan sekutu mereka.
 Piagam ini mempunyai kuasa melindungi semua pihak yang
mempersetujui dan mempunyai hak mengambil tindakan terhadap
sesiapa yang melanggarnya.


5.6.2 Kesan Positif Setelah Piagam Madinah Termeterai

Hikmah daripada piagam Madinah, penduduk Madinah yang berbilang bangsa
dan agama hidup bersatu padu. Selain itu, ajaran Islam yang murni dan akhlak
nabi yang terpuji menarik minat golongan musyrikin untuk memeluk Islam. Maka
syiar Islam pun berkembang. Bilangan umat Islam pula semakin bertambah
sekali gus memperkukuhkan negara Islam Madinah di persada Tanah Arab dan
setanding kerajaan dunia semasa ketika itu seperti Rom dan Parsi.
Perbandingan sebelum dan selepas Piagam Madinah yang termeteri dalam
melihat kesan positif perjanjian tersebut, dapatlah anda lihat dalam Jadual 6.2 di
bawah ini.

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

92

Jadual 5.2 : Perbandingan sebelum dan selepas Piagam Madinah

Aspek
Perbandingan

Sebelum Piagam
Madinah
Selepas Piagam
Madinah
(Kesan Positif)
PERKEMBANGAN
ISLAM

Dakwah Islam terhalang
dan sukar diterima
masyarakat.

Islam tersebar pesat dan
terbentuknya negara
Islam negara Madinah.

KERJASAMA
ANTARA KAUM

Kaum-kaum di Madinah
saling bermusuhan.

Mereka hidup bersatu-
padu dan aman-damai.

EKONOMI Ekonomi agak mundur. Ekonomi bertukar jadi
semakin maju dan stabil.

KEHIDUPAN
RAKYAT

Umat Islam menderita,
disiksa dan tiada
pembelaan mahupun
perlindungan.

Umat Islam berada dalam
keamanan, makmur dan
terjamin keselamatan


[Sumber: Ar-Rasul Muhammad s.a.w oleh Sa‟id Hawwa]

5.6.3 Pengajaran Daripada Pembentukan Piagam Madinah

Piagam Madinah terakam dalam lebaran tamadun kemanusiaan sebagai
undang-undang bertulis yang diiktiraf sebagai yang terawal dalam sejarah dunia.
Daripada peristiwa besar dalam Sirah Rasul berupa pembentukan Piagam
Madinah ini, dapatlah kita rumuskan beberapa pengajaran penting antaranya:
i. Negara tanpa undang-undang, ibarat manusia tanpa pedoman, manusia
akan sesuka hatinya melakukan pelbagai jenayah tanpa rasa segan dan
malu. Hawa nafsu dijadikan Tuhan sebagai bertentangan dengan suruhan
Ilahi. Perasaan kemanusiaan akan pudar dan hilang. Oleh itu,
mewujudkan negara berperaturan adalah amat wajar demi keselamatan
rakyat seluruhnya.
ii. Rasulullah s.a.w sebagai pembimbing umat menyebarkan dakwah kepada
penduduk Madinah melalui kebijaksanaannya memimpin dengan
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

93

mewujudkan Piagam Madinah. Justeru, umat Islam seharusnya
mencontohi Nabi dalam segenap aspek kehidupan termasuk pentadbiran
negara yang berdaulat dan merdeka.
iii. Peraturan dan undang-undang yang terlaksana mewujudkan iklim politik
yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Peningkatan ekonomi
penduduk Madinah dapat dirasai, berbanding sebelumnya. Ini disebabkan
ramai pedagang-pedagang berhijrah ke Madinah untuk berniaga dalam
keadaan selamat dan mendapat hasil yang menguntungkan setelah
diyakini politik negara itu yang stabil.
iv. Persefahaman dan undang-undang yang kemas menyeragamkan
hubungan masyarakat setempat dan merapatkan jurang perbezaan
pelbagai kaum. Dengan Piagam Madinah, terbukti kehidupan masyarakat
Madinah yang majmuk tersebut bertambah harmoni dan jauh daripada api
sengketa atau permusuhan dalaman antara komuniti setempat.
v. Undang-undang seharusnya meletakkan Allah s.w.t dan RasulNya
sebagai tonggak tertinggi, agar wujudlah negara yang dijoloki sebagai
Baldatun Taibatun wa Rabbun Ghafur. Dengan itu, terhasil sebuah negara
yang dinaungi rahmat dan berkat daripada Allah Yang Maha Kuasa.
Penduduk Madinah mentaati Rasulullah dalam peristiwa ini sebagai ketua
dalam negara sekali gus menjadikan syariat Islam sebagai sumber
perundangan yang paling utama.


5.7 PERJANJIAN HUDAIBIYAH

Muhammad al-Ghazaliy (1996) menjelaskan bahawa Perjanjian Hudaibiyyah
adalah sebuah perjanjian yang diadakan di sebuah tempat di antara Madinah
dan Makkah pada bulan Mac 628 masihi bersamaan bulan Zulkaedah tahun ke-6
Hijrah.

5.7.1 Latar Belakang Perjanjian dan Faktor-Faktornya
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

94


(a) Latar Belakang Perjanjian Hudaibiyah

Perjanjian Hudaibiyah berlangsung susulan daripada ketibaan Baginda Nabi
Muhammad s.a.w yang ingin melaksanakan ibadat umrah dan menemui kaum
kerabat mereka di Makkah pada tahun enam Hijrah. Inilah ziarah Masjid al-
Haram yang julung-julung kali mereka ingin laksanakan setelah mereka berhijrah
dari Makkah ke Madinah. Ziarah umrah ini sekali gus bertujuan memadamkan
sikap monopoli kaum Musyrikin Makkah terhadap pengurusan Masjid Haram
Makkah sedangkan ia merupakan pusaka Nabi Allah Ibrahim bersama anaknya
Ismail a.s. Mereka bertolak ke Makkah dengan 1400 orang dan 70 ekor unta
korban. Rombongan itu telah tiba di Zul Hulaifah, untuk memulakan ihram umrah
dan memakai kain ihram. Sambil bertalbiah “Labbaika Allahumma Labbaika...!!”
di tengah-tengah padang pasir, umat Islam ketika itu begitu bersemangat menuju
ke Baitul „Atiq (Kaabah). Namun, sesampainya mereka di „Asafan, kira-kira 3.5
kilometer dari Makkah, tibalah berita
bahawa kaum Musyrikin telah bersumpah tidak akan membenarkan kemaraan
umat Islam memasuki Makkah, bahkan mereka telah bersiap dengan angkatan
perang yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid. Untuk itu, Saidina Usman bin
„Affan telah dihantar kaum Muslimin bagi menjelaskan tujuan kedatangan
mereka kepada pihak Musyrikin.

(b) Faktor-faktor Utama Perjanjian Hudaibiyah

Terdapat tiga faktor utama terjadinya Perjanjian Hudaibiyah iaitu:

(i) Desas-desus Kematian Usman bin Affan
Rombongan umrah terpaksa menukar haluan perjalanan dan akhirnya berhenti
di Hudaibiyah, tempat di mana unta Nabi bernama Quswa‟ telah dihentikan oleh
Allah s.w.t. Tiba-tiba timbul desas-desus kematian Usman. Bai‟ah alRidwan
dilaksanakan di bawah pohon Samra sebagai tindak balas Muslimin terhadap
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

95

kematian Usman. Berita palsu sengaja diada-adakan untuk melemahkan
semangat orang-orang Islam, bahkan jauh di sudut hati Musyrikin kegentaran
mereka terhadap umat Islam.

(ii) Kaum Musyrikin Memohon Untuk Berunding Bagi Mengelakkan
Serangan Umat Islam
Sebenarnya Saidina Usman selamat dan dia dikembalikan juga kepada umat
Islam, setelah kaum Musyrikin mendengar Baiah al- Ridwan yang cukup tekad
dan berani itu. Sebagai perundingan ke arah mencari kejernihan, akhirnya,
perjanjian damai dimeterai dan peperangan atau pertumpahan darah dihindari.
Orang musyrikin menghantar utusan bernama Budail bin Warqa’, Urwah bin
Mas’ud dan Suhail bin ‘Amru. Suhail bin „Amru membuat perjanjian dengan
Rasulullah s.a.w dan Ali bin Abi Talib r.a sebagai jurutulis.

(iii) Peperangan Demi Peperangan Sebelumnya
Sebelum perjanjian Hudaibiyah ini termeterai, kedua-dua belah pihak
menyaksikan siri peperangan yang berakhir dengan kematian meliputi Perang,
Badar, Uhud, Khandaq dan sebagainya. Justeru, perjanjian ini dibuat bagi
meredakan api peperangan daripada lebih marak dan gelombang permusuhan
daripada lebih besar melanda.

Isi-Isi Perjanjian Hudaibiyah
a) Gencatan senjata selama 10 tahun.
b) Umat Islam dibenarkan melakukan ibadat umrah pada tahun hadapan
dengan bermukim selama tiga hari dan membawa senjata bersarung.
c) Kedua-dua belah pihak bekerjasama dalam kebaikan.
d) Orang Quraisy yang masuk Islam wajib dikembalikan kepada kaumnya di
Makkah.
e) Mana-mana orang Islam yang murtad dan lari kepada pihak Musyrikin
tidak wajib dikembalikan kepada Nabi.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

96

f) Kedua-dua belah pihak bebas menjalinkan hubungan atau perjanjian
dengan mana-mana kabilah Arab tanpa melibatkan urusan peperangan.

5.7.2 Hikmah Perjanjian Hudaibiyah
a) Perjanjian Hudaibiyah telah membuka ruang dan peluang kepada
perkembangan Islam dengan lebih meluas. Ibn Hisyam (t.th) dalam kitab
Sirahnya merekodkan bahawa Rasulullah s.a.w hanya bersama
rombongan seramai 1400 orang pada masa perjanjian Hudaibiyah
termeterai, namun dua tahun kemudian pembukaan Kota Makkah
menyaksikan kemaraan 10,000 orang tentera Islam.
b) Masyarakat di kedua-dua kota suci tersebut dapat hidup dalam aman dan
damai tanpa sebarang pertumpahan darah dan peperangan. Muhammad
al-Ghazali (1996) menyebutkan kata-kata Imam al-Zuhri r.a yang
menyatakan bahawa; “Islam telah memperolehi kemenangan sangat
besar melalui perjanjian Hudaibiyah. Dengannya kedua-dua belah pihak
dapat berbincang, berdialog, bertemu dan berkomunikasi dengan
sejahtera tanpa melalui pertembungan yang menumpahkan darah”.
c) Perjanjian Hudaibiyah telah membuka jalan kepada Pembukaan Kota Suci
Makkah hingga membebas dan memerdekakan kota suci itu daripada
cengkaman Musyrikin dan belenggu syirik serta kegelapan jahiliah. 360
buah berhala di sekitar Kaabah yang selama ini menjadi punca ekonomi
haram Musyrikin melalui tabungan yang diletakkan disetiap berhala
d) tersebut telah musnah setelah Baginda membaca ayat al-Quran al-Karim.
e) Pihak Islam mampu mengadakan ikatan perjanjian dan pemuafakatan
dengan kabilah-kabilah Arab yang lain bagi menjalinkan kerjasama yang
membina kekuatan Islam itu sendiri.

Sila jawab soalan ini dulu!!
1. Nyatakan faktor-faktor berlakunya Hijrah dalam Islam.
2. Bincangkan konsep Piagam Madinah.
3. Huraikan isi-isi perjanjian Hudaibiyah.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

97

5.8 PEMBUKAAN KOTA SUCI MEKAH

Subtopik-subtopik yang berikut membincangkan beberapa aspek di bawah tajuk
ini.

5.8.1 Latar Belakang Sejarah Pembukaan Makkah

Pembukaan Kota Suci Makkah atau disebut dalam bahasa Arab sebagai Fathu
Makkah ( ) merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 masihi
bertepatan 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, di mana Muhammad berserta 10,000
pasukan bergerak dari Madinah menuju ke Makkah dan kemudian menguasai
Makkah secara keseluruhan, sekali gus menghancurkan berhala yang
ditempatkan di dalam dan sekitar Kaabah. Ibn al-Qaiyim (t.th) telah menyebutkan:
“la adalah satu pembukaan teragung yang dengannya Allah memuliakan
agamaNya, RasulNya, tenteraNya dan partiNya yang beramanah, dengannya
juga Allah telah menyelamatkan negeri-negeriNya dan rumahNya yang telah pun
ditetapkan sebagai tempat hidayah untuk seluruh alam sarwajagat,
menyelamatkan dari tangan-tangan kafir dan musyrikin, ianya pembukaan yang
turut bergembira olehnya penghuni-penghuni langit, lanjutan kemuliaannya
melimpah ke angkasa cakerawala hingga dengannya maka berduyun-duyunlah
manusia menganut agamaNya, hingga denganNya wajah bumi terukir seribu
senyuman mekar”.

5.8.2 Sebab-sebab yang Membawa Pembukaan Makkah

Faktor utama kepada pembukaan Makkah adalah pengkhianatan Bani Bakar
dan sekutu mereka kaum Musyrikin Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah.
Perjanjian yang termeterai pada tahun 6 Hijrah itu, antara lain telah
menggariskan suatu syarat perjanjian berupa:

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

98

”Sesiapa yang ingin menyertai Muhammad dan bersekutu dengannya, beliau
berhak berbuat demikian dan sesiapa yang ingin berpihak dengan Quraisy dan
bersekutu dengannya beliau berhak berbuat demikian. Mana-mana kabilah yang
bersekutu dengan mana-mana pihak maka dia dianggap sebagai sebahagian
dari kumpulan itu sekali gus mana-mana pelanggaran ke atas kabilah yang
menyertai mana-mana dua pihak tadi adalah dianggap sebagai pelanggaran ke
atas pihak lawannya”.

Berdasarkan syarat ini maka Bani Khuza‟ah telah bersekutu dengan Rasulullah
dan umat Islam, manakala Bani Bakar pula menyertai Quraisy. Dengan itu,
kedua-dua kabilah ini menikmati keamanan dan kesejahteraan, sedangkan
sebelum ini kedua-duanya saling bermusuhan dan membalas dendam yang
diwarisi sejak zaman jahiliah lagi. Dengan kedatangan Islam dan termeterainya
perjanjian keamanan al-Hudaibiah maka tersemai benih-benih perdamaian dan
keamanan di antara semua pihak. Namun demikian, perjanjian dilanggar juga.
Banu Bakar masih tetap hendak membalas dendam, di mana Naufal bin
Muawiyah bersama jemaahnya Bani Bakar telah keluar di bulan Sya‟ban tahun
ke-8 Hijrah, lantas menyerang Bani Khuza‟ah di malam hari, sedangkan mereka
di masa itu sedang berada di kawasan berair yang dikenali sebagai ”al-Watir”.
Dalam kejadian berkenaan, Banu Bakar telah berjaya membunuh orang-orang
Khuza‟ah. Sebagai lanjutan dan serangan balas, maka terjadilah pertarungan
danpeperangan di antara keduanya hingga seterusnya pihak Musyrikin Quraisy
di Makkah telah bertindak menghulurkan bantuan senjata kepada sekutunya
Bani Bakar. Bukan setakat itu sahaja, malah beberapa tokoh Quraisy telah turut
serta di dalam peperangan berkenaan dengan berselindung di sebalik kegelapan
malam, hingga mereka berjaya membawa Bani Khuzaʹ ah ke dalam kawasan al -
Haram Makkah. Oleh yang demikian maka berkatalah Banu Bakar:

”Wahai Naufal! Sekarang kita telah memasuki kawasan al-Haram. Ingatlah,
Tuhanmu! Ingatlah Tuhanmu! Lantas tawanan Bani al-Khuza‟ah mencelah:
Wahai Bani Bakar! Tiada Tuhan di hari ini, kamu sudah pun membalas dendam
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

99

kesumat kamu itu. Aku bersumpah, sebenarnya kamu telah melakukan
pencabulan di kawasan Haram ini, tidakkah di sini sudah terbayar dendam kamu
itu?”.

Setelah Bani Khuzaah melangkah masuk ke kawasan Makkah, mereka terus
mendapat perlindungan di rumah Budail bin Warqa‟ al-Khuza‟i dan rumah kawan
setia mereka yang dikenali sebagai Rafie‟. Amru bin Salim al-Khuza‟i terus
meluru ke Madinah bagi menemui Rasulullah. Sesampainya beliau di sana,
beliau pun mempersembahkan kepada Rasulullah s.a.w hasratnya melalui
madahnya, sedang pada masa itu Rasulullah sedang duduk berbual di dalam
masjid bersama-sama kaum muslimin. Amru wakil Bani Khuza‟ah sekutu pihak
Islam pun bermadah dengan penuh puitis dan syahdu seperti dalam Rajah 5.3

Duhai Tuhan! Ku merayu Muhammad
Sekutu kami dan bapanya yang tertua
Semasa kamu kanak-kanak dan kami bapa
Tangan erat bergenggaman
Bantulah sepenuh pertolongan
Serulah penyembah Allah menghulur bantuan
Pada mereka Rasul mulia
Semulia bulan purnama mengambang
Pabila marah mukanya bergelora
Di belakangnya tentera seramai samudera
Mengajar Quraisy mengkhianati setia
Mengucap janji merubah kata
Di Kada‟ kami dibelasah
Kerana menyangka tiada pembela
Mereka terhina, terkecil angka
Namun dendam mereka menuntut
Kami bersembahyang kami dibunuh

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

100

Rajah 5.3: Madah wakil Bani Khuza‟ah

Rasulullah s.a.w terus menjawab: ”Engkau dibela wahai Amru, kemudian
baginda diperlihatkan mendung merintangi langit, maka katanya lagi: Awan
berarak itu, pembuka pertolongan kalian”. Tidak berapa lama kemudian tiba pula
Budail bin Warqa‟ al-Khuza‟i bersama beberapa orang dari Khuza‟ah, di mana
mereka menemui Rasulullah melaporkan bilangan mereka yang terkorban dalam
serangan itu dan penyertaan langsung oleh Quraisy membantu Banu Bakar,
kemudian mereka pun pulang semula ke Makkah. Begitulah pengkhianatan Banu
Khuza‟ah dan Musyrikin Makkah terhadap perdamaian Hudaibiyah akhirnya
membawa kepada persiapan umat Islam untuk mengadili pengkhianatan itu
melalui pembukaan Makkah.

5.8.3 Pihak Musyrikin Ingin Memperbaharui Perjanjian

Tidak syak lagi, puak kafir Quraisy dengan tindakannya bersama-sama dengan
sekutunya Bani Bakar itu, jelas lagi bersuluh merupakan suatu pencerobohan
kepada perjanjian dan pengkhianatan kepada perdamaian yang dimeterai
bersama dalam Perjanjian Hudaibiyah lalu. Dalam kegusaran, kafir Quraisy mula
menyedari kesalahan yang mereka lakukan itu, sekali gus merasai buruk padah
daripada tindakan mereka di luar batasan. Untuk itu, mereka memanggil
permesyuaratan untuk sidang tergempar. Keputusannya ialah menghantar
pimpinan mereka Abu Sufian pada masa itu, untuk ke Madinah bagi
memperbaharui perdamaian. Rasulullah (s.a.w) memberitahu kepada sekalian
sahabatnya apa yang akan dilakukan oleh Quraisy dalam usaha mengatasi
pengkhianatan mereka itu dengan sabdanya: ”Kamu akan didatangi Abu Sufian
untuk mengemaskan perjanjian al-Hudaibiah itu, malah memohon untuk
dilanjutkan lagi tempohnya”. Abu Sufian terus bergerak ke Madinah
sebagaimana keputusan yang mereka persetujui, beliau bertemu dengan Budail
bin Warqa‟ dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Makkah. Abu Sufian terus
bertanya Budail: ”Kamu ini dari mana?” Abu Sufian mengesyaki yang beliau ini
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

101

datang menemui Rasulullah (s.a.w). Jawab Budail: ”Aku bersiarsiar dengan
Khuzaʹ ah di sekitar pantai tadi dan di sekeliling lembah-lembah ini”. Tanya Abu
Sufian yang penuh meragui: ”Bukankah kamu datang menemui
Muhammad?”Kata beliau: ”Tidaklah”. Setelah Budail berlepas ke Makkah, Abu
Sufian berkata kepada teman yang mengiringiriya: ”Kalaulah Budail ini datang
dari Madinah pasti tunggangannya memakan makanannya (alaf) yang
mengandungi biji-biji al-Madinah”. Dengan itu beliau terus ke tempat najis unta
dipecahkannya, memang beliau dapati bijian al-Madinah di dalam kandungan
najis, maka kata Abu Sufian: ”Aku bersumpah demi Allah, Budail telah menemui
Muhammad”. Walau bagaimanapun, Abu Sufian terus ke Madinah, pertama
beliau datang menemui anak perempuannya, Ummu Habibah, setibanya di
hadapan Ummu Habibah beliau pun mengayakan diri untuk duduk di atas
hamparan Rasulullah (s.a.w), apa lagi Ummu Habibah pun menggulung
hamparan tadi, maka kata Abu Sufian: “Kenapa wahai anakku apakah kau
membencikan daku?” Maka jawab Ummu al- Mukminin: ”Itu adalah hamparan
Rasulullah, kau ini musyrik najis. Jawab Abu Sufian: ”Selepas kau berpisah dari
ku, kau telah terkena sihir. Dengan itu beliau keluar dari situ dan terus menemui
Rasulullah s.a.w, Abu Sufian menegur baginda, tetapi Rasulullah tidak menjawab
sepatah apa pun, kemudian beliau menemui Abu Bakar, meminta jasa baik
beliau untuk menyampai hasratnya kepada Rasulullah s.a.w tapi jawab Abu
Bakar: ”Aku tidak boleh berbuat apa pun, lantas beliau pergi menemui Umar dan
beliau meminta Umar menolongnya dalam hal itu, maka jawab Umar: ”Apakah
aku ini yang akan menjadi orang tengah untuk kamu? Demi Allah, kalaulah aku
tidak mempunyai apa pun selain debu-debu, namun dengannya pun cukup untuk
ku tentangi kamu, pasti aku lakukan. Kemudian beliau datang menemui Ali bin
Abi Talib, di masa itu Fatimah sedang duduk di sampingnya, manakala anaknya
Hasan sedang merangkak di hadapannya, kata Abu Sufian: “Wahai Ali,
sebenarnya kaulah orang paling mengasihi daku, di hari ini aku datang
memerlukan pertolonganmu, janganlah membiarkan daku pulang dengan hampa
sahaja, daku memerlukan kau menjadi orang tengah, untuk menyampaikan
hasrat ku kepada Muhammad, kata Ali pula: ”Celaka kau! Hai Abu Sufian,
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

102

sebenarnya Rasulullah sudah berazam hendak melakukan sesuatu di mana
kami tidak berhak untuk berbicara dengannya lalu beliau berpaling ke arah
Fatimah dengan berkata: ”Boleh tak engkau menyuruh anak engkau ini
melindungi manusia ramai, maka dengan itu beliau akan menjadi penghulu
seluruh bangsa Arab hingga ke akhir zaman? Jawab Fatimah: Demi Allah mana
boleh anak ku ini berbuat demikian, malah tiada siapa yang boleh menghalang
Rasulullah s.a.w daripada bertindak.

Pada masa itu, Abu Sufian terasa dunia menjadi gelap dan berkata kepada Ali
bin Abi Talib dalam keadaan serba kebingungan dan putus asa: ”Wahai Abu al-
Hasan, aku mendapati keadaan semakin meruncing, cuba kau nasihatkan daku.
Jawab Ali: ”Demi Allah, aku tak tahulah apa nasihat yang baik untuk kau, kerana
kau sendiri adalah pemimpin Banu Kinanah, ayuh pergilah pinta perlindungan
daripada orang ramai, kemudian pulanglah ke tanah airmu. Tanya Abu
Sufian: ”Apakah itu boleh memberi sesuatu yang baik untuk ku? Jawab
Ali: ”Demi Allah, aku tidak menyangkademikian, cuma aku tidak ada nasihat
selain dari itu. Lantas Abu Sufian pun beredar dari situ menuju ke masjid, di sana
beliau melaung: ”Wahai kalian, daku memohon perlindungan kalian, kemudian
dia terus memecut untanya dan beredar”. Setibanya di pangkuan Quraisy, beliau
terus disoal dengan kata mereka: ”Apa yang kau capai. Jawab beliau: ”Aku
menemui Muhammad untuk berbicara dengannya dan demi Allah, tak sepatah
yang dijawabnya, setelah itu aku menemui Ibnu Abi Quhafah, beliau pun sama,
tidak suatu pun yang ku perolehi, kemudian terus kepada Umar Ibni al-Khattab:
Ku dapati beliau musuh yang rendah profail, kemudian ku temui Ali bin Abi Talib,
beliau adalah yang terlembut di antara kesemua. Beliau telah menasihati ku
melakukan sesuatu, namun demikian aku pun tak pasti apakah pendapatnya itu
boleh memberi sesuatu kebaikan? Tanya mereka: ”Apakah nasihat beliau
kepada kamu?ʹ Kata Abu Sufian: ”Beliau menyuruh aku meminta
perlindungandaripada orang ramai, maka aku pun buatlah seperti yang beliau
syorkan itu. Tanya hadirin: ”Apakah Muhammad telah mempersetujuinya? Jawab
Abu Sufian: Tidak. Kata hadirin: ”Celaka kau, penasihat kau itu tak lebih dari
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

103

menambahkan cemuhan orang terhadap kau. Jawab Abu Sufian: ”Tidak! Demi
Allah sebenarnya aku tak ada pilihan kecuali itu sahaja.

5.8.4 Pergerakan Tentera Islam Ke Arah Makkah

Sepuluh hari terakhir bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah Rasulullah pun bergerak
keluar dari al-Madinah menuju ke Makkah dengan bala tentera seramai 10,000
orang yang kesemuanya dari kalangan para sahabat. Rasulullah meneruskan
perjalanannya dalam keadaan berpuasa. Orang ramai pun turut berpuasa,
hinggalah apabila baginda sampai ke al-Kadid, kawasan air yang terletak di
antara ‟Asafan dan al-Kadid, baginda membuka puasanya, maka sekalian
tentera pun turut berbuka. Dari situ Baginda terus bergerak hingga sampai
ke ”Mar al-Zahran dikenali juga sebagai Wadi Fatimah. Semasa Rasulullah
singgah di situ, waktu sudah hampir Isyak. Di situlah Rasulullah memerintah
tentera berkhemah, mereka menyalakan api, kira-kira ribuan api yang dinyalakan.
Dari Mar al-Zahran tentera Islam menuju ke Makkah dengan memerintah al-
Abbas supaya membawa Abu Sufian ke suatu lembah untuk memerhati
pergerakan tentera Islam dari atas tebing cerun bukit. Al-Abbas pun membawa
Abu Sufian ke sana. Bila tiba di situ, terdapat satu kabilah dengan panji-panjinya
lantas beliau bertanya: ”Wahai Abbas itu siapa? Maka jawab Abbas seperti
katanya: ”Itu Sulaim!, maka sampuk beliau: ”Apa peduli aku dengan Sulaim.
Lepas itu berlalu pula kabilah yang lain, maka tanya Abu Sufian: ”Siapa mereka
itu? Jawabal-Abbas: ”Itu Muzainah!. Kata Abu Sufian: ”Apa peduli aku dengan
Muzainah. Hingga selesai semua Kabilah berlalu di situ dan diakhirnya
Rasulullah memintas dari situ dalam satu kontinjen tentera yang serba hijau yang
terdiri daripada kaum Muhajirin dan Ansar. Dengan pandangan tajam Abu Sufian
berkata: ”Subhanallah, siapa mereka ini wahai al-Abbas?. Jawab al-
Abbas: ”Yang itulah Rasulullah bersama kaum Muhajirin dan Ansarnya. Maka
kata Abu Sufian: ”Tak seorang punberdaya berhadapan dengan mereka ini.
Sambungnya lagi: Demi Allah! Wahai Abu al-Fadhl, ”kerajaan anak saudara mu
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

104

ini sudah menjadi agung di hari ini. Kata al-Abbas: ”Wahai Abu Sufian! Itu
adalah ”kenabian.Jawab beliau: “Ya, itulah satu anugerah”.

Sewaktu Rasulullah melalui di hadapan Abu Sufian, al-Abbas berkata
kepadanya;”Ayuh selamatkan kaum kau. Abu Sufian pun bergegas pulang ke
Makkah, sesampainya beliau ke sana, terus beliau melaung sekuat-
kuatnya: ”Wahai kalian Quraisy, itu dia Muhammad telah datang dengan
tenteranya yang belum pernah ku saksi sebelum ini, maka sesiapa yang
berlindung di rumah Abu Sufian beliau adalah selamat, lantas isterinya Hindun
binti ‟Utbah menuju ke arahnya lantas menarik misainya dan berkata: ”Bunuh si
gemuk yang tak berguna ini, hodoh sungguh pengawal peninjau ini. Kata Abu
Sufian pula: ”Binasalah kamu, di hari ini jangan kamu bersombong diri, kerana
hari ini baginda telah datang dengan bala tentera yang belum pernah dilihat
seramai ini, Ayuh cepat, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufian beliau
adalah selamat. Jawab orang-orang Quraisy: ”Celaka engkau, apa yang boleh
menyelamatkan kami sekiranya kami berada di dalam rumah mu ini?. Sambung
Abu Sufian: ”Siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan mengunci dari dalam,
beliau juga terselamat dan sesiapa memasuki al-Masjid beliau juga selamat.
Dalam pada itu, segolongan Quraisy yang singkat pemikiran berkumpul dengan
Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umaiyah dan Suhail bin Amru. Tempat itu
dikenali sebagai al-Khandamah bertujuan memerangi kaum muslimin. Di antara
mereka ada seorang dari kabilah Banu Bakar bernama Hamas bin Qais, beliau
sebelum ini bertugas mengumpul senjata, di suatu hari pernah ditanya oleh
isterinya: ”Kenapa kamu menyediakan apa yang ku lihat ini?. Jawab
beliau: ”Kesemua ini untuk Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Jawab
isterinya: ”Tak ada suatu pun yang boleh menghalang Muhammad dan sahabat-
sahabatnya.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

105

(a) Tentera Islam di Zi Tawa
Rasulullah s.a.w telahpun bergerak hingga sampai ke Zi Tuwa atau Zi Tawa,
semasa berjalan Rasulullah s.a.w sentiasa menunduk kepalanya merendah diri
kepada Allah. Di situlah Rasulullah menyusun tenteranya, Baginda meletakkan:

(i) Arah Utara
Al-Zubair bin al-Awwam diletakkan di sebelah utara, bersama-sama beliau ialah
Panji Rasulullah, beliau diarah supaya memasuki Makkah dari sebelah atas di
mana panji itu dipacakkan di al-Hajjun, beliau menunggu di situ hinggalah
Rasulullah sampai.

(ii) Arah Selatan
Khalid bin al-Walid di sebelah kanan bersama-sama dengan beliau ialah Aslam,
Salim, Ghaffar, Muzainah, Juhainah dan beberapa kabilah-kabilah Arab yang lain.
Diarahnya Khalid supaya memasuki Makkah dari sebelah bawah, dengan
pesanannya: “Kalau kamu dapati ada orang-orang Quraisy yang menghalang
kamu, kamu boleh bunuh mereka, hinggalah kamu menemui daku di al-Safa”.

(iii) Arah Timur
Abu Ubaidah bin al-Jarrah memimpin tentera pejalan kaki yang tidak membawa
peralatan perang, beliau diarah supaya mengambil jalan ”Butun al-Wadi,
bergerak hingga bertemu dan berdepan dengan Rasulullah di Makkah.


(iv) Arah Barat
Dari arah barat pula, Baginda Nabi Muhammad s.a.w telah meletakkan Saad bin
Ubadah dan Ali bin Abi Talib bersama tenteramereka. Dengan itu, genaplah
keempat-empat penjuru, telah dikuasai tentera Rasulullah s.a.w.PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

106

(b) Tentera Islam Memasuki Makkah

Setiap pasukan tentera Islam yang dibahagikan itu mengambil laluan masing-
masing yang telah diarah kepada mereka. Adapun Khalid dan sahabat-
sahabatnya tetap menundukkan sesiapa sahaja yang menghalang, namun dua
orang dari sahabatnya iaitu Kurz bin Jabir al-Fihri dan Khanis bin Khalid bin
Rabi‟ah telah terkeluar dari kumpulannya, di mana mereka telah mengambil jalan
lain menyebabkan mereka dibunuh. Golongan Quraisy yang singkat pemikiran
telah bertembung dengan Khalid bin al-Walid dan sahabat-sahabatnya di al-
Khandamah. Justeru, berlakulah satu pertarungan kecil hingga terbunuh dua
belas (12) orang musyrikin dan berakhir dengan kekalahan Quraisy. Khalid terus
mara menggeledah penjuru Makkah, akhirnya beliau sampai ke hadapan
Rasulullah di al-Safa. Manakala al-Zubair maju ke hadapan hingga sampai ke Al-
Hajjun, di tepi masjid al-Fatah di mana beliau memacak panji Rasulullah (s.a.w).
Beliau kemudiannya tidak ke mana-mana hinggalah Rasulullah datang.

(c) Rasulullah Memasuki Al-Masjid Al-Haram
Setelah itu, Rasulullah pun bangun sedang kaum Muhajirin dan al-Ansar
mengelilingi baginda dan memasuki masjid. Baginda terus menuju ke Hajar al-
Aswad dan menyentuhnya dengan tangan baginda, kemudian bertawaf
mengelilingi Kaabah, baginda menjatuhkan berhala-hala sebanyak 360 buah dari
atas Kaabah, dengan busar panah (suatu riwayat –tongkatnya) yang di
tangannya sambil berkata:

¯_·´. ´.l> ´_>l¦ _>¸´. `_L..l¦ _| _L..l¦ _l´ !·.>¸ ¯¸
”Kebenaran telah datang dan kebatilan menghilang, sesungguhnya kebatilan itu
telah terpadam.
(al-Isra‟: 81)
NDIRI 6.2
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

107

¯_· ´.l> ´_>'¦ !.´. _.¯.`. `_L..l¦ !.´. ..-`. ''
”Kebenaran telah datang dan kebatilan tiada lagi menjelang dan tiada pula ia
berulang”.
(Saba‟: 49)

Serentak dengan bacaan ayat-ayat mulia itu, maka berhala-hala pun jatuh dan
tumbang, hancur berderai-derai. Rasulullah melakukan tawaf di sekeliling
Kaabah dengan menunggang kenderaannya, di masa itu bertawaf dengan
menunggang kenderaan belum diharamkan lagi di dalam syarak. Baginda hanya
melakukan tawaf sahaja, apabila baginda menyempurnakan bilangan tawaf,
Rasulullah terus memanggil Usman bin Talhah, baginda mengambil anak kunci
Kaabah darinya dan disuruh membuka pintu Kaabah. Apabila baginda
melangkah masuk baginda mendapati di dalamnya gambar-gambar, di
antaranya gambar Nabi Ibrahim dan Ismail a.s yang sedang bersumpah dengan
berhala.

Kata Rasulullah:
“Allah memusnahkan mereka yang mengada-adakan semuanya ini? Demi Allah
mereka tidak pun pernah bersumpah dengan berhala”. Kemudian Baginda
terlihat ukiran kayu seekor burung merpati, terus Baginda memecahkannya,
manakala gambar-gambar di dalam Kaabah diperintah supaya dipadamkannya.

Latihan
1. Bincangkan tentang strategi perletakan tentera yang telah dilakukan
oleh Baginda Rasulullah di Zi Tawa.
2. Huraikan bagaimanakah caranya tentera Islam memasuki Kota
Makkah.


PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

108


(d) Ucapan Rasulullah Sebaik Bersolat di dalam Kaabah
Baginda Rasulullah s.a.w setelah itu, menutup pintu Kaabah sedang baginda di
dalam Kaabah bersama Usamah dan Bilal, di situ baginda berdiri dengan
membelakang pintu Kaabah, apabila baginda melangkah ke depan dengan jarak
tiga hasta baginda berhenti di situ, jadi dua tiang sebelah kirinya dan satu tiang
berada di sebelah kanan baginda. Di belakang baginda tiga tiang, kerana al-
Haram di masa itu didirikan atas enam batang tiang. Baginda bersolat di situ,
setelah baginda berjalan-jalan di dalam Kaabah, bertakbir di setiap penjurunya,
menyebut kalimah Tauhid, kemudian barulah baginda membuka pintunya, di
masa itu Quraisy sedang memenuhi ruang masjid secara bersaf menunggu apa
yang hendak dilakukan oleh Rasulullah ke atas mereka. Rasulullah memegang
lawang pintu Kaabah, sedang khalayak Quraisy menunggu di bawah, dengan
sabdanya:

”Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu bagiNya, benar janjiNya, membantu
hambaNya, mengalahkan golongan Ahzab sendiriNya, ingatlah setiap warisan
lama, setiap warisan Jahiliah samada harta benda atau darah kesemuanya di
bawah kakiku ini, kecuali penjaga Baitullah dan pemberi minum kepada Jemaah
Haji. Ingatlah, pembunuhan tanpa hak adalah dendanya terlalu berat, iaitu
seratus ekor unta, empat puluh darinya sedang sarat mengandung. Wahai kalian
Quraisy, sesungguhnya Allah telah pun melenyapkan dari kamu kesombongan
jahiliah, sikap bermegahan dengan baka keturunan, sebenarnya manusia
adalah dari Adam sedang Adam adalah dari tanah”. Kemudian baginda
membaca ayat:
!..!.. '!.l¦ !.| >..1l> . ,´: _..¦´. ¯.>..l->´ . !..`-: _,!.·´. ¦.·´¸!-.l _|
¯>.,é¦ ..s ´<¦ ¯.>1.¦ _| ´<¦ ..ls ¸..> ¸¯
”Wahai manusia sesungguhnya Kami ciptakan kamu sebagai lelaki dan
perempuan, dan Kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa berkabilah-kabilah
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

109

untuk kamu berkenalan, sesungguhnya yang termulia dari kamu di sisi Allah
ialah yang paling bertaqwa, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
Lagi Bijaksana”.
(al-Hujuraat: 13)
(e) Kemaafan yang Tiada Tolok Bandingnya
Rasulullah menyambung ucapan baginda dengan sabdanya:

“Wahai kalian Quraisy, apakah yang kamu fikirkan akan ku lakukan terhadap
kamu semua? Jawab mereka: “Tentulah baik, kerana saudara seorang yang
mulia anak kepada saudara yang mulia”. Maka jawab Rasulullah: Sesungguhnya
aku berkata kepada kalian seperti Yusof telah berkata kepada saudara-
saudaranya: Tiada tempelak ke atas kamu di hari ini! Pergilah! Kamu semua
adalah bebas.
(Yusuf: 97)


Mengumpul Maklumat

 Isra‟ dan Mikraj diabadikan dalam sejarah sebagai suatu mukjizat agung
yang dikurniakan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w yang menyimpan
pelbagai berita ghaib dan rahsia kekuasaanNya yang tidak terhingga.
 Perjanjian Aqabah pertama dan kedua adalah persefahaman yang
bersejarah dalam pembentukan negara Islam pertama yang diasaskan
Baginda Rasulullah s.a.w di Kota Suci Madinah al-Munawwarah.
 Peristiwa Hijrah membawa erti sangat besar kepada dunia Islam. Justeru,
Saidina Umar telah mengambil sempena hijrah ini sebagai taqwim yang
menentukan kalendar umat Islam yang kekal ke hari kiamat.
 Beralah bukan ertinya mengalah, bertolak ansur dan berdiplomasi bukan
pula lambang kelemahan diri. Hal ini terbukti di sebalik sikap toleransi
Rasulullah s.a.w melalui Perjanjian Hudaibiyah yang akhirnya membawa
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

110

pulangan yang sangat produktif kepada perkembangan dakwah di
Semenanjung Tanah Arab.
 Pembukaan Kota Suci Makkah adalah hadiah terbesar yang dikurniakan
Allah s.w.t kepada umat Islam yang sanggup berkorban meninggalkan
kota tersebut semasa hijrah yang lampau.
 Rakyat yang baik adalah hasil daripada teladan dan contoh daripada
pimpinan yang terbaik. Abu Sufian adalah pimpinan Quraisy Makkah yang
asalnya menentang dakwah Islam. Namun, apabila di„pegang‟ oleh
Rasulullah s.a.w, maka seluruh masyarakat turut mengikuti jejak langkah
pimpinan mereka.
 Kemaafan yang paling agung adalah di saat seseorang itu paling
berkuasa menjatuhkan hukuman kepada pesalahnya. Nabi Muhammad
adalah seorang insan mulia teladan yang tiada setaranya di dunia ini.
 Nabi Ibrahim a.s. – Abu Anbiyak dimuliakan Allah sebagai jurubina
pertama Kaabah sedang Nabi Muhammad s.a.w – Khatamul Anbiyak
dimuliakan sebagai Pembuka Kota Makkah daripada penjajahan Jahiliah
dan kegelapan syirik.


Anda telah membaca hampir sebahagian tajuk sirah tahun 5 dan tahun
enam. Sebelum meneruskan pembacaan, sila jawab soalan berikut;

1. Latar belakang keinginan Rasulullah s.a.w untuk melakukan umrah dan
menziarahi Makkah setelah 6 tahun berhijrah darinya.
2. Bai‟ah Ridwan dan falsafahnya dalam perjuangan Islam.
3. Perjanjian Hudaibiyah dan peranannya dalam menjayakan misi
Pembukaan Makkah al-Mukarramah.
4. Kemerdekaan Tanah Suci Makkah daripada penjajahan Jahiliah dan
segalam sembahan yang syirik.
5. Hikmah di sebalik kemaafan Rasulullah di dalam Fathu Makkah
sedangkan baginda amat berkuasa untuk menjatuhkan hukuman.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

111


Jika di dalam tajuk sebelum ini anda didedahkan dengan peristiwa agung Isra‟
dan Mikraj, proses Hijrah umat Islam ke Madinah, perjanjian Hudaibiyah dan
pembukaan Kota Suci Makkah, maka kali ini pengkajian anda tentang sirah
Rasulullah s.a.w adalah berkisar program-program utama dan projek-projek
mega yang dikendalikan Rasulullah s.a.w setibanya baginda ke Madinah dan
setelah tertabalnya baginda selaku ketua negara Islam di kota tersebut. Di dalam
topik ini juga anda dapat melihat bagaimanakah proses dakwah Rasulullah s.a.w
dan perkembangan Islam menjadi lebih kemas dan tersusun disokong oleh
suasana politik yang stabil, kewujudan sebuah tapak atau negara yang kukuh di
samping dokongan para sahabat yang tiada tolok bandingnya dalam lipatan
sejarah dan tamadun Islam. Nabi Muhammad telah menyempurnakan tugas
baginda dan menyampaikan risalah suci Islam untuk tinggalan dan warisan umat
baginda sebagaimana yang ditegaskan baginda di haji terakhir atau Hajjatul
Wada‟ (Haji Perpisahan). Akhirnya, baginda s.a.w mengadap Allah Rabbul Jalil
setelah baginda wafat pada tarikh yang sama dengan tarikh lahir dan tarikh
ketibaan ke Madinah iaitu 12 Rabi‟ul Awal. Baginda pergi selama-lamanya pada
tahun 11 Hijrah. Semoga Sirah Rasul junjungan ini berperanan menjadi
pengajaran dan contoh teladan kepada diri anda dan umat manusia amnya serta
anak-anak didik anda khasnya di sekolah nanti, di samping anda memperolehi
ilmu pengetahuan yang amat berguna di sebalik setiap peristiwa yang terakam
abadi di dalam lipatan sejarah kehidupan insan mulia ini.

5.9 PEMBINAAN MASJID PERTAMA

Di antara masjid-masjid pertama dalam Islam ialah masjid Quba dan masjid
Nabawi. Huraiannya adalah seperti di bawah.

5.9.1 Masjid Quba – Masjid Pertama Dalam Islam

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

112

Hj. Zainal Arifin Abbas dalam bukunya berjudul Sejarah dan Perjuangan Nabi
Muhammad (1970) ada mengisahkan serba sedikit mengenai program pertama
yang diuruskan Nabi Muhammad setibanya baginda di Madinah al-Munawwarah
iaitu projek pembinaan Masjid Quba (rujuk Rajah 7.1). Pembinaan ini merupakan
suatu titik penting terhadap kepentingan pembinaan masjid dalam membina
sebuah negara dan masyarakat yang bersatu padu, hingga projek itu dijalankan
tanpa memerlukan masa untuk menyimpan dana atau “mesyuarat” yang berjela-
jela.
AKTIVITI 7.1
Apakah kepentingan HIJRAH dalam proses dakwah? Cuba anda fikirkan
kebaikan-kebaikan yang ada setelah anda melakukan HIJRAH di dalam diri anda!

Berikut adalah maklumat-maklumat mengenai Masjid Quba:
• Nama Projek : Pembinaan Masjid Quba
• Pemaju : Nabi Muhammad s.a.w dan Sahabat r.a
• Kedudukan : Selatan Pusat Bandar Madinah (kira-kira 10km darinya)
• Tempoh Siap : 5 hari (Ada riwayat menyatakan 14 dan 22 hari)
• Tarikh Mula : 12 Rabiul Awal Tahun 1 Hijriah (Isnin)
• Tarikh Siap : 16 Rabiul Awal Tahun 1 Hijriah (Jumaat)
• Keluasan : 50 meter persegi (50 meter panjang dan lebar)
• Ketinggian : 1 meter dari aras permukaan tanah
• Jolokan Nama : Masjid Dibina Atas Asas Takwa


PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

113

Rajah 5.4: Masjid Quba di bandar Madinah pada masa kini yang telah dibina
dalam saiz dan reka bentuk lebih besar di atas tapak yang asal.

Masjid Quba diabadikan pembinaannya dalam al-Quran sebagai masjid pertama
yang didirikan atas asas ketakwaan pada Allah s.w.t. Ia seperti mana yang
ditegaskan Allah Azza Wajalla dalam firmanNya berbunyi:

.>`..l ´¯.¦ _ls _´.1`.l¦ . _.¦ .¯.. ´_>¦ _¦ ».1. «.· «.· _l>¸ _.'.>´ _ ¦
¦.`,´±L.. ´<¦´. ´.>´ _·,´±L.l¦ ¸¸¯
“...Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba) sejak
hari pertama adalah lebih patut bagimu bersolat di dalamnya. Di sana terdapat
orang-orang yang ingin membersihkan diri (mensucikan jiwa). Dan Allah amat
menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya”.
(al-Taubah: 108)

Setelah Baginda Nabi Muhammad s.a.w menyudahkan bersama para sahabat
pembinaan masjid Quba, maka berangkatlah baginda menuju kota Hijrah
Madinah dan dalam perjalanan itu, mereka sempat bersolat Jumaat di Kampung
Bani Salim bin „Auf yang hanya terletak kira-kira 1km daripada Masjid Quba.
Itulah solat Jumaat pertama sesudah Hijrah dan hari ini lokasi solat Jumaat
bersejarah itu dikenali sebagai Masjid Jumaat. Hijrah Nabi masih belum berakhir
lagi. Untuk pengetahuan semua pembaca, Quba pada masa dahulu belum
dimasukkan dalam persempadanan Kota Madinah lagi. Jadi, Nabi meneruskan
hijrah Baginda s.a.w menunggang unta kesayangannya al-Qaswa‟ menuju lokasi
hijrah terakhir iaitu Kota Suci Madinah.
1PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

114


Cuba bincangkan soalan berikut;

1. Berikan huraian mengenai Masjid Quba.
2. Huraikan sejarah pembinaan Masjid al-Nabawi.


5.9.2 Pembinaan Masjid Al-Nabawi

Muhammad al-Ghazaliy (1996) menyebutkan bahawa pekerjaan pertama yang
dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w ialah membangunkan masjid untuk
mengembangkan syiar Islam yang selama ini terus-menerus dimusuhi dan
diperangi. Masjid adalah tempat manusia berhubungan dengan Tuhannya dan
tempat manusia membersihkan hati dari berbagai macam kekotoran dan dosa.
Menurut riwayat, Rasulullah s.a.w membangun masjid baginda di tempat unta
baginda berhenti pada saat kedatangan baginda s.a.w di Madinah (rujuk Rajah
7.2). Lokasinya ialah di Mirbad, sebidang tanah milik dua orang asuhan As‟ad bin
Zurarah. Mereka berdua adalah anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Pada
mulanya pemilik tanah itu ingin menyerahkannya kepada Rasulullah s.a.w
dengan bersedekah demi keredaan Allah s.w.t, tetapi baginda menolak dan tetap
hendak membayar harganya yang berjumlah 10 dinar emas. Akhirnya tampillah
Abu Bakar al-Siddik r.a menghulurkan harta wakaf 10 dinar bagi pembinaan
Masjid Nabawi yang bersejarah itu.

Sebelum dibangunkan masjid, tanah tersebut ditumbuhi pohon-pohon kurma liar
dan di dalamnya terdapat beberapa buah kuburan orang-orang musyrik. Setelah
status tanah itu diselesaikan, Rasulullah s.a.w segera memerintahkan
penebangan pohon-pohon kurma dan pembongkaran kuburan yang terdapat di
tanah itu hingga rata. Pohon-pohon kurma yang telah ditebang kemudian
dipasang berjejer sebagai kiblat bagi masjid yang sedang dibangun, ketika itu
kiblat masih ke arah Baitul Maqdis. Dari tempat kiblat hingga bahagian belakang
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

115

masjid, panjangnya lebih kurang 100 hasta, demikian pula di bahagian tepi
kanan dan tepi kirinya. Bahagian kanan dan kiri diperkukuhkan dengan batu dan
untuk pemasangan asas (foundation), tanahnya digali sedalam 3 hasta,
kemudian dipasang batu-bata. Rasulullah s.a.w dan para sahabatnya turut serta
mengangkut batu-bata yang lain dengan bahu mereka untuk menghilangkan letih
dan penat, selama bekerja mengangkut batu-bata, mereka menyanyikan bait-bait
syair yang indah bermaksud: Ya Allah, tidak ada kehidupan bahagia selain
kehidupan Akhirat, Limpahkan keampunanMu kepada kaum Ansar dan
Muhajirin!
Rajah 5.5: Masjid Nabawi Di Bandar Madinah Pada Masa Kini Telah Dibina
Dalam Saiz dan Reka Bentuk Lebih Besar

Kegiatan kerja para Sahabat semakin berlipat ganda setelah mereka
menyaksikan Rasulullah s.a.w juga memeras tenaga seperti mereka dan tidak
mengistimewakan diri. Mereka sedemikian kagum hingga ada seorang yang
bersyair sebagai berikut: Jika kita duduk sedangkan Rasul bekerja giat, Itu
merupakan perbuatan kita yang sesat ! Masjid tersebut selesai dibangun
dalam bentuk yang amat sederhana. Lantainya terbuat daripada kerikil dan pasir.
Atapnya pula diperbuat daripada pelepah dan dedaun kurma, manakala tiang-
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

116

tiangnya diperbuat daripada batang pokok kurma. Bila hujan turun mungkin
tanahnya akan menjadi berlumpur dan mengundang binatang tertentu untuk
berteduh atau lalu di situ. Ringkasnya, masjid yang pertama didirikan semasa
peristiwa Hijrah Nabi Muhammad s.a.w ialah Masjid Quba. Masjid itu terletak di
pintu masuk Kota Madinah al-Munawwarah. Setelah sampai baginda Nabi ke
Kota Suci Madinah, baginda telah menguruskan pula pembinaan Masjid Nabawi
sebagai masjid kedua yang dibina Nabi bersama para sahabat r.a.

5.9.3 Pengajaran Daripada Pembinaan Masjid Pertama

Berikut adalah pengajaran-pengajaran yang boleh kita renungkan hasil daripada
pembinaan masjid pertama iaitu Masjid Quba:
a) Keikhlasan membina masjid adalah rahsia kehebatan masjid yang
pertama. Biarpun fizikal masjid Nabi pada zaman itu begitu ringkas,
namun bangunan masjid yang amat sederhana itulah yang telah
mengasuh manusia-manusia beriman teguh dan disebut Syed Qutub r.a
sebagai Jil al-Quran al-Farid atau Generasi al-Quran Yang Unik. Justeru,
para sahabat nabi dan para salaf dahulu lebih mengutamakan usaha
membersihkan dan meluruskan jiwa dan mental manusia daripada
memikirkan pembangunan masjid-masjid yang megah dan mewah serta
jauh sekali sebagai pusat-pusat perlancongan.
b) Masjid adalah pusat perhubungan dan perpaduan rakyat. Di dalam
sejarah Islam, masjid berfungsi sebagai pusat penjanaan mental, spiritual,
fizikal dan material seiring dengan peranannya sebagai tempat beribadat,
madrasah dan pusat perhubungan dan perpaduan rakyat.

c) Masjid adalah lambang kekuatan, jentera perpaduan dan pusat setempat
yang memberi khidmat sosial kepada seluruh warga umat Islam.

d) Di samping masjid bertindak sebagai pusat perhubungan hamba dengan
Tuhannya dan muslimin sesama mereka, masjid juga berfungsi menjadi
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

117

jambatan penghubung antara umat Islam dengan bukan Islam yang ingin
berkenalan atau mempelajari agama yang suci murni ini.

e) Abu Bakar al-Siddiq telah mendahului para Sahabat yang lain dalam
memberikan sumbangan wakaf sebanyak 10 dinar emas yang pertama
bagi membeli tapak masjid Nabi tersebut. Ini melambangkan kepentingan
institusi wakaf dalam Islam sebagai pemangkin ekonomi dan
kesejahteraan umat Islam sejagat.

Perbincangan

Setelah anda membaca kisah tentang pembinaan masjid yang pertama,
bincangkan:
1. Langkah-langkah efektif bagi mengembalikan kegemilangan masjid-masjid
sekarang ini sebagaimana zaman yang silam.
2. Faktor-faktor kekurangan sambutan anak-anak muda ke masjid.


5.10 PERSAUDARAAN MUHAJIRIN DAN ANSAR

Persaudaraan Muhajirin dan Ansar terjalin semasa peristiwa Hijrah. Berikut ialah
huraiannya.

5.10.1 Konsep Program Persaudaraan

Hj. Zainal Arifin Abbas (1970) menyebutkan bahawa Program Persaudaraan
Antara Muhajirin (golongan Muslimin yang berhijrah ke Makkah) dan Ansar
(golongan Muslimin yang membantu di Madinah) berlangsung setelah 5 atau 8
bulan baginda menetap di Madinah. Program ini dilancarkan oleh Nabi s.a.w
melibatkan 40 hingga 50 persaudaraan di mana dua orang terlibat dalam satu
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

118

saudara. Persaudaraan ini bukan sekadar ikatan berbentuk lahiriah, namun ia
adalah ikatan persaudaraan berteraskan keimanan kepada Tuhan dan RasulNya.

Justeru, mereka yang bersaudara berhak mendapatkan hak perwarisan daripada
saudaranya pada permulaan ia dilancarkan. Namun, hak perwarisan sesama
saudara seislam telah dimansuhkan dengan sistem faraid yang lebih kemas dan
teratur setelah itu.

Muhammad Al-Ghazaliy (1996) menambah bahawa program murni ini
melibatkan kelompok umat Islam sesama sendiri dengan dibina atas dasar
persaudaraan yang sempurna. Program Persaudaraan ini bermaksud:
“Persaudaraan yang mampu mengikis perasaan keakuan dalam diri, hingga
setiap individu akan bertindak dan bergerak dengan ruh dan semangat kekitaan
hingga sanggup berkhidmat demi kemaslahatan dan aspirasi masyarakat
Madinah seluruhnya”.


5.10.2 Objektif Program Persaudaraan

Terdapat beberapa objektif yang murni di sebalik program persaudaraan yang
dilancarkan Nabi Muhammad s.a.w antaranya:-

(a) Melenyapkan fanatisme kesukuan atau semangat Asabiyah Jahiliah yang
berpaksikan pengabdian diri kepada lain daripada Allah s.w.t. Ini kerana
persaudaraan yang digagaskan Rasulullah s.a.w berteraskan keimanan yang
tulus kepada Allah dan bertunjangkan Islam yang murni. Melalui program ini,
runtuhlah anasir-anasir kedaerahan dan sikap perkauman.

(b) Menghapuskan sengketa dan memadamkan api permusuhan selama ini
antara kaum Aus dan Khazraj di Madinah dengan melibatkan pihak ketiga iaitu
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

119

kaum Muhajirin daripada Makkah. Dengan itu, hubungan Aus dan Khazraj akan
menjadi bertambah intim dan akrab.

(c) Mewujudkan persaudaraan yang berbentuk amali dan praktikal yang
mementingkan kebajikan atau kemaslahatan bersama sekali gus mengikis
perasaan „Ananiah‟ atau keakuan lantaran persaudaraan sejati bukan sekadar
bermodalkan ucapan puitis dan kata-kata yang indah tetapi berhajatkan
pengorbanan dan bakti luhur yang tercurah kepada saudara seislamnya.

(d) Mengelakkan campurtangan dan eksploitasi puak Yahudi yang
mengapiapikan permusuhan antara Aus dan Khazraj selama ini bagi menjual
senjata-senjata peperangan dan dalam masa yang sama mengautkan
keuntungan daripadanya.

(e) Mewujudkan semangat bantu-membantu atas kebajikan dan ketakwaan
terutama kepada golongan yang masih daif dan lemah seperti kaum Muhajirin
yang baru berhijrah ke Madinah tanpa sebarang sumber kehidupan dan ekonomi
yang kukuh. Melalui program ini, kaum Ansar boleh membantu kaum Muhajirin
dengan bantuan kewangan, penginapan atau logistik dan makan pakai mereka.
Imam al-Bukhari ada meriwayatkan ketulusan hati Saad bin al-Rabi‟ r.a daripada
Ansar yang sanggup mengorbankan apa sahaja harta miliknya kepada Abdul
Rahman bin Auf r.a dengan kata Saad; “Aku adalah di kalangan golongan Ansar
yang mempunyai banyak harta. Oleh itu, hartaku ini akan kubahagikan kepada
dua bahagian. Satu bahagian untukmu dan satu bahagian lagi untukmu. Aku
juga mempunyai dua orang isteri. Lihatlah yang mana satu yang engkau
berkenan. Sebutkan sahaja namanya. Akan kuceraikan untukmu agar apabila
tamat iddahnya nanti, bolehlah engkau mengahwininya”. Abdul Rahman bin Auf
r.a lantas menjawab; “Semoga Allah memberkati keluarga dan kekayaan dikau!
Daku hanya ingin tahu di manakah letaknya pasar di kota kalian? Aku ingin
berniaga di sana!”.

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

120

Program persaudaraan ini melibatkan Rasulullah s.a.w bersama Ali bin Abi Talib,
Hamzah bin Abdul Muttalib dan Zaid, Abu Bakar dengan Kharijah, Umar dengan
„Utban dan begitulah seterusnya. (Sila rujuk kitab Sirah untuk keterangan lebih
terperinci).


Anda boleh rehat dulu, kemudian bincangkan soalan seterusnya.

Latihan

1. Apakah pengajaran yang diperolehi daripada pembinaan masjid pertama?
2. Bincangkan tentang objektif program persaudaraan.
5.10.3 Pengajaran Daripada Program Persaudaraan

Secara umumnya, dapatlah kita mempelajari perkara-perkara berikut daripada
Program Persaudaraan di Madinah ini, antaranya (rujuk Rajah 5.6)


PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

121Rajah 5.6: Pengajaran dari program persaudaraan


PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

122


Aktiviti Tutorial

Sediakan laporan ringkas mengenai peserta-peserta yang terbabit dalam
Program Persaudaraan di Madinah al-Munawwarah.


5.11 PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH

Berikut ialah huraian pembetukan negara Madinah.

5.11.1 Langkah-Langkah Bagi Pembentukan Negara

Nabi Muhammad s.a.w adalah seorang ketua Negara Madinah yang terulung
dan pemimpin politik yang sangat sarat dengan visi, misi dan ambisi yang
sistematik tanpa menolak peranan utamanya adalah sebagai utusan Allah s.w.t.
Ini terbukti melalui pembentukan negara Madinah yang disusunkan oleh
junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w dalam tempoh yang begitu singkat
setelah berlaku peristiwa Hijrah tanpa ditunda-tunda dan memerlukan jangka
masa persiapan yang begitu lama. Ini adalah kerana peri pentingnya
pembentukan sesebuah negara dan amat berhajatnya umat Islam dan penduduk
sesebuah negara Islam diuruskan melalui Siyasah Syariah (Sistem Politik Islam)
yang mantap dan kemas. Hal ini dapat dilihat daripada noktah-noktah berikut:-

(a) Negara Madinah atau Kota Madinah dikenali dahulunya sebagai Yathrib.
Namun nama lama itu ditukar Nabi Muhammad s.a.w bagi meniup ruh keimanan
dan kekuatan di dalam kota tersebut serta seisi warganya.

(b) Populasi Negara Madinah adalah terdiri daripada orang-orang Ansar,
Muhajirin, Yahudi dan bangsa Arab atau orang asing yang lain.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

123

(c) Pembentukan Negara Madinah diperkukuhkan dengan beberapa langkah dan
pelan strategik yang mantap iaitu:-
i. Mendirikan sebuah masjid sebagai tempat orang Islam beribadat dan
tempat Rasulullah s.a.w menyampaikan ajaran Islam serta pusat
pentadbiran negara Madinah.
ii. Mengikat tali persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin, bagi
mewujudkan persefahaman dan membantu kaum Muhajirin memulakan
hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar.
iii. Mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya sama-sama
mempertahankan Madinah daripada ancaman luar.

(d) Pembentukan Negara Madinah diperkukuhkan lagi dengan Piagam Madinah
yang merupakan piagam bertulis yang pertama di dunia. Tajuk mengenai
Piagam Madinah telah pun kita bicarakan pada topik 6 yang lalu secara panjang
lebar.

(e) Piagam Madinah ini adalah pemuafakatan bertulis antara pelbagai kaum dan
masyarakat majmuk yang berlatarbelakangkan agama, adat dan budaya berbeza
di kota itu.

5.11.2 Analisa Umum Pembentukan Negara dan Piagamnya

Melalui analisa dan penelitian yang terperinci terhadap pembentukan negara
Madinah dan penstrukturan Piagam Madinah seperti mana yang disebutkan
sebelum ini dalam topik 6 dan 7 ini, ia menjelaskan:-

(a) Kerjasama dan semangat toleransi yang jitu yang dilaksanakan oleh baginda
Rasulullah s.a.w di kalangan para penduduk Kota Madinah yang terdiri daripada
masyarakat majmuk yang berbilang bangsa dan agama. Jelas dan zahirnya,
tidak ada perbezaan sama sekali antara orang-orang Islam dengan orang-orang
bukan Islam dalam memikul tanggungjawab menjaga kemaslahatan negara ini.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

124

(b) Di sini juga dapat dilihat bahawa sebenarnya Rasulullah s.a.w merupakan
seorang pemimpin yang sangat berwibawa dan berkaliber dalam pembentukan
sistem undang-undang yang ideal dan signifikan dengan kehendak negara dan
kebajikan rakyat malah sistem tersebut merupakan sistem undang-undang yang
pertama dan terulung di dalam sejarah Islam malah sejarah ketamadunan
manusia.

(c) Dengan termeterainya Piagam Madinah yang sistematik ini, maka orang-
orang Yahudi tidak dibenarkan keluar berperang melainkan dengan keizinan
Ketua Negara iaitu Rasulullah s.a.w sendiri agar tidak berlaku sebarang insiden
atau kes yang boleh mengganggu gugat kestabilan politik dan keamanan
sesebuah negara.

(d) Piagam ini juga menekankan aspek kerjasama, toleransi, kemuafakatan, ruh
bantu membantu dalam kebaikan dan bekerjasama bagi membanteras kegiatan
yang merosakkan keamanan sesebuah negara dengan semangat muhibbah dan
cintakan tanahair itu sendiri.

Latihan

i. Berikan huraian yang ringkas mengenai program persaudaraan yang telah
dilakukan oleh Rasullullah s.a.w.
ii. Apakah pengajaran yang kita perolehi hasil daripada program
persaudaraan tersebut?PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

125

5.12 PERKEMBANGAN ISLAM DI ZAMAN NABI S.A.W

Tajuk-tajuk kecil yang berikut menghuraikan perkembangan Islam di zaman Nabi
s.a.w.

5.12.1 Senario Selepas Pembukaan Kota Makkah

Muhammad Mukhtar Syafie dan Ghazali Basri (1983) menjelaskan bahawa
peristiwa Pembukaan Kota Suci Makkah pada tahun ke lapan Hijrah adalah
momentum baru dan janakuasa yang begitu hebat impaknya dalam
perkembangan Islam di Semenanjung Tanah Arab sepenuhnya bahkan melewati
kerajaan Rom, Parsi, Mesir, Habsyah dan sekitarnya. Sebelumnya tentangan
dan serangan dilancarkan oleh kaum Musyrikin Makkah daripada kalangan
pembesar-pembesar Quraisy. Namun, majoriti mereka telah memeluk agama
Islam dalam peristiwa Fathu Makkah itu dan kota suci itu aman daripada segala
syirik dan jahiliah bahkan ia bertindak menjadi nadi baru kepada penyebaran
dakwah dengan rancaknya. Tambahan pula, kedudukannya di pusat dunia dan
kewujudan Ka‟bah sebagai qiblat umat Islam serta lokasi ibadat haji saban tahun,
mengundang jemaah yang ramai untuk menghayati syariat Islam yang suci ini.

Dalam pada itu, perkembangan Islam setelah pembukaan Makkah turut didorong
oleh siri al-Ghazawat atau peperangan dan jihad menegakkan kalimah Allah
s.w.t serta memadamkan sebarang cubaan ke arah menggagalkan penyebaran
dakwah Islam ke seluruh Tanah Arab.PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

126

Rujuk Jadual 5.3 untuk peristiwa-peristiwa penting.
Bil. Peperangan/
Peristiwa
Huraian
1 Perang Hunain 1. Berlaku pada bulan Syawal tahun ke 8 Hijrah.
2. Faktornya adalah kerana sikap keangkuhan Bani Hawazin
dan Thaqif di Taif cuba menyekat penyebaran Islam.
3. Kemuncaknya, pihak musuh seramai 4 ribu orang telah
berkubu di Hunain bagi melancarkan serangan mengejut ke
atas umat Islam.
4. Justeru, seramai 12 ribu umat Islam telah keluar ke Hunain
termasuk penduduk Makkah yang baru memeluk Islam.
5. Disebabkan terlalu yakin dengan bilangan yang ramai,
tentera Islam pada awalnya digempur secara mengejut oleh
tentera musuh.
6. Ada juga yang lari semula ke Makkah ketakutan.
7. Akhirnya, Nabi s.a.w melaungkan; “Daku Nabi Tiada Dusta!
Akulah cucunda Abdul Mutalib!” Sambil melontarkan pasir di
genggaman tangan baginda, baginda berteriak; “Binasalah
kamu!”.
8. Perang Hunain tamat dengan kekalahan pihak musuh.
Ramai yang pulang ke Taif semula termasuk pemimpinnya
Malik bin „Auf.
9. Banyak harta rampasan yang diperolehi dan tawanan
perang. Kesemuanya dibawa ke Ja‟ranah (15km dari
Makkah) untuk diagihkan.

2 Perang Taif 1. Malik bin „Auf masih belum berpuas hati dengan Perang
Hunain. Dia sekali lagi mengatur persiapan untuk serangan
balas ke atas umat Islam dari kubu kuatnya di Taif.
2. Berlaku pada bulan Syawal tahun ke 8 Hijrah dan rentetan
daripada Perang Hunain.
3. Rasulullah s.a.w mengancam penduduk Taif dengan
pembinasaan kebun buah-buahan dan tanaman mereka
sekiranya mereka degil.
4. Lalu mereka pun menghantar utusan untuk rundingan damai
dan meminta agar tanaman mereka tidak dimusnahkan.
5. Rasulullah s.a.w berjanji akan membatalkan hasrat
menyerang mereka dengan syarat mereka menyerah kalah
secara aman.
6. Akhirnya, Malik bin „Auf bersama-sama para pengikutnya
menemui Rasulullah s.a.w untuk menyatakan keislaman
mereka.
7. Setelah itu, barulah Baginda s.a.w bergerak pulang ke
Makkah.
8. Dalam perjalanan, setibanya mereka di Ja‟ranah, mereka
membahagikan harta rampasan perang sesama tentera
Islam termasuk kaum muallaf.

3 Perang Tabuk 1. Perang Tabuk berlaku pada tahun ke 9 Hijrah.
2. Peperangan terakhir yang disertai oleh Nabi Muhammad
s.a.w.
3. Berlaku setelah kepulangan tentera Islam dari Perang
Mu‟tah di Jordan. Ramai juga tentera Islam yang syahid di
situ.
4. Tujuannya adalah untuk menyekat kekuasaan kerajaan
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

127

Rom yang berada di Negara Syam yang menggunakan
sempadan Tanah Arab itu untuk menyerang Tanah Arab.
5. Di samping itu, Rasulullah s.a.w bertindak mengajak para
pembesar di wilayah tersebut untuk memeluk Islam atau
memberi jaminan keselamatan nyawa dan harta sekiranya
mereka menyerah diri.
6. Perang Tabuk dilatari oleh musim buah-buahan yang ranum
dan sedia dipetik, perjalanan yang jauh dan kekuatan
tentera Rom.
7. Nabi s.a.w bersama 30 ribu tentera Islam telah singgah di
Tabuk. Apabila tentera Romawi mendapat tahu kemaraan
tentera Islam ke sempadan negara mereka, maka mereka
berasa gentar lalu menarik diri untuk bertempur.
8. Walau bagaimanapun, tentera Islam tidak pula mengejar
mereka.
9. Tentera Islam bermukim di Tabuk selama 20 hari lamanya.
Setelah keadaan didapati stabil, mereka pun pulang ke
Madinah dengan selamatnya.
10. Perang Tabuk selesai pada bulan Zulkaedah tahun 9
Hijriah.

4 Ibadat Haji
Pimpinan Saidina
Abu Bakar
1. Menjelang ibadat haji pada tahun 9 Hijrah, Rasulullah s.a.w
mengutuskan Abu Bakar r.a untuk memimpin jemaah haji ke
Makkah.
2. Baginda ingin mengisytiharkan melalui Abu Bakar r.a
bahawa ibadat haji adalah dilarang bagi orang-orang bukan
Islam tahun hadapan.

5 Tahun Delegasi
atau
„Am al-Wufud
1. Tahun ke 9 Hijrah digelar sebagai Tahun Ketibaan Delegasi
atau Rombongan dari serata pelusuk Tanah Arab.
2. Setiap kabilah tiba ke Madinah al-Munawwarah bagi
mengisytiharkan kemasukan mereka ke dalam agama
Islam.
3. Ibn Sa‟ad dalam kitab Tabaqat Kubra telah menyenaraikan
seramai 60 rombongan telah menemui Rasulullah s.a.w
bagi tujuan itu.
4. Antaranya;
 Bani Tamim
 Bani „Amir
 Bani Saad
 Abdul Qais
 Bani Hanifah
 Bani Zubaid
 Bani al-Harith bin Kaab
 Adi bin Hatim dan lain-lain lagi

5. Kebanyakan ketua-ketua kabilah itu pulang lalu
menyebarkan pula Islam kepada kaumnya

Jadual 5.3 : Beberapa Peperangan dan Peristiwa Penting yang Berlaku dalam
Usaha Penyebaran Islam di Tanah Arab
[Sumber: Mengenal Islam oleh Muhammad Mukhtar Syafie dan Ghazali Basri
(1982)]
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

128

5.12.2 Pengajaran Daripada Sirah

Daripada siri peperangan dan peristiwa yang berlaku di sebalik perkembangan
Islam di zaman Nabi s.a.w khususnya setelah pembukaan Kota Suci Makkah
dapatlah kita mempelajari daripada Sirah Rasul ini beberapa panduan:
i. Umat Islam perlu senantiasa bersiap sedia menghadapi segala mara
bahaya daripada pihak musuh biarpun keadaan aman dan stabil.
ii. Bilangan yang ramai tidak menjamin kemenangan tentera dalam
peperangan sekiranya jiwa mereka berasa terlalu yakin pada kekuatan diri
hingga leka dengan kuasa dan iradah Allah s.w.t adalah kunci
kemenangannya.
iii. Kesabaran dan ketabahan hati serta tawakkal yang tinggi pada Ilahi
memandu seseorang insan ke jalan kemenangan dan kejayaan.
iv. Kekuatan Islam mula disedari oleh kuasa-kuasa besar seperti Rom dan
Parsi bagi menandakan sinar Islam yang gemilang di bawah pimpinan
Nabi s.a.w. Dewasa ini, Islam tidak lagi digeruni dan dipandang hebat oleh
kuasa-kuasa besar dunia. Puncanya adalah umat Islam tidak lagi
mengamalkan Islam sepenuhnya.
v. Perjuangan Islam tidak mungkin terjadi tanpa pengorbanan dan jihad yang
tinggi. Ramuan itulah yang menjadi resepi kecemerlangan generasi umat
Islam yang silam.
vi. Usah sekali-kali kecewa dan putus harapan di jalan dakwah atau bidang
pendidikan anda! Nabi Muhammad s.a.w sendiri pernah dibaling batu oleh
kaum Bani Thaqif dan Hawazin di Taif ketika berdakwah kepada mereka.
Baginda ditawarkan kehancuran penentangnya oleh malaikat tetapi
baginda hanya menjawab: “Mereka tidak mengetahui apa-apa! Kelak,
mungkin zuriat mereka bakal memeluk Islam”. Akhirnya, penduduk Taif
tunduk juga kepada Islam dan berbakti kepada agama yang tercinta.
vii. Perancangan dan strategi sangat penting dalam usaha dakwah Islam. Ia
bukanlah hanya sekadar menyerah pada takdir dan suratan Yang Kuasa.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

129

Dalam tempoh kurang 10 tahun di Madinah, baginda berjaya menyatukan
penduduk Tanah Arab dengan keimanan dan tauhid.

Latihan

(a) Bincangkan kisah tiga pemuda Islam yang tidak mengikuti Perang Tabuk.
Apakah pelajaran berharga daripadanya?
(b) Benarkah Islam tersebar melalui mata pedang? Sila kemukakan hujah-hujah
balas anda kepada dakwaan ini.

5.13 HAJI PERPISAHAN DAN KEWAFATAN NABI

Berikut ialah huraiannya.

5.13.1 Haji Perpisahan

Haji perpisahan atau Hajjah al-Wada‟ adalah jolokan kepada ibadat haji yang
dilaksanakan Nabi Muhammad s.a.w pada tahun ke 10 Hijrah sebelum
kewafatan Baginda. Baginda s.a.w telah mengisytiharkan hasratnya untuk
menunaikan haji kali pertama setelah berhijrah ke Madinah.
Pengumumantersebut telah menarik minat kira-kira 90 ribu umat Islam untuk
menyertai ibadat haji yang julung-julung kali dipimpin Nabi s.a.w.

Dalam musim haji inilah, Nabi s.a.w mengajar para jemaah haji tentang cara-
cara mengerjakan haji dengan kenyataan baginda berbunyi:
ُ “Ambillah daripadaku amalan haji kamu”. (Riwayat al-Bukhari)

Saat di Padang Arafah, baginda Nabi s.a.w telah pun memberi isyarat akan
pemergiannya selama-lamanya dengan ucapannya:
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

130


“Wahai sekalian manusia, dengarlah kata-kataku ini, sebenarnya aku tidak tahu
berkemungkinan aku tidak akan menemui kamu kalian selama-lamanya selepas
tahun ini. Sesungguhnya darah kamu dan harta kamu adalah haram ke atas
kamu sama seperti haramnya hari kamu ini di bulan kamu ini dan bumi kamu ini.

Ketahuilah bahawa semua perkara mengenai urusan jahiliah tertanam di bawah
kaki ku ini, darah-darah jahiliah adalah tertanam dan darah jahiliah yang mula-
mula sekali yang ku hapuskan ialah darah Ibn Rabiah bin al-Harith, kejadiannya
terjadi di mana beliau ini dibunuh semasa sedang mengambil susuan dari ibu
susuannya Banu Saad, dan riba jahiliah juga dihapuskan, dan riba pertama yang
ku hapuskan ialah riba Abbas bin Abdul Mutalib malah kesemuanya dihapuskan
sama sekali.

Bertaqwalah kamu kepada Allah demi melaksanakan hak kaum wanita, lantaran
kamu telah mengambil mereka sebagai isteri dalam bentuk amanah Allah, kamu
halal berseketiduran dengan mereka melalui sebutan nama Allah, dan kaum
wanita pula berkewajipan menjaga supaya tidak seorang pun manusia yang
kamu benci dibenarkan masuk ke bilik kamu. Sekiranya mereka berbuat
demikian maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak parah, ke atas
mereka, kamu kewajipan memberi rezeki dan pakaian dengan baik.

Dan sesungguhnya telah ku tinggalkan pada kamu sesuatu di mana kamu tidak
akan sesat selepas ini seandainya kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah.
Wahai kalian manusia, sesungguhnya tiada nabi selepas ku ini, dan tiada umat
lain selain dari kamu, beringatlah supaya kamu menyembah Tuhan kamu,
tunaikanlah fardu sembahyang lima waktu, berpuasalah kamu di bulan
Ramadhan, tunaikan zakat harta kamu dengan penuh kerelaan hati, tunaikan
haji ke rumah Tuhan kamu dan taatilah pemerintah-pemeritah kamu nescaya
masuklah kamu ke dalam syurga Tuhan kamu. Kamu semua akan ditanya esok
mengenai perihal diriku, maka apa yang nak kamu jawab?”
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

131


Maka kata mereka semua: “Kami menyaksikan bahawa engkau telahpun
menyampaikan, menunaikan dan menasihati kami”. Dengan mengangkat jari
telunjuknya ke arah langit dan berkata ke hadapan orang ramai, “Allahumma
Fasyhad!!” yakni, “Ya Allah Ya Tuhanku, Persaksikanlah”. (sebanyak tiga kali.)

Sejurus setelah itu di Padang Arafah jugalah, turunnya wahyu terakhir yang
menandakan penutup kepada Risalah Islam yang sempurna telah disampaikan
Allah s.w.t melalui utusanNya Nabi Muhammad s.a.w. Wahyu tersebut berbunyi:

»¯.´.l¦ ·l.´¦ ¯.>l ¯.>..: ·..·¦´. ¯.>.l. _..-. ·,.´¸´. `.>l ´..l`.N¦ !´..:

“Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku telah
cukupkan nikmatKu ke atas kamu dan Aku telah meredai Islam sebagai agama
anutan kamu”.
(al-Maidah: 3)

Semasa Umar mendengar firman Allah s.w.t itu, beliau terus menangis dan
setelah ditanya, mengapa beliau menangis? Jawab beliau: “Kerana selepas
kesempurnaan akan menyusul pula kekurangan”.

Perbincangan
NDIRI 7.4
1. Apakah nama peperangan dan peristiwa yang berlaku semasa proses
perkembangan Islam setelah pembukaan Makkah?
2. Berikan huraian ringkas mengenai Haji Perpisahan atau Hajjah al- Wada‟.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

132

5.13.2 Kewafatan Nabi Muhammad S.A.W

Kesakitan yang dialami oleh Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w mula
terasa setelah Baginda pulang daripada mengerjakan haji perpisahan lalu yang
juga digelar sebagai Haji Akbar. Ibn Kathir di dalam kitab al-Bidayah wa al-
Nihayah menyebutkan bahawa kesakitan itu berlaku setelah 81 hari Baginda
pulang dari Makkah.

Akram Dhiya‟ al-Umariy (1994) menyatakan bahawa Baginda mula mengadu
sakit ketika berada di rumah Ummil Mukminin Saidatina Maimunah r.ha hingga
kira-kira 10 hari. Akhirnya Baginda Nabi s.a.w memohon izin daripada para isteri
Baginda untuk berada di hari-hari terakhirnya di rumah Saidatina Aishah r.ha dan
bakal dimakamkan di Hujrah Aishah (rumahnya).

Di hari-hari terakhir itu, Baginda s.a.w sempat memanggil puterinya Fatimah al-
Zahra‟ lalu membisikkan kepadanya dua bisikan. Bisikan pertama disambut
deraian air mata puterinya manakala bisikan kedua disambut dengan senyum
dan tawa manis di bibirnya. Bisikan pertama mengkhabarkan pemergian
ayahandanya, manakala bisikan kedua memberitakan pemergian Rasulullah
s.a.w bakal diiringi puterinya Fatimah r.ha tidak lama setelah itu.

Di hari-hari terakhir, baginda s.a.w masih mampu menyelengarakan penyerahan
tugas-tugas kenegaraan dan imam kepada Saidina Abu Bakar al-Sidik r.a.
Bahkan baginda s.a.w turut bersolat berimamkan Abu Bakar dengan dipapah
oleh Saidina Abbas dan Ali r.a ke masjid. Baginda turut memanggil para isteri
baginda dan menyampaikan wasiat kepada mereka.

Di pagi hari 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika fajar baru menyingsing,
baginda s.a.w sempat menyelak tabir kamar Aishah r.ha sambil melemparkan
senyuman dan tawanya yang begitu manis lagi penuh makna. Abu Bakar r.a
menyangka baginda ingin menyertai jemaah solat Subuh pada pagi itu. Namun
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

133

baginda mengisyaratkan agar solat dijalankan lantas baginda menutup tabir dan
kembali ke kamar itu. Sedang dhuha makin meninggi dan mentari sudah mulai
membahang, baginda s.a.w berada di ribaan isteri kesayangannya iaitu Saiditina
Aishah r.ha. Antara hadis pesanan Nabi yang terucap di akhir hayat Baginda
adalah:
ةَ لَ صلا ! ةَ لَ صلا ! ْمُكُنَاْميَا ْتَ كَلَماَمَو
“(Jagalah) Solat! (Jagalah) Solat! Dan orang bawah tanggunganmu”. Di detik-
detik mencemaskan itu, baginda sempat bersugi (yang dipinjamkan daripada
Abdul Rahman bin Abu Bakar r.a) sambil mengucapkan; “Ya KepadaMu!
Tuhanku Yang Maha Agung”! Sedarlah Aishah r.ha bahawa Baginda ingin
berangkat pergi selama-lamanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ketika
pagi 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah itulah baginda yang berusia 63 tahun telah
wafat lalu dimakamkan di mana tempat kewafatannya iaitu di kamar Saidatina
Aishah r.ha bersebelahan Masjid Nabi pada zaman Rasulullah s.a.w.


PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
134

TAJUK 6
APLIKASI STRATEGI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN SIRAH TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6

6.0 SINOPSIS

Pelajar-pelajar sekelian, alhamdulillah anda telah selesai menganalisis dan
mencerakin Huraian Sukatan Pelajaran Sirah secara terperinci dari tahun satu
hingga tahun enam. Setelah memahami kandungan pelajaran sirah, anda
seharusnya memahami cara-cara aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran
sirah bagi setiap tajuk sirah sekolah rendah. Dalam Topik ini anda akan
didedahkan dengan beberapa tajuk untuk membantu anda menguasai
kemahiran mengaplikasi strategi pengajaran sirah. Peringkat awal dibicangkan
tajuk berkaitan pendekatan, kaedah, strategi dan teknik serta kandungan
kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah. Seterusnya disenaraikan tajuk-tajuk
Sirah Tahun 1 hingga Tahun 6 untuk memudahkan anda mendapat gambaran
yang jelas tajuk-tajuk sirah sekolah rendah secara keseluruhan. Kemudian
perkara penting yang perlu anda fahami dari tajuk ini adalah berkaitan kaedah
pengajaran sirah sekolah rendah seperti kaedah bercerita, kaedah perbincangan,
kaedah lakonan. Tajuk seterusnya adalah Huraian Kaedah Pengajaran dan
Pembelajaran Sirah, Aplikasi Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sirah
Sekolah Rendah, Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Sirah dan
Teknik Efektif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sirah.

6.1 HASIL PEMBELAJARAN

1. Memahami strategi pengajaran dan pembelajaran sirah tahun satu hingga
tahun 6.
2. Dapat mengaplikasi kaedah –kaedah pengajaran sirah yang sesuai untuk
setiap tajuk.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
135

3. Dapat mengemukakan kaedah dan cadangan aktiviti pengajaran yang
sesuai untuk setiap tajuk sirah agar mencapai objektif yang diharapkan.
4. Mengaplikasi teknik mengajar sirah yang efektif dengan berkesan

6.2 KERANGKA TAJUK
6.3 Konsep Pendekatan, kaedah, strategi dan teknik

Sebelum membincangkan mengenai aplikasi strategi pengajaran dan
pembelajaran sirah sekolah rendah, ada baiknya untuk kita mengulangkaji
konsep pendekatan, kaedah, strategi dan teknik dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. arta berikut menjelaskan konsep tersebut.
Aplikasi
Strategi
Pengajaran
dan
Pembelajaran
Sirah
Konsep Pendekatan, kaedah,
strategi dan teknik

Kandungan Kurikulum Pendidikan
Islam Sekolah Rendah


Kaedah Pengajaran Sirah Sekolah
Rendah

Tajuk-tajuk Sirah Tahun 1 hingga
Tahun 6

Huraian Kaedah Pengajaran dan
Pembelajaran Sirah

Aplikasi Kaedah Pengajaran dan
Pembelajaran Sirah
Teknik Efektif dalam Pengajaran
dan Pembelajaran Sirah
Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran Sirah

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
136


STRATEGI PENDEKATAN
 Kebijaksanaan memilih
pendekatan, kaedah dan
teknik pengajaran
berdasarkan objektif
pengajaran
 Lebih mengambil kira
objektif jangka panjang
 Mengambil kira segala
aspek pembelajaran
termasuk pemilihan bahan,
masa dan sebagainya
 Cara mengajar berdasarkan
objektif yang telah
ditentukan
 Harus berlandaskan teori,
prinsip atau model tertentu
 Kenyataannya dianggap
benar tanpa memerlukan
bukti dan alasan
 Mendokong sesuatu
teori
KAEDAH TEKNIK
 Siri tindakan guru yang
sistematik
 Lebih bercorak jangka
pendek
 Merupakan usaha
keseluruhan terdiri
daripada prosedur tersusun
berdasarkan pendekatan
yang dipilih
 Mendokong pendekatan
dipilih

 merujuk kemahiran guru
mengelola dan
melaksanakan kaedah
mengajar yang
dilaksanakan
 pengendalian yang benar-
benar berlaku dalam bilik
darjah
 digunakan dalam langkah
pengajaran
 perlu mengambil kira faktor
latar belakang pelajar
dalam menentukan teknik
yang dipilih6.4 Kandungan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah

Kandungan pendidikan Islam sekolah rendah dibahagikan kepada empat bidang
seperti dalam rajah berikut, iaitu:PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
137

Rajah 1 : Bidang-bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah

Rajah di atas menunjukkan kandungan bidang-bidang mata pelajaran yang
terdapat dalam Pendidikan Islam sekolah rendah. Untuk mendalami bidang-
bidang tersebut;

Bahagian Sirah merupakan salah satu bahagian yang diberi tumpuan dalam
bidang Ulum Syar‟iyyah selain dari Akidah dan Ibadah sebagaimana yang
dijelaskan dalam carta berikut;Rajah 2 : Bahagian-bahagian dalam Ulum Syariyyah
Setiap bahagian dalam bidang-bidang pendidikan Islam perlu diajar
menggunakan strategi dan kaedah yang sesuai untuk mencapai objektif
pengajaran dan pembelajaran. Objektif pengajaran sirah yang dikehendaki oleh
Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah adalah agar murid-murid
Organisasi Kandungan
Pendidikan Islam Sekolah
Rendah
Bidang Asuhan
Tilawah al-Quran
Bidang Asas Ulum
Syari‟yah
Bidang Asas
Akhlak Islamiah
ULUM SYARIAH
AKIDAH IBADAT SIRAH
Bidang Pelajaran
JAWI
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
138

dapat memahami, mencontohi dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah
saw sebagai asas perkembangan tamadun manusia.6.5 Tajuk-tajuk Sirah Tahun 1 hingga Tahun 6 :

Berikut adalah tajuk-tajuk sirah sekolah rendah dari tahun 1 hingga tahun 6
1 Tanda-tanda kenabian 16 Tentangan terhadap Rasulullah
2 Salasilah keturunan Nabi 17 Israk dan Mikraj
3 Penyusuan dan Pemelihraan
Nabi
18 Perjanjian Aqabah
4 Nabi dibesarkan dan dididik
nilai murni

19
Hijrah ke madinah
5 Kematian bapa dan ibu Nabi 20 Pembinaan Masjid pertama
6 Kematian Datuk 21 Persaudaraan Muhajirin dan Ansar
7 Pemeliharaan Nabi oleh bapa
saudara
22 Pembentukan Negara Madinah
8 Pekerjaan Nabi (Semasa
Kecil & Dewasa)
23 Mempertahankan Madinah
9 Pekhawinan Nabi 24 Piagam Madinah
10 Peritiwa Hajarul al-Aswad 25 Perjanjian Hudaibiah
11 Peristiwa di Gua Hira‟ 26 Pembukaan Kota Mekah
12 Mukjizat Al-Quraan 27 Perkembangan Islam Zaman
Rasul
13 Dakwah Rasulullah (sulit dan
terang)
28 Haji Wida‟
14 Hijrah ke Habsyah 29 Kewafatan Rasulullah S.A.W.
15 Pembesar Mekah terima
RasulullahSetelah anda memahami kedudukan pelajaran sirah dalam kurikulum Pendidikan
Islam Sekolah Rendah, maka anda bolehlah meneruskan pembacaan mengenai
Strategi dan Kaedah Pengajaran Sirah.

Sila Rujuk Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
139

6.6 Kaedah Pengajaran Sirah Sekolah Rendah
Kaedah merujuk kepada satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan
sesuatu pengajaran secara teratur, kemas dan sistematik. Dalam menerangkan
sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran guru boleh menggunakan
kaedah yang sesuai terutama kaedah-kaedah yang dapat memenuhi keperluan
murid.

Dalam mengendalikan apa sahaja kaedah / teknik prinsip-prinsip berikut boleh
dijadikan panduan:
a. Melibatkan pelajar secara aktif
b. Menggalakkan pengalaman secara langsung
c. Menekankan amalan dan penghayatan
d. Mengambil kira kebolehan dan keupayaan pelajar
e. Menyampaikan pengetahuan dan pengalaman secara
bersepadu

Panduan menggunakan kaedah yang berbeza
a. Mesti sesuai dengan murid
b. Guru benar-benar faham kaedah yang akan digunakan.
c. Pastikan kaedah itu membantu pencapaian objektif P & P
d. Dapat merangsangkan murid berfikir dan interaktif
e. Memandu murid uuntuk mencapai kejayaan

Kaedah pengajaran sirah biasanya adalah berorientasikan sejarah. Oleh kerana
itu guru perlu menguasai beberapa kemahiran mengajar supaya pengajaran
tersebut menarik dan berkesan. Kesan daripada pengajaran sirah kepada
pelajar ialah pelajar dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah-
kisah yang mereka pelajari. Antara objektif pengajaran sirah ialah:

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
140

1. Menyedarkan pelajar tentang perjalanan hidup dan perjuangan Rasulullah
SAW menegakkan agama Islam
2. Mengambil pelbagai pengajaran dan peristiwa-peristiwa yang telah
berlaku ke atas umat yang terdahulu
3. Menjadikan Rsulullah SAW sebagi contoh ikutan yang terbaik
4. Menanamkan semangat dan cintakan Islam

Terdapat beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang biasa digunakan oleh
guru untuk pengajaran sirah. Antara kaedah-kaedah yang terdapat dalam
pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam
1. Soal jawab
2. Projek
3. Lawatan
4. Main peranan
5. Sumbangsaran
6. Simulasi
7. Bercerita
8. Kuiz
9. Dialog
10. Bermain
11. Penerangan/Syarahan/Kuliah
12. Perbincangan


Gambarajah berikut menunjukkan sebahagian kaedah yang boleh digunakan
dalam pengajaran dan pembelajaran sirah.PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
141Rajah 6.1: Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran sirah

6.6.1 Kaedah Bercerita

Kaedah bercerita ialah suatu teknik pengajaran di mana guru menyampaikan isi
pengajaran dan pembelajaran dengan cara bercerita yang menarik dan menghiburkan.
Oleh kerana itu, setiap guru seharusnya dapat menguasai prinsip-prinsip bercerita supaya
ianya dapat disesuaikan orang yang mendengar cerita tersebut.

i. Prinsip Kaedah Bercerita
Antara prinsip-prinsip bercerita ialah:
a. cerita mestilah mempunyai tema yang sesuai dengan umur, latarbelakang dan
pengalaman murid.
b. Cerita mestilah menggunakan bahasa yang sesuai. Bahasa perlulah mudah, tepat
dan jelas serta tidak mempunyai perkataan yang mengelirukan.
c. Plot cerita hendak tersusun teratur serta mempunyai permulaan dan kesudahannya.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
142

d. Penyampaiannya haruslah menarik dengan suara yang jelas serta intonasi yang
sesuai.
e. Gerak badan dan ekpresi mata perlulah berdasarkan kepada suasana dan mood
cerita seperti riang, sedih atau marah.

Dalam Pendidikan Islam, guru yang hendak bercerita mestilah ikhlas dan bercerita
semata-mata kerana Allah untuk mendidik pendengar supaya berakhlak mulia dan
bertakwa kepada Allah. Oleh itu, cerita-cerita yang dipilih adalah cerita yang boleh
memberi didikan dan pengajaran. Islam tidak bersetuju dengan cerita-cerita yang
berunsur khayalan, seks, karut dan khurafat.

ii. Langkah-langkah Pengajaran Sirah Menggunakan Kaedah Bercerita

Bagi memastikan objektif pengajaran tercapai dengan menggunakan kaedah bercerita,
guru terlebih dahlu perlu merangka langkah-langkah pengajaran. Antaranya:

a) Sebelum Sesi Bercerita
 Memilih cerita yang sesuai dengan tema dan isi pengajaran
 Wujudkan suasana yang memberansangkan dan sesuai dengan cerita
 Menyediakan soalan-solan yang sesuai untuk sesi bercerita
 Sediakan Bahan Bantu Mengajar yang sesuai

b) Permulaan Pengajaran
Menarik perhatian pelajar dengan menggunakan beberapa teknik. Antaranya:
 Gunakan set induksi yang menarik
 Mengemukan beberapa soalan
 Menunjukkan gambar, rajah dan peta
 Membuat kuiz dan teka-tekiPIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
143

c) Semasa Sesi Bercerita
Ketika guru bercerita perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian:
 Gaya dan nada suara yang sesuai
 Pandang semua pelajar dan adakan kontak mata
 Gunakan gerak isyarat atau bahasa badan
 Gunakan soalan sekiranya pelajar mulai bosan
 Libatkan murid dalam aktiviti berceria
 Terapkan nilai-nilai murni dalam cerita

d) Selepas Sesi Bercerita
 Beri peluang kepada pelajar bertanya dan mengemukakan soalan
 Menyoal pelajar mengenai pengajaran daripada cerita yang telah disampaikan
 Melakukan aktiviti yang sesuai sebagai tugasan susulan


Latihan
1. Apakah kriteria yang diperlukan oleh seorang guru untuk mengaplikasikan
kaedah bercerita dalam sesi pengajaran dan pembelajaran?
2. Nyatakan langkah-langkah pengajaran dengan menggunakan kaedah
3. bercerita?
4. Bagaimanakah sesorang guru melibatkan pelajar dalam aktiviti pengajaran ketika
menggunakan kaedah bercerita?


6.6.2 Kaedah Perbincangan

Perbincangan merupakan satu kaedah yang melibatkan perbualan, mengeluarkan
pendapat, bertukar fikiran dan berkongsi maklumat mengenai sesuatu topik atau masalah
dengan tujuan untuk mencari penyelesaian. Tujuan kaedah ini adalah untuk
menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara beberapa orang pelajar tentang sesuatu
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
144

topik. Ia secara langsung dapat merangsang minat pelajar dan membimbing mereka
mendapatkan pengetahuan yang baru.


i. Pembahagian Kaedah Perbincangan
Kaedah ini terbahagi kepada dua iaitu:
a. Perbincangan Formal
b. Perbincangan Tidak Formal

a) Perbincangan Formal
Perbincangan Formal dijalankan secara perbahasan, forum pembentangan kertas kerja
dan sebagainya. Ciri-ciri perbincangan formal adalah seperti berikut:

• Penentuan Penglibatan Pelajar
Guru perlu menentukan terlebih dahulu pelajar yang akan mengambil bahgian. Misalnya,
jika guru ingin mengadakan forum, terlebih dahulu ditentukan pelajar yang akan menjadi
ahli panel. Begitu juga dengan tugas-tugas lain seperti pengerusi,pencatat dan penjaga
masa.

• Masa yang Mencukupi
Pelajar diberi masa yang mencukupi untuk mencari bahan yang akan disampaikan. Bahan
boleh didapati daripada berbagai sumber seperti majalah, surat khabar, internet dan
sebagainya.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
145

• Penglibatan Ramai Pelajar
Sebaik-baiknya guru perlu melibatkan seberapa ramai pelajar yang boleh. Dalam aktiviti
forum misalnya, pelajar yang menjadi diberi peluang untuk menyatakan pendapat mereka.
Penglibatan pelajar yang ramai akan menjadikan pengajaran guru lebih berkesan.

• Aktiviti Susulan
Aktiviti perbincangan perlu disusuli dengan aktiviti lain. Dalam pengajaran akhlak
misalnya, tajuk forum boleh dijadikan tajuk karangan atau esei. Dengan cara ini pelajar
akan memberi tumpuan kepada perbincangan tersebut.

• Ulasan Guru
Setelah tamat perbincangan guru, perlu memberi komen atau pendapat. Isi perbincangan
perlu ditambah dan beberapa perkara yang dibincangkan hendaklah diulas semula oleh
guru.

b) Perbincangan Tidak Formal

Bagi perbincangan tidak formal pula biasanya dijalankan tanpa memerlukan persiapan
rapi seperti perbincangan formal. Antara ciri-ciri perbincangan tidak formal ialah:

• Guru Menjadi Pengerusi
Dalam perbincangan tidak formal guru bertindak sebagai pengerusi. Perbincangan dibuka
kepada semua pelajar. Guru perlu memberi peluang kepada seberapa ramai pelajar untuk
memberikan pendapat mereka. Guru juga perlu menggalakkan pelajar yang pasif supaya
mengambil bahagian.

• Kawalan Kelas
Kawalan kelas adalah penting untuk mengelakkan pelajar daripada berebut-rebut untuk
bercakap. Ketegasan guru perlu untuk menjadikan perbincangan lebih teratur. Guru juga
perlu menentukan agar perbincangan tidak dimonopoli oleh pelajar tertentu sahaja.

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
146

• Pembahagian Kumpulan
Pelajar boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil. Mereka diberi masa yang
yang mencukupi untuk membincangkan tajuk-tajuk yang telah ditentukan. Setiap
kumpulan perlu melaporkan hasil perbincangan dalam kumpulan mereka.

Kaedah ini berkesan untuk dilaksanakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran sirah
kerana kerana perbincangan melibatkan pelajar secara langsung dalam pembelajaran.
Malah mereka dilatih untuk memberi pendapat dan menghormati pendapat orang lain.
Mereka juga turut bekerjasama dan merancang sesuatu sebelum membuat keputusan.

Latihan
1. Apakah yang anda fahami tentang kaedah perbincangan?
2. Nyatakan perbezaan perbincangan formal dan tidak formal?
3. Pada pandangan anda, apakah kelemahan kaedah pengajaran perbincangan dalam
sesi pengajaran?

6.6.3 Kaedah Lakonan

Kaedah lakonan iaah satu kaedah pengajaran yang berbentuk drama pendek atau sketsa
yang melibatkan lebih daripada dua orang pelajar. Setiap pelajar melakonkan watak dan
peranan yang diperlukan mengikut skrip atau isi pengajaran. Misalnya, dalam pengajaran
sirah, pelajar dikehendaki melakonkan babak yang berkaitan dengan perjanjian
Hudaibiah. Pelajar-pelajar yang terpilih melakonkan babak tersebut dan pelajar-pelajar
lain memerhatikannya.

Dalam kaedah ini, pelajar-pelajar menjalankan aktiviti lakonan dan berpeluang
mengalami sendiri situasi dan masalah. Pelajar-pelajar juga digalakkan membuat
berdasarkan maklumat-maklumat yang dikumpulkan ketika menyaksikan lakonan
tersebut di samping itu pelajar juga boleh mendapatkan maklumat melalui temuramah
dengan individu-individu tertentu yang terlibat dengan lakonan tersebut. Pada akhir
lakonan guru dan pelajar akan membincangkan peristiwa tersebut dan memberi ulasan
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
147

dan pendapat masing-masing. Melalui kaedah ini, pelbagai kemahiran dapat
digabungjalinkan seperti kemahiran lisan, mengambil nota dan catatan, kemahiran
menulis dan mengarang serta kemahiran membuat keputusan.

Untuk menjalankan kaedah lakonan, beberapa perkara perlu diberi perhatian. Antaranya:

• Peristiwa Yang Sesuai
Tidak semua peristiwa atau episod sesuai dilakonkan. Pilih peristiwa yang agak relevan
dengan isi pengajaran. Episod yang dipilih itu sebaik-baiknya tidak memerlukan begitu
ramai pelakon.

• Pelakon Memahami Situasi
Pelajar yang dipilih hendaklah benar-benar memahami peristiwa tersebut. Guru perlu
menjelaskan terlebih dahulu situasi yang hendak dilakonkan seperti punca dan akibat
peristiwa itu berlaku. Setiap pelajar perlu memahami dan menghayati watak masing-
masing.

• Penjelasan Kepada Penonton
Guru perlu menjelaskan kepada pelajar-pelajar mengenai apa yang mereka
tonton.Dengan penjelasan ini, pelajar-pelajar lain akan dapat atau cuba memahami apa
yang cuba dilakonkan oleh rakan mereka.

• Pelakon Yang Sesuai
Sebaik-baiknya pelakon dipilih secar sukarela. Pemilihan secara sukarela ini dijangkakan
memberikan hasil yang lebih berkesan. Lakonan boleh diulang. Guru juga boleh
menggunakan pelajar-pelajar lain untuk mengulangi lakonan tersebut.

• Lakonan Secara Bebas
Biarkan pelajar memainkan peranan dn watak mereka secara bebas. Pelakon tidak perlu
terlalu terikat dengan skrip. Walaubagaimanapun guru perlu mengawasi pelajar agar
mereka tidak menyeleweng dari situasi yang sepatutnya mereka lakonkan.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
148


• Perbincangan selepas Lakonan
Setelah selesai lakonan, guru dan pelajar hendaklah berbincang tentang babak yang telah
mereka saksikan. Hasil perbincangan ini dapat membantu pelajar lebih memahami
peristiwa yang mereka pelajari.

Langkah-langkah Kaedah Lakonan Dalam Pengajaran Sirah

.Latihan:
1. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kaedah lakonan dalam pengajaran
dan pembelajaran sirah
2. Untuk melakukan kaedah lakonan yang berkesan, nyatakan perkara-penting
yang perlu diberi perhatian oleh guru.
3. Dengan mengambil satu peristiwa dari sirah Rasulullah saw, jelaskan langkah-
langkah kaedah lakonan dalam pengajaran sirah.
Guru mewujudkan satu situasi bermasalah – sebagai contoh murid didedahkan
dengan situasinpenyeksaan orang kafir quraish terhadap kaum muslimin Mekah
Guru menerengkan secara ringkas tentang situasi tersebut, peranan watak-watak
dan tempat lakonan
Guru menerengkan secara ringkas tentang situasi tersebut, peranan watak-watak
dan tempat lakonan
Berdasarkan watak-watak yang ditentutkan, pelajar memainkan peranan mereka
dalam sesi lakonan
Guru membimbing pelajar membuat rumusan
Guru berbincang dalam kelas tentang situasi dan peristiwa dalam lakonan
tersebut
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
149

6.7 Huraian Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sirah

Jadual 6.1 berikut menjelaskan tentang huraian kaedah pengajaran dan
pembelajaran sirah

Jadual 6.1 : Huraian Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sirah

Bil Kaedah Huraian
1 Perbincangan  Melatih murid-murid memberikan pendapat atau
idea-idea mengenai sesuatu topik yang ditetapkan.
 Guru dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator atau
pemudahcara.
 Kaedah ini sering bergandingan dengan kaedah
sumbang saran iaitu murid memberi idea atau
pandangan dalam bentuk perbincangan.
 Faedah menggunakan teknik ini ialah murid-murid
dapat bebas bersuara menyatakan pandangan dan
menggalakkan pertukaran idea antara beberapa
orang murid. Maka secara tidak langsung
membimbing mereka memperolehi pengetahuan
baru.
2 Kuiz  Ia merupakan bentuk pertandingan menjawab
soalan.
 Faedah atau rasionalnya menggunakan kaedah ini
ialah merangsang dan menguji pemikiran murid
untuk mengingat kembali dan memahami semula
fakta dari topik yang dipelajari secara berperingkat-
peringkat.
 Prinsip penyoalan ialah dari mudah kepada yang
susah, dari jauh kepada dekat atau sebaliknya, dari
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
150

yang umum kepada spesifik atau sebaliknya.
 Aktiviti akan menjadi sangat menarik sekiranya
diselit dengan unsur-unsur hadiah yang mudah
kepada murid-murid yang berjaya menjawab
soalan-soalan tersebut dengan baik.

3 Soal Jawab  Guru mengemukakan soalan dan murid menjawab
dengan jawapan yang sewajarnya.
 Faedah dan kebaikan melaksanakan kaedah ini
ialah guru dapat menggalakkan murid berfikir dan
memberi tumpuan terhadap pelajaran sekali gus
mengelakkan mereka memikirkan perkara lain.
 Kaedah ini juga memudahkan murid memahami
dengan lebih cepat kerana mereka berpeluang
menyoal guru untuk mendapatkan penjelasan lanjut
berkenaan tajuk pelajaran.
4 Dialog  Teknik perbualan mengenai sesuatu tajuk.
 Faedah dan praktikalnya menggunakan kaedah ini
dalam P&P Asas Ulum Syariah (Sirah) ini ialah
dengan berdialog sesama murid kita dapat
menyampaikan banyak maklumat dan secara tidak
langsung penerapan nilai-nilai murni dapat disemat
di dalam jiwa mereka.
5 Cerita  Iaitu anda menyampaikan isi pelajaran dengan
menggunakan kaedah bercerita.
 Faedah menggunakan kaedah ini ialah P&P anda
akan lebih menarik dan berkesan kerana
kebiasaannya murid-murid gemar mendengar
gurunya bercerita. Kaedah ini dapat
membangkitkan perasaan ingin tahu di kalangan
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
151

muridmurid.
 Mereka juga akan lebih memberikan tumpuan
lebih-lebih lagi anda menyelitkan unsur-unsur
humor atau percintaan, intonasi suara yang
pelbagai dan sekali gus anda dapat mengawal
kelas dengan baik.
6 Lawatan  Ia merupakan aktiviti susulan selepas mengajar
sesuatu topik atau pun mengajar kemahiran baru
yang memerlukan kepada lawatan.
 Faedah melaksanakannya ialah murid-murid dapat
menghayati topik yang dipelajari dengan lebih
mendalam dan memperolehi pengalaman dan
pengetahuan baru semasa sesi lawatan.


PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
152

6.8 Aplikasi Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Sekolah Rendah

Setelah anda meneliti huraian Kaedah P&P, sila lihat pula aplikasi kaedah-
kaedah tersebut dalam contoh pengajaran Sirah Nabawiyyah yang dipaparkan
dalam Jadual 6.2 seterusnya.

Sila baca kaedah-kaedah berikut dengan teliti:-
Kaedah cerita, dialog dan kuiz ( Rujuk buku Pedagogi ; Strategi dan Teknik
Mengajar Dengan Berkesan oleh Shahabuddin bin Hashim, dan rakan-rakan ,
PTS Pulication & Distributors, 2003.)

Jadual 6.2: Aplikasi Kaedah P&P Asas Ulum Syariah (Sirah)

Mata pelajaran Pendidikan Islam
Bidang Sirah
Masa 30 minit
Tajuk Dakwah Rasulullah di Makkah:
Dakwah kepada keluarga secara sulit.
Kaedah Cerita, dialog dan kuiz.
Gabung jalin Membaca dan memahami
Penyerapan ilmu Geografi, Sejarah dan Akhlak.
Penerapan nilai Mencontohi kepimpinan dan keperibadian Rasulullah
s.a.w. dan penguasaan ilmu pengetahuan.
Kemahiran
berfikir
Mengenal pasti dan memberi refleksi mengenai
peristiwaperistiwa yang berlaku semasa Rasulullah s.a.w.
menyampaikan dakwahnya.
Sumber/Media
Pengajaran
Petikan cerita, skrip dialog dan soalan kuiz
Hasil
Pembelajaran
Aras 1: Murid dapat menyebut dan membaca topik
dakwah Rasulullah s.a.w. di Makkah secara sulit dengan
betul.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
153


Aras 2: Murid dapat menganalisis perkara-perkara penting
dari dakwah Rasulullah s.a.w. secara sulit di Makkah
dengan tersusun.
Aras 3: Murid dapat menyenaraikan beberapa pengajaran
dari dakwah Rasulullah s.a.w. secara sulit di Makkah
dengan baik.

Cadangan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran adalah seperti berikut;
1. Kaedah Bercerita

Kaedah
Cerita. Petikan cerita Rasulullah s.a.w menyampaikan dakwah kepada keluarga
terdekat secara sulit.
 Setiap pelajar mendapat salinan cerita tersebut.
 Pelajar-pelajar membaca cerita tersebut secara individu – bacaan senyap.
 Beberapa orang pelajar menceritakan semula kepada rakan-rakan dalam
kelas.
 Guru memerhati dan meneliti aktiviti tersebut sambil membetulkan
kesilapan.


PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
154


Kaedah
Kuiz.
2. Kaedah dialog


Kaedah Dialog.
 Dialog Rasulullah semasa berdakwah kepada keluarganya.
 Pelajar-pelajar membaca dialoq tersebut dengan teliti secara bacaan
senyap.
 eberapa orang pelajar membaca dialog tersebut di hadapan kelas -
bacaan kuat.

3. Kaedah Kuiz Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan.
 Guru mengemukakan soalan kuiz berhubung dengan pelajaran Sirah :
Rasulullah berdakwah kepada keluarga.
 Setelah tamat aktiviti tersebut pelajar dan guru membuat rumusan .
 Di samping itu pelajar membuat inferen dan refleksi.

.


PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
155

6.9 Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Sirah

6.9.1 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Tahun 1

i. Tajuk : Tanda-tanda Kenabian Nabi Muhammad s.a.w

(a) Mengadakan perbincangan dengan murid tentang peristiwa tentera bergajah
menyerang kota Mekah. Saya ingin mencadangkan supaya perbincangan dibuat
dengan bantuan cerita bergambar, anda perlu menyediakan gambar-gambar
yang boleh menunjukkan rentetan peristiwa tersebut seperti gambar tentera
bergajah, ka‟bah, sekawan burung dan peta kedudukan Mekah dan Yaman
(tempat asal Abrahah). Dengan menggunakan gambar-gambar tersebut, anda
menggunakan teknik bercerita, kerana teknik bercerita adalah satu teknik yang
sangat berkesan kepada murid-murid tahun satu.

(b) Mengadakan perbincangan tentang kejadian-kejadian luar biasa sebelum,
semasa dan selepas kelahiran Muhammad s.a.w. Anda boleh membahagikan
murid-murid kepada enam kumpulan, kemudian anda edarkan untuk satu
kumpulan satu peristiwa luar biasa itu dan meminta setiap kumpulan
memahaminya. Setelah itu, setiap kumpulan diminta untuk membentangkan
iktibar dan pengajaran dari peristiwa yang berlaku.

(c) Sumbangsaran tentang keperibadian Nabi s.a.w yang mulia sejak kecil
hingga dewasa. Semasa anda menjalankan aktiviti sumbangsaran ini, anda
perlulah mengaitkan dengan kehidupan seharian murid, supaya mereka dapat
membuat satu perbandingan berkaitan dengan akhlak Nabi dan akhlak mereka.
Selepas mereka mengeluarkan berbagai pendapat dan membuat banding beza,
anda perlu membuat proses dan kesimpulan daripada perbincangan tersebut.PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
156

ii. Tajuk : Silsilah Keturunan Nabi Muhammad s.a.w

(a) Menggunakan Carta Salasilah Nabi Muhammad s.a.w.
Anda tampal satu carta salsilah Nabi s.a.w dari sebelah bapa dan sebelah ibu,
sambil memberi penerangan tentang salasilah Nabi s.a.w yang sampai kepada
Nabi Ismail a.s, kemudian anda nyatakan bagaimana dan di mana nasab
sebelah bapadan sebelah ibunya bertemu. Saya ingin menarik perhatian anda,
ibrah dari kisah ini yang paling penting iaitu anda hendaklah memberi penekanan
kepada bagaimana salsilah Nabi s.a.w itu suci dari kekufuran atau jahiliyyah.

(b) Membuat Gerak Kerja Secara Berkumpulan

Berbagai gerak kerja secara berkumpulan boleh dilakukan. Di sini saya ingin
mencadangkan beberapa contoh gerak kerja yang boleh membantu anda
semasa menjalankan aktiviti:

i. Anda edarkan kepada setiap kumpulan satu kertas mahjong dan minta mereka
melakarkan grafik yang mudah untuk menunjukkan salsilah Nabi Muhammad
s.a.w. Mereka boleh menggunakan kretiviti mereka dalam membuat grafik
tersebut.

ii. Membuat teka silangkata berkaitan dengan salsilah Nabi s.a.w, sebagai
contoh saya lakarkan di bawah ini:
Melintang:
1. Nasab sebelah bapa dan sebelah ibu Nabi Muhammad s.a.w bertemu.
3. Beliau adalah datuk kepada Nabi Muhammad s.a.w sebelah ibu.
Menegak:
2. Nasab Nabi s.a.w dikatakan sampai kepada Nabi ____________ a.s.
4. Salah seorang anak Nabi Ismail a.s.

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
157

iii. Mengadakan pertandingan bercerita. Anda dikehendaki menyediakan
beberapa cerita pendek berkenaan dengan salsilah Nabi s.a.w, kemudian anda
mengadakan pertandingan bercerita diantara kumpulan. Kaedah ini dapat
mencungkil bakat muriddan melatih murid berani bercakap di hadapan orang
ramai.

iii. Tajuk : Penyusuan Nabi Muhammad s.a.w

(a) Membuat perbincangan dengan murid tentang kisah penyusuan Rasulullah
s.a.w dengan menyatakan siapa yang menyusu baginda dan tempoh penyusuan.
Sering kali diingatkan, agar anda mengaitkan dengan keadaan semasa, sebagai
contohnya, penggunaan susu lembu yang menggantikan susu ibu.

(b) Menceritakan kepada murid anda tentang pentingnya penyusuan susu ibu
kerana ia adalah fitrah yang Allah buat untuk manusia. Kaedah sumbang saran
adalah kaedah terbaik untuk melihat tahap kefahaman murid dalam topik di atas.

iv. Cadangan aktiviti penilaian bagi tajuk Tanda-tanda Kenabian Nabi
Muhammad s.a.w.

Aktiviti penilaian penting dijalankan untuk memastikan sesi pengajaran dan
pembelajaran telah mencapai hasil yang ditentukan dalam huraian sukatan.
Berdasarkan kepada topik di atas anda perlu pastikan murid telah dapat
menguasai perkara berikut:
1. Menyatakan kisah tentera bergajah
2. Menyebut satu persatu perkara luar biasa yang berlaku terhadap Nabi
s.a.w
3. Menghuraikan Salsilah keturunan Rasulullah hingga ke Nabi Ismail a.s
4. Menyatakan Kepentingan penyusuan Nabi s.a.w di kampung
5. Menyebut satu persatu rukun Islam

PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
158

6.9.2 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Tahun 2

i. Tajuk : Nabi dididik dalam masyarakat desa.

1. Set Induksi: Guru menayangkan gambar suasana kampung
menggunakan media elektronik. Guru meminta pelajar bersoal jawab
berkaitan dengan tayangan. Perbincangan pelajar dikaitkan dengan
bagaimana Nabi dididik dalam masyarakat desa.
2. Antara kaedah yang boleh dilakukan ialah:
(i) Bercerita
(ii) Sumbangsaran
(iii) Bersoal jawab
(iv) Kajian teks
3. Guru bercerita suasana masyarakat desa ketika Nabi dibesarkan.
4. Guru meminta sumbangsaran daripada pelajar dengan mengaitkan nilai-
nilai murni masyarakat desa.
5. Guru bersoal jawab dengan pelajar empat kesan pembentukkan diri Nabi
dibesarkan di desa.
6. Guru meminta pelajar membuat kajian kes tentang kemahiran dan
pengalaman yang diperolehi Baginda semasa kecil.
7. Guru membuat rumusan terhadap semua isi pembelajaran.
(a) Bincangkan nilai-nilai murni masyarakat desa.
(b) Menulis kemahiran dan pengalaman yang diperolehi oleh Nabi semasa
di desa.
Aktiviti 7.1
ii. Tajuk : Kewafatan Bapa dan Ibu

1. Set Induksi:
(i) Guru memperdengarkan nasyid “selimut putih”/tolong kami bantu
kami.
(ii) Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan nasyid tersebut.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
159

(iii) Guru mengaitkan nasyid dengan isi pelajaran.
(a) Bincangkan bagaimana cara menghargai jasa ibu dan bapa.
(b) .Lakonan berkaitan keperihatinan terhadap anak yatim.ktiviti 7
2. Antara kaedah yang boleh dilakukan ialah kaedah:
(i) Nasyid
(ii) Bercerita
(iii) Soal jawab
(iv) Lakonan
(v) Perbincangan
3. Guru menayangkan gambar berkaitan kematian manusia.
4. Guru bercerita mengenai peristiwa kematian bapa dan ibu Nabi.
5. Bersoal jawab berkaitan peristiwa kematian bapa dan ibu Nabi.
6. Bernasyid tolong kami bantu kami
7. Lakonan berkaitan keperihatinan terhadap anak yatim.
8. Guru membuat rumusan terhadap semua isi pembelajaran.

iii. Tajuk : Kematian Datuk Nabi

1. Set Induksi
(i) Mempamerkan gambar solat jenazah.
(ii) Bersoal jawab berkaitan dengan gambar solat jenazah.
(iii) Mengaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Antara kaedah yang boleh dilakukan ialah kaedah:
(i) Bercerita
(ii) Perbincangan
(iii) Soal jawab
(iv) Sumbangsaran
(v) Penerangan
3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang nama datuk Nabi.
4. Guru memberi penerangan mengenai pengalaman Nabi bersama
datuknya.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
160

5. Guru bercerita peristiwa kematian datuk Nabi.
6. Guru meminta murid membuat pantun tentang peristiwa kematian datuk
Nabi.
7. Guru meminta sumbangsaran daripada murid kesan kematian datuk Nabi
kepada Nabi.
8. Guru membuat rumusan hasil sumbangsaran kesan kematian datuk Nabi.
9. Guru membincangkan tentang pengajaran dari peristiwa yang
mendukacitakan Nabi.
10. Guru membuat rumusan hasil perbincangan.
11. Guru membuat rumusan terhadap semua isi pembelajaran.

iv. Tajuk : Pemeliharaan Nabi Oleh Bapa Saudara

1. Set Induksi
(i) Guru mempamerkan gambar bapa saudara dengan anak saudara
lelaki.
(ii) Guru bersoal jawab dan mengaitkan dengan tajuk pelajaran.
a) Jelaskan keadaan Nabi ketika dipelihara oleh bapa saudara
Baginda.
b) Sebutkan pengalaman Nabi ketika bersama bapa saudaranyai 7.9
2. Antara kaedah yang boleh dilakukan ialah kaedah:
(i) Bercerita
(ii) Sumbangsaran
(iii) Penerangan
(iv) Kajian Teks
3. Guru bercerita dan memperdengarkan rakaman kepada pelajar tentang:
(i) Nama bapa saudara Nabi dan peribadinya.
(ii) Umur Nabi dan keadaan Baginda.
(iii) Pengalaman yang diperolehi Nabi semasa dipelihara oleh Abu
Talib.
4. Guru menerangkan iktibar atau pengajaran daripada akhlak Nabi.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
161

5. Guru meminta pelajar membaca tiga teks berkaitan kesan pengalaman
Nabi bersama bapa saudaranya (buku teks).
6. Guru membincangkan kepentingan hidup berdikari.
7. Sumbangsaran berkaitan pengorbanan Abu Talib terhadap Nabi
8. Guru membuat rumusan terhadap semua isi pembelajaran.


6.10 Teknik Efektif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sirah

Huda „Ali dan Sa‟dun Mahmud (2005) menjelaskan bahawa teknik-teknik
pengajaran mata pelajaran Sirah Rasul adalah bergantung kepada tajuk-tajuk
yang diutarakan, jenisnya dan kepanjangan atau kependekannya. Oleh itu,
seseorang guru yang ingin menjalankan pengajaran Sirah Rasul setelah
memulakannya dengan sedikit pengenalan, maka ia boleh menggunakan
kesemua atau salah satu daripada tiga teknik berikut seperti dalam Rajah 6.3.


Rajah 6.3: Teknik pengajaran sirah


PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
162

(a) Teknik Pertama: Mengajukan Soalan-soalan Berserta Ulasan

Teknik ini dapat dilaksanakan dengan seseorang guru itu mengajukan soalan-
soalan berkaitan tajuk-tajuk dalam mata pelajaran Sirah Rasul. Ianya berkesan
untuk menarik perhatian murid-murid dengan mata pelajaran yang disampaikan.
Dalam teknik ini, terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan iaitu:

i. Soalan-soalan yang akan diajukan kepada murid-murid perlulah mengikut
aliran tahap-tahap tertentu seperti berikut: bermula dengan soalan-soalan
bersifat mudah, sederhana dan berpindah kepada soalan-soalan yang
agak sukar bagi melihat tahap pemahaman muridmurid dan kepintaran
mereka.
ii. Jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid-murid sebaik-baiknya
diberikan ulasan yang ringkas bagi memperjelaskan sebarang jawapan
yang kurang tepat dan sempurna. Guru juga boleh menambah ulasannya
berpandukan kepada kisah-kisah dalam Sirah Rasul yang menyokong
huraian tersebut.
iii. Ulasan yang diberikan pula sebaik-baiknya dilakarkan dalam bentuk
gambar rajah atau senarai tajuk-tajuk utama yang meliputi namanama dan
peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah tertentu.


(b) Teknik Kedua: Pembahagian Subjek Kepada Tajuk-tajuk Kecil

Teknik ini adalah teknik membahagikan Sirah Rasul kepada tajuk-tajuk yang
lebih kecil dan terperinci. Dalam teknik ini terdapat beberapa perkara yang perlu
diperhatikan iaitu:

i. Isi kandungan Sirah Rasul itu dibahagikan kepada unit-unit atau tajuk-
tajuk yang kecil di mana guru tersebut akan menghuraikan unit-unit
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
163

tersebut. Di samping itu, ia perlu juga mendengar reaksi atau respon
murid-murid dan soalan-soalan yang dikemukakan.
ii. Memastikan tajuk-tajuk bagi setiap unit itu ditulis dengan rapi di atas
papan hitam/putih dan menghuraikannya satu persatu berdasarkan
turutan unit-unit tajuk itu di samping mengambil perhatian kepada tarikh-
tarikh penting bagi setiap peristiwa Sirah Rasul yang dinyatakan itu.
iii. Membuat kesimpulan setelah selesai menghuraikan tentang unit-unit tajuk
dalam Sirah Rasul itu.

(c) Teknik Ketiga: Penghuraian dalam Bentuk Cerita

Teknik ini adalah teknik menghuraikan Sirah Rasul dalam bentuk penceritaan
yang berobjektifkan pendidikan dan mengambil pengajaran daripadanya. Dalam
teknik ini terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan iaitu:
i. Mengambil kira kronologi Sirah Rasul dari segi tarikh dan tahun peristiwa
itu berlaku dengan penghuraian berbentuk mudah dan jelas.
ii. Menyampaikan pelajaran tersebut dengan cara yang menarik perhatian
murid-murid agar respon yang baik diperolehi dan keberkesanannya
tercapai di dalam kelas.
iii. Sebaiknya watak-watak dan lokasi-lokasi Sirah dirujuk terlebih dahulu
sebelum mengajar, agar pengajaran lebih menarik.
iv. Menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam Sirah Rasul dengan menyatakan
sebab-sebab ia terjadi dengan mengaitkan pelajaran-pelajaran Sirah
Rasul dengan isu-isu semasa.
v. Menggunakan teknik surprise atau kejutan yang mampu menarik
perhatian murid-murid untuk mengetahui cerita selanjutnya.
vi. Menggunakan media pengajaran untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa
dalam Sirah Rasul dalam bentuk yang menarik dan memberangsangkan.
Sekurang-kurangnya papan hitam/putih adalah medium pengajaran yang
baik untuk memudahkan kefahaman murid-murid terhadap sesuatu mata
pelajaran khususnya Sirah Rasul.
PIM 3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)
164
Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit
ini dengan jayanya!
.

165

BIBLIOGRAFI

Abdul Hadi Awang , Fiqh Al-Harakah dari Sirah Nabawiyyah.

Akram Diya’ al-Umariyy (1994). al-Sirah al-Nabawiyyah al-Sahihah. Juz. 1. Al-
Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.

Huda ‘Ali Jawwad al-Shamriyy dan Sa’dun Mahmud al-Samuk (2004). al-Turuq
al-Ilmiyyah li tadris al-hadith wa al-sirah wa al-fiqh min al-tarbiyyah al-
Islamiyyah. Amman: Dar Wa’il li al-Nashr.

Ibnu Hisham (t.th). Sirah ibn hisham. Jil. 1. Beirut: Dar al-Thaqafah al-Islamiyyah.

Manna’ al-Qattan. (2000). Mabahith fi Âulum al-Qur’an. Kaherah: Maktabah
Wahbah.

Mohammad Said Ramadan Al-Buti, Fiqh Al-Sirah.

Mohd Mukhtar Shafie dan Ghazali Basri (1982), Mengenal Islam. Kuala Lumpur:
Penerbitan Pustaka Antara.

Muhammad Ahmad Khudar (2002) Muhammad a’zham al-basyar – al-sirah
alnabawiyyah fi thaub jadid. Kaherah: Syarikah al-Tubiji li al-Nasakh wa
al-Taswir.

Muhammad al-Ghazaliy (1996). Fiqh al-Sirah. Terj. Abu Laila dan Muhammad
Tohir. Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa Sdn. Bhd.

Muhammad bin Bahadur al-Zarkasyi. (1994) Al-Bahr al-Muhit, ( jil. 2.) Mesir: Dar
al-Kutub.

Mustafa al-Sia‘ie (t.t.) Al-Sirah al-Nabawiyyah, Durus wa ‘Ibar, Kaherah : Dar
al-Tawzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyyah,

Mustafa al-Siba’ie (2004). Perjalanan hidup nabi Muhammad s.a.w. Alor Setar:
Pustaka Darussalam.

Na’eem Siddiqui. (1983). Nabi Muhammad (S.A.W) Pembina Umat. Petaling
Jaya: PustakaSalam.

Nik Abd. Aziz Nik Mat (2004). Sirah nabawiyyah insan teladan sepanjang zaman.
Shah Alam: Nufair Street.

Sa’id Hawwa (1991). Al-Rasul Muhammad s.a.w. Terj. Kathur Suhardi. Solo:
Pustaka Mantiq.
166


Said Ramadhan al-Buthy (1996), Sejarah Nabi Muhammad bin Abdulah.Fiqh al-
Sirah al-Nabawiyyah, Beirut : Al-Fikr al-Ma’asir dan Dar al-Fikr.

Subhi al-Saleh. (2000). Mabahith fi al-Ulum al-Qur’an. (c. 24). Beirut: Dar al al-
Ilm Li al-Malayin.

Suhaili, Ahmad Abi alHassan. (1997). Al-Raudhatul Unuf Fi Tafsir Al-Sirah Al-
Nabawiyyah. Beirut:Daral Kutubal Ilmiyyah.

Syeikh Muhammad al-Khudhari Bik (1998), Nur al-Yakin Kitab Sirah Rasulullah
s.a.w., Terj. Ust. Hj. Mohd. Asri Hj. Hashim. Kuala Lumpur : Prospecta
Printers Sdn.Bhd.

Tafsir Pimpinan Rahman kepada Pengertian Al-Quran.

Tahia Al-Ismail , Kehidupan Nabi Muhammad, Terj. Siti Sujinah Sarnap.

Zulkifli Mohd Yusoff.(2003).Biografi Nabi Muhammad bin Abdullah.Bentong:PTS
Publications & Distributors Sdn. Bhd.


167

PANEL PENULIS MODUL
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH
(PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH)

NAMA KELAYAKAN

PENYELARAS PERINGKAT IPGKPM

EN. OTHMAN BIN LOMAN

Unit Kurikulum
Institut Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia


othmalok@yahoo.comKelulusan:
B.A (Hons). (Pendidikan al-Quran dan
al-Sunnah), UKM.
Sijil Perguruan Khas (Qiraat dan Tarannum) MPI.
Sijil Perguruan Asas MPI (PA & BM)

Pengalaman:
Penolong Pengarah PPA IPG KPM
Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pra
Perkhidmatan Sekolah Rendah)
Pensyarah Institut Perguruan 4 tahun.
Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran 4 Tahun.
Guru Sekolah Menengah 16 Tahun.
Guru Sekolah Rendah 2 Tahun


PANEL PENULIS

DR.MOHD SHARANI BIN MOHD NAIM

IPG Kampus Kota Bharu
Pengkalan Chepa
16109 Kota Bharu
Kelantan

abuerfan07@yahoo.comKelulusan:
PhD. Bahasa Arab, (UM) 2009
MA. Bahasa Arab, (al-Yarmouk, Jordan) 2000
Diploma Pendidikan, (IPG KKB) 1990
BA. Pengajian Arab dan Tamadun Islam,
(UKM) 1987.

Pengalaman:
Pengalaman Kerja 20 Tahun.PANEL PENULIS

PN ISMALIZA BT. ISMAIL

IPG Kampus Kota Bharu
Pengkalan Chepa
16109 Kota Bharu
Kelantan

umi_asmaa@yahoo.com.my


Kelulusan:
Sarjana Syariah (UM)
B.A (Hons.) Syariah (UM)
Diploma Pendidikan (MPI)

Pengalaman:
12 tahun – Sekolah Menengah
3 tahun - IPG
168
PANEL PEMURNI MODUL
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH
(PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH)

NAMA KELAYAKAN

PENYELARAS PERINGKAT IPGKPM

EN. OTHMAN BIN LOMAN

Unit Kurikulum
Institut Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia


othmalok@yahoo.comKelulusan:
B.A (Hons). (Pendidikan al-Quran dan
al-Sunnah), UKM.
Sijil Perguruan Khas (Qiraat dan Tarannum) MPI.
Sijil Perguruan Asas MPI (PA & BM)

Pengalaman:
Penolong Pengarah PPA IPG KPM
Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pra
Perkhidmatan Sekolah Rendah)
Pensyarah Institut Perguruan 4 tahun.
Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran 4 Tahun.
Guru Sekolah Menengah 16 Tahun.
Guru Sekolah Rendah 2 Tahun


PANEL PENULIS

DR.MOHD SHARANI BIN MOHD NAIM

IPG Kampus Kota Bharu
Pengkalan Chepa
16109 Kota Bharu
Kelantan

abuerfan07@yahoo.comKelulusan:
PhD. Bahasa Arab, (UM) 2009
MA. Bahasa Arab, (al-Yarmouk, Jordan) 2000
Diploma Pendidikan, (IPG KKB) 1990
BA. Pengajian Arab dan Tamadun Islam,
(UKM) 1987.

Pengalaman:
Pengalaman Kerja 20 Tahun.PANEL PENULIS

PN ISMALIZA BT. ISMAIL

IPG Kampus Kota Bharu
Pengkalan Chepa
16109 Kota Bharu
Kelantan

umi_asmaa@yahoo.com.my


Kelulusan:
Sarjana Syariah (UM)
B.A (Hons.) Syariah (UM)
Diploma Pendidikan (MPI)

Pengalaman:
12 tahun – Sekolah Menengah
3 tahun - IPG169

IKON


Rehat

Perbincangan

Bahan Bacaan

Buku Rujukan

Latihan

Membuat Nota

Senarai Semakan

Layari Internet

Panduan Pengguna

Mengumpul Maklumat

Tutorial

Memikir

Tamat
Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

5 Hijrah ke Madinah dan Peristiwa-Peristiwa Berkaitan 11 iv .0 2.3 Konsep Sirah 1.2 Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk i i ii iii iv vi vii viii 1 1 1 2 2 3 4 5 6 1.4 Pemasyhuran Kenabian dan Dakwah Islamiah 2.4 Objektif Pengajian Sirah 1.MUKA SURAT KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Notis Hak Cipta Kata-Alu-aluan Rektor kandungan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk 1: Pengenalan konsep sirah dalam Islam 1.3 Sebelum Kebangkitan Sebagai Nabi 2.7 Sumber Pengajian Sirah Keistimewaan Pengajian Sirah Tajuk-Tajuk secara umum dalam Pengajian Sirah Tajuk 2: Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah 2.1 2.2 Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 9 9 9 10 10 11 2.0 1.6 1.1 1.5 1.

4 Menghargai Jasa Ibu Bapa 3.1 Pengalaman Nabi Bersama Datuk v 14 14 15 16 16 20 21 21 22 23 26 28 28 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 37 .7. 3.4 Kesan Tanda-tanda Kenabian Nabi Muhammad s.w Nabi dididik dalam Masyarakat Desa 3.3.6 Pembukaan Kota Mekah dan PeristiwaPeristiwa Berkaitan 12 Tajuk 3: Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 1 dan tahun 2 3.2 3.6. Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Tanda-tanda Kenabian Nabi Muhammad s. Salasilah Keturunan Nabi Muhammad s.7.3 Nilai-nilai Murni Masyarakat Desa 3.2.8.6.w.5.a.2 Tujuan Nabi di Hantar ke Desa 3.6.0 3.4.7.w 3.7.2 Peristiwa Kewafatan Ibu Nabi 3.6.2 Semasa Kelahiran 3. 3.6.a.3.w Penyususuan Nabi Muhammad s.4 Kesan Pembentukan Diri dan Pengalaman di Desa 3.1 Peristiwa Kewafatan Bapa Nabi 3.7.3.3 Selepas Kelahiran 3.1 Keadaan Masyarakat Arab Tempat Nabi Dibesarkan 3.1 Sebelum Kelahiran 3.3 Kesan Kewafatan Bapa dan Ibu 3. Kematian Datuk Nabi 3.3.7.3. Kewafatan Bapa dan Ibu Nabi 3.5 Anak-anak Yatim di dalam Islam 3.1 3.a. 3.a.8.

3 Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Pekerjaan Nabi Muhammad s.2 Mukjizat al-Quran 4.7 Mukjizat al-Quran 4.4 Kesan Pengalaman Nabi Bersama Bapa Saudaranya.8 Dakwah Nabi Muhammad s.a.3.6.2 Pengalaman yang Diperolehi Nabi semasa Bersama Beliau 3.8.w Secara Sulit dan Terang vi 37 38 39 40 41 41 41 42 42 45 44 45 46 46 46 48 50 54 56 56 59 60 60 61 62 .7.2 4. Pemeliharaan Nabi Oleh Bapa Saudara 3.2 Semasa Dewasa: Berniaga/ Usahawan 4.7.1 4.9. Tajuk 4 : Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 3 dan tahun 4 4.5 Menyayangi Datuk dan Nenek 3.1 Semasa Kecil Membantu Bapa Saudara 4.w 4.6.1 Permulaan Wahyu 4.4 4.2 Pengajaran Kisah 4.a.a.8.3 Keadaan Nabi di Pelihara oleh Bapa Saudara Baginda 3.9.1 Keperibadian Abu Talib 3.w Peristiwa Hajarul Aswad Peristiwa Di Gua Hira’ 4.2 Peristiwa Kematian Datuk Nabi 3.8.8.3.4 Pengajaran dari Peristiwa yang Mendukacitakan Nabi 3.6 Perkahwinan Nabi Muhammad s.9.1 Makna al-Quran 4.9.0 4.3.5 4.3 Kesan Kematian Datuk ke atas Diri Nabi 3.9.

4.6 Piagam Madinah 5.3.6.7.3.7.2 Dakwah Nabi Secara Sulit 4.2 5.8.1 Konsep Piagam Madinah dan Isi-isinya 5.1 Perjanjian ‘Aqabah Pertama 5.3 Dakwah Nabi Secara Terang-terangan 4.6.2 Semasa Isra’ dan Mikraj 5.4.0 5.6.8.5.4.3 Pengajaran Daripada Pembentukan Piagam Madinah 5.5.8.4.3 Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Peristiwa Isra’ dan Mikraj 5.4 Perjanjian Aqabah 5.4 Pengajaran Kisah 63 64 65 66 Tajuk 5: Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 5 dan tahun 6 Pengenalan konsep sirah dalam Islam 5.1 Sebelum Isra’ dan Mikraj 5.1 5.3.3 Pengajaran Kisah 5.1 Latar Belakang Perjanjian dan FaktorFaktornya vii 69 69 69 70 70 70 71 77 79 79 81 83 84 84 85 90 90 91 92 93 93 . Perjanjian Hudaibiyah 5.2 Kesan Positif Setelah Piagam Madinah Termeterai 5.8.1 Latar Belakang Hijrah 5.1 Orang Terawal Memeluk Islam 4.5 Hijrah Ke Madinah 5.2 Perjanjian Aqabah Kedua 5.1 Faktor Berlakunya Hijrah 5.3 Pengajaran Daripada Isra’ dan Mikraj 5.

12.10. Persaudaraan Muhajirin dan Ansar 5.W 125 125 128 129 129 132 123 122 122 Tajuk 6: Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran sirah tahun 1.8.2 Pembinaan Masjid Al-Nabawi 5.0 Sipnosis viii 134 134 .12.5.3 Pengajaran Daripada Pembinaan Masjid Pertama 5.2 Objektif Program Persaudaraan 96 97 97 97 100 103 111 111 114 116 117 117 118 5.8 Pembukaan Kota Suci Mekah 5.2 Analisa Umum Pembentukan Negara dan Piagamnya 5.A.3 Pihak Musyrikin Ingin Memperbaharui Perjanjian 5.11.10. 6.9.1 Masjid Quba – Masjid Pertama Dalam Islam 5.13.1 Latar Belakang Sejarah Pembukaan Makkah 5.2 Hikmah Perjanjian Hudaibiyah 5.9.8.13 Haji Perpisahan dan Kewafatan Nabi 5.9.10.13.1 Senario Selepas Pembukaan Kota Makkah 5.10.4 Pergerakan Tentera Islam Ke Arah Makkah 5.1 Langkah-Langkah Bagi Pembentukan Negara 5.6.2 Sebab-sebab yang Membawa Pembukaan Makkah 5.a.7.11 Pembentukan Negara Madinah 5.11.3 Pengajaran Daripada Program Persaudaraan 120 5.1 Konsep Program Persaudaraan 5.9 Pembinaan Masjid Pertama 5.w 5.2 Kewafatan Nabi Muhammad S.12 Perkembangan Islam di Zaman Nabi s.8.2 Pengajaran Daripada Sirah 5.1 Haji Perpisahan 5.8.

8 Aplikasi Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Sekolah Rendah 6.6 Kaedah Pengajaran Sirah Sekolah Rendah 6.9 Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Sirah 6.6.6.6. kaedah.2 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Tahun 2 6.5 Tajuk-tajuk Sirah Tahun 1 hingga Tahun 6 : 6.7 Huraian Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sirah 6. strategi dan teknik Kandungan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 6.9.1 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Tahun 1 6.2 Kerangka Tajuk 6.1 Kaedah Bercerita 6.6.10 Teknik Efektif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Bibliografi Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul 134 135 135 136 138 139 141 145 146 149 152 155 155 158 161 165 167 168 169 ix .4 Konsep Pendekatan.1 Hasil Pembelajaran 6.2 Kaedah Perbincangan 6.9.3 Kaedah Lakonan 6.3 6.

Buku Panduan Pembelajaran ini juga membantu pelajar melaksanakan pengajian akademik mengikut spesifikasi kurikulum yang ditetapkan oleh IPG KPM dan Bahagian Pendidikan Guru. Memang menjadi hasrat IPG dan BPG untuk melahirkan guru-guru berijazah yang profesional dan berkualiti. Kohort pertama PGSR bermula dengan Ambilan November 2008. Pengurusan pembelajaran kendiri merupakan sebahagian daripada waktu pembelajaran pelajar-pelajar di peringkat ijazah seperti mana yang dikehendaki oleh Malaysian Qualification Framework (MQF) untuk tujuan Jaminan Kualiti. Saya percaya Buku Panduan Pembelajaran ini dapat membantu dan mendorong pelajar melalui proses pembelajaran dengan berkesan demi mencapai matlamat program ini. Buku Panduan Pembelajaran untuk Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah ini disediakan bagi membantu pelajar mengurus dan melaksanakan pembelajaran kendiri selaras dengan keperluan sukatan pelajaran peringkat ijazah. Tugasan terarah yang disediakan di dalam Buku Panduan Pembelajaran ini membantu pelajar memahami kandungan kursus yang mereka ikuti dan memperoleh pengalaman pembelajaran secara optimum. Sekian. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) telah berjaya memulakan sesi pengajian Ijazah Sarjana Muda Perguruan kepada guru-guru dalam perkhidmatan melalui Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR).KATA ALU-ALUAN REKTOR Bismillahi al-Rahmani al-Rahim. Kementerian Pelajaran Malaysia. Rektor Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia iii . Pelaksanaan Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah adalah secara mod Kursus Dalam Cuti (KDC) yang memerlukan pelajar berinteraksi secara bersemuka yang berlangsung sewaktu cuti persekolahan dan meneruskan pembelajaran secara kendiri apabila pelajar kembali bertugas di sekolah semula. selamat maju jaya. Kejayaan melaksanakan program pensiswazahan guru dalam perkhidmatan ini mencipta suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru (IPG) dan Bahagian Pendidikan Guru (BPG).

Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. 4. Walau bagaimanapun. dan masa anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 1. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 5. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. x . Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. sumber-sumber pembelajaran. 7. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Teliti maklumat yang diterima. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. anda boleh berbincang dengan pensyarah. 2. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. 3. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. 6. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca.

6. di mana setiap tajuk dipecahkan kepada sub tajuk bagi memudahkan pembelajaran kendiri pelaja Tajuk 1: Tajuk 2: Tajuk 3: Tajuk 4: Tajuk 5: Tajuk 6: Tajuk 7: Tajuk 8: Pengenalan konsep sirah dalam Islam Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 1 dan tahun 2 Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 3 dan tahun 4 Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 5 dan tahun 6 Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran sirah tahun 1. Penyediaan rancangan pengajaran sirah tahun 1-6 Amali Pengajaran Sirah dan Aplikasi Bahan Sumber Pengajaran Sirah Sekolah Rendah Di akhir setiap unit .disediakan beberapa soalan penilaian untuk mengukur sejauh mana kefahaman pelajar terhadap isi modul. Ia ditulis sebagai bahan pembelajaran untuk membantu anda mendapatkan maklumat dan menguasai kemahiran di dalamnya berasaskan konsep pembelajaran kendiri. pelajar digalakkan mencari dan mendapatkan maklumat tambahan bagi menambahkan kefahaman terhadap tajuk yang disediakan. Selain daripada merujuk kepada bahan modul ini. Modul ini dibina dalam bentuk tajuk. xi . kepada soalan-soalan Pelajar dikehendaki menyediakan jawapan tersebut yang mana akan dibincangkan bersama dengan pensyarah dan rakan pelajar yang lain.Pengenalan Modul ASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULLAH…! Selamat berinteraksi dengan modul PIM 3106 Modul ini disusun berdasarkan Sukatan Pelajaran Pedagogi Pendidikan Islam Sekolah Rendah (KBSR) untuk Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS).

(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus) xii . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15/30 jam interaksi bersemuka.

6. .Asas pelajaran sirah .6 : .Perincian isi kandungan tahun 3 dan 4 Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 5 dan tahun 6 .Perincian isi kandungan tahun 1 dan 2 Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 3 dan tahun 4 .Pelaksanaan pengajaran tahun 1 hingga tahun 6 . 2 2 4 2 2 2 4 3 6 3 9 4 6 3 9 5 6 3 9 6 6 2 8 7 7 7 8 10 10 JUMLAH xiii 45 15 60 .Perincian isi kandungan 5 dan 6 Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran sirah tahun 1.Konsep sirah dalam Pendidikan Islam . Jam 1 Pengenalan konsep sirah dalam Islam . Tajuk/Topik Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum.Semester .Kepentingan sirah Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah .Mingguan .Penjelasan umum mengenai konsep rancangan kerja : .Refleksi dan Penambah-baikan.Kaedah dan teknik pengajaran sirah .Permurnian RPH untuk pengajaran makro Amali Pengajaran Sirah dan Aplikasi Bahan Sumber Pengajaran Sirah Sekolah Rendah .Pengenalan tajuk pelajaran sirah .Aplikasi kaedah yang sesuai untuk pengajaran sirah Penyediaan rancangan pengajaran sirah tahun 1.Refleksi pengajaran.Perbezaan Sirah dan sejarah .Kesan pengajaran sirah Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Sirah dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 1 dan tahun 2 .pelaksanaan pelajaran sirah sekolah rendah. .Bil.Harian .Mengaplikasikan bahan-bahan pengajaran sirah tahun 1 hingga tahun 6 . .Definisi konsep sirah .Strategi dan pendekatan pengajaran sirah .Rancangan pengajaran Harian (RPH) .

keistimewaan sirah dan kandungan pengajian sirah secara umum. Menyenarai dan menjelaskan sumber-sumber pengajian sirah dalam Islam. objektif pengajian. sumber pengajian sirah. 2. Ia merangkumi perbezaan antara sirah dan sejarah. 4. 3. 1. Memahami dan menghuraikan kandungan isi dalam subjek pengajian sirah dengan baik 1 . para pelajar akan dapat menguasai beberapa perkara seperti berikut . Menguasai dan menjelaskan objektif dan keistimewaan sirah dalam Islam.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) TAJUK 1 PENGENALAN KONSEP SIRAH DALAM ISLAM 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Melalui pengajian tajuk ini.0 SINOPSIS Dalam tajuk ini akan membincangkan mengenai konsep sirah menurut Islam. Menguasai dan menerangkan perbezaan antara sirah dan sejarah dengan baik bersama hujah-hujah. 1.

jika dibandingkan dengan pengajian sejarah kedua-duanya mempunyai perbezaan yang nyata. 2 ( kata kerja kala lepas). asas-asas Islam dan hukumhukumnya. melihat kebaikan dan kelemahannya. (kata nama terbitan).PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 1. Ia bermaksud .3 Konsep Sirah Perkataan berasal daripada perkataan (kata kerja kala kini) dan perjalanan. di mana pengajian sejarah pula ia merupakan satu pengajian yang mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah. mengkaji kekurangan dan kebaikan yang terdapat dalamnya. Sementara maksud dari segi istilah pula ialah satu pengajian yang bukan sekadar mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK Keistimewaan Pengajian Sirah Sumber Pengajian Sirah Topik-Topik Pengajian Sirah Secara Umum 1. Sebaliknya ia mengkaji peribadi Nabi saw dalam bentuk realiti hidup baginda setelah memahami dasar. Oleh itu.

2. 3 . malahan baginda juga mendapat bimbingan daripada Allah sebelum kerasulannya. Orang ramai (manusia seluruhnya) akan mendapati contoh teragong dalam kehidupan mereka.4 Objektif Pengajian Sirah Pengajian sirah bukan sahaja mengkaji peristiwa dan mengabaikan pengajaran yang terdapat di dalamnya. Oleh itu.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 1. 1. melalui pengajian sirah ini. beberapa objektif berikut akan tercapai . Memahami peribadi Nabi saw yang meliputi kehidupan hariannya untuk mengukuhkan kefahaman bahawa Nabi saw bukan sahaja seorang yang yang hebat dalam kalangan kaumnya. sebaliknya pengajian ini lebih kepada meletakkannya sebagai asas dan panduan dalam hidup.

5. Objkektif utama pengajian sirah adalah untuk menjadikan Nabi saw sebagai model dan contoh kepada umatnya. 4. perundangan dan akhlak. 1. Para ulama menggariskan sumber sumber berrikut dalam pengajian sirah. Oleh itu sumber pengajiannya pastinya adalah yang terbaik dan dan tanpa keraguan.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 3.5 Sumber Pengajian Sirah Pengajian Sirah tidak sama dengan pengajian sejarah. kerana terdapat banyak ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa yang dilalui oleh Nabi saw.1 Berdasarkan pengajian dan pengalaman anda. Menjadi contoh dan teladan kepada para pendakwah Islamiah dan para guru dalam proses dakwah dan tarbiah. bincangkan secara terperinci objektif pengajian sirah yang diamalkan dari dahulu sehingga sekarang 1. Untuk memahami al-Quran dan menjiwai roh dan tujuannya. a) Al-Quran Ia merupakan sandaran utama dalam memahami ciri-ciri umum mengenai kehidupan Nabi saw 4 . Memahami Islam dengan tepat sama ada yang berkaitan dengan aqidah.

sebaliknya pengajaran dan pengiktibaran yang lebih diutamakan. c) Syair zaman kenabian Terdapat ramai kalangan orang-orang Mukmin yang menjadi penyair mempertahankan Nabi saw daripada cercaan dan tomohan penyair Musyrikin d) Buku-buku sirah Terdapat banyak buku-buku sirah yang ditulis oleh para penulis Islam yang terkenal dengan amanah dan kebenarannya. 1. Oleh demikian terdapat beberapa keistimewaan tersendiri berbanding dengan 5 .6 Keistimewaan Pengajian Sirah Pengajian sirah bukan semata-mata menumpukan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku. al-Bidayah wa al-Nihayah oleh Ibn Kathir. Antara mereka ialah Sirah Ibn Hisyam.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) b) Al-Hadith Nabi saw Kitab-kitab yang ditulis para Muhaddithin yang terkenal kebenaran dan amanah mereka.

PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) pengajian-pengajian disiplin ilmu lain. ii. iv.bapa dan sebagainya. Kehidupan Nabi saw begitu jelas sekali dalam setiap peringkat.sebagai suami. iii.7 Tajuk-Tajuk secara umum dalam Pengajian Sirah Antara kandungan Pengajian Sirah a) Daripada kelahiran sehingga kebangkitan i. Sirah tersebut diriwayatkan dengan kaedah ilmiah yang paling kuat lagi tepat. Sirah Nabi saw diceritakan sebagai seorang manusia dimuliakan oleh Allah swt dengan penganugerahan risalah dakwah. sebagai ketua negara. Ia menceritakan kehidupan Nabi semasa kecil sebelum dibangkitkan dengan risalahNya. Keturunan. Segala-galanya diceritakan dengan begitu jelas. ii. iv. Sirah Nabi saw meliputi semua aspek kemanusiaan. Ia tidak keluar daripada batasan seorang manusia dan tidak juga diselaputi dengan dongengan-dongengan melampau serta tidak juga dikaitkan dengan unsur ketuhanan pada diri Nabi saw. Bermula dengan perkahwinan bapanya dan ibunya sehingga ke zaman kewafatan Nabi saw. kelahiran dan penyusuan. i. 1. v. Antara keistimewaan tersebut adalah seperti berikut . Ia langsung tidak meninggalkan sebarang keraguan mengenai peristiwaperistiwa terkemuka. Sirah Nabi saw satu-satunya sumber benar dan tepat yang menceritakan tentang bukti kenabian dan kerasulannya. Ia merupakan sirah yang paling sahih mengenai sejarah Nabi saw. iii. Kunjungan pertama ke negeri Syam dalam mencari rezki Perniagaan dengan harta Khadijah Penyertaan dalam pembinaan Kaabah 6 . Nabi sebagai pendakwah.

ii. ix. vi. vii. iii. Peperangan pertama yang dihadiri Nabi saw Peperangan Badar Bani Qaynuqa’ dan jenayah pertama terhadap orang Islam Peperangan Ahud Yawm al-Raji‘ dan Bi’r al-Ma ‘unah Bani al-Nadhir 7 . ii. v. v. iv. iii. xiii. xi. iii. xii. ii. Pembinaan masjid Persaudaraan sesama Islam Penulisan perjanjian d) Peringkat peperangan i. Peringkat-peringkat dakwah Dakwah secara sembunyi Dakwah secara terbuka Penderitaan Penghijrahan pertama Rombongan pertama berjumpa Nabi saw Tahun dukacita Hijrah al-Rasul ke Taif Al-Isra dan Mikraj Bay ‘ah Aqabah Pertama Bay ‘ah Aqabah Kedua Hijrah ke Madinah Mendatangi rumah Abu Ayyub c) Asas pembinaan masyarakat baru i. viii. Berkhalwah dalam Gua Hira’ Penerimaan Wahyu b) Daripada kebangkitan sehingga Hijrah i. vi. x.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) v. iv.

Perjanjian Hudaybiyyah Bay ‘ah al-Ridhwan Peperangan Khaybar Kepulangan Jaafar bin Abu Talib dari Habasyah Umarah Qadha’ Peperangan Mu’tah Pembukaan Kota Mekah Peperangan Hunaian Peperangan Tabuk Abu Bakar menunaikan haji bersama orang ramai Masjid Dhirar Rombongan Thaqif memeluk Islam Beberapa golongan memeluk Islam Berita Keislaman ‘Adiy ibn Hatim Utusan Nabi saw kepada orang ramai untuk mengajar Islam Usamah bin Zayd diutuskan ke al-Balqa’ Rintihan dan Kewafatan Nabi saw. viii. iii. xvi. xiv. vi. iv. vii. xi. xii.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) vi. v. ii. Cuba anda fikir dan bincang dengan rakan anda mengenai bahan-bahan rujukan dalam pengajian sirah tradional dan bahan-bahan kontemporary. 8 . vii. x. e) Peperangan Bani al-Mustalaq Peperangan al-Ahzab (al-Khandaq) Peperangan Bani Qurayzah Pembukaan Kota Mekah i. viii. ix. xiii. xv. xvii.

Menyenarai dan menjelaskan pembahagian tajuk-tajuk Pendidikan Sirah dengan baik. 9 .0 SINOPSIS Dalam bahagian ini akan membincangkan tajuk-tajuk Pendidikan Sirah yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Menguasai dan menerangkan tajuk-tajuk Pendidikan Sirah yang akan dipelajari oleh murid Sekolah Rendah. Menguasai dan menjelaskan isi-isi dan kandungan setiap tajuk Pendidikan Sirah dengan baik. 1. 2. 2.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) TAJUK 2 SIRAH DALAM SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH 2. diharapkan para pelajar akan dapat menguasai beberapa perkara seperti berikut .1 HASIL PEMBELAJARAN Melalui pengajian bahagian ini. 3.

Oleh demikian dalam bahagian ini pelajar akan didedahkan dengan tajuk-rajuk yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan Nabi saw sebelum dibangkit menjadi Nabi/Rasul saw.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 2. 4. 2. Kehidupan baginda amat berbeza daripada manusia lain dari dahulu sehingga sekarang. Adalah manusia luar biasa. 8. 9. 5.3 Sebelum Kebangkitan Sebagai Nabi Nabi Muhammad saw. 10. 6. 7. 1. 3.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 2. Tanda-tanda kenabian Salasilah keturunan Nabi Penyusuan dan Pemelihraan Nabi Nabi dibesarkan dan dididik nilai murni Kematian bapa dan ibu Nabi Kematian Datuk Pemeliharaan Nabi oleh bapa saudara Pekerjaan Nabi( Semasa Kecil & Dewasa Pekhawinan Nabi Peritiwa Hajarul al-Aswad 10 . Antara tajuk-tajuk berikut adalah seperti berikut.

8. Hijrah ke Madinah Pembinaan Masjid pertama Persaudaraan Muhajirin dan Ansar Pembentukan Negara Madinah Mempertahankan Madinah Piagam Madinah Perjanjian Hudaibiah 11 . 7. 3. 7. 5. 5.5 Hijrah ke Madinah dan Peristiwa-Peristiwa Berkaitan Dalam bahagian ini perbincangan tertumpu kepada beberapa tajuk yang berkaitan dengan peristiwa besar Hijrah dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengannya. 1. 2. 6. 4.4 Pemasyhuran Kenabian dan Dakwah Islamiah Tajuk ini adalah bahagian kedua daripada perjalanan kenabian. 2. Antara tajuk-tajuk tersebut adalah seperti berikut. Dalam bahagian ini perbincangan tertumpu kepada tajuk-tajuk berikut. Peristiwa di Gua Hira’ Mukjizat Al-Quran Dakwah Rasulullah (sulit dan terang) Hijrah ke Habsyah Pembesar Mekah terima Rasulullah Tentangan terhadap Rasulullah Israk dan Mikraj Perjanjian Aqabah 2. 6. 4. 3. beberapa peristiwa yang berkaitan dengan 1.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 2.

12 .W. Pembukaan Kota Mekah Perkembangan Islam Zaman Rasul Haji Wida’ Kewafatan Rasulullah S. 3.6 Pembukaan Kota Mekah dan Peristiwa-Peristiwa Berkaitan Dalam bahagian ini. 2.A.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 2. 1. para pelajar akan didedahkan dengan beberapa tajuk yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa pembukaan kota Mekah sehingga kewafatan Nabi saw. 4. Antara tajuk-tajuk yang berkaitan dengan bahagian ini adalah seperti berikut.

PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 13 .

Kemudian. 14 . kita akan membicarakan pertalian nasab Rasulullah s.s. Kandungan sirah Tahun satu yang akan dibincangkan adalah mengenai sirah Nabi pada peringkat awal iaitu mengenai tanda-tanda kenabian Rasulullah s.0 SINOPSIS Topik ini memberi pendedahan kepada pelatih dan membincangkan mengenai isi kandungan sirah Tahun Satu dan dua.w yang sewajarnya kita mengetahuinya supaya kita dapat melihat susur galur nasab Nabi Muhammad s.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) TAJUK 3 ANALISIS HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SIRAH DALAM SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 DAN 2 3.a.a.w yang berlaku sebelum dan selepas baginda dilahirkan. Tajuk-tajuk yang akan dibincangkan dalan sirah tahun dua adalah berkaitan peristiwa awal yang berlaku dalam kehidupan nabi khususnya berkaitan dengan kehidupan baginda semasa masih kecil di desa. Pendedahan yang terakhir dalam topik sirah Tahun Satu ini adalah berkaitan dengan penyusuan baginda yang banyak pengajaran dapat kita ambil. Ia juga akan membincangkan kesan peristiwa kematian bapa dan ibu nabi serta kehidupan baginda bersama datuk dan bapa saudara terutamanya yang berkaitan tentang kesan pemeliharaan mereka terhadap kehidupan baginda.w yang sampai kepada Nabi Ismail a.a. Di harapkan melalui pembacaan tajuk-tajuk tersebut akan membantu pelajarpelajar sekelian memahami isi kandungan pelajaran sirah tahun satu dan dua dan menganalisis sukatan pelajaran sirah bagi tahun satu dan dua.

Ini kerana para guru amat mudah menerangkannya melalui bentuk cerita. Anda perlu menganggap bahawa pelajaran bahagian sirah merupakan bahagian yang paling mudah untuk diterangkan kepada para pelajar. kita mudah menilai sejauh mana penghayatan seorang pelajar terhadap Sirah Nabawiyyah. nasyid. Mengaplikasi teknik mengajar dengan berkesan. 4. Sebelum anda meneroka tajuk-tajuk Sirah secara terperinci . Pelajaran Sirah lebih berbentuk cerita dan pengamalan. Menggunakan Bahan Bantu Mengajar yang sesuai dengan topik. Ini akan membantu guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta penilaian sejauh mana kefahaman pelajar berkaitan dengan tajuk yang telah diajar. 5. Merumuskan pengajaran yang dapat diteladani dari pelajaran sirah tahun satu dan dua. 15 . Justeru itu.1 HASIL PEMBELAJARAN 1. para guru perlu menerangkan konsep asas Sirah dengan cara mudah dan jelas seperti bercerita dan bernasyid supaya pelajar mudah memahami serta menghayatinya. Oleh itu. Pelajaran sirah tahun satu sepertimana dalam peta minda berikut. Pelajar-pelajar sekelian.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 3. Mengenalpasti tajuk-tajuk sirah tahun satu dan tahun dua 2. Perbincangan seterusnya adalah mengenai tajuk-tajuk sirah tahun satu dan tahun dua. Memperincikan dan menghuraikan isi kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun satu dan dua 3. syair dan lakonan yang amat diminati pelajar.

A.a.w Kewafatan Bapa dan Ibu Nabi Penyususuan Nabi Muhammad s. Ini akan membantu anda semasa proses pengajaran.a. jangan anda mengambil mudah tentang topik-topik itu.w Nabi dididik dalam Masyarakat Desa Tahun 2 Salasilah Keturunan Nabi Muhammad s.W Saya akan memberikan hasil pembelajaran pada setiap topik yang kita bincangkan supaya anda nampak skop perbincangan dan bersesuaian dengan kehendak huraian sukatan pelajaran Pendidikan Islam: 16 . 3. kerana sebagaimana yang saya jelaskan bahawa bukan sahaja cerita yang hendak kita fahami dengan baik tetapi juga pengajaran di sebalik peristiwa yang berlaku.3 TANDA-TANDA KENABIAN NABI MUHAMMAD S.a.w Kematian Datuk Nabi Pemeliharaan Nabi Oleh Bapa Saudara Peta minda di atas menyatakan topik-topik yang akan dibincangkan dalam sirah tahun satu dan tahun dua.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 3.2 KERANGKA TAJUK Sukatan Pelajaran Sirah Tahun 1 Tanda-tanda Kenabian Nabi Muhammad s. Namun begitu.

Nabi Muhammad bin Abdullah merupakan Rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah s.a. kerana bapanya Abdullah bin Abdul 17 .PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Sebelum kita membicarakan tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad s.t kepada sekelian umat hingga hari kiamat. adalah lebih baik kita menceritakan latar belakang kelahiran baginda s.w.a.w. Baginda menjadi yatim semasa dua bulan dalam kandungan ibunya.w.

yakni tahun dimana Abraham atau Abrahah al-Asyram berusaha menyerang Mekah dan menghancurkan ka’bah. Apakah kamu tidak memperhati kan bagaimana Tuhan mu telah bertindak terhadap tentera bergajah. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondongbondong 3. 1. 18 . Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat 5”. Peristiwa ini telah dirakamkan oleh Allah dalam al-Quran iaitu dalam surah al-Fil: Maksudnya: “Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar 4.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Muththalib telah wafat di Yathrib. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan ka’bah) itu sia-sia 2. Baginda dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabi’ul Awal tahun gajah.

kerana adanya banyak kitabkitab tafsir yang menceritakan tentang kisahnya. Tafsirul Munir. anda perlu menekankan ketiga keadaan ini supaya mereka dapat melihat tanda-tanda kenabian yang berlaku kepada Nabi Muhammad s. Saya akan menjelaskan kepada anda berkenaan dengan tanda-tanda kenabian yang berlaku sebelum. Saya mencadangkan anda supaya membaca kisahnya di dalam kitab-kitab yang mu’tabar seperti Tafsir Ibn Kathir.w dengan lebih jelas dan tersusun.a. Tafsir Pimpinan ar-Rahman dan sebagainya sebagai bahan rujukan anda dalam memahami kisah ini.w dilahirkan. Di bawah ini saya tunjukkan secara grafik bagi membantu anda dalam memahami perkara di atas: 19 . semasa dan selepas Baginda s. Semasa anda memberi penerangan kepada murid.a.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Buku Rujukan Kisah Abrahah memang sudah diketahui umum.

3. Anda perlu memahami peristiwa yang berlaku dan yang lebih penting lagi adalah mengetahui pengajaran disebalik peristiwa yang berlaku. semasa dan selepas kelahiran). mereka menggangap api adalah tuhan mereka. Di Parsi (Iran) mereka telah membina satu obor yang besar dan api yang mereka nyalakan di dalam obor berkenaan menjadi tuhan mereka dan meyakini bahawa api tersebut tidak akan padam buat selamalamanya.a.w hendak dilahirkan.1 Sebelum Kelahiran (a) Api Sembahan Kaum Majusi di Parsi Terpadam Kaum majusi adalah golongan yang menyembah api. 20 .PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Dari grafik di atas. 3. secara tiba-tiba api sembahan mereka terpadam dan ini menyebabkan semua masyarakat Parsi terkejut. maka rahib mereka menyatakan bahawa ia adalah suatu petanda satu perkara besar telah berlaku. Namun tanggapan mereka silap kerana semasa Nabi s. kita akan bincangkan kesemua peringkat masa (sebelum.

a. Suatu hari ketika Baginda sedang bermain dengan kawan-kawannya. Baginda s.w telah di jaga oleh ibu susuannya iaitu Halimatus Sa’diah dari kabilah Saad. dijawab oleh malaikat “yarhamukaLLah” wayahdikumuLLah”.w. beliau kerap bermimpi bertemu dengan seorang berjubah putih dan meminta beliau memberi nama anak dalam kandungannya dengan nama Muhammad (yang terpuji). 3.3. dan Baginda menjawab lagi “yahdina 3.s) bertemu dengan Baginda. Wahab adalah seorang wanita yang solehah.a.3.a. Apabila baginda dilahirkan. Sememangnya nama itu tidak ada sebelum kelahiran baginda s.3 Selepas Kelahiran (a) Dada Baginda s. b) Baginda dilahirkan dalam keadaan sudah berkhatan. Orang itu membaringkan Baginda dan telah 21 . semua orang memuji nama tersebut kerana keindahannya dan belum ada seorang pun waktu itu yang bernama Muhammad. c) Baginda bersin dan mengucapkan Alhamdulillah.a. telah berlaku perkara yang luar biasa (mukjizat) ke atas Nabi s.w.a. Aminah bt.2 Semasa Kelahiran Sewaktu Baginda dilahirkan.w Dibedah Sewaktu kecil.w iaitu: a) Kedua tapak tangan Baginda melekap di atas bumi dan kepala Baginda mendongak ke langit.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) (b) Aminah Bermimpi Supaya Anak dalam Kandungan Diberi Nama Muhammad Ibu kepada Nabi s. telah datang kepadanya seorang lelaki (malaikat Jibril a.

orang kepecayaan Khadijah. dikeluarkan hati Baginda dan dibasuh dengan air zam-zam dalam bekas emas.3.a.a. (c) Memberi sokongan dan perlindungan kepada Baginda.a. (b) Keluarga sentiasa menjaga kedudukan Baginda. Halimatus Sa’diah dengan berat hati telah menghantar Baginda s. 22 .w. Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali Allah akan berselawat (merahmati) kepadanya sepuluh kali (Maksud Hadis).w sentiasa berjalan dan dipayungi oleh awan.a. inilah satu mukjizat terhadap Baginda. orang yang membedah dada Baginda sudah tiada dan Muhammad s.4 Kesan Tanda-tanda Kenabian Nabi Muhammad s.a. apabila beliau sampai di tempat kejadian. Halimatus Sa’diah telah bergegas mendapatkan Muhammad s. Kesan Terhadap Keluarga Baginda (a) Mereka mengagumi dengan tanda-tanda kelahiran Baginda.w i.w.w. 3.a.w ke pangkuan ibunya kerana bimbang peristiwa sama akan berulang kembali.w keadaan di sekitarnya redup kerana dibayangi oleh awan yang sentiasa mengekori Baginda s.a. Selepas peristiwa berkenaan. (b) Kumpulan Awan Memayungi Baginda Ketika Berjalan Nabi s.a. semasa mengikuti rombongan perniagaan ke Syam bersama Nabi s. Kanak-kanak yang sedang bermain bersama Baginda merasa ketakutan lalu pergi memberitahu peristiwa yang berlaku kepada Halimatus Sa’diah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Maysarah. Terkejut dengan cerita yang sukar dipercayai itu.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) membedah dada Baginda tanpa bantuan alatan moden. Beliau menyatakan bahawa semasa dalam perjalanan bersama Muhammad s.w kelihatan terkejut dengan apa yang terjadi kepada Baginda.

ilmu Nasab adalah merupakan satu ilmu untuk mengenal keturunan. Kesan Terhadap Masyarakat Arab (a) Bangsa Arab turut kagum dengan tanda-tanda kelahiran Baginda.w yang dikatakan nasab yang terbaik dan sampai nasabnya kepada Nabi Ismail a.A.a. (b) Mengakui keistimewaan dari Baginda s.a.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) ii.W Hasil Pembelajaran Nasab keturunan adalah satu ilmu dalam masyarakat Arab.w ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthathalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qushayyi bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin 23 . Nasab baginda s.4 SALASILAH KETURUNAN NABI MUHAMMAD S. Sebab itulah dalam topik ini kita akan melihat nasab Rasulullah s.w (c) Memudahkan masyarakat mempercayai Baginda. 3.s.a.

s bin Ibrahim a.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Fihr bin Malik bin an-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Mu’iddu bin Adnan.a.w yang disebutkan di atas adalah nasab yang umum. sekarang saya nak tunjukkan bagaimana nasab bapa dan ibu Nabi s. Untuk memudahkan anda saya akan menerangkan dalam bentuk grafik: 24 .w bertemu. Inilah batas nasab Rasulullah s. Selebihnya dari yang telah disebutkan masih diperselisihkan.w yang telah disepakati.a.a. Tetapi yang disepakati bahawa Adnan adalah salah seorang dari anak Ismail a.s Khalilullah. Nasab Nabi s.

bukan dari segi individu dan jenis tetapi dari segi hakikat semata.w kepada qabilah tersebut.a. Baginda telah bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah. dan memilih ku dari Bani Hasyim”.w. Imam Muslim telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Rasulullah s.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Kalau kita perhatikan kepada perkembangan nasab Nabi Muhammad s.t telah memilih baginda dari qabilah yang paling bersih.w itu adalah termasuk juga mencintai kaum dan qabilah di mana baginda s. kemudian memilih Hasyim dari Quraisy.a. Ini kerana hakikat Arab Quraisy telah mendapat kehormatan dengan bernasabnya Rasulullah s.a. Ketahuilah. keturunan yang paling suci dan utama. kita akan dapati bahawa Allah s. dan mengutamakan Quraisy dari semua qabilah yang lain.w dilahirkan.w. 25 . Tiada sedikit pun kecacatan jahiliyyah yang menyusup masuk dalam nasab Baginda. bahawa diantara maksud mencintai Rasulullah s. membuktikan bahawa Allah mengutamakan bangsa Arab dari semua manusia.a.w. Dalam hadis di atas.a.

Selepas daripada itu baginda s. 26 . Kisah penyusuan yang paling masyhur ialah kisah penyusuan Rasulullah s. Abu Jahal gembira dengan keadaan itu dan telah memerdekakannya.a.5 PENYUSUAN NABI MUHAMMAD S.a.W Setelah dilahirkan. kemudian baginda telah disusui pula oleh hamba kepada Abu Lahab iaitu Thuwabatul Islamiyyah selama beberapa hari. Rasulullah s.A.w telah disusui pula oleh HalimatusSa’diah selama empat tahun.a.w dengan ibu susuannya Halimatus Sa’diah.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 3.w telah menyusu dari ibunya selama tiga hari.

PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

Secara ringkasnya, saya memberikan sedikit sinopsis untuk anda memahami kisah penyusuan baginda dengan Halimatus Sa’diah. Sememangnya menjadi budaya orang Arab bangsawan akan menyerahkan anak-anak mereka kepada orang-orang kampung untuk disusui bila mereka melahirkan anak. Golongan bangsawan Arab menghantar anak-anak mereka ke kampung-kampung adalah bertujuan: 1. Memberi biah yang segar di kampung. 2. Melatih mereka dengan bahasa Arab yang fasih. 3. Mengajar anak-anak dengan sifat keberanian.

Puak Bani Saad termasuklah Halimatus Sa’diah telah datang mencari anak kecil untuk disusui, akhirnya beliau mendapat seorang anak yatim yang bernama Muhammad. Semasa membawa Nabi s.a.w pulang ke rumahnya, beliau mendapati payudaranya yang sebelah kanan penuh berisi susu, sedangkan sebelum ini, ia memang tiada susu. Semenjak Nabi Muhammad s.a.w tinggal bersamanya banyak berlaku perkara-perkara yang luar biasa, diantaranya ialah kambing ternakannya membiak dengan banyaknya dan juga peristiwa dada Nabi s.a.w dibedah.

Membuat Nota Sila buat satu catatan berupa sirah dalam tiga topik yang dibincangkan di atas.

Rehat dulu !

Perbincangan seterusnya adalah mengenai tajuk-tajuk sirah tahun dua. Anda boleh rehat dulu.

27

PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

3.6 NABI DIDIDIK DALAM MASYARAKAT DESA

3.6.1 Keadaan Masyarakat Arab Tempat Nabi Dibesarkan

Nabi dibesarkan dalam suasana masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai murni dan berakhlak mulia. Menjadi kebiasaan masyarakat di desa hidup

dalamkeadaan bersatu padu dan berkerjasama antara satu sama lain serta mempunyai ikatan persaudaraan yang kukuh dan kuat.

Di samping itu, masyarakat desa juga diasuh dengan akhlak yang mulia. Kehidupan di desa mengajar masyarakatnya hidup berdikari, mempunyai perasaan bertanggungjawab serta melahirkan insan yang mempunyai jati diri. Mereka juga menguasai bahasa Arab begitu baik berbanding dengan masyarakat kota.

Justeru itu, masyarakat desa terkenal dengan lembut tutur kata, mempunyai perasaan timbang rasa serta bersifat amanah dan sabar dalam menghadapi ujian dan cabaran hidup. Di samping itu, masyarakat desa juga dapat menguasai bahasa Arab dengan baik, pandai mengembala kambing serta pergaulan yang baik dalam masyarakat. Oleh itu, Nabi telah diasuh dan dibesarkan dalam suasana masyarakat yangberakhlak mulia dan dipenuhi dengan nilai-nilai murni yang memberikan kesan yang amat baik kepada kehidupan Nabi.

3.6.2 Tujuan Nabi di Hantar ke Desa

Pada kebiasaan golongan bangsawan Arab, setiap kanak-kanak yang dilahirkan ketika usianya lapan hari, kanak-kanak tersebut dihantar menyusu dan diasuh di desa. Apabila berumur tujuh atau lapan tahun, maka barulah dibawa pulang. Tujuannya ialah supaya: 1. Tubuh kanak-kanak itu menjadi sihat, cergas dan kuat, kerana di desa udaranya lebih bersih daripada di kota. 28

PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)

2. Kanak-kanak itu mempelajari bahasa Arab asli (Arab fusha) dan boleh bertutur dengan fasih, kerana di kota, khususnya kota Makkah, bahasa Arabnya sudah tercemar dengan terdapatnya ramai bangsa asing di situ. 3. Kanak-kanak itu terlatih dengan kesusahan. Apabila dewasa nanti dia akan merasa lebih bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Latihan

(a) Terangkan suasana masyarakat Arab tempat Nabi dibesarkan. (b) Nyatakan tujuan Nabi di hantar ke desa. 3.6.3 Nilai-nilai Murni Masyarakat Desa

Pada kebiasaannya kehidupan masyarakat desa penuh dengan nilai-nilai murni,masyarakat yang bersatu padu dan berkerjasama serta memiliki persaudaraan yang kukuh. Mereka juga mempunyai akhlak yang mulia dan bertanggungjawab. Masyarakat desa juga terkenal dengan hidup berdikari dan mempunyai jatidiri yang tinggi. Di samping itu, mereka juga fasih berbahasa Arab asli.

Di antara nilai-nilai murni masyarakat desa ialah:

1. Rajin Berkerja.

Ibu-ibu susuan ini biasanya dari kawasan pergunungan dan gurun yang jauh dari kota. Mereka biasanya datang sendiri secara berkumpulan ke kota Makkah untuk mencari kanak-kanak yang bakal diasuh itu. Di antara yang paling masyhur menjalankan urusan penyusuan ialah qabilah Bani Sa’ad.

2. Semangat yang Tinggi

29

amanah dan sabar.4.Keluarga susuan Nabi merasa bimbang dengan keselamatan baginda dan meletakkan tanggungjawab menjaga keselamatan Nabi ke atas diri mereka. 3. Tetapi ibu susuan Nabi masih sayang untuk menyerahkan Nabi kepada keluarganya dan meminta izin memanjangkan tempoh asuhannya. Nabi juga memperolehi pelbagai kemahiran. 30 . Justeru itu. Nabi menjadi seorang yang lembut tutur kata. Ini kerana masa susuannya telah selesai.”barangkali Allah menjadikannya suatu barakah kepada kita”. 4. Selain daripada itu. lakukanlah” kata suaminya . bersifat timbang rasa. Kasih Sayang Apabila sampai dua tahun berada di pangkuan Bani Sa’ad sepatutnya Nabi diserahkan semula kepada keluarganya. mereka mahu menyerahkan anak susuannya kepada keluarganya.4. “Ya. Dengan bersemangat Halimatus-Sa’diah berkata kepada suaminya: “Aku tidak suka kembali bersama para sahabatku tanpa seorangpun bayi. Aku akan mengambil anak yatim itu”. Di samping itu. Untuk mendapat upah yang lumayan sudah tentu Halimah binti Dhuaib tidak memilih seorang anak yang yatim seperti Nabi untuk diasuh. Antaranya ialah dapat menguasai bahasa Arab dengan baik. 3. pandai mengembala kambing dan pandai bergaul dengan masyarakat. Bertanggungjawab dan Amanah Apabila berlaku peristiwa pembedahan dada Nabi dan keinginan beberapa orang lelaki Habsyah yang mahu membawa Nabi ke negeri mereka. Kesan Pembentukan Diri dan Pengalaman di Desa Ketika diasuh di desa Nabi dididik dengan akhlak yang mulia dan mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Kebetulan tahun kelahiran Nabi ialah tahun kemarau dan kesempitan hidup.

7.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Dalam tempoh beberapa tahun bersama-sama keluarga Halimatus-Sa’diah dan saudara-saudara susuannya. telah meninggalkan kesan “tarbiyyah” yang mendalam kepada diri Nabi. beliau hampir dikorbankan untuk berhala. kisah menarik mengenainya ialah ketika beliau masih kanak-kanak. Nabi pernah bersabda: ‫اﻧﺎ اﻋﺮﺑﻜﻢ، اﻧﺎ ﻗﺮﯾﺸﻲ، واﺳﺘﺮﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ‬ Akulah orang yang paling berada dalam suasana keaslian “Arab”. pada ketika itu isterinya sedang mengandungkan Nabi 31 .1 Peristiwa Kewafatan Bapa Nabi Riwayat Abdullah tidak banyak di catat dalam sejarah. aku seorang dari Quraisy. Beliau sering berulang-alik dari Makkah ke Syam untuk menguruskan perniagaannya. Sekembalinya dari Syam beliau jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Yathrib (Madinah). Mengenai keadaan hidup yang dilengkongi oleh fitrah serta kefasihan bahasa yang menjadi keistimewaan Bani Sa’ad. Namun begitu. Sehingga biasalah Baginda dengan kesederhanaan yang jauh dari sifat-sifat kepura-puraan. Selepas beberapa bulan berkahwin beliau meneruskan perniagaannya ke Syam. Abdullah terkenal sebagai seorang ahli perniagaan. (Sirah Ibn Hisham) 3.7 KEWAFATAN BAPA DAN IBU NABI 3. memelihara kambing serta bersama-sama menjalani kehidupan orang Badwi. aku menyusu di kalangan Bani Sa’ad bin Bakr. Tuhan telah menyelamatkannya apabila bapanya Abd Muttalib menggantikannya dengan 100 ekor untuk mengelakkan kejadian itu berlaku.

mereka pun berangkat pulang ke Makkah. Abdullah meninggal dunia ketika berusia 25 tahun dan jenazahnya dikebumikan di Madinah juga. beberapa ekor kambing dan seorang pembantu rumah yang bernama Ummu Aiman. maka Nabi pulang kepangkuan bondanya. Di kalangan keluarganya Bani anNajar dengan diiringi oleh khadamnya Ummu Aiman menuju ke tempat yang jauhnya 500 km perjalanan dengan kenderaan di masa itu. 3. Setelah sebulan berada di sana. maka tinggallah Nabi menjadi yatim piatu dan pulang ke Makkah bersama-sama Ummu Aiman. Jika diukur daripada harta yang ditinggalkan itu.2 3. Cuba anda ceritakan semula peristiwa kematian ibu dan bapa Nabi.2 Peristiwa Kewafatan Ibu Nabi Setelah beberapa tahun yang penuh dengan keberkatan dan kesan baik di dalam jiwa bersama-sama dengan keluarga Halimahtus-SaÊdiah. Suatu ketika Aminah berhajat untuk menziarahi pusara suaminya yang meninggal di Yathrib.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) selama kira-kira dua bulan. jelaslah bahawa Abdullah bukanlah seorang yang terlalu kaya atau seorang yang terlalu miskin tetapi keadaannya sederhana sahaja. Dalam perjalanan pulang Aminah telah jatuh sakit lalu meninggal dunia di satu tempat bernama Abwa’.3 Kesan Kewafatan Bapa dan Ibu 32 . Beliau meninggalkan sedikit harta untuk bekalan anaknya yang akan lahir itu iaitu lima ekor unta.7. Sudah tentu pengembaraan itu merupakan perjalanan yang jauh kepada seorang perempuan dan anaknya. Aktiviti 7.7.

Kemana saja dia pergi Nabi dibawa bersamanya. Oleh itu. 1. disayangi dan dihargai oleh anggota keluarga yang lain serta pandai hidup berdikari. Keadaan inilah menyebabkan Baginda merasa terhibur dan perasaan sedih serta hibanya beransur pulih. Nabi telah hidup tanpa sokongan ibu dan bapa. Seperti firman:      Bukankah Dia mendapatimu seorang yang yatim. Mereka mengelarnya dengan gelaran Al-Amin yang bermaksud orang yang sangat dipercayai. Nabi juga telah menjadi seorang yang tabah menghadapi ujian. Layanan istimewa telah diberikan kepada Nabi. Nabi sentiasa dipelihara oleh Allah dari segi ketinggian peribadi dan akhlak sehingga Baginda tidak boleh ditembusi sedikit pun oleh telatah orang-orang muda di zamannya. Disayangi dan Dihargai Perasaan kasih sayang Abdul Muttalib terhadap cucunya semakin mendalam. lalu Dia melindunginya (Surah al-dhuha : 6) 2. Sehinggalah di dalam majlis perjumpaan di kalangan pembesar Quraisy pun dia membawa cucunya bersama. Ketika duduk berhampiran kaÊabah bersama-sama pembesar Quraisy Abdul Muttalib membenarkan Nabi berada di atas hamparannya. Ketinggian Peribadi Kewafatan bapa dan ibu Nabi menyebabkan Baginda mendapat tarbiyyah ilahi secara terus. 33 . Baginda hanya bangkit memikul tanggungjawab dengan bantuan seluruhnya dari Allah. Ketinggian maruah dan kemurniaan akhlaknya telah menjadi buah mulut penduduk Makkah. Kesemuanya ini adalah nikmat yang dikurniakan Allah kepada Baginda.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Kesan dari peristiwa ini.

2 3.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 3. Nyatakan kesan daripada peristiwa kematian bapa dan ibu Nabi. Baginda pernah bersabda: ‫ﻛﻨﺖ ارﻋﻰ اﻟﻐﻨﻢ ﻗﺮرﺑﻂ ﻣﻜﺔ‬ Aku memelihara kambing di kawasan pengembalaan Makkah. Semak Kendiri 7. Begitu juga dengan sabda Nabi: ‫ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻲ اﻻ وﻗﺪ رﻋﻰ اﻟﻐﻨﻢ‬ Tiada Nabi melainkan mengembala kambing Para sahabat bertanya: ‫واﻧﺖ ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ‬ Adakah engkau juga ya Rasulullah Nabi menjawab: ‫واﻧﺎ‬ Dan begitu juga aku Sesungguhnya mencari nafkah dengan titik peluh sendiri itulah rezeki yang paling berkat di sisi Allah.7. Hidup Berdikari Nabi menghadapi alam remajanya dengan tarbiyyah meletakkan diri Baginda tidak bergantung kepada orang lain.4 Menghargai Jasa Ibu Bapa 34 . Di mana Nabi pernah memelihara kambing untuk nafkah hidup.

Nabi pernah bersabda: “Syurga terletak di bawah tapak kaki ibu” Di antara adab dan hak terhadap ibu bapa ialah: 1. 6. 12. 2. 15. Memelihara nama. Berbincang dengan mereka dalam segala pekerjaan dan urusan. 11. Tidak mengangkat suara dihadapan mereka. 7. Tidak memakan makanan dalam satu hidangan mendahului mereka. 18. Berbicara dengan keduanya dengan sopan dan lemah lembut. tetapi berbakti terhadap ibu lebih diberi keutamaan. Tidak mencela mereka jika mereka melakukan sesuatu yang tidak memuaskan. Sentiasa berusaha mengembira dan menyenangkan mereka. Tidak berbaring atau tidur sedangkan mereka masih lagi duduk kecuali mereka mengizinkannya. 8. 17. 14. Mencium tangan keduanya setiap pagi dan petang. kehormatan serta harta benda mereka. 13. 9. 19. Mentaati ibu dan bapa dalam semua hal kecuali perintah melakukan maksiat. Tidak memeranjatkan mereka jika mereka sedang tidur. 10. Tidak keluar rumah tanpa keizinan mereka. Tidak melunjurkan kaki dihadapan mereka. Tidak tertawa di dalam majlis mereka jika tidak ada sebab yang menarik untuk ketawa. 35 .PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Di dalam al-Quran terdapat suruhan supaya seseorang berbuat baik dan berbakti kepada ibu bapanya yang telah tua. Tidak memakan makanan yang ada disisi mereka. 5. Memperbanyakkan doa dan memohon ampun untuk mereka. 20. 16. 3. Bangun menghormati keduanya apabila mereka datang. Tidak melebihkan isteri dan anak dari mereka berdua. Memuliakan mereka dan memberi apa yang mereka pinta. Tidak memotong percakapan mereka. 4.

Menyahut panggilan mereka serta merta apabila mereka memanggil. Doanya seperti dalam al-Quran:        Wahai Tuhanku.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 21. Tidak berjalan mendahului mereka. wang itu hendaklah dipergunakan untuk mereka dengan cara yang mereka terbaik dan tidak membelanjakannya secara boros sebelum meningkat dewasa. Memuliakan sahabat mereka khususnya sesudah mereka mati.5 Anak-anak Yatim di dalam Islam Mengenai anak-anak yatim pula. dia mesti menahan diri dari mengambil harta anak yatim tersebut. Sekiranya mereka mempunyai wang.1 Pengalaman Nabi Bersama Datuk 36 .8. Anak yatim itu mestilah diberikan hartanya setelah dia dewasa dan dapat mengendalikan urusan hidupnya sendiri. 3. Islam memerintahkan bahawa seseorang penjaga hendaklah memperlakukan anak yatim di bawah jagaan mereka seperti anak mereka sendiri.8 KEMATIAN DATUK NABI 3.7. 23. kasihanilah mereka sebagaimana mereka memelihara kamu dengan penuh kasih sayang pada waktu kecil (Al-Isra . Tetapi sekiranya penjaga itu bukan orang miskin. 22.24) 3. Anak-anak yatim perlu di bimbing dan di beri nasihat yang baik dan benar. Sekiranya penjaganya miskin dia dibenarkan mengambil sedikit upah dari kekayaan anak yatim itu untuk mengendalikannya.

Sehingga tiada seorang pun yang berani mencadangkan kepada orang tua itu agar meletakkan Nabi di bawah bersama bapa saudaranya. Tidak lama kemudian. datuknya yang telah terlalu tua dan sangat mengasihi serta memberi perhatian yang besar terhadapnya pun meninggal dunia ketika Baginda berusia lapan tahun. keadilan dan kekuatan. Kematian Abdul Muttalib merupakan satu pukulan ke atas Bani Hashim kerana tiada seorang pun dari anak-anak lelakinya yang dapat mengantikan tempat beliau. datuknya mendudukannya di atas kerusi panjang itu bersamanya dan meletakkannya di atas bahu serta menunjukkan tanda cinta dan sayang kepada cucunya. Tetapi apabila Nabi datang. Nabi pun kembali dengan perasaan yang sangat sedih bersama hambanya Ummu Aiman ke Makkah. Abdul Muttalib telah mengamanahkan anaknya Abu Talib supaya menjaga Nabi dengan baik. Di samping itu.2 Peristiwa Kematian Datuk Nabi Selepas ibunya dikebumikan. 3. Latihan 37 . tiada seorang pun yang mendapat kedudukan yang begitu tinggi dan dimuliakan oleh bangsa Arab. datuknya yang sangat tua memeliharanya dengan baik dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadapnya.8. Orang tua itu mempunyai sebuah kerusi panjang bagi dirinya yang terletak di bawah lindungan Kaabah dan semua anaknya kerap datang ke situ serta duduk di atas tanah sekelilingnya sebagai tanda hormat.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Apabila Baginda dikembalikan ke Makkah. Sebelum kematiannya. keperibadian. Tidak ada seorang Quraisy pun yang dapat menandingi sifat-sifatnya dari segi pemikiran. Nabi berasa begitu sedih sehingga Baginda mengikuti keranda datuknya yang sedang di usung sambil menangis di sepanjang jalan.

ibunya pula yang meninggal.Kesedihan terhadap kehilangan bapanya masih belum hilang di hati. Nyatakan pengalaman Nabi bersama datuknya. Apabila Baginda telah kehilangan tempat bergantung dan tidak dapat di bayangkan pilu serta sedihnya hati Nabi pada waktu itu. 1. Ceritakan peristiwa kematian datuk Nabi. Baginda tetap bersabar dan tidak bersedih sepanjang masa. 2. Di samping itu. datuk yang begitu menyayangi Baginda pula meninggal seperti pepatah Melayu: “Sudah jatuh di timpa tangga” 3.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 1. Bersifat Sabar Walaupun Nabi berasa begitu sedih sekali dengan peristiwa kematian datuknya sehingga Baginda mengikuti keranda datuknya yang sedang di usung sambil menangis sepanjang jalan. Bahkan Baginda tabah menghadapi dugaan yang besar itu. Namun. kesedihan Baginda tidak berpanjangan.3 Kesan Kematian Datuk ke atas Diri Nabi Nabi menerima ujian Allah dengan sabar dan yakin apa yang berlaku ke atas dirinya mempunyai hikmah. 2. Walaupun Nabi sayang kepada datuknya. Baginda menjadikan peristiwa tersebut sebagai cabaran untuk meneruskan kehidupan selepas itu. Menjadikan Peristiwa itu Sebagai Cabaran 38 . Bersifat Tabah Ketabahan Nabi ketika berhadapan ujian dan dugaan dalam usia begitu muda. Selepas itu. 3.8.

5 Menyayangi Datuk dan Nenek 39 . tetapi di tarbiyyahkan oleh Tuhan yang maha suci dari segala kecurangan dan kelemahan.8. Tiada gangguan manusia dalam mentarbiyyahkan Nabi. Namun begitu.4 Pengajaran dari Peristiwa yang Mendukacitakan Nabi Menurut Al-Buti di dalam kitabnya Fiqh Al Sirah: Bahawa peristiwa-peristiwa kewafatan ayahanda. Soalan Latihan 1. 3.8.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Kematian datuk yang dikasihi dan menjadi tempat Nabi berteduh telah menjadi cabaran kepada kehidupan Baginda. kalau-kalau mereka boleh menuduh dan mempunyai alasan kononnya dakwah dan sifat-sifat yang dimilikinya adalah pengaruh dari ayah. Nabi telah menjadikan peristiwa kematian datuknya sebagai satu cabaran bagi meneruskan kehidupan. Dalam suasana yang jauh dari perasaan tamakkan pangkat dan harta dunia atau kepentingan duniawi yang lain. Senaraikan pengajaran-pengajaran daripada peristiwa yang mendukacitakan Nabi. tetapi mengandungi hikmah-hikmah yang besar yang di takdirkan oleh Allah yang maha mengetahui. ibu dan datuknya yang menjadi bangsawan Arab ketika itu. Nyatakan kesan kematian datuk Nabi 2. Kemudian ia dipelihara di kalangan Bani Sa’ad. Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku sesudah orang-orang tuanya meninggal dunia secara bertalu-talu. Di sana tidak ada alasan bagi orang-orang yang mahu mengambil kesempatan bagi memperkecilkan Islam dan Nabi. kemudian bonda dan berikutnya datuknya bukanlah secara kebetulan semata-mata. 3.

11. 3. Allah berfirman:              “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah “Wahai Tuhanku. Tidak mencela perbuatan mereka. Gunakan perkataan yang baik ketika berbual. Sentiasa mengembira dan menyenangkan mereka. 2. Tidak melunjurkan kaki di hadapan mereka.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Nabi menunjukkan contoh bagaimana baginda melayan orang-orang tua dengan baik dan menghormati mereka. 6. 9. Memuliakan mereka. Tidak meninggikan suara terhadap mereka. Tidak menganggu ketika mereka sedang tidur. 5. 40 . Senarai semak (a) Menyenaraikan perbuatan yang perlu dilakukan sebagai tanda menyayangi datuk dan nenek. kasihanilah mereka keduanya. Memberi salam kepada yang beragama Islam dan ucap selamat kepada bukan Islam. sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil” (Al-Isra’ -24) Di antara adab dengan orang tua ialah: 1. 4. Berdiri menghormati kehadiran mereka. 10. Memilih masa yang sesuai untuk berbual atau memberi teguran. Membantu mereka dalam kesusahan. 8. 7.

2. Beliau bersungguhsungguh menunaikan janjinya untuk memelihara dan menjaga Nabi seperti yang diharapkan oleh Abdul Muttalib.2 Pengalaman yang Diperolehi Nabi semasa Bersama Beliau Di antara pengalaman yang diperolehi Nabi semasa tinggal bersama bapa saudara Baginda ialah: 41 . Abu Talib memang sudah terkenal sebagai seorang manusia yang baik hati dan penuh bertanggungjawab terhadap kaum keluarganya. Perbincangan 1. Walaupun Abu Talib mempunyai ramai anak. Sikap kasih-sayang Abu Talib terhadap Nabi tidak ubah seperti kasih-sayang Abdul Muttalib terhadap Nabi.9. malahan Baginda sentiasa membantunya dalam urusan di rumah dan di luar rumah. Bincangkan tentang peribadi Abu Talib. namun beliau tetap menyayangi dan bertanggunggjawab ke atas anak saudaranya itu. Walaupun beliau bukanlah seorang yang kaya dan mewah.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Aktiviti 3.9 PEMELIHARAAN NABI OLEH BAPA SAUDARA 3.9. Dengan sebab itulah Abdul Muttalib menyerahkan Nabi kepada beliau.1 Keperibadian Abu Talib Abu Talib memelihara Nabi bersama-sama anaknya. Ketika bersamanya Nabi tidak pernah berkecil hati terhadap Abu Talib. Nyatakan pengalaman-pengalaman yang diperolehi oleh Baginda semasa di dalam asuhan Abu Talib 3.

Yahudi dan juga Nasrani. Kecerdasan Akal Baginda telah menyaksikan peristiwa perjanjian al-Fudul yang dimenterikan di rumah Abdullah bin JadÊan.9. perkembangan jasmani. Baginda telah berkerja sebagai pengembala kambing untuk mendapatkan upah. Daripada upah itu Baginda dapat juga meringankan beban yang di tanggung oleh Abu Talib. Selain berpeluang melihat tempat-tempat menarik di sana. syair dan sajak daripada pemidato-pemidato dan penyair-penyair Arab. Perubahan positif telah banyak berlaku dalam pelbagai segi ke atas diri Baginda samaada kecerdasan akal. 2. Baginda juga dapat meninjau sejauh mana kebenarannya agama Nasrani dan agama-agama lain yang dianuti oleh penduduk Syam. Baginda juga berpeluang mengenali masyarakat luar dan mengikuti berita-berita orang Rom. 4.3 Keadaan Nabi di Pelihara oleh Bapa Saudara Baginda Semasa berada di bawah pemeliharaan bapa saudara. Baginda juga melakukan perniagaan di Makkah dan di pasar-pasar yang berdekatan seperti Ukaz. Usia Baginda pada ketika itu 12 tahun. Di dalam perjanjian tersebut mereka berjanji memberi pertolongan kepada orang yang lemah dan dizalimi di Makkah serta berusaha untuk membasmikan kezaliman di Makkah. 3. 3. Di samping itu. Di sana Baginda berkesempatan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pidato. Baginda telah di asuh dan di jaga dengan baik. Pemergian Baginda ke Syam telah memberikan pengajaran dan pengalaman yang cukup banyak kepada Baginda. mempunyai sakhsiah yang unggul dan kekuatan kerohaniah. 1. Majannah dan Dhu al-Majaz.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 1. Nabi sungguh kagum 42 . Pergi ke negeri Syam untuk menguruskan perniagaannya di sana.

3. Perkembangan Jasmani Dalam lengkongan usia 14 atau 15 tahun. Ketika menghadapi musuh dan segala ancaman. 4. Baginda menyertai peperangan tersebut dengan memungut anak-anak panah musuh untuk bapa saudaranya. seharian menternak kambing. 2. di mana Nabi menjadi orang yang paling tahan menghadapinya. Sakhsiah yang Unggul Semasa Nabi mula memasuki gerbang kedewasaan dan keremajaan. Namun dengan kekuatan roh menjadikan Baginda tidak bergelumang dan cenderung serta tidak dapat dipengaruhi oleh sesiapapun supaya tunduk kepada kebendaan. samaada ujian tekanan atau ujian kemewahan. Hati Baginda hanya bergantung kepada Allah. Nabi telah menyertai peperangan di antara Quraisy dengan Qais. Ini membuktikan Nabi mempunyai kecerdasan akal untuk memilih kebenaran walaupun masih remaja.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) dengan perjanjian ini walaupun berlaku di zaman jahiliah. Nabi pernah menceritakan: “Dahulu pernah aku menternak kambing penduduk Makkah dengan upahnya beberapa karat sahaja” Allah telah mengawal dan mengawasi zaman keremajaan Nabi. Pengalaman ini mentarbiyyahkan Nabi dengan sifat kepahlawanan dan kesabaran di medan perang. Kekuatan Rohaniyyah Dapat dilihat ketika Baginda menghadapi ujian. Ketika Islam memperolehi kemenangan terdapat banyak kemewahan dan kekayaan. Oleh itu Baginda tidak pernah menyeleweng seperti pemuda-pemuda lain dan berhubung dengan hal ini Baginda sendiri menceritakan kepada kita mafrumnya: “Aku tidak pernah teringat hendak melakukan seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian besar 43 . Bagindalah orang yang paling berani dan tahan cabaran. Baginda mula bertungkus-lumus dan menyingsing lengan mencari rezeki halal.

bencikan kemungkaran. RUMUSAN Sebagai rumusannya. kecuali dua kali tetapi dielak dan dijauhkan oleh Allah.9. akhlak yang baik. Mempunyai sifat yang mulia.a. Mempunyai daya juang dan jati diri yang utuh. Tetapi sirah adalah satu riwayat yang benar dan sahih. berani dan menerima segala kebaikan.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) orang-orang jahiliyyah. Baginda berminat untuk menambah ilmu pengetahuan terutama pidato. syair dan sajak. 4. 1. 44 . 6.w dari awal iaitu sebelum baginda dilahirkan. 3. Baginda berminat dalam bidang perniagaan dan menternak kambing. Sirah Rasulullah s. 2. Lepas itu aku tak ingat-ingat lagi hinggalah aku diutuskan” 3. 5.w bukanlah cerita sejarah yang kadang-kadang faktanya di selewengkan.a. Baginda memahami erti keperitan dan ujian dalam kehidupan.4 Kesan Pengalaman Nabi Bersama Bapa Saudaranya. Baginda lebih suka hidup berdikari berbanding dengan mengharapkan bantuan orang lain. topik ini merupakan asas untuk anda memahami pentingnya memahami sirah Rasulullah s.

W.a.1 HASIL PEMBELAJARAN 1. Pembesar Mekah menerima seruan Rasulullah s.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) TAJUK 4 ANALISIS HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SIRAH DALAM SUKATAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 3 DAN 4 4.0 SINOPSIS Dalam topik ini.A. Memperincikan dan menghuraikan isi kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun tiga dan tahun empat 3. kita akan mempelajari tajuk-tajuk sirah dari Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam tahun tiga dan tahun empat.kanak Baginda sehingga ke zaman dewasa iaitu semasa Baginda menjadi seorang usahawan.w. Dakwah Rasulullah secara sulit dan terang. Ini termasuklah zaman kanak.w. topik ini juga membincangkan tentang perkahwinan Nabi Nabi Muhammad S. Merumuskan pengajaran yang dapat diteladani dari pelajaran sirah tahun tiga dan tahun empat.W. 45 . Hijrah ke Habsyah. peristiwa Hajarul Aswad dan peristiwa di gua Hira’. Pelajaran sirah tahun tiga membincangkan mengenai pekerjaan Nabi Muhammad S. Menggunakan Bahan Bantu Mengajar yang sesuai dengan topik. 5.A. 4.a. Mengenalpasti tajuk-tajuk sirah tahun tiga dan tahun empat 2. 4. Tajuk-tajuk sirah tahun empat pula ialah berkaitan Mukjizat al-Quran. Pelajar bolehlah merujuk kepada bahan sumber yang lain untuk menambah maklumat dan kefahaman berkaitan tajuk-tajuk tersebut seperti Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam dan buku-buku teks Pendidikan Islam dalam bahagian sirah. dan tentangan terhadap Rasulullah s. Kemudian. Mengaplikasi teknik mengajar dengan berkesan.

Daripada itu. Abdul Muttalib ketua Mekah. tetapi hidupnya miskin kerana hartanya dihabiskan memberi khidmat dan melayan tetamutetamuKaabah.a. ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Abdullah berumur enam tahun. boleh dikatakan sejak kecil Nabi Muhammad belajar kehidupan fakir miskin dan menjadi anak muda yang tahan lasak serta berhemah tinggi. Nabi Muhammad juga menjadi orang yang benarbenar tahu bagaimana 46 . Oleh itu.1 Semasa Kecil Membantu Bapa Saudara Semasa Muhammad b.3 PEKERJAAN NABI NABI MUHAMMAD S. Walaupun.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 4.w Secara Sulit dan Terang Peristiwa Hajarul Aswad Peristiwa Di Gua Hira’ 4.W 4.a.w Mukjizat al-Quran Tahun 4 Perkahwinan Nabi Muhammad s. NabiMuhammad dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib ketua Mekah.A.w Dakwah Nabi Muhammad s.3.2 KERANGKA TAJUK Sukatan Pelajaran Sirah Tahun 3 Pekerjaan Nabi Muhammad s.a.

Baginda terpaksa berdikari sejak daripada Baginda kecil lagi.A. kehidupannya lebih miskin kalau dibandingkan dengan kehidupan ayahnya. Baginda akan belajar mengasihi haiwan atau binatang-binatang ternakan. tetapi dalam kehidupan yang susah. Rajah 4.Ramai anak-anak beliau yang bekerja untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh ayah mereka. Tugasan Baginda menyebabkan Baginda sentiasa berada diluar kota Mekah. Abdul Muttalib pula meninggal dunia.W yang bekerja dengan sepupu Baginda.Nabi Muhammad sentiasa menemani datuknya Abdul Muttalib dalam majlis-majlisnya.A. Hidup dipadang pasir berseorangan jauh dari pada kesibukan dan hiruk-pikuk orang ramai adalah juga suatu proses pendidikan kepada Baginda S.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) kehidupan fakir miskin. Ini menjadikan Baginda seorang yang berhemah tinggi serta tidak mengharapkan pertolongan dan bantuan orang lain. Ini merupakan suatu persediaan Allah kepada junjungan besar S. Kadangkadang berhari-hari dan bermalam-malam Nabi Muhammad tidak balik ke Mekah. Abu Talib.1: Menggembala kambing mempunyai signifikan yang khusus dalam pembentukan sahsiah seorang nabi 47 .mengembala kambing.A. Selepas Nabi Muhammad berumur lapan tahun.W belajar cara bersosial. termasuklah juga junjungan S. menggantikan ayahnya Abdul Muttalib. disebabkan beliaumempunyai tangggungan anak yang ramai.di padang pasir untuk menjaga kambing-kambing peliharaan Baginda. Nabi Muhammad dibela pula oleh bapasaudaranya AbuTalibyang juga ketua Mekah. Baginda tidaklah dibesarkan dalam kehidupan yang mewah.W. Selama dua tahun Nabi Muhammad menghadiri semua majlis Abdul Muttalib yang sentiasa menerima kunjungan demi kunjungan daripada semua pembesar Arab.

3. dapat menilai diri sendiri. Buhaira yang merasa kehairanan. ketua paderi gereja tersebut iaitu. AbuTalib telah bercadang untuk keluar berniaga ke Syam. iaitu rumah ibadat Kristian. betul-betul ingin berkenalan dengan ahli-ahli rombongan tersebut dan mengetahui rahsia di sebalik kejadian awan yang sentiasa memayungi mereka. rombongan dagang tersebut telah berhenti rehat berhampiran gereja. Memahami keinginan Baginda.Ini menjadikan Baginda seorang yang banyak berfikir serta bijak dan peka dalam menilai diri serta perubahan sekeliling.ini kerana sepanjang perjalanan. beliau mengarahkan orang-orangnya menyediakan makanan yang banyak dan menjemput semua ahli rombongan makan ditempatnya. ini memberi peluang kepada Baginda untuk memerhati serta memikirkan tentang kebesaran pencipta dengan memerhatikan kejadian matahari. Beliau merasa amat pelik. Inilah merupakan kali pertama Rasullullah keluar dari pada kota Mekah. Abu Talib akhirnya membenarkan Baginda samasama menyertai misi dagang teresbut.2 Semasa Dewasa: Berniaga/ Usahawan Bapa saudara Baginda. Jika Baginda berada di kota atau di bandar Mekah kesibukan kehidupan dan hiruk pikuk bising di bandar tidak memberi ruang kepada Baginda untuk memerhati serta memikirkan kejadian alam. pertukaran siang dan malam serta segala disekelilingnya. Baginda meminta keizinan untuk bersama-sama menyertai misi perdagangan bapa saudara Baginda.rombongan tersebut sentiasa diliputi awan. Ketika itu. Sebelum sampai ke Syam. Apabila Nabi Muhammad S. Ketika Baginda berumur 12 tahun.A. Dalam masa yang sama. Buhaira telah memerhati rombongan tersebut daripada jauh. apatah lagi untuk menilai diri sendiri. AbuTalib dalam masa yang sama sibuk berniaga. kebanyakan masa Baginda berseorangan. Lantas.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Selain daripada itu. bintang.W mengetahui rancangan bapa saudara Baginda. 4. bulan. Beliau juga berpesan semua ahli rombongan dijemput tanpa 48 .

Buhaira berkata. kamu jangan tanya aku dengan nama alLatta dan al-Uzza.aku bertanya kepada kamu dengan nama Allah. demi Tuhan tidak ada yang paling aku benci lebih daripada alLatta dan al-Uzza.tanyalah aku dengan nama Allah”. ini memandangkan Bagindalah yang paling muda.lantas beliau menanyakan kepada ketua rombongan tentang kedatangan kesemua ahli rombongan. Semua ahli rombongan telah menyertai jamuan makan Buhaira kecuali Rasullulah. tiada seorangpun yang menarik perhatian beliau.” Muhammad tidak pernah menyembah atau sujud kepada berhala sejak kecil walaupun itulah suasana kehidupan keluarga dan kaumnya ketika itu. Buhaira berkata. Buhaira menggunakan sumpah ini apabila bertanya Rasulullah sekalipun beliau sendiri tidak beriman dengan al-Latta dan al-Uzza. “Minta maaf pendeta. Akhir sekali Buhaira meminta melihat belakang Nabi Muhammad. apabila Buhaira berjumpa sahaja dengan Rasulullah. beliau merasai keistimewaan yang terdapat pada diri Baginda. JawabBaginda. Apabila beliau berbual dengan Nabi Muhammad. Buhaira dapat melihat 49 . oleh kerana kebiasaan orang Arab untuk bersumpah dengan al-Latta dan al-Uzza.” Baginda menjawab“Ya. Buhaira ada bertanyakan beberapa soalan kepada Baginda. Memang benar. Sahlah sangkaannya.“Kalau begitu.aku ingin bertanya kepadaka mu”.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) ada pengecualian seorangpun. “Demi al-Latta dan al-Uzza. Buhaira telah memerhati satu persatu setiap ahli rombongan. Kemudian mereka teringat tentang seorang budak muda yang ditinggalkan untuk menjaga barangbarang mereka. Banyak soalan yang telah ditanya oleh Buhaira. maka Baginda ditinggalkan untuk menjaga barangbarang mereka. kesemuanya membenarkan apa yang disangka-sangka oleh Buhaira. Buhaira meminta supaya dijemput sama budak tersebut untuk samasama menyertai jamuantersebut.

jika ingin mengenali peribadi sebenar seseorang itu.“Tidak sepatutnya ayahnya masih hidup”. Sepanjang perjalanan Maisarah telah merasai keunggulan akhlak Rasullulah.“Apa ikatan kamu dengan anak ini? Abu Talib mengatakan. “Ya benar! Ayahnya sudah meninggal dunia. 4.4 PERKAHWINAN NABI MUHAMMAD S.“Ini adalah anak saya”.W Siti Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita kaya daripada keturunan suku Abdul Uzza bin Qusai bin Kilab di Mekah ketika itu.serta berlemah lembut dengan setiap orang yang ditemui 50 .Benarlah kata orang. Abu Talib telah mengupah orang untuk membawa kembali Rasullulah ke Mekah dan dia meneruskan perjalanan hingga ke Syam tanpa membawa bersama Rasullulah. Disebabkan misi perdagangannya belum selesai. orang-orang Yahudi akan menemui Baginda dan akan membunuhnya. Di situ Buhaira menasihatkan AbuTalib supaya membawa Nabi Muhammad bin Abdulah segera pulang ke Mekah. Buhaira berkata. Rasullulah telah menerima tawaran tersebut dan telah bertolak ke Syam dengan ditemani salah seorang pekerja Siti Khadijah iaitu Maisarah. Sifat penyayang.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Khatamun Nubuwwah iaitu tanda lahir Allah mengutuskan nabi dan rasul untuk manusia yang ada di belakang Muhamamad. Kejujuran dan keperibadian mulia Rasullulah telah menarik hati Siti Khadijah untuk menawarkan Baginda menguruskan perniagaan beliau ke Syam. Kekayaan Siti Khadijah adalah menyamai perniagaan semua orang Quraisy yang lain. ini anak saudaraku”. Abu Talib berkata. Selepas itu Buhaira bertanya kepada Abu talib. ini kerana dibimbangi jika Baginda dibawa ke Syam. dengan musafir bersama-sama.A.

semasa Baginda menyertai misi dagang dahulu bersamasamaAbu Talib. “Hanya seorang nabi sahaja yang berteduh di bawah pokok ini”. Cuba sama-sama kita fikir Semua Rasul yang diutuskan akan membuat pekerjaan mengembala kambing. Tapi ketika ini. sahsiah seorang Perkara ini menimbulkan tanda tanya kepada paderi tersebut. Rasullulah juga tidak berhenti di tempat biasa yang rombongan dagang biasanya berhenti rehat. telah berhenti rehat berdekatan dengan rumah ibadat paderi Buhaira yang ditemui Baginda sebelum ini. siapakah gerangan mereka ini. Buhaira telah meninggal dunia. 51 . tetapi Baginda berhenti rehat di tempat lain. iatu disebatang pokok yang berdekatan.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) sepanjang pergaulan Baginda dengan mereka telah betulbetul menarik perhatian Maisarah. iaitu awan sentiasa menaungi mereka dari pada panas terik matahari. paderi tersebut telah melihat dahan dan ranting-ranting pokok bergerak menaungi Rasullulah daripada cahaya matahari.Paderi lain yang telah menggantikan Buhaira. Dalam perjalanan ke Syam itu. rombongan yang bersama dengan Rasullulah. paderi itu juga meyedari perkara yang sama. Paderi tersebut kemudiannya menunjukkan kepada Maisarah pokok yang menjadi tempat Nabi Muhammad berteduh. Apakah kepentingan pekerjaan ini kepada pembentukkan Rasul. Apabila Baginda bernaung di bawahnya. Paderi kemudiannya berkata. lalu paderi telah datang untuk bertemu dengan Maisarah dan pelbagai soalan telah ditanya pada Maisarah. iaitu awan sentiasa mengiringi perjalanan Rasullulah dan Maisarah. Maisarah juga telah melihat kejadian yang lebih pelik sepanjang perjalanan. bapa saudara Baginda.

Misi kali mencatatkan keuntungan tertinggi berbanding dengan misi perniagaan yang dihantar sebelumnya. Ini menambahkan lagi kekaguman beliau kepada Rasullulah. dengan pembesar iaitu semasa Baginda bersama dengan datuk Baginda. kemampuan Baginda berhadapan dengan semua lapisan semua orang. prihatin dengan keperluan pelanggan menyebabkan misi perniagaan Siti Khadijah kali ini yang diterajui oleh Rasullulah telahmencapai objektif dan berjaya meraih keuntungan yang berlipat kali ganda mengatasi rombongan dagang lain. menarik hati Siti Khadijah 52 .Ini ditambah pula dengan cerita-cerita yang dibawakan oleh Maisarah tentang ketinggian akhlak serta kebijaksanaan Rasullulah dalam menguruskan perniagaan. cabaran hidup berdikari. Kita telah lihat Rasulullah telah dilatih oleh Allah untuk menghadapi situasi yang pelbagai. antaranya. Hasil daripada perniagaan kali ini. Bahkan di sepanjang perjalanan dan sepanjang mereka berada di Syam. pergaulan dengan orang miskin. Kekaguman ini. Pengalaman-pengalaman semasa perjalanan mereka juga diceritakan Maisarah kepada Siti Khadijah. menggembala kambing. Akhlak Baginda. menjadikan Siti Khadijah sangat senag hati dengan Rasullulah. jujur dalam tutur kata.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Maisarah menjadi bertambah pelik mendengar hal ini. interaksi dengan hamba atau pekerja bawahan. belas kasihannya kepada orang miskin dan kejujurannya menyebabkan semua orang datang kepadanya. pelbagai perkara ajaib yang disaksikan oleh Maisarah.kasih sayang Baginda. dan seterusnya mengendalikan harta atau perniagaan. Ini merupakan antara persediaan Allah untuk memantapkan lagi keperibadian Baginda untukmemikul tanggungjawab suci di kemudian hari sebagai seorang rasul. Abdul Muttalib. semasa Baginda tinggal bersamasama dengan Abu Talib yang merupakan ketua Quraisy ketika itu. Hasil daripada pergaulan yang mesra.utusan Allah. situasi dalam peperangan . dan alam sekitar iaitu semasa perjalanan Baginda bersama-sama Maisarah.

seorang janda yang sudah kematian dua orang suami sebelum ini. baik hati. Beliau kemudiannya menghantar wakil kepada Rasullullah untuk menyampaikan hasrat beliau. Dengan harta dan kedudukan yang dipunyai beliau.Tetapi kekaguman beliau dengan keunggulan peribadi Rasullulah telah membuka hati Siti Khadijah untuk berkahwin.cantik. Kesemuanya meninggal semasa mereka kecil lagi. Dalam tempoh perkahwinan ini. Hasil perkahwinan Baginda dengan Siti Khadijah. beliau banyak membantu ke arah perjuangan suci suaminya 53 . Zainab. Kesemuanya mereka hidup sampai ke zaman Islam. Ummu Kalthum dan Fatimah. Qasim dan Abdullah dan empat orang perempuan. tetapi beliau menolaknya. ini menarik ramai pembesar Mekah berminat untuk memperisterikan beliau. Manakala. Tempoh perkahwinan Rasullullah dengan Siti Khadijah sehingga Siti Khadijah kembali ke rahmatullah berlangsung adalah selama dua puluh lima tahun. Segala keistimewaan terdapat pada beliau. Akhirnya berkahwinlah Siti Khadijah dengan Rasullulah.kaya dan daripada golongan bangsawan. anak-anak perempuan pula adalah Ruqayah. Hanya selepas kematian Siti Khadijah dan umur Baginda ketika itu lima puluh tahun barulah Rasullullah berkahwin dengan isteri-isteri Baginda yang lain. Rasullulah hanya beristerikan Siti Khadijah. sementara umur Siti Khadijah adalah empat puluh tahun. Anak lelaki ketiga Baginda dilahirkan oleh Mariah Qibtiah. Rasulullah ketika itu masih lagi bujang dan umur Baginda dua puluh lima tahun. Baginda dianugerahi dua orang anak lelaki. Siti Khadijah adalah seorang isteri yang sangat banyak berkorban kepada Rasullulah dan perjuangan suci Islam.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) untuk menjadi isteri kepada Rasullulah. Abu Talib yang menguruskan perkahwinan bagi pihak Rasullulah dan mengetuai majlis akad nikah. Siti Khadijah adalah seorang wanita mulia.

Masing-masing puak berebut untuk meletakkanya. iaitu. Kabilah-kabilah Arabberpakat membina semula Kaabah. timbul masalah baru. Selepas mengahwini Siti Khadijah.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) dalam menyebarkan ajaran suci Islam. daripada tanah.selesai daripada pembinaan timbul pula masalah yang baru iaitu. Bani Auf. tetapi Baginda tidak lagi keluar menggembara mengetuai misi dagang. Pada meletakkan peluang untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya merupakan satu kemuliaan yang besar. Rumah orang Arab Mekah pada masa itu. Baginda hanya menguruskannya dari Kota Mekah sahaja.mereka tidak mempunyai kepakaran membina rumah daripada batu bata. 4. Akhirnya mereka menemui orang boleh membantu mereka membina binaan daripada batu.5 PERISTIWA HAJARUL ASWAD Dalam tempoh itu juga banjir besar telah melanda Kota Mekah sehingga menyebabkan Kaabah hampir runtuh. Bani Abdul Dar dan Bani Makhzum. dialah yang akan memutuskan siapayang paling layak meletakkan kembali Hajarul Aswad itu ke tempatnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari hakim bagi meredakan perebutan tersebut. Rasullulah terus menguruskan perniagaan istei Baginda. Bani Quraisy. 54 .masing-masing menyumbang duit dalam usaha membaik pulih Kaabah. Nyatakan sifat-sifat terpuji Rasullulah dalam kehidupan perkahwinan Baginda dengan Siti Khadijah. Peperangan antara empat suku Arab Mekah. memandang pembinaan Kaabah daripada batu bata. hampir tercetus hasil daripada perebutan tersebut. masing-masing ingin memiliki kemuliaan tersebut. Hakim memutuskan orang yang pertama kali masuk ke Masjidil haram. Selepas dana terkumpul. meletakkan Hajarul Aswad ketempatnya kembali. iaitu mereka tidak mempunyai kepakaran untukmembina semula Kaabah.

Kebijaksanaan dalam pengadilan dalam peristiwa Hajarul Aswad telah berjaya menyelamatkan kaum Quraisy daripada peperangan saudara antara mereka. masingmasing menarik nafas lega.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Masing-masing menunggu dengan penuh debaran siapakah gerangan yang pertama kali memasuki Masjidil Haram. Rasullullah dengan kebijaksanaan Baginda menyelesaikan pertelingkahan dengan dengan penuh aman damai dan memuaskan hati semua pihak. • Perkahwinan Rasullullah dengan Siti Khadijah semasa Baginda berumur dua puluh lima tahun.Rasullullah meletakkan Hajarul Aswad ketempatnya yang asal. Rumusan bagi tajuk-tajuk sirah tahun tiga: • Rasullullah telah mula hidup berdikari sejak Baginda kecil lagi. Baginda dikenali sebagai al-Amin (amanah. Apabila melihat Nabi Muhammad bin Abdullah merupakan orang yang pertama memasuki Masjidil Haram. Ini kerana Rasullullah disenangi oleh semua pihak. 55 . Kesemua pihak bersetuju dengan perlantikan Rasullullah orang yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan pertelingkahan mereka. Baginda telah memelihara kambing. iaitu semasa Baginda tinggal bersamasama bapa saudaranya Abu Talib. orang yang paling dipercayai). • Rasullullah telah mengikut bapa saudaranya berdagang ke Syam semasa umur Baginda dua belas tahun. manakala umur Siti Khadijah pula empat puluh tahun. kemudian meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah serban dan kesemua ketua suku mengangkat serban ini bersama-sama dari penjuru masing-masing. Apabila sampai ke penjuru Kaabah. • Semasa muda Rasullullah juga telah keluar berdagang membawa barangan Siti Khadijah ke Syam. Rasullullah membuka serbannya.

Di sanalah baginda beribadah kepada Allah s. yang berupa solat.adil serta bijaksana.s. Mengasingkan diri daripada suasana Jahiliah yang bermaharajalela di Bumi Makkah.jujur. dan Membersihkan jiwa sambil bertafakur memikirkan kebesaran Ilahi.1 Permulaan Wahyu Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti (1991) menjelaskan bahawa Nabi Muhammad s.6 PERISTIWA DI GUA HIRA’ Sekarang. 4. mengasingkan diri di Gua Hira’ adalah untuk:    Beribadat kepada Allah s. Bincangkan Mengapakah kesemua kabilah Arab Mekah bersetuju dengan perlantikan Rasullulah sebagai hakim untuk menyelesaikan pertelingkahan mereka? AKTIVITI 7.6.w.w.1) dengan melihat permulaan wahyu diturunkan.a.t berdasarkan syariat Nabi Ibrahim a.1 4.t. telah menuju ke gua Hira’ yang terletak di sebuah bukit yang dikenali dengan Jabal Nur di bahagian sebelah barat laut Makkah untuk mengasingkan diri.a. Tujuan baginda s. 56 . zikir dan lain-lain.w. mari kita pelajari tajuk-tajuk sirah tahun empat bermula dengan tajuk peristiwa di gua Hira’ (rujuk Rajah 4.dan telah mendapat pengiktirafan kaumnya.w.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) • Peristiwa Hajarul Aswad membuktikan keunggulan peribadi Rasullullah yang amanah.

tetap menjawab 57 .2) selama beberapa bulan.s.net.w.a. Nabi Muhammad s. Maka berlakulah dialog antara Nabi Muhammad s. seperti berikut: Jibril: Bacalah! (wahai Muhammad). Muhammad: Saya tidak pandai membaca ! Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad s. dan malaikat Jibril a.s.a.s membawa wahyu daripada Allah s.w.w. dengan kuat.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Rajah 4.2: Gua Hira’ tempat wahyu pertama diturunkan Sumber: www.a. Pada 17 Ramadan tahun 610M. kemudian melepaskannya dan menyuruh lagi baginda membaca..a.w. Jibril a.t. telah mengulangi sebanyak tiga kali tetapi Nabi Muhammad s. lalu mengajar baginda membaca. sedang baginda beribadah di gua Hira’ datanglah malaikat Jibril a. Pada suatu hari baginda mendapat mimpi yang benar iaitu ternampak cahaya seperti pancaran sinar yang terang di waktu pagi yang memberi tanda akan datangnya kebaikan.islamweb.w. berulang alik dari rumah ke gua Hira’ (Rajah 6.

a. terus di bawa oleh Khadijah menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. lantas diselimutkan sehingga hilang rasa gerun dan takut. bertanya: “Apakah mereka akan mengusirku“.w. (al-Alaq 96: 1-5) Setelah itu.w. Baginda s. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. memuliakan tetamu dan menolong mereka yang hak”. 58 . Baginda s. Semoga aku masih hidup ketika kaum kamu mengusirmu keluar”. Lantas Waraqah yang ketika itu telah tua dan buta berkata: “Ia adalah Namus (pembawa wahyu. Nabi s.ha dirumahnya. Lima ayat tersebut bermaksud: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. telah menceritakan peristiwa yang telah baginda alami semasa di gua Hira’. Rasulullah s. memberi pendapatan kepada yang tidak berharta.a. pun pulang dalam keadaan ketakutan lalu menemui Khadijah binti Khuwailid r. iaitu Jibril) yang pernah turun kepada nabi Musa a.s membaca ayat 1 hingga 5 dari Surah al-ÂAlaq sebagai ayat-ayat yang pertama diturunkan Tuhan.s”. aku akan menolong kamu semampuku”.a. Allah tidak sekali-kali akan menghina kamu.w. Bacalah.membaca). sambil berkata: “Selimutkanlah daku! selimutkanlah daku!”. Kamu menyambung silaturrahim.ha berkata: “Tak mungkin.a.a. dengan nama Tuhanmu yang Amat Pemurah. pasti akan dimusuhi. menceritakan kepada Khadijah tentang peristiwa aneh yang berlaku ke atas dirinya. yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam (menulis. Akhirnya. Rasulullah s.a.w.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) bahawa baginda tidak tahu membaca. “Sekiranya aku sempat dengan hari itu. Lalu malaikat Jibril a. Lalu Waraqah itu menjelaskan: “Ya! Tiada seorang lelaki yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa. Alangkah baiknya kalau aku masih muda remaja dan kuat. sepupu Khadijah dan penulis kitab Injil dalam bahasa AlIbrani lantaran beliau merupakan penganut agama Kristian di zaman Jahiliah. Demi Allah.w. lalu Khadijah r. menanggung pihak yang lemah. baginda s.w.

Nuzul al-Quran ini seterusnya terjadi berperingkat-peringkat menjadi lengkap sebagaimana kitab al-Quran yang ada pada kita hari ini. Peristiwa Nuzul al-Quran berlaku pada malam Jumaat. nescaya Baginda tidak takut malah bersedia ketika wahyu diturunkan kepadanya. b) Nabi Muhammad s. tidak pernah bercita-cita menjawat tugas kenabian dan kerasulan. Dia akan memasukkan ke dalam hatinya. Apa yang Allah s. Pentingnya merujuk kepada orang yang berilmu untuk 59 .a.w. bercita-cita memperolehi kenabian. Bila disebut bahawa al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi s. tidak berapa lama setelah itu.a.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Namun.6.a. 17 Ramadan bersamaan 610M. 4.w. Sekiranya Baginda s.2 Pengajaran Kisah Mustafa al-Siba`ie (2004) menghuraikan beberapa pengajaran dan iktibar yang dapat anda ambil daripada peristiwa agung turunnya wahyu pertama ini. Perkataan Al-Nuzul bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah.w.w.w. tetapi yang berlaku sebaliknya. rasa benci kepada kesesatan dan kerosakan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Antaranya adalah seperti berikut: a) Apabila Allah ingin mendorong seseorang hamba berdakwah kepada kebaikan dan pengislahan. Allah mengilhamkan perasaan tersebut sebagai proses pembersihan dan persediaan rohani untuk memikul bebanan risalah. Waraqah pun meninggal dunia sebelum sempat menunaikan hajat murninya itu. Kesimpulannya. 40 tahun.w. maka ia memberi makna terlalu besar kepada umat Islam terutamanya yang serius memikirkan rahsia alQuran.a.a. peristiwa Nuzul al-Quran merupakan satu rakaman sejarah dalam kehidupan Nabi Muhammad s. ketika usia Nabi Muhamad s.t ilhamkan kepada Baginda hanyalah rasa cinta untuk berkhulwah melakukan ibadat.

Bincangkan dengan akan anda! 4. Adapun perkataan al-Qira’ah pula memberi maksud menghimpunkan huruf-huruf dan perkataan-perkataan tertentu dalam bacaan. Ini menunjukkan peri pentingnya ilmu dalam kehidupan kita agar kita tidak sesat dan silap arah pedoman.1 Makna al-Quran Manna’ al-Qattan (2000) menjelaskan bahawa kalimah al-Qur’an dalam bahasa Arab berasal daripada kata kerja qara’a yang bermaksud mengumpul dan menghimpunkan sesuatu. mengasingkan diri dan apa sebabsebabnya? b) Apakah peristiwa yang berlaku ketika beliau mengasingkan diri? c) Huraikan tiga pengajaran daripada kisah Nuzul al-Quran tersebut. Seterusnya.w.a. kepada nabi Muhammad s. seperti yang dinyatakan di atas.t. setelah melihat Jibril a.w. sebenarnya telah mendapat kepastian bahawa Baginda adalah Rasul. Sila bincangkan isu-isu berikut: a) Di manakah baginda s. Namun kepastian itu menjadi lebih kuat setelah Waraqah bin Naufal menegaskan perkara itu kepada Baginda s.7 MUKJIZAT AL-QURAN Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan Allah s.s. Rasul s. Perbincangan Setelah anda membaca dan menyelusuri secara ringkas riwayat hidup Nabi Muhammad s. 4.w.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) kepastian terhadap perkara penting yang berlaku.a.aw untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia.7.w. 60 .a.w.a. kita akan selami makna dan mukjizat al-Quran.

Setelah anda membaca dan menyelusuri secara ringkas riwayat hidup Nabi Muhammad s. al-Zikr. Kitab al-Quran al-Karim ini dinamakan sedemikian lantaran ia menghimpunkan segala ilmu-ilmu. iaitu: al-Furqan. Bincangkan dengan rakan anda! AKTIVITI 6. Imam al-Zarkasyi (1994) pula menjelaskan definisi al-Quran yang lebih ringkas iaitu: “Kalam Allah yang diturunkan sebagai mukzijat dan dikira ibadat dengan pembacaannya”.7.w. Subhi alSaleh (2000) pula menerangkan bahawa kitab suci ini mempunyai beberapa nama yang lain selain daripada al-Quran.3: Imej bulan terbelah 61 .w.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Al-Qur’an sama seperti al-Qira’ah yang merupakan kata terbitan daripada qara’a – qira’atan – qur’anan. seperti yang dinyatakan di atas.a. mengasingkan diri dan apa sebabsebabnya? b) Apakah peristiwa yang berlaku ketika beliau mengasingkan diri? c) Huraikan tiga pengajaran daripada kisah Nuzul al-Quran tersebut. Sila bincangkan isu-isu berikut: a) Di manakah baginda s.1 4. al-Tanzil dan al-Kitab.a.2 Mukjizat al-Quran Rajah 4.

A. Tegasnya. Ia merupakan mukjizat yang terbesar dan yang termulia. e) Pembuktian sains tentang kebenaran segala teorinya.a.W. Ia merupakan kitab luar biasa yang memberikan undang-undang dan pedoman hidup yang tidak dapat diciptakan oleh manusia. c) Kesahihan berita-berita silam termasuk kisah umat terdahulu.t. kerana ketidakmampuan manusia untuk mendatangkan yang seumpamanya membuktikan bahawa kitab Al-Quran adalah daripada Allah s.8 DAKWAH NABI MUHAMMAD S. kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad s.w. f) Kemukjizatan dalam bidang perundangan dan panduan hidup yang sempurna yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. yang ditinggalkan untuk umatnya sebagai panduan hidup kita. merupakan mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad s.a. 4.com/.jpg Aboebakar Atjeh (1980) menerangkan bahawa Al-Quran al-Karim merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah s.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Sumber: www. telah menjalankan dakwah secara sulit dan terangterangan dalam menunaikan tanggungjawab baginda dalam menyebarkan ugama Islam.. bagi setiap zaman dan masa.w.a./perang/Bulan terbelah. Rajah 6. b) Keharmonian segala prinsip dan teori yang dibawanya. Keadilannya yang abadi untuk segala bangsa dan nusa. SECARA SULIT DAN TERANG Nabi Muhammad s. d) Kebenaran segala ramalannya termasuk berita-berita yang akan datang. mukjizat al-Quran dapatlah dirumuskan berdasarkan perkara-perkara berikut di bawah ini: a) Keindahan bahasa dan sasteranya serta logik penggunaan kata-katanya.w.t.henmobil. Al-Quran sama ada bahasa atau isi kandungannya.w.w.3 menunjukkan imej bulan terbelah adalah bukti kekal mukjizat al-Quran al-Karim. Subtopik seterusnya akan menceritakan tentang orang terawal 62 ..

Malaikat itu sedang duduk di atas kerusi di antara 63 . al-Zubair bin al-Awwam.w. Hamba sahaya yang mula-mula sekali memeluk Islam pula ialah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Rahman bin Auf dan Sa’ad bin Abi Waqqaf r.w: Ketika aku sedang berjalan-jalan.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) memeluk Islam. 4.1 Orang Terawal Memeluk Islam Mustafa al-Siba`ie (2004) menerangkan bahawa orang pertama yang beriman dengan Baginda dan memeluk Islam ialah isteri Baginda. Uthman binbin Affan. Rupa-rupanya ia adalah malaikat yang telah datang kepada aku di Gua Hira'.a. selepas itu. Dakwah Islam ini akhirnya disambut baik pula oleh beberapa tokoh yang berkedudukan dalam masyarakat Mekah iaitu: Abu Bakar as-Siddiq. daripada Jabir bin Abdullah al-Ansari. Proses wahyu terhenti dan perintah berdakwah semula dijelaskan seperti beikut: a) Wahyu Terhenti Kemudian wahyu terhenti untuk seketika. Yang paling lama ialah tiga tahun dan paling singkat ialah enam bulan. sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Zaid bin Harithah. dakwah Nabi secara sulit dan terang-terangan serta pengajaran kisah daripada dakwah tersebut. tiba-tiba aku mendengar satu suara daripada langit..a.ha. Ketika tempoh terputusnya wahyu. Namun. Riwayat enam bulan itulah yang sahih. merasa amat susah hati dan dukacita.8.a. Ali r. ÂAbd. Khadijah r. daripada Nabi s. Ketika itu Ali masih kanak-kanak berumur 10 tahun. Aku mengangkat pandanganku.kemudian sepupu Baginda. Berlaku perselisihan riwayat tentang tempohnya. b) Perintah Berdakwah Bermula Baginda menyangka Allah telah meninggalkannya setelah memilihnya untuk tugas risalah yang mulia.hum. Rasulullah s. Kemudian diikuti pula oleh bekas hamba Baginda. wahyu kembali turun kepada Baginda.

Peringkat dakwah secara rahsia ini berlangsung selama tiga tahun.2 Dakwah Nabi Secara Sulit Dr. Faktor utama pendekatan secara rahsia adalah bagi mengelakkan kejutan terhadap golongan musyrikin yang begitu taksub dengan sembahan berhala sekian lama. Aku merasa takut kepadanya. Bilangan mereka yang memeluk Islam mencapai kira-kira 40 orang dan kebanyakan mereka adalah di kalangan golongan fakir dan hamba yang tiada kedudukan di mata kaum Quraisy Makkah. al-Buti (1991) menjelaskan peringkat dakwah secara sulit sebagaimana berikut: Dakwah Islam bermula di Makkah secara rahsia atau sulit. Dan segala kejahatan. Aku berkata: Selimutkan aku.w. lantas aku pulang. telah memeluk Islam.8. maka ucaplah dan ingatlah kebesaranNya! Dan pakaianmu. Dan Tuhanmu. Akhirnya Allah Taala telah menurunkan firmanNya:                “Wahai orang yang berselimut! Bangunlah serta berilah peringatan dan amaran (kepada umat manusia). Hasilnya. beberapa orang lelaki dan wanita yang terkenal dengan pemikiran yang matang dan jiwa yang sejahtera. Lokasi rahsia tempat umat Islam berkumpul pada tempoh tersebut adalah di rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam. maka hendaklah engkau bersihkan.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) langit dan bumi. mengembangkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi dan menyampaikan kepada orang-orang yang rapat dengannya terlebih dahulu.a. Baginda juga memperkenalkan Islam di kalangan orang yang dipercayai dari segi penerimaan (akalnya). 64 . Ini bermakna Rasullulah s. maka hendaklah engkau jauhi” (al-Muddathir 74:1-5) 4.

Setelah Quraisy beredar. namun bapa saudara Baginda.w. Abu Talib meminta Baginda 65 .t telah memerintahkan RasulNya untuk menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan.w. Baginda memotivasi mereka kepada syurga dan memberi amaran tentang neraka.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) 4. berdiri di bukit Sofa. bermulalah peringkat menyakiti orang-orang mukmin yang baru memeluk Islam.3 Dakwah Nabi Secara Terang-terangan Dakwah Nabi secara terang-terangan telah berlansung seperti berikut: Setelah tiga tahun berlalu dakwah secara sulit dan bilangan umat Islam kian bertambah. Orang-orang musyrik berasa bimbang apabila Rasul mendedahkan kebatilan pemikiran mereka.a. Pada suatu hari.w.a. menyeru satu persatu keluarga Quraisy.w. Rasul s. Abu Lahab menengking Baginda: „Celaka kamu. Ekoran dakwah itu. membongkar kecacatan tuhan-tuhan mereka dan mengemukakan agama baru kepada mereka sedangkan agama Islam mengajak kepada pengabdian diri kepada Tuhan yang Esa serta tidak dapat dilihat oleh mata dan pandangan. turut disakiti dan ada yang terbunuh syahid. Baginda mengajak mereka kepada Islam danmeninggalkan penyembahan berhala.w.8. adakah untuk ini kamu mengumpulkan kami.a. Abu Talib melindunginya.” Puak Musyrikin Quraisy ingin bertindak ke atas Rasul s. sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan kepadamu (wahai Muhammad) dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu” (al-Hijr 15:94) Ekoran dakwah secara terang-terangan itu. maka akhirnya Allah s. Bahkan Rasulullah s. Beliau enggan menyerahkan Baginda kepada mereka. Firman Allah s.t:        “Oleh itu. sedangkan Dia yang Maha Mengetahui akan sekalian makhlukNya.

la juga menunjukkan ketinggian jiwa dan rohani mereka. 4. Baginda menyangka bapa saudaranya tidak lagi mahu membantunya. wahai bapa saudaraku! Kalau mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku meninggalkan urusan ini. 66 .w. Tindakan menangguh teknik berdakwah secara terang-terangan sehinggalah sebilangan manusia telah meyakini dakwah tersebut dan sanggup berkorban di jalan dakwah adalah tanda kebijaksanaan Nabi s.8.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) untuk mengendurkan dakwahnya. Ini menjadi bukti kejujuran iman dan keikhlasan pegangan akidah mereka. pendakwah tidak perlu menyampaikannya secara lantang.a.w. sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya sehinggalah Allah memenangkannya atau aku binasa kerananya„.4 Pengajaran Kisah Mustafa al-Siba’ie (2004) menghuraikan beberapa pengajaran dan iktibar yang dapat kita ambil daripada peringkat dakwah secara sulit dan terang-terangan. namum mereka tetap berpegang dengan akidah mereka. dan para sahabat di zaman permulaan Islam menghadapi tentangan yang sangat hebat daripada musuh-musuh Islam. Pendekatan dakwah secara berhikmah dan berperancangan adalah faktor kejayaan dakwah Baginda Nabi s.a.a. Ada yang diazab dan diseksa kaum Musyrikin Makkah. maka Baginda mengucapkan kata-katanya yang masyhur ini: Demi Allah. Antaranya diterangkan seterusnya: Dakwah adalah proses pemulihan dalam masyarakat yang menimbulkan sesuatu yang janggal terhadap kepercayaan dan mentaliti kebanyakan orang ramai.w. hingga Islam berkembang ke seluruh pelusuk dunia kini. Nabi Muhammad s.

la juga menjadi bukti kesungguhan Baginda membawa petunjuk kepada seluruh umat manusia. dia akan mempunyai alasan di hadapan Allah dan manusia terhadap kerosakan dan kesesatan kaum kerabatnya itu. Kita selaku umat Nabi Muhammad s.w.4 Rumusan  Nabi Muhammad s.a.w.t. 67 . Kesabaran dan ketabahan mereka di jalan dakwah wajar dijadikan contoh dan ikutan generasi sepanjang zaman. Namun. Dia perlu menyampaikan dakwah dan kebenaran kepada mereka.a. b) Apakah faktor utama dakwah secara rahsia? c) Apakah pengajaran di sebalik peringkat dakwah secara rahsia dan terangan-terangan? d) Huraikan dalil yang menunjukkan perintah berdakwah secara teranganterangan.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR) Ketegasan Rasulullah s.a. merupakan insan pilihan Allah s. sekiranya mereka menolak. wajib bersyukur dengan nikmat agung di sebalik penyebaran dakwah kepada kita. yang dipilihNya sebagai Rasul dan penyampai Risalah Islam yang suci.w. kepada bapa saudara Baginda Abu Talib dan keengganan Baginda menerima tawaran harta dan takhta yang ditawarkan oleh Quraisy menjadi bukti kebenaran dakwah dan kerasulan Baginda. Seorang pendakwah mestilah mengambil berat tentang kaum kerabatnya.w. Perbincangan Setelah anda mempelajari topik ini sila huraikan perkara-perkara berikut: a) Sebutkan lima orang yang terawal memeluk Islam. 6.

watak-watak remaja seperti Ali bin Abi Talib. Abdullah bin Umar.  Kebijaksanaan Nabi s. emosi. dalam berkomunikasi semasa berdakwah di samping penyusunan strategi yang terperinci adalah kunci kejayaan Nabi dalam bidang dakwah Islam di samping tawakkal dan pertolongandaripada Allah s. Usamah bin Zaid dan sebagainya perlu ditonjolkan bagi merapatkan murid-murid dengan Sirah Rasul. Sirah Rasul telah membuktikan bahawa keperluan asas pendakwah adalah penting bagi menghasilkan penerimaan yang optimum.a. Anas bin Malik.  Pendakwah perlu bersiap sedia dari segi jasmani.  Di samping itu.w. 68 .w. bermula dari kelahiran hinggalah kewafatan baginda adalah qudwah dan ikutan kita selaku umat akhir zaman. rohani dan intelektual sebelum terjun ke medan dakwah yang suci ini.w.  Para guru harus mendapatkan sumber-sumber rujukan Sirah Rasul yang terkini dan  menyampaikannya dalam bentuk yang realistik agar menimbulkan kesan yang mendalam di kalangan murid-muridnya.t.a. Merujuk Atlas al-Sirah dalam pasaran adalah satu langkah terbaik bagi menghuraikan Sirah Rasul berdasarkan maklumat terperinci mengenai lokasi-lokasi penting dalam Sirah Rasul.PIM 3106 PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (SR)  Riwayat hidup Nabi Muhammad s.

Perjanjian Hudaibiyah. Piagam Madinah. dan Pembukaan Kota Suci Mekah. selamat bertemu kembali! Adakah anda telah menyelesaikan tugasan untuk topik sebelum ini dengan sempurna? Syabas saya ucapkan kerana anda berjaya menyelesaikan pembacaan dan setiap tugasan yang diberikan dengan baik.0 SINOPSIS Pelajar-pelajar yang dikasihi. Perkembangan Islam di Zaman Nabi s. 4.a.Ini akan memudahkan pelajar memahami isi kandungan sukatan sirah berdasarkan huraian sukatan tersebut.w. Perjanjian Aqabah pertama dan kedua.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) TAJUK 5 ANALISIS HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SIRAH DALAM SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 5 DAN 6 5. 69 . Hijrah ke Madinah. Merumuskan pengajaran yang dapat diteladani dari pelajaran sirah tahun lima dan tahun enam. Pembentukan Negara Madinah. Memperincikan dan menghuraikan isi kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun lima dan tahun enam 3. Tajuk-tajuk yang bincangkan adalah hasil dari analisis terhadap Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam .1 HASIL PEMBELAJARAN 1. Mengaplikasi teknik mengajar dengan berkesan. Topik ini akan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai sukatan pelajaran sirah tahun 5 dan Tahun 6 yang meliputi tajuk Peristiwa Isra‟ dan Mikraj. Tajuk-tajuk sirah tahun enam yang akan dibincangkan ialah mengenai Pembinaan Masjid Pertama. Mengenalpasti tajuk-tajuk sirah tahun lima dan tahun enam 2. Persaudaraan Muhajirin dan Ansar. 5. Haji Perpisahan dan Kewafatan Nabi .

3 PERISTIWA ISRA’ DAN MIKRAJ 5. 5.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 5.A. baginda Rasulullah s.a. Menggunakan Bahan Bantu Mengajar yang sesuai dengan topik.w dicuci dengan air zam-zam.a.1 Sebelum Isra’ dan Mikraj Sebelum berlangsungnya peristiwa agung ini. Pembedahan ini dilakukan oleh malaikat Jibril dan Mikail. Hati Baginda s.w telah mengalami pembedahan dada atau perut.w Persaudaraan Muhajirin dan Ansar Haji Perpisahan Kewafatan Nabi Muhammad S.a.2 KERANGKA TAJUK Sukatan Pelajaran Sirah Tahun 5 Peristiwa Isra‟ dan Mikraj Piagam Madinah Tahun 6 Perjanjian Aqabah Hijrah Ke Madinah Pembinaan Masjid Pertama Perjanjian Hudaibiyah Pembukaan Kota Suci Mekah Perkembangan Islam di Zaman Nabi s.W Pembentukan Negara Madinah Mempertahankan Madinah 5. 70 .3.

dadanya dijahit dan dimeterikan dengan “Khatmun Nubuwwah”. binatang tunggangan para Rasul bernama Buraq pula didatangkan untuk ditunggangi oleh Rasulullah s. kemudian dimasukkan hikmah.a pernah melihat sendiri kesan jahitan pada dada Rasulullah s.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) dibuang ketul hitam (ʹalaqah) yang merupakan tempat syaitan membisikkan was-wasnya.w akibat telah menjalani pembedahan ini biarpun zaman itu umumnya masih belum menerima teori bedah dan sistem jahitan yang sungguh canggih bahkan menepati kaedah perubatan sebenarnya.3. Selesai pembedahan tersebut. Setelah itu. Hati baginda yang dibelah itu. ilmu dan iman ke dalamnya. 5.w dalam perjalanan luar biasa yang dinamakan ʹIsra‟ʹ itu. Khadam Rasulullah s.2 Semasa Isra’ dan Mikraj (a) Semasa Isra’ Mustafa al-Siba‟ie (2004) menghuraikan bahawa Isra‟ dan Mikraj berlangsung antara lokasi Masjid al-Haram di Makkah ke Masjid al-Aqsa di Palestin dengan melalui peristiwa-peristiwa yang begitu menakjubkan. Anas bin Malik r.a.a.w selama 10 tahun pemukiman Nabi di Madinah.a. 71 .

s dilahirkan Dalam perjalanan itu juga.w yang diiringi (ditemani) oleh malaikat Jibril itu. Ini menyokong lagi bukti kesahihan peristiwa Isra‟ dan Mikraj ini yang patut kita diimani memandangkan ia termasuk hal-hal yang ghaib.com/.a. Seluruh tempat tersebut baginda Rasulullah telah diarah oleh Jibril supaya berhenti dan bersolat sebanyak dua rakaat di situ.html] Ajaibnya juga. baginda Rasulullah s. Antara tempat-tempat berkenaan adalah seperti berikut: (i) Kota Thaibah atau Yathrib (nama lama bagi Madinah) yang merupakan tempat di mana Rasulullah akan melakukan hijrah (ii) Bukit Tursina yang merupakan tempat Nabi Musa a.1 : Batu Tergantung Isra‟ dan Mikraj Sumber: [http://ambuyatelbinangkit.blogspot.a.w menghadapi gangguan jin Ifrit dengan obor api dan dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa atau gambaran-gambaran simbolik yang amat 72 . Sepanjang perjalanan Isra‟ Rasulullah s. peristiwa sebuah batu besar tempat Nabi berpijak untuk dinaikkan ke langit ingin mengikuti Nabi. tetapi Nabi telah menahannya.s menerima wahyu daripada Allah (iii) Baitul Laham di mana tempat Nabi Isa a.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Rajah 5. baginda telah tiba di lokasi-lokasi penting yang mempunyai martabat dan kemuliaannya yang tersendiri untuk diabadikan dalam sejarah Islam.

tiba-tiba keluar semula.w. Kata Jibril “Itulah lelaki dan perempuan yang melakukan zina sedangkan lelaki dan perempuan itu masing-masing mempunyai isteri atau suami”. seolah-olah ia belum lagi dituai. Mereka dihalau seperti binatang ternakan.w diberitahu oleh Jibril “Itulah bau kubur Masyitah (tukang sikat rambut anak Firʺ aun) bersama suaminya dan anak-anaknya (termasuk bayi yang dapat bercakap untuk menguatkan iman ibunya) yang dibunuh oleh Firʺ aun kerana tetap teguh beriman kepada Allah (tidak mahu mengakui Firʺ aun sebagai Tuhan)”.w diberitahu oleh Jibril “Itulah kaum yang berjihad ʺ Fisabilillahʺ yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda. • Sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepala dan bercantum semula lalu dipecahkan pula. Hal ini berlaku berulangulang. • Satu kaum. Antara yang disaksikan baginda adalah: • Kaum yang sedang bercucuk tanam dan terus menuai hasil tanaman mereka.Rasulullah s.a.Kata Jibril “Itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka”. Demikian dilakukan berkali-kali. • Tempat yang berbau harum. hasil (buah) yang baru. Jibril memberitahu Rasulullah “Itulah orang-orang yang berat kepala mereka untuk sujud (solat)”. yang memakan daging mentah yang busuk sedangkan daging masak yang elok ada di sisi mereka. Apabila dituai. lelaki dan perempuan. bahkan sehingga gandaan yang lebih banyak”.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) ajaib sebagai berita-berita ghaib yang disingkapkan Allah melalui junjungan besar Baginda Nabi s.a. • Sekumpulan orang yang hanya menutup kemaluan mereka (qubul dan dubur) dengan secebis kain.a. 73 . Rasulullah s. Mereka makan bara api dan batu dari neraka Jahannam.

• Seorang perempuan tua duduk di tengah jalan dan menyuruh Rasulullah berhenti.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) • Lelaki yang berenang dalam sungai darah dan dilontarkan batu.w tidak menghiraukannya. • Satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka dengan gunting besi berkali-kali. Kata Jibril “Itulah orang yang memakan daging manusia (mengumpat) dan menjatuhkan maruah (mencela dan menghinakan) orang”. 74 . Kata Jibril “Itulah orang yang makan riba”. Kata Jibril “Itulah orang yang suka bercakap besar (takabbur)”. • Seorang perempuan dengan dulang yang penuh dengan pelbagai perhiasan. Kata Jibril “Itulah orang yang membuat fitnah dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya”. • Kaum yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga mereka. Kata Jibril “Itulah orang yang mensia-siakan umurnya sampai ke tua”. Tidak dapat masuk semula ke lubang itu. Rasulullah tidak memperdulikannya. Rasulullah s. Kata Jibril “Itulah dunia. • Lelaki yang menghimpun seberkas kayu dan dia tak terdaya memikulnya. Setiap kali digunting. Kata Jibril “Itulah orang tak dapat menunaikan amanah tetapi masih sanggup menerima amanah yang lain”. • Seekor lembu jantan yang besar keluar dari lubang yang sempit.a. nescaya umat Islam akan mengutamakan dunia daripada akhirat”. lidah dan bibir mereka kembali seperti biasa. Jika Rasulullah memberi perhatian kepadanya. tapi ditambah lagi kayu yang lain.

75 . Rasulullah s. Kata Jibril “Baginda membuat pilihan yang betul. setelah dibukanya. Allah memperlihatkan kepada baginda roh-roh para syuhadaʹ di sebelah kanannya dan roh-roh yang terseksa di sebelah kirinya.w).a. Jibril meminta supaya dibuka pintu langit. Jika arak itu dipilih. diberinya salam lalu dijawab salam dan dialualukan mereka. • Kemudian baginda dibawa naik ke langit kedua. • Setelah itu Jibril membawa Rasulullah ke langit ketiga di sana mereka bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian Baginda masuk ke dalam masjid dan mengimamkan solat dua rakaat yang makmumnya terdiri daripada Nabi-nabi dan Rasul-rasul alaihimussalam.w turun dari Buraq.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) • Seorang perempuan bongkok tiga menahan Rasulullah untuk bertanyakan sesuatu. Rasulullah s. lalu dibawa Jibril dua bekas yang berisi arak dan susu. di samping memperakui kenabian Muhammad (s. setelah dibuka mereka memasukinya di sana didapati Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa Ibni Mariam.w terasa dahaga. (b) Semasa Mikraj • Setelah itu Rasulullah dimikrajkan di malam yang sama dari Baitul Maqdis ke langit terdekat. Setelah itu. setelah salam diberi dan disambut baginda dialualukan dan diperakui kenabiannya. nescaya ramai umat baginda akan menjadi sesat”. di sana Rasulullah telah melihat Adam (a. baginda pun memberi salamkepadanya. Kata Jibril “Itulah gambaran umur dunia yang sangat tua dan menanti saat hari kiamat”. baginda dialu-alukan dan dibalas salamnya dan baginda diperakukan dengan kenabiannya.a. Setibanya di Masjid Aqsa. lalu Jibril meminta supaya dibuka pintu langit pertama. Rasulullah memilih susu lalu diminumnya.a.s) bapa sekalian manusia.

• Akhirnya baginda dimikrajkan mengadap Allah al-Jabbar Jalla Jalaluh di arasyNya yang tertinggi. baginda menjawab salam yang diberi. kembalilah kepada Tuhan pohon kepadaNya 76 . Baginda dialu-alukan dan diakui kenabian baginda. Rasulullah memberi salam kapadanya dan beliau menjawab. Dengan itu. umatnya memasuki Syurga lebih ramai dari umatku”. maka difirman dan diwahyukan serta difardukan kelima kepada hambaNya Muhammad lima puluh waktu solat.a.s).s). padanya baginda menemui Ibrahim (a. baginda menemui Nabi Allah Musa bin Imran a. jawab Musa “Umat engkau tidak akan mampu.Baginda dialu-alukan dan diakui kenabiannya. namun di tengah jalan. Musa pun menangis.w: “Dengan apa engkau diperintahkan?” Jawab baginda “Aku difardukan dengan lima puluh waktu solat”.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) • Seterusnya Rasulullah dibawa ke langit keempat di sana Baginda berjumpa dengan Nabi Idris (a. setelah salam diberi dan dijawab. Baginda memberi salam dan dijawab maka dialu-alukan dan diperakui kenabiannya. baginda pun turunlah untuk pulang. • Seterusnya Rasulullah dimikrajkan ke langit ketujuh. • Lepas itu Baginda dibawa ke langit kelima di sana Baginda bertemu dengan Nabi Harun bin Imran.s yang bertanyakan kepada Rasulullah s. Setelah Rasulullah berlepas dari Musa. Baginda menghampiriNya paling terdekat.s). lalu ditanya Musa apa yangmembawa kau menangis? Jawab Musa “Aku menangis kerana orang yang diutuskan selepasku. Sesudah itu baginda dimikrajkan ke Sidratul Muntaha dan dibawa ke Baitul Maʹmur serta mendengar tulisan al-Qalam di Lauh Mahfuz. • Kemudian Baginda dimikrajkan ke langit keenam. Baginda dialualukan dan diakui kenabiannya. Di sana baginda bertemu dengan Musa (a.

lalu penunggang Buraq dalam perjalanan pulang ke Makkah pada malam yang sama. (c) Selepas Mikraj Rasulullah s.w turun ke langit dunia semula. baginda berpaling kepada Jibril bagaikan untuk mendapat pandangan.a. maka Jibril pun memberi persetujuan dengan pendapat Musa itu. malah setakat ini aku merelai dan menerima perintahNya itu”.s). demikianlah Rasulullah berulang-alik di antara Allah Rabbul Jalil dan Musa. Perjalanan ini berakhir dengan menyimpan tanda-tanda dan maklumatmaklumat ghaib yang dikhabarkan Nabi s. justeru itu Allah pun mengurangkan hingga tinggal sepuluh waktu sahaja. baginda menceritakan apa yang berlaku.w kepada umatnya.3.a. dengan itu Allah perkurangkan. demi untuk umat engkau”. Ayuh pulang semula kepada Tuhanmu mintakan agar dikurangkan lagi.a. kemudian Rasulullah mengatakan:“Sesungguhnya aku terasa malu. seterusnya turun ke Baitul Maqdis. dengan itu Jibril membawa semula hingga ke hadapan Tuhan Rabbul Jalil. semasa itu sekali lagi baginda melewati Musa (a. hingga tinggal menjadi lima waktu solat sahaja. Aziz Nik Mat dalam bukunya berjudul Sirah Nabawiyah – Insan Teladan Sepanjang Zaman (2005) mengenengahkan sikap jahat orientalis Barat yang menolak kesahihan peristiwa agung ini dengan mentafsirkannya sebagai mimpi 77 .“Sesungguhnya Aku menguatkuasa solat fardu dan Aku ringankan ke atas hamba-hambaKu”. 5. Ada riwayat menyatakan bahawa tempat tidur Baginda Nabi s.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) pengurangan. maka baginda turun. masih lagi Musa menyuruh Rasulullah memohon pengurangan lagi. maka kata Musa sekali lagi sebagai menasihati. setelah berjauhan baginda diseru.t yang memperjalankan hambaNya dalam tempoh waktu yang sekejap sahaja.w masih terasa kehangatannya di saat kepulangan baginda ke Makkah bagi membuktikan kekuasaan Allah s.3 Pengajaran Daripada Isra’ dan Mikraj Nik Abd.w.

Seandainya peristiwa dalam Isra‟ dan Mikraj ini dipelajari dan dihayati benar-benar kemungkinan manusia mampu mengelakkan dirinya daripada melakukan berbagai-bagai kejahatan.w langsung tidak mempercayai. peristiwa Isra‟ dan Mikraj bukan hanya sekadar sebuah kisah sejarah yang diceritakan kembali setiap kali 27 Rejab menjelang.w. Allah s.w.w.t telah menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan kebesaranNya kepada baginda s. Untuk itu. Kenyataan ini sama sekali sesat dan palsu yang bermatlamatkan penolakan mukjizat Nabi dan kemuliaan umatnya. Orang-orang kafir di zaman Nabi s.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) yang bermain di minda Nabi ketika tidur hingga membawa kepada perjalanan yang merentasi alam logika dan zahir serta menerjah dimensi berupa khayalan dan ilusi.t:                        78 . Adalah lebih penting untuk kita menghayati pengajaran di sebalik peristiwa tersebut bagi meneladani perkara-perkara yang baik dan menjauhi perkara yang tidak baik. Firman Allah s. c) Peristiwa Isra‟ dan Mikraj itu merupakan ujian dan mukjizat yang membuktikan kudrat atau kekuasaan Allah s.t. malahan memperolokolokkan Nabi sebaik-baik Nabi bercerita kepada mereka.a.a. Muhammad Sa‟id Ramadan al-Buti (1991) menerangkan bahawa: a) Peristiwa Isra‟ dan Mikraj yang memperlihatkan pelbagai kejadian aneh yang penuh pengajaran seharusnya memberi keinsafan kepada kita agar sentiasa mengingati Allah dan takut kepada kekuasaanNya.w. b) Kejadian Isra‟ dan Mikraj juga adalah untuk menguji umat Islam (adakah dipercayai atau tidak dengan peristiwa tersebut).

a. 2.4 PERJANJIAN ‘AQABAH Perjanjian „Aqabah adalah salah satu peristiwa penting dalam Islam.4. Jaraknya kira-kira 10 kilometer daripada Masjid al79 .w sebelum Isra‟ dan Mikraj.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) “Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari al-Masjidil Haram ke al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Kami. Sila bincangkan isu-isu berikut: 1. Ianya akan dikupas lanjut dalam subtopik seterusnya. Justifikasi pembedahan dada Nabi s.Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 5.Bandar Makkah al-Mukarramah. Sikap Orientalis Barat terhadap hakikat peristiwa Isra‟ dan Mikraj. kemudian bincangkan soalan di bawah Perbincangan Anda telah pun menelusuri kisah Isra‟ dan Mikraj sebentar tadi.1 Perjanjian ‘Aqabah Pertama (a) Tahun Ke 11 Kerasulan Aqabah merupakan sebuah lokasi ibadat haji (masy‟ar al-Haram) di Mina. 3.” (Surah Al-Israaʹ: Ayat 1) Rehat dulu. Impak peristiwa Isra‟ dan Mikraj ke atas umat Islam masa kini dalam membina modal insan yang cemerlang dan beriman. 5.

Mereka yang berada di Mina ketika itu sanggup dan bersedia menerima ajaran „baru‟ ketika itu dan berjanji kepada Rasulullah untuk menyebarkan risalah Islam di Madinah. v. iaitu corak perjanjian yang dimeteraikan dengan kaum wanita semasa pembukaan kota Makkah.w berdasarkan Bai‟ah al-Nisaʺ (Isi-isi Perjanjian Wanita).PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Haram. Mereka kesemua telah bertemu dengan Rasulullah di Mina. vii. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ubbadah bin al-Samit bahawa Rasulullah s. seramai 12 orang lelaki termasuk 5 orang yang telah bertemu Rasulullah di tahun lepas telah tiba ke Makkah. Makkah. pada musim haji berikutnya.a. Tujuh orang yang baru ini termasuk: Muaz bin al-Harith Ibn ʹAfa al-Najjari al-Khazraji Zakwan bin Abd al-Qais Banu Zuraiq al-Khazraji Ubbadah bin al-Samit daripada Bani Ghanam al-Khazraji Yazid bin Thaʹlabah sekutu Bani Ghanam al-Khazraji al-Abbas bin „Ubadah daripada Bani Salim al-Khazraji Abu al-Haitham bin Bani „Abd al-Tihan al-Asyhal al-Ausi Uwaim bin Saʹidah Bani Amru bin Auf al-Ausi i. iii.w. iv. vi.w telah berkata kepada mereka: “Ayuh mari berjanji denganku.a.w. terus berjanji dengan Rasulullah s. bersamaan Julai 621 Masihi.a. Perjanjian „Aqabah pertama ini adalah hasil daripada pemelukan enam orang dari penduduk Yathrib (Madinah) di musim haji tahun ke11 kerasulan baginda Nabi Muhammad s. ii. Dua yang akhir adalah daripada kabilah al-Aus manakala yang lain sebelumnya daripada suku al-Khazraj. apabila mereka telah pulang daripada menunaikan haji kelak berbanding kaum Musyrikin Makkah yang memandang „lekeh‟ ajakan Nabi kepada agama Islam yang murni ini. (b) Tahun Ke 12 Kerasulan Hasilnya. bertepatan bulan Zulhijjah tahun ke-12 selepas kerasulan baginda Nabi Muhammad s.a. untuk kamu: 80 .

sekiranya Allah melindunginya. maka itu terserah kepada Allah dan sekiranya Allah mengampunkannya maka itu adalah nasib baiknya”.w dan para Sahabat sudah tidak aman lagi di Makkah bahkan sentiasa menjadi buruan Kuffar Makkah dan diancam keselamatannya. Tidak mengengkari aku pada kebaikan sesiapa di antara kamu yang menunaikannya maka balasannya adalah dari Allah s. Pertemuanitu juga di dalam suasana rahsia di 81 . Sebaik sahaja mereka tiba di Makkah. bersamaan Jun 622 Masihi. bersama-sama kumpulan haji musyrikin bagi melaksanakan ibadat haji. 5. Tidak menyekutukan Allah dengan sebarang sesuatu Tidak mencuri Tidak berzina Tidak membunuh anak-anak kamu Tidak melakukan pembohongan dengan mendakwa anak-anak yang mereka pungut di jalan sebagai anak sendiri vi.a.t dan sesiapa yang melanggarnya lalu dihukum maka itu adalah kaffarah baginya di dunia. ii. Tetapi. mereka memikirkan nasib Rasulullah s. bulan Zulhijjah tahun ke-13 selepas kerasulan pula. mereka telah membuat beberapa pertemuan sulit dengan Rasulullah hingga berakhir dengan persetujuan kedua belah pihak untuk mereka bertemu lagi di pertengahan hari-hari Tasyriq (11. datang pula rombongan seramai 70 orang lebih kaum muslimin penduduk Yathrib.a “Dengan itu aku pun berjanjilah dengannya”. Dalam riwayat lain menyebut: ʹMaka kami pun berjanji dengannya di atas dasar ituʹ. v. iii.w. Dalam perjalanan itu. iv. Sambung Ubbadah r.4. di persimpangan berhampiran „Aqabah di mana upacara Jamrah atau ibadat melontar dilakukan di sana.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) i.2 Perjanjian Aqabah Kedua (a) Tahun Ke-13 Kerasulan Pada musim haji. 12 dan 13 Zulhijjah).

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) tengah malam gelap gelita. telah kami rencanakan satu perjumpaan yang sengaja kami rahsiakan daripada kaum sebangsa kami yang masih musyrik lagi. kami segera tidur bersama-sama kaum kami di samping peralatan perjalanan. yang telah mengubah perjalanan masa dalam detik pertembungan di antara Islam dan penyembahan berhala.a telah menceritakan: “Kami telah keluar ke tempat haji.a. kami telah berbincang dengan Abdullah bin Amru. sehingga apabila berlalu sepertiga malam. salah seorang pemimpin Ansar untuk memberi laporan mengenai pertemuan yang bersejarah lagi penuh berkat itu. kami pun keluar dari perkarangan khemah untuk menemui Rasulullah s. Akhirnya. Di sini. yang turut bersama untuk mengerjakan haji.w dengan penuh berhati-hati bak burung puyuh melalui denainya. sebelumnya kami telah pun membuat perjanjian dengan Rasulullah untuk bertemu di ʺ Aqabah pada pertengahan harihari Tasyriq. Sambung Kaab lagi: “Di malam itu. Pada malam yang kami janjikan itu. Pada malam itu. kami semua pun berkumpul di persimpangan yang dijanjikan. Abdullah bin Amru bin Hiram salah seorang ketua pimpinan kami dan orang yang kami muliakan. Rasulullah pun 82 . Kami yang berjumlah 73 orang lelaki dan 2 orang wanita iaitu. Seterusnya kami ceritakan tentang pertemuan kami dengan Rasulullah di Aqabah. dengan itu kami menyeru kepada Islam. sebenarnya kami tidak rela engkau dicampakkan ke dalam api neraka sebagai bahannya di suatu hari esok. Kaab bin Malik al-Ansari r. Nusaibah binti Kaab yang dikenali sebagai Ummu ʺ Ammarah dari kabilah Bani Mazin bin Najar yang kedua ialah Asma‟ binti Amru dikenali sebagai Ummu Hani‟ dari kabilah Bani Salamah. Tepat pada masanya. Kata Kaab tanpa berlengah: ”Abdullah bin ‟Amru lantas mengucap dua kalimah syahada dan beliau turut serta di pertemuan ʺ Aqabah. hinggalah kami semuabertemu dan berkumpul di persimpangan al-‟Aqabah. di mana beliau telah dilantik menjadi naqib dan ketua”. ”Wahai Abu Jabir! Tuan adalah salah seorang pemimpin kami dan tokoh yang kami muliakan.menunggu ketibaan Rasulullah. Kata kami.

Baginda Rasulullah s.a. namun beliau rela menyertai dan menyokong urusan anak saudaranya itu dan beliau pula orang pertama bercakap di dalam majlis itu”. iv. sebagai balasan. Menyeru kepada maʹruf dan mencegah kemungkaran. mempertahankan aku seperti mana kamu pertahankan diri dan anak isteri kamu.3 Pengajaran Kisah Mustafa al-Siba‟ie (2004) telah menghuraikan beberapa pengajaran dan iktibar daripada perjanjian „Aqabah ini. dengan diiringi al-Abbas bin Abd al-Muttalib.a bahawa daku berkata. iii. Jawab Kaab: “Kami menegaskan kepada al-Abbas: Sekarang kami hendak dengar dari Rasulullah.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) datang. Menyokong aku setibanya aku di kalangan kamu nanti.4. kamu berjanji untuk: i. di atas apakah yang akan kami berjanji dengan Tuan?” Jawab Rasulullah. di samping mereka sudah menyangka dan mengambil kira risiko yang bakal menimpa mereka kelak. keberanian. ii.a. Akhirnya.w pun membentangkan isi-isi perjanjian dan dipersetujui oleh pihak al-Ansar. adalah syurga Allah di akhirat nanti. keimanan dan keikhlasan yang bersifat infiniti di dalam rangka menanggung beban tanggungjawab yang amat agung itu. Berjuang kerana Allah tanpa mempedulikan ancaman orang. v. Berinfaq semasa susah dan senang. “Wahai Rasulullah. 5. ayuh Rasulullah sebutkan apa sahaja kewajipan kami untuk dirinya (s. Antaranya adalah seperti berikut : 83 . yang masih lagi dengan agama kaumnya. (b) Isi-isi Perjanjian ‘Aqabah Kedua Imam Ahmad r.a. Mendengar dan mematuhi dalam keadaan sibuk mahupun lapang. keyakinan.” Jawapan Kaab itu menggambarkan keazaman yang memuncak.a telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.w) dan untuk Tuhannya sekehendak hati Rasulullah (s.w).

w. 5.1 Latar Belakang Hijrah 84 . Ia berfungsi sebagai jaminan dan pemangkin kelancaran dakwah Islam di zaman permulaannya. Seterusnya dapat membantu Rasulullah dalam mempertahankan kedaulatan agama Islam di samping menjamin syiar Islam berkembang ke seluruh Semenanjung Tanah Arab. semangat yang tinggi dan pengorbanan yang jitu ke atas baginda untuk membela baginda daripada ancaman kaum kafir Quraisy melalui perjanjian „Aqabah Pertama dan Kedua. b) Kerahsiaan yang diamalkan oleh kaum muslimin dari Yathrib biarpun bersama rombongan kaum Musyrikin dari tempat yang sama termasuk kerahsiaan perjanjian daripada dihidu musuh Islam di Makkah adalah strategi dakwah yang efektif demi menjaga keselamatan diri dan kemaslahatan dakwah Islam itu sendiri. e) Melalui kerjasama bulat dan perjanjian sepakat.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) a) Penduduk Madinah bertemu Rasulullah dengan menunjukkan taat setia. Dari segi istilah sejarah pula.5 HIJRAH KE MADINAH Hijrah dari segi bahasa bererti perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. maka umat Islam Makkah (Muhajirin) berjaya meraih jaminan politik dan kewangan yang kukuh serta paling kurang.5. c) Perjanjian yang dilakukan menyebabkan bilangan dan kekuatan umat Islam bertambah. 5. hijrah bermaksud perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah pada 12 Rabi‟ul Awal tahun ke-14 kerasulan bersamaan tahun 622 Masihi sebagai mentaati titah perintah Tuhan dan demi memastikan dakwah Islam terus berjalan. sokongan moral penduduk Madinah.t yang ditunjukkan dalam kisah perjanjian „Aqabah ini adalah teras kejayaan umat Islam dalam mengembangkan dakwah. d) Perpaduan dan persaudaraan kerana Allah s.

pintu masuk Madinah.a. 5. 85 .w bersama Abu Bakar r. 12 Rabiul Awal ini sama tepatnya dengan tarikh kelahiran dan kewafatan baginda bagi membuktikan ketentuan Ilahi Yang Maha Kuasa.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Peristiwa hijrah telah menjadi satu titik peralihan kepada dakwah Nabi s. Penghijrahan ini dilakukan secara diam-diam bagi mengelakkan diketahui oleh musyirikin Makkah. Awal Muharam tahun pertama Hijrah bersamaan 16 Julai tahun 622 Masihi adalah permulaan peristiwa Hijrah berlangsung dan Baginda s. Mereka berpindah pun dalam kumpulan yang kecil.a. pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah bersamaan 24 September 622 Masihi.a telah tiba di Qubaʹ.2 menunjukkan faktor-faktor berlakunya hijrah.5.w bersama para Sahabat dan strategi bijak bagi memaju perkembangan agama Islam di Semenanjung Tanah Arab dan dunia umumnya.2 Faktor Berlakunya Hijrah Rajah 5. Nabi sendiri hanya ditemani oleh Abu Bakar sebelum bertolak ke Madinah.

Orang Madinah bukan sahaja mahu menerima Islam tetapi sanggup memberi perlindungan kepada Nabi dan umat Islam.2 : Faktor-faktor berlakunya Hijrah (a) Baiʹ ʹ ah Aqabah Termeterainya Perjanjian ʹAqabah mengundang dan membuka jalan yang penuh bergaya bagi proses Hijrah dalam sejarah Islam. Melalui perjanjian ini. Pelawaan tapak dan pentas baru bagi Islam berpijak dan berkembang adalah bibit-bibit utama kejayaan proses hijrah ini. bilangannya telah meningkat kepada 73 orang. hanya 12 orang yang terlibat. manakala dalam Perjanjian ‟Aqabah kedua. Nabi telah meraih sambutan dan jaminan keselamatan penduduk Madinah bagi memastikan kelangsungan dakwah dan syiar Islam. 86 . Dalam Perjanjian ‟Aqabah pertama.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Rajah 5.

Bani Thaqif di Taif pun menolak dakwah Islam daripada Nabi Muhammad s.a. Rupa-rupanya. Tekanan ini boleh membantutkan usaha penyebaran dakwah Islam sedangkan risalah murni ini mesti diteruskan.w. iaitu Madinah.a. diseksa dan dipulau. ekonomi dan sosial akan terjejas di samping mereka adalah penyembah berhala yang tegar di bawah kongkongan sistem jahiliah yang mereka ciptakan sendiri. Makkah bukanlah lokasi yang kondusif bagi aktiviti dakwah dan pelaksanaan syariat Islam di saat itu hinggalah Allah mengizinkan umat Islam berhijrah ke Madinah sebagai pusat penyebaran Islam yang baru.a ketika itu. Justeru. (c) Penolakan Dakwah di Taif Apabila Rasulullah s.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) (b) Tekanan Musyrikin Makkah Tekanan atau ancaman dari musyrikin Makkah telah mendorong Nabi dan umat Islam berhijrah ke Madinah. maka Nabi cuba mengalihkan perhatian ke tempat lain. Kedatangan penduduk Madinah ke Makkah dan kesungguhan mereka untuk menerima dan menyebarkan Islam memberi satu gambaran yang baik kepada Nabi. Orang-orang musyrikin mula menunjukkan penentangan mereka apabila Nabi menyebarkan Islam secara terbuka. bahkan respon mereka seawal ketibaan Nabi adalah terlalu buruk hingga baginda dilontarkan batu yang membawa kecederaan tubuh baginda yang mulia yang ditemani Zaid bin Harithah r. maka baginda pun mencuba nasib untuk berdakwah kepada penduduk di Taif pula. diejek.w sendiri telah diancam untuk dibunuh. malah Nabi Muhammad s. Sebenarnya. Setelah penduduk Taif menolak dakwah Islam ini. Nabi dan orang-orang Islam bukan sekadar telah dihina. 87 . Mereka bimbang kedudukan mereka dari segi politik. penduduk Taif ternyata tidak mahu menerima Islam memandangkan mereka mempunyai hubungan yang rapat dengan orang Quraisy di Makkah. Namun Nabi tidak kenal kecewa danputus asa.w mendapati penentangan yang amat kuat di Makkah.a.

adalah diharapkan hijrah ke Madinah membawa kegemilangan prospek dakwah Islam. Madinah bukan sahaja dapat dijadikan sebagai sebuah negara yang kukuh dari segi penyebaran dakwah tetapi juga politik dan ekonomi. Sikap penduduk Makkah amat mengecewakan. Abu Talib pula walaupun tidak menerima Islam. terutamanya melalui cerita-cerita yang dibawa oleh orang 88 . penduduk Madinah berharap Nabi dapat memberi sinar perdamaian terhadap perbalahan antara orang Arab dan Yahudi. (g) Lokasi Madinah Yang Strategik Kedudukan Madinah di tengah-tengah jalan perdagangan antara Syam dan Yaman sangat sesuai untuk dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam. Di samping itu. Oleh itu. (f) Persediaan Penduduk Madinah Menerima Nabi Persediaan penduduk Madinah menerima Nabi telah mendorong Nabi berhijrah ke sana. Khadijah adalah seorang isteri yang sangat setia dan sanggup mengorbankan segala-galanya untuk Nabi dan orang Islam. Ia juga berpotensi sebagai pusat perdagangan dan perkembangan ekonomi serantau. (e) Mencari Tempat Baru untuk Berdakwah Nabi berhasrat untuk mendapatkan sebuah tempat baru untuk berdakwah memandangkan sambutan daripada penduduk Makkah kurang menggalakkan. khususnya antara Aus dan Khazraj.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) (d) Kematian Abu Talib dan Khadijah Kematian Abu Talib dan Khadijah telah menyebabkan Nabi kehilangan tempat untuk berlindung. Di Makkah selama 13 tahun. (h) Penduduk Madinah Hampir dengan Agama Samawi Penduduk Madinah kebanyakannya sudah mengetahui serba sedikit tentang agama Samawi. Ia sedikit sebanyak meninggalkan kesan ke atas Nabi. juga antara orang Arab dan Arab. Dengan ini. Perbalahan ini berpunca daripada perebutan kuasa di Madinah. tetapi beliau tetap melindungi Nabi dari ancaman. bilangan yang menerima Islam agak kecil berbanding Madinah.

t Hijrah berlaku apabila Nabi menerima wahyu dari Allah yang mengizinkan orang Islam berhijrah.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Yahudi. penduduk Madinah mempunyai sifat-sifat semula jadi yang lebih lembut berbanding penduduk Makkah. (i) Perintah dan Perancangan Allah s. wahyu ini memberi isyarat perancangan Allah dan perintahNya kepada Nabi supaya segera berhijrah ke Madinah bagi menghindari tipu muslihat kaum kafir musyrikin Makkah. 89 .w sendiri dan perkembangan Islam di seluruh dunia. Hakikatnya.t yang lebih hebat menandingi tipu daya musuh Islam. tatkala orang-orang kafir (Makkah) membuat tipu daya terhadapmu bagi menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu sedangkan Allahlah yang menggagalkan tipu daya mereka kerana Allah sebaikbaik yang menggagalkan tipu daya”.a. sebagaimana firmanNya berbunyi:                    “Dan ingatlah (wahai Muhammad). Ini membuktikan bahawa Islam amat menitik beratkan pelan strategik masa depan lantaran kebenaran yang dilaksanakan tanpa perancangan pasti dikalahkan oleh kebatilan yang penuh strategi dan perancangan. Di samping itu. Pengetahuan ini memudahkan mereka memahami dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dalam pada itu. (al-Anfal: 30) Ayat tersebut mengingatkan Nabi tentang pakatan yang dilakukan oleh orang musyirikin Makkah terhadap Nabi. hijrah merupakan titik peralihan yang amat penting bagi Nabi Muhammad s. hijrah adalah perancangan Allah s. Lagipun.w.w.

Sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad s.1.6 PIAGAM MADINAH Piagam Madinah juga adalah salah satu elemen penting dalam sejarah Islam. 90 . Mengakui Muhajirin dan Ansar sebagai satu umat yang bertanggungjawab terhadap Allah.1 Konsep Piagam Madinah dan Isi-isinya Sai‟d Hawwa (1991) antara lain menyebutkan bahawa Piagam Madinah yang dikenali sebagai Sahifah al-Madinah. Tujuan utama Sahifah ini antaranya untuk menyatukan Bani ʹAus dan Bani Khazraj dan menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim (Muhajirin dan Ansar).w bagi mengikat perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (Madinah) di tahun 622 Masihi. Jadual 5. Musyrikin Arab dan kaum Yahudi (Bani Nadir.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 5.6.1: Isi Kandungan Piagam Madinah Isi Kandungan Piagam Madinah     Semua penduduk Madinah mengakui Rasulullah sebagai ketua negara. dalam komuniti ummah yang merdeka dan berdaulat serta bertanggungjawab memelihara keamanan negara Madinah.a. Bani Qainuqa‟ dan Bani Quraizah). Huraiannya adalah seperti pada tajuk-tajuk kecil yang berikut: 5. Isi-isi kandungan piagam Madinah adalah seperti dalam Jadual 6. Setiap kaum mempunyai kebebasan beragama dan mengamalkan cara hidup masing-masing dalam suasana hidup bersama. Mengakui kewujudan orang Yahudi dalam kelompok masingmasing dan orang musyrikin di Madinah. Rasul dan umat Islam. adalah perlembagaan bertulis yang pertama diiktiraf di dunia.

91 .  Semua penduduk tidak boleh menyakiti. penduduk Madinah yang berbilang bangsa dan agama hidup bersatu padu. ekonomi dan keselamatan masyarakat. Piagam ini mempunyai kuasa melindungi semua pihak yang mempersetujui dan mempunyai hak mengambil tindakan terhadap sesiapa yang melanggarnya.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)   Semua penduduk bertanggungjawab terhadap keselamatan negara Madinah daripada serangan musuh.2 Kesan Positif Setelah Piagam Madinah Termeterai Hikmah daripada piagam Madinah.  Setiap kaum hendaklah merujuk kepada Rasulullah s. Orang Yahudi dibenarkan hidup dalam cara mereka sendiri dalam suasana menghormati orang Islam dan mereka tidak dibenarkan melindungi nyawa dan harta Musyrikin Quraisy. ajaran Islam yang murni dan akhlak nabi yang terpuji menarik minat golongan musyrikin untuk memeluk Islam.2 di bawah ini. Selain itu.a. 5. menzalimi dan memusuhi antara satu sama lain sebaliknya mereka mesti hidup tolongmenolong untuk pembangunan. Maka syiar Islam pun berkembang. dapatlah anda lihat dalam Jadual 6.6.w sebagai ketua negara apabila timbul sebarang masalah atau permusuhan sesama mereka.   Mana-mana pihak dilarang mengadakan hubungan dengan pihak luar terutama dengan Musyrikin Makkah dan sekutu mereka. Perbandingan sebelum dan selepas Piagam Madinah yang termeteri dalam melihat kesan positif perjanjian tersebut. Bilangan umat Islam pula semakin bertambah sekali gus memperkukuhkan negara Islam Madinah di persada Tanah Arab dan setanding kerajaan dunia semasa ketika itu seperti Rom dan Parsi.

w sebagai pembimbing umat menyebarkan dakwah kepada penduduk Madinah melalui kebijaksanaannya 92 memimpin dengan . makmur dan pembelaan mahupun terjamin keselamatan perlindungan. dapatlah kita rumuskan beberapa pengajaran penting antaranya: i. Ekonomi bertukar jadi semakin maju dan stabil. Islam negara Madinah. ii. Negara tanpa undang-undang.a. Perasaan kemanusiaan akan pudar dan hilang.w oleh Sa‟id Hawwa] 5.2 : Perbandingan sebelum dan selepas Piagam Madinah Aspek Perbandingan PERKEMBANGAN ISLAM Selepas Piagam Madinah (Kesan Positif) Dakwah Islam terhalang Islam tersebar pesat dan dan sukar diterima terbentuknya negara masyarakat. Hawa nafsu dijadikan Tuhan sebagai bertentangan dengan suruhan Ilahi. Oleh itu. Kaum-kaum di Madinah saling bermusuhan. mewujudkan negara berperaturan adalah amat wajar demi keselamatan rakyat seluruhnya. Daripada peristiwa besar dalam Sirah Rasul berupa pembentukan Piagam Madinah ini.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Jadual 5. Rasulullah s.3 Pengajaran Daripada Pembentukan Piagam Madinah Piagam Madinah terakam dalam lebaran tamadun kemanusiaan sebagai undang-undang bertulis yang diiktiraf sebagai yang terawal dalam sejarah dunia.6. Mereka hidup bersatupadu dan aman-damai. Umat Islam berada dalam disiksa dan tiada keamanan. ibarat manusia tanpa pedoman. Ekonomi agak mundur. manusia akan sesuka hatinya melakukan pelbagai jenayah tanpa rasa segan dan malu.a. [Sumber: Ar-Rasul Muhammad s. Sebelum Piagam Madinah KERJASAMA ANTARA KAUM EKONOMI KEHIDUPAN RAKYAT Umat Islam menderita.

Persefahaman dan undang-undang yang kemas menyeragamkan hubungan masyarakat setempat dan merapatkan jurang perbezaan pelbagai kaum. Peningkatan ekonomi penduduk Madinah dapat dirasai. agar wujudlah negara yang dijoloki sebagai Baldatun Taibatun wa Rabbun Ghafur.1 Latar Belakang Perjanjian dan Faktor-Faktornya 93 . 5.7 PERJANJIAN HUDAIBIYAH Muhammad al-Ghazaliy (1996) menjelaskan bahawa Perjanjian Hudaibiyyah adalah sebuah perjanjian yang diadakan di sebuah tempat di antara Madinah dan Makkah pada bulan Mac 628 masihi bersamaan bulan Zulkaedah tahun ke-6 Hijrah. Penduduk Madinah mentaati Rasulullah dalam peristiwa ini sebagai ketua dalam negara sekali gus menjadikan syariat Islam sebagai sumber perundangan yang paling utama.t dan RasulNya sebagai tonggak tertinggi. berbanding sebelumnya.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) mewujudkan Piagam Madinah. terhasil sebuah negara yang dinaungi rahmat dan berkat daripada Allah Yang Maha Kuasa. Peraturan dan undang-undang yang terlaksana mewujudkan iklim politik yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dengan itu. umat Islam seharusnya mencontohi Nabi dalam segenap aspek kehidupan termasuk pentadbiran negara yang berdaulat dan merdeka. Justeru. Ini disebabkan ramai pedagang-pedagang berhijrah ke Madinah untuk berniaga dalam keadaan selamat dan mendapat hasil yang menguntungkan setelah diyakini politik negara itu yang stabil. 5. iv.w. Undang-undang seharusnya meletakkan Allah s.7. terbukti kehidupan masyarakat Madinah yang majmuk tersebut bertambah harmoni dan jauh daripada api sengketa atau permusuhan dalaman antara komuniti setempat. v. iii. Dengan Piagam Madinah.

Bai‟ah alRidwan dilaksanakan di bawah pohon Samra sebagai tindak balas Muslimin terhadap 94 . sesampainya mereka di „Asafan. Untuk itu. umat Islam ketika itu begitu bersemangat menuju ke Baitul „Atiq (Kaabah)..t. Saidina Usman bin „Affan telah dihantar kaum Muslimin bagi menjelaskan tujuan kedatangan mereka kepada pihak Musyrikin. Ziarah umrah ini sekali gus bertujuan memadamkan sikap monopoli kaum Musyrikin Makkah terhadap pengurusan Masjid Haram Makkah sedangkan ia merupakan pusaka Nabi Allah Ibrahim bersama anaknya Ismail a.!!” di tengah-tengah padang pasir. Tiba-tiba timbul desas-desus kematian Usman. Rombongan itu telah tiba di Zul Hulaifah. Sambil bertalbiah “Labbaika Allahumma Labbaika. Namun. Inilah ziarah Masjid alHaram yang julung-julung kali mereka ingin laksanakan setelah mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah.w. (b) Faktor-faktor Utama Perjanjian Hudaibiyah Terdapat tiga faktor utama terjadinya Perjanjian Hudaibiyah iaitu: (i) Desas-desus Kematian Usman bin Affan Rombongan umrah terpaksa menukar haluan perjalanan dan akhirnya berhenti di Hudaibiyah.a. tibalah berita bahawa kaum Musyrikin telah bersumpah tidak akan membenarkan kemaraan umat Islam memasuki Makkah.5 kilometer dari Makkah.s. bahkan mereka telah bersiap dengan angkatan perang yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) (a) Latar Belakang Perjanjian Hudaibiyah Perjanjian Hudaibiyah berlangsung susulan daripada ketibaan Baginda Nabi Muhammad s. Mereka bertolak ke Makkah dengan 1400 orang dan 70 ekor unta korban. untuk memulakan ihram umrah dan memakai kain ihram.w yang ingin melaksanakan ibadat umrah dan menemui kaum kerabat mereka di Makkah pada tahun enam Hijrah.. tempat di mana unta Nabi bernama Quswa‟ telah dihentikan oleh Allah s. kira-kira 3.

a sebagai jurutulis. Urwah bin Mas’ud dan Suhail bin ‘Amru. d) Orang Quraisy yang masuk Islam wajib dikembalikan kepada kaumnya di Makkah. setelah kaum Musyrikin mendengar Baiah al.Ridwan yang cukup tekad dan berani itu. Berita palsu sengaja diada-adakan untuk melemahkan semangat orang-orang Islam. Khandaq dan sebagainya. 95 . c) Kedua-dua belah pihak bekerjasama dalam kebaikan. akhirnya. b) Umat Islam dibenarkan melakukan ibadat umrah pada tahun hadapan dengan bermukim selama tiga hari dan membawa senjata bersarung.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) kematian Usman. Sebagai perundingan ke arah mencari kejernihan. Orang musyrikin menghantar utusan bernama Budail bin Warqa’. Justeru. perjanjian damai dimeterai dan peperangan atau pertumpahan darah dihindari. perjanjian ini dibuat bagi meredakan api peperangan daripada lebih marak dan gelombang permusuhan daripada lebih besar melanda. (ii) Kaum Musyrikin Memohon Untuk Berunding Bagi Mengelakkan Serangan Umat Islam Sebenarnya Saidina Usman selamat dan dia dikembalikan juga kepada umat Islam. Badar. kedua-dua belah pihak menyaksikan siri peperangan yang berakhir dengan kematian meliputi Perang. Isi-Isi Perjanjian Hudaibiyah a) Gencatan senjata selama 10 tahun.w dan Ali bin Abi Talib r. Uhud. bahkan jauh di sudut hati Musyrikin kegentaran mereka terhadap umat Islam.a. Suhail bin „Amru membuat perjanjian dengan Rasulullah s. (iii) Peperangan Demi Peperangan Sebelumnya Sebelum perjanjian Hudaibiyah ini termeterai. e) Mana-mana orang Islam yang murtad dan lari kepada pihak Musyrikin tidak wajib dikembalikan kepada Nabi.

w hanya bersama rombongan seramai 1400 orang pada masa perjanjian Hudaibiyah termeterai.th) dalam kitab Sirahnya merekodkan bahawa Rasulullah s. b) Masyarakat di kedua-dua kota suci tersebut dapat hidup dalam aman dan damai tanpa sebarang pertumpahan darah dan peperangan.2 Hikmah Perjanjian Hudaibiyah a) Perjanjian Hudaibiyah telah membuka ruang dan peluang kepada perkembangan Islam dengan lebih meluas. e) Pihak Islam mampu mengadakan ikatan perjanjian dan pemuafakatan dengan kabilah-kabilah Arab yang lain bagi menjalinkan kerjasama yang membina kekuatan Islam itu sendiri. Sila jawab soalan ini dulu!! 1. Dengannya kedua-dua belah pihak dapat berbincang. bertemu dan berkomunikasi dengan sejahtera tanpa melalui pertembungan yang menumpahkan darah”. Nyatakan faktor-faktor berlakunya Hijrah dalam Islam. 360 buah berhala di sekitar Kaabah yang selama ini menjadi punca ekonomi haram Musyrikin melalui tabungan yang diletakkan disetiap berhala d) tersebut telah musnah setelah Baginda membaca ayat al-Quran al-Karim. “Islam telah memperolehi kemenangan sangat besar melalui perjanjian Hudaibiyah. 96 . Huraikan isi-isi perjanjian Hudaibiyah. Muhammad al-Ghazali (1996) menyebutkan kata-kata Imam al-Zuhri r.7. namun dua tahun kemudian pembukaan Kota Makkah menyaksikan kemaraan 10. Bincangkan konsep Piagam Madinah. 2.000 orang tentera Islam. 5.a yang menyatakan bahawa. Ibn Hisyam (t. c) Perjanjian Hudaibiyah telah membuka jalan kepada Pembukaan Kota Suci Makkah hingga membebas dan memerdekakan kota suci itu daripada cengkaman Musyrikin dan belenggu syirik serta kegelapan jahiliah. 3. berdialog.a.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) f) Kedua-dua belah pihak bebas menjalinkan hubungan atau perjanjian dengan mana-mana kabilah Arab tanpa melibatkan urusan peperangan.

antara lain telah menggariskan suatu syarat perjanjian berupa: 97 .2 Sebab-sebab yang Membawa Pembukaan Makkah Faktor utama kepada pembukaan Makkah adalah pengkhianatan Bani Bakar dan sekutu mereka kaum Musyrikin Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah. di mana Muhammad berserta 10. dengannya juga Allah telah menyelamatkan negeri-negeriNya dan rumahNya yang telah pun ditetapkan sebagai tempat hidayah untuk seluruh alam sarwajagat. 5. hingga denganNya wajah bumi terukir seribu senyuman mekar”.th) telah menyebutkan: “la adalah satu pembukaan teragung yang dengannya Allah memuliakan agamaNya. 5. sekali gus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Kaabah.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju ke Makkah dan kemudian menguasai Makkah secara keseluruhan. Ibn al-Qaiyim (t.8. menyelamatkan dari tangan-tangan kafir dan musyrikin. lanjutan kemuliaannya melimpah ke angkasa cakerawala hingga dengannya maka berduyun-duyunlah manusia menganut agamaNya.8.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 5. ianya pembukaan yang turut bergembira olehnya penghuni-penghuni langit. tenteraNya dan partiNya yang beramanah. Perjanjian yang termeterai pada tahun 6 Hijrah itu.1 Latar Belakang Sejarah Pembukaan Makkah Pembukaan Kota Suci Makkah atau disebut dalam bahasa Arab sebagai Fathu Makkah ( ) merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 masihi bertepatan 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. RasulNya.8 PEMBUKAAN KOTA SUCI MEKAH Subtopik-subtopik yang berikut membincangkan beberapa aspek di bawah tajuk ini.

Namun demikian. Sebagai lanjutan dan serangan balas. sedangkan mereka di masa itu sedang berada di kawasan berair yang dikenali sebagai ”al-Watir”. Tuhanmu! Ingatlah Tuhanmu! Lantas tawanan Bani al-Khuza‟ah mencelah: Wahai Bani Bakar! Tiada Tuhan di hari ini. Dengan kedatangan Islam dan termeterainya perjanjian keamanan al-Hudaibiah maka tersemai benih-benih perdamaian dan keamanan di antara semua pihak. Banu Bakar telah berjaya membunuh orang-orang Khuza‟ah.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) ”Sesiapa yang ingin menyertai Muhammad dan bersekutu dengannya. Bukan setakat itu sahaja. Dengan itu. beliau berhak berbuat demikian dan sesiapa yang ingin berpihak dengan Quraisy dan bersekutu dengannya beliau berhak berbuat demikian. kamu sudah pun membalas dendam 98 . hingga mereka berjaya membawa Bani Khuzaʹah ke dalam kawasan al Haram Makkah. malah beberapa tokoh Quraisy telah turut serta di dalam peperangan berkenaan dengan berselindung di sebalik kegelapan malam. perjanjian dilanggar juga. maka terjadilah pertarungan danpeperangan di antara keduanya hingga seterusnya pihak Musyrikin Quraisy di Makkah telah bertindak menghulurkan bantuan senjata kepada sekutunya Bani Bakar. manakala Bani Bakar pula menyertai Quraisy. Mana-mana kabilah yang bersekutu dengan mana-mana pihak maka dia dianggap sebagai sebahagian dari kumpulan itu sekali gus mana-mana pelanggaran ke atas kabilah yang menyertai mana-mana dua pihak tadi adalah dianggap sebagai pelanggaran ke atas pihak lawannya”. Oleh yang demikian maka berkatalah Banu Bakar: ”Wahai Naufal! Sekarang kita telah memasuki kawasan al-Haram. sedangkan sebelum ini kedua-duanya saling bermusuhan dan membalas dendam yang diwarisi sejak zaman jahiliah lagi. di mana Naufal bin Muawiyah bersama jemaahnya Bani Bakar telah keluar di bulan Sya‟ban tahun ke-8 Hijrah. lantas menyerang Bani Khuza‟ah di malam hari. Banu Bakar masih tetap hendak membalas dendam. Dalam kejadian berkenaan. Berdasarkan syarat ini maka Bani Khuza‟ah telah bersekutu dengan Rasulullah dan umat Islam. Ingatlah. kedua-dua kabilah ini menikmati keamanan dan kesejahteraan.

sebenarnya kamu telah melakukan pencabulan di kawasan Haram ini. mereka terus mendapat perlindungan di rumah Budail bin Warqa‟ al-Khuza‟i dan rumah kawan setia mereka yang dikenali sebagai Rafie‟. beliau pun mempersembahkan kepada Rasulullah s. Aku bersumpah.3 Duhai Tuhan! Ku merayu Muhammad Sekutu kami dan bapanya yang tertua Semasa kamu kanak-kanak dan kami bapa Tangan erat bergenggaman Bantulah sepenuh pertolongan Serulah penyembah Allah menghulur bantuan Pada mereka Rasul mulia Semulia bulan purnama mengambang Pabila marah mukanya bergelora Di belakangnya tentera seramai samudera Mengajar Quraisy mengkhianati setia Mengucap janji merubah kata Di Kada‟ kami dibelasah Kerana menyangka tiada pembela Mereka terhina. sedang pada masa itu Rasulullah sedang duduk berbual di dalam masjid bersama-sama kaum muslimin. Amru wakil Bani Khuza‟ah sekutu pihak Islam pun bermadah dengan penuh puitis dan syahdu seperti dalam Rajah 5. tidakkah di sini sudah terbayar dendam kamu itu?”.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) kesumat kamu itu.w hasratnya melalui madahnya. terkecil angka Namun dendam mereka menuntut Kami bersembahyang kami dibunuh 99 . Setelah Bani Khuzaah melangkah masuk ke kawasan Makkah.a. Sesampainya beliau di sana. Amru bin Salim al-Khuza‟i terus meluru ke Madinah bagi menemui Rasulullah.

di mana mereka menemui Rasulullah melaporkan bilangan mereka yang terkorban dalam serangan itu dan penyertaan langsung oleh Quraisy membantu Banu Bakar.w) memberitahu kepada sekalian sahabatnya apa yang akan dilakukan oleh Quraisy dalam usaha mengatasi pengkhianatan mereka itu dengan sabdanya: ”Kamu akan didatangi Abu Sufian untuk mengemaskan perjanjian al-Hudaibiah itu. malah memohon untuk dilanjutkan lagi tempohnya”. Tidak berapa lama kemudian tiba pula Budail bin Warqa‟ al-Khuza‟i bersama beberapa orang dari Khuza‟ah. kemudian mereka pun pulang semula ke Makkah.w terus menjawab: ”Engkau dibela wahai Amru. Begitulah pengkhianatan Banu Khuza‟ah dan Musyrikin Makkah terhadap perdamaian Hudaibiyah akhirnya membawa kepada persiapan umat Islam untuk mengadili pengkhianatan itu melalui pembukaan Makkah. beliau bertemu dengan Budail bin Warqa‟ dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Makkah.a. pembuka pertolongan kalian”. 5. kemudian baginda diperlihatkan mendung merintangi langit. puak kafir Quraisy dengan tindakannya bersama-sama dengan sekutunya Bani Bakar itu. kafir Quraisy mula menyedari kesalahan yang mereka lakukan itu. jelas lagi bersuluh merupakan suatu pencerobohan kepada perjanjian dan pengkhianatan kepada perdamaian yang dimeterai bersama dalam Perjanjian Hudaibiyah lalu. maka katanya lagi: Awan berarak itu. Rasulullah (s. untuk ke Madinah bagi memperbaharui perdamaian. Abu Sufian terus bergerak ke Madinah sebagaimana keputusan yang mereka persetujui. mereka memanggil permesyuaratan untuk sidang tergempar. Dalam kegusaran. Untuk itu.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Rajah 5.a. sekali gus merasai buruk padah daripada tindakan mereka di luar batasan.8.3 Pihak Musyrikin Ingin Memperbaharui Perjanjian Tidak syak lagi. Keputusannya ialah menghantar pimpinan mereka Abu Sufian pada masa itu. Abu Sufian terus bertanya Budail: ”Kamu ini dari mana?” Abu Sufian mengesyaki yang beliau ini 100 .3: Madah wakil Bani Khuza‟ah Rasulullah s.

Jawab Abu Sufian: ”Selepas kau berpisah dari ku.w tapi jawab Abu Bakar: ”Aku tidak boleh berbuat apa pun.Mukminin: ”Itu adalah hamparan Rasulullah. manakala anaknya Hasan sedang merangkak di hadapannya. kata Abu Sufian: “Wahai Ali. maka kata Abu Sufian: ”Aku bersumpah demi Allah.w). kau ini musyrik najis. kau telah terkena sihir. maka jawab Umar: ”Apakah aku ini yang akan menjadi orang tengah untuk kamu? Demi Allah.a. kemudian beliau menemui Abu Bakar. tetapi Rasulullah tidak menjawab sepatah apa pun.a. apa lagi Ummu Habibah pun menggulung hamparan tadi. Setelah Budail berlepas ke Makkah. Jawab Budail: ”Aku bersiarsiar dengan Khuzaʹah di sekitar pantai tadi dan di sekeliling lembah -lembah ini”. Dengan itu beliau keluar dari situ dan terus menemui Rasulullah s. Dengan itu beliau terus ke tempat najis unta dipecahkannya. lantas beliau pergi menemui Umar dan beliau meminta Umar menolongnya dalam hal itu. 101 . pasti aku lakukan. setibanya di hadapan Ummu Habibah beliau pun mengayakan diri untuk duduk di atas hamparan Rasulullah (s. Tanya Abu Sufian yang penuh meragui: ”Bukankah kamu datang menemui Muhammad?”Kata beliau: ”Tidaklah”.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) datang menemui Rasulullah (s. sebenarnya kaulah orang paling mengasihi daku. meminta jasa baik beliau untuk menyampai hasratnya kepada Rasulullah s. pertama beliau datang menemui anak perempuannya. kalaulah aku tidak mempunyai apa pun selain debu-debu. Abu Sufian terus ke Madinah. Kemudian beliau datang menemui Ali bin Abi Talib. Abu Sufian berkata kepada teman yang mengiringiriya: ”Kalaulah Budail ini datang dari Madinah pasti tunggangannya memakan makanannya (alaf) yang mengandungi biji-biji al-Madinah”. namun dengannya pun cukup untuk ku tentangi kamu. Walau bagaimanapun. Budail telah menemui Muhammad”. Ummu Habibah. kata Ali pula: ”Celaka kau! Hai Abu Sufian. di masa itu Fatimah sedang duduk di sampingnya. maka kata Abu Sufian: “Kenapa wahai anakku apakah kau membencikan daku?” Maka jawab Ummu al. janganlah membiarkan daku pulang dengan hampa sahaja. daku memerlukan kau menjadi orang tengah. memang beliau dapati bijian al-Madinah di dalam kandungan najis.w).a. di hari ini aku datang memerlukan pertolonganmu. Abu Sufian menegur baginda. untuk menyampaikan hasrat ku kepada Muhammad.w.a.

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) sebenarnya Rasulullah sudah berazam hendak melakukan sesuatu di mana kami tidak berhak untuk berbicara dengannya lalu beliau berpaling ke arah Fatimah dengan berkata: ”Boleh tak engkau menyuruh anak engkau ini melindungi manusia ramai. aku mendapati keadaan semakin meruncing. kerana kau sendiri adalah pemimpin Banu Kinanah. aku tak tahulah apa nasihat yang baik untuk kau. Abu Sufian terasa dunia menjadi gelap dan berkata kepada Ali bin Abi Talib dalam keadaan serba kebingungan dan putus asa: ”Wahai Abu alHasan. Setibanya di pangkuan Quraisy. kemudian terus kepada Umar Ibni al-Khattab: Ku dapati beliau musuh yang rendah profail. namun demikian aku pun tak pasti apakah pendapatnya itu boleh memberi sesuatu kebaikan? Tanya mereka: ”Apakah nasihat beliau kepada kamu?ʹ Kata Abu Sufian: ”Beliau menyuruh aku meminta perlindungandaripada orang ramai. cuba kau nasihatkan daku. daku memohon perlindungan kalian. kemudian ku temui Ali bin Abi Talib. Lantas Abu Sufian pun beredar dari situ menuju ke masjid. tidak suatu pun yang ku perolehi. Kata hadirin: ”Celaka kau. aku tidak menyangkademikian. penasihat kau itu tak lebih dari 102 . beliau adalah yang terlembut di antara kesemua.w daripada bertindak. kemudian dia terus memecut untanya dan beredar”.a. Jawab Ali: ”Demi Allah. Pada masa itu. maka dengan itu beliau akan menjadi penghulu seluruh bangsa Arab hingga ke akhir zaman? Jawab Fatimah: Demi Allah mana boleh anak ku ini berbuat demikian. setelah itu aku menemui Ibnu Abi Quhafah. cuma aku tidak ada nasihat selain dari itu. tak sepatah yang dijawabnya. Tanya hadirin: ”Apakah Muhammad telah mempersetujuinya? Jawab Abu Sufian: Tidak. malah tiada siapa yang boleh menghalang Rasulullah s. beliau terus disoal dengan kata mereka: ”Apa yang kau capai. kemudian pulanglah ke tanah airmu. beliau pun sama. maka aku pun buatlah seperti yang beliau syorkan itu. ayuh pergilah pinta perlindungan daripada orang ramai. Beliau telah menasihati ku melakukan sesuatu. Tanya Abu Sufian: ”Apakah itu boleh memberi sesuatu yang baik untuk ku? Jawab Ali: ”Demi Allah. di sana beliau melaung: ”Wahai kalian. Jawab beliau: ”Aku menemui Muhammad untuk berbicara dengannya dan demi Allah.

Dari Mar al-Zahran tentera Islam menuju ke Makkah dengan memerintah alAbbas supaya membawa Abu Sufian ke suatu lembah untuk memerhati pergerakan tentera Islam dari atas tebing cerun bukit. baginda membuka puasanya. Maka kata Abu Sufian: ”Tak seorang punberdaya berhadapan dengan mereka ini. maka sampuk beliau: ”Apa peduli aku dengan Sulaim.000 orang yang kesemuanya dari kalangan para sahabat. Dari situ Baginda terus bergerak hingga sampai ke ”Mar al-Zahran dikenali juga sebagai Wadi Fatimah. Al-Abbas pun membawa Abu Sufian ke sana.4 Pergerakan Tentera Islam Ke Arah Makkah Sepuluh hari terakhir bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah Rasulullah pun bergerak keluar dari al-Madinah menuju ke Makkah dengan bala tentera seramai 10. Di situlah Rasulullah memerintah tentera berkhemah. Jawab alAbbas: ”Yang itulah Rasulullah bersama kaum Muhajirin dan Ansarnya. siapa mereka ini wahai al-Abbas?. hinggalah apabila baginda sampai ke al-Kadid. Dengan pandangan tajam Abu Sufian berkata: ”Subhanallah. Sambungnya lagi: Demi Allah! Wahai Abu al-Fadhl. maka tanya Abu Sufian: ”Siapa mereka itu? Jawabal-Abbas: ”Itu Muzainah!. 5. mereka menyalakan api. Kata Abu Sufian: ”Apa peduli aku dengan Muzainah. Rasulullah meneruskan perjalanannya dalam keadaan berpuasa. waktu sudah hampir Isyak. Hingga selesai semua Kabilah berlalu di situ dan diakhirnya Rasulullah memintas dari situ dalam satu kontinjen tentera yang serba hijau yang terdiri daripada kaum Muhajirin dan Ansar. maka sekalian tentera pun turut berbuka. Orang ramai pun turut berpuasa. ”kerajaan anak saudara mu 103 .PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) menambahkan cemuhan orang terhadap kau. kawasan air yang terletak di antara ‟Asafan dan al-Kadid. Bila tiba di situ. terdapat satu kabilah dengan panji-panjinya lantas beliau bertanya: ”Wahai Abbas itu siapa? Maka jawab Abbas seperti katanya: ”Itu Sulaim!. kira-kira ribuan api yang dinyalakan.8. Jawab Abu Sufian: ”Tidak! Demi Allah sebenarnya aku tak ada pilihan kecuali itu sahaja. Semasa Rasulullah singgah di situ. Lepas itu berlalu pula kabilah yang lain.

”Ayuh selamatkan kaum kau. Di antara mereka ada seorang dari kabilah Banu Bakar bernama Hamas bin Qais. kerana hari ini baginda telah datang dengan bala tentera yang belum pernah dilihat seramai ini. terus beliau melaung sekuatkuatnya: ”Wahai kalian Quraisy. Sewaktu Rasulullah melalui di hadapan Abu Sufian. Tempat itu dikenali sebagai al-Khandamah bertujuan memerangi kaum muslimin. Abu Sufian pun bergegas pulang ke Makkah. itu dia Muhammad telah datang dengan tenteranya yang belum pernah ku saksi sebelum ini.Jawab beliau: “Ya. apa yang boleh menyelamatkan kami sekiranya kami berada di dalam rumah mu ini?. al-Abbas berkata kepadanya. Kata al-Abbas: ”Wahai Abu Sufian! Itu adalah ”kenabian. 104 . Dalam pada itu. Jawab isterinya: ”Tak ada suatu pun yang boleh menghalang Muhammad dan sahabatsahabatnya. siapa yang berlindung di rumah Abu Sufian beliau adalah selamat. Sambung Abu Sufian: ”Siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan mengunci dari dalam. Safwan bin Umaiyah dan Suhail bin Amru. Jawab orang-orang Quraisy: ”Celaka engkau. di hari ini jangan kamu bersombong diri. lantas isterinya Hindun binti ‟Utbah menuju ke arahnya lantas menarik misainya dan berkata: ”Bunuh si gemuk yang tak berguna ini. Ayuh cepat.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) ini sudah menjadi agung di hari ini. segolongan Quraisy yang singkat pemikiran berkumpul dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Kata Abu Sufian pula: ”Binasalah kamu. maka sesiapa yang berlindung di rumah Abu Sufian beliau adalah selamat. itulah satu anugerah”. hodoh sungguh pengawal peninjau ini. sesampainya beliau ke sana. beliau sebelum ini bertugas mengumpul senjata. Jawab beliau: ”Kesemua ini untuk Muhammad dan sahabat-sahabatnya. di suatu hari pernah ditanya oleh isterinya: ”Kenapa kamu menyediakan apa yang ku lihat ini?. beliau juga terselamat dan sesiapa memasuki al-Masjid beliau juga selamat.

a. hinggalah kamu menemui daku di al-Safa”. beliau menunggu di situ hinggalah Rasulullah sampai. beliau diarah supaya memasuki Makkah dari sebelah atas di mana panji itu dipacakkan di al-Hajjun. Dengan itu.a. semasa berjalan Rasulullah s. Baginda Nabi Muhammad s.a. (ii) Arah Selatan Khalid bin al-Walid di sebelah kanan bersama-sama dengan beliau ialah Aslam. dengan pesanannya: “Kalau kamu dapati ada orang-orang Quraisy yang menghalang kamu. beliau diarah supaya mengambil jalan ”Butun al-Wadi. bergerak hingga bertemu dan berdepan dengan Rasulullah di Makkah.w telah meletakkan Saad bin Ubadah dan Ali bin Abi Talib bersama tenteramereka.a. Di situlah Rasulullah menyusun tenteranya. telah dikuasai tentera Rasulullah s.w telahpun bergerak hingga sampai ke Zi Tuwa atau Zi Tawa. genaplah keempat-empat penjuru. Muzainah. (iv) Arah Barat Dari arah barat pula. Ghaffar. 105 .w sentiasa menunduk kepalanya merendah diri kepada Allah. (iii) Arah Timur Abu Ubaidah bin al-Jarrah memimpin tentera pejalan kaki yang tidak membawa peralatan perang. kamu boleh bunuh mereka. Baginda meletakkan: (i) Arah Utara Al-Zubair bin al-Awwam diletakkan di sebelah utara. Juhainah dan beberapa kabilah-kabilah Arab yang lain. bersama-sama beliau ialah Panji Rasulullah. Salim.w.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) (a) Tentera Islam di Zi Tawa Rasulullah s. Diarahnya Khalid supaya memasuki Makkah dari sebelah bawah.

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

(b) Tentera Islam Memasuki Makkah

Setiap pasukan tentera Islam yang dibahagikan itu mengambil laluan masingmasing yang telah diarah kepada mereka. Adapun Khalid dan sahabatsahabatnya tetap menundukkan sesiapa sahaja yang menghalang, namun dua orang dari sahabatnya iaitu Kurz bin Jabir al-Fihri dan Khanis bin Khalid bin Rabi‟ah telah terkeluar dari kumpulannya, di mana mereka telah mengambil jalan lain menyebabkan mereka dibunuh. Golongan Quraisy yang singkat pemikiran telah bertembung dengan Khalid bin al-Walid dan sahabat-sahabatnya di alKhandamah. Justeru, berlakulah satu pertarungan kecil hingga terbunuh dua belas (12) orang musyrikin dan berakhir dengan kekalahan Quraisy. Khalid terus mara menggeledah penjuru Makkah, akhirnya beliau sampai ke hadapan Rasulullah di al-Safa. Manakala al-Zubair maju ke hadapan hingga sampai ke AlHajjun, di tepi masjid al-Fatah di mana beliau memacak panji Rasulullah (s.a.w). Beliau kemudiannya tidak ke mana-mana hinggalah Rasulullah datang.

(c) Rasulullah Memasuki Al-Masjid Al-Haram Setelah itu, Rasulullah pun bangun sedang kaum Muhajirin dan al-Ansar mengelilingi baginda dan memasuki masjid. Baginda terus menuju ke Hajar alAswad dan menyentuhnya dengan tangan baginda, kemudian bertawaf mengelilingi Kaabah, baginda menjatuhkan berhala-hala sebanyak 360 buah dari atas Kaabah, dengan busar panah (suatu riwayat –tongkatnya) yang di tangannya sambil berkata:

           ”Kebenaran telah datang dan kebatilan menghilang, sesungguhnya kebatilan itu telah terpadam. (al-Isra‟: 81) NDIRI 6.2

106

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

         ”Kebenaran telah datang dan kebatilan tiada lagi menjelang dan tiada pula ia berulang”. (Saba‟: 49)

Serentak dengan bacaan ayat-ayat mulia itu, maka berhala-hala pun jatuh dan tumbang, hancur berderai-derai. Rasulullah melakukan tawaf di sekeliling Kaabah dengan menunggang kenderaannya, di masa itu bertawaf dengan menunggang kenderaan belum diharamkan lagi di dalam syarak. Baginda hanya melakukan tawaf sahaja, apabila baginda menyempurnakan bilangan tawaf, Rasulullah terus memanggil Usman bin Talhah, baginda mengambil anak kunci Kaabah darinya dan disuruh membuka pintu Kaabah. Apabila baginda melangkah masuk baginda mendapati di dalamnya gambar-gambar, di antaranya gambar Nabi Ibrahim dan Ismail a.s yang sedang bersumpah dengan berhala.

Kata Rasulullah: “Allah memusnahkan mereka yang mengada-adakan semuanya ini? Demi Allah mereka tidak pun pernah bersumpah dengan berhala”. Kemudian Baginda terlihat ukiran kayu seekor burung merpati, terus Baginda memecahkannya, manakala gambar-gambar di dalam Kaabah diperintah supaya dipadamkannya.

Latihan

1. Bincangkan tentang strategi perletakan tentera yang telah dilakukan oleh Baginda Rasulullah di Zi Tawa. 2. Huraikan bagaimanakah caranya tentera Islam memasuki Kota Makkah.

107

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

(d) Ucapan Rasulullah Sebaik Bersolat di dalam Kaabah Baginda Rasulullah s.a.w setelah itu, menutup pintu Kaabah sedang baginda di dalam Kaabah bersama Usamah dan Bilal, di situ baginda berdiri dengan membelakang pintu Kaabah, apabila baginda melangkah ke depan dengan jarak tiga hasta baginda berhenti di situ, jadi dua tiang sebelah kirinya dan satu tiang berada di sebelah kanan baginda. Di belakang baginda tiga tiang, kerana alHaram di masa itu didirikan atas enam batang tiang. Baginda bersolat di situ, setelah baginda berjalan-jalan di dalam Kaabah, bertakbir di setiap penjurunya, menyebut kalimah Tauhid, kemudian barulah baginda membuka pintunya, di masa itu Quraisy sedang memenuhi ruang masjid secara bersaf menunggu apa yang hendak dilakukan oleh Rasulullah ke atas mereka. Rasulullah memegang lawang pintu Kaabah, sedang khalayak Quraisy menunggu di bawah, dengan sabdanya: ”Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu bagiNya, benar janjiNya, membantu hambaNya, mengalahkan golongan Ahzab sendiriNya, ingatlah setiap warisan lama, setiap warisan Jahiliah samada harta benda atau darah kesemuanya di bawah kakiku ini, kecuali penjaga Baitullah dan pemberi minum kepada Jemaah Haji. Ingatlah, pembunuhan tanpa hak adalah dendanya terlalu berat, iaitu seratus ekor unta, empat puluh darinya sedang sarat mengandung. Wahai kalian Quraisy, sesungguhnya Allah telah pun melenyapkan dari kamu kesombongan jahiliah, sikap bermegahan dengan baka keturunan, sebenarnya manusia adalah dari Adam sedang Adam adalah dari tanah”. Kemudian baginda membaca ayat:             

          ”Wahai manusia sesungguhnya Kami ciptakan kamu sebagai lelaki dan perempuan, dan Kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa berkabilah-kabilah 108

(Yusuf: 97) Mengumpul Maklumat  Isra‟ dan Mikraj diabadikan dalam sejarah sebagai suatu mukjizat agung yang dikurniakan Allah kepada Nabi Muhammad s. Justeru.a. apakah yang kamu fikirkan akan ku lakukan terhadap kamu semua? Jawab mereka: “Tentulah baik.  Peristiwa Hijrah membawa erti sangat besar kepada dunia Islam.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) untuk kamu berkenalan. (al-Hujuraat: 13) (e) Kemaafan yang Tiada Tolok Bandingnya Rasulullah menyambung ucapan baginda dengan sabdanya: “Wahai kalian Quraisy.a. Maka jawab Rasulullah: Sesungguhnya aku berkata kepada kalian seperti Yusof telah berkata kepada saudarasaudaranya: Tiada tempelak ke atas kamu di hari ini! Pergilah! Kamu semua adalah bebas.a. Hal ini terbukti di sebalik sikap toleransi Rasulullah s. Saidina Umar telah mengambil sempena hijrah ini sebagai taqwim yang menentukan kalendar umat Islam yang kekal ke hari kiamat.w melalui Perjanjian Hudaibiyah yang akhirnya membawa 109 .  Beralah bukan ertinya mengalah. bertolak ansur dan berdiplomasi bukan pula lambang kelemahan diri. sesungguhnya yang termulia dari kamu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Bijaksana”.w yang menyimpan pelbagai berita ghaib dan rahsia kekuasaanNya yang tidak terhingga.w di Kota Suci Madinah al-Munawwarah.  Perjanjian Aqabah pertama dan kedua adalah persefahaman yang bersejarah dalam pembentukan negara Islam pertama yang diasaskan Baginda Rasulullah s. kerana saudara seorang yang mulia anak kepada saudara yang mulia”.

5. Anda telah membaca hampir sebahagian tajuk sirah tahun 5 dan tahun enam. maka seluruh masyarakat turut mengikuti jejak langkah pimpinan mereka.a. Nabi Muhammad adalah seorang insan mulia teladan yang tiada setaranya di dunia ini. Latar belakang keinginan Rasulullah s. 1.t kepada umat Islam yang sanggup berkorban meninggalkan kota tersebut semasa hijrah yang lampau.w untuk melakukan umrah dan menziarahi Makkah setelah 6 tahun berhijrah darinya.  Rakyat yang baik adalah hasil daripada teladan dan contoh daripada pimpinan yang terbaik. Kemerdekaan Tanah Suci Makkah daripada penjajahan Jahiliah dan segalam sembahan yang syirik.w. Sebelum meneruskan pembacaan. 4. Hikmah di sebalik kemaafan Rasulullah di dalam Fathu Makkah sedangkan baginda amat berkuasa untuk menjatuhkan hukuman. Perjanjian Hudaibiyah dan peranannya dalam menjayakan misi Pembukaan Makkah al-Mukarramah. Namun.  Nabi Ibrahim a.a.w – Khatamul Anbiyak dimuliakan sebagai Pembuka Kota Makkah daripada penjajahan Jahiliah dan kegelapan syirik. 2. apabila di„pegang‟ oleh Rasulullah s. 3. Abu Sufian adalah pimpinan Quraisy Makkah yang asalnya menentang dakwah Islam.w. Bai‟ah Ridwan dan falsafahnya dalam perjuangan Islam.  Pembukaan Kota Suci Makkah adalah hadiah terbesar yang dikurniakan Allah s.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) pulangan yang sangat produktif kepada perkembangan dakwah di Semenanjung Tanah Arab.a. – Abu Anbiyak dimuliakan Allah sebagai jurubina pertama Kaabah sedang Nabi Muhammad s. 110 .  Kemaafan yang paling agung adalah di saat seseorang itu paling berkuasa menjatuhkan hukuman kepada pesalahnya.s. sila jawab soalan berikut.

Huraiannya adalah seperti di bawah.w adalah berkisar program-program utama dan projek-projek mega yang dikendalikan Rasulullah s. Semoga Sirah Rasul junjungan ini berperanan menjadi pengajaran dan contoh teladan kepada diri anda dan umat manusia amnya serta anak-anak didik anda khasnya di sekolah nanti.a. maka kali ini pengkajian anda tentang sirah Rasulullah s.w dan perkembangan Islam menjadi lebih kemas dan tersusun disokong oleh suasana politik yang stabil. kewujudan sebuah tapak atau negara yang kukuh di samping dokongan para sahabat yang tiada tolok bandingnya dalam lipatan sejarah dan tamadun Islam. Di dalam topik ini juga anda dapat melihat bagaimanakah proses dakwah Rasulullah s. baginda s. Nabi Muhammad telah menyempurnakan tugas baginda dan menyampaikan risalah suci Islam untuk tinggalan dan warisan umat baginda sebagaimana yang ditegaskan baginda di haji terakhir atau Hajjatul Wada‟ (Haji Perpisahan).PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Jika di dalam tajuk sebelum ini anda didedahkan dengan peristiwa agung Isra‟ dan Mikraj.w mengadap Allah Rabbul Jalil setelah baginda wafat pada tarikh yang sama dengan tarikh lahir dan tarikh ketibaan ke Madinah iaitu 12 Rabi‟ul Awal.9.1 Masjid Quba – Masjid Pertama Dalam Islam 111 . perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan Kota Suci Makkah.a.a. 5. 5.a.w setibanya baginda ke Madinah dan setelah tertabalnya baginda selaku ketua negara Islam di kota tersebut. Baginda pergi selama-lamanya pada tahun 11 Hijrah. Akhirnya. di samping anda memperolehi ilmu pengetahuan yang amat berguna di sebalik setiap peristiwa yang terakam abadi di dalam lipatan sejarah kehidupan insan mulia ini.9 PEMBINAAN MASJID PERTAMA Di antara masjid-masjid pertama dalam Islam ialah masjid Quba dan masjid Nabawi. proses Hijrah umat Islam ke Madinah.

a • Kedudukan : Selatan Pusat Bandar Madinah (kira-kira 10km darinya) • Tempoh Siap : 5 hari (Ada riwayat menyatakan 14 dan 22 hari) • Tarikh Mula : 12 Rabiul Awal Tahun 1 Hijriah (Isnin) • Tarikh Siap : 16 Rabiul Awal Tahun 1 Hijriah (Jumaat) • Keluasan : 50 meter persegi (50 meter panjang dan lebar) • Ketinggian : 1 meter dari aras permukaan tanah • Jolokan Nama : Masjid Dibina Atas Asas Takwa 112 . hingga projek itu dijalankan tanpa memerlukan masa untuk menyimpan dana atau “mesyuarat” yang berjelajela.a.w dan Sahabat r.1). AKTIVITI 7.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Hj.1 Apakah kepentingan HIJRAH dalam proses dakwah? Cuba anda fikirkan kebaikan-kebaikan yang ada setelah anda melakukan HIJRAH di dalam diri anda! Berikut adalah maklumat-maklumat mengenai Masjid Quba: • Nama Projek : Pembinaan Masjid Quba • Pemaju : Nabi Muhammad s. Pembinaan ini merupakan suatu titik penting terhadap kepentingan pembinaan masjid dalam membina sebuah negara dan masyarakat yang bersatu padu. Zainal Arifin Abbas dalam bukunya berjudul Sejarah dan Perjuangan Nabi Muhammad (1970) ada mengisahkan serba sedikit mengenai program pertama yang diuruskan Nabi Muhammad setibanya baginda di Madinah al-Munawwarah iaitu projek pembinaan Masjid Quba (rujuk Rajah 7.

. Masjid Quba diabadikan pembinaannya dalam al-Quran sebagai masjid pertama yang didirikan atas asas ketakwaan pada Allah s. 1 113 . Nabi meneruskan hijrah Baginda s..a.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Rajah 5.w. Quba pada masa dahulu belum dimasukkan dalam persempadanan Kota Madinah lagi.4: Masjid Quba di bandar Madinah pada masa kini yang telah dibina dalam saiz dan reka bentuk lebih besar di atas tapak yang asal. Di sana terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri (mensucikan jiwa). Ia seperti mana yang ditegaskan Allah Azza Wajalla dalam firmanNya berbunyi:                       “. Itulah solat Jumaat pertama sesudah Hijrah dan hari ini lokasi solat Jumaat bersejarah itu dikenali sebagai Masjid Jumaat. (al-Taubah: 108) Setelah Baginda Nabi Muhammad s. mereka sempat bersolat Jumaat di Kampung Bani Salim bin „Auf yang hanya terletak kira-kira 1km daripada Masjid Quba.w menunggang unta kesayangannya al-Qaswa‟ menuju lokasi hijrah terakhir iaitu Kota Suci Madinah.Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba) sejak hari pertama adalah lebih patut bagimu bersolat di dalamnya.t.a. Dan Allah amat menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya”. Hijrah Nabi masih belum berakhir lagi.w menyudahkan bersama para sahabat pembinaan masjid Quba. Jadi. maka berangkatlah baginda menuju kota Hijrah Madinah dan dalam perjalanan itu. Untuk pengetahuan semua pembaca.

Huraikan sejarah pembinaan Masjid al-Nabawi.2 Pembinaan Masjid Al-Nabawi Muhammad al-Ghazaliy (1996) menyebutkan bahawa pekerjaan pertama yang dilaksanakan oleh Rasulullah s.w. Menurut riwayat.a. 2.w ialah membangunkan masjid untuk mengembangkan syiar Islam yang selama ini terus-menerus dimusuhi dan diperangi. ketika itu kiblat masih ke arah Baitul Maqdis.a. Akhirnya tampillah Abu Bakar al-Siddik r. Dari tempat kiblat hingga bahagian belakang 114 .a. Masjid adalah tempat manusia berhubungan dengan Tuhannya dan tempat manusia membersihkan hati dari berbagai macam kekotoran dan dosa. Rasulullah s.w membangun masjid baginda di tempat unta baginda berhenti pada saat kedatangan baginda s.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Cuba bincangkan soalan berikut. tetapi baginda menolak dan tetap hendak membayar harganya yang berjumlah 10 dinar emas.w di Madinah (rujuk Rajah 7. Berikan huraian mengenai Masjid Quba.t.w segera memerintahkan penebangan pohon-pohon kurma dan pembongkaran kuburan yang terdapat di tanah itu hingga rata. 1.w dengan bersedekah demi keredaan Allah s. Pohon-pohon kurma yang telah ditebang kemudian dipasang berjejer sebagai kiblat bagi masjid yang sedang dibangun.a menghulurkan harta wakaf 10 dinar bagi pembinaan Masjid Nabawi yang bersejarah itu. Pada mulanya pemilik tanah itu ingin menyerahkannya kepada Rasulullah s. sebidang tanah milik dua orang asuhan As‟ad bin Zurarah. Setelah status tanah itu diselesaikan. tanah tersebut ditumbuhi pohon-pohon kurma liar dan di dalamnya terdapat beberapa buah kuburan orang-orang musyrik. Mereka berdua adalah anak yatim bernama Sahal dan Suhail.2).a. Lokasinya ialah di Mirbad.a.9. Sebelum dibangunkan masjid. Rasulullah s. 5.

a.w dan para sahabatnya turut serta mengangkut batu-bata yang lain dengan bahu mereka untuk menghilangkan letih dan penat. manakala tiang115 . panjangnya lebih kurang 100 hasta. demikian pula di bahagian tepi kanan dan tepi kirinya. Rasulullah s.5: Masjid Nabawi Di Bandar Madinah Pada Masa Kini Telah Dibina Dalam Saiz dan Reka Bentuk Lebih Besar Kegiatan kerja para Sahabat semakin berlipat ganda setelah mereka menyaksikan Rasulullah s. tanahnya digali sedalam 3 hasta.a. Itu merupakan perbuatan kita yang sesat ! Masjid tersebut selesai dibangun dalam bentuk yang amat sederhana. Lantainya terbuat daripada kerikil dan pasir. kemudian dipasang batu-bata. Limpahkan keampunanMu kepada kaum Ansar dan Muhajirin! Rajah 5. tidak ada kehidupan bahagia selain kehidupan Akhirat. mereka menyanyikan bait-bait syair yang indah bermaksud: Ya Allah. Bahagian kanan dan kiri diperkukuhkan dengan batu dan untuk pemasangan asas (foundation).w juga memeras tenaga seperti mereka dan tidak mengistimewakan diri. Mereka sedemikian kagum hingga ada seorang yang bersyair sebagai berikut: Jika kita duduk sedangkan Rasul bekerja giat. selama bekerja mengangkut batu-bata. Atapnya pula diperbuat daripada pelepah dan dedaun kurma.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) masjid.

namun bangunan masjid yang amat sederhana itulah yang telah mengasuh manusia-manusia beriman teguh dan disebut Syed Qutub r.3 Pengajaran Daripada Pembinaan Masjid Pertama Berikut adalah pengajaran-pengajaran yang boleh kita renungkan hasil daripada pembinaan masjid pertama iaitu Masjid Quba: a) Keikhlasan membina masjid adalah rahsia kehebatan masjid yang pertama. 5.a sebagai Jil al-Quran al-Farid atau Generasi al-Quran Yang Unik. jentera perpaduan dan pusat setempat yang memberi khidmat sosial kepada seluruh warga umat Islam. fizikal dan material seiring dengan peranannya sebagai tempat beribadat. Ringkasnya. baginda telah menguruskan pula pembinaan Masjid Nabawi sebagai masjid kedua yang dibina Nabi bersama para sahabat r. spiritual.a. b) Masjid adalah pusat perhubungan dan perpaduan rakyat. Masjid itu terletak di pintu masuk Kota Madinah al-Munawwarah. Di dalam sejarah Islam. masjid berfungsi sebagai pusat penjanaan mental. masjid juga berfungsi menjadi 116 . madrasah dan pusat perhubungan dan perpaduan rakyat.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) tiangnya diperbuat daripada batang pokok kurma. Bila hujan turun mungkin tanahnya akan menjadi berlumpur dan mengundang binatang tertentu untuk berteduh atau lalu di situ. c) Masjid adalah lambang kekuatan. masjid yang pertama didirikan semasa peristiwa Hijrah Nabi Muhammad s.9. para sahabat nabi dan para salaf dahulu lebih mengutamakan usaha membersihkan dan meluruskan jiwa dan mental manusia daripada memikirkan pembangunan masjid-masjid yang megah dan mewah serta jauh sekali sebagai pusat-pusat perlancongan.a. Justeru. Setelah sampai baginda Nabi ke Kota Suci Madinah. Biarpun fizikal masjid Nabi pada zaman itu begitu ringkas. d) Di samping masjid bertindak sebagai pusat perhubungan hamba dengan Tuhannya dan muslimin sesama mereka.w ialah Masjid Quba.

Faktor-faktor kekurangan sambutan anak-anak muda ke masjid. Langkah-langkah efektif bagi mengembalikan kegemilangan masjid-masjid sekarang ini sebagaimana zaman yang silam. Zainal Arifin Abbas (1970) menyebutkan bahawa Program Persaudaraan Antara Muhajirin (golongan Muslimin yang berhijrah ke Makkah) dan Ansar (golongan Muslimin yang membantu di Madinah) berlangsung setelah 5 atau 8 bulan baginda menetap di Madinah.10 PERSAUDARAAN MUHAJIRIN DAN ANSAR Persaudaraan Muhajirin dan Ansar terjalin semasa peristiwa Hijrah.w melibatkan 40 hingga 50 persaudaraan di mana dua orang terlibat dalam satu 117 .10.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) jambatan penghubung antara umat Islam dengan bukan Islam yang ingin berkenalan atau mempelajari agama yang suci murni ini. e) Abu Bakar al-Siddiq telah mendahului para Sahabat yang lain dalam memberikan sumbangan wakaf sebanyak 10 dinar emas yang pertama bagi membeli tapak masjid Nabi tersebut. bincangkan: 1. Perbincangan Setelah anda membaca kisah tentang pembinaan masjid yang pertama. 5. Berikut ialah huraiannya. 5. Program ini dilancarkan oleh Nabi s. Ini melambangkan kepentingan institusi wakaf dalam Islam sebagai pemangkin ekonomi dan kesejahteraan umat Islam sejagat. 2.a.1 Konsep Program Persaudaraan Hj.

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) saudara. Persaudaraan ini bukan sekadar ikatan berbentuk lahiriah. Melalui program ini. namun ia adalah ikatan persaudaraan berteraskan keimanan kepada Tuhan dan RasulNya. 5. Ini kerana persaudaraan yang digagaskan Rasulullah s. Muhammad Al-Ghazaliy (1996) menambah bahawa program murni ini melibatkan kelompok umat Islam sesama sendiri dengan dibina atas dasar persaudaraan yang sempurna.t. hingga setiap individu akan bertindak dan bergerak dengan ruh dan semangat kekitaan hingga sanggup berkhidmat demi kemaslahatan dan aspirasi masyarakat Madinah seluruhnya”.w berteraskan keimanan yang tulus kepada Allah dan bertunjangkan Islam yang murni.a. Justeru. hak perwarisan sesama saudara seislam telah dimansuhkan dengan sistem faraid yang lebih kemas dan teratur setelah itu.a.w antaranya:- (a) Melenyapkan fanatisme kesukuan atau semangat Asabiyah Jahiliah yang berpaksikan pengabdian diri kepada lain daripada Allah s. Namun.2 Objektif Program Persaudaraan Terdapat beberapa objektif yang murni di sebalik program persaudaraan yang dilancarkan Nabi Muhammad s.10. mereka yang bersaudara berhak mendapatkan hak perwarisan daripada saudaranya pada permulaan ia dilancarkan.w. Program Persaudaraan ini bermaksud: “Persaudaraan yang mampu mengikis perasaan keakuan dalam diri. runtuhlah anasir-anasir kedaerahan dan sikap perkauman. (b) Menghapuskan sengketa dan memadamkan api permusuhan selama ini antara kaum Aus dan Khazraj di Madinah dengan melibatkan pihak ketiga iaitu 118 .

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

kaum Muhajirin daripada Makkah. Dengan itu, hubungan Aus dan Khazraj akan menjadi bertambah intim dan akrab.

(c) Mewujudkan persaudaraan yang berbentuk amali dan praktikal yang mementingkan kebajikan atau kemaslahatan bersama sekali gus mengikis perasaan „Ananiah‟ atau keakuan lantaran persaudaraan sejati bukan sekadar bermodalkan ucapan puitis dan kata-kata yang indah tetapi berhajatkan pengorbanan dan bakti luhur yang tercurah kepada saudara seislamnya.

(d)

Mengelakkan

campurtangan

dan

eksploitasi

puak

Yahudi

yang

mengapiapikan permusuhan antara Aus dan Khazraj selama ini bagi menjual senjata-senjata peperangan dan dalam masa yang sama mengautkan keuntungan daripadanya.

(e) Mewujudkan semangat bantu-membantu atas kebajikan dan ketakwaan terutama kepada golongan yang masih daif dan lemah seperti kaum Muhajirin yang baru berhijrah ke Madinah tanpa sebarang sumber kehidupan dan ekonomi yang kukuh. Melalui program ini, kaum Ansar boleh membantu kaum Muhajirin dengan bantuan kewangan, penginapan atau logistik dan makan pakai mereka. Imam al-Bukhari ada meriwayatkan ketulusan hati Saad bin al-Rabi‟ r.a daripada Ansar yang sanggup mengorbankan apa sahaja harta miliknya kepada Abdul Rahman bin Auf r.a dengan kata Saad; “Aku adalah di kalangan golongan Ansar yang mempunyai banyak harta. Oleh itu, hartaku ini akan kubahagikan kepada dua bahagian. Satu bahagian untukmu dan satu bahagian lagi untukmu. Aku juga mempunyai dua orang isteri. Lihatlah yang mana satu yang engkau berkenan. Sebutkan sahaja namanya. Akan kuceraikan untukmu agar apabila tamat iddahnya nanti, bolehlah engkau mengahwininya”. Abdul Rahman bin Auf r.a lantas menjawab; “Semoga Allah memberkati keluarga dan kekayaan dikau! Daku hanya ingin tahu di manakah letaknya pasar di kota kalian? Aku ingin berniaga di sana!”.

119

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

Program persaudaraan ini melibatkan Rasulullah s.a.w bersama Ali bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Zaid, Abu Bakar dengan Kharijah, Umar dengan „Utban dan begitulah seterusnya. (Sila rujuk kitab Sirah untuk keterangan lebih terperinci).

Anda boleh rehat dulu, kemudian bincangkan soalan seterusnya.

Latihan

1. Apakah pengajaran yang diperolehi daripada pembinaan masjid pertama? 2. Bincangkan tentang objektif program persaudaraan.

5.10.3 Pengajaran Daripada Program Persaudaraan

Secara umumnya, dapatlah kita mempelajari perkara-perkara berikut daripada Program Persaudaraan di Madinah ini, antaranya (rujuk Rajah 5.6)

120

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

Rajah 5.6: Pengajaran dari program persaudaraan

121

Hal ini dapat dilihat daripada noktah-noktah berikut:- (a) Negara Madinah atau Kota Madinah dikenali dahulunya sebagai Yathrib.w. Muhajirin. 5.w dalam tempoh yang begitu singkat setelah berlaku peristiwa Hijrah tanpa ditunda-tunda dan memerlukan jangka masa persiapan yang begitu lama.w bagi meniup ruh keimanan dan kekuatan di dalam kota tersebut serta seisi warganya.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Aktiviti Tutorial Sediakan laporan ringkas mengenai peserta-peserta yang terbabit dalam Program Persaudaraan di Madinah al-Munawwarah. Ini terbukti melalui pembentukan negara Madinah yang disusunkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad s.w adalah seorang ketua Negara Madinah yang terulung dan pemimpin politik yang sangat sarat dengan visi.t.1 Langkah-Langkah Bagi Pembentukan Negara Nabi Muhammad s. Namun nama lama itu ditukar Nabi Muhammad s.a. Ini adalah kerana peri pentingnya pembentukan sesebuah negara dan amat berhajatnya umat Islam dan penduduk sesebuah negara Islam diuruskan melalui Siyasah Syariah (Sistem Politik Islam) yang mantap dan kemas.11 PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH Berikut ialah huraian pembetukan negara Madinah. 122 . (b) Populasi Negara Madinah adalah terdiri daripada orang-orang Ansar.11.a.a. misi dan ambisi yang sistematik tanpa menolak peranan utamanya adalah sebagai utusan Allah s. 5. Yahudi dan bangsa Arab atau orang asing yang lain.

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

(c) Pembentukan Negara Madinah diperkukuhkan dengan beberapa langkah dan pelan strategik yang mantap iaitu:i. Mendirikan sebuah masjid sebagai tempat orang Islam beribadat dan tempat Rasulullah s.a.w menyampaikan ajaran Islam serta pusat pentadbiran negara Madinah. ii. Mengikat tali persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin, bagi mewujudkan persefahaman dan membantu kaum Muhajirin memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar. iii. Mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya sama-sama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar.

(d) Pembentukan Negara Madinah diperkukuhkan lagi dengan Piagam Madinah yang merupakan piagam bertulis yang pertama di dunia. Tajuk mengenai Piagam Madinah telah pun kita bicarakan pada topik 6 yang lalu secara panjang lebar.

(e) Piagam Madinah ini adalah pemuafakatan bertulis antara pelbagai kaum dan masyarakat majmuk yang berlatarbelakangkan agama, adat dan budaya berbeza di kota itu.

5.11.2 Analisa Umum Pembentukan Negara dan Piagamnya

Melalui analisa dan penelitian yang terperinci terhadap pembentukan negara Madinah dan penstrukturan Piagam Madinah seperti mana yang disebutkan sebelum ini dalam topik 6 dan 7 ini, ia menjelaskan:-

(a) Kerjasama dan semangat toleransi yang jitu yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah s.a.w di kalangan para penduduk Kota Madinah yang terdiri daripada masyarakat majmuk yang berbilang bangsa dan agama. Jelas dan zahirnya, tidak ada perbezaan sama sekali antara orang-orang Islam dengan orang-orang bukan Islam dalam memikul tanggungjawab menjaga kemaslahatan negara ini. 123

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

(b) Di sini juga dapat dilihat bahawa sebenarnya Rasulullah s.a.w merupakan seorang pemimpin yang sangat berwibawa dan berkaliber dalam pembentukan sistem undang-undang yang ideal dan signifikan dengan kehendak negara dan kebajikan rakyat malah sistem tersebut merupakan sistem undang-undang yang pertama dan terulung di dalam sejarah Islam malah sejarah ketamadunan manusia.

(c) Dengan termeterainya Piagam Madinah yang sistematik ini, maka orangorang Yahudi tidak dibenarkan keluar berperang melainkan dengan keizinan Ketua Negara iaitu Rasulullah s.a.w sendiri agar tidak berlaku sebarang insiden atau kes yang boleh mengganggu gugat kestabilan politik dan keamanan sesebuah negara.

(d) Piagam ini juga menekankan aspek kerjasama, toleransi, kemuafakatan, ruh bantu membantu dalam kebaikan dan bekerjasama bagi membanteras kegiatan yang merosakkan keamanan sesebuah negara dengan semangat muhibbah dan cintakan tanahair itu sendiri.

Latihan

i.

Berikan huraian yang ringkas mengenai program persaudaraan yang telah dilakukan oleh Rasullullah s.a.w.

ii.

Apakah

pengajaran

yang

kita

perolehi

hasil

daripada

program

persaudaraan tersebut?

124

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR)

5.12 PERKEMBANGAN ISLAM DI ZAMAN NABI S.A.W

Tajuk-tajuk kecil yang berikut menghuraikan perkembangan Islam di zaman Nabi s.a.w.

5.12.1 Senario Selepas Pembukaan Kota Makkah

Muhammad Mukhtar Syafie dan Ghazali Basri (1983) menjelaskan bahawa peristiwa Pembukaan Kota Suci Makkah pada tahun ke lapan Hijrah adalah momentum baru dan janakuasa yang begitu hebat impaknya dalam

perkembangan Islam di Semenanjung Tanah Arab sepenuhnya bahkan melewati kerajaan Rom, Parsi, Mesir, Habsyah dan sekitarnya. Sebelumnya tentangan dan serangan dilancarkan oleh kaum Musyrikin Makkah daripada kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Namun, majoriti mereka telah memeluk agama Islam dalam peristiwa Fathu Makkah itu dan kota suci itu aman daripada segala syirik dan jahiliah bahkan ia bertindak menjadi nadi baru kepada penyebaran dakwah dengan rancaknya. Tambahan pula, kedudukannya di pusat dunia dan kewujudan Ka‟bah sebagai qiblat umat Islam serta lokasi ibadat haji saban tahun, mengundang jemaah yang ramai untuk menghayati syariat Islam yang suci ini.

Dalam pada itu, perkembangan Islam setelah pembukaan Makkah turut didorong oleh siri al-Ghazawat atau peperangan dan jihad menegakkan kalimah Allah s.w.t serta memadamkan sebarang cubaan ke arah menggagalkan penyebaran dakwah Islam ke seluruh Tanah Arab.

125

Ramai yang pulang ke Taif semula termasuk pemimpinnya Malik bin „Auf.w melaungkan. Ada juga yang lari semula ke Makkah ketakutan.a.w bergerak pulang ke Makkah. Faktornya adalah kerana sikap keangkuhan Bani Hawazin dan Thaqif di Taif cuba menyekat penyebaran Islam. 4. Banyak harta rampasan yang diperolehi dan tawanan perang. Perang Tabuk berlaku pada tahun ke 9 Hijrah. 7. Perang Hunain tamat dengan kekalahan pihak musuh. 1. 6. Kemuncaknya. 2. Akhirnya.3 untuk peristiwa-peristiwa penting. baginda berteriak.w. Malik bin „Auf bersama-sama para pengikutnya menemui Rasulullah s. 5. “Daku Nabi Tiada Dusta! Akulah cucunda Abdul Mutalib!” Sambil melontarkan pasir di genggaman tangan baginda.a. Bil. 2. Berlaku pada bulan Syawal tahun ke 8 Hijrah. Rasulullah s. 4. Justeru. Dalam perjalanan.w berjanji akan membatalkan hasrat menyerang mereka dengan syarat mereka menyerah kalah secara aman. Rasulullah s. tentera Islam pada awalnya digempur secara mengejut oleh tentera musuh. Tujuannya adalah untuk menyekat kekuasaan kerajaan 2 Perang Taif 3 Perang Tabuk 126 .a. seramai 12 ribu umat Islam telah keluar ke Hunain termasuk penduduk Makkah yang baru memeluk Islam.w untuk menyatakan keislaman mereka. 8. 2. Peperangan terakhir yang disertai oleh Nabi Muhammad s. Disebabkan terlalu yakin dengan bilangan yang ramai. mereka membahagikan harta rampasan perang sesama tentera Islam termasuk kaum muallaf. 3. Berlaku pada bulan Syawal tahun ke 8 Hijrah dan rentetan daripada Perang Hunain. “Binasalah kamu!”. setibanya mereka di Ja‟ranah.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Rujuk Jadual 5. 8. 5. barulah Baginda s. Lalu mereka pun menghantar utusan untuk rundingan damai dan meminta agar tanaman mereka tidak dimusnahkan. 4. 9. Malik bin „Auf masih belum berpuas hati dengan Perang Hunain. Kesemuanya dibawa ke Ja‟ranah (15km dari Makkah) untuk diagihkan. Dia sekali lagi mengatur persiapan untuk serangan balas ke atas umat Islam dari kubu kuatnya di Taif. 3. 6. 7. pihak musuh seramai 4 ribu orang telah berkubu di Hunain bagi melancarkan serangan mengejut ke atas umat Islam.w mengancam penduduk Taif dengan pembinasaan kebun buah-buahan dan tanaman mereka sekiranya mereka degil.a. Setelah itu. Ramai juga tentera Islam yang syahid di situ.a.a. Akhirnya. 1. Nabi s. Berlaku setelah kepulangan tentera Islam dari Perang Mu‟tah di Jordan. 1 Peperangan/ Peristiwa Perang Hunain Huraian 1. 3.

Apabila tentera Romawi mendapat tahu kemaraan tentera Islam ke sempadan negara mereka. Ibn Sa‟ad dalam kitab Tabaqat Kubra telah menyenaraikan seramai 60 rombongan telah menemui Rasulullah s.a.3 : Beberapa Peperangan dan Peristiwa Penting yang Berlaku dalam Usaha Penyebaran Islam di Tanah Arab [Sumber: Mengenal Islam oleh Muhammad Mukhtar Syafie dan Ghazali Basri (1982)] 127 . Walau bagaimanapun. Perang Tabuk selesai pada bulan Zulkaedah tahun 9 Hijriah.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Rom yang berada di Negara Syam yang menggunakan sempadan Tanah Arab itu untuk menyerang Tanah Arab. 5.a. Perang Tabuk dilatari oleh musim buah-buahan yang ranum dan sedia dipetik. Kebanyakan ketua-ketua kabilah itu menyebarkan pula Islam kepada kaumnya pulang lalu 5 Tahun Delegasi atau „Am al-Wufud Jadual 5. Di samping itu. Antaranya. 2.w bersama 30 ribu tentera Islam telah singgah di Tabuk. 6.w bertindak mengajak para pembesar di wilayah tersebut untuk memeluk Islam atau memberi jaminan keselamatan nyawa dan harta sekiranya mereka menyerah diri. 8. mereka pun pulang ke Madinah dengan selamatnya. 2. 1. Setelah keadaan didapati stabil.w mengutuskan Abu Bakar r. Menjelang ibadat haji pada tahun 9 Hijrah. Tahun ke 9 Hijrah digelar sebagai Tahun Ketibaan Delegasi atau Rombongan dari serata pelusuk Tanah Arab. Tentera Islam bermukim di Tabuk selama 20 hari lamanya. Nabi s. 4.a untuk memimpin jemaah haji ke Makkah. Rasulullah s. maka mereka berasa gentar lalu menarik diri untuk bertempur.a. Setiap kabilah tiba ke Madinah al-Munawwarah bagi mengisytiharkan kemasukan mereka ke dalam agama Islam. 7.a bahawa ibadat haji adalah dilarang bagi orang-orang bukan Islam tahun hadapan. 4 Ibadat Haji Pimpinan Saidina Abu Bakar 1. 3. Rasulullah s. 9.  Bani Tamim  Bani „Amir  Bani Saad  Abdul Qais  Bani Hanifah  Bani Zubaid  Bani al-Harith bin Kaab  Adi bin Hatim dan lain-lain lagi 5. 10. Baginda ingin mengisytiharkan melalui Abu Bakar r. tentera Islam tidak pula mengejar mereka.w bagi tujuan itu.a. perjalanan yang jauh dan kekuatan tentera Rom.

w sendiri pernah dibaling batu oleh kaum Bani Thaqif dan Hawazin di Taif ketika berdakwah kepada mereka. Perancangan dan strategi sangat penting dalam usaha dakwah Islam. penduduk Taif tunduk juga kepada Islam dan berbakti kepada agama yang tercinta. Baginda ditawarkan kehancuran penentangnya oleh malaikat tetapi baginda hanya menjawab: “Mereka tidak mengetahui apa-apa! Kelak.t adalah kunci kemenangannya. mungkin zuriat mereka bakal memeluk Islam”. iii. Perjuangan Islam tidak mungkin terjadi tanpa pengorbanan dan jihad yang tinggi. ii.w. Umat Islam perlu senantiasa bersiap sedia menghadapi segala mara bahaya daripada pihak musuh biarpun keadaan aman dan stabil. Kesabaran dan ketabahan hati serta tawakkal yang tinggi pada Ilahi memandu seseorang insan ke jalan kemenangan dan kejayaan. vi. vii. Dewasa ini.a. Usah sekali-kali kecewa dan putus harapan di jalan dakwah atau bidang pendidikan anda! Nabi Muhammad s. Puncanya adalah umat Islam tidak lagi mengamalkan Islam sepenuhnya.a.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 5. Ia bukanlah hanya sekadar menyerah pada takdir dan suratan Yang Kuasa. Islam tidak lagi digeruni dan dipandang hebat oleh kuasa-kuasa besar dunia.w.2 Pengajaran Daripada Sirah Daripada siri peperangan dan peristiwa yang berlaku di sebalik perkembangan Islam di zaman Nabi s. Bilangan yang ramai tidak menjamin kemenangan tentera dalam peperangan sekiranya jiwa mereka berasa terlalu yakin pada kekuatan diri hingga leka dengan kuasa dan iradah Allah s. Ramuan itulah yang menjadi resepi kecemerlangan generasi umat Islam yang silam.12. v. Kekuatan Islam mula disedari oleh kuasa-kuasa besar seperti Rom dan Parsi bagi menandakan sinar Islam yang gemilang di bawah pimpinan Nabi s. Akhirnya. iv.a.w khususnya setelah pembukaan Kota Suci Makkah dapatlah kita mempelajari daripada Sirah Rasul ini beberapa panduan: i. 128 .

a.w pada tahun ke 10 Hijrah sebelum kewafatan Baginda. Apakah pelajaran berharga daripadanya? (b) Benarkah Islam tersebar melalui mata pedang? Sila kemukakan hujah-hujah balas anda kepada dakwaan ini.w telah pun memberi isyarat akan pemergiannya selama-lamanya dengan ucapannya: 129 . Baginda s. Latihan (a) Bincangkan kisah tiga pemuda Islam yang tidak mengikuti Perang Tabuk.a. baginda Nabi s. baginda berjaya menyatukan penduduk Tanah Arab dengan keimanan dan tauhid.w telah mengisytiharkan hasratnya untuk menunaikan haji kali pertama setelah berhijrah ke Madinah. 5. 5. Nabi s.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Dalam tempoh kurang 10 tahun di Madinah.1 Haji Perpisahan Haji perpisahan atau Hajjah al-Wada‟ adalah jolokan kepada ibadat haji yang dilaksanakan Nabi Muhammad s.w. Pengumumantersebut telah menarik minat kira-kira 90 ribu umat Islam untuk menyertai ibadat haji yang julung-julung kali dipimpin Nabi s. (Riwayat al-Bukhari) Saat di Padang Arafah.w mengajar para jemaah haji tentang caracara mengerjakan haji dengan kenyataan baginda berbunyi: ُ “Ambillah daripadaku amalan haji kamu”.13 HAJI PERPISAHAN DAN KEWAFATAN NABI Berikut ialah huraiannya.a. Dalam musim haji inilah.a.13.a.

tunaikan haji ke rumah Tuhan kamu dan taatilah pemerintah-pemeritah kamu nescaya masuklah kamu ke dalam syurga Tuhan kamu. dengarlah kata-kataku ini. Bertaqwalah kamu kepada Allah demi melaksanakan hak kaum wanita. dan tiada umat lain selain dari kamu. maka apa yang nak kamu jawab?” 130 . berpuasalah kamu di bulan Ramadhan. tunaikanlah fardu sembahyang lima waktu. sesungguhnya tiada nabi selepas ku ini. sebenarnya aku tidak tahu berkemungkinan aku tidak akan menemui kamu kalian selama-lamanya selepas tahun ini. Wahai kalian manusia. tunaikan zakat harta kamu dengan penuh kerelaan hati. Kamu semua akan ditanya esok mengenai perihal diriku.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) “Wahai sekalian manusia. Sesungguhnya darah kamu dan harta kamu adalah haram ke atas kamu sama seperti haramnya hari kamu ini di bulan kamu ini dan bumi kamu ini. Ketahuilah bahawa semua perkara mengenai urusan jahiliah tertanam di bawah kaki ku ini. kamu kewajipan memberi rezeki dan pakaian dengan baik. lantaran kamu telah mengambil mereka sebagai isteri dalam bentuk amanah Allah. Dan sesungguhnya telah ku tinggalkan pada kamu sesuatu di mana kamu tidak akan sesat selepas ini seandainya kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah. kejadiannya terjadi di mana beliau ini dibunuh semasa sedang mengambil susuan dari ibu susuannya Banu Saad. Sekiranya mereka berbuat demikian maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak parah. ke atas mereka. dan kaum wanita pula berkewajipan menjaga supaya tidak seorang pun manusia yang kamu benci dibenarkan masuk ke bilik kamu. beringatlah supaya kamu menyembah Tuhan kamu. darah-darah jahiliah adalah tertanam dan darah jahiliah yang mulamula sekali yang ku hapuskan ialah darah Ibn Rabiah bin al-Harith. dan riba pertama yang ku hapuskan ialah riba Abbas bin Abdul Mutalib malah kesemuanya dihapuskan sama sekali. kamu halal berseketiduran dengan mereka melalui sebutan nama Allah. dan riba jahiliah juga dihapuskan.

Berikan huraian ringkas mengenai Haji Perpisahan atau Hajjah al.t itu. (sebanyak tiga kali.t melalui utusanNya Nabi Muhammad s.w. Perbincangan NDIRI 7. 131 . “Allahumma Fasyhad!!” yakni. (al-Maidah: 3) Semasa Umar mendengar firman Allah s. “Ya Allah Ya Tuhanku.) Sejurus setelah itu di Padang Arafah jugalah. Dengan mengangkat jari telunjuknya ke arah langit dan berkata ke hadapan orang ramai. Wahyu tersebut berbunyi:             “Pada hari ini.a.Wada‟.4 1. mengapa beliau menangis? Jawab beliau: “Kerana selepas kesempurnaan akan menyusul pula kekurangan”. Persaksikanlah”. beliau terus menangis dan setelah ditanya.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Maka kata mereka semua: “Kami menyaksikan bahawa engkau telahpun menyampaikan.w.w. menunaikan dan menasihati kami”. Apakah nama peperangan dan peristiwa yang berlaku semasa proses perkembangan Islam setelah pembukaan Makkah? 2. turunnya wahyu terakhir yang menandakan penutup kepada Risalah Islam yang sempurna telah disampaikan Allah s. Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmatKu ke atas kamu dan Aku telah meredai Islam sebagai agama anutan kamu”.

Ibn Kathir di dalam kitab al-Bidayah wa alNihayah menyebutkan bahawa kesakitan itu berlaku setelah 81 hari Baginda pulang dari Makkah. baginda s.a.ha tidak lama setelah itu.a.w mula terasa setelah Baginda pulang daripada mengerjakan haji perpisahan lalu yang juga digelar sebagai Haji Akbar. Akhirnya Baginda Nabi s.a ke masjid.ha hingga kira-kira 10 hari.a. Akram Dhiya‟ al-Umariy (1994) menyatakan bahawa Baginda mula mengadu sakit ketika berada di rumah Ummil Mukminin Saidatina Maimunah r. Baginda turut memanggil para isteri baginda dan menyampaikan wasiat kepada mereka. Bahkan baginda s.w memohon izin daripada para isteri Baginda untuk berada di hari-hari terakhirnya di rumah Saidatina Aishah r.a. Di hari-hari terakhir.a.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 5.a. Baginda s. Bisikan pertama disambut deraian air mata puterinya manakala bisikan kedua disambut dengan senyum dan tawa manis di bibirnya.ha dan bakal dimakamkan di Hujrah Aishah (rumahnya). baginda s.W Kesakitan yang dialami oleh Junjungan Besar Nabi Muhammad s. Abu Bakar r.w sempat menyelak tabir kamar Aishah r. Di hari-hari terakhir itu.w bakal diiringi puterinya Fatimah r. manakala bisikan kedua memberitakan pemergian Rasulullah s.w sempat memanggil puterinya Fatimah alZahra‟ lalu membisikkan kepadanya dua bisikan. Di pagi hari 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika fajar baru menyingsing.w turut bersolat berimamkan Abu Bakar dengan dipapah oleh Saidina Abbas dan Ali r.2 Kewafatan Nabi Muhammad S. Bisikan pertama mengkhabarkan pemergian ayahandanya.A.13.a. Namun 132 .a.ha sambil melemparkan senyuman dan tawanya yang begitu manis lagi penuh makna.w masih mampu menyelengarakan penyerahan tugas-tugas kenegaraan dan imam kepada Saidina Abu Bakar al-Sidik r.a menyangka baginda ingin menyertai jemaah solat Subuh pada pagi itu.

133 .ha. Di detikdetik mencemaskan itu.a.ha bahawa Baginda ingin berangkat pergi selama-lamanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Antara hadis pesanan Nabi yang terucap di akhir hayat Baginda adalah: ْ‫الّص َة! الّص َة! َمَامََكتْ َيمَْ ُ ُم‬ ‫َال و ل َ ا انك‬ ‫َال‬ “(Jagalah) Solat! (Jagalah) Solat! Dan orang bawah tanggunganmu”. baginda sempat bersugi (yang dipinjamkan daripada Abdul Rahman bin Abu Bakar r.a) sambil mengucapkan.a. “Ya KepadaMu! Tuhanku Yang Maha Agung”! Sedarlah Aishah r.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) baginda mengisyaratkan agar solat dijalankan lantas baginda menutup tabir dan kembali ke kamar itu.w berada di ribaan isteri kesayangannya iaitu Saiditina Aishah r. Sedang dhuha makin meninggi dan mentari sudah mulai membahang.ha bersebelahan Masjid Nabi pada zaman Rasulullah s. Lalu ketika pagi 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah itulah baginda yang berusia 63 tahun telah wafat lalu dimakamkan di mana tempat kewafatannya iaitu di kamar Saidatina Aishah r.w. baginda s.

kaedah lakonan. Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Sirah dan Teknik Efektif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sirah.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) TAJUK 6 APLIKASI STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIRAH TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 6. Setelah memahami kandungan pelajaran sirah. kaedah perbincangan. Dalam Topik ini anda akan didedahkan dengan beberapa tajuk untuk membantu anda menguasai kemahiran mengaplikasi strategi pengajaran sirah. kaedah. Tajuk seterusnya adalah Huraian Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sirah.0 SINOPSIS Pelajar-pelajar sekelian. strategi dan teknik serta kandungan kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah. 2. Dapat mengaplikasi kaedah –kaedah pengajaran sirah yang sesuai untuk setiap tajuk. Peringkat awal dibicangkan tajuk berkaitan pendekatan. Seterusnya disenaraikan tajuk-tajuk Sirah Tahun 1 hingga Tahun 6 untuk memudahkan anda mendapat gambaran yang jelas tajuk-tajuk sirah sekolah rendah secara keseluruhan. Kemudian perkara penting yang perlu anda fahami dari tajuk ini adalah berkaitan kaedah pengajaran sirah sekolah rendah seperti kaedah bercerita. anda seharusnya memahami cara-cara aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran sirah bagi setiap tajuk sirah sekolah rendah. Aplikasi Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Sekolah Rendah. 134 . alhamdulillah anda telah selesai menganalisis dan mencerakin Huraian Sukatan Pelajaran Sirah secara terperinci dari tahun satu hingga tahun enam. 6.1 HASIL PEMBELAJARAN 1. Memahami strategi pengajaran dan pembelajaran sirah tahun satu hingga tahun 6.

ada baiknya untuk kita mengulangkaji konsep pendekatan.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 3. kaedah. arta berikut menjelaskan konsep tersebut. Mengaplikasi teknik mengajar sirah yang efektif dengan berkesan 6.3 Konsep Pendekatan. strategi dan teknik Kandungan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tajuk-tajuk Sirah Tahun 1 hingga Tahun 6 Aplikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Kaedah Pengajaran Sirah Sekolah Rendah Huraian Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Aplikasi Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Sirah Teknik Efektif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sirah 6. strategi dan teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dapat mengemukakan kaedah dan cadangan aktiviti pengajaran yang sesuai untuk setiap tajuk sirah agar mencapai objektif yang diharapkan. kaedah. strategi dan teknik Sebelum membincangkan mengenai aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran sirah sekolah rendah. 4.2 KERANGKA TAJUK Konsep Pendekatan. 135 . kaedah.

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) STRATEGI  Kebijaksanaan memilih pendekatan. masa dan sebagainya KAEDAH    Siri tindakan guru yang sistematik Lebih bercorak jangka pendek Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang dipilih Mendokong pendekatan dipilih      PENDEKATAN Cara mengajar berdasarkan objektif yang telah ditentukan Harus berlandaskan teori. iaitu: 136 . prinsip atau model tertentu Kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan Mendokong sesuatu teori TEKNIK merujuk kemahiran guru mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar yang dilaksanakan pengendalian yang benarbenar berlaku dalam bilik darjah digunakan dalam langkah pengajaran perlu mengambil kira faktor latar belakang pelajar dalam menentukan teknik yang dipilih     6. kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif pengajaran  Lebih mengambil kira objektif jangka panjang  Mengambil kira segala aspek pembelajaran termasuk pemilihan bahan.4 Kandungan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Kandungan pendidikan Islam sekolah rendah dibahagikan kepada empat bidang seperti dalam rajah berikut.

ULUM SYARIAH AKIDAH IBADAT SIRAH Rajah 2 Setiap : Bahagian-bahagian dalam Ulum Syariyyah dalam bidang-bidang pendidikan Islam perlu diajar bahagian menggunakan strategi dan kaedah yang sesuai untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Bahagian Sirah merupakan salah satu bahagian yang diberi tumpuan dalam bidang Ulum Syar‟iyyah selain dari Akidah dan Ibadah sebagaimana yang dijelaskan dalam carta berikut. bidang tersebut. Objektif pengajaran sirah yang dikehendaki oleh Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah adalah agar murid-murid 137 .PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Organisasi Kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah Bidang Asuhan Tilawah al-Quran Bidang Asas Ulum Syari‟yah Bidang Asas Akhlak Islamiah Bidang Pelajaran JAWI Rajah 1 : Bidang-bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah Rajah di atas menunjukkan kandungan bidang-bidang mata pelajaran yang Untuk mendalami bidang- terdapat dalam Pendidikan Islam sekolah rendah.

A. mencontohi dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah saw sebagai asas perkembangan tamadun manusia.5 Tajuk-tajuk Sirah Tahun 1 hingga Tahun 6 : Berikut adalah tajuk-tajuk sirah sekolah rendah dari tahun 1 hingga tahun 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tanda-tanda kenabian Salasilah keturunan Nabi Penyusuan dan Pemelihraan Nabi Nabi dibesarkan dan dididik nilai murni Kematian bapa dan ibu Nabi Kematian Datuk Pemeliharaan Nabi oleh bapa saudara Pekerjaan Nabi (Semasa Kecil & Dewasa) Pekhawinan Nabi Peritiwa Hajarul al-Aswad Peristiwa di Gua Hira‟ Mukjizat Al-Quraan 16 17 18 Tentangan terhadap Rasulullah Israk dan Mikraj Perjanjian Aqabah Hijrah ke madinah 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pembinaan Masjid pertama Persaudaraan Muhajirin dan Ansar Pembentukan Negara Madinah Mempertahankan Madinah Piagam Madinah Perjanjian Hudaibiah Pembukaan Kota Mekah Perkembangan Islam Rasul Haji Wida‟ Kewafatan Rasulullah S. maka anda bolehlah meneruskan pembacaan mengenai Strategi dan Kaedah Pengajaran Sirah. Sila Rujuk Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah 6.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) dapat memahami.W. 138 . Zaman Dakwah Rasulullah (sulit dan 28 terang) Hijrah ke Habsyah 29 Pembesar Mekah terima Rasulullah Setelah anda memahami kedudukan pelajaran sirah dalam kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah.

Menyampaikan pengetahuan dan pengalaman secara bersepadu Panduan menggunakan kaedah yang berbeza a. c. Dapat merangsangkan murid berfikir dan interaktif e. Pastikan kaedah itu membantu pencapaian objektif P & P d. Mengambil kira kebolehan dan keupayaan pelajar e. Mesti sesuai dengan murid b. Menggalakkan pengalaman secara langsung c.6 Kaedah Pengajaran Sirah Sekolah Rendah Kaedah merujuk kepada satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. Memandu murid uuntuk mencapai kejayaan Kaedah pengajaran sirah biasanya adalah berorientasikan sejarah. Dalam mengendalikan apa sahaja kaedah / teknik prinsip-prinsip berikut boleh dijadikan panduan: a. Melibatkan pelajar secara aktif b. kemas dan sistematik. Oleh kerana itu guru perlu menguasai beberapa kemahiran mengajar supaya pengajaran tersebut menarik dan berkesan. Antara objektif pengajaran sirah ialah: 139 . Guru benar-benar faham kaedah yang akan digunakan.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 6. Kesan daripada pengajaran sirah kepada pelajar ialah pelajar dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisahkisah yang mereka pelajari. Dalam menerangkan sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran guru boleh menggunakan kaedah yang sesuai terutama kaedah-kaedah yang dapat memenuhi keperluan murid. Menekankan amalan dan penghayatan d.

9. Menjadikan Rsulullah SAW sebagi contoh ikutan yang terbaik 4. Menanamkan semangat dan cintakan Islam Terdapat beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang biasa digunakan oleh guru untuk pengajaran sirah. Antara kaedah-kaedah yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam 1. 12.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 1. 3. 10. Soal jawab Projek Lawatan Main peranan Sumbangsaran Simulasi Bercerita Kuiz Dialog Bermain Penerangan/Syarahan/Kuliah Perbincangan Gambarajah berikut menunjukkan sebahagian kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sirah. Menyedarkan pelajar tentang perjalanan hidup dan perjuangan Rasulullah SAW menegakkan agama Islam 2. 7. 6. 5. 4. 2. Mengambil pelbagai pengajaran dan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku ke atas umat yang terdahulu 3. 140 . 11. 8.

Oleh kerana itu. Bahasa perlulah mudah. latarbelakang dan pengalaman murid. tepat dan jelas serta tidak mempunyai perkataan yang mengelirukan. b. i.6.1 Kaedah Bercerita Kaedah bercerita ialah suatu teknik pengajaran di mana guru menyampaikan isi pengajaran dan pembelajaran dengan cara bercerita yang menarik dan menghiburkan. setiap guru seharusnya dapat menguasai prinsip-prinsip bercerita supaya ianya dapat disesuaikan orang yang mendengar cerita tersebut. c. Plot cerita hendak tersusun teratur serta mempunyai permulaan dan kesudahannya. Prinsip Kaedah Bercerita Antara prinsip-prinsip bercerita ialah: a.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Rajah 6. cerita mestilah mempunyai tema yang sesuai dengan umur. Cerita mestilah menggunakan bahasa yang sesuai. 141 .1: Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran sirah 6.

Langkah-langkah Pengajaran Sirah Menggunakan Kaedah Bercerita Bagi memastikan objektif pengajaran tercapai dengan menggunakan kaedah bercerita. Antaranya: a) Sebelum Sesi Bercerita     Memilih cerita yang sesuai dengan tema dan isi pengajaran Wujudkan suasana yang memberansangkan dan sesuai dengan cerita Menyediakan soalan-solan yang sesuai untuk sesi bercerita Sediakan Bahan Bantu Mengajar yang sesuai b) Permulaan Pengajaran Menarik perhatian pelajar dengan menggunakan beberapa teknik. karut dan khurafat. e.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) d. seks. Gerak badan dan ekpresi mata perlulah berdasarkan kepada suasana dan mood cerita seperti riang. rajah dan peta Membuat kuiz dan teka-teki 142 . Oleh itu. ii. Dalam Pendidikan Islam. guru terlebih dahlu perlu merangka langkah-langkah pengajaran. Islam tidak bersetuju dengan cerita-cerita yang berunsur khayalan. guru yang hendak bercerita mestilah ikhlas dan bercerita semata-mata kerana Allah untuk mendidik pendengar supaya berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah. cerita-cerita yang dipilih adalah cerita yang boleh memberi didikan dan pengajaran. sedih atau marah. Penyampaiannya haruslah menarik dengan suara yang jelas serta intonasi yang sesuai. Antaranya:     Gunakan set induksi yang menarik Mengemukan beberapa soalan Menunjukkan gambar.

Apakah kriteria yang diperlukan oleh seorang guru untuk mengaplikasikan kaedah bercerita dalam sesi pengajaran dan pembelajaran? 2. bertukar fikiran dan berkongsi maklumat mengenai sesuatu topik atau masalah dengan tujuan untuk mencari penyelesaian. Tujuan kaedah ini adalah untuk menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara beberapa orang pelajar tentang sesuatu 143 .6. bercerita? 4.2 Kaedah Perbincangan Perbincangan merupakan satu kaedah yang melibatkan perbualan.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) c) Semasa Sesi Bercerita Ketika guru bercerita perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian:       Gaya dan nada suara yang sesuai Pandang semua pelajar dan adakan kontak mata Gunakan gerak isyarat atau bahasa badan Gunakan soalan sekiranya pelajar mulai bosan Libatkan murid dalam aktiviti berceria Terapkan nilai-nilai murni dalam cerita d) Selepas Sesi Bercerita    Beri peluang kepada pelajar bertanya dan mengemukakan soalan Menyoal pelajar mengenai pengajaran daripada cerita yang telah disampaikan Melakukan aktiviti yang sesuai sebagai tugasan susulan Latihan 1. Bagaimanakah sesorang guru melibatkan pelajar dalam aktiviti pengajaran ketika menggunakan kaedah bercerita? 6. Nyatakan langkah-langkah pengajaran dengan menggunakan kaedah 3. mengeluarkan pendapat.

pencatat dan penjaga masa. internet dan sebagainya. Misalnya. i. Perbincangan Tidak Formal a) Perbincangan Formal Perbincangan Formal dijalankan secara perbahasan. jika guru ingin mengadakan forum. surat khabar. • Masa yang Mencukupi Pelajar diberi masa yang mencukupi untuk mencari bahan yang akan disampaikan. Bahan boleh didapati daripada berbagai sumber seperti majalah.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) topik. Perbincangan Formal b. terlebih dahulu ditentukan pelajar yang akan menjadi ahli panel. 144 . Begitu juga dengan tugas-tugas lain seperti pengerusi. forum pembentangan kertas kerja dan sebagainya. Pembahagian Kaedah Perbincangan Kaedah ini terbahagi kepada dua iaitu: a. Ciri-ciri perbincangan formal adalah seperti berikut: • Penentuan Penglibatan Pelajar Guru perlu menentukan terlebih dahulu pelajar yang akan mengambil bahgian. Ia secara langsung dapat merangsang minat pelajar dan membimbing mereka mendapatkan pengetahuan yang baru.

• Kawalan Kelas Kawalan kelas adalah penting untuk mengelakkan pelajar daripada berebut-rebut untuk bercakap. Dalam aktiviti forum misalnya. perlu memberi komen atau pendapat. Antara ciri-ciri perbincangan tidak formal ialah: • Guru Menjadi Pengerusi Dalam perbincangan tidak formal guru bertindak sebagai pengerusi. Penglibatan pelajar yang ramai akan menjadikan pengajaran guru lebih berkesan. Ketegasan guru perlu untuk menjadikan perbincangan lebih teratur. tajuk forum boleh dijadikan tajuk karangan atau esei. pelajar yang menjadi diberi peluang untuk menyatakan pendapat mereka. 145 . • Ulasan Guru Setelah tamat perbincangan guru. Dengan cara ini pelajar akan memberi tumpuan kepada perbincangan tersebut.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) • Penglibatan Ramai Pelajar Sebaik-baiknya guru perlu melibatkan seberapa ramai pelajar yang boleh. b) Perbincangan Tidak Formal Bagi perbincangan tidak formal pula biasanya dijalankan tanpa memerlukan persiapan rapi seperti perbincangan formal. Dalam pengajaran akhlak misalnya. Perbincangan dibuka kepada semua pelajar. Guru perlu memberi peluang kepada seberapa ramai pelajar untuk memberikan pendapat mereka. • Aktiviti Susulan Aktiviti perbincangan perlu disusuli dengan aktiviti lain. Guru juga perlu menentukan agar perbincangan tidak dimonopoli oleh pelajar tertentu sahaja. Guru juga perlu menggalakkan pelajar yang pasif supaya mengambil bahagian. Isi perbincangan perlu ditambah dan beberapa perkara yang dibincangkan hendaklah diulas semula oleh guru.

Pelajar-pelajar yang terpilih melakonkan babak tersebut dan pelajar-pelajar lain memerhatikannya. Malah mereka dilatih untuk memberi pendapat dan menghormati pendapat orang lain. Pada pandangan anda. pelajar dikehendaki melakonkan babak yang berkaitan dengan perjanjian Hudaibiah. Setiap pelajar melakonkan watak dan peranan yang diperlukan mengikut skrip atau isi pengajaran. Dalam kaedah ini.3 Kaedah Lakonan Kaedah lakonan iaah satu kaedah pengajaran yang berbentuk drama pendek atau sketsa yang melibatkan lebih daripada dua orang pelajar. Nyatakan perbezaan perbincangan formal dan tidak formal? 3. apakah kelemahan kaedah pengajaran perbincangan dalam sesi pengajaran? 6. Mereka juga turut bekerjasama dan merancang sesuatu sebelum membuat keputusan. Kaedah ini berkesan untuk dilaksanakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran sirah kerana kerana perbincangan melibatkan pelajar secara langsung dalam pembelajaran.6. pelajar-pelajar menjalankan aktiviti lakonan dan berpeluang mengalami sendiri situasi dan masalah.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) • Pembahagian Kumpulan Pelajar boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil. Pada akhir lakonan guru dan pelajar akan membincangkan peristiwa tersebut dan memberi ulasan 146 . Pelajar-pelajar juga digalakkan membuat berdasarkan maklumat-maklumat yang dikumpulkan ketika menyaksikan lakonan tersebut di samping itu pelajar juga boleh mendapatkan maklumat melalui temuramah dengan individu-individu tertentu yang terlibat dengan lakonan tersebut. dalam pengajaran sirah. Misalnya. Mereka diberi masa yang yang mencukupi untuk membincangkan tajuk-tajuk yang telah ditentukan. Apakah yang anda fahami tentang kaedah perbincangan? 2. Latihan 1. Setiap kumpulan perlu melaporkan hasil perbincangan dalam kumpulan mereka.

Pemilihan secara sukarela ini dijangkakan memberikan hasil yang lebih berkesan. Guru perlu menjelaskan terlebih dahulu situasi yang hendak dilakonkan seperti punca dan akibat peristiwa itu berlaku. Pelakon tidak perlu terlalu terikat dengan skrip. Untuk menjalankan kaedah lakonan. Pilih peristiwa yang agak relevan dengan isi pengajaran. pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan seperti kemahiran lisan. • Pelakon Memahami Situasi Pelajar yang dipilih hendaklah benar-benar memahami peristiwa tersebut. Melalui kaedah ini. Walaubagaimanapun guru perlu mengawasi pelajar agar mereka tidak menyeleweng dari situasi yang sepatutnya mereka lakonkan. kemahiran menulis dan mengarang serta kemahiran membuat keputusan.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) dan pendapat masing-masing. Guru juga boleh menggunakan pelajar-pelajar lain untuk mengulangi lakonan tersebut. Antaranya: • Peristiwa Yang Sesuai Tidak semua peristiwa atau episod sesuai dilakonkan. Setiap pelajar perlu memahami dan menghayati watak masingmasing. Lakonan boleh diulang. beberapa perkara perlu diberi perhatian. pelajar-pelajar lain akan dapat atau cuba memahami apa yang cuba dilakonkan oleh rakan mereka. mengambil nota dan catatan. • Lakonan Secara Bebas Biarkan pelajar memainkan peranan dn watak mereka secara bebas. • Pelakon Yang Sesuai Sebaik-baiknya pelakon dipilih secar sukarela. 147 . Episod yang dipilih itu sebaik-baiknya tidak memerlukan begitu ramai pelakon.Dengan penjelasan ini. • Penjelasan Kepada Penonton Guru perlu menjelaskan kepada pelajar-pelajar mengenai apa yang mereka tonton.

Langkah-langkah Kaedah Lakonan Dalam Pengajaran Sirah Guru mewujudkan satu situasi bermasalah – sebagai contoh murid didedahkan dengan situasinpenyeksaan orang kafir quraish terhadap kaum muslimin Mekah Guru menerengkan secara ringkas tentang situasi tersebut. Hasil perbincangan ini dapat membantu pelajar lebih memahami peristiwa yang mereka pelajari.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) • Perbincangan selepas Lakonan Setelah selesai lakonan. Dengan mengambil satu peristiwa dari sirah Rasulullah saw. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kaedah lakonan dalam pengajaran dan pembelajaran sirah 2. pelajar memainkan peranan mereka dalam sesi lakonan Guru berbincang dalam kelas tentang situasi dan peristiwa dalam lakonan tersebut Guru membimbing pelajar membuat rumusan . peranan watak-watak dan tempat lakonan Berdasarkan watak-watak yang ditentutkan. Untuk melakukan kaedah lakonan yang berkesan. peranan watak-watak dan tempat lakonan Guru menerengkan secara ringkas tentang situasi tersebut. guru dan pelajar hendaklah berbincang tentang babak yang telah mereka saksikan. jelaskan langkahlangkah kaedah lakonan dalam pengajaran sirah. 3. 148 . Latihan: 1. nyatakan perkara-penting yang perlu diberi perhatian oleh guru.

Guru dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator atau pemudahcara.  Prinsip penyoalan ialah dari mudah kepada yang susah.7 Huraian Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Jadual 6. Kaedah ini sering bergandingan dengan kaedah sumbang saran iaitu murid memberi idea atau pandangan dalam bentuk perbincangan.  Faedah menggunakan teknik ini ialah murid-murid dapat bebas bersuara menyatakan pandangan dan menggalakkan pertukaran idea antara beberapa orang murid. dari 149 . dari jauh kepada dekat atau sebaliknya.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 6. Maka secara tidak langsung membimbing mereka memperolehi pengetahuan baru. Faedah atau rasionalnya menggunakan kaedah ini ialah merangsang dan menguji pemikiran murid untuk mengingat kembali dan memahami semula fakta dari topik yang dipelajari secara berperingkatperingkat.1 berikut menjelaskan tentang huraian kaedah pengajaran dan pembelajaran sirah Jadual 6.1 : Huraian Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Bil 1 Kaedah Perbincangan    Huraian Melatih murid-murid memberikan pendapat atau idea-idea mengenai sesuatu topik yang ditetapkan. 2 Kuiz   Ia merupakan bentuk pertandingan menjawab soalan.

  3 Soal Jawab Guru mengemukakan soalan dan murid menjawab dengan jawapan yang sewajarnya. 4 Dialog   Teknik perbualan mengenai sesuatu tajuk. Faedah dan praktikalnya menggunakan kaedah ini dalam P&P Asas Ulum Syariah (Sirah) ini ialah dengan berdialog sesama murid kita dapat menyampaikan banyak maklumat dan secara tidak langsung penerapan nilai-nilai murni dapat disemat di dalam jiwa mereka. 5 Cerita   Iaitu anda menyampaikan isi pelajaran dengan menggunakan kaedah bercerita.  Kaedah ini juga memudahkan murid memahami dengan lebih cepat kerana mereka berpeluang menyoal guru untuk mendapatkan penjelasan lanjut berkenaan tajuk pelajaran. Faedah menggunakan kaedah ini ialah P&P anda akan lebih menarik dan berkesan gemar kerana kebiasaannya gurunya murid-murid mendengar ini dapat bercerita. Kaedah membangkitkan perasaan ingin tahu di kalangan 150 .  Aktiviti akan menjadi sangat menarik sekiranya diselit dengan unsur-unsur hadiah yang mudah kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan-soalan tersebut dengan baik. Faedah dan kebaikan melaksanakan kaedah ini ialah guru dapat menggalakkan murid berfikir dan memberi tumpuan terhadap pelajaran sekali gus mengelakkan mereka memikirkan perkara lain.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) yang umum kepada spesifik atau sebaliknya.

 Faedah melaksanakannya ialah murid-murid dapat menghayati topik yang dipelajari dengan lebih mendalam dan memperolehi pengalaman dan pengetahuan baru semasa sesi lawatan.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) muridmurid. 6 Lawatan  Ia merupakan aktiviti susulan selepas mengajar sesuatu topik atau pun mengajar kemahiran baru yang memerlukan kepada lawatan. 151 . pelbagai dan sekali gus anda dapat mengawal kelas dengan baik.  Mereka juga akan lebih memberikan tumpuan lebih-lebih humor lagi anda menyelitkan intonasi unsur-unsur suara yang atau percintaan.

Mencontohi kepimpinan dan keperibadian Rasulullah s. di Makkah secara sulit dengan betul.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 6. dan rakan-rakan . 152 . Strategi dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan oleh Shahabuddin bin Hashim. dan penguasaan ilmu pengetahuan. skrip dialog dan soalan kuiz Aras 1: Murid dapat menyebut dan membaca topik dakwah Rasulullah s.2 seterusnya.2: Aplikasi Kaedah P&P Asas Ulum Syariah (Sirah) Mata pelajaran Bidang Masa Tajuk Pendidikan Islam Sirah 30 minit Dakwah Rasulullah di Makkah: Dakwah kepada keluarga secara sulit.w.a. dialog dan kuiz ( Rujuk buku Pedagogi . Sejarah dan Akhlak.a. Kemahiran berfikir Mengenal pasti dan memberi refleksi mengenai peristiwaperistiwa yang berlaku semasa Rasulullah s.) Jadual 6. sila lihat pula aplikasi kaedahkaedah tersebut dalam contoh pengajaran Sirah Nabawiyyah yang dipaparkan dalam Jadual 6. Sumber/Media Pengajaran Hasil Pembelajaran Petikan cerita. menyampaikan dakwahnya.a. dialog dan kuiz. 2003. Membaca dan memahami Geografi. PTS Pulication & Distributors. Kaedah Gabung jalin Penyerapan ilmu Penerapan nilai Cerita. Sila baca kaedah-kaedah berikut dengan teliti:Kaedah cerita.w.8 Aplikasi Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Sekolah Rendah Setelah anda meneliti huraian Kaedah P&P.w.

Cadangan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran adalah seperti berikut. Aras 3: Murid dapat menyenaraikan beberapa pengajaran dari dakwah Rasulullah s.a. Kaedah Bercerita Kaedah Cerita.a.  Guru memerhati dan meneliti aktiviti tersebut sambil membetulkan kesilapan. secara sulit di Makkah dengan tersusun.  Pelajar-pelajar membaca cerita tersebut secara individu – bacaan senyap.  Petikan cerita Rasulullah s.a.w.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Aras 2: Murid dapat menganalisis perkara-perkara penting dari dakwah Rasulullah s.w menyampaikan dakwah kepada keluarga terdekat secara sulit.w. 1. secara sulit di Makkah dengan baik. 153 .  Setiap pelajar mendapat salinan cerita tersebut.  Beberapa orang pelajar menceritakan semula kepada rakan-rakan dalam kelas.

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 2.  Dialog Rasulullah semasa berdakwah kepada keluarganya. Kaedah Kuiz Kaedah Kuiz. Kaedah dialog Kaedah Dialog. 154 . - 3. .  eberapa orang pelajar membaca dialog tersebut di hadapan kelas bacaan kuat.  Guru mengemukakan soalan kuiz berhubung dengan pelajaran Sirah : Rasulullah berdakwah kepada keluarga.  Di samping itu pelajar membuat inferen dan refleksi.  Setelah tamat aktiviti tersebut pelajar dan guru membuat rumusan .  Pelajar-pelajar membaca dialoq tersebut dengan teliti secara bacaan senyap.  Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan.

sekawan burung dan peta kedudukan Mekah dan Yaman (tempat asal Abrahah). (b) Mengadakan perbincangan tentang kejadian-kejadian luar biasa sebelum.9. anda perlu membuat proses dan kesimpulan daripada perbincangan tersebut. (c) Sumbangsaran tentang keperibadian Nabi s.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 6. Tajuk : Tanda-tanda Kenabian Nabi Muhammad s. Semasa anda menjalankan aktiviti sumbangsaran ini. Selepas mereka mengeluarkan berbagai pendapat dan membuat banding beza. Saya ingin mencadangkan supaya perbincangan dibuat dengan bantuan cerita bergambar. supaya mereka dapat membuat satu perbandingan berkaitan dengan akhlak Nabi dan akhlak mereka. kemudian anda edarkan untuk satu kumpulan satu peristiwa luar biasa itu dan meminta setiap kumpulan memahaminya. anda menggunakan teknik bercerita.1 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Tahun 1 i.a. 155 . Setelah itu.w yang mulia sejak kecil hingga dewasa.w. Anda boleh membahagikan murid-murid kepada enam kumpulan. anda perlu menyediakan gambar-gambar yang boleh menunjukkan rentetan peristiwa tersebut seperti gambar tentera bergajah. semasa dan selepas kelahiran Muhammad s. anda perlulah mengaitkan dengan kehidupan seharian murid.9 Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Sirah 6.w (a) Mengadakan perbincangan dengan murid tentang peristiwa tentera bergajah menyerang kota Mekah. ka‟bah.a. setiap kumpulan diminta untuk membentangkan iktibar dan pengajaran dari peristiwa yang berlaku.a. kerana teknik bercerita adalah satu teknik yang sangat berkesan kepada murid-murid tahun satu. Dengan menggunakan gambar-gambar tersebut.

Nasab sebelah bapa dan sebelah ibu Nabi Muhammad s. Anda tampal satu carta salsilah Nabi s. Nasab Nabi s.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) ii.w dari sebelah bapa dan sebelah ibu.w (a) Menggunakan Carta Salasilah Nabi Muhammad s.s.s.a. (b) Membuat Gerak Kerja Secara Berkumpulan Berbagai gerak kerja secara berkumpulan boleh dilakukan.w.a.w yang sampai kepada Nabi Ismail a.a. Mereka boleh menggunakan kretiviti mereka dalam membuat grafik tersebut.w dikatakan sampai kepada Nabi ____________ a. 4. sambil memberi penerangan tentang salasilah Nabi s. Salah seorang anak Nabi Ismail a. Anda edarkan kepada setiap kumpulan satu kertas mahjong dan minta mereka melakarkan grafik yang mudah untuk menunjukkan salsilah Nabi Muhammad s.s. 3. Menegak: 2.a.w bertemu.w sebelah ibu. 156 .w.a. Saya ingin menarik perhatian anda.w. Tajuk : Silsilah Keturunan Nabi Muhammad s. ibrah dari kisah ini yang paling penting iaitu anda hendaklah memberi penekanan kepada bagaimana salsilah Nabi s.a. ii. Membuat teka silangkata berkaitan dengan salsilah Nabi s.a.a. Beliau adalah datuk kepada Nabi Muhammad s.a. kemudian anda nyatakan bagaimana dan di mana nasab sebelah bapadan sebelah ibunya bertemu. Di sini saya ingin mencadangkan beberapa contoh gerak kerja yang boleh membantu anda semasa menjalankan aktiviti: i.w itu suci dari kekufuran atau jahiliyyah.a. sebagai contoh saya lakarkan di bawah ini: Melintang: 1.

a.w dengan menyatakan siapa yang menyusu baginda dan tempoh penyusuan. Menghuraikan Salsilah keturunan Rasulullah hingga ke Nabi Ismail a.w (a) Membuat perbincangan dengan murid tentang kisah penyusuan Rasulullah s.a.w 3.w. agar anda mengaitkan dengan keadaan semasa.a. iv.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) iii.w di kampung 5.w. Aktiviti penilaian penting dijalankan untuk memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran telah mencapai hasil yang ditentukan dalam huraian sukatan. Menyatakan kisah tentera bergajah 2. iii.s 4.a.a. penggunaan susu lembu yang menggantikan susu ibu. Cadangan aktiviti penilaian bagi tajuk Tanda-tanda Kenabian Nabi Muhammad s. Menyebut satu persatu rukun Islam 157 . Mengadakan pertandingan bercerita. kemudian anda mengadakan pertandingan bercerita diantara kumpulan. Anda dikehendaki menyediakan beberapa cerita pendek berkenaan dengan salsilah Nabi s. (b) Menceritakan kepada murid anda tentang pentingnya penyusuan susu ibu kerana ia adalah fitrah yang Allah buat untuk manusia.a. sebagai contohnya. Berdasarkan kepada topik di atas anda perlu pastikan murid telah dapat menguasai perkara berikut: 1. Kaedah ini dapat mencungkil bakat muriddan melatih murid berani bercakap di hadapan orang ramai. Kaedah sumbang saran adalah kaedah terbaik untuk melihat tahap kefahaman murid dalam topik di atas. Menyatakan Kepentingan penyusuan Nabi s. Menyebut satu persatu perkara luar biasa yang berlaku terhadap Nabi s. Sering kali diingatkan. Tajuk : Penyusuan Nabi Muhammad s.

Tajuk : Kewafatan Bapa dan Ibu 1. (a) Bincangkan nilai-nilai murni masyarakat desa. Set Induksi: Guru menayangkan gambar suasana kampung menggunakan media elektronik. (b) Menulis kemahiran dan pengalaman yang diperolehi oleh Nabi semasa di desa. 158 . 6.2 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Tahun 2 i.1 ii. Guru bercerita suasana masyarakat desa ketika Nabi dibesarkan. Guru meminta pelajar bersoal jawab berkaitan dengan tayangan. 5. Set Induksi: (i) Guru memperdengarkan nasyid “selimut putih”/tolong kami bantu kami. Guru bersoal jawab dengan pelajar empat kesan pembentukkan diri Nabi dibesarkan di desa. Guru meminta pelajar membuat kajian kes tentang kemahiran dan pengalaman yang diperolehi Baginda semasa kecil. 2. Tajuk : Nabi dididik dalam masyarakat desa.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 6.9. (ii) Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan nasyid tersebut. 1. 7. Guru meminta sumbangsaran daripada pelajar dengan mengaitkan nilainilai murni masyarakat desa. Guru membuat rumusan terhadap semua isi pembelajaran. Antara kaedah yang boleh dilakukan ialah: (i) Bercerita (ii) Sumbangsaran (iii) Bersoal jawab (iv) Kajian teks 3. Aktiviti 7. Perbincangan pelajar dikaitkan dengan bagaimana Nabi dididik dalam masyarakat desa. 4.

(a) Bincangkan bagaimana cara menghargai jasa ibu dan bapa. 2.Lakonan berkaitan keperihatinan terhadap anak yatim. 5. Lakonan berkaitan keperihatinan terhadap anak yatim. Antara kaedah yang boleh dilakukan ialah kaedah: (i) Bercerita (ii) Perbincangan (iii) Soal jawab (iv) Sumbangsaran (v) Penerangan 3.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) (iii) Guru mengaitkan nasyid dengan isi pelajaran. 4. (ii) Bersoal jawab berkaitan dengan gambar solat jenazah. Tajuk : Kematian Datuk Nabi 1. Bernasyid tolong kami bantu kami 7. Guru bersoal jawab dengan murid tentang nama datuk Nabi. Antara kaedah yang boleh dilakukan ialah kaedah: (i) Nasyid (ii) Bercerita (iii) Soal jawab (iv) Lakonan (v) Perbincangan 3. Guru menayangkan gambar berkaitan kematian manusia. 159 . 4. Bersoal jawab berkaitan peristiwa kematian bapa dan ibu Nabi. 8. Guru membuat rumusan terhadap semua isi pembelajaran. Guru memberi penerangan mengenai pengalaman Nabi bersama datuknya. (iii) Mengaitkan dengan tajuk pelajaran.ktiviti 7 2. Guru bercerita mengenai peristiwa kematian bapa dan ibu Nabi. 6. (b) . Set Induksi (i) Mempamerkan gambar solat jenazah. iii.

Guru membuat rumusan terhadap semua isi pembelajaran. 11. 9. Guru menerangkan iktibar atau pengajaran daripada akhlak Nabi. 6. Guru bercerita peristiwa kematian datuk Nabi. Guru bercerita dan memperdengarkan rakaman kepada pelajar tentang: (i) (ii) (iii) Nama bapa saudara Nabi dan peribadinya. a) Jelaskan keadaan Nabi ketika dipelihara oleh bapa saudara Baginda.9 2. Antara kaedah yang boleh dilakukan ialah kaedah: (i) (ii) (iii) (iv) Bercerita Sumbangsaran Penerangan Kajian Teks 3. 10. Tajuk : Pemeliharaan Nabi Oleh Bapa Saudara 1. b) Sebutkan pengalaman Nabi ketika bersama bapa saudaranyai 7. 160 . Guru meminta sumbangsaran daripada murid kesan kematian datuk Nabi kepada Nabi. Umur Nabi dan keadaan Baginda. Guru membuat rumusan hasil perbincangan. (ii) Guru bersoal jawab dan mengaitkan dengan tajuk pelajaran. Guru membuat rumusan hasil sumbangsaran kesan kematian datuk Nabi. Guru meminta murid membuat pantun tentang peristiwa kematian datuk Nabi.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 5. 7. 8. 4. Pengalaman yang diperolehi Nabi semasa dipelihara oleh Abu Talib. Guru membincangkan tentang pengajaran dari peristiwa yang mendukacitakan Nabi. Set Induksi (i) Guru mempamerkan gambar bapa saudara dengan anak saudara lelaki. iv.

3. seseorang guru yang ingin menjalankan pengajaran Sirah Rasul setelah memulakannya dengan sedikit pengenalan. maka ia boleh menggunakan kesemua atau salah satu daripada tiga teknik berikut seperti dalam Rajah 6. Sumbangsaran berkaitan pengorbanan Abu Talib terhadap Nabi 8.10 Teknik Efektif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sirah Huda „Ali dan Sa‟dun Mahmud (2005) menjelaskan bahawa teknik-teknik pengajaran mata pelajaran Sirah Rasul adalah bergantung kepada tajuk-tajuk yang diutarakan. 7. 6. Guru meminta pelajar membaca tiga teks berkaitan kesan pengalaman Nabi bersama bapa saudaranya (buku teks).3: Teknik pengajaran sirah 161 . Guru membuat rumusan terhadap semua isi pembelajaran. Guru membincangkan kepentingan hidup berdikari. Oleh itu.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) 5. Rajah 6. jenisnya dan kepanjangan atau kependekannya. 6.

terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan iaitu: i. ii. Isi kandungan Sirah Rasul itu dibahagikan kepada unit-unit atau tajuktajuk yang kecil di mana guru tersebut akan menghuraikan unit-unit 162 . Soalan-soalan yang akan diajukan kepada murid-murid perlulah mengikut aliran tahap-tahap tertentu seperti berikut: bermula dengan soalan-soalan bersifat mudah. (b) Teknik Kedua: Pembahagian Subjek Kepada Tajuk-tajuk Kecil Teknik ini adalah teknik membahagikan Sirah Rasul kepada tajuk-tajuk yang lebih kecil dan terperinci. iii. Ulasan yang diberikan pula sebaik-baiknya dilakarkan dalam bentuk gambar rajah atau senarai tajuk-tajuk utama yang meliputi namanama dan peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah tertentu. Dalam teknik ini terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan iaitu: i. Jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid-murid sebaik-baiknya diberikan ulasan yang ringkas bagi memperjelaskan sebarang jawapan yang kurang tepat dan sempurna. Dalam teknik ini.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) (a) Teknik Pertama: Mengajukan Soalan-soalan Berserta Ulasan Teknik ini dapat dilaksanakan dengan seseorang guru itu mengajukan soalansoalan berkaitan tajuk-tajuk dalam mata pelajaran Sirah Rasul. Ianya berkesan untuk menarik perhatian murid-murid dengan mata pelajaran yang disampaikan. sederhana dan berpindah kepada soalan-soalan yang agak sukar bagi melihat tahap pemahaman muridmurid dan kepintaran mereka. Guru juga boleh menambah ulasannya berpandukan kepada kisah-kisah dalam Sirah Rasul yang menyokong huraian tersebut.

Dalam teknik ini terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan iaitu: i. ii. Menggunakan media pengajaran untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam Sirah Rasul dalam bentuk yang menarik dan memberangsangkan. iii. Sekurang-kurangnya papan hitam/putih adalah medium pengajaran yang baik untuk memudahkan kefahaman murid-murid terhadap sesuatu mata pelajaran khususnya Sirah Rasul. ii. iii.PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) tersebut. Menyampaikan pelajaran tersebut dengan cara yang menarik perhatian murid-murid agar respon yang baik diperolehi dan keberkesanannya tercapai di dalam kelas. Memastikan tajuk-tajuk bagi setiap unit itu ditulis dengan rapi di atas papan hitam/putih dan menghuraikannya satu persatu berdasarkan turutan unit-unit tajuk itu di samping mengambil perhatian kepada tarikhtarikh penting bagi setiap peristiwa Sirah Rasul yang dinyatakan itu. v. Membuat kesimpulan setelah selesai menghuraikan tentang unit-unit tajuk dalam Sirah Rasul itu. Sebaiknya watak-watak dan lokasi-lokasi Sirah dirujuk terlebih dahulu sebelum mengajar. vi. Di samping itu. 163 . Mengambil kira kronologi Sirah Rasul dari segi tarikh dan tahun peristiwa itu berlaku dengan penghuraian berbentuk mudah dan jelas. agar pengajaran lebih menarik. Menggunakan teknik surprise atau kejutan yang mampu menarik perhatian murid-murid untuk mengetahui cerita selanjutnya. (c) Teknik Ketiga: Penghuraian dalam Bentuk Cerita Teknik ini adalah teknik menghuraikan Sirah Rasul dalam bentuk penceritaan yang berobjektifkan pendidikan dan mengambil pengajaran daripadanya. iv. Menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam Sirah Rasul dengan menyatakan sebab-sebab ia terjadi dengan mengaitkan pelajaran-pelajaran Sirah Rasul dengan isu-isu semasa. ia perlu juga mendengar reaksi atau respon murid-murid dan soalan-soalan yang dikemukakan.

PIM 3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (SR) Tahniah. 164 . kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! .

Shah Alam: Nufair Street. Alor Setar: Pustaka Darussalam.w. Kaherah: Syarikah al-Tubiji li al-Nasakh wa al-Taswir.W) Pembina Umat. Jil. AlMadinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam. Ibnu Hisham (t. Mohammad Said Ramadan Al-Buti.) Al-Sirah al-Nabawiyyah. Fiqh Al-Harakah dari Sirah Nabawiyyah. (1994) Al-Bahr al-Muhit. (2000). Manna’ al-Qattan. al-Tawzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyyah. Kathur Suhardi. Bhd. Fiqh Al-Sirah. Amman: Dar Wa’il li al-Nashr. Mustafa al-Sia‘ie (t. (1983). Mengenal Islam. Terj. 1. Akram Diya’ al-Umariyy (1994). 165 . Sa’id Hawwa (1991).a. ( jil.w. al-Turuq al-Ilmiyyah li tadris al-hadith wa al-sirah wa al-fiqh min al-tarbiyyah alIslamiyyah. Sirah nabawiyyah insan teladan sepanjang zaman. 1. Perjalanan hidup nabi Muhammad s. Mohd Mukhtar Shafie dan Ghazali Basri (1982). Na’eem Siddiqui. Aziz Nik Mat (2004). Nabi Muhammad (S. Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa Sdn.BIBLIOGRAFI Abdul Hadi Awang . Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara. Durus wa ‘Ibar. Fiqh al-Sirah. Sirah ibn hisham. Juz. Kaherah: Maktabah Wahbah. Solo: Pustaka Mantiq. al-Sirah al-Nabawiyyah al-Sahihah. Muhammad Ahmad Khudar (2002) Muhammad a’zham al-basyar – al-sirah alnabawiyyah fi thaub jadid. Terj.) Mesir: Dar al-Kutub. Muhammad al-Ghazaliy (1996). Beirut: Dar al-Thaqafah al-Islamiyyah.a. 2.t. Al-Rasul Muhammad s. Mabahith fi Âulum al-Qur’an. Petaling Jaya: PustakaSalam. Kaherah : Dar Mustafa al-Siba’ie (2004). Huda ‘Ali Jawwad al-Shamriyy dan Sa’dun Mahmud al-Samuk (2004).th). Nik Abd. Abu Laila dan Muhammad Tohir.A. Muhammad bin Bahadur al-Zarkasyi.

Suhaili. Zulkifli Mohd Yusoff. Siti Sujinah Sarnap. 24). Syeikh Muhammad al-Khudhari Bik (1998). Tafsir Pimpinan Rahman kepada Pengertian Al-Quran. (2000). Beirut: Dar al alIlm Li al-Malayin. Nur al-Yakin Kitab Sirah Rasulullah s. Kehidupan Nabi Muhammad. Mohd. Al-Raudhatul Unuf Fi Tafsir Al-Sirah AlNabawiyyah.Said Ramadhan al-Buthy (1996).Bentong:PTS Publications & Distributors Sdn. Mabahith fi al-Ulum al-Qur’an. Sejarah Nabi Muhammad bin Abdulah. Tahia Al-Ismail .. Ahmad Abi alHassan. 166 .a. Ust. Terj. Kuala Lumpur : Prospecta Printers Sdn. Asri Hj. Subhi al-Saleh. Terj.(2003). Hashim. Bhd.w. Hj.Fiqh alSirah al-Nabawiyyah.Bhd. (1997).Biografi Nabi Muhammad bin Abdullah. (c. Beirut:Daral Kutubal Ilmiyyah. Beirut : Al-Fikr al-Ma’asir dan Dar al-Fikr.

com Kelulusan: PhD. (IPG KKB) 1990 BA.com KELAYAKAN Kelulusan: B. ISMAIL IPG Kampus Kota Bharu Pengkalan Chepa 16109 Kota Bharu Kelantan umi_asmaa@yahoo.A (Hons. (UM) 2009 MA. Pengajian Arab dan Tamadun Islam. Jordan) 2000 Diploma Pendidikan. Bahasa Arab. (al-Yarmouk. Guru Sekolah Rendah 2 Tahun PANEL PENULIS DR.MOHD SHARANI BIN MOHD NAIM IPG Kampus Kota Bharu Pengkalan Chepa 16109 Kota Bharu Kelantan abuerfan07@yahoo.A (Hons). Guru Sekolah Menengah 16 Tahun. Sijil Perguruan Khas (Qiraat dan Tarannum) MPI.IPG 167 . (Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah).PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH) NAMA PENYELARAS PERINGKAT IPGKPM EN. UKM.my Kelulusan: Sarjana Syariah (UM) B. Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran 4 Tahun.) Syariah (UM) Diploma Pendidikan (MPI) Pengalaman: 12 tahun – Sekolah Menengah 3 tahun . (UKM) 1987. PANEL PENULIS PN ISMALIZA BT. OTHMAN BIN LOMAN Unit Kurikulum Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia othmalok@yahoo. Bahasa Arab. Sijil Perguruan Asas MPI (PA & BM) Pengalaman: Penolong Pengarah PPA IPG KPM Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pra Perkhidmatan Sekolah Rendah) Pensyarah Institut Perguruan 4 tahun.com. Pengalaman: Pengalaman Kerja 20 Tahun.

com. Pengalaman: Pengalaman Kerja 20 Tahun.MOHD SHARANI BIN MOHD NAIM IPG Kampus Kota Bharu Pengkalan Chepa 16109 Kota Bharu Kelantan abuerfan07@yahoo.com Kelulusan: PhD. (UKM) 1987. Bahasa Arab.A (Hons. (al-Yarmouk. Sijil Perguruan Asas MPI (PA & BM) Pengalaman: Penolong Pengarah PPA IPG KPM Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pra Perkhidmatan Sekolah Rendah) Pensyarah Institut Perguruan 4 tahun. PANEL PENULIS PN ISMALIZA BT. Guru Sekolah Rendah 2 Tahun PANEL PENULIS DR.) Syariah (UM) Diploma Pendidikan (MPI) Pengalaman: 12 tahun – Sekolah Menengah 3 tahun . Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran 4 Tahun.com KELAYAKAN Kelulusan: B. OTHMAN BIN LOMAN Unit Kurikulum Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia othmalok@yahoo. Guru Sekolah Menengah 16 Tahun. UKM.PANEL PEMURNI MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH) NAMA PENYELARAS PERINGKAT IPGKPM EN. Jordan) 2000 Diploma Pendidikan.my Kelulusan: Sarjana Syariah (UM) B. ISMAIL IPG Kampus Kota Bharu Pengkalan Chepa 16109 Kota Bharu Kelantan umi_asmaa@yahoo. (IPG KKB) 1990 BA. (UM) 2009 MA. Pengajian Arab dan Tamadun Islam.IPG 168 . Bahasa Arab.A (Hons). Sijil Perguruan Khas (Qiraat dan Tarannum) MPI. (Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah).

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 169 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful