Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
GiaoTrinh_PhanTichThietKeHeThong

GiaoTrinh_PhanTichThietKeHeThong

Ratings: (0)|Views: 4,491|Likes:
Published by DarkknightzZ
Đọc đi
Đọc đi

More info:

Published by: DarkknightzZ on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

 
Giáo trình Phân tích thi
ết Kế Hệ Thống 
1
L
ỜI NÓI ĐẦU
Chào m
ừng các bạn đến với môn học Phân tích thiết kế thống, một môn học rất thú vị, cần
thi
ết trong việc xây dựng một ứng dụng thực tế. Nó cũng sẽ trang bị cho các bạn những kiến
th
ức cần thiết dùng để viết phần lý thuyết của đề án tốt nghiệp.
Tài li
ệu sẽ cung cấp những
ỹ năng cần thiết trong phân tích thiết kế một hệ thống thông tin quản ly.
Tài li
ệu n
ày m
ột phần được dịch v
à biên so
ạn lại từ quyển sách Practical Data Modelling
For Database Design c
ủa hai tác giả Renzo D’Orazio & Gunter Hap
 pelvà t
ừ Giáo tr 
ìnhPhân tích Thi
ết kế Hệ Thống của Nguyễn Văn Vỵ
Tài li
ệu tr 
ình bày t
ường tận chi tiết các kỹ năng cần thiết trong phân tích thiết kế một hệ
th
ống thông tin, từ việc tr 
ình bày các nguyên t
ắc cần thiết để phân biệt một khái niệm l
à t
ập
th
ực thể hay thuộc tính đến việc tr 
ình bày hình
ảnh dữ liệu bằng mô h
ình th
ực thể kết hợp.
 Nó c
ũng đ
ào sâu vào các khía c
ạnh tập thực thể cha con, mối kết hợp một ngôi, mối kết
h
ợp ba ngôi, nhiều mối kết hợp giữa các tập thực thể. T
ài li
ệu có nhiều ví dụ cụ
th
ể dễ hiểu
t
ừ đơn giản đến phức tạp.Dù đ
ã c
ố gắng hết sức, t
ài li
ệu cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sư đóng
góp c
ủa các bạn.
M
ọi góp ý xin gởi về
Th.S. Tr 
ần Đắc Phiến
B
ộ môn Hệ thống thông tin trường Đại học
Công nghi
ệp Tp Hồ Chí M
inh.
Chúng tôi chân thành cám ơn sự động viên và đóng góp
ý ki
ến của các bạn đồng nghiệp
trong quá trình biên so
ạn t
ài li
ệu.
 
Giáo trình Phân tích thi
ết Kế Hệ Thống 
2
M
C L
C
Chương 1 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN
..................................................................3
Chương 2 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG XÁC ĐỊNH Y
ÊU C
ẦU HỆ THỐNG
......................................................................21
Chương 3 : MÔ H
ÌNH NGHI
P V
C
A H
TH
NG..........................................................................................................32
Chương 4 : MÔ H
ÌNH HÓA QUÁ TRÌNH X
Ử 
LÝ..................................................................................................................42
Chương 5 : MÔ H
ÌNH HÓA LOGIC TI
N TRÌNH................................................................................................................57
Chương 6 : GIỚI THIỆU VỀ MÔ H
ÌNH HÓA D
Ữ LIỆU
.......................................................................................................65
Chương 7 : MÔ H
ÌNH QUAN H
..............................................................................................................................................79
Chương 8 : PHÂN TÍCH DỮ LIỆU V
À YÊU C
ẦU CHỨC NĂNG
........................................................................................89
Chương 9 : TÍNH BẮT BUỘC, KHÔNG BẮT BUỘC TRONG MỐI KẾT HỢP
.................................................................96
Chương 10 : TẬP THỰC THỂ CHA V
À T
ẬP THỰC THỂ CON
........................................................................................104
Chương 11 : MỞ RỘNG KHÁI NIỆM MỐI KẾT HỢP
........................................................................................................113
Chương 12 : SỰ CHUẨN HÓA
................................................................................................................................................123
CÁC TRƯỜNG HỢP NGHI
ÊN C
ỨU
......................................................................................................................................132
----oOo----
 
Giáo trình Phân tích thi
ết Kế Hệ Thống 
3
Chương 1: PHƯƠNG
PHÁP LU
ẬN
PHÁT TRI
ỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN
1.1.Khái ni
ệm v
à th
ống thông tin
 
Phát tri
ển một HTTT l
à m
ột quá tr 
ình t
ạo ra một HTTT cho một tổ chức. Quá tr 
ình
đó bắt đầu từ khi
nêu v
ấn đề cho đến khi đưa hệ thống v
ào v
ận h
ành trong t
ổ chức. Với thực tiễn của nhiều năm xây dựng
các HTTT, nh
ững cơ sở phương pháp luận phát triển HTTT đ
ã không ng
ừng được ho
àn thi
ện v
à b
ổ sung
cho phù h
ợp với sự phát triển của công nghệ và các điều kiện môi trường đ
ã bi
ến đổi.
1.1.1Khái ni
ệm và định nghĩa
Có nhi
ều định nghĩa về HTTT khác nhau. Về mặt kỹ thuật, HTTT được xác định như một tập hợp các
thành ph
ần được tổ chức để t
hu th
ập, xử lý, lưu trữ, phân phối v
à bi
ểu diễn thông tin v
à thông tin tr 
ợ giúp
vi
ệc ra quyết định v
à ki
ểm soát trong một tổ chức. Ngo
ài các ch
ức năng kể tr 
ên, nó còn có th
ể giúp người
qu
ản lý phân tích các vấn đề, cho phép nh
ìn th
ấy được một cách trực qua
n nh
ững đối tượng phức tạp, tạo
ra các s
ản phẩm mới.
 D
ữ 
li 
ệu
(data) là nh
ững mô tả về sự vật, con người v
à s
ự kiện trong thế giới m
à chúng ta g
ặp bằng
nhi
ều cách thể hiện khác nhau.
Thông tin
(Information) c
ũng nhu dữ liệu, thông tin có rất nhiều cách định
ngh
 ĩa khác nhau. Một định
ngh
 ĩa bao trùm hơn cả xem
thông tin là d 
ữ liệu được đặt v
ào m
ột ngữ cảnh với một h
ình th
ức thích hợp v
àcó l 
ợi cho nhười sử dụng cuối c
ùng.
Các ho
ạt động thông tin
(information activitties) là các ho
ạt động xảy ra trong một HTTT
, bao g
ồm cả
vi
ệc nắm bắt, xử lý, phân phối, lưu trữ, tr 
ình di
ễn dữ liệu v
à ki
ểm tra các hoạt động trong HTTT.
 X 
ử lý
(processing) được hiểu l
à các ho
ạt động l
ên d
ữ liệu như tính toán, so sánh, sắp xếp, phân loại v
àt
ổng hợp…
1.1.2 H
ệ thống thông tin quản l
ý
Trong các HTTT, HTTT qu
ản lý được biết đến sớm v
à ph
ổ biến nhất. Đối tượng phục vụ của HTTT
qu
ản lý thực sự rộng hơn rất nhiều so với ý nghĩa của bản thân t
ên g
ọi của nó.
 HTTT qu
ản lý l 
à s
ự phát 
tri
ển v
à s
ử dụng HTTT có hiệu quả trong một tổ chức
(Keen, Peter GW.-m
ột người đứng đầu trong lĩnh
v
ực nầy).
Hình 1.1. Các y
ếu tố cấu th
ành c
ủa HTTT Năm yếu tố cấu th
ành c
ủa HTTT quản lý xét ở trạng thái tĩnh l
à:
thi
ết bị tin học
(máy tính, các thi
ết bị,các đường truyền…
-ph
ần cứng)
,
các chương tr 
ình
(ph
ần mềm),
ữ liệu, thủ tục
-quy trình và con ng 
ười
(hình 1.1). Các
định nghĩa về HTTT trên đay giúp cho việc định hướng quá tr 
ình phân tích, thi
ết kế hệ
th
ống. Tuy vậy, sự mô tả này là chưa đủ, cần đi sâu phân tích hệ thống cụ thể mới c
ó s
ự hiểu biết đầy đủ về
h
ệ thống thực v
à cho phép xây d
ựng cơ sở dữ liệu, các chương tr 
ình và vi
ệc bố trí các th
ành ph
ần b
ên trongnó.
1.1.3. Phân lo
ại hệ thống thông tin
Dưới đây tr 
ình bày m
ột cách phân loại HTTT với các loại sau :
a. H
ệ thống tự động văn ph
òng

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
Phạm Hùng Tín added this note
rất cần
1 thousand reads
1 hundred reads
rambo liked this
Pull Kahn liked this
Nhung Le liked this
Eun Rim liked this
Duc Pham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->