You are on page 1of 2

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

สำานักงานประธาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน


กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร.๐-๒๒๕๒-๘๔๕๕ ต่อ ๓๐๙, โทรสาร ๐-๒๖๕๒-๔๒๐๘
Royal College of Pathologists of Thailand
President Office: Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,
Patumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel.0-2252-8455 Ext 309, FAX 0-2652-4208
ประธาน
นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ ที่ รพท.๔๑๖/๒๕๕๑
รองประธาน
นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑
เลขาธิการ
นพ.พิเชฐ สัมปทานุกุล
รองเลขาธิการ เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติครั้งที่ ๒๐ ประจำาปีพ.ศ.๒๕๕๑
พญ.นวพรรณ จารุรักษ์
ประธานวิชาการ เรียน
นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
เหรัญญิก ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการพยาธิวิทยา
พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ
นายทะเบียน แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ ประจำาปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ทีอ่ าคาร
นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ สัมมนา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามกำาหนดการที่แนบมาด้วยนี้แล้ว การประชุม
กรรมการ
นพ.กำาธร ธรรมประเสริฐ วิชาการซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำาทุกปี ปีละครั้งอย่างต่อเนื่อง สำาหรับในปีนี้ซึ่งจะจัดใน
พญ.ชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์
พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล
หัวข้อว่า “ Patient Safety and Health Personnel Safety ” เพื่อเผยแพร่ผลงานทาง
นพ.วิชาญ เปี้ยวนิ่ม วิชาการ ทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ที่ทันสมัยแก่ พยาธิแพทย์ แพทย์ทั่วไป
นพ.วิญญู มิตรานันท์
นพ.สัญญา สุขพณิชนันท์ นักวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาที่สนใจ ที่สำาคัญยิ่งในการ
นพ.สุธี รุจิวณิชย์กุล ประชุมครั้งนี้
พญ.สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็น
President
Pongsak Wannakrairot, M.D. ประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดย
Vice President ไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการหากได้รับ
Viratt Panichabhongse, M.D.
Secretary General อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้ว
Pichet Sampatanukul, M.D.
Assistant Secretary General จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจได้ทราบและเข้าร่วมประชุม
Navapun Charuruks, M.D.
Chairman Scientific Committee ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
Vorachai Sirikulchayanonta, M.D.
Treasurer
Tumtip Sangruchi, M.D. ขอแสดงความนับถือ
Registrar
Songkhun Vinyuvat, M.D.
Committee
Kamthorn Thamprasert, M.D.
Cheepsumon Buthipintawong, M.D.
Nisarat Opartkiattikul, M.D.
Vichan Peonim.M.D. (นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์)
Vinyou Mitarnun, M.D
Sanya Sukpanichnant, M.D. ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
Suthee Rujiwanitkul, M.D.
Somboon Thamtakerngkit, M.D.
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
สำานักงานประธาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร.๐-๒๒๕๒-๘๔๕๕ ต่อ ๓๐๙, โทรสาร ๐-๒๖๕๒-๔๒๐๘
Royal College of Pathologists of Thailand
President Office: Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,
Patumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel.0-2252-8455 Ext 309, FAX 0-2652-4208
ประธาน
นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์
รองประธาน
นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
เลขาธิการ
นพ.พิเชฐ สัมปทานุกุล
รองเลขาธิการ
พญ.นวพรรณ จารุรักษ์
ประธานวิชาการ
นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
เหรัญญิก
พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ
นายทะเบียน
นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์
กรรมการ
นพ.กำาธร ธรรมประเสริฐ
พญ.ชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์
พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล
นพ.วิชาญ เปี้ยวนิ่ม
นพ.วิญญู มิตรานันท์
นพ.สัญญา สุขพณิชนันท์
นพ.สุธี รุจิวณิชย์กุล
พญ.สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ

President
Pongsak Wannakrairot, M.D.
Vice President
Viratt Panichabhongse, M.D.
Secretary General
Pichet Sampatanukul, M.D.
Assistant Secretary General
Navapun Charuruks, M.D.
Chairman Scientific Committee
Vorachai Sirikulchayanonta, M.D.
Treasurer
Tumtip Sangruchi, M.D.
Registrar
Songkhun Vinyuvat, M.D.
Committee
Kamthorn Thamprasert, M.D.
Cheepsumon Buthipintawong, M.D.
Nisarat Opartkiattikul, M.D.
Vichan Peonim.M.D.
Vinyou Mitarnun, M.D
Sanya Sukpanichnant, M.D.
Suthee Rujiwanitkul, M.D.
Somboon Thamtakerngkit, M.D.