Leden van het team BE Leeuwenburg Vt.

Amsterdam 1 maart 2011,

In het verlengde van het gesprek dat op 1 februari j.l. is gevoerd tussen het BE Team en CvB breng ik jullie bij deze op de hoogte van de verdere gang van zaken rondom Nourdin. Zoals bekend, is Nourdin’s besluit om vanuit religieuze overtuigingen vrouwen niet langer de hand te willen schudden voor het CvB geen grond om over te gaan tot ontslag. Bij de afronding van het genoemde gesprek is de afspraak gemaakt dat op CvB/MT niveau een besluit genomen wordt over de uitvoering van dit door het CvB geformuleerde standpunt. Dit besluit is afgelopen week gevallen. Alles afwegend hebben we de conclusie getrokken dat we onze inspanning in eerste instantie gaan richten op het vormgeven van een traject met als doel “herplaatsing” van Nourdin in het team BE als docent en als collega. Het op zoek gaan naar en vinden van een werkbare oplossing achten wij op dit moment binnen dit team het meest kansrijk. Het feit dat Nourdin een positieve historie heeft binnen het team hebben wij zwaar mee laten wegen. Wij beseffen ons vervolgens ook terdege dat dit besluit inspanning vergt van alle betrokkenen en dat we het gesprek moeten voeren met elkaar over wat dit betekent voor de professionele werkrelaties binnen het team en voor de klas. We doen de toezegging dat de hierbij gewenste en mogelijk noodzakelijke ondersteuning vanzelfsprekend gegeven wordt. In de afgelopen weken is op DEM MT niveau een tweetal gesprekken gevoerd met Nourdin. In deze gesprekken is uitgebreid stil gestaan bij het feit dat het traject van terugkeer een stevige inspanning van direct betrokkenen verlangt en met grote zorgvuldigheid door lopen moet worden. Nourdin is zich daar van bewust en heeft aangegeven de benodigde energie en inspanning hiervoor te willen leveren. Op woensdag 2 maart praten we (Gebrand de Lange en ondergetekende) verder met Nourdin in kamer LWB B.10.04. In dit gesprek worden naast een aantal inhoudelijke punten ook de mogelijke vervolgstappen verder besproken. In dat vervolgtraject willen we stapsgewijs vorm en inhoud geven aan gesprekken tussen Nourdin en teamleden. De exacte uitwerking hiervan wordt na het gesprek van de 2e maart vastgesteld. Hierover worden jullie op de hoogte gesteld. Gedurende de reeds gevoerde gesprekken en mogelijke toekomstige gesprekken is Febe Deug vanuit de HvA als extern adviseur aanwezig. Zij is adviseur bij het bureau “de Beuk” dat veel ervaring en kennis heeft met betrekking tot vergelijkbare casuïstiek. Het streven is eind maart een definitief vormgeving van het uitvoeringsbesluit geformuleerd te hebben en dit vanaf dat moment ook ten uitvoer te brengen. Ik hoop jullie bij deze, voor nu voldoende op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rond dit “dossier” en spreek de wens uit dat een ieder de benodigde wijsheid en het onderlinge begrip en geduld op kan brengen om de vervolgstappen verder vorm te geven .

Florus Roelofsen Afdelingsmanager Leeuwenburg Voltijd DEM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful