Sarajevo

Godina XIV

2. mart/o`ujak 2011. god.

2 KM

Izlazi srijedom

731
100 DIN

DK 19,00 DKK

H 14 KN

2E

Slobodan @IVOJINOVI]

S 32,00 SEK

Specijalni prilog

CH 4,40

A 2,80 E

Azrina no} u 150 slika
Na|a MUFTI], nova turska TV zvijezda

Prva sam ljubav Nine Badri}
Prve fotografije „Al Jazeere Balkans“

D 2,80 E

NL 2,80 E

Za{to sam se razvela

U~im arapski

Goran MILI]

AZRAIz sadr`aja Bill CLINTON

24 28

Od zeta tra`i da prekine veze s ocem
Nina BADRI]

Razumijem `ene koje se razvode
Samira PORI^ANINPETRE[IN

64

Zlatarska k}erka koja voli bi`uteriju
Alexander McQUEEN

68 80

Huligan engleske mode
Branko MIKULI]

@eljezni kancelar velikog srca

56
Adrijana KURTI[AJ

4 Cafe 77 Horoskop 84 Arte 86 Party zone
magazin za cijelu porodicu
Izdava~ AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna urednica Elameri [KRGI]-MIKULI] Zamjenik glavne i odgovorne urednice D`emal D@AKMI] Pomo}nik glavne i odgovorne urednice Alma RED@EPAGI] Lektorica Indira PIND@O Redakcija Lejla LOJO Elvedina D@AKMI] Amela KESEROVI] Selma MULI] Zana KOLO[ Foto-slu`ba s AVAZ-ROTO PRESS Stalna saradnja Ahmet BAJRI] BLICKO Emira GLUMAC Hedija MEHMEDI] Jasmin HAD@I] Seid MASNICA D`emka KARA^A Melina KAMERI] Veselin GATALO Dizajn Larisa HASANBEGOVI] Direktor Dru{tva Sanja ISANOVI] Ilustracije Agencija „Shutterstock“ DTP studio AVAZ-ROTO PRESS Organizacija {tampe RADIN PRINT d.o.o. Zmaja od Bosne 4 71000 Sarajevo Adresa redakcije TE[ANJSKA 24 b Telefoni 281-426 i 281-444 FAX: 281-428 e-mail: azra@avaz.ba m Marketing 281-356, fax:281-441 mail: marketing@avaz.ba Rukopisi i fotografije se ne vra}aju Transakcijski ra~uni UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA, TRN br.3383202266402293 DEV.RN.br.33832048932443

„Beauty sleep“ za savr{en ten

55 NLB TUZLANSKA BANKA TRN br.132731001313169 SWIFT CODE:TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN.br. 3060510000030742 DEV.RN.br. 71004200934630002 BBI Bosna Bank International TRN br. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 Identifikacioni br. 4200934630002 PDV br.200934630002 Porezni broj: 01357333

AZRACafe

Azra i FDS vas daruju za 8. mart
„Fabrika duhana Sarajevo“ povodom obilje`avanja 8. marta - Me|unarodnog dana `ena daruje vas s deset vrijednih poklona. Da biste osvojili metalni upalja~ s gravurom A, ko`nu tabakeru i AurA ruksak, dovoljno je da odgovorite na pitanje: U kojoj ulici se nalazi „Fabrika duhana Sarajevo“? Ukucajte klju~nu rije~ OK, napravite razmak, a potom ukucajte ta~an odgovor i {aljite na broj telefona 091 510 101. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV. Sretno! Imajte na umu: „Savr{eni sklad dragim damama za njihov poseban dan od srca poklanja prigodne darove.“

Lijepi s „Deborah“
Kozmeti~ka ku}a „Deborah“ daruje dvjema ~itateljkama maskaru „Definitive volume“ i sjajilo „Euphoric shine“. Nagradno pitanje glasi:

Kako se zove tu{ za o~i iz nove kolekcije „Deborah“?
Ukucajte klju~nu rije~ OK, napravite razmak, a potom ukucajte ta~an odgovor i {aljite na broj telefona 091 510 101. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV.

4/azra 2011.

„Dior“ i „Givenchy“ na poklon
Po{tovani ~itatelji, i dalje vam ostavljamo mogu}nost da se pretplatite na izdanje magazina „Azra“. Ovoga puta vjernost `elimo i nagraditi. Sve nove pretplatnike darivat }emo jednim od parfema s potpisom ku}a „Dior“ i „Givenchy“, ali i poklonom iznena|enja. Godi{nja pretplata na magazin „Azra“ je 104 KM. Da biste postali na{ godi{nji pretplatnik, popunite kupon i po{aljite na adresu: Te{anjska 24b. Za fizi~ka lica koja na{ magazin `ele dobivati na ku}nu adresu cijena pretplate je umanjena za deset posto. Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem tel: 033 281 361, 281-364

Tretmani RTL-om
Doktor Igor Jeremi} nagradit }e tri na{a nasretnija ~itatelja tretmanima RTL faceliftinga, uklanjanjem made`a i kondiloma, ukoliko ta~no odgovore na pitanje:

Pokloni ku}e „Oviesse“
Modna ku}a „Oviesse“ misli na vas. Nakon {to ste se na{minkali, upotpunili stajling asesoarima, na red je do{la i odje}a. Darujemo vas maramama i pid`amama s potpisom ovog modnog brenda. Dovoljno je da ta~no odgovorite na pitanje:

Iz koje zemlje potje~e „Oviesse“?
Ukucajte klju~nu rije~ OK, napravite razmak, a potom ukucajte ta~an odgovor i {aljite na broj telefona 091 510 101. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV.

Da li je facelifting invazivna ili neinvazivna metoda?
Ukucajte klju~nu rije~ OK, napravite razmak, a potom ukucajte ta~an odgovor i {aljite na broj telefona 091 510 101. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV.

Dobitnici „Avonovih“ darova
1. Edna Mahalba{i}, Visoko 2. Amina Delihasanovi}, Sarajevo 3. Ehlimana Panavli}, Sarajevo 4. Admira Islambegovi}, Sarajevo

Sve darove mo`ete dobiti samo u narednih sedam dana od izlaska broja!
azra 2011./5

AZRACafe
» Britanski „Kraljev govor“ osvojio je tri najva`nije nagrade Ameri~ke akademije filmskih umjetnosti i nauke

6/azra 2011.

/Foto: AP i AFP/

Crveno, sjajno

- Nekoliko sjajnih pobjednika, fina raspodjela nagrada, ali i „mrtva“ ceremonija“ - ocjenjuju svjetski mediji 83. dodjelu presti`nih filmskih nagrada „Oscar“, koja je uprili~ena pro{log vikenda u holivudskom „Kodak Theatreu“. Britanski „Kraljev govor“ osvojio je tri najva`nije nagrade Ameri~ke akademije filmskih umjetnosti i nauke: „Oscara“ za najbolji film, najboljeg reditelja i najboljeg glumca, kojeg je ponosno ponio Colin Firth. Natalie Portman bila je odli~na u ulozi balerine u „Crnom labudu“, zbog ~ega je nagra|ena „Oscarom“ za najbolju `ensku glavnu ulogu. De{avanja na crvenom tepihu bila su zanimljiva i ove godine. Bio je crven, sjajan i skup.

»

i skupo

» Voditeljica dodjele
nagrada Anne Hathaway u toaleti s potpisom Valentina i Tiffany & Co. nakitu azra 2011./7

» Zanosna Halle Berry u
kreaciji modne ku}e Marchesa, Christian Louboutin cipelama i milion vrijednom Neil Lane nakitu

» Nicole Kidman se odlu~ila za Christiana Diora, Pierre Hardy cipele i Fred Leighton nakit

» Sandra Bullock u haljini Vere Wang i sandalama Jimmy Choo

» Natalie Portman: Budu}a mama i najbolja glumica u haljini modne ku}e Rodarte, Jimmy Choo sandalama i Tiffany & Co. nakitu
8/azra 2011.

» Colin Firth: Oscarovski poljubac za Liviju Giuggioli

» Celine Dion se ove godine odlu~ila za haljinu iz kolekcije Armani Prive i Van Cleef & Arpels nakit

» Mandy Moore u Monique Lhuillier haljini upotpunjenoj Chopard nakitom

» Gwyneth Paltrow u kreaciji s potpisom Calvina Kleina i Louis Vuitton nakitu

» Scarlett Johansson u kreaciji Dolce & Gabbana, Christian Louboutin cipelama i Anna Hu nakitu

» Hilary Swank u Gucciju i s Anna Hu nakitu
azra 2011./9

AZRACafe
» Takmi~ari su bili podijeljeni
u ~etiri kategorije

Miss „Azre“ Finalni izbor za Miss planete Zemlje BiH odr`at }e se u maju. Objavljujemo spisak kandidatkinja za koje mo`ete glasati. Ukucajte klju~nu rije~ OK, potom Miss Planete, a zatim redni broj kandidatkinje za koju glasate. SMS {aljite na broj: 091 510 101. Tako|er, mo`ete glasati i za Miss „Azre“, tako {to }ete na isti broj poslati sms s klju~nom rije~i OK, potom ukucajte Miss Azra, te redni broj kandidatkinje za koju glasate. Pobjednicu o~ekuje naslovnica na{eg magazina kao i snimanje editorijala
1. Aleksandra Kova~evi} (22), Sarajevo 2. Ana Marija Juri{i} (19), Kiseljak 3. Emina Had`ipa{i} (22), Bosanska Krupa 4. Jasmina Tursunovi} (18), Srebrenik 5. Nata{a Borozan (20), Mostar 6. Nejra Pr{i} (19), Biha} 7. Sanela Fijuljanin (21), Sarajevo 8. Selma Ajnad`i} (21), Sarajevo 9. Selma Duvnjak (19), Sarajevo 10. Semira Had`imehmedagi} (20), Visoko 11. Tijana Jankovi} (23), Doboj

Prvenstvo doktora medicine BiH u alpskom skijanju Farmaceutska kompanija „Pliva“ nastavila je tradiciju, te je i ove godine bila generalni sponzor takmi~enja doktora medicine u alpskom skijanju pod nazivom „Maxflu skija{ki kup“, odr`anog u petak, 25. februara, na Jahorini. Me|u pedesetak takmi~ara iz Banje Luke, Zenice, Travnika i Sarajeva najbolji su bili: Naima Im{irija, Nermin Granov, Aleksandar Lazarevi}, Miro Duri} i Temud`edin Borovac. Posebna priznanja su ovom prilikom uru~ena prof. dr. Sre}ku [imi}u, prim. dr. Fahrudinu Kulenovi}u, prim. dr. Borku Mimi}u, generalnom sponzoru „Plive“, Ljekarskoj komori Kantona Sarajevo i Ljekarskoj komori Republike Srpske. Nakon takmi~arskog dijela dru`enje je nastavljeno u restoranu „Ognji{te“, gdje su svim u~esnicima prvenstva uru~ene diplome, a najboljima medalje i prigodni pokloni. Organizatori ovogodi{njeg prvenstva su prim. dr. Fahrudin Kulenovi}, dr. Alija Agin~i} i prof. dr. Aleksandar Lazarevi}.

» Zdravlje za „Plivu“ nije samo
pitanje proizvodnje najkvalitetnijih i pristupa~nih lijekova, ve} i prakti~na promocija zdravih `ivotnih stilova

10/azra 2011.

AZRACafe

Rije~i kao nadahnu}e

Brak Lene i Zijaha Gafi}a je, navodno, u krizi. Kako saznajemo, proslavljena dizajnerica i uspje{ni fotograf ve} du`e vremena `ive odvojeno i preispituju svoja osje}anja, kako bi zajedni~kom `ivotu dali novu {ansu. Slavni centarfor „Intera“ Samuel Eto’o snimljen je kako se raspravlja s policajkom u Milanu zbog kazne za parkiranje u iznosu od 37 eura. Nogometa{ u Italiji zara|uje 216.000 eura sedmi~no. Cristiano Ronaldo navodno je na Valentinovo zaprosio rusku manekenku Irinu Shayk. Prilikom pro{nje je kleknuo, te atraktivnoj manekenki uru~io prsten i crvenu ru`u. Par se nije oglasio povodom ovih navoda.

Danko Deliba{i}, sin na{eg proslavljenog ko{arka{a Mirze Deliba{i}a, ve} du`e vremena je u vezi s lijepom Crnogorkom Eminom, sestri~nom Mila \ukanovi}a. Emina je pro{le sedmice boravila u Sarajevu.

Glumica Kalina Kova~evi} nedavno se udala za fudbalskog menad`era Radeta ]aldovi}a. Kalina, k}erka Sini{e Kova~evi}a i Ljiljane Blagojevi}, na{oj publici je poznata po glavnoj ulozi u filmu Ljubi{e Samard`i}a, „Jesen sti`e, dunjo moja“.

Zlatne maline, nagrade koje dobivaju najgori glumci, filmovi, scenariji i reditelji, ove godine pripale su glumicama iz filma „Seks i grad 2“: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis i Cynthiji Nixon.

Reper Eminem je najpopularnija `iva osoba na Facebooku s gotovo 29 miliona fanova. Time je vi{estruki dobitnik „Grammyja“ pretekao popularnu Lady Gagu koja ima 28.872.000 fanova.

Slavoj @I@EK

Pjesma „^aroban“, u izvo|enju Danice Radoj~i}, predstavljat }e Srbiju na Eurosongu 2011. u Njema~koj, odlu~ila je srbijanska publika SMS glasovima u okviru showa organiziranog na javnom servisu RTS. Dizajner John Galliano uhap{en je u Parizu zbog vrije|anja, antisemitskih izjava, te poku{aja fizi~kog napada. Nakon podizanja optu`nice pu{ten je na slobodu, a prijeti mu kazna zatvorom. Modna ku}a „Dior“ odmah ga je suspendirala. Kylie Minogue ka`e kako s 20 godina nije mogla zamisliti da }e s 42 skakati po pozornici i i}i na vi{emjese~ne turneje, a sad upravo to ~ini. Isti~e da je ovisna o karijeri, te da }e u penziju tek kada napuni 62 godine.
azra 2011./11

Balkan nije ‘nesvjesno’ dio Evrope gdje se historija samo ponavlja, ve} je ovdje aktuelno postmoderno stanje, historijski ispred vremena ostatka Evrope

AZRAUspjesi

Na|a MUFTI]

Uskoro po~inje moja emisija u Istanbulu
12/azra 2011.

Nekada{nja urednica i voditeljica televizije „Hayat“ nakon uspje{no zavr{enog kursa turskog jezika na Ankara univerzitetu TÖMER u Istanbulu, po~inje raditi tv-show na turskom i bosanskom jeziku, koji }e biti emitiran u BiH i Turskoj. Samo za „Azru“ govori o svojim poslovnim planovima, razvodu i svakodnevici na Bosforu, ali i `ivotu na relaciji Istanbul - Sarajevo
Pi{e: Alma RED@EPAGI] Foto: Jasmin FAZLAGI]

U

Turskoj sam shvatila pravo zna~enje rije~i „sabur“ - strpljenje, koje nama Bosancima itekako nedostaje. Nisam dozvolila da me neki pozitivni ili negativni pro`ivljeni doga|aji promijene kao osobu. I dalje se povodim za istim `ivotnim na~elima i vrednujem stvari prema vlastitim parametrima, koje nosim svojim ku}nim odgojem. Postala sam zrelija i ja~a osoba i u stanju sam se samostalno nositi sa svim {to mi `ivot donosi - ka`e Na|a Mufti}, nekada{nja urednica televizije „Hayat“, koja se prije nekoliko mjeseci razvela od turskog poduzetnika Bayrama Akgula. Privatna doga|anja iz kojih je iza{la jo{ ja~a i svjesnija sebe, nisu omeli njene ranije dogovorene poslovne poduhvate. Naime, na{a novinarka u dogledno vrijeme na turskoj televiziji po~inje voditi tv-show koji }e biti emitiran u Turskoj i BiH.

Radna atmosfera
Zbog ugovora kojim je vezana ne mo`e iznositi detaljnije podatke o projektima prije po~etka njihovog emitiranja, ali u obje dr`ave javnost }e biti na vrijeme informirana o ovim emisijama. Na|a ve} intenzivno radi na pripremama programa. - Radna atmosfera u Istanbulu ispunila je moja o~ekivanja. Tim ljudi s kojima sara|ujem je veoma profesionalan. Veoma je va`no da se na{e ideje i pogledi na rad me|usobno podudaraju. Kada po~nemo s projektima, emisije }u voditi na bosanskom i turskom jeziku. Turski jezik te~no govorim, ali naravno da je i dalje primjetan moj akcent, kojeg za potrebe show programa smatraju simpati~nim. Rad u turskom okru`enju mi uveliko poma`e u pobolj{anju govora i zahvaljuju}i znanju koje sam stekla, nemam nikakvih pote{ko}a - govori Na|a, koja je godinu poha|ala intenzivnu nastavu turskog jezika u Centru za strane jezike Ankara univerziteta TÖMER. Uspje{no je polo`ila zavr{ni ispit i dobila diplomu, koja je od velikog zna~aja za njenu dalju edukaciju i rad. Uspjeti dobiti svoj show u zemlji u kojoj je medijska industrija veoma razvijena, nije nimalo lako? - U pravu ste, medijska industrija je zaista veoma razvijena u Turskoj, pa je samim tim i konkurencija ogromna. Turska, ne samo u mediazra 2011./13

»

» Nisam dozvolila da me neki pozitivni ili negativni pro`ivljeni doga|aji promijene kao osobu

Bosanska ekipa
- Promotivne materijale za tv-show nisam `eljela pripremati u Istanbulu, ve} u Sarajevu, gdje sam i po~ela karijeru. @eljela sam s ekipom koja je obilje`ila moj dosada{nji rad na ovaj na~in napraviti most izme|u BiH i Turske. Na pripemama mog promotivnog DVD-a za stajling je bila zadu`ena stilistica i make up artistica Nermina Ibrulj, za fotografije Jasmin Fazlagi}, a za kompletnu produkciju DVD izdanja produkcijska ku}a BMEDIA. Reakcije TV ku}a u Istanbulu bile su odli~ne, {to samo dokazuje da kvalitet na svjetskom nivou imamo u Sarajevu i nema potrebe da ga tra`imo na bilo kojem drugom mjestu - ka`e Na|a. i u svim ostalim segmentima, primat » jskom svijetu ve}svojim dr`avljanima. Mnogi glumci ilipri zapo{ljavanju daje TV voditelji stranog porijekla nisu uspjeli ostvariti visoke rejtinge gledanosti, jer ih javnost nije podr`ala, upravo zbog toga {to su stranci. Samim tim je proboj na tursko medijsko tr`i{te veliki uspjeh i izazov. Nakon {to sam dobila zanimljivu ponudu od jedne privatne produkcijske ku}e iz Istanbula, uz trogodi{nji ugovor, odlu~ila sam je prihvatiti i karijeru nastaviti u Turskoj. Na|a je ~esto i u rodnom gradu, gdje joj `ive roditelji i familija. - Ve} dvije i po godine `ivim na relaciji Istanbul - Sarajevo. Ovdje je moja porodica i zbog njih, naravno, dolazim ~esto. U Sarajevu vrijeme provodim u njihovom krugu, ali i u dru`enju s prijateljima: idemo na izlete ili upra`njavamo zimske sportove na na{im planinskim ljepoticama. Mnogo mi nedostaju dok sam u Istanbulu, ali svakodnevnim telefonskim razgovorima tu prazninu nekako popunjavam. Zbog poslovnih obaveza vrijeme joj u turskoj metropoli prolazi munjevito. Iako joj je bilo veoma te{ko navi}i se na njihov ritam, Istanbul ima puno svojih ~ari. - Obi{la sam mnoge zemlje i gradove svijeta, ali Istanbul je zaista ne{to posebno. Metropola prepuna ljepota i kontradikto-

» U`ivam u shoppingu s prijateljicama
14/azra 2011.

rnosti. Najte`e mi je bilo navi}i se na gu`vu u saobra}aju i na bespotreban gubitak vremena. U toku dana u Sarajevu uspijem obaviti najmanje pet razli~itih stvari, dok u Istanbulu vremena uvijek nedostaje. Ipak, uz dobru organizaciju uspijem zavr{iti obaveze i prona}i vrijeme za odmor ili dru`enje s prijateljima.

@ivot u metropoli
Na|in radni dan u Istanbulu po~inje rano d`ogingom. Slijede pripreme za posao, a nakon radnog dana ve~era ili kino s prijateljicama. Ponekad, ka`e, bude toliko umorna da je ve~er uz neki dobar film najbolje opu{tanje. - Vikendi su, me|utim, u Istanbulu posebni. Obavezno doru~kujem pored Bosfora, nakon ~ega slijedi shopping s prijateljicama ili posjeta nekim aktuelnim kulturnim doga|ajima, kojima ovaj grad ne oskudijeva. U Istanbulu, kao i u Sarajevu, imam bogat socijalni `ivot. Iako je ve}ina mojih prijatelja turske ili drugih svjetskih nacionalnosti, barem jednom mjese~no se nalazim sa svojim drugaricama iz Sarajeva, koje tako|er `ive u ovom velikom gradu. Tada nam se ~ini da kafu pijemo u Sarajevu. Iako je tokom dvogodi{njeg boravka u Turskoj nau~ila puno o njihovoj kulturi i mentalitetu, najvi{e je nau~ila o samoj sebi. - Turski mentalitet nije sli~an na{em i uklopiti se u jedan takav na~in `ivota, a pritom ne izgubiti sebe, zna~i uspjeti. U posljednje vrijeme u BiH se prati mnogo turskih TV sapunica, koje veoma slikovito opisuju kulturu i mentalitet ove zemlje. U stvarnom `ivotu u Turskoj pri~e poput [eherzadine zaista nisu nikakva rijetkost. Odu{evljava me njihova tradicija, kuhinja, ljubaznost, temperament i na~in opho|enja prema vlastitom identitetu i dr`avi. U svijetu medija ili bilo kojoj drugoj poslovnoj grani morate biti vrlo oprezni i uvijek spremni da idete nekoliko koraka ispred svih. Nakon {to samostalno uspijete u Istanbulu, mo`ete uspjeti bilo gdje - pri~a na{a sagovornica. Pitamo je da li }e novonastala porodi~na situacija utjecati na njene poslovne planove? - Bayram i ja smo se vjen~ali iz velike ljubavi i zajedno smo pro`ivjeli mnogo lijepih trenutaka. Odlu~ili smo `ivote nastaviti razli~itim putevima i prijateljski smo se razi{li. Nisam izgubila vjeru u brak i porodicu, za mene je to i dalje glavni stub u `ivotu svake osobe - zaklju~uje Na|a, pred kojom su veliki poslovni poduhvati i uspjesi u medijskom svijetu.

azra 2011./15

AZRACafé

Beauty Weekend Ljubljana 2011.

Titula najljep{e

» U~esnice „Beauty Weekenda“ u kreacijama Svjetlane Vukovi} Cece Foto: Veso-art Pi{e: Ema GOLIJANIN
kazala Emina Had`ipa{i}, koja je izvela pjesmu „Superboy“ od Rebeke Dremelj, a najtalentiranija Slovenka bila je Rebecca Kim Lek{e, koja je izvela hip-hop ples. Tre}i dan boravka u Sloveniji bio je rezerviran za Fashion Show na kojem su se finalistice predstavile u kupa}im kostimima slovenske modne ku}e „Nancy Beach Wear“, kao i u sve~anim kreacijama bh. modne dizajnerke Svjetlane Vukovi} Cece. Posjetitelji su, tako|er, u`ivali u reviji modne ku}e „Kiki Riki“, kao i u novoj kolekciji mlade slovenske dizajnerice Jerneje Podbev{ek Zhembrovsky. @iri je, kao i svaki put do sada, imao itekako te`ak zadatak. No, odlu~eno je da titula „Lice Beauty Weekenda“ ovog puta pripadne lijepoj Aleksandri Kova~evi} iz Sarajeva, koja je tako naslijedila pro{logodi{nju pobjednicu Slovenku Maju Coti~. Goste su zabavljali Armin Muzaferija i slovenska pop grupa „All 4 Play“.

S
» Lice „Beauty
Weekenda Ljubljana 2011.“ je Sarajka Aleksandra Kova~evi} 16/azra 2011.

lovenska prijestolnica i Hotel „Casino Kongo Ljubljana“ pro{le sedmice bili su doma}ini manifestacije „Beauty Weekend Ljubljana 2011 za Miss planete Zemlje BiH i Slovenije“, u organizaciji agencije „Metropola Media“. Kao i svaki put do sada, organizatori su se potrudili svojim gostima obezbijediti samo najbolje, pa su za djevojke, takmi~arke iz na{e zemlje i Slovenije, kao i specijalne goste i predstavnike sedme sile priredili mno{tvo zanimljivih sadr`aja. Tako su finalistice za Miss planete Zemlje BiH zajedno s finalisticama istog izbora za Sloveniju, prvi dan provele u vodenom parku „Atlantis“, gdje su snimale profesionalne fotografije. Slijedile su pripreme za „Talent show“, na kojem su djevojke pokazale svoje druge talente. Najsposobnijom iz BiH se po-

pripala Aleksandri Kova~evi}

» Niko nije ostao ravnodu{an na hip-hop Slovenke
Rebecce Kim Lek{e

» Djevojke u posjeti vodenom parku „Atlantis“

» Emina Had`ipa{i} `iri je odu{evila svojim pjeva~kim
umije}em azra 2011./17

AZRAIntervju Jedan od najboljih tenisera biv{e Jugoslavije za na{ magazin govori o sjajnoj generaciji srbijanskih tenisera, odnosu s porodicom \okovi}, sinovima, Breni, Bosni, Beckeru, ali i privatnom biznisu, prijateljima i legendarnom McEnroeu
Razgovarala: Amela KESEROVI] Foto: Story

Slobodan Boba @IVOJINOVI]

18/azra 2011.

@ena mi je Bosanka pa sam i ja dijelom Bosanac

O

Slobodanu Bobi @ivojinovi}u posljednjih mjeseci je mnogo pisano. Srbijanskoj {tampi najzanimljiviji je bio njegov odnos sa Sr|anom \okovi}em, ocem tre}eg reketa svijeta Novaka \okovi}a, koji nije bio sretan zbog tre}eg izbora nekada{njeg teniskog asa za predsjednika Teniskog saveza Srbije. @ivojinovi} je slu{ao pritu`be, ~ak i one da dosada{nje rukovodstvo TSS-e nije dovoljno u~inilo za razvoj tenisa, ali medije nije koristio za obra~un. - Nije svejedno slu{ati optu`be na svoj ra~un i sve vrijeme {utjeti. Me|utim, mediji nisu na~in da nekoga napadate ili da se branite od bilo ~ega. Zato nisam komentirao, a to ne}u ~initi ni ubudu}e. Jedino {to `elim jeste sa~uvati interese tenisa. Drago mi je da sam velikom ve}inom glasova ponovo izabran za predsjednika TSS-e, ali mi je `ao {to su pri~e u medijima, na neki na~in, doprinijele da sjajnu pobjedu, koju je na{a reprezentacija ostvarila u Davis cupu krajem pro{le

S Beckerom sam i danas prijatelj, iako se ne vi|amo tako ~esto, svako je oti{ao na svoju stranu. Ja sam vi{e vezan za ove prostore, a on za [vicarsku i London. Dru`ili smo se prije nekoliko mjeseci s na{om djecom na ve~eri u Miamiju

godine, nismo mo`da dovoljno proslavili. Treba imati na umu da je Srbija jedna od 13 zemalja koja je u istoriji Davis cupa osvajala to takmi~enje! Raduje me da je tenis na kraju pobijedio, a ne `elje i interesi pojedinaca. Kakvom radnom politikom se vodite u za{titi teniskih interesa? - Svako ko `eli u~initi ne{to dobro za razvoj sporta uvijek je dobrodo{ao i to je moja politika. Nemam drugi interes, osim interesa ljubavi i odnosa prema tom sportu, jer iskreno, sve {to sam postigao, postigao sam zahvaljuju}i loptici i reketu. Imao sam moralnu odgovornost da po zavr{etku aktivne karijere jedan dio svog teniskog iskustva i posla kojim se bavim, prenesem na sport. U kakvim ste odnosima s Novakom \okovi}em? - Dobrim. Prije nekoliko mjeseci sam rekao da mo`e biti broj jedan u svijetu. Ova godina }e biti njegova i na pravom je putu da postane prvi teniser svijeta.

»

» @ivojinovi}: Sve {to imam postigao sam zahvaljuju}i loptici i reketu
azra 2011./19

» Sa suprugom i sinovima Filipom, Stefanom i Viktorom

»

Mi u BiH, na`alost, nemamo teniske asove koje mo`emo bodriti u finalima velikih ATP turnira. Radujemo se zato uspjesima susjeda, Amerikanaca, [vicaraca... Kako je nastala sjajna generacija tenisera kao {to su Novak \okovi}, Ana Ivanovi}, Jelena Jankovi}...? - Te{ko mi je izdvojiti jedan razlog za to. Nesporna je ~injenica da imamo sjajnu generaciju tenisera i da se taj sport na ovim prostorima igrao i prije mene, i u vrijeme moje reprezentativne karijere. Sje}am se da je Bosna imala veliku tradiciju u tenisu. Tuzla je bila u samom vrhu kada je taj sport u pitanju. @elja mi je da ujedinimo saznanja i iskustvo i da pomognemo na{oj djeci na ovim prostorima. Jer, suvi{e smo mali i nedovoljno bogati za velike programe i planove, a ujedinjeni mo`emo mnogo toga. Po~etkom devedesetih ste okon~ali karijeru. Da imate mogu}nost odigrati jo{ samo jedan me~, koji biste rado ponovili? - Definitivno svaki odigran sa McEnroeom, jer se nije znalo kako }e niti kada }e se zavr{iti. Razmi{ljam da ove godine organizujem jednu egzibiciju u Beogradu i da ga pozovem da do|e. Ovom prilikom pozivam i Vas i va{ magazin. Dok ~ekamo McEnroea, sje}ate li se va{eg me~a iz 1985. godine u kojem se on uglavnom sva|ao sa sudijom o tome da li je lopta bila prava ili ne, a Vi za to vrijeme sjedili u publici i jeli sendvi~? - Od tada je pro{lo vi{e od 25 godina, ali se sje}am i tog sendvi~a, ali i drugih situacija iz ~etvrtfinala Melbournea. Taj me~ je obilje`io moju karijeru. Od njega je sve nekako i krenulo. McEnroe je, bez sumnje, jedan od najve}ih, mo`da ~ak i najve}i igra~ svih vremena koji se bavio tenisom. Napisao je i knjigu u kojoj me dosta ima.

» U servisu su mu rijetki
mogli parirati

Pro{lo je mnogo godina od otmice na{eg sina, ali o`iljak i danas postoji i nikada se ne}e izbrisati. Nakon svega je va`no da smo kao porodica opstali zajedno

pta dobra ili ne, `elio je napraviti pauzu, da me, `argonski re~eno, ohladi, a da se on, u me|uvremenu, sabere i koncentri{e na igru. Shvatio sam to i povukao se, jer nisam `elio biti dio te pri~e. Teniski stru~njaci ka`u: „Rijetki su mu u servisu znali parirati. Prvi udarac bio je as, drugi fal{“. Ovaj drugi navodno je iskopirao i Goran Ivani{evi}. - Kada smo u Splitu 1985. godine igrali Davis cup protiv reprezentacije Australije, Goran Ivani{evi} je sakupljao lopte. Nekoliko godina poslije, Goran je zajedno sa mnom, Goranom Prpi}em i Brunom Ore{arom bio u reprezentaciji Jugoslavije. Znamo se jo{ iz vremena kada je bio pionir. Cijenim sve {to je postigao u karijeri; bio je vrhunski igra~, sjajan server. Jedan od najboljih na svijetu. Pogrije{io je {to se nakon osvajanja Wimbledona nije odmah povukao iz tenisa. Bio bi to spektakularan odlazak igra~a koji je na turnir do{ao kao pozvan igra~, a napustio ga s pobjedni~kim peharom u ruci. Jeste li i danas prijatelj s Borisom Beckerom? - Jesam. Mnogo godina smo, ne samo trenirali zajedno ve} i igrali dublove. Danas se ne vi|amo tako ~esto, oti{li smo svako na svoju strazra 2011./21

U Melbourneu ste zabavljali i reportera BBC-a, a koji je prenose}i me~ kazao da je John od muke i travu s terena po~eo da jede. - Za travu, odnosno taj komentar nisam ~uo (smijeh). Tenis je psiholo{ka igra u kojoj je va`no savladati se u klju~nim trenucima. McEnroe je inteligentan igra~, shvatio je da ne{to mora poduzeti, ako `eli prekinuti moju igru u kojoj nisam proma{io nijednu njegovu loptu. Poenta nije bila sva|a i rasprava da li je lo-

»

»

anu. Ja sam vi{e vezan za ove prostore, a on za [vicarsku i London. Dru`ili smo se prije nekoliko mjeseci s na{om djecom na ve~eri u Miamiju. Pamtite li neke zajedni~ke me~eve? - Pamtim. Bilo ih je mnogo i u Njema~koj i na egzibicijama. Boris je veliki profesionalac i svojom izvanrednom igrom mnogo je uradio za svoju zemlju. Ljudi su ga voljeli, tra`ili autograme, na ulicu nismo mogli da iza|emo... Popularnost nije zaobi{la ni Vas. Jeste li znali da ste bili prva ljubav Nine Badri}? - Jesam. ^ak mi je i Brena ispri~ala da se vidjela s Ninom na jednom koncertu i da joj je to ispri~ala. A, zapravo je cijela pri~a po~ela na jednom od me~eva Davis cupa. Nina se kao djevoj~ica slikala sa mnom i tom prilikom sam joj rekao da }e sigurno ne{to dobro napraviti u `ivotu. Izuzetno mi je drago da sam bio u pravu. Ali, nadam se da ima jo{ nekih dama, da se pri~a ne zavr{ava samo s Ninom. Ozbiljna ljubavna i bra~na pri~a u Va{em slu~aju po~inje i zavr{ava s Lepom Brenom. Spoj dvaju velikih ega i dvije velike karijere, sportske i muzi~ke, bili su dobitna kombinacija. Nedavno ste proslavili 19 godina braka, sve vrijeme ste u `i`i interesiranja medija. Tabloidi imaju svoju verziju pri~e, manje znati`eljni svoju, kako opisujete va{ brak? - Mi smo od 1987. godine zajedno. Ove godine }e biti 24 godine kako se zabavljamo, ali nije ni{ta ozbiljno (smijeh). U po~etku je bilo te{ko uskladiti dvije profesije koje doslovno nemaju veze jedna s drugom. Osim toga, prava ljubav boli, jer ne mo`ete da zamislite jedan minut, a kamoli du`e od toga, da voljena osoba nije pored vas. A, nas dvoje smo morali praviti kompromise, oboje smo imali karijere i bili profesionalci. Dok sam ja igrao turnire po svijetu, ona je imala koncertne turneje po biv{oj Jugoslaviji, ali i Evropi i Americi. Opstati u po~etku bio je najte`i zadatak. Uspjeli smo! Vjen~ali smo se 1991., a godinu kasnije sam zbog povrede okon~ao tenisku karijeru. Nakon toga imao sam vi{e vremena da se posvetim i njenoj karijeri i sebi. Dobili smo djecu i na{ odnos se samo obogatio i nadgradio. A njime su se naro~ito bavile novine. Spajali su vas, razdvajali... - I Brena i ja smo navikli na to i znamo se nositi s tim, jer smo apsolutno svjesni toga da kada nemaju o ~emu da pi{u i kada im padnu ti-

» Boba je pratio suprugu i na njenom posljednjem koncertu u Sarajevu

I Brena i ja se znamo nositi s pri~ama o na{em odnosu. Apsolutno smo svjesni da kada nemaju o ~emu da pi{u i kada im padnu tira`i, tada objavljuju razne pri~e

ra`i, tada objavljuju razne pri~e. Va`no nam je kako se mi kao porodica osje}amo, a ne {ta }e pisati novine ili misliti javnost. Brena ima obi~aj re}i da su mnogi poku{ali sprije~iti va{ prvi susret. Sje}ate li se toga? - To su obi~no bili ljudi koji su nam u to vrijeme bili bliski, jer su znali da }e atomska bomba eksplodirati. Od prvog trenutka kada smo se vidjeli, upoznali, pogledali, shvatili smo da smo su|eni jedno drugom. Te`ak privatni momenat do`ivjeli ste 2000. godine. Otet Vam je sin Stefan, koji danas ima 18 godina. - @ivot nosi dobre i lo{e strane. To je dio na{e, na`alost, lo{e `ivotne pri~e. Oteli su nam dijete, ali nasre}u sve se dobro zavr{ilo. To je najbitnije. Pro{lo je mnogo godina, ali o`iljak i danas postoji i nikada se ne}e izbrisati. Va`no je da smo kao porodica opstali zajedno i da smo uvijek uz djecu. Govori li se o tom danu ikada u Va{oj ku}i? - Ne, nikada o tome nismo vi{e pri~ali. ^ime Vam se bave sinovi? - Najstariji Filip je bio dr`avni prvak u tenisu do 18 godina, a onda je odlu~io da ide na studije u Ameriku. Danas poma`e u na{im poslovima, a pravi i neke svoje. Stefan je postao ozbiljan momak, izgradio se kao li~nost, trenira, tako|er. Nadam se da }e najesen krenuti Filipovim stopama, te u Miamiju upisati fakultet. A, {to se ti~e najmla|eg Viktora, on je za sve, samo {to njegova ambicija za odre|enim zanimanjem traje nekoliko dana.

Nije Vam `ao {to u tenisu nisu ostvarili va{e rezultate? - Roditelji bi bili najsretniji kada bi djeca mogla da ih nadgrade u onome u ~emu su i oni bili dobri. U mom slu~aju, da budu bolji teniseri od mene, ili da pjevaju bolje od Brene. Mo`da ima tu i moje krivice {to nisam bio dovoljno ambiciozan da svoju djecu maltretiram da se bave tenisom, ali sam smatrao da oni sami trebaju prona}i put, a da je na{ zadatak da ih podr`imo. Danas sam sretan, jer znam da su zadovoljni. Jedno vrijeme ste bili i generalni zastupnik energetskog pi}a „Red Bull“ za Srbiju i Crnu Goru. Koji su Vam sve poslovi danas aktuelni? - Posao s „Red Bullom“ vi{e nije aktuelan. Prije mnogo godina sam osnovao kompaniju „Grand Slam Group“. Iz te kompanije su izrasle sve druge firme, kao {to su „Grand produkcija“, „Grand Motors“, koji je generalni zastupnik firme „Ford“. To su stvari kojima se trenutno bavim. [ta je za Vas Bosna? - U vrijeme aktivne teniske karijere u`ivao sam igrati u Tuzli. Tamo su bili moji prijatelji, bilo je mnogo ljubavi i romantike. Osje}ao sam kao da dolazim u svoj grad. Tuzlaci su mi aplaudirali ~ak i kada sam igrao protov doma}ih tenisera. Volio sam u to vrijeme i Sarajevo. Istina, 1986. ili ‘87. smo izgubili od reprezentacije ^ehoslova~ke, ali mi je bilo neizmjerno drago da smo taj me~ igrali ba{ u „Zetri“. Nakon rata sam bio na Breninim koncertima u Sarajevu i drugim bh. gradovima. Osim toga, `ena mi je Bosanka, tako da sam sigurno i ja dijelom Bosanac. Ne ka`u d`aba: Mu{karac je odande odakle mu je `ena. Rado dolazim u Bosnu. Znate da u`ivate, da se radujete i jelu i pi}u i `ivotu. Tako je i u mojoj porodici. Bosne mnogo ima i u Beogradu. Ovdje su mi dragi prijatelji. Sve {to nam se, na`alost, desilo, ne mo`e se zaboraviti. @ivot mora i}i dalje, ali ljubav i po{tovanje prema prijateljima treba biti sveta vrijednost.

» @ivojinovi} je tre}i put izabran za predsjednika Teniskog saveza Srbije
22/azra 2011.

AZRAZvjezdana pra{ina
Pripremila: Elvedina D@AKMI]

Chelsea CLINTON i Marc MEZVINSKY

J

ako mi se svi|a. Stvarno. Cijenim ga... Hillary misli isto. Mislimo da je sjajan govorio je Bill Clinton za svog zeta Marca Mezvinskyja, nekoliko dana prije nego je o`enio Chelsea, njegovu k}erku jedinicu. Danas, pi{u ameri~ki mediji, stvari stoje druga~ije. Marc Mezvinsky navodno je depresivan i na rubu `iv~anog sloma, jer Clintonovi tra`e da prekine veze s ocem. Biv{i kongresmen Iowe Ed Mezvinsky je, naime, 2003. godine osu|en za pronevjeru vi{e od deset miliona dolara dr`avnog novca.

Sramota za porodicu
Iako se prilikom su|enja poku{ao izvu}i na mentalne probleme i neura~unljivost zbog kori{tenja lijeka Lariam, osu|en je na sedam godina zatvora, a pu{ten je na slobodu nakon pet. Nekoliko dana prije nego }e njegov sin o`eniti Clintonovu k}erku, za „Inside Edition“ je izjavio: - Ja sam ponosan otac i vrlo sam uzbu|en zbog njihovog vjen~anja. Oboje su divna bi}a, koja znaju prave `ivotne vrijednosti. Tom prilikom izrazio je i `aljenje zbog onog {to je uradio, {to je osramotio sebe i svoju porodicu. Ipak, o~ito je da pokajanje nije dovoljno. - Ono {to se doga|alo Edu od kada je sve

» Chelsea je, navodno, od roditelja zatra`ila
podr{ku za razvod

ovo s Clintonovima po~elo jeste nezamislivo. Svi se prema njemu pona{aju odvratno te je jako uzrujan - rekla je Margot, Marcova polusestra. Na kraju, izgleda da }e Marc ponajvi{e ispa{tati za gre{ke svoga oca. Po~etkom februara dao je otkaz i oti{ao na tromjese~no skijanje s prijateljima, bez supruge. Uslijedili su napisi
24/azra 2011.

Nevolje u

Bojimo se da je Marc na putu za ludnicu. Chelsea ga vodi svuda kako bi pokazala da su sretni, ali on je, zapravo, depresivan, rekao je za „National Enquireru“ Andrea Mezvinsky, Marcov prvi ro|ak

u tabloidima: „Chelsea u New Yorku, Mark u Wyomingu: odvojeni `ivot bra~nog para“, „Problemi u braku“, „Razvod na pomolu“... Ured Hillary Clinton zanijekao je da je brak njene k}eri na klimavim nogama, Marc se vratio u New York i sa svojom dragom po~eo pojavljivati na javnim mjestima. Pritom su izgledali kao idili~an par, zagrljeni, s osmijehom na licu, kao da se ni{ta ne de{ava. Me|utim, njihovi prijatelji tvrde da je sve to samo farsa, te da je Marc na rubu `iv~anog sloma.

Slomljeno srce
- Bojimo se da je Marc na putu za ludnicu. Chelsea ga vodi svuda kako bi pokazala da su sretni, ali on je, zapravo, depresivan, rekao je za „National Enquireru“ Andrea Mezvinsky, Marcov prvi ro|ak. Ovaj tabloid pisao je i da Clintonova `eli razvod zbog neslaganja u vezi s pro{irenjem porodice. O~ajna Chelsea je, navodno, ve} zamolila majku i oca da joj pomognu oko razvoda, iako joj je srce slomljeno, navodi neimenovani izvor. Prema njegovim rije~ima, Chelsea „`ali {to se uop}e udala za Marca“. Njihovo vjen~anje u julu bio je doga|aj sezone, ali bra~na idila trajala je, navodno, vrlo kratko. Chelsea i Marc
azra 2011./25

raju

Marc Mezvinsky navodno je depresivan i na rubu nervnog sloma, jer Clintonovi tra`e da prekine veze s ocem

»

» Marc se vratio u New York
su se Hilton Headu, u dok su bili » upoznalipotomusu zajedno studiraliJu`noj Karolini,U vezi su odtinejd`eri, a na Stanfordu. 2005. godine. Marc Mezvinsky je radio u investicijskom hedge fondu G3 Mezvinsky capital uz godi{nju pla}u od ~etiri miliona dolara. Prije je radio u najmo}nijoj banci na Wall Streetu, Goldman Sachsu, kao investicijski bankar. Sin je biv{e ameri~ke kongresnice Marjorie Margolies-Mezvinsky iz Pennsylvanije i Eda Mezvinskog iz Iowe, koji je bio u zatvoru pet godina zbog prevare. Sada rastavljeni roditelji dugogodi{nji su prijatelji Clintonovih. Chelsea Clinton je po~etkom godine zavr{ila magisterij iz javnog zdravstva na Fakultetu Mailman za javno zdravstvo, na Univerzitetu Columbija u New Yorku.
26/azra 2011.

AZRARegion

Nina BADRI]

S Enisom i Merlom sva|am se zbog pla}anja ra~una
28/azra 2011.

Mislim da je na ovome svijetu i u pro{losti i u dana{nje vrijeme veoma mnogo `ena koje su veli~anstvene i koje su u mnogo~emu promijenile svijet nabolje. Ali, jo{ smo mu{ko dru{tvo i samo „one odabrane“ ulaze u njega. I danas }e se lak{e priznati mu{karac koji je uspje{an nego `ena koja je jednako uspje{na, a, naprimjer, uz sve to je i majka. Mislim da je mnogima i dan-danas nekako te{ko „skinuti kapu“ uspje{noj `eni
Razgovarala: Alma RED@EPAGI]
prepoznat i po{tovan mora biti uklju~ena u puno dobrih pri~a i time poku{ati skrenuti pa`nju na mnoge probleme koji su, na`alost, oko nas. Ova opaka bolest je, na`alost, vrlo ~esta kod nas `ena, a ova pjesma i cijeli projekt nude puno snage, pozitive i vjere da se mo`e pobijediti sve. Postoji li neka `ena u historiji ili danas koja Vas fascinira i za{to? Jesu li se `ene kona~no izborile za svoja prava u mu{kom svijetu? - Mislim da je na ovome svijetu i u pro{losti i u dana{nje vrijeme veoma mnogo `ena koje su veli~anstvene i koje su u mnogo~emu promijenile svijet nabolje. Ali, jo{ smo mu{ko dru{tvo i samo „one odabrane“ ulaze u njega. I danas }e se lak{e priznati mu{karac ko- Planiram duhovnu obnovu! [ta biste, budu}i da ste ga i sami pro{li, savjetovali `enama koje se nalaze u bra~noj krizi ili pred razvodom? - Svaka pri~a je druga~ija i niti jedna se ne mo`e generalizirati. Ja da savjetujem? Ja samo razumijem. [ta mislite o predrasudama da `ene skrivaju godine. Uvrijedite li se kad Vas pitaju koliko ste stari? Smeta li Vam kada Vas pitaju o roditeljstvu? - O ne! Ponosim se sobom i svojim godinama. Istinski. I u`ivam kada mi daju manje godina nego {to imam. Oni koji me ne poznaju daju mi uvijek 32 godine. Ok. Ja bih evo tu stala. Za{to su tridesete najbolje godine za `enu? - Sve po~inje sjedati na svoje mjesto. Tridesete su po~etak otkrivanja nas samih, po~etak rje{avanja svih strahova i nedoumica, ali dam se kladiti da su 40-te i 50-te jo{ bolje. Daj Bo`e zdravlja!

j L

ubav je najveli~anstveniji osje}aj na svijetu i bez nje jednostavno nema `ivota. Zbog ljubavi se ponekad mora pristajati na kompromise. Svaka ljubav je bezuvjetna, ali kada se prebacite u realan `ivot, svakodnevan, izme|u dvoje ljudi, nije uvijek med i mlijeko. Ipak za neke stvari u `ivotu, ako mislite da vrijede, treba se boriti - ka`e hrvatska pjeva~ica Nina Badri}, koja je nakon burne godine u kojoj je pro{la razvod od Bernarda Krasni}a, a potom i pomirenje, nedavno predstavila i svoj novi singl „Moje o~i pune ljubavi“.

Kada govorimo o `enskim Zbog ~ega ste odlu~ili da novi singl „Moje o~i pune ljupravima, svi|a mi se {to smo bavi“ premijerno predstavite postale obrazovanije, neovisnije i na svojoj fan stranici na internet-portalu Facebook? p samostalnije, {to vi{e ne vlada - Kao {to je sve prema popatrijarhat. Da do kraja ironiziram... Od vremena kada ste se prvi put sljednjoj modi, tako je i s pojavili na sceni, pa sve do danas {to i `ene danas smiju nositi hla~e muzikom! Danas se muzika izgledate besprijekorno, ~emu najvi{e konzumira, kupuje i i to prema posljednjoj modi! mo`ete zahvaliti za lijep izgled. slu{a putem interneta i Otkrijte na{im ~itateljkama neki dru{tvenih mre`a pa sam mali trik za ljepotu? odlu~ila slijediti primjer mnogih svjeji je uspje{an nego `ena koja je jedna- Mislim da su to, ipak, geni i velika tskih glazbenika koji se najprije na taj ko uspje{na, a, naprimjer, uz sve to je i radost moje du{e. Vesela sam i sretna na~in obra}aju svojoj publici. @eljela majka. Mislim da je mnogima i danosoba. Zdrava sam, radim ono {to vosam da prvi singl nakon tri godine bude danas nekako te{ko „skinuti kapu“ lim. Mene muzika u potpunosti ispubesplatan poklon putem free downlouspje{noj `eni. njava, a istinita je tvrdnja da ljepota dowda svim ljudima koji me vole i Kada govorimo o pravima, svi|a mi lazi iznutra. Najljep{a je sretna i zadoslu{aju. se {to smo postale obrazovanije, neovivoljna `ena. snije i samostalnije, {to vi{e ne vlada Nedavno ste s Aleksandrom Radovi}, Kako Vam se dopalo u~e{}e u `iriju patrijarhat. Da do kraja ironiziram... Karolinom Go~evom i Mayom Sar sni„Supertalenta“? Jeste li se ikada porje~kali {to i `ene danas smiju nositi hla~e, i to mili pjesmu „Moj je `ivot moja pjeprema posljednjoj modi! S druge strane, iza kamera s drugim ~lanovima `irija, jer sma“, koja je dio istoimene kampane dijelite njihovo mi{ljenje? ne svi|a mi se nimalo to {to su se neke nje za prevenciju raka grli}a mastvari potpuno okrenule. Ipak sam za to ternice. [ta Vas je motiviralo da - U`ivam biti ~lanicom `irija da `ena ostane `ena, a mu{karac stup i se uklju~ite u taj projekt? „Supertalenta“, a Enis (Be{lagi} op.a) i sigurnost, {to ne isklju~uje uspje{nu Merla (Dubravko Merli} op.a.) su sjajni - Humani povod, sjafrajeri, ljudi, prijatelji... ma pravi de~ki! jna pjesma i tri prekra- `enu pored sebe. sne muzi~arke s kojiU jednoj godini ste pro{li kroz rastavu, Ponosim se njima i sjajno se sla`emo. Svi se znamo od ranije tako da je na{e ma sam imala pri- pa pomirbu sa suprugom Bernardom Krsudjelovanje u `iriju samo nastavak liku sura|ivati. asni}em. Kako danas gledate na to? na{eg divnog dru`enja. Nikada se niSmatram da - Jo{ gledam! smo posva|ali, osim kada mi poslije svaka osoba snimanja nikada ne daju da platim Planirate li obnovu bra~nih zavjeta? ~iji je glas
azra 2011./29

»

» ra~un. Kao ono: „...`ensko si pa... neka“!

Pada li Vam te{ko kada nekima od njih morate dati odbijenicu? - O da! Nije to nimalo jednostavno. Na}i uvijek pravu rije~ da nekome ne nanesete rane ili potaknete u njemu agresiju. Pa`ljivo biram {to }u re}i svakome i trudim se biti objektivna. Merli je najlak{e. On mo`e re}i sve {to ho}e!

Za{titno ste lice {vajcarskog proizvo|a~a satova „Frederique Constant“. Kako ste se sna{li u tome? Kakvo je Va{e mi{ljenje o u~estvovanju poznatih osoba u reklamnim kampanjama? - Ponosim se tom suradnjom, jer je evo oti{la u svijet. Svaki dan mi neko s drugog kraja svijeta na Twitter {alje slike s mojom reklamom. Sjajno je kada vas mnogi poslovni partneri `ele za svoje za{titno lice. To zna~i da ste zanimljivi i kao muzi~ar, ali i kao osoba. Takve su suradnje potpuno prirodna stvar izme|u poznatih osoba i velikih brendova.

„Moj je `ivot moja pjesma“ je human projekt. Smatram da svaka osoba ~iji je glas prepoznat i po{tovan mora biti uklju~ena u puno dobrih pri~a i time poku{ati skrenuti pa`nju na mnoge probleme koji su, na`alost, oko nas

» Tridesete su po~etak
otkrivanja nas samih

30/azra 2011.

AZRAS povodom

Goran MILI]

„Al Jazeera“ ne}e biti slu`bi nijedne ideolog
Pamtit }emo njegove dnevnike, ali i putopisne reporta`e kroz koje nas je upoznavao sa sjajem i bijedom dana{njeg svijeta. U januaru je, Zakon je nalo`io, morao oti}i u penziju, ali je umjesto mirovanja izabrao posao, najva`niji koji je neko s ovih prostora dobio u me|unarodnom televizijskom svijetu. Ponovo je u Sarajevu, gradu gdje je bilo mnogo po~etaka: „Yutel“, supruga Ana i njihovo dijete, rat, a danas „Al Jazeera Balkans“
Razgovarala: Amela KESEROVI] Foto: Fuad FO^O
mati, nadasve, gledatelje u ovoj regiji. U „Yutelu“ ste imali utjecaj na odabir novinara u Sloveniji, Beogradu, BiH, Kosovu..., imate utjecaj i danas, kada je rije~ o „Al Jazeeri Balkans“. [ta o~ekujte od svojih novinara? - Onda sam imao vi{e utjecaja, sada kadrove pronalazi i predla`e specijalizirana agencija za ljudske resurse Posao.ba, a svi kandidati moraju pro}i testove kojima prisustvuju i eksperti „Al Jazeere“ iz Dohe.

K

ada su Gorana Mili}a u januaru pitali da li se raduje penziji, odgovorio je: „I da i ne. Veseli me {to }u nakon 14 godina rada na HTV-u ponovo biti slobodnjak, nezavisan od velikog TV sistema. A, ne volim {to je do toga do{lo zakonskim ultimatumom u kojem ne vidim previ{e smisla.“ Goran je ponovo u velikom televizijskom sistemu, „Al Jazeeri“. Obna{a funkciju direktora programa balkanske podru`nice katarskog medijskog giganta, najvi{u koju je neko s ovih prostora dobio u me|unarodnom televizijskom svijetu. Sreli smo se u Sarajevu, u [ta }e pokretanje „Al Jazeere BBI-u. Govorio nam je o Balkans“ zna~iti za ove prostore? programu, televiziji, svom - Zamislite cijeli jedan novozaposljednjem dnevniku, poposleni parlament s prosje~nim pulacijskom satu, Johnu Fipla}ama parlamentaraca koji sheru Burnsu, Bosancima, dr`avu ne ko{taju ni{ta, nego ali i Hercegovcima, a dozvopla}aju ozbiljan porez i doprinose lio nam je i da prvi vidimo od ~ega }e, mo`da neka marka, kako izgleda njegovo novo kuna ili dinar oti}i i ponekom radno mjesto. |uturumu u penziji ili nekome na - Stalno razmi{ljam jesam socijali. Dakle, „Al Jazeera Balkali u{ao u ve}i TV sistem od » Posljednji dnevnik na HRT-u vodio je u januaru ove godine. Uz opro{tajni govor neizostavan je tog ns“ je za sve dr`ave Regije izvozni dana bio i populacijski sat, koji je na poklon dobio od glavnog tajnika UN-a Pereza de Cuellara HRT-a, jer „Al Jazeera“ ima posao! Dolazi vrhunska TV tehnomanje zaposlenih, ali su gotologija kakvu nema niko u svijetu i Jeste li uspjeli prona}i 150 odgovaraju}ih upovo svi u programskoj funkciji. Administracija, koju }e, tako nam je obe}ano, „Al Jazeera Balkaslenika? pomo}no osoblje, kod njih se osigurava putem ns“ prva testirati. Mladi ljudi koji se kod nas bu- Jo{ ne. Blizu smo prve tre}ine, ima jo{ povanjske saradnje. Programska shema je ve} zacrdu zaposlili uvijek }e imati referencu da su radili sla. tana, ako gledate „Al Jazeera English“, sli~na joj s tehnikom koja je godinama ispred drugih TV je, ali s dopunom lokalnih sadr`aja koji }e zanistanica na ovom prostoru i lak{e }e dobiti posloOvdje se zarad su`ivota mjere i kroje javno

izgovorene rije~i. Kako }e u tom smislu u svom programu postupati „Al Jazeera“? - Mi }emo usaglasiti novinarsku terminologiju, vode}i ra~una o svim lokalnim razlikama i osjetljivostima. Ne}e biti lako, ne}e biti idealno, jer tako ne{to ne postoji na ovom prostoru, ali vjerujemo da }e izbor rije~i i kvalifikacija biti korektniji i tolerantniji od mnogih. Svi novinari }e govoriti svojim maternjim, ili izabranim jezikom: bosanskim, srpskim, hrvatskim, crnogorskim, ali ako neko misli mjeriti sekunde pojedinih jezika, odmah ka`em da mu je to jalov posao. To nije „Yutel“, to je „Al Jazeera“! I kada pomislite da je premalo ovog ili onog „doma}eg“ jezika, uvijek se pitajte: A, koliko li ga je na CNN-u? Mi smo me|unarodna kompanija, nismo u slu`bi nijedne nacije, nijedne ideologije. U tu zamku prebrojavanja jezi~nih minuta ne mislim upadati.

32/azra 2011.

ti u ogije

» Mili} u Sarajevu, u radnim
prostorijama „Al Jazeere Balkans“: Blizu smo izbora prve tre}ine potrebnih uposlenika

ve i u budu}nosti. Vizualno, slika }e biti bolja nego igdje, grafika i oprema priloga vrhunska, a sad je na pameti na{ih novinara, urednika, snimatelja i re`isera, da naprave zanimljiv sadr`aj. Mnogo je posljednjih mjeseci pisano o „Al Jazeeri“ i imenima koja bi trebala imati u svojim redovima. Denis Latin, Mirjana Hrga samo su neka od spomenutih. Mo`emo li ih o~ekivati na nekoj od radnih pozicija? - Ne znam u cijelosti {ta je sve pisano, ko je sve spominjan. Toliko ima medija i publikacija u ovoj regiji da bi trebala cijela ekipa da to sve prati. Vi ste naveli samo dva imena. Nisam u poziciji govoriti konkretno, ali Vama za ljubav, od ta dva imena jedno je ozbiljno u igri. @ivjeli ste u dva sistema: komunizmu, i evo da-

nas demokratiji (od koje na Balkanu volimo uzimati {ta nam se svi|a, a zabraniti {to nam se ne svi|a), proputovali svijet, razgovarali s dr`avnicima, ali i najve}om bijedom. [ta ste tokom svih ovih godina nau~ili o ljudima i njihovoj prirodi? - Sva{ta sam nau~io i {to vi{e znam to mi se ~e{}e doga|a da sam na po~etku. Taman sam pomislio da sam otkrio na~in kako da pre`ivimo ovu globalizaciju, koja mi se ~inila dobrom samo za protestante, luterane i kalviniste, ameri~ke waspove, Skandinavce, Estonce i [vicarce, me|unarodne Jevreje, Ju`nokorejce, i Kineze koji pristaju raditi za 300 maraka mjese~no, nadaju}i se da }e dogodine imati 330. E, ja sam vidio {ansu u Ircima, pa sam gotovo po~eo propagirati tu zemlju znanja, bez korupcije, s viso-

kom tehnologijom, velikim izvozom, otvorenom za do{ljake iz cijeloga svijeta, a onda je do{ao trenutak istine - Irskoj treba vi{e od 100 milijardi eura da bi se spasila bankrota, a ja gledam Hrvatsku, s istim brojem stanovnika, koja se u dvadeset godina „ekonomskih proma{aja“, „korupcije“ i „rastro{nosti“ zadu`ila upola manje i sanirala bi sada{nju krizu s deset posto onoga {to }e Evropa dati Irskoj. Pa se mislim, ko je tu lud? Je li period od 1992. do 1996. bio jedini kada niste imali posla? - Jest. I jo{ sam bio 14 dana u penziji izme|u HRT-a i „Al Jazeere Balkans“. Ali, i to razdoblje 92.- 96. bilo je prepuno saradnje s raznim medijima, samo {to u Hrvatskoj niko nije imao hraazra 2011./33

»

»

brosti da me zaposli za stalno. Trojica su poku{ala, ali bi mi nakon dvatri mjeseca predo~ili da su „pritisci“ preveliki pa da uzmem natrag tu svoju radnu knji`icu na }irilici. Hvala im, anyway. Bilo je takvo vrijeme, nikome to nisam zamjerio. [ta Vam je sa stanom u Beogradu? - Oduzet mi je nakon su|enja od 17 godina. Uzela ga je gospo|a sudija Dragica Ljumovi}, ~iji je mu` bio u stambenoj komisiji Op{tine Stari Grad. I, gledaju}i na beogradskoj televiziji kako ja tr~im izme|u snajpera po Sarajevu, gospodin Ljumovi} je svojoj supruzi Dragici dodijelio moj stan koji sam dobio od te iste op}ine 1986. godine, kao prvi na stambenoj rang-listi zaposlenika u TV Beograd. Obnovio sam stari stan svojim parama, TV Beograd je Starom Gradu platila jednu tre}inu tr`i{ne vrijednosti stana, ja sam pridodao moju garsonijeru u centru Beograda (dobiva{ ve}i stan, vrati manji) i na kraju ostao bez i~ega! Gospodin Ljumovi} fino prijavi svoju suprugu na moju adresu dok ja dijelim sudbinu Sarajlija pod opsadom, izradi joj se nova li~na karta na moj stan, a da nikada u njega nije kro~ila niti je znala kakav je raspored prostorija! I `ena istoga dana dobije pravo na otkup stana {to je meni kao nositelju stanarskog prava i mom pastorku Igoru, kao ~lanu doma}instva, odmah odbijeno! I onda po~ne spor pred sudom u kojemu radi gospo|a sutkinja Dragica. Pa sve je jasno, ali niko od beogradskih sudaca ipak nije imao snage presuditi u korist kolegice koja tako o~ito krade tu|i stan. Pa se izmijenilo troje sudaca, a onda je pod Borisom Tadi}em stigla „pravna Srbija“, odluka je donesena, milicija je pajserima obila moj stan i preuzela posjed. A, da li je gospo|a sudija izmanevrirala neku zamjenu, kako ne bi osobno sjedila u otetom stanu, to ne znam. A, Tadi}a sam spomenuo jer mi je njegov kabinet jedini (od 20 adresa nadle`nih u Srbiji) odgovorio na pismo, upu}uju}i me na pravnu dr`avu (nakon 17 godina besramnog su|enja!) ili na Komitet za nacionalne manjine. E pa, dabogda taj iz ka- » Me|u brojnim svjetskim uglednicima i politi~arima, intervjuirao je i nekada{njeg bineta tra`io svoj stan putem Komi- ameri~kog predsjednika Georgea Busha starijeg teta za nacionalne manjine. Gdje }ete `ivjeti u Sarajevu? - Na Grbavici. Vratimo se Va{em posljednjem Dnevniku na HTV-u. Me|u tih (vi{e u od 600.000, gledatelja) bilo je mnogo i Bosanaca i Hercegovaca. Emotivan je bio Va{ opro{taj, pamtit }emo {ta ste sve kazali, ali i sat koji je bio na
34/azra 2011.

stolu. Kazuje li neku zanimljivu pri~u? - Razumijem {to mi konkurencija u Hrvatskoj smanjuje gledateljstvo, ali za{to i Vi? Pa tih 600.000 je zapravo veoma malo, kad uporedim s 2007. godinom, kad sam vodio TV Dnevnik, koji je imao 1.800.000 gledatelja. Ali, posljednji Dnevnik, onaj moj dio od 15 minuta, imao je gledanost od 21 posto, {to je blizu 900.000 ljudi. Dodajte i Bosance i Hercegovce, ne{to me ljudi gleda i u Srbiji, bar tako pi{u po portalima, ura~unajte dijasporu, pa }emo nekako pre}i brojku od milion. A, onaj populacijski sat, to sam dobio na Univerzijadi u Zagrebu, od glavnog tajnika UN-a Pereza de Cuellara, jer sam osmislio cijelu pri~u o ra|anju 5-milijarditog stanovnika Planeta, Mateja Ga{para, kojem je Cuellar bio kum. Taj sat otkucava planirani prirast svjetskog stanovni{tva iz minute u minutu. Pogre{no je projektiran, grije{i za dva do tri posto, jer se prirast svjetskog stanovni{tva ipak smanjio u odnosu na predvi|anja. Moj sat ih ve} broji 7, 3 milijarde, a Fond za populaciju UN-a predvi|a ra|anje 7-milijarditog tek u julu ove godine. Obe}ali ste da }ete sada kona~no plivati, smr{ati 15 kilograma, nau~iti novi strani jezik... [ta ste uradili prvog dana penzije? - Polako, pomalo, {to bi rekli moji roditelji Dubrov~ani. Smr{ao sam tri, ne 15 kilograma. Bio sam triput na plivanju i triput na rejuvenationu. To je bolje nego nijednom u prethodnih deset godina. Kao novi jezik u~im arapski i najradije bih Vam sada rekao „Alas“ (dosta) s ovim pitanjima. Onda }emo o Georgeu Bushu, ali starijem. Za{to Vam se nije dopao? - Ne ka`em da mi se nije dopao, ali mi je jako zasmetalo {to je na jednom predavanju u Madridu, sredinom 1993. godine, kada ve} {est mjeseci nije bio predsjednik SAD-a, rekao da bi trebalo 200.000 ameri~kih vojnika u zara}enoj BiH samo radi osiguranja humanitarne pomo}i. A, Americi ne treba novi Vijetnam, zaklju~io je. Pri{ao sam mu, izrazio protivljenje toj tezi, a on me je uputio na svog suradnika, Vernona Waltersa, genijalnog generala koji mi je kona~no objasnio ameri~ku politiku prema ratu u ex-Jugoslaviji. [ta Vam je rekao? - O tome }ete ~itati jednog dana...

Polako, pomalo, {to bi rekli moji roditelji Dubrov~ani. Smr{ao sam tri, ne 15 kilograma. Bio sam triput na plivanju i triput na rejuvenationu. To je bolje nego nijednom u prethodnih deset godina. Kao novi jezik u~im arapski i najradije bih Vam sada rekao „Alas“

AZRAZnanje je mo} Promoviraju}i najbolje studente svih fakulteta u BiH, `elimo promovirati obrazovanje. Samo je znanje neotu|iva ~ovjekova imovina, ona mu osigurava egzistenciju bilo gdje u svijetu, ~ini ga boljim ~ovjekom. Neznalice odgajaju manipulatori i ne}emo pretjerati ako ka`emo da dana{njem ~emeru najvi{e kumuje neobrazovanje. Dana{nji sistem nas u~i da vrijedi{ koliko ima{. Ipak, sve materijalno mo`e biti uni{teno i zapaljeno. Vrijedi{ samo onoliko koliko zna{
Pi{e: Elvedina D@AKMI]

Ante MANDI]

M

edicina je mnogo vi{e od zanimanja. Kao nijedna druga profesija ona podrazumijeva znanje, odgovornost, eti~nost, predanost, humanost, saosje}ajnost, po`rtvovanost... Mnogi iskusni ljekari, s radnim sta`om dugim kao pola njihovog `ivotnog vijeka, re}i }e da ih je medicina privukla jo{ dok su bili djeca. Ante Mandi} iz Mostara u tome nije iznimka. Ipak, po ne~emu jeste, iako to, napominje, ne voli isticati. Njegov dosada{nji prosjek ocjena je 5,0. Student je {este godine, odnosno zavr{nog 12. semestra Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Mostaru.

Izazovan studij
- Medicina, odnosno ljekarski poziv je ne{to {to me privla~ilo jo{ dok sam bio dijete. Drugog izbora nije bilo. Posao je odgovoran, ali ste u poziciji pomagati ljudima kada im je mo`da i najpotrebnije. Ta dimenzija humanosti sigurno je ve}ini ljudi izazov i poticaj.

Humanost
Studij medicine je izazovan, ali i veoma zahtjevan. - Da me je neko natjerao da studiram medicinu, ispisao bih se u prvom semestru. Mnogo je odricanja i stoga smatram da medicinu treba studirati onaj ko to uistinu `eli i voli. Imam i sre}u da studiram

I sestra }e na medicinu
Osnovnu {kolu i Gimnaziju „Fra Dominik Mandi}“ Ante je zavr{io odli~nim uspjehom u [irokom Brijegu. U slobodno vrijeme, kojeg nema tako puno, voli pro~itati dobru knjigu, oti}i na koncert ili predstavu, spavati du`e... - Tako|er, kad imam priliku putovati negdje, rado to ~inim. Tu su i neizostavna dru`enja s prijateljima i izlasci. Obitelj mi je velika podr{ka u svemu {to radim i bez toga ne bi i{lo. Mama mi je zavr{ila gra|evinu, tata srednju {kolu i oboje rade kao zaposlenici u tvrtkama. Imam mla|u sestru, maturantica je i htjela bi studirati medicinu. Poku{ali smo joj sugerirati ne{to drugo, ali izgleda da nije utjecalo. Jesu li roditelji ponosni... ka`u da jesu. Vjerujem im.
36/azra 2011.

» U`iva u putovanjima,
dobrim knjigama, predstavama i koncertima

kao izazov i poticaj
na Medicinskom fakultetu u Mostaru, jednom od najmla|ih medicinskih fakulteta u Regiji, ali je prema organizaciji i kvaliteti nastave me|u najboljima. To odgovorno tvrdim, a isto su pokazale evaluacije stru~njaka. Medicina me, uprkos zahtjevnosti, profesionalno potpuno ispunjava i nisam dolazio u isku{enje da mijenjam fakultet. Ono {to ga trenutno okupira jeste uspje{an zavr{etak studija, a nastavak obrazovanja se, ka`e, u medicini podrazumijeva. - Pritom ne mislim samo na cjelo`ivotno u~enje koje je nu`no ako `elite biti dobri u svom poslu. Treba odlu~iti kojim dijelom medicine se baviti, a mogu}nosti su {iroke. Trenutno razmi{ljanje je da bih htio nastaviti s klini~kom specijalizacijom, postdiplomski studij bi tako|er bio ne{to {to me zanima, ali pri~amo o budu}em vremenu, {to je ipak neizvjesno. Podru~je kojim bih se htio baviti jeste interna medicina, ta~nije kardiologija. Ho}u li se predomisliti i {ta }e biti s tim - ne znam, ali trenutno je to ono {to mi se najvi{e svi|a - ka`e Ante.

Dru{tvena anga`iranost
Napominje i da je zainteresiran za nau~noistra`iva~ki rad u ovoj oblasti. - U savremenoj medicini on je conditio sine qua non. Ljekara trebaju odlikovati humanost, struka, znanost i nastava, naro~ito u sveu~ili{nim centrima. Nije to utopija, nego uvjet za napredovanje kako medicine, tako i dru{tva na odre|enom podru~ju - isti~e Ante. U medijima se stalno govori o nedostatku ljekara. Na{eg sagovornika to ne pla{i. Mjesta za zaposlenje nema svugdje i u svim dijelovima medicine jednako, ali, na~elno govore}i, smatra da posla za ljekare ima.

- Stoga se i ja nadam da ne}u biti bez radnog mjesta. A gdje i {ta... u najboljem slu~aju ostaje mi nekoliko mjeseci za odlu~iti, mo`da mi je jo{ relativno rano o tome govoriti. Uporedo sa studijem Ante je veoma dru{tveno anga`iran, {to je za svaku pohvalu. Do ove godine bio je glavni urednik PULS-a, lista studenata Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Mostaru (to, isti~e, zahtijeva jako puno rada i odgovornosti, jer se radi o visokopostavljenim standardima), ~lan je Studentskog zbora MF-a, i demonstrator na Katedri za anatomiju. - Dodajmo tu i Pjeva~ki zbor lije~nika i studenata medicine, dru{tveni `ivot, a sve to uz zahtjevan studij i u~enje. Jasno je da organizacija vremena ne smije zakazati ako `elite sve to izvesti. Odricanja postoje, ali izlasci i dru`enje s prijateljima ne smiju izostati. Sve je to dio normalnog studentskog `ivota.
azra 2011./37

AZRANa{a no}
» Dino Merlin je
Tanji Fajon uru~io „Azrino“ priznanje „Katarina Kosa~a“, djelo akademskog vajara Enesa Sivca

Pro{log utorka na{ magazin je uprili~io sve~anu dodjelu priznanja „Katarina Kosa~a“ za „@enu godine“. Ovoga puta pripalo je Slovenki Tanji Fajon, koja je pro{le godine u Evropskom parlamentu ~inila sve da BiH dobije viznu liberalizaciju. Uspjela je u tome. Tanju je u Sarajevu do~ekalo vi{e od 150 uglednih zvanica iz na{e zemlje

Slavili

» Fajon s ~lanovima
na{eg magazina

smo `enu! U
» Brojne novinarske ekipe pozdravile su Tanju

Pi{e: Amela KESEROVI] Foto: Ivan [EBALJ i Muhidin @IVOJEVI]

mom kom{iluku `ivi djevoj~ica Sara. Ima 12 ili 13 godina. Jedna takva je vjerovatno u kom{iluku svakog od vas. Sara jednog dana ka`e da }e biti doktorica, drugog arhitektica, tre}eg slikarica... vjerovatno kao i sve djevoj~ice njene dobi. Ipak, jedno je konstanta - njena fascinacija Sikstinskom kapelom. Kada im nastavnici u {koli zadaju pismene radove, ona uvijek pi{e o Sikstinskoj kapeli. Bilo da je tema ljubav, novac ili umjetnost... Pitala sam je da li je ikada bila u ovoj rimskoj kapeli. Ka`e da nije, ako se ne ra~una virtualna {etnja putem interneta. Od inozemstva bila je samo, ka`e, u Drveniku blizu Makarske. Pa kako zna za kapelu, pitam se? Pri~ao joj nastavnik i o~i su mu sijale, ka`e. Govorio je kako je Michelangelo genije i kako je bacio novac kojim je bio pla}en za rad na tom ~udesnom svodu. I desi nam se Tanja Fajon i 15. decembar pro{le godine. Sara je sretna zbog ukidanja viza. Rim je sada postao bli`i, a Sikstinska kapela ima {ansu da iz dje~ije idealisti~ke ma{tarije bude ravnopravna s ne~im lijepim iz njene zemlje - ispri~ala je Elameri [krgi}-Mikuli}, glavna i odgovorna urednica magazina „Azra“ prilikom dodjeljivanja tradicionanog priznanja na{eg magazina „Katarina Kosa~a“ za „@enu godine“ Tanji Fajon, izvjestiteljici Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju, uprili~enog pro{log utorka u Kongresnoj dvorani sarajevskog Hotela „Radon Plaza“. Pri~a o Sari dirnula je vi{e od 150 uglednih zvanica iz BiH, prijatelja na{eg magazina, Tanju koja je iz Slovenije u Sarajevo doputovala s majkom, Dinu Merlina koji je Tanji i uru~io „Azrino“ priznanje s likom prve bosanske kraljice, visokog predstavnika u na{oj zemlji Valentina Inzka koji je ~ak izrazio `elju da pomogne djevoj~ici o~aranoj Rimom i Michelangelom. - Iznena|ena sam, ovako veliku ceremoniju nisam o~ekivala. Ostavili ste me bez rije~i! Hvala vam mnogo. Svaki put kada do|em u Sarajevo, imam sve vi{e prijatelja i veoma rado se vra}am u va{ grad - izjavila je, izme|u ostalog, Fajon. Osim s „Azrinim“ priznanjem „Katarina Kosa~a“, Tanja je Sarajevo napustila i s poklonom ~etverice Tuzlaka, Nermina Krd`ali}a, Mirze Atli}a, Omera Konji}a i Mirze Mulahasanovi}a, koji su joj uru~ili sliku „Gradska tuzlanska ~esma“ autora Re{ada Begi}a i time se jo{ jednom zahvalili {to su 15. decembra, zahvaljuju}i njenom anga`manu u Evropskom parlamentu, u Budimpe{ti popili svoju prvu „bezviznu kafu“. Tanja odu{evljenje nije krila, ve} ih je pozvala da budu njeni gosti u Bruxellesu. „Azrina“ no} je po~ela u 20 sati i 15 minuta. Prve zvanice smo na crvenom tepihu pozdravili ve} u 19 sati i 30 minuta. U`ivale su u bogatom programu, muzici Adnana i Aide Mu{anovi}, ali i nesvakida{njoj izvedbi brodvejskog hit mjuzikla „Chicago“. [est djevojaka, ~lanica ansambla „Cabaret“, kojim rukovodi na{a priznata umjetnica Alma Ferovi}, podsjetilo nas je na izvrsne Catherine Zeta-Jones, Renee Zellweger i Richarda Gerea. Kako je no} odmicala, vrhunske delicije i vrsna vina Hotela „Radon Plaza“ zamijenili su ~okoladni kola~i}i pripremljeni u cafe-slasti~arni „Vatra“. Zvanice su na trenutak svijet odraslih zamijenile veselom dje~ijom znati`eljom i iz ~okoladnih kola~i}a vadile {aljive poruke koje smo za njih pa`ljivo smi{ljali. Neke od njih }ete imati priliku i ~itati. S nama su u utorak uve~er bile i Tanjine prethodnice Snje`ana Vasilj i Ermina Iljazovi}-Latifagi}, ~ija su zavidna radna postignu}a ranije nagra|ena „Katarinom Kosa~a“. Osim njih, „Azrine“ `ene godine su bile jo{ Svetlana Ceni} i Jasmila @bani}. U utorak smo slavili `enu, svaku ponaosob, jednu posebno. Tanju Fajon. Ko }e je naslijediti? Znat }ete naredne godine.

»

»

» Utemeljitelj „Avaza“ i osniva~ i predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH Fahrudin Radon~i} u ugodnom razgovoru s
Tanjom Fajon. Mnogo tema za razgovor imali su i visoki predstavnik u na{oj zemlji Valentin Inzko i Dino Merlin

» Radon~i} sa Ljubicom Todorovi}

» Prethodne dobitnice „Azrinog“ priznanja „Katarina Kosa~a“; Ermina Iljazovi}-Latifagi} sa suprugom, te Snje`ana Vasilj sa zastupnicom SBBBiH u Parlamentu BiH Ismetom Dervoz i visokim predstavnikom u na{oj zemlji Valentinom Inzkom

» Zvanice su u`ivale u nesvakida{njoj izvedbi brodvejskog

» Mirvad Kuri}, Izmir Had`iavdi}, Fehim [kalji} me|u zvanicama

» Urednice iz „Dnevnog avaza“ D`enana Burek i Indira ]ati} s „Avazovom“
pravnicom Alminom Pilav

» Ugodno je bilo i za stolom
Vernesa Begovi}a

» Urednica magazina „Azra“ Elameri [krgi} - Mikuli} s Dinom Merlinom

» Krd`ali}, Atli}, Konji} i Mulahasanovi}
su doputovali iz Tuzle kako bi Tanji poklonili sliku „Gradska tuzlanska ~esma“ autora Re{ada Begi}a

» Aida Halilovi}, PR m:tel-a, u dru{tvu s direktoricom marketinga
FDS-a D`ejnom Bajramovi}, vlasnikom Radija „M“ Mirsadom Ibri}em i njegovom k}erkom, te Dejanom Kukri}em i Sr|anom Petkovi}em s BHT-a

» Pogled s umjetni~kog djela nije skidala ni kad je sjela
na svoje mjesto

» Uposlenici „Azre“, „Expressa“, „Sporta“ i „Radon Plaze“: Indira Pind`o, D`emal
mjuzikla „Chicago“, ansambla „Cabaret“

» Husein Orahovac i Medd`ida Kreso

D`akmi}, Ergin Had`iosmanovi}, Almir Sokolovi}, [aban Bajro, Mirsad Cviko, Hedija Mehmedi} s Belmom Loji}

» Bra~ni par Ademir Kenovi} i Selma Ri|anovi} me|u
gostima u Hotelu „Radon Plaza“

» Zvanice su u`ivale u pjesmi
Aide Mu{anovi}

» Almir ^ehaji} Batko sa suprugom i k}erkom

AZRANa{a no}

» Na|a Lutvikadi} i Dalija Hasanbegovi}:
Elegantne i prefinjene

» Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Ivica [ari} pozirao je
s bra~nim parom Lejlom i Harisom Zvizdi}em

Blistali su i na crve
„Azrinom“ pozivu 22. februara odazvale su se brojne li~nosti iz bh. javnog `ivota. Imale su dva zadatka: ispo{tovati dress code koji je podrazumijevao crvenu odjevnu kombinaciju, ili onu ukra{enu tek nekim crvenim detaljem, te donijeti sa sobom dobro raspolo`enje. Nismo se mogli odlu~iti za najljep{e. Mo`da uspijete vi
» Tanja Ribi~ i » Vesna Beganovi}: Nesvakida{nja u poslu, originalna i na crvenom tepihu
Branko \uri} izrazili su `aljenje {to u utorak uve~er nisu mogli doputovati u Sarajevo, ali da bi ispo{tovali na{ magazin, poslali su svoje izaslanstvo: k}erku Zalu, te \urinog sina iz prvog braka Filipa, koji je do{ao u dru{tvu djevojke

» Predsjednica Suda BiH Medd`ida Kreso u dru{tvu
bh. reditelja Ned`ada Begovi}a. Dama sa stilom

e nom tepihu
» Uvijek modno
uskla|eni Lajla Torlak i Sa{a Hr{um

» Uvijek elegantna Emina Gani} s prijateljicom Aidom Tabakovi}

»

» Emina Hused`inovi}
sa suprugom Kemalom. Bra~ni par je blistao u no}i posve}enoj `eni

» Uvijek modno
osvije{tena Zvezdana Cvijeti} pozirala je na{im fotoreporterima u dru{tvu Meline Kameri}

» Slavica Deliba{i} i Najda Vrani}: [arm i elegancija » Sa{a Vugdali} dugo je prijatelj na{eg magazina

» Tanja \urovi}:
Vatrena voditeljica PINK-a BiH

» Albanski ambasador
u na{oj zemlji Flamur Gashi. Crno odijelo za ovakve prilike uvijek je pravi pogodak

» Zrinka Ili}
i Ismira Tahirovi}. Bile su nam velika podr{ka u pripremi i realizaciji projekta

» Selen Bali} sa » Stonoteniserka Idrija Red`epovi} s mu`em.
Crna ~ipka haljinu je u~inila jo{ elegantnijom suprugom Almom: Savr{en sklad

» Urednica u
„Dnevnom avazu“ Anila Gajevi} s Harisom Hod`i}em: Elegantno i casual dobar su spoj

» U „Armani“ stilu bra~ni par Aida i Sa{a Cvijeti}

» Arduana Kuri} i Amra Ha{imbegovi}: Crno i bijelo po diktatu
bezvremenske Coco

» Naida Imamovi}-Srnja:
Biseri za {ik izgled

» Dizajnerski duo Amna Kunovac-Zeki} i Jasna Had`imehmedovi}Bekri} ispo{tovale su „Azrin“ dress code

» Minka Ja{arevi} s k}erkom Maidom

» [ekib
Sokolovi} sa suprugom i k}erkom: Na zabavu s poslovnog puta

» \enita Dumpor s prijateljicom: Lijepa i u „Azrinoj“ no}i

» Lijepa Dalila Softi} iz Tuzle stigla je u pratnji momka

» Mensur Brdar s direktorom balkanske
„Al Jazeere“ Tarikom \o|i}em

» Emela Burd`ovi}: Odli~na figura tek nekoliko mjeseci nakon ro|enja prvog djeteta

» Mirsad ibri} s k}erkom

» Reditelj Jasmin
Durakovi} u casual varijanti

» Adnan Terzi} i Emir Talirevi}: Odijela nisu
samo za poslovne sastanke, {armantni su bili i na crvenom tepihu

» Uspje{noj D`ejni Bajramovi} dobro pristaju
sve modne kombinacije. S crno-bijelom nikad se ne grije{i. Uspje{an je bio i njen izbor partnera za fotografiranje Emira Cocali}a

» Belma Tvico-Stambol sa suprugom: Blistala je u crvenoj toaleti

» Amela ^engi}: Svilena haljina
upotpunjena je „Louis Vuittonom“

» Modna dizajnerica Lena Gafi} u dru{tvu
prijateljice plijenila je pa`nju

» Bra~ni par Ifeta i Senad [ehi} u
sportskoj odjevnoj kombinaciji

» Zlatan Bostand`i} i Indira Ku~uk-Sorgu~

AZRANa{a no}

» Na{ fotoreporter Muhidin » Amela Keserovi} imala je zadatak kao voditelj programa provesti zvanice kroz „Azrinu no}“. Nervozu zbog otkazivanja frizera 40 minuta prije po~etka zabave zamijenila je osmijehom
@ivojevi} pauzu je iskoristio za fotografiranje s glumicom Marijom Omaljev-Grbi}

» Urednica magazina „Azra“ Elameri [krgi}-Mikuli}: Ove no}i bila je zamijenjena uloga. Nije ona pitala, ve} je bila pitana

Bili smo vrijedni i sretni
» I jedna od prethodno izabranih „Azrinih“ `ena godine, Snje`ana Vasilj, pomagala nam je spakirati poklone za zvanice
„Azrina“ no} trajala je nekoliko sati, a pripreme sedmicama. Odrediti „@enu godine“ bio je lak zadatak. Te`i je bio onaj koji je podrazumijevao kreiranje i tehni~ku realizaciju. Sedam `ena i jedan mu{karac, bili su novinari, organizatori, kuriri, voditelji... U utorak uve~er samo doma}ini. Polo`ili smo ispit, ka`u!

» Lejla Lojo, Elvedina D`akmi} i Alma
Red`epagi}: Vrijeme je za party

» Selma Muli}: Danima je u
Kongresnoj dvorani Hotela „Radon Plaza“ dr`ala sve konce u svojim rukama kada je rije~ o tehni~koj realizaciji. U utorak s pravom nije skidala osmijeh s lica

» Da li su svi gosti na broju?

Specijalna zahvalnica Na{e ideje imale su izvanrednu tehni~ku podr{ku i realizaciju, naro~ito zahvaljuju}i Vesni Beganovi} i timu njene „Via medije“, marketingu „Avaz rotopressa“ i „Hypo banci“ koja je djelimi~no sponzorirala doga|aj.

AZRANa{a no}

Istina je, zadali smo dress code, izabrali slovensku predstavnicu u Evropskom parlamentu za „@enu godine“, me|u zvanicama nam je bio i visoki predstavnik Valentin Inzko... ali nismo `eljeli da na{a no} bude stroga, kruta i odre|ena
Kola~i}i sre}e (ili sudbine, ako vam je dra`e) bili su rje{enje. Prhko pecivo s okusom ~okolade u kom se krije drevna mudrost. Htjele smo ovoj sve~anosti dati mrvu bosanskog {arma, pa poruke nisu bile „sudbinske“, ve} su imale zadak razveseliti. I... uspjele smo! Tako|er, svima koji su `eljeli biti na naslovnici magazina „Azra“ - pru`ile smo mogu}nost.

Suze su nam tekle... od smijeha

» Lajla Torlak i » [ta sam ja dobila,
pita se Arduana Kuri}... Na|a Lutvikadi}: @ene su bile izda{ne s poljupcima

[ta se jo{ krilo u kola~i}ima
Na~in da dospije{ tamo gdje `eli{ je da kona~no krene{! Prvi korak prema boljem `ivotu je da ga osmisli{! Sre}u ne mo`ete kupiti, ali mo`ete kupiti „Azru“ Taj vam parfem dobro pristaje! Ve~eras ste glavna faca na zabavi! Ova godina }e vam obilovati novcem i seksom! Ve~eras }e vam se posre}iti! Ko nije tra`io, nije ni dobio! Mu{karac u ku}i vrijedi kao dva na ulici! Seks je jedan od 9 razloga za reinkarnaciju, a ostalih 8 su neva`ni! Nikad se ne raspravljaj sa `enom koja je umorna... ili odmorna! Posegnite nekad za svojim nov~anikom, pa nije zmija tamo! Ne ~ini preljub... ako ne nai|e{ na dobru priliku! U~ini to danas, ve} sutra }e biti nezakonito! Ljubav je pobjeda ma{te nad inteligencijom! [ta je peh? Ide{ `edan pustinjom, a ima{ vodu u koljenu. Mati~ar je sudac koji osu|uje na do`ivotnu. Infarkt, ma kakav da je, od srca je! Najlak{i na~in da ti ime dospije u novine je da ih ~ita{ dok prelazi{ ulicu. Ni{ta nas u `ivotu tako ne veseli kao kada nas ga|aju pa proma{e. @ene imaju problem za svako rje{enje. Novac je kao `ena. Da bi ga sa~uvao treba{ se baviti njime, ina~e }e usre}iti drugoga. Bolje umrijeti od litre nego od kapi. Grije{iti je ljudski, ali je osje}aj bo`anski. Ako vam ide suvi{e lako, pogledajte bolje, mo`da vam ide nizbrdo... Zlato provjeravamo vatrom, `enu zlatom, a mu{karca `enom. Da nije `ena, dijamant bi bio obi~an kamen~i}. Pesimist je optimist s iskustvom. Osje}a{ li se dobro? Ne brini, pro}i }e te. ^ovjek koji ne radi gre{ke obi~no ne radi ni{ta. ^ovjek koji ne radi gre{ke obi~no ne radi ni{ta. I po{tenog ~ovjeka mo`ete potkupiti, samo morate po{teno i platiti. Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjesme. Koje rije~i `ene najvi{e mrze za vrijeme odli~nog seksa? - Du{o, stigao sam! Novac kvari ~ovjeka, ali ne i `enu.

» Suprug na{e pro{logodi{nje dobitnice priznanja
„@ena godine“ Ermine Ilijazovi}-Latifagi}, tako|er je htio biti na na{oj naslovnici, i makar na sekund u `enskom tijelu

» Nekima }e godina obilovati novcem i seksom... hm,
postoji li bolja kombinacija?

» Melina Garibovi} tako|er je posudila lice „na{oj
Super`eni“! Saznali smo da je sadr`aj poruke u njenom kola~icu sre}e bio: „Ako vam ide suvi{e lako, pogledajte bolje, mo`da vam ide nizbrdo“

U ~emu je tajna lijepe ko`e?

STYLISSIMO

Dnevna, no}na, dnevna, no}na... odabrale ste svoju omiljenu kremu, a zaboravile ste da ko`i treba kvalitetno ~i{}enje! ^i{}enje ko`e je osnovna rutina koju obi~no obavimo jo{ prije nego {to po~nemo u`ivati u jutarnjoj kafi. Taj obred zaista ne smijemo propustiti, jer predstavlja va`an korak na putu prema zdravom i lijepom izgledu. Posebnu pa`nju treba posvetiti masnoj ko`i za koju je karakteristi~an intenzivan rad lojnih `lijezda, {to izaziva mastan sjaj u T-podru~ju lica. Za takav tip ko`e karakteristi~ne su lokalne upalne promjene (bubuljice), te zatvoreni i otvoreni komedoni. Povr{ina ko`e je zrnasta, a pore su pro{irene i za~epljene. Klju~no rje{enje problema masne i problemati~ne ko`e le`i u svakodnevnom ~i{}enju i njezi ko`e. Laboratorije „Vichy“ osmislile su posebno za taj tip ko`e liniju „Normaderm“ koja sadr`i kompletnu rutinu za ~i{}enje u nekoliko koraka. 1. Umivanje lica gelom „Normaderm“ za dubinsko ~i{}enje problemati~ne ko`e ujutro i gelom „Normaderm“ sa sitnim granulama za dubinsko ~i{}enje problemati~ne ko`e i s dodatnim efektom pilinga uve~er. 2. Dodatno uklanjanje eventualnih ostataka ne~isto}e, su`avanje pora i osvje`enje ko`e adstringentnim tonikom za ~i{}enje „Normaderm“ ujutro i uve~er. Proizvodi su bez sapuna i parabena i sadr`e ljekovitu termalnu vodu „Vichy“, koja smiruje, osvje`ava i hidrira ko`u. Dodat je glicerol koji spre~ava su{enje ko`e. Ekstrakt hamamelisa, koji je sadr`an samo u gelu za umivanje lica, djeluje adstringentno i antibakterijski.

Rutina i njega u paketu
Prilikom kupovine hidratantne kreme protiv nepravilnosti „Normaderm Tri-activ“ (30 ml) Vichy vam poklanja gel „Normaderm“ za ~i{}enje ko`e od 100 ml, po preporu~enoj maloprodajnoj cijeni od 23 KM. Akcija va`i do prodaje zaliha.

azra 2011./55

STYLISSIMO
Neseser slavnih Adrijana KURTI[AJ

Zlatna djevojka
Lijepa voditeljica i novinarka OBN televizije ima veoma zahvalan ten ko`e lica i ka`e da je „beauty sleep“ najbolje rje{enje za njegovu savr{enost. Kako bi, ipak, izbjegla isu{ivanje ko`e, vodi ra~una o hidrataciji, pa je dobra hidratantna krema osnova svakog {minkanja
Kojih beauty savjeta se uvijek pridr`avate? - Jedno od glavnih pravila kojim se vodim kada je u pitanju {minka je jednostavnost. Nije poenta svakog jutra sate provesti ispred ogledala. [minkam se jednostavno i pazim da nije napadno, odnosno s previ{e slojeva. Kako bih izbjegla isu{ivanje ko`e, mnogo vodim ra~una o hidrataciji. Zato obavezno prije {minkanja nanesem dobru hidratantnu kremu. Na ~emu, kada je rije~ o njezi lica, nikada ne {tedite? - Imam zahvalnu ko`u, tako da mi je
56/azra 2011.

Je li i kod Vas „beauty sleep“ najbolje rje{enje za savr{en ten? - Naravno da jeste. Nau~no je dokazano da spavanje ubla`ava izra`ajnost Koje kozmeti~ke preparate uvijek mora- bora. S obzirom na to da ponekad gubitak i uskra}ivanje sna zna~e povi{en strte imati uz sebe? - Labelo za usne i kremu za ruke. To es, {to dovodi do nezdravog izgleda, trudim se uvijek „odraditi“ svoj „beauty slenikada ne zaboravljam. ep“. Imate li zahvalan ten ili naprotiv? Koji beauty proizvod biste preporu~ili - Zaista imam zahvalan ten. Sretna svojim vr{njakinjama? sam zbog toga, jer „te{ka“ televizijska - One koje i sama koristim - hidrata{minka koju koristim svakodnevno u pontna krema u zavisnosti od tipa ko`e i sljednjih {est godina, koliko radim na tenje`na krema za podru~je oko o~iju, koleviziji, mo`e {tetiti ko`i. Potrebno joj je ja smiruje o~i nakon {minkanja. » vrlo malo kvalitetne i konstantne njege.

najpotrebnija kvalitetna hidratantna krema i antirid krema za podru~je ispod o~iju, koja mi opu{ta lice nakon te{ke {minke.

Model nosi torbu „Hannah“ (41.90 KM)

azra 2011./57

»
17.00 KM 11.19 KM
» Deborah „Shine Tech“ lak za nokte » Deborah „Precisione“ tu{ za o~i

Savjet {minkera
Kako biste imali savr{eno pune usne koje privla~e pa`nju, {minkerica Ivana Kojovi} vam savjetuje da na vrh malog prsta ili na kisti} stavite malo svjetlucavog sjenila, pa ga nanesite na sredinu unutarnjeg ruba donje i gornje usne. Ovo napravite nakon {to ste nanijeli ru`. Mo`ete eksperimentirati s bilo kojom kombinacijom boja - ru`i~asto sjenilo na crveni ru` ili zlatno sjenilo na crveni ru`, zlatno sjenilo na ru` boje breskve i sl. Jedino na {to morate pripaziti jeste da sjenilo bude svjetlije od ru`a.

13.05 KM
» Deborah „Euphoric Shine“ sjajilo za usne

Pokloni za ~itatelje
12.15 KM
» Deborah „24ORE Waterproof Automatic“ olovka za o~i
Kozmeti~ka ku}a „Deborah“ odlu~ila je nagraditi i vjerne ~itatelje na{eg magazina. Sve {to treba da u~inite jeste da odgovorite na pitanje:

17.64 KM
» Deborah „Definitive Volume&Curl“ mascara

„Euphoric Shine“ sjajilo za usne sadr`i? 1. Lavandu 2. Molekule sre}e 3. Mentol
Ta~an odgovor {aljite na broj: 091 510 101, tako {to }ete prvo ukucati klju~nu rije~: OK, a zatim odgovor na pitanje. Dva najsretnija ~itatelja o~ekuju pokloni iz kozmeti~ke ku}e „Deborah“.

58/azra 2011.

(Foto: Fuad Fo~o; Postprodukcija:Ivan [ebalj; Produkcija: Magazin „AZRA“; Make-up artist: Ivana Kojovi}; Kozmetika: Deborah)

azra 2011./59

Psiholog

STYLISSIMO
Jasmina DIZDAREVI], klini~ki psiholog
kao ne{to {to je prolazno i {to ne}e dugo trajati. Pravite pozitivne planove, a uvijek izbjegavajte negativne misli. Budite se i uspavljujte s mi{lju na lijepe stvari i na to da ste u svakom smislu sve bolji i bolji, zdraviji i po`eljniji, da vas ni{ta ne boli i da mo`ete sve. Vrlo brzo }ete nau~iti da autogenim treningom mo`ete uspjeti u svemu {to `elite. Prije nekoliko mjeseci sin nam je umro od te{ke bolesti. Dugo je bolovao, ali smo se, ipak, nadali da }e pre`ivjeti. Imamo jo{ djece, ali je tuga bezgrani~na. Kako da `ivimo dalje? U.V. Sarajevo Ka`u da je gubitak djeteta neopisiva bol i tuga, ali bezbroj ucviljenih majki nakon agresije, koje su istovremeno gubile po dvoje, troje ~ak i petero djece, pokazala je da `iv ~ovjek mora sve izdr`ati i hrabro kora~ati naprijed. Psiholo{ka bol, gubitak, tugovanje, sve su to prate}e emocije koje postaju sastavni dio na{eg `ivota nakon gubitka na{ih bli`njih. Me|utim, razgovor o njima, gledanje slika, evociranje uspomena, mogu olak{ati osje}aj nezaborava i dati mu smisao `ivljenja. Ako Vi i Va{i uku}ani redovno spominjete Va{eg sina, prisje}aju}i se svega {to je ~inio, volio, govorio, imat }ete osje}aj kao da je tu, da }e do}i, da Vas slu{a, prati i sli~no. Mnogima odlazak na mezar itekako poma`e, kada se ispri~aju, ispla~u, od{ute. Neko to ~ini s fotografijom pred sobom, neko u mislima. @ivjeti se mora, a {to prije to shvatite, bit }e Vam lak{e. Prihvatite saznanje da je tako moralo biti. Ne smijete zapostavljati ni ostalu djecu, ali ih i dalje podsje}ajte da je on dio vas, da je i dalje tu s vama i da }e biti dio va{ih `ivota dok vi to budete htjeli. Nakon deset godina braka moj suprug sumnja da su na{a djeca njegova. Nikada prije nije ispoljavao takvu sumnju. Bolesno je ljubomoran, tvrdi da sam ga uvijek varala. T.A Sarajevo Svaka sumnja, naro~ito ove vrste, lako je dokaziva. Ako ste sigurni u sebe, onda se podvrgnite dokazivanju o~instva. To je skupo, ali je sto posto ta~no. Predlo`ite mu i tu varijantu. Ono {to je zabrinjavaju}e jeste zbog ~ega je tek sada, nakon deset godina, po~eo da sumnja. Mo`da mu „dugujete“ neku neispri~anu pri~u. Ako neko ne{to zna, budite sigurni da }e na}i na~ina da mu to saop}i. Zato je bolje, kada je ve} sumnja krenula, da mu to ka`ete, naravno, ako za to imate razlog.

Moj suprug je bolesno ljubomoran
Imam 50 godina, dobar posao, porodicu, ali ve} dugo vremena osje}am nemir, strah, vrtoglavicu, nesigurnost, znojenje. Svi nalazi su uredu, a ja nemo}an. Vje{to sve skrivam od okoline, jer sam na utjecajnom radnom mjestu. [.K. Tuzla I mu{karci, kao i `ene, imaju svoj klimakteri~ni period, koji se manifestira upravo ovako kako Vi opisujete, jer tada po~inje da slabi vid, opada kosa, da se smanjuje seksualna mo}, opada koncentracija, motiviranost, `elja za dru`enjem, bra~nim `ivotom. Neki sve ovo nikada i ne osjete. Me|utim, postoji i psiholo{ki strah koji pove}ava spomenute simptome. Ako su svi medicinski nalazi uredu, onda je sve drugo na Vama. Morate snagom volje i autosugestijom prihvatiti stvari koje se doga|aju

60/azra 2011.

SMS

Kako bi savjeti doktorice Jasmine Dizdarevi} bili dostupni svim na{im ~itateljima, magazin AZRA vam omogu}ava postavljati pitanja putem SMS-a, na broj telefona 061-142-015. Potrebno je da u poruci upi{ete Psiholog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te nakon toga napi{ete ne{to o onome {to vas mu~i i zatra`ite savjet psihologinje, ~ije }ete odgovore mo}i pro~itati u narednim brojevima AZRE.

AZRAKontracepcija i mladi

Tinejd`eri koji koriste metodu prekinutog sno{aja zovu se mama i tata!
Mlade ljude treba u~iti da je plodnost bogatstvo koje smo dobili i da je treba sa~uvati za razdoblje kada po`ele biti roditelji

M

e|u mladima danas ima mnogo predrasuda prema kori{tenju savremene kontracepcije prilikom seksualnih odnosa, a kao rezultat toga mnogi su suo~eni s ne`eljenom trudno}om i brojnim spolno-prenosivim bolestima. Dio mlade populacije nedovoljno brine o reproduktivnom zdravlju, jer je i dalje veliki broj abortusa me|u djevojkama do 22 godine.

Odlazak ginekologu
Jedan od najve}ih problema mladih u sferi seksualnosti i reprodukcije je nedovoljna komunikacija s roditeljima o sadr`ajima u vezi sa seksualno{}u, kontracepcijom i za{titom od spolno prenosivih infekcija, te izbjegavanje odlaska ginekologu. U na{oj zajednici odlazak ginekologu za mlade djevojke spada u tabue, {to je potpuno nepravilan i pogre{an pristup. Ginekologa treba da posje}uju i prije prvog seksualnog odnosa, kako bi se informirali o stanju svog organizma i o najboljem na~inu da ga za{tite. Tako }e se pravovremeno otkriti mogu}i problemi i sprije~iti posljedice. Mladi - adolescenti - tinejd`eri, uzrasta od 1319 godina u periodu odrastanja i bu|enja seksualnosti, postaju seksualno aktivni u vi{e od 50 posto slu~ajeva. Ovu ~injenicu treba da prihvatimo, da otvoreno pri~amo s njima o temama seksualnosti i da ih nau~imo da pravilno koriste metode za{tite od ne`eljene trudno}e i seksualno prenosivih bolesti. Zbog specifi~nosti njihovog organi-

zma koji je jo{ u razvoju, zbog specifi~nosti seksualnih odnosa u ovom uzrastu koji su uglavnom rijetki, povremeni, a nerijetko i s vi{e partnera, zbog mogu}nosti infekcije, i kontracepcija za ovaj uzrast je specifi~na. Naj~e{}i na~in za{tite koju mladi koriste je metoda prekinutog sno{aja. Na`alost, ova metoda u vi{e od 30 posto slu~ajeva nije efikasna, tj. mo`e vrlo lako do}i do ne`eljene trudno}e. Mu{ki kondom je preporu~ljiva metoda za mlade, jer je istovremeno za{tita i od trudno}e i od upalnih, seksualno prenosivih, spolnih bolesti. Naravno, najbolja je za{tita ako se koristi uvijek, pri svakom odnosu i za vrijeme cijelog odnosa. Za pojedine, njegova upotreba mo`e predstavljati problem, ali i za takve postoji rje{enje u vidu drugih na~ina za{tite. Rizik od nastanka trudno}e uz pravilnu upotrebu kondoma je otprilike 17 posto.

Pilula za „dan poslije“
Kontraceptivne pilule su zaista dobra i preporu~ljiva metoda za mlade djevojke, koje imaju redovne menstrualne cikluse, zdrave su i imaju stalnog partnera, redovne seksualne odnose i odgovorne su prema sebi u smislu redovne posjete ginekologu i kontrola koje je potrebno povremeno uraditi (jednom godi{nje kod zdrave djevojke). Pilula je, pri pravilnoj upotrebi, efikasna u 99 posto slu~ajeva. „Hitnu“ kontracepciju ili tzv. „pilulu za dan poslije“ ne treba koristiti kao redovnu metodu kontracepcije, nego isklju~ivo uz savjet ginekologa, u slu~ajevima kada je zaista do{lo do „nezgode“ pri upotrebi nekog drugog oblika kontracepcije.

azra 2011./63

AZRAMoj hobi

Samira PORI^ANIN-PETRE[IN

Zadnji novac dala bih za nakit
Pi{e: Alma RED@EPAGI] Foto: Jasmin BRUTUS

Urednica programa RSG1 Sarajevo jo{ kao djevoj~ica u maminoj zlatari u Malom Kundurd`iluku zanimala se za nakit. Sada u svojoj kolekciji ima predivne komade bi`uterije, ali i replika historijskog nakita kakav su nosile kraljice i princeze, a koje je vjerno predstavio sarajevski zlatar Sead Sofi}

D

ijete, da nema{ ti neke ciganske krvi u sebi - pitali su Samiru Pori~anin-Petre{in, dok je jo{ bila djevoj~ica, jer je i tada kao i danas sakupljala {arene perle, nau{nice, sjajne narukvice, kristale i lan~i}e. Urednica RSG1 Sarajevo vesela je `ena, a u krugu svojih prijatelja poznata je kao vlasnica predivnih komada nakita. Pa iako u njenoj kolekciji ima i kraljevskog nakita - nau{nice koje je od supruga Darka dobila za ~etvrtu godi{njicu braka tehnikom granulacije izradio je sarajevski zlatar Sofi} kao repliku onih iz 15. stolje}a najvi{e je bi`uterije.

Ru~na izrada
- Za nakit sam vezana jo{ od malih nogu. Rahmetli mama imala je zlataru na ~ar{iji u ulici Mali Kundurd`iluk. Kao dijete gledala sam sve te divne stvari, premetala ih po rukama, di-

» Ogrlica koju je sama napravila prije nekoliko godina
64/azra 2011.

» Originalne nau{nice djelo su Mirele Zagor~i} » [to {arenije i unikatnije

» Replika nau{nica iz 15. stolje}a suprugov su poklon
za godi{njicu braka

» Samo jedna od kutija u kojima ~uva nau{nice

Odu{evljena sam radovima bh. dizajnerice Mirele Zagor~i}, koja izra|uje predivan nakit. Ona je jednostavno genijalna umjetnica i sve {to uradi je unikatno. Nedavno sam kod nje naru~ila nau{nice u obliku gramofonske plo~e

vila se prekrasno ura|enim ogrlicama, nau{nicama, narukvicama. Iz tog vremena potje~e ta ljubav, a u mom slu~aju moglo bi se re}i i ovisnost o nakitu. Istina je da zlatnog nakita imam najmanje, tek nekoliko komada koji su mi ostali od mame, ru~ne izrade, koje ~uvam na posebnom mjestu. Ne usu|ujem se da ih previ{e nosim, jer su mi veoma va`ni i bojim se da ih na neki na~in ne o{tetim ili izgubim - pri~a na{a sagovornica, kojoj neki lo{ dan mo`e popraviti pogled na prelijepi veliki prsten. - Iako u`ivam u kupovini nakita, na`alost, niazra 2011./65

»

» sam nikada pokazala interes da se time

bavim. Ali, u posljednje vrijeme ~esto razmi{ljam o tome da po~nem sama ne{to izra|ivati, tek za svoje prijateljice - govori Samira, koja rado posu|uje nakit. U`iva, ka`e, vidjeti kako nekome stoji neki komad i kako svaka `ena na svoj na~in daje neku posebnu dimenziju tom ukrasu. - Istina, nakit krasi `enu, iako znam puno `ena koje ~itav `ivot nose jedne ili dvoje nau{nice ili samo jedan prsten, ali nose ga na jedan poseban i lijep na~in, tako da im ni{ta drugo ne treba. I samoj mi se ~esto desi da mi se dopadnu neke nau{nice, nosim ih desetak dana, a » U Samirinoj kolekciji ima puno i narukvica onda ih ostavim i potpuno zaboravim na njih. Ima dana, kada ne stavim ni{ta, ali i u tom periodu ne prestajem da kupujem.

Istina, nakit krasi `enu, iako znam puno `ena koje ~itav `ivot nose jedne ili dvoje nau{nice ili samo jedan prsten, ali nose ga na jedan poseban i lijep na~in, tako da im ni{ta drugo ne treba

Doma}i dizajneri
A kupuje gdje god joj se ne{to dopadne. Nije va`na marka, mjesto ili cijena. U njenoj kolekciji ima nakita od marku pa do ko zna koliko. Mo`e se tu prona}i Svarovski kristala od kojih je napravljen njen zaru~ni~ki prsten, pa do komada iz robne ku}e H&M, koji joj se najvi{e i dopada, a i najpristupa~niji je na{em standardu. - Volim kupo» Ogrlicu, ru~ni rad dizajnerice Ljiljane Majki}, dobila je od radnih kolega s RSG-a vati nakit doma}ih dizajnera. To znaju Iako u`ivam u kupovini nakita, na`alost, nisam nikada pokazala i moji prijatelji i kolege s posla, pa interes da se time bavim. Ali, u posljednje vrijeme ~esto razmi{ljam o sam za 33. tome da po~nem sama ne{to izra|ivati, tek za svoje prijateljice ro|endan dobila pr66/azra 2011.

edivnu ogrlicu koju dizajnerski potpisuje Ljiljana Majki}. Tako|er, odu{evljena sam radovima bh. dizajnerice Mirele Zagor~i}, koja izra|uje predivan nakit. Ona je jednostavno genijalna umjetnica i sve {to uradi je unikatno. Ne postoje dvoje iste nau{nice, a ja sam nedavno kod nje naru~ila nau{nice u obliku gramofonske plo~e. Divne su, kao i sve {to ona radi. Ubije|ena sam da }e Mirela jednog dana raditi za neku poznatu dizajnersku ku}i i da }e postati popularna u svijetu - ka`e Samira, koja osim nakita veoma voli i ta{ne. Ima ih puno i to je jo{ jedna njena „ovisnost“. - Jednom sam s prijateljicom bila u gradu i vidjela predivnu bijelu ta{nu. Htjela sam je kupiti, ali me ona odgovorila od toga rije~ima da ve} imam ko zna koliko bijelih ta{ni. Oti{le smo na kafu, ali kada smo se razi{le, vratila sam se i kupila torbu koja mi se dopala prisje}a se jedne od zgoda prilikom kupovine Samira. - Kad je rije~ o garderobi, mogu pro}i mjeseci da ni{ta ne kupim, ali za nakit i ta{ne dala bih i zadnji novac. Moji prijatelji to znaju i uvijek me obradaju poklonima koji se meni dopadaju - a to su velike ta{ne ili {to lu|i i unikatniji nakit. Kada idem na putovanja, ja ne kupujem suvenire, ve} nakit - zaklju~uje Samira.

AZRAVje~nici

Alexander McQUEEN

Neke od njegovih najbriljantnijih modnih kreacija bit }e izlo`ene 2. maja u Metropolitan muzeju u New Yorku. Za to su zaslu`ne ~uvena „Vogueova“ urednica Anna Wintour i britanska prva dama Samantha Cameron
Pripremila: Elvedina D@AKMI]
68/azra 2011.

» Poput bi}a iz druge dimenzije

Tragedija „zlo~estog de~ka“ modne scene
azra 2011./69

»

»

N

edavno se navr{ila godina otkako s nama nije Alexander McQueen, ~ovjek od kojeg smo o~ekivali da }e jo{ dugo godina svojim vizijama diktirati najva`nije smjernice u svjetskoj modi kao {to je to ~inio posljednjih 15-ak godina. Jedanaestog februara 2010. izgubio je bitku sa svojim unutra{njim demonima i objesio se u svom stanu. Neke od njegovih najbriljantnijih modnih kreacija bit }e izlo`ene 2. maja u Metropolitan muzeju u New Yorku. Za to su zaslu`ne ~uvena „Vogueova“ urednica Anna Wintour i britanska prva dama Samantha Cameron. One su okupile modne novinare u londonskom „Ritzu“, mjestu na kojem je Alexander McQueen imao svoju prvu reviju nakon diplome, i najavile izlo`bu „Alexander McQueen: Divlja ljepota“.

» Naomi je nosila njegove modele

Goti~ka estetika
I prije svoje iznenadne smrti postao je modna legenda, provokator koji je modnu pistu pretvorio u svoj svijet goti~ke estetike, divlje d`ungle i bi}a druge dimenzije. Njegovi nekonvencionalni i dramati~ni dizajni su uvijek u sebi sadr`avali {ok efekt. Bio je poznat i kao modni „zlo~esti de~ko“. Kolege i modni znalci naj~e{}e su ga opisivali kao briljantnog, izazovnog, uzbudljivog, posebnog i originalnog dizajnera, modnog inovatora koji im je svima zadavao tempo, jer ga je njegova ma{ta vodila daleko, na korak ispred svih njih. Dobitnik je mnogih uglednih modnih nagrada, a bio je miljenik brojnih zvijezda. Rihanna, Nicole Kidman, Penélope Cruz, Sarah Jessica Parker, Björk, Lady Gaga, Naomi Campbell, samo su neka od imena koja rado nose njegove kreacije. Alexander McQueen objesio se nakon {to je uzeo opasnu mje{avinu kokaina, tableta za smirenje i spavanje, pokazala je obdukcija. Tokom svjedo~enja na sudu u Westminsteru, doktor Paul Knapman rekao je da se dizajner odlu~io na

» Brinuo se i o stylingu Lady Gage

McQueen je u pro{losti patio od depresije, anksioznosti i nesanice te je nekoliko puta poku{ao po~initi samoubistvo

o~ajni~ki ~in, jer mu je razum bio pomu}en. - Ravnote`a njegovog uma bila je poreme}ena rekao je mrtvozornik Knapman. McQueen je u pro{losti patio od depresije, anksioznosti i nesanice te je nekoliko puta poku{ao po~initi samoubistvo. Tako|er je otkriveno da je 40-godi{nji dizajner na internetu istra`ivao o na~inima samoubistva. Njegov psihijatar, doktor Stephen Pereira izjavio je na sudu da je dizajneru bio dijagnosticiran poreme}aj anksioznosti i depresije. - Bio je pod velikim pritiskom zbog posla, ali to je za njega bio ma~ s dvije o{trice. Osje}ao je da je to jedino podru~je njegovog `ivota gdje mo`e ne{to posti}i. Obi~no se nakon revije osje}ao depresivno, izolirano i manje vrijedno - rekao je doktor Pereira. Njegovo ionako te{ko psihi~ko stanje pogor{alo se nakon smrti majke s kojom je bio jako blizak, re~eno je na sudu. Ubio se 11. februara, ve~er uo~i njenog pokopa. ^asopis „The Guardian“ je 2004. godine objavio razgovor s McQueenom, a intervjuirala ga je upravo mama Joicy. Tokom intervjua otkrio je mnoge zanimljivosti o sebi. Rekao je da `ali {to nije `ivio u XV veku u Holandiji, zbog njegovog omi-

» S bra~nim partnerom Georgeom Forsythom i njegovom
sestrom Belle

» Dizajnirao je i za mu{karce

70/azra 2011.

» Maj~inu smrt nije mogao podnijeti pa se i sam ubio

» Njegova najbolja prijateljica Isabella Blow ubila se
nakon {to je saznala da boluje od raka

» Ku}u u isto~nom Londonu prodavao je uo~i smrti
ljenog doba umjetnosti, boja koje su kori{tene i simpati~nog pristupa `ivotu. Kazao je i da bi volio da je mogao upoznati Elizabetu I, jer je bila anarhist. Bio je veoma zainteresiran za historiju. Da nije dizajner, bio bi, govorio je, fotograf, jer je to umjetnost modernog doba, koja bilje`i trenutak koji odra`ava gdje smo. San koji nije mogao ostvariti jeste da bude arhitekt, jer nije imao strpljenja i smirenost koju arhitektura iziskuje. Njegova omiljena gra|evina je kapela Notre Dame du Haut na sjeverozapadu Francuske u Ron{ampsu, osmi{ljena od {vajcarskog arhitekte poznatog pod pseudonimom Le Corbusier. Maldivi su bili njegovo omiljeno mjesto za odmor i ronjenje. Interesantno je da mu je mama tokom intervjua postavila pitanje u vezi s njegovim najve}im `ivotnim strahom, gde je on odgovorio „da umrem prije tebe“, a ona se zahvalila. Druga bitna `ena u njegovom `ivotu, nakon majke, bila je stilistica Isabella Blow. Njoj mo`e zahvaliti za uspjeh koji je postigao, a bila mu je i istinska prijateljica. Godine 2007. Isabella je izvr{ila samoubistvo nakon {to je saznala da boluje od raka. McQueen je ovu vijest veoma te{ko podnio. Smrt majke bila mu je drugi veliki udarac, nakon kojeg je prona|en obje{en u ormaru u svom stanu. Ostavio je poruku u kojoj je pisalo: „^uvajte moje pse. @ao mi je. Volim vas. Lee“.

obavljena ceremonija. Kate i Annabelle su bile kume. Nekoliko godina su bili u zajednici, a nakon raskida su ostali u prijateljskim odnosima. McQueen je volio da tro{i novac. Dok je boravio u luksuznom hotelu „Four Seasons“ u Parizu, kupio je kristalni luster koji je stajao u foajeu za 30.000 funti, samo da bi za Bo`i} mogao okititi jelku ovim kristalima. Jednu ve~er bi sa svojim de~kom gledao reporta`u o Keniji, a ve} sutradan iznajmio cijelu prvu klasu jumbo jeta, kako bi mogli opu{teno da putuju u Afriku. Govorio je da novac nije bitan i da slu`i za tro{enje i u`ivanje.

Sin taksiste
Lee Alexander McQueen ro|en je 15. marta 1969. godine u Londonu. Njegova porodica se sastojala od petero starijih bra}e i sestara. Otac je za `ivot zara|ivao kao taksist, a majka kao u~iteljica. Najranija sje}anja na modu se`u mu u dob od tri godine, kada je nacrtao sliku haljine na zidu ku}e gdje je `ivio. Po~eo je izra|ivati haljine za svoje tri sestre. Sam sebe je uvijek karakterizirao kao „rozu ovcu“ porodice. U dobi od 16 godina napu{ta {kolu i po~inje svoju praksu kod kroja~a princa od Walesa, „Anderson & Shepharda“, a kasnije radi za „Gieves&Hawkes“. Mada je izra|ivao ve}inom konzervativne i tradicionalne odjevne predmete, Lee je uspio i kod kraljevskih kroja~a biti zlo~esti de~ko. Rade}i sako za princa Charlesa u unutra{njost je utkao natpis „I am a cunt“ (prevedeno „Ja sam p...“). Njegove prve samostalne kolekcije bile su kontroverzne i {okantne zbog ~ega je stekao naziv „l’enfant terrible“ i „huligan engleske mode“. Dizajner je stekao reputaciju izuzetnim, nekonvencionalnim revijama koje su ~esto grani~ile s art performansima. Godine 1996. postaje glavni dizajner presti`ne modne ku}e „Givenchy“, i ta saradnja traje do 2001. Potom se udru`uje s Gucci Groupom, {to mu omogu}uje ve}i priliv sredstava i otvaranje trgovina u Londonu, Milanu i New Yorku. Ubio se u vrijeme priprema za London i Paris Fashion Week. Ljudi bliski dizajneru tvrde da je pao u depresiju nakon smrti voljene majke. Modni svijet je ostao {okiran vijesti o njegovom samoubistvu. Genij, koji je svakom kolekcijom uspio iznenaditi i zadiviti i najkriti~nije oko, oti{ao je naglo i prerano. Ostaju njegove kolekcije koje }e uvijek biti dokaz njegovog izuzetnog talenta i modne vizije.
azra 2011./71

Rasipao novac
Alexander McQueen je otvoreno izra`avao svoju homoseksualnost i navodio da je od svoje osme godine znao da je gay. Godine 2000. se nezvani~no o`enio filmskim rediteljem Georgeom Forsythom na Ibizi. Upoznali su se u gay baru u Londonu 1999. i ve} nakon nekoliko sedmica po~eli da `ive zajedno. Tokom ljeta na Ibizi, dru{tvo su im pravile Kate Moss i Annabelle Rothschild, Alexanderove dobre prijateljice. Razgovarali su o braku i jedna od njih dvije je pitala Georgea da li bi se o`enio Alexanderom. On je rekao „da“ i ve} sutradan na luksuznoj jahti je

» U njegovim kreacijama u`ivala je i Sarah Jessica Parker

AZRABudi voda, budi sve {to `eli{

Prvi dio kampanje kompanije KAP Sarajevo nedavno je zavr{en, a stru~ni `iri je izabrao {est mladih ljudi kojima }e biti pru`ena prilika da se predstave bh. javnosti
redinom decembra pro{le godine u BiH je pokrenuta originalna kampanja „Budi voda, budi sve {to `eli{„ kompanije KAP. Prijavom, putem web-stranice budivoda.ba, mladi ljudi iz cijele dr`ave imali su priliku otvoriti profile koji su sadr`avali informacije o njihovim potencijalnim `ivotnim zanimanjima. Prijavljena su 283 profila za koje je glasalo vi{e od 75.000 posjetilaca, a u u`i

[ta mladi ljudi
izbor u{lo je 50 u~esnika, prema broju ostvarenih glasova. Nedavno je stru~ni `iri izabrao {est kona~nih pobjednika koji }e se pojaviti u drugom dijelu kampanje na dr`avnom nivou i dobiti priliku da se predstave bh. javnosti. Pobjednici izbora su Tatjana Mio~evi} iz Kiseljaka, Kenita Vehabovi} iz Doboja, Fikreta Avdi} iz Sarajeva, Igor Kalaba iz Banje Luke, Damir Abdulahovi} iz Tuzle i Maid Milinki} iz Zavidovi}a.

S

Fikreta AVDI]

Tatjana MIO^EVI]

Hemi~arka

- Za kampanju sam saznala slu~ajno, putem TV reklame s Bruceom Leejem. Sestra me je nagovorila da se prijavim, a nisam imala neka velika o~ekivanja. Na snimanju je bilo odli~no i nosim puno lijepih utisaka. Smatram da je ova kampanja bila pun pogodak, jer su na ovaj na~in mladi ljudi mogli pokazati ono {to `ele biti. Iako sam nedavno zavr{ila studij hemije i magistirirala, na`alost, jo{ sam bez posla. Nadam se da }e bar nekome za oko zapeti jedan od ovih plakata i da }e vidjeti da je moja `elja rad u bran{i za koju sam zavr{ila fakultet. U ovoj kampanji vidim priliku za sve mlade ljude koji `ele ispuniti svoje snove.

Kenita VEHABOVI]
- Studiram Fakultet kriminalisti~kih nauka u Sarajevu i `elim se baviti ovim poslom nakon zavr{etka fakuteta, te na taj na~in pomo}i u borbi protiv kriminala. Iako sam svjesna da postoji mnogo mladih ljudi koji su zavr{ili ovaj fakultet, nadam se da }e mi ova kampanja pomo}i u pronalasku posla. Tako|er, ovim sam `eljela dokazati da se kriminalistikom ravnopravno mogu baviti i `ene, te da to nije samo mu{ki posao.
72/azra 2011.

Kriminalist

Stjuardesa

- „Budi voda“ kampanju sam primijetila na uli~nim billboardima, a prijavila sam se iz ~iste znati`elje. Smatram da od svih u~esnika imam najneobi~nije zanimanje kojim se `elim baviti. Posao stjuardese u BiH nije toliko popularan, ali to me nije zaustavilo da se prijavim za ovu kampanju. Nisam o~ekivala da }u u}i u u`i izbor, a sada mi je zbog toga veoma drago. Iako sam na fakultetu koji nema nikakve veze s poslom kojim se `elim baviti, nadam se da }e mi ova kampanja omogu}iti da postanem stjuardesa. Bilo bi super kada bih uspjela ostvariti svoj naum i baviti se poslom kojim `elim.

`ele biti
Maid MILINKI]
- Putem stranice Sarajevo-x.com vidio sam link na stranicu „Budi voda“ i odlu~io sam se prijaviti, ~isto iz neke znati`elje. Nakon toga, nisam oti{ao na stranicu skoro mjesec, a jednog dana su me nazvali i rekli da sam u u`em izboru od {est u~esnika. To je za mene bio veliki {ok, jer nisam puno o~ekivao od kampanje. Fotografija je oblast koja me privla~i godinama i trenutno je to moj hobi, ali planiram se ovim pozivom ozbiljnije baviti u budu}nosti. Zato se nadam da }e mi ovaj izbor pomo}i i mislim da nam je potrebno vi{e ovakvih kampanja, jer je ovo odli~an na~in za pomo} mladima u ostvarenju njihovih snova.

Fotograf

Igor KALABA

Damir ABDULAHOVI]

Doktor

- Za kampanju sam ~uo na fakultetu i uz razgovor s kolegama odlu~io sam se prijaviti, mada sam bio bez ikakvih o~ekivanja. Osim mene, nekoliko mojih kolega tako|er se prijavilo, a imao sam sre}u da su mene izabrali. Nisam o~ekivao da }u u}i u u`i izbor, a nadao sam se da }u u}i u izbor od 50 u~esnika. @elim biti doktor, tako da se ne nadam da }e mi kampanja pomo}i u tom naumu, ali smatram da je kampanja dobra prilika mladim ljudima da poka`u {ta `ele biti i {ta mogu ponuditi.

TV voditelj

- Putem uli~nog billboarda vidio sam da je kampanja pokrenuta, te sam nakon toga pogledao web-stranicu kampanje, gdje sam saznao osnovne informacije. Prijavio sam se zbog toga {to sam uvijek nekako povezan s javnim nastupima i medijima. Nisam imao {ta izgubiti i smatram da treba uhvatiti svaku priliku koja vam se pru`i. Iskreno, na osnovu glasova na stranici znao sam da }u u}i u u`i izbor od 50 u~esnika, dok je ulazak me|u {est najboljih bilo iznena|enje. Iako volim javne nastupe, biti voditelj nije moj prvenstveni cilj u `ivotu, tako da sumnjam da }e mi kampanja pomo}i, ali smatram da je ovo vrlo dobar potez i nadam se da }e se ne{to ovako sli~no nastaviti i u budu}nosti.
azra 2011./73

AZRA Metro
Majka i k}erka na Fashion Weeku Iako smo Katie Holmes na svim doga|ajima navikli vidjeti u dru{tvu supruga Toma Cruisea i k}erkice Suri, na Milano Fashion Weeku glumica se pojavila s mamom Kathleen i urednicom italijanskog „Voguea“ Francom Sozzani. Tri dame skupa su se divile novoj kolekciji modela „Max Mara“. Za to vrijeme Tom i Suri su na drugom kontinentu, ta~nije u Los Angelesu, gdje je glumac zauzet snimanjem novog nastavka „Nemogu}e misije“, nazvanog „Ghost Protocol“

» Glumica s mamom Kathleen
na reviji „Max Marae“

» Kate i Chris:
[etnja Los Angelesom

» Nosila je tamnosme|i svileni kombinezon
74/azra 2011.

Kate Hudson u`iva u trudno}i Simpati~na glumica Kate Hudson s de~kom Matthewom Bellamyjem o~ekuje drugo dijete i o~igledno u`iva u trudno}i. Par je u vezi deset mjeseci, a glumica iz prethodnog braka s Chrisom Robinsonom ima sedmogodi{njeg sina Rydera.

» Stoma~i} joj
se zaoblio

Pop princeza `eli tre}e dijete Nakon odmora u rodnoj
Louisiani Britney Spears se sa sinovima Seanom Prestonom i Jaydenom Jamesom Federlineom vratila u Los Angeles. Stariji je u naru~ju nosio svoj spu`vasti Bob jastu~i}, a mla|i kostim Spidermena. Dje~aci su izgledali umorno, ba{ kao i njihova mama, o ~ijoj su se navodnoj trudno}i ovih dana raspisali ameri~ki mediji. Do tih pretpostavki su do{li analiziraju}i njen izgled u posljednjih mjesec dana. Pjeva~ica se, ka`u, vidno zaoblila, a i izgled lica joj je druga~iji. Njen de~ko Jason Trawick mogao bi, ka`u, postati otac, a nedavno je i sama Britney izjavila da bi voljela roditi tre}e dijete.

Michelle Pfeiffer rovi po sme}u Elegantna i graciozna Michelle Pfeiffer predstavila se u potpunom druk~ijem izdanju na ulicama New Yorka: bacila se i kopala po sme}u. U~inila je to za potrebe snimanja svog novog filma „New Year’s Eve“. Rije~ je o nastavku „Dana zaljubljenih“, a osim Michelle, za koju nakon ovih fotografija mo`emo re}i da se zaista u`ivjela u ulogu, o~ekuje nas i ostatak sjajne filmske ekipe koju ~ine Zac Efron, Robert De Niro, Ashton Kutcher, Katherine Heigl, Lea Michele, Anne Hathaway, Taylor Swift, Halle Berry i Bradley Cooper.

» Dje~aci su bili umorni od puta

» I dok je Zac
u`ivao u vo`nji motorom, Michelle se unervozila azra 2011./75

AZRAHoroskop
OVAN
Priprema: Hedija MEHMEDI]
21.III - 20.IV

Poznati su prepoznajte se
Eva MENDES, glu-

VAGA

23.IX - 22.X

Ljubav: Treba da se malo vi{e potrudite oko voljene osobe. Pogotovo, ako `elite da va{a veza ima predznak - trajna, sretna, ispunjena... Posao: Postoje odre|eni uvjeti koji donose vanrednu zaradu. Treba samo da prepoznate najbolju priliku i ~vrsto je zgrabite. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.

Ljubav: Sve vi{e razmi{ljate o svom ljubavnom
`ivotu. Niste, naime, najzadovoljniji. Sre}om, dolaze pozitivne promjene. Posao: Ako ikako mo`ete, dopustite sebi predah. Neka sve ide svojim tokom. Ne brinite, rezultati }e biti bolji od o~ekivanih. Zdravlje: Opustite se malo.

Osvojite ih
Ako ste zaljubljeni u Ribe, progovorite najljep{om bojom glasa i posmatrajte ih najtoplijim pogledom. Morate biti veoma pa`ljivi, suptilni, emotivni i iskreni. Ako vas privla~i mu{karac ro|en u znaku Riba, morate znati da su to veoma romanti~ne osobe i - veliki glumci. Dobar je u mnogim ulogama: od hladnog, strogog poslovnog ~ovjeka na polo`aju, preko elegantne, dru`eljubive osobe, pa do ludog genija. Ali, obi~no je nje`ne du{e i potrebno mu je dosta ohrabrenja i podstreka da bi razvio i izrazio svoje talente. Ipak, morat }ete obavljati kompletnu prakti~nu organizaciju za njega. Zbog toga, za njega je najbolja `ena koja je spremna da mu daje podr{ku, a ne ona koja mu predstavlja konkurenciju. Mu{karac ro|en u ovom znaku ne}e „odlutati“ ukoliko mu je emotivni i seksualni `ivot ispunjen i siguran. Njemu je potrebna `ivotna partnerica koja }e biti pozitivna i veoma obzirna. A, iznad svega, neko ko }e imati bezgrani~no povjerenje u njega. Ako vas interesira `ena ro|ena u znaku Riba, znajte da ona reagira na sve i poku{ava da ispuni svaku `elju svog partnera. Zbog toga se `ene ovog znaka smatraju velikim zavodnicama. Imaju nevjerovatan osje}aj za fantazije mu{karaca i njihovu inteligenciju. Znaju da igraju mnoge uloge. Me|utim, kada je `ena ro|ena u ovom znaku svjesna sebe, na povr{inu izranja jedna jaka li~nost. To zavisi i od toga da li je prona{la na~in da izrazi svoj talent. U protivnom, `ene ovog znaka, svoje neispunjene emocije mogu da povuku u sebe, i time manipuliraju kako bi ostvarile ono {to `ele. ^esto i uz suze i pona{anje mu~enice. @ena - Ribe treba da odabere partnera koji }e je ohrabrivati, podr`avati i iskreno cijeniti njene talente. Naravno, bez ograni~avanja u bilo ~emu. Pravi partner za ovu `enu preuzet }e prakti~na pitanja, ostavljaju}i je da ma{ta, mo`da s ciljem neke koristi. Iako ove `ene vi{e vole porodi~ni `ivot i dom od karijere, veoma su sposobne da zarade znatne sume novca, ukoliko koriste svoje sposobnosti na pravi na~in.

Vrijeme je za Ribe

BIK

21.IV - 22.V

[KORPIJA 23.X - 22.XI
Ljubav: Nemojte prenagliti s dono{enjem va`ne
odluke. Mogu}e je da ba{ to ima presudan utjecaj na va{u emotivnu budu}nost Posao: Mnogo toga po~inje se rje{avati na va{e zadovoljstvo. Pogotovo ako budete strpljivi i spremni na kompromise. Zdravlje: Blistate punim sjajem.

Ljubav: Posebno ako ste usamljeni, vi{e izlazite. Va{a, makar bila i prividna, nezainteresiranost, {alje krive signale voljenoj osobi. Posao: Morate ulo`iti vi{e snage u ovu radnu sedmicu. Naime, mogu}e je {irenje posla ili polja va{e direktne odgovornosti. Zdravlje: Dosta dobro.

mica i top-model, izuzetno voli astrologiju, ali pomalo i sve ono {to nosi u sebi dozu misti~nog, pa i nedoku~ivog. Jedan od najpoznatijih ameri~kih astrologa uradio joj je natalnu kartu s tuma~enjem, koja joj, prema vlastitom priznanju, ~esto zna pomo}i da shvati samu sebe i gotovo sve ono {to joj se doga|a. Naprimjer, da ljudi ro|eni u Ribama (5. III 1974.), ako ne pripaze, ako im neki drugi aspekti nisu skloni, lako mogu podle}i isku{enju poroka. Da to nadvlada, poma`e joj snaga iz podznaka u Lavu. Ipak, i za nju, prvo je vjera u Boga, pa onda sve ostalo.
Emir \ULOVI],

BLIZANCI 23.V - 22.VI
Ljubav: Ne optere}ujte se razmi{ljanjima o
pro{losti. To, zaista, ne vodi ni~emu. Posebno ne pobolj{anju odnosa s partnerom. Posao: Mo`ete ra~unati na finansijsku podr{ku odre|ene osobe, u vezi s va{im poslovnim planovima. Ali, opet niste zadovoljni?! Zdravlje: Rekreacija je odli~an ventil.

STRIJELAC 23.XI - 22.XII
Ljubav: Izuzetno uzbudljiva i dinami~na sedmica. Ljubav, naprosto, cvjeta. Naro~ito vam odgovara udvaranje jedne posebne osobe. Posao: Obuzdajte bar malo poriv za tro{enjem. Ako imate ne{to vi{e novca, pri{tedite ili bar dio ulo`ite u novi posao. Zdravlje: Veoma ste poletni.

RAK

23.VI - 22.VII

JARAC

23.XII - 21.I

Ljubav: @udite za nje`nostima, ljubavlju. Ipak,
trebalo bi da shvatite da ne mo`ete kompletnu inicijativu prepustiti voljenoj osobi. Posao: Izuzetno ste se u`ivjeli u svoj posao. Dajete sve od sebe, ali zbog ne~ega patite. Mislite da vas kolege dovoljno ne cijene. Zdravlje: Faza iscrpljenosti prolazi.

Ljubav: Izuzetno cijenite sebe. Osoba koju volite, zaista, to dobro zna, pa je ne morate stalno podsje}ati da ste - posebni. Posao: Finansijski plodovi va{eg rada mogli bi ba{ ove sedmice po~eti da se naziru. U izgledu je i jedan obe}avaju}i razgovor. Zdravlje: Forma se vidno pobolj{ava.

LAV

23.VII - 22.VIII

VODOLIJA

22.I - 19.II

Ljubav: Sasvim ste u svom elementu. Vra}aju se {arm i zavodljivost. Koliko god da imate obaveza, prihvatite pozive za izlazak. Posao: U slu~aju da ste se namu~ili dokazuju}i da su va{i planovi pravi, satisfakcija i osje}aj zadovoljstva jo{ su ja~i. Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostorije.

Ljubav: Sretno ste zaljubljeni. Mo`da, kao nikada do sada. Nebitno, da li se radi o postoje}oj vezi ili o sasvim novoj ljubavi. Posao: Mogu} je neo~ekivani uspjeh. Ipak, ostanite i dalje oprezni. Nikako ne mo`ete, naime, o~ekivati bitniju pomo} kolega. Zdravlje: Vi{e se odmarajte.

DJEVICA

23.VIII - 22.IX

RIBE

20.II - 20.III

Ljubav: Javlja se `elja za bijegom i odmorom od
svega i svih. Uklju~uju}i i voljenu osobu. Ta distanciranost je, sre}om, kratkotrajna. Posao: Finansijska situacija, {to je vama od posebnog zna~aja, vidno se pobolj{ava. To vam je i poticaj i dodatni trud. Zdravlje: Osje}ate se umorno.

Ljubav: Veseli ste, razdragani. Naime, dugo niste osje}ali, kao sada, koliko je va{ ljubavni `ivot ispunjen sre}om i zadovoljstvom. Posao: Ne dopustite da vas bilo {ta i bilo ko ometa. Nastavite hrabro, kako to valjda samo vi znate, putem koji ste sami odredili. Zdravlje: Sve je sasvim dobro.

na{a mlada muzi~ka zvijezda, momak koji je, kao malo ko u njegovoj situaciji, znao iskoristiti svojih „pet minuta“, poslije pobjede u reality showu prije nekoliko godina, osoba je mirnog i blagog izgleda, sporog, ali sugestivnog govora. Li~nost koja je, poput pravih Riba (7. III 1988.) naizgled pasivna, ali koja, {to mu daje podznak u Vodoliji, humanost vezuje za ideale i ljubav, kako prema bliskim osobama, tako i prema ljudima op}enito. Neobi~no je velikog inventivnog potencijala i sna`ne intuicije. Jessica BIELL, slavna glumica, posjeduje specifi~nu senzualnost i odlu~nost. Voli udobnost i dobre stvari u `ivotu. Mo`e biti prili~no posesivna kada su ljubav i prijateljstvo u pitanju, ali zna da bude i bri`na u odnosu na druge. Ima melodi~an glas. Kada se upusti u ne{to, ima vi{e snage i izdr`ljivosti od bilo kojih drugih Riba (4. III 1977.). Veoma je bri`na osoba. U su{tini stidljiva, ima odli~nu intuiciju pri ocjenjivanju ljudi i saosje}a s njihovim problemima. Veoma je emotivna i kreativna.
azra 2011./77

AZRARazonoda
GRAD U TURSKOJ SA SLIKE IZUZETNO NAKO[ENE, STRMOVITE KINESKA MJERA (60 KG) UPALA UHA (MEDIC.) ST. SLOVEN. GLUMICA, ITA ZNAUKA O IRANSKOM JEZIKU I KULTURI LI^NA ZAMJENICA OBLAST U GR^KOJ BESMISLENO GOMILANJE RIJE^I (FRANC.) DETALJAN OPIS KAKVOG DOGA\AJA, HISTORIJAT

IGRATI ULOGU STATISTE

SIMBOL IRIDIJA ST. OPERNA DIVA, MILKA KAMEN ME\A[ NA NJIVAMA (MA\AR.) ST. JAPAN. POLITI^AR, KAKUEI NAPRAVA ZA SKENIRANJE PISMENI ZNAKOVI POJEDINIH GLASOVA
ARGENTIN. NOGOMETA[, LEO RIJE^I, BEZ NAGLASKA (GRAMAT.)

ANA MOFO

SODA-VODA (LAT.)

ST. GR^KI FILOZOF

VRSTA BILJKE, RMANAC

OBIM

OLOVKA, PISALJKA (LAT.)

INAT, PRKOS MAKAR, PREMDA

STARINSKA ASTRONOMSKA NAPRAVA
UKRASI NA FASADI (TURC.) NORMAL TEMPERATURE PRESSURE (SKR.)

AUSTRIJA OBLIK PLODA @ITARICA ATAKA, NAPAD SCOTISHMEDICAL INSTITUTE (SKR.) LINDA EVANS SIMBOL RADONA GR^KO SLOVO

GRAD I LUKA NA BERINGOVOM MORU AMERI^KI RE@ISER POLJSKOG PORIJEKLA

JEDAN OD RIMSKIH BRE@ULJAKA

PRISTA[A DEMOKRACIJE TONA

POKAZNA ZAMJENICA

^UVAR PASA, PSAR (MN.)

ITALIJAN. NOVINSKA AGENCIJA

GL. GRAD VELIKE BRITANIJE SA SLIKE

RIJEKA U NAUKA ITALIJI, ENERGETI^ARA PRITOKA PADA

SIMBOL ITRIJA

CARINAR

POLUOTOK NA SJEV. JADRANU

SIMBOL JODA

ANA KARI]

„PUSTINJSKA LA\A“ DEVA

ST. GR^KI BOG RATA

ST. NJEM. NOGOMETNI TRENER, UDO

DIGITALE NOISE REDUCTIION (SKR.)

IME ST. ITALIJAN. POLITI^ARA FANFANIJA

VRSTA JABUKE, IME ST. PISCA RENETA BALZAKA

ALA, A@DAJA

^UVENA MEKSI^KA GLUMICA IZOLACIONE SOBE ZA BOLESNIKE, KARANTINI PRIRODA (LAT.) RETURN (SKR.) KLARINET (TAL.) NAPRAVA ZA MJERENJE TAKTA KOJI IMA SVOJSTVO TONIKA LI^KA PJESMA U KLAPI RADIJUS RUSKO M. IME, ANATOLIJ NISKA, OGRLICA (FRANC.) RIJEKA NA SZ BIH ST. HRV. GLUMICA NINA BRODOVI ZA PREVOZ NAFTE VIRTUAL SYSTEM MEMORY (SKR.) DOBRA @ENSKA BI]A IZ NARODNIH PRI^A MJESTO U SRBIJI KDO BEOGRADA UPI[ITE: NJ, S SIMBOL ASTATINA SASTAVNI VEZNIK MIROSLAV MARKOVINOVI]

ST. GR^KI KIPAR, ONATA

RIJEKA U POLJSKOJ

OPIJATI SE DROGOM

OVE GODINE (SKR.)

GLUPAN, IDIOT (FRANC.)

ST. AMER. GLUMICA, POLA

IME ST. SPRINTERA BOLTONA

LUTANJE BEZ CILJA, SKITANJE

LIKER OD VI[NJE MARASKE

RJE[ENJE 1: IKONAR, MONIKA BELU^I, PN, KANARINAC, RTNICA, IBAR, ERO, IRSKA, AK, ARAJ, TANITA, IMITATI, OMI[, USTAVITI, ADANA, I, SPORAN, KARABATAK, KORONARAN, NACIJA.

RJE[ENJE 2: [TRAJKOVATI, EKSTREMAN, AKARET, SLIV, ROMANISTIKA, KORIDOR, NONI, ARA, ANAMIT, D, LORENS, IMATI, AF, TITAN, TAR, TOGA, OSTRAVA, ORANGUTAN, AT, RMK, UNANIMNI azra 2011./79

AZRAVeliki Bosanci

Branko MIKULI]

@eljezni kancelar velikog srca
Obavljao je gotovo sve politi~ke funkcije u biv{oj zajedni~koj zemlji, predstavljao je veliki autoritet, osporavan je i hvaljen, ali je Olimpijadom BiH poveo na put prosperiteta. S D`emalom Bijedi}em i Hamdijom Pozdercom muslimanima je obezbijedio ravnopravnost velikim „M“, a Hrvate Hercegovine rehabilitirao od usta{tva, vjeruju}i do smrti u opstanak zemlje
Pi{e: D`emal D@AKMI] Foto: Fuad FO^O i privatni albumi

D

ana{njim re`imima za sve {to ne valja kriv je „ozlogla{eni komunisti~ki sistem“. Tako je kada poku{avaju prikriti plja~ku vlastitih naroda, kriju}i se iza tzv. neravnopravnosti unutar Bosne i Hercegovine, kriv je i kada bje`e od dogovora o formiranju vlasti, o raspodjeli dr`avne imovine... A kada je ve} tako, dana{nje vlastodr{ce poku{at }emo vratiti 40-ak godina unazad, kada su ve}ina bili uzorni pioniri, neki i studenti-revolucionari. Jedna ljudska gromada dubokog glasa oni koji ga nisu poznavali smatrali su ga mrgudom i tersom - s velikim bosanskim srcem, ~inila je ogromne napore da dana{nji Bo{njaci dobiju veliko „M“, a Zapadna Hercegovina bude rehabilitirana od usta{tva. Dakle, da budu ravnopravni i bili su!

Knjiga i Vlada spasa
Malo je poznato da je Branku Mikuli}u u ratu nu|eno da formira Vladu spasa, ali on nije vidio dovoljno politi~ke volje u toj inicijativi. Godinama je pisao i knjigu o bosanskoj zbilji i mogu}im rje{enjima. Po{av{i na lije~enje u Lausanneu sa sobom je ponio rukopis i ostavio ga kod Zaneza Zemljari~a, biv{eg potpredsjednika jugoslavenske vlade. Zemljari~ je, kako je kazao sarajevskim prijateljima, ispunio zavjet i knjigu pripremio za {tampu, ali nije ugledala svjetlo dana, mada bi bila pravi bestseler. Nije se mogao dogovoriti s biv{om suprugom Brankovog sina Rodoljuba koja, iako je godinama prije i Brankove i Ro}kove smrti bila razvedena, tra`ila autorska prava. Danas s dvije k}erke `ivi u Zagrebu. spada u plejadu najboljih sinova na{e zemlje, {to }e priznati svako iole objektivan. Cijeli `ivot mu je bio povezan s politikom. Ro|en je 1928. godine u Gornjem Vakufu, a otac Juraj bavio se biznisom s drvetom i bio prvak Hrvatske selja~ke stranke, a potom i vije}nik AVNOJ-a. U`ivao je izuzetan ugled u Vrbaskoj regiji. Starija sestra Slavka udala se i `ivjela je u Livnu, gdje joj i danas `ive sin Slobodan i k}erka Branka. Uz unuku Nastju, Planinkinu k}erku, i Ro}kove dvije k}erke u Za-

Ugled i funkcije
Zbog Branka Mikuli}a, tre}eg iz sjajnog terca (D`emal Bijedi} i Hamdija Pozderac, o kojima smo ve} pisali, o.a.), i jedni i drugi osje}ali su se ponosnim, a BiH je nepovratno krenula stazama privrednog prosperiteta. Nerijetki smatraju da im je nesebi~no pomagao i Milanko Renovica i da bi nepravedno bilo zaboraviti njegov doprinos. S Istoka i Zapada po~eli su nas tretirati kao ravnopravnu dr`avu u tada{njoj federalnoj Jugoslaviji, a Sarajevo je postalo jedan od najpoznatijih toponima na Planeti. Mikuli}, zasigurno,
80/azra 2011.

» Bosna i Hercegovina je u njegovo vrijeme
do`ivjela privredni preporod: Slijeva Stanko Tomi}, Ante Su~i}, Mikuli}, Emerik Blum, Ahmet Karabegovi} i Alija Lati}

grebu, jedini su potomci nekad velike familije. Zvali su ga i `eljezni kancelar. Obavljao je gotovo sve zna~ajnije funkcije u BiH i biv{oj Jugoslaviji. Bio je predsjednik Sreza Sarajevo, predsjednik Izvr{nog vije}a BiH, predsjednik CKSK BiH, ~lan predsjedni{tva CKSKJ, ~lan Predsjedni{tva SFRJ, predsjednik Saveznog izvr{nog vije}a (vlada Jugoslavije) i, kona~no, predsjednik Organizacionog komiteta XIV zimskih olimpijskih igara, odr`anih 1984. godine, najbolje do tad organiziranih olimpijskih igara prema svim ocjenama. Danas je malo `ivih ljudi koji bi mogli svjedo~iti o tom vremenu i Branku Mikuli}u. Mi smo se sjetili dvojice, koji ga znaju kako s neformalne, tako i sa „zvani~ne“ strane. Milisav Janis Buturovi}, nekada{nji direktor tada uspje{nog sarajevskog „Zlatara“, a danas jedan od prvih ljudi „Nexe“ grupe u Sarajevu, ali i Brankovo kum~e, te Ahmet Karabegovi}, dugogodi{nji sportski radnik i Mikuli}eva desna ruka u Organizacionom odboru ZOI-a. - Branko mi je dao ime, jer ro|en sam mjesec nakon o~eve pogibije. On i Dervi{ Ljuta, ta-

da{nji predsjednik SO Gornji Vakuf, brinuli su o mojoj porodici i mom {kolovanju. U o~evim dokumentima prona|enim nakon pogibije pisalo je i to da }e dijete koje treba da mu se rodi, ako bude mu{ko, zvati Janis, a ako bude `ensko Azra. Branko je ispo{tovao o~evu `elju. On je prije visokih funkcija u Sarajevu bio i predsjednik Sreskog komiteta SKJ u Livnu, odakle je 1954. godine upisao Visoku privrednu {kolu u Zagrebu, a potom odlazi u Zenicu na novu partijsku du`nost. Izuzetan zna~aj na njegovo ukupno profiliranje imao je Zahid Bukurevi}, zeni~ki dugogodi{nji funkcioner - prisje}a se Janis Buturovi}. Ve} 1963. godine je u Sarajevu, ali se uvijek s rado{}u vra}ao u svoj zavi~aj, gdje je, prodav{i o~evo imanje u Gornjem Vakufu, od Op}ine Bugojno kupio zemlju i sagradio ku}u. - Volio je zavi~aj, ali mu je Bosna i Hercegovina bila ispred svega. Naizgled se doimao krutim, reklo bi se odbojnim, ali je volio lov i dru`enja, a ona s Muharemom Had`iabdi}em, Momom [e{umom, Bakirom Rustempa{i}em, Perom Bari{i}em Pepom, Markom Klari}em Komitom, Sejom Huseinbegovi}em Macanom, Miazra 2011./81

»

Bojkoti i naredbe
Slovenci su, ali je bilo i poku{aja i iz Beograda, uporno bojkotirali Sarajevsku olimpijadu. Nakon jednog Mikuli}evog razgovora s Titom sve je „leglo“. Prema Brankovom nare|enju, sve firme koje su izvodile radove morale su na vrijeme ispla}ivati radnike. Niko iz Organizacionog odbora u to vrijeme nije smio graditi vikendicu, a svi pokloni zavr{avali su u kasi. Osim viskija i cigareta koje su davane Anti Su~i}u. ^erkezom » rkom Udiljakom ]osom, Avdagom SvetinoBricom, Nazifom Babi}em, Ivicom vi}em, [ukanom Viskovi}em i Stjepanom Doma}inovi}em Kokanom i danas se prepri~avaju. Kakvih se samo viceva tu znalo ispri~ati smje{ka se Buturovi}, koji nam je iz tih krugova i obezbijedio fotografije. Iako nikada zvani~no nije radio u privredi, uvijek je nastojao prona}i razvojne puteve. Znao je da je na BiH uvijek gledano preko oka i maksimalno se trudio napraviti pozitivnu privrednu pri~u, ne zaboravljaju}i ko u njoj `ivi. Godina 1971. bila je prelomna za BiH. Kazivao je da govori hrvatski i pi{e na hrvatskom jeziku, ali mu je ravnopravnost bila sveta. Veliko „M“ muslimanima i rehabilitacija Hrvata u Hercegovini, njegov su veliki uspjeh. Izuzetno je cijenio Hamdiju Pozderca, a D`emal Bijedi} mu je bio zakletva. Uspjeli su u nakani i najbrojniji bh. narod postao je ravnopravan, {to }e ubrzo izazvati razne poku{aje destabilizacije iz Beograda, koji su ~injeni s manje ili vi{e uspjeha. Na Mikuli}a se krenulo zbog famozne ku}e na Mejta{u, u kojoj je kasnije bio Konzulat Libijske D`amahirije u Sarajevu. - Branko je tada ve} bio u Beogradu. [est mjeseci nije ni znao da se ta ku}a gradi za njega. Nikola Stojanovi} je bio zainteresiran da u nju useli, s ~ime se Mikuli} bio i saglasio. Tra`io je samo uslovan stan u kom }e mo}i i raditi - poja{njava nam Buturovi}.

» Neograni~eno povjerenje Juana
Antonija Samarancha: Slijeva \or|e Pekli}, madam Monica Berju, Samaranch, Mikuli}, Karabegovi} i prof dr. Ljubi{a Ze~evi}

» Brankovo kum~e: Milisav Janis Buturovi}

» Samaranch je platio i Mikuli}evo lije~enje u
Lausannei: S Rajkom Mikuli}, Ljerkom Uzelac (suprugom Ljubi{e Uzelca) i Karabegovi}em

Sponzorstvo i donatorstvo
Kada je Sarajevu potvr|ena organizacija ZOI ‘84, trebao je Organizacionom odboru autoritet koji }e cijelu „ma{inu“ gurati naprijed. Znalo se da je to Mikuli}. Kada mu je predo~en prijedlog, rekao je:

» U ku}i bugojanskog prijatelja Bakira Rustempa{i}a:
Mikuli} le`i na podu

» U`ivao je uz gitaru [ukana Viskovi}a: Le|a mu „~uvaju“
Ljerka Doma}inovi}, supruga Kokana Doma}inovi}a i njegova supruga Rajka 82/azra 2011.

- O skijanju ne znam puno, ali znam kako se daje doprinos. Odmah je promijenjena cjelokupna dru{tveno-politi~ka klima u vezi s projektom. Igre su podignute na nivo nacionalnog doga|aja. - Sve je po njegovom dolasku bilo lak{e, definiran je koncept i ciljevi, kulturno-sportskom doga|aju dao je i dimenziju privredne manifestacije, razvojne komponente. Izgra|en je potpuno novi aerodrom, „Holiday inn“, druga faza RTV doma, Ali-Pa{ino Polje, Olimpijsko Selo, Dobrinja... Na Olimpijadu je gledao kao sjajan zamajac u zimskom turizmu, pa su ski-liftove dobili Vla{i}, Rostovo, Kupres, Romanija, Vlasenica, Smetovi, Biha}, Bosanski Petrovac... „Energoinvest“ je u{ao u proizvodnju ski-liftova i `i~ara, gradio po Kopa-

oniku, Zlatiboru, [ari, proizvodnju ski-vezova, brojne konfekcijske ku}e su na{le inozemne partnere i sklopile unosne poslove. Njegova ideja su sponzorstvo i donatorstvo, a cilj nije bilo samo prikupljanje sredstava, nego da svako u BiH Olimpijadu osjeti svojom. Brankovim autoritetom mobilizirani su svi neophodni kadrovi, a izgradnja objekata povjerena je gradona~elniku Anti Su~i}u. Svakoj ideji davao je novu dimenziju, bio je prvo privrednik pa politi~ar, a svaki dogovor s njim bio je tvrd kao granit. Sve svoje govore on je pisao, njegova ideja je i formiranje SOUR-a „ZOI ‘84“. Nakon napornog rada ja i Ante znali smo oti}i u kafanu i zasjesti, a on nas je kritikovao: „[to to ne}ete da me povedete sa sobom“? Su~i}, veliki {eret, bi mu odgovarao: „Tamo gdje mi idemo nije za tebe, bolje je da ujutro donese{ jo{ koju ideju“! I donosio je - ponosan je Ahmet Karabegovi} {to mu je bio jedan od prvih saradnika. Juan Antonio Samaranch je izuzetno cijenio Mikuli}a. Kada je saznao da je Branko te{ko bolestan, sve je u~inio da ga iz ratnog Sarajeva izmjesti na lije~enje u Lausanneu. Oti{ao je, shvatio da lije~enje rijetkog raka stomaka ne}e uspjeti i tra`io da se vrati u Sarajevo. @elio je, kako je jednom kazala njegova pokojna k}erka Planinka, da umre u svom gradu. Pred smrt su mu uvijek pri ruci bili dr. Mehmed Ljuta i fra Mirko Majdan~i}. Danas bi, po vlastima, njegov i grobovi k}erke i supruge na sarajevskom groblju „Sveti Josip“ zarasli u korov da nije prijatelja. Mo`da je tako i bolje, jer {ta }e mu oni koji uporno sve razgra|uju {to je on, kao nepopravljivi Bosanac koji je vjerovao u opstojnost svoje dr`ave do smrti, godinama stvarao.

AZRAArte
» Dubrova~ki glumci u Sarajevu

Kidaj od svoje `ene
Na sceni Narodnog pozori{ta u Sarajevu, u okviru programa „Sarajevska zima“, pro{le sedmice premijerno je izvedena predstava „Kidaj od svoje `ene“ Kazali{ta „Marin Dr`i}“ iz Dubrovnika, a u re`iji Sulejmana Kupusovi}a. Ova predstava ura|ena je prema tekstu Raymonda Cooneya, slavnog engleskog dramati~ara i glumca. Pri~a prati taksistu Johna Smitha koji vodi dvostruki `ivot. Sa suprugom Mary `ivi u Wimbledonu, a sa suprugom Barbarom u Streethamu. Uredno je uskla|ivao smjene, dok jednog dana nije slu~ajno zavr{io u bolnici. Tada u policiji i bolnici pomije{aju dvije njegove adrese. Obje su supruge potom doznale da je imao nezgodu, ali }e doznati i puno vi{e... Gluma~ku ekipu u predstavi „Kidaj od svoje `ene“ ~ine Branimir Vidi} Flika, Jasna Juki}, Helena Kova~i}, Zdeslav ^oti}, Hrvoje Sebastijan, Edi Jertec, Antonio Frani} i Davor Erceg.

» Posebnu radost za gra|ane i ovog puta su uprili~ili biha}ki ugostitelji, pokloniv{i Bi{}anima grandioznu tortu dugu 37 metara

Biha} proslavio 751. ro|endan
Po{le sedmice Bi{}ani su slavili Dan grada Biha}a. Manifestacija je zvani~no po~ela 21. februara izlo`bom „Ulja i gva{evi“ umjetnika Muhameda Deli}a u Gradskoj galeriji, koju je sve~ano otvorio biha}ki na~elnik Albin Musli}. Sedmodnevni program obilovao je nizom sadr`aja iz oblasti kulture, sporta, nauke i obrta. Posebnu radost za gra|ane i ovog puta su uprili~ili biha}ki ugostitelji, pokloniv{i Bi{}anima grandioznu tortu dugu 37 metara. Veliku ~ast gradu na Uni svojim prisustvom na ro|endanskom slavlju ukazao je i predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} koji je u pratnji doma}ina, izme|u ostalog, pro{etao ulicama Biha}a, obilaze}i staru gradsku jezgru. Posebno je u`ivao je u Gradskoj galeriji na mini koncertu koji su za visoke zvanice uprili~ili Adi Busulad`i} i Kenan Ma~kovi}. Dvojica mladih profesora mogu se tako pohvaliti da im je predsjednik Josipovi} aplaudirao, ne {tede}i dlanove!

» Veliku ~ast gradu na Uni svojim prisustvom na ro|endanskom slavlju ukazao je i predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi}
Emira Glumac/Samir Brki}

» [ta se desi kada se otkriju tajne
84/azra 2011.

» Mini koncert za visoke zvanice uprili~ili su Adi Busulad`i} i Kenan Ma~kovi}

„Sloboda“ za Esmu Red`epovu
» Reditelj Sulejman Kupusovi} odabrao je sjajnu gluma~ku ekipu

Hamlet zna {to narod ne zna
„Hamlet u selu Mrdu{a Donja ili Hamlet zna {to narod ne zna“, naziv je predstave ~ije je premijera odigrana na sceni Narodnog pozori{ta u Sarajevu Re`iju predstave potpisuje Sulejman Kupusovi}, koji ju je radio prema tekstu jednog od najpopularnijih dramskih pisaca biv{e Jugoslavije Ive » Jednu od uloga Bre{ana, koji je upravo prvi tuma~i i Sa{a Petrovi} veliki uspjeh do`ivio 1971. godine predstavom „Hamlet u selu Mrdu{a Donja“. Govore}i o adaptaciji Bre{anovog teksta, Kupusovi} ka`e da je pri~u postavio u bosanski i bo{nja~ki ambijent te da se fokusirao prvenstveno na bo{nja~ki mentalitet. Smatra da }e zbog toga vjerovatno biti i prigovora, ali isti~e da ima puno pravo progovoriti i o razli~itim devijacijama u dru{tvu. „Tra`io sam tekst kojim bih se na najbolji na~in obra~unao s nemoralom i licemjerstvom“, utvrdio je Kupusovi} Uloge u predstavi tuma~i sjajna gluma~ka ekipa: Josip Pejakovi}, Milan Pavlovi}, Mirsad Tuka, Mirvad Kuri}, Sa{a Petrovi}, Amina Begovi}, Aldin Omerovi}, Alma Terzi}, Rijad Ljutovi}, Slaven Vidak, Merima Lepi}.

U okviru Festivala „Sarajevska zima“ u petak je u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu uprili~en koncert kraljice romske muzike Esme Red`epove. Neposredno prije po~etka koncerta Red`epovoj je uru~ena i Nagrada „Sloboda“ koju joj je za doprinos miru dodijelio Me|unarodni centar za mir (IPC). Direktor Festivala Ibrahim Spahi}, uru~uju}i nagradu Esmi Red`epovoj, istakao je da je BiH zemlja ne samo Hrvata, Bo{njaka, Srba, ve} i 17 manjina koje `ive u njoj. Ibrahim Spahi} Red`epovu je nazvao misionarkom mira i humanizma, borcem za ljudska prava. - Kad bi svi gledali mojim o~ima, znam kakav bi bio ovaj svijet. Ja ga vidim ru`i~asto. Vidim svijet bez granica, svijet tolerancije. Mi ne treba da molimo za ulazak u Evropu. Mi smo Evropa - rekla je Red`epova. Esma Red`epova ove godine obilje`ava i 55 godina umjetni~kog rada.

» Esma Red`epova: Ne treba da molimo za ulazak u Evropu, mi smo Evropa

Slike iz zavi~aja

Akademski kipar Fikret Libovac predstavio se u sarajevskom klubu „Underground“ izlo`bom skulptura „San i smrt“. Autor se ovom izlo`bom vra}a uto~i{tu, rodnom Prijedoru, o`ivljavaju}i slike zavi~aja, porodi~nog doma, majke i avlije, uz potcrtavanje svega izgubljenog, {to je posljedica posljednjeg rata.
/Foto: Muhidin @ivojevi}/

» Libovac: Izlo`ba skulptura „San i smrt“
azra 2011./85

AZRAParty Zone

Sarajevo

» Cocali} nije krio odu{evljenje Moj san se ostvario Jedan od najboljih bh. radijskih voditelja Emir Cocali} odlu~io se da svoj san pretvori u realnost. Pred vi{e od 600 gostiju svoj prvi „Coloseum Star Show“ po uzoru na svjetske scene Las Vegasa odr`ao je proteklog ~etvrtka. Brojni posjetioci imali su priliku u`ivati u ovom jedinstvenom programu koji ujedno predstavlja cijelokupni petnaestogodi{nji Emirov rad. - Svi prepri~avaju sada ovaj show, niko nije rekao ni{ta lo{e. Drago mi je {to dobijam pozitivan feedback. @elio sam za sebe ne{to najbolje, sam sebi bio sam poslodavac i uspio sam u tome. Mladi glumci svojom isceniranom sva|om uzburkali su publiku, a djevojke iz agencije „Metropola Media“ uljep{ale su program, dok je Berin Buturovi} dva sata zabavljao i odu{evio sve goste. Drago mi je {to sam, zahvaljuju}i ovom projektu, shvatio da me ljudi cijene i podr`avaju, jer moj trud nije uzaludan istakao je Cocali} koji svoje odu{evljenje ne krije. Za ovaj program bilo je 26. akreditiranih novinara, {to je impozantna ~injenica koja ukazuje na veliko interesiranje medija. Svi koji ne mogu oti}i u Las Vegas sigurno mogu do}i na „Coloseum Star Show“, jer upravo tamo je prava senzacija.
86/azra 2011.

» Fahrudin Pecikoza i » Ljepotice iz modne
agencije „Metropola Media“ Hajrudin Vare{anovi} svojim dolaskom podr`ali projekt Cocali}a

» Emirova djevojka [ejla Salihefendi} bila najja~a podr{ka

» Gordana Topi}

» Elvir Boli} nije se odvajao od novinarke Meline Garibovi} i manekenke Larise Ceri}
azra 2011./87

Se.M./M.@.

» Atraktivna Iva Herceg mamila je uzdahe
brojnih mu{karaca

AZRAParty zona

» Za Branka \uri}a „@eljo“ je ostao u
pam}enju kao jedna od najdra`ih uspomena iz djetinjstva

» Ivica i Asima Osim

„@eljo“
» Enes Begovi} i Kemo Hasi}, strastveni ljubitelji „Plavih“ » Senad Zaimovi}
i Amar Osim

ej Grbavice, bolna si mi, iz daleka gledam ulice tvoje, tamo su slike, djetinjstva moga, tamo je sve {to je moje - prije devetnaest godina otpjevao je najja~i vokal rock scene Mladen Voji~i} Tifa. Danas je ona jedna od himni poznatog sarajevskog kluba FK „@eljezni~ar“. Pred vi{e od 400 zvanica „@eljo“ je obilje`io 90. godi{njicu ‘’Plavom ve~eri’’ koja je uprili~ena u jednom od sarajevskih hotela. Manifestaciji su prisustvovali biv{i i sada{nji igra~i, te legende jugoslavenskog fudbala. Za vrijeme ceremonije prisutni gosti imali su priliku u`ivati u spektakularnoj utakmici u kojoj je biv{i i do sada najskuplji igra~ „Plavih“ Edin D`eko briljirao sa dva gola te tako donio pobjedu „Munchester Cityju“. Jo{ ve}e ovacije dobio je Branko \uri} \ura, koji je sa svojom grupom otpjevao pjesmu „@eljo, to je moj tim“, a video linkom prisutnima se obratio i Mladen Voji~i} Tifa te ~estitao 90. godi{njicu. Bila je ovo zasigurno no} za pam}enje, ispunjena pjesmom, veseljem, suzama radosnicama i sje}anjima na stara dobra vremena.

H

88/azra 2011.

» Laka je veliki zaljubljenik FK „ @eljezni~ar“

» Biv{i igra~ „Plavih“, a sada uva`eni ~lan Rusmir Burek i
Ajdin Mulaosmanagi}

» Golman Ibrahim [ehi}

proslavio ro|endan

Se.M./I .[.

» Guverner Centralne banke Kemal Kozari} i Re{ad ]ati}

» Davor Su~i}, lider grupe „Zabranjeno pu{enje“, podr`ao
svoj klub

azra 2011./89

AZRAOff the records

Armin DERVI[EVI]

Moj `ivot je house muzika
U mladosti je slu{ao hip-hop i r’n’b, kasnije se odlu~io za house muziku, a u svijetu DJ-inga s vremenom je postao prepoznatljiv kao Lik Jay. Nastupao je s imenima kao {to su Outwork, Colin Airey (HED KANDI), a agencija „Viamedia“ dala je novi pe~at njegovoj karijeri, predstavljaju}i ga publici u svim na{im gradovima
Razgovarala: Selma MULI]
Koja muzika je obilje`ila Va{e djetinjstvo? - To je svakako house muzika, u`ivao sam uz zvukove „Silicone Soula“, te ostalih velikih izvo|a~a ove vrste muzike. Prvi ozbiljniji po~eci kao DJ bili su.... - Davno je to bilo, u ljeto 2003. godine u Clubu „Orange“. Opi{ite nam svoj najdra`i nastup. - Bilo ih je vi{e koji su mi ostali u lijepim sje}anjima, ali ne mogu a da ne spomenem pro{logodi{nji Sarajevo Film Festival. Zaista }u ga dugo pamtiti. DJ kojem se divite? - Ima ih vi{e, ali naravno da je na prvom mjestu Carl Cox. Najbolja svirka u kojoj ste u`ivali? - Bilo ih je vi{e, ne mogu izdvojiti nijednu, ali vrijedi spomenuti Davida Moralesa. Kakav je odnos mladih prema muzici koju svirate?
90/azra 2011.

- Ono {to raduje, ne samo mene nego i ostale DJ-eve, jeste da mladi ljudi u posljednje vrijeme pokazuju veliko interesovanje za ovu vrstu muzike. Samim tim doprinose razvoju takve vrste muzike i tako daju veliki motiv DJ-evima za {to bolji nastup. S kakvim te{ko}ama se susre}ete u radu? - Visoke cijene DJ opreme, te ostalih stvari koje idu uz sve to. Mo`e li se i kako komparirati na{a muzi~ka scena sa svjetskom? - Kod nas je posao DJ-inga zasnovan na nekom hobiju, dok u svijetu zara|uju milione.

Koju muziku sada svirate? - Neki fazon house s primjesama techno housea. Zavisi gdje se svira, uglavnom, uklopim se u ambijent i atmosferu. Postoji li kod nas produkcijska ku}a koja prati ovu vrstu muzike? - Mnogo mladih producenta uspijeva u svojim namjerama, odnosno uspijeva svoj proizvod predstaviti svijetu, {to je za svaku pohvalu. ^ime se jo{ bavite? - Student sam Ekonomskog fakulteta, te zaposlenik Marketing slu`be Televizije Sarajevo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful