Problemes de Geometria per a l’ESO 25

D

E

C

241.- Siga el paral·lelogram ABCD. Siga E un punt sobre el costat C . D Dibuixem el paral·lelogram AEFG tal que B pertany a F . G Proveu que el dos paral·lelograms tenen la mateixa àrea.

F A 2 7,33 cm 7,33 cm
2

B G

Solució:
D E C M F A G B

Siga M la intersecció de les rectes DC i GF. Els paral·lelograms ABCD, ABME tenen la mateixa base i la mateixa altura, aleshores tenen la mateixa àrea. Els paral·lelograms ABME, AGFE tenen la mateixa base i la mateixa altura, aleshores tenen la mateixa àrea. Aleshores, els paral·lelograms ABCD, AGFE tenen la mateixa àrea.

E el C punt mig del segment A . 1 1 S ABD = S ABC . F Determineu la proporció entre les àrees dels triangles EFG i ABC . 2 4 2 4 1 S BEC = S ABC − ( S ABE + S AEC ) = S ABC . S ABE = S ABD = S ABC . siguen D el punt mig del costat B . S ADC = S ABC .242. S ABC 8 2 8 .Siga el triangle ABC . F ∆ ∆ ∆ A E G B D C Solució: Dos triangles que tenen la mateixa altura les àrees són proporcionals a les bases. 2 4 S EFG 1 1 1 = . S EFG = S EFC = S ABC . 2 2 1 1 1 1 S AECD = S ADC = S ABC . F el punt mig del segment B i G el punt D E mig del segment C . Aleshores.. 2 1 1 S EFC = S BEC = S ABC .

B Aplicant el teorema de Pitàgores al triangle rectangle ∆ C ABO : OA = OB = 5 2 . Calculeu la mesura del segment O . F A ∆ D C O B F 5 Solució: 3 Aplicant el teorema de Pitàgores al triangle rectangle ABF : D A = 10 .Sobre l’exterior del costat A del quadrat ABCD com B hipotenusa s’ha dibuixat el triangle ABF . B = 8 . 5 2 ⋅ 8 + 5 2 ⋅ 6 = 10 ⋅ OF .. Aplicant el teorema de Tolomeu: OA ⋅ BF + OB ⋅ AF = AB ⋅ OF . F O A B F . Resolent l’equació: O =7 2 . F Siga O la intersecció de les diagonals del quadrat ABCD. ∆ Notem que el quadrilàter AFBO és inscriptible ja que els angles O i F són suplementaris. Si AF = 6 .243.

B ∆ ∆ R A . P C D Q Aleshores. Proveu que AB + AF = CD +DE . C + DE = CD + D = PQ −PC = PR −PB D Q . el triangle BCP és equilàter. PQR . C s’intersecten en el punt P..En l’hexàgon ABCDEF tots els angles són iguals. AFR . AB + AF = CD +DE . ∠PCB = 180 º −120 º = 60 º . si prolonguem els costats triangle equilàters DEQ . Aleshores. Anàlogament. C . Notem que ∠PBC = 180 º −120 º = 60 º . A B F E En l'hexàgon ABCDEF tots els angles són iguals P Proveu que AB+AF=CD+DE C D Q Solució: B D Si prolonguem els costats A .R 244.E B D F es forma el ∆ ∆ A F E Aleshores: AB + AF = AB + AR = PR − PB . .

B Q C A P K M D Els triangles rectangles AKD . aleshores: L AB + CD BC PL = = 8 . Siga K la projecció de D sobre el costat A . Aleshores.5 A P 245.3. C .En la figura P Q és la mediatriu del segment A D A ⊥B B C i D ⊥B 4. Aleshores: P =1 . C C B C Si A =9.. 2 2 Per tant. Solució: B D ABCD és un trapezi de bases paral·leles A . C P és la paral·lela mitjana a les bases. 2 2 S APQB = S ABCD − S QCDP = 64 − 38 = 26 . 2 2 ⋅ 8 (8 + 7)4 + = 38 .5 D . QL = 2 . Aplicant el teorema de Tales: PM M D = Q L PL ∆ ∆ ∆ B Q L C ∆ . PMD són semblants i de raó 2:1. calculeu l’àrea del quadrilàter APQB. KM = MD = 4 . B Siga L la projecció de P sobre el costat B . . B =8 i CD = 7 . M Els triangles rectangles QLP . PMD són semblants. 1 QL . AK = AB − CD = 2 . = 4 8 S QCDP = S QLP + S LCDP = S ABCD = (9 + 7)8 = 64 . 4 3. BL = LC = =4.5.

Aleshores. 15. B =1 .Siga el triangle de costats 13. 6. de la perpendicular anterior.. Una recta perpendicular al costat que mesura 14 divideix el triangle en dues regions d’igual àrea. . D Siga B =y .246. ∆ ∆ A H D B Els triangles CHB . H = 4 2 Aplicant el teorema de Pitàgores al triangle rectangle CHB : BH = 15 2 − 12 2 = 9 .5 5 Siga ABC . Aplicant el teorema de Tales: 12 x = 9 y ∆ ∆ (1) ∆ L’àrea del triangle EDB és la meitat de l’àrea del triangle ABC : xy 84 = (2) 2 2 Considerem el sistema format per les expressions (1) (2): 1 2  9 =   x y=  2  x = 4 7 la solució del qual és. Calculeu la mesura del segment interior al triangle. 14. Siga C altura del triangle ABC : H Aplicant l’àrea del triangle: S ABC = (a + b + c )( −a + b + c )( a − b + c )( a + b − c ) c ⋅ CH = 4 2 ∆ . 21 ⋅ 6 ⋅ 7 ⋅ 8 14 ⋅ CH . A =1 .  . A =1 . Aleshores. EDB són semblants. C =12 . DE = 4 84  y = 3 7 2 x y 7. Siga DE = x el segment que cerquem.5 7 C E Solució: ∆ C 3 B 4 C 7.

Siga x = BP = DQ . 3 L’àrea del quadrilàter APCQ és la tercera part del quadrat ABCD. ∆ ∆ D Q C L’àrea del triangle rectangle ABP és la tercera part del quadrat ABCD. aleshores: 1 S APCQ = c 2 . aleshores: cx 1 2 = c 2 3 Resolent l’equació en la incògnita x: A 2 x = c. CP = CQ = c .Siga el quadra ABCD de costat c.247. 3 18 18 P B . 3 1 1 c⋅ c 3 3 = 1 c2 . 3 1 Aleshores. Fase regional 2010. Solució: Notem que P i Q són simètrics respecte de la recta AC. Siga P en el costat B i Q en el costat C tal que les rectes AP i AQ divideixen el C D quadrat en tres figures d’igual àrea.. Calculeu l’àrea del triangle APQ . OMA. S PCQ = 2 18 1 1 2 5 2 S APQ = S APCQ − S PCQ = c 2 − c = c .

OMA fase regional 2010.248. Igualant les àrees: 4S QPE = S ABPQ + S QPE . L’àrea del triangle rectangle BCP és la vuitena part de l’àrea del quadrat ABCD.. Solució: Siguen P i Q la intersecció del quadrat ABCD i el triangle ABE . QPE són semblants i la raó de semblança és 2:1. 4 3 2 3S QPE = c . AE = BE superposat al quadrat. 3 La intersecció de les àrees del quadrat i del triangle és igual a de l’àrea del 4 quadrat. 4 1 Aleshores. S ABE = S ABPQ + S QPE . aleshores la raó entre les àrees és 4:1. PQ = c . 4 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ E P C A B . 2 Els triangles ABE .Siguen el quadrat ABCD de costat c i el triangle isòsceles ABE . 3 4S QPE = c 2 + S QPE . Calculeu l’àrea de la porció de triangle ABE exterior al quadrat. Siga x = CP = DQ . aleshores: cx 1 2 = c . 2 8 D Q Resolent l’equació en la incògnita x: 1 x= c. 4 1 S QPE = c 2 . S ABE = 4S QPE .

OMA 26 regional. C 360 º .249. ∠BAC = 9 = 20 º 2 D ∠CAE = 2∠BAC = 40 º . sin 20 º 2 ⋅ sin 20 º⋅ cos 20 º d = 2 ⋅ cos 20 º⋅c (2) Substituint l’expressió (2) en l’expressió (1): 2 ⋅ cos 20 º⋅c D −d = . sin 40 º 2 ⋅ cos 70 º⋅ sin 30 º d D −d = . Aplicant el teorema dels sinus al triangle ACE : d D D −d = = . sin 20 º sin 40 º c d = . ∠ECA = 5∠BAC = 100 º .En un polígon regular de 9 costats. sin 40 º sin 100 º sin 100 º − sin 40 º d D −d = . Una de les diagonals menors és d = A . calculeu la diferència entre la diagonal major i la diagonal menor del polígon.. 2 ⋅ cos 20 º D −d = c. de costat c. Solució: Siga ABCDEFGHI el polígon regular de 9 costats de costat c = AB . ∠ABC = 180 º −2∠BAC = 140 º .91 cm E F C G B A I H . sin 20 º sin 140 º c d = . sin 40 º cos 70 º d D −d = . ∆ ∆ D= 4. Una de les diagonals majors és D = AE .46 cm d= 2. 2 ⋅ sin 20 º⋅ cos 20 º sin 20 º d D −d = (1) 2 ⋅ cos 20 º Aplicant el teorema dels sinus al triangle ABC : c d = .

Q Q C OMA 26 intercolegial. Aplicant el teorema de Tales: D Q AD = C Q EC ∆ ∆ . . Resolent l’equació: 16 16 + 3 D =1 Q 2 . D Calculeu la mesura del segment D . talla la prolongació del costat P C D en el punt Q. EBA són semblants. QCE són semblants. Solució: Aplicant el teorema de Pitàgores al triangle rectangle P ABP : Les rectes AQ. E DQ 16 + DQ = 64 . Aplicant el teorema de Tales: BP AB = AB BE ∆ ∆ ∆ BP = 12 .. Els triangles rectangles ABP . A B .Siga el quadrat ABCD de costat 16. 12 16 = .4 250. C 5 La recta perpendicular al segment A que passa per A. Siga P un punt del costat B tal que AP = 20 . BC es tallen en el punt E. Aleshores: 16 BE 64 BE = 3 Els triangles rectangles QDA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful