Tajuk 3: Jenis-Jenis Ujian

Jenis-Jenis Ujian- Objektif

1. Menerang dang menghuraikan enam jenis ujian; 2. Membezakan ujian norma dan ujian rujukan kriteria; 3. Merumuskan tiga daripada empat jenis penilaian; 4. Mengenal pasti dan membezakan penilaian formatif 5. dan penilaian sumatif; dan 6. Membicarakan tiga daripada lima kaedah pengukuran

JENIS UJIAN DAN PENILAIAN
 JENIS-JENIS

UJIAN  JENIS-JENIS PENILAIAN  KAEDAH PENGUKURAN

JENIS UJIAN - PREVIEW
 JENIS-JENIS

UJIAN

– – – – – –

Ujian pencapaian Ujian kecerdasan Ujian prestasi Ujian diagnostik Ujian bakat Ujian personaliti

JENIS PENILAIAN - PREVIEW
 JENIS-JENIS

PENILAIAN  Penilaian rujukan norma  Penilaian rujukan kriteria  Penilaian formatif  Penilaian sumatif

JENIS UJIAN - PREVIEW
 JENIS-JENIS

UJIAN

– – – – – –

Ujian pencapaian Ujian kecerdasan Ujian prestasi Ujian diagnostik Ujian bakat Ujian personaliti

Ujian pencapaian
 Mengukur

sejauh mana sesuatu kumpulan murid atau seseorang murid berkenaan telah menguasai sesuatu topik yang telah dipelajari  Berteraskan ujian rujukan norma;  Mengukur aspek pencapaian akademik, aptitud, siasah, minat, sikap dan sebagainya.

Ujian kecerdasan
 Ujian

mental  Mengukur perbezaan di antara individu  Skala Binet- Simon France 1905  Ujian IQ, Skala stanford-Binet, Weschler, ujian Lorge-Thorndike

Ujian prestasi
 Mengukur

keupayaan  Mengukur kecekapan  Melibatkan manipulasi  Melibatkan kemahiran

Ujian diagnostik
 Untuk

mengenalpasti masalah  Menyelidiki punca masalah  Berbentuk pemantauan / kajian  Biasanya melibatkan penelitian dalam jangka masa tertentu.

Ujian bakat
 Ujian

tentang kebolehan  Untuk membuat telahan bakat  Penelitian keistimewaan seseorang  Sesuai digunakan untuk penempatan pelajar serta pemilihan pengkhususan.

Ujian personaliti
 Mengukur

sikap

– – – – – –

Minat Nilai Pendirian

 Penggunaan

alat-alat psikologi

Inventori Indikator indeks

JENIS PENILAIAN
 Penilaian

rujukan norma  Penilaian rujukan kriteria  Penilaian formatif  Penilaian sumatif

Penilaian rujukan norma
 Ujian

untuk membandingkan pencapaian pelajar  Antara seorang pelajar dengan pelajar yang lain dalam ujian yang sama  Penentuan kedudukan

Penilaian rujukan kriteria
 Ujian

untuk membandingkan pencapaian pelajar dengan kriteria yang telah ditetapkan  Tidak melibatkan perbandingan antara calon.

Penilaian formatif
 Penilaian

secara berterusan  Sepanjang proses P & P  Penilaian setiap tajuk / pelajaran  Untuk menilai keberkesanan proses P &P

Penilaian sumatif
 Penilaian

&P  Akhir penggal  Akhir tahun  Bagi menilai pencapaian pelajar

di akhir sesuatu tempoh P

Kaedah pengukuran
1. 2. 3. 4. 5.

Pemerhatian- melalui cerapan deria Lisan – secara verbal Penulisan – ujian / soslselidik / inventori Pertimbangan profesional – rujuk pakar Portfolio – pengumpulan maklumat

Types of Assessment
• • • • • • • • • • •

Multiple-Choice Tests True-False Tests Short Answer Tests Matching Tests Cloze Tests Concept Maps Essays / Extended Writing Interviews / Conferences Portfolios Exhibitions Projects

Designing Assessment
 GRASPS

– – – – – –

Goal Role Audience Situation Product Standards

Rumusan- review

JENIS-JENIS UJIAN
– – – – – – Ujian pencapaian Ujian kecerdasan Ujian prestasi Ujian diagnostik Ujian bakat Ujian personaliti

JENIS-JENIS PENILAIAN
– Penilaian rujukan norma – Penilaian rujukan kriteria – Penilaian formatif – Penilaian sumatif

Kaedah pengukuran Pemerhatian- melalui cerapan deria Lisan – secara verbal Penulisan – ujian / soslselidik / inventori Pertimbangan profesional – rujuk pakar Portfolio – pengumpulan maklumat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.