Universitatea ´Politehnicaµ din Timi oara

Oficiul Doctorate

Anexa 2 la Contractul de studii doctorale

REZULTATE OB INUTE ÎN PROGRAMUL DE PREG TIRE UNIVERSITAR AVANSAT
1),2)

Doctorand: Nume POP Nr. Matricol UPT 1876

Prenume Adrian Data înmatricul rii

Domeniul de doctorat

Inginerie Civila
mânt
Data sus inerii 02.02.2010 Nr. credite 5

A. Note i credite ob inute la activit ile din planul de înv
Semestrul I Nr. Disciplina crt. Obiective,strategii si 1 metode in cercetarea stiintifica 2 Durabilitatea materialelor 3 si elementelor RECTOR, ................................................. ................................................. Semestrul II Nr. Disciplina crt. Comunicarea stiintifica si 1 deontologie profesionala Remedierea si consolidarea constructiilor 2 din lemn Elemente avansate de 3 higrotermica a constructiilor Parametrii specializ rii la care func ioneaz disciplina toate specializarile Master ² Reabilitarea constructiilor Master ² Reabilitarea constructiilor

Nota 10 10

05.02.2010

10

8

DECAN,

Parametrii specializ rii la care func ioneaz disciplina toate specializarile Master ² Reabilitarea constructiilor Master ² Reabilitarea constructiilor

Data sus inerii 10.09.2010 21.06.2010 10.06.2010

Nota 10 10 9

Nr. credite 7 6 8

B. Credite ob inute la activit ile complementare din programul de preg tire
universitar avansat
Activit i Conferinta nationala tehnico stiintifica ´Tehnologii moderne pentru mileniul IIIµ Nr. crt. 1 Data consemn rii finaliz rii activit ii 28.11.2010 Semn tura coordonatorului de activitate

Nr. credite

Formularul a fost adoptat prin H.BExS UPT. Nr. 27/03.10.2006. Formularul se va transmite de c tre facultate în 5 exemplare, completate în format electronic exceptând semn turile, la Oficiul Doctorate pân la data de 25 septembrie a anului universitar. Cele 5 exemplare vor fi înso ite de copii ale proceselor verbale aferente sec iunilor A i B, în 2 exemplare. Pentru doctoranzii încadra i în Programul ÅBurse Doctoraleµ, facultatea va transmite la secretariatul Programului pân la data de 5 martie a anului universitar, în mod suplimentar, într-un exemplar, formularul completat cu rezultatele din primul semestru al anului universitar.
2)

1)

.... .......... CONDUC TOR DE DOCTORAT ................. ................................................................2 3 Referat documentar: Reabilitatrea structurilor din beton cu metoda CFRP 05..... .07.. .............................2010 9 RECTOR...... DECAN................. Num r total credite pentru sec iunile A i B ale Programului de preg tire universitar avansat = 60..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful