Metode numerice

Cap I
Matematica la ora actuala este prezenta sub o forma sau alta in orice activitate tehnica. Intre matematica si tiin a-tehnologie exista o strânsa leg tura. Modelarea unui fenomen fizic reprezint exprimarea in limbaj formal a tot ceea ce se cunoa te asupra acestui fenomen. Exista doua tendin e contradictorii: reprezentarea cat mai precisa a realit ii si tendin a de a nu complica prea tare modelul. Un model matematic reprezint o forma de descriere matematica a unui model fizic considerat din punct de vedere func ional. In general aplica iile practice implica dezvoltarea unor modele matematice complexe. Pentru g sirea solu iei exista doua cai de rezolvare: Analitica = se studiaz propriet ile analitice si matematice ale problemei; se ob ine o solu ie analitica. Inconvenientul consta in faptul ca nu mereu solu ia analitica este disponibila. In aceasta situa ie se poate recurge la simplificarea modelului matematic. Numerica = se utilizeaz o metoda numerica pentru g sirea solu iei numerice corespunz toare unei valori date a problemei. In acest caz se poate folosi un model matematic mai pu in simplificat care poate atrage un volum însemnat de calcule. In rezolvarea modelului matematic se poate utiliza tehnica de calcul.

-

Model simplificat Problema aplicativa Model fizic Model matematic Model numeric

Solutie analitica Validare rezultate Interpretare rezultate

Algoritm

Program de calcul

Solutie numerica

Dezvoltarea unei metode numerice presupune transformarea modelului matematic intr-un model numeric. Se utilizeaz cuno tiin e matematice combinate cu aspecte fizice specifice problemelor de rezolvat. Modelul numeric prezint o structura care permite utilizarea calculelor numerice.

Algoritmul este un sistem de reguli care aplicat unei clase de probleme permite ca printr-un num r finit de opera ii succesive unic determinate sa se treac de la condi iile ini iale ale clasei de probleme la solu ia particulara a problemei studiate Propriet ile algoritmilor Generalitate.Analiza nume ica (me e nume ice) c ns ituie o disciplina care trateaz concep ia. Acurate ea rezultatelor ob inute. Stabilitatea numerica. Unicitate. Indiferent de cazul particular studiat calculele se vor desf ura întotdeauna dup acelea i reguli specifice clasei de probleme din care face parte cazul respectiv Convergenta. analiza si implementarea algoritmilor pentru rezolvarea modelelor matematice care modeleaz fenomenele reale ¥ Avantaje ale metodei numerice o o Ofer posibilitatea ob inerii unor solu ii numerice c nd cele analitice nu sunt disponibile Se preteaz la utilizarea calculatoarelor numerice ¦ § Dezavantaje o o o Solu ia numerica reprezint o aproxima ie a solu iei analitice Analiza solu iei numerice poate fi mai dificila dec t cea a solu iei analitice Solu ia numerica este punctuala ¨ Cursul de metode numerice î i propune prezentarea principiilor generale care stau la baza metodelor numerice prin rezolvarea tipurilor de aplica ii care apar in mod frecvent in procesele te nice complexe  Aplicarea metodelor numerice No iunea de algoritm. Calitative unui algoritm: -num rul de opera ii(timpul de calul) -memoria ocupata -siguran a in func ionare -eficacitatea -simplitatea   ¡ ¢   £¢ ¡ ¤    © . Toate transform rile intermediare aplicate informa iei ini iale sunt unic determinate de regulile algoritmului. (finititudine) Num rul de transform ri intermediare aplicat valorilor ini iale in vederea ob inerii solu iei trebuie sa fie finit.

Principii generale ale metodelor numerice In general calculele numerice se efectueaz cu ajutorul sistemelor de calcul numeric. Analiza problemei y Formularea problemei y Alegerea metodei numerice de rezolvare y Formularea algoritmului de calcul 2. Acestea pot conduce la erori asupra variabilei. In acest sens pentru rezolvarea modelului matematic prin intermediul metodelor numerice exista trei posibilitati: -prin programarea algoritmilor -utilizarea libr riilor de func ii existente -utilizarea programelor dedicate pentru calcul numeric (MATHLAB. Erorile care pot sa ap ra in calculul numeric asupra variabilei x pot fi grupate in : 1. Erori in calculele numerice In modelele matematice apare adesea imposibilitatea de a surprinde toate dependentele care intervin asupra parametrilor.MATHCAD) Etapele necesare pentru rezolvarea problemelor prin programarea algoritmilor sunt: 1. Erori inerente care se datoreaz imperfec iunii si simplific rii modelului matematic sau a incertitudinii determin rii datelor ini iale Fie valoarea aproximativa a variabilei datorata acestei imperfectiuni. Programarea algoritmului y Transcrierea algoritmului in limbaj de programare y Verificarea sintactica si morfologica a programului y Ob inerea variantei executabile a programului y Validarea programului In func ie de modul de efectuare a opera iilor in cadrul algoritmului metodele numerice pot fi: -directe: rezultatele se ob in in urma efectu rii unui num r bine determinat de opera ii -iterative: solu ia numerica se ob ine prin efectuarea unor itera ii repetate. Tipuri si surse de erori. Fie o variabila oarecare caracterizata de x valoarea exacta si x* valoarea aproximativa. Se define te eroarea inerenta:  Cap .

Erori de metoda (de trunchiere) care se datoreaz aproxim rii introduse de metodele numerice.2. valoarea aproximativa datorata metodelor numerice utilizate. motiv din care se define te eroarea relativa: Deoarece x poate fi necunoscut : Limita erorii absolute reprezint cea mai mare valoare a erorii absolute =max{ x*} x*- Limita erorii relative reprezint cea mai mare valoare a erorii relative =max{ } . Se define te eroarea de calcul: Se define te eroarea totala: Erori absolute. Se defineste eroarea de Fie metoda:  3. Erori relative Eroarea absoluta a valorii aproximative x* a c rei valoare exacta este x se define te: In unele situa ii eroarea absoluta nu ofer suficiente informa ii asupra preciziei valorii aproximative. Erori de calcul (de rotunjire) care se datoreaz num rului finit de cifre utilizate in efectuarea calculelor.