HACK WIFI (WEP KEY) THÀNH CÔNG 100% & NOTE"WPA" (ko ch u trách nhi m khi police gõ c a) UPDATED

Xin th a các anh em , hi n t i có 4 cách hack WPA+WPA2 mà dân hacker dang dùng List of methods:

1. Dictionary attack (s d ng Dictionary d tra pass hay còn g i là s s ki n thi t ,hên xui ) 2. Bruteforce attack (cách này thì perfect ,pass c nào tra c ng ra => th i gian tìm ra pass thì lâu vô cùng ,tùy vào d dài hay d khó c a pass) 3. RAT+Wirelesskeyview combo attack (cách này thì t a nh là cài Keylogger vào máy victim ,mà con RAT này l i h i h n KeyLog ch là mình có th i u khi n máy victim => l y c p pass r t d ) . Cách này mà b police b t thì truy ra 2 t i (a.d t nh p máy trái phép / b. n c p WIFI trái phép ) 4. Rogue AP attack (cách này nghe t i hacker b o là kh thi nh t và d l y pass nh t .Nh ng cách này dòi h i ph i có ki n th c nhi u v m ng ,vì cách th c ho t d ng là t o m t AP gi m o ,sau ó Victim k t n i vào và nó require password again ,sau khi victim type vào thì pass s chuy n v cho mình.) TIN VUI CHO CÁC ANH EM ^^! Hai nhà khoa h c máy tính n t tr ng i h c Toshihiro

Ohigashi và Masakatu Morii (Nh t B n) cho bi t. Khi ó. k thu t b khóa c th c hi n trên các h th ng WPA s d ng thu t toán Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) và không th áp d ng i v i các thi t b WPA 2 m i h n ho c s d ng thu t toán mã hóa Advanced Encryption Standard (AES) c p cao h n. Do ó. Còn l n này. Theo VnMedia (PC World) "BACKTRACK" CÔNG C HACK WIFI HÀNG U . và qua trình này ch m t có 1 phút. Các b nh tuy n s d ng h th ng b o m t ã g p nhi u v n b o m t trong th i gian qua nh h th ng Wired Equivalent Privacy (WEP) c gi i thi u n m 1997 và b b khóa ch vài n m sau ó. k t n công có th c l u l ng c mã hóa g i i gi a các máy tính và các b nh tuy n (router) s d ng h th ng mã hóa WPA (truy c p Wi-Fi c b o v ). Tháng 11 n m ngoái. h có th b khóa h th ng mã hóa b o v truy c p trái phép vào m ng Wi-fi (WPA) trong các b nh tuy n không dây. các nhà nghiên c u Nh t B n a ra cách b khóa m c m i cao h n. l n b khóa này c a các chuyên gia b o m t Nh t B n ã m t l n n a ánh lên h i chuông c nh báo b o m t trên các b nh tuy n Wi-Fi. Hai nhà khoa h c d ki n s th o lu n chi ti t h n v cách th c b khóa này t i h i th o công ngh di n ra vào ngày 25/9 t i t i Hiroshima. các nhà nghiên c u b o m t ã trình di n cách th c b khóa WPA và ph i m t t 12-15 phút. ph m vi r ng h n và ch m t có 60 giây. Thông qua cách làm này.

TH GI I DÙNG CHO M I H I U HÀNH .