I.

FIATA BILL OF LADING (FBL)
1.KHAI NIEM.
FIATA, tiêng Phap "Federation Internationale des Associations de Transitaires et
Assimiles¨, tiêng Anh "International Federation oI Freight Forwarders Associations",
trong tiêng Duc "Internationale Föderation der Spediteurorganisationen¨. Duoc thanh lâp
tai Viên vao ngay 31/5/1926 va co tru so tai Zurich (Thuy Si). Hiên nay, FIATA bao gôm
35.000 thanh viên cua trên 130 quôc gia, trong do co Hiêp hôi giao nhân Viêt Nam
(VIFFAS) duoc thanh lâp tu 18/5/1994.
La loai vân don di suôt do Liên doan quôc tê cac hiêp hôi giao nhân soan thao dê
cho cac hôi viên cua liên doan su dung trong vân tai da phuong thuc , dã duoc Phong
thuong mai quôc tê va ngân hang châp nhân.
2.TRUONG HOP SU DUNG.

Vân don vân tai da phuong thuc cua FIATA (FB/L): Vân don nay do nguoi giao
nhân câp khi chuyên cho hang hoa báng duong vân tai da phuong thuc hoác vân tai
duong biên. Vân don nay cùng duoc cac ngân hang châp nhân khi thanh toan báng L/C ,
vi khi câp vân don nay nguoi giao nhân phai dong vai tro la nguoi chuyên cho hoác
nguoi kinh doanh vân tai da phuong thuc (MTO).

'MTO la bât ky môt hop dông vân tai da phuong thuc va nhân trach nhiêm thuc
hiên hop dông do nhu la môt nguoi chuyên cho¨.
'Nguoi chuyên cho la nguoi thuc su thuc hiên hoác cam kêt thuc hiên viêc chuyên
cho hoác môt phân chuyên cho, du nguoi nay voi nguoi kinh doanh vân tai da phuong
thuc co la môt hay không.
Nguoi kinh doanh vân tai da phuong thuc ( Multimodal transport operator- MTO)
hanh dông nhu nguoi uy thac chu không phai nhu dai ly cua nguoi gui hang hay dai ly
cua nguoi chuyên cho tham gia vao vân tai da phuong thuc.

3.SO DO LUU CHUYEN

· Nhung nguoi gui hang le giao nhung phân hang không dây container cho nguoi
kinh doanh vân tai da phuong thuc MTO tai kho CFS.
· Nhám xac dinh báng chung cua viêc giao nhân, MTO ky phat cho nguoi gui hang
FBL.
· Nhung nguoi xuât khâu co vân don FBL thi gui vân don cho nguoi nhâp khâu.
· MTO vân chuyên hang tu CFS dên cua xuât khâu.
· MTO tai cang bôc lâp Ban luoc khai hang hoa (Cargo ManiIest) vân tai da
phuong thuc va trinh cho Hai quan nuoc xuât khâu dê lam thu tuc xuât khâu.
Trinh hô so hai quan dê hai quan kiêm tra va châp nhân thi MTO thuc hiên viêc
bôc hang lên tau.
· MTO cang bôc truyên du liêu ManiIest cho MTO cang dõ.


· MTO cang dõ dua trên du liêu nhân duoc tu MTO cang bôc trinh cho Hai quan
nuoc nhâp khâu dâu tiên va lam thu tuc nhâp khâu hang. MTO lam thu tuc Hai
quan tai Hai quan cua khâu khac cua khâu nhâp dâu tiên hoác dia diêm thông quan
nôi dia (ICD).
· Trên co so châp nhân cua hai quan, dai ly MTO cang dõ thuc hiên viêc keo hang
vê kho CFS.
· Dai ly MTO cang dõ gui thông bao hang dên cho nguoi nhâp khâu.
· Nguoi nhâp khâu xuât trinh FBL cho dai ly MTO cang dõ.
· Dai ly MTO cang dõ ky phat lênh giao hang cho nguoi nhâp khâu.
· Dai ly MTO cang dõ thuc hiên viêc giao hang.
· Nguoi nhâp khâu nhân hang vê.

II.HOUSE BILL OF LADING (HB/L)
1.KHAI NIEM:
House Bill oI Lading (HBL): vân don nha hay vân don thu câp do nguoi chuyên
cho không chinh thuc ( Contracting carrier ) hay con goi la nguoi giao nhân ky phat trên
co so vân don chu. Vân don gom hang nay do nguoi giao nhân câp cho nguoi gui hang
le, khi nguoi giao nhân cung câp dich vu gom hang trong vân tai duong biên cùng nhu
vân tai hang không. Vân don nay chua duoc phong thuong mai quôc tê thông qua, nguoi
gom hang câp vân don nay co thê dong vai tro nguoi chuyên cho hoác không.Vi vây,
trong nhiêu truong hop no không dap ung yêu câu cua L/C , nên co xu huong bi thay thê
báng FBL va Neutral Air Waybill (trong vân tai hang không).
2.TRUONG HOP SU DUNG:
Su dung khi nhung nguoi gui hang le( hang không du môt container ) gui hang
cho nguoi giao nhân (Iorwarder) không co chuc náng vân chuyên.
3.SO DO LUU CHUYEN
Nguoi gom hang nhân hang le tu cac chu hang va ho së câp cho nguoi gui hang
môt chung tu goi la vân don gom hang ( House B/L).


Nguoi gom hang dong cac hang le vao container va gui nguyên container cho
nguoi chuyên cho thuc ( hãng tau).
Hãng tau nhân container va së câp cho nguoi gom hang môt vân don goi la vân
don chu ( Master B/L). Hãng tau vân chuyên container dên cang dên, dõ khoi tau va giao
nguyên container cho dai ly cua nguoi gom hang tai cang dên trên co so cac nguoi nhân
do xuât trinh House B/L.


(1). Nguoi gui hang le gui nhung phân hang không dây container cho Forwarder tai CFS
(2). Nhám xac dinh báng chung cua viêc giao nhân hang, Forwarder cang bôc ky phat
cho nguoi gui hang le House Bill (HBL).
(3). Nhung nguoi xuât khâu co vân don HBL thi gui vân don cho nhung nguoi nhâp khâu

(4). Forwarder giao container hang cho hãng tau tai bãi container (CY) o cang bôc.
(5). Nhám xac dinh báng chung cua viêc giao nhân hang, hãng tau tai cang bôc ky phat
cho Forwarder cang bôc Master Bill.
(6). Forwarder cang bôc gui Master Bill cho Forwarder cang dõ.
(7). Cán cu trên cac Master Bill dã ky phat, hãng tau cang bôc láp bang luoc khai hang
hoa (cargo ManiIest) va trinh cho Hai quan cang bôc.
(8). Sau khi Hai quan châp nhân ManiIest, bôc hang lên tau.
(9). Dai ly tau cang bôc truyên du liêu cho dai ly tau cang dõ (du liêu ManiIest).
(10). Dai ly tau cang dõ cán cu trên du liêu nhân duoc tu dai ly tau cang bôc lâp ManiIest
va trinh cho Hai quan cang dõ. Sau khi Hai quan châp nhân ManiIest thuc hiên viêc dõ
hang xuât khâu.
(11). Dai ly tau cang dõ gui thông bao hang dên cho Forwarder cang dõ (Notice oI
arrival).
(12). Forwarder cang dõ xuât trinh Master Bill cho dai ly tau cang dõ.
(13). Dai ly tau cang dõ ky phat lênh giao hang cho Forwarder cang dõ (DO).
(14). Dai ly tau cang dõ giao hang cho Forwarder cang dõ trên co so lênh giao hang duoc
xuât trinh.
(15). Forwarder keo container hang tu CY vê CFS va bung container ra chia hang vê ra
tuong ung.
(16). Forwarder gui thông bao hang dên cho nguoi nhân hang le.
(17). Nguoi nhân hang le xuât trinh House Bill .
(18). Forwarder ky phat lênh giao hang cho nhung nguoi nhân hang le.

19). Forwarder giao hang cho nhung nguoi nhân hang le trên co so DO duoc xuât trinh.
(20). Nguoi mua nhân hang vê.

III. FORWARDER`S CERTIFICATE OF RECEIPT (FCR)
1.KHAI NIEM :
FCR viêt tát cua chu FIATA Forwarder`s certiIicate oI receipt, la môt trong cac
chung tu cua hoat dông giao nhân vân tai (GNVT). FCR do FIATA dê xuât dê su dung
cho cac nguoi giao nhân( NGN) quôc tê trong pham vi tô chuc FIATA tu nám 1955.
FCR ban thân no la môt giây chung nhân vê cac chi dân goi hang do NGN phat
hanh xac nhân ráng anh ta dã nhân hang hoa nhu ghi trong FCR voi tinh trang bên ngoai
trong diêu kiên tôt tu nguoi goi hang (NGH) va anh ta dang giu chung dê thuc hiên viêc
gui hang không huy ngang cho nguoi giao nhân hang (NNH) duoc chi dinh hoác giu lô
hang do tuy theo quyên dinh doat cua NNH.
2.TRUONG HOP SU DUNG
FCR không co chuc náng la môt chung tu xac nhân quyên so huu hang hoa va
cùng không la môt hop dông vân tai dôi voi hang hoa duoc mô ta mát truoc cua chung tu
nay. FCR chi don gian la môt biên nhân duoc câp cho NGH dê hô tro cho viêc thanh toan
L/C. Tuy nhiên, FCR cùng co thê la báng chung cua môt hop dông gui hang/ xu ly hang
hoa. Do hang hoa së duoc giao cho NGH duoc ghi danh trong FCR va viêt giao hang cho
NNH không phu thuôc vao viêc xuât trinh FCR cho NGN hoác dai ly cua anh ta nên FCR
la chung tu không co gia tri luu thông. Co môt quan niên sai phô biên vê tinh trang cua
FCR la chung së duoc phat hanh , theo lênh (to order) cua NNH hoác ngân hang (NH)
mo L/C.
FCR không phai la chung tu vân tai vi không xac dinh duoc su giao hang thuc su
ma chi la su nhân hang cua NGN ma thôi. FCR së duoc NH châp nhân nêu duoc quy
dinh nhu vây trong L/C.
FCR cho phep nguoi giao nhân câp cho nguoi gui hang 1 loai chung tu dác biêt
voi muc dich la xac nhân chinh thuc ráng nguoi gui hang dã hoan thanh nghia vu dôi voi
hang hoa va hang hoa dã hoan thanh thu tuc XK. Theo hop dông mua ban, nguoi ban

giao hang cho nguoi mua hoác 1 nguoi vân tai (hoác 1 nguoi nhân uy thac gui giu hang
hoa khac (Baillee) cho du co duoc chi dinh boi nguoi mua hay không) voi muc dich
chuyên giao hang hoa cho nguoi mua va không bao luu quyên dinh doat hang hoa, NM
duoc coi la dã so huu hang hoa vô diêu kiên theo hop dông.
FCR duoc su dung voi muc dinh la giam bot kho khán thuong xay ra trong giao
dich thuong mai quôc tê. Nguoi giao nhân co thê thuc hiên viêc gom hang tu nhiêu nguoi
cung ung khac nhau. Tung nguoi ban riêng le co thê ban hang theo diêu kiên Ex Works
(EXW) va vi vây nguoi ban duoc quyên nhân tiên ngay sau khi giao hang cho nguoi giao
nhân.
Viêc su dung FCR con tranh duoc nhung rác rôi khi hoan dôi FBL trong mua ban
tay 3 theo diêu kiên FOB/FCA thanh toan báng L/C, la diêu ma ca nguoi giao nhân va
ngân hang dêu miên cuõng thuc hiên, trong do nguoi mua trung gian muôn giâu tên
nguoi ban va nguoi mua cuôi cung dê ho không biêt nhau. Nguoi giao nhân miên cuõng
câp lai 1 bô FBL hoan dôi (switched FBL) khi nhân duoc 1 bô gôc FBL ban dâu dê huy.
Thay vao do, nguoi mua trung gian së phai giao lai FCR do nguoi giao nhân dã câp dê
dôi lây FCT hoác FBL. Nguoi giao nhân chi câp FCT hoác FBL khi hang hoa con nám
trong quyên dinh doat cua nguoi giao nhân va không co bât ky khiêu nai nao khac dôi voi
lô hang do.
(1) Nguoi gui hang gui hang le vân chuyên báng duong biên ( cùng nhu dê thuc hiên
thêm cac dich vu khac nhu dong goi, dan nhãn, danh ky mã hiêu.theo yêu câu cua
nguoi gui) hoác cac lô hang phai dong vao kho truoc khi xêp lên cac phuong tiên vân tai
khac cho Forwarder tai CFS.
(2). Nhám xac dinh báng chung cua viêc nhân hang hoa, Forwarder cang bôc ky phat cho
nguoi gui hang le House Bill (HBL) va dông thoi la giây chung nhân vê cac chi dân gui
hang (FIATA Forwarder`s CertiIicate oI Receipt FCR) dê thuc hiên viêc gui hang
không huy ngang cho nguoi nhân hang duoc chi dinh hoác giu lô hang do tuy theo quyên
dinh doat cua nguoi nhân hang.
(3) Nguoi xuât khâu co vân don HBL va FCR, thi hoan thanh bô chung tu thanh toan
trong do co kem theo FCR gui cho ngân hang thông bao phuc vu nguoi xuât khâu tai
nuoc xuât khâu.
(4) ). Ngân hang thông bao gui bô chung tu cho ngân hang mo L/C tai nuoc nhâp khâu
dê yêu câu nguoi nhâp khâu thanh toan tiên hang. Ngân hang mo L/C sau khi xem xet kÿ
luõng thây bô chung tu hop lê thi ngân hang thanh toan va thông bao cho nguoi nhâp
khâu dên nhân bô chung tu dê tô chuc viêc nhân hang, trong do co FCR.
(5). Forwarder giao container hang cho hãng tau tai bãi container (CY) o cang bôc.
(6). Nhám xac dinh báng chung cua viêc giao nhân hang, hãng tau tai cang bôc ky phat
cho Forwarder cang bôc vân don chu Master Bill.
(7). Forwarder cang bôc gui Master Bill cho Forwarder cang dõ.
(8). Cán cu trên cac vân don dã ky phat, hãng tau cang bôc láp bang luoc khai hang hoa
(Cargo ManiIest) va trinh cho Hai quan cang bôc.
(9). Sau khi Hai quan châp nhân ManiIest, bôc hang lên tau.
(10). Dai ly tau cang bôc truyên du liêu cho dai ly tau cang dõ (du liêu ManiIest).


(11). Dai ly tau cang dõ cán cu trên du liêu nhân duoc tu dai ly tau cang bôc lâp ManiIest
va trinh cho Hai quan cang dõ. Sau khi Hai quan châp nhân ManiIest thuc hiên viêc dõ
hang xuât khâu.
(12). Dai ly tau cang dõ gui thông bao hang dên (Notice oI arrival) cho Forwarder cang
dõ .
(13). Forwarder cang dõ xuât trinh vân don Master Bill cho dai ly tau cang dõ.
(14). Dai ly tau cang dõ ky phat lênh giao hang cho Forwarder cang dõ (DO).
(15). Dai ly tau cang dõ giao hang cho Forwarder cang dõ trên co so lênh giao hang
duoc xuât trinh.
(16). Forwarder cang dõ keo container hang tu CY vê CFS.
(17). Forwarder cang dõ gui thông bao hang dên cho nguoi nhân hang.
(18). Nguoi nhân hang xuât trinh HBL va FCR cho Forwarder cang dõ. Vi FCR la 1
chung tu giao hang tu dông cho nguoi nhân hang duoc ghi trong FCR. Nguoi yêu câu
duoc nhân hang phai tu chung minh la nguoi nhân hang duoc ghi trong FCR.
(19). Forwarder ky phat lênh giao hang cho nhung nguoi nhân hang.
(20) Forwarder giao hang cho nhung nguoi nhân hang trên co so DO duoc xuât trinh.
(21) Nguoi mua nhân hang vê.
Ngay sau khi NGN nhân hang, NGN tai cang xêp hang co thê lâp tuc câp FCR cho NGH.
NGN cân luu y 1 sô diêm chinh nhu sau:
1) NGN hoác dai ly (chi nhanh, NGN trung gian) cua anh ta dã nhân hang nhu duoc mô
ta trong FCR va hang hoa nám trong quyên dinh doat cua NGN.
2) Tinh trang hang hoa bên ngoai trong diêu kiên tôt.

3) Cac chi tiêt ghi trên chung tu rõ rang phu hop voi cac chi dân ma NGN dã nhân.
4) Cac diêu kiên cua chung tu vân tai khac nhu Vân don (Bill oI Lading-B/L). không
trai voi cac nghia vu ma NGN phai thuc hiên theo FCR.
Do viêc giao hang cho NNH không phu thuôc vao viêc xuât trinh FCR nên chi cân phat
hanh 1 ban gôc FCR duy nhât. Nêu co yêu câu câp thêm cac ban sao khac, phai ghi chu
vao FCR câu 'Ban sao, không co gia tri luu thông¨ dê tranh tranh châp.
Tât ca chi phi FOB cang xêp hang do thanh toan. Thoi han giao hang la ngay câp FCR.
Bô chung tu phai duoc xuât trinh trong thoi han qui dinh tinh tu ngay câp FCR.
NGH phai tra phi FCR tuong tu nhu phi B/L hoác phi chung tu.

Related Interests