KABANATA IV PAGLALAHAD, PAGSUSURI AT PAGPAPAHALAGA SA MGA DATOS Sa kabanatang ito, ang mga suliraning ipinahayag ay isa isang sasagutin

at tatalakayin ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Isang

talahanayan ang ginamit ng mga mananaliksik upang mapakita ang pagbibigay ng mga puntos sa bawat pinagpipilian na nagsasaad sa nagging bunga ng surbey, pinapakita dito ang may pinakamataas hanggang pinakamababa na puntos. Sa baba ng talahanayan ay makikita ang interpretasyon ng talahanayan. Talahanayan Blg. 1 Sa inyong palagay ano ang RH Bill? Dalas ng tugon (f) 4 5 2 4 5 2 Bahagda n(%)

Opsiyon Para ito sa mga kababaihan. Gagawin nitong legal ang aborsyon. Para ito sa mga bata, mag-asawa at sa mga matatanda. Batas ito na naglalayun mabawasan ang populasyon at mga usapin na may kinlaman sa reproduktibong kalususgan. Kabuuan

89 100

89 100%

Paglalahad Batay sa talahanayan Blg. 1, 89% mula sa 100% ang nasabing ang RH Bill ay batas ito na naglalayun mabawasan ang populasyon at mga usapin na
Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

1

may kinlaman sa reproduktibong kalususgan. At 5% naman ang nagsabing mas gagawin nitong legal ang aborsyon. At 4% naman ang nagsabing mas para ito sa mga kababaihan. At 2% naman ang nagsabing para ito sa mga bata, mag-asawa at sa mga matatanda. Sa kabuuan, ang pinakamataas na bahagdan ay 89% ang nagsabi na sumasang ayon na ang nasabing ang RH Bill ay batas ito na naglalayun mabawasan ang populasyon at mga usapin na may kinlaman sa

reproduktibong kalusugan. Pagsusuri Ano ang RH Bill? sa pananaw ng mga estudyante ang RH Bill Batas ito na naglalayun mabawasan ang populasyon at mga usapin na may kinlaman sa reproduktibong kalususgan na kung saan ang mga estudyante ay alam na ang RH Bill pero meron din ilang mga estudyante na wala pang alam sa RH Bill na kung minsan ay nagtatanong sa amin ano daw ang RH Bill kaya pinaliwanag nmin sa kanila at na intindihan na nila ito. At sumunod naging bentahe rin ung pagsagot nga mga estudyante ang gagawin nitong legal ang aborsyon. At may ilang din sumagot na mga estudyante ito daw ay para lang sa mga kababaihan lamang. At sa mga bata pang mga estudyante ang ilan ay ang palagay nila ay ang para ito sa mga bata, mag-asawa at sa mga matatanda. Pagpapahalaga

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

2

Sa datos na nakalap ng mga mananaliksik hinggil sa pananaw ng mga piling mga estudyante ng PUP, Main Campus Ukol sa Reproductive Health Bill. Ay naging susi ito upang malaman ang bawat opinion o pananaw ng mga estudyante ng pamantasan kung ano ba ang sinasabing RH Bill at kung ano ang mga magagandang o hindi magandang maiidulot nito sa ating lipunan o bansa. Naging mahalaga ang mga na buong datos upang masagot ang katanungan ng mga mananaliksik hinggil sa RH Bill. Ang mga datos na ito ay maaari ng maging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman. Talahanayan Blg. 2 Ano sa iyong tingin ang kagandahang maidudulot nito? Dalas Opsiyon ng tugon (f) Baba ang bilang ng “pre-marital sex”, aborsyon, sakit (HIV,AIDS, RTI), kaso ng pananakit ng mga babae, at pagdami ng tao. Kakatakutan na ang pag-gawa ng “pre-marital sex”, aborsyon, sakit (HIV,AIDS, RTI), kaso ng pananakit ng mga babae, at pagdami ng tao. Mapapaganda nito ang pamumuhay ng mga pamilya at ekonomiya. Dadami ang trabaho at tataas ang pondo para sa kalusugan. Edukasyon at inprastraktura. Kabuuan 7 7 66 66
Bahagdan (%)

21 6 100

21 6 100%

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

3

Paglalahad Batay sa talahanayan Blg. 2, 66% mula sa 100% ang nasabing baba ang bilang ng “pre-marital sex”, aborsyon, sakit (HIV,AIDS, RTI), kaso ng pananakit ng mga babae, at pagdami ng tao. At 21% naman ang nagsabing mapapaganda nito ang pamumuhay ng mga pamilya at ekonomiya. At 7% naman ang nagsabing Kakatakutan na ang pag-gawa ng “pre-marital sex”, aborsyon, sakit (HIV,AIDS, RTI), kaso ng pananakit ng mga babae, at pagdami ng tao. At ang pinakamababa na bahagdan ay 6% na nagsabing dadami ang trabaho at tataas ang pondo para sa kalusugan. Edukasyon at inprastraktura. Sa kabuuan, ang pinakamataas na bahagdan ay 66% ang nagsabi na sumasang ayon na ang nasabing ang kagandahang maidudulot nito ay Baba ang bilang ng “pre-marital sex”, aborsyon, sakit (HIV,AIDS, RTI), kaso ng pananakit ng mga babae, at pagdami ng tao. Pagsusuri Ang kagandahang maidudulot nag RH Bill. Baba ang bilang ng “premarital sex”, aborsyon, sakit (HIV,AIDS, RTI), kaso ng pananakit ng mga babae, at pagdami ng tao. Lumalabas sa ginawang pag-aaral na sumunod dito ang opsyon na mapapaganda nito ang pamumuhay ng mga pamilya at ekonomiya. Naging bentahe rin ng mga estudyante kakatakutan na ang paggawa ng “pre-marital sex”, aborsyon, sakit (HIV,AIDS, RTI), kaso ng pananakit ng mga babae, at pagdami ng tao. At lumalabas din na kakaunti
Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

4

lamang ang nagsabing dadami ang trabaho at tataas ang pondo para sa kalusugan. Edukasyon at inprastraktura. Pagpapahalaga Sa datos na nakalakap ng mga mananaliksik hinggil sa pananaw ng mga piling mga estudyante ng PUP, Main Campus Ukol sa Reproductive Health Bill. Ay naging susi ito sa ibang estudyante upang malaman ang bawat opinion ng mga estudaynte ng PUP. At naging mahalaga ang mga na buong datos upang masagot ang katanungan ng mga mananaliksik hinggil sa RH Bill. Ang mga datos na ito ay maaari ng maging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman. Talahanayan Blg. 3 Sa iyong palagay ano ang masamang dulot ng RH Bill sa lipunan. Dalas Opsiyon ng tugon (f) Pagtaas ng sakit na may kinalaman sa pakikipagtalik at aborsyon. Magiging immoral ang lahat dahil sa batas ng simbahan. Mag-aaway ang lahat dahil sa family planning. Bababa lalo ang edad ng mga makikipagseks ng maaga dahil libre na ang condom at kontraseptib. Kabuuan 16 25 5 54 100 16 25 5 54 100%

Bahagda n (%)

Paglalahad
Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

5

Batay sa talahanayan Blg. 3, 54% mula sa 100% ang nagsabing bababa lalo ang edad ng mga makikipagseks ng maaga dahil libre na ang condom at kontraseptib. At 25% naman ang nagsabing magiging immoral ang lahat dahil sa batas ng simbahan. AT 16% naman ang nagsabing pagtaas ng sakit na may kinalaman sa pakikipagtalik at aborsyon. At ang pinakamababa na bahagdan ay 5% na nagsabing mag-aaway ang lahat dahil sa family planning. Sa kabuuan, ang pinakamataas na bahagdan ay 54% na nagsabing bababa lalo ang edad ng mga makikipagseks ng maaga dahil libre na ang condom at kontraseptib. Pagsusuri Ang masamang dulot ng RH Bill sa lipunan. Bababa lalo ang edad ng mga makikipagseks ng maaga dahil libre na ang condom at kontraseptib. Lumalabas sa ginawang pag-aaral na sumunod dito ang opsyon na magiging immoral ang lahat dahil sa batas ng simbahan. Naging bentahe rin ng mga estudyante ang Pagtaas ng sakit na may kinalaman sa pakikipagtalik at aborsyon. At lumalabas din sa pag-aaral na kakaunti lamang ang sumagot o nagsabing mag-aaway ang lahat dahil sa family planning. Pagpapahalaga Sa datos na nakalakap ng mga mananaliksik hinggil sa pananaw ng mga piling mga estudyante ng PUP, Main Campus Ukol sa Reproductive Health Bill. Ay naging susi ito upang malaman ang bawat opinion o pananaw
Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

6

ng mga estudyante ng pamantasan kung ano ba ang sinasabing RH Bill at kung ano ang masamang dulot ng RH Bill sa lipunan. At naging mahalaga ang mga na buong datos upang masagot ang katanungan ng mga mananaliksik hinggil sa RH Bill. Ang mga datos na ito ay maaari ng maging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman.

Talahanayan Blg. 4 Sa iyong tingin dapat bang ipatupad ang RH Bill? Dalas ng tugon (f) Bahagdan (%)

Opsiyon Oo, >Dahil mapoprotektahan nito ang mga babae. >Magkakaroon ng sapat na edukasyon ang lahat ukol sa family planning at sex educations >Magiging parte ang lalaki sa usapin at mas maiintindihan nila ang mga babae.

11 30 6

11 30 6 7

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

>Mapipigilan ang aborsyon, pananakit sa babae, sobrang anak, at sakit (HIV/AIDS at RTI) Hindi, >Dahil naniniwala ako sa pabor ito sa aborsyon. >Walang kinalaman ang pagdami ng tao sa kahirapan ng pamilya. >Masama ang kontraseptib sa kalusugan ng tao. >Hindi nito matutugunan ang pangangailangan ng bawat pamilya. Kabuuan Paglalahad

29

29

7 12 0 5 100

7 12 0 5 100%

Batay sa talahayang blg. 4, 11% mula sa 100% ang nagsabing Oo, dahil mapoprotektahan nito ang mga babae, at 30% naman ang nagsabi na magkakaroon ng apat na edukasyon ang lahat ukol sa family planning as sex educations, at 6% naming ang nagsabi na magiging parte ang lalaki sa usapin at mas maiitindihan nila ang mga babae, at 29% naman ang nagsabi na mapipigilan ang aborsyon, pananakit sa babae, sobrang anak, at askit(HIV/AIDS at RTI), at 7% naman ang nagsabi na Hindi, dahil naniniwala ako sa pabor ito sa aborsyon, at 12% naman ang nagsabi na walang kinalaman ang pagdami ng tao sa kahirapan ng pamilya, at 0% naman ang nagsabi na masama ang kontraseptib sa kalusugan ng tao, at 5% naman ang nagsabi na hindi nito matutugunan ang pangagailangan ng bawat pamilya. Pagsusuri Lumalabas sa ginawang pag aaral na mas kaunti lamang ang tumugon ng hindi dahil naniniwala sila na pabor ito sa aborsyon, at karamihan sa
Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

8

tumugon ay naniniwalang magkakaroon ng sapat na edukasyon ang lahat ukol sa family planning at sex educations , sa kabuuan mas malaki ang porsyento na pabor na ipatupad ang RH bill. Pagpapahalaga Sa datos na nakalap ng mga mananaliksik ay nalaman nila ang pulso o opinion ng mga estudyante hinggil sa katanungang dapat bang ipatupad ang RH bill. Mahalaga ang mga datos dahil magiging gabay ito ng mga mananaliksik sa kanilang pagaaral. At ang mga datos na ito ay maaring maging balidong impormasyon para makapaghatid ng tamang kaalaman.

Talahanayan Blg. 5 Sa papapaanong paraan maaring maipamulat ang RH Bill Dalas ng tugon (f) 34 41 Bahagdan (%) 34 41 9

Opsiyon Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng pamilya. Sa pagdalo sa mga seminar o pagtuturo nito sa paaralan.

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

Sa pagbabasa ng mga artikulo at sa mass media. Sa pamamagitan ng pananaliksik Kabuuan

18 7 100

18 7 100%

Paglalahad Batay sa talahanayan Blg. 2, mula sa 34% mula sa 100% ang nagsabing maipapamulat ang RH bill sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa pamilya, at 41% naman ang nagsabi na sa pamamagitan sa pagdalo sa mga seminar o pagtuturo nito sa paaralan, at 18% ang nagsabi na sa pagbabasa ng mga artikulo at mass media, at 7% ang nagsabi na sa pamamagitan ng pananaliksik. Sa kabuuan 41% ang nagsabi na maipapamulat sa lahat ang Rh bill sa pamamagitan ng pagdalo sa mga seminar o pagtuturo nito sa paaralan. Sa kadahilanan na magkaakroon ng pormal n edukasyon ang mga mamamayan tungkol sa RH bill.

Pagsusuri Lumabas sa ginawang pag aaral na kaunti lamang ang sa ayon na ipamulat ang RH bill sa pamamagitan ng pananaliksik, at may karamihan din ang tumugon na maipapamulat ang RH bill sa pamamagitan ng

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

10

pagpapaliwanag sa pamilya, karamihan ay tumugon ng ipamulat ang RH bill a paraang pagdalo sa seminar o pagtuturo nito sa paaralan. Pagpapahalaga Sa datos na nakalap ng mga mananaliksik hinggil sa papaanong paraan maaring ipamulat ang RH bill ay naging susi ito upang malaman ang opinyon ng mga estudyante tungkol sa pamamaraang dapat gwain para mapamulat sa lahat ang tungkol sa RH bill. Naging mahalaga ang datos upang masagot ang katungan ng mga mananaliksik na papaano

mamapamulat sa lahat ang Rh bill. Ang mga datos na ito ay maaring maging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman.

Talahanayan Blg. 6 Ano ang magiging epekto ng RH bill kapag naging batas ito?
Opsyon Dalasng Bahagdan

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

11

tugon (f)

(%

Mababawasan ang pamilyang nagugutom Bababa ang bilang ng populasyon dahil may family planning Madadagdagan ang pondo ng gobyerno Giginhawa ang buhay ng bawat pamilya Kabuuan

8 74 5 13 100

8 74 5 13 100%

Paglalahad Batay sa talahanayang Blg. 6 8% mula sa 100% ang nagsabi na ang magiging epekto ng Rh bill kapag nagging batas ito ay mababawasan ang pamilyang nagugutom, at 74% ang nagsabing bababa ang bilang ng populasyon dahil may family planning, at 5% ang nagsabi na madadagdagan ang pondo ng gobyerno, at 13% ang nagsabi na giginhawa ang buhay ng bawat pamilya. Sa kabuuan 74% ang nagsabi na bababa ang bilang ng populayon dahil may family planning kapag naging batas ang RH bill dahil mapipigilan ng family planning ang mabilis na paglobo ng populasyon sa ating bansa.

Pagsusuri Lumabas sa ginawang pag aaral na kaunti lamang tumugon sa kasagutang madadagdagan ang pondo ng gobyerno kapg naging batas ang
Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

12

RH bill, karamihan sa tumugon ay sumagot na bababa ang bilang ng populasyon dahil may family planning. At magkasing –dami ang tumugon n mababawasan ang pamilyang nagugutom at giginhawa ang buhay ng bawat pamilya. Pagpapahalaga Naging mahalaga ang mga datos na nakalap sa kadahilanang malalaman ng mga mananaliksik ang pulso o opinion ng mga estudyante hinggil sa katanungang ano ang magiging epekto ng RH bill kapag naging batas na ito. Ang mga datos na nakalap ay magiging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman. Talahanayan Blg. 7 Anong sektor ng lipunan maapektuhan ng RH bill? Dalas ng tugon (f) 30 37 4 29 100

Opsiyon Simbahan Pamilya Pamahalaan Lipunan Kabuuan

Bahagdan (%) 30 37 4 29 100

Paglalahad

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

13

Batay sa talahanayan blg. 7, 30% mula sa 100% ang nagsabing ang simbahan ang maaapektuhan ng RH bill, 37% naman mula sa 100% ang nagsabing mga pamilya ang maaapektuhan ng RH bill, 4% naman mula sa 100% ang nagsabing ang pamahalaan ang maapektuhan ng RH bill, at 29% mula sa 100% ang nagsabing ang lipunan ang maapektuhan ng RH bill. Pagsusuri Mas maapektuhaan ang pamilyang pilipino sa RH bill sa kadahilanang nakapokus ito sa pagpaplano ng pamilya at sex education. maapektuhan din nito ang lipunan dahil mamumulat ang mga pilipino sa sex education kung saan karamihan sa mga pilipino ay konserbatibo. Pagpapahalaga Naging mahalaga ang mga datos na nakalap sa kadahilanang malalaman ng mga mananaliksik ang pulso o opinion ng mga estudyante hinggil sa katanungang anong sektor ang maapektuhan ng RH bill kapag naging batas na ito. Ang mga datos na nakalap ay magiging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman.

Talahanayan Blg. 8
Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

14

Bakit kailangan ipatupad ang RH bill? Dalas ng tugon (f) 17 9 17 9 Bahagdan (%)

Opsiyon Upang mabawasan ang mga pamilyang mahihirap. Upang mawala ng tuluyan ang aborsyon. Para hindi na maging sobrang dami ng tao sa Pilipinas. Para maging edukado ang lahat ng tao ukol sa tamang pagpapamilya.

25 49

25 49

Paglalahad Batay sa talahanayan blg. 8, 17% mula sa 100% ang nagsabing dapat ipatupad ang RH bill upang mabwasan ang mga pamilyang mahihirap. 9% naman mula sa 100% ang nagsabing dapat ipatupad ang RH bill upang

mawala ng tuluyan ang aborsyon, 25% naman mula sa 100% ang nagsabing dapat ipatupad ang RH bill para hindi na maging sobrang dami ng tao sa Pilipinas, at 49% mula sa 100% ang nagsabing dapat ipatupad ang RH bill para maging edukado ang lahat ng tao ukol sa tamang pagpapamilya. Pagsusuri Kailangan ipatupad ang RH bill sa pilipinas sapagkat malaking tulong ito sa pagpapaunlad ng ating bansa, kapag kontrolado ang populasyon at masigla ang bawat pamilya sa bansa magreresulta ito ng mas masaganang ekonomiya. at higit sa lahat magiging edukado ang mga pilipino sa sex
Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

15

education kung saan hirap ang mga pilipino na pag usapan ito sapagkat kadalasan sa mga pilipino ay konserbatibo. Pagpapahalaga Naging mahalaga ang mga datos na nakalap sa kadahilanang malalaman ng mga mananaliksik ang pulso o opinion ng mga estudyante hinggil sa katanungang bakit kailangan ipatupad ang RH bill. Ang mga datos na nakalap ay magiging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman Talahanayan Blg. 9 Ano ang masamang epekto nito? Dalas ng tugon (f) 36 15 12 35 2 100 36 15 12 35 2 100 Bahagdan (%)

Opsiyon Susuwayin ang utos ng simbahan Mapipigil ang buhay sa sinapupunan Mawawala ang family values sa mga pilino Tataas ang pre-marital sex Wala Kabuuan

Paglalahad Batay sa talahanayan blg. 9, 36% mula sa 100% ang nagsabing ang masamang epekto ng RH bill ay susuwayin ang utos ng simbahan, 15% naman mula sa 100% ang nagsabing mapipigil ang buhay sa sinapupunan,
Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

16

12% naman mula sa 100% ang nagsabing mawawala ang family values sa mga pilino, 35% naman mula sa 100% ang nagsabing Tataas ang pre-marital sex, at 2% mula sa 100% ang nagsabing walang masamang epekto ang RH bill. Pagsusuri Kadalasan sa mga pilipino ay mga relihiyoso at konserbatibo, kaya naman makikita sa resulta ng talahayan na pinakamari ang nagsabing susuwayin ang utos ng simbahan sa pagpapatupad ng RH bill. subalit ang relihiyon ay walang magagawa sa paglobo ng populasyon kaya may mga ilan na nagsasabing walang masamang epekto ang pagpapatupad ng RH bill. Pagpapahalaga Naging mahalaga ang mga datos na nakalap sa kadahilanang malalaman ng mga mananaliksik ang pulso o opinion ng mga estudyante hinggil sa katanungang Ano ang masamang epekto ng RH bill. Ang mga datos na nakalap ay magiging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman.

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

17

Talahanayan Blg. 10 Sa iyong palagay tama ba magkaroon ng RH bill sa ating bansa Opsiyon Oo, para bumaba ang bilang ng populasyon at magkaroon ng sapat na pamilya na kayang buhayin ng mag-asawa. Hindi, kasi labag ito sa batas ng simbahan at imoralidad ang aborsyon at kontraseptib. Siguro, wala naman akong ganon alam dito kaya wala akong masabi. Kabuuan Dalas ng tugon (f) Bahagdan (%)

62

62

37 1 100

37 1 100

Paglalahad Batay sa talahanayan blg. 10, 62% mula sa 100% ang sumang-ayon para magkaroon ng RH bill sa bansa upang para bumaba ang bilang ng populasyon at magkaroon ng sapat na pamilya na kayang buhayin ng magasawa. At 37% naman ang hindi sumang-ayon dahil labag ito sa batas ng simbahan at imoralidad ang aborsyon at kontraseptib. Samantalang 1% naman ang hindi nakakasiguro kung dapat ba o hindi magkaroon ng RH bill sa ating bansa.
Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

18

Pagsusuri Ang pagkakaroon ng Reproductive Health bill sa ating bansa ay makakatulong sa pagpigil sa patuloy na paglobo ng populasyon ng ating bansa, makakatulong din ito sa pagbawas sa kahirapan ng mga mamamayan upang maiwasan ang hindi inaasahang paglaki ng pamilya na magreresulta sa kadagdagang gastos. subalit ang ating bansa ay relihiyoso kaya't hindi lahat ng mga mamamayan ang sumasangayon sa pagkakaroon Reproductive Health bill sapagkat taliwas ito sa turo ng kanilang relihiyon. Pagpapahalaga Sa datos na nakalap ng mga mananaliksik hinggil sa palagay ng mga estudyante ng PUP kung dapat bang magkaroon ng Reproductive Health bill sa ating bansa ay naging susi upang malaman ng mga mananaliksik kung ilan ang sumasang-ayon at tumatanggi sa pagkakaroon ng Reproductive Health bill sa ating bansa. Ang mga datos na ito ay maari ng maging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman. Talahanayan Blg. 11 Pabor ka ba sa family planning? Dalas ng tugon (f) ng

Opsiyon Oo, kasi sa hirap ng buhay ngayon dapat lang na magkaroon ng pamilyang nakayang matutugunan ang lahat ng pangangailangan.

Bahagda n(%)

65

65 19

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

Hindi, kasi ang bawat batang nabubuo ay may karapatang mabuhay gaano man kahirap ang buhay dapat kayanin. Depende kung mayaman ako magpapamilya ako ng malaki, pero kung mahirap ako pipiliin ko ang family planning para sapat lang sa kaya ko. Wala sa opsiyon Kabuuan

17

17

17 1 100

17 1 100

Paglalahad Batay sa talahanayan blg. 11, 65% mula sa 100% ang sumang-ayon sa konsepto ng family planning dahil sa hirap ng buhay ngayon dapat lang na magkaroon ng pamilyang nakayang matutugunan ang lahat ng

pangangailangan. At 17% naman ang hindi sang-ayon sa family planning dahil ayon sa kanila ang bawat batang nabubuo ay may karapatang mabuhay gaano man kahirap ang buhay dapat kayanin. Samatalang 17% namang ang nagsabing Depende kung mayaman ako magpapamilya ako ng malaki, pero kung mahirap ako pipiliin ko ang family planning para sapat lang sa kaya ko. at 1% naman ang nagsabing wala sa opsiyon. Pagsusuri Ang family planning ay napaka-importante sa panahon ngayon, ang pagkakaroon ng malaking pamilya ay magdudulot lamang ng malaking gastos sa pagkain at iba pa. subalit bilang isa relihiyosong bansa ang mga
Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

20

pilipino ay madalas taliwas sa ideya ng pagpaplano ng pamilya sapagkat sila ay tutok sa mga turo ng kanilang mga relihiyon. sa kabilang banda kung kaya naman ng isang mag-asawa na magkaroon o gumawa ng isang malaking pamilya maaaring hindi na mag family planning ngunit

kabaliktaran ito sa mga mag-asawa na hindi kayang tugunan ang pagkakaroon ng malaking pamilya. Pagpapahalaga Sa datos na nakalap ng mga mananaliksik hinggil sa palagay ng mga estudyante ng PUP kung sang-ayon ba sila sa Family Planning ay naging susi upang malaman ng mga mananaliksik kung ilan ang sumasang-ayon at tumatanggi sa Family Planning. Ang mga datos na ito ay maari ng maging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman. Talahanayan Blg. 12 Saan mo nalaman ang tungkol sa RH bill? Dalas ng tugon (f) 80 2 10 3 5 100 Bahagda n(%) 80 2 10 3 5 100

Opsiyon Sa t.v. madalas kasi akong manood ng t.v. Sa radyo lagi akong nakikinig ng balita sa radyo Sa Dyaryo, bumibili ako ng dyaryo araw-araw para maging updated sa mga balita. Sa internet lagi akong nagnenet may facebook ako mga social site account. Wala sa opsiyon Kabuuan

Paglalahad
Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

21

Batay sa talahanayan Blg. 12 80% ng mga respondante ang nagsabing nalaman nila ang tungkol sa RH bill sa pamamagitan ng panunuod ng t.v., 2% naman ang nagsabi ngnapakinggan nila ang tungkol sa RH bill mula sa mga balita sa radyo, 10% naman ang nagsabing nabasa nila ang tungkol sa RH bill mula sa mga pahayagan ng mga dyaryo at 3% naman ang nagsabi na nalaman nila ang tungkol sa RH bill sa pamamagitan ng mga social site tulad ng facebook sa internet. at 5% naman ang nagsabi na sa iba nila nalaman ang tungkol sa RH bill. Pagsusuri Madalas makita ang telebisyon sa bawat kabahayan sa ating bansa kaya hindi nakakapagtaka na marami sa mga respondante ay nalaman ang tungkol sa RH bill mula sa telebisyon. Ang dyaryo ay hindi pa rin nawawala sa buhay nang tao at ilan sa mga respondate ay nalaman ang tungkol sa RH bill sa pagbabasa sa mga pahayagan ng mga dyaryo. kahit madalang na lang ang nakikinig sa mga radyo ngayon ang ibang respondante ay nalaman ang tungkol sa RH bill sa mga balita sa radyo at ang iba ay nalaman naman sa mga social site tulad ng facebook ang tungkol sa RH bill. Pagpapahalaga Sa datos na nakalap ng mga mananaliksik hinggil kung saan nila nalaman ang tungkol sa RH bill ay naging susi upang malaman ng mga mananaliksik kung papaano nalaman ng mga respondante ang tungkol sa RH

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

22

bill. Ang mga datos na ito ay maari ng maging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman. Talahanayan Bilang 13 Kung ikaw ang papipiliin sa anong paraan mo ituturo ang RH BILL? Dalas ng tugon (f) 71 27 2 100 Bahagda n (%) 71 27 2 100%

Opsiyon Sa eskwelahan, dahil mas madalas mamalagi ang kabataan sa eskwelahan. Sa telebisyon, malaki ang maitutulong nito dahil madami ang nanonood. Sa internet, lahat ng kabataan ngayon ay madalas mag-internet. Kabuuan

Paglalahad Batay sa talahanayan blg.13, 71% mula sa 100% ang nagsabing sa eskwelahan ang nais nilang paraan ng pagtuturo ng RH BILL dahil mas madalas mamalagi ang kabataan sa eskwelehan. At 27% naman ang nagsabing malaki ang maitutulong ng telebisyon dahil madami ang nanonood. At 2% ang nagsabing sa internet dahil lahat ng kabataan ngayon ay madalas mginternet.

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

23

Sa kabuuan , 71% ang nagsabi at sumasang ayon na sa eskwelahan ang nais piliin na paraan upang ituro ang RH BILL sa kadahilanang mas madalas mamalagi ang kabataan sa eskwelahan. Pagsusuri Mas magiging madali ang pagtuturo ng RH BILL kung sa eskwelahan ito ituturo sapagkat mas madalas mamalagi ang mga kabataan sa eskwelahan. Sa ginawang pagsusuri ng mga mananaliksik lumalabas na mas kaunti ang nagnanais na sa pamamagitan ng telebisyon ituro ang RH BILL at ang ilan ay nagsasabing pipiliin nila ang internet dahil naniniwala sila na lahat h kabataan ay madalas mag-internet. Pagpapahalaga Sa datos na nakalap ng mga mananaliksik hinggil sa pagpili sa anong paraan ituturo ang RH BILL ay naging susi ito upang malaman ang bawat opinyon ng mga estudyante kung paano nila nais ituro ang RH BILL. Naging mahalaga ang mga datos upang masagot ang katanungan ng mga mananaliksik. Ang mga datos na ito ay maaaring maging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman. Talahanayan Bilang 14 Sa palagay mo ano ang humahadlang sa RH BILL? Dalas ng Opsiyon tugon (f)

Bahagdan (%) 24

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

Simbahan- dahil ipinagbabawal ang Aborsyon na Legal sa Batas na ito. Moralidad at kultura, ito ang nakasanayan ng mga pinoy wag na sanang baguhin. Kakulangan sa kaalaman, madami ang Pilipinong kulang ang kaalaman ukol dito kaya walang sumasang-ayon. Wala sa opsiyon Kabuuan

53 27

53 27

19 1 100

19 1 100%

Paglalahad Batay sa talahanayan blg. 14, 53% mula sa 100% ng mga respondente ang nagsabing ang simbahan ang humahadlang sa RH BILL dahil

ipinagbabawal nito ang Aborsyon na Legal sa Batas na ito. Habang 27% naman ang nagsabing moralidad at kultura na nakasanayan na ng mga pinoy at 19% naman ang nagsabing kakulangan sa kaalaman ang humahadlang sa RH BILL dahil madami ang Pilipinong kulang ang kaalaman ukol ditto kaya walang sumasang-ayon, at 1% mula sa 100% ang nagsabing wala sa opsiyon. Sa kabuuan, 53% ang sumasang-ayon na ang simbahan ang higit na humahadlang sa pagpapatupad ng RH BILL. Pagsusuri Para sa nakararami, ang simbahan ang siyang pinakamalaking hadlang sa pagpapatupad ng RH BILL spagkat ipinagbabawal nito na maging legal ang aborsyon na ipinatutupad ng Batas na ito. Lumalabas sa pagsusuri na mas kaunti ang nagsasabing moralidad at kultura ang humahadlang sa
Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

25

pagpapatupad ng RH BILL at ang ilan ay nagsabing kakulangan sa kaalaman ng mga Pilipino ukolsa batas na RH BILL kaya hindi ito naipapatupad. Pagpapahalaga Sa nakalap na datos ng mga mananaliksik hinggil sa humahadlang sa pagpapatupad ng RH BILL ay naging paraan ito upang malaman ang bawat opinyon ng mga estudyante. Naging mahalaga ang mga nakalap na datos upang masagot ang mga katanungan ng mga mananaliksik at ang mga datos na ito ay maaaring maging balidong impormasyon upang

makapaghatid ng tamang kaalaman.

Talahanayan Bilang 15 Kung magkakaroon ng Birth Control Policy ang Pilipinas katulad ng China, ilan ang nais mo? Dalas ng Opsiyon Isa, dahil mahirap ang buhay tama na ang isa 4 tugon (f) 4 26 Bahagda n (%)

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

lang Dalawa, para magkaroon ng kalaro ang isa at ito ang standard. Tatlo, kung sakaling hihirit pa ng isa ang asawa ko. Madami parin dahil kayamanan ang maraming anak. Wala sa opsiyon Kabuuan 54 31 10 1 100 54 31 10 1 100%

Paglalahad Batay sa talahanayan blg. 15, 54% mula sa 100% na mga respondente ang nagsabing dalawa ang nais na maging anak kung magkakaroon ng Birth Control Policy ang Pilipinas katulad ng China. Samantalang 31% naman ang nagsabing tatlo , 4% ang nagsabing isa dahil mahirap ang buhay at 10% naman ang nagsabing madami dahil kayamanan ang maraming anak. Sa kabuuan 54% ang nagsabi at sumasang ayon na dalawa lamang ang nais na maging anak kung magkakaroon ng Birth Control Policy ang Pilipinas katulad ng China. Pagsusuri Isang malaking usapin ngayon sa Pilipinas ang pagkakaroon ng Birth Control Policy, ngunit kung ipapatupad ito mas nakararami ang sumasang ayon at ang nais na bilang ng magiging anak ay dalawa lamang. Lumalabas sa ginawang pag-aaral na mas kakaunti ang nagnanais na magkaroon tatlong anak kaysa dalawa. Ang iba naman ay isa lamang ang nais dahil sa
Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

27

kahirapan ng buhay. Mayroon din iilan na nagsabing nais nila ay maraming anak dahil para sa kanila ay kayamanan ang mga anak. Sa kabuuan 52% ang nagsabi at sumasang ayon na dalawa lamang ang nais na maging anak kung magkakaroon ng Birth Control Policy ang Pilipinas katulad ng China. Pagpapahalaga Sa nakalap na datos ng mga mananaliksik hinggil sa kung ilan ang nais na maging anak kung magkakaroon ng Birth Control Policy ang Pilipinas katulad ng China mahalaga ang mga nakalap na datos upang masagot ang mga katanungan ng mga mananaliksik at ang mga datos na ito ay maaaring maging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman.

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus ukol sa Reproductive Health Bill

28