FESPIFASI SEL PADA

HAIWAN DAN TUMDUHAN
0ltB:
R0Iñlñl ßlñ I0lklfflt
1 PltNP tñlñt 1
Þernafasan Aeroblk
W Memerlukan bekalan okslaen vana berLerusan
darlpada udara dl sekellllna sesuaLu oraanlsma
W Ckslaen vana dlambll lLu dlhanLar ke sel badan
melalul slsLem peredaran darah
W ul dalam selţ molekul alukosa dloksldakan oleh
okslaen unLuk menahasllkan Lenaaa
C6n12C6 + 6C2 6CC2 + 6n2C + 2898 kI
G|ukosa A|r karbon A|r 1enaga
D|oks|da
W Craanlsma vana bernafas secara aeroblk dlnamakan
sebaaal organ|sma aerob|k
W Þernafasan Aeroblk melepaskan semua Lenaaa vana
dlslmpan dl dalam molekul alucose
W Panva sebahaalan kecll Lenaaa vana dlslmpan dl
dalam molekul alukosa hllana unLuk menaekalkan
suhu badan
W Sebahaalan besar Lenaaa dlaunakan unLuk
menslnLesls Adenos|n tr|fosfat(A1Þ) darl Adenos|n
d|fosfat(ADÞ) dan fosfat tak organ|k
ADÞ + Iosfat + 1enaga A1Þ
(Adenos|n Adenos|n
D|fosfat) tr|fosfat )
W A1Þ vana merupakan sumber Lenaaa seaera adalah
sumber Lenaaa uLama kepada semua sel benda
hldup
W SeLlap A1Þ molekul menaandunal 3 kumpulan fosfaL
dan |katan(bond) fosfat mudah unLuk
dlpecahkan(breakdown) men[adl Lenaaa
1enaga d||epaskan
A1Þ ADÞ + Iosfat + 1enaga
Þernafasan anaeroblk
W Merupakan proses unLuk memecahkan alukosa
apablla kurana aLau pun Llada laal bekalan okslaen
W Craanlsma vana bernafas secara anaeroblk
dlnamakan sebaaal anaerobe
W onLoh anaerobe adalah bakLerla dan vls
W Þernafasan lnl berlaku dl s|top|asma berbandlna
pernafasan aeroblk vana berlaku dl m|tokondr|a
Þernafasan anaeroblk pada oLoL
manusla
Semasa melakukan akt|v|t| |asakţ oLoL pada
mulanva bernafas secara aeroblk
Akhlrnva bekalan okslaen habls dlaunakan dan
darah Lldak dapaL membekalkan okslaen pada oLoL
kadar okslaen vana dlaunakan oleh oLoL Lelah
meleblhl [umlah okslaen dlbekalkan kepada darah
ulsebabkan kekuranaan okslaenţ utang oks|gen
(oxygen debt) Lelah berlaku
Semasa pernafasan anaeroblkţ hanva sebahaalan
alukosa dlpecahkan dan menahasllkan as|d |aktat
(|act|c ac|d) dlsamplna C2 dan alr
1enaaa vana dlhasllkan melaul pernafasan lnl adalah
sedlklL berbandlna Lenaaa vana dllepaskan semasa
pernafasan aeroblk
kebanvakan Lenaaa maslh laal Lerperanakap dl dalam
molekul asld lakLaL
Þenaumpulan asld lakLaL hlnaaa ke Lahap konsenLrasl
vana Llnaal boleh menvebabkan keke[angan otot dan
ke|et|an
C6n12C6 2C3n6C3 + 150 kI
g|ukosa as|d |aktat tenaga
Seseorana lLu hendaklah bernafas sedalamŴdalamnva
denaan cepaL unLuk menveduL banvak okslaen
Leblhan okslaen vana dlaunakan adalah unLuk
menaoksldakan penaumpulan asld lakLaL kepada C2
dan alr
Þenaoksldaan asld lakLaL kebanvakannva berlaku dl
dalam haLlť
l) sebahaalan besarnva dloksldakan men[adl Lenaaa
ll)baklnva dlLukarkan kepada allkoaen dan dlslmpan dl
dalam sel oLoL
As|d |aktat + oks|gen karbon + a|r + tenaga
d|oks|da
PuLana okslaen dlkaLakan LamaL apablla asld
lakLaL habls dlbuana
Cleh lLuţ huLana okslaen lalah [umlah okslaen
vana dlperlukan unLuk membuana asld lakLaL
darl sel oLoL
Pu1AnC CkSlCLn
Þernafasan anaeroblk pada vls
SeperLl oLoL selţ mlkrooraanlsme seperLl vls
berkebolehan melakukan pernafasan aeroblk
dan anaeroblk
?ls keblasaannva bernafas secara aeroblk
Apablla Llada okslaenţ vls melakukan
pernafasan anaeroblk
Þernafasan anaeroblk pada vls menahasllkan
eLanolţ karbon dlokslda dan Lenaaa
Þernafasan anaeroblk pada vls [uaa dlkenall
sebaaal fermenLasl dan dlmanaklnkan oleh
enzlm zvmase
LLanol vana dlhasllkan semasa fermenLasl
dlaunakan unLuk membuaL arak
zvmase
C6n12C6 2C2n5Cn + 2CC2 + 210 kI
G|ukosa etano| karbon tenaga
d|oks|da
fermenLasl
MlLokondrla
W erlaku pada semua sel eukarloLlk dalam
[umlah vana besar
W kellhaLan seperLl oraanel berslllnder
W kellhaLan pelbaaal dalam salz LeLapl anLara
0Ŧ3Ŵ1Ŧ3 DŽm lebar dan 3Ŧ0Ŵ10Ŧ0 DŽm pan[ana
W SeLlap mlLokondrla mempunval 2 laplsan lalLu
membran da|am dan membran |uar
W Membran luar merupakan laplsan vana llcln
W Membran dalam dalam keadaan llpaLan ke
dalam vana dlpanaall krlsLa
W uana lnLermembran anLara dalam dan luar
membran adalah semplL dan Lerlsl denaan
cecalr
W ahaalan dalam mlLokondrla dllsl denaan
sesuaLu cecalr dlpanaall maLrlks mlLochondrla
W MaLrlks lnl menaandunal campuran enzlmţ
unA mlLokondrlaţ nA dan rlbosom
W Clukosa mulanva akan dlpecahkan men[adl
kecllţ molekul kava denaan Lenaaa seperLl
plruvaL dl slLoplasma melalul proses allkollsls
W ÞlruvaL kemudlannva dloksldakan dl maLrlks
mlLokondrla dalam proses klLaran krebs
W ÞarLlkel sLalked dl krlsLa menaandunal A1Þ dan
merupakan LempaL A1Þ dlslnLesls
W A1Þ dlslnLesls darl AuÞ molekul dan lon fosfaL
Lak oraanlk menaaunakan Lenaaa darl
penaoksldaan plruvaL
W LlpaLan pada membran dalam vana
membenLuk krlsLa memberl kesan unLuk
menlnakaLkan luas permukaan unLuk
melekaLkan enzlm dan parLlkle sLalked supava
leblh banvak dapaL dlslmpan pada LempaL
vana Lerhad
1AMA1