You are on page 1of 2

แบบสอบถามสาหรับนักเรียนเกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะการเรียน๑ คาชี้แจง

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ให้นักเรียนทาเครื่องหมายถูก () ให้ตรงกับสิงที่นักเรียนปฏิบัติจริง ่ รายการพฤติกรรมที่ปฏิบัติ ใช่ ก่อนการอ่านเรื่องใดๆ จะมีการสารวจภาพรวมของหนังสือ เช่น คานา สารบัญ บทสรุป หัวเรื่อง ทุกครั้ง การอ่านแต่ละครังจะอ่านเนื้อหาที่เป็นหัวใจของเรื่อง เนื้อหาที่สาคัญทุกครัง ้ ้ การอ่านหนังสือมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการอ่านในเรื่องนั้นๆ ไว้ก่อน ทุกครั้ง เมื่ออ่านจบแต่ละเรื่อง แต่ละบทจะพยายามระลึกถึงสิงที่อ่านจบไปแล้วให้ ่ เข้าใจ การอ่านหนังสือแต่ละครังจะช่วยให้มความรู้เพิ่มมากขึ้น ้ ี มีการทบทวนความเข้าใจในเรื่องที่อ่านทุกครั้ง ในการฟังแต่ละครั้ง จะมีการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะฟัง กาหนดจุดมุ่งหมายในการฟัง มีความสนใจในสิ่งที่จะฟัง มีการจดบันทึกทุกครัง ้ มีการทาความเข้าใจในบทเรียน ๑๑.๑ สรุปกฎเกณฑ์จากข้อมูล ๑๑.๒ การแจกแจงรายการ ๑๑.๓ การเรียงลาดับเวลา ๑๑.๔ การจัดลาดับความสาคัญ ๑๑.๕ การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือน สิ่งทีต่าง ่ ๑๑.๖ การแสดงเหตุผล วิธีการที่ทาให้นักเรียนจาได้ดที่สุด ี ๑๒.๑ การฝึกซ้า ๑๒.๒ การทบทวน ๑๒.๓ การจัดระเบียบโดยการจัดกลุ่ม ๑๒.๔ การจัดระเบียบโดยการจัดหมวดหมู่ ๑๒.๕ การจับหลัก/ประเด็นสาคัญ ๑๒.๖ การสร้างรหัส

ไม่ใช่

๑๒.

ปรับจาก ธีระ ชัยยุทธยรรยง และวราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล. (๒๕๔๘). กิจกรรมแนะแนว ม.๖ ช่วงชั้นที่ ๔. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

-๒รายการพฤติกรรมที่ปฏิบัติ ๑๓. มีการใช้เทคนิคใดบ้างในการทารายงาน ๑๓.๑ การเตรียม/วางแผนการทางาน ๑๓.๒ การวางโครงเรื่อง ๑๓.๓ การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ๑๓.๔ เขียน/พิมพ์เนื้อหา – สรุป ๑๔. มีการใช้เทคนิคใดบ้างในการเตรียมสอบ ๑๔.๑ จัดเตรียมตารางทบทวน ๑๔.๒ กาหนดประเด็นการทบทวน ๑๔.๓ บันทึกสรุปย่อ ๑๔.๔ ทุกข้อที่กล่าวมา ใช่ ไม่ใช่

สรุปกระบวนการพัฒนาการเรียนของนักเรียน ผลการประเมิน ขอบข่ายกระบวนการพัฒนา ประเภท ทักษะการเรียน ผ่าน ต้องปรับปรุง ๑. การรวบรวมข้อมูล การอ่าน (ข้อ ๑ – ๖) การฟัง (ข้อ ๗ – ๙) ๒. การบันทึก การจดบันทึก (ข้อ ๑๐) ๓. การทาความเข้าใจ การทาความเข้าใจบทเรียน (ข้อ ๑๑.๑ – ๑๑.๖) ๔. การจา วิธีการที่ทาให้จาดีทสุด ี่ (ข้อ ๑๒.๑ – ๑๒.๖) ๕. การนาเสนอ การทารายงาน (ข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๔) การสอบ (ข้อ ๑๔.๑ – ๑๔.๔) หมายเหตุ: นักเรียนประเมินตนเองโดยดูจากคาตอบว่าใช้ เกินกว่าครึงของแต่ละทักษะการเรียนรู้ ่ ข้อคิดหรือประสบการณ์ทได้จากกิจกรรมนี้ ี่

นฤพนธ์ สายเสมา

เอกสารประกอบกิจกรรมแนะแนว