NIVELLS DE CONCRECIÓ DEL CURRICULUM Nivells de concreció del currículum Responsable Períodes s de educatius l'elaboració Departament Etapes d'ensenyament

educatives de la Generalitat de Catalunya Les peces del currículum Què s'ha d'ensenyar Quan s'ha d'ensenyar Com s'ha d'ensenyar -Criteris metodològics generals -Orientacions didàctiques per a dissenyar activitats d'ensenyamentaprenentatge. Què, quan i com s'ha avaluar -Criteris d'avaluació -Orientacions per a dissenyar activitats per a l'avaluació

Document Currículum de base de cada una de les etapes educatives. (d'educació infantil, d'educació primària,...)

1r nivell de concreció del currículum

-Objectius generals Etapes d'etapa educatives -Objectius generals per a cada àrea i etapa -Continguts per a cada àrea i etapa -Objectius terminals per a cada àrea i etapa

2n nivell de concreció del currículum

Projecte curricular de centre (PCC)

Claustre de professors

Cicles educatius

-Objectius generals -Seqüenciació de -Didàctica: per a cada àrea i continguts per a opcions etapa cada àrea i cicle metodològiques -Desplegament de continguts per a cada àrea -Desplegament d'objectius terminals per a cada àrea -Objectius -Material referencials per a d'ensenyamentcada àrea i cicle aprenentatge

-Pautes i criteris d'avaluació -Criteris de promoció

3r nivell de concreció del currículum

Programacions Professor/a de Nivells d'aula cada cicle i de educatius cada nivell, i (cursos) àrea educativa

-Continguts per a cada àrea i nivell

-Seqüenciació de -Estratègies continguts per a didàctiques -Objectius didàctics cada àrea i nivell -Activitats i per a cada àrea i -Temporalització recursos nivell dels continguts i didàctics dels objectius didàctics

-Avaluació inicial -Avaluació formativa -Avaluació sumativa