сейчас участь в боротьбі проти польського

ііТь

наїзде у Ш Ш І Ш ^
УРітД Х134Е ТРИЬУНД ЛУ ФІлЧДШСТІ8 ДЛЯ УСТАЛЕННЯ ВОЄННИХ
ВЇДШКОДОВДНЬ

ЛІГА НАРОДІВ МАТИ-МЕ НАГЛЯД НАД НАЦІОНАЛЬНИМИ
ЛІЕНЬШОСТЯМИ В ТУРЕЧЧИНІ.
Л О З А Н Н А , Швайцарія, 24. грудня. — Турецька делегація
на тутешній блнзкесхідиій конфереіши уступила нині перед
аліянтлмм 1 приняла ЇХ домаганне п р о охорону національних
меньшоогнй в Туреччині.
На основі сеї згоди Туреччини Ліга Народів мати-ме наУЛЯД над оберігаинем прав національних меньшрстий в Т у -

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ШШШ НАШІЙ
#
f ЃААЙЧИЙІ, і
і

ХМЄРИКАНСЬКИИ УРЯД ВІДКРИВАЄ СВОЇ З У С И Л Л Я Д Л Я
і В Р А Х У В А Н Н Я ЕВРОІПН З С У М А Т О Х М .
В А Ш І Н Г Т О Н , 28. грудня. — Треваюча від патц днів завзяРЕЧ'ПІНІ
і а део?та над инесеннем сенат. Бори, щ о б упрашіити та візвати
У справі суджеішя чужинців в Туреччині Турки годяться
решдеита д о скликання межинародної конференції д л я еконазначувати д л я с ь о г о лише таких суддів, котрі кінчили науки
.ІОМІЧІІИХ та зоружнич справ, покікчялася нині нагло важними
в Европі а б о в Північній Америці і піддати їх імена д о потверрозкрнттями політики американського уряду та Нідклякаянем
дження Найвисшому Судови Міжнародньої Справедливосте
ЎКЃАЇНИЃ.
Ш
Ш Ш
у Ш К В Л У В т т ш и
ГІНЕССННЯ сенатора Бори.
, і
в Газі, столиці Голяндії.
Нинішня дебата почалася з т о г о , щ о кількох прихильніїУ справі нафтової об.іастн Мосул досі ше не пряйш.'о д о
ків уряду старалося наклонити сенат ОРАТОРУ, ш о б н він відпорозуміння.
І
кзикав с м Я внесок, б о він нереінкаджае урядовя у веденню
переговорів з державами в справі скликання е к о н о м і ' ' ю ї конЗІБРАНІ ЖЕРТВИ ВІДСИПАЙМО Д О ОБЕДНДННЯ, 817 НОРТ ФРЕНКЛИН СТР„ Ф Ш
(реренцГі. Сенатор Вора став внпитувз-.І к о ж д о г о бесідника,
що він знає п р о сі переговори, і-з час м витягнув від прихиль^шматжттш
Ш И Ї Т И ІЛАШИ и
ників адміністрації досить б о г в т о інформація. Наперед, на
Л О З А Н Н А , Швайцарія, 29. грудня. — На нинішньому заного запити заявив сенатор Вотсон, н о вже п р о т я г о м двох п о т т ш й ш п ш - і
МОНАХ ПРОДАВ ІКОНУ
}іт№Ш№
сіданню підкомітету національних мені,шостий близкосхідної
...ідмих місяців американський уряд роспустив По Іївропі звіконференції
американські делегати звернулись д о турецьких
іунів д л я розвідавші ситуації, а спеціяльнв д л я вивідання, ш о
Щ
І д о з - ^ е н н х держав п , ,
делегатів із зазнвом у справі охорони соток тисяч збігців з
держави готові з р о б и т и д л я Полагодження ситуації. Потім,
В,Д0М
1
Туреччини. Воші взивали Турків, щоби признали у своїй умові
теж на й о г о допити, сенатор Меккормик відкрив, щ о амери- час в и г о л о ш е н о г о ^ . і д ч и т у А
"'
Т о Г І ^ Д ДвавнноаникивтопЗ
про помилуваноќ, шо збігці можуть вернутись до своїх осель
канський уряд старається довесТи д о економічної конференції
Джеймс Дейвис, секретно ^ ' ^ t ^ ^ ^ l L ^ r ^
^ " " ^ " ^
' і не стратять своєї нласности.
н Ьрукселн, шо вже навіть БУЛИ установлені речннці д л я конністер) праці, заявив, щ о в З л увпливову
- І ^ , %р о%
Г т
^ ^ Jцарськім
i f ^ S ^ l ^ ^ ^ ` ^
.
л
ю
Ференції, а л е пізнійше справу відволікано, однак вона щ е й
жили в суді зізнання, які вмі
чених Державах е тепер к о л о д в о р і Д о Адкерикя д р ц і х л в вір,
шутоть в тоиленне 45 .ткииіц.
і о нині- н а зірвана, ВДивНсмь- провідинќ адмінісграиійних се- 70,000- небажаних
чужиннів-і- ібідиілпЯ. а скорий, упадок р о З тої причини загально с п о - }
наторів та голова комітету заграничних справ сенатор Л о д ж мгрантів, як т р е б в б я відкрнтп
`ПАРИЖ, 29. грудня. — Злучені Держави Америки не візь^
ІІІСЬКОГО рубля обіднів й о г о д і к т . с я масов'их аре'штів се`.аявив, щ о американський уряд вія. д о в ш о г о вже часу вів че- при помочи регістрації чу'жинмуть участи в аліянтській ічонференнії у справі німецьких „ в о TVI? більше. Ногатому колись 1- РОД І
Kv-Кл` ` К.` ЧІ::
рез правильних д и п л о м а т и ч н и х представників неформальні ців та вислати з краю
енних
відшкодовані.", яка зачнеться н Парижі дня 2. січня, 1923.
ліодорови прийшлося нромиіц-і
переговори щ о д о скликання економічної конференції д л я п о На й о г о думку, ќромі PERI- ляти. В ТІЙ ЦІЛІЇ о г о л о с и в він
ораки фінансових умов в Европі.
страціҐтреба завести також о- продаж ікони Богородиці, ви
.Довідавшися я р о се все, та діставши ясну заяву від сена- податковаіше чужинців на ясадЖеноі перлими, та хреста,
П А Р И Ж , 29.-грулня. — На аліянтській конференції у спраюра Л о д ж а, ш о ухвал е ш к внесення Ьори може справити уря- 'ких б д о 10 доларів річно, щ о теж д о р о г о окрашеного, як:
ві німецьких воєнних віяшкодоаань, яка зачнеться тут у птоіонн заклонотанне, сенатор Бора відкликав своє в н е с е т е .
'би за сі гроші вчити чужинців він мав дістати від,царя іце в
рок, ДНЯ 2 . січня, 1923, аліянтські делегати ше раз хотяті, д о !про політичні установи краю. часи, за ким його висунув з
Американський `уряД рішив ќладно перейти ціле питаннє п р о сі „відшкодования".
ІМіністер нраці заявив, ш о дех- царської ласки ослаблений РасООговоренеє сих „відшкодовань" забере чимало часу .
відновити свою фльоту, запроJTO обчисляв, щ о в Злучених путін.
ваджуючи ііа ній нові, далеко`ї тому кажуть, ш о конференція потриває найменьше тиждень
Державах є тепер коло 150,000
Хрест та ікону продано на стрільні гармати, додаючи д о а може і два тижні.
ї ї Ќ ) ГЕСТВЕН, Конектикат, 29. грудня. — Секретар стейту
небажаних іміґу`антін. котрих
публнчяій ліцнтації з а ' ^ 5 0 д о - покладу панцирі, охороняючі
і юз виголосив тут ігані перед звичайною річною конференцією
Конференція розгляне теперішнє загальне економічне статребаСи відправити
Америки.
лирів. .Лиш розійшлася чутка корабель від'нападу з ВОЗДУХІІ.; ііовише НімеччННн і справу номоні в її фінансовій ќрізі міжХмериканського к н а р и ч н о г о Товариства промовўу в котрій п о продаж, а в мешканню Труфа- поправлягочи воздухопроводо-і народньою позичкою. Відтак розгляне теж 'справу мораторії
даа важні заяви про межинародну політику америк. уряду.
нова зявиласи агевти амери- ві рури, і тим подібне.
Заявив він, щ о Америка готова помагати Европі, к о л и най(продоажейяа реченця с п л а т и ) д л я неї; і вкінці питанні., на
СЕНАТ ПОСИЛАЄ
ЖЕЛДННЄ
U1 УВПЛНШІ
Г Л І П Р " Ш ! К А И С Ь К О Ґ О н л о в о г о Уря'ду Та за- Д л я заведення сйх Новий у - якн0 час слід би признати. їй мораторію.
іегься відповідна основа дарі такої помочи. Американський
ПЙ Л Т І Д В П И ЮИІЬГЛІД жадали від І л і о д о р а податку в ряд,.має
уряд х о ч е помагати к о л о економічного відбудовання, а л е не
У жадному з тих питань немає згоди між аліянтами. Звісно
зажадати незад'овго
І----- `'сумі 80 центів, Обуреному І л і має о х о т и вмішуватися в політичні справи, б о не х о ч е брати
тільки, ш о Франція противиться рішучо зменьшенжо суми „ в о від конгресу ухвалення 7`міліза с е б е політичної зідвічальностн за свої політичні кроки.
єнних відшкодовань Німеччини д л я аліянтнк і к о л и б другі
В А Ш і Н ґ Т О И , 26. грудня.
І"лорови представили вони, щ о снів др'лярів.
Рівночасно американський` ўряд н е х о ч е грати р о л і роземно- 'Сенатор - Гарис з Д ж о р д ж і ї
і.тіянтн при сьому вперлись, так се може бути притокою, ш о і
американського цловсио
і о судді.
ся аліянтська конференція ше раз розубеться.
в и к в ееиаті резолюцію- щ о 6 н !
податкува.-" Заяву Гюза уважають важним д о п о в н е н н я м заяв, які при сенат вислав д о б у в ш о г о пре- коян та хреста, б о властитель
ВЕЛИКІ БУРІ
заявив, щ о діривозить ї х д л я
хильникн ад'міністрації з л о ж и л и в сенаті.
зидента Вилсона поздоровлснвласного ужитку. Після с ь о г о
іни з приводу його 66-літних узакона, держава не бу'де стяга` І Всі кораблі, щ о приїзджаПА Ф О Ш ЗАПОВІДАЄ ЗАКОНОДАТНІ ВНЕСЕННЯ
Іродин.
Л О Н Д О Н , 29. грудня
В тутеінньому суді була нині розти лца. коли річий не продасть-.кіть сими днями д о Америки
В А Ш І Н Ѓ Т О Н , 29. грудня. — Організація „ С л у ж б а НародР е з о л ю ц і ю прииято б е з од
ся протягом т р о х л і т від їх приносять вістки про страшні права проти торговця старинностями за обман.
ного Законодавства", котра повстала на початку с ь о г о місяця IHORO г о л о с у проти.
привозу в краю.ХЗ огляду на т е , ' б у р і , лютуючі на Атлянтійськім
На суді аиявилось, щ о він підробляв СТЕРНИНІ меблі, днна відбувшійся у Вашн.гтоні конференцій радикальних членів
однак, щ о І л і о д о р продав іко- Океані. В-иятницю, приміром, валн І порцеляну і продавав по високих ЦІНАХ подорожуючим
конгресу а на котрої чолі стоїть сенатор Л а Ф о л е т , О г о л о с и л а ,
т а її прихильниќк в сенаті та палаті п о с л і в зорганізувалися
ЗАСУДЖЕНИЙ НА ХОДЖЕННЄ. іьу^іце д о -місяця, т о він о б о в я - ! приїхав д о нюйврськоТо поп- Американцям яко оригінальні старинні річи; з б е р е ж е н і ' ц і л и заний заплатити ало.'^На-се і - . т у корабель ‚‚Манджурія". у- ми віками.,
в кілька законодатиих комітетів; a i d мають розглянутися над
л і о д о р заявив, щ о в і в ' ве `має весь вкритий л е д о м , персбувДОРВИ
Згіавці кажуть, Що в лондонських торговцях старинностяпотрібними законодатішми реформами, щ о мають бути внеІнввііь 80 щнгНв, б о всі грОші,^ШИГ б ^ р ю . 'викликану вітрюгою, ми є 60 ,, п і д р о б л е н и х „ ст^ринностий".
сені вже в нвйкоротшім часі.
,
СтаІ№овнй
суддя
lOiapeirj одержані з п ^ д а ж і Ікони т а } т о д у в зі скороетю 100 миль
Таких комітетів є шість, а саме: комітет д л я рільництва;
}Џерг в Wlfeci, індійаа. судіте; хреста, видав на прожиток для на годину, іїаснжирн иажуть.
для праці; зеяАзинць та мореплавства; природних богацтв;
ІГаврея 'Вона аа крадіж авто }себ? та рідні.
( щ о від хвилі віітугілення на ќ о КРЕДИТНІ; т ^ . ^ р ^ і г г е т д л я ПОДАТ$у.; - ` `
jkd6wH МЕБОРА міста.
'
ра'б'е,іь д о с а м о г о придалення
М О С К В А ‚столиця МосковщицНд ^ . грудня. — МосцовО б в а л о в а н и й признався
НД МІЖНАРОДНОМУ
гькі большевикн хотять створити ^ д у . ч е і і і . Держави Народів"
УПНЛІВ. Ь.уіькох моряків пс
Ьнйй, -іТедег н е л и ш и л о е и йі.ІЗ
сильною
цеитрольйоіб (осередиимМф Аівдою а- Москві та
ЧКЙѓб, хиби -вйвИавппя^-сЛжадотиягкь.тімесні іумц^дже-j
ІЧНОМУ КОНГРЕСІ
місцевою самоўпразою для ПООДИНОКИХ країв.
^ Т д а д н а и 4 и Н я і М і ^ ^ Л і г и ДЛЯ П р о м и с л о в у - 4 ^ - , ^ К І
б вііі має еплќидіВ ЛИПНІ місаці-й сг"мшці А р - jw-тнаслідком' бурі.
Такий
план
еони видвнгнулн на „всросійському зїзді с о н И і у л и в К. ґолдеи, президент 9-гр. округа май- 'JTH в^ткщмі- Н а просьбу обжа- гентини Еіуемо.с Айресі відбувЗ Гамелтояа, на ос`тр'ові Берз і з а я в о к , шо майнерська юні я виготовила за- л о в а и о г о суддя, л $ м я к і звіліН
99^.``
'
міжнародній
`юридичний Муді. доносять, щ о дасажнр
Один
больиіевицькніі
делегат з т о г о приводу па зїзді
нив fittw - в і д ілаіфЧіірг KAPFLRJконгрес В ньому взяяі^иучасть їс^яогй.гісог^ель, ,;Щ0Яаі-р". і .'
v..-:
ГЃ.
ІіоЛалнІ т в е р д о г о та м я г к о г о вугля за 4 % ЃНА усл.Ммг.^іио через `ціяі три- предетййники іфяяітчінх т д в а ІЊШ
№йл Стім' їШгґ Ко.``.
^ьніе^ЯКв зачали^ 18 етейтаИи, а теИер має 48. Ми-ж зЯЧНШ Ш И
f
^ ^ Я ^ ^ н ^ з а р н д . с.тідукий рокіі він не б у д е ку- ряств та ^асоціядій 2І9 наш'и й Ідучи із Звхідннх ІИДІй-^о
рнти, б у д е хбдчіти кожДої вѓ, держав. Як представник Укра- :В)?ї Ш к о т і ї , о Ш , з а г і а а Ш б ў ` g W a O і ` 12-вЮ ч Н с т м т й Ь - ў с і л ѓ о людства 1 3 7 - о ю чТстииою
ділі д о недільної школи, а хоч їнціь на коигресі.` брав'-.участьі‚рсЮг -на сќадах недалеко ІІДІ земської кулі, тож хто може знати, де ми скінчимо?"
И тому ноИОМу пляиі е гадка викинути назву „РЬ#іГ, а
,рда Яімісяиві д о церкви, т а б у - адвокат Л Расторгуїа. ЏнЃі Бермуди. І^вр?вбель манно тяж-;
(ДОВШИЙ час живе в Л о я д о й і , я- кого ушкодження
потрафив заступити ЇЇ іншою, загальною. Покищо ті „Злучені Держави
В А І Ш Н Ґ Г р Н , 2ft ѓ у ^ Љ Є Ѓ - - В с і йМАрмканськІ корабельні д е давати віДИОаіаНе %держайСШЃ'^`^ОМол
гтИЃЬдіі" нема#Н-МЄ а М о д н о ї ані д р у г о ї нак я ѓ мав мйідат втд. уряду У , Н .ідобутися зі скал та сплисти' непідпрмемства предл-йкияи еігілЬМо НаЙВИ-ріому С у д о в е З л у - нс сйому ТрНйітному сНгіеви,
ОбткалоИаний згодився на^ Р. і'від Київського гтрайннчогд'Іза на море. З пасажирів ніхто зви, а тільки зватн-меться „Об'єднана Соціялістнчна СовстсЬкі
чених Держав просьбу о дозвіл важення та іфюдамрир
РепубликЯ''
Я
б
о
ИОДІОНО,
а л е тЯзнМше назва може зміннТись' '
підчас
приѓвідќў
не
П
Р
вирок, а суддя завісив вязничу. Товариства. Незалежно виГ'нііголічних напитків на повнім морю на тій основі, ЩО ас
К о л о 8-ої кодиии- в. пятеиию. на б і л ь ш е загальну.
- сѓупів на конгресі Д.
кару.
сього заборонити, т о всі яасажири будуть
їв
умістив
ряд
с
т
Я
Ї
т
е
^
ї
^
й
я
!
р
а
н
о
насіѓла
.^ІчлтюТка
депеяіа
З міста Джерзівил, Илиноі"іс,
раблк.аи з в е л и к о ю ш к о д о ю д н я
доноѓсѓѓь знов, ЩЄ місцевий (чених українській справЃ в мі-‚від капітанаЧоваровОго ќоравТ О К І О , п о л и ц я Японії, 29. грудня. — Снбірськмй о т а м а н `
СўДЯЯ -Іе^іікя 'Яв к о ж д о г о . пу- саевихчасопис.тх. Расгоргуєву л я ‚івЧаямотора", іеотриП пахоСеменов заскаржив д о тутешнього суду Москаля М н х а й л а
{йивйоі'б^без в и н я ч ќ о ї кдрм ВИгІ(а й о г о праці багато д о п о м і г дИЃЙся вких 60 миль від відїзВА!І1ЙГТОН, Я А . ѓрўіѓне. ^^Ш^ђіпІ^рсткй і ф о ^ І в , ' ` H A K A A ^ ^ j o O o e a a o f j иісиевий п о е т й-політнчмий ді- д ^ ^ о н ю й о р с в и о г о порту, ш о ! `Павловича Сошіцііна о віддачу грошнй. Він тому 2 роки иложив був на й о г о імя в тутеюж,ому банку гроші, з яких ш е о торговлі ШШ
ит осйтЛА
љ^'зт^ьрйшіЩтмську OMfattr в К л џ о квждаѓяг; дня, яч Зовріела де Сен МарТІй, я, й о г о кораблеви грозить ск#рг
сталось ІДЮОЛЮ єн (ЏОЦ№ь Т е о е р { ^ ц и я г і н н е хоче СемегчгтЖ'к-тШЯ№,
ш о ІЯЏшШфНт
зовсім т мають ХОДИТИ ДО UCRKBH кождої неді кий анявив с е б е гфихильняком затоаденнв в ^бурлявім о к е ^
Нову
віддати сих грошнй, кажу^и, ш о се н е й о г о власяіст.. ..
змагань . ^ ^ а д Ц к о е ^ о с а з І с посиіе на час й о - '
и і й Г Ц и дивитися безнадійно на т о р г о в л ю в слідуючім році. І г Т а здавати І с п и т з ^ б і б л й щ о ! в н з в о Л ь н и х
W E р о с і й с ь к о г о народу.
На яўџ% м і и і а е р с - а а т о р г о в л і Аме.рИим'зг#^.`В}. НВАЗ; році

ЙДІМ З КОЛЙЛОЮ ХАТА ВІД ХАТИ.

АМЕР№ЄАНСйСІ ДЕЛЄГАТИ В ОБОРОНІ НАЦІОНАЛЬНИХ
МЕНЬШОСТИЙ В ТУРЕЧчШ

В АМЕРИЦІ"

р

Ш И Ш И й '

и

С

д

н

я

и

и

в

м

о

АМЕРИКА Ж ВІЗЬМЕ УЧАСТИ Б ЯАР№ЬШ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПЕРЕД НОВОЮ АЛІЯНТСЬКОЮ КОНФЕРЕНЦІЄЌ) В ПАРИЖІ

АМЕРИКА БУДЕ ВІДНОВЛЯТИ
СВОЮ ФЛЬОТУ

СЕКРЕТАР С Ш У Ш Ш ПОШЖУ
АМЕРИКАНСЬКОГО УРЯДУ

1

(

-

п

і

с

л

я

з а к о н а

в

о

н

н

н

е

ПРОДАЮТЬ АМЕРИКАНЦЯМ ФАБРИКОВАНІ

ч

л

у

МОСКОВСЬКІ БОЛЬУ ЕВИКИ ВЎДУЮТЬ.,.

1

і РАДИТЬ АМЕРИКАНСЬКОМУ НАРОДОМ

;

Г

і ь к

:

г

ІСЬКІ КОРАБЛІ ДОМАГАЮТЬСЯ ПРАВА

о т е

в ш

'

НЕ ХОЧЕ ШДДАТИ СЕМЕНШ Г Р 0 1 Ш

; і

1

г

:

С В О Б О Д А , В Т О Р О К , 2-го СГЧ$Я;

"SV0B0D4"

(LIBEETY)

1923.

І

S

i b її розвні-кові, б о п р и тако- країцських Х л і б о р о б і в —- Д
Д е - ї)м
мос 'Ло)іб о в я з к о н и х відділів в
у складі.редакції м о г л и п р и й - м о к р а т і в . Ц я партія являлася н о ї освіти, к о о п е р а ц і ї та госп..
мати участь найріжнороднійші н а й б і л ь ш певною з національ- дарсгва, містив ў с о б і прекрас- літературні сили, які тільки но-державницькойо б о к у , але ний відділ літературний, в икоспівчуваяи селянству. Одначе,
д ь великий 'зовсімѓне к о - м у п о р у ч творів відомих писі.
(Журналістична
замітка).
Ще
з-за часів столипінської л-к тенленькі посади в ріжних через якийсь час перевагу взя-.рисѓувалася симпатіями серед менників, містилися ліпші зразutm BY EAITO-TAI C - — Ю Ж
партія С.-т-Р., під значний р о з а г і т о в а н о ї селянської маси, ки сучасної народньої творчо
реакції жива народня Думка уўстановах „ С о ю з а Ґарадовгь"і ла
Entered aa Second Сіам Mail Hatter at the Peat
Jereey
вперто шукала с в о г о виразу і.та „ С о ю з а $ е м с т в ь " . а в тойже вплив якої попалд й сама „ С е - ч е р е з - ш о саме не мала п о с п і х у сги.
City, N. J. от March 30, 19U, under the Act of March 8, 1879.
м
менше популярним 6VB
раз у раз знаходила ' й о г б в час конфіскували навіть укра- доспілќа", а з т о г о часу газе- й ця, прегарно редагована, д і й Acceptance for mailing at special rate of po-tagi
формі друкованого слова, хоч їнські черенки. Нарід х о ч і ба- та д о деякої міри стала^,есерів- сно селянська газета. Т е , щ о ' т и ж н е в и к П о д і л ь с ь к о ї Народ
1108 of the Act of (October 3. 1917. autbori-ed Jury 8
н а не б у л а о р г а н о м гетьман- ної управи „ Н а ш е С е л о " ,
як воно переслідувалося. О с о - чив це все, та не д у ж е р о з у м і в с ь к о ю " і т и м самим стратила
SUBSCRIPTION RATES.
своє
значіння,
яко
с
у
т
о
се.аянї
влади,
щ
о
їй
не
раз
закипочав виходити в сереидні 1917
б л и в о важко п р и х о д и л о с я у- і покірно приносив себе в жерПоодиноке число три uerfm..
Three centa the copy.
с ь ќ о г о органу. В числі співросоціалісти, с т а л о ясним року, к о л и в Камянець при її
І ".001 країнському селянству та робіт- тву М о с к о в с ь к о м у М о л о х о в і . . .
One year
I 7.00 На рік
Six months
І 3.75 На пів року
F 3.75, ництву, яке довший час
Поляки і коли
ніяк
Т і л ь к и вже революція при- бітників „ Н а р о д н ь о ї В о л ґ ' . б у - л и ш е т о д і , к о д и т е т ь м а н п о к о - шли
д о М о с к а л і в і Директо'ріќ ся „Світова Зірниця". Щ о до
Three months
і 2.00 +Іа три Miami
І 2-00 не м о г л о спромогтися на свій несла оздоровлення недужім і ли — М . - ГрушевсЬкий, М и к о В Джерзи Ситі І ааграницею.
Foreign and Jersey City Rates.
власний орган. Р е в о л ю ц і я 1905 висунула їх на Поверхню т о г о ла Вороний. Г р и ц ь к о ' Ч у п р и н - , р о з п о ч а т а с в о ї змагання „'Се- змісту „ С е л а " , т о воно далеко
One year
.410.00 На рік
ЯІО.ОО
Іка,
П.
Христюк,
М
.
Ковалев‚-янсьКе
С
л
о
в
о
"
о
д
в
е
р
т
о
вистувступало
перед
„народною
$ 5.00 року, яка все-ж таки дала деSix months
% 6.00' На пів року
ський. М . Ш а п о в а л і б о г а т Ь и н - І
' п р о т и гетьмана, а л е про справою", але з а т е чудово н
які „ с % ѓ б о д и " д л я інтелігенції,
. . тШ t it 1 IJ ФП №МЦІ
в г г а м я і ц ^ л я н и н а ,й робітдиж.аісправжнім творцем революції, иінх н і - д м и - j
ДДЙ2-. т'
з- У
з г а д а т т і ^ о Д б н р а л о на своїх сторі'нках ж н
8а кожду si ііну адреса платиться 10 ценггв.
иків ттрбгяадських` діячів. А- . . коли викидалися
мілі
т я . П о д о л і ї , освітлюючи
залишила спомини про к а р н ї і б о про революцію тоді менше
Телефон „Сі ободл"і 498 Неntgomery. Тел- У. Н. Союза: 1888 Montgomery. експедиції і під вражінням цих;всьог`о думали якісь там .‚пар- _ е. всеж таки, б і л ь ш і с т ь її спів- народних г р о ш е й ріжним пар- ітереважно з національної точробітників складалося з само- тійним „ ж у р н а л и с т а м ' ' на Мі- Лхл `погляду.
споминів ніхто не насміявся ви-.тії", виключаючи бо.тьшевиків,
го селянства, яке численно г о р - дання якихсь невідомих нам і
совуватися наперед, б о ю ч и с ь ' к о т р і завжди заявляли
себе
Тижневик „ Н а ш е С е л о " , при
нулося д о с в о г о органу аж д о досі „ с е л я н с ь к и х " та .‚робітни
3 Канади належить вяашям гроші лише на т. зв Foreign Money Order.
опинитися д е н е б у д ь на Кам-, активними _ революціонерами'.
ближчій участи В. Піснячев
того`часу, заки не р о з п о ч а л и с я
їх" газет.'
З р о з у м і л о . ' щ о селянство з перд а т ц і . а б о на Сахнлині...
Адреса: "8V080DA", 88 GRAND STREET, JERSEY CITY, N. J.
ріжиі ‚‚партійні д е ф е р е н ц і я ц і Г ,
П о д і б н е щ о с ь д і я л о с я з ви с ь к о г о , не'дивлячись на те. пю
Тільки вже в 1909,році, коли ших-же днів революції, яко рс- які відбилися на напрямі ‚гіа- данням ‚ с е л я н с ь к и х ' Газет H I виходив у такому „міжнарод
став ширшати
кооперативний волюційна 'маса, стало на чолі родньої В о л і " Почавши з га- провінції, які в б і л ь ш о с т и ви й о м у " місті, як О`деса, на про
рух, з а в о р у ш и л о с я селянство і всього національного визволь- сла' „федеративности", неспо- ходили к о ш т о м повітових ор- тязі о д н о г о (1918) року своїм
істнування зумів стати досить
звідусіль почулися г о л о с и про н о г о руху, стихійно прямуючи дівано п р о г о л о с и л а гасл'о „саФОНД НЕГАЙНОЇ ДОПОМОГИ РІДНОМУ КРАЄВИ.
своєї Державности і не йо- мостійности", яке пізнійше б у - Ганізацій . ‚ С е л о с п і л к и " , а б о — ` п о п у л я р н и м j i o всій Україні, занеобхідність селянського часоповітових ^народних^- ( б у в ш и х
Українські громади в Америці! Бороніть Рідний Край, па- пису, який разом з тим засту- го вина, коли кепські проводитаких
замінене
г а с л о м ‚‚радян- з е м с ь к и х ) управ.' Таких, с у т о вдяки співробітництву
рі
завели
на
манівці
і
п'окинувідомих письменників, ЯК Д О
ства", щ о одначе не виявилося
м я т а й ї е на Ф о н д Н е г а й н о . Д о п о м о г и . Складайте жертви г р о - пав-би інтереси і робітництва.
тепер на поталу ворогові сталим і вся справа закінчила- селянських, газет на провінції О. Л у ц е н к о , С. Ш е л у х и н та б о Першим таким часописом б у в
б
у
л
о
б
і
л
ь
ш
е
десяти
і,

як
неї
мадно і сейчас, а шліть їх д о :
гатр mi., літературних сил. щ о '
селянсько - робітничий
тижне- Т о д і - ж селянство б у л о міцним ся ‚.отаманством".
Г о в о р и т и не дивно, — б і л ь ш і с т ь з
D I P L O M A T I C REPRESENTATIVE O F G A L I C I A ,
надсилали свої праці з Київа,
вик ‚.Слово", який виходив у ціликом чорноземного грунту про ‚.Народню В о л ю " , це зна
в и х о д и л о в 1918 рОці. с е б - т о в
Київі під редакцією в і д о м о г о а тому гостро відчувало свої ч и л о - б —: говорити про стано
411 Southern Building,
_
Washingtcm, D , C.
часи „гетьманської р е а к ц і ї " . - .
Тижневик „ В о л и н с ь к а Народдухові
потреби
і
нашвидку,
якпублииіста С. Петлюри. Одна
вище самої „ С а м о с п і л к и " , яко За деякими винятками, все це
ня Ґ а з е т а " головним чином' з..че, цей тижневик не проістну то д о з в о л я в революційний час, політичної організації, яка на
був зіпсутий папір, який неми слутовувала тим, щ о широко
вав д о в г о , б о л о м и м о т о г о ^ щ о старалося задовольнити їх. Ц е протязі 3-х літ революції все
лосердно задруковувався ‚.по освітлювала бо.гату минушііи
юву таки п р е с а . . .
на н ь о г о як із „рога достатку"
йшла за п о в о д о м Парт'ії С — Р . е з а м и " містечкових паничів та
Й ПЄрЄКОИуЮЧО наАле ра'нінш ніж говорити 'про хитаючись між її ‚.течіями" тс
сипалися адміністративні кари,
бсзлчдними передруками із ки- вертала заблуканих Волшоікін
З міста ІІетерсону в стейті Ню Джерзі, котре прозивають він б у в занадто о д н о б о к и м , по knpecy нашого селянства рсво- на л і в о , т о Н'а право, ніяк не
ївських газет, які часто наріка- на ш л я х національної свідомо
також шовковим містом, прийшла вістка про нову с п р о б у по- павши під вплив партії укра- Ілюційної д о б и , мушу згадати можучи знайти власного г р у п лн на провінцію за „невміле ви
сти. Низка спеціяльних розві
.-D.,, котрі вироби-і ще про один селянський часо-;
Тримаючись гасла „ ф е д е користовування" їх м а т е р і я л у „
лагоджеиня непорозумінь межи підприємцями та робітниками. їнськи;
док з м и н у л о г о Волині, а також
стовувал
його; для своїх ...цар-, "ис._який.почав своє -стнуван- р
с т н " на протязі майже
З таких провінціяльних газет довгий ряд народних легенд т.
Сущною частиною нового пляну е комітет, зложений з 25 предня ранніше всіх цншпх селян '
,T
,
^
„Народня звертали на себе увагу — „ М о - переказів, які знайшли собі міставників робітників та 25 представників фабрикантів, який тінннх цілпй
Більш вдалим, б о цілком без - ських видань і який зявився під в
початком 1918, року
щоденна селянська Газе- сце на сторінках „Волинської
має рішати всі сусперечні питання межи о б о м а сторонами. партійним,
був
суто
селян ? революції і ісѓнував ще нагрунті самостіййостіі, т-а в Житомирі, „Рідний Край" Народної Газети", зостанўѓься
План ріжниться від подібних плянів, заведених попередно в ськнй тижневик . ‚ С е л о " під р е - і
-тітку
року, коли вже
ч о м у підчас першої ґазета повітової народньої. у- назавжди
цінним
матеріЯЛОМ
деяких-других промислах, тим, шо ќромі представників р о б і т - дакцією прбф. Михайла Г р у - г
істнува.то ні одне періОДИЧ-, б о л ь ш е в и ц ь к о ї навали на Ки- правн в І`адячі, (двічі на тиж- іля
м а й б у т н ь о г о історика населянське видання, шо пов- ,
і
революційним
редакцією
відомо ш о г о сучасного життя.
ників та фабрикантів мають до комітету входити ще представ- шевського, який' стан виходити
1909 року і п р о ї с т н у в а в ; ' Т ?
революції. П р о . . с в і т о ; р
, податися в мандри і пе письменниці
Олени
Пчілки)
, ^ ж и ( н ' „ п у 6 л и ч н о ї опініГ' (також в числі 25 л ю д и й ) .
Тижневик „Чернигівська Земс називався и е н - р
-.
Житомира, ди ‚Звенигородська Зоря", у Зве
до весни 1911 ро'ку, коли підчас V Зірницю'
ська Ґ а з е т а " істнував літ 10 з
Ціль признання представників „ а у б л и ч н о ї опініГ' очевид- Шевченківських свят був з а - І
. Р
можна говори :
шість чисел. З прихо- нигороді і „Провесінь", у Л о х
перед війни, але став літерату пна: При подібних попередннх спробах комітети, зложені ви- критий ho роспоряджению Ѓ У - !
''Того ніяк не можна з а ч и с л и - і
вс:ро-німецьких виці. Цс б у л и дійсно селянськ
но-просвітним часописом ті.тьключно в підприємців та робітників, б у л и занадто розділені бернатора за ВМІШЄННЯ „краз'`аданих селянських в і і - ї
повернулося д о Київа, часописи, які ч у д о в о освітлю
ки під час революції. Д о тоодначе, не можна в і Д ' і д підчас гетьманського пере вали потреби місцевого життя
на два противні собі табори; одна сторона підозрівала кожднй мольної статті, якою и л я л а с я і Д ^ '
-о-ж часу, крім п р о т о к о л і в земінформували
р о т у була закрита з наказу а також д о б р е
крок другої сторони, унемождинляючи порозуміння. Таку сама звичайна біографія Шев- мовити йому в де яких користських засідань та
офіційних
ченка. Цей тижневик б у в одним
наслідках н о г о ісѓнування 'міністра внутрішних справ Іго своїх читачів про те все, пўо
ю п н с і в статистичного відділу
практику, приміром, перейшов промисел відливання печий,
з найбільш вдалих і "залишив' `З - ініціятиви
невеличкого,
Кісгяківського.
редакцій- найбільш цікавило їх т о д і .
кореспондентів,
НІЧОГО ИНШОГО
в якім робітнича юній та товариство фабрикантів ше в 1891. після себе незатираємий слід н л у р т к а польських панів укра'' '
не манно розграбувала .‚дер^
ие містив у собі. А л е з початИнше
п о л о ж е н н я , зайі
році згодилися рішати непорозуміння межи с о б о ю на спіль- памяти селянства, яко один' п к о ф і л і в , ще з осени 1906 року жавна
вапта".
„ С е л о с ц і л к а " тижневики, відомі в більшости хом революції він основно иепім комітеті, зложенім з однакового числа робітників та фа- перших промінів світла, щ о о - ' с т а в виходити у Мотилеві на притихла, політичні проводирі під назвою .‚літературно-полі реформувався в народний п р о - '
брнкантів. Сю недостачу петерсонський плян хоче оминути в світлював злиденне й невільнн-`jПоділлю „просвітиний селян- якось стали осторонь, але се тичних, громадсько-просвітни
`иітннй
часопис,
залишивши
к ь к н й " тижневик ..Світова,Зір лянська маса на те не зважалг та економічних журналів", як тільки одну стару назву.
той спосіб, що межи робітників та фабрикантів, котрі з , п р и - ,че життя,
нкнй під " И Ц Я " , яку редагував
відомий н звідусіль чулися б о л ю ч і за- містили в собі літературні ма
ііис „ 3 ; сів"
роди економічних умов мусять бути с о б і ворожі, впроваджує
Так
як
майже
ціла
третина
- с ь о м у П о д і л л ю кооператор пнтання
куди ділася ‚.На- теріяли б і л ь ш с т а л о г о характе
міненою редаі цією став в и х ( ^ - І
уявляє
собою
ще один чинник, за який о б і сторони надіються, шо він б у д е днти
замість „ С е л а " , 'не зміг Т
Вплошшювський, люди- родня В о л я ? " . . Зважаючи на ру, ніж те. чим живилися газе -Іернигівщннн
ділити згідливо, буде мирити о б і сторони," буде немовби сма- проте замінити ного і своїм c v - ^ a надзвичайно чесна, працьо це, група співробітників з вла ти. З ц ь о г о можна б у л о спо- ібірну мішанину з Москалів, У країнців та Білорусів, то „ ґ а з е далеко не популярним
глибоко-демократична сної ініціятиви відновила її ви стерегти, щ о наш селя'нин б і л ь
ровило на карбах. В той спосіб робітники та фабриканти ма- хим.
дання, яко тижневої газети, я ше л ю б и т ь щ о с ь ст; є і поваж та" ясно заявила, щ о в інтерсзовсім витратив ту Сим Одначе, неясність становища
либ рідше зривати зі с о б о ю переговори, а тим самим стануть змі
латію, ЯКУ придбало серед се- н а й б і л ь ш о г о селянського пи- к;і виходила під редакцією Кли не, ніж те. щ о на газетярськім сах ц і л о с т і Ѓ української нації
рідшими страйки та локавти.
^
лянства ..Село", і так п о півто- ^аиия, як земельна реформа, я ма П о л і щ у к а і Сергія Пилипен- полі вважається „актуальним" б у л о - б б і л ь ш д о ц і л ь н и м перевести межу між цею з^біраниТакі надії покладають петерсоиські шовкові робітииі
ра-річнім ісѓнуванню. ..за о п а `" московська ортоґ- ка геть аж д о повстання Ди- або ..сензаиійним". .
ною та справжнім українсі.кпм
фабриканти на новий плян. Чи здійсняться вони, трудно скаматеріяльних з а с о б і в " я- Р-Ф"Я' якою друкувалася „Сві- рскторії. В часи Д и р е к т о р і ї
Такими виданнями б у л и тиж населеннєм, від чог'о могла буІтова
Зірнндя",
стали
на
перевона
стала
знову
щоденною
затн тепер. Л и ш е практичне жиггє може показати повні прак- ќось непомітно перестав вн.хо
невнки: ‚‚Народня Справа", ви
I шкоді пі розповсюдженню, `так Газетою, але вже немала попе дання Всеукраїнського с о ю з у ти л и ш е одна` користь.
тичну вартість пляну. Аж
по кількох роках досвіду б у д е
Ц і л к о м м о ж л и в о , щ о всі ЦІ
І т о поза межі П о д і л л я вона рсднього поспіху, б о в самі
земст: ‚ . С е л о " , видання поділь- видання щасливо істнува.ти-б і
можна осудити, на скілько петерсонський плян д о п о м і г до І
3 початком 1913 року захо Jмайже й не виходила аж до редакції перемогл`а
ської
народньої ўправії; ‚.На- розвивалися й досі, б о грунт
„Ліва
заведення п р о м и с л о в о г о мира у вічно неспокійнім шовковім . дами товариства ..Українській 11911 року, коли була перенесе чія"
і замість певного
ше С е л о " , видання Селянсько
самостійності!,.
стало
гасло ѓо Т-ва ‚.Самоосвіта" в Одесі для' ї х істнування б у в цілком
промислі. Нині, однак, вже можна сказати, щ о одна новина А г р о н о м " став виходити Н І Й J на д о Київа.
забезпечений, як би так не набільший по свому розміру „ л і
пляну б у д е без сумніву мати корисний вплив. Се постанова,
У Київі .‚Світова Зірниця" „влади рад", яке однак невря ‚.Волинська Народня
Ґазета"
тературно-просвітний
і політувало її істнування і вона бу.т: видання Волинської НароднЬО' сунула на нас московська орда
що в б о р о т ь б і межи робітниками та фабрикантами має брати тичний" тижневик ..Маяк", я змінила правопис на загально
негайно ‚‚ліквідована" в пер Уцравн: „Чернигівська Земська зі своїми „ с і л ь с ь к и м и , комуніприйнятий
і
значно
покращала
участь і широка публика. Д о б р е буде, щ о „ п у б л н к а " , чи пу- КИЙ
стамн" та „больіііевикамиу", япризначався для „селян
(з боку змісту, друкуючи пре- ших-же днях „радянської вла Ґазета". видання Ч е р н і г і в с ь к о ї к а - р о к л а л а всьому трагічний
блиниа опінія, яка не один страйк рішила, б у д е вмішуватися ської та робітничої" ІНТЄЛІГЄН- ,
ди". . . Як за гетьмана, так і зг Народної Управи
кінець, зруйнувавши , міста
іОдначе цей ч і с о п и с 6vn
Р
народньою мовою сть. большевнків. редакніннс май
на б у д у ч е більше, приготована до рішення таких питань. Місто ції
Недивлячись на те, щ о всі
знищившн села д о т о г о с т у п т і ,
но частково б у л о -лтрабоване
уривкових вісток, схоплених тіа похапци в час страйку з газет,
видання
видавалися
коштом коли навіть не може бути її и о червоноармійцями. а частково
івичайно ворожих страйкарям, стане Спокійне інформованнр,
офіційних установ т. зв. народ- вн про яке-б т о не б у . ї о д у х о в е
іеренш.то д о розпоряднмостіг)
ньої самоуправи, всі вони були життя краю, не тільки щ о б ми
заздалегідне прнготованне та розважне важенне спірнихіппбр.тьшевнцької щоденної газенастільки орігінальні по свому мОгли говорити щ о с ь про сегань. Через те можна зрозуміти, чому юнія і шовкові ррбіт- телігенти і
o p f f i X ,
^ - Украї'ні,
' ги ^Сільська Комуна", іЩ м^апо .всій
змісту, щ о кожду з них -прихо лянство. Селянство переживає
ла намір замінити с о б о ю „Наники згодилися на новий плян.
З
кождйй з них знаходив там; !?
: '
робила з нею те са
згадати
окремо, тим свої чорні дні. як переживало їх
родню В о л ю " . На щастя, неї і'ащось для себе і для к б ж д о г о ' '
иншими. . .
б і л ь ш е , щ о значіння їх д а л е к о в часи руїни, б о таксамо. як і
; „ М а я к " став „ с в о ї м " часові.Л
зети селянство рішучо не с х о б і л ь ш е , ніж тих видань, що- ма тоді, ніхто не є певним за сіюе
.сом. Маючи в складі своїх спінпочатком р е в о л ю ц і ї „Сві т і л о не тільки передплачувати,
'
і так само відбувається
робітників ц і л і м ряд в и з н а ч Зірниця' відновилася, я але іі навіть даремне одержува- .ти характер газети.
КО
Перше місце серед цих ви переселення з місця на Місііе
двохти;
літературних та с п е ц і н л ь - І
Двсіхтижнневнк, але за б р а ги, через щ о саме через два мі
1917 :яці вона перетворилася на о дань б е з у м о в н о належало тиж(Лист зі Львова до.Америки).
і НИХ сил. ніколи не закривав х о - ком читача вже 'в кінці
що відірвалися від св'
іерестала виходити. О ч е - фіційну газету -київського „са невнкові „ Н а р о д н я Справа", я- грунту і яких г о л о д .заставл
(дў м о л о д и м силам, що п о в с т а - 1 "
Д о Високоповажаних Панів: Впр. о . В. Т у р у л и , Вив. п. Івз- вали з народу, і завжди
видно бувші читачі вважали те- вєта" п. Н „Большевик'.', стала кий почав виходити' у Київі з йт'и напролом проти т о г о ВС.Ь
читати писатися
на Дашевського, Впв. п. Дмитра М о р о з а .
їм належне місце. Завдяки цьо-1 пер більш доцільним
виключно
москов- початку 1918 року і виходив го, щ о являється о с н о в о ю Йирською м'овою, не потрібуючи ген аж д о часу відходу Дирек- н о г о життя.
^
У -сиим
Сердечно дякуємо за дар $37.15 для „ Г о л о д н о ї України" му,^серед сучасних л и с ь м е н н и - ! . : і
ків раз у раз стріваємо таких,!'нулнм. якого так уперто при- б і л ь ш е завилюваГи д о україн- торії з Київа д о Камянця. „ Н а Отже, не диво, ЩО б ПІДУІКІ( П р о залучені гроші д л я живих г р о б і в (видавництва) ми інте- що свою появу на світ в и к л ю ч - І Р
,
Я$В ч'асопис. Щ е с ь к о г о селянства. — Д о укра- родня Справа", 'йдучи слідами
ла сама д у х о в і с т ь народня, я к о ї . .
ресованих п о в і д о м и л и ) . Саме нині виміняли їх і зараз за д о - но приписують „ М а я к о в і " . А - L F . ^ ,
, . '
"
ЬО
їнського селянства „влада р а д передвоєнного „ С е л а " та „ М а - не міг у б и т и навіть жорстокий
яка",
зуміла
не
тільки
зєднати
ірниця"
.появилася
в
Ка-і
де,
на
жаль'
великий,
цьому
платою перевели на д о л я р и , а завтра висилаємо живність` на
царат, а яку так вйжко пригнівесною 'вважала' за ' б і л ь ш
сописові не прийшлоси д о в г о мянці . П о д і л ь с ь к о м у
д о ц і л ь н е навколо себе всі визначні твор- тилп сучасна руїна під привабУкраїну, де Д У Ж Е Т Я Ж К Е життя.
стаўвати, б о вибухла світова 1920 p., підчас перебування там звертатися за
посредництвом чі сили центру, але й притягла ливими гаслами революції.
П о д а є м о Вам короткий виїмок з листу, який наспів д о нас
війна і московські сатрапи, б о - польських військ. На цей раз червоноармійських ВІДДІЛІВ; ніж до себе численну участь куль- ' Та як би не б у л о , але к о л и - б
з Київа:
ючися „мазепинства". в першу в ній ясно й одверто писалося;ітггли посредництві якогось там турницьких сил "ріжних місце- тільки зявилася з м о г а вільно
„Життя лорожіеї дня на день, бо транспорт погано npnuwc;, все внно- чергу припинили його. Гурток про „необхідність учитися
Ьіду кованого слова. — Власти- востей України, завдяки чому'
іять .‚білжа я -УКРІ'П'нії до Москви. Продналог дуже високий і хотя був де- співробітників, бажаючи не д о П о л я к і в " і завзято боронилися в о Ч і е й ' ф а к т протверезив „ л і в у стала дтайбільш п о п у л я р н о ю і! дихнути, т овсе це напевне від
пкнй врожаД. мало по залишилось у селян. Продають худобу, щоб за неї ПУСТИТИ д о руїни так д о б р е на
нтервси
відомої
організації т е ч і ю " селоспільчан і вони о р - досягала д о найглухііцих закут- р о д и л о с я - б знову, тим б і л ь ш е .
не платити налогу. Вигідно мати землю в пять десятин, а хто має більше, лагоджену
Р
й о г о сягає в г л и б і . .
справу,
пробував польських панів п. н. ,Slraz kre- ганізовано подалися д о Камян-( ків навіть В о л и н с ь к о г о П о л ' і с - і
туй май.кс все отдати мусить, бо налог взимаеться по нрогресії. Селянин, замість-‚Маяка", видавати тиж
З л и ж ч у участь в співробіт- : Р о д н ь о і д у ш і , яка щ о й н о іюПідчас ВІДДХОДУ тюль
де в часи н а й б і л н і ю г о р о з шо зібрав 240 пудів, повиіен віддати 200, та` ще масло, яйця, сало І т, п. певнќа „ З г о д у " - але вже на дру- ських військ, разом з ними ві- ЦВІТУ т. званої ‚'‚отаманщини" ництві, яко члени редакційного
'в'Дчувати себе, і ко.та я
Стогне Україна, а' маг.ДЦЕН на Мставах повні товару, а тільки Жиди мокомітету,
приймали:
В.
Д
о
р
о
"
,
У
недавно минуле у
д
і
й
ш
о
в
"
д
о
ЕІаршави
і
редаквідн'овили і „ Н а р о д н ю В о л ю " ,
гім числі при'йшлося залишити
жуть купувати. МЃосква"TU
Бердичевом'). Платня зд і)Л8ЧАННЯ
селянської
прес'и,
цю думку., i так настав довгий тор .‚Світової Зірниці"...де не- о-ГРЯ з новими`-гаслами згада-J шевич, С. Петлюра, Ш а р а в страшно високо — 300 .адджіл_Н_іие''студснтство цілксоі не Щ№Лф робню ч н о для того, що в
ної' ‚ютймагіщинн" ` НЄгіб^іітнсІ; ський', О . Янко і К. П о л і щ у к '
реріод смутку та печалі народ- ребувахт і досі, почуваючи
ти. На посаду вступитЯ не мйжтг$о всюдн скорочення штатів, з дому гірицьоїѓколи, окрім рознуздано - - бе .‚тіЛьки п о л я к о м ' і Жалкую- скінчила` своє істнугіання середі Програмовий зміст тижневика м а й б у т н ь о м у це придастеся для
пезтн не можна, бо взято в прддяалог-га і везтиІ ітіжко ТЗкрім того дуже пебув
не
стільки`
спеціяльний,
`
У
т
ь
її
відродити
стільки
змарновано
нечунаннх партійних інтриг та
диких, соромицько - б е з г л у з и розстрілями ўар. молові. Думали, ШО осеню буде крапе.
скільки .універсальний і помиЛьвів, 4. грудня, 1922.
загальної р у ї г т и . . .
дих пісень московської салдат' п р а ц і " . . .
Іні, н і ч о г о и н ш о г о не б у л о чуК о ж д о м у с в о є " — каже
Д о л я .‚Нагіьдньої В о л і " , я'к
Уповажнюємо Вас помістити с ю вістку в часописях, а м о ж е ти. Ц е ` б у в період т о г о д у х о народне прнслівля і й о г о як д о л я с а м о г б селянства.
вона поомовить д о милосерних сердець краще, чим наші с л о - 'вого присмерку, к о л љ не тіль-J найкраще можна пристосувати
б о г а т о світлих поривань, палІдо оцінки окремих селянських ких бажань ї відчайдушного
ва. Знн^Ііо, ш о і в наших Земляків у свобідній з е м л і Вашінгто-. ! ^ Л . : _ - Р
^'
'на не переливається від достатків, т о всеж годі не завважати`, свідомі одиниці, вже Починали видань, а о с о б л и в о тих, що``зя- захоплення, але за б р а к о м о с (сумніватися в справедливости вилися в революційні часи.
новію
провідної думки, за відщ о наше життя не в порівнанню тяжше, а нема дня, щ о б и не
своїх вимог і ѓкорилися жор-.,
Перше місце із усіх видань! сутністю ясно навѓченої мети,
т р е б а б у л о дати чи на вдовиці та сироти, чи на „ Р і д н у Ш к о л у " , стокій необхідности. П р б c v m
безумовно-займає щоденна се- все скінч#іося.,уцно.`..
чи на захоронки, Інвалідів, вязнів, яких тисячі поневіряються ц ь о г о настрою, який запанував
лянська газета ‚.Народня В о Не^менш сумна д о л я й д р у г о ї
по тиормах.
`
`
(тоді в колах української інте. ' ля", орган селянської'організаселянської газети п. н. .‚СелянСпасибіѓ за підмогу! Нехай Вам Б о г з і ш л е д о б р а стори- генції, найкраще може свідчи- ції „ С е л о с п і л к а " . основу якій ське С л о в о " , Що почала вихоти
стаття
вище
зга'даного
ре-!
поклав
перший
Всеукраї'нський
цею! П р о с и м о не забувати на нас і помогти перетри вати воендити скоро п і с і я гетьмансько
дактора ..Слова" С. Петлюри Селянський Зїзд, щ о відбувся в г о перевороту і завмерла в чане л и х о л і т т я .
, У
в московськойу МІСЯЧНИКУ' „ У - перших дйях травня 1917 року JCH повстання Д и р е к т о р ї ї „ С е
Клонимося низько і остаемо з г л и б о к и м поважаннем.
краииская Ж И З Й Ь " . в які'й він v Київі.
лянське С л о в о " в и х о д и л о дві'!
знаходив єдиний ВИХІД В переПерша редакція цеї газети чі на тиждень, яќО .‚Ііросвѓгно-'
Д р . К и р и л о Студииськия,^
мозі .л}усскаго о р у ж і я " . . . М о - Іскладалася наполовину з к о о - економічна" селянська, газета)
За Коміт'ет „ Г о л о д н і й Україні''.
}
(
сковські українржерр^ріДдісно Іперативних діячів та
членіві при б л и ж ч і й участи
Д.
хапалися за подібні заяви і о - Центрального комітету. „ С е л б - Донцова ' і носила на с о б і оз-і
Замовлення висилайте враз з грішми на адресу.
") Бердичіа звісний
повний Жидів.
х о ч а сприяли ї х авторам займа- спілкн", щ р як найкраще спрі наки явного впливу
У-!
K. Лавріиович. '

FOUNDED 1898.
published daily except
rand Street) Jett ey Ci
1 by the UkramU.- National AaaoctatioB. I

СЕЛЯНСЬКА ПРЕСА НА УКРАЇНІ.

н

а

ж а

ОЛОЕ OF

е

ІТЕГЕДПЛАТА

В О

с

д

ь

к

а

о

л

и

ВІДНЦВН.І.І

т н в с я

П И Л 0

Є

я

о с ь

v c i

б

л и

П А М Я Т А Й Т Е НА

ЩЕ ОДНА СПРОБА ЗАПОБІГАННЯ СТРАЙКАМ.

НУ ВОЛИНІ

а І Н В Н О

H C W )

о

ч

0 :

л

9

я

1

7

р

о

к

у

3

с

в і т ь

с

т

з

а

а

л

а

н

а

в

д

я

к

в

м

у

с

Л

в

Я Д С

и

и е

н

е

СТА

л

а

p

a

3

0

M

в

м

B

е н е

ч а с о п н с

і а с я

д

о

1 Ж И 0

в

и

и

ш

л

0

О

Ю

т и

д 0 М

т

и

д

С

З

Н

И

Х

)

а

о

т н с ь К і

а

ь

С

в о

н

и

х

р я

!Іа

ш

о

а

х

,

т

а

н

м

;

1

! І о з а

г

а

н

т

0

1

и

м

0

иа^ГРАМОІЧ

с

т

а

л

а

з

н

а

х

0

А

Я

т

и

с

о

6

в і

1

3

ГИНЕ УКРАЇНА ПІД БОЛЬШЕВИЦЬКИМ ЯРМОМ.

, т о в а

JHHX

р о к

т

с

т

P A

1 ц о

) И М

1

б

1

0 с

ч

у в а в с я

3 Д А Е Т Ь

С

Я

О

С

Т

,

Й

4

т,

v

:

щ о

к

о

1

н

ь

н а

ч

и

н

3

ІМИЛКНМ

t

т

а

є

г а д

к

р

а

к

а

ю

ш

с

3

ь

к

3

о

г

в и к л

7

т

и

х

щ

о

с х о ч

7

1

е

М

Н а

Н а

О Д І , я

а с а

а

л

е

:

;

І

З ТОГО, ЩО

ДУРА
ПАРТІЇ

АМЕРИКАНСЬКІ ВИДАННЯ.
Календар Українського Н. Союза КРАЄВІ ВИДАННЯ:
Календар „Просвіти" - . - Календар „Дніпро" - -' -- - КалєндИр „Будќка"
"5VOBODA",

83 Grand SL,

SO ЦНТ.

75 УНТ,

35 ЦНТ.
25 УНТ.

JERSEY CITY, N . J.

-

Ч. I,

СВОБОДА,

СЕ Й ТЕ.

^
З А Ч Н І Т Ь

К У П У В А Т И

1К подають комуністичні ѓаи, бо.іьшевицьќий
комісар
ннев мав таку г о в о р и т и на
вартому конгресі так ЗваноКОМУНІСТИЧНОГО чнТернаціоіў в М о с к в і :

2-ГО С І Ч Н Я ,

Х

Г

^

^

^

Ї

Ж

^

^

1923.

м

т

ш

ВИБОРИ

І

З

Columbia

!

STAR MILK

ч у в а ю т ь себе в праві судити та
Муніципальні ( м і с ь к і ) вибо!розстріляти . б у р ж у а з і ю , о ч е - , Р И в ' М а ш т о б і відбулися в ріжівидно українську „ б у р ж у а з і ю " , Н и х -мунїціпалах 1 9 : грудня. Н А
, с е б т о українських, інтелігентів 5. грудня в і д б у л и ся номінації
.ТА СВІДОМИХ С'елян. І ОДНО Й Дру- j „
;
довідуємося, `
,ге признає їм так званий к о м у -.
- ."Ч '
'ністичний Інтернаціонал в M b - м у н щ т а л а ь де Українці Етанов;скві. К о л и б однак, сей м о с А о в ^
перевагу, є такий: - г в
ський X Інтернаціонал ухвалив, -Кифрост — на війта Г. Р у д ь к о
щ о польська держава себто та- наконсілменів — М . Броставка, як вона є нині, сггже зі С х і д
д Паламарчук: І Петною Галичиною, осТзбнти, п р и - :
. . „
` г,
міром через відлу^еннє С х і д н о ї ( Р
Р=
Р
,
Галичини, т о тод'і члени „ к о м у - і Е Р — на консідмснів А . Гуцал
ністичної партії Східної Гали--і М . М у х а ; в Ф і ш е р Бреач —
чини'иімжлиби право П Р И З Н А Н Н І акоеілменів П'"Сен'ьКІН Ї ' М .
л

і

ї

х

я

1

В МІ

Т Е П Е Р

MAGNOLIA

Ногатий Інтернаціонал.

ВТОРОЌ,

к

Е

f

л и т ь

' Щ А Д І Т Ь ПРЕМІИОВІ КАРТКИ
І і а й б і л м в ї трудности Д о д н а
Н А ЦІННА П Р Е М Л .
В українська
газета
місто
^.пірсті.'' ѓінше „ т р у д н о щ і " )
Пішліть на котру н-`будь адресу на противніфсдрроні
раканського , к о м у щ с т н ч н о гірсміиової картки по ілюстровану лремійову ли-гу.,
руху полягают`ь в п р о б л е м і
„Виплатиться щадити премійові картки".
одженпя л е г а л ь н о г о з нелеFEWER, с
ЬНИМ. В А м е р и ц і ми маємо
І
нќий професійний
(трейд
ішин) р у х ' і комуністичну!
Ht АЛЕ гонорні. Біднота, АЛЕІЛ`ітичіга орґайізація, а справа
ітію зі с и л ь н о ю боротьб`о'ю
^
Р о б і т н и ч и х Рад — СЕ речі щ л
КИ фракціями",
ком ріжніг-Робітничі Ради М А
ІК видно, м о с к о в с ь к і р о б і т

Г о л о в н и й сук
ють ввійти В життє тоді, коли
п в и й ш л и ' з . четвертого коіістичного з ї з д у з вражійчі'мже головна побіда боль- настудить момент обняття ВЛАди. Т а к б у л о ВЖЕ раз у П о л ь щ і
і, Щ О б о л ь ш е в и к и мають в шевизму?
за уряду М о р а ч е в с ь к о г о . К о л и
риці величезний вплив І
Троцький каже;б і л ь ш і с т ь Є на нашій стороні,
мислових юніях. Вони пев
„Головним
політичним
затоді робітники мають право д о ЩЕ н ДО нині певні, щ о амеанські
трейд-юнії с е в с е І вданнєм п р о л є т а р і я т у завою- магатися уступлення буржуазії
вати політичну владу .
або зневолити и д о с ь о г о снЇЇ", б о л ь ш е в и ц ь к і .
ОНН й не знають, щ о б о л ь С е б т о щ о так г о л о д , біднота, я о ю .
піки се той хазяїн, щ о чва- нужда селян і робітників, голо`П р е д с : Навіть з б р о й н о ю снВСЯ б о г а ц т в о м на тій основі дова смерть міліонів? К о б и л н лою?
його сусіда чотирома волашень жмінка комісарів джаби
Обв.:
Так, навіть з б р о й н о ю
ОРЕ.
.
І
мала. Т о вже побіда пролєта- с и л о ю .
ріяту.
, '
П р е д с : Ви сказали нам, щ о
Большевики д у м к о ю
і мали наміру г о л о в н о ї зради?
ї х н і герої.
богатіють.
Обв.: О скільки ходить О ціСТЬ держави, ТО ні.
! І,і тім самім зїзді мав Троиь-ч"
донесень б о л ь ш е в н ц ь П р е д с : О т ж е СЕ не годиться з
пі перечисляти такѓ корисги з ких газет, на відбуваючімся у
Вашим
твердженнєм.
Л ь в о в і - суді громадки комуні- иншпм
іьшевицької р е в о л ю ц і ї :
Ви кажете: Ми не звертаємося
..Земля в наших руках; велн- стів мала скластися така розмова межи предсідателем три- проти цілости держави, тільки
промисловІСТЬ ми знаціонаб у н а л у та обвиненим К Р У Л І К О В - маємо намір повалити inpabv
ілвали; в наших руках переліянвкбуржуазії. З д р у г о г о ' б о сі.ким:
у
І средства; в наших руках
„ П р е д с : А л е вчера між нн- KV кажете, щ о все, щ о ухвалить
івнішна т о р г о в л я ; в наших
Комуністичний
Інтернаціонал,
КЛХ червона армія; в наших шим Ви нам сказали, щ о засе для вас о б о в я з к о в е .
ЇХ адміністраціяУЙ школа". вданнєм комуністів є б е з о г л я д ОбС}ВНЗКОВЄ
для
`кождої СЄК'
на
б
о
р
о
т
ь
б
а
з
б
у
р
ж
у
а
з
і
є
ю
,
з
уТрохи з г о д о м він д о д а є д о
тої
млі. Щ О селяни б у л и невдо- рядом як представником
П р е д с : Отже якби Інтернаці..ієні і комуністичної політн- б у р ж у а з і ї , і Ви г о в о р и л и , щ о
і : що кому'ністи б у л и приму- треба повалити прав.тіннє бур- онал ухвалив повалити польн: завести для селян нову жуазії в-тій державі. Т у т ска- ську державу, то чи се б у л о би
зане те саме, щ о надійшов вже вашим о б о в я з к о м ?
ономічну політику.
положити
кінець
Обв.:
Якби Інтернаціонал уТалі, немов для
пояснення час, щ о б и
оеі
перехвалќи про велику правлінню буржуазії. Д а л і ска-і.хвалив засади, незгідні
..мисловість, котру комісарі з а і ю . яким с п о с о б о м се все має'ними
прінціиамїі
комунізму,
ішоналізувади, Т р о ц ь к и й к а - І о у т и доконане, а саме черс: спроневіривбнся свої%; цілям"..
і, що б о л ь ш е в и к и не мають і р о а б р о е н н е війска
Обвиненнн Круліконськнн є
іпіталу.
Ірсз утворениє р е в о л ю ц і й н о г о членом „комуністичної партії
..Ми б і д н і " , — каже він- к о - ' т р и б у н а л у . Се в загальних рн- Східної Галичини", і й о г о с л о ітко, характеризуючи в л у ч н о сах п о г о д ж у є т ь с я з тим, ЩО Ви ва не можтьу н і ч о г о инчого
іслід
большеви'цької
полі-'сказ`али вчера.
значити, л и ш е таке:
ЇЌМ.
О б в . : Я сказав, що змагаємо,
‚‚К'омуністична партія 'СхідЧитаючи далі, так і видно: ДО організації, робітників. П о - НОЇ Галичини" стоїть за кому-

%

л

к

і

На лііад е прсдстанлеяа „КОЛЮ.МВТЯ" ҐрафоноляГ тип Л-2, инкінчена изір англІДського червоного дуба Й американського оріха.
Заосмотрена дсияіьма гарними альбумамн
на рекорди. Ціна S175.0O.
На право с---представ.--на „КОЛЮМБІЯ"
Графоноля, тне Ді-Зіг.Ввкінчена`ма изір черноною
їло і золтистргиѓлуЉї, пареного дуба
ЯЎ Іі
чого англМШОѓігУ^ба. Ціна S60.00.'

т

А Ш А К

1

А

0

В

Ч

А

В

Б

И

Ч

Р

И

В

1

н

но,

а

В , 1 , Т А

А

Н

Д

поступити проти н ь о г о .
і Р Ш Неґрич,
на консілмена П. Оліярник; в
Ось таке, становище в справі . __
Східної
Галичини
займають
.
v
лГ
члени
„КОМУНІСТИЧНОЇ партії
консименів
Юрко
Східної . Г а л и ч и н и " . Ось т а к о ї ‚ В а в р и к о в і М и к о л а Стебняк; в
політики придержують ті герої, і К р у з б у р г — на війта — Василь
яким українськіі наймитські ѓа- ТумЄнний і Антін Смеречанзети в своїй рабській присДуж`
ський, на консілменів — Яків
ностн для Москви посвячують
Бойчук. Іван Х л о п е ц ь к і , Стеф.
цілі сторони.
Вівсянські і С. Г у м е н ь ч у к ; в
Справді, бігла собака за воПлезент Р и в е р вибраний конзом,
побіжить за саньми. С л у сілменом через аклямацію
п.
нв раб Москві, послужить і
С о л о в і й ; в Р о с б у р н -— па конВаршаві.
сілменів — С. Карпяк. Ів. Вербовецькі; Ів. Г о л о в а ц ь к и й , С.
Ничак, Л . Процик; в Сент К л е мент — на консілменів М . Мерко. Ф . Г л а д і й ; в Ш е л Ривер —
на консілменів — В. Сорочуќ.
Д О
А М Е Р И К И
І Гаврилюк; в Спрінгфілд — І
3PTJ.5r.-b приготованій, ‚тепер спро
В. БоДНар, Г . Г: Василик; в
НАЛІПИ Ваші РОДИМН ДО З.іученн:
Давфін — на консілмена ПавДержав через КОУАЬ .MAIL
л о Савчин і Я . Ґняздовський; в
5НАМСННІА обслуга х`я українськії;
пасажирів; аобрнй жарч і чисті ка
Стюартборк на віЃща — Н и к о 6ІІШ для `ьсіх
.14 Ілюк і й о с н ф
КулачцрвЛУ.ЛЕ догідні, поспішні кораблі ча
ський; на консілменів — Ю р к о
Ткачук, В. Запорожан. Я . М и ORCA
китюк, Ю . Скрумеда, Н . Сопівннк і Ів. Трач.
п

т

о

в

в

н

ч

н

і

й

С

т

с

ф

а

н

С

і

а

ГРАФОНОЛЯ З РЕКОРДАМИ КОЛЮМБІЯ,
РОБИТЬ дім ПОВНИМ ЖИТТЯ
КОЛИ ВИ не Ї ОДНИМ з тих, то не збороняйте собі й свому домовії доброї музики, але сейчас ідіть до доставця Кслюмбѓї а він докаже Вам
як уміркована е ціна.. Запитай щоб переслухати слідуючі гарні кзвалдн й переконатися яка гарна музика чекає на Вас в рекордах Колюмбія
10 ЦАЛЬОВІ ПО 75 ЦЕНТІВ.
Українські поѓпурі Ч. 1
Колюиоія Ўкраїн-

Е 7751

PACKET

COMPANY,

S A N D E R S O N A S O N . INC., Агенти,
2 6 BRO.AW- , NEW YORK.
17 W . WA.HM.-TON ST., CHIOAO.
Y

Вселенная веселися.

ѓУкраїнські потпурі.

-

На мнсті. УКРАЇНСЬ4С

Ліоліггва з -Заяорожець за Дунаєм",
Д. Медовий, тенор.

ВНоть вітри.
Д. ‚Медовий, тенор,

Іван К'арась.

B яслах лежить.
Укр. Церковний Хор
Гадуйтеся усі люде.

І шумить і гуде.
Е 6032

Леон Тендлср, тенор
Зажурився чоловік.

пить рекрутація у Східній Галичині. Можна сподіватися С о доми і Г о м о р н ! Л^ої хлопці вже
такі (як и. Т о г о я не витримавби, якби мені прийшлося видіІ Роіатнншшіи я
ти м о г о х л о п ц я в тиранськім
війску. Не забувайте і чувайте
над нами, так як чували учеіціЗдоров би ТИ б у в мій д о р о - ‚ки над мука`ми Х р и с т а ц ' М о Ж е
гни М н к о л а ю ! Зовсім я несѓќу
дівався листа від В а с але хо-і
пропасти.
тяй.не б у л о підпису я Д О М І Р К У
вався, щ о лист від те`бе. Я д у ж е
тішуся, щ о ви там в А м е р и ц і
Ф О Н Д СІЧОВИХ С Т Р І Л Ь Ц І В .
ідет'е враз З нами. Д я к у ю вам
(Через „Свободу").'
память сердечно, але в однім ви помилилися, б о я не є
Василь Комар з River Falls,- Wis.
чальником" і не х о ч у б у т и ! рнслав
$2.01
б у д у я польським ііідхлібПопередив оголошено $9.50
ником, 'бо тепер ‚ніхто в нас не
РАЗОМ ЦІЛО
має права вибирати війта, тільпольські поліцаї. Д о р о г и й
Приятелю! О п и ш у -вам, яЌ ціФ О Н Д ІНВАЛІДІВ.
відбулися у 'нас-ті славет(Через „Сзос^дУ').,
ні вибори. Т о б у л и вибори 5-го
Василь Комар з River Falls, Wis.,
іадолиста д о „ с е й м у " а 12. паприслав
$1.00
долиста д о „сенату". На перПопередно оголошено $47.00
шнх 'Виборах б у л о 1 6 г о л о с і в ,
СПОДІВАЮТЬСЯ

!

Укрл Церковний Хоі

Д. Медовий, ТЕНОР

f

„ С В О Б О Д А "

одинокий український дневннк
у Львові
Адреса:.ЛЬВІВ, РИНОК 10.
СХІДНА ГАЛИЧИНА.
Передплата: 53.00 на чверть року;
$1.00 на І місяць.

Ірод цар.

Жидівка внхрнстка

ОІІГ'

STEAM

Нова радість стала.

Українські потпурі 4.2

ROYAL mail

ROYAL MAIL

Небо 1 земля.
Укр. Церковний Хоі

Е 7307

ська Орхестра

СОДОМИ

В

ГАЛИЧИНІ

ІГОМОРИ

іЬв у Казані; Татищев і Є р м о - г у м о р , чергується з нероб.тени І
Остались по Котляревським
ІОН`У Снмбірску; С т о л и л і н на
ірукописі: „ Ж у р н а л ь военньіх`ь
Іоволжї. Спомини тих часів
все р а - ! і , й с т в і й
2 корпуса
1806 г.",
іереповнені всілякими опові„Замі.тки о H T Ќ O T O P U X - ь народдунпями про зловживання па- гримала пробу ц і л о г о століття, НЬІХЬ обьічаях-ь", листи, напеіами ОТСНХ театрів для заспо- „Наталка По'лтавка" трнмаєть- ри, атографп, акти, які зберіга;оєння своїх пристрастей. Спі- си на сцені д о нинішної днини, ються
В Імператорській
пуіачки, артистки й танечниці от- вона не.постарілася и не з р о б и - бличній б і б л і о т е ц і в Петербури`Ккршосннх храмів М е л ь п о - ' л а с я анахронізмом. 1 Тсрпелиха
ієни б у л и прямо ѓўрисами й і Наталка і навіть Возний жиТа ще осталося д о б р е ІМЯ чоАРЕМНИМИ жінками панів теа- ВУТЬ до нині поміж нами, тільОВІКА освіченого, талановитоРОМАЙІВ.
і
ки може трохи інакше вислов-.
О, товариського і незвичайно
І на Україні б у л и такі при- іюють'Т.оші свої гадки й иочу- гуманного.
(4)
іатні панські теат'ри. Мав театп вання. О с о б л и в о Возний, цей
Це
д о б р е ІМЯ Єдналося ЗІ
Е Н Е Ї Д И " написав Котляревськи..Котляревський л ю б и в багато ,Оду д о князя Куракіна" ( 1 8 0 5 Т ) гр. Ілінський к о л о Житомира і невмірущнй тип чоловіка з при- славою поета, творця „ Е н е ї д н "
инський і князь Рєпнін У РОДИ
НЕ г л у п о г о ' і н е з л о г о .
штати, і вести розмови на уче- . дна театральні твори „Натал„Наталки П о л т а в к и " . С Л А В А
" смішного тим, іцо відплив від
С літературні теми. Л ю б и в ку П о л т а в к у " і „ М о с к а л я чарів Полтавщині.
росла І кріпшала. разом ІЗ роІсторії цих панських театрів с в о й о г о берега а д о ч у ж о г о не
У СЕБЕ погостити `добрих знаЄТОМ української о б н о в л е н о ї л і а", які Ї Ї поставлено у перУкраїні не маємо. Знаємо вспів причалити, як не вспів
І НИХ І занти-ѓдр приятелів. У тератури, котрої ВІН був р о д о . на сцені П о л т а в с ь к о г о театі.кн, шо для театру сврго су- ‚.ізза недостачі часу нічого д о сюди був він бажаним гостем.
начальником.
гру 1819 року. Театр цей б ў сіда Т р о щ и н с ь к о г о н'аписав Г О + Р Р О Г О з р о б и т и " .
Іюбнли й о г о л ю д е за гуманну
Р о к у 1898 відсвятковано по
аснованнн
старанням
князя
( б а т ь к о ) українську коме-'
„ Н а т а л к о ю П о л т а в к о ю " поа ІАЧУ, за незлобний дотеп і за
роковини
Іобаиова-Ростовського,- а К о - діір „ П р о с т а к " ' і щ о на виставах' к.тав.іуотляревськнй основи під всій У'кра'їні і.сотні
LAP ж и в о г о й к о л ь о р и т н о г о оРАЗОМ $48.00
гляревськнй принимав у` ньому й о г о бЧ вав як м о л о д и й хЛОтіець б'удівлю українського театру, першого ВН,_ЯННЯ!,,ЕНЄЇДН".
на других 11. Г о л о с у в а л и д в о ВОВІДАННЯ. А оповідати мав про
иву участь.
пізнійіинн автор „ М е р т в и х " . . Г н е і д о ю " поклав він у г о л ь На `памятку сотих роковин раки і Ж и д и , котрі мешкають
ПО, б о знав Я Ќ нсмож краще
П І о б як слід оцінити „ Н а т а л - д у ш " .
ний камінь під рідроджену у- рішеіЮ
поставити
Котлярев- у нас на селі. Із нас, Українців
ПОБУТ народній, за час учитеНА Ф О Н Д УВЯЗНЕНИХ.
сьќому памятннк у Полтаві. По- ніхто, ані оден д у х не прийшов
Іван Коілиревський б у в д о - к р и т с ь к у літературу,
ІЬОВАНН`Я проживав між пана- чу П о л т а в к у " треба пригадати
(Через „Свободу"
Працюючи над отсими б і л ь - сипалися д о б р о в і л ь н і жертви з голосувати. Заќ`Ќ мали бути вими-дідичами
а за
віисковоі обі стан т о д і ш н ь о г о театру в брим знайомим, можна с к а з а т и '
Василі, Комар з River Falls. Wis.
ппнятелем Рєпніна і ' д і я й о г о шими творами зібрав Котля- УСІХ сторін. С к у л ь п т о р Л . В. б о р и , то д о Рогатина прислали
СЛУЖБИ бував у п о х о д а х . Ку- Росії.
$1.00
Найбільшою
п о п у л я р н о с т ю аписав с в о ю „ Н а т а л к у П о л - ревський етнографічні магсрія- П о з ѓ и , земляк Котляревського, 2 компанії війска, а д о Страти- прислав
РИ'В, нюхав табаку, иноді грав в
Попередно оголошено $3.00
- перекладав на українську з р о б и в безкорисѓно погруддя на прислали на постерунок 15J
йшлися тоді так звані опери, тавку".
КАРТИ, а чарки теж не виливав
Була ще й друга причина, ч'о- мову байки Ляфонтена а також поета і г о р о р і з ь б и на теми йо- батярів з Рогатина, цивільних
і
РАЗОМ $4.00
' ІА комнір. Високий, огрядний, з яких за час пановання Алексан
прикрашено 3 гверами. Д у м а л и , щ о -хто
і він узявся писати драмадич- а ірранпуеЬкої мови: „Размьіш го творів. Ними
ЧОРНИМ волоссям, зі снідим, чи дра .1. на о б о х столичних сце
`
' ленія о расиоложеніи, с ь ка гранітний постумент, щ о підні- знає, щ о б у д е . А к о л о „ д о м у
СТО вибритим о б л и ч ч я м , позна- нах поставлено 135. В тім ори ні твори.
народного", д е б у в давно „раРосійські лібретисти, а з а ни- К И М Ђ д о л ж н о приступать к ь ) мається з широкої постави.
НА Ф О Н Д Ф Е Д А К А .
ЧЕНИМ віспою, уявляв с о б о ю ! ґінальних російських 45. А л е й
уш", т о с т о я л о 8 вартівників,
(Через „Свободу").
піп українського дідича-інтелі- ці російські б у л и з д е б і л ь ш о г о ми й композитори, чи може на- чтеиію и размьшіленія о Св. З
Памятник^ високий . сяжнів лопів, і 5 фір корціпанів на поГЕНТА, козаць'кого нащадка.
творами чужих композиторів, впаки, не вдоволялися виключ- вангелін Л у к и " , був співробіт пять, збудо'вано на колишнім
г о т і в л ю через дві ночі. О д е н І
о
російськими
темами
і
матиником
журналів
^„Соревнова
Був нежонатий: хатнє г о с п о як: Кавос, Т і т о в , Mifi.iep, М е Протопопівськім бульварі, щ о день т о д о щ з снігом сік так,
нами.
Вони
брали
т
а
к
о
ж
о
д
н
о
й
т
е
л
ь
"
,
„Утренная
Звілзда",

У
Попередно огоошено $171.60
дарство провадила йому .еко- йер, Ш т а й б е л ь т , Антонелді і
т е г і ^ зветься б у л ь в а р о м Кот- що коні м а л о не п о г и н у л и . Т а номка, М о т р я Векличева, ко- д р у г і , котрі тільки перебували аруге від Українців, ПоляківГ^раннскнй. В%стникт," і сати- тяревського. В і д л о н е н о йогоі кий б у в заряд з „ п о л ь с к е г о
досі З І Б Р А Н О $I7ZEO і
і ричного жуітнала „ М у х а " . Потрѓй він перед смертю і пода- в Р о с і ї і хіснувалися лібретта- Ци'ганів' і Ж И Д І В .
святочно` дня ЗО. серпня І903 р. ржоиду". Т і фірн б у л и на т о є ,
'
'магав
також
Бантиш-Камен
ми
російських
письменників.
Т
і
п мав с в о ю х а т у .
На свято п р и б у л и представни- щ о б и арештованих в тій хвилі
; тій. хаті в П о л т а в і , він лібрета писали: Княжнин, Пл
і від усіх з е м е л ь України.
відвозити д о криміналів. Так
ДАЛЬИІЕ працював ' НА7"СВОЄ'юІ`щеев; Малиновський, Губер,
асв „ м а л о р о с и й с ь к у оперу, К о ^.
Та
ше трівкіщий памятннк б у л о не л и ш е в нас, але по всіх
..(-неїдою". ( С П Р А В И В і П С Р Е Р О Г І З И К О В , Д И Ф О Н О В і другі,
зак-сгихотворець",'яка Т І Ш И Л А Був членом П е т е р б у р с ь к о г о зготовив й о м у Тарас Шевченко І селах. В Дібринові б у л о трох
Н а й б і л ь ш е написав ї'х князь ся навіть великим успіхом. Ша- Й
БИВ ТІ Т Р И пісні, Ш О видані б у Харківського,
ТОВАРИСТВА своїм віршом „ Н а вічну память арештованих:
Гаврило МельІИ Парпурою р. 1 7 9 8 і д р у г и м Александер Алексіевич Ш а х о в ховський українського народ- „ л ю б и т е л с й россійськой с л о Котляревському", котрий кін ник і Американ, т о й , щ о мешниланнем 1 8 0 8 р. в П е т е р б у р з і ікій J777-1846, звісний драма н ь о г о життя не знав, він б у в не несностіС, членом Полтавської
читься словами:
кає п о б і ч Ш к а п і о в о г о Василя,
В друкарні Івана`Глазунова і ЏЯ- тідчций письменник і театроман. справжній ‚драма W . . a
п'РЯМО Масонської л ь о ж і . Л ю б в и Кь
к
о
л
о
моста
і
Ще
хтосЬ третий.
"'Б'УДЕШ, БАТЕЌЎ `ттаііуійтії: " '''
БУТЬ й о г о н а к л а д о м ) і р о к у О п е р и ці з д е б і л ь ш о г о с т о я л и ірабрикач? театральнії^ творів, истии іі членом Б і б л е й с ь к о г о
З Рогатинщини позамикали 1 0
" " Поки живуть люхе,
'
_ '
1809 видрукував СВОЄ ВЛАСНЕ, на ўповені врдевілюі а б о щ о І‚'А ДО т о г о мабуть не свобідний товариства' та бібїпотйкаром
священиків. Г о р о д е ц ь к о г о таПоки
сонце
а
НЕБА
сяє.
значиться з ' черги Т Р Е Ѓ Т Е ви- найбільше
оперети:
ДОСНЛГЬІ _
б і
глузованняj й о г о ф і л і ї у Полтаві. Й о г о імекож. Тебе не мбудуть!
ДАННЯ v П е т е р б у р з і „ В Ь меди- пригадати „ Я . т ь " , „Посид-Ьлки і
українським селянином і,новано попечителем „Полтав-J
Хотівбим вам написати д у ж е
шшско'й типосрафіи": В о н о б у - і „ Д - Ь В У Ш Н И К Ь и л и Филаткина
м України.
с ь к о г о б о г о у г о д н о г о заведеШевченко
в і щ о ю іитуіцією' б о г а т о д е ч о г о , та н е м о ж у , б о
Ю НЕ і т ќ и ' ‚ Г Н О Ї Т Ь иеправлен. свадьба" і Д о с и т ь НАВЕСТИ одсн , ц
о б у р и л о Кртляревсько-Інія'', дістаќ „монаршее б л а г о з р о з у м і в значіння Івана' К о в л я б о г а т о часу б и з а б р а л о , як нам
ное
и д о п о л н е н н о е противуі к у п л е т о т с ь о г р :
'
j
„ Н а т а л ц і Полтав-ГВОДЕНІЕ" і за
триятіятьлітну
ревського д л я відродження у- гірко тепер жити під ляцьким
ІИЧ'жних'Ь издані.й", а л е й ба-J Таво воно, ќакт, оно,
!ці" та В „ М о с к а л ю Чарівнику" с л у ж б у „ з н а к ь отАичія Ц
країнського народу, зрозумів І т е р о р о м . С л о т и в HAT падають
ГАЮ
краще шд них. І^ожна піЯ на все, на вссдітииа:
антітезу д о „малороссійських- Р о к у
1829 став Котляреввартість „ Е н е ї д и " в котрій Ќот- ще від першої Матки Б о ж о ї .
СНЯ і є л о в а р е ц ь мають о с і б н у
Поплясать смншлеяь давно, ОПЄр" В РОДІ' Казака-стихо^ " " . Г Т Н У О . ськйй
- " - в ' инездужати
,
а рОку 1 8 3 5 піляревськии „перейіс у с ю ќО Д у ж е м а л о д е леніесь на п о л и .
пагінацію ( С Т . 2 9 , . 2 6 , 4 8 , 4 5 ^ 1 8 , Прямо парень,не дубила!
твор'ца", і дав справжні украш- шов у відставку і тихр д о ж и в а в
зацьку с л а в у " в мові не чужій, Отави ніхто ані стебла не з і - ненумеровані). Єсть і передСПРАВІТЬ ВАШУ
Нзглянь тм, взглянь на молодца,
к у у своїй хаті в П о л т а в і .
ські водевілі, котрі в і д б і г а ю т ь
а с в о ї й , народній в нашу сиріт- брав. Врту в копах т о е щ е і нимова.'в якій Котляревський заКагь.влящу я голубиа.
П о м е р 2 9 . листопада 1 8 3 8 ровід російських так, як й о г о „Еську хату.
ні на п о л и ўзрите. Б у л ь б у яНЕСТРАВНІСТЬ
новідае пяту п і с н ю ' я к щ о це
По
г р у б о с т и г у м о р у біль- неіда" відбігає ВІД „ Е н е ї д и " О- кў, відпустивши перед смертю
Інтуѓцію Шевченка закріпили кось в д о щ повикопували, а л е
видання „ п р и н е с е т ь у д о в о л ь - шість цих' „ о п е р " не д а л е к о від- силова. Єфеменкова каже, щ о своїх кріпаків-прислугу на воВи маєте незноснмі болі В
лудќу—брак апетиту- "
історично-критичними вся на п о л и , р ямах. С е л о м нествіе чигателям-ь".
б і г л а - в і д б о л а г а н щ и н и й ско- травестія .Осипова, це квітка л ю , Т і о г о поховано на П о л г а в - своїми
%О^ГГХ-'
жненмя — Ні
д о с л і д а м и такі учені, як: Пипін, ма права переїхати, такі ‚багна
с
ь
к
о
м
у
.
к
л
а
д
б
и
щ
і
}
т
о
м
у
міштучно
з
р
о
б
л
е
н
а
,
а
К
о
т
л
я
р
е
в
мороства.
`
Нін справді написав, і т о не
Не чекайте
не Можете
Дашкевич,
Огонов-І і б о л о т а . До`ріжня вже міри не
Крім публичних` театрів б у л о с ь к о г о ^ e t a a " це справжня с ц і яке^ як кажуть, щ е за життя П е т р о в ,
аж буде пізно. — НАПРАВЃЉ
ѓі іьки пяту, а л е й ш е с т у пісню
ський, Ефименко, Житецький, має! К о л и якому-ПоЛякови заСЕ СЕИЧАС—уяояваЯте БОСАта вони появилися д р у к о м , щ о І тоді ч и м а л о приватних, утри- жива, невянуча квітка. Т е саме І с о б і вибрав. На тій м о г и л і стоСтефан Смаль-Стоцький і бага- баѓнеся фірн, т о мусить б у т и
К О В Е Г І Р К Е вино—воно ввлиш по смерти автора, вчХарко-j муваних великими панами по J мож скааати п р о ‚.Москаля Ча- яла зразу характеристична д л я І
то
других. Всі вони високо задурно. Я на самого св. Д м и могло тисячам, В І Д 1894.
ві 1 8 4 2 року. О ѓ с е четверте з своїх- дцор_х. В цих театрах'! о- рівника" й о с о б л и в о п р о „На- т о д і ш н ь о ї , епоки колюмна зі
Котляревського
які Ітра, в празник, мусів їздити на
двораменним хреетом і точена ставлять
Всі шѓорники продають Bore.
черги видання „ Е н е ї д н " б у л о epax грали, співали` б гулялиі; талку П о л т й в к у " .
письменника і чоловіка а й о г о ) форшпан. Еіаш брат, Гринько,
BOSAK MANUFACTURING CO.,
П сюжет простий, о с о б и н и - В дерева о г о р о ж а , тепер там
разом із тим ц першим, повним ртнсти кріпаки: С в о ї приватні
марморовий нагробник з хре- „ Е н е ї д у " вважають т в о р о м пря третий день п о Д м и т р у возив
виданням,'
Ьатри м а л и : К о л о г р и в о В , Все ведені реально, акція жива
м о епохальним.
дрова д о , Рогатина
задурно.
Copyrigbt.' 1921
Кпім ппяні няя ч е т в е о т о ю і ' в о л б ж с к і й і П . А. їіоз'няков V жвава, д і я л ь о г п р я м о мистець- стом і увінчаним п о г р у д д в м п о
Ч У В Є М . щ о п о виборах насту(КОВЕПЬ БУЯЄ)..
І І Н Т О Ю П І Е ^ е р е л и и ѓ о в а в о ї Москві, Каменскій в О р л і ; g c u , пісні підібрані гармонійно, ста,
БОГДАН

ЛЕПКИИ.

д

1 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА І
{ ПЕРЕД КОТЛЯРЕВСЬКИМ f

І

1

к

л

У

и

ц я

и

11

)

B J

н

в

з

м

а

д

а

г

о

а

д

л

і

е

г

о

н

о

г

о

т

н

а

д

ж

д

а

в

v

и

г

(Ні

д

г

Я

й

в

і

н

г

S

љ

к

1

і

й

5 7 4 4 6 0

-

н

а

м

п

о

м

о

ж

е

т

е

б

о

с

а

м

і

н

у

с

і

л

І

і

б

А

О

Ш

Л

Л Е Г Е Н Д А , ^

па Осадци Т А М И Х А Й Л А ' Г^ціџс ь к о г о . Спецѓяліст гіід ПББОГВ і
Д
О
Й
И
С
Г
Т О Р Т У Р И жандарм Осесі'к з Вікна
п о б и в Тяжко селян А Н Д Р І Я С Е Повіукую свот брата М И Х А Й Л А
(З'львівської ‚‚СвосЦлѓ' з 29. і ЗО. Падолиста, 1922).
менкжа,
Ф
е
д
о
р
а
Грицюка
і
К
О
ДЗК№АН з`илл Иоіюинчі. пов. Пер.`ЕМСТЕРДА.М, Н . И .
ВИСНЛАЄМО г р о ш і д о
ммшль. Гал, Тому Б літ переживав U
б и л я н с ь к о г о . Ц е г о т р е т о г о би-і
КРАЮ СИЕЩЯЛЬНО Н А
ЇЦдобурґ.
Ла. Хтоби о цім знай або.пін
Українське
протестаційне
віче,
.Іпідозріцаіг о з л о ч и н з $ 58. з.`к. т о приќладом так сильно, щоі
cay. НРОШУ зголоситися ДО: M R . . ANNA
Спис вязнів в самбірській
СВЯТА, КОТРІ ВИПЛАЧУдо. 192) о. Петриќ В о л о д и м и р ,
^
ж и т ь л и щ е н ь він у п а в н а ^ з с м л ю і пів ГОДИНИ
В неділю, дня 17-го г р у д н я с. DAIUBAN KJIMOWYCH, 118 St. Мдгк. Pi..
тюрмі.
лежав
Непритомний.
А
Р
Е
Ш
Т
О
В
А
NEW
Y
E
^
R
F
T
T
Y.
1-6
1931 о. др. СкОбельський Л е я . { щ д о з р і і и щ ^ поповнення пр о р. з і б р а л и с я наші громадяни на
.ЕМО,
; $ 8 5 з . к. Н а д о б о м а но М . Ѓайдичука, Ф е д о р а П Е - аічр, щ о б и запротестувати про-1
Партер: 1) Арті.мович Сгеф., 194) о. Л е м і ц ь к и й Андр., 19.5)
.... ,
Н А ПРОЛЙАЖ пюссряя і бўчсрня
завішено слідчий арешт а трицдука.й инших.
2)
Артемнк Грикь, 3 ) Будзи- о. В о л о ш и н М и к о л а . 196) о. Ф - - І '
т и надужиттям та р о з б о я м , які
Ніж Укри^иџяші, чозз з помошк, ІІІ.Ч V
' Ш У К А Ю Т Ь , САБОТАЖНИКІВ.
. колізії, якцй після вц
польські
наїздники
п о п о в н и . з б кічцат. Інтерес зироблсшііі. всі
новський професор, 4 ) Бориќ,! дейнч Іван, 197) о. Д^р-гннович
Гафію Олексин з Г`унѓур пов. ють на нашім народі,в Галичи` потрібні прилади мтшіо`.и I'.FTARN.
Орест, 198) о. Кміт Ю р і й . 109) разного припису $ 190 проц,
Іван. 5 ) Бабій Петро б ) . Б а н д у р - '
о. КосонЬцький Яків, 200)
: карн. може тревати найдоаше Печепіжин посуджено, щ о свопеіпь продатися, АА доніеву вту. Гол..ський Иосиф 7 ) Басараб Ф е д ь Сене'чко Іван, 201) о. Ќриса 1-ЙТИСЬ ПІД 3 3 8 JOLM.ON Ае... JER.EY
два місяці. М ц м о цего виразно го'‚хлопчика 11-літнього Ю л і я в ГОТІВЦІ на послі ДНІЙ
П о коротких промовах бесід` СНу. N. и
8) Блащук Микола 9 ) Бревяк ван, 102) о. М о р о з - Г р и г о р і й , го припису' закони держать о на `-післала підпа'лити хату су' і-.:
почті замешкаінія.
Грппько 10) Бобецькин Сгеф. 203) , о. Веигрішович В о л о д і ! б о х вже чотири місяці в слід- сідки. А щ о не б у л о на се дока- ників о д н о г о л о с н о у х в а л е н о р е
НА ПРОДАЖ М Е Б Л І з трох кЬш.а
ролюції,
в
яких
проситься
а`ме`
1 1 ) Чайко М и х а й л о 1 2 ) ДеірС
р , , _ 0 4 ) о : Тнмкевич О л е к с а ^ чім арешті, так щ о оба вони зу,
комендант
постерунку
в
ВИѓево, ку`пунічиЯ може ЛІСІПТН II.І
риканський
уряд,
щ
о
б
и
,
тойжрі
вхопитися
оста- С л о б о д і
фмеиіиаимю. PEITR $25. Прошу юло' З ) Франковий Михай.тО. 2 0 8 ) о, Грувікевич К л н м , 206) ,приневолені
РУІІГ$рськін,
Віхер,
С № О В Д Р У Є М Б
14) Грецький, М и х а й л о 15) І у - о. Ортйнськйй Філнрет, 2 0 Л о.
Г О способу
голодівки. став сам 18! с. м. 11-літнього) вглянув в ситуацію С х і д н о ї ПаЦ StBCB під ч, 3V7 Е. lOth STREET, NEW
63-1
личини і не п о з в о л и в в такіѓй, ѓогЬ City, Room 15,
ЛИЧ Роман 16) Галаііко М и х а й - ( К ' у л ь ч и ц ь к и й Симеон, 208) о.
З К Р А Ю Р О Д И Н И T КРЕВх л о п ц я Юліяна „ д о п и т у в а т и "
застрашаючнй с п о с і б мордўви'`
Наглий суд в З о л о ч е в ! .
л
о
17)
Г
о
л
о
в
к
а
В
о
л
о
д
и
м
и
р
1
8
)
‚ВІльчинськш`і
М
и
х
а
й
л
о
,
209)
Н І . Д Л Я ТОН Ц І Л И З Л А Найперше бив й о г о немилрсер
ти І нищити наш народ.
Тавришин Іван 19) К.тіш Апат. `др. Галущинський М и к о л а , 210)
Сьогодвя
відбувається
но в ш к о л ь кажучи: „Каж.ії, хто
Д Ж У Є М О ПОТРІБНІ Г Р А 2 0 ) Капралиќ Іван' 2 1 ) Кахта'н др. Чайковський Богдан, 211) ѓлий с у д над' Василем Т ў р а л е
На згаданім вічу не було., to і Київщини, Званигоррдськоіо ПО
тебе иіслав палити, б о у б ю " . О МОТИ.
се-а. Колодистс. В нас t до щцо
МІІКОЛІІ 22) Кональсі.кпй Іван, Іваненко, 212) Пласкач, Ш } внчем,' 26-літним
селянином, післд запровадив н о г о д о хати, ШУМНИХ оплесків, грізних 'ви віту.
лисі з краю. Хтобн про иего знак або
23) Ќапустяк Симеои, 24) Ку.ч- Цигил ик Ф и л е м о н , 214) В е л и - р о д о м зі Страдча пов. Ч`ородок
повиганяв звідти л ю д е й і щ е криків „ганьба'.' а б о „иа гак зі він сам.' проспться зго.тосиінся до А.іта Миха`йло, 25) К у з ь о А і и р е і і , каиович Д м . . 215) Княжинський Ягайл., обвініувачешім. в уч
ОЗ-І
р о б и в з х л о п ц е м , ніхто не ба ними", але зібрані спокійно та' міністрѓиЃѓ уСнободи''.
26) Кіндрат Павло, 27) КурацьЮрій, 216) Ф л ю н т От., 217)^ К о і у з б р о є н н х ватаг
чив. Ч у т и б у л о л и ш у д а р и б у твердо і р і ш у ч о висказали своє
$С.ГТИ ХОЧЕТЕ купити гриссгшкі
до краю відсилаємо
ПЙ М И К О Л А , 2 8 ) К О З А Р М И К О .
цюби Іван, 218) Залшдук Іван.
'
. . р . на двір в
ка і р о з н у ч л и в н и ' к р и к х л о п ц я . негодованпє по причині л я ц ь - лелікатссен, ресгаврацію, л``тч рум
І ) Л У Щ І Ш С Ь К Н Й П О С , 3 0 ) ' Л В - 219)
O F сказали, щ о дім аОо лоту, голосіться до Купчака.
Кишакевнч Аікгто.іь, 220) Яцківиях. Обвинувачецого б о - ка і розиучлнвии крик х л о п ц я . )
найліпшими
парохоІЙГА К.ЧЕМЕНС, 31 І ‚'ІАНРІН Г І О С . Волошипськнй Вол., 221) Па- ронять адвокати др. Ваньо і др. П о сім „ д о п и т . Віжср заарс ut
треба, але діла і п о , 160 Е. 2nd St., 2 поверх, нрл'.`'ио іім
Д А М И . ЦІНИ Ш И Ф К А Р Т
О.ЬІ
І 3 2 ) Лаврів М И Х А Й Л О , 3 3 ) Л У Ц Ь - т а к Мих., 222) Т а т о м и р О л е к с . Х о т и н с ь к и й зі З о л о ч е в а .
туваь
маму
забратися д о р о б о - NEW York, N . Y.
. - . І а ф-і .ю. ,„ казав
„ „від. .
КОРАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ
" МИКОЛА. 3 4 ) ЛАЛЮК
б ѓ ` ,223)
Якимець Гриѓ., 224) Л и - .
вести д о К о л о м и ї . В коломйи
ч'ч-W
Лезияк
Гнат,
3
6
)
Л
е
в
і
пецькяй
Франц,
225)
МанастирТретій
крик
розпуки
у
Брнській
вязниці
пересиділа
І
афші
;
П О Л А Г О Д Ж У Є М О СПРАДмЛроз. 37) Мариняк М и х а й л о , !
" , gj 226) ГКчіка Ів., 227) j
` гідќах.
2 тижні і'як невинна вернула д о
Чи се б у в л и ш с о л о м я н и и оН І Р Р О О Р О Й С
ВИ Н О Т А Р І Я Л Ь Н І .
38) МУЦИИ В о л о д и м и р . 3 9 ) Ма- і м и к о л а е в н ч Ів.. 228) Мелідіидіждавшися слідства ані Д О М У . Х л о п ч и к Ю л і я н від п о б о - г о н К ч и с л о в о о б у р е н о г о , зрі`
тнкович Петпо. 40) Музика Т е - і ,
Василь, 229) `Мнсько М и к о - ' ,
„ ,
v Ьпигід- їв `цілком синиЙ, рука так з м а - І л о г о иарода б у д у ч ш с т ь пока`
Г О Л О С І Т Ь С Я П О Б.'ИІСо д о р , 4 1 ) МУНДЯК Ѓринь, Г2) О - ! , 230) Смолинський Северин.
`
минулої ѓ ў б о т и сакрована, щ о не може нею
Ш! ІНФОРМАЦІЇ Д О :
Т. Сюрко, секр з б о р і в .
С Ш . К - . Ш ІВАН. 4 3 ) Очнийќ Па в.- 3 1 ) Пасіка Ст., 232) Семені.
демонстраці'ю. Зі всіх ке- їсти, 9 Хлопця тяжко с л о в о виШПШІ.ЧАСМ
'.". :
4 4 ) Пурш Мнхаило. 4 о ) Па- о л . , 233) Т т р н с к о Осип, 234)
БогаТо украпісьі-в артмстШ
і а і у н а і и страшні крики Добути. Зачуваємо, щ о батько
Два рази денно: 2.15 1 8Л5
;ак
С И М Е І , 46) Петршпке- Тершаковець Ѓ р и н ь , 235) Ста-: „„
џА гзЬималіі КЛОПИЯ в н і с ' д о прокуратори в
проклони
Hfrwt
Щ
шѓѓ.
Ho я л а
7
)
І
Іасдавсьі
ТЕОДОР,
сюк Петро, 236) Юзич Іц... 237) ,„ и ^ Д О Ю об`КраТН п ^ піШІ
п ш так
і..гч, К о л о м и ї на Віхера донос за надІван 48) і ї р б ц ь Петро, 49) Не- Винницьки'й О . . 238) Д Е І Щ К їв., т о ' ю м і н йшов по ц і л о м у місті. ужитгя власти.
НЮАРК, Н. Д Ж .
Р ' ц к п Стефаи, 50) П Р О Ц Ь Я- 3 9 ) ПОЛУЛЯХ Юстин, 240) Б А Ї : крик збіглася ПОЛІЦІЯ,
Я ` )
Г Й Ї Ї А Лука, 52) Пу- чннський ІВАН! 2 4 1 , ) Р о з д о л ь б и заспокоїти вязнш. НадшУкраїнське віче.
під контролюю Уряду стейту №о Иорк
кач Іван 53) Росяќ І`рині,. 54)
и й Ів., 242) Стрільчнк, 243)
директор вязниш і нсгму
Кримінальні і цивільні доходження
Як в кождій громаді, так і у
Романиќ Іван. 55) Сікорц Мих., іфранцксвич, 244) Тимчишин,
:НО ДОМАГАННЯ
АРЕШТОВАсправах крадіжяи, оиіуканьсїва і ненашій, в і д б у л о с я віче в ознане порозуміль Дрмашннх. Коли знаходи5Г,.) С'ОПКА НО.ЮД., 57) Стеці.ко - 5 ) Фостяк і-жінки: - - . о ) Ннн- них
Ісмонстраиі`і тривала 5
НІН дни (17. г р у д н я ) на котрім тесь В яких кюпогах, подшТге вам
ІНЧН 58) Свеіц М и х а й л о , 59)
ь к а Петра, 247) Ьолинська, годіі? ?
промовляли бесідники місцеві скарги до нас.
СЕН'і'ік Михайло. Ь О ) Сеньків 4 8 ) Мнкитин. 249) Фраішке1 в к а в тюрмі в З о л о ч е н і .
Поазі'оджуемо стіравн по ціліа Амеі пбзамісцеві. Г а л ю виповнила
І і і к о (.1) Скиґшнський В О Л О - ним. В сім СІШЃКУ б р а к у ю о к о . о ч і в с ь к . і й в я з н н т оЗ по-,,
' V її'`'
лублнка по береги, б о кожднн рицііі Ќвладі. .
ІДНМИР
І.2і Сщ.ахман ГЕДЕОИІ до 20 о с і б . Н а й б і л ь ш е арештовязнів Р з и о ч а л о г о відчув значіннє віча та розумів
'(‚.ч) САРА.чман Іван. (і4) Савчук ,
, д о с т а р ч и л о місто Рудќи, Д І В К У ЩС дня 2 1 . падолиста.
В Ш Ш Е С Ш Е А С Е Ш ,
ІІЕРЕД УИСНТТЄМ
ПО УЖИТТЮ І Р ціль й о г о .
`,5) ф о ч Марко, 6 6 ) Т е - ` Б О аж 15 осіб, котрі доперва р
д і в к а тріває досі,

ЩГРАФІЧНО ДалаШа Шійь

^

т

а

К

(

щ

C

T

V

n

K

н и

о

ж

y

3

м

(

т я

2

м и

1

п

р

н

ч

И

Н

И

1

М И

Т

О

Ч

ч

Н

О

к

в

П8ВЕРТАЮЧИХ

с

т

л

н

н

и

t

а

п

а

5

ж

д

о

в

т

н

я

с

0

ѓ

с

л

т

а

н

о

в

3

м

6

л

o

W

A

C O

и

1

с ь к ш

Н

! И И

с

н о

л а

ч

2

ї

а

п

і

0

х

е

В

т

Ч

і

И

Н

т

И

и

ч

1

И

и

і

ш

н

і

ю

Ш

Ш

1

В

1

І

И

С П І Н 1 І

І І 0 ( Ж

О

п

я

1

2

Н

с ь к

ш

А

ш

Ц

Е

о

о

в

в

р

у

ч

2 4

Ш Ш

1

2

в

л

і а ш

х

і

т

30

и

ч

1

н

п

х

Л О

О Л О

ЛЯТИИК М и х а й л о , 6 7 ) У Н Я Т Не- тепер (деякі з н и х ) поч`- я с е - :
Перемишль.
ПГХШШНА ЇЗДА НА І З УКРАЇНИ
too,
( А ) В О Р О Н М и х а й л о , 0 9 бе ^ краінцями.
..
J"
ПАМЯТАЙТС ПАННИ І М ужлтки Л А Р О - і ЛАДНЃА ІВАН. 7 0 ) Віішковськиі! і
Гтякиславова
- Ч ^ " " о в а н о с у д . ІВ. Дутќа. ROCH.MBC-U
ROUT.ULON . . . .
JEN
. лий- волося.
: 7 1 ) Ворончак Давид, І Арештовані з Стамммавова
. Вишня,
PARU
JEN. 1 7
"'оѓ—72) Зазуляк Г і л я р 7 3 ) Курн.ТЯК
21. жовтня 1922.
І
^
Ват. C T P Y E E E V ЬЛ BOURDON-AI.
, JEN- 3 0
ОКРУГ^і ГРУДИ л н д р е й . . 4 ) І е р б я к ІВАН, . . I I
Ю р к о Шкандрпі, 2 ) Р о м а н `
(четвертий р ? з ) . `
Знаменні і вигоди—кабіни на
ГОЛОСІТЬСЯ ОСОБИС
О ОТВОРЕИЕ в р л о щ а к Ќость.
Назаревич. 3 ) Ілько Семянчук,
- дл
. Стен. Козака, чотири і шість людий —. уиивальш
ВІД 10. РАНО до 7. ПС'ісі`' М
І вола в кождій кабіні Тдальня, кім` `
` і. поверх: 76) Баранецький
і
Тсрешкуи, 5 ) Іван Че- ^ J
ґ у б а л я . Всіх ареінтовЛПОРАДА І ВКАЗІВКИ `УДІЛЯК.
.Ц::Кнати
для курців, бара, голярня, отБогдан,
) Максимчук ЇВ.. 78)
Дльфрад Литвинко, п .
приналежності:
БЕЗПЛАТНО.
верті накриті иоклалл, славна франЕВЃЕН, 7 9 ) Барансцький Я - .
гірняк. 8 ) Нестор Велич' .,
^
D. SPARROYV,
цуська ку-.ия, вино і пиво даром
ав. 8 0 ) і`аври.іяк Іван. 81)
і і й . 9 ) В о л о д . Лятишев- при сюлі, музика, толиь ПереподРіг LI-тої ўлиці, DEPT. (F. 3 )
ак Іван, 82) Коссак Тарас,
,,
ю`і Ст. ЛяТИШЄВСЬКИЙ,
180 АТЕПИ. С,
NEW Yixrlc С`
Гійсьііо пов. Д о б р о м и л ь .
Спеціяльний корабель S.S.Poloana.
УЦіхайлів Ќость. 84) Д а і і г о ;і'
Катамай, 12) Степан
Арештовано о. Йосифа М А
‚ВОЛУЧУЄСЯ з S.S. РИЃЙ В Гавре І бе: Я К І Ї 85) М ш к о Юліян, 8 H I наироцький,
13)
А.іександеп . , І Ч О В И Ч А , учит. Пилипа ТУПК.
ре пасажирів до Лібавн. Француа У Ѓ Р И Н М и х а й л о ; 8 7 І Ваврик , )
, і ) Осип Заславськия,
ќвѓена Г о л о ї ў .
ське візо не потрібне на амернканІ W n v i i r - i 88) М О Р О і І І О С . 89) і-.і і ‚ .
фсииош
ських і українських лаиїііортах.
ЛарусинІ - ' ' "
і! І Н М Н Ю К ' П е ч е
' Ю , Марус.п.'.
Ш е е і и і з м серед п о л ь с ь к о г о
По всі дальші .інформації голо
Станіслав, 9 1 ) Листопад П о с . і
сіться до місцевого Французької
МАСОВІ АРЕШТОВАННЯ.
А'терся У нас наївний погляд,
Лінії агента або офісу компанС
92) Білобрам Иосиф, 93) Сеньщ о польські зсдізннчі робітннІване Пусте.
19
STATE ST.. NEW YORK CITY
ікусь Ѓринь, 94) Яхно Ьогдан.І
чн. вихованки Л..ТІ. С. внзначастуд.
СТЕПАНА,
НА УЌРАЃНУ ЗА ІЗ ППІЏ. .95) Яхно Остап, 96) Голубінка і Арештовано
ються меншою д о з о ю ШОВІНІЗ-j"
ї ТеодоріУ Кушнірика
Стефаи. 97) Микита Іван, 98) Вепр
Найшвидша водна дорога.,
СВІЙ Д О С В О Г О !
МУ від ІІНІПНХ КДЯС п о л ь с ь к о г о
Лопадчак Ілько, 99) Когут Ми-1
Виїзд під особистою орудою
народу. БеЗосновність
такого
Надвірняншииа.
хайло,- 100J, Федак Іван, 101)
а беляосереднами пересіік.и.щ
п о г л я д у д о к а з а л о польське р о - і )
в Савттемптоні, Двниігу, ПилятН,
ІИувала ЛАихайло, 102) Сенет.і
Арештовано Мих. Вацяка ІЗ
б і л ш ц т в о .нараз, а при гадало`,
ЛЄКЦІІ МУЗИКИ
Мемелто і Лібаві на однім з найМихайло. 103) Капустій Яро- Заріча, Олексу
Яновецького,
бі-ьших і найшвидшиі ітлроіонам в остаі'НІх часах. Іменно на'ц пяно і скрнпцях у д і л я є після
слав, 104) Капустій М и х а й л о , Оніхрін Іванцюка, Дмитра Івадів, аігі відходять t Ню Йораў
днях
проваджено
транспорт
р сйсь
,105) Мицак Василь, 106) Вахо- сюка, Турчиняка іі иншнх.
онсерва
кожного вівтірка.
нязнів УкраЃї`нців із львівської
Каќпи дав ВЃІХ третьо-дж-па
вич Іван, 107) ВаХовнч МИКОЛІ`, І
ѓтаці і д о Брнгідок. На стації та торій, совісно і по приступнії
108)
То.машівсі.кип
Федько,
-іоараж.
ЦІПІ,
'
на
вулицях
зібралася
юрба
зеМАВРИТАНІЯ АКВІТАНІЯ.
J!09)
Томашіпськнй Іван, l i d )
Арештовано студ. РостислаВЕРЕНГАРІЯ
лізннчників, викрикаючи: „ П о - !
‚Чорній М и х а й л о . 11!) Качмар на Білинського і учнт. Макара:
Пересилка грошиЯ до Совітц о іх нровадзіцє! Замордуйцє;
Ї .
С Н О Р Т І А К
ІСтефан, J12)
Качмар
ГЬИнь, Чернявського,
Петра
Бохенської Росії 1 на Україну иід повгайдамакуф на мєйспу! На гак
Адреса: 3287 P A L M E R STREET.
ною гарямтівш.
113) Г о л і я н Ѓринь. 114) С.туп- с ь к о г о , Кізя, Шафранського
Також пЛат'нЬнаперел тікеи в
з німі! ііа лятарнсм!" О с ь та-J
СШСАОО.'1I.L'.
‚ськші Семен, 115) Лликсевнч В о л о д . Кекоту.
Совігеьісоі Роси.
КИМ д у х о м дише авангард III1С! . Й В П В В Ш Н М М И Ш М М А Н Ш И М М М И И
Стефан, 116) Світнн Іван, 117)
Жадайте кнкжочка.
Невинно- Інтернований.
Когут Іван, 118) і'ураль Ів 119)

- КРАСА № БОГАТСТВО

;;;
М

н

к

g

І

о

л

1 , 8 5

Г о л о л

а

С

п

о

J f J

у

д

З

о

м

п

т

к

а

в

м

І Ю Р

Ш І Л К И і а

1

4

)

м

п 1 І г а

0

с

ш

и

i{

QHU

( ) )

з

І

R

0 l j

а

м

і

т

п

м

(

К О В С Ь К

с 1 і К И

;

п

с с ь

1

а

н

ь

ч

а

к

4

t

к

1

л

я

к

а

о

Ф

и

ш

и

ш

УКРАЇНЦІ МІСТА ІШКАГОІ

п

л

я

н

у

С В

0 П

Віче ОТВОРИВ
предсідатель,
почім перший промовив Д р . Л .
Цегельськип, якого зібрані при
витали оплесками. Д р . Цегельськнн пояснив ціль віча та заохочував зібраних д о рішучо;
б о р о т ь б и проти Л я х і в у всякий
Можливий спосіб, а власне ві
чами. протестами і жертвами в
гррщах. Д а л ь ш е змалював теперішне положеішє в Галичині
та послідні події. Г а л ю залягла
гробова тшпина. Кожднй нена`
чс загіпнотизований вслухуесь
в бесідника. Бесідник
згадує
кріваві події, котрих жертвами
упали дві м о л о д і , буйні J о.товн
українських
героїв.
Публика
знорушуесь иа сен споіАин, .1nце ROFNITB у кожДого. Так і видп о жажду' крівавої иімсти на
ляцьких катах. Бесщннк горячо напоминає. д о єдности, д о
з л у к л в оден фронт. М у с и м о
мати одну думку і одну "мрію,
б о лише 'сими шляхами дійдемо
д о побіди над в о р о г о м .
Ш л і м негайно протести д о наших стейтових
департаментів
проти ляцьких р о з б о ї в , нехай
знає світ прю нечувані звірства
в „цивілізованім" краю ляхів
піУбравців закінчив бесіду
Д р . Л . Ц.

799 B R O A D W A Y ,
NEW YORK, N. Y.
ROOM 2 3 0 . ріг 11-ТОЇ УЛНЦІ.

фотографЃі
артисток
. а також ќа`
днвляючих і
вюіа-одіи j
.1 10 1! млі`
кошта ПСРЕСН.Іресу: PRACTICAL SALE, Co.,
S AVE.. DEIK 17, CB.CACO.

НАЙБШЬШИЯ
СШД
в Нівнічниі Америці Маено в наіілм
складі піря ііласнсцо- виробу, а` не злеліане зі складів. Піра скубане ц'іле і
мох; на жадлнпв вишлемо пробки. Товар висилаємо до всіх стейтів в Амерп—-пресом. Пишіть по'уко` ""
і на адрес: ALBERT в
С STREET. Р....ІГ. N . J.
J

7

МАРІЯ ТАМКУС
АКУШЕРКА
З школи Белвю Госпнтал
-Говорить по нашому.
ЛО S U M . St,.
.
Дгооиь-n, N.
Tel. Sta-g 6 7 3 1 .

Д р у г и й бесідньк, ироф. Ку
зів коротко згадує' про мину`вшу козаччину та їхню 6 o p o t b
в ввертаі ^ Д 9 иаіЦМ агентів. 3:Квашнияк П е т р о , ' 120) І'Ку.тьВ с. Ріпчиці HQB. Д р о г о б и ч
В ^
I Z ^ T l ^ J
НЕСОВІСНІ И Ф Н Р І И Т Т
І б у з в о р о г о м та иожертвованЖ
S M I T H '
;чнцький Леоя`, 121) Піілі'тгіі.к Ів. ІНТЕРНОВАНО ДНЯ 15 . вересня О- дня 26. ХІц відбувалися в' чи-j
Каиадійська
часопись
„ У неся за рідний крап.
16 EAST 7 A STREET, NEW YORK
! 121?) Вена .Микола, 123) Кліш ЛЕКСУ Кобільника і б е з не.реслуTel. Orchard 607a
талміі.вечерниці з танцями. В країнський
Голос"
доносить
З Н А Н Н Я УКР. ХИГОПРАКТОР
Відтак д. М . Шустаксвич поОсип, 124) М о р о з В о л о д и м и р , хання игмудержан^ в До'мґ.ю і
кодо
Церкви
св. Юрія .
л о ч и місцеві П о л я к и під прово- З` 100
„ У к р . Робітжгчнх Ві чинає коротку але влучну бесіj 125) Кутњчиігокий Ілько, 126) П Н К У Л И Ч А Х кілька місяців. Ж о в ‚Говорить по українськи,
дом Якуба Заремби ііапалн На
„,
ду; в котрій загріває та заохо- Лічить успішно недуги мутим, женіВерхбла Роман, 127) Крехов- ніри ТА таборова СТОРОЖА В Пнчитальню, п о б и л и тяжко М и "'`
-.Промову чує м о л о д і ж , щ о б и вступала, де к
.сЌить ріжиі задавнені не душ ТАК
ммя.
І
дНиЛ.
^сікпй Василь, 128) Вербицький куличах б и л и й о г о так, Щ О Й О хай.та.Вовнянку і й о г о брата пі- ` Р
- Н-зарука . яку він мав Січи та закладала пластові дру- НаЯиодернШші електричні апарати.
МЎІЛИН ЯК Ж Е Н П Ш Н
І Іван, 12 )) Вербицький Михай- ГО ЦЃЛЕ Т І Л О С`ІОРНІ.то ВІД У Д А еля ч о г о впали д о кімнати, по- виголосити ЗО. червня с. р. у жпнн.
НЕ УШИААЮЧН кедешгив.
до`
130) Карпіпський Юліян, рін як ЗЕМЛЯ.
пали бікў, зневажаючи ўкраїн- Відні на засіданню Укр.' Нац.
Переконайтеся, увірите.
(131) ЯворськНй іЗасиль. 132) Я І.Іослідний промовляв Ів. КоУКРАІНСЬКИЃІ
ЛІКАР
ський народ та грозячи зам- р „ . р а к ц ѓ я „ У к Ь . Р о б . ВіНЮ Иорк офіс; 3 3 5 Е. 18th 5 L
нів Петро, 133) Стецьків Ілько, Д о відома президента анеляваленќо, м о л о д и й студент, приПонедіток, середа, пятииця
ційного суду Чашіиського.
J134)
Ц и м б р и л о іМцкар, 135)
бувпіип з Канади, який яркими
вЏ 10. рано до 7. ВЕЧЕР.
` ,
- - словами взиває нюарську м о л р Т р н ц а й М и х а й л о , 136) ЛУЧКІВ
Перед чотирма' місяцями а- В З В Д % І І А % К
спеціяліст хронічних, венерЯчних 1
В неділі ВІД 10. до 1.
"ромову в цілосгн.
:Сенько. ,137) Кіт Микола, 139) РЕШТОВАИО і ггриміщено в арс`пі- а читальня потер'піла велику
діж д о б о р о т ь б и з ‚ворогом Л я внугрішннх недуг, акуяер.
Рмиіс. N . J. офіс' 62—2nd ЗІ.
'ЛУЦЬКИЙ
Антін. 140) Булин- тах окружного суду в ‚Чортќові втрату. Я поліція не бачить то'-) Знаючи з преси, щ о ‚ ^ ' к р . хом 'і з ворогом', т е м н о т о ю
ВіЄіррок, четвер, субот'а,'
Ѓодні;- офісові від 1. до B.D0 веч. і
'ський И о с и ф , 141) Л я г п ч ' В а с , Івана П а х о л к о н а ' і М И Х А Й Л А Га- ѓо, б о вона занята нагінкою на Нац. Рада" не подала д о п у б - Черпати знаття науки і в і д і а від 12. до 8. вечер.
Н ' І Е. ith STRERT,
NEW YORK I
І
відома ніяких промов вати й о г о для неньки України
Т.ТІ
142) КУЛИНИЧ Олекса, 143) Са- лянта, о б о х п і д о з р і л и х о З Л О - І^'країнців.
Н О В И П О Ф І С В A S T O R I A , L. I .
`рабаха Миколаѓ 144) Д е м к о чин $ .58. з. к. Від Т О Г О часу си- Як жандарми б ю т ь в повіті (зі своїх нарад, тільки ухвалили, ц`е б у л и й о г о кіпцеві сдова.
Год. офісові від 9.30 до 12. і
. Щ О Т И РОБИШ І
Гнат, 145) ІПумський Роман, дять вони ЩЕ досі в слідч'ім в4
8
8
6TH
A
t
.
.
,
AATORH.,
U
ГорОденка.
і
звернулись
ми
д
о
д-ра
НазаруВіче у х в а л и л о о д н о г о л о с н о
ІГЛІГОДНЯ ВЕЧЕРОтМ?
І 4 б ) Фсдншин`Епген,' 147) Бс- решті. Дотеперішнє
Telephone: Astorlx '2572
слідство
Переведено ревізію в домі о.'ка із' запитом, чи ‚.У. Н. Вістќ' слідуючі р е з о л ю ц і ї :
ЃКоли Ти Ідею в цул-рум, до мувіс,
цд Д м и т р о , 148) Височацсвкий
Іграсш в карти
З о'гляду'на се, щ о йрротьба
в
н
к
а
з
^
а
ги)внтт^.-нгаставністк'Ол.
Осадци
у
Вікні
і
студ.
О
ѓ
и
'
д
і
й
д
а
л
н
в
ц
і
л
о
с
т
и
й
о
г
о
Мирослав, 149 РомаТтк Ів., 150)
ќраїнців за визволеќне Г а л и ІТвОЯ Б У Д У Ч Ч Н Н А - М Р А Ч Н А
промову. Д р . Назарук дав нам
Козловський Іван, 151) Чорний Н М В И И Д И Я В И В И И В Ш Я Д И Д Д И И І И И Й И И Д ^ Ь .
ІКоли Ти запишешся до нашої іикочини п о т р е б у є як найбіль`шої
Д Р . Б. Г № Е И Б Е Р Г
Василь, 152) Давид Яків, 153)
' лн 1 пічцеш вчиѓмся англ. язика
ї постійної п о м о ч і від своїх заБойко Осип. 154) Хтонь, Іван,
МІСТ ні старого НРИМХ. Д
(ТВОЯ БУДУЧИЙAiA—CEJTJLA
.
морських братів, і щ о с^ мЬЖЃН пальт І . ^ № М В Н , вк ІНУѓЗнаігтш англійського язика'и Лме- 155) Химяк Кіірло, і 5 б ) ФедиД Ж Е Р З И ЄЙТА, Н . Џ .
Ш`ФВвш$ЊїтЯїші на осягітути .інше т о д і , колніак4. так І зовпішні Пере-o-jrri.
иеоб-іяне. Не треЦ.юіюрнтн, шпн Евгеп, 157) Кондратів Іђ., т
ція п о м о ч і б у д е Пеглвееда#ИГд
^езнаігае Його ту-.`ЛстЬ псре- 158)
Яворськни Teojfop) 159)
Д Н Я 3-го САЧНЯ ї№В о годяві 8. вечором вІдбуЛуП.сіі Р І Ч Н І З Б О Р И
,
^ќ.^^яиіМѓГ
пг^,
джае Вам діггатя роботу.
- М Л Ь К А Г О Д Н Н Н У пр о - Одним п р о в о д о м і вїдвіча.тьноК о ц ю б а В о л о д и м и р ; 160) Куій- Товарпстпа Ukr.b.Un В - Ш і п ^ Л : Lo.n A,.oci_tion в Њродіті ДОМІ, J07 S t . '
щ!КЛ Ттїр.іЯТ--1гб,. Що - о уйлнві 3-t.x
.Pjuls AVFC. AlH.Wpax.Ha.crrb ^втгЖоя всі члеив. Прогіпьси також' всіх тих МОВУ. '.Г`ЯКбї песовісігі інф'орма- стИго, ми, Українці в Нюарк, Н
нір
Андрей,
16)
Сосяк
Д
м
и
т
р
о
,
"місяпів від. діш.,вступу до нашої
,ічленіі-,іяк1 тглягіиоть віаадісн,..шяб црибуди та або в н р ш н а в й . с о ^ ї ' д р в г и j ‚ , ь , . , . . „ . і , и 7 „ „ . . л Дж-, аібрані на вічу дня 1 7 : гру'школи, тН будеш говорив, читав і 162) Д і д у х Т е о д о р , 163) Кузаи або формально заавияи сф шіступ і Товађиствв- На зборах здасться ф і - І ^ Р "
"ОВИРИВАЛИ
КІЛьканаЙписав це англіСгськіь Пробну лек- Гринь,,164) К о г у т Іван, 165) Л е - нансовнй ївѓѓ Товариства і переведесь айбгр-т^вого ўрадЎ їй рік 1923. НА'цяТЬ рЄЧвНЬ, НаВІТВ б е з НЙЛСЖ- дня 1982 р. взиваємо ті місцеві
елќя 17-ою а 18-ою
.комітети `яці сю акцію перево03,1
^
.
цію Ітоарібности виаиавма `за 10 вицькші Микола, 166) Михаць сих Морах буде ггриню.атаса гакожі Мовах ч д е н ^ ^ . MCW YORK, Ж Ті
uBt.$RPLUIM)t або марками, можна Ілько, 167) Мальований Петро,
Укрзріш з Джерзи Ситі! Зрозумаѓге, шо се Товариство е нічо шшге а „ - , _ „ ' у п щ . , д , . ` „ - 1,,. (дять, щ о б и негайію з л у ч и л и с я
Гбдюш офк-Ягі шодеяио від 1-ої
ка^адіЯськйм.
82,84,85 168) Нижник М и х а й л о , 169). О- чиста б.уді е.іьпі) запомотода' сгіілка'{чиіАнИ ЛЇНЄС),"ДО-котрої НожшАІ , .
" і ` Ѓ ' -f-.ШСТИИ V ШО так в оден комітет під я к о г о проУ
рало до 8-ої вечар.
jrTRBT, AMBUCAN tWKPAHATTOKY
' А З Моя промова В ці- в о д о м мають відбуватися і с і
дексяк М и х а й л о , 1 7 0 ) . о. .Бод- дорово д^аючвй Украіяеиь повнќен .^риутяси. а тимсажш збі-ілмвптіі ,
ЯНаеВоН I S 8 2 Stayr.HIL
свої ощадисчгиі'з добрим проаеитом. Нумо брати, покажім що Ми шось.га- 'ЛОСТИ. Д о Т Н Х П О В И Р Н В А Н И Х
місцеві збірки і ужиті я а т н к і
нар В о л о д и м и р , 171) Па стернеќ
D.pb
І З $ W. 47 IH S-rbet,
" Г
"
. ' „
- . .
`
'
"
-УРРАДА.
І.ИЧІЬ н о д о Ь вЯаКш
себе заИ Х від
я РІГГДУЧО
не ціли, Ш комітет уважати-яе за
Ю р к о , 172) NRJOIOB Осиц, 173).
,
fUw YO-K, Ji. Y . `
рміТки
і
т.
r o j o p u e . Д О т о ї П Р О М О В И при- йіайконечнійші і найусггішиійКІ. Еіогорецькіім. Петро, 174)
` І С т е ц і в Іван, 175) Стадницький
ГОТОВИВСЯ Я Б У В Д О К Л А Д Н О
на т і д л я п о б і д и над в о р о г о м .
Ф.
С`ГЙЩЙДПСЃЃ
^
Т р о ш й й зібраних Б У Л О На Ьіѓ В а с и л ь , 176) Тарнааськнн П Х Ѓ О И Щ Н И Х НЕДУГ
ЛТИСМІ К Р І В Т О Г О З А Т І С У В А Л И . Я`І
чу $ 1 5 5 5 0 , Котрі ухвалено відляр, 177) Томашівський М и к о УРИАОНИІ ВЮРА П Р О П А Г А Н Д И ` ' і
Ла, 17В) Телятник Ю р к о , 179)
д а т и - д в і ^ ч а с г ' н на українську
c^yqMrt-ap Н А Ц . Р А Д И . Т І П Р Б М О - чинну б о р о т ь б у в Галччикі, 'а
Варин Іван, ISO) вигнанськай
. ‚ У К І В Д Ь Щ №
В'А Б У Д Е К О Л И С Ь О Д Б В І Щ Е Н А Р А - трете
Петре-, 181) Журавчик Стефан,
чаеть
на
ПіддержаННє
182) Зиблнкевич М и х а й л о , 183)
З О М З І Н Ш И М И П Р О М О В А М И Ч Л Е - правйтеЛіства.
ЃТо відЧиТанНЮ
ОТВОРИВ СВОЮ КЛНЦЕЛЯИЮ П І Д Ч И С Л О М
Древняќ Стефан, 184) МіікцтиаІ
НІВ Н А Ц - ^ В Д М . Т О Д І Й гівкюкеть- резо.тгоіїій гіуОЛЧка спокійно
Микола.
СЙ, як
ЙЕЕОВІСЃГІ
І Н Ф О Р М А Т О Р И рдзійійлась Домів в пАТріоТйчнйй н а с т р о ю з г а д к о ю на л у ч ш у
Пі П о в . : 1 8 6 ) Оч Рабій Фраив,
'ВИКЛИКУЮТЬ БАЛВМУЦТВО".
будучність.
'
о. Шпитан ІВАН, l 8 7 V o , ЧайковГ о д і е і и урядОвГ: від Ь Д О П . ) ) а н о ; від В. д о В
В І І Р Е Д . „ У . Г . " МУСИМО З А ськйй Т е о ф і л ь , 1 8 8 ) о. Бенцін
вечер. В неділі і свята від 10. д о 1. п о п о л у д д а
„ П Р И М І Т И Т И , Щ О Р е д . ‚.У. Р . В І М , Іііумейко, предс.
Андрій, 1 8 9 ) о'. Ойншкевнч СтеЂ ' с т и й " НЕ перший раз о п е р у є
фан, 1 9 0 ) Ь . ДавИдович МиЯай
С
л о , 1 0 1 ) p.. ІЛІ
^ Т А К О Г О рода д о т с і м и .
:

ДР, АНДРЕЙ БОРАЌ

С Т

д

а

0

е

а д

Д

О

еД

Д

С

Т

А

,

І

Т

В

Ь

с

І

Д

С

Х

Щ

О

BR. S. М. KAUFMAN

!

ю

л

1

с н о

Н

П

М

Р

M a L l

Я

Н

П О

Г

а

М

Д

ї

,

Bfi.B.HMffifi6

л

н

о

з

м

4

й

а

п

й

с

й

л

и

д

о

1

г

A

J

и

l A

W

в

В И Г

,

Р

І

г

і я

в л

:

ДР. ВОЛОДИМИР КОВАЛЬ

МУЩИН І ЖЕНЩЙН

963 N, FRAHKIIH ST., РНІІАКІРНІА, PA.

^

ііШШі{№(іѓШ(-

- .......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful