UKRAINIAN

рядовий орган запомоговоі організації українські№ѓ народний
СОЮЗ В .ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ,

DAILV

Р1СЇАІ ОВЄЛК ОЃ THE ЃЌЌПЎІД" ХАТЃО Nil. Aa80CUT105, ЇМ.

џ

ear --рік хтоџ, .

гри ЦЕНТИ

У

К

н

а

Р

А

ї

Ї

з

Н

д

С

Ь

К

ї

ї

г

І

С

чтйг.то 2.

Г

щ

Р

О

й

Ш

М

^

джерм-сйи,

А

.

Д

И

!

П

р

и

й

м

і

т

ь

с

Щ

ФРАНЦІЯ ГОТОВИТЬСЯ ДО ВЕЛИКОГО
ЗБОРУ В НІМЕЧЧИНІ НА „ВОЄННІ

ЗАХОДИ УРЯДУ
ГОЛІТИЩ НАХОДЯТЬ ОДОБРЕННЄ
В

З А Г Р А Й Н Ч К №

І і Л Ш І Н Ґ Т О Н , ЗО. грудня.' — З у с и л л я у р я д у Гардинѓа д о іи-сти л о Якоїсь межкнародпої конференції д л я полагодження
економічного зам'ивання в Европі стрінулися з одобреннем
нлкіть ворогів Уряду.
- - -чі
Л о б р е вражінне з р о б и л о також донесение, щ о розпити уряду про становища д р у г и х урядів малѓи дати вдоволяючий
вислід, б о Ясі держави, з винятком хиба о д н о ї Франції, мали
без застережень заявитися за американською у р я д о в о ю пропозицією.

в і д ш к о д о в а н и й "

НА УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ШКОЛИ В НАШІЙ
ШШі

З БОРОТЬБИ УРЯДУ ПРОТИ К У - Ш С - ^
Ь О Л Т И М О Р , МерілеНд, 1. січня. - - МерАл%нДсЬкІ стейтрві
власти вже перестали спротивЛгітися видачі л у и з і я н с ь к о м у
ѓудови д-ра Б. М . Меккойна, к о т р о г о о б ж а л о в у ю т ь яко г о ловного справника нападу та втогіленнЯ Ку-Клукс-Кленом двох
людий в Луизіяні.
Наслідком свого сподіються, щ о др. Меќкойи буде незаювго виданий судеви в Луизіяні.

Р А Т У й м а
ЙДІіМ

З

р і д н у

КОЛЯДОЮ

ш к о л у

ХАТА

зібрані жертви в і д с и п а й м о де о в д н а н н я ,

ВІЛ
вп

а

Г а л и ч и н і

і

ХАТИ.

норт ф р е н ш н стр„ фила-

НІМЦІ ВВАЖАЮТЬ ЗА 060ВЯВ пятггицю рано італійський
ЗОК з р а д ж у в а т и чеську
(мігрант з Нк) Иорку, Френк
ДЕРЖАВУ
ФАБРИКАНТИ ДОМАГАЮТЬСЯ ЗНЕСЕННЯ МІГРАЦІЙНИХ
Дагате забив в сварні свою
На відкритій ў ' П р а з і сесії
жінку Лнтоанету. На вистріл
ОБМЕЖЕНЬ
надбіг батько жінки і діірма чеського сойму заявив провідН Ю . И О Р К , І . січня, —
ff-"'W"ьне
Ховзриство Фабриканвисгрілами а револьвера забив нмк. німецьких послів, д р Л о пк видало вчора пуСлИчиИй'заклик в справі ІтитТ{ЧацГї,-ҐТгоТрІм
свого зятя ЯЗ-.тітниі`Ь стареібь джман, т`о всі Німці, яких:Чгіаявдяе, щ о т е п е р і ш і т й і-ирОЦентовйй жіграиійний закон муопісля віддався в руки поліції ХИ силоміць, проти їх волі присить бути знеТ^тгЯ д л я д о б р а економічного д о б р о б у т у З л у та признався д о вчинку. Він ка- лучіілн д о чеської держави,
чених Держав.
же, щ о стріляв л о зятя, б о ду- мусять ВПСТУПИТН з рішучою.
Фабриканти домагаються ухвалений закона, який дозвоострішою боротьмав, щ о врятує свою дочку від j л ю т о ю ,
ливбИ на дОпупннгне більйіе імігрантів д л я заповнення недосмерть проти
дальших вистрілів мужа. Він не (бою на
стачі робочих рук, щ о б у ц і м т о панує в б о г а т о американських
хоче сказати,
причи поневолення. Всі Німці будут
промислах; зл`вЄДЄПЙи СТроТИХ о г л я д и н Н.чеен0г0 стану йоних
усякими найиожлнвішияи спо
на сварки ме;
иодрутамп
імігрантів та заостреняя постанов п р о грвмотиіггь.
бами вести проти .Чеськ'ім дерІ АМЕРИКАНСЬКИЙ СУД ЗНАЄ
жави невблагану війну, тому
ЗЄІДКИ ВЗЯЛИСЬ ЧЕРВОНЙ-ІЖОРЮТЬ- ЯК ХВЧЕ
щО та держава Приводить Нім`
ЗА ОБВДНАННЕМ ПЯТЬОХ ВЕЛИКИХ ЮНІЙ
Дня 27. грудня Коло 9. годиців д о жебрацького костура
НКІРІІНДНШИ
НЮ И О Р К , 1. січня. — Юнія робітників, виробляючих ка- ни вечером відкрито в місточку
На конвенції Амсрпкансько-ІКождвй Німець має за свій най
іе.іюхи та шапки, прейЛожила чотнром д р у г и м юні ям робіт- Іст ОрепАж, Н . Дж.. тіло пані
і Товариства для Ґ.опирання‚святіший о б б в я з о к зраджуваті
ників та робітників, занятих в и р о б о м д р у г и х частий ягужесь- РлеОнори Л . Брнгтсм Так як
інтав др. Роланд Б. Дя'к- чеську державу, б о Німців прч
Hay
кого та ж і н о ч о г о одіния, п р о е к т зорганізовання всіх пять юній тіло найдено в пивниці дому і
до
Чехолсоваччнш
сон наукову працю про свої д о - лучено
в одну обєднуючу організацію д л я зачіпнірс та о б о р о н н и х мало на собі сліди насильства
сліди над черепами червоно- проти їх волі і тим самим по
і.їлий.
та завзятої б о р о т ь б и , підозрїн- шкірпх Індіяті. На основі сих ня. Чехи н? мають морального
І
На основі се ѓ о п л я н у пять юній малнб обеднатися в о р і а - 'нє впало на 19-літного Мурнна,
Дослідів стверджує він. щ о де- права переслідувати за держав
візаці'ю, взоровану на Американській Федерації Праці, яка 'ІЗї.тнНѓа Бетла. котрий ниниися КоТрт індійські племена мають ну зраду, болюнн-самі зраджу-J
`іалабя називатися -Обєднанне Кравецьких Рооітників'' ( Н і д е л гїа.тіїти в грубах дому. Секція в собі примішќу ќрови чорно- вали і, Австрію. Нїмці р о б л я т ь )
Гренлс Верксрс Алайіенс). За подібним сфедерованнєм кра- тіла, переведена к о л о опінно- шќїрях
що робив Масарик і
Австралійців.
другі
чн, ствердила деякі доґади по- примішќу ќрови чорношкірих Бенеш супроти Австрії.
вецькия юній заявилися вже конвенції поодиноких юній.
ліції та дала основу д і я здога- Африканців,
шґчі
ир'имішку
І ГІМНІ . ^
ду. щ о злочин поповнено нсе- жовтошкірих Л-.онголів. а ще
лічення рака
і
КОМІТЕТ № № Щ ђ
М Е Ш ПГО ЖИТТС
го кі.ТЬка годин тому. Бетла Іінчі приміщќу, ќрови білих ЕвМ
о
ж
е
досліди
проф. і.лера;
ШйМРРШ
Б
Р
Р
Ш
П
А
спіймано к о л о 1. годиннії т'ої ропейців.
ГОЙпПиШ ОСГилПДй
Белла з Л і в е р п у л ю
пише
НЮ И О Р К , 1. сі`чня. — Комітет, установлений нюйорсвким самої ночл. О годині 4. сполудМонголи та білі малиби діондонськигі кореспондент павін признався д о злочину,
мсйором д л я розсліджеиня жтгѓтя` вутяеві-н маяиср-в пїдпрйстатися з Азії Почерез пролив
емства ‚.БервннД-Гвайт К о . " котре достарчає б і л ь ш у ЧаслІи`иу ^заявляючи, щ о він насилував Берінга. котрий замерзає в зіѓ риського ‚‚Матеиа" - дадуть j
під
конець промінь надії тим
Бриѓѓєм,
а
потім
забив
її.
вугля, зуживаного підземними та надземними зелізницями мі-"
так. щ о по ньому м о г л и б не
лндарягм, щ о терплять на рабоячися її свідоцтва-. В годйста, вже о г о л о с и в свій рапорт.
рсйтп павіть племена, щ о Не а, б о — згідно із звітом, пону
пізнійюе
прокуратор
сте`йЗвіт заявляє, ш о р о б ѓ ѓ ѓ и т и с ь о г о иідпрт+емства живуть
бмі.ги п.іиватн иа морю. Ав- міщеннм в орґані англійських
економічно гірти^ ЗЄЯИІЃТ; ИНКИНЃИГ МАТрМвМКтНОИ з ломів, НО- ту предлоЖив сгфвву велиісіЛ ітрійських Муринів могла леглікарів , Д н Ленсет" — прйяолави Присяжни`х суддів, котрі
ни мешкають'в курниках та стайнях` гѓО^тЧ%ЧНиХ та ОсВбНѓт'ИУс
ко загнати сюда буря. Афрн- р о в л ю в е н е цим ученим о л о в о п
мінут опісля признали
прав вони мають тільки, щ о раби; підприємство визискувало
канські МурннП, щ о б и длстнтн- кольоїДалвНояу стані здержа
Бетла обжалованим за злочин,
їх не лишень при заплаті за працю, а л е через свої мешкальні
ся сюди, wy-сіли прибути сЮДй' л о в якомусь числі випадків
й о г о сейчас ` відставлено д о
юми та ком^аяічні крямниці. - - - - - АобройціЬНо, На тій оскові розвиток цеі страшної неДуги
Вязниці, а суд на нього пазнаЗвіТ р о б и т ь ЗакЛЮчейНе, щ о койнлні с ь о г о підприємства
пре.ієґент уважає Муринів ' з Д о с і , вниробоввно вже 55 усячено вже на .день -L січня.
повинні перейти на власність нарола.
Африки за справдішних най- кйх- препаратів того ліку, але
старших відкривців Америки потрібно — як к.і_жуть``— іще
Д л я ' С т а р о г о Світа.
- ш
кільках років`і
і^іЦ^Ц^{ђЩіѓі
В А Ш І Н Г Т р г І ЗО. ѓрудня. — Гірезндетгт Гардинѓ дав аянеВмісгї Ст. Лўис`,` Луизіяна
н єни я кінцевих', вислідів.
сню ( п о м и л у в а в ) 8 членів організації Промислових Робітників поповнив самовбийство.^5-літ'
КАНАДА ІДЕ ШЬОНІЯ '
Світа ( А й . Д н б л ю . Д % б л ю . ) , щ о відбували довгі вязннчні кари ний- Вілі%м Л'Љіт'. го.Това' браТоронто.
С^р АЛИЄй ЕйЛсв ч^дераланиіѓтіормая з а у ч а с т ь н ИртитпшЛЯ агітамй. К о ж - в а р у . с ь о г о самого імени. Са- ibf-r.' К. Р`. бувший' міністе'р
В ѓлввггих гіа цілиД ‚рвїт г{іалому з них гір`кдоИМиѓ Ш вяоЧіру АЖиитисЃа tfofwf, а л е д о - `м'овсЙеііь стрілив с о б і в г о л о в у СправедливоСТН дл`я Кан`ади, брИНах йо`рцеЛѓгни й, Майсен у
револьвера fa йстгиб на міеШ ѓговоря'чи На' ііораннѓб той: ЛЙ- СаКЄЬнїї виготовлено b мішу'
іволитЯ па' СвђЮ Ш$рт$йђ. фўрГйЩ№.# ЗлуЧЄІОтХ Д е р ж а в ) .
ЗамНііб, fUd се вже трете са- шарів Колюмба, сказав щ о Ка- л о м у ропі кілька 'родім здавко
м о г у б о т в о в' Щ Сіни, ЩгУ кО-Ьіада не є державою, а л и ш е ко- Івої монети з порцеляни.' Тепер
УРЯД НЕ
лиєв г- тггрвднрогнОіціШ ча`си, ;льонією. Сі-слова вій с'казав на Іідоносять німецькі часописи, щ о
BAujj^rTOri, 30. грудня. — Американський` Д Ш р т Я м е н т малаѓ міліоічи r!prtx6A-.a йар%нНа крўѓий рік` Йа'веіЌі cfapdбудівництва від повів, американським корабельним підприєм- ня пива: ЙІаКй. р д й і ^ б и і с ` й і і Ѓ ЙІЛС-Т-ІВІ; ЩО Ќаяадв І дос'і
КГ}ЛЬбгіі%Ю Ќ і л й К б ї Британії винпої майсепської церкви.бугтвам, аго Просили й о г о о аВМ-ЄНМне ї х віяѓ о о о о я а у ю ч н ѓ сили
{луік^іМіат йойі ІЗІГНИ, зро'ір'огибіцгйИгн-о замеіМі та д о з в о л я л и ПгХ}демти альиоТоин ия
іблені також іа порцеляни.
пвнім морю, заявив п р о с Л Я м , ш о таТѓих виїмків він реп}ати' не Тилас$Г 'rtrW-BWieAtd, $ї-ЛМіа
свою конституцію. „Наше стаможе та щ о прогибіиія о б о в я з у е всюди, Де о б о в я з у е ЯМерТгІйовйіціі ргвКнйТься З` ВелйкѓЗю!
канське право, отже й на американських` кораблях на повнім ,1
6 Городку к о л о 'Львова
бійГтаніею а б о ірляндією. На
морю.
`
І домі' ІвАна Тишкеви
Ш Сѓановипіе бівнС c T a K p f i l r весіллю
-L.
На шляху` ЇИогатйй-Пе^'агМІТ- Hf і Т ^ д і е й о г Африки. НОНОЇІЧЗ 'пару^кй заб$авлялись так веА А Ш А Н О Ш ФЕДЕРАШЯ ПРАЦІ ЗАГОЩАЄ
ляни напали бандити на рога- #еляндії. Н о в о ї Фуняяндії та с е л о , щ о нідчас бтйкН.Йосиф
тинськкх кулів Нагельберга і A i c t p a x i i . Ми й досі е еміѓрам- І.гйбоДець пхнув ножеія" ФранБОРОТЬБУ ПРОТИ КОМіЖТіВ
Дреттера. Купців п о б и т о й о- таЦй відкись і ‚Нема н'айіЛнь-іца Сеника і Вбив й о г о па
НЮ й О Р К у 31.трудим. І и АиіЯІриЯяивМіаг`ФадвримІя Праці
граблено у них о к о л о 3 міліони ш о ї підстави думати, щ о м й неісмерть. Вісьмож учасників к р о
видала заяву в справЃ недавно нідновленоі „ р о б і т н и ч о ї партії
ibc^Hi^K)".
'равої забавќ.арештовано.
Америки", заповідаючи проти неї безпощадну б о р о .
УРЯД ЗАПЄВЩАЕ ОЖШЕННЄ

ТЙРГОШН В 1 9 2 3 РОЦІ.
` В А Ш . Н Ѓ Т О Н , 29. грудня.
Департамент
(міністерство)
горговлі заявляє на основі дадих. зібраних про американс ь к у т о р г о в л ю в 1922. році,
що Злучені Держави зовсім не
маю'ть причини дивитися б е з надтйно на т о р г о в л ю в слідуюім році. На думку міністерства
торгонлі Америка зазнає
в
1923. році великого оживлення.

1

ТРЕТЕ САМОВНИЮТВВ В СІІ№
1

,

ХОЧЕ РОБИТИ НІЯКОГО ВИЇМКУ ДЛЯ Ќ О № №

КРОВАВЕ ВЕСІЛЛЯ

БДНДИТИЗМ В ГАЛИЧИНІ

1

:

П А Р И Ж , і. СІЧНЯ. — Алїяятська конференція у справі німецьких „воєнних відшкодова'нь" зачнеться завтра, у вТорбк.
Перший на конференції має виступити британський преміер Бопар Л о , котрий предложйть свій плян д л я полагоди
с ь о г о важного тепер питання. Він предложйть Проект, який
признає Німеччині 'і а б о 4 рокгі мораторїї (відлоченне ^рЄчеиця сплати) для заплати „воєнного В І Д Ш К О Д О В А Н А ' ' алітггам.
Бонар Л о хоче, вгоби француське правительство р о з т л я - .
ігуло с е й проєєкг І сказало свою гадку. Він готовий в дечому
уступити француському иравительству, якщо воно уступить
британському.
В поінформованих кругах кажуть, щ о фраицуський премієр Пуанкаре згодиться тільки на дволітню мораторію, але під
такими умовами:
1. — Француське правительство буде вирубувати ліси в
Надрснщині. яку має у своїй окупації, для достави булівельного дерева д о Франції.
'І. — Франція хоче аліянтської комісії д л я углеВої долини
Рур, яка пантрувала ои, щ о б Німеччина їй доставляла у г л е .
'і. — Франція хоче, щоби а.тіянти а б о Франція сама уставнла Митові ( п л о в і ) уряди здовж німеиько-француської границі. Весь збір з мито мав би іти на „Воєнні відшкодовання"
4
Франція хоче наложити аліянтський податок на ўѓДе
в долийї Рур:' У'Т^гїУ^гг-ПтагепутИсме і тн`и стягнути ііЦІЩЦиирІ..
річно 400 мілііжів з о л о т и х німецьких' марок.
5. — Давнє мито з німецького експорту мають аліяити а б о
сама Франція стягати безпосередню через окремі свої уряди.
Італія проти нАіаду франції на Німеччин'у
Р И М , столиця Італії, 31. грудня. — Тутешня преса пише,
що італійське правительство заявляється за економічними кара.мн на Німеччину за невиконуваннє з о б о в я з а н ь про „воєнні
відшкодовання", але противиться війсковому наїздови Франції на Німеччину.
МРИКАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ CHIP
Л О З А Н Н А , Швайцарія, L січня. — Турки дуже о з л о б и л и с ь
заявою американського амбасадора Чайлла за Національною
самоуправою Для вірмен{? в малій Азѓії. В о н и кажуть, щ о коли
Америка м і т й е т ь с я д о т у р е і ь к и х внутрішніх справ, т о Турки
їм віАп.Ча-ѓйться в т о й спосіб, щ о звМКігуТь американські школи
в Туреччині і зірвуть уиібви з американськими підприемцямп
у справі Відбудови залізниць в ліалій Азії.
`
ф р щ і а не ж
мирової умови з Німеччиною
Б Е Р Л І Н , І . січня. — Німецьке правительство предкладало
фіммю проєкт умови п р о мир на 45 а б о бо л и .
На Пілстаіі тої yMdbH Німеччина
і Франція
имиін.^.і,дІ.плИ
іайв мали 'бути
зобОвЯзаиі йе імн^адати на себе взаїмно оружною с и л о ю протягОМ т о г о Чйсу.
Одначе француське правительство відкинуло се преддожениє.
БРИТАНЦІ ПОКИДА№ТЬ ЦАРГОРОД
.
Л О Н Д О Н , 1. вЧИЇі, — Сюди прийшли ЬІсТй 3 Царгорода,
які повідомлфоть, ЩО Турки ззвізвали тамошню британську
кольоИію, аби як наіїскорше забралася з ННргорода. Наслілком т о г о 1,000 Британців Вибирається в дорвѓу.
НАФТОВА КРАЇНІ БУНТУЄТЬСЯ
Л о н д о н ^ н січия; — тутЬшит газети доносите з Ц а р г о рода, ШО Турки викликали п'оветаішє проти британської окупаий в иафтоШ области Моеул, ЃЎЦІН'
і

і ЎВИШКА ПЕРШОГО ЙВЛЬрЬКВТО: ПРЕЗИДЕНТА

ЗАСУДЖЕНО на
Ш т
В А Р І І І А В А , столиця П о л ь щ і , 3d. грудіія
Нині зачалась
розпра`ва вїйскового суду над Нєвядомським, убийником перш о г о польського Президента Нарутовнча.
' Нині ся розправа скінчилась засудом на смерть.
Невядомськнй приз'нався д о ўбиття, але заявив, шо не вважае себе винним, бо він ділав „ д л я добра П о л ь щ і " . Спершу,
казав він, хотів він убити Нілсудського, але коли сей усунувся
від кандидатури він убив Нарутовнча, б о вважав його президентуру `фатЮ№Ио№ tm Полвші. Одначе засуд, сказав він
при кінці, він' прЯОнан.
Його засуджено на підставі німецького воєнного права
ще з часу інмецьќої окупації російської П о л ь щ і вчясі світової
війни. Се право, приписувало кару смерти за політамие вбиветво, а ш о П о л ь щ а є, під воєнним правові, се німецьке право
е в силі І на його підставі Нєвядомського засуджене на ОиерТь.
КАЖУТЬ, ЩОіоИІМЕЦЬКИЙ КОРАБЕЛЬ ПОТОНУВ СЕРЕД БУРІ
`
ГАМБ$Фг, Німеччина, 28. грудня. — Тут догадуібтЬвя7 щ о
німецький пароплае Гайнріх Кайзер потонув серед страшної'
бурі, яка тепер панує на Дтдянтійському о`кеані. Тоїѓў два тижці іщвідом-ялн, щр сей кораб`ель відплив з Канади,'
х

t

СВОБОДА,

г

С Е Р Е Д А , 3-гО С І Ч Н Я ,

УКРАЇНА—ПОЛЬІДА—МОСКІВЩИНА..

u

SVOBODA'Ml^B--BTY)
founded ma.
it 8-mdays
Sundays a
and hohdays,
Ukrainian newspaper published daily except
at 83 Grand Street, Jersey City, N . J.
Owned by the Ukrainian National Aaaoeiatlon, lac.

політичний

огляд.,

,

1923.

українського народу, як нації?!
Коли-б
процес
внутрішньої!
j кристалізації українського на-1
( р о д у вже б у в остаточно вавер'шений, т о д і , при таких вяут
Ірішно-ганлих противниках, ми
вже д о с і м а л и - б самостійну у-

в і д д і л и у . н. с о ю з а н а ф о н д

негайної д о п о м о г и .

. Відділ 330 У . Н . С о ю з а з Л і т л Ф о л е , Н . И І , ухвалив на`річному мітингу, який відбувся дня 17-го грудня, 1922, о д н о г о -

л б с н о 50 д о л я р і в на Ф о н д Н е г а й н о ї Д о п о м о г и та вибрав Комі(Від спеціального кореспондента .‚Свободи").
тет д о збирання д а л ь ш и х жертв на - о б о р о н у р і д н о г о краю.
j f f c j by Kiltorial CoM-aittee. _ 1 _
`
"
Згадану жертву переслав сейчас предсідатель відділу, п. ГриEntered aa Second Class Mail Matter at the Part ONTO of Jersey
Дтя
оцінки політичних пер- т ц - о б р а н и й соймом.`Т П о н і к о в - ' х р - ' н с ь к у державу. К о л и її щеі горій Тиран, д о Г а л и ц ь к о ї М і с і ї у Вашингтоні, Д . К. За`так
City, N. J. on March ЗО, 1У1І, under the Act of Mareh a 1879
Acceptance for mailing at special rate of postage provided tot la Section -пектив к о ж д о ї нації, яка б о - скі, призначений Пілсудськнм... ? маємо, т о це означає, щ о
гарним і патріотичним приміром п і й ш л о церковне бра'тство
ПОЗ of the Act of October 8. ltH7. authorised JulyjSl, 1918.
реться_ за.осягненнє своєї дер- Ч и т о не б у в д о к а з нечуваного т`ой процес щ е не е скінчений,
св. Михаїла і у х в а л и л о теж гарігу жертву, а т о 25 д о л . на вижавноі самостійности, мають занепаду державного почуття А л е він постуѓ
гшгедплАТА
SUBSCRIPTION RATES:
звольну боротьбу.
У
рішаюче
значіннє
два
чинники:
й
н
е
б
у
в
а
л
о
г
о
потоптання
а'втозвичайно
щвидким
к
р
о
к
о
м
,
у
І
Поодиноке число три цента
Three cents the copy.
її
внутрішня
скристалізованість,
Рйтету,
ба
самої
ідеї
державної
країнська
нація
р
о
с
т
е
'
й
криста-і
Славні відділи У . Н . С о ю з а ! Бороніть д а л ь ш е так завзято
One year
$ 7.00 На рік
І - І.
Six. months
$ 3.75 На півкроку
як нації, і степень скрнсталізо.- влади?
л і з у е т ь с я на наших о ч а х . "
j
рідний край! Збирайте всі як один д а л ь ш і жертви на Ф о н і
Three months
І 2.00 На три місяці
І 2 00 ванос'ти її ворогів, як держав,
Tfe г о в о р и м о вже про вуль-і
Н е м о ж л и в о в . н и н і ш н і х не- Негайної Д о п о м о г и ! ? (
.
Foreign ond Jersey City Rates.
В Джерзи Сеті і И _ ,
К о л и відповідна нація сама не канн, які! ОТОЧУЮТЬ Польщ'у зі спорядкованих
обставинах о One з-ааг
$10.00 На рік
110.00
Six months
$ 5.00 На пів року
f 5.00 є скристалізована, а щ е д о т о г о всіх боків. Східна Галич'ина, глянути І стано'вище ц і л о г о уІ
2.75
іі вороги перебувають у етані ІТолннь, Б і л о р у с ь , Вилонщнна, кращськр)`о н а р о д Ў `і ' о д н о ї '
Three months
$ 2.75 На три місяці
І
найкращої ' внутрішньої еќ'р'и- Горішній Ііілеск — це все а б о точќ'и,' бу'дь' т'а тоЧкд Берлін,
Ва кдж-Г-^і.м-^
платиться 10 ценіта,
сталізозаности, тоді виглядів палаючі, а б о готові щ о - х в и л и - Прага. Н ю ' Й о р к , ' Л ь в і в ' ч и Київ!
Теаефои j 5 5 f c g f f l ЩЩтЩШ^.
Tea. У. Н. Союза: 1838 Montgomery. на осягненнє самостійности д л я ни вибухнути ву.тькани. А л е в А л е хто сумнівається в тім, щ о і
такої нації нема ніяких. К о л и , самій П о л ь щ і , ` в п серці все вка-'українська нація росте й к р и '
Український Конгрес у Ф и л а д е л ф ї Г в и с л о в м в рішуче домав редакція не відповідає.
далі, відповідна нація сама еУ-уе на тяжку х о р о б у , в якій пе- ста.тізується, той хай оглянетьганнє, щ о б и народний податок платили всі українські громади
В гроші лише на т. за Foreign Money Order.
скристалізована, але має п р о - ребУває державний
організм, ся дов'кола себе, хай погляне на
без виїмки. В переведенню с ь о г о домагання е великі т р у д н о Адреса; "BVOBQDA", 88 GRAND STREET, JERSEY CITY, N . J.
ти себе державно-скрнсталізо- Г л и б о к а прнрва між правицею те, які переміни приніс минулий
ваних ворогів, тоді та нація му- та лівицею, суперечність і про- рік в йси`о найблизче оточеянє. сти ізза т о г о , щ о так звані самостійні та місцеві товариства
сить готуватися д о впертої і тилежність їх хотінь і змагань. Хай, напр., американські У к р а - й організації д о т е п е р самі не з г о л о с и л и с ь д о Обеднання ані
д о в г о і б о р о т ь б и , яка може.три- підкупність і нечесність ц і л о г о . і н ц і здадуть собі справу, на я- не післалн туди своїх а д р е с
навіть цілі століття. І на- державного апарату, краній е-;кнй величезний крок посунув
Щ е тяжшл справа з цілком незорганізованимн Українцярешті, коли дана нація сама є гоїм і себе'любство від найви-'їх-'наперед минулий рік як він
скріпив їх національну органі- ми. Т и х з а г а л о м годі д о с я г н у т и .
' і о б р е скристалізована, а моє т о г о д о найнизчогд — це все
зацію, ї х солідарність, ї х іите-і
Нема о т ж е і н ш о г о с п о с о б у як просити п р и л ю д н о всіх шипроти себе державнонескреста- такі чинники, які не р о б л я т ь з,
рес д о р і д н о г о краю й до'иа-1 рих Українців та Українок, щ о б и вони на власну руку занялись'зованих і ^ с к о н с о л і д о в а н и х П о л ь щ і поважного ворога,
ціонильних
справ.
Здається
ворогів, яких у середині роздиП р о стабілізацію відносин у
агітаціею межи членами самостійних та місцевих товариств, а
нам, щ о під цим о г л я д о м аме
рають і розсаджують внутріш- совітській Р о с н останніми чаНа мурах м. Львова появилась така відозва:
риканські Українці, м о ж у т ь б е з також і межи тими Українцями, щ о не належать д о жадних
,
„РескрнптсЛ, міністерства війскових справ деп. X . з 24-го ні суперечности,' — тоді така сами багато г о в о р и л о с я й lUM почуття резиґнації, а навпакиі організацій, за загальним оподаткованнєм. Д о р о г о ю праці
нація має всі шанси в короткім салося. Докази цеі стабілізації
з почуттєм гордостн о г л я н у - у с ь о г о загалу чей д і й д е м о раз д о з а г а л ь н о ї солідарності! та
листопада, 1922, ч. 6231 наказується доповнення п о б о р о в о ї лі
часі ОСЯГНУТИ здійснення своєі наводяться чисто зовнішні: со
гись н'а прожитий рік.
сти річників 1900 і 1901. Магістрат закликає вс(х чоловіків найдорожчої мрії.
вітська влада тримається
вже
народньої дисципліни.
г
Так саме, коли не краще, сто
уроджених в 1900 і 1901 р. без ріжниці народносги й визнання,
Оцінюючи під цим о г л я д о м шестий рік;, совітсь'кі д и п . Р о з у м і є т ь с я , самостійні та місцеві організації повишіі самі
ЇТЬ справа всюди, д е б і л ь ш и м и ,
котрі стало перебувають в громаді Л ь в і в і є польськими г о р о - ПОЛІТИЧНІ перспективи ўкраїн- мати допускаються д о міжнаяк найскорше з г о л о с и т и с ь д о Обеднання і тим дати доказ,
,
масами
живе
український
нанавязу
"конференцій,
'
жаиами, щ о б и найдальше д о 2. грудня, 1922, з г о л о с и л и с я в I V . ського народу, не можна буде родних
Р о с і є ю торговельні рід. Н е кажемо вже про Східну щ о й вони не від мачохй. А 'незорганізовані громадяни нехай
не признати, іцо т і л ь к н - щ о ми- ються'
деп. магістрату, ратуш III. п. двері ч. 198, в ціли зареестрован- HJлий,рік Божий 1922-й пѓ—
Такі докази можуть Галичину, де українська л ю д - І як найскорше закладають межи с о б о ю відділи Обеднання для
ня з відповідними документами (метрика, свідоцтво шкільне, нув нас ше на один крок б л и з ч с бути' перекондючнмц для чу-іність під о г л я д о м національної) сповнення с в о г о н а р о д н ь о г о О б о в я з к у .
і
до останньої з' "накреслених тут жніщів, які Р о с і ї не знають, свідомості! виросла за цей рік
карта з г о л о ш е н ь ) .
S
Тимчасова адреса Обеднання: 817 Н о р т Френклин Ст.,
"Іоб
ясній- Сказав же колись якийсь уче-JHa цілу г о л о в у вище. Навіть на І
Хто ухилиться від списку, буде караний по приписам І І трьох констеляцій.'
побачити, Щноебо бяснїн
х і д н о ний. щ о чужинці пильни'шіе н європейській еміграції, у б і л ь ш Ф и л а д е л ф і я , Па. у
втратить польське горожанство.
Наймай.
(близче придивитись д о вну- краще д о с л і д и л и місяць на не- ненормальних обставинах, ніж
т р і ш й ь о г о стану о б о х головних бі, ніж близьку Р о с і ю . Так саме можна собі уявити, — навіть
Також усі староства у Східній Галичині розіслали д о всіх І ворогів самостійної України — стоїть справа й нині, й правди-j
ТУЃ починається замітний прогр. кат. парохія.тьиих урядів обіжник з наказом про виготов- П о л ь щ і і Москівщини — під ве ореченнє про стан річей
цес консоліда'ції українських
нинішню х в и л ю .
совітській державі може дати сил.
ленне списків Українців уроджених в 1900 і 1901. роках.
А згори треба приняти,
що той самий процес розвнваЩ о П о л ь щ а і Москівщина - - - ` "
" . хто її' справді знає,
єгься також на Східній Україні
справді головні і, можна сказа- т о не тількі і в ній жив, але й
НАПАД НА УКРАЇНСЬКУ ПРИВАТНУ ГІМНАЗІЮ
та Буковині, хоч безпосередти, одинокі вороги самостійної
. В РОГАТИНІ.
У
ннх доказів на це не маємо. На- ^
Се не мало би значіння для галицьких Українців, б о у тій України, т о г о не треба д о в г о
Совітська держава
реіпті, щ о українська справа за
Львівський український дневник „ С в о б о д а " п о в і д о м л я є :
доводити.
Д
л
я
П
о
л
ь
щ
і
самосамий
кольос
на
глиняних)
відозві виразно сказано, щ о до бранки маю'ть ставитись П О Л Ь цей рік з р о б и л а великі успіхи
Д н я 2. грудня, 1922, о 4. годині п о п о л у д н и відділ п о л ь СЬКІ Г О Р О Ж А Н И , які, коли не ставляться, стратять се г о р о - стійна Україна означає втрату ногах, як і стара царська дер- на Підкарпатській Україні — це
Східної Галичини з її нафтою, `жава. Ріжниця л и ш е та, щ о за
с ь к о г о війско 60 п.п. в порозумінню з магістратом міста Р о річ загальновідома.
жанство.
с і л л ю , лісами та великими зе- парату людність жила мінімўЗавданнє всіх свідомих і жн- гатина увійшов в повнім у з б р о є н н ю д о ґімнастично-екзорУкраїнці у Східній Галичині не є польськими горожанами, мельнимн
посілостямн по.тьд у х о в о ї свободи та мате`
таційної салі української приватної гімназії в Рогатині підчас
вих'сил
у
к
р
а
ї
н
с
ь
к
о
г
о
народу
ських
дідичів,
втрату
Волині,
ріяльного
д
о
б
р
о
б
у
т
у
,
а
н
совіта не будучи ними, не можуть навіть мати тої приємиости, щ о
Х о л м щ и н и та Підляша знов та- ськін держані широкі верстви допомагати цьому нроцесовн науки співу; усунув учителя й учеників зі салі та зареквірустратять польське горожанство.
ки з їх лісовими та земельними людності! навіть такого мінімў кристалізації власної нації. А л е , вав салю на своє поміщеќне.
Але, як звісно, ані Польща ані Поляки не спосібні шануванезалежно від т о ї свідомої д о
богацтвами, з їх цукроварнями
мають. За царату мужні
З А К Р И Т Т Є УКРАЇНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ В Д О Л И Н І .
ти жадних законів ані постанов, отже нема сумніву, щ о вони та ґуральнями, з їх ко-льоніза- " V . ОЛЄ не вмирав з г о л о д у . ; п о м о г и . кристалізаційний про
Станиславівсь`кпй тижневик „Українське Ж и т т я " д о н о с и т ь :
можливостями
лля тепер він вмирає міліонамн! 3: цес відбувається й б у д е в і д б у
по свому візьмуться до своєї нової бранки в окупованій ЦІЙНИМИ
п о л ь с ь к о г о рільника. Вихід ДО парату не б у л о івльної преси, ватисіь так`ож стихійно, на під
Страшне л и х о я і т т е , переходить український нарід у цілій
. С х і д н і й Галичині .і звісними польськими злодійствами та роз
законів природи. Як каДніпра й до Ч о р н о г о моря, потепер нема ніякої. З а царату
Східній Галичині. О д н о ю з найбільш тероризованих місцевобоями б у д у т ь намагатися втягнути насилу якесь число галицьміпь, КИНУТИЙ д о г о р и , мусить
ширеннє п о л ь с ь к о ї експанзії на С'У' ' міліони л ю д е й ,
стий є Д о л и н а . А р е ш т у ю т ь навіть учеників; сковують їх і так
ких Українців д о своєї армії.
упасти на з е м л ю , так і нація,
С х і д ідея великої Польіпі „ о т КИМ ЖИЛОСЬ д о б р е й весело,
Проти с ь о г о н о в о г о л я ц ь к о г о р о з б о ю ' п о в и н н і галицькі моржа д о моржа", — ці всі п.тя- ""ні таких щасливих є -лише прокинувшись од вікового сну бють, масакрують, катують. В.останній хвилині д о х о д и т ь нас
ѓі взявшись д о визвольної бо`вістка, ш о на приказ львівської ш к і л ь н о ї кураторі! закрито
Українці стати д о б о ю з Ляхами в старому краю і заграиицею. нн Полвша мусить навіки п о х о - кілька десятків тисяч. '
вати з моментом основання саЦарська держана ТОМУ так ротьби, о с о б л и в о коли вона
в Д о л и н і приватну українську гімназію. Се б у л о зайве, б о й так
постійної України.
д о в г о не падала, щ о не знахо- має перед с о б о ю ясну й свідомайже всі професори й учениќй вже виарештовані.
му ціль — створеннє власної
Ще
б і л ь ш тратить Москі`в- Лилось такого, хто її добре держави, така нація мусить
шина з моментом основання са- пхнув би, але також од того, осягаўти свого.
мостійно'і України. Вона тра ' Щ О в її ісѓнуванні б у л и заінтеУкраїнська нація крнсталізутить Донеччину з її мінераЛЬ ревосані досить широкі круги
іюдности: дідичі, фабриканти, ється на наших очах. її в о р о г и
Один з наших читачів надіслав нам листа, писаного й о г о ними богацтвами. товстий у
З Буковини д о х о д я т ь вістки про иайновійші події, подібні
'— совітська Р о с і я та П о л ь щ а
країнськнй
чорнозем з й о г о частина міщанства й сільські
дескристалізуються, розклала
братаничом, щ о живе під л я и ь к о ю окупацією в одному галниьл о подій в Галичині.
пшеницею та цукровим буря куркулі. Совітська держава та
кому селі (імена з відомих причин п р о п у с к а є м о ) , в якому Іком, вихід д о Ч о р н о г о моря, кпж не падає то'му, щ о на-раз ються на нащих очах. Остаточ' ' В Огородниках на Буковині вилетів п о ї з д р а з о м з м о с т о м
нікому її ШТОВХНУТИ, але хтг ніій висновок зробити нетрудсей пИше:
'невичерпаний
безервуар г
у ріку. Д н я 25-го жовтня с. р. вискочив п о ї з д із шин на лінії
пюрядного людського' матерія- заінтересований в'п ісѓнуванні:
Карапчів-Глібока. Вечером т о г о с а м о г о дня пустилася в рух
Радянин.
„Ви хочете знати, як пішли'в П о л ь щ і вибори. У нас лу для війска та адміністрації, Хіба лише совітські комісари
Перлії
якимось дивним с п о с о б о м л ь о к о м о т и в а з Чуднна і п р о с т о втіквипали для неї скандально. Ніхто з Українців у Сх. Га- — коротко, все, щ о з р о б и л о та „нона буржуазія", яка пола з двірня. Т о г о с а м о г о вечера у р у х о м и л а якась сила вагони`
встала
на
місце
старої.'
А
л
е
оМосківшнну
великою
Росією.
личини не брав участи. Перед самими виборами виабері ометськоі о п о ї з д у і гнала їх тимсамнм ш л я х о м і в тімсам'м
Самостійна Україна замикає бидві ці групи настільки малі
рештували майже всю інтелігенцію, так щ о по тюрмах
пїї
J
В В ІгОРМІ.
І напрямку. А ж к о л о Пресікарин у д а л о с ь їх задержати, 'тому не
П о л ь щ і д о р о г у .ца Схід, а М о - й так м а л о органічного звядку
не б у л о вже місця. Всіх арештованих б у л о о к о л о 20.000.
гківиіині
доро'гу на Захід. `мють з народом, шо, па внпа
прийшло д о ніякої катастрофи. Д н я 27-го жовтня р о з б и т о диХотячи описати те все, щ о діялось підчас виборів, то Перед експанзією 'цих держав док серйозної колізії, з н Л а і
намітом міст к о л о Н о в о с е л и ц і , ж е р т в о ю ' ч о г о впав п о ї з д . Дня
А я (Ѓтюрмі. Брати мої; і тут
не мігбн те все, як то кажуть, на воловій шкорі спн- виростає г`луха стіна. Вже ЦЬО- 'к з р е а л ь н о ю с и л о ю , ч и с ї н
Марную свій молоденький вік.
1-го падолиста с. р. підпалено л і с н и ч о г о Ѓ Р у м у н а ) в Ж у ч и і .
сати. У Львові то цілими сотнями повязаних разом піну- го о д н о г о вистачає, щ о б о б и - гись не доводиться.
Ќоливи силу мав ч видертись
Ш к о д а виносить 200,000 левів.
Внутрішні суперечности таѓ
рами, а б о покованих по чотирох д о купи провадили д о ДВІ ці держави ставились з найб і л ь ш о ю ворожістю д о здій- саме роздирають і розсаджу 'Л тої тюрми страшної, я-6 утік.
Сігуранца (румунська тайна п о л і ц і я ) п о ш у к у є старанно
- вязниці. Скрізь по селах б у л и карні війскові експедиції,
сневня ідеї самостійної Ўкраї- ють з середини совітську дер Угік 6н, поліпѓўа ДО МОЇ родини,
за внновниками ікаже, ш о е вже на слід! тайної терористичякі д о б р е далися в знаки нашим л ю д я м . П о м и м о так
жавў, як- і П о л ь щ у . Під маскою Піл. рідну стріху, у своє село,
ної
організації,
яка має 7 0 о с і б . Заарештовано к і л ь к о х з е л і з страшного терору, не повелось їм з виборам'и. В и й ш л о
який же є внутрішній стан, КОМУНІЗМУ в Р о с і ї починають Іоднннтнсь ДС) моєї жінки П дитини
ничників.
їх держав?
І процвітати такі первісні форми П заколядувати з ИНМН на Різдво.
лиш
якимсь р о б о м 4 хрунів-послів, на яких м а л о х т о
н

1

Ш А Д К А УКРАЇНСЬКИМ ГРОМАДАМ ТА САМОСТІЙНИМ
ТОВАРИСТВАМ.

ПОЛЬЩА ХОЧЕ БРАТИ ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ
ДО СВОГО ВІЙСКА.

у

1 ш е

т

ЛЯХИ НИЩАТЬ РОЗБОЄМ УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ `
,' ШКОЛИ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ.

о

х

н

е

ю

к

т

,

ж

м

о

м

м

а

н

1 , в

с

х

1

111

в

Р

о

с

НЕЗЛОМНОГО ДУХА ГАЛИЧИНА.

у
jj2
Щ

1

І НА БУКОВИНІ ІРЛАНДСЬКА. БОРОТЬБА,

голосував, а решта шахрайством. Д і я л о с ь це так, ш о
котрий хрунь йшов голосувати, то голосував за всіх
своїх живих і мертвих, роджених } ненароджених. При
`тому б у л о б о г а ц ь к о случаїв, де війско вже вечером
витягало с и л о ю к о ж н о г о з хати і гнали п о двох жовнярів о д н о г о виборця д о урни. ( Т а к е приміром діялось
в Шепарівцях к о л о К о л о м и ї ) . А в Раківчику к о л о К о л о м и ї казав польський підполковник Монд розстріляти
студента т е о л ь о г і ї Федусяка за те, щ о він ніяким чином
не х о т і в голосувати. Та завдяки о д н о м у священикові!,
парохови Коломиї, дарував йому житте, а т і л ь к и казав
запровадити й о г о д о вязниці. Він сидів разом зі мною.
Як т о г о чоловіка змасакрували, то як я на й о г о глянув
1 він почав о п о в і д а т и , щ о там всюди д і я л о с ь . , то і
дякував Б о г б Л ^ н Т ' о І У ^ н д ж у спокійно у в я з и н я Щ й о г о
вирустили р а з о м ' з і м н о ю , а л е б е з з д о р о в л я . Має з л о маних д в о є р е б е р , відбиті нирки, лопўќані і барабанні
б о л о н и в ухах і пр. Наш Н н к о л а х о т і в відвідати мене s
тюрмі; f o староство не х о т і л о видати йому легітимації,
б о мовляв ‚‚‚Пан ест в р о г о у с п о с о б й о н и пшеців Паньства П о л ь с к е г о 1 агітатор Петрушевіча". Ц е все, щ о я
тут описав, т о л и ш тиячна часть т о г о всего. В нашому
селі г о л о с у в а л и лиш латинянки, жиди і на жаль кількоххрунів."
`

я п о д в о х місяцях опинився на в о л і , "

АІ відтак п о д а є від вебе
сильств так:

'

4

`-

оцінку

д о с п і х у п о л ь с ь к и х наv

'

,;Дурні ті Л я х и як коти. Вони думають, щ о т ю р м о ю та
репресіями з л о м л я т ь у нас духа. Т'аж я вийшов о много сильнійщий д у х о м ' з тюрми, як зайшов д о неЃ'.
1

Під

}ѓдаром л М $ № г о клевця українська сокира

е Т І с ^ н а ' д о б р е otryiuie, яке' мусить стати стійцжнм д л я ' т о ї
р у к и , ^ н р м а х а у е молотком.
_
; г

}

1

г

да

українські робітники пера проти п о л ь с ь к и х н а с и л ь с т в .
На зборах українських робітників пера під проводом д-ра Володимира
Кушніра, скликаних з ініціятиви Союза Українсвких Журналістів і Письмеоннків дня 9. с м. у Відні а справі налужить, доконуваних польською оку паційною владою над` українським культурним жилам і його діячами, ухвалено одноголосно отсі резолюції:
1. Збори подають до відома всього культурного світа, шо Східна Галнчина, яка з власної волі свого населення ка основі права самовизначсш:я
народів уконслггу'валася як незалежна держава, якої правно державне ста'новіше досі не вирішене І яка Находиться під часовою окупацією Польші.
як також инші українські землі, а саме Волинь, ПолІссе, Підляше й Холѓ:
пінна, які проти воді населення 'і ня основі односторонніх умов неправе і
найшлися під подьськ-цо державнаю владоіо, е тср`еном нечуваного гнету
культурного, -.адіти-мбго й економічного життя українського населення.
І; чого доказом а слідуючі яскраві факти:
і
t Виарештовано поверх 15.000 українських культурних, економічних і
І політичних діячів з нагоди переведення безправних виборів до вартаѓj ського сойму.
'
j
а Сихтематнчни ннтденне українського шкільництва взагалі, а з окрс^ і
j недопущенне до створення українського університету навіть за привал і
І засоби, з' ўваги ан шо українська наука мус їла шукати захисту будьте ,і
j основанім у Львові тайнім Українськім Університеті, будьто в зорганізюиі:, :
, `за кордоном Українськім Вільнім Університеті в Празі.
.
4. Систематичне нищенне української преси, якого останнім етапом 6%
! ло арештованнв редакційного персоналу, а вслід за тим І закрнтте остав
`; нього українського щоденника JU-a", часописи уміркованого демократиіі ного напрямку у Львові, призначеної для^емиміліонового українського наЕ і селения, яке живе тепер під неправним польським панованцем.
j
5. Ьезпркиірне фалшованнв опінії світа, доконуване в той спосіб, ию
иа місце знищених органів свобідної політичної думки українського насс' іі'Єння польське окупаційне влада накидав тому населенню силоміць в українській вќЎві друковані пресові органи польської державно-політично і думі.и, то являпьсіі нечуваною провокацією н-щіонально-політнчних почувань
умр-їг.ського народу.
^ '

НЕ ЖДІМ! БО БОРОТЬБА В ГАЛИЦЬКІЙ
І Д Е ! ВСІ УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДИ В АМЕРИЦІ НЕХАЙ
СЕЙЧАСЗБЕРУТЬСЯ НА РАДУ ІОРИВДНАЮТЬСЯ ДО
СЕЇ БОРОТЬБИ СВОЄЮ ЖЕРТВОЮ НА ФОНД НЕГАЙНОЇ
РІДНОМУ КРАЄВИ!
ї

На вступі.сього листа пишучий з г а д у є скромно:
„Ну,

і здаємо, щ о навіть н а й т и - ! звірячого, хижацького капіта- Колядуючи, дідух вніс вн-^ хатЎ,
ріишии приятель П о л ь щ і н е ' ` т з м у . які процвітали в Квропі Іахучого сіна всюдн-б настелив.
зважиться
сказати,
щ о вну- хіба 150—200 л і т тому. Під ви 1итниа прсЛила-б: ..Орііїіків Тату"..
віскою „робітннчо-селянської Л я-б ся з нею весело дрочнв.
трішні політичні відносини
влади" там панує така безмежцій державі протягом мину.т
Бісям обрусом я-б стіл накрив,
ѓ о р о к у х о ч на один крок посу- на сваволя як-раз у відношби
нулись наперед у напрямі ста- н ю - д о робітників і селян, якої Де-б свічка ясно ся світила,
білізації чи коіісолідації. На- досі не зазнала ні одна держа- Куттю з меДом смачно-б заїдав.
Якої-б
жінка мені наварила.
впаки, положеннє тут значно) ва в світі. Під прапором „ с а м о прова Ох!... як^о любо той вечір згадати.
п о г і р ш а л о . Останні вибори на озиачення націй" там
чальника держави показали їй диться така система поневолен Бо радість така.лиш раз у рік
найкраще. Чи Чув коли хто-пе ня супроти немосковських на- Кобн силу мати грати поломатн,
б у д ь , щ о б по 'обранні н о в о г о родностей, я к о ї не знала навіть
страшної тюрми утік.
державного президента
м а л о клясична під цим о г л я д о м цар: ти мій, радостн фонтана
не половина членів парламенту ська Росія.
Не снись так весело мені:
відмовила йому послуху її заЧи такий стан річей може
Бо це лнііі, шева,..і^га^^оргіana".
поріла йому б е з о г л я д н у війну,?
вважатись внутрішньою стабі-) Котра мене, зволій ночі і,-ji-П.
Чи ЧУВ ХТО `КОЛИСЬ, щ о б ново,Ьізаціею, консолідацією
внбраногЬ президента вуличні
трішціх державних с и л ? ф с н з і 'Соя мій?—фалшива потіха,
Тюремн? розмова й уява моя:
демонстранти витали криками:
р і ч у щ о ворог з таким хаосом у А дім, родина й люба хатина—
„еГть
з
жидівсько-німецькосвоїм внутрішніх^відносииах н'е Там виглядають мене щодня.
українським обранцем!?"...
можи вва`жатись ворогом сеМісто життя, в менв .страшні болі;
А недавня міністерська кріза рірзним ‚страшним.
Місто коляд там у них. плач і крик;
в Варшаві, коли в тій самій дер-)
Лишається питанне про дру- Ох!... Боже'... ќоб сили мав я доволіЃ
жавиій палаті засідало аж двоє пій чинник: як стоїть справа з
тої страшної тюрми у-тік.
Товар или.
міністріві.прсзидентів: Корфан-1
внутрішньою кристалізацією у- Р. г., Н. П., 20, груди-лаѓГ

д о п о м о г и

л

л

Р

А

Ш

1

Наводячи d факти яя зразки варшавських днушань над українською
культурою і її діячами, з окрема над .робітниками пера, — збори двсртаюгься ігорячимвазиаом до цілого культурного, світа, а передовсім до`письменницькжх та журниістн-ннх орп`нІзацІЯ: стати речниками гнооленого
українського народу і його культурних ‚робітників, коротаючих дні в польсекИх тюрмах на ўќраѓйській землі та піднести свій незалежний голос за
вшволенне українсьаих земель зпід польської окупанійцої влада ,

С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А , - 3 - г о ^ і Ч Н Я , 1023.
,

resell

'

1

,

` ш

І ЗНОВ ДВІ ЖЕРТВИ.

І знов засушувалась Україна-Немька
Що двох синів нестало: Крупи і Луцейка.

ч

А

v

ній б о р о т ь б і ' н а ш о г о народу в с и л ь Г р и ш к о , Кіндрат. MHKHTHIIJТІЛО, синцями` тих героїв-муче- лЬ чнтанне протестаційних теJ Східній Г а л и ч и н і , . м и А м е р и - Василь Захарчуќ; по... б д н о м у ників, яких відтак, вивели на л е г р а м д о Вашінгтону, яікі одЗАХОВУЙТЕ
}ханські Українці стояти б у д е - д о л я р у : Андрій Ч о м к о , Олекса смерть, як дик'а` ляцька товпа н о г о л о с н о ухвалили вислати,
`мо рамя о б рамя і у т і й ж е б о - KvcTpa, Т е о д о р Л я л ь к а , Т и м к о глумилася і реготалася, Як ї х . П о т і м наступила друга збірка
.
'
НАЛІПКИ
' р о т ь б Г спомагати б у д е м о їх Н'азар, М и к о л а Машляк, П е т р о розстрілювали, т о серце наки- на покриття коштів т е л е г р а м
'
' . ' ' " - . З .. v.. ; ' ' всіми можливими способами Галушка, Л`имко Николишак, паю кровю а душа баѓне о д н о - яка принесла $6.50.-Відтак притак `довго, доки ўся С о б о р н а Мих. Федицький, Ф е д і р Мики- ѓ о тільки, а це пімсти, а це б у л и на. г а л ю репортери від 2
Україна не стане о д н о ю , вели- Тин, И о с и ф Коротаж, П е т р о страшної кари д л я д у ш е г у б і в - часописий місцевих американкою, самостійною I независи- Д о ч н ч , М и х . ЯремкевИч, Ва- катів.
.
ських, а т о від ‚‚Демократ'',
м о ю державою. X` . . силь Тарас, Т е о д о р Писар, А н Бесідник вказав на пирклад н а й б і л ь ш о ї часоп`иси в РачеО п і с л я д. В. Г р у ш к о , як б у в - тін Грибиќ,' Ф е д ь к о М е л і ш , А`Йришів 'і других народів, які стер, а другий від „ Г е р а л д " . Заший д е л е г а т і тецерішний у- Гриць Савкулич, -Іван К у р и л о , д о б у л и с о б і с в о б о д у і вказав, раз на другий день"згадані дві
ркдник „ О б е д н а н й я " 'пояснив Іван Возьни'й, Стефан Калаку`
припадає ця сама д о - часописи помістили п р о у с ь о
присутним ц і л ь ' т організації ќа, Настя ґ о л е м б й о в с ь к а , Мих. Р
- Я к А й р и ш і в Америці о б ш и р н о , о позатим
вечірня
і сказав, ш о ' тШ центральна Шиманський, Іван Сінгалє`вич, згуртувалися
в
організацію часопнсь подала т а к о ж короторганізація, як „ О б є д н а н н е " , Ф и л и п
Демкович,
Николан Шш-Файнерів, так усі'м нам ке справозданне.
кбтра згуртувала в с о б і майже Хавтур, М и х . Яремќо. И о с и ф Р
злучитися при нашій о р - і
П о т і м предсідатель подяку`ішсь'ю` ^з а
ар
всі українські
по
ом
мо
о гг о
ов
в іі ,, по- j Фе'дорович, Симебн Пелех. Ми-; ґанізацп ‚ ‚ О б є д н а н н є " . ' М у с и м о вав. присутним^ за уч'асть Та
л і т и ч н і , f' п ^ ` Й т Й і ог}'ґаіійаці хаймгО 'Коцюбка, ЛУЦЬ Когут, створити оден фррнт, л^усй^іо і'ригадував., щ о б и на всякий заЯ ' А м е б и ш Т ' м ' о ж е ' повести ' д і л о Мих. Малиќ, М и х . Ваковськйй; іти,'одною лавою, к о л и , х р ч е м ) з І ! т ^ Д Н о т т г т ф а ю приходити з
Визволення. Старої вітчини v - І л ь к о БУЛИЌ 50 цнт. Р а з о м з і - щ о б наша поміч б у л а успіщна. ' п о м о ч и ю . Кождий з присутних
Та не забуваймо, щ о визволен- вийшов вдоволений, щ о сиов
`
СПІСНІЙШЄІ- Як к о л и б се робил'и брано 69.50
ня Галичини це тільки перший ;
части свій о б о в я з о к л ю
Х т о хотівби з л о ж и т и дальші
поодинокі групи чи місцевоЗАДЛЯ ЦІННИХ ДАРУНКІВ
етап, перший крок, а наконеч- JOOBH д о рідного краю.
сти. Л и ш е в л у ч н о с г и сила, а жертви, нехай ЗГОЛОСИТЬСЯ д о
К. Шевчук,
д е сила', т а м ' в о л я . Д т я т о г о і касієра Василя Гришка, 437 ною нашою цілию.це,злука усіх
ДЕРЖІТЬ КІЛЬКА БЛЯШАНОК
земель,
це
обєднаннє
усіх
дітий
п р о п о н у є бесідник, щ о з о г л я - Норт 6 Евеня, а б о д о о. Заліта
О. Мачинський,
Ў`СВОЇЙ СШЖАРНА
ДУ, щ о в Скрентоні м е ш к а е ' б о - ' ч а , а б о д о к о т р о г о йебудь із України в одну м о ѓ ў ч у держасекретарі віча.
ву. Ми мусим'о ств'ор`ити міст
ѓ а т о Українців, котрі не н а л е - ' К о м і т е т о в и х .
для
порозуміння Галичан із
НАПИШІТЬ НА ОДНУ З ПОДАжать д о т и х ' о р г а н і з а ц і й , m o j
Вас. Тарас, секр. віча
придніпрянським'и
братами.
НИХ НА НАЛІПЦІ АДРЕС IIQ
вступили д о „Обеднання", а т і
_
М у с и м о порівняти усі досішні
Українці х о т і л и б и також скла"
ІЛКХГГРОВАНУ ЛІСЃУ ПРЕМІЙ.
ріжниці межи Дністром і Д н і дати і д о б р о в і л ь н и й
податок,
пром і показати, щ о ми свідоЗ українського віча.
щ о б и д л я таких задожити міРАЧЕСТЕР Н. И
„Заховувати
мі, щ о ї х води зливаються расцевий Комітет „ О б е д н а н н я " , !
`^'
На мобілізаційний
поклик
зом`у о д н о українське море. Накотрий колеќгувавби щ о міся- Українське протестаиІйне.віче.
„ О б е д н а н н я " детройські Укра"і
д
о
р
о
г
а
тепер
подати
у
с
ю
ВИСИЛЗВ ДО ГОЛОВ
іч
галицькій
VKm
І
С
т
у
к
н
у
л
и
с
ь
народним
ЗІЇ
іжливу помі
H o f S ^
Р
всенародної
WBf^i^WTf
j " а р о х і я л ь н і й ' с а л і рбстають чужі Ќ з и м н і д л я уі, б о ко.
fj
j організації „ О б є д н а н н є " склитвооимо о с е р с д о к і
'
ФУДня
якім проте- країнської справи.
Над сим проектом розвину,; . і а наша громада віче на день для неї, т о створ
проти наї`зник'ів на наш Пригляньтеся відділам Січоізволу
ц
і
л
о
ї
С
о
б
о
р
н
о
ї
У
'
лась ширша дискусія і вкшци 17-гр грудня. Т о ч н о о другій
Організації в Д і т р о й т рідний край. На віче п р и б у л и вої
'
.
країні
ухвалено вибрати місцевий Ко- д и н і виповнилася галя п о ' б с
Ц ю бесіду нагородили вічеР
політичних пере- ^ Р " в бесідник - а побачите.
мітет „Обеднання ', котрий має регн свідомими'Українцями, я
конань, включаючи й кацапів
50-літні старці приготоввідбувати свої засідання в цер- і прийшли, щ о б и запротесгу- вики горячими, сердечними о- „ С м о л ь н о г о Ьіститута" на Сен- ляються, щ о б у відповідну п о конніи галі а кожду першу не- вати ‚ п р о т и
нечуваних
б е з - плесками,
трал Евені.
РУ кинутись на Л я х а , який б е з - .
д і л ю місяця і там колєктуватнпраартв,
яких
допускаються
ТУТ зяб'і
лова з б о милосерно дусить нашу Нень.. І Ш і т Ш
"од-ток.
, „ , . Лнхн.д- нашім ріднім краю.
І і ОДУШЄІЦСНО
Віче"ЬТвг5рив короткою але ку Україну, а ' ї х сини, гладкі і
C K a 3 a ' 3 u,
"'Деѓ'Комітет'у зістали вНбір'а'ні':
Вїче отворнв голова Центр
зда-ярся вражим Л я - .патріотичною п р о м о в о ю іюаав-` здорові, виправивши пятьдеf
' М и х а й л о Камінський
Комітет'у" д. Д . Братусь ` '
^ о ^ к а л я м ніколи^ Д а р м о но ирибувшнй д о нас о. Л е в сятьлітнього тата д о Січи на
т е л ь ; Василь Гришко касієр: палкою п р о м о в о ю , у якій зѓазнищити. На місце Сембратович а на президію по- вправи, накручують авто ІЎдуть
І Т и м к о Назар секретар; Т е о д о р дав за геройську б о р о т ь б у ' н а к о ж д о г о у п а в ш о г о в б о ю , сот- кликав сотника Ґ а в у і п. К'о- на автомобілеві перегони а б о

'
на „денс". Сумний се але правБрик заступник п р е д с ; Мики- ш о г о народу в Галичині, а пе- ки нових борців стануть д о валя.
розправи.
І
Т
У
Т в Америці, м и . - Перший референт виголосив Дивий факт! ( Ш к о д а , щ о бесідІТЯ Кузьмин заст. касіера; Мих. редовсім за тих герої'в-мученпЯрем'кевич
заст.
секретаоя; ків, яких післали на смерть без- не заспимо. Ми не спочинемо . Сербай, а другий п. Гимотей НИК не звернув уваги й`наших
Іконтро.тьори: Іван Т а р а с ' ФяГпраВні суди ляцьких Опришків- д о г и , аж доки не д о б у д е м о в о - І П о ч ш ю к . Перш'ий референт го- панночок, до'ньок українських
' ' ^!!^ п '!І
Р ' : ; в о р н в загально, а другий про патріотичних материй, які чалип Демкович і П о с н ф Коро-`наїздннків. Коли завізвав, щ о народу.
Внтревалостию
льокальні пекучі справи
сто-густо люб.тять хвалитися,
таж; радні: Л у ц і , Когут, Ілько б и віддати їх памяти
ІГоиенчук, Стефан Калаі
" У,
"
, рез повстаннє з м'ісць.`усі'в SjgSSJSL^^
^
^
, О с о б л и в о цінною була бесіМикола Машляк.
ли повстали, а неодному^закру-,
`
!да п. Починка. Й о г о критичні -.ких балях зѓ польськими па-

M A G N O L I A

А

н

а

S T A R

м

о г а

Наглим судом засудили.їх польськії кати,
і о другі й-сорок-пять мають їх'сттхляти. Ах Боже: годинник вже півтретвУгрдину бе;
Кати вже з крісами стоять: і смерть ось в.
Ще лиш хвилька одна І вас настане;

т

е

б

M I L K

а

1

- . Л 2 ї ї Л З в Ш ^

,,гв

Це опнр вічний,, що люд-^г-ief-Mre.
Перший на смерть ЛуаеикЬ й'де,
Десять мінут пізніше й Крупа паде..
З не кольким болем, глядить на Них родина,-`
А Вони, вмираючи кличуть: „Хай живе Україна"
І в посліпне закричали бездольні Брати:
„За Україну гинем. — Стріляйте кати"!—
Блисну, а і::абля. затряслись БрнГІДКИ,
Смерті а сальва впала і скосила цвітќи.

н

и

вп

п

. В-сь-україиський нарід днесь за Вами плаче,
шовінізм І драконізм ляцькнй люто скаче.
Україна нині перед Вами голову хиляв
І вінець терновий, на Ваш гріб складає.
Спіть, ви герої, сном праведних спіть,
О волі 1 долі козацькій сніть.

о

дітроит, МИШ.

1

, и і и

{

1 І І Ц І

Н

п

о

к

л

и

к

н

а

ш

о

ї

4

Д Н Я

1

7

г

о

і

ж

к а

1

В дальший бій з ляхами ми тепер пійдем
І за них міліони лютих ляхів покладем.

Л

Г О

4

Зареве Дністер ще, застогне глубокий Сян
І иа віки скупавсь в них ляцькнй тиран.
А ви з чорним серцем катн-Полякн
Тремтіть, бо 'смерть Вам буде, лайдаки!

Ю

Д

И

н

н

х

0

С

я

кт

а

м

к

и й

Неронська жорстокість, що з життем ся грає
Ось-, ось... незадовго разом з Польщею сконає.
Пімстою, пімстою, добуваймо волі нам,
' Несім славу Україні, а смерть ляхам.

В

Нредсіда-'МІСЦ.

ТОВАРИШ.

Д

p

?- j' c

a

T

y

W

j

а м

Х Ч ) П

І И О

н

а

с

1

І'. І ' . Њ Ѓі.. 20 грудня, 1922.

п

ВУ

Д

Я

с

в

о

г

о

д н о

щ

о м

а

ю

т

ь

Г

Д

т

а

й

м

н

а

п

о

л

ь

н

!

т

тилася елеза на споми'н тих на-1
Відтак заряджено збірку, н а у в а г и відносно нашого грома- Р ' о т а м и г о р л о р і з а м и І а л є р ч н
Поручено
. нововибра
1
виток українського народу у К'оміт^тови у л о ж н т н і вислати‚родних жертв.
котру з л о ж и л и : Д . М а т к о в - д я н с ь к о г о життя, дуже ці'кавіїприйдеться пійти за
Східній І`аличині, щ о масово' сейчас телеграми з протестом
П о відданню почесні з а м у ч . .ський $4.б0; І. Олійник, І. Швець і ли присутних. Бесідник звернув к о л е к т о ю де на украшськлм 81копо їдучо'
ЇЛУЧОЇ яем. бранню, т о чнмскорше вихочужим елементом - р р т и польських знущань над
героям, голова покликав і ' ^ В о р о б е ц ь по $2.00; Г. Кін- і;увагу на факт скоро
Східну Галичину, щ о б и тим Українцями в Галичині. Так " а секоетаоів віча д К Шевчу- ' л ю к , Г. Мочират, Г. Плекан, Д . м і л я ц і ї серед української іам- дять із с а л і ) .
п
чином створити зчасом при{ телеграми вислано д о прези- а і д С ^ Ж а ч н н с ь к о г о а н а ! ^ " - т ^ ^ М . Мнкнтинський, І Па-j грації в Злучених ' д е р ж а в а х , та JJ?
шкіль- "
п о в і д н ! резолюції, які
помочи штучно насадженого
Злучених Держав, д о
е р ш о г о бесідника д. М и к о л у снак, І. `Рамах, М . К'обель, К. занепад українського
С К Р Є Н Т О Н , ПА.
иііцтвд
в
Америці,
яка
е
г
о
л
о
в
?
!
"
.
"
т
н
д о сенатора
н а с е л е т і я з поза меж Східної секретаря^ Г ю з а - і довшу те.ієг- Мурашка: Ц е й бесідник роспо- чііевчук, В. Кісіль, С. Кучмій, 1.
краінське протестаційне віче.
ною причиною поспішної аси` " ' ' ' - ' Р т а р я заграннчних
Галичини ПОЛЬСЬКУ б і л ь ш і с т ь , раму
д о - сенатора
Пеппера. чав промову тим, щ о згадав, Барлашевський, І. Головка,
Па поклик нашого славного
іліяції
української
молодої ^ Ф

- З`бРано д е щ о на
шо ПРИМУСОВИМИ позичками і ЃКонгресмен помер і місце й о - що
Матконський, М . Свнрида, Д
рачестерська
громада
не
ѓднания" зіішілнся
грома
Фонд Негайної Д о п о м о г и і на
іста СкренгонуІютнтрибуціями
в користь иоль- г о п о р о ж н е ї . П р о сі телегра- стоїть підірвана у нинішнім ві- Дунднч, Н . Паснак, Т . Соломка,
нерації. Все те робитьс
го грудня д о церковно'ї'і ської держави винищує ўкраїн- ми написали
прихильно о б а у, а щ о під ту саму хвилю У Т Швець, Т. Пічак, Т . К у л ь - вдякн
ого писменника Б. Л е п к о г о .
к о р о т—
к о з говорив
оростп.
Р A M заслуженого ўкраїнщ о б и запротестувати п р о - 'ське населенне, щ о дальше ня- Скрентонсьхі англійські днев- J к'раїнќі по ір.ійх З л у ч . Держа- чицький, П . Дзундза, А . Петри- Ви б у д у є т еГіДцеркви
Вічевик.
Починок — але ваші діти д о
а їх відбувають такі самі иара- Иіин, Н. Яцін, С. Пончук, О . Ман іяцьких звірств, які діють- чннть п о та'борах і тюрмах.уќ- цики.
раїнськнх полонених і цивіль-:
Відтак предсідатель віча за- ди. Бо вже чаша народного г о - чинсі.кнй, І . Н о р о ш и н , М . Н и -них ходити не б у д у т ь . Н е б у - , . . - „ - . . „ , - - „ - ^ . . .
"в Галичині.
щук,
С
Ґиреґа,
К.
Гнатів,
М
.
дуть
тому,
б
о
у
дітнй
нема
уприсутних. щ о б и з л о - ря Тіереллялася через край, б о
Іііче'отворив місцевий парох ннх громадян, де ті, і з з а ' и е ч у - ; у
,р т в н ' н а покриттє.уже годі сидіти бсзд льно, ко- Юрків, С. Дармусь, І. Яницькнй, краінського патріотичного виМ. Залітач, взиваючи ирисут- вано л и х б г о приміщення. м а - '
D
ЛіДШ
УДЄр-і оплати за телеграми, а надвижчіх. щ о б и вибрали с о б і презн- сово гинуть, т о да.
іитаємо, як т и с іами ВИ- І. Андрусін, Т. Червоний, Р. Ку- ховання. Навіть мови укршнпроголошений
„свободу")
іьокавт,
-ишлеться д л я Ф о н д у Не- арештовують наших найсвідо- .іпк. М."Рудий і М . Матковськнй ськбї не р о з у м і ю т ь . Се факт.
дію для переяровадження-збо- жує
у'країнських
державних
служімоі`и Рідному -Кра- мійшнх горожан безправні оку- по $1.00; М . Бінашевський, І. Поза д о м о м говорять но ан- Ншолн баарчук і Антін Кушнір з
рів Вибрано Михайла КамінТеребушка,
С.
Гунчак,
В.
ПаГЛІЙСЬКИ,
а
ДОМа
ДО
роДНЧІВ
ГОBUirsville,
1
а
.
зібрали
помсжн
Чехо. Жертви з л о ж и л и С
Л
Д
ІУ
Ю
Ч
:
І
пжого предсідате.іем, а Р.аси- бовнків, щ о не допускає уќ
панти Галичини. Вернулися наукраїНСЬКО-ПОЛі.СЬКО- Сл..вакамн СЛІДуЮЧІ жертий: Паило
ін Тараса секретарем. Відтак о . раїнської м о л о д і ж и д о ВИСШИІ:І Співацьке Товариство „ Б о я н " зад а р а ш н і часи
- г у л я ю т ь стнриак і Т. Куций по 50 цнт.;ВОряТЬ
В, Скробач 25 цнт. — Зібралѓо англійським макаронізмом. Н е - К)рік $5.00; h.:o. Ьухта і Мнхайл.. ЛоW. Залітач 9 до.т., Л я х и , я-к Г
Іалітач виголосив д о зібраних шкіл у Львові,"'та щ о . взагал
У
Л
Я
Л
И за П о т о ц ь к о г о
.,

,

.
,
.


,
.
,
Лоиич
по
$1.00:
Іван
Кертус
$2.00:
Нні кому виховати і" ' " в Х дітии
законодавства'І В о л о д . Яремќо 5 д о л . ; по дваза Яреми. К'оли читаємо, як по Іразом $79.46.
промову, в якій в короткости ш л я х о м СВОРО
Оаарчук і Антін Кушнір по 51.00.
патріотичнім дусі;- вони виПо,скінченню збірки наступиРАЗОМ $11.00.
х. Камінський, Ва- били д о ќрови, Я`к укрили ціле
обрав' польські знущання над у варшавському соймі зносить
і народом в Галичи усі
лотипершїні
економічні
Іромова була така з в о р у - ' просвітні і культурні п р и д б а й
о і щирий сміх були нею б р о н - . д і п. Дякова, б у в ш о г о посадниаюча, ш о прнсутним котили- ИЯ українеького народа;
К'отляревський', п р и я т е л і
: слези по лицях, а рівночасно
g. З о г л я д у на новий безпраіою, з якої`лзііг вилив свій на- ка Київа.
князів Рєпніна, Л о б а н о в а Р о
іртували вони свої серця д о ввиА р о з п о р я д о к
варшавське"
БОГДАН
нерукотворний,
цей) Буде це перше т о г о рода виовсь-кого і Куракіна стає пс митник
народнього відродження дання
ідплати лйшііі за ваподіяні влади
іменовання генерал
стороні покривджених
ўкраїн-!дзв
нашого
літературного
'боробів-кріпаків, р о - ' ‚Ннеїду".
ривдн. П о скінченню промови Галєпа воєнним
екзекуторо
ірхитвору. Великий ф'ормат,
К'ОТЛЯрСВСЬКИЙ, ЯК ЙОМчЗЄМ- сатиновий папір, нові ілюстрабиться одним з перших речниіче л х в а л н л о о д н о г о л о с н о от^. д л я Галичини, іцо противиться
ляк
^

н
е
д
а
л
е
к
и
й
сусід
Г
о
г
о
л
ь
ків і проповідників визволення
резолюціѓї
Сенжерменському і
мировому
ції кольорові, українські орна'
Ш 9 щ . С м і я в с я , як колишні
селянства.
' ". ' '
! З о г л я д у на се, щ о Східна д о г о в о р о в і . ' (артикул 9 1 )
енти, вінети, рисунки, 'гарний
Н Тпіі й о г о велике нолітичне Запорожці, як Полтавський ху- друк, одним с л о в о м книжка, я ќтичина і Північна Буковина шешію Л і г и Народів з 23-'го
торянин, т о знов' як гуморист кої ми д о с и не мали.
значіння.
ієні у великій б і л ь ш о с т и у- л ю т о г о 1921 р. після яких Східренесансу,
а
б
о
прямо
сміявся
Котляревський,
член
ГІЄТЄРраїнськмм
народом,
мають на Галичина лежить поза граОтеє видання, як п а теперішбурсвкого й Харківського „ О б - крізь с л ь о з и , але сміх й о г о л у риродне право на самоозна- мицямн ' П о л ь щ і і після яких
часи коштовне й розкішне,
щестйа л ю б а т е л с й россійской нав і лунає на цілу Україну' і має теж не щ о д р у г е на думці.
зич. яке український нарід, П о л ь щ а не має права ДНСПОНуїДокінченнеІ
словесностй", не йде слідами поза Україну, цей й о г о твор- Видавництво хоче дати читак віковий хазяїн тих з е м е л ь , вати т е р и т о р і є ю Східної Гали
чш"і,
а
Цс
пустий
с`міх.
Капціста,
Богдановича,
Наріж
иконав дня 19-го жовтня 1918 чини.
Житецькии каже про Котля- ікін він виткав щире укрзінськ
еви щ е оден текст о д н о г о з
Куліш, сќептик, чоловік віч- айціннійпіих архитвопів укразори, величезний гобелін не ного,- Гнідича й других, л и ш
б і л л ьу У М Ђ трез
ііроголо.пеннеєм державно:
у
і.
креи„р се в
ь скьокгоог:о :„ „
ЗЗ
бьі.ть
стає б о т ь к о м відродженої у - но-шукаючнй і вічно невдово- іської літератури, х о ч е , " щ о б
і б ч и с т п м о ї вартості!,
,
v ^ " n , ^ ;
- f'
Р ' ВІЙЙ. и иаблюдательньмі, созиа
Вергіліеві Т р о я н ц і , щ о пскраїнської літератури, в тім йо- лений, часом ретор, т о знов л і - онад нашою зруйнованою і
збуренню рідного г о р о д у , шу- го великий патріотичний і куль- рик, спосібний д о найвищого пограбованою країною, повнопатосу. Куліш , людина цншої
кають собі пової вітчинн. пе- гурний вчинок.
ю смутку й т у п і залунав ще раз
Котляревський, учасник по- д о б и і инших настроїв,
ремінені тут у наших Запорож
щнре український сміх батька
котрі після зрунновання С' ходу на М о л д а в і ю і за Дунай, ний діяч І^кертва українського Івана, й о г о творчий сміх, той, '
ГПУ . 'ного К п н г п е е ї і отѓо Р А державами Антанти, спеціР о з у м і є т ь с я , щ о цими слова
(1775 р . ) т е ж ' ш у к а л и 'собі щ`о приступом брав Бендери і л и х о л і т т я з д р у г о ї половини т о рани гоїть, щ о стурбованим
Ічня 1Q1Q^
бажянамериканським ми не вичерпується уся скарбт о ї батьківщини.
;формував козацький п о л к д л я XIX віку, не з р о з у м і в о т с ь о г о і душам розвагу приносить, щ о
ічня І У І У р. висловила
"
правительством у , В а ш и н г т о н і . ! „ ц я цінностий великого поеБоги старого -грецько-рим-! борот'ьби з Наполеонам, зі ш и р о к о г о сміху Котляревсько в' наболілі серця нову о х о т у і
іії з Укпя-тсі^ою Наоотшю
Р
Р
п : т а . Т у т т р е б а б . равести ч и м а л о
го, цей сміх пря'мо дратував й о
збійкою в о Ѓ н
поселена тут у: бій з а і
а т і в із других критиків та і- ського світа перемінилися під смутком і т у г о ю згадує про Са- го. А л е ми нині х о ч е м о , а може нове завзяття вливає.
„Він між нами тепер. Він зібрав нас
ті ііі.й^^ ?пт,нічм
приверненнєм мира в Е в р о п і , сториків літератури, які п р о с л і - пером нашого поета в т о д і ш - : гайдачного і про р ч , про те як і вміємо з р о з у м і т и о д н о г о
цих достойників та вельмож, козак усю ніч мандрував, як неІУСІх.
істнуюча v " Р
=
п о с т у п о а а и н я і д ж у ю т ь й о г о мову, й о г о поеі віддати
кожному
що правили У к р а ї н о ю , с о б і на Ня провожала свою дитину, як д р у г о г о
"
Гаяииииі
І я " пгііпиі п о л ь с ь к о ї мандатової управи ў з и ч н и й хист, архітектоніку твоХтож на поклик Кого ке озветься?!
честь
п
о
й
о
г
о
заслузі.
сором, а народові на шкоду, т о „вічної памяти б у в а л о у нас
і аличині, на
" . ^ , Східній
Галичині,
ж а д а ю ч и ' і . його.значіння д л я сучасної
Незабаром появиться з друку Зпоза довгих ста тіл чи ви чуєте сміх?
мандату м и р о в о ї конференци в
ycjx виїмкових зако-!і пізнішої літератури аж д о ' н а П е к л о Котляревського нагадує в Гетьманщині:, коли „славниі
'№і ^ ,
Р
- й сміється!''
з о д н о г о б о к у нащі апокрифи, полки козацькі, Лубенський, юве видання „ Е н е ї д и " в наќлаірижі, тимчасова п о л ь с ь к J
іM
;W
^
W
H
U
- розпоряджень, заряджень і шнх часів. '' `
Полтавський, .
нЗйп'Церковні образи, а г о л о в - Гадяцький,
ва має т і л ь к о характер о і-. ,- і - а н р о к і в , ш о їх вимірено пр#Т а л а ' н е T)jr, н е маємо місця,
но^
ті грішні й неморальнії цїаііках, б у л о , як іміак ирітут. ЯКІ
ійної влади,.яка ў своїх знб- ги життєвих інтересів ўкраїн-1
Н е в'Щитатах сй.та;' а іГсамім
цей справжйий ад,^що! гря`ітутц' сотнямті' 'удар'ять, ‚ре-1
з місцевим населеннєм є '
.
д а у Східній Г а л и - ' т в о р і , котрий живими словами
ерд `себе списи наставлять т о )
'бовязувана
`придержуватися
. .
'
привернення промовляє д о читача, розкри- творився п о всякденнр н а - т о мов м і т л о ю все м е т у т ь " .
иостанов. міждержавного праІ порядку,,як Та- ваючи перед ним ш л е приваб- дішній Україні.
Ц е вже л ю б о в рідної минувКотляревський в „ Е н е ї д і " ява:
`
- ч о ж забезп'ечення всіх г о р о - : диве б о г а и т в о своєї краси
Тікет х о л ї й о в и й з Ф і л а д е л ь ф і ї
із й о г о серця говорила.;
)
3. З о г л я д у на с е , щ о ісѓную- . ,
.
ав
українському,' КотляревськЧл`о „Енеіда , це ляеться с у д д е ю ц ь о г о аду. Ушини
Правда, всі отсі ѓромадян-j
д о + і ю й о р х у платить компанія.
іа v Східній'Галичині польська ^
^
тільки на Тѓерший кид ока ніби й о г о 'руках Не тільки м о р а л ь чаидатова управа, м и м о фзкП о о тC е с т у є м о проти даль-!гумористична травестія Верги- ний ко'декс Сковороди, а л е й ські, гуманні, демОі^атНчні і
СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ
гичного закінчення війни
на u l r
Східної лівої „ Е н е ї д и " , а в дійсности ш національно-демркратичниД у - патріотичні почування не б у л и
P H A e
V B a
й
о
г
о
'
а
і
а
с
н
и
м
я
винахода'ми.
ПАШПОРТИ
Чѓреиі Східної Галичини п р о - п і о г а
фвдк - ^
у.
оригінальний, незалежцяй став, к о т р о г о він б у в першим
КАРТИ КОРАБЕЛЬНІ
д о в ж у е воєнний і виїмковий
' ^^ ; ?
о п р а в и т е л і - : ч и від Вергілія так від Скарро- свідомим, творцем, а д о котро- Вони відзиваються т о б і л ь ш , TOJ
ПЕРЕСИЛКА Г Р О Ш И И
тан і через с в о ю екстермжа^
% " с в о ї м .імперіялістич-,на, Блюмауера та Осипова. Љ го нові, чимраз краще `Й вираз- менш виразно і в ВишенсьКогоі
ційну політику винишув. д о ^ Г ' о и е д е н н е м з а г р о ж у є ми- неїда" К о т л я р е в с ь к о г о , ц е . ве ні ще формуловані статті додав і в Рогатинця і ' в крзацькихі
РОДИМЦІ! І
решти
українське
населеине
е д ^
,
суспільно Побутовий діа Шевченко Й пізніАтш письмен- хроніках, і в історії Р у с і в і в
листуванню
деяких
українських!
Східної Галичини;
Д Хз і Висказуємо с в о ю найвис- л ю н о к з д р у г о ї половини XV11I. ники.
ж Україні, або до тама
Котляревський, маВрр росі`ќ- панів, а л е Ковляревський б у в
висжуьд луя всіх
^
^іо
с т Ь л і т т я , наскіцований- р у ц о ю
з - о г л я д у на с е , щ о ЌЃГНУ- ЦЛ пошану
тих, . ‚щ
обішоють. удайтесь усттю іьбо ш ^ ської армії, о з д о б л ^ й и й цар- першим, щ о дав їм трівалий і
но до знано? Вам від літ ПРАВДИВОЇ
у Східн`ій Галичині п о л ь - х с в о ї м и муками, кровю, стриж- с м і л о ю і певною, з таким тем-І
пєраментом,.ѓЎмором, з т а к о ю ськимн ордерами- похвальнимиі гідний вислів у творі, який р о — 'даннями та. життем о б о р о н я л и
б
и
в
і
заедно
р
о
б
и
т
ь
сильне
враська мандатова управа, а суграмотами
і
перстенем

Й
о
г
о
радістю творення, тцо нагадує
жінн'я,
в
с
в
о
ї
й

^
е
ї
д
і
"
.
переч постановам
міждержав- права українського народу, як
також д Л я т и х всіх, щ о терп^ с о б о ю великих " и с г г і в Італій- веднчества" с т а є ' ц і л к о м певно
ного 'права, знесла'.'всі г о р о Бувають ріжні ф о р м и в б п л о іятгі в який н е б у д ь с п о с і б в и с ь к о г о ренесансу. Н е Блюмауер і свідомо п о стороні ўкраїнж а н е ь к і " с в о б о д и у 'ві-днощеяського народу
л о д р п т а чення jevrtiK.Hx ідей, реторична,
ню до гу-фаїнсмсого" населення , п о а м с ь і с ^
вла- і
них прав, гцх стбгЗоні йриниже патетична, лірична, не з г а д у ю інтернуючи, арештуючи і засу- стий за змагання українського АргЬсто прнхоЛЯ-Љ ``йа думку них і п о к р и в д ж ш .
чи п р о ф о р м у організаціі і аќджуючи
масовоо україкськихі наооду д о с а м о с т і й н о с т и Д . н е - читачів К о т л я р е в с ь к о г о ,
т і м ' й б г е $зЏІЉЩШяі.
тивяого'-діла. .
і ІВергілієва.,ЗнеиаГдала.Ко
громадян, щ о насильно спинюе з а т о ^ о ^ и .
сько-гіаціональна зас.туга:^
І У К о т л я р е в с ь к о г о рідне с л о
з-9 s. 4іь st.,
?шмштіС^
4 ) Заявляємо, щ о у - в и з в о л ь - т Љ е в с ь к о м у тільки основу, на
і., .І.гурний і економічний роз-

ДОПИС

K

1

1

И

a

v

H

Р

е

н

т

я

к

5ЙІЖ^ 'і!5їїК"Й

Р

я

д

а

М

т

0

и і д

а

l l T V

0

в

К о ; н

д

с л а

СІ

а

в

к

е

ю з а

а

НА ПОМІЧ СИРОТАМ
w

Н

ЛНЯН

ж и л и

С В Г )

иІАгІІУІ

ж е

(

к;1

Ч

е

р

е

з

аг

Й

И

П

М

Т

і т и

1

я

к

о

к

1

ЛЕПКИИ.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ПЕРЕД КОТЛЯРЕВСЬКИМ

М

т

о

и

я

к р а ї н і 1

П

а

3 i 6

м

1 H i

н

і

с

а

B

г

о

т

i

а

4

С

V

_

с м

р е

в

Ц

С

Р

е

п

„йѓіояи--

я

л

ь

н

о

ж

е

п

е

р

е

д

ч

о

а

ж

ч

а

И

Геож^пШ

п

і

м

о

д п

а

п

о

о

м

я

к

о

Й І , і а

н а і

а

1

л

о

д

і

ж

1 И Т

ow5S 1
г

о

о с

т

н

т

а

к

о

г

о

г

п

4

И

t

t

e

c

e

H

в

m

0

Л

І Л Я

е в с ь

и

1

д к

:

с

ь к О Г П

ц

н

п

р

и

а

в

о

н

с

c

M

ж

ОДНАКОВА ЦІНА КАРТ КОРАБЕЛЬНИХ ТАК З
НОВОГО ЙОРЌУ ЯК І З ФІЛАДЕЛЬФІЇ, ПА,

н а р 0

н

г

ь

е

о

к

Л

и

г

а

А

й

Д

н

ч

г

о

У

П О

v

e

H

H

- V^

^ H-br
а

1 а

н

д

а

т

0

в

О

Ю

т

0

o

і ь

о

,

р

4

в

і

,

і

ь к 0 Г

l

п

,

в

А

а

n

Л

И

К

И

Й

^"Гп^оЖ^ЖЖ

іуйогс?

Т. J. HRYCEY й С0.`,

С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А , 3-го СІЧНЯ,

-.4.'....

ОІТ
І гато оснадгти. Тепер треба зро-, іш`титуціим; він заявля'ється, за поступи і зворот на ліпше, в ських ІнфОрі$.аігтЯПнх Бюр
Цинк щ о б всі зібрані фонди пе- ' о д н і й , тільки просвітній справі і х о т ь вони істнувалн Т
Л
ІЬ
К
И
,
І бити одтш-крок дальше. СтвоИ
Н
Цз парад Українського Нац і о- рити сильну центральну нврод-, реснлатн нашому Правитель-" не зділано зівсім нічого 1 вона:вельМи ќороткрй час, однак Ш
Пошукую свого брата МИХАЙЛА
стаў, яке е в безнастаннім кон-'нахрднться на тімсамім м і с т і , мо цего сповн'и`ли велику вада
пального Конгресу, відбувпто-j ну власть, Щ о с ь в р о д і народ- такті з Рідним краєм і иайліл- як стояла тоді, к о л и д о Аьіери- _„ і .^ддаліі нам неоцінені пр'н- ІДЗЮБАН з се^тп Попови#І, повЛІІерсMiiuLi!.. Гал. Тому 6 літ перс^і-вЛі н
гося у Ф н л а д е л ф і ї в дпюгу26-го нього міністерства,'чи т а м се- ше Т
слугн. Щ о б цс освідомлення а- ГПггсбу
О
М
У знає, де е найбільша ки прибули перші укрщнськіі
р'Г. По! Хтоби о иім зицгаЯо вві
НА У К Р А Ї Н У
кретаріяту, о д а л ь ш е скрупу- потреба.
І 27-го жовтня 1922 р.
. {іміґрантн. t помимо безнастан- мериканського з а г а л у з наши- ХВГ, Прошу згаіоситисй до: Mr.. Anna
лятне контролююче т і л о і оргаW
W
T
KS
T
A
R UNE
‚Оді4ог-олосно `яринято, щ о : них кличів, серед народу слчд- ми справами повести гарніше, ОвшЬ-в KUmovyych, 118 St. Marks PI .
(Коне ні,).
'
1-B
ви праці: д о б р е зорганізоване Зібрані ф о н д и не мав р о з д і л ю - но дійсну якусь неохоту д р на- бесідник доказує, щ о л е тільки Nrw York City,
З Ню Иорку дЬ Савтемптон
Бюро Секретаріату та пресово ватися тут, а л е пересилати в ці- уми. Т о м у треба сильної ягїта- належить сейчас оснувати У M-.j-.Uc ...ішп.в. МсЬ.Ю, Mch.31
НА ПРОДАЖ гросервя І бучерня
,
іи.Я1биьШиЯ V С
В
Г
І
І корабель)
Реферат д-ра Демидчука, — інформаційну сѓгужбу^
лостн нашому Нравительству у ції, щ о б и цю справу зробити країнське Інформаційне Бюро, Між Укр-інцямн. враз з помсшканм-ді
Olympic
J-b._e, ГеЬ.Ю, Apr.7
але т'аксамо лрнступити. д о ви- з б кімнат. Інтерес вироблений, Ссі
Другим з черги референтом І Пляиова, чесна і розумна пра` Відні, яке має їх після потреби актуальною, ^‚модною'-,
Homeric . . . .Лрг.14, Мву5, Мау26 в справі всенародного оіюдат- ця мусить прецінь переконати само розділювати".
в.анґлій- гі-Утрібіті гЮил.г1Іт.,^.тів-інн і aarn! Му
.
Піднести уровень інтеліген- давайня тижневннка
С
Т
І
І
Ђ прЧ)даттїтя за дешеву ціну. ГолоСкорі яамг.чбння ю Бй.чіійсі.кнх
кований б у в др. Семен Демид загал, щ о народні провідники _ Над справою на чиї руки TyTJjpi української іміграції можна ській м о в і ; опісля, к о л и б пока- ситна. ПІД Ч. 333 John.ов А-е., Jer.ey
'портів.
мають
виключно
д
о
б
р
о
народЎ
залнса достаточні фонди, такчук, який в нрнближенню поскладати
тимчас'ово
зібра'ні
і
г
о
л
о
в
н
о
через
іідянвві,
нонуCity. N. J.
" `і . ' 1-2
,
само .‚Обєднаннє" м о г л о б прнA
M
E
R
C
IA
N L
I
N
K
дав начерк оуджету Американ-j на думці.
фонди
внвизалася
живіща
ди-.дйрні
виклади.
І
.першутакўі
Отеє під розвагу Українськоступити д о видаваний тігжгіеИІ-, ОбійіІу -ираз тгосаду ДЯКОУЧИТЄЗ Ню Порву до Іілнмавт, Шерворг ської України на 1923-нн рік.
смЖшЏкШшШШШкУі`ЧШ
Млм-Кингрееовнз
. ' і ^ , скўеля. Д р . ГріщевеиіаМвніѓ^-j
цика в українській мові.
' ї ї ' ївЖ. учу І' прсйіаджу хоральний спів,
і ,вмбург
Бесідник говорив:
гіаііафіи.іьну шкату і улвджую тео.‚‚`Дмжнусііі.'і`Ш Справа' всйна-! дає, щ о б гроші п е р е с и Р р Ч т О о зал6^ж"е"н.^м- там „ Л ю д о в о г о
В дискусії, яка розвинуласІ' ірДльиІ прсдстав.тсиия. Маю іспит дгіВізьмім олівець в рукй і ЧІІ`: родноѓо
`%`А
опОдатковаітня ' в і д української М'ісії у В а ш т ґ т о н ц ніверситету". Дотеперішні ви над рефератом перший зг0Л4- кГиський і похвальні снідбтва. Ласкаслім. Наперед видатки на робо- д о в ш о г о часу уважалася най Д{). Мищуга радить'.щоб члени сліди праці, цего університетўі
"п7ч.ьа. Vua
`. `.`-лш. 25
снпся д о слова д,. Ќостів. Бесід- ві ' .-im-ояіеннм з яоданнем дстовиі
ту тутки: 1. Н е удепжание го- б і л ь ш е пекучою, тому і не див- зорганізовані посилали гроші це е з н е о х о ч у ю ч і і в о н и . п р н З
ник' признає потоебу засновап- гті`ос-ггься сларі до: N. N.. ніѓ'`
Тарні, нові третої к.іясіі'ќа'бінн.
ловіїої канцелярії „Обеднання" ннця, щ о над ‚нею винизалася 'до своїх центральних організа- і несли додатні результати. Си
ня Українського Гиф'ормаційно- 83 Grand St.. Jer.ey City, N. J.
‚Іо.іучсАж. до СїлтіЙськнт поргіі
і пресового Бюра $6.000.00; 2. широка і незвичайно оживлена цін, а тільки незоріанізовані.Істема плаченая за'науку, заве
го Бюра, але таксамо з в е і т а е
RED
S T A R L I N Еі
НА ПРОДАЖ МЕБЛІ з двох .ќМііат.
Секретаріят організаційний о- і дискусія, в якій брали участь щоб посилали д о Місії. Д д . С о - ) д а в цім університеті підне
уьаг.у на цс, щ о чи не б і л и п о ї купивший може замешкати в румах.
З Ню Йорќу кС Плнчавт, Шерб`орі
рока. Пишок, Я'іечко, Пелен- сить вельми вартість науки. І
переведення національного кае всі делегати,
пропаганди, як. поміж Амери- рент лишень $10 місячно. Інтсресо-кі
і АнтвесаХ
J
ський
і
о.
Ортинськин
заявилитому
бесідник
заявляється,
J
тастру (цензўеў Українців) в
Перший зголосився д о
капцями треба в теперішню по- ні зводять юлоситися до: L-pl.nd
"
FRANK ВВЛСК,
Злучених Державах $2.500.00; j
. г ц е й і доказував, щ оО . с я за цим, щ о б . г р о ш і висилати щ о б Український Л ю д о в и й У - ру поміж нашим народом; o-j
(S.roonJ.nd
J"
New тУ"Ь City
-elW
Feb. 3 3. На просвітиў роботу (никла-1 ж к о опиратися тільки на зор-1 д о нитЗрЛііого нового касієра ніверситет .в Н ю й о р ќ у ставі соб.тивб пильну увагу треба 147 Е..сж St-eet,
централею; належить потвориfiatmi
P-b. 10 ди .подового університету) в тонізованих по центральних ор-! Обеднання-. У хвалено:
звернути на нашу м о л о д і ж . К о

Б
.


И
Й -1
.P"
Q0(60l К
6
..
І
П
Н
. головних
О
Д
Н
А П
Р
О
Б
А Д
А
Р
О
М
.
осередках
ўкраїн-j ганізаціях членах. їх- е всегоі „ Г р о ш і зібрані з народного ти но бьаьши містах, де е біль- ли Га.іиЧина стане свобідпа`і неркоп.ші НІШІ ДЛЯ Ваших ПГПІЯІС. с!,к()ї емііраци $2.000.00; 4. В И - І
Не п.мтіть за ліклрства аж пенні шо
о к о л о 40,000; маси на- д о б р о в і л ь н о г о податку, а так- ше інтелігентних сил округи і залежна від Ляха на перший
іИ!..л,!,.:на:нх ло Америки. По
д`авання українського листка в р д а остаготь поза центральни- само з всяких -гдйтх зОгрок на``потвориги філії Людовог`о У- плян висунеться потреба ви- воігп Ban. потрібні. Кили lepniitb иА
рейматюм, е-е.му або ннутріиилі б.хіИ.
анг.тійській моуіі $5.000.00; . ji.-ц оргапізаиіями і д о них т і м а нацкжалвні ціли- виснлаегься ніверситету. В ц е й спосіб заіи- силки д о ' рідного краю фахо- зголисіться
^Го мене. PETER EAGLE,
PASSENGER DEPARTMENT
Неппсдвиджейі видатки Гдсле- доступу; зорганізувати їх отже д о бондог.анрго 'Касієра „ О б - тересувавши загал наукою нід- вих л ю д е й . І т о м у вже заздале- 138 Third St., Рамаіс, N. J. Години:
-іо. 1 Kimd-i-,
New York гації. ме.м'орія`лн і г. п . ) S3.500.місцеві відділи „Обеднання"; єднання" авикази д о Місії для вернеться його від розбійни- гідь треба нам ііашу молодіж, l-R:8 да .обіді в середу, ч'етвер,дідти)-Ц
Ю і суботу.
00. Разом видатки роботи в „ таких відділах гуртувалобся переводження контролі.
101 пол.тикоманн; привернеть- тут уроджену, виховуват'и у наЗлучен`их Державах о к о л о $ 2 0 . - І
українське насе'леннє даної. О д н о г о л о с н о принято.
і
ся авторітст інтелєкту та ирн- ціона.тьнім д'усі.
000.00.
місцевости і ці відділи збира:
у
готовиться ТУТ, будучих горцВ дальшій дискусії забирали
I Поаия в Евоопі
л и б нароіниіі податок. Всім,
Г О Л О С О В А Н Н Є І ВИ6(Р
жан України. На під'ставі повн, н. За..
г
о
л
о
с
др.
Гриневецькиіі,
та
д
р
.'
'
.
'
lino складають народний пода,
' т и х ви'водів, референт ставить
ІЧШІІІ і
Демидчук. Оба вони заявляли-j
І 1. На пом.14 Прапительству , к видавати посвідки. Імена` Ш о б делегати поодиноких І
, , І резолюції'і
. . Ь.,ИіТП-І
найбільша вистава
и-р^йн-ог: ва мою гласність
SW.OO0; На Активну Поміч в цих, що відмовляться, записати центральних організацій змог-. ' і ' к
ц і н ю є вагу ор- сіЃ Та "потребою основання Ін-;
В світі
. буду і;ролоа,к.-іг. прак'тику
Краю $.Ю.0ЬЧ); 3. На_РІдну Ш к о - '
и г у зрадників".
`.
І,ли вибрати своїх иредставниi
'
Українського' Л ю - формаційного Бюра. Як вислід' ЛІПШІ
Вогято уќраїігсьяих Артнстія .
шо'і Ле ‚Медичної методи лі'
ту в Галичині yio.OCQ;. 4. Па. ^ і . Скнѓар з-аяатяється За со- ків д о І оловноі N прави „ О б е д . у „ і р с і і т е т у і висіЧів- дискусії ухвалено слідуюЧу ре‚юмрлктик-", її слідуючі'Ў
Два. рази денно: 2.15 I 8 . I J - з
о
л
ю
ц
і
ю
;
помі-j студентам в Н ш ' о і ^ н о . п твореннем ЛістЧ`і" фунд'аторів, пання" заряджено 15 мшутову ^
,-,.
дйнах: Вівторок і ‚четвер в
Український Конгрес в А м е границями x країни SJО.ІГОО; 5. д тої лісти записуваноб ці о- перерву. Делегати кождоі ор-,
своєю діяльпостю
Я-мої вечер. Субота літ 2-г.
анізащї, зібралися окремо і п
. рнці признає як справу
Біженцям в Німеччині. Австрії, диніціі. які зложилиЃ) на народ
вечер.ДР. А Н Д Р Е И БОРАЌ',
украѓйсьќў
чайної ваги основанне ЎкраїнЧехословаччігні S5.000; б, ІНва- ний податок від $100.00 д о г о - псрцведснііі нараді з г о л о с и л и
Хироп ректор
2. Конгрес висловлює ДУМКУ,
иіформаціЙНОго Вюра.
лідам в Галичині $ ).000; 7. Г о - р . О. Левицький иолємізує із від своїх оі`ганізацій слідуюBerfboH B-iWing,
"ROYAL MAIL
v . lкандндатів
l ^ ^ t V a . H - - , . - . . _ H r n - . - . ШО` молоді, образовані одиниЦ ю р е з о л ю ц і ю належить ува'лидуючій Україні $25.000; 8. С н . бесідником, заявляючи, ш о во2 2 M W . cVeVo..fw.y, B.yonne, N. J. ротам в Галичині $5.000; 9. Н . і , ц е лиінне накладати па украуіфагнськиятіародния^оюз.
.
jповинні;жати дііректиною для новови„ v студій ' 'взяти
- . - - - „під
і - браного
бп
одяоразові ціли $ ).ОО0; 10. Н е - ї н с ь к н х безнесменів такий по- Василь І р ш н к о , о. Сполітаке-,
уряду.
предвиджені конечности $5.000. даток; нехай кождшї сам на се-.ьнч, Іван Ьоросевігч
ФАбРПЌАНГИ І ІЛШОІТОВЦІ
Тут`
нововибраний
голова Зробіть іірііготопаш-Я тепер спроу'вагу потребу наукових сил ееОртинРазом на р о б о т у в Европі 145,- б е наложить, а тоді певно найПровидпіне: о. І
рсл українського народу в Ев- „Обєднаини", о. Л е в Левиць- влдити Ваші роаюііі до алучеиих
Н А Й Л І П Ш М Х ГАРМОНІЃ.
ооо. Разом робота ТУТ І там о-,дуться такі, щ о дадуть і біль- Ський, Григорій Пні
о. Во- ропі і старалися принировити- кий на візваннє презндії перей- Держав через TOVAL MAIL.
к о з о $170.000.00.
ш'е. як 1С0 долярів.
лоднМир Л о т о в и ч .
мае дальше веденнє Конгресу. Знамеіінтз обстугл для угрліиськ-их
ся д о цих потреб.
плсажнріп; добрніі харч і чисті ка- Це єсть мінімальний видаток.1 ' Д Павчак заявляєся за ти.м,! Народна Поміч: Василь Ша
3. Конгрес уважає за вказан- Делегати оваційно, довготреякий мусить бути зроблений ціоО опертися виключно тілі;- батурп, Матвій лапдога, др. с нє творення технічних т а п р о - ваючими оплескимн витають бію. для всіх.
Дуже лііідці. поспішні кораблі чапід Загрозою банкроціва н.г- ки на зорганізованих членах п о , К о п а ч у
мислових курсів д л я українсь- голову своєї щойно сотворе- ст'о відї'ДЖаючі:
і
Ліга' Ситизенів: Т е о д о р Гриіродної справи. Кождшї однак центральних організаціях, по
ної о'рганізації. Шановний г о кої молодіжн^в Америці.
розуміє, щ о робота для старо- заяк тільки такі представляють цей, Др. Мирослав Сіменович.
.и^ва
щирими
словами
дякує
за
ORDUNA
ORCA
4. К о н г р е с ' пору чає управі
ѓо ќпаю буде тим видатніша,'якусь силу. Він заявляетьвн за
Людового` . у н і - ' о к а з а н е ' д о в і р ќ . '
і
др. Володимир КОВЙЛЬ.
Українського
Укі
чим б і л ь ш е нложиться в ню наложеішєм податку у висоті
ОВВІТД
№Ш
Передавши хвилево веденнє
г
р
ї
н
Ж
Ѓ
і
І
о
ї
^
и
т
е
т
у
занятио
грошей. Видатки на гуманітар-fno ОДНОМУ Долярови в міснпУ з
росвітного зїзду, з л о ж е н о г о конгресу д. Шабатурі, о . Л е - Відїзджлти можна а всіх свропеВмми. Инінііь по аиг-Ицгмр оо ін- пі гТіли е прямо необмежені. їх рим, щ о , із неї' суми не тільно Левицьќ -й.
о мЧіжности з фахових людей вицький зголо`шується д о сло- сіо.нх країв.
СІЧ' о. Л е в Левицькні .
формації і катальог, RUATTA SE- можна подвоїти і потроїти, б о ' у ж и в а т и більше як від 8 До 10
Пишіть,по
брошуру.
По.дальші
інKENETJLI ACCORDEON МГС. CO. на приклад, видатки на поміч нроцент на роботу в Америці, Гриневецький, Мих.' Уоцюк. ^ ' , в ціди у л о ж е н н я пляну рефор- ва і `реферує справу Заложення формацГі уд,іваЙІесь др:
( п а р о х і я л ь н и х ) Українського Баняў в Америці.
817 Bbae bbrtd А-е., Chic.jo, III.
голодуючій Україні' прямо не- д . Дембицький доказує, щ о с у Згода Врантв: Юрій Хнляк. Ми народних
шкіл
серед
Українців
в
Злуче-,
Бесідник
переходить
коротко
обмежені. К'оли на цю цілі, при-.мл по одному долярови Є смїш- Андрій Тарас, о. Михайло Гуних Державах.
І історію дотеперішних заході'в
знаточується $25.000, То це ли-,Ио мала і ввнду теперішнього рянський.
,в цій справі та здає звіт, на чім
iwyal
тіш
ше на знак НаШОЇ памяти про нашого положення треба склаНезалежЯІ товариства (виїмН Е Т Е Р П І Т Ь ВАД
цю справу. Звідки однак поќри- дати по 5 долярів місячно. З о ково за спеиіяльною з г о д о ю С П Р А В А У Д Е Р Ж А Н Н Я Р І Д - вони скінчилися. Та хоть спрк- SANDERSON і SON, Inc., АгеитиТ
ги видатки?
бОМа попередними бесідника-!Конгресу): Г. Сксгар від „Укра- Ж Н Ш К О Л И В Г А Л И Ч И Н І ва заложення своі'юго банку є
26 BVoedw.r, New York.'
ревматизму, певральгтї,
незвичайної
ваги,
нока
нен'аче
На цс в першій мірі,
117 W. W..hi,,gton St., Cbic.go.
випсн ми полемізує д. Пеленський, я-(ї'неького кружка студентів
іуонгрес ухвалює:
І засвітилася; всі відсунули її на
ціоиального по- кий заявляє, щ о вельми важко Шікаго. С. Брнндзай-від Украсуставових болів, б о л і в
Визвати всю українську СУ- дальший плян, вижи'даючи, яке
дятку. Але з огляду на трудно- СТЯГНУТИ від народу жертви; він їнської Громади у Фидаделфії,
Мутний! Хороніть сегрудях, мускулах.
с и у йибранню податку, треба годит'ься на СУ`МУ ію 1 д о л я р о - І М . Соловськин від Української спільність в Америці, щ о б и п і - -займе становище Конгрес. А
бе перед асІЧа заразлнвзятися ще її д о иніпнх спосо-'ви на місяць.
І Народної Громади в Н ю Норку, ревела на удержаннє Рідної справа основаним свойогн банігнжі Х'оробами
Натріть трошки
Америці величезної ваги,
бів, як: принагідних Збірок, заД . Хотинськнй домагаетьсл
Конгрес о д н о г о л о с н о нринй- Ш к о л и в Галичині чотири збірi№abiiL-`л `.`.
Ќромі одних Українців нема тут
писів. дарів і т. и.
j переведення
сейчасової кон- має лісту урядників „Обєднан- ки рѓчно, а т о :
Коляда - - в часі від Різдва иіодного народу, щ о б вже йе
В приходах отже буджег скршшії Українців в Злучених ' ` - "`' 'п !гредл,ожилн делегати
О-ороия`} для мущии
і-`ав подібної ІНС'ТИТУЦІЇ; крайня
PWN-EXPELLER,
представлявся би так:
Державах, о. Дмитрів ви'ступає! поодиноких організацій з цим, д о Йордану;
Дає найбільшу охорону
^ е і американським У Веляяа руряа Зв янт.
А`. З оподаткований членів'проти внеску д. Грицея,- який і 3ш о нововибраний уряд має сам Писанка - в часі від В е л и - , Р '
болячі місця аж доки не
Гкраїнцям подбати про ню, а т о іриступилн до жадав завед'ення -‚КНИГИ Зрад-1 , поміч себе вибрати Головну кодня д о Томиної неділі.,
Kit (4'.) $1.00
почуєте теплоти в шкірі—
День Квітів — в другий тиж- Д' ' "
нації б у д у т ь з нами
Екзек-угнву.
К
А
Т
А
Р
„Обеднання" ( н о 25 центів на.ників"; бесідник доказує,
У всія аиТнмяХ або у
а лагідна пожадана пільгавідмінно як д о тепер числитуПо короткііі нараді в окремій день місяця червня. місяць
$3.00 нн р і к ) .
таке б у л о б вище чести; тількг
S.n-Y-Kit, Dept. В,
М
Х
І
У
Р
А
скоро прийде. Правдивий
День
осінного
листка
з
наОстаточно
бесідник
преднововибраний
уряд
1. Від Українського Народ-1 добровільне і щире отюднтко кімнаті,
02 Beekmen St.,
Pain-ExpeJJer мав А Н К О Р
ного Союза $заГХК). 2. Від Про- ванне принесе успіхи. Д . Кали- г.Обєднання". , уконституувався годн свята к.оскрссення Га-}клндае - реальний плян переве
Nae. York лицької Держави 'в пепіпніі .денни гадки в діло.
торттпгельйу марку.
ВЙДіння $10.000. 3. Від Народ- на противиться'взагалі всякому- в цей спосіб:
Ппшгтв'-о циркуляр
тиждень місяця падолиста.
По короткій дискусії іЧонгрес
о. Л е ђ Левицький, голова;
ної Помочі $15.000. 4. Від З г о л и оподатковннню і заявляється
Михайло Коцюк, Т е о д о р ' і ри- FJpo сі дні маеехоть оДеѓї іііі` приннмае внесок референта:.
Брацтв $0.000. 5. Від Січи $15.- за збираннем фоггАів внкл'ючпо
DB. C. BUKKI
000. 0. Від місцевих самост'пі- тільюі д о р о г о ю збірок. Такса- цей, Василь Шабатура і Вас'ид;, с.яць наперед пригадати' сук о н г р е с поручяе нововибра
.8 Eaat ВЗЛ Street,
сиільцостн
презіддя
„ О б е д - ній ЕнзекутивІ Норобитн вступчдіх товвриств $15.000. 7. Від мо д. Пвшук, який доказує, щ о Гриіпко.застуігннкн голови`.
N
E
W
Y
O
R
K C
T
IY
4.Д
цаннн'.'.
Іван Боросевич, скарбник;'
професійних одиниць, бизнег-іпри.відповідній пропаганді ЧЄі
ні кроки, потрібні д о основання
NORTH
Л
Ч
ІИ
Т
Ь НЕДУГИ.
Д. FT. Ялечко вносить, щ о б УюУаїнського Банку з осідко-г
Михайло Дармограй, писар
мепів 10.000. Разом від з о р г а - ' р е з часописи і віча можна зіСіямвляа неправильність носа, уха І
резолюції приияти як перечп- у Фнладелфії.
' ^
нізованих людей $110.000.
брати всю суму добровільними фінансовий;
лінія, усуне зморшки І т. в.
др. Володимир Коваль, писар тано. О д н о г о л о с н о принято.
На поміч студентам в І-`вро- датками,
На цім програма Конгресу,! `
іерги наступив реферат стала вгТч'ерпаПа.
йдуть постійно жертви від
Д. Чепіль 'ставить внЄсение, рекордовпй;
Від 9. рано ло 7. вечером.
‚Про справу української протовариств, отже на рік прийде! щ о б приияти суму оподаткодр .о. Копачуќ, о. В. СпОліт.!
В педІАі і свяТа до 4-ої.
Зголосився ще д о слова д.
ці.та сума $10.000. На Рідн`-ванйя у -висоті по 25 центів від
1 ГГЧІипюк, Провірочна паганди в Америці", який виго- Ревюќ і яко тимчасовий секрсіоснв д. Дембицький.
ronuh^oj^j,ko4K'y.
Ш к о л у треба ўстрої'ти 4 збіркиічле`на "центральних організацій. І Комісія,
‚тар
Комітету, ' скликуючого
в році а т о : Коляда, Писанка,ІД. Ќоцюк піддержує це внесенІван Ортинський, о. М . І'уЬосідник виказував з якиМи; Конгрес представив делегатам
''
дЗДгТвт ЦрИАнь
у крлтслізкйй
День Цвітів і День; ociHiiorojHTO із ним, щ о це'йс має бути ряпський, о. В. Вотович, др. М . трудностями приходиться нам
прининаяяя церковни
іота-го у дія війні третої кля- І
гка. З таких збірок МУСИТЬ обовязково наложений пода- Сіменович, В. ШабЗтура, 1О. б о р о т и в Злучених Державах організацій д о „Обеднання'
си приспособлсшш для І
вв. s .
по
, т и ч , ш , повного неоснідом- „
з ^ д ^ " Ж
'
ШІШ.
Хиляк,
М
.
Хандога,
Н.
Лђвицьприйти повних $25.000. На по
і добровільне onoflaTKoспеціиліст
хротчипх, веи-ричннх і і
ЗяяжсЯіТгя кухЬЬ, в нѓіякі
міч г о л о д у ю ч и м на .N'Kpai'iii'Tpe- вннне; кожда організація має кий, Г- С. Скегар, В: Тетанич, С.
шіутрішнвх іМдут, акушер.
'
аами.еяі іабіптг АДН 2, 4
спраім^іна^
'
V ба ўстроювати „Теѓ Л е й " в TKV- візвати своїх членів д о сктадан Бриндзаіі і А. Тарне — раіні.
' , ' Wo Я осюі
`
і
Годний офісові від 1. до 8Л0 веч. І
По двльіоі інфориаціі у- І
одиноких місцевостях за д о ня цего д о б р о в і л ь н о г о народ11Г
Е.
7lk
Sb-ееЧ,
New Yorb }
тя-ГаЙттся до будь KOtpoTo І
зводом міських властей; такі ного податку
ні нрнслуги, які нашій с-граві ,
ппиннмаючн . , і k
. Іг,
С
П
Р
А
В
А
П
Р
О
С
В
І
Т
И
.
НОВИЙ W I C В ASTORIA. 1_ І.
иіі'яевЬГЬ агЄі-та або до ' І
збірки МУСЯТЬ принести повних
По
вичер`панню дискусії оофісов. віл 9-'Ю до 12. в пол.
Рсферен, др, Семен Демид- Іти ѓпевного
Я % %
-єни
№ Ѓод` -вЛ
рода^ цеитрадя, з я- єднання?'
$25.000. ' Просвітня робота
статочно піддано під голосоАт...
Aalorie, L. І. І
референт` м`алює сумний Ќці виходилнб всякі інформааш
платить сама себе, колиби
ванне комііроміеовий внесок, я- чук.
T-elephone, AstoriJ 2S72
і
К'інгрес рислухавшн виводів
стан іфосвітний. в якім нахо- і пояснення для американських
ложити вступну оплату ири кий ЗВУЧИТЬ:
бесідника о л ч о г о л о с н о приняй
лекціях та йвюлндах, значить
„Конгрес рішал, В4о М І Зор-дитьск американська Україна. часописів в нашій справі. В нас сїІДуючу
f^-олЮцію:
разом наймвньше $4.000. Р а з о м ганізовані члени українських Вііказує, щ о jv-оли на всяких б у л и д о . ц е ї пори всегр тільки
Кѓ шрсс одОбрІрє дотеперііН-'
ДР^ЬГІШІВТ.
спробі заложенняд^^аїн
отже зі збірок уложеннх п'ісля центральних організацій, а так- n M j U . w f r , . ^
ііе^сдановліпе ТяМчасового К о ... віст ві старе
R F M i i a Rl-ЯІР И Я П Ш і і ї певного пляну може прийти на само і иеаорганізавані в ніякій Ж
м.иелуу, супроти церковних ` №
иіЛІІНПТ! ПТтіЯГ ГіОДВППТтА рік повна вимагано сума' $170.- о.ре"а.бз,амй',з ілодинчигі УкраїНці І Украінкт- є морально з о б о ганізалій і рішає і н а - б у д у ч е
000.
не принимати їх в склад і.Об
КАРТОК йЌ ТАКОЖ ЛИСТІВ
. A г'жшаються ще не впчерпа- ваааиі д о складання п о 25 ценЗ Н О В И М
Р О К О М
єднаішя".
'
ні нринаіїдні збірки: забави, тів мі ся` w o народного, д о б р о З ЖИАННптМИ
Відіпіќаинєм
наційпальних
весілля, хрестини, більші дари, біл-мчогб ггвдауісу; - ь Л , ' - , . І
Старайтеся у всім m-ступіати розважно з хіспом
„КошТрес.ухвв.якж заведеине
гимців ‚ ‚ Щ е ив вмерла Уќраїпи'
Картки емаліовані з золотим вити- записи на постійні ціли, як на
д.іЯ себе. КОЛИ маєте А№ д і л о бамгЄве — і цілим
ЛіСтн
фундаторів,
в
якій
б
у
д
у
т
ь
пр.
на
Рі'дну
Ш
к
о
л
у
,
на
Інвалі
та

Н
е
пора
Москалеаи
й Ля
скон а ь В аят..яі пттуку-.
‚іовтр%М
звфптться
д
о
зНгалЬгТО
серед
Украіттцїз
помішені
іменв
цих,
н
ю
з
л
о
х о в и " служить закінчено засіІ^рт-rt, -в-шиюий по ІЗ ц. за пѓѓуку дів. на Студентів і.т, П..З таких
з б і р о к д о т е п е р приходило пев- — 100,ОЄ долярів а б о білвию
ддннл П е р ш о г о Українського
' Листи по 10 ѓдоѓгів.
І
.
І
но яких $^ЗО.ООО долярін, судячи ианмядного податку.
^ м р О Д й г № о , Коиґррсў^ Дме-'
Замовлення стати на адресу.- .
по тім, ш о довідўємоея з^газет.
- К о н г р е с пору чає органіаоB O S f l K S T A T E
B A N K
'
"SVOBODA",
Ц і л и й оТже буджет мрже бути іина на місцевостях відділів
А. ІДуркОбський, писарі.
vJ^-T--frflAt-r, N, J. зовсім певно, покритий. Треба )Оаднвиия" для цих Українців
М. Стоколоса,
де аиайД-те ічяАиеіпййшия сховок для Ваших заоднак праці і т о троха енергія-, І Українок, які не е членами
Є Ѓ СПЕЦІЯЛІ
НіЙшої та загальнійшої я к - д о ; центральних організація.
оіцаджених грошнй; скору і ретельну о б с л у г у
ХРОНІЧНИХ і
тепер.
‚‚Введенне а ж н т т е онх ухвал
при пересиланню грошнй д о краю п ќ а ж в амеПраця пійде скорішим тем- лишавтьея новій Головній у мущиніженщин
рнкакських
дОляра`гінпфиартй
на
Найліпші
кОпом тоді-, як буде повне, довіре праві О б в і п . в п ш ! ' .
рігбяі; унїіле, с
т
а
р
а
н
н
^
ї
іЛ
В
Г
О
Д
Ж
Є
І
Т
І
З
Є
^
Є
Й
И
П
К к^..
д о проводу. К о л и через: остаяннх кілька літ б у л и великі- цере- е в і П ' !!ѓНаріялт)гтих спра'в'.
Р О З Д Ш ФОНДІВѓ
на пяпо і' с к р г т ц я х у д і л я є після
Іпони в ро`боті, т о г о л о в н о ізза
Найліпше д л я себе з р о б и т е ^ удаючися в коясріевдач з Федервцією та Народ-'
Др- а м е Н о в н ч ставАть гіне
плину евроие`йсьиил консерйяКомітетом'. Н а с л і д к о м ' До- с'вине, щ о б справу п о з Д ѓ л у а о н тбрі" б р е упляноввної роботи га-Дів-віддати новій Головній У Ufftt,
B O S f l K S T A T E
B A N K
лицького
днпльоматнчніаго праві „ОбєднаНня".
,
представника, положенив по- Д р . Л у к а Мньнуга протквитьU 0 E . 1 6 S t , . NEW YORK
т.
правилося, нарід побачив, щ о ; с я всцкому розділюванню фонМемт 4Л А... ІІ ІггЬв Г
Адреса: 3Sef І
чесного працею таки можна бо-, д і в і висиланню поодиноким
Годний від 9. рано до 8.
СНІСАСО, ILL.

З

1

;

J

1

Є Н

м

а

и

в

а

Ж

л

р И

в а

1

І Т

л ь к н

1

0

г

в

в с с

V

Т(

с 1

Д Ч №

о м г р е с

ЧАСИ

Д О

!

в

і і К Н

r a i i

3 0 B a H I

д

n i

1

у

в е

т

t

0

т

ч

ц

і

я

O I

о

б

п

т

і н с т

H H l a

г

с

г

ь

к

о

г

й

И

l U ,

;

B

(

M

V

0

K

p

a

r

t

C

b

K

O

r

o

p

c

a

. Д О АМЕРИКИ

v

к

г

І І І Д І І ц С

C P

T

u

:

ч

4

Д

г

K

н я

V

е

в

!

П 0

а

о

щ

т

H U l i

с я

0

ш

c

n

p

a

K

V т

B

V

1

з

0

K

і

o

n

a

м.

4

ч

1

ѓ

л

х

Л^КІІП МУЗИКИ

тШтв
' "AS

.іікар^1

тіт

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful