УКРАЇНСЬКИЙ

ДНЕВНИК

V O U

ЗЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ ЯКО ПОСЕРЕДНИК
МЕЖИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ
ДЕРЖАВАМИ
В А Ш 1 Н Г Т О Н , 2 . січня'. — Департамент стейту з л о ж и в заяву, шо він дістав від Німеччини пропоз`ицію вислати д о г о л о в аліянтських д е р ж а в прол.рзицію

, .JHO. 3.

ДЕГАВУ City, N . J . , THURSDAY, JANUARY 4 ,

заключення

Межидер-

щтШШ

з а г а л ь н о г о голосовання всего

Н А Л І Е ^ Ч И Н А Г О Д И Т Ь С Я ЗАПЛАТНВТИ 20 БІЛІОНІВ

Г А Л И Ч И Н І .

#

`

'

У Ш Ї Щ

РАТУЙМО

Р1ДЛУ

Ш К О Л У

Конференції у справі німецьких „воєнних відшкодовань"

В ГАЛЯЧИНІ1

ьмити -воемиі відшкодовання" і признаѓй 4 роки мораторії на

ЙДІМ ЗКОЛЯДОЮ ХАТА В І Д ХАТИ.

Франції Американський у р я д старався вивідати п о г л я д франнуіького у р я д у на таку п р о п о з и ц і ю , а довідавшися, щ о Фран-

сплату.
АНГЛІЯ заявляється

ЗІБРАНІ ЖЕРТВИ ВІДСИЛАЙИІ) Д О ОБЕДНАННЯ, 817 НОРТ ФРЕНКІШН СТР,. ФИЛД-

ція диви гься на п р о п о з и ц і ю н е п р и х и л ь н о , відмовив Німеччині

брн-

ганський премієр І.опар Л о предложнв, шоби Німеччині змень-

нона б у д е принята. Х о д и л о в сім с л у ч а ю , очевидно, о з г о д у

теж, шоби

„воєнні

відшкодовання

змеиьшити -і:^ 182 (ііліонів з о л о г м к мавок на 50 біліонів з о л о тик

Д Е Ш ^ Ч Ш П Д Д А І К Ж

ВЕЛИКИЙ ЛОКАВТ КРАВЦІВ В НЮ ЙОРХУ

МАРОѓ$'

П А Р И Ж , 2. січня. — На першому засіданню 'аліяніськоі

рядам такої п р о д о з и ц і ї так д о в г о , поки він не б у д е певний, щ о

Н Ю И О Р К , 'і. січня. — р я д кравецьких

ЗАЛОТИХ

І

народа.

Аме^н.каиський уряд не згодився вислати аліянтським у -

ііосер^лниид`вд.

ЗМЕНЬШИТИ

СВОЇ ДОМАГАННЯ ДО НІМЕЧЧИНИ
НА 5 0 Б І Л І О Н І В ЗОЛОТИХ МАРОК
в НАШІЙ „ВОЄННОГО В І Д Ш К О Д О В А Н Н Я "

шштт
І

ліею не починати ироти себе війпн через ціле поколінне (ЗО
б е з уповажнення

THREE CCNTS

АЛІЯНТИ ГОДЯТЬСЯ

'жавної у г о д и межи 1 ( ^ ч ч и н о і ю "fr А н г л і є ю , Ф р а н ц і є ю й Італіт)

1923.

на Фонд й ш і н о ї Ipijjofl^r^'

наїзду і

шіх

XXXI.

марок.
Франція годиться иа се іменьпіенне, але не хоче пристати

на 4-р1чну мораторію а найбільше на 2-річну Ќромі т о г о Фран-

контракторів д л я

ЗА НАЦІВНАЛіадіВКГ

ЖИДИ ПРОТИ ІМІГРАЦІЇ
ДО МЕКСИКУ

ќпробу д і т о ч о ї о д е ж і п о з а м и к а л о с в о ї варстати, з а я в л я ю ч и , їмо
не можуть виробляќй товару при теперішних цінах.
ЧИСЛО всіх замкнених шахт має перевнсшати 300. Наслідком
іамкнеиия нарстатів к о л о 0,000 робітників втратило р о б о т у .
Контрактори кажуть, щ о з а ситуацію винуваті фабрнканi н ѓа щ о вихід а б о підняти ціну одежі а б о обнижитн робіт -

Н Ю И О Р К , Зі. грудня. -

Никонавчйй комітет „ А м е р и - J

Такі

званий „ к о м і т е т розсліду наді- камського
онадізації" (перебраний на д е р - і ґ р е с у "
ву)

видав д о американської

суспиьности,

ничу ‚аплату.

заклик

;ПІДОЗРІЛА СМЕРТЬ
СТАРОГО ИІЛЮНЕРА

вїдь

Жид'івського

В тексаськім

місті ' Бемонт

тити і задля с ь о г о хоче таки заияти німецьку уг.#ежу--лолину
Рур І взяти під свою контролю'вивіз матеріялів і товарів з Німеччмии.

видав нублпчну в і д п о - ї ж а ч о г о в ліжку трупа місцево

на публичне заирошенне t o

браннем вуглевих
власність держави.
комітету, се одинокий спосіб регон.
Жидівський К'онгрес протияк можна л о м о ѓ т и маїіиерам вувиться іміграції д о Мексику.
г
л е в о г о промислу.
В А І І П Н Г Т О Н , 3. січня. — А л о е р т Бейкон Фол, секретар
Н а ' о с н о в і широких родслідів
внутрішніх справ в кабінеті Гардинѓа, уступить дня 4. марта
комітет заявляє, щ о в Мексику
II с в о г о становища.
нема тепер підходячих у м о в
Про причину й о г о ўступленим к р у ж л я ю т ь ріжні п о г о л о с к и .
для в е л и к о г о числа імігрантів
Він сам заявляє, ш о х о ч е вернути д о приватного життя.
зі східної Еврони. б о Мексик'о
ВАШІНГТОН, Ш грудші..-не може дати заняття та уРепубяцканський
сенатор
з
держання б і л ь ш о м у числу іміБ О Л Т И М О Р , Меріленд, 3. січня. —- ГуЄернатор степѓу М е - Небраски Норнс зажадав від
грантів. Пляни .мексиканського
рілеид повідомна нині г у б е р н а т о р а стейту Луизіяна, ш о д о - сенату слідства над пропоноуряду надати жидівським іміІ. у ментові докази, иредложені з домаганнем видачі Д-ра Мек- ваною з л у к с і о великих різниць'
тойна за участь в убийстві д в о х л ю д и й т о в п о ю К у - К л а к о К л е - Армура та Мориса в о д н о під-(грантам великих просторів для
приемство, щ о має називатися поселення вимагалнби великії:
иа, не вистарчають л о - в н к е і ю н н я п р а в н о ї в и д а ч і .
"
. ‚.Армур еид К о . - о ф Д е л а в е р " . { к о л ь о н і з а ц і й п н х вкладі? та за
Г'убернатор стейту Л у и з і я н и Паркер носиться з пляном
Предложена сенатором peao-j ходів,
проголосити воєнне право в луизіянськім повіті М о р г а в з , щ о би забезпечити о х о р о н у д л я свідків в процесі проти Ку-Клакс- ЛЮЇДІЯ висказуе. погляд, щ о с я .
злука
ш е далі зменчить ч и с л о '
К'лена.
'а'
‚.ТО,-..,.
І І,,
- `
покупців х у д о б и , а тимс.тмим
щ е б і л ь ш е віддасть фзрмгрів
В день Н о в о г о . Р о к у аанявся
НѓО Т Ю Р К , 3. січня.----- Р о з б и р а ю ч и справу л ю д и й , ареш- під владу великих різниш..
бианесоній дільниці в Н ю

міліонера

Гайрема

НАМРА`.

УІЛУІІТІЃННЕ ттп

ЗЯУКОЮ ЗЕЛІЗНЙЦЬ:

З ПРОЦЕСУ ПРОТИ КУ-ШКС-ШНА

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПОЖАР

Маєток н о г о о б ч и с л я л и на
яких 10 міліонів долярів. Мав
він передусім чи не найбільша
деревне підприємство в стейті
Тексас, а ќромі другі богацтва:
з е л і з ш щ і . фабрики, т о щ о . B e
лику частину н о г о маіиіа ларя
джувала і і о г о жінка, відома а
краси,
дредприємчнвости, та
вслужлнвости для своїх сусідів
Говориті'' п р о неї, щ о вона па
просьбу міщан намовила ч о л о ьіка. аби побудував містови з е `
лізницю. Вона мала запрощ.
вати л о міста театральні тру)іи. !
аби давали діредставлення д л я
робітіщків мужових тартаків.
Після смерти м-ужа вона засипала дітнй робітників подарунками.
1

Тимчасом в кілька

,

.

Німецький делегат Карлі. Ьергман заявив, щ о Німеччин.і

Кон-ичайдено які два тижні тому л е -

за Пере-ІДО іміграції д о Мексику, котре J Труп мав к у л ю а г о л о в і . П о л і перевела слідство, та брекНа думку мексиканський президент О б - ла, щ о се б у л о самовбийство.

БЕРУТЬСЯ НА № Р О ДО СВЯТОЧНИХ ШНКІВ

1

ція хоче „пролуќтивиих запорук' , ш о Німеччина б у д е ї й пла-

годиться заплатити аліяитам 2 0 біліонів з о л о т и х марок. Кажуть, щ о Німеччина ту суму підвисніить, але не б і л ь ш е Ш д о
_.ГВ..білІонів.

Р П

ХОЧЕ ЗА№АТИ ЗОЛОТО Ф Р Щ Й Й Щ

П А Р И Ж , 2. січня. — Брнтанське`правИтельство домагаеться від Франції й Італії сплати воєнних дбвгів, загрожуючи, ш о
інакше забере їх з о л о т о , яке вони з л о ж и л и в Англії яко запоруку позичок.
Сама Франція має в Англії 1.864,000,000 з о л о т и х франків,
які творять третину з о л о т а Банку Франції.
Італія теж має значну скількість з о л о т а в Англії.

ТУРЕЦЬКИЙ ПАРЛЯМЕНТ ПІДПИРАЄ СВОЮ
Л О З А Н Н А , Швайиарія,'2. січня. — Сюди наспіли вісти з
А н г о р и , тимчасової турецької столиці Туреччини в Малій А з і ї ,
щ о тамо'шні турецькі національні з б о р и ( п а р л я м е н т ) заявили,
що

приймають домагання турецької` делегації на конференції

з аліянтами в Лозанні.
Вказівки ^в сьому напрямі

вислано д о г о л о в и тутешньої

турецької делегації, Ісмета паші. Иог^а-наділено пові
ми підписати всі д о г о в о р и з аліянтаммі

1

днів

тованих за піятику в день Н о в о г о -Року т ю нюйорськнх рестав-

И о р к у иеликий магазин на В о л і р і з д в я ц и х Святах її аргштоваСтріт.` Завізвана пожарна сто- но на прикав суду під закидом І
рожа мала тяжку р о б о т у . За убийства с в о г о мужа. Відстав-j
ким пожар угашено 23 пожару
Л О З А Н Н А . Швайиарін, 2 . січня
Турецька делегацій на
ночасно суд приказав всім реставраторам, котрі віддавали сиінш L-.ратнло нритомність від не хоче баиитися з ніким
З .приводу свя'та НОВОГО' року
, блязкосхідиій конференції заявила, ш о не зренеться нафтової
іжеиня в своїх реставраціях лишень з горн з г о л о ш е и м м г о с т я м ,
своїх д знайомих.
ряд нюйорськнх
реставрантів ўтрійних газів. , д о б у в а ю ч и х с я (дема
о и к и е а о і вязнищ, вона;
" J
М Ї . хотяй Туреччина мала Он.РІИТИТИСЬ
подати списи с и х ѓостий.
є'
' .'
продаааа а л ь к о г о л і ч н і напиткіґ. огню.
иа війну з ною.
О д н о г о пожарного с т о р о ж а '
Федеральні агенти д л я амконуВ А Ш І Н Г Т О Н , 2. січня. — У президента Гардинѓа зяаияа- рання прогибіпійного` закона треба б у л о забрати д о шлита-J
М О С К В А , столиця ДАосаовмдини,`і.сі ЧИЯ. — Американська
ся нині д е л е г а ц і я Індіян з ІНДІАНСЬКО? резерв.анЯ к о л о міста
увихаліьуі за ререступаючиин л ю , щ о б и і і о г о радувати перед
Д в о є л ю д и й ` н о л о к а и и л о в се- Ратункова Адміністрація, котра живить г о л о д н и х ДІТИЙ і старСаламаики, в нюйорсьнім стейті, щ о б и предложити свої зажа- закон реставраторами,
п о с л у - наслідками г а з о в о г о згачадженреду в Н ю ' Й о р ќ у самогубство тн% в Росії., розглядаючи з новим роком своќї праню, ЗАЯВЛЯЄ,
лення на федеральних та стейтових нюйорськях ІНДІАНСЬКИХ гачамн та гістьми. Підчас- кіль'
через зіскочеянє з високого д о - ш о її завданнќі в Роси; нема рівного в Історії, ,
коуіішенерів з а нарушенне своїх прав.
кох арештоввнь гості спротиВона видала д о півтора біліоня страв дітям і старшим.
му. Одна 60-лгпш жінка кинуХ о ч а п р е з и д е н т не м о ж е 'мати властн над июйррськимн ;ВИЛИ.ся такому иакидувдциє
лася з п о с л і д и о г о новерха Му - Вона годувала і м._тіон о с і б , г о л о в н о дітнй і x o # u x н о шпитасі енговими агентами, м и м о с ь о г о Інді'анн з г о л о с и л и с я д о .аре- ряду на ї х дцразник та вжили
ляк, але як настала студінь, большевицькнй „ у р я д " npecue о
ОРУЖА.
індента, иокликуючися иа основну з г о д у , з р о б л е н у межи проти агентів навіть
З прянс-Ду і^іового Ч-`бку ви ніципальиого будинку, а один тўикова АлиІиістрашЧі підрисшнла свою програму J
б і л ь ш у поміч в г о л о д о в и х сторонах { тоді А ф р и к а н с ь к а Р а Шістьма Племенами та Злученими Державами, на основі к о Д ЃїіДчас о д н о ї такої стрілянини д а л о о д н о будівЛяне товари ветераи в е л и к о ї війни скочив л
іовів осіб.
RVHKOBA Алиіністрацмі піянисшнла свою паограиу д о т р о х м і .
з
1?;гр
поверха
о
д
н
о
г
о
готем
е
ж
и
гістьми
та
агентами
затрої Шдщнн м а л и право в кождій справі відноситися л о фе'ст'во в Н і о РІорку свої обчислен-J
Тепер бояьюевицький ‚.уряд". Американс`ька Завомоговя
lepa.TI.HORQ ‚уряду. На д о к а з с в о г о права Індіяни гнзеддожя_иі !іт.гукана куля пострілила та Шк ійодй виіаткіа НА нові .бу,; ілю, Жінка кинулася з вікна на
Ад.и4ИАстраа1в і д р у г і ааграиичнігаапрмогваі.з№ШШ`ЧМкф`'на М К Ц И бо-літііоно сгар- ajuwi, щ о б у д у т ь ностаалеиі в брук в п о р у , к о л и ціла вулиця
текст договору., з р о б л е н о г о Ш' Д ж о р д ж о м ВаШінгтоном, т а ^'вбили
І
ця, п е р е х о д я ч о г о вулицею, а в, ісьому році. Ги'сля С1,ОГО ОуЧН б у л а поема л ю . н н й , л п і ш . и и х на
потвердженого шнурочком черепашок.'
%
дру,г-нн с л у ч в ю вбила B-.TITUYJ елеиИя, Злучені Держави вида І о б і д . ' Н а ве.тике щастя, вона не
^дитину.
^ Т Ь з а рік на б у д о в и к о л о і впала на ніАсого.
М О С К В А , с т о л и ц е Л і о а ю в ш н н и , 27. грудня. г - ^ В с е р о с і й В ( . Ч М А Е - Й Р Ї Е ^ О А О Г О Р О К У д о Імілїяѓдів -долярів, з ч о г о Ш
ський зїздїеонетіаг а а д н т ь вже тут в і д к і л ь к о х тижнів д б у д н и ку о п е р и . СеЯ з і з д радить звнчайво р а з в р і к і й о г о н а р а я п
В А Ш І Н Г Т О Н , 2. (січня, — С ю д и приікав twul Д ж о р д ж Г а р - о д н о г о .тяіиень нюТю^ЃКОГО4Щ^ркви п р ^ І Т А ^ дав м і л щ р д а , на
Ц г і и т а л я привезено 18 - людий, апартементові д о м и 1 , мілзнрд
.фиааянть о в а л е ' 4 тшкві. Ній ‚ндібирае" ( щ е н і к о л и не вмбнвей, щтрттсиюй вмОасадор а А н г л і ї , щ о б и відбути ѓособичверть, на шпиталі б л и з ь к о
затровннх альксн-олем; сДо тор а в ! ) ‚аіароджіх'' комісарів (..совнасжои'') і м е р о с І Л с ь к п й наилѓжоеомин. 4 ЖІчріи."
повісту когіфероицмо з оееанд.ніггч)м Г а р д и н ґ о м та другими ьиІ.го раряд шпиталю заявляє, щ о J600 міліонів, на школи півтора Ідомляе, щ о екстреине, засідлитральннй виконуючий ( k n o - и Н т е л ь и н й ) комітет 4 В Ц И К ) . ,
значім.-ми^Н^і^ИМЄЦШ
,
він допус'кав лишень „поваж- міліврда д о д я р і а ,
На з ї з д і панує п р и г н о б д е н н с к о ж д н й д е л е г а т аідчувне
(яя у к р а ї н с ь к о г о - соїііаркому'
НІЙІЩІ" ^случаї в д ь к о г о д і ч я о г о
.Обчцсл^ния ріоблено .на осно- визнало 'фінансове
розпучливе п о л о ж е н е є Р о с і ї і весь час з Промов комісарів дістановище
відсилаючи д о и і в "' тмраощтих у ж е гфоектіе України надзвичайно авжЮім
з н а е т ь с а т а ж N P O P Y U I Y I I W всіх п о л т а т № ^ І ш н ь о г о життя паІОудівеиьиих.'.
яке з а г р о ж у є р у ш о ` о пляну г о - родів Р с г і ї .
говельної м о р е п л а в б и в п а л а т і .послЃа в і д б у л о с я нині цікаве _
Зїзд, мі кажуть комісари, м а є вирішити оќсі справи; 1 )
^ п о д а р с ь к о г о йудівиицтва. Д л я
переаіух.ИІИЕАИЄВ
теавфоиІнних д е п е ш .
усунення крізи поЧп-ановленоі тенгряАІігшџт ' щтаящй .влади А Масиві; 2) розѓлад ви- '
Перрд к с и і т ^ і з я в д - д а ' і № ^ ^ ^ ^
всі господарські датків а у б л н ч и о г о трашн, з тим, аби р о з д о б у т и фондів ІАИОЖ
УПРТМІА Ї Т М І Й С Ь К Н Х КОРАБЛІВ ^обовязати
Фдтгм.ѓря` љ о к о і і і і і і В Ќ % Л-ііговлі Г у і і н р л в ^ А Г І В А О А І Ц ^
аіжші, Ш ўіорн, В Е Р Е Т Ѓ Е Н , ,.- Верді", у ,jCoBTe" Р о с с о " у-!устанеднл' підлриедастаа нехай на народию пВосві.ну і иа гр.о.м.адську оаміч .населеиию; і) ^ И О во и а л о ж и л н . С , ^
на .е.коиомічиа ш ) л і г и к а ' (UEfl}i 44 п^хліпмігнмг Т А Г . ? А И Щ А
щ о ` с ь о г о рок'у' не б у д е .ftOpWy ладила иерегоќи у п л а а б ї чс-Luo сплатити асі н е д о б о р и , як
.
д р о т н о г о т е л е ф о н у , вдо иапоацяють и о з д у х спрайдішною м - яоиизліе вара фаремгайта. С в о ю рез Атлянтнйсм_й океан. Ж а { р а х у ю т ь е я аа ними- Н а місцях,! жовнірів; 6J заграничиа т о р г о а л я .
.
Г о л о в а ‚^озн.аркома , Микола .Лаиіи, ш б е р е д о с і у ш и л и
шаниною д е п е ш , муаави. с п і і у . .донесень, иідчитів, J Т- Д - О ' " - -і. в о р о ж б у о п м р а ю т і #ІД тім,, щ о
із кораблів НЕ дна .СЕБЕ ВИЃ рНіяено утворити КОМІСІЇ д л я
сля
ій^хіімадарсь.к^
в зїзді Ізза недуги. И р г о внручуть Троцький, КАНЕИЕА, і МядіU o u H . .арбвчмли- жаби, які п о ПЕРЕЌЙТИ і ОБИДВА ирНч.ШИИЧОГ.ТЗДДУ за ВИКОНАЩІЯМ МІСИЕоргаи.зац.Й
талредсідвннка
Д
^
Р
^
^
'
^
нін. Л е о н Каменєв тепер також заступає Леніна в ЙОГО у р я д і
пбдатІ ч у в ш и . т е п л у гібгбду, вилізли
ІНХ С , К , Е М
, г о л о в и „совнлркома".
-'

ранах, нюйорськнй суд рішив домагатися від к о ж д о г о а р е ш -

тованого зізнання, д е - в і н дістав а л ь к о г о л і ч н о г о напитку. Р і в -

ТУРКИ ТАЌМ НЕ ХОШЬ Щ$№ У СПРАВІ ШЏк

РЯУЧАЇ ЧЕРЕЗ

М

іНДігтНИ HIGTAKJTb НА СВОЇ

СДІЦ

.TBA ЧЕРЕЗ

.0K З ВИСОКИХ ДОМІВ

о

с

у

л

Ш

АМЕРИКА ГОДУЄ 3,000,000 ГОЛОДУЮЧИХ В РОСІЇ

Б У Щ Н К Н В 1923 РІ1І11

ч

1

t

З НЕЩАСД№ОГО ‚ Д А М І Й С Ь - К С Г О ЗЇЗДУ ШЄТІВ"

АМЕРИКАНСЬКИЙ А № А С А Д № 8 АНГЛІЇ ПРИЇЗДИТЬ
" "% ' В . Ш И ' М Ш Ф Е Ш Щ Н )
;"

4

,

FECI щахи.`' -

ПЕРЕГОНИ НА МОРЮ

,

:

-

1

КОМІТЕТ,ЦЕІ.Ч!РЛ^

1

NPOTWEAATW^^

"

Н

Н

Н

І

-: -

,

,:.^2и^^ГЕ

СВОЌОДА,

ЧЕТВЕР,

4 - г о С І Ч Н Я , 1923.

УКРАЇНСЬКА СПРАВА НА ДВОХ
КОНГРЕСАХ В ГАЗІ.

бачимр к о ж д о г о ДНЯ. З М І Н И Л О М І Ж Н А Р 8 Д Н І Х
ся тільки в користь П о л ь щ і ц і нування її в заграничній п о л і тиці: факти й віДносшіИ відомі
к о ж д о м у . ` і не треба ї х нам на-J
Теперішнє правительство Злу- л`оні, а т а к о ж увесь америкая- водити. Одначе с л і д н а ш о м у
Kilted by Editorial Committee,
г р о м а д я н с т в у все мати на уваІ ^Від 10. д о 15. грудня, 1922, радив у Г А З І , с т о л и ц і Г о л я н д і ї ,
Enter-d aa Second СІМЌ "Mail Matter at the Poet OTKE OF Jeraey чених Д е р ж а в яко'законний на- еький нарід. Т о д і чейже п р о б у
зі, щ о НІКОЛИ Й ні,на хвилину ні
City, N. J. on March 80,1911, under the Act of March 8, 1879.
В С Е С В ` І Т Н І И ' К О г г Г Р Е С М И Р А , В я к о м у в з я л и участь визначні
слідник п о п е р е д н ь о г о прави- диться совість А м е р и к и і
"
Acceptance for mailing; at special rate of poBta-e provided for in Section т е л ь с т в а В и л с о н а е одвічальне `бачить,, щ о слід, ї й подати по-; француська урядова політика, провідники міжнародніх р о б і т н и ч и х організацій І представннні француська громадська д у м 1108 of the Act of October 3^1917, authorized July-81, 1918.
за всі д о г о в о р и , у м о в и і д'іла, міч
4-мілірновому
нвродовн ка не вважали, і не вважають, ки т. за. п а ц и ф і с т и ч н о г о ^ п p д т н в o в н н o г d ) р у х у . ГІЬредсідателем
ГШРЕШІГІАТАSUBSCRIPTION RATES:
,
с в о г о попередника.
'
І скинути я р м о л я ц ь к р г о наізни- П о л ь щ і за рівнорядний з ФранЧІ к о н г р е с у ' б у в француськнй соціялістйчний провідник Т О М А
Пооднноке число три центи.
Three cenU the copy.
цією (чинник м і ж н а р о д н ь о ї п о - На дневнім порядку конгресу с т о я л и справи о х о р о н и с в і т о в о г о
Воно п е р е б р а л о сю о д в і ч а л ь - ка.
І 7.00
One rear
f 7.00 На рік
J 375ність д н я ^ 4 - о г о марта, Г921, і ) Д о с і в с ь о м у напрямі веласьі літак'и; м а л о с ь о г о —-не вважа- мира та усунення небезпеки нових воєнних конфліктів.
Six montha
$ 8.75 На пів тюку
ють її навіть за т а к о г о е о ю з н и $ 2.001
Tlarea montha
I 2.00 На три місяці
мусить з неї вивязатись. В о н о р о б о т а тільки д о р и в о ч н о . Т о ` ка, на я к о г о в д а н о м у разі.можНа конгресі явилися також представники російських б б л ь В
Джерви
Ситі
і
-лграитгцею
Foreign о rid Jersey City Rates.
$ІОЂО се знає, хатяй в о н о , каже, щ о і т у т т о там, А треба її у з а г а л ь - на б и спуститись.
шевиків, які устами Р А Д Е К А впевняли, щ о вони найбільші
OnS уші
...110.00 Нарік
На
пів
року
:`
a
o.w
Six montha
. . . I 6.00
се рдвічальність т і л ь к и м о р а л ь - ! нити і вести після пляну;
Mantjue de mieux,- за недоста- прихильники мира і с в о б й і н та щ о всі р о б і т й и ч і Організації
На
три
місяці
.
№.
.1-9.75
^ . 1 3-75
ч е ю ' л і п ш о г о сбюзника на східі, б о сенат не потвердив у м о в
повинні, о б є д н а т и с ь р а з о м в ними д л я с п і л ь н о ї б о р о т ь б и .
За кожду аміну адреса платиться 10 цеаіта.
них кордонах Німеччини мувчинќю адміністрації В и л с о Д о б р у в і д п о в і д ь дав й о м у відомий провідник б е л ь г і й с ь к и х
снть Ф р а н ц і я . д в и г а т и цей тяТелафои ,іииосїЧ)ДМ"і 4Я8 МсюІ.я-авету. Тед. У. Н. Союаа: 1888 Montgomery.
%
ц і я л і с т і в В А Н Д Е Р В Е Л Ь Д , який вказав на б о л ь ш е в и ц ь к и й
Дія
пріпсладу згадаємо на гар і вязатиея,з П о л ь щ е ю . „ С о
ва игожоеиеаша редакція не виповідає.
Д о одвічальносги американт е р о р в Р о с і ї проти ВСІХ інших р о б і т н и ч и х організацій ( ѓ о с ь о м у місці п р о протест укра- юз оцей к о ш т у є Ф р а н ц і ю б е з
ське правительство можна поЧ К и ш яаае-пть внао.атн гроші лише на т. зв Foreign Money Order^
л о в н о с о ц і я л і с т і в - р е в о л ю ц і о н е р і в ) та на поневоленне не-російїнської громади в Е л и з а б е т , Н .
в `заміну за все те всі Тяму
уягііути власне через сенат і
ських націй.
,
Адреса: "gVOBQDA". 88 GBAND STREET, JERSEY CITY, H V J ^
-Дж.
Ф р а н ц у з и свідомі, щ о „ в разі
через палату послів Конгресу у
Щ е докладнійше змалював відносини під б о л ь ш е в и ц ь к и м
По
недавному
протестацій- ч о г о " , як воно вже раз б у л о ,
Вашингтоні. Як годі вже д о
ЦЕНТРАЛЬному вічу в Е і и з а б е т . Н . Д ж . ,прийдеться
Франції
ратуватні режімом М Е М О Р І Я Л , п р е д л о ж е н и й конгресови
правіші одвічальности, так б о НИМ
КОМІТЕТОМ УКРАЇНСЬКО! СОЦ. ДЕМ. РОБІТНИЧОЇ
вислав д. Василь Левчик, г о л о - союзника, замісць ждати ра
дай д о сеї м о р а л ь н о ї . А в Амеjaa віча, т е л е г р а м у д о президен- тунку від н ь о г о . ,,lls demantent П А Р Т І Ї ( Н а д д н і п р я н щ и н и ) і розданий поміж членів к о н г р е с у
la" lune", „ ї м забагається місяця
риці і моральна
адвічальність
в к і л ь к о х ' сотках примірників`. М е м о р і а л ставить питанне, які
та Гардинѓа з протестом проти
з неба" — таке чував я нераз з
Імає навіть д у ж е велике значінФ О Н Д НЕГАЙНОЇ ДОПОМОГИ РІДНОМУ КРАЄВИ.
т е п е р і ш н ь о г о стану річий у уст француських політиків, к о - передумови мусять б у т и здійснені, щ о б на С х о д і Европи заУкраїнські громади в А м е р и ц і ! Бороніть Рідний Край, па- не. тільки т р е б а вміти о неї у-1Східній Галичині
ли розмова с х о д и л а на славні панував тривалий мир, і відповідає на се питанне так:
„ С в і т о в а війна і р е в о л ю ц і я п о к л и к а л и д о н о в о г о державмятайте на Ф о н д Негайної Д о п о м о г и . Складайте жертви г р о - пімнутись. І треба впоминатись
Сю телеграму канцелярія пре ‚‚східні границі" П о л ь щ і . Франне раз, а тисячі. І впоминатись
мадно і сейчас, а шліть їх д о :
зидента передала д о державно- ція свідома т о г о , на яких „ с к л ь - н о г о життя в Р о с і ї „ н е і с т о р и ч н і " народи і п о х о в а л и на віки
ннх ногах" ст'оїть ї х східна с о - давну ідею „ є д и н о ї С н е д і л и м о Р Р о с і ї . П р о т и сих новоповстане соткам осіб, а соткам тиТ о департаменту
(міністерства
DIPLOMATIC REPRESENTATIVE O F GALICIA,
юзннця; Франція с в і д о м і й т о сяч.
лих національних держав на тер"иторїї`бувшої Р о с і ї виступив
закордонних справ) у Вашинґ
411 Southern Buildinjr,
Wa-birtgton, D . C
`о, на яку популярність вона
А тоді покажеться, щ о ! м о
відки п р и й ш л о отеє пис- іаражається серед усіх б е з ви- до б о р о т ь б и російський імперіялізм під н о в о ю ф і р м о ю б о л ь ІРАЛЬВА
одвічальність
америїмку народів С х о д ў Е в р б п и . З шевизму і „ с о в е т с ь к о ї " системи. Україна, Г р у з і я й інші націо" S V O B O D A "

ТРЕБА БЕЗУПИННО ПРОТЕСТУВАТИ.

( L I B E R T Y )

ROUNDED-ISPS.

_ .-obllaheci сіаПу except
arand Street, Jersey Cite, N . J.
by the Ukrainian National A-a.xi.-Jio-i, 1

п

0

1

ПАМЯШТЕ

,

ПОЛЬСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА.

'канського

правительсгва

має

с ь о г о п о г л я д у можна б у л о в нальні держави визволені зпід ярма царської Р о с і ї , стогнуть
останніх тижнях стежити за
тепер важко під т е р о р о м б о л ь ш е в и к і в .
днзкою цікавих фактів: перНімецька ліберальна газета „ Ф р а н к ф у р т е р Цайтунг" при„ О с о б л и в о трагічно, — г о в о р и т ь с я д а л і в м е м о р і а л ! д о пий і з ' і ш х — надії іпередча- ,
HECEN-HER'27, Ю ` З
несЛа була иеред виборами д о п о л ь с ь к о г о сойму у Варшаві Галичини
словно, — склались О Б С Т А В И Н И Н А У К Р А Ї Н І . Грабіжницька,
:
н
і
!
)
,
які
велика
частина
фрднPI, R
Америка була головним
статтю п р о заграничну політику Франції. Одна частина сеї
ГУСЬКБЇ преси привязувала д о чисто кольоніяльна політика російських- б о л ь ш е в и к і в довела
російської и о д о р о ж и
Еріота, сю недавно д у ж е б о г а т у на х л і б країну д о с т р а ш н о г о , нечуаастатті, писана варшавським кореспондентом газети, гідна ува- бідняком над А в с т р о - У г о р щ и - , - - 84ОС0іР8іІ
Вона через свою владу
- - " ' ^`` "
надії на відновлення фраицусьги, б о автор видно д о б р е ознакомлений з тайнами політики ною.
н о г о в історії людства г о л о д у в роках 1921 і 1922. Російські
кЬ-російськогс союза, ' тай - ЗЗКЛЮЧНЛА 3 н е ю ` ПЄРЄМИРЄ
І{
ELIZABETH, t
Франції та її кольонії над В и с л о ю :
окупанти відібрали останні х л і б н і запаси у г о л о д у ю ч о г о украскавуління п о л ь с ь к и х 'газет, заВона д а в а - ; ^ „Підчас перших л і т с в о г о існування польський уряд б у в д і л и л а її спадщину.
( т е ж п е р е д ч а с н о ) їнського населення, щ о б припинити г о л о д в російських г у б е р .,
THE DEPARTMENT. ICKNOWIEDGES THE страшених
краям
Австро-Угорщини І
^
,
примушений б о р о т и с я з величезними .трудностями.-так в краю, ла
сими неминучими наслідками, ніях. Щ о д о України, т о тут г о л о д л ю т у є невпинно й д о с і , і,
як поза краєм. Д е к о т р і трудності! впаяй на П о л ь щ у з х в и л е ю її с в о б о д у І брала на себе ЗОбо- HOUSE, OF A TELEGRAM ADDRES'EDFTO THE які принеслаб віднова Р о с і ї й як зазначуе сама б о л ь ш е в и ц ь к а ц р е с а , нема надії на п о л і п ш е н російсько-фраццуського союза не в сім і в с л і д у ю ч і м р о ц і . О Ф І Ц І Я Л Ь Н А С Т А Т И С Т И К А Р О - визволення та б у л и неминучі. Д р у г і вона завдячує своїй н е - ВЯЗанНЄ її берегти. Вона Само-j PRESIDENT, DATED }feet
для
великодержавних
снів
ИМ SUBJECT OF THE
наситиій ж а д о б і території та шовінізмови своїх провідників. означення признавала і Східній
С І Р І С Ь К И Х О К У П А Н Т І В О З Н А Ч У Є В Ж О В Т Н І 1922. Р . Ч И Польщі.
у`
Одна третина населення П о л ь щ і складається з Німдів, Жидів, Галичині, та українській Б у к о
Щ е о д н о замітне! Як правило С Л О Т Я Ж К О Г О Л О Д У Ю Ч И Х Н А У К Р А Ї Н І Н А П О Н А Д Ч О т, SIR,
Українців, Москалів та Литовців. Розумна політика, намірена в
ТИРИ МІЛІОНИ!
можна
зазначити,
щ
о
чужинці,
YOUR OBEDIENT SERVING
Америка у версайському
іІ
в даному разі Французи, котрі
на завЄденне мира вдома та побудований сили на зовні, нака„На українських з е м л я х , окупованих П О Л Ь Щ Е Ю ( С х і д н а
FOR THE SECRETARY OF STATE:
j ї д у т ь у П о л ь щ у з найприхильзувала п о г о д и т и всі ті ворожі національності! при помочи сан-жерменському д о г о в о р і
Г а л и ч и н а Волинь, Х о л м ш и н а ) та Р У М У Н І Є Ю ( Б У К О В И Н А ,
D. C. P O O L
IніЃшіими д л я П о л я к і в почувапякоїсь федеральної форми правління. І справді Пілсудський стала сувереном ( з в е р х н и к о м )
Б Е С А Р А Б І Я ) таксамо провадиться п о л і т и к а н а ц і о н а л ь н о г о п о CHIEF. DIVISION OF EASTER
нпмн.
вертають
відти
д
б
б
р
о
та й о г о заграннчиий міністер Нарутович, котрий жив майже Східної Галничин і я к о суверен
EUROPEAN AFFAIRS
IВІЛЬНИМИ, завзятими
пропага- неволення 1 т е р о р у . В звязку з активними виступами ўкраїнза підписом с в о г о представнивсе своє житте в Швайцарії, думали се з р о б и т и .
торами
п р о т и п о л ь с ь к и х .на- с ь к о г о насеічення С х і д н о ї Галичини проти п о л ь с ь к о ї окупації,
По ; фШНСЬКИ ся відповідь
строїв. Очевидно, маємо тут на в Східній Галичині польська окупація старається наглими с у „Однак, шовінізм національних демократів
переборкав
ка дня 25-ого червня, 1919. відувазі на ир. незапрошених, о- і дами, р о з с т р і л а м и й арештами с т е р о р и з у в а т и українську л ю л сю розумну ѓ з уміоковану політику. Пілсудський та Н а р у т о - дала Східну Галичину П о л ь щ і звучить:
плачених `утощуваних і воже
внч остерігали своїх земляків перед прилучуваннем ВІЛЬНИ та під хвилеву війскову о к у п а ц і ю . —тяв- .; ; те
rrmMFRRність. Ч И С Л О А Р Е Ш Т О В А Н И Х У К Р А Ї Н Ц І В У С Х І Д Н І Й Г А Л И них польськими
Потемкінами
Східної ГаАичини д о центральної П о л ь щ і та радили надати сим з тим, щ о п р о д о л ю С х і д н о ї
'
`'` Вашингтон
Ч И Н І П Е Р Е В И С Ш А Є 20,000 Т І Л Ь К И З А М І С Я Ц Ь П А Д О Л И С Т ,
журналістів, —. а звичайних потериторіям широку автономію, перетворюючи ї х у федеральні
Галичини вирішить її населеп27. грудня, 1922 дорожннх, купців, офіцнрів, лі
1922 Р О К У .
До пана Василя Левчнка
ќарів. М а л о коли мав я такс
держави. А л е польські націоналісти наставали на просте при- не свобідним народнім г о л о с о „На величезних просторах від Карпат д о Персії н а г р о м а - ,
Єлизавет, Н. Дж.
ваннем.
в д о в о л ф н я у Парижи, як коли джується і д о краю заострюється міжнаціональна ненависть;
лученне. Наслідком с ь о г о П о л ь щ а має нині свою І р л я и л і ю на
Ви. Пале:—
мені прихОдидОсЬу у б і л ь ш і м
А гцо сталося?
Україні, має смертельних ворогів, в Литовцях, котрі не х о ч у т ь
готується грунт д л я нових 1 нових з б р о й н и х конфліктів.
Департамент потверджує, ню ОДЕР- фраяцуськім
товаристві приСе
загально
звісне.
з П о л ь щ е ю мати навіть почтові ні телеграфічні зносини та
жав телеграму, переслану з Білогс слўхўватись, як це подорожні
„ М и м на С х о д і Европи з а г р о ж е н и й . С я небезпека д л я евА ми м о в ч и м о . . . . . .
Дому, яка була адресована до презн розказували п р о свої вражіння
розстрілюють всякого Поляка, щ о вступить на литовську т е р о п е й с ь к о г о мира м о ж е б у т и усунена Т І Л Ь К И Д І Й С Н И М , ' Д Е 19. ГРУДНЯ,U П о л ь щ і І П о л я к і в : б р у д , неПрезидент Гардинѓ не може
риторію.
МОКРАТИЧНИМ РОЗВЯЗАННЄМ Н А Ц І О Н А Л Ь Н О ! ПРОБЛЄ19
Східні хлюність, хвалькуватість, мсґа„ Н і м ц і о б у р ю ю т ь с я на трактованнє Німців Поляками т г вмити рук від з о б о в я з а н ь ї д і л
МИ ( п и т а н н я ) . Д л я народів п о н е в о л е н и х російським Імперіяльоманство, несеріозність і неВилсона
огірчеиі на несправедливе поводженнє супроти німецьких Імі- б у в ш о г о президента
л і з м о м б е з сумніву п е р ш о ю п е р е д у м о в о ю н а ц і о н а л ь н о г о висолідність у т о р г о в е л ь н и х з и о
грантін... Ж и д и поділені на б о г а т о груп та франќцій. На однім у справі Східної Галичини, б о
зволення,
а значить
імира, являється Р О З Б И Т Т Є „ Т Ю Р М И
синах, б л я г е р с т в о —- отеє б у л и
За ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ
горожакінці бачимо прихильників асиміляції, котрі мають такі самі ВІН творив
характеристики,
які`` в таќйн Н А Р О Д І В " — „ Є Д И Н О Ї І Н Е Д І Л И М О Ѓ ' І М П Е Р І А Л І С Т И Ч Н О Ї
момент о б б и в а л и с ь о б вуха
смаки та почування, щ о й родовиті П о л я к и . Се переважно бан- нин Вудров Вилсон але яко
Р О С І Ї . Мирні відносини між народами б у в ш о ї Р о с і ї після ре-^
слухачів.,
ир}, великі гуртівники, професійні л ю д и та вчені. На другім .президент Злучених Держав на і
в о л ю ц і ї можливі л и ш е на грунті ї х в і л ь н о г о , д і й с н о г о с а м о Ц і л к о м з р е ш т о ю подібне по
кінці бачимо жидівських націоналістів, які працюють невпинно основі законних постанов Конозначення."
^
дибується в А н г л і ї .
гресу
Злучених
Держав
п
р
о
над збудованнєм жидівської держави в нутрі п о л ь с ь к о ї л е р Д а л ь ш е меморіял д о к а з у є , щ о система н а ц і о н а л ь н о г о п о Пересічний француськнй чи
Таких телеграм, протестів
жави. П о г р о м и , щ о б у л и щоденного появою два-три роки т о - повновластн д л я президента.
неволення,
ведена
б
о
л
ь
ш
е
в
и
к
а
м
и
,
заостриться
ще більше, коанглійський
мандрівник,
коли
депутацій повинно б у т и тисячі
Д л я т о г о нам'не слід мовчати.!
му, вже скінчил"нся і уряд старається запобігти новим вибувін бував на С х о д і Европр У
ли ї х місце займе російська б у р ж у а з і я , та щ о о д и н о к о ю о п о І то не всі нараз, але безупнндовоєнних часах, з правила верПів міліона галицьких Украхам. Однак мимо с ь о г о антисемітський
(протижидівський)
рою
демократії
на
С
х
о
д
і
Европи
м
о
ж
у
т
ь
б
у
т
и
т і л ь к и визвбз дня на день.
тався д о д о м у приятелем Сларух сильніѓй та м о г ў т и ^ як і давнійше. Він зміряє д о т о г о , щ о - їнців у Злучених Державах полєні національні держави.
" У
`
вян иа ціле життя.
6и Жидів виключити від всяких товариських зносин з П о л я - винні піднести м о г у ч и й п р о - ! Нехай президент, Конгрес :
„ С л о в а Ф . Енгельса з 1844. р . п р о гарантії мира остаються
Навчений такими досвідами
ками, з н а у к о в и х ' т о в а р и с т в , товариських к л ю б і в та других тест проти т о г о , щ о п р а в и т е л ь - і
американський нарід заго- галицький Українець при нагоправильними д о наших д н і в :
організацій, та зі шкіл, хоча дозваляючи на певні виїмки під ство Злучених Держав ^ з а б у л о j P
і, сповнить вже раз своє ді кождої р о з м о в и з чужинця„ З а д л я забезпечення м і ж н а р о д н ь о г о мира мусять рути натим з г л я д о м . З о г л я д у на те, щ о жидівське населеќне виносить і про т е , щ о й о г о попередник! зобовязаннє, х о ч б и тільки мо- ми про П о л ь щ у , ра.ймгь чужийперед усунені всі національні суперечки; мусить кождий нарід
цям: „ ї д ь т е як нЩскор'ше в
понад чотири міліони, така політика роблення ріжниць та вза- віддав 4,000,000 народў в нево-1 ральне^
стати незалежним І паном у власній хаті."
П о л ь щ у — п о б а ч и т е ї х самі.
ї м н о г о віддідювання противна політичному інтересови. Т р е б а тю і на тортури П о л ь щ і .
І Американські `Українці п о М е м о р і я л кін.чнться з а к л и к о м д о конгресу, щ о б и станув
Т і л ь к и їдьте с в о б і д н о , не даю-підчеркнути як факт, гідний подиву, щ о б і л ь ш і с т ь Жидів, ми- І Не'хай
почує
сей протестівинні допильнувати, щ о б сс чи себе возити, наче медведя в о б о р о н і поневолених б о л ь ш е в и к а м и народів, а в першій мір!
мо ї х трактовання Поляками, все таки показується справдіш- К о н г р е с і президент у В а ш и н г - ' з о б о в я з а н н є б у л о виконане,
на припоні, польським П о т е м - звернув увагу на страшне п о л і т и ч н е й економічне п о л о ж е н н є
кінам!"
ними польськими патріотами, які в годину небезпеки д л я п о л ь - ;
українського народу, б е з поправи я к о г о ' н е м о ж л и в и й мир у
В. Паиейко.
ської держави,,-приміром, в час б о л ь ш е в и ц ь к о г о наСхідній Европі.
'
(Львівська „Свобода").
,
ступу на П о л ь щ у
- показалися л ь о я л ь н и м и о б о р о н ц я м и с в о Сей меморіял підписали від Ц е н т р а л ь н о г о К о м і т е т У к р
П е р е д у с і м : д о недавна Фран
го р і д н о г о краю.
цузи П О Л Ь Щ І Й П о л я к і в майже
Соц. Д е м . Р о б . Партії І С А А К М А З Е П А І П А Н А С Ф Е Д Е Н К О !
не знали, цими не цікавилися.
„ М и вже згадали, ш о Уќраѓнці е наскрізь непримиримі.
„ Ф р а н ц і я стоїть за П о л ь щ у П о л ь с ь к і еміграції 30-их і 60-ий
В Східній Галичині вони не допускали д о виборів д о п о л ь с ь к о Французи з а х о п л е н і Поляками. pp. не п о л и ш и л и — я і о в о н о і
г о сойму справдішним т е р о р о м . Москалі в східних лограннч- Спільність
інтересів;
великі з р е ш т о ю б у а а е майже з правиГайдамака. — Не можемо помістити,
Рівночасно з ним конгресом відбувся також в Газі конгрес
них просторах зовсім байдужі д о п у б л н ч н и х справ І в б і л ь ш о - спільні традиції; МГцкевич Соі- ла з усіми ііншими еміграціями
І бо у віршах, нема складу.
М І Ж Н А Р О Д Н Ь О ! Ж І Н О Ч О Ї Л І Г И М И Р А І С В О Б О Д И " . У сім
сти случаїв з а н а д т о м а л о освічені, ш о б и ї х можна рахувати І lege de France; і т. и., і т. и.
- о с о б л и в о д о б р о г о вражіння
М. К-ч, ФиладедфЬт, Па. — Огатосн},
як пришлете належність.
конгресі взяли участь від українських ж і н о ч и х організацій ч о серед
Французів.
Повна
недоза Політичну силу.
Перед вѓиною читали ми таке
ЯЦі,
Филаделфія.
Па.
Ваіпз
стача першорядних імен в п о л ь тири представниці, др. С У Р О В Ц О В А , О Л Е Н А О Х Р И М О В И Ч „ С л о в о м . П о л я к и м о г л и ( ? ) погодити всі ті . ж и о р о д н і
Й
Е
Љ
.
^
^
^
ській' літературі ( б а ч и т и , щ о с ь ! іоава надається де-худу а не до ча- З А Л 1 3 Н Я К О В А ( М А Р І Я Д О Н Ц О В А 1 ОКСўАНА Х Р А П К О - Д Р А .
національностн р о з у м н о ю , т о л е р а н т н о ю та з г і д л и в о ю подіти„ р о л і б у л и поділені', — „ в е л и к е " в польськім пясьмея-jІ сопису.
JTOM), А л е р о з у м , толерднцШ та згідливість, — се все пр, ќмети, тількиїв тій частині преси, к о стві, навіть v рсшантнчніМ, Mo.J М. М - Раче стер, H. И. — Помершо- Ѓ О М А Н О В А ,
ЖУТЬ хиба тільки Т в е р Д о х л і б и I- не поможе кадило, а с-іпоиу.с.ві-І
J ^ ^ ^ O ^ J C B M I ^ натурі, і І ^ т о ї причини національне питанне {тра силЌувалась асекуру
Пані С о р о в и о в а в и г о л о с и л а на конгресі окренТИй'реферат
ю. Єслн ше.хто і тепер не бачить;
' П о л ь щ у в таборі антанти! Те' або л ю д е неідалекі т в е р Д о х л і б - о т. зв. „адянська Україна" це` тіль- з о б л а с т и питань с в і т о в о г о мира, а всі т р и інші українські д е й т и польський уряд ш е довгі р о к и . "
ським „ о р і є н т а ц і я м " ) , д і д с у г - ,ки „хитра штука" московсько? тт-раСя стаття б у л а о г о л о ш е н а д р у к о м В передодень листопа`Г
и д н о , і як воно м о
ність великих уч?них, великих!,нії — то вже ие воскресне і ве прови- легатки з а б и р а л и г о л о с підчас дискусії. П р о м о в и українських
д о в н х виборів, к о л и певно-навіть Найбільше фантастичний. к о - . г л о б и б у т и инакше! — ми знов
. малярів і різбарів, з якими, дить ніколи. Читайте американські ча- представниць, в яких` вони представили с т р а и ^ п о л о ж е н н є
респондент н е міг с о б і представити, щ о `національна б о р о т ь б а юдшї однодушносГи п о л ь с ь к и х можна б и показатись у „світі", JСописи,чІгтаате щонебудь і ке плетіть' українського н а р о д у п і д б о л ь ш е в и ц ь к о ю і п о л і в к о ю оку падурниць про надіТ на „радянську влав ПОлЬщі зайде так д а л е к о , щ о вона не лишень заведе н е з г о - J газ'ет щг пункті вмоатюванпя в сама вже з я с о в у е недост'ачу ці-,Гду". Виж повинні знатн, що -ѓќраз від цією, звернули з а г а л ь н у у в а г у учасників к о н г р і с у . Крім т о г о
ду серед Поляків та не-ПолякІв, а л е й серед самих^польських`` ( с в о ю п у б л и к у ( т а й а нашу, н а к а в о с т и д о п о л ь с ь к о ї д у х о в о ї ' РаковсьКоз-о і Ко. вийшов проект на українські делегатки мали нагоду п о з а засіданнями конгресу
..едіную, неделімую". Ви подібнГ до
партій д о в е д е ' д о такого розярення, щ о посередною ж е р т в о ю
^
?
піддається, х о ч б и продукції. А як цінувала фран- чоловягн, яаий бзчіггь коня, а на нім давати вияснення п р о українське питанне т а заінтересувати
ќарѓочну, шо це б-ік. І вій призаду- нашими справами р о г а т о визначних провідниць є в р о п е й с ь к о г о
1

^
^
.
r
z
r
z
S
#
S
f
.
v
Ч ^
тПХ`%Я%%SЇЇІЇХ%гЂЖ
' S I F F L R муеся тав _аже:іВилжу коня, але нат о г о президента п о л ь с ь к о ї держави.
жіночого руху.
майже ні п р о щ о инше не д у - п р о се чейже прбюечисто с в і д ' пись каже, що це бик, проте і бик
-'не. мають, як п р о П о л ь щ у , нічим чить yrozi,a Пуанкаре з Мико-І
ІС Дітройт. — „СІЧ" це така органіиншим не з а х о п л ю ю т ь с я , я к ' л о ю II, котра стеерджувалаупов- зашя, що стоїть як прнмѓр народної
- ' н и й ,ЛІЕСІНТЕРЕСМЕІТ7' Ф р а н ц " карттости. Вона не стоїть заходом двох
Ч
^ Ж р ^ % ш ї -Ж
Щ О - д б Т о г о , як Р о с і я розвяже
трох людий. П створцла. велика ва.
Л у ц ь к и й окружний с у д затвердив акт обвинувачення на в о м : П о л я К а м и - ц и м и „ Ф р а н ц у пбльське питання.
тюлна потреба, ачовики уміють самі
посліів соймових Х о м у Приступу, Самійла П і д г і р с ь к о г о І А н ^ и Сходу Евррпи"
На точці легковаження n^.j^SLZ^l%J^
`
„ Ч о г о ти так мене, паскудо, в б о к и . п х а е і п ? "
Х т о жив у Фр^зінції і х т о б о - ської д у х о в о ї культури д о с і н 'і Л
"др1я Пащўќа З арт. 129 к о д е к с у карного з а видання названими
‚Ті%Ѓ
На Коноплтшочку.в степу' б у д я к г у к ї в .
іай
т рКо- ,х- и- - . б л и з ш е с х о д и в с я х, щ о у ФранцД не змінилося. І неіпосвідки І подяку
членами перед виборами відозви д о населення, в котрій під- Ж
МЇЙ
-— „ Т а як рости мені ? і са`м, з д о р о в , т и знаєш. `
D E P A R T M E N T OF

значінне.

STATP'

WASHINGTON

Нам х о д и т ь о справу С`хідної

M r

w

w

4

1

Ш

o

Ь

У

R E I N E N E T

F R O M

H R

W H J T E

n

чВѓ

иг

в е с ь

B 0

H T b

(

ПОЛЬЩА У ФРАНЦІЇ

ПЕРЕПИСКА РЕДАКЦП,

Р

к

о

л

п

е

е

с

и

р

в

і

о ч е в

д

к

а

м

И

в

о

с

Є

р

д

е

ч

н

о

ї

і

д

в

0

р

у

ш

а

1

1

с

к

,

л

к

и

а

,

дІНХИ СУДЯТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОСЛІВ З ШИНІ.

ч

з

БУДЯК ТА КОНОПЛИНОЧКА.

и

а

4

; ВЌИМІЛИСЬ С А М ^

Ж

Г

Т

^

а

^

ГТТЕ Г

^

В

І

Г

Г

н

б

S

а

,

ь

а

нншення шкільиицтаа, відбнраинн церков, `крльо.,.заційна п о - Щ
родинах, т о й - V 2 O ^ ^ p ^ ^
ЗЃРѓЌ`
літака. З о г л я д у на те, щ о послів не. можуть судити б е з ' з г о д и помітити, як м
м аа л
ло
о д
а л о (мистецтва — НЕ ВИТРЯСТИ ПоЛя-Івояі", то'птвлНь.алмШ^ѓ'тпж'
ду
уж
же
е м
малбімистептвя
с п р а г - 'а
- видачею послів д о суду має вступити на р о з - правди в цих п о л ь с ь к и х пер'е- ќам з рукава, хо^иїх'по^и^ ^^^
сойму справа
"
гляд- сойму.
- ` —
' Р а л а умегальоманія
щ е більш E J L S I H ? . ^ .
цузів ,іусім,'що польське".
їмїзнадійна ніж ця, якої прояви !
1

А

1

ш

В

Що

з е м л ю у мене з-під корінця

"і'` -.

N

"

забрав."
ч

`

"Бува і ч о і о в і к ' Цьому к о л ю ч ц і пара:
Л ю д е й товче та й жде, щ о б х т о й о г о кохав!
-

. `'.

Евген Гребігіка.

^ВфВОДА,

СТРАШНИЙ ВИБОРЧИЙ ОБРАЗЕЦЬ ІЗ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ

ЧЕТВЕР, 4-го_ЄІЧНЯ,- І№З.

КІЛЬКО ЗЛОЖИЛИ ПООДИНОКІ ОСОБИ
ні фонд негайної ДопомОги рідному краєви.

С Лемндчук і Василь Седичір'
по $25; М. Опеля, о, Н. ГЦягорсцькнй тю $20; Гринько (Тисько $15; Катя Андрус. Лѓаназнй Дудннський. Іван Прктка,
Марія Tvpaui, Ф. Маг.тай, Нико$ B
R
O
A
D
W
A
Y
. NEW YORK, N.Y.
ла Касян по $10; Павло ІЧ.іняк
(Доповнення до п
о
п
е
р
е
Д
І
1
И
Х двох списів).
Полія з Раківчика. к о л о м и й Д
О ГАМБУРГА
А- І., Марія Томќів, Т'-Лоп$1) 3 громади Шікаґо, Ілл„ пеЛабойко; Mux. Воловинќ $
2
0
.0
;
с ь к о г р повіта.
ЛАНЦІҐА І ЛІБАВИ
реслапо
1
0
0
0
0
.
0 no 5
1
0
.0
: М. Дідух. И. Гвраси- - шииський. І. Саольник, Іван Л у ;
аів, Ілько Матіев, .'Імптро МаК
А
П
Н
И Т
Р
Е
Т
О
І К
Л
Я
С
И
Зложили
на(руки Гіині Катерижі
Стеиюк:
На руки it. М. Барабаша злоланчук_--К- Мнронюк, Марія
525; по $5.00:
жили: Иосиф Офік, Мнх. Шаз 2,4, В і В Л
Ж
ІК
А
М
И
. ,
Кий, Антін Когут, II Р
Є
Д
Ч
У
И
,
рія Мельннкович, Василь Дуаес
раи, Ганрнїл (їдинак і`ГрнгоГретою ќласою з Ню Порќу, БоНнкола Проців, Ник. Джуріін.
Дня б - г о п а д о л и с т а - - е ' р . ` і
Гавриїл Дацьків. Мих. Клим,
рий Чикало по $5.00; Н. Будник
стону або Філядельфії впрост до
Т. Дубас, Касіян Добрянський,
Родились Ви в малих хатках селянських.
тосиф ЯворськііЯ, Анна Шнш,
$2.00; по 5
1
.
0
0
. II. Винярський,
Гамбурпі ЯОЗЛО; до Данцігу
Ю
Н
Ь виборів в'пав капраль 49Іван І`узарГД. Сірбцький, МиВід малќу вже Ви чашу .горя пили;
Марія Дсмяичук, Василь. ФрНМ. Яцко, М. Венгрин, Д. Мисик,
ІІ0О50; до Лібали $107.00 і $5
кита Ґуств, Михайло -Тарнавїї п. д о ‚хяти іѓѓуд, т е о л .
Рости серед мук і гнетів ляцько-панськк-і,
Шіці,Ш
І
І
І Ь
К
О Пакііж, Михайло
Г. Стсфаниілин, С. М^рии, М.
З Бостону до.Ню
ськив, їв. Лазорчак, А Овитак,
На-кращий
nab
надією
лиш
жили.
ІІІвАіь
і
Роман
Бойко;
по
$З:
Гусір,
Н.
І'уль,
А.
Романќів,
А

И
Т
Р
А Ф е д а ф к а , втягнув й о
І. Мацнк. Петро Матіев, МикоПоснф Канюк, Иосифа МацеБілиќ, І. Костирка, П.'Стефзнів.
Від малќу Вже навчились Ви любити
ла Масимович, Марія Мазуп,
., сплою' з мешкання і завів д о
В. Горінь 2.50- л о $2: Н.
На руки п. М. Микнтина злоL
IT
UA

І
U
.N
.
1
7
Свій Рідний Край — Україну єдину;
Кміть Коцко, Теодор аЧазнв,
іґа,
Т.
Курко,
Я..Келср,
Я.
жнлн;
В.іриль
Грнньків
$5.00;
ромадського Уряду, д е с и л у E
S
T
O
N
A
I
ТАЃ. 7
Ци все були готові посвятити
Hoc. ПідузевськНЙ, Гіетро НиКвачан; по $
1
0
.0
: М. Шаран, ЃІ.
Михайло М
К
І'Н
4
Т
н
! $3.00; по $2: .
І в бій піти хоробрі до загину.
коворчин, Яким Дячун. Дм. ДеПавук', Катрина Єдинаќ, Н. ГаГолосіться до місцевих агентів.
$ИШШ-1`Ониськів, II. УФІнас, Іван .Гриців, Стефан ґбрйович, .Miut. Гарас; по 50 цнт.:
H
,O
B
C
B
V
U
F
T
; по $1.00: Д. Кравець,
. . . I час настав. Ви перші о ряди стали!
6атюк,"^)пттг Проць, Данило ЯР№`'ГЛІА.ІЬЇ С. Канонік. Аидрей
A. Керні-Т. Гатовчак, I I Хомиќ,
На ворога пішли мов льви завзяті,
ворськнй, Іван Тураш, Вас.'Ла"-B. ГРЛ^СДВАТ},, ЎШУ№
ЎІ
"рай, ;t Домнтрусь.
Ц. Пшеничка, К. Пакиж, Т. ГривВЕР'НІМОСЬ Д О ДАВНИХ
.Молоду кров Ви в полю проливали.
зута, Лт. Соловськи^ Лев МиНа-руки и. М. Фединського
тк.
. Щоб наш народ був паном в власній хаті
ЧАСІВ. ,
Н
І
Н
ІЮ
К
. М. Микитович, Микола
ожили: Посиф Сепот $5.00;
.вся зрорити, с;е $ не, ириняв V
Ш руки п. иМ.хайа Гчсіра
Мисіович, ‚чд Д. Ковалів, Мих
по
$2.00:
Миќ.
Водзяїіськнй,
М.
злоЖнлн:
по
$5.00:
Олекса
Ку`.Кати
Рнмляне принялн. рішськнП
Хоть хмара Вам закрила Облить сину,
і пханої ііому картки
голосо.
Крупка, Василь Романів, Mux.
Іїе.тегай, Теол. Романаќ; по $Г.
К, Никоай 'Пашко, Фр.ін- .'
календар
(запровадженії^ Цезаром
Хоть ворог взяв каш край у лапи свої, '
Перший, В. Ференгович, Стеф.
С. Стефанкіі:, .C. Ііор.іянчок, Ф.
Н.ШНЯ па л и с т у ч. 29. За се й о
до.Тяк, Ннкола Кошул, ВаЮліюшом в році 46 перед Хрнстом).
В зневіру Ви ее впали й на хвилину
Деркач, Марія Давидів, Н. ГерКошинський, М. оМрдок, Мак.
Кузьо, Михайло- Солтис,
обходати вони день 1. січня, як заІ з рук своїх не кинули Ви зброї!
іамкнедр в г р о м а д с ь к о м у ам,.н. Л
Ь
О
Н
Г
Н
Н Гафтковнч. Стсф.
Федннськіій; T. Ґегенко 50 цнт.
Михайло Гут; Нрокіп Г
У
Л
К
А
Л
Р
гальне свято. З -інвлн ^подарунки і
Гнси, Т. Барашовський, Тимко
іті, але він в і к н о м . у т і к . За
Василь Музика $25; Іван Ба$ЗІЮ; Анна Мнхальськ.і $2.00;
Як з гір орли — злітали Ви зза Збруча
складати візити. Сі дарунки звань
Пінўнќо, Марія Возняк, Теод.
бій
$1.50;
Др.
С
Гриневецькнй
Я
О
.
О
:
А.
Горох,
П.
Бсрдій,
І
ночами
до
рідних
сіл
впадали
.
.
„strenie'!,
слово котре повстало з данвтікаючим сиѓли п о л ь с ь к і в о я Онуфрнк, Лосиф Гренишнн по
Михайло Поляк, о. Василь СтеУгрнноиський. f. СтефанНемов отару з поля грізна туча.
ного звичаю запровадженою otrei.
$
5
0
.0
; Михайло Возьний $
4
.
0
0
;
К
Н І стріляли.
цюк і Михайло Яворськнй по
ськнй, 11. Біжнк, П. Очоткевнч,
Катів з рідної землі Ви проганяли.
дарним королем Татіюсом, 'котром.
`і. Цісик, Михайло Дусанов$10.00;
Андрій
Булка
$7.00;
МиІ.
Сітарськни,
М.
Барабаш,
В.
офірувано,
як добпня знак, в першім
Приходить подія, від я к о ї
ький, Іван Баѓнюќ, JM. Силоќ,
хайло Фтомин, Іван Шкраба, Ю.
Стефанськнй, С. Шапу.та, Лл.
' Та ляцькі пси-опришки Вас піймали.
днн року 747 В. С. галузки кошнскн
Зофія Доцншнн, Стефан Шіпка,
самого опису ста`є в о л о с с я д у Машталь і Стеф. Мурий по $5;
Сгарнк; М. Ярончпк 50 цнт.; М.
Піймали Вас — Орлів, прагнучих Волі
(зйе „vervain"), збирані в святім гаю
Добровольський, Ник. і`анц
по $2.00: Стефан Мусійчук, М.
Маркевич 25 цнт.
Р1 за те__що Ви за правду обставали, —
боѓнні сили Strinni. ЛЧернімось до дав. V
. на г о л о в і .
- ЦЮ; по $
2
І
0
: Теод. Г
у
Т

Слрабун, ,С. БонякІвськиЙ.
На руки п. Семена'БоняківВіддали Вас на суд своей сваволі...
них часів, ,.strennus" по латПиі піаК
, індар С т с ф - к доніс коман2) Детройт, Миш., пеіислано 62.175 ка, I I Шонко. Миката Салима,
( зложили: Теодор Юлик
чнть сильний, кріпкий, рухлнвнй) і
Іван Смісько, Олекса, Рипка,
дожили: С-теф. Пиріжок $70;
$5.00: 11 ІІакиж, їв. Ќостюк, Т.
майте Трінера Гірке Вино цинй Ш'
А
ІИ ови постерунку Ф о н ф а р і ,
Пал.тгія Прийма, II. Федковнч,
Г.уртннк Микита $50; Петро Наміадюк. Г. Хитрий, С. Домрік в хаті. Се визначне лікарство ) і осінний день, як сонічко сідало,
Сенько Ѓўлай, Іаан ДусановП
О се Д м и т р о Ф е д а с ю к стрітинка $25; Онуфрій Шеремета
)чвнч по $2.00, по $1.00. і. .
держнть Ваш жолудок в порядку і реВи йшли на смерть. — засуджені катами
й. Іван Ґоліяд, Г. Влснль$22; Юрій Голубицький $20; по
іргавнй, П. Юлик, Д. Шала—лярне діланне кишок додасть Вам
ш до жовнірів.
І в момент Вас в живих уже не стало: —
. Юрко Будник, Дмитро V$10: Степан ГІідпсригора, Поій, О. Хитрий.
лн і кріпкосги та зробить Вас споУпали під ворожими стрілами.
шак, Іван Шподарунок, Катря
Дня 8-ГО падолиста с. р . у
сафат Філяс, Михайло Кривий,
'пінм до боротьби з жнтгем в 192 ;
Нз руки П. Р. Лигвнна злоСахмин, Юліян Рокецькпй, В.
Ііпв.т.) Дмитрів, Стефан Р
С
В
А
К
,
році. КиждиП агпнкар і доставця лііии; Л. Попалюќ $2.00; по
І іудня о 3-ій годині приїхаХоть тілом Ви упали вже на віки,
.Марннюк, Текля Иідлузецька,
В
І
Н
ІЧ Мнхаіюк, Іван Форись, Ів.
гп має на складі всі лічничі ссSI.00: II. Маркевич. Теол. БіТак
духом
Ви
жиете
поміж
нами.
Г. Качмар, Теодор Дедоха, Дм.
К'оломиї д о 40 п о л ь с ь к и х
,іідух Стефан Франків, Григонкн Трінера. Єсли нема на складі
Ви нзиоситесь, літаєте по світі
Сілрасцяк, Я. Грлодіеиькнй, Ів.
риЯ Маллняк і о. Ват. ДовюТрінера Гіркої.І І'.;.на. пишіть до JoНа руки п. Василя МацалейH ниірів д о Раківчика; напали
І кличете до пімсти над врагами...
Бтожків, Іван Лтаманчук, Пе:
ііич; Теодор Наконечний і Ан" - sr Co., фіса-о, 111
м .лскилн: Іван Іасюк $ПІ.;
тро Якнмів. Роман Тилнвак. Д.
:. хату Ф е д а с ю к і в ; арештуваЛріі Ѓ
Н
ІВ
А
Р по $6.00; Михайло
Спокійно спіть, Герої України!
Ю $,5.00: Василь Вітнк, п. ФіцуСідляр, В
О
Л од. Ратушний, ТимК
О
В
А
Л
Ь
. Степан Гальчншак, Ілія
За Вас народ ніколи не забуде!
як, Том.і Куисцький, Вас. Ма.111 всіх м у щ и н . які б у л и т о д і
W,M.i:.iu,VK, С. Прончак. К: К.,
Процаато, Ілія Стеланяк, Онуф.
За Вами вже сотки борців йде нині
іхіейко, І. Пўќалень. С
. ДоиіС" ,Тембнцькнй, Ітіан Карасимхати і Т
А
К б и л и ціпами, аж
Ѓлќата, Василь ІПеремета,. М
И
А Вам, Борці — „лемЛЯ пером" най буде!
ханець, ЃІ. Двулят; по $1.00: п.
Ііилнп Ва.іьорннй. І в. БнХ
А
Я
Л
О Попович, Михайло ЌульХо.іодніцькнй. М. Музика.
ѓі п о л о м и л и с ь . М и к о л у Ф е д а кпй, С. Абрагаііоиська; СеКоли Ти ідеш І пул-рум, до мув
чицькнй, Ituin М
Н
Х
А
т

к
і, Ілія
Вже близько час, що впаде ляцька сила.
руки П
. Тсодора ПопадюМмен Рничук $
1
5
.0
; по $
1
0
.0
:
овка би.тиисім разівіч ХЩоби^
граєш в карти
С
е
і
Р

Ю
К
, Іннн Носаті, Гриюрий
Устане весь Наш Велитень з руїни!
ожцан: Вас. Бітиќ $5.00;
leipiv Зюбрішький. Петро ЗаТВОЯ БУДУЧЧИНА М
Tpvxan, Григорнй Гейз. Андрій
Далеко видна стане всім могила.
- У
ІЧ
Н
А
ЇЇ : і Н
І рушницю",
, .00: П. Лиівин, І. Пав.іів,
юрожний, ГрНГ. Онуфрнк, О.
"л.іщук, вас. Запотічннй, И
М
Тих,'що лягли за волю України!
Коли Ти запишешся
B.
Махомета;
по
Я
00:
Ф.
ЛиЇ U
!(
'.
І
Т
У
Д
. богословя Дмитра Ф е Стецько, М. Севернн, Ів. СлоАндрусевич, Яків І
0
1

В
ли І пічнеш вчитися англ. язика
іа, М. Леськім. П. Шмннко,
СТЕПАН МУСІИЧУК.
бодзян, Іван Стадніїќ, ШУлннш Гнрльовський, Андрій
ТВОЯ БУДУЧЧИНА—СВІТЛА
:юка вояки не найшли д о м а ,
Маринів, Я. Амдрухів, Г.
I . Н. Н:, Стефан Яворськнй,
як, Іван Рожицький, Я
К
в
!
З
Ш
Я
Н
В англійського язика Н АмсШмирків.
Б
О він б у в у церкві в Л і с н і й С л о Юрко Микитќа, -Василь'ЗнбліБойко, Ангін Курило, Дмитро
риці нссібхіднс. Не треба говори пі.
На руки П
. Я. Заб.юцькоГо
іч, Ф. Заяць, Дмитро ОлекГоцяк, Павло ЗагороднЛй, Яків
Г
І
Д
Ц
І
.
{і{ќ незнанќе його тут часто персожили: Дмитро Заблоцькнй,
. Кнр. Ссмко, Павло Стрем,M„,„TB^a;
Д
Е
Н
И
С
Ю
К
, Іван Рунька, Василь
Є
К
Л
Ь Липовий, Ник. Грнмншкаджае Вам дістати роботу.
Віґіско п о ї х а л о на постерубінькнй. Аннл Спітиќ, Дмитро `БрОДЯК, Василь Дрнпень, М
А
ін. Д
М
И
Т
Р
О ІІІумовськнй, НиМи
гарантуємо, що по уплниі З-О"
чак, Софія Сулнмп, НШСОЛІ
ия Ворончак, Михайло ХамуИ
О
К
. узялО зі с о б о ю команд,
лай Мухаїр, ‚'їмнгру Кошіль,
" яііін від дня вступу до нашої
івськнй. Юлія Шкляр, Дм,
як, аМкснм Худії, Мих. ГолубКирило Паляк, Іван Віщуќ, Ст.
олн. тн будеш гопоіжв, чигай і
Ж
А
Н
Д
, Ф о м ф а р у та п о ї х а л о шуяк. Юрко Млчуга, М. 3., НнН

, Ссстр. ІІр. Серця Хр., М
А
ІПумовсі.кнй по $5.00.
:ап
по англіПсь.,и. Пробну лекі Олійник, Михайло Стень.
ія Крушицька, О
. Филнмон
, М
І своєї жертви.
її. Ннколн Малешка
К- Ільк.ів загрів членів, щ о б и
) і подрібностя висилаємо за 10
і С
А
М
А
Н
, М
. Сіврук, Д. Сеарнавськнй, В
А
С
К
Л
Ь Ч
М
Н
Р
, Д
М
.
Іарія Романиќ. Т
Е
О
Побачивши Ф е д а с ю к а . який
З
Л
О
Ж
И
Л
И жертви
на Негайну
. грішми або, марками, можна
II. Сениќ, Іван Сомик, Н.
С.івідькнй, Д
М
И
Т
Р
О Загородннй.
юр Офік, Ннколай `,Ма.тешко, В
С
ІЛ
ІЬ Шпуні. Павло Моіадійськнм.
8
2
8
,4
8
,6
Д о п о м о г у таки на з б о р а х . З л о , Анна Л
вертався з церкви, вояки р о з И
И
Ш
,
ІД
М
И
Т
Р
О Kv.iim ПО Василь' Уірин, Теодор Федун,
Николай Марків, А. МалиМикола В
О
Л
О
Ш
И
Н
, Микола С
О
F
R
IS
T A
M
E
R
C
I
A
N P
R
E
P
A
R
A
T
O
R
Y
жили с л і д у ю ч і : У к р . Т о в . „ П р д - ^5.00; Анасіазія Рибак $2.00;
гтавились у р о з с т р і л ь н у , щ о б и
`ВИН,
Гринько Попик, Степан
фінськіій, Катерина Мельвнк,
S
C
H
O
O
L
.
$1.00; К. Мнхалік. IL Мнха':віта" ВІД. 16 У . Н . С. виасигну' регоиський, ІваН ііанчшннн.
Андрусеннч, Михайло Ліовити й о г о . Сей налякався і
D
E
P
T
. 46, 5
2
5 W
. 4
7
L
B S
T
R
E
E
T
,
ШІКАҐО, ІЛЛ.
;, М. Окрнпка, Т. Мартннюк;
вало з і своєї касн $10.00; П . Р о Гула,
Петро
Руднй,
Дмитро
Мнкола Шрам, Григорнй
N
E
W Y
O
R
K
, N. Y.
А. Окрнпка 50 цнт.
Ю
Ч
А
В втікати. Ж о в н і р и всетаРокииькнйг
Ксеня
Третяк,
Р.
говський $о.ОО`, П . Бандура $4;
;ан, Д
М
И
К
О
Л
А Степаняк, МиПротестаційне віче.
їнмків. Анна Нозінськ.і, Іван
Б
А
Р
А
Н
Е
И
Ь
К
Я
Й
, Мих. КриК
Н _іовиди й о г о , а потім стали
К. Ільків $З; І. П о р у б а л ю к $і';
)укн П
. Г. Лзявроник.ч
Т.
Гсрман,
К.
ДемячД
М
И
Т
Р
О ПІлапак, Ант. І`ои; Михайло Шаран $5;
Стараннем Н. Округа Січ. О р - П . Ф е д і в $1.50; С. Магомета, і.
Н
' ІИп
' о г о л о в і : копати; масатьчииькнй, Семко КафР
И
Ш
К
О
, Сгефан Осмала, Степан
Катерина Косоішч $2; ПО S1.0Q; Ш
И
Ф
К
А
Р
Т
И
,
Клінчак, Дзоцько, Г.
Лідула, Петро Куцло, Залуський
`. вати прикладами крісів. так. ганізації в і д б у л о с ь т у т віче О Брега, 'А. Кашинський, М . Т е р - ' Костирк.І, К. Иоліхт, М? Во- ,
А
ІП
Ш
О
Р
Т
Ч
, M
П
.
I
Л
Ќ
Я

О
І

П
Ч
,
Іжурин, II. Демчук, М. В
О
Л
О
одині Г..Ч0 їгопол. в галі пер- пеливець,
Роговський, Д .
Аіпін, АндріЃї Дяків, Гимко
і.к.і. Ю. Ѓрицині Г. Ќѓчерепа,
" С
Л
Т
К
В
І
Н Н
О
Ш
Н
Р
І
: M він вісім разів ўстратив приінський.
І. Гсба,. Катерина
Крнжаноннч, Ілія Недвід, Оспп
ковній при О к л е й і Райс вул. І І`пи.тншпм, С. Ч а в у с 1 . Кріль, П. C. Любинець, В. Кук. М'.^Кінаш.
О
С
И
П
Г
І
С
Т
ОИ
Б
О Л
П
П
О
В
Н
ОП
О
Т
А

О
Д
Ж
Т
Ц
хар,
Павло
Бондар,
МаланІв.іниііѓ. Григорнй Мнхийлншнн
Г
О
Ч
Н
С
ІТ
Ь
;
Г р о м а д я н и з і й ш л и с ь як м о ж н а { К і р л ь , І. Ґ а м л і й , Н . Загаданќо,
Литопікін,
М.
Іванншні!.
В
А
Михайло Бснько, Віктор ДолоП
І'
JOHN НАПІАК,
Н
О
Т А
Р і
Ііів-мертвого Федасюка заве- найчнслениіпще,
щ о б в сей.Гс.ісиа Ковцчн, Н. Романський
ть Мандрона, Фн.тнп ЧссаіВ
І
А
Н ВўСЯК по $5 00; М.
. М
Н
І'
Л
Н
І Ю
6 1 3 C A R S O N S T R . S. S.
, М
І
НС,
Іван
Приймак.
II.
ПереИ.
азати,
щ
б
і
Д
і
Орищин,
Д
б
с
ь
к
а
Сойчук
ПО
день,
17.
грудня,
поі
іи польські вояки д о К о л о м и ї
ІВСМСМВ Si.OO; по $
2
.
0
0
:
$^.ОО:
PITTSBURGH.
PA.,
-фія ІІ.інлншші, М. ПрнгсльІваішиькнй, ВаСИЛЬ ДаниЧ
І
Р
Н
П
.
. М
Ч
Р
, К
А
С
И
' і свогр полковника М о н д а . не годяться "на кляту ГОСПОДАР- $ і . 0 0 ; О. Х О М И Й , ІІААЯ МИ'РДАК,
кнй. А. Біленький, Мих. Ра$
1
0
.0
:
. Е. Нііаі ,
' М . Ц А М Б В С Ь К И Й , М . М Е Л Ь Н И К , В.
і Ляхів^в Галичині.
В
А
Н Сндор Степанів; Ілін
к. Н. Тур.іш. Ф. Татунчак,
Ѓі сказав д о змасакрованого:
. Б
А
Р
А
Б
А
Ш
, І. М
А
Р
Я
Н
Я
К
.
Іорбаль. Теодор Модвідь, С'к-Предсідате.іем віча б у в д. Д .Пайько, Л . К'РІЛЬ, ‚МИКОЛА ЕІОД- М
тро Левків, Михайло Феннк.
На руки п. С. М
Е
Н
Т
У
С
А Л
ЇО
„ Д з і в е н сен, же л а н е щ е жне Забо.тоцький а місто предсідан.ні КорчннськиіІ, 'Текля КорМихайло Ганюшнн. Пос. Гри- РУК
по 60 ЦНТ.. РАЗОМ $44.00. жн.Ти: по $1.00: 11. .Осолінськнн,
Ч
П
Н
С
Ь
К
А
, Дмитро Запотічннй,
пай, М. Курпіта, Василь КостнЯ залем роЗказ, па'на на мєйс- `е.тем д. М . Осціславський. о ГРОШІ вислано ЧЕКОМ ДО В А - С

Е
Н
Ѓ
Ў
Е
, І. М
Е
И
Т
У
С
, М
. Мелі.- Ст. Руна; по $1.00: Фр.ціко Clitі, М. Косѓенька, Р. КваснонL
U
M
U
T
I
T
, V
I Мі.іик.
Ц
У розстршеляць. Ґ о т у й сен ружций отаман Січ. O p r . Се- інгтону- 26. ГРУДНЯ.
ан 'Ѓорись, Василь Рнбі, А. дуніннчук, І`. Д
Р
А
Н
Ѓ
А
У
Х
,
Д
А
Н
Н
Л
О Погап, Кссня
Б А Ж А Ю М О , Щ О Б И ТІ НАШІ МА- Н. НзПбіл.і, 1 І'риниќ, С. Д
П
А
Н на сьмєрць, я пана за п у лкретарами віча б у л и С. Мусій, Іван В. Дячен, ВОЛІВСЬКИЙ,
В. M
E
N їм-.
'
імиіро Собашко, Петро
VK і Н . Ткачук, П р о м о в л я л и о.
і Бабинець. Ів. Бобсцький,
НЬКІ
ЖЕРТВИ
причинилися
п С. ПРОКОПОМ злоII ііни р о з с р ш е л я я " .
Шішрка, Володко Філі'є, Юрий
А.
Багрій,
Анаста.іія
Бугун,
АнІ. Стецїок, д р . С. Грннсвецв- ХОТЬ КРИХІТКУ ДЛЯ ДОБУТТЯ ДОЛІ
51.00. С. Прокопів, І.
" ько, О
Л
Е
К
С
А ВасЮйМх, Н Н„
Через хвилину явився Б
Л
ІЯ ий, д р . В, Сіменович і д. I I .
дрій СавУла. Іван Макар, Теод.
М
ІН
Р
; по 50 цнт.: Ќвѓен СнІ ВОЛІ НАШОМУ
ПОНЕВОЛЕНОМУ
"арненький. О. ІІорпіна, Т. При: С
Л
І
Ю
. К
А польський війсковий
$4.00.
Ткачук. Всі бесіди б у л и корот- НВРОДДВИ. Всім ЖЕРТВОДАВЦЯМ
Н
У
С
, Іван Пелех, Ѓўа, Фсдько
у.тай. Іван Редчхк, Іван Тимпалкі та щирі. На візвашіє СКЛАДАЮ СЕРДЕЧНЕ СПАСИБІЃ!
Ќ
У
Р
А
Т
, щ о б й о г о висповідати
'ннк.'лап Тимуні $ЇО;''по
і, Маруся Голубник, Степан
С
Ѓ
Т
Р
А
В
Т
І
Ь В
А
Ш
У
Ів. І
Ц
У
Р
, Денис Левкович,
д-ра
С.
Г
р
и
н
е
в
е
п
ь
к
о
г
о
всі,
як
$5.(Ю: Н
Н
К
О
Л
А Гусір, Іван П
А
Н
А
Л
Е той зажадав сповіді й свя.піки, Степанія Мнхай.іншнн,
енько Глмар, Стефан. ГанюК.
Ільків.
ро, Іпо.тит Копчинськнй; по $1:
оден, повстали з місць і заявиЬВасиль Куцло, Івась Савіцькнй;
МИ, К. Дембінька, Іван КуваП
П тайн у свому о б р я д і .
С. Фуга. В. .Мнкитнн; 11. Левіи свій рішучий протест проти
по 25 цнт.: Маруся Запотічна,
Ч
У
К
, М. Карншин, Ю. Ќостень- .
Після порозуміння ^ М о н д о м . з н у щ а н ь ляцьких в Сх. ГалячиВИ маєте незноснмі болі в жоЕвген МЛхайлншин, Марійка
КІЛ.
Іван Кур; А. Дутчлк, М.
лудку—брак апетиту — подраНа руки п. Івана Сітарського
іекмн; дрібн. датками $11.50
Добрянський,- Юрко Верстух,
ІГіщов ќурат д о грѓцько-ка^ ні. О д н о г о л о с н о ухвалено зажнення — нервовий розстрій—
дложили: по $
Г
В
О
: Д. Багар. Ю. .
:`,) 3 Нюарк, Н. Дж. переслано 200.00 Ннкаіа Віцнк, Иоснфа Бііорутолицького п а р о х і я л ь н о г о уря- ллати- телеграми в відпові'дні
не можете спати. Не чекайте
Пасічник; по $1.00: 1. СітарД1ТРОПТ, М И Ш .
ська, Д. Бинд-t. Михайло БаЗложили: Теодор Каськів, п.
ськіій, Ю. Татарин, І. Кульчицьпіснею
хіУМіич, М. Єву-п. Ник. Пуша в Колом'иї, д е застав' д е к , місця. Віче закінчено
Зазуля і п. Петрашак по $10.00;
кар, Іван Юрків, Іван Жеграй.
З діяльности о д н о г о братства. кий, II. Вагар, П. ІІинюк; М. КоРусина, який н е г а й н о поспішив Щ е не вмерла Україна".
Сембратович, Н. Н. Гараснм
іурннськнй 50 цнт.
K
O
B
E П
Р
К
Е В
И
Н
О

в
о
н
о поЯким ома, Стефан Дублик, Ів.
. Т е л е г р а м и вислано від: 1. Малька, п.-Отаманець, п. ВарНз руки п. Ф. ЧорнопнськоКозуховськиЙ, Михайло. Концімогло -исячам. В
Д
І
1
8
9
4
.
'.-ласюкови з помічю.
Подається д о з а г а л ь н о г о ві
с о и о г о віча, 2 ) від парохії св.
ніцќн, Анд. Дідилівський, п. Рого лложіити: по $2.00: М. В.)І1да,
рук,' Никола Франчуќ, Дмитро
Всі шторниќй продають його.
ІІ. дек. Р у с и н о в и в д а л о с ь від- Н и к о л а я , 3. Від Округа II. Січ. д о м а детройтській громаді і у -Н. Сенншнн, Д. Шеремета, II.
і їв. Тарнааськнй псг $5;
Левицький, Олекс`. Прокопів,
B
O
S
A
K
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
N
I
G
CO
,.
СІМ щ о б у л и на бали дня 26-ѓо ГорціКО, І. Савка, І. Ґурник; по
$4.00; Варніцькнй і ПеШтойко, Я Приський, Мнвести М о н д а . в і д й о г о наміру і Opr., 4. від Бр. Н и к о л а я , від. 106
трашск по $3.00; по $2.00: МаS
C
R
A
N
T
O
N
, P
A
.
а Борис, Ольга .Данилюк,
падолиста 1922, щ о йідбу
$ІДЮ: І. Ярошко. П. Зайдел, М.
Федасюка віддано "наглому су- ' ' . Н . С , 5. від Братства св. Сте х о д о м братства св. Івана Хрест., Литко, Ф. Дія.
Олекса Комар, Федор Долішселко, Луякевнч, Фещук, ГрнCopyright,
{
9
2
I
рана;
від.
221
У
.
Н
.
С
,
6.
ві.
ннй,
Василь
Фепц,
С.
Рудий,
Ваців, Яиснтів, Карач, Бабур, СіНа руки п. Івана Скуьськолови.
- '
від. 292 У . Н . С о ю з а , щ о чистоснль Шульга, Михайло Ніздрокора, ЧарнецькнЙ, Юревнч, В.
го іложили: Стефан Іванишин
тов. ім. М . Шашкевнча, від. 6
го зиску б у л о $26.50, а Ннкола $о.ОО; В. МаіпЧаль і И. Дичка поНещасна жертва п о л ь с ь к и х
та, М. Шнльницький, Микола
Сидорович, Стефан Рудий. ІІаПровидіння, 7. від Січи ,ім. Б.
Іемковнч. Ів-ін КаблХак, Мих. ,
Гребенчук` ( з Флінт, Миші') при- $2.00; по $1.00: І. Воробець, С.
:юк; по $1.00: Т. Чорний, Маньвиборів у Східнйі Галичині так Х м е л ь н и ц ь к о г о , сотні 1
Коваль, А. Гллдій, Михайло
ківськнй, Канарок, Міклаиіеннч,
слав 60 цнт., щ о разом з р о б и л о Проток, А. Мізин, Г. Жовтий,
Дмитро ІІопадюк, Ник.
М
ІЛ
С
А
К
Р
О
В
А
Н
А щ о о б ! болонки
Екзекутиви Січ. O p r . Крім т о г о $27.10. У „ С в о б о д і " б у л о о г о С, Иічурськнй^ І. Скульськні`,
^. Василь, М. Иавлусь, Н. КоР. Скуба, В. Сївунук, Г. і
іак,'
Ол.
Шклярик.
Настюќ,
І.
в ухах потріскали ( ц е ствер- вислано т е л е г р а м и : від грома- л о ш е н о , щ о весь д о х і д пійде на М. Лворняк.
Фурда, Т. Гріта, В. Ѓвезла, Ів.
На руки п. П. Демчнна злоди з`Савт Сайду і від тамошноі Н е г а й н у , , Д о п о м о г у
по 5
0 цнт.: П. Косців,
Рідному
джено с у д о в и м л і к а р е м ) .
Гудз,
П.
Урбанський,
Ст.
БуилП: по $5.00: Петро Демчн.Михайло Покришка, Т. Колів,
Січи і м . П . Д о р о ш е н к а ч. 13, від Краєви, однак сталось інакше.
ИЬО, Біленький, Роговський, Ваі, Михайло Дворянин і ВолоДня 1 9 т о падолиста с. р
Василь Мазур, І`. Т. Подоляк,
г р о м а д и з-Борнсайду і від ѓпо- На днях прийшов лист з Відня
хулів, II. Романишин, В. Седляр,
імир Лабай; П
О $2.00: О. МакФилнп Меленький, Федор І ниприйшов д о закатованого й Н
Е
- мадн а Січи з Вест П у л м а и , Ілл
Білас,
Слобоцький,
Калиновович, М. J! .ганн; по $1.00:
з п р о с ь б о ю від гуртка згтуденда, Василь Тсрлецький, Я. ПоІ, Дороложук, Калинович,
Войгович, Г. Тар^овий, О.
винно вязценого Ф е д а с ю к а йоадабчук, Н. Бенарчмк, М. Кухтів, котрі б л а г а ю т ь помочі', і ми
іишин, Щафранська, ГараП. Пб. к, 'Анна Бу..ар, В. К.; по 25 цнт.: Степан
ѓо брат М и х а й л о , а л е с ь о г о зап о р і ш и л и р о з д і л и т и , а саме S
симчук, Лобур, Гриць Відземок,
Борецько, Н. Н.
Горбач,
Я.
Варніцький.
Сокон
н.
М.
ьілянськоіо
д
о
л
я
р
і
в
післали
студентам
д
о
раз також а р е ш т у в а л и , закнда
СПРІНҐ ВЕЛІ, Н . й .
(ДаЛьше буде).
ловський,
Дерелиця,
Присяжг
,
Нанчк
$12.50;
Відня ч. 5338, 9 д о л я р і в д л я Сіючи
і йому, щ о с т р і л я в д о
ннй, Муляр, Клебан, Соколов,
чових Стрільців (на адресу д р .
Слава патріотам!
Радзиняк,' Товінський, Матона,
жовнірів.
С м а л ь - С т о ц ь к о г о ч. 5339, а 9 Петро Нагавнця ^5,
Федорів,
Лука
Крук,
Вокотруб,
Українська суспільність в А -д о л я р і в д о Л ь в о в а на адресу
Після переведення
слідства
Дц Бакун, О. Дачншив, Багрій,
Тобер $2.00.
ІІстдярчик. СаЛабай, Шкітьний,
На' руки п. Дмитра Ґоя злооїЗох Федасюків,. Д м и т р а й мериці з р о з у м і л а с в о ю задачу З е м е л ь н о г о Банку на п і д м о г у
у теперішній б о р о т ь б і з л я ц ь Бачииський, Польний, ЯвдошЯ
Л
И
С ЃІоснф Козак і Дмитро
Кошти
пересилки Я
Мнхайлаі'віитусгги--и з вязниці. кими ордами у Східній Галичий інвалідам.
ШЇІ. Г-ілдкнй, Прийдўи, Мазур,
П
І
А
^
О
О
;
по
$2.00:
Е.-КоТГвкрила братська каса. Щ е з'ѓа'ір-к, гіагай, Довагнь, С. Корда,
.OFF-Чугр, Панько Венгрин
Так р о б и л и с ь у Східній Га КЙЇ`чНевиннвг пролита кров надані, щ о с в о г о часу б у л а д о
`а^Скігі, Ротойкнй, Свінчак, По!а'
ідкіі
п.
Василя
Шкраба
Д н я 4 . грудня вечером нама-;
Л
И
Ч
И
И
В
І


Е
Р
І і і .де '
ших г е р о ї в к,тиче ДО нас О ПІМ- пись з Д і т р о й т , підписана „ О б
іпюк, Калушќа, Гр. Трнляк.
гався поповнити самовбивство
сту над клятим в о р о г о м . М и не верватором", щ о братства чи зложили: Василь Шкраба $10;
4). З УІЮ Ріорк Ситі переаіано 8
0
0
0
.0
1
по $5.00: Павло` Гамала, Стсф.
м о ж е м о - П І Т И самі q ружєм П Р О - там товариства з а п р м о г о в і ні- Дужанський, Петро Семчук, їв.
Зложили: ‚Михайло Пеліх, Др.
вистрілом з револьвера секрет
ТИ Л я х і в , але м о ж е м о підперти ч о г о не „ " р о б л я т ь . " Шановний
тар л ь в і в с ь к о г о ^університету
б б р б у маТеріяльгід.' За зібрані „ О р с е р в а Т о р " !
Вітишіться
Владислав Вятровдч-- В безнажертви в А м е р и ц і наші б о р т члени н а ш о г о б р а т с т в а ^ У . Н .
Iдійному стані й о г о відвезено
Т
Е
І
.
Р
Ь
О
П
Е
І D
R
Y P
O
C
K 2
0
3
0
'
)
дістануть п о ж и в у 1 амуніцію. С , а БУДЕЦЕГ р о б и т и р о б о т у .
(до лічниці. Причина трагічноК о ж д и й д о А я р т о куля' в о р о г о - Т е п е р маєте д у ж е д о б р у нагоУповномочеиа УирнТнсьюш пр^ви- ви. Українці, п о всіх закутинах
го кроку не відома.
`
ду, б о н е треба" платити вступу.
А м е р и к и скликували віча на
РІЗДВО
.ХРИСТОВЕ
1 1 8 — L.T A V E N U E ,
N E W Y O R K , Ц. Y .
ЃДЕНЬ 17. грудня І з б и р а л и ' д о Балевий К о м і т е т .
! БОГОЯВЛЕШЄ V
CORNER 7TH STREET
(5ровільйї жертви на Ф о н д Н е з додатком
гайної Д о п о м о г и ;
,
О Д И Н О К А У К Р А Ї Н С Ь К А Б У Ч Е Р Н Я А' М А С А Р Н Я В
зможуть приїхати яо Америки в сліПісень страстних, в о с PERTH AMBOY, N. J.
На Ж А Л Ь у НАШІЙ місцевости
Н Ю Й О Р Ќ У , д е можна дістати найліпших виробів масарлуючім липни. ИУнард, Лінія КЯВ ско- не' б у л о с п о с і б н о с т и скликати
іфесинх і инших пісень
Д н я '4.'-грудня п і д В Ь в ^ о в о м
Тов. (Мв-.^краіИсьііий Хор"
ре получення 8 Укряіноіа їміґрлнти
ських як т а к о ж всякого с и р о г о нАяса і рівнож пташини.
^
церковнихВІЧА. Т о м у щ о т у т ЖИВЕ воего уряджув ва дохід церкви веселу нана. л`шй Львів-Підгайці зіткнумаючі шифкартк КунарД ЛЬіЯ можут^
На иадходячі свята Рождества в и р а б л я е м о спеціяльно
о к о л о 26 р о д и н а і т і д і л и т и яЩНА25ЦНТ.
лйсь д в а п о ї з д и , тягаровий з
родпу ксАедйв a S-ox, діях п. з.
виїздиѓти сей час, позаяк кораблі Куікась нечиста сила.
найлутші ковбаси і шинки та д р у г і в и р о б и . С п о д і є м о с я ,
Замовлення висилайиард ЛінП гідхояять а Европи ияйжс
особовим, наслїдком ч о г о о Щ о б и однак не-остатися п о те враз з грішми аа ашо дня. Компанія мав свого предстащ о українська публика о х о ч о піддержить своїх р о д и м ц і в
с о б о в и й вискочив і з шин.Кіль-1
дресу:
вптеля в Україніі` котрий о пакується заду, т о в . „ П р о с в і т а " на своїм
за щ о з г о р и д я к у є м о . Приймаємо спеціяльні замовлення
В Н Е Д І Л Ю , 7.. С І Ч Н Я ІНЗЗ
ка о с і б е поміж пасажирів буріч'нім мітингу, к о т р и й відбувпасажирами.
г^И `
уѓ ^ F S V O B 0 D A '
ся дня 16. грудня-с. р . п о д б а л о
та д о с т а в л я є м о ї х д о хати. — Остаемр л а д а л ь щ е услужні
; У і ф і Т Т М Й ^ `СЮ В
Ь
І
Ч
. SJtri^.
л о ранених, а т а к о ж зедізни8 3 Grand STREET,
СЯ О Б С Л У Г А Д А Є Т Ь С Я
з а справу і на внесок C. М а х о Початок J) годині 7,30 точка
і женаемо всій Веселих Свят!
.
'`. чнийи персонал потер'пів і значні
' J^REEY С Й У , N . J .
МЄТИ, ОДНОГОЛОСНО у х в а л е н о , Вступ: 50, 35 І 25 Ц- для дітнй 10 ИЯТ.
.
_
БЕЗПЛАТНО
щ
к
о
д
ж
е
ш
м
.
Причина
катасгроСТАСЮК і С-КА.
щ о б и оподаткувати своїх Ч ^ е - . -псіх-місаевих і s околиці ізлпраі
фи невідома.
нів п о 25 цнт. на місяць. Відтак :іуБ
КОЯІТЕ'

БАЛТІЙСЬКОАМЕРИКАНСЬКА ЛІНІЯ

НА ВІЧНУ ПАМЯТЬ ПОЛЯГШИМ
С. МЕЛЬНИЧУКОВИ1П. ШЕРЕМЕТІ!

(

а

к

1

t

,

P

ДОПИСІ

-

4

K

Ж

1

Н

Н

НЕСТРАВНІСТЬ

САМОВБИВСТВО СЕКРЕТАРЯ
ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

;

М

І М А І ?

ЩЕДРІВКИ

. FIRST AVENUE MEAT Ь, PROVISION MARKET

25,897 УКРАЇНЦІВ

ЗЕЛЇЗНИЧА КАТАСТРОФА

Ц.АРИЦИНІ ЧЕРЕВИЧКИ

R

г

HiMEUfaKi КРИТИКА ПРО

д р в к о л а неї, в і р у в с е б е . . Вр`еш
ті

вона виберає

смерть Р І Д огі

зьАщар з польськ'ими найірглоіжмм
зями`, а з початком занять
Пошукую mom братр МИХАЙЛА
^і^^ніст-, Ссиіазу кіялаючи^йга^ Комісаріат приз№ів уже неомж-тггвим
З Ю Б А Н з МЛА п..;і.л-мчі, пов. Пцк
„miwk. -Тая. Лому чі лѓі тгл-ивввь
серяием була` ІІТ^сг.)гік^.иії_^яотле ' аатн відпусгкн
. :НЯМ".
Підсбург.ІІа. Хтаґіц о^тки анав або він
КРАЮ
С П Е Ш Я Л Ь Н О Н А JJ
рсАмім сдравоздаии, 1-ї. Да,іі, яіядь
Т`ак цаио иеналагоджеііокі алгіииея сам, npooiVMai одооітцся до: ІЯга. Ann.
љних
театрів
.‚ФольксО-не "'
jr
^ Ваш л и с т а 17. жовтня я д і ,ніст'ь Союзу проімшіться.в ткх
ра, д-нуга сврав-, Дііінісса Союаом а ^ічімі. D-eab.- KKmow-сЬ, 118 Si. M.rk. PI
СВЯТА, КОТРІ В И П Л А Ч У New YerL CH .
1
( V n l U b u o b i i e ) виставив, дня І Ц - А У Н Г " а 2. ііадолистд- п и ш е : , " - - вираз к о л и А Е Р И У В з р о л ь яіввн культурних діячів з Ведньої У '
то
О М ,
..
Пррйсішс
падолиста драму ' В о л о д и м и р а ц. - ДИ.мир в и и в и ч е н к о осяг- с ь к о г о криміналу. Д л я ' „ у р р з .
кр-їнн.' Союз заіімався збиранням
ПоЮуиугбкраялін односельчан я .
Знайомлення укгіиіЛсь
Впншічрнка „Бр'ехн'я". Н і м е ц ь ѓ , ?
'
Л Р З М О Ю . ‚ Д ^ х л я ' , з . м а і ц е й я ` а д час в ќ б о р і в ‚ л ю л ь ,
яс,ертв в підручннках для украТНських Дп Свндів, оочтіГ-Тлустс, пбвіт Чор
тсрі.дціона.тьннх кругів з тяжким .сташкі-т, лісіав в сій^слрлві дадоко Аду-чіІ{#мз а чЏи б.іцзшвго возианом-іеіі.
кий переклад сеї ‚драми злДдив №
заслужений успіх... П и - иих".'.аольських др.'воршавськоиовнщем на Україні, пропаганди BOrj
Іта яаОноііійіжіх ві.г.-аійстіій з. кр.:іо
знаменито німецький п и с ь м г и ' - '
-^ЛрУ-ЌНОД брехці й о р у - ѓ о с о й м у замкнули мене .‚шп мочи дай боротьби та ікфорМованНяі обіцянки Від 'закордонних алдавцін.'
осі а. У_сиаь Задорвжнии.
але не мі'' .одержати офціія-тьного чне
ник Ѓустав Ш п е х т . песа б у л а
-`
' педні- "
V і щ е п я т ь о х ереїв з Т у р
- M.J.
про найбільш доцільні форми .і .WPO-J
Ка-);, які з аиданка за кордоном під`` В .готівці На послідній І
пі помочи, 2) бсзпос-рсднього
внставлеца в першорядній о б г і
- '
и о д и б у е м о т о ї .де- чанщини, к і л ь к о х учителів і с'е
!ручників йўдуть не'рвпушені иа Украпочті з а м е ш ^ н н я .
1 саді і н у б л и к а віднеслася д о '
"
^ - в і д ь н о ' с т и , з дч- л я н . В С а м б о р і нас ‚сиділо 311 ня помочи з тих фондів які вступають^
чгре,і сс вМснлка не могла сроо.
Г.ХГ._Л-,.Г. -п - „ у питаіік П о іџших містах бдлЩгД всіх з В безпосереднє рОЗПОрЯДЖСШІЄ JWC^KLJ(ШГИСЬ.
С х і д щ й Галичині д о 15,000? Д е ' зу „Ѓолодпнм України"
важякічн на вен кою -ода
1 lepuia мета осягалась відозвами в
театр б у в заповнений п о береj щ о м о ж е б у д е т е чи'тали по"чаЗГАТРЦІСІИІИ
нощі, які оаходнлм в зріго.чогоаій
ІПРСК:НТІ.СЯ І
З К Р А Ю Р О Д И Н И І КРЕВѓн. а п о скінченню вистави о П р и х н ї нагоді з г а д а є м о , щ о согиіслх.-Прийшли з а б р а л и , д о пресі і к^гхспондеаі-кіо з уаріїнська боті Союзу „Голодлнм Україри"
мл і інтсрнаціональтшин заномогоин
плескам не б у л о кінця. З т о г о . В н н н и ч е д а в у
„Брехню"
ви^ j - зробила
скромні результати, через тс осргіші^:
йџ, д л я Т О Ї ш л и З Л А мн орґалізаиіями. Особлнио з Іптсрсу песа ѓўМ виставле`на д о - ставляли д о т е п е р щ е три ииь_ с у д ^ в і л и ш в , нема національним Червоним Хрестса- Co- Союз уважне` своїм обовязкраТ про',
ДЖУН?МО ПОТРІБНІ ГРААГЩІЙ
тепер о к о л о 20 разів і оетає щ е іВИ німецькі театри, а саме т. причини тримати в арештах) юз в останнім часі постаравсь j-ійти і довжатн свою діяльність з огляду на ЙТРША У К Р А І Ш Д
М.ОТИ.
незвичайно тяжкі обставини ўкраїн,
ісяійціі відносини, по. тім як свсмо. задалі в репертуарі. Німецька`-"- Камершпілє в Мінхені і прокуратор
противиться,
го жнття. В супеііеч зяаіркрююВйОНКЕРв,И.1Ь
ітвеся берлінська і навіть иро-'`п'-ьк... тгатрц в Нірцберзі та д о апеляції д о Л ь в о в а . В и б о р и помоіову роботу на Україні став асвістям,
які
пішли
були
но
світу
г
.
ПОІІШІІ.-У
`OrnЃi-мяп
R
Мінхені
МИНУЛИ,
вертаю
зі
Л
ь
в
о
в
а
і
д
о
Укрлїіщі!
Коли
х'очете
купиш
тиф
ПОВЕРТАЮЧИХ
тіснім організаційнім контакті t
рінцюнальна. присвятила пєсі -'піниш.у. и с о о л н а о в тін-ені —
,
літом сього рокх', становище ни ЎІкра, каргу, дім, л'оту, фарйу або пабуіхати а л е декотрим поииса' Україлсииім Червоним Хрестом. В у.
ДО ЌРАЮ
ВІДСИЛАЄМО
Ннижіченка о б ш и л и , критики.! ся пєса мала великий у с ш х . :и, щ о о р г а н і з у ю т ь ‚ ‚ б о ю ф к і " раіцсі^сіи закордоцннх організацій їні не покращало, а може навіть по- ріжного рола асекуріммю, иройц,' ѓр
ілоснтися
особисто
або
листовно
до.
НАД^ШІШИАІИ
ЛАРОХОгіршало з ссю осеню. Тому деяка, на.
Одначе
більшість
'іфитиків,
" P
" вистлвив б е р л ш б о суть патронами саботажіџ, Союз сгоав в особливо тісних і друдсиіть невслџка поміч з боку з-ьордон.
ДАМИ. ЦІНИ
ЩИФКАРТ^
треба сказати, висловилася про ‚сь`кий театр . ‚ ‚ Т р і б і н е " літоМ подали фальшивих свідків, а б о ііх. ш'дносішах а львів'ськіим -Комѓіе
laONSTANTfNE CH0LY,
ннх.демлакіа
тим
високо
ціниться
ft
з
КОРАБЕЛЬНИХ
ЛІНІЙ.
:нх щ о `не жиют;ь, і поки ся ом ‚‚Голодні" Україні", котрий пере.JR.ee.-n
ttyttor, Bbfcv T.I. 7213
песу
здерждадо
а б о нсщ.и- с ь о г о року Винниченкову драікою вдячністю прийма'ться. Ось
докаже щ о так єсть, сидять:., іааав йому свої засоби ва ті ц
YONK.ERS, N. У.
Чиз'ьно. Одна з причин с ь о г о МУ ..ІЗЛИУ'мйДШДЬ.І чорна цапнаприклад пише в сій справі одсі
ПОЛАГОДЖУЄМО
СПРА
А л е всьо перетерпимо. Із „кри- рих не міі виконувати сам і питрн
Офіс огпорсниіі до го-зтин 8. вечером.
шіик уноа-женнх, і ‚дня 10 жов
v ворожих виливах р о с і й с ь к о ї . т е р а " , такох в перекладі І у" в и х о д ж у все сильііін- МУ іти з ним тісний звязок через своїх
(Вівторок і патнтія до год. 5. асчер'
ВИ
НОТАРІАЛЬНІ.
ЄМІГрЯНІї. яка опанувала о с о б - сгава Шпехта. Т у т ся пєса ставчсі.та на злість Л я х а м ііідпору'рінкі.і, які засідали в відсн
JJU' ( одна річ, яку мушу Вам.та
л и в о в Берліні німецьке мис- ВИЛАСЯ кождий день через ц е виголосив я чисто иолітичн; :ькім С0ю)І в особая Ви. А. Вптошн
голосіться п о Б лис
Союзовн „І`аіодннм України" перс
'проповідь на тему: за щ о мен гі.кого і ЛЬва .‚Чевнцького. Також
П І ІНФОРМАЦІЇ ДО:
НТТЯ ТА вжила очевид-1`
слати, тількиЧіНІ в лист її не вкладеш
арештували, і з;і іцо нас тисяч іілнм,рядом аапомоюннх українських
`;ніі пакунком не вишлеш, і хіба тільки
іаходів. щ о б и недоиу-і
ірґанізацііі, які псрссиа.тк свої склвдпідчі ги Ви можете її серцем: се постити д о УСПІХУ укр.аїнського
ки буть то COKJJOHH, бутьто ца Укра?
'ЗНАНИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
дяка. Шнра, безмежна, часом збентеі Ну нілповідно до його інформація,
драматурга. Не зважаючи па
жсна, часом здивована, але завжди
ХИРОПРАКТОР
СЧ,юз
„Голодним
Україѓні"
стоян
в
ѓс, якраз деякі дуже поважні
г.пцііжа, радісна та шнра подяка.
НЕ ХОЧЕ
живих аносннах
і НО УЖИТТЮ
Стільки доводиіься чути й` вЦ людса) ПЄРЕД УЖНТТЄМ
часописі принесли д у ж е приД Р . А Н Д Р І Й ВОРАК
В оргвііізлціі безпосередньої -помо- зруйновлнн.-, голоацнх нам — тим хдо
ПОЛЬСЬКИХ
Ш
Ш
хильну стійку .‚Брехні" пера
лічить ріжві заіт)ааі:еііі недуги та
Ш С Е Ш Ш В О
"
несе.іин Союзом і.ііінун в останніх коло розподілу; отже хочеться переВАЖНЕ для ЃРАЮЧИХ ЛМАТОРГданський сенат ухвалив не
ВІДОМИХ
німецьких
театральних
сяцях
-аіЕІ
зміни:
ІІочасиш
розподи
М
У
Щ
И
Н
`
Я
К
Ж
Є
Н
І
Д
И
Н
Паняігоата-раіііім.і
Мг-отки.
Язром
СЬКІ ПРЕДСТЛВЛЕІШЯ.
С-ІЛТІІ сю подяку Вам. лсім хто зало.допустити ДО утворення полі,
Україні через б. Українське Нау- мргў сюди надсн.іаі, хто дає ЗМОІІпорзджу як усунути з .мщя волоея.
критиків, щ о серед зазначених
ської т о р г о в е л ь н о ї академії і
ие Товариство в Київі, як найшнршс віджити кращим культурним силам. ічнщіі, уѓрн, веаіянки, зморншки.
вище -неприязних д л я українїлись розіалужену культурну ojira- Сліп нема таких, щоб іінсловптн сн;дістати
і округлі груди,
Гданську. Сенат стверджує, щ о
ського письмгнника у м о в нас щ ь
-сто. Бюро отиорене
зли малої горстки П о л я к і в в нізацію. ті, рогділювала ^сі жертви Ko.itKiHiiH.y ПОДИХУ . та Нн Я мусите Голосіться f
P...-іс, N. J. офіс: 52—2-а Sere.
ґшрае тим б і л ь ш о г о значіння.
між иііірокіімн кругами культурних серцем цідчутн!'
. вечером.
д 10. рано
(сестра Я- Е'цідії Уторчак)
Нівюрок, четііар, субота,
ѓому
місті
ВИЕТАРЧИТЬ
німецьробітників, Сою2 „Голодним України",
іівки удЬтяю цілком
мас ДС.ТИКІІЙ склад н;ійкр.ісшііх у- І Іодаемо виїмки з критик т р ь о х
Порада і
під 2. до џ. вечер.
Нехай сі слова будуть подякою всім
-са академія та вказує на ті попів потім сеіі розподіл через своїх
країнсьхлх строїв і убрань, ріжних л у ж е поважних німецьких днев- В.уоппе. N. J. офіс: Ber-boff Bid-.,
безплатно.
хто вілізпсося досі на заклик Саюза
лосію-ш до амаюр'іьких нрсдстлицо Поляки бажали заложит
упо^ажненнх, які лрлцюаали в купі з
D. SPARROW,
23nd S t Єї Bro.Mlw.y
лень. кошісртіи і народних іінсіу- ників.
..Гододшиі Украіііл" і заразом заохо
представником
Українського
Черво-'
РІГ Н-ЮЇ ЎЛИНІ, Р ' Р - ( - )
BiBTOJMB і четвер Від 2. до 8. исчер-І ікадемію не д л я п о г р е б и , а
пів, як ТЇКОЖ всі прибори до характою на будуче. Не вважаючи на скру
.‚фраикфуртер Цаіітунг" з S.
Субота від 2. до 7. вечер
Avenue С
, .N.w York City
тсріиол.щнй, а іменно: перуки, иод'іли польоііізації т о г о міста. ного Хрссіа Л-ром Хатодни.м,
тне економічне становище і ріжні ин
лікл, бороди, вуси, ШЎИНКИ І Т. П падолиста зазначує на вступі
тоўні форми сій орга'нізації мали бути
ті ПИЛЬНІ потреби, які сгають пере;
При замовлсншзх трсбл присилані своєї рецензії з вистави ‚.Брех-,
іддні за порозуміігнем
українським розселеннем
JOHHHJI сішс осіб і потрібнії- рі`ши.
-іудавоїкраУправою
Українського
Червоноѓ.
щ о Винничеикона
драма
Замрадсіиія іш костюми до прел- ні",
ВЕЛИКОЇ Україил, нехай
dn' арГнсток вишлемо
Хреста, - в сШ цьти Др. Холодний
стаааень, треба присилати ідо най- має багато СХОЖОГО з д р а м о ю
вожлому а також ката6EKPETJU
Mfc.suне три тнноіГ перед представвиїхав в минулім місяди до „Чаркова,
льоі подивляючих 110німецького письменника Г е р ОѓнікЕНла слідуючу адресу:
в момент замкнений сього справозВостий і-винаходів хто
товариств pi. і
у р а д ш
дадішде нам 10 а. мардання ніс це одержано виомостсй про
гарда Гавптмана .‚Розе Бернд".
і. дця ІЌ. падолиста 1922
кдміг на кошта рересилрисліД сих переговорів.
Обидві пєсн' п о б у д о в а н і на поки і опаковане. Пніпіті.
КІ Р І Ч И БЕЗ ЯКИХ ВАШІ БРАТСТВА Ч И ТОВАМ. Грушеаськнй, ю.тои,
21в'WASHINGTON STREET,
адресу: РѓцейсаЃ Selee Co.,
В безвосередііѓ розиЬрядженнк (.очуттю миліх:ердя. „ Н і м е ц ь к и й
РИСТВА НЕ МАЖУТЬ ОЬІВТИСЬ.
JERSEY CITY, N. J.
І. Коссак, скарбник,
1219 N. Ir-in- Are., De.k 17, Cbicjuxo,
юзу .‚l`a-іодннм Україіш". крім на міКОЛИ
ВАШЕ
БРАТСТВО
ЧИ
T
0
8
A
P
H
C
T
B
0
ПвТРЕпоет
милосердя
і
сей
украї`нскнй
Tele-Ьоље: Mour.togomery 2213
111.
Ю. Тищенко, секретар.
сці переведених складок, ВПЛННУЛИ ПО
ЬУЄ НАРОДНОГО АБО АМЕРИКАНСЬКОГО ПРАПОпоет ( В и н н и ч е н к о ) ІДУТЬ о б и Р А , ЦЕРКОВНИХ ХОРУГОВ, ЛЕЙЃ, КІДЗНАК, ШАПОК
15. пздо.тііста такі жертви, надіслані
!Труї,

ВИСИЛАЄМО

ЃРОЇШ

1

і гине

(СклцваикІ-р^ЧС.АИіенпк..).

ііоддщдювзна д о

1,

(кінця своїм в і р у ю ч и й окружен.

д о '

ДОРОГИЙ

ОТЧЕ!

`^^^Іѓф^.роЬ
Т

І

Ш

в

ч

T

ОЛ0

н у

щ

1

й

Ч

Й Н Н Я

у

е

6

0

,

,

,

І

ш

х

ь

с т ю

к

а

д

с

Я

т

Н

е

д

т

с

т 3

? Я

к

о

е

в

д

о

м

d u c o

е

ї

А

СПРОВАДЖУЄВД

ж

К

р

і

м

U

а

C X H

;

ҐДАНСК

mm

1

warn

F

3

mm

KAROLMSTETZ,

ШВЕДСЬКО
А М Е Р Ш С А Н С Ь К А

Л І Н І Я
Скора пзсажирська обслуга з Нќе
Иорк до Гвмбургш і Ґд_нсь.ча. Ко
табді просто че
ре.з Готенбург
'Шври
Ґданські Ціла д о
рога, водоіо— змі
ва корабдіа а до
рові.

два

тим самим

ХОМ,

тінистим

але в о б н д в о х

криється
ссрля

цілком

щось

АБО ИНШИХ Р І Ч И Я , ТО З В Е Р Н І Т Ь С Я
ЗАМОВЛЕННЄМ.

шля-

випадках

під поняттям

нньше. У

Гавптмана .Гмімосердя" се` терпіння, у Винничснка

воно стає

т в о р ч о ю с и л о ю . І ся сила підноснть драму
висоти
треба

В.шшнченка

ДО Н А С 9

па руки „ оф. М. Грушеасько, V
Р У Х У В2ДДШАХ У. Н. G0W3A.
ш є ч н и к :
Український Запомоговий КомНс`т и ,
_.
' ...
UMM СрГДСТВОМ 8-ЮІИ Р.:НМ.МИ34(у, боФіладельфії 2.5 дол.; МаііІфсстнційішй
iyH13ACF-T. Н. ДЖ Тов. ЗаяА^Ч лів плечнй, колення 1 болів ѓрудий. Є
яомічие
на болі голо-м, иа болі сустаКомітет в Філидс-ьфії 200 дол.: Коні- сі.ка Січ. від. З, ВОДВЇ до відома всі
гет б укоаїнського заиомоного тоил-',своїм ч.тсн.`лі. що на річнім .‚.‚СІДЛННІ
теѓ 0. ^ Р ^ " ^ ' ^ '
`
‚ „ т дня НА ФУАИЯ 1У22 вибрлііо отссй НЧ Р О Б У С Л А В Н О Г О Д - Р А xMilru-риства в І.дмонтон Ш Ланад. дол.. ^
і^ ,
орськіЩ. ІЩ ц ь ќ о г о .
Дммтро Коиюбннський в Палмерюи,
.;, . Ііаіірний, сскр.; А. Сні
ВІДВРСІТЬСЯ до'генерального агента,
Ч іоі- Чбіока в Ляйсінгу, через Г. Ку-( .іс. Також повідомляється всіх
залучаючи 3-иентову марку на відпоЗв-—.
, ' „ . . . ' „ , . т-во імені, Івана Фран-',нір. що пеіптінй річтгй мітинг ічдбу.;уеідь,
МІЌ`Р. Р В П І Т Т ,
ка українська Громада в Нортгемптон
ц ^ у ^ л , f,„ „ противнім розі БУ
S WASHINOTOH АТК
100 тол - .'Ііга американських горож.ш
суспендовані. В то дуже некрасHABTIKG ON ЯРОВОЌ, Я. Г .
Р

МИ Є САМІ ОАБРИНАНТ А М И І ТОМУ У НАС ДІСТАНЕТЕ ДОБРУ РОЬОТУ, А М А Т Е Р І Я Л Л І П ШИЯ І В ДЕШЕВШІЙ Ц І .
НІ Я К ДЕИНДЕ.

мнло-

К

а

д

з p J K ; м

СуХ

0

ці МИ
НАШИХ
ЃІ Р А П І Ў Р І МІ
А М Е Р И К А Н С Ь Н И Я 'ПРАПОР

до

д у ш е в н о г о свята. Т у т

2x3 стіп
5Є.50

поминути все, щ о в сій

драмі є не д о л а д у наш ніжний

3x5 стіп
$4.00

4x6 стід
$5Л0

к

5x7 стіп
Є7.00

а і о І

Ч

Д

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАПОР З ГЕРБОМ НА ОБІ СТОРОНИ ,

1

І

Ь

українського r ^ ^ j T ^
М Й В Ц В Ї
Ж Р І Г С ^ '
погляд мусить сшцщтнсн єди40 дол.; Комітег ЗапомоювнН в Чс- - " " " '
"
_
НО на постаті о д н о ї жінки: Востер 64 дол.: Комітет несення помочи
сИТіГкКН. Bp. св. Водо
РІДНОМУ
ќрант
в
Бруклині
25
Д
о
л
.
;
І
Р
„ід.
В23.
ПРВІДОДА-:
всіх ЧДС
IB EAST 7ЄЬ `ЗТИВЄГ, NEW YORK
на не` може покинути н е . і ю б о У'квіїнська православна громада в нів місцевих і позамісаевнх, ШО ви
TeL Orchard. 60Г2
го мужа, б о м и л о с е р д и т ь с я над
I-ZZ
, о ,
. Український брано отсей новий УРЯД на
рік
5 S D R 0 T T N I N G H 0 L M
коло ЦЕРКВИ СК. ЮРІЯ
І арра. Сікла, . з дол
м ,
Шнляк, ПРЕДС; М. Левусь, МІСГОПР.
ІЗ. січня, 10. лютмо. 19.. марѓа
Говорить по українськи.
ним і над й о г о р о д и н о ю . Вона
Іерноннй Хрест в Вінніпегу - 500 канал. І,.
"
Ў
У
"
'
a
——
Лічить
успішно
недуги мущии, женГ. Осінчук, квс; II. Ярема, сскр. фін.
не може покинути с в о г о коамер); збірка
S. S. S T I X K H I X M
Гірові .1. Яремќо, секр. рск.; Д. Тягнибнк,
t'.i '-І.-ШТН І ДГТНД.
денс, через п. Шкварюка 20 дол.; Пер Звадюк, контрольори; М. .Крнмиимйі ШЙМОДСРІИДШІ ЕЛЕКТУИЧНІ І
31 мартя, 5. иая
ханка, б о милосердитьсн над
E A G L E
R E G A L I A
C O M P A N y
'Ціни 3 кЛЖПТЖТам6урга'51ВЗЛ0;1 ним j над с о б о ю і знає, ШО
ква св. Мнхаала в Глріфдріі, збірка . П. Норончак, падз. хорнх. Мітиш и ІЩ
Даниіга І Пїллан ЯОС^О;
Діѓя Ивітів 200 'дол.; У^. кат. Грома- дуть відбуватись що місяця по 15-ім;
Ш К О Л А
А К У Ш Е Р И .
втіха є ж и т є в о ю конечністю.
Яібави і Мемеа $107.
1 1 5
N a s s a H S t . .
N e w Y o r k . N . V .
да в .ІІІмкдгр
дрл.; іілянтон Соляр о 2. годині пополудні. Нових членів
будеться нрнйматн в січин і лютім безі УчіТь еа А К У Ш Е Р И а aaall вааіі
Подорож трівае 12 яниь ^сажириЯ Вона не може відтрутити иан Мончестср 2 ф-нти штер.-. ІІн,па X. нступного. — II. Ярема, сскр.
ієн џ е.аІІ жаті яЃ- кішщщ д--еі-І.мо;
і. кляси Ідуть в клотахђй- 2 або 4J
віть
с
в
о
г
о
в
о
р
о
г
а
,
б
о
має
м
и
старавна,
цілаоі-та
І емра.каука; ВУВВ10
гол.
гул`ьденів.
.
'
осіб^-Негіоірійш) шаедѓького віз;
ітЮАРК. Н. ДЖ. bp. св. Івана Хре аассь каждо-в- чяеу.Ое уяіичата аідаЛьвіьчький Комітет „Голодній Укра8 справі шифкард і 'пашпортів те л о с е р д я і д л я своїх недругів.
ДЙПЛЬОМ. АДРЕСУВАТИ! І '
досіться до місцевмх агентів.
їні"з своїх фондін иередав на носи-- ститсля. від, 76 повідомляс всіх свої-І
Л Я Б 0 Р А Т 0 Р 1 Я
Се не мучениця, се — героїня
членів,
що
на
річних
зборах,
котрі
відNew York Office: 24 SUte Str.
ви живности 3 міліонн польських ма-буліиь 16, ірудня 1922, вибрано отсей
Hew
милосердя. J як така вона у СЬісеаа OfBee: TO g. J_ek---, j j r .
рок. на посилкп обувн й одежі 5 мілі- уряд на рік 1923: П. Ромацишиц, пр.
живає брехні я к с в о є ї з б р о ' ѓ й
Я Лапчак. з. ггредс.; С Стойко, кас.
онів м'гнж.
і`і
М.
Луфляік
г
кас;
О.
Лнсак.
сскр.
обороті.
Глядачеві
стає
З снх фондів внстано Ю-доляровн- Т. Нрнсташ, з. сскр.-О. Внтяз 1 А. Яі.
УКРАЇНСЬКИЙ
ЛІКАР
Я К В И Х О Р І ' Н А Я І - У С Ь Х Р О Г П Ч Н У А Б О Д Р У Г У Х О Р О Б У мн иоаілвлми А. І'. А. кульгурпи.м,ро- діиівськни, коіпрольорн; F. Crpj-c І
зрозуміло: Милосердя
сс сиOR. S. ІЎ!, KAUFMAN
;
ла. І лишається вражіння, яке І Х О Ч Е Т Е М А Т И С К О Р У І П Е В Н У П О Л И Ч — Р А Д И М О З А Р А З Оѓтинкам і взаіхіі нотрібуюмим 350О. .Биндюга, на.із. хорнх; С. Свербивус, дверніїќ: I1oBifloM.TnfTbar також
доларів,
її
ноьііч
учнтельсті
спсціяліст хронічних, ве-іернчннх І у
Маємо на` св-івдЕ всянкиП -шбір ху- сягає г д И б о к л " .
ЗВЕРНУТИСЬ
Д О Л А Ш О І МЕДИЧНОЇ ЛЯБОРАЇОРВ. ПИвсіх членів, що на річж-% зборах члешіутріцшмх недут, акушер.
і
ijoiiHjT.i) ріжннмн ojnaHi- нн ухвалили одноголосно,- ідо в-по.
сток, літних і зимових, ціна вістя нуі д і т ь І П Р И Ш Л І Т Ь Г Р О Ш І М О Н І - О Р Д Е - уаніямн внстано на адреси
мера.
.
61—
чатком січня ІОВ року кожний член'і іТодиіш офісорі jbu 1. до'8.30 реч.і
В ..Кельнішс Ц:'йт-,ііг" з 10,
; п.татити 15 піп. більше до брат- 111 Е. ТіЬ Street,
New York?
.`А 100 ПЛюшовя хустка з .pperj-ч І Р О М , А М И С Е Я Ч А С В И Ш Л Е М О В А М
Носилок А. Р, А. безпосередньо
(Падолиста і і щ а е відомий ні:ої каси. Хтоб присіьтав свої місяч-!
зтимн і авшнвалок) цвітќемо u
НОВИЙ ОФІС В ASTORIA, І_ L J
Г А Р А Н Т О В А Н І Д І К И , К О Т Р І В А М З А - більиіе як ив 2000 доларів, псіскількі ні вк-гадки до Кого, щоб не забув ami
мецькнй критик М і з і п г : Т р ь о х
кількох кольорах, розмір36x36
відомо сс COJPIOOH. З тих усіх носи сіатн L5 it бітьиге нд місаиь. — О.- Лн.` Ѓод.'- офісові лід 9Л0 'до .12.' ѓі пол. 'І
цалиї, ubra.......—к:
-.F9A0J актова драма ‚.Бреюія" б у л а
РАЗ ПОМОЖУТЬ.
Л8А---вм, Are,,
A4TORIE. L. I J
уиоважнені Союза надітц.'іи ио- сак, сскр.
- .
JiV 101 Шовкова літн'а хустин", ' ,
виставлена з,-ростучим успіхом
Молодість'іБа-ьзам
--56C0В живою, як видно З квітів, коло двісті
TelepTipne: Astoria -^7д
і
бсз'фрещлів, розмір 32x.'Jv2 ця- ,
БадьзаМ на подвнтанне в середині
J
осіб, не вчнсляючн шкиьної дѓтворн.
ліа, в циітах, ціна . . . . . . . :
$250. який цри кінці, піднісся д у ж е
ОЕІІТЛІВИЛ. ПА. Н; 1.923 і
Бадьзам на.безсонність
2.00
Через віденеьку місію УСРР. нм^та- брано н,а ііѓгннгу бр. с
^ І01, але
і високо. Безперечно в ‚сій пєсі:
ла.
рід.
109
отсей
уряд:
С:
Яворсі,клй;
Кроплі
на.
корчі
в
жолудку`
2JX)
) в червні-серпні шість.посилок з ріЩо і помітно вплив іб.аена і ишшіих
ЃШ удай, на конвульсії
- 3-00.
іми жертвоваішмн і закупленими— предс; М. Ґураль, містопр.; І. Фдрц.
Шк. секр.; А. Яоб-мгнський, зяст.-секткі
Скйндннавців і тема п р о жнт
" - ^ Є М І ? р ж ^
Креолі до очий від -авадеиия
- -, ножнќою, ліками, пнс.ченннм матерні- М. Кендза, кас; М. Ѓ`оѓда і П . Яииць- тишеѓ - І СТ-РОГО зфню. я
тєву брехню, яка є конечцз дл?
, одежою і Т ' п. заї`в,! ьної варто- Wifl, дозорці каді; С Курник, дозоЛік.`"- Солітер
'ѓЛІ'З.ОО`
1,300,000 а вѓѓ. корон. З місяця ос- рець хорнх; Р. Новак, двернії'ќ. — Г.
Цсирд^іірн д^ .усувания волося з лиця it-la-.. 1:00л ю д с ь к о г о щартя, не е . н і ч и м
L ЦІНА . . . .
-Йодосоріст до по`ро-ту дсмиого волхд....;.. 2X30 ое іЯ -юсиліінак таких -изрьт#к ^ісрез Фарнняк, секр. І `
НЛНТ—Ш)РАДУ.' "
і.овиі!. в і д к о л и ми знаємо І б
% Шатѓ пресові JRIR-ri, 20 иа.Вуеррня до rfopoay довхиа. ЛУСів
у
Д00 місію УСРР припіінеио, иат,яиісгь ари
зеіюву ..ДИКУ качку". А л г BuhiJ
РІ, ПА. Ьр. .св' Іктра і Пааав. від.
ііа широкі а 2 ярди довгі, біді,
ОВ.В.НОНЕШ6
Иілюлн від рсв-іатизму 1 просту ди
ЗЛО готовлено біяьшнй транспорт обувя, 40, волає до -цдрма, що річний мітимѓ
іюриТ, сині або ружеві. дужа
ішічєнко створив (.іќксу з о с о б Масть до натирання иід ревматизму...
2.00' блта.і теят.ірї оденя', висдаш^ ltK-wjw-l відбу-ся 17. грудня 1922, на котоім вигарна роботе, ціла
ї
."швим характером
в деяких
' ^ Є Н І - І Й ^ І ^ ^
Жолудковігй баяьзау від катарЎ Жоятдк-.. ЗЯО іаітс-вз-е-М'-, місію Нані-ена ва адресу браио отсей іювттй уридт В. ІОрчан,'
Ns Ірб JJJ.I.TI замові чорні або Ціпредс.;
1.
Неленський,
містопр.;
М.
ГІе.
.ii,-.pVlMip 2(х60 іідлів, в доПігулки до рчнщенЯн жолудка . . . . . . . . . . v. 1.00 Українського Червоного Хреста, що
І вона викликує певне, навіть
Л.е-е.^.нЯ.секр.- И. и^овськмИ, заст.
Срім гагумчг. мАиа
Фарба на сиве волосе (на всі кольори).... 3QTJ {мве РО-ДІ.1НТ.Н сі річи -з участю ўпо- секр,; В. То лис, кас.; В, Гаврилів, заст.
R O A - T - A X A F ^ E U ' B U І
чисто тедтральне ндшруже.шя.
- %.` І І ЕННА ДО Є`ОЇ М И І ,
йде; А. №к-.гнзвсіжий і Н Гдвріиів,
,
Се
засЛугуе .ѓа .-еим .ўбільше Масть
Крім і мндо до гарвогр лнця.. 1.25 нажне них C^MOW:
, 2.00
Успокоюючнй бальзам на нсрра'_.О0
ЗЮ:-ир черев-гків мужеськнх, жіію- когггрольрри;' Н. Свідерський, доѓляпризнання, щ о іцлий свій світ
О Ш Л Р С І І 0 1 7 АС
дач
хорнх;`Г.
Bvepa,
Лве-нигк.-Н
Лис від яростудн і інфлюенпл. 300 чнх і діточнх, 502 штуки светеріа, вовСИНИГЕЯП ОПІЙГЇ,
Геркуле'с, до скрШЛеняя енл і
І Гаврилів, отарне, секр.
він з б у д у в'ав властиве з зовсімі
аг-етиту
2.00 Бальзам до очнщслия зіпсутої
„кровн
ЗЮО- няних вдюзбк. 49 иітуки трикотовнх.
(буденних характерів. У с е світ (Лік від гемороїдів
Т
^
В
5
5
с
т
^
^.00 Пігуаки від болю гоаоаи
НЮ ПОРК, IL П. Укр. Тов. Бого2.00 убрань цяя дітей, 69 тузннів .іеплих
л о він кинув на г е р о ї н ю своєї{іМлсть`-до катру ж nod
від .233, повідомляє, що заХРОНІЧНИХ НЕДУГ
в^ кар IRE-foe J рд-.аш--ь, 66 штук ррдчанн.
j
Ш Порошок иа пітніючі ноги . . . . 1.00
МАХ
4tb'Sb-#etc гіІтСЬгь, N. Щ
грльнї -гі$ори відбулнс-і в чеділк}, 17.
2JJ0 . персііршеної одежи, біда.
{Ќрогигі до ЄО-ю аубів
І.Ор ЛІХ проти болю в гџрџі
псси Наталію Павловиу, яка
грудня 1922, ііа кот-нсх ннбраяо слім у в д н і щ щ и н
'осередком песді п і д кбждим
К Р І М ВСІХ ТИХ ЯІКІВІ ЩО тут ПОДвЄМОІ ІМвмО ВСЯКІ другі Л І - ' , Я
^ ^МУ ІІГЛ.0СОДЮ0 (понаді дуючий новий уряд ма 1923 рік: Гр.
Ю Ц і и и ь НЮЛУХ.МИ МН-АЖ. внНЯГ-р. По закінченні
п-ѓч-г-. --Sv
^uLuJ,
і о . . . . , ^
:л по _ : _ : . „ . І1500дол.)) коров аеетр.
з"к.нченню ЧкмеМовмч. Лвсдс.; О. Лмдечлрвськнй
' о г л я д о м . В о н а сама в и с л о в л ю є КИ ПРОТН
ВСІХ ХРОНІЧНИЙ; І ЗАДАВЛЕНИХ Х О Р І Б . З А В С І Л І Ќ Й Д А Є М О
сеї операці'ї' Союз 5yxrj.irfb ntc'raj;i засТ. предс; В. KOOJB, секр,; -РТ. Мартііџезіь. з, сскр- і. Мартннець, сіс.трбсвою життєву ї ф і л ь о с р ф у ю та^ JriOBHy НАШУ І ^ А Р А Я Ц Р О . ІЬ.ЦДТЕ:'Г.О Ю Т А Л Ь Р Г .
посилісн з пожииою на 5о0 дсм^ро.-оЬ-,
М. Кома)ітщі..кнЛ. в. схарбмикз-і
- ннк;
1
4
I
! кнми с л о в а м и : . ..Люде, не по`Тно для шкіі, 'бурс і захороіюк.
, Я К ВИ Х О Р І НА Я К У НРБУДЬ СЛАБІСТЬ, ПИШІТЬ вам СЯЙЧАС. А МИ
і" Га.вриако і Н. -Ќвсеќ. Ріик-мги XOPHX:MJ
I, Кізмзри, М. Мар-ммедь і tovutoskM
{ р с б у ю т ь ні правди, нї брехні-,
І Іідият'а в порозумінню з Комісаріі .васцяк, надз$г-рзтеді хррих.
ВАМ ДСМАДЖЕМО. ^ С Т И І М О Н Е Я . О.РДЕРИ'ИА І ^ І Щ НАЛЕЖИТЬ Л Д Р Я .иом ІдародяоТ Оте ѓти УСРР, акція
аонн потребують тастя '. І Bo-LyB-^и-до
сп'раві в-іїіду за кордХон иа ліісуиан-І
на о б д а р о в у є щастя всіх йа в с і '
. В , w w w
^ А Ю С М Ш
ри. спочинок і занвггя.украіиськ-іх у
ѓбоки. її найбільшим старанням
H O E : !6Sit,. N E W Y O R K
S T .
M I C H A E L M E D I C I N E
C O M P A N Y ,
іенмК. пнсьмемнчкін і вртиггіи, ко К А Т І
ПОВИННА
НАХОДИє удержати, м и м о ` с в о є ї постійMeafM 4th А-ч_ . Лтшкьш Г-ммь
трим Союз мав оплатити проїзд і 4J
2лЗ стіп

3x5 СТІП
4X6 стіп ' 5x7 етіп
џіль ' $6.08
АТ.ОН
АТОЛЕ
'Кеждв Тма-.ксті.
6-атстм, яотребу# все до вуЄая-ш-х тступіа, яв
іар-д-, вікмікн І ярогудьнм, іистулкт- з свфідш ирряорами, відшакдмя 1
митами та і шааяах. — Просино щиро асіх Українців у-вміясь да нас џ
поіинм -e-ip-м, to мм ручимо за трввохістк І ярасу за.овхевих у нас вІааЛ.
Ми уаТ.имо Вам всяких інформаціє I -ишле.о Вам с-вмс наш мтадьрѓ џ
иірцям- І иодамо Вам атмиадяу еіяу. Не іідкда-лйт- ада аишіті, шш ад-ter:

І Ш

и , : п

к

в

н

Д1ШН

0

к

г

}

0

з

л

с

ЛІ

1

к

ОДИЧНА

СВЯТОГО

!

Х У С І Ш

:

М

0

0

а

4

:

В

С Г 0

H

я

,

Ш .

S W . r B A H l S W J T , N . J,

ГИСЬ

ДЛ".

Ч А С О Ш Ю Ь

WOBORO

,-_,-:

--

; .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful