УКРАЇНСЬКИЙ

SVOBODA

Д И В Н И Й

V K R A I I N I A N

D A I L Y

. А" Щ .МГЮМРГСЙОІ Сч^АШЗАЦІІ У.нУА.СНСЬааОТ Н А Р О Д Щ Щ
3FFICIAX ORGAN Of Ш
ч;

" "" '"
ГРИ

ЦЕНТИ

РІК

W I ,

іі^до

" -- - -v - ^ Ь "
1

3

`

; іДЖерзи Ситі, Н . Днь, w o p o k , 16. січня, Д в а Г ^

П і

...

-, і і А '

V Q L . .HXXI. -

гіа, 13.

`

іТКВАШAH КІТГОЗЛХ ASSOCIATION, .Неві'

'

:

Є'

'

Џн#

Jersey City, N . J., T u e a d . ; January ї в , І % Ц ,

THREE CENTS

y

ВЖЕ СКОРО К
Н
їЧИТьСЯ ЗБІРКА НА ФОНД НЕГАЙНОЇ ДОПОМОГИ РІДНОМУ КРАЄВИ
в найблизших днях, щоби кожда з Ваших громад була достойно заступлена
АМЕРИКА НЕ МАЄ УРЯДОВИХ ВІСТОК
ПРО МОЖЛИВІСТЬ НОВОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
і І Ш Ш И Ѓ О Н , 13. січня. — У р я д о в і круги заінтересовані
ігаіякамм ф р а н ц у з ь к о г о г.ремієра Пуанкаре п р о можливість
^лнканнч.нової межчнародної конфереечції для справи воєнних відшкодована, а л е ў р я д н е мав наймеичих даних думати,
шо Франція справді д у м а є таку конференцію скликати.
Колиб д о такого скликання справді прийшло, тоді вся
увага світа б у л а б н звернена на те, яке становище займуть
Злучені Держави. Після правдрподібностн, американський у psu заявивбнся проти участи в конференції, але не манби нічого проти дискутований економічного положення Европи черсз виміну нот.
`ч^__.

КЛОПІТ З ИОГОЖЕНИМ

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНІЙ

НІМЕЧЧИНА ПОВІДОМИЛА АЛІЯНТІВ,
ЩО ПЕРЕСТАЄ Щ Т И Ш Ш

О. Данів, з Осининґ, Н ю
Канадійсіжий кабінет мшіЩ В КАНАДІ
ріорк.ч котрий стратма. о б і ноги стіпа д о рііцфіня трудне питаниідчас служби на'зелізииці Л і морожене (.‚айс к р і м " )
Недавно відбувся один у к р а гаіі Велі. погодився з лідпрві- се присмак чи пожива?
їнський Гіародиііі зїзд в Канаді,
ємством на цідшќодоваинє в
Після каиадійс.ькохо п о і а т - в місті Саскатуні, в провінції
і!
сумі 25,000 долярів.
к о в о г о закоиа сксііресові ком- Сасксчсван.
. „
П А Р И Ж , 14. січня. — Аліянтська комісія „всвенннх відСтратив він ногн иідчас'пра- панії обовязані накладати низТепер, як повддомляе Т
И
Ж
Є
Іиа тяглровім поїзді; по- і і а д і л а т и на средства пожили.. вик „Канадійоькин Українець", шкодовань" одержала нині ноту від Німецького нравительства,
.-Ш{З
їзд рушив несподівано, і Да- Оанраючися па т і м „ , ш о моро- ^
іКГйаїнський на- в якій воно її повідомляє, щ о здержує виплату в грошах 1 ма^
иів агіав під поїзд, котрого ко- жецс'є поживою, яку в АмериціU^JJJg
щниііегу. в` про- те'ріялах ізза того, ш о Франііія і Бельгія своїм наізлом на л о лину Р у р зломили вереайський мировий договір.
леса переїхали п о ньому, о б - вживають, так богаті як і б і д - вііщії Манитоба.'
тішаючи йому о б і ноги. Він иі, купці домагалися низ.чої таЗ'ї'зд .має бути в друтііі n o . W
Івиіс б у в п о з о в д о суду за 106,- рифи. на перевіз мороженого. вияі с ь о г о місяця.
ІТАЛІЯ і БЕЛЬГІЯ НЕ ПІДПИРАЮТЬ ФРАНЦІЇ В ї ї
Перевозові підприємства зажаіООО долярів.
дали віісшої тарифи.
ПОЛІТИШ ПРОТИ
УКРАЇНСЬКА ПОЗИЧКА
f

M

v

Л О Н Д О Н , 14. січня. — В тутешніх урядових кругах одерСправа опинилася нарешті
В КАНАДІ
жано вісти, щ о Італія і Бельгія не підпирають політики Франперед субкомітетом домініяльПри кінці 1922 року на П о н о г о кабінету. Сей радив ц і л и і ї і
Національної О б о р о н и в) іі і ї' супроти Німеччини.
день над питаннєм. але не вразібрано готівкою $13.
ІЩЕС
і и в ш и нічого, ностановив від-'3^939 готівкою-і $7,815,50 зая
Ь Е С Т Р О П , Луизіяна, 13. січня. — М е ж и переслуханими ннложити рішенне д о слідуючо-,,
ПАР{ИЖ, 13 січня. — Аліянтська Конференція АмДасадовами.
ві свідкамн б у в А д ь о н з о Б р е л о к , фармер з , о к о л и ц і , відомий
го засідайѓ
Позичку
п р о г о л о ш е н о на рів рішила нцні вцслати остру ноту д о литовського правительіі своєї працьовитості! та чесноти. Він оповідав про свої, д о $50,000, отже д о усеѓ суми ще стаа в Ковні, цм}би спонукати його, аби вплинуло на лнтовсвіди з Ку-Клакс-Кленом; як о д н о ї ночи члени сеї^тайної органавіть із заявами треба б і л ь ш е ськнх поцстаиців, щ о б и скінчили Свій похід на Мемель і вернуСМЕРТЬ В І Д ГАЗУ
нізації напали на й о г о д і м , р о з б у д и л и грнманнєи д о дверні',
половину.- Та є надія, щ о лись дамів. Конференція Амбасадорів переконана, ш о лИтовяк вони о п і с л я р о з б и л и замок, в и л о м и л и двері та витягнули
В однім нюйорські.ч домі,
№ Х В Ш І Р
к о т р о г о -комнати власгнтель- заки канадійська зима мине.-то ське правительство може вплинути па повстанців в сьому дусі.
його з д о м у в поле, л и ш а ю ч и Його жінку та діти в стані страиь
В пятницю сполудня настуАмбасадорн рішили теж вислати францусьмого полковийка підназй^и$лй осібним комір- Позичка б у д е довершена а б о н
ного неспокою. Товпа завела його д о шерифа та зажадала
пив вибух в копальні „ А и е р и .ка д о Ліемеля. котрий буде іфО",о^ити аліянтсьиою з а л о г о ю .
никам, ліайдено , тру па одного перевершена.
ного арештований за варені№ горівки; шериф сповнив бажаикен Коаьі`Л'твйв` 1 " в місті ВинТуди
приїдуть британські І франпуські воєнні кораблі, котрі
Д
о
с
і
за
Позичкою
ўладжено
льокатрра,
молодого
еелєкт говпи,`не питаючися, яке право кони мали арештувати л ю ^сенес, Лшдияна. В и б у х покалітричного механіка, котрий цо- 35 віч' по ріжних місцевостях.1 висадять моряків, які б у д у т ь творити аліянтську з а л о г у .
дину. В 'провіднику нападу свідок пізнав комаяданта Клема чиа т р
людий, з котрих один
Аліянтські
воєнні кораблі небаром виїдуть до Шербурга.
західної
і
східної
Канади,
на
ягиб,
і
удушився
сві'тдяним
гаСкипвнта.
помер.
.
промовляли представники
що добувався з проточиПричиною вибуху була іГалицького Українського У р я ни під л я м и о ю .
В Ш ЗА МЕМЕЛЬ ПОЛЯГЛО ВЖЕ 8Q ЖОВНІРІВ
корка з вибуху динаміту, котВ другім знов місця найдено ду, др. Осип Назаруќ і проф.
( ѓ № Ш АНГЛІЙСЬКИХ тш
Д О Б І ІВ
Л І Б А В А , Латвія, ЃЗ. січня. — Сюди доносять з Мемеля.
ра запалила виходячий недалсдрупа 20-літиої служниці, у д у - Іван Боберський.
шо литовські війска зачали нині острі.тюв.ати француських
В А Ш І Н Г Т О Н , 13 січня. — Президент Гардннґ згодився з ко із землі газ.
шецої газом, внхтддячим з нежовнірів. В битві впало 80 жовнірів, головно Литовців.
провідниками б і л ь ш о с т и в сенаті не старатися на нові законні
закрученого курка в газовій
СТО-ЛІТНИЙ СВІДОК
Місцеві Німці стали по стороні Французів і борються рапостанови п р о сплату воєнних довѓів так д о в г о , поки конфеі `
І Іеред стентовим суддею в кухонці.
зом
з ними проти Литовців. Се перший раз від десяток літ.
ренція англійських та американських представників д л я сеї
СЛВВАР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ) що Німці борються разом з Французами.
Т о г о самого дня найдено в
Шікаґо ставав оногді один Сем
справи не викінчить своєї р о б о т и .
. .
В інших народів давно такий
Фейн, може нзйстрашиц свідок. Ню Й о ' р ќ у ' щ е троє людий заОбі сторони виступили проти себе з.машиновими крісами.
троєннх вітляним газом, однак словар є, в деяких тепер і'іог^ французів є всего 200 і горстка зрружених Німців, а проти них
Л Г О П № І Ц І Я В КОНГРЕСІ
Я
К
И
Й ..олиііебудь с'тавав перед
В А Ш І Н Г Т О Н , 13. січня. — Конгресмен А в ш о сповнив нині (американським судом. Має він їх відставлено д о шниталів, де складають ( Ч е х и ) . У нас і р е б з воює 8.0OQ Литовців.
свою обіцянку і, зявнвшиса в прогибіційнгм уряді, подав йому, 106 літ.
``, лікарі потрафили привернути його також зложити. А се
Литовці тепер облягають місто, одначе д о середини не
легко. Праця епохальна,
- на можуть дістатись, б о відділює їх канал.
імена урядників та членів сенату, про котрих він знає, ш о вони
Справа, в якій старець свід- ї'х д о життя.
кільканайцять літі Кожде с л о ломлять прогнбіціќний закон.
чив відносилася д о нього, б о
Литовці перетяли всі телеграфічні нолучення Мемеля.
во має свою історію. Т'ребо відК о л и А п ш о вертав після конференції в прогибіціинім уря- суд..мав рішити, щ о й о г о син,
іийти, чи надце воно, давнє, ч і
лі, д о н ь о г о приступило к і л ь к о х членів конгресу та. просило котрому тепер вже .55 л і т . має
ПРОТИ
УНІВЕРСИТЕТУ
' І ПОЛЬЩА ХОЧЕ МІШАТИСЬ Д О СПРАВИ МЕМЕЛЯ
від кого прийшла д о нас. Якби
ного помістити ї х імена на лісті л ю д и й . щ о л о м л я т ь закон 'платити йому иа ўдержавне,'
Товариство д л я Піднесеіщи кожд`ид' гурток студенгів-фіВ А Р Ш А В А , стцлиця Польщі, 13. січня, — Польський урял
Но.тстеда. Казали вони: „ П о м і щ е и н е націях імен на Л
С
ІТ
І озна- однак позву не вносив батько,
Муринів
видало
публичнин
мьоґів разом із професорн- рішив підпирати аліянтів у справі Мемеля, але не робити нічає наш певний вибір при слідуючих виборах."
лредтавни.ця (здного добродій,- протест проти зарядження Гарч
о
г
о
на власну руку.
ми
взявся
еклад.ати,
то
ми
могного товариства.
варського університету в Кемг ЖІНОЧОЇ ПРОМИСЛОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Переслухавши справу, суддя бріідж, Месесузетс. проти від- ли бн скоро діждатись його. В
паўвшій
части
такого
словарч
В А Ш І Н Г Т О Н , 13. січня., — Трндиева конференція д л я о х о - {рішив, щ о сни має платити на ддрання мурџнським студентам
ЖАЛІБНІ Д Е Ш С Т Р А Щ Ї В ' Н І М Е Ч Ч И Н І
Marojb бути назвнска всіх на
'підпомогу батька по 2 долярн мешкань в академічнім домі.
рони жінок з рромнс.-1 скінчилася нині.
БЕРЛІН, 14. січня. — Нині відбулись жалібні демонтраніі
діячів на полі культурнім,
v `
При кінці конференції жінки домагалися установлення ѓтижневу!.,
по цілій Німеччині.
f
Товариство прирівнює ' п о - політичнім і -економічніќѓ, істо
Сі демоитрації були незвичайно ворожі проти Франція а
жінок д а урядових рад та комісій, щ о рішають п р о робітннупок університету д о політи- рн.чні огляди, місцевости на У
ТАЄМНИЧА {f ЛА В ПАРИЖІ
також і проти републнканського правліния в Німеччині. Всі
чу заплату.
,
`
,
г потайної організації Ку- країні ‚ т д, Матеріял д о ньо
Велику сензацію
викликав
реакційні С
И
Л
И старої Німеччини взяли участь а демонстрації.
К,дакс-К^т на.
го почала збирати 1918 р. УІтимц днями в Парижі один слу
KOHBEHUm МОРСЬКИХ РОБІТНИКІВ
Демонстранти о б л я г а л и французьку амбасаду і міжалін ю Ирд`К, 13- січня. — Відбуваючася т у т річна конвеииія ічаіі, якрїі цоразив усіх своєю ЗУДАРЕКНБ КОРАБЛІВ В ПОРТІ країїіська Академія Наук в Кн- янтську комісію розоружень.
і.єві.
(У. П.)
юнії мсфсьжнх робітників застановлялася над пропонованим ізагадЬчностю. Річ в тім, щ о на
На Іст Ривер к о л о Ню Йорќу
законом п р о примусове розбнранне мировим судом справ, 1пс-..ііції з г о л о с и л о с ь нараз кільзударилися серед густої мраки
ПІВГОДИННИЙ G T P M В ДОЛИНІ РУР ПРОТИ
спірних межи підприємцями та робітниками, та заявилася п р о - Іканайцять даАі, г о л о в н о скл,еjrvoBUX нздшочок, подаючи до І дйа кораблі, котрі в.даститедем) ЗАЕОРОНА ПИСАТИ
ти проекту.
,.,
`. '`і`.
являється
а^деральиа
кора(відома, щ о ї х недавно вколов
П А Р И Ж . 14. січня. — Завтра, в прнедїлрк, німецькі робіт(як'ийсь незнаний, мужчина і- бельна рада. Наслідком зудаР а д а московських народніх
Д Ж Е Р З И СИТІ, 14. Січня. ---- В П
О
Л
Ь
С
Ь
К
М
І
садунг при МхНі`.Аглбюі якарчевидно була затро- рення один з них затонув--за- юмісарів видала всім часоцн
ццки в угдевій долині Р у р будуть стазйкуватц пів години д л я
йсим а.ого притащили додоку.
мовт стріт ч. 458. п о г и б л о нині троє Л
Ю
Д
Н
Й
^
п
а
д
а
ю
Ч
Н трупом на Ієна, б о на М
С
ІЦ
'І.вк'олеішя сняісвм на,.,тімиіторії радяйсЬкйх протесту проти француської окупаіщ.
землі перед б а р о ю один за д р у г и м . Імена жертв: Д і Борис, к р - Сей страйк будђ від годщги 11-еі др `^Џ. перед полуднем.
ір т і л о , і появлялась, рана.. П о {Другий, мимо уЮкоДЖення, д о - р^пуділик приказ, якимзЯбђірб
трнй купив салун який тиждень іому за 2Ш долярів- В . Буца
:аз..мось у „ слвдетві,. ‚ щ о всі їхав д о -варстатів направи.
нено писати про повстання на В сьому 4асІ весь рух буде зачинен}ій^,',., ,
та відай Іван Грдськир. С ь д г а ipeiigo- інюии напевно ш е не
‚вко^енНя" р о б и т ь тойсамий
У країи і " ир отії бол ьше вицької
V
ФРАНЦУЗИ МАЮТЬ ВЕЛИКІ НАДЃІ ЏШІ
знають, але д і з н а ю і ь с я Й о г о скоро, б о вѓи мав деревлянў ѓЮрѓі Ьдрвііс.,; всд в (Гійсамііі? гадцаіі МУСІЛИ ЗАМКНУТИ
В 8 3 Щ Ш І влади.`
...
Поліція рм0џЩтщ
С
Л
Д
ІС
Т
В
О
. ііріфуі-каАОть, що затро-щік і .х.0, так зручмв, щ о вколеЕССЕН, Німеччина, 13. січня. — Фра.чцузн Х
А
Г
Ж
Г
Ь гідап`ніи
Вязничннй ` комщаелер вязеинй а л ь к а г о л ь привезено морем; др порту.
іма дама т о г о в ддцуї хвилі неї ниць в стейті Н ю Порк постасвоїми грішми за іфрду..-Щіо у г л я в долимі Р у р , а л е cnoufca-,pg
rt к о ж д д а
УКР;
йаприлгі.чуе; л и ш чу-в мовби у- Нрвив адмкнутя вязницю в сеюіься, ш о річно стягяуть Із самого под`атку, який налоокать на
(кушеине. П о л і ц і я ' шукає т о г о І лі .тортсбор.о, котра с т о я л а подобутмй у г о л ь , о к о л о біліон франків в золоті.
к к ^ ц г р , лцеаа.Ірра...., ..
`.ЩІЬ н - І - ^ Й Ф $ Рі. - -.
С И Н С И Н А Т І , О г а й о , 14. січня. — Представники АмериканФРАНЦУЗИ І Д У Т Ь НА Ш У М
ської Федерації Идепі та юнії брогшртщџ? робітників у ж е виІ
ПАРИЖ, 14. січня. — Француська армія має завтра заияти
робили плян кампанії з а обмеженнєм прогибіцінрого закона
L місто Бохум, осередок уѓдевого промислу в долині Р у р .
в тім напрямі, щ о б и б у л о д о з в о л е н о вживати л е г к о г о вина та

АМЕРИКАНСЬКИХ

ЖИДІВ

Федерація д л я П і д п о ч р г и
Жидівський
філянтропіѓших
(Організацій, щ о має осідок в
Ню Иорк, збирає річно 3 мілі!они на п і т о м о г у ріжних жидів!сцких ч о л о в і к о л ю б ш і х органіІзацій.

ш ашшхік

з ч ч к у

К

а

н

а

д

і

АЛіЯНТИ ПРОТИ ЛИТОВСЬКОГО ЗАБОРУ ПРИСТАНІ МЕМЃЛЯ

о є

ІСТОРИЧНО-НАУЧНИй

5

ПРОТЕСТ МУРяТ№

:

е

:

тющщ тиџ .

v

ТРОЄ ЛЮДИЙ ПОМЕРЛО КОЛО ВАРИ

,

,

;

(

(

Л

РОБІТНИКИ ОРГДНІЗУЮТЬСЯ ЗА О в М Ш Н Н М

к

тМсІ

ШШЧ

ММсЧЧИНА КУПЎЕ АНГШЙСЬКИЙ УГОЛЬ

пива..
Учасники коннререиції заявнднся за обмеженнєм закока
Ввлстеда, а л е також проти привернення с а л у н і в , ^ „,
.

УЄТУППЕННЄ ПРОВІДНйКА НШІШК Р 0 Н 1 Ш І В
НЮ, М№,ІІ.
січня. — 3 врезндентурн юнії жіночих крлвШв 3 ЄЗШЧ79Нв Б. І Ш ^ е р , Нрв^МИ.аувь Яр4хТсЗИД.ЄчЧтаМ ЮНІ.І
черва Ю л і г , я .за K Q t p o W пре.м.гденчурн; юяія зросла- з едооо
на 150,000 членів та в и г р а д а л р и аадикі а р а й ю ь Ш л е з і ш е р
виступав проти КЧМУнілму серед, HMUPiWV,аУііиШмиая W #
снові власних спостережень в Росії. Причиною уступлення не-

І

Л О Н Д О Н , І4і січня. — Німеччина зачала вже купувати у г о л ь заграничекі. Нш.ц німецькі де-як..имЦ зедізннжі замовили (
а А
И
Ґ
Л
І
Ї 50,OOQ тон твердого ўУдя, я к и й к.ачіа.лд..мі мають достаанти в-січні і лютім сьцго року д о німецьких портів.

Ш Ь Ш Е В Д ПРОТЕСТУЮТЬ ПРОТИ І

Р

Ц І Н А

М ЦЕНТІВ.

Ш

-

Замовлення посилайте разом з грішми на адресу:

иї шисииииу

вковшинн, 13. січня. 4 - " І № о с к Ц

С
Ь
К
Й
Й большевнцькнќ „ у р я д " видав д о світа острий протесі
проти наїз ту французів маіпмецьку углеву долину Рур,
ѓ

^

" S V O B O D A "

(LIB1SBTY)

V
FOUNDED 1898.
nian ne-r.--.ar-a- p-bliehed daily except Snndav. Ж
АІЯО ОгашПЗігеЛ, Jersey City, NT J.
О-ГВММ by the Ukrainian National A
E.flte-1 by веЩіаІ
ЊТШЛШТ.
і Baoond Claaa Mail Matter at Ми Рані Овен ef .Іе.ЕАНН
Ctty, N. J. on March 80, 19U,jUKier the Act oi March 8, 1879.

І ШРЕДПЛАТА
SUBSCRIPTION RATES:
ПООДИНОКЕ ЧИСЛО ТРИ ЦЕНТИ.
Three etnta th. copy.
,
І
One JMR
I 7.00 На рік
}
Six montha
$ 3.76 На пів року
.$
Three mcrttha
'.....$ 2.00 На три місяці
В
ДЖЕРЗИ
Оѓѓ)
і
-АГРАННПЕЮ.
Foraijrn ond Jeraey City Kates.
On. y.ar
$10.00 На рік
І
5.01)
Six month.
$ 5.00 На пів року .
t 2.75
Thr-# a-ontba
. . . . І 2Л6 На три місяці
й

Ва кожху аміну адреси платиться 10 центѓа.

П А М Я Т А Й Т Е Н А ФОНД НЕГАЙНОЇ ДОПОМОГИ РІДНОМУ КРАЄВИ - Ж Е Р Т В И НАЛЕЖ И Т Ь СЛАТИ ДО:
DIPLOMATIC Ш Ш Ш А Т Ж OF GAUC1A,
Washington, D C .
411 Southern Building,

ТехеЄон .Сво6оди"і ДО Mi.ilK-fir-r, Таж. У. Н. Союаа: 1888 МінЯа-нііагу.
fa -Ц-ци-іи-,- ІМІВННММ не відловідаа.
3 Канади ВЛЛ--ОГ--, навКєШнІ гаоаті лише на і. в в. Foreign Money Order.
Адреса: -8VOBODA". П QRAND 8TB1UBT, JERSEY CITY, N. J .

H E - Ч Л Е Н И

У . Н .

С О Ю З А .

Кождий член У . Н . Союза-^нае кількох Українців а б о У країноќ, котрі не е членами У . Н . Союза.
Се значить, ш о 12,000 членів У . Н . С о ю з а знає кількадесять тисяч д о р о с л и х Українців і Українок в Заучених
вах, котрі ке е членами У . Н. Союза.

Держа-

,

Як читаєте оповістки відділів У . Н . С о ю з а , . т о там бачите,
що урядники тих відділів просять.своїх товаришів, щ о б и привели на мітинг не-члеиів, яких відділи приймў'и, б е з вступного
і д о відділу і д о У. Н. Союза. А чи великі успіхи сих закликів
і п р о с ь б ? Як досі, то не великі. Видно, члени У . Н. Союза не
луже ДО серця собі беруть ті заклики і просьби.
А чому?

П
Р
1я,
І АВСТРІЯ

Чехословаччина, Ні- ка справа підлягає МІЖНАРОД
меччина, заключивши д о г о в і р з йЎо'МУ вирішенню.
Українською Радянською Рес-`
знесилення.
В кінці треба згадати,
шо
Господарська політика Со- п у б л и к о ю , пустила д о себе її
Міжнародня
Унія
Тйваристи
вітської М о с к о в щ и н и на Укра- циильоиатичні заступництва, а
В тижневу ‚.Українськеі Жит- Америці.
відмовила в д и п л о м а т и ч н и х Союза Націй на шестім зїзді в
ричинила
страшний
гоякий виходить у СтанислаТільки Ми не заведімо староПразі в червні 1922 р. призна.і і
лод. Д о т и Московщина забвра- правах дотеперішнім д и п л ь о вові, в 'Галичині," у виданню з го краю в його надіях і в й о г о
Галичину о к р е м о ю 'державної,,
ла й вивозила з України Збіже, матичннм заступннцтвам Украгрудня м. p., находимо певности на поміч з Америки. дж перемінила ї ї в^пуствию г о - інської Народньої Р е с п у б л и к н . територією й на сій основі при(Га` І справді в Австрії, в Ч е х о - няла Західно-Украшське
отсю новинку:
V ````"Т
Тепер кінчиться збірка Ф о н - лоду.
дицьке) Товариство Союза НаПовстання, які так непокоїли моваччині, в Німеччині "появиду Негайної Д о п о м о г и Р і д н о цій в склад У н і ї { а також ухваЖертвенність американських
окупаційну московську владу в шся дипльоматичні заступницму Краєвн. Д о с і , як п о в і д о м л я лила р е з о л ю ц і ю про п о т р е б у
гва
Української
Радянської
Респопередніх рокахў в 1922-ім роУкраїнців.
вирішення ' г а л и ц ь к о ї справи.
іубликн.
ють з
Вашингтону,
зібрано
зовсім затихли.
На останній зазив Правії всього $17,000, а ' я к постановСим
українським
заходам
За те дотеперішні дипльома
Т о м у й почалася в 1922-ім лі
тельства Галицької України лено б у л о у Ф н л а д е л ф і ї , Па., кіпдапії фікції, ніби-то Ўкраїн гичні заступництва Українсько' протиставить П о л ь щ а свої за
Народньої Р е с п у б л и к н а б о злі ходи, щ о б ОСЯГНУТИ з г о д у в
з л о ж и л и американські
емісей Ф о н д має виносити $30,000. ська Радянська ‚Респу'блика І
квідовані а б о знаходяться в лі диких держав ан'танти на ан
незалежна держава.
гранти-Украііщі в 1922 році
Отже ще бракує $13.000. З б і р ксію Галичини. Сі польські ...
Підчас мирових переговорів квідації.
поііад 112 тисяч долярів, цебюнчнться дня 12-ого л ю т о г о між П о л ь щ е ю і'Совітською М о
В Німеччині ХОДИЛО також о ходи не мають доси успіхів.
то к р у г л о 2 мїліярдн п о л ь
Рівночасно П о л ь щ а , маючи
с. p., значить до закінчення збір- сковщнною в Ризі світ почуі се, щ о б дістати в свої руки паських марок. Ось, д е наша
посольства
Української владу в Галичині, переводиті
ки остається всього тільки 4 від Совітської Московщини в'и- лату
сила! Слава нашим краянам
фактичну анексію, чистячи і
чснеіінє, щ о Українська Радян Народньої Р е с п у б л и к н .
тижні.
Т з тепер, к о л и вже сі ЦІЛІ! те, щ о на основі довершених
ська Республика не входить в
за морем! М о ж е м о бути ід`
Отже, аби довершити збірку,
склад Р о с і й с ь к о ї Соціялістнч- осягнено, говориться, щ о „ ф е - фактіѓ лекше б у д е осягнутії
ні, щ о народ із т а к о ю о х о т о ю
тепер треба тижнево
зібрати ної
Федеративної
Совітської деративне будівництво радяи- 5ГОДУ великих держав витай:..
жертви й посвяти не згине;
по всіх українських громадах в Р е с н у б л и к и , тільки є окрема сьюіх р е с п у б л и ќ " вимагає од- на правну анексію.
,
не дасть забити себе в ярмо
Злучених Державах $3.500. а І незалежна держава, яка знахо ноцільної `міжнародньої полі- ' П і с і я т о г о , як в 1922-ім р о т
й о д н о ц і л ь н о г о д и п л ь о - П о л ь щ а перевела поділ Гали
диться тільки в союзі з Р о с і й а вийде п о б і д н о а б о р о т ь б и
.
представництва,
і чини на воєводства, при чім наською Соціялістичною Федера- матичного
за своє визволення.
тивною Совітською Р е с п у б л и - ѓому днпльоматичні представ- оуіиила границю між Польшем,
окремих
радянськіќ Й ГаЛичиною, - в 1922-ім ропі
кою. Таке винснсннє чув світ і ництва
Сих
кілька слів від братів $4,000.
пізнійше, — коли с ь о г о Совіт республиќ повинні бути знесе- ѓякими актами фактичної ане
Бистриці д о братів на еем-ij
.
ській Московщині б у л о треба ні іі 'уступити місце о`дному од- ксії являються передовсім: факлі Вашингтоні - - значить більноцільному
заступництву
феде
В
1922-ім
році
ми
бачимо
л
і
.
Чи може американська Украти про самоуправу галицьких,
ціе аніж б і л ь ш е слів, сказаних І.
ративному, с е б т о московсько
а, котра Позичку покінчила ќвіданії сеї державної окреміш
воєвідств, ухвалениіі польським
пости й незалежности Ўкраїн му.
в Америці. Во то слова від засоймом. і иереведенне в Галйіавною и о б і д о ю , тепер ‚Фонд
ської Радянської Р е с н у б л и к и . ЗІ
Так іде ліквідації фікції дер- ЧННІ виборів д о п о л ь с ь к о ї "
кутих братів д о братів вільних.
Негайної Д о п о м о г и , фонд ще' окремої
незалежної
держави жавної незалежности
Ўкраїн
Від братів біднних і г о л о д н и х
сойму й сенату.
нильнійший. покінчити невда- вона стає вже тільки складово-І ської Радянської Республнкі
до братдв ні бідні ні голодних.
О б а сХанексінні акти зустрів
ю державою Р о с і й с ь к о ї Соція- на протязі 1922-ОГО року.
чею?
український нарід
однодушним
Українці в Станиславові і в
ліСТИЧНОЇ Федеративної Совіт
Поза тим на Великій .`ў'країні
На се МУСИТЬ дати відповідь
протестом, а проти переведем
ської Р е с н у б л и к и . Справи заГаличині знають д о б р е і розумі.тол
і
'СІІЛС
кожда громада. А мусить дати граничної політики, справи вій
ця виборів д о п о л ь с ь к о г о соі:
В звязку з сим треба зазнають. щ о вони мусять б о р о т и с ь
му й сенату виставив одноцільвідповідь таксамо, як б у л о при сќові, справи фінансові, справи чити сю маніфестацію
націо
торговлі, справи л у ч б и ( к о м у пальної єдности всіх ўкраїн нЧп`і фронт б о й к о т у виборів
' _. S
Лозинці.
своїм иравительством
нікації) виймається з п і д ком ських земель і всіх Українців, караючи смертю тих, що той
Успіх б у д е , як, тільки б у д е
заграницею. А л е вони теж
нетенції Української Радянсько де ВОНИ не перебували бн, яка трронт хотіли проломити.
оспіх і то поспіх в кождій гро- Реснублики і переноситься під
Є се події останнього 'часу,
проявилася в підмозі для б о ють д о б о е і розуміють, щ о темаді.
компетенцію Р о с і й с ь к о ї Соція ротьбн з г о л о д о м на Україні.
нони обговорені докладно в омернканські Українці не
.етичної Федеративної Совіт
пер ночи не можуть удержати j gi
Розвивається на Великій' У кремих статтях і тому висхане
,
правительства
заграни ' южуть програти. Вони не м о - )
Р е с н у б л и к и , як справні країні нове національне життє ї`х тільки коротко зазначити.
. І тому вони так радіють, І
Під кінець 1921-ого року`виіі д л я ' . ц і л о ї федерації.
про яке, говорять усі, щ о ПРИОКУТЬ ніколи програти, де хо
українська еміграція в Л м е - І _ ;
Сей
процес позбавлюваішя бувають
звідси.
Українськ; стріл українського офіцир'а Ст
^днть о б о р о т ь б у проти П О Л І . їх вкручує. А прийде час
Федака л о львівського воєвоjiiii і се мають переказати -ста- Української Радянської Респу- школа, українська церков вихо
старий край за се відпла
блики навіть т о ї фікції д е р ж а в ; вуеть нове, національно свідо- дп Г р а б о в с ь к о г о й начальник..
IГрому краєви дня 12. л ю т о г о '
п о л ь с ь к о ї держави Пілсудськоиої незалежности, яку вона дО-Іме поколінпє.
ся українській емі
го б у в неначе п е р ш о ю ластівС р.
си мала, ше не закінчений. А л е ! В сім і вся надія на будуче,
кою т о ї активної с а м о о б о р о н і '
й о г о тенденції ясні. Совітсі
ЇДЯТЬ І Т Е П Е Р

А М Е Р И К А Н С Ь К І

ч

г ;

Чи се така тяжка праця? Таж прецінь, як знаєте кількох
ие-членів У. I I . Союза, то вже потрафите б о л а й о д н о г о чи одну
з них привести на мітинг та вписати в члени відділу і У . Н . С о юза. Переконати Вам легко, б о самі знаєте, чому належите д о
У. Н. С о ю з а ; знаєте, які корнети дає організація і яке вона має

х

щ

о

б

А ќромі того і на мітингу новий член а б о члениця про се дізнаються. Головна річ, щ о б не зорганізованого заохотити і
привести на мітинг свого відділу.
Се пишемо нині до 12,000 членів У . Н. Союза, д о всіх раі к о ж д о г о зокрема.
Віднині нехай кождий з Вас пильнує не-членів У . Н . С о ю з а
і шо дня дбає н р о ' с е , аби вони на діл іі по змозі як найскорше
стали дійсними Вашими товаришами

і вписались д о В а ш о г о

відділу та до В а ш о г о У . Н. Союза.
Як так пійде праця день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, без перестанќу, то певна річ, щ о дня 31-ого
грудня с. р. б у д е далеко б і л ь ш е аніж Г2,000 нас в У . Н . С о ю з і .
А кілько буде, се залежить від нас всіх і к о ж д о г о з нас,
членів У . Н . Союза зокрема.

V

Зачнімо працю, аби в січні, 1924, б у л о нас 24,000.

П О Л Ь С Ь К І

П А Н И ,

П О Л Ь С Ь К І

Ф І Н А Н С И

и

f x

г

Ц

ЗНАЧІННЕ для членів і загалом для у с ь о г о українського загалу.

зом

ДОАГПИІГ^№

и

и

т

ш

ц

е

в

о

ф

о

Г

ш

м

о

Г

о

с

е

ю

д

а

П

?

с ь к

;

1

і Московщина йде д о такого са
АЛИЧИНА, ВОЛИНЬ, ХОЛМякої перейиюв українськиі.
м о г о обеднання й о б м о с к о в
ШИНА, ПІДЛЯШЕ,
Т Ся
'
лсиня всіх з е м е л ь , над якими
активна с а м о олб о р"о н а іюпанує, яке б у л о все цілю царП е р е х е д н м о д о українських лягає в нищенню ворога всімќ
(Віл власного кореспондента).
ської Московщини.
емель, які знаходяться в поль- способами, як нищеннє держав
Сей процес обєдинення й о б
ькій неволі, під окупаційною н о г о і приватного в о р о ж о г о
В передодні польських виборів писав варшавський кореСумний образ пересунетьсі щини проти державної
неза иосковленнй йде під фірмою л а д о ю По`льщі.
'
,
.маєтку, вбиваниє агентів воросііоидєнѓт поважної німецької л і б е р а л ь н о ї газети „ Ф р а и к ф у р - перед нашими очима, коди міг) ІЕЖНОСТИ України.
‚(І)едератнвного
будівництв.:
жої влади і т. д. П о д р о б и ц і Гі
Правне иоложеннє сих земел висліди сеї акції' відомі.
поглинемо на
життє
тер Цайтунг" про польські фінанси таке:
І тому Совітська Московшн- радянських
рсспублнк".
Дт:
ської Землі й Українського' На- ча. йдучи б о р о т ь б о ю проти закриття о б м о с к о в л ю ю ч н х тен ніломе.
Після періоду, в якім тільки
„ П о л ь с ь к і фінанси се найчорнійша сторона в новій р о д у . в роігі, який отеє відхо- державної незалежности Укра денцій пропонується навіть на
Галичина
знаходиться
піді
поносив, утрати, наступив п
економічній історії П о л ь щ і . Г о л о в н о ю причиною с ь о - лить від нас у глибінь віків.
!ни, г о л о с и л а : „ М и не б о р е м о зва „Федерація радянських рес п о л ь с ь к о ю окупацією на основі еп'од страшних масових репрсрішення
Найвисшої
Ради
Ми
Українська Земля розділенії ся проти державної незалежно публик".
го е величезні кошти удержування армії, пропорЦіор о в о ї Конференції з 25. червня сій. Польська окупаційн^^н.;
В о б л а с т и міжнародньбї по
нально до потреб за великої, та абсурдне поширение її проти волі синів свої'х на'чотн- сти України, тільки проти тої
за, не м о ѓ ў ч и дістати н снбі ру
ри части і ніде Український На- форми української держави, я літикн Совітська Московщина 1919 р. Творить вона зі стаио кй невловимих борців, старацивільного уряду. Держава має тепер понад 350,000
рід не є Господарем Х$ќра'пі- кою являється Українська На- висуває фірму Української Ра виша міжнароднього права о ЃТЬСЯ залякати цілий нарід. В
платних урядовців. Видатки на урядників, місто змен- ської Землі, а скрізь панують на ітодня Республика, б о та форма
крему державну територію, ЯКІ
дянської
Республикн
скрізь
Галичині заведено воєнну Дні
чатися, зростають безупнну. Дефіцит на біжучий ( т . е. Н І Й І над Ним чужинці, 'вороги. е ворожа інтересам робітників там, д е ' с ь о г о треба, щ о б пане знаходиться під суверенністю
ѓвтўру під командою ген. Гал1922.) ріќ обраховувано на 130 б і л і о н і в польських маУкраїнський Нарід бореться і селян. Замість тої форми ми стій, удар ідеї української дер великих держав антанти, які ма- тєра, наглі суди видають і виЮТЬ. ВИРІШИТИ її' Д О Л Ю . -у
проти ворожої неволі, найліи хочемо установити таку ф'орму жавної незалежності!.
рок, але загально припускають, щ о він на' ділі досягне
ЧОНУЮТЬ присуди смертн бі
і Української Землі не УКРАЇНСЬКОЇ держави, яка л е За
се
вирішенні
йде
вся
п
о
л
ь
Иайиркійше ся політ
найменшого д о к а з у виші, кол
жнть в інтересі робітників і се- значилася на мирових псрего- сько-україпська б о р о т ь б а .
висоти 522 біліонів марок. В січни 1922. року б у л о два І ^ Г к р о в
20,000 У'країнців наповнює вязбіліони марок паперового гроша в о б і г у ; в осени ( т о г о жертву за В о л ю Матерн-Укра
лян, х о ч е м о установити Укра- ворах з П о л ь щ е ю в Р и з і . Тут
Українська Національна-. Ра- ннці.
самого р о к у ) й о г о б у л о вже 350 біліонів! ЗаграничнІ ни. І ся л ю б о в Р і д н о ї Землі, яка їнську Радянську Р е с п у б л и ќ ў " . треба б у л о , щ о б П о л ь щ а від- да, яка з волі українського наВ ііоведенню московської со- реклася від союза з і`оловою р о д у є н о с и т е л ь к о ю державної Так кінчиться в Галичині 192
довги П о л ь щ і , г о л о в н о за достави воєнного матеріялў веде синів її на найбільшу жергйй рік.
та муки, виносять к о л о 1000 біліонів марок; а п у б л и ч - тву, — се одинока ясна зоря вітської влади на Мсраїнї мож- д и р е к т о р і ї Української Народ- влади на території Галичини,
Одначе ті масові жситстоко
серед хмар неволі, які вкрнва- на виразно завважити, щ о чим н ь о ї Р е с п у б л и к н Г о л о в н и м О через с в о г о Президента д-ра'
ний довг при кінці року винесе разом неймовірну суму
сильнійше розгорялася б о р о т ь - романом П е т л ю р о ю як пред- Євгена Петрушевича й утворе- сти не залякають української
ють н е б о .України.
2400 біліонів марок."
Вона, ся ясна зоря, віщує В о - ба за державну незалежність У - ставннком української держав не ним правнтельство р о б и т ь народу, т і л ь к и скріплять його
лю. Коли вона прийде, яких щ^ країни, тим сильнійше зазначу- пости, і т о м у тут виступила У- на міжнародній арені заходи, непримиримість і заваятте н уФінансове положенне П о л ь щ і , я к о г о ясним о б р а з о м є отсі
Совітська
Московщина, країнська Ра'дянська Р е с п у б л и ш о б и великі держави антанти досконалять методи б о р о т ь б і :
жертв треба б у д е , щ о б її з д о - вала
цифри, с т о ї т ь в тіснѓи звязи з її звграннчиою п о л і т и к о ю . Ф і - бути, — хто,се може знати...
щ о Українська Радянська Рес- ка як окрема держава, соіозии вирішили д о л ю Галичини і щ о - з польським в о р о г о м .
Волинь, Холмшину й-Лілля
пансове положеине не лишень наслідок аваитурничо-розбиКождий Українець знає тіль- ублика є назелажна україн- ця
Совітської
Мо'сковщини. би с е внрішеннє випало по вочасґями
ська держава. І все. кбли та б о П о л ь щ а заключила мир з У лі українського народу, який ш е ^вважає п о л ь щ а
шацької політики, але й й о г о причина. Загнана через `свої к и ' о д н о : б о р о т и с я треба, не
п о л ь с ь к о ї держави на осноі
війни в таудне"фінансрве положенне, П о л ь щ а старається вир- літи жертв,',не підд'аватися в о - ! р о т ь б а ' в т и х а л а , Совітська М о - країнсько`ю Радянською Респу домагається
усунення
польдоговору, в я
рогови, а В о л я України прий- сковщина переставала говори- б л и к о ю і через те саме о б о в я
ватися з н ь о г о через нові межинародні авантури. Як картяр,
де, му^ить прийти.
з е м л і ' відступ...
ти про державну незалежність ^aлncя не прмзнавати ніякої ин державної незалежности Сали- ^ ї н с ь к і
що програвши весЬ м`ѓетоќ, зичить грошей, шоби відбитися;
ікхльші Українська Радя'иськ,:
А поки-що сумний о б р а з пе Української Рад'янської Респу- шої форми української держав
йни.
як з л о д і й , щ о захоплений на горячім вчинку, вбиває свідка пе(гтве-гься перед нашими очи блики, а починала
Республика.
г о в о р и т и ности.
` ' `^
З успіхів, які мали-сі з а х о д и
про її залежність в і д М о с к о в свого з л о ч и н у ; як кровожадний опришок, ш о г о л о с сумлінин. d
'
На
с
и
х
з
е
м
л я х — мов о с т р і в
( И н ш а ч р і ч , щ о П о а ь щ а р а д о ув 1922-ім році, т р е б а - т ї е р е д о щнни.
старається заѓлушити_все новими та новими злочинами; — J
згодилася признати Українську всім зазначити: піднесенйЄ rt!-' з м о р я безправства й нВоиль
В міжнародній, політиці Со- Радянську- Р е с п у б л н к и , б о се лицької справи на міжнародній -`тва п о л ь с ь к о ї влаДн' — вири
УІ^АТНСЬКА'РАДЯНСЬКА
так П о л ь щ а , нахапавшися ЧУЖИХ країв, не м о ж е удержати
вітська Московщина все мала оявало н привіДу)Килитися від) конференції в Генуї, д е , д е р ж а - чає світлий ф а к т українське;
РЕСПУБЛИКА.
без великої армії; а сеї не ж о ж е удержати б е з г р о ш е в о ї п о на увазі, щ о європейські дер-. своїх зобовязань супроти Пе- ви, які скликали конференцію,! побіди л р и виборах д о по.и-моАи чужих, держав, а сеї не м о ж е дістати не вислугуючися
Ўкращська Радянська Респу жавн м о ж у т ь б у т и заіитересо- т д ю р и ) .
ствердили, щ о ся справа під- гькнго ^ойму й сенатўу.
. аика.^.Така

назва.
А
дійвані
в їстнуванню незалежної
чужим політичним звантурам. Щ о б и удержати в своїх руках
Ту саму п о л і т и к у ) в е д е Совіт- И я г а є міжнародиьому вирішенМожна б у т и ПЕВНИМИ щ о уукраїнської держави. Д е сей ська Московщина в 1922-ім ро- ІчГю,
зрабовану Східну Галичину, Х о л м ш и н у , Полісся, В о л и н ь , Б і л у сність? В московській неволі!
і с т а н о в и т е ' З а г а л ь н и х коаїнська репрезентація снх з'сБула би зайва річ доказуватиІінтерес не б у в ' помітний, тамі ці скрізь, 'де с ь о г о треба, щ о б З б о р і в Союза Націй в Женеві, м е л ь ў п о л ь с ь к і м соймі н сен;
Русь, Вильну, ґданьск та Шлеск, вона мусить віддатися в повну
на сім місци, щ о Українська Ра4СоВітська Московщина висту- нанести удар українській дер^- які. п о н о в л я ю ч и с в о ю .ухвалу ті р о з у м і є і сповнить свій обпќурат е л ю Франції, стати її служанкою, підтирачкою,, наложнидянська Реєпублика не ісѓнує, f пала яќ спадкоємниця царської жавности. -. ^
з 1921-ого року, приняли на з а - і а я з о к супроти всіх українськн
иею, накритќою, — всім, чим. Франції п о д о б а є т ь с я и з р о б и т и . ІСТНУЄ т і л ь к и московська оку-Н
. . . ‚ Р о с і ї . За те, д е т і л ь к и треба бу-г В торговедьно-політичних до- сіданню 22. вересня 1922 р. от— ( з е м е л ь , які знаходяться в полі
П о л ь щ а мусить зречися своєї самостійностн та перемінитися нація на .Україні. Се вже З Н А Є М О числитися З можливістю, щ о
говорах з А в с т р і є ю й Чех'осло- сю р е з о л ю ц і ю : „ З б о р и С о ю з а ^ській н е в о л і ,
в французьку кольонію, П о л я к и мусять сповняти супроти своєї кождий, хто тільки хоч'е знати. С о в і т с ь к і й
Московщині
ска ваччиною виступає Українська Націй
поновляють
бажайие
П о з а сим треба зазначити на
І кождий, хто хоче знати, ж у т ь : „ Т и не маєш права висту Радянська Р е с п у б л и к а як окре других з б о р і в з 27. вересня 1921 У
покровительки таку саму с л у ж б у , ' я к у д л я Франції елрвняли її
українських землях під полі
знає, щ о Совітсбка Москеязщи-'пати від імени України", — тамі ма держава.
S I
африканські кольонії.
^
p., яке має на ціли, щ о б и Радаісьтіою о к у п а ц і є ю " н а ц і о н і и . т
на виконує с в о ю окупаційну московський народній комісар
До
д о г о в о р у , з а к л ю ч е н о г о -Союза Націй звернула, у в а г у . џ р а ц ю на всіх о б л а с т я х суспільКол'и Франція посилає т е п е р зі з а х о д у на Німеччину свої владу на Україні під зверхньою заграннчних; справ Чічерін вн- між Німеччиною й Р о с і й с ь к о ю іголовних держав антанти на уЧЬгого життя: б о р о т ь б у за рідну
Української
Радян-,аодив на сцену г о л о в у Ради На- Соціялістичною Федеративною)
чорні війска з Мйрока, а з і с х о д у щ ў е П о л ь щ у , т о се е лишень ф о р м о ю
правильненне в н а й б л и з ш і м ча- :чко.іу, яка знайиіла своє завср
ськоі РеспубАнки тільки з Так-іродніх Комісарів на Ўкраїні Р а Совітською Р е с п у б л и к о ю в Расі політичного.становиша Схід- іи'енне в заложсніяб тайного У
о б р а з о м представленім; межинародного відношення межи
гичних причин, які мають своє KOBCBKQRP, заявляючи: „ О с ь вО- п а л ь о підчас міжнародньоі. кой- ної
Галичини'.
краінського університету, пр'аФранцією .та Ц о л ь щ е ю : П о л ь щ а через свої великі захланні ам- жерело як у внутрішній так і в на, -Украша.'`-вона. наша союзференції в Генуї, приступає сґД а л і треба зазначити, в ан- пю ш л р о з а у т н о м - луклаінської
' б і і і ї зійш.ла доястановища Муринів з французьких кольоній в міжнагіодній політиці, У вну- ницяі"
"``
і після
Українська
Радянська) ґ л і й с ь к і М " і італійськім п а р і я - д у х о а о Г . , культу`ри, господарСя політика Совітської М о - Республика як окрема договір- менті на протязі 1922-ого року
Африці. Загальна русявість Поляків не зміняє факту, щ о Фран- трішній політиці треба-ж б у л о
ську Діяльність у к р а п й ь к я х орчимсЬ закрити дійсне Ь б л и ч е сковщини д у ж е ярко зазначи- На сторона:
,
ція має б і л и х Муринів вад В и с л о ю та чорних П о л я к і в у Африці.
ікілька разів стверджено від і- ганізацій і, найвржнійще^ зріст
б о р о т ь б и совітської М о с к о в - лася'на "протязі 1922-ого року. ^ Ч о м у ? Бо х о д и т ь о`се, щ о б и М '
іггельств, щ о галиць- обеднання між. галицькими У д

о

1

Й

П О Л Ь С Ь К І

М У Р И Н И .

У К Р А Ї Н А - 1

1922-111

В

Р О Ц І , '

^ї^і%Гщі

х

; О И Ж С Ь К О Г О

t^n^^J^fr^

!

г

j

(

Ѓ ^ М М Ш А ^ М М І М М І Д Н Я І

В

М Р

Ш

і

:

' С В О Б О Д А , В Т О Р О К , 16-го

ячня,

і№.

ДАЛЬШІ ЖЕРТВИ НА УКР. НАР.
ДІМВЗБАРАЖМ.

раінцями й Українцями Воли! Холмшнни й П і д л я ш а .
І усіх тих зе'мель твориться
„дна' українська
національна
к-мііость, о
яку
розібЮтьсі
...п-ські змагання д о пануван(і.ід українськими з е м л я м и .
К

ч

(Доїтись з Ню Йорќу}Ѓ.

(

виказ другий.
Ню Порк, Н. П.
Тов Подільська Січ а Ню Иориу
$100.00 і покликую У.ф. Роб. тов. Пррсвіта в Врукли.і. н. PL. і Укр. Роб.
тов. Воля в Бабило-, Н. PL, щоби далк поміч після можности.
На .тісту ч. 132 зібрав М. Табака:
І. Нінах 5І0.00. І. МаювецькиІІ S5.00.
.
На .тісту ч. 169: С. Стулиіцький,$5 00
На .тісту ч. 13 зібрав T. М. Гладкий:
Г. Д. Крук 2.00; Зофія Кушнір` (С^а
люк), М. Стегніпький. В. ЯворськмП і
К. Барильський по 1.00; Л. Фрідфілд,
1. Юетик і І. Гурик по 50 ціїѓ. — Р6-

ДО У. Н, СОЮЗА

БУКОВИНА И Б Е С А Р А Б І Я .
СІ дві невеликі українські з е ,іі стогцуть під румунським
ярмом, яке так само важке як
, ц,ське а б о щ е й важче, Ь с о б
„іно, що невеликі сили сих у. іісі.ких з е м е л ь не м о ж у т ь
утворити відповідної о б о р о н ноі акції.
м

ВСІЧНИі лютім -щ

П Ьссарабії, яка `перейшла під
Румунію майже
безпосеі^дщ
-піл ярма царської Р о с і ї , не
-спіло т е б у л о запустити міцн і коріння українське напірiu.ii.iic житте. Т у т змагання руулк .кої влади йдуть д о т о г о ,
не допустити д о розвитку
-.кр. національного життя, тільки `.мупізуватн край.
1 І)УКовині, де за часів Арукраїнське
національне
иттє б у л о з а п у с т и л о `Лине
ічнє. румунська влада всіми
. паміі нашить українське
національне житте, щ о б и підготвити грунт під румунізацію
краю. _
Українська православна церV".,
українське
шкільництво
іііі! ні І заступлені румунськнм N країнській мові віді- Г о л р д і в к а в коломийській тюрм) покінчена.
і . . всі права. Українська інѓі іііі н ці я ііереслідуваііа і — на
Ио.тітнчні вязні в коломнйtкіл,мі (находиться на державські'й
тюрмі
покінчили 4-днев, г , , К О І — переноситься д о
Румунії', .і на її місце прнсила- ну г о л о д і в к у дня 1. грудня.
ѓться інтелігенцію румунську.
Д о покшчення г о л о д ї в к н приЗ українським селянством орнилася інтервенція д-ра Ів.
гани
мунської влади п о в о Ганксвича й о. декана Русина.
л-:::, і як з Неграми в часахі
Наслідком
голодівки
бугат^
ва. К'ольонізація українськоі землі румунськими сели- вязнів тяжко занедужало.
Карні експедиції в Самбіршині.
нами в повнім р о з г а р і . '
Українські громадянство б о У Стрілках симбірського порониться як може, одначе й о г о іту від чотирох тижнів с-шїть
ги їй -.а слабі.
озкватнрований б а т а л і о н війІЗ останніх днях
приходять
коштом
-мости про масові ‚ а р е ш т у - ка. ' удержуваного
ваші і. спричинені ніби-то тим, селян. Війско переїло та зннін.то весь селянський д о р о б о к ,
що румунські власти впали на
слід української організації са- гак що-населенню грозить нужv юборОНЙ.
да і г о л о д , зареквіровано паПобажтаи-б, ш о б и б у к о в и в шу і тепер селяне
продають
љќя секція Української Націо:і. іьної Ради, яка має о б о в я з о к ў д о б у , не маючи чим її' проібороняти
Буковини
переді ормнти.
міжнароднім світом, проявлял
Війско переводить
(Скоп.)
ну діяльність.
асевтерунок У'країнців з двох
ічникін, іменно 1900 і 1901.
'.Ў'КАРПАТСЬКА У К Р А Ї Н А .

5

м

НАРОДНОГО СОЮЗА БЕЗ ОПЛАТИ ВСТУПНОГО.

КОРИСТАЙТЕ З- Н А Ѓ Ш ===

На лісту ч. 88 зібрав Ол. Бучак: К.
Бу-чак_1й00: С Бучак, Ш ШарнП і С
Бичаќ по 5.00; Я- Япуііик 4.00: М. Ссмбай, Ф. Шарий, М. Редьква, Г. Карнаух, Ф. Біста по 2.00; І. Янчіішин, И.
Оберлсйтнант, А. Вітовський. М.
Кмсть і П, Алброзий по 1.00. — Разом S44.00.
На лісЃу ч. 92 зібрав П. Ставута:
0. Свѓглнк 300. К. Кінчак 1.00.
На лісту ч. 10 зібрав І. Демчук: М.
Сни 'міський. С Ѓурий і Д. Присяжник
— 5.00. — Разом $15.00.
іа лісту п. 14 зібрав М. Лисогір:
Іванчук і І. Лисогір по 2.00; М. Шехрай 50 цьг. — Разом $4.50.
На лісту і. 15 С. Іванчук 2.00.
На лісту ч. 12 М. Табака 5.00.
На .тісту ч. 184 М. Трач 2.00.
На лісту ч. 5 М. Кальба 10.00.
Поодинокі датќи зложили: Мпхайто Валько, Ю. Модний. Т. Романчук
і Вебстер. Meet.. Антін Лсмешка з
ііруклни, Н. П. по 5.00.
На лісту ч. 161 зібрав Д. Марцінюк:
1. Марцінюк ї С Ваврух по 2.00; Е. `
Жуковський і Г. Крисоватнп по 1.00.
- Разом $6.00.

0БЕЗЇ1ЕЧУЙТЕ СЕБЕ І СВОЇ ДІТИ.

Ж

В НАШІЙ ЗАКУТІЙ ОКРОВАВЛЕНІЙ ГАЛИЧИНІ

;

В

К О Б А К А Х

3

,

A T O A

Ч А С

.

П Р И П А

рок.
н
Німа кому уткнутись за нар о д о м , тим б і л ь ш е , щ о в місці
нема пароха ні завідателя..
Карна

експедиція

в

Брідщииі

В ' т и ж д е н ь після виборів д о
Шннрева пов. Броди, села вії
пою' цілком знищеного і д о тепер п'{Ь'не відбуйованого:''комманія піхоти і сскадрона кавадерії. Поручник від кавалерії
заявив війтови, щ о це карна екСпеднція прийшла шукати „банднтів". яких, щ о правда, в наих сторонах д`о тепер ніхто не
бачив. Шукання „бандитів'` зачіпчилося тим. щ о війско розиї с т а л о с я в селі і р о з п о ч а л о
властиву свою діяльність. В
першу чергу арештували чотнрох хлопців, щ о вертали з
вистави, яку Чнт. „ П р о с в і т и "
Шнирова ізза браку власного
у давала в сусіднім селі
Клекотові. ХЛ`ОПЦІВ п о б и т о і
`з цілий день заставляли д о
ріжних . р о б і т . Посипалися -і
і Надужиття; як грабежі і
побої' невинних л ю д е й . П о б и і Івана Федуна. називаючи при
М бандитом, Василя Федуна.
Михайла Кота. Степана Нестеича і б о г а т о иншнх. ЗабраПрИ тім кі.іьканайцить ку. Крім- т о г о мусіли доставити 5 фір сіна і 9 метрів вівНа другий-день удалася депутація села Шннрева д о старостиХкотрий приобіцяв депу
таціям щ о за все б у д е заплаче
ио. однак д о тепер це не ста-

",дати'іііу.- ' - '
'
`
На .зк-v- в. а аібрав А. Загоруйко:
о.ТІГЯЮзьвак но 5

вѓи о д е ш л є м и Паньі д о Вар рештовано й о г о зі сином А д а
шави і дами наилепшовн `по- мом і відставлено д о тюрми в
саде". Коли невинна
сказала, Чортќові. Закндувано їм з л о щ о нічого не знає, п. Вінтак чин з $ 58. к. з. Обвинувачен;
крикнув: „ Ц о , Пані бендзє мі внесли ж а л о б у д о палати радв живе очи кламаць, на то ми нііх, котра її відкннула відтак
ами с п о с у б . д о годзіни 5 рано д о ' а п е л я ц і й н о г о суду у Л ь в о в і
вшистко Пані виспєва,'.ьдє вий- котрий дня 20. 'падолиста пукалєку з тонд...". І дав стив о б о х на волю.
}значно д о зрозуміння, щ о
, Арешти в РавщикЯ.
має б о г а т о жандармів, а вона
Дня, 23. жовтня ц. р. арешто
гича... І хто знає, шо б у л о
іно ц,. Іллю^Мосіодівця уцраби стилоси, коли би не другий
вителя ш к о л и в, Камінці во
комісар, що після переслухайлоській. і п. Володимира Івання відпустив д о дому. Зазначиця, управ, школи в Замку-пов.
ТІІ, треба, щ о комісар Вінтак j
Рава руська. Випущено їх її;
тарається КОЖДОМУ сутгеволю дня 7. грудня ц. р. не д о
рувати зізнання. Отцеви Хав
казавши їм ніякої вини.
ліЬковН важився він безпідставпо КИНУТИ В ВІЧІ слова: „ксьондз j
Арешти у Львові.
іме б е з ч е л ь н є " . Д о п. Нусі
На у л . СуиінсьКого у Л ь в о
Грицеївної прямо з кулаками ві арештовано дня 26.
скочив `при протоколі а бать- Ц-` р. ученика VIII кл. ўкраїн`
кови. коли цей прийшов лові-j ської гімназії Лвгустина Дуднндатися, де донька, сказав: .па КУ і держано д о 16. падолиста
на. т о ніц не о б х о д з і , гдзє цур в' Бриґідках без переслуханий.
Після арештунання 4 братів
БоЙдуників і спровадження д о
громадського уряду. ПОЛІЦІЙ''
й агент забрав Михайла Боі`ідуннка д о кльозету, де внтягivBiuii
револьвер,
спитався:
Ми пан мнє зна?". на нго цей
відповів: „ н і " . На це аґент; ‚.єі мне не зчаш, зараз поз" і держачи револьвер, побнтн. Коли збив й о г о , відпровадив до инших вязнів та
закликав учителя Янка
Бойдуника. з яким постугінв так
і. Коли котрий хотів крИі. грозив агент: „ є ж е л ї гайдамако бсндзєш кшнчал сче-

ДО ВІДОМА НАШИМ
ЗАМОРСЬКИМ ЗЕМЛЯКАМ

Василь Атаманюк.

'

МАКИ,
Палають в житі маки,
Хиляєсь повний колос,
Із вітром звідкись лине
Дивний, таємний

голос.

Хай жито вас г о д у є ,
Зберіть й о г о здорові.
` А ті червоні маки,
Т о слід по нашій крові.
^

Нешвкл, Тенесі.
НЯ лісту ч. 185 зібрав М. НагаЙ і Я.
Чесько: М. Нагай 8.00; Я. Ленько і М
Іо.іьшін по 5.00; J. .Wewich 2.00. —
'азом $20.00.
На лісту ч. 155 зібрав І. Бородавчук
і! Кр.івчук: І. Бородавчук, П. Крлвіук. М. Лнхорай, П. Трохимчук, В. Дуіовський і І. Польовий по 2.00^П. Лоопький, П. Кравчук, В. Васькович,'С.
ванчак, М. Сторожу-к, Г. Гловач, Я.
Кнла. Т. Плис. Ф. Олешук. Д. Ѓода,
`В. Влнрнчук, В. Сайко і Г. Матлас по
1.П0--М. Федорович, І`. Івашук. В. Вош' Ю. Романчук по 50 цнт.; 1. КиѓЉ
нт. - Разом $27.25.
і лісту ч. 57 зібрав М. Скаськів:
M. Скаськів і Л. Янчак но 1.00.

ЗАВДАННЯ чаші її силу
Ми з кров'ю в хліб вам вплі
Кінчіть святеє д і л о ,
Щ о ми НЄ докінчили!
Палають в житі маки,
Хвилює повний КОЛОСІ
Д о діла нас взиває
Батьків поднглих голос...

ПЕРЕПИСКА РЕДАКЩІ,
Л`мнтрб Возний, Нортамбср.існд, Па

нь. А в

Нюварк, Н. Дж.
терсдав :
.Мі-:;.
1922 62.42.
С`. Ќорлан зібрав на підприємстві
.,в. Спілки 10.00.
В. Вакулінськнй зібрав на вінчайІЮ С. Вршілирн 6.40.
На .тісту ч. 38 зібрав Ф. Цнбрин:ький: Ф. Цнбрннський 5.00: Л. Волф,
Ч. Бойко і 1. Порів ио 2.00; В. Горвіці,
і. Мельинк. І. Бітнй і Б. Мазепа по
.00; Н. Н. 90 шгт.; І. Магдич, Н. Мзртннюк і С. Голубович по 50 цнт.; К.
"ів.лоішч. С ЗвіпінськнЙ і І`. Войтоіч по 25 піїт. - - Разом $18.15.
На лісту ч. 40 зібрав Р. Дулаќ: Р.
мак 5.00; В. Ходзчок, і. Мисько.
X Гупало і П. Кучирук по 2.00; Л. Ві3.00; А. Цнбрннський, С Шум-

дурному по розу: .
'і Скажіть йому що наіібільІу рному вічная память!
такому дураковн повинна
В Сокальшнні парцелюється 400
к.г.іати, що вона його не вважає своморгів грунту. Земля периіої якості,,
чорнозем з олмішкою легкої глинки і членом аиі його'не потребує.
пере пускаючої ло споду. - Родить віл
С. С., Рачестер, Н. іЃ.' -'- Отеє наша
карпатська Україна, се т
Yi—16 сотнарів ишта, 10—18 сот. цдіеКарні експедиції в Жида.... і в 'українських, з е м е л ь , яка
ігнні, 12—18 сотії, вівса. 10^-15 сОТН
1. Галицькі Українці можуть освочівшині.
ячменќі з морга або 100 сотії, бара: нѓі віки стогнала під мадяріднпісь- зпід Польщі або пивстані№м
оо.іь. Налапься д„ управи буракіи кнм ярмом, втративши май'ю віЙЯОЮ, або рівночасно і повстанвсякого Н.ІСІПНЯ. Ціна 330 долярів іЛ
На ЖидачівшіґНу впало нове
:-у і піймо.-,. Війною за „своболжсіінаціональну свідомість.
м.ірг враз а коштами контракту. Криі Східної Галичини ‚іійте тітьки уМирові
договори
Версай- :ихО. Щ о б и не ДОПУСТИТИ ДО
мі того е на продаж велика оівері: країнська держава.
шопа і чвурак в луже добрім стані
і иіі і Сен-жерменський гово- . б у н т у " д о т о г о повіту спрова2. Польща свою хвилеву силу завдяАмериканські Українці хотячі набуін
іять про неї, шо в,биа має пале д ж е н о " б а т а л і о н війска із 60 п.
каналі.к доброї іем.іі, імшіипі викорп- ч.ус іільки хвилевій безсильности (ізЧсхословенської Рсссіаш си`. париЄЛЯиіЮ, Парцслнція в у і.і б.-льшевнзму) Р((сії й України. Ко- J22.00.
-(Сќон.)
кнні мішеіьсн та хвилева сила Польщі,
На лісѓу ч. 42 зібрав К. Багрій: С
іублики як „автономна теритою і галицьким Українцям лскше буде ЧІурзн 10.00: П. Телевяк.5.00; Г. БоУкраїнців ( „ d e s Ruthenes") ну.тнсь на с е л о Київець й перер} Ю вицупити до боротьби та осягнўѓи тіік 2.00. — Разом $17.00.
.
південь від Карпат. Окремий ІИ всьо, щ о б у л о в селі. Перспобілу вад Польшсао.
На лісту ч. 45 зібрав С Корпан: Тедоговір між великими дсржа- ШІИ кури та гуси, жовніри
3. Ми не можемо сподіватись жад- оя Шалак 5.00: М. Вітеико 2.00.
паї а
На лісту ч. 46 зібрав В. Бакулінвами антанти іі Ч е х о с л о в а ч ч и - рнмушу вали селян складати
протн
Польщі,
хиба
і солідностн і повного довіря
л.кий: В. ВакулінськиП і В. Адамовнч
іі ќі іабезпечує Закарпатській
ЛЄМ ці В л е б , а УМОТНВУЄВН. же :Ио близші інформації в тій справі ін
по 5.00; С. Цісецьюій 2.00; С .Матвій- .
по 15 тисяч на 'удержання ба
HO.ll. 1 'ЛІНІ .Кд леї.Ж I- іук. П. Телевяк і Настя Лисюк по 1.00.
Україні широку автономію, яка
нлеш'сє і с ч е л ї л е м ^ . ; ^ т . . н с
Іох 53, Jer.ey City
"ін. під міжнародньою о х р - таліону. У селянки Стручихи
Разом $15.00.
I
надається
найліпше
Чи. п. комісар
також мо- N. J.
місар Вінтак
ї
іа лісту ч. 48 зібрав М. Соколов` т о ю Союза Націй. Основні зареквіровано свиню, так само
форма правління.
ський: М. Соколовський 5.00; М
С Ядловський.
же ска е, щ о про це -не знав?
постанови с ь о г о д о г о в о р у про в Холякова і в сиріт п о МнкоШкільний 50 ц.; Ф. ІІристаж 25 цнт. —
Перевіз арештованих з Явоівтономію
Закарпатської
"
$5.75.
Магдіші, Такіж самі ин
Арешти в Золочівшині.
країни творять складову часть
іісту ч. 50 зібрав М. Ваврншак:
рова.
О. Цнхов'ич і О. Франчишин по 5.00;
'нсти ЃЎЦІЇ
Ч е х о с л о в а ц ь к о ї з р о б л е н о ' в селі Держові, де
І З о л о ч е в і арештовано н;
П. ‚Гарасимчук 1.00. — Разом SH00.
від селян забрано по 30.000 мп.
Арештованих: Романа Чарам
і`' СПУ.'лНКИ.
s
і и ц ї . ^ у д . Станислава ВерПоодинокі жертводавці: М. Козуб.
контрибуції.
б у р у . Івана Х у д у , М и к о л у Хар;і. Крук і І. Сала губ по 5.00: Ева ТарВіл коли з Закарпатської У мн''вам' перешлемо під гараитівівій ваша родина отримає
ницькоір з села`Рнкова і при-j
навська 1.00.
Черниця, Пісочна, Р у д ііса, Матчишина Івана. Оста- міщено в поліційних арештах
країни впало мадярське ярМо,
ДОЛЯРИ НА ПОСЛІДНІЙ ПОЧТІ. Не посилайте в листах
ложи.та по 2 міліонц мп
Разом $48344
. " ' у л и л а с я вона д о н о в о п :
бо пропадуть. Оплата за пересилку не велика. Також коґрабовського,
Мацелюха при магістраті. Т у т сиділи вже
-лектуемо гроші з краю за грунт і виплачуємо в долярах
життя ОдяаЧе знаходиться во контрибуції. В Д е р ж о в і поби-, Ірзу. Зінка, Маріяна Мареніна,
Попередно оголошено $664.35
Яків Галькевич і Бистрицькнй
в Америці.
н`і ше в початковім періоді ШуЗАГАЛЬНА СУМА $1157.82
жовніри Івана МельНика і Антона Козака, Івана Мнхай
з
Підгорець.
У
вязниці
був
ШНФКАРТИ
З
КРАІО
ДО
АМЕРИКИ
кання національної думки. Йд..'
Гроші зложені в Public Natioii.il
Його жінку та д о ч о к , Осипа ловича. Клочника Павла — ви страшний непорядок, вікна п о
купуйте в нашім Бюрі. Наші офіса у Львові, Тернополі.
оорогьба між українською на
Bank оЃ New New York, N. Y. Ж, ьмя:
Станіславові І инших містах поможуть; вашій родині і завезено д о .тюрми в Перемишлі вибивані, підлога майже д о поІ Чемчук, О. Кальба і M. І. Крук. ч.
июнальною ДУМКОЮ Й МОСКВО- К л і м к о в с ь к о г о та инших.
опікуються. До того, ми вам гарантуємо, що наколиб вакнйжки'348485.
ша
родина
не
могла
приїхати
з
якоїсь
причини,
так
вн
уди
навіть тру'дно
довезти ловинн зірвана а
і'ітьством. Зн'аходить п р и х и л ь кімнаті б і Чеки і мони-ордери проситьсН ВНПТ.стратите ка шифкарті тільки ДЕСЯТЬ ДОЛЯРІВ. Продаємо
ііиків також ідея „ о к р е м о ї на- Карна експедиція в К о л о м и я харчів і тепле одіння. У п-ш гали щурі: О д н о г о ' р а з у явився
см.ати на Імя A. Buchak. 316 Е. М'і
шнфьартн до краю і полагоджуемо всі фунтові краєві справи. По
о д н о с т и Закарпатської Укра
St., New York, N. Y.. а висилати на імя
інформації пишіть до:
Матчишин, сестри арештовано жандарм і почав кричати: „Пся
шині.
М. Kruk. 210 Е. 112th St, New York.
ви, ідея, яку використовують
го Івана Матчшштна, яка вози крев та інтелі'генція, то гожей
При нагоді сего виказу жертводав- у
москвофіли д і я своїх цілий.
Д о села Іспаса, пов. К о л о м и я ,
в, Комітет Збаражчан в Америці при
S_0 EAST 6tb STREET,
N E W YORK, N . Y.
На сім шуканню з і й ш о в і тс з пр'иводу виборів прибула кар- Ла харчЃ д л я бр`ата з Яворова в к свінє. я зараз каже вам,
дує громадянам Збаражчиии, щоби
Перемишль., перевела поліція
иць і ю д ю г і " . П о трьох днях
'і-пітній рік.'
л зволікяли довше з помочіио на бу(PhTladelphia Officai 322 N . 8tb StrcMJl)
на експедиція. Як вона поводиюву У. Н Дому в Збаражи. Поміч від
трус, при ЧІМ ДО валізи, щ о її переведено й о г о на ‚.замок", 'де'
Було би бажано, щ о б и , ccilj
ЗА УПРАВУ БЮРА: — АНТІН ПАШУЌ, iipes.
іас є пожадана, і помочи повинні
процес кристалізації національ л а с ь зі спокійною людністю, привезла и-на Матчнщнн. боял ь ќ о х днях переслухано.
скілько зможемо.
і думки завершився як най свідчить наіівимовнійше оцей лася поліція приступити, щ о б и Щ о й н о дня 28. падолиста внТі Збаражчани. що отримали листи,
плин і лісти до збирання жертв, пошвидше, щ о б т о д і , к о л и Закар факт:
ибух.та б о м б а .
пущеио на в о л ю ,
інні злнятнся збіркою де лиш мюжітська
одержить за- На приказ команданта карної
,во. Хто не має ліспі, нехай аголоv : - , .
. ' .
перўчену їй м і ж н а р о д н і м и - д о експедиції спроваджено Д м и т ситься до секр. фінансового.
Арешти
в
Солотвнншнні.
Арешти
в
Д
о
л
и
н
ш
и
н
І
.
говорам'и й чесько-словацькою
писали досить богато, тг —
ра К а л и - н я к а . М и к о л и і Ваконституцією автонотпію, ‚Вона
В Солотвині арештувала поВ Д о л и н і напав ‚дня 21. падоќступила в новий, період с в о г о авяя Г а в р и л ю к а о б о х з Іс.ждйй^'МЖ-іейіЛмив свій обовязок.
і ц щ . б е з п'одання причини мужиття як свідома часть Україн-ІНаса, дЬ місця п о с т о ю експеди-і листа ц. р- сержант НІ. компа
з А Ч ^ М т И ` ЗБАРАЖЧ11НИ ИІІ'`) ^ а с а ' к р о в а н о в страшно .. . 6 3 . п-жресОаих стрільців Су- ляра Стефана. Себунчака.
` кої Землі.
В Кричці арештовано госпо'і " В `АМЕРИЦІ:
Пі-аіа, I I . грудня. 1922.
знгрський с п о с і б , і ю ч і м ВИКЏѓ, 'Н`і В о л о д и м и р ва І в а й ^ М о С т о К. Багрій, предс,
даря М и х а й л а Балагутрака. Дня
Др. М и х а й л о - ЛозниськнЙ. нено ї х на ў л и ц ю , відки л ю д и в о г о . господарй з
Ракова
падолиста арештовано адвоМ. Крук. секр. .рін.,
занесли ї х д о д о м у . Д о д а т и на- збив й о г о до ќрови, б е з ніякої
П. С В-кудіиськив. секр.
ката д-ра ЧорненЌа, адвокат,
лежить, щ о п е р ш о г о б н т о так! причини. З рук
(Сконф,)
` С Корпан, організатор.
сильно п о пятах і г о л о в і , ще аж цивільні л ю д е видерли жер-j конц. Кричковського,- заст. но(Через ‚Свободу"!.
нещасний вже^друтого д н я ' з б о Іп,„пі;:-Ше. РЯ. ВІЛ.321 У Н , С .
ЗНАНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
тву
фіц. Ц и м б р и л у . всіх зі Солотжеволів. Н і ч ю пропав, а в `два
ХИРОПРАКТОР
.‚...упнииькнй. Л `
напав.він на о д н о г о х л о п ц я ,
вини. В П о р о г а х арештовано
і СьіецьісиЯ, Л. Шставський, (дні пізнійше знайдено, й о г о tt л е цей палицею відогнав нагромадського
секретаря
БаЬПииськиЯ. і. БілинНькИЙ, М. І. Фі- лісі
з
перерізаним дгорлом. пасинка.
' (
ѓІ`,
... г. ґраоовськнй '‚Л^ВанатЯо по
бецЬкого і господаря К о з о р і Ічнть ріжкі з-ддвнегі недуги та
Миіони"-7ќг^йй Тіїіграє річно на перехолодження.
11.00; Ф. Цюх. Ю. U i A . T . Ясюра. Г. ІСвідок Д м и т р о Гоянюк, Ю р і й і
Після арештовання
студентлиси, наЙлтшиЧ буде, ужати фиіжанку юрячого нешчног " J ^
P ^ :
і М У Щ И Н ЯК ЖЕНЩИН
Іворськин, 1. Лужеаький. М. Люлжнк.Ій о г о сестра О л е н а Калиняк, заі філ. Гіни Савицької, сказав
віярозгрівае захолоджену іфов.Чітс^ільшуе цирісуиіию і внзшне тру-ииу
іьлошніський, П. Фляга, Н. Коспі; К..ҐЖЧ і І. БілинськиЯ по 50 иит.. везли б о ж е в і л ь н о г о д о шпнта- ком. Вінтак: „ н а первши жут!
Ню
Иорк офіс: 33В Е. 18tb Street
^ І г а н и люди уживали 15олгарсь.чий Кровний Чай до поборепі^ перехоАрештив в Чорткгвщині.
, звіроУва. 5а малу
!. С.р.^уіц. І. Хоияв, Ю. Матолич С
в К о л о м и ї , д е нещасний бб`- ока
Поі-еділок,
середа, --атв-шя від 10.
Пані м і с е не поДобада,
лоджеиь і держангЛ TUa здоровим. Доктори кажуть всюди людям набути
і ‚‚рик, Џ. Комар, Г. Кров і М- Суйа
В селі Б и ч к і в ц я х п о в . Чорт- Болгагхљкий Е и й Чай і у-живати його горячим для зломііква ^ ь ш і л пе- рано до 8. веч. В нед'ілі від 10. ло 1.
по 25 ц я Ѓ Сердечна подяка жертво- Іреться зі смертю.
р т у ж я к о подейржанон казаі)ехолоджснь. Доктори з.чають шо.чисті медичні зілля в Батгарсьмм Зіль.1c, N. J. Of'
j л е м арештоваць". Відтак nepc-j{ків, переведено ревізію у аген- нЬТЧаю суть добрі д-тя людий в держанню їх ^ У - " " : ^ "
Й? ^ "'
Попередно оголоинио ЯАЙЛІ
К о н т р и б у ц і я на вїйско.
стими. Аптекарі всюди .радо аідпоручають Болгарський Зиьиий Чай поза‚Дністра`',. М и х а й л а М а р '
до 3 вечер.
везено її д о Стрия, куди поїхав
як вони знають як богато доброго він робить. Батгарст^ісив Зільвий Чай діДОСІ ЗІБРАНО $_Є7ЯГ
ні`
Втнтак переслухувати. В часЃі к о всьќого, не знайшовши
лає скоро. Давайте філіжанку малим дітям. Будьте готові п о б о р у , зимові І в.уопп., м. і. офісі а—ков вмк..
. Г р о м а д а ‚ С т а р і Кути платить!
22ad St. вќ Bnwtwvj
сдабости.
ІдНь
де
свого
аптикара
днеоь
і
зажадайте
Болтаіху.сий
Чий або
(списування п р о т о к о л у говорив Ічого, ќромі запрошень "на з б о Ідейн'о ІОО.ООО мп. на війско, ко-і
ми вишлемо Вам почтою наиіу велику- фаиілійиу пачку за $1.25, або 3 за)
„ Н є х Пані л о в е правди, ґдиж`рИ тов. ‚‚Просщта" і кружка пе- "$3.15. або 6 за $5.25. АдресаАМаггеІ Products Согарвпу, 29 M-rvel BuihTinr.
Ітре там п о `виборах етоїть п о
;
жрхакьщ$лЖ е м Ж Ќ А Ф ^ ^
було'Пані ма зауфане у Украіньпуф даґогічного. На тій підставі а- , РіН-burgh, Репяа. ` ..
х

1

ОДЯРИ ДЛЯ РОДЩИ В КРАЮ

1

4

і

1

Укра
н
їа

AMERC
IAN UKRAINIAN BUREAU, Inc.

НЕБЕЗПЕЧНА СЛАБІСТЬ ЧАСТО -ВИТВОРЮЄТЬСЯ
НАСЛІДКОМ ЗАНЕДБАННЯ ПЕРЕХОЛОДЖЕННЯ

І

НА

Фонд РІДНОЇ

ІНШІ

ѓ

^Щ^Ш^^^^.

^НІЙЙ^ЙЇ
3

H

O

R

8

1

в коЖд
и
і
Т1 П О В И Н Н А
ЧАСОПИСЬ

.тІАХОДИТІ-СЬ
,4.ГвОБОДА^
в^Шв^вН^Ш^

0

4

ДР. АНДРЕЙ БОРАЌ

С В О Б О Д А , В Т О Р О К , 15-го С І Ч Н Я , ) Д О

'

біді. З того журналу довідактсіГ
}ad, що ми члени великого а аул мурного п.'`ролу. якнй маг. свою міц^іу
лсржаау. іца закн гствуаал- Велілсл
ІШ U
K
R
A
N
I
A
IN M
E
S
S
E
N
J
T
^
E
R
'Ю СТАНІСЛАВА 3JJOTOPO.
Д о л а р а м и а б о п о курсі
Британія, шо опісля ло.тідлрі иви-ої,
O
U
T
R СІ.
У Відяі почав виходити український українське і' держави були- нераз и ті R114A. подом я ІЎорчин;,. U
Д
І
Т
Р
О
И
Т
, МИШ.
д о всіх частий світа, с к о ікурнал а англійській 'мові, що жгї_- сиих зносинах з А'нг.тіпш-ми. що .тучи` Гал , має ижг-сбувдти в Ню ИОРКУ ,
Биќлині., Хтііеш о, 1
1
^
1
.
^
1
1
0
3
1 А
Б
О І,
ро ^ д е ш е в о , п о ч т о ю а б о
З б о л ь ш е в и ц ь к о г о віча.
^
!
!
^
ЖГЙ.к^ оаеться The Hk--ainian ` 'TKessenger. Л
И
С
Я В П
О
Л
Р
Ж
У

Х 3 K
O
P
O
T
H
.
IC
S
H
.M
сам, допрошу згоосвтися до: Маги Y.I,
щ е один І ПОГРОЗІГВСЯ`буками в ріі-жіж подібна, доля загнала за океан,
тс-іє.г;рафічно.
' ‚.к., 2014 N. ІИЬ St., Sh.bo„A.,
О
.
ІМ Гкликої Бриіакп`, що наш геть-,
Бувший монах Давид; Чина сторону американемѓОго уряду- пізнали нашу ва'ртість, полюбили пас Журн.кт cap видне відомий україн- У
..' '
И '
ський пуб,лйі-іст,; др. Волс.Н-р.і
май- Богдрв ХмсльішцькиП стояв
В. В. з Д о б р о м и л я к о л о Пе- Така п о г р о з а ЗРАДЖУЄ, рдо у за все те, що М
А для добра, нашої ВітО
Г
ІО
Т
І

Н
І редактор журналів,звязку- з Крем вел ем, що колись укра-І
ре.чиш.ія, в Галичині,'теперіш- БЄСІДНИЖА i-L.QFO ПРНХНЛЬНИКІВ; чќин побили t влбимо,.шо Брати ншїп` нір. Д
У
Ж
И
Х
'
мочеська держава була' найбільша в Ев-' НА,ГИ?ОДАЖ рестзввант і де...
ній б о р е ц ь за св. комуну, про- нема всіх ДОМА. Тьтьки'БОЖЕ-І всіх непеѓ" Нашою гарного, а там не- видаваних Українцями в Ч
Рі-есгіг пхгор. рзабіі з помешканнем
іх ще перед війноќ..
ропі, що вона оборомнла ціїў свро- " пвт і ҐАВА- на іви явгомцбиі. І
т о і г у м е н о б т е л і скренто`нської, вільний ДУРАК МОЖЕ ОТАК "ПРО- щасного народу, діють нам запоруку
що недадуть іцм; марно загинути, ще
прес'лавний „ р е д а х т і р " „НароД- вокуватн.. Ц е 'батіг н а с е б е еа-і нокож.Тть нам вндсржатн Д,адіт-ь сс- Сей ловий журнал Має високе "аа- иеасьігу ізрьіуру від .І^ійќьквго зяй- І
Н
І І літ. інтерес дуже яобриД П
Р
О
;.
цдапнї. Яке? Інфсю.чувати гогилкан щеќня, хоч притім сама ўвала, що ми еться по ііріічлні непорозумінь м,
ної
Н
е
в
о
л
і
"
і
пр.
і
пр.
мав
в
Дірел
нийпрнкріяшвх
обставин.
мих
сплетений.
Т
л
^
б
а
%
т
ж
'
н
е
Д о і з краю на всі лінії
В
Т
У
Й
І
ІЧесть Вам .`а се і дяка веде тих, що найбільших світових держак Я
мали від данних ДААЬІ і маємо trope, Іспиьїгиками. Говосятися до адміністр
трон'ѓѓ г у р т о к послужників, яиГ тільки и і в г о л о в к о м , але целкопо. цінах компанічних.
1_Саободи",
8
3
Gr.na
Stro.-4,
E
J
R
E
.
Y
ської
раси
про
українські
справаЗ
жиють
в
Чехії,
що
мучьпі-ся
:вЗРу'МУ
письменство, далеко старше від
рклнкалн віче иа 31-го грудня; витим
ідіодгом, щ о б н
т а к о ю ніі і Ко-ютаюпі свій ну#денння чік і
'
,n-r
В и р о б л я є м о паспорти і
. журмала донша-вться світ вро те, поіьськяго й московського. — ^ло- ррИдг.-М. J.'
м. р.
r^rynoiq БАЛАЧКОЮ НВРАЖУНАТЙ П
С
Л
ІЬ
Ш
.
І Лепта Ваша заспокої'ть lie_ _ 4 и.-л.^киЖ,-.адьніій і культурний
џоЏ. шя ми одна з и
іт
Л
с
Д
іВ
У
Т
Т
Д
Л
Ш
В і л ь н о скликати зчіори світ- С'ВОЇХ власним ДРУВІВ. А л е у ‚
о
д
е
и
`
І
Т
Т
А
И
І
А біль Х
И
Х
' всіх T
P
D
X вНЧИ-`
OJre колись українськіій йарід і як на-' і найбільше для культури ааса^Іі ФДРМА 82 АКРІВ В середині місі
Л
С
М
И
Х грур, оіни'ми а вілфл ц,отрібІськнм л ю д я м , — чомўж не мож- Облйшеві-ЯТВ не шукай нѓчЄеТи, С
тему н_(1олови Т
Я
Ж
К
О іактНн і тепернаціѓѓ,
-'И
ІЄ
П
Т
У
, Н
О
; Цррдаж'.вбо Др С
А
Л
І
ІК
:
І
Ц
С
И
Л
_
5
М
. 0
.
А се додас--,' нам тут психіѓк й Р
на б и це вчинити і червоним ні Правди, ні р о з у м у а н і і ф і ш е ч - ну иідмогу В
І
Хай Син Всевишнього, S
Q котрого ін-ио.ті під чужлцм на'ізникачм! Таке пошани між Ч
Ж
ІГ
І
М
І
І людьми і 'цілому інпліцк щоб мав црактш.у хоть Ь
черцям? О т нійшов і я з ціка- КИ,
`. в
щ 'В молочарстві, садівництві, .
слідами .і ми свій хрест ііародньс.гр иостіЯне иіформованнс миє велике
нашому народовіѓ принесе хосен яко
вости подивитися, б о рад б у в
Н о т а р і а л ь н і псьлагоджуідниптві аоо п.текалню дт-обу. Я
К І
.
І
. . . : В
Ч
ІЄ
В
И
К
. горя і проб-і несемч, бллгоа-рпить Ва- значіпие в міждержавніЃї нолітшц. Ео
і на разі 11 обрахувати не можна.
почути, щ о урадять наші „красв всім, та хоть в дечім з цовнсш.
iny працю, хай г.тяке Всстаекавим оемо с к о р о і успішно. І
Річ'яснаў шо з огляду на те все иа tip інформації інтересов.іиі А
В
О
Л
И
І
ком на Наш перемучений Нарід і до- катн добре поінформуємо світ,
нії іноки".
З г а д ж у є м о всякі правні
на пшиашу
адрі.
дасть нам сили, обеднаішм Його лк,- не буде вірити сплетням вирсгів про ІT
M
O обовязок, подбати, щобн се нове -(днрситись
П е р ш и й бесідником б у в „пан
боню, ввійти достойно до вашої., одш- наш нарід і Його змагатиѓ. Колн світ иидавниктво могло устоятися й могло Р'. OMELAN, CRVERJVILLC, P . . , BUCK. CO
документи.
Н-пастор", тоіі, щ о ще досі не наЗ К Р А Н ) , міі зпищанпї і крааю сооаочсшї, Дц1 .
пізнає нас, тоді й поможе нам добиш- розходитися між чужими. Хтож з пас О. S. A,
вчнвся по українські! говорити,
Грогої Батьківщиші.
ся иаИіої незалежної дсржлвіі на всіх має сей обовадок? Ті, шо роз}міюті
про я к о г о с м і л о мож сказати,
Зьчі бдерікаішя і розділу П
Д
І
Ю
І Г буземлях, України. Во ііезнаноігу нгдтС Пою значінкє. З в першій мірі наш:
що не є , недоляшок але таки Український З а п о м о г о в и и К о - де поданий до загального відома чепомочі-Чііколн не лье^^_^
іше.інеіщія. На чім нгіляглвби сеі
справедливий ляшок. „Бесіда мітег в Гартфорд, Конп., одер- рез оголошенне п нашім орані, як таПлатимо, в і д о щ а д н о гкож
в
Іѓ
гшсрлкрнсв-иіх
члссят-ісах.
'Л-. J З--;'` ;
т в о я яві тя творить" - - так і
Для канадійсііѓогх,.FBsaraaiі амери- сбонвлок?
жав
отсі
посвідки:
.
Остаеиось з щироц) вднчністю. і гіустин. П р о в а д и м о чекові
він заносить поляком па кільќ:
іранських Українців мас такий журнал
1) Запре нумерувати зараз сей жур
боќою пошаною
Відень, 10. жоатня 1922 р.
конта. М а є м о
касові
м и л ь . ЗакрутНв я носом, почув
ще окреме і щ-ik ширше значінне. Mir j іл для себе і для своїх товариств,
ЗА УПРАЕ.У:
ши ,,прісну д у ш у ' та чуючи л о Високоповажані ЗІЧЯЯКЏІ
жнемо Т
У
Т на землях, де володіє
скриюш д о вннайму.
Кормило Крушельншіький, гсіло-а. гльо-саксоиська порода людий вже
Чек на 200 долярів пересланий Вами
манне україн`ської речі, але ѓа
Н
А Ќ
К
Р
А
Н
ЇЌ З
А 1
3 Д
Н
Ќ
І
2) Кожда украгаська іромада, коГолосіться. о с о б и с т о а б о
даю со'бі, як з а л і з у п е к л о , такі на руки нроб. Груіневськса-о ми отрп- Иозефів, 10. жовтня, 1922.
довгі десятки літ, але ми немалії змо- тра живе в місцевостѓі, де е уніаерсица.-н-. Сердечно дякуЛіо Вам іменем
вже треба знати і нидіти, - " наших исщастшх братів і просимо в
листовно в рідній мові д о :
ги поЬіформувзти тих, серед яких жн тст або ііубличнз бібліотека. O
Львів, діві 16. жовтня, 1922.
I
IB
H
H
^
J
I
„ ч о р т и танцюють".
_ г4звцсеіт.-дцинв пересідками і
вемо, хто м'и е. 1 вони нераз зле ду- Л
тій формі, яку знайдете можливою іге- Rev. М. OWksiw.
О
Ж
Н
І
І
І по 1 центовн ft запрснум-.руредатн сю подяку тим. котрі сі гроші
.чають про нас.' уцажаючв нас заіатн сей журнал хтя анГлійськнх бі L в `СаігігеіііітоііІ Дашдігу, Пнляві, J
3
3 WHout St.. HartlorU. Соилч
Л е с ь давно, б у в у нас такий жертвовхти. Насиьні вони ііа час. бо
j Мемслю, і ЛібапІ иа однім з яай- і
Надісланий прн ціннім писмі з 16.якихсь менше культурних людий. Бобліотск.
' ` більших і іййіивялтих nspoio- j
буквар, щ о там с т о я л о „ б а б а вќраз закуповуємо одежу, біля, обувя,
бопто^з нас приїхало сюди в ну'жді
вересня
Ї9_2
чек
на
550
ми
зреадізуяів. які відходять а Ню Поріг- j
маючи
нагоду
переслати
цей
тоан3)
Ширнтн
сей журнал по чужих
галамага". Отакої „галам: ги'
кои-двго ві-ггірісл.
вали. а одержану З
А нею готівку Ми.
спорт
піл
фірмою
МЬкііароДного
Чсрредакціях.
наслухався від т о г о „пана иа
Кшва.'де.цаші
від-І496000 ро.`пЬнлн ми в слідуючий сяовоиого Хреста до Київа.
де, наші від4) Иодбатя, аби кождий чужий постора" Н
А всі уха, щ о внстзне поручннк'и ііолбають як найкраще йо- сй5: на іияалідіа Мп. 198.400.
со.т і сенатор одержав сей журнал.
д о віку. ІЦс як, живу не ‚прйй- го роіділнги.ти MB. 297.600 о чім Вашу Всечесінісл
'
'
ЯЗИК І НЕЩАСНІ ШІУЧАІ.
шлося вчути такої січки! А вже
5) Писати до сього журналу ко'роткі
Снмн днями Ьи-пдамі. аіравозданя. иовио.у.лясмо. нк рівнои. дотичні'Ко
Неў міцне
ВОЗАКЗ`
Переиілка грошнЯ до Со-іт- і
переливалося верхом пусте в в котрім подамо блнщі відомости про
дошісі про наше економічне "
Л
Н
ІЄ
І
В
byuhti по амглійськіі
С
ІО П
Е
Р
Ш
.
Ї
І
ської Роси і ЮЃ УкраЬзу в'
порожне, коли він пробував j сю операцію' і взагалі будемо стврлІ.ІськіП мові. Допік
ють імігр.шти св оїм
WpajnHujo.
Тов.
Взаімного
Кредиту
„Дністер".
Г
О
С
Л
Д
І
Н
М
І
вілчнті Я
И
Р
Є
К
Т
О
Р И
С
Т
А
І
И
зС
р.
оЕ
би т и з наших
мучеників- тнся Вас інформувати гро загальній
іпсані так, аби чужі не
. кош пло
промислового бюгхі н Злучених Дер- герош, із Шереметн та Мельни- роавііі запомогової сиравн. Рік буде,
а мали нас аа нарід, якнй снідоСовітсько? F
лу-жс Т
Я
Ж
И
К

, оѓтже треба буде вігтрежйвах Г. Машшіг`, говорить, що чисто чужа
ЖаДавтв ЛІн-ВІ
б
о
л
ь
ш
е
в
и
к
і
в
!
Подумай
иий`того,
шо
Й
Є
и
д
Г
імлежіпьса
Д
Е
Р
віілої
ьсчергічнси
праді,
щоби
nijrpu^
нсш'`сіпіх случаїи між У р
;
і
!
І
.
С
і

М
!
И
И
тифкарі4ир й І.іі-Ь.чиан-Аі- ,
У
С
І
.
тому П
Д
ІА
Н
Р
П
ІІ змагаіжи наші ь миЗА
імЬраігтамк значно більше, ак між ИН- те тільки! Большевики відсту мати наших земляків на тілі і І
звертайтеся то наших агентів. ,
Н глубокіім цоважанне.м
итимн иаціяміь Дк си се тому, що у- пили ляхам Галичину; б о л ь ш е
старілі, краю і шанує ўрад тою краю.
країнсььі і міг ранти не умирть читати Вики винищують Ўкра'шу і роз ЗА СОЮЗ „ГОЛОДІ 1И.М УКРАЇНИ":
Ьізьмімся зараз до диа!
А 4.
збірник гшстичних творів Івана ‚РранР Я Р О Р И
По АІПл
' іОськи вивішених осторог,'ІІС стрілюють наших
иайлучщих
М. Грутмевськнй, голова.
Адреаі того журналу.:
ка. В додатку ^Івжле листе" В -Ведирозуміють розпоряджень компаній
І. Коссак, п. о. касїера.
формзііа і тому; в,жертвою Оііьшогс патріотів; большевики ладятькі щоі.оенпн". У біографічній нарисі
ДОІИДШНЕ ЛІКАРСТВО`
Ї
І
О
З
І
Р ЎКРАЃѓЩІ!
ся перемінити Україну в Палечисла небезпек.'
The Ukr.ii.Ur, Met.enger,
Ю. Тищенко, секретар.
Івана Ф-иитка (нап. Василь Верннволя)
ВАШ Ж О Л У Д О К
ІТ
И
Н
У
, а недобитки нашого наНаша школа дає кождому можнісп С
Vienna, AUerttraMe. 35,
До Хвального Комітету Українців
е 14 Ілюстрацій. Брошурована $2.75,
научитися анѓдійської мови у себе ло- іроду перемінити у жидівськоЧ
У
Є
Т
Ь
С
Я Т
Я
Ж
К
И
М
а
оолопшНА
оправі
Ь3.4А
при
гр.
кат.
Церкві
св.
Арх.
`
ма в протягу трьох місяців і в той спо- Iмосковських невольників, а теВн маєте познаки нсстравиосги
сіб забезпечитися проти всійС
І
Ш
И
Замовлеішя посилайте ка адресу:
Л І З М А
Млхаѓла в і`артфорд. Коли.
вишкребок
стучаїв. Прібну лекаію і полі,"'от ' п е р т о й ляцькнй
—і гази в жолудку — неягюоші
"SVOAOMA",
Упраііа ..Самопомочі`' ногвсрджус
протею- счейту Ню Иорк
висилаеся по одержанню іо цецтіи ісмн; иазивати л ю д и й , щ о віддаВ
Н
П
Ш
Л
А З Д
Р
У
К
У
J.r.e, CitT. N.
волі — не їсьте з аретитом ані
КОІИ ЕВАС м о оГ,'н.'.іаи, ошукив або
грішми або марками, можна також ли життє д і я України - б о л ь - отсим, що дня 1. жовтня 1922 одер- S3 Crend Street.
жал.і на Хналиіого, Комітету через
одного їажеиии`-- тупі болі гокаішінськаміі. Адресу вати.
„ В Е Р Х О В И Н А "
скрнвднв, кола маєте які домашні
іШЄвикаИи! Ц е так, якби христі- І,-, ки Исс`іссніГішоіо Отця Михайла
лови. КОСАКОВЕ ПРКЕ ВИНО
ікнорозумііпіа, годрсіться до
сольова пісня з вкомпшгіяментом
FIRST AMERICAN PREPARATORY I янських М
чек ч. В. U. S. No. 4
7
A
S
1
.
У
Ч
Е
Н
И
К
В
І прозвав ЮОлексії,.,
поможе Вам — воно помогло
City Одпк tad TtHSA Co'mpiby, !UrtSCHOOL.
дами!
ford, Conn, на 50 долярів і сею доро- 16 EAST 7ih STREET. NEW YORK
тисячам, ВІД 1894.
Уложив
І
видав
МНХ.
.
М
^
Л
Я
К
.
щ
ш
ш
т
D.-pt, 46. 525 W. 47tb St.. Now York
Tel. Orchard 6072
гою іючуваеса до милого обовязку
П
о
цін
‚‚преславній``
бесіді
У Вашого склепара
Ц
И
ІЛ З
О Ц
Р
І
І
.
Т
І
А
коло Церкви св. Юрія
72.73,7:
ЇЗЗ S
E
C
O
N
D AVENUE
зложити `іліеисм всього стриешва на
забрав г о л о с той, щ о вже ѓі'
ґопярнть по українсђки.
еміграції всім великодушним жертвоЗамов.теішя слати ііа.адресу:
BOSAK
MANiUFACTURJNG
CO.
І
УКРАІНСЬКИН Д
Е
Т
Е
К
Т
И
В
переходив через усі о б о з и
В НОЖДШ УКРАЇНСЬКІЙ ХАТ!
давцям, а псредівсім Вп. п. Комітето- Лічить успішно недуги мущнн, женSeen ton, P..
,
ПОВИННА НАХОДИТИСЬ Ш Г О щии і дітий.
партії, а тепер застрягнув у ч шім, ширў сердечну подяку за
'котрий полагоджув спр.вв по всіх
"
"
COPYRLKW. і ^ т `
ваші, нс'ьшилті
ЏЗ Qrand Street,
Jer.ey City, N. J.
, П И С Ь -СШмїОЛАдолею -ере-` HaflMoxepiiinuit електричні апарати.
В
Е
Д
У П
Р
Е
С
А . „камуіистш". Тякої.
е:
стейтах Америйи'Т'КтіадІ: -11-1:
О

П

И

С

І

гСй! Які тѓо переміни д і ю т ь с я ЗІ сліду валі, герої так' дуже перед `надлісуіьми! А все через т у иена-і Ходачою зимою потребують. Жертви ".цими нам Наші Патріотиситну честилюбивість.- Відчитав) Американці помагають далеко невивів р е з о л ю ц і ї , але щ о . не буймі старчають на зоепокоенна всего того,
уХожені д о ладу, в и б р а н о ' к о - 'щр жовнірови в Кращих державних
МІТЕТ ( з йеписменнихі) д л я цо-j обставинах нал-ждяосжся.

ЧЕРЕЗ СВОЇХ ДО ЧУЖИХЃ

ШИФКАРТ

4

к

ЧОТИРИ ПРОЦЕНТ

,

J

:

,

(

ч

З ВЕРШИН І НИЗИН

БЮРО ДЕТЕКТИВІВ

ft, M.

SMITH

;

В її ПАМЯТН темно зорѓіли дв;
Мамо.
р і и а в М и к о л ќ а мому. Простіть мені,
упавши серед вулиці у сніг.
Тінь малої г о л о в к и на заиа- тііш Калих д і т о ч н х г о л о в о к , а
п
о
т о м у все м е р к л о , припадало,
Е, є. е . . . — г о л о с и в Гриць-іьісці, неначе почула ті слова і
— Н і к о л и , маємо, — сказав
всі кругом чужі, як те місто,
ко розмазуючи червоними ќу-.закивала потакуючи:
здивовано Миколќа.
все
місто х о л о д н е . ‚ - я к камінь
і.
ши І'рицька на землю присіла
j
- Добре. Добре.
- Не забувай же синку, і м о - ланками по л и ц і с л ь о з и .
А чорна тінь підняла руки д о під її' г о л о в о ю . `Десь там б у л о
сама край д о р о г и на купі сні- лися Б о г у за маму, сказала во- - А л е мама зникла в якійсь ву
Скоріше, скоріше, М и к о л ціле д о в г е , життя, с е л о , роди
з
о
р
я
н
о
г
о
неба
і
м
о
л
и
л
а
гу, щ о б и відпочити.
V на п о ц і л у в а в д ш ^ й о г о .
лиці і скрінь б у л о пусто і тико, не одстззаїі.
- звернулася
--- Боже, дай їм д о л ю . Боже, на. б л и з ь к і , знайомі — діти,
Д і й д е м о д о міста, підемо
мати д о би",ьшещ,кого енна, щ о
- А ти. Грицушо, будеш мо- хо. Ніде не видно б у л о п р о х о все п р о п а л о , д а л е к о . Вона одж о г о , всі б у л и вже вдома, 6 o j поведи ти ї х д о б р о ю дорогою
д о захісту, а там багато, бага- литись за маму, і
не поспівав за нею Й
Т
И
.
в життя. Боже, опікуйся моїми на серед ч у ж о г о міста, як серед
то дітей. Там дадуть вам їсти,
завтра
Новий
Рік.
- Меце Н
О
Р
И б о л я т ь , — пла- - Буду, - казав несміливо
каміиня. Вона одна, одна,
ЃДІТЬМИ.'
і
Підійшли вихователі і лабракав Миколќа,
я ire можу вже одінуть вас і ви будете бааити- Грицько.
кинута, байдужа
всім перед
Новий Р о ч е , подай ти ї м
ними. А я тимасом піду д о
йти.
- .
лн дітий д о захистўі Щ о с ь по
- М о л і т ь с я , дітьки, б о малицем с м е р т и . . .
нове життя, життя . л е г к о , б е з
розжиЛу
грошей,
— Щ е трошки, вже зараз мі- знайомих,
ма ваша б у л а дуже ііежасдіі- між с о б о ю балакали, сердили
У
К
Ч
І, злиднів, як у МС" — ` Д і т и мої. Пращаите.
сто. — мазала мама беручи й о - куплю хліба, прийду д о вас іва, б о мама вас дуже л ю б и л а . ся, лаяли, але таки взяли їх' за г о л о д у , М
H
C
4
.Q
.H
H жилц. Я не вси.тіїм ніг о з а р у к у . — О н бачиш б л и - підемо д о д о м у . Понесемо хлі-удимку.
І V-V
"
Ті —
Хлипання з а т и х л о , с у д о р о г и
-І пригортаючи
м а л о г о руки і повели д о будинку
щцть- хрест. Т о —- с о б о р . І вже ба і Петрові і Василькові.
Дітвора теж кинулася назаАчстГ^Д.атн, лщр їм H
O
B
J
(
K Р о ' тільки потрясали
сандалями,
ГрііЦька заридала. Д і т и хотіти
но л ю д с ь к а жити.
місто.
Так всіюкоювала мати літнії собі плакати, але м а м а , ї х за- весело вигукуючито сухиміі` руками. Т і л о втягаБіле світло л и л о с я на землю,
л о х о л о д каміня..
— А щ о то- „ с о б о р " . — питав а вони роззявивши р'отики слу цитькала, встала і пощкавди— Оттак мама.
як.'небесний хіміям, о б г о р т а л о ,
менший Г р и ц ь к о , щ о закута- х а л и уважнб і з а б у л и , ч о г о це бала з ними д о міста.
П р о х о ж і почувши хлипання
веселим ясним серпанком ввесь
III.
тпщ в латанќії- піджак тужився по б л і д и м личкам тікли сльози
піт широко-широко, як матір- ўміряючої бистро обминали ї ї
д о мами на руках.
А мати вспокоювала ї х . прп
Як вже зівсім стемніло, яь
д
р
у
гою стороною:
З
Ня л ю б о в .
— Т о церков, сину, — обя- ідумувала їм казочку, а сама-дунебо прибралося зорями, Я
А
В захисті' п о г а с л о світло.
— Бачите, оце захист, —- ка— Ч о р т возьми, мертвець пе. `
сняла мама, — т а м Б о г живе; мала гірку думу. `
дівчина намистом, як т а л о зівЧорна тінь перехрестила том- ре вітрився.
з а л а мама, коди наближилася
т у д н л ц о б ви х о д и л и молитися
П е т р о ї й Васи.дько вже б ід-р сіренького будшіку, щ о ви- сім т и х о і пусто д о в к о л а , вибігвікца- ,:
А другі кивали сумно г о л о
Як мене не б у д е . ,
.іа і з п у с т о г о подвірря, щ о булеиькі; не пропадуть між л ю д ь - рииаа із Т
Ь
М
И на ўтля вулиці.
— Д і і и моі.Прощаііте.
вами:
л о розвалене підчас р е т о л ю ц и ,
— А ч о г о вас не буде. — ДО ми; б у д у т ь служ'ить, та й проІ г л у х е ридаішя П
Е
Р
Е
М
Н
ІА
Л
О
С
Ь
І
Д
і
т
и
,
замерзли,
втомилися,
Хахлачка у м і р а є . . .
г о л о с н о лаючи — собака, а че
пнтував Г р и ц ь к о .
г о д у ю т ь с я . А оця дрібнота, шо
``
стукбм
деревяних
нандалів.
лодні
н і ч о г о не відповьти р е з хви-гкв. висунулася чорна
— ЯК Y
M
P
Y
вона там з р о б е . Годувать дв— . Щ о ж мщ самі-там б у д е м о р о м ніхто не хочел б о всі г о л о - тільки ‚дивилися заплаканими; іць тихенько постукуючи .санIV.
р о б и т и в- -ліеті, хлипав М и к о л - д у ю т ь . Х л і б не вродив, все про-: очима то на, маму, то иа захист. дадами і подалася д'о захисту
На камінних східцях с і р о г о . А в захисті д л я д в о х дітей
Мама підвела ї х д о великих
ка. ' — як, ми д о б е р е м о с ь д о . п а л о , грабіжники пограбували
В захисті світилося, а л е вікна
п о ч а л о с ь нове життя з Н о в о г о
дому.
чимало, т а й війна понищили ба` двернії і одчинила їх в-коридор. б у л и пильно позакривані, так реличезного при великій вули- р о к у . '
ці
міста лежала стара, жінка в
П
о
т
о
м
у
зняла
Грицька
на
д
о
— Скрізь л ю д и е сннку. по- ѓато. Г о л о д страшний. Ч о л о в і щ о нікого не можна б у л о д а м
можуть.--ка нема, загинув в тил к о л о т - лівку. поцілувала о д н о г о і дру- ргледіти. Н о б і л и х заяавіоках деревяних сандалях, закутана в

НА НОВИЙ РІК,

вона нараз, взявши М и к о л у за

4

С
Р
Р
Т
Р
І
Р Фотографі
L
C
T
U 11 Пі .(удової кра
ся аріиаок вишлем,
кождому а також ка;;

руку.

востіні 1 вюиходів хт
цаДішлс пам-Ю ц. мар
камм на кошта переси...
_
ки і оцаковане. Пншім
сейчас на адресЎ : РгаеНс.І Sale. Co .
1219 N. Irvine Ате., Deck 17, Chicio.
1

ліа пле-шА, колення Ѓболів грудня. Є
Помічне на болі голови, на болі сустввів у рук 1 ніг, на легкий гіаваЛк карку, болі горла І зўвів. СЕН ЛІК Є ВИРОБУ С Л А В Н О Г О Д-РА-ЩЕЛЬШНІЬКОГО. - t
^
O
S
J
T
Відносігься до геиер-.аьноѓо агеігта,
залучаючи З-ленхову иарку. на відпоь.
З

).M
K
IE

Г ВВІ

А
Ѓ
,

A tTASHINGTOS А T F ,
ПАЗПКО ОН ШЛІ80В, V. ї .

П

R

DR. S. U. KAUFMAN
спеціяліст хронічних 1 нншнх
.енутрішинх недуг, акуиіер.
Годвнн CKWCQfll від І. до ВЛО веч
111 Е. 7th Street.
Navr York
; НОВИЙ ОФІС. В ASTORIA, L . L
Год, офісові від 9,30 до 12. в пол
488—6th Азѓе,,
Aatpri., U І
`
Telephone: А^Скф J572
`

нечах, а в о н а , як викормить, г о г о , ' перехрестила і б и с т р о j мигали тіні маленьких г о л о в о к , селянське лахміття. С у х і руќн
аювніяші. Вкреводііть
Ьакоченіли, иа `змореному, ста,
к о л и са'мій вже жи'ття не мтде. цхну^А В д д е р і . д о . . с е р е д и н и . сле, ђ о ѓ знає ч и ї х ' д і т и й .
всякі операції. Дає` недужим безплатну псфаду,
Собака погавкавши, щ о д е - іррму лиці, д-огаѓалО'Життя. Щ
С и л у праця 'забрала,,адорр,ндя Сам^' п'овернулася на-'двір^іна
цаі
кільки разів затихла і подалася на д м ^ а с а ' ^ т у ' с
жура з ' ї л а п і ш л о життя ніве.. "``
— . Т а ' ч б г б ви. Я : ж не вмн- цем. О т л і т ќ % .янголятка, як ї м
Д і т и з р а з у л б а г н у л н , щ о тут па друг і двори. А чорна тінь з у - шумну вулицю, в її голові- в с е '
раю. Т я г н у ' щ і . д р к и л ь можу. А (жити в світі. Щ о рона їм дасть, JlUQcb н е д о б р е , коди мама,
ЛИЙНЛАЯ перед` захистом і д о в : к р у ж л я л о .
межи 17-оьз. а 18-ою улмаею
там — всім колись треба виср- к о л и сама гине, в, злиднях.
П о ву.їиці вг'аняли а в т о м о б і 'цілує, хрести'сь і;тікає, ціднялиі І`о^оаго` стояла НЧЯОРУ}'шиОі
NEW YORK. N. Y.
В
Т
И
?
У
. ' ` З'
f
Ігалас і кинулися за мамою, на д и в и л а с я , в. ясні вікна закриті-лі, верхові і піші салдати, р о з Годіпш офісо
А вони ие о д ч у і а л и , не зла— Я хочу д о дому. - `
рано до 8-СІЇ. вечер.
б і л н м и занавісками п о яких, як,украшені пані і чепурні, пани.
'двір. л о тих.важких, як закони дуПСОТІЩНА ТЗДА НА 1 З УКРАЇНИ
^
`
'
"
Телефон
-4-438 LEXIDKTEM '
ї^ищ^.
-г-.-Мамо. Ма-а-мо, — верс По барані м и г а л и тінѓ д и т я ч и х . Н а б л и ж а ю ч и с ь п о тротуару д о
I La Bourdonn.ii . . . . . . . . .
Feb. 8
мок, мріяли п р о т і ѓостанці, щ о
— Д о дому^ д о д о л у
г о л о в о к . Вона чекала немЬаІнеї, вони пильно переходили
^щали у , д в о х .
Р . ь 13
дістануть там у 8АХИСТІ.
хотіив Миколќа.
У (через д о р о г у ' н а другу` сторону'.!
І з , захисту пориДкали др^ті шукала своїх' г о л о в о к .
FEB. а?
. — Щ р - ж б у д е т е в дома сти?) —- Н е сила,; не сила мені ї х д і т и і дивилися На все щ о стаМАЃСЌ ІІ
-На ву.щці б у д р т и х о . Л е г е н ь - Н е с л и квіти, клуночки,' спіши-j
Зііанслиті ві4оліі---ісаС)іин на два
— Я х о ч у д о Петра, —- непе- рикормить, коли-б хоч тим да- л о с я .
кий вітрець тягнув з н а д . Д н і п - } л н п о з д о р б в л я т н ЗНакомих з (
чотири і шіаь люднн — ут.гііваітьпі
ти
раду.
Щ
о
я
одна,
стара
б
е
з
рест.авхГрицькоА л е Мати б ў о а вже ДАЛЕКО на Х-л і шарпав космик сивого во-іН`овим Р о к о м .
}j І вода є К
О
А
Л
№ кабіяі І-дльвв, кім— Т а м і ГлТелхто і . В а с и л ь л о - І ч о л о в і к а , А вони, може най- аугду в у л и ц і ; о д н о ю р у к о ю І.іо.ссхч-`що в и л і з А-НА- кусікн.і'.".`СТАРИЃТЬ-.і злидні пересікали иарі- для і^рців, бара, голярня, отверті накриті поклади, славна фракхнуть а г о л о д у , ч о г о нам до,Д-Уть,собі д о л ю у. Світі
К а - ПТЇНД!.гр.жувала'х^
щех зсу- З ясцогр неба `сирав зрідка ІЙнТку її життя.
цуська кухня, вмію і айво даром
жуть; у аахнетах не приймають
Т
О
Л
,
І муз'ика, танці, Переводиу'лася. і з т о д о р и і доз^олїиЛи ІдрІбонђкнй'сніжок, ніби оскрл-і , Не хватало повітря.
- ) при С
"їїќ наждпабли.
, . — J^p.-ao.MY. Я х о ч у І
Т
И
, пла- б о д у ж е вже б о г а т о дітей
Ісивому в о л о с ю розвіватися
'щ іясних зірок.
, `` І ' І з грудей 'виривалось, г л у х е
Q
I
A
I
B
J
W
3
^
A
X
D
P
E
4
.A
.I
лодннх, т а безпритульних. О твітру,
:
кав Г р и щ л о .
п о м і ж надітаючинн. ЯК, і
А тінь стояла не зицгаючи о-, ридання, хлипання, г о р л о з$ав-І получуеся з SJS- ГмЬ в Гавре і бе-ре пасажирі?
гJо р е Щ о - ж . . О д к р р ю двері L
.
іO
H
O б і д ^
о-іжмнка^.
- і - Д о д о м у . Мене Н
О
Г
И O
V
чий з ясних вікон. А п о т о м у . і л ю в а л б звуки, г р у д и 'бажали' ське Візпокину — б о ж а а о л я
S ^ - реаляні пщопциі швидко, урш и г р а з . вона принала иа коліна'повітря. її г о л о в а опустилася ських І
ЛЯТЬ —
г
о
'^
Ю
С
Н
А Миколќа.
ПО ас}.лдлиі-і
Піднявся рев.
І вона з а т у л и л а лице руками. ІВИСТО стукали о б камінну ну і простягла'сухі руки д о темних на плиту, купа лахміття цотря-І
— Т а тихне, — гукнула мати, J — Миколќа. Т и не з а б у д е ш 'лицю, ніби ридали:
х
тіней.
" і { с а л а с я о д с у д о р о г і в , глухи^І Ш ш ^ З В Г ^
S
T
A
T
E ST.,
N
E
W Y
O
R
K
: С
Ѓ
Ѓ
У II
Щ о я вам дам, — і спустив- ніколи свою маму, — с к а з а л а '
А - а х А-ах.
.--'Д і т и , мої діти. Н е кленіть хлип розносився по вулиці.
— А м ^ с д р а ш н й , — голо
сив Миколќа. Д? t i l І .
—- І я боюся.—плакав'Гриць' КО. ' `
"
;
,;

1

л

1

І