tidak terikat oleh tradisi dan mempunyai ciri-ciri seperti sistematik. Tuhan dan alam Socrates Plato Al-Farabi Descartes Praktikal ‡Berfikir secara bersungguh-sungguh. radikal dan sejagat  sistematik : secara logik dan berurutan  radikal: sehingga ke akarnya dan menyelesaikannya dengan penuh tanggungjawab  sejagat : merangkumi keseluruhannya.Etimologi (Bahasa) ‡Philosophia. tidak terhad . philo : cinta Sophia : pengetahuan ‡Cinta kepada pengetahuan atau hikmah ‡Orang yang cinta kepada pengetahuan : ahli falsafah Terminologi (Istilah) ‡Berkisar kepada elemenelemen seperti manusia.

. retorik. politik dan estatika . logik. ekonomi. alam dan manusia menjadi fokus pendidkan . Al-Farabi : ilmu pengetahuanmengenai alam maujud (fizikal) .Socrates : ilmu pengetahuan yang merangkumi kebenaran. etika. Plato : ilmu pengetahuanlah yang membolehkan seseorang menuju ke arah pencapaian kebenaran semulajadi Descartes : segala pengetahuan di mana Tuhan. Terkandung di dalmnya seperti metafizik.

.Schofield (1972) -satu proses menyoal  Satu sistem idea yang komprehensif mengenai fitrah manusia dan makna realiti di mana kita berada.

perkaitan sebab-akibat Etika dan estetika Ilmu dan kepercayaan Membezakan antara idea sah dan yang mengelirukan .Metafizik Axiologi Epistomologi Logik Spekulatif.

‡ Metafizik ialah mengenai realiti ‡ Mengkaji realiti yg muktamad atau yang terakhir ‡ Jauh melangkau alam fizikal dan kebendaan ‡ Menjawab persoalan-persoalan yang jauh melampaui penyiasatan saintifik .

Apa itu hidup? Apa itu kebebasan manusia? Apa itu alam sejagat? Mempersoalkan perkara seperti mempersoalkan perihalan adanya Tuhan atau tidak seperti ini akan menerima pelbagai jawapan berbeza dari semua ahli metafizik ‡ Rumusan yang dibuat hasil dari pesoalan tersebut biasanya dari sudut pemikiran mazhab falsafah ‡ Persoalan .

Etika applied ethics Kriteria bagi kecantikan dan kesenian.‡ Aksiologi ialah mengenai nilai ‡ Cabang falsafah ini dibahagikan kepada dua iaitu etika & estetika mengkaji tentang nilai-nilai moral dan peraturan kelakuan yang betul 3 bidang iaitu meta ethics.alam sekeliling. normative ethics. dan kehidupan Tertumpu kepada cita rasa dan sentimen Estetika .

‡ Kajian epistemologi mempersoalkan perkara seperti.‡ Epistemologi ialah mengkaji pengetahuan dan perihal mengetahui. . ± ³Apakah sumber pengetahuan ?´ ± ³ Apakah yang dapat diketahui oleh seseorang ?³ ± ³Dan apakah kebenaran?´.

Intuisi Berasaskan pengalaman pancaindera Pandangan pakar bidang berkenaan Logik Wahyu Sumber ilmu Kaedah saintifik .

‡ mengenai keperluan yang betul dan yang boleh dipercayai ‡ Dua jenis logik : Logik induktif Bermula dengan butiran khusus membuat penaakulan terhadap butiran tersebut Membuat kesimpulan umum Logik deduktif Bermula dengan kesimpulan umum Mencari contohcontoh yang relevan Butiran terhasil secara logik .

.

Hassan Langgulung Pendidikan merupakan proses mengubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu. jasmani. akhlak dan tingkah laku.Sekolah dilihat sebagai satu persekitaran khusus yang bersamaan dengan persekitaran soaial. Proses pemindahan berlaku secara: pengajaran. kemanisan dan kepahitan. hati dan rohani. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan. kejahatan. latihan dan indoktrinasi .John Dewey Pendidikan adalah satu proses yang bertujuan untuk mempertingkatkan lagi kedudukan manusia. Yusuf Al-Qardawi Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal.

 Tokoh-tokoh Islam berpendapat : -proses pendidikan merupakan penyatuan semua ilmu pengetahuan di bawah Al-Quran yang menjadi teras pendidikan. Pendidikan memainkan peranan ke arah mewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal. . intelek dan rohani manusia.

Konsep Falsafah Pendidikan Fungsi pendidikan Proses sosialisasi Pembentukan budaya Integrasi sosial Penempatan sosial .

Al-Khindi Ilmu Fizikberasaskan benda Ilmu Matematikilmu hitung + astr n mi Ilmu Ketuhanantidak berkaitan dengan benda sama sekali .

Falsafa t rig ta i s s at ya g a a Al-Farabi Falsafa a ala g ta i s s at ya g s ar s ya iw j ka ala p rb ata .

maka rohnya yang abadi itu akan mengalami seksa dan kesenangan .badan manusia tidak dihidupkan lagi.Ibn Sina (Avicenna) Ilmu wahyu termasuk makhlukmakhluk rohani yang membawa wahyu dan cara bagaimana wahyu disampaikan Ilmu akhirat.

akhlak. dan jasmani secara bersepadu dan seimbang ke arah pembentukan insan soleh yang membawa kebaikan dunia dan akhirat . rohani.Maksud pendidikan menurut perspektif Islam Satu proses secara berterusan memupuk seluruh potensi semulajadi manusia dari segi intelek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful