FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES

HBMT3103: TEACHING MATHEMATICS FOR YEAR FOUR PRIMARY SCHOOL SEMESTER: MEI 2010

NAMA : AZLIN BINTI A.RASHID IC: 771127-01-5468 NO MATRIK: 771127015468002

TUTOR : DR SUHAIDAH BINTI TAHIR OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

1

Alternatif yang berbeza boleh digunakan untuk menyampaikan tajuk pecahan mengikut tahap pencapaian murid yang juga berbeza. tugasan yang disediakan ialah berkaitan dengan tajuk pecahan bagi murid tahun 4 di sekolah rendah. Bukan sahaja murid menghadapi masalah dengan tajuk pecahan. Walaupun terdapat cara yang berbeza-beza tetapi satu sahaja keutamaannya iaitu menukar semua penyebut menjadi sama. Menurut kajian empat daripada lima pelajar menghadapi masalah dalam memahami konsep matematik. Saya telah memilih tajuk ³ Bagaimana menambah pecahan dengan penyebut yang berbeza´ sebagai tugasan kali ini untuk melihat tiga cara penyampaian yang berbeza dan mengkaji persamaan serta perbezaan antara ketiga-tiga aktikel tersebut. tetapi guru juga turut menghadapi masalah dalam menyampaikan dan memberi pemahaman tentang pecahan dalam matematik.Tugasan Matematik HBMT 3103 A) Pengenalan Bagi semester Mei 2010. pecahan adalah satu tajuk yang baru untuk diperkenalkan. Dengan membuat tugasan kali ini. diharap dapat memberikan gambaran kepada guru-guru tentang bagaimana atau apakah pilihan yang ada dan sesuai digunakan untuk menyampaikan pengajaran pecahan dengan berkesan. Terdapat tiga artikel yang berbeza tentang bagaimana menyampaikan tajuk pecahan dengan penyebut yang berbeza. 2 . Bagi murid tahun 4. Kami ditugaskan untuk mengumpul maklumat tentang ³ bagaimana mengajar pecahan dengan penyebut yang berbeza´ atau ³ teach fraction with different denominator´ bagi murid tahun 4.

2010 Martin Bell a) Memperkenalkan tip yang berguna untuk menambah dan menolak pecahan iaitu menggunakan imej dan contohcontoh yang menarik serta menggunakan klu atau kata kunci yang mudah untuk menghilangkan perasaan takut dengan tajuk pecahan. 3/8. dan 2 ringgit tidak boleh ditambah dengan 2 eighth atau sebaliknya. contohnya 2 ringgit tambah 2 ringgit nilainya 4 ringgit. b) Memperkenalkan istilah yang mudah dalam memperkenalkan pecahan selain gambar yang menarik seperti contoh.b) Artikel-artikel pilihan Bil Tajuk artikel Huraian 1 How to teach fractionuseful tips Adding and Subtraction Fraction Teaching Methods. d) Memperkenalkan langkah seterusnya iaitu tambah atau tolak pecahan dengan penyebut yang sama setelah muridmurid betul-betul telah jelas dan faham dengan apakah pecahan. e) Dalam pemperkenalkan konsep tambah atau tolak ini. memperkenalkan 3 ialah pengangka dan 8 ialah penyebut. -Mar 24. guru perlulah menekankan hanya yang sama nilai boleh ditambah terus. c) Guru perlu melukis gambarajah untuk menunjukkan pecahan 3/8 dengan lebih jelas kepada murid. 3 . menyebut dengan menggunkan istilah yang mudah seperti ³ 3 out of 8´ atau ³ 3 eighths´. 2 eights plus 1 eighths equals 3 eighths.

c) Setelah memperolehi penyebut. tukar keseluruhan pecahan. contohnya 1/5 + 2/3. 2 How to add and subtract fraction having different denominators By Ron Auerbach. penyebutnya 5X3= 15. baru menukarkan pengangka yang lama ke baru dengan bertanyakan diri sendiri. g) Contohnya 2/8 + 5/16. b) Menunjukkan kaedah menambah atau menolak pecahan dengan mencari ³common denominator´.f) Pelajar seharusnya akan menjadi lebih berhati-hati dengan apa yang boleh ditambah terus atau tidak boleh. eHow Member a) Memperkenalkan pecahan sebagai terdiri daripada pengangka dan penyebut atau numerator (pengangka) dan denominator(penyebut). apabila dilukis gambarajah didapati pecahan perenambelas adalah dua kali ganda pecahan perlapan iaitu 2/8 sama dengan 4 perenambelas. 1/5=3/15 sama juga dengan 2/3= 2x5/15 Akhirnya semua pecahan ditukar menjadi 3/15+ 10/15 dan ditambah seperti pecahan yang sama penyebut iaitu = 13/15 d) Melalui pembacaan. didapati artikel ini terlalu ringkas 4 . 15 bahagi 5 sama dengan berapa? jawapan 3. contohnya 1/5= ?/15. manakala 5/16 tidak perlu diubah.mendarab dua penyebut terlebih dahulu. dan boleh ditambah terus bersamaan 9 perenambelas. oleh itu pengangka lama 1 X5=5.

e) Gaya penulisan dengan menggunakan saiz tulisan yang halus tidak dapat menarik minat untuk dibaca selain itu cara menambah atau menolak juga tidak pelbagai. 3 Help with fractionDetailed Help For Adding Fractions with different denominator a) Sambungan daripada tajuk pecahan terdahulu bagaimana menambah pecahan dengan penyebut yang sama dan didapati menambah pecahan dengan penyebut yang sama amat mudah untuk diajar kepada murid berbeza dengan menambah atau menolak pecahan dengan penyebut yang berbeza.penyampaian tentang bagaimana menambah atau menolak pecahan dengan peyebut yang sama. f) Guru tidak dapat melihat pilihan-pilihan yang ada dalam menyampaikan tajuk pecahan. b) Terdapat beberapa kaedah menyelesaikan operasi penambahan atau penolakan pecahan dengan penyebut yang berbeza c) Terdapat beberapa asas dalam menyampaikan tajuk pecahan yang berlainan penyebut antaranya The basics (asas) dengan mendarab sesama penyebut Mencari common denominator Mencari hasil darab bagi setiap penyebut d) Cara asas iaitu menekankan empat langkah mudah untuk menambah atau menolak pecahan dengan penyebut berbeza iaitu:-   .

3/6 + 2/6 = ««.1. Langkah kedua pula menulis semula pecahan dengan menggunakan penyebut yang baru. tulis semula jawapan dalam bentuk termudah. Langkah ketiga jalankan operasi tambah 3/6 + 2/6 = (3+2)/6=5/6 4. Untuk menambah penyebut mestilah sama. Tetapi 5/6 sedia dalam bentuk termudah 6 . dengan penyebut yang sama contohnya tambah 1/2 + 1/3 1/2 + 1/3 Darabkan penyebut setiap pecahan 2x3=6 Oleh itu . Langkah terakhir . 3. dengan kata lain tukarkan setiap pecahan menjadi pecahan setara.. 1/2 1/2 adalah sama dengan 3/6 1/6 Dan 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/3 adalah sama dengan 2/6 1/6 1/6 2.

h) Terdapat lagi beberapa cara menambah pada aras pengetahuan yang tinggi untuk disampaikan kepada murid tetapi didapati tidak sesuai untuk murid-murid tahun empat. f) Formula ini didapati lebih mudah dan cepat. g) Menekankan kepentingan penyebut yang sama. Tukarkan dalam bentuk termudah. untuk mencari penyebut yang sama adalah dengan mendarab setiap penyebutnya. guru perlu menekankan kepada murid. Tambahkan pecahan yang baru. 7 .e) Selain daripada contoh asas empat langkah mudah untuk menambah pecahan. 1/3 = 4/12 dan ¼ = 3/12 4. 4/12+ 3/12 = 7/12 5. 7/12 adalah dalam bentuk termudah. istilah Common denominator dan LCD (Least Common Denominator) untuk membina pecahan dengan penyebut yang sama. Darabkan penyebut 3 dan 4 =12 2. Menggunakan formula yang mudah iaitu. Seterusnya darabkan pengangka 1/3 dengan 4 dan pengangka ¼ dengan 1 X 3 3. terdapat juga langkah yang lebih mencabar murid iaitu penguasaan algebra. Contohnya 1/3 + 1/4= Langkahnya : 1.

1/3 1/6 1/6 1/3 adalah sama dengan 2/6 8 .i) Dari pembacaan artikel ini juga saya dapati dapat membantu guru-guru untuk meluaskan lagi ilmu pengetahuan tentang mengajar pecahan selain itu guru-guru juga tidak akan menghadapi masalah untuk menyampaikan tajuk pecahan apabila memahami langkah-langkah dari yang asas ke aras yang tinggi bagaimana menambah pecahan dengan penyebut yang berbeza. j) Menyampaikan langkah-langkah menambah pecahan secara teratur dapat membantu murid selain guru itu sendiri untuk meningkatkan keyakinan diri dalam memahami tajuk pecahan. k) Panduan atau contoh-contoh yang berwarna warni juga teratur dari yang mudah ke susah boleh member pilihan kepada guru-guru untuk memilih langkah-langkah atau cara-cara yang sesuai mengikut aras pencapaian murid supaya murid mengikut kelasnya senang memahami kaedah yang disampaikan oleh guru. l) Penggunaan gambarajah yang sama pada setiap contoh pecahan yang diberi supaya pelajar dapat melihat dengan jelas perbezaan dari segi saiz atau bentuk antara setiap pecahan seperti contoh pada gambarajah pecahan dibawah.

murid yang baru Adding and Subtraction mengenali Fraction Teaching Methods. tetapi artikel ini sendiri tidak menunjukkan gambarajah atau . menekankan kepada guru-guru atau pembaca supaya menggunakan contoh-contoh gambarajah.Artikel ini . menggambarkan pecahan. terlebih dahulu sebelum menambah pecahan yang 9 .Menggunakan menyamakan kaedah penyebut sehingga 16. sedangkan murid tahun baru hendak mempelajari asas pecahan. serta yang menarik yang dapat memudahkan How to teach fractionteknik mengajar pecahan useful tips pada hendak pecahan. artikel ini menggunakan contoh-contoh murid mengikut level dari yang mudah ke susah yang penyebutnya terlalu besar .Menekankan konsep asas pecahan dan ciri-ciri yang ada pada pecahan iaitu pengangka dan (denominator).Menunjukkan cara-cara Tajuk artikel Perbezaan .Menggunakan gambarajah kaedah Bell untuk carta dalam menyampaikan tip-tip untuk mengajar pecahan kepada pembaca.C) Persamaan dan perbezaan setiap artikel yang terpilih Persamaan .Menekankan pemahaman . . kerana murid duit daripada .Artikel ini juga menggalakkan pembaca untuk memasukkan contoh yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid contohnya duit lebih memahami pecahan. -Mar 24.2010 Martin untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap tajuk pecahan.Walaubagaimanapun. (numerator) penyebut .

berbeza penyebut.Menukar hasil jawapan pecahan Penggunaan gambarajah.Menjelaskan langkah demi How to add and subtract langkah meningkatkan untuk fraction having different lagi denominators Mencari penyebut yang sama dengan mendarabkan 2 penyebut yang berbeza diikuti dengan mencari semula hasil bahagi setiap mendarap penyebut semula sebelum dengan kefahaman murid tentang By Ron Auerbach. . eHow pecahan Member pengangka yang terdahulu. Guru perlu menyesuaikan strategi kaedah atau mengikut berlainan penyebut. penyebut kepada penyebut yang sama sebelum saya sebagai pembaca . .Mementingkan penukaran different denominator. . terhadap tajuk disampaikan menarik. ini . menambah atau menolak mengajar kesesuaian.Mementingkan penyelesaian harian menyampaikan pecahan masalah dalam tajuk untuk Terdapat berbagai pilihan kepada bentuk termudah jika perlu. langkah yang boleh disesuaikan mengikut aras pencapaian murid supaya pembelajaran dengan dapat lebih meningkatkan kefahaman murid pecahan. yang berwarna amat menarik sekali dan senang untuk difahami.Memberikan beberapa didapati memeningkan kepala kaedah atau lebih dari satu cara untuk menambah atau menolak pecahan yang Help with fractionDetailed Help For Adding Fractions with . 10 .Tidak semua contoh yang ditunjukkan sesuai untuk diajar kepada murid tahun 4 kerana menggunakan kaedah pada aras tinggi atau sesuai untuk murid peringkat menengah.

11 . Selain daripada gambar atau contoh untuk mengajar pecahan. Walaubagaimana pun. Langkah demi langkah menyelesaikan operasi tambah atau tolak pecahan ini. penyampaian tajuk pecahan. terpulang kepada guru atau pembaca untuk memilih kaedah mengajar yang sesuai dengan aras pengetahuan murid. yang sebelum ini didapati begitu membosankan. saya lebih senang untuk memahami artikel ³Help with fractionDetailed Help For Adding Fractions with different denominator´. pengenalan konsep perlulah diperkenalkan pada peringkat awal untuk mengelakkan silap faham tentang konsep asas pecahan. Penglibatan murid secara terus adalah lebih efektif selain dari mendengar atau melihat sahaja. saya mendapati kesemua teknik dan kaedah yang digunakan amat sesuai untuk mengajar tajuk pecahan ± menambah atau menolak pecahan dengan penyebut berbeza. Selain itu penggunaan penyebut mestilah kurang daripada 10 supaya penyampaian ilmu tentang pecahan lebih berkesan. dapat juga meningkatkan keyakinan pelajar untuk memahami konsep pecahan. perlulah dimulakan daripada yang mudah ke susah dengan memecahkan langkah-langkah secara terperinci untuk memastikan murid betul-betul faham. Bagi murid tahun empat. Penggunaan gambar rajah serta contoh-contoh yang sesuai dan tepat memang dapat menarik minat murid untuk mengikuti pembelajaran terutama tajuk pecahan. penggunaan bahan maujud juga dapat meningkatkan lagi kefahaman murid.d) Ulasan Berdasarkan dapatan daripada ketiga-tiga artikel yang terpilih. Penggunaan kaedah langkah demi langkah amatlah bersesuaian untuk menyampaikan tajuk pecahan. Antara ketiga-tiga artikel ini. keupayaan murid untuk mengingat didapati lebih efektif dan berkekalan berbanding kaedah ³chalk and talk´ yang sekian lama digunakan disekolah.

guru juga perlulah mengaitkan pecahan dengan kehidupan seharian murid.Guru-guru juga perlulah mengambil sedikit masa. 12 . jangan terburu-buru untuk memberikan kefahaman berkaitan pecahan. Kesimpulannya. pecahan melibatkan wang RM 100 atau lain-lain. seperti penggunaan kek pada sambutan harijadi. Walau bagaimana pun penguasaan sifir adalah sangat penting dalam menguasai konsep pecahan. ³melentur buluh biarlah dari rebungnya´ murid-murid perlu didedahkan dengan pengetahuan yang jelas tentang pecahan kerana jika dari asas tahun 4. Selain dari itu. Penggunaan masalah ±masalah harian dapat meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap pecahan. mereka lemah. untuk menyampaikan ilmu terutama tentang menyampaikan tajuk pecahan dengan lebih berkesan guru-guru perlulah sentiasa membuat banyak pembacaan dan kajian samaada melalui internet atau pembacaan buku-buku diperpustakaan. Dengan banyak membaca kita akan dapat membuka minda dan ilmu akan dapat disampaikan dengan lebih berkesan kepada muridmurid. dan kita juga perlu ingat. maka sampai ke tahun 6 pun mereka akan kabur tentang pecahan dan mungkin tidak dapat mengaplikasikan dalam kehidupan harian mereka.

.com/adding-fractions-different-denominators www. 2. V. Mohd Khairuddin Bin Yahya. M.math. How to add and subtract fractions having different denominators. (2004).ehow. Chong Liep Kiong. R.html www.com ¾ Education ¾ K-12 ¾ K-12 Basics www. (2010). Bell.html 13 . A. Teaching Mathematics For Year Three Primary School. M. Skip. (2003). Ron Auerbach. Help with Fraction. e. How to teach Fraction-. www. Detailed help For Adding Fractions With Different Denominators . Useful tips adding and subtracting fraction teaching methods .References Akers. M.com/.com/school/subject1/lessons/S1U4L3GL. (2009)./adding-fractions-with-different-denominators. (2008). Selangor Darul Ehsan.buzzle. 12. Open University Malaysia. 3. Mathematics Year Four..helpwithfractions.