K P

А Ї Н С Ь К И Й У Д Н І З В І І И І Ќ

U K R A I N I A N

. і У - W O J P F H О Г Г Д Н З Л П О М О Г О А О І 0л^-.тШАЗЛЩІ ^ Л І Н С І - т г О в І

" - м . ю ч 4
ДОІСДО

СОЮЗ В ад-ЧЕНИХ ‚Дс^ЖАВЛХ А М ^ И І І И

ѓѓА

` ` г ; ^ ' ^

'Jjj^Ktl

ГРИ ЦЕНПі

Б Б ^

'`

Р Ш XXJXL

" Б . ......

'

Чнслом7.

Н Ю И О Р К , 24. квітня. -^,jpjрезидент Г а р д и н ѓ виступив нині
перед к.тюбом преси з важною п о л і т и ч н о ю заявою п р о с в о ю
заграничну п о д і т и ќ ў .
В сій п р о м о в і він заявився з а прнступденнем Америки д о
світового суду, зстргацізовачідое прн Л і з і Народів,

підносячи

його вагу ДЛЯ усталення мнрд в світі. Він. заявився за

таким

прнсгуплеюіем б е з з а с т е р е ж е н у надіть х о ч б и републ..і.ь^н4:ьддл
партія Сѓайўда проти с ь о г о . Зате немеиче виразно заяіщвся він
гдкож проти приступлеиня д о Л і г и Народів, і ручне, шо поки
він президентом, А м е р и к а не ввійде д о Л і ѓ н й Ѓ п е р е д н и м н дверми, ні через хороми, Н І через пивницю. Він підчеркнув, що, не
вважає справи с в і т о в о г о . с у д у н а й в а ж н і й щ о ю справою амери(

В своїй п р о м о в і п о р у ш и в він ќромі сього кілька д р у г и х п и -

В А Ш І Н Г Т О Н , 24. квітня. — Президент

Гардинѓ,

НІМЦЯ

Ч Е Р В Н Я

Ш И Х

І М А Л О Л І Т Н І Х

ГОДУ

І П Р И Є Д Н А Й Т Е

гань; межи инчим згадав наладжуючіся відносини з М е к с и к о м .

У Р Я Д Н И К И

ПРЕЗИДЕНТ ЩЕ ДАЛІ ОБМЕЖУЄ тшт тж

.

, б б , , : ,

Р О Ї . , XXJLL

В

У К Р А Ш С Ь Ќ А Г О

С. Р . П Р И В М А Є

У. Н . С О Ю З

Н О В И Х

АГ.

Ч Л Е Н І В ,

ВІДДІЛІВ

І

СТАР-

Т А Ч Л Е Н К И Н І ,

ТИСЯЧІ

Н О В И Х

В И К О Р И С Т А Й Т Е

Ч Л Е Н І В

І

С Ю

Н А -

Ч Л Е Н К И Н Ь

Д О

І Ш І В Т А В Т С ,

Щ О

З Р Ю Т

ЕН!,В

І

Ч И С Е Д Ь Н О Ї

Ч Л Е Н К И Н Ь

С И Л И

І

М А Й Н А

У К Р А Ї Н С Ь К О Г О

У . Н , С О Ю З А СЕ:

Н А Р О Д Н О Г О

СОЮЗА!

У

сими

Вашіш'тоні
днями

в і д б у в а є т ь с я ' ' В морськші залив цс-до Г е м - ' М и л с р . опікун чужинецького

зїзд

американ-'‚той Ровдс впав віііековщі літак, д о б р а , даавляє,

то

ііредставииками З л у ч е н и х Д е р ж а в на переговорах з мекснкаи-

и е т о м їх нарад є ‚іитаннє р о з -

внутріиіних справ,

уряду З л у ч е н и м и Державами.

вою.

М Е К С И К О , 24. квітня, — Мексиканський президент О б р е -

аиринуло

ЗАРШЯАДЕРЕНСЬКІІГОНА
в 1924. році
МУЗИЦІ ЛІПШІ ЯК НА ПОЛІТИЦ
І

теж і ш -

танне, через щ о ріжні л ю д и ма-

ними Д е р ж а в а м и : Рамона Р о с а , с в о г о приятеля, та Ферианда

ігахил д о наукових р о з с л і -

державних

1

чених' Держав при сліду
виборах, ш о мають відбутися

Межи инчцми побічними

питаинями

і оп іменував представника Мексика д л я п е р е г о в о р і в з і З л у ч е -

Як

о б ч и с л я ю т ь знатоки

зичних

дів. І Ц о б и розсдіднти се питать

зелізииць.

підприємств,

ський, відсмий

не, учасщіки зїзду рішили з и і -

УМІННЯ і згоди

БЕРЛІН, 24. квінто. — Џ тудешиіх ідолітачщи кругах заявляють, шо німчпьке підзвительство заявило свого згоду д о
у г о д и з Ф р а н ц і є ю і г о т о в е ше ири кінці сього тижня прнвсел ю д н о заявити, Цій годиться заплатити аліянтам ЗО біліонів
з о л о т и х марок „ в о є н н о г о відшкодовання".
Німецькі демократи і СОЦІАЛІСТИ щ е навіть б і л ь ш е уступчиві, б о домагаються від правительства Купа, шоби воно за
о с н о в у у г о д и п о д а л о суму 36 б і л і о н і в золотих марок „нідшко-е
довання".
Я к щ о п р и й ш л о б и д о з г о д и у справі висоти

відщкодвван-

ня, так щ е останеться справа опорежиенмя Поруря з фрапдовання" д л я Франції. Одначе тут імовірно нолагода о д н о г о
питання п о л а г о д и т ь друге. Я к щ о Н і м ц і дадуть з а б е з я е к у силафраиціі окремий

мировий д о г о в і р , на основі я к о г о о б і держави

взаїмний

зобовяжуться

ЄлГдіг, щ о б и відкрнтп,

Н Ю И О Р К , 25. кнДтнть — Р о б і т н и ч а юнщ „ П р о м и с л о в і р о бітннки Світа" ( А й . Д а б л ю . Д а б л ю . ) зарядила страйк моряків.
Страйк почався о півночі'.

з

не м о ж е о б х о п и т и

ЇЯЙХЕТЯ

польський му-

дррожщі.к

ВЕРЕД БШИМ ДОМОМ

поклав

йому

0

-

ДВІ ЗЕПІЗНИЧІ ЮНІЇ ДОМАГАЮТЬСЯ ПІДВИШКИ ЗАПЛАТИ

,

л

е ж

н

т

т

я

П о б о

ю

w

предложила 3e.aJ3HH'UJ. Р о б і т н и ч і й Р а д і Злуч. Д е р ж а в п р о з ь б у .Хуана Ігнасія з иўмеіо в серци.
робітників внесло д о ціддавався. „ Я б о ю с я напитку
І М о т о р о в а л о д к а їхала водрю д
Рсбїтничої
Р а д и б і л и х більше- як у с ь о г о о р у д р ав
в' Ш і к а г о
М а т а б е л ь . Н е жадайте від
1921. року. Домаганне відноситься д о робітників 28 зелізииць без цроводу керманича. В и о - . .
т о кищеиі найдено 681 д о л а р і в
иідацщку робітничої
е . б о я ніколи навіть цаііта обиимае 175,000 душ.
j
годину'. ' и ш о ї фірточки
ие о т в о р ю
Подібне домаганне п р е д л о ж и л а теж юнія зелізничих екс- г о т і в к о ю . П о л і ц і я припускає. '
пресмеиів; вона жадає підвишки в сумі 10 центів иа годину. Д о - щ о се щ е одна жертва пачкарів,
1 1 FCIFITFL К И І І Й Р Т Н І №
(аііґлійському
журналістовн.
горівки, л ю т и х за зраду свої
маганне відноситься д о 70,000 американських екрпресментв. ,
ОП І И П Й Ї У А Й Ї ^ И Ш - І Л
алького.-цо". заявив він
тайн.
ПРАЛЕНЬ?
Р
англійському журиалістови.
Міський уряд в Н ю И о р к у Н а й б і л ь ш у б о р о т ь б у звів коОбцнсляє, щ о за послідний р ж ' Р ^ ь Кѓама а^ „ Ч а р т е р е д КомпаВ А Ш І Н Г Т О Н , 24. jKjiiTHu, — Спеціальний комітет товариFLPPPFL Ш Г І Ш Ш Ш Г І В
і о і в о р с н о в однім Н ю И о р к у
- Т о д і ш н я брнтійська полі
ства властителів к о п а л е н ь м я г к о г о в у г л я предложив слідчій
11,500 нових китайських прач- тика хотіла частину .краю Гдечувутлевій комісії, покликаній д о життя федеральним урядом,
карень. Всі вони ведуть на М О Ч А Р А прилучити д о Кщілетьдської
довший реферат, звернений проти майнерської юніц в якім заВелика лава присяжних с у д - `
^ д . _
. ^
_
крльонії. а решту віддати ддя
кидається майнерськіи юнії. Що вона є воєнною організацією,
К о м п а н и " . Кѓама ї'ї чути не хояка, аби З Л В И И Т И „отверту шапу", не повагається внк.лнкатн І дів. р о з с л і д ж у ю ч а грошеву г о
п

р

е

с

о

в

н

y

n

p

з

o

а

t

c

п

i

e

b

л

а

H

H

6

v

т

и

X

Є

Ж

ж

0

я

м е Ц

0

1

0

u

e

H

T

B

н

а

И Є

а

НАПАДИ 8ЛАСТИТЕШ КОПАЛЕНЬ НА МАЙОРСЬКУ ЩЩ

з

СЛІДСТВО І

1 1 , 1

w

д

а

ц

й

т j в ц ь о г о . І таки сталося п о йо-

'сподарќў в і д о м о г о прогибіцій-

другими

нрго д г і т а т р р а

способами.

Агідерсона, ис.

М

Н

І

Ш

І

Ш

го волі. В д а л о с я ќомў з д о б у т и

А

від И о с и ф а Ч е м б е р л е д а аапев

видала проти нього ніякого о б UWPEAAA.

К У - Ш К С - К І Т Ш

На ИННІОМУ Місци помііцує`мо

Че#іез те стевтовнй

нсння. иѓо з е м л і Його народа ні-

FFIS.SBSSS^^
ЛЕНСМтНГ, Ммшнген. 24. квітня.—Посольська палата стей- ‚ І Т Е Р А Т О Р з б и р а є т ь с я ЗІБРА76 ГОЛОСАМИ проти 2 дої№ть іти ше одну' велику л а в т т а . я т streej. New York city. Ми радо К о . " , ш о й о г о нарід задержить
СВОЮ рідн'у ф о р - П - П Р А В Л ' н і н я т а
звернений претИ Ку-Клакс-Клена. Сей закон карає високими ка- W T F T ^
(uW.D. є се гўнанні змагаиия^я.ммні щ о а л ь к о г о л ь у . краю Бечуана
рами л ю д и й , ш о псшажуться носити маску на публичннх місцях.
‚драоїлнся похдалн ВІЛ ооіатьдл ав-.
Сенат ѓде не голосував вад сим проектом.
торнтетпнх сторін.
ЖИХ 1 ДЛЯ біЛИХ.
ІІозавк здороаіс се наш найДільІГЖІЛЬХИ В У Г Л Я Е.
Іпмй ска-Є, тонуоомино його берсгічяся- ЗдснювиЯ рсдаум скаже кождоІму,
котрий
потребуй
ўслуги
МеіЬсдІ
ВА
ПОРЎИВ?
‚ Д Р И Ж
О У Г Б А Ш , Н Ю Й Р Р Т Ь 24. квітнть —Д;тейтова АСЕМБДІ рішила
'Сепієѓ, пійТіі там сейчас і покористуВ'-ааизку з атьиітурою, яку
нині відкликати стейтооІ „ щ і т прй-и fenny", щ о б у д м л ДЦІСЮльКІСта.УГЛЯ а и д о и у т о г о йтися ЎСЛУГОЮ та ШИТОЙЛІО ifcy вона
!

РЕАКЦІѓЇ ІІРОТЯ ВОЕЙИШ РЕАКЩЇ

течіть їх голввннм

повалеяря „бунтівничих законів" причинились демо-

крати на спідку а кількома републикадцямть

АЛІЯНТИ ЩЕ НЕ УСТУПЛЯТЬСЯ ЗШД ф№Ю
Л О З А Н Н А , ІДаайцарія, 2 5 . квітня. — А л і я н т и повідомили

мн не ратифікують ( п о т в е р д я т ь ) пар.тя.менти Англії, Франції
й Італії.

ФРАНЦУЗИ ШОРОНЯТЬ ВІД ІРЛВНДСЬКИХ САШСТШНИКІВ
П А Р И Ж , 26. квітня. — В одній з тутешніх церков відбуЛОСЬ б о г о с л у ж е н и є за с в о б о д у Ірляндії.
Француські урядовці відсунулись від т о г о торжествть ш о б
не инкликатн ворржнечі з А ц ґ л і є ю е .

КАТОЛИКИ ПОКИДАЮТЬ КАБІНЕТ МУССОШЙШ
РИМ,

столиця Італії, 23. квітня. — Ч о т и р о х католицьких

члеців міЩстерськ.са-о іьабінвту Муссрдінія п о к и н у л о .свої уряди.
Причиною с ь о г о иепорозуміннє між прааитедьством І нар о д н ь о ю ( к а т о л и ц ь к о ю ) партією.

ПРИ ВИБОРАХ ДО ПАРЛАМЕНТУ В

1 ,
3

Ш№іШ№к

mmjammum ^

С О Ф І Я , столиця Ііолгарії, 24. ияіттьч. -еѓ ПрИ ЄИбор.ать а о
б о л г а р с ь к о г о парляментў ' с о б р а н н я ) добідаала озрііялремієра С т а м б у л і й с ь к о г о , яка осягнула б і л ь ш е як дві третіщн г о лоеів.
Се селянська радикальна партія. Вона безперечно схоче
використати свою п о б і д у і б у д е старатись перевести важні р е форми в парлямеиті.
Вижидають, шо партія Стамбудійського схоче игрталсти
зміну коиституції Бсиичщії, в сьому наорамі, шоби іихнзилдч еелянству б і л ь ш і привилеї, а рівночасно обмежити владу ідомуія.
КраЩи радикали надіть говорять яро скасованне к о р о л і в ства в Бодгддії, а іадекнмѓ републики.
- . - - З дотаіварішмінаго вмсаіду виходить, вдо
комуністичиі парти здобули невелике число ивсольськнк мвмантів.

ЬуџжулШ А

СПІВПРАЦЯ І ВЗАЇМНА ПОМІЧ ЗЛОДІЇВ І Р Ш Ш А К
Ь Е Р Л а н , 24. ігтгітнні..— В оставвміх часах тут иироз більиіе
шириться злодійство і розбишацтво.
"Ао.якоі.степени сс р р з б и щ а ц т а о тут,розвинулось, с`тЛд-

тової легіслятурн приняла нині

а в т о і и і м б у в в і д о м и й д о к р і р я е р ЛООК.

мирової конференції свого ‚„амбасадора" з Риму, стол. Італії,
М . В о р о в с ь к о г о , котрий там буде яко неурядовий приглядач.

х

е я і : п і и І І 0 Ї

3

франиуськрї д е л е г а ц і ї б л н з к о - с х і д н о ї конференції заявляють,

ф о р під с в о є ю контродею, поки м и р о в о г о д о г о в о р у з аліяита-

ЖАДАЮТЬ ПІДВИШКИ

в підвишиу ї х заплати д о висоти, на якій вона стояла 1. липня

'ца г о л о в у щ е як х.'іоіщеви аж

ц

Г

Ш

турецьку д е л е г а ц і ю , щ о вони так д о в г о б у д у т ь держати Бос-

ГАВІІІ ВО^ИИІЮ
Ідо смерти. б у в Кѓ`ама..втайовннД е л е г а ц і я товариства
вете-J
І ЙЃТИ 0ПОПЦІ4"
'ком.
Д е с п о т и ч н о панував
у
jTepaniB
світоа.ої
ВІЙНИ
почала
С
л
і
д
с
т
в
о , переведене в схтд- ш и р о к о м у краю Бечуана, щ о
М о р я к и домагаються підпишќи місячної заплати а 20 д о вязниці розтягаєті,ся від аодоцадів Віклярів, заплати 60 центів на годину за перероб, 8-го динного р о - Іпикетуаати Ььднй Д і м , резн- ній ценсилвеиійській
начальника торії д о Лніфецінг. Одинокнм
б о ч о г о дня та 44-годинного тижня. Юнія вислала товариству денцію З л у ч е н и х Держав у Ва-"після уступлеігня
корабельних властителів свої домагання, аде товариство не від- щііиттоні, щ р б и зверггупі п у б - вязниці. викрило, щ о банда не- стрем.ділннм й о г о життя б у л о :
п о в і л о . Юнія сподіється, щ о з моряками б у д у т ь теж странку- ІДИЧИЎ оиіи-ію на політичннх безпечних вязішків. котрі теіщ- д о б р о власного народа. Т о м у
' вати портові робітники ( „ л о и г ш о р м е н н " ) . Юнії, щ о стоять Іцнзиіть щ о й досі перебуваючих розуаади вяаішцю, так вязииків
;як і сторожів, находилися велиР в а в забобо
в звязку з Американською ф е д е р а ц і є ю Драпі, темж п р е д л о - і в амернкансьних тюрмах.
ни й чари. Як міг,.виступав таІкі припаси ножів, пилок та дру- кож проти імііерЩдіаму б і л и х .
жнли властителям кораблів свої домагання, а л е вони не рішили
В МІСЦІЃ, не горів від иайдаввиходити на страйк.
ОЛГЬВУТНАІААДО ОЯНШКШ
" ^ Р ^ "
також велика
нійших часів о г о н ь чарівників,
И Т Я Д І Л П П І . ИПІЛГТП
'сќількісѓь наркотиків.
(побудував
христіянську церІЏ ріці Гудсоці недалеко, в і д !
кву. П о г о б о р о т ь б а з а л ь к о г о 14-о
і'
вулиці
в
Н
ю
Гдорку
наді-І
Ш І К А Г О , Илинойс, 24. квітня. — Юнія робітннкш, занятих
ч
' . і и м о м мрнве-ga д о конфлікту з
72,000 зелізничих екс- білими тоѓрговцями. Т а він не
при удержанню зелізничих д о р і г та в зелізничих варстатах, д е п о у о т р р с л у додку, а в тшг
О

Ш

руку

,

І

реччшіи з американським синдикатом адмірала Честера.

почалася

ській політ`иці.

більше як 30,000 р о б і т н и к і в , б о б і л ь ш е нема в цілім нюйор-

Н Е Д Ш Ш Ї Ь

ДЛЯ АМЕРИКАНСЬКИХ КАПІТАЛІСТІВ
Л О З А Н Н А , Швайцарія. 24. квітня. — В кругах тутешньої

СМЕРТЬ ПІВДЕННО-АФРИКАН- БОЛЬШЕВИКИ ПОСИЛАЮТЬ ДО ЛОЗАННИ ВОРОВСЬКОГО
. Б Е Р Л І Н , 24. квітцяч — Московське б о л ь ш е в и ц ь к е правиСЬКОГО КОРОЛЯ
тельство вишле д о Лозанни, у Швайцарії, на час б л и з к о - с х і д н о ї

Падерев-

яких

ПІСЛЯ заяви ќунії, ч и с л о страйкарів винесе 80,000; к о р а б е л ь -

була би покінчена б о р о т ь б а в Західній Евоопі.

Ф Р И Щ Щ

щ о Франція не має наміру п о б о р ю в а т и економічної у м о в и Т у -

цааочат- ' В південній Африці, ц, краю
ку падолиста 192^. року, по- Бечуана помер у 95-ому році
ттад пів міліона д о л я р і в на чн- життя к о р о л ь іігама п і с л н 50-причин вони самі л ю б у ю т ь с я в
істо. В той спосіб відбив він со- дітиого володіння. Від дня, як
н а у к о в и х розсдідах.
бі те, щ о б у в втратив на по.іь- Д а в и д Л і н к о л ь н (славний и о -

ВЕЛИКИЙ СТРАЙК МОРЯКІВ,

туру- котра

над с о б о ю самими ріжні р о з -

Сим

му-

зик, заробіів за свою музичну

рити свої г о л о в и та перевести

До

-

ДОШВШГІ

пі`езидеит

ським у р я д о м О б р е г о и а , іцо. мають довести д о визнання с ь о г о

сности звернені проти ріжних радика.ДЬИИХ

І

не іти проти с е б е війною б е з з г о д и других аліянтських дер-

ських природників, злучених в.в котрому ї х а л о двох війскових Гардицг не найде собі в р е л у б Американську Національну
летунів. О б а подорожні ногибб.диканській
партії
контраканкадемію Наук. Г о л о в н и м предмісци.
'
і
:дидата на уряд президента Злу-

ІТРОТЯ

-

нринялис-ь за посередника, т о , як запевняють заграннчні
І ЩЕ ОДНА СМЕРТЬ ЛЕТУНШ КАНДИДАТ БЕЗ КОНКУРЕНТА?ви
політики, Франція не б у д е отягатись із устуялеинем і з П о р у р я .

ПОЧИНАЮТЬ ШД СЕБЕ

ДЕЛЄГАТИ НА ПЕРЕГОВОТИ АМЕРИКИ З МЕКСИКОМ ,

Ш О Д И

... . Л

К е л н б о б і держави підписали такий д о г о в і р і інші держа-

В А Ш І Н Г Т О Н , 24. к в і т н я . — Президент Ниегдував Чарлса Бі-

страйк та закояочувати п р о м и с л о в и й 'МИР асякимн

жав і Америки. Сей д о г о в і р обовязував 6м на протяг ЗО л і т .

чсра Вореиа, б у в ш о г о американського амбасадора в ЯпанГ, та

ськім порті.

і ..`ДІ

ти, так Французи заберуть своє війско з Руріцнни.

С О Ю З А.

ватн ніякої з б р у ї нікому, х т о може продати її ч у ж и м державам.

ні підприємці, однак, кажуть, ш о страйк

fan - . і ^ У .

АР-иоу Сіђѓ, В J , , -ГЬМТОФЦУ, APRIL 26, 1 0 2 3 ,

нам, з р о б ц в щ е д а л ь ш и й крок, видаючи нині врикоз и е прода-

і оисалєса P e a , п р а в н о г о дорадника мексиканських

-

Німці, як кажуть, преддвжать

котрий

амернкан-

ські гармати та взагалі всякий воєнний матеріал чужим держа-

Джана Барѓона Пейна, б у в ш о г о секретаря

^

цуськнх війск, а також забезпечення сплати воєнного відшцо-

Ч Л Е Н И

З А С Е Й Ч А С

P A T J , B

.

V .

Б Е З В О Т У І Ш О Г О .

Н А Р О Д Н О Г О

0-міАЯ О Ѓ Т И їїіть.ТЩТЗЗ НАТГОЯДХ A S S O C U T I O I , І.ЕА7

ТЕ
НОВИХ ЧЛЕНІВ ІЧЛЕНКИИЬ ДО
У. R СОЮЗА
ДО

канської п о л і т и к и в т е п е р і ш н ю хвилк).

кілька .місяців тому назад з а б о р о н и в б у в п р о д а в а і и

і

. . ' ‚ V ' Б " .7

Джерзи Ситі, Н . Д ж „ четнер, 26. квітня, 1923.

ВАЖКА ЗАЯВА ГАРДИНЃА ПРО
ЗАГРАНИЧНУ Н О Я Ш У

.

"

ЦАРОЩйП

`^%2`гіс%%ї-

щлсьнощ-

ЧІІТД, хака,додіть Д о Оідиого ggpjag.grо усцінадгця .#буаяміь рівночасно дві зоодіаішіі аагагн. В^нмламтЦ меті анна вомть.скор о рсцдозумілись 4 ногоднаись раоувати спільнктьн .сіиами

і

краденим діднтись па палавшіў. Так і ста,юсть ^Воин заирали
самих доррсоцінностин

вартостн 15 мідіонів ийне-и.кмх марои

і п о д і л и л и с ь по половині, почім у згоді р о з і й ш л и с ь зодрврлені домів.

J.

Щойно пізнійше сю п о д і ю викрила поліЩя, яка повіло
мила п р о неї, ширшу п у б л и к у через тутешню` пресу.

БОРОТЬБА З ПОВСТАНЦЯМИ В ТРШШІІ

досі в ўѓлівій р е н с ь н о - в е с Г - ` , ^ ^ ^ F !
E-uwwcaaa в
соймі
фальській ОБЛАСТИ
ЧНИДСить З Х Н Г ^ і о .іюлй д-тл ї - -.^сного д р о м о а а посла Луциевнча, преД
Р И М , 23. квітня. — Італійське війско побило ватагу f ВНШГменше-більше три м і л і я р і и
" ^ ь с ь ќ о г о с о й м у затѓма-' -сіа,аажожк^.но^
в-Тімцигуіі ( в Африці) і волон.я.ар його
{ { О Д Н А тодаа -800 к и ь о х р а м і в . ь И З ^ ^ о ^ і і п і .юм так низькі, шо ється СПРАВОЮ у т а о р е н н я т зв. та забрало иілу Його голавиу кватиру.
Та,іЖ4а^МЕТРІА.углибіщуа^
М А Щ . И А - і К о г ^ о Г , ЯКА
Сінуссі був проголосив себе еміром Тріполю і
V

A

W.ffi^l^?%%$X'tlt

з

и

д

і

я

і

З Шт%ИУЗБИНОЬКУ

Ш У И Ю М У

К І Ш Ю Ю

`

НЮ ИОР4Ч, 24. квітня. — Нині гірдставдецо П Е Р Р Д С У А ^ ЛЮ-

іжжі'76шймтџгйв

^ ^ ^

Z ^ i i

е ЩЕ
wyn x Ь має за завдання вдішдувати з
v
M
' у г л я , н р н д а - м о г о для, е с п л ь р - 1 ^ ; А м н ^
^ G J ^ ^
^
^
атаціі. К о л н ж копати б и ш т в ^ И ^ ^ А Д І % Ь К ошат які аі.-Л№Добаються патьрвн. МАРШАД'глибше щ р ' г г о т ь с ь о г о д ^
Та ‚ С т р а ж " м д е стьдадд-,
t

Н

0

Л

О

С

Я

І

В

M

H

K

A

W

W

К

3

лий, р^ЖАДОВАИВХ за ещмднчтьву агітаиію серед амердтоаии-ькнх
робітників в ціли заманений їх на ТАК звану АВАДНОМУУ САВЕТську гтро-іислолу ќрльрнію. Всі обжт^ютннмі ААВВІИТЬ нтю нвин
не по$уџџкау# до вини. Всі вони ноходагться на велі зр заиорукою. Т р о х д р у г и х ШЕ МЕ найдено,

рійну Італії.
В битві італійці стратили 4 убитих і мали 26 p

І

'ст.ші технікн б у д о б . ^ Ж Е К О Ч В ^ ^
Іномічно, т е ця с к і л ь ю х т ь л у г л я
зра.аге-доШь.іл

^

І О о с і б , умутьдурліищикі
НІ4с^сит..шіу А спеціяльии-

Т^"ь^^^^^Унлиспткшішн.

ІЇШІ№ШШШШ.ШШ
МСгкСКВА, 26. квітня. — і з Сибірі и.ввідоилятть,

щ о на

Арктику (кругом яітьнімного бігуна) оонстав сильний трус ѓта
сўиві і водах.

Ч. Ь7.

С В О Б О Д А , ЧЕТВЕР, 26-ГО КВІТНЯ, 1923.

"SVOBODA'J ! ( Ш В Д У )

'вої Конференції повідомленне, }Франція допустила д о т о г о ,
'.яке поклнкуеться на повідом-.щоби Рада Амбасадорів принн'леннє з попереднього дня і за-,{ла в галицькій справі рішеннє,
значуе, щ о з о г л я д у на те, щ о ' н е к о р и с н е д л я П о л ь щ і .
на Конференції в підкомісії д л я
В таких відносинах за най(Від власного кореспондента). '
польських справ, на яку запро більший наш успіх треба б и бу^
в
І
‚шува.то те попереднє повідом- л о вважати, як би Рада Амба
Entered aa Second CTaaa Mail Matter at the Post Office of Jaraay
прошенне на засіданне для під-Іленнє, б у д е обговорюватися га садорів рішеннє відложила.
City, N.J. on March 80,1911, under the Act of March 8,1876.
писання перемиря.
Ілицька справа, проситься укра
Вісти, щ о приходили з Пари
Acceptance for mailing at special rate of postage provided, for in Section
В Парижі весною 1919 р.
делегацію
прислати жа д о преси, також не віщували
Одначе замість с ь о г о — з М н - "їиську
1108 of tba Act of October 8, 1917, authorized JolyTn, 1913
представників, „уроджених і о нічого д о б р о г о . В и х о д и л о з
рової
Конференції
прийшли
ві„Міжсоюзна
Комісія
для
затеРЕДПЛАТА.
SUBSCRIPTION RATES:
домости,
щ
о
Поляки
відмовиСІЛИХ
в
Галичині".
них,ўщо
Рада Амбасадорів заќлючений перемиря між ПольThree centa the copy.
Поодиноке ji
Се повідомленнє викликало твердить рижську лінію як схіyear
Є 7.00
щею
й У к р а ї н о ю " під прово- лнся підписати перемире, а з
6 3.76
д о м генерала Боти, нредставни- краю прийшла відомість про в делегації велике замішаннє, дну границю П о л ь щ і , значить,
6 2.00
6 2.00 На три місяці
‚бо т о г о попереднього повідом- Галичину віддасть П о л ь щ і .
ка південно-африканської Р е - нову польську офензиву.
В Джерзи Ситі і заграницею.
. _n ond Jersey City Kates.
Ся нова польська офензива Ілення, ,на яке воно покликалоПриїхавши 12. марта д о Ві810.00 иубликн в бритійській делега так ярко характеризує поль- ся, Сидоренко зовсім не дістав.
One year
110.00 На рік
(дня, почув я в кругах галицьSix montha
6 5.00 На пів року
6 5.00 ції (звідси коротка назва-комі
Three montha
...
I 2.75'На три місаці
6 2-75 (ія Б о т и ) веде переговори з де- ську безсоромність, щ о треба Замішаннє б у л о подвійне: по к о г о правительства, щ о справа
перше, де м о г л о подітися те постоїть так з л е , я к видається
дєгаціями України й П о л ь щ і про се згадати докладнійше.
За кожду вміну адреси платяться 10 цснітв.
Польський президент міні переднє-повідомленнє; по друоснові відом6,стий преси
про заключеннє перемиря.
Іелефон Свосюди"і 498 MontgotBery. Tea. У. Н Союааі 1888 Montgomery.
аснс в ночи з 12, на 13. марта
Перед М и р о в о ю Конференці- стрів і міністер закордонних ге, не б у л о нічого докладнійше
ею виступає одноцільна деле- справ Падеревськин, який як- відомо про саму конференцію. виїхали д о Парижа Президент
Ва оголошення рсдакдія не відповідає.
На нараді, яка відбулася' в тій Української Національної Ради
гація Української Народньої раз перед тим був у Парижі, о
З Канади належить висилати гроші лише на т. зв. Foreign Money Order.
Р е п у б л и к и . Се відповідає про- бовязався не починати офензи- справі, її. Панейко іювідомив, д-р ЕвіейеНтруїїіевнч і ўповаж
приняти перемире. Та ко що про ту конференцію чув у- нений для закордонних справ
Адреса: "SVQBQpA", 86 GRAND STREET, JERSEY CITY, N. J.
голошенню зєдинених Західно
ли
приїхав
д
о
Варшави,
все
бу-_
стно-і заявив, щ о українська де- д-р Ќость Левнцький, які ма
Української Народньої Ренул о приготовлене, щ о б нанести' лєгація не візьме в ній участи, ють бути вислухані Р а д о ю А м
блики ( у т в о р е н о ї на ўкраїнукраїнській армії рішаючий употім таку саму заяву вислав басадорів. З т о г о факту,
ських землях б у в ш о ї Австродар. Падеревський скрутився, також на письмі.'Було ясно, щ о француське правительство даУ г о р щ и н и ) з Українською Нащо б у д е з й о г о обіцянкою, яку
Кождий мушина,
родньою Р е и у б л и к о ю ( у т в о р е - він д'ав у Парижі. Та Пілсудз п. Панейко поступив невласти- л о їм вїзд д о Парижа, як такожі
женщина і д и т и н а ,
що не порадився в такій з инших фактів, про які не иоі ю ю на українських землях був- кий заявив: „Скажемо в Парнкотрих зуби суть нешої Р о с і ї ) в' одну, неподільну жі, щ о се Укра'їнці почали о- важній справі ані цілої делега ра говорити, вношено, щ о сира- J
Українську Народню Р е п у б л и - фензиву та щ о ми б у л и прине- ції ані навіть її галицьких чле ва поправилася.
ч и ш е н і правильно,
нів, а дав відповідь самовільно,
А тимчасом 15. марта появику.
будуть з часом жалуволеЧіі
боронитися!"
І
справді
День 25. марта с. р. був днем протесту у всіх робітничих
Одначе, доки зєдиненнє не на запит з Парижа Пілсудзкий і при тім від себе, замість, щ о б ласн в ранніх часописях відовати сего. Д о б р і зуби
в і д д і л а х і таборах Української Галицької Армії на території переведене на всіх полях дер- відповів т о ю безсоромно'ю бре- вона вийшла від г о л о в и дедега- мість, щ о 14. марта Рада Амбасуть потрібні д о д о ціб Та не оставалося нічого, як садорів
вирішила
границі І
чесько-словацької републики проти ганебного рішення алі- жавного життя, Західна о б - хнею.
ту самовільну відповідь п. Па П о л ь щ і , признаючи між П о л ь брого здоровля.
янтської ради амбасадорів про д о л ю Східної Галичини. Перед- ласть Української Народньоі
З усего, щ о голосила антан- ненка санкціонувати таким спо щею
її Р о с і є ю границю рижРепублики
користується
як
у
полудн^м відбулися С л у ж б и Божі й панахиди по п о л я г л и х
та взагалі і з окрема в галиць- с о б о м , щ о і Сидоренко вислав ського мира, а між П о л ь щ е ю й
внутрішній так і в заграничній
що українська делега- Л и т в о ю лінію, яка ділить між І
героях У Г А . , а пополудні похід на могили товаришів, щ о п о ій справі, виходило, щ о тепер
Найбезпечнійшою
і
політиці повною самостійною. антанта повинна заставити П о - ція ие візьме" участи в згаданій
ті дві держави попередно невмерли на скитальшині, де в и г о л о ш е н о відповідні промови і
найбільше скуточною
Так і в Парижі. На зверх ви ляків спинити офензиву і за- Конференції.
тральну п о л о с у між ними.
І
з л о ж е н о низше наведену присягу-клятьбу. Деякі частини у- 'ступає одноцільна делегація У
м
е
т
о
д
о
ю
держання
З г о д о м виявилося в сій сираключити перемире.
Про Галичину ніякої згадки!;І
строїли академії.
к р и т с ь к о ї Народньої Р е п у б л и
-Ваших зубів чистими
ось щ о : Т е попереднє новінапрямі йшла акція уСе д а л о
д о ріжних
Ікн. Та в нутрі -ті члени де'лега країнської делегації перед Ми- домленнє, яке ніби-то десь про- міркувань. Одні поясняли, щ о і
і лискучими є чистиПРИСЯІ`А-КЛЯТЬБА У.
ції, які представляють Західну р о в о ю Конференцією.
пало, сховав п. Панейко і від- коли про Галичину нема вгадтн їх з C o l g a t e ' s
повів
на
нього
Генеральному
Область Української НародСеред сеї акції українська деки, т о видно галицької справиЃ
Ribbon
D e n t a l КреМи, останки Української Галицької Армії, щ о від
Р е п у б л и к и , займають такс лєгація дістала запрошенне на Секретаріятони М и р о в о ї Кон ще не вирішено і вважали ,
мом.
Д о к т о р и і денференціі, щ о він готов взяти у снмістами" тих, які поясняли,І
1918 року несемо солодкий тягар святих визвольних становище, щ о делегація Е засіданне Найвисшої Ради,
часть в Конференції, але перед
тисти
всюди
відпорузмагань, у день народиього протесту проти зневажли- справі Західної Области ect якім дала членам Найвнсі
що рижська лінія творить граРади всі пояснення, яких вони тим просить, щ о б йому дано иицю між П о л ь щ е ю ї'ї Р о с і є ю
чають Colgate's позав о г о й ж о р с т о к о г о рішення про д о л ю нашої Батьків- Держиться їх вказівок,
можливість поїхати д о Камінця
жада.
шини, на вільній землі братнього чеського народу Ц
І
^
^
як він чистить ВПОВНІ.
(властиво: між П о л ь щ е ю й Pa-J
Д р у г о г о дня була делегація порозумітися з правителі
дянською У к р а ї н о ю ) , щ о ГалиОбласти, п. д-р Василь Паней
КЛЯНЕМОСЬ:
А йа л е л є г а ц і ї ЇЇ. Панейко чина лежить на захід від сеї л і ко, який в делегації займав ста також у президента М и р о в о ї
на х о р о б р і с т ь Святослава, могучість Володимира,
сказав, щ о иро повідомленнє нії і щ о коли сю лінію признановнще вщеирезидента, не вми Конференції Клємансо.
Приватною д о р о г о ю д о х о д и нічого не знає, та щ о він зая ла границею П о л ь щ і Рада А м - І
мудрість Ярослава, силу Осмомисла, велич Романа і погодити самостійности Захід
ної Області! з державною єдні лн д о української делегації ві- вив, щ о делегація в Конферен басадорів, то З с ь о г о виходить,)
бойкість к о р о л я Данила,
.
цілої Української Народ домости, щ о Найвисша Рада ції участи не візьме, — очевнд що Галичину віддано П о л ь щ і .
на очайдушність козацьких лицарів, державну ідею стю
б
о
г а т о разів радила про га- но в тій ціли, щ о б и заставити
Швидко показалося, щ о „ПЕньої Р е п у б л и к н , тільки ВИЌЛИХмельницького, ідею соборности Дорошенка і само- кав конфлікти, які шкідливо лицьку справу, але все її від- Сдноренка дати таку САМ;
снмістн" мають слушність.
повідь і тим унеможливити
відбивалися не тільки на вну- кладала.
стійности .Мазепи,
Одначе в користь „ о и т н м і Д о х о д и л и також відомості! дальші виступи делегації в ѓа- стів". треба сказати, щ о з пер-1
трішніх
відносинах
в
на зусилля першого війскового скитальця Орлика
але н на її політиці перед Ми- про ріжні пляни, які внрина лицькій справі перед М и р о в о ќ
відомости про рішенне Ра-;
і славну Матір Січ,
ють в кругах Мирової Конфе Конференцією.
р о в о ю ` Конференцією.
ди Амбасадорів
був
на завзяттє Залізняка і муки Ґонти,
Видно, п. Панейко думав, щ о НІЙ також польський п о с о л ' ў
Про се я писав докладнійше реніні щ о д о Галичини. Відпо
відно д о с ь о г о настрій в укра ліпше
ПОСЛужит
галицькі
Відні
гр. Лясоцький. Ак ВІН o j
в
моїй
книжці
в
діа віщий дух Тараса й Українського Моіісея Франїнській
делегації
то
підннмавсті
справі,
колн
відбере
її
з
рук
ці
після
признався
1918—1920", а тут згадую про
лої української делегації і візь
се тому, б о е в нас люди, які, НС о падав. Між
иншим згадати треба ме виключно в свої руки. Таку
на буйні голови героїв з Маківки,
знаючи як слід справи, звалюВ Neue Trie I'resse", і ві
вільно б у л о йому мати.
ють вину за невдачі в галицькій про відомість, щ о одною з можиа кости борців за третю державність,
спершу не знав, чи рішенне Pa- j
справі на те, щ о в Парижі в н іивостнй є невтралізація Гали- Але по перше треба б у л о т;
ди Амбасадорів треба р о з у м і - j
на імя нашої Української Галицької Армії,
ступила одноцільна українська чини. Сю відомість приніс п думку сказати на делега'ції яв
ти так, щ о Галичина ТИМ с а м и м - 1
^ ^
^ ^ ^
на память жертв ляцьких „ т а б о р і в смерти",
д е л е г а ц і я . Супроти т о г о вва Панейко з тим, щ о й о г о інфор- но, а не так, як він се зробив. А
признана П о л ь щ і , чн ТАК, щ о
жаю за потрібне ствердити, ще матор жадає на всякий випадок по друге доки о б а українські
на море сліз наших батьків і материй,
організації равительства стояли на стано- справа Галичини ще не внрі-Іної незаленжости не перестало
одноцільність делегації не мо плину державної
шена.
бути правом і правнтельство,
на муки живцем палених українських дітий і
гла пошкодити галицькій сира зневтралізованої Галичини. Сей вищи державної єдности
віть
Лясоцкий
с інаю - яке
го права
" еп. те
пішло Звидно
ТОГО, не
ЩО
домагалося здійснення сьові, б о Наддніпрянські члени де плян вироблено й передано тона П Р А П О Р У К Р А Ї Н С Ь К О Ї Д Е Р Ж А В И ,
ісѓнувала - в Парижі одно дівався, щ о Рада Амбасадорів зоќ.
ювнило овій
му інформаторови ( д о г а д у ю с я ,
цільна
українська
делег`ація,
на
віддасть
Галичину
П
о
л
ь
щ
і
б
е
з
І злочин, який'сповнила
не склонити й о г о в низ, а непохитно йти дальше по лєґації охороняли інтереси Га
був американський зналичини згідно з волею галнць
таку
політику,
та
ще
з
забирай
ніяких
міжнародн'іх
гарантій.
Ікраїнськім
народі головні
вець східніх справ, професор
раз вибранім шляхови і все та всюди, усіми засобами і ких членів делегації.
Нєм
і
затаюваннем
важних
д
о
Д-р Евген Петрушевич і д-р'жави антанти, нс
Лорд).
Швидко
показалося,
способами виковувати повну с в о б о д у рідного краю.
За те низше наведу примір по той інформатор говорив кументів, не сміло бути місця. Ќость Левицький приїхали д о злочином.
Д о д а м , щ о в забранім і зата Парижа якраз пару годин після j П р о се треба кричати, і
Іяк власне політика державного іро, можливість невтралізаціі
А кудиб не кинула кого з нас теперішня д о л я , то (секретаря закордонних справ тоді, колн Найвисша Рада рі єнім п. Панейком письмі Гені того, як Рада Амбасадорів на- л и й світ!
клянемось у визвольній б о р о т ь б і вихіснувати ріжні д о
Західної Області!
,
нѓѓя
праву в користь окупа ральннн Секретаріят Мирової дожила на українську Галичину! і
Конференції повідомляв укра кайдани польської державнороги, щ о б и в день освободження останньої пяди Укра- Ілнцькій справі.
ції Галичині! П о л ь щ е ю .
ку делегацію, щ о під'комі сти.
Д-р М и х а й л о Лозннськнй.
їнської Землі зійтися при спільно осягненій ЦІЛИ В і Вертаючи до справи польНаводжу сю п о д р о б и ц ю на
для
польських справ має
'сько-українського
перемиря,
Може хто скаже: Ч о м у так иіУКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ.
треба зазначити, щ о се був оди- доказ, як важко б у л о працюва студіювати справи тимчасового зно? Бо аж так пізно дістали
н в Парижі серед' відносин, дт прилучення Галичини як авто француську візу!
У сповненню с ь о г о святого завдання д о п о м о ж и нам нокнїі момент, коли українська не можна б у л о навіть нічого
А. Падолист.
номної провінції д о П о л ь щ і
делегація брала офіціяльно у
Прн тім треба зазначити, щ о
Великий Український Народе і Т и , Всесильний Боже! часть у працях Мирової Конфе
вного довідатися, або,
просить українську делегації по первісному 'плянў Рада А м Амінь!
ренцїв Комісія Боти перегово гірше, де подавано нам просто висловити про се свою думку басадорів мала радити над гаЗгадую про сю прикру сира лицькою справою пару днів пірювала З українськими делега- неправдиві відомости.
Серед таких настроїв прий ву тому, б о в галицьких полі знійше. Польський міністер затами так само, як з польськіїТак як забули про любов
ло рішенне Найвисшої Ради тнчннх кругах часто можна зу кордонних справ, який вибравми. Так само Найвисша Рада
І хочете скуваіь нам руки.
покликала українську делеґа з 25. червня 1919 p., яким від- стрітися з думкою, щ о всему ся д о Парижа заступати інтеЩоб знову бачнії, наші муки
цію на своє засіданне,'щобн ви дано Галичину під окупацію завинило „не'щасне зєдиненнє" рес П о л ь щ і , також 'приїхав аж
І з свіжих ран смоктати кров.
Польщі.
д о в е л о д о т о г о , щ о Сндо
слухати її в галицькій справі.
після рішення -Ради АмбасадоНього не буде вже ніколи.
Під датою 25. червня 1919 р, ренко відкинув переговори І рів.
Вертаючи д о справи п о л ь
Бо скрізь повстали гори й доли
сько-українського
перемиря, подано українській делегації 'галицькій` справі. Отже
Ч о г о Рада Амбасадорів так
треба зазначити, ш о се був о- тільки відомість про те,
веде ге нас в пітьму,
оснішилася, годі знати.
Рада
уповажнила
дннокнй момент, коли ўкраїн- Найвисша'
Щоб
своє забули,
- На першу відомість про ріська делегація брала офіці- П о л ь щ у заняти Галичину. На се згаданих переговорів є виною, шеннє Ради Амбасадорів Західі джерело задули
рішенне
українська
делегація
нльно участи у працях Мирото ся вина паде не на Сндорен но-Українське товариство С о ю Кому?
основною
нотою,
7-ий уступ польсько-російсько-українського мирового д о - вої Конференції. Комісія Боти відповіла
` - на Панейка.
Нього
не
буде... Небо баче
за
Націй
вислало
протест
д
о
протестуючи проти нього
І вже сміється, а нЄДОачеІ
говору, заключеного в Ризі, столиці Латвії, дня 18-ого берез- переговорювала З українськи- проти нарушення суверенності!
Союза Націй і д о парляментів
и делегатами так само, як з
К о л и в марті 1919 Найвисша головних держав антанти.
ня, 1921, звучить:
Навіщо ставите хрести,
польськими. Так само Найвис- і територіяльної цілости Укра- Рада взернулася д о о б о х воюД а л і пішов протест від за
Кому готуєте могили?
ПОЛЬЩА дає особам УКРАЇНСЬКОЇ, російської 1 БІЛОРУСЬКО! на- ша Рада покликала українську їнської Народньої Републики. ючих сторін з телеграмою, в я кордонної групи членів ЎКраїнД а л ь ш і части рішення про те, ній домагалася заключення за
ціональностей, що перебувають в Польщі, на підставі рівноправності, на- делегацію на своє засіданне,
ської Національної Ради.
Щоб Україну розѓмети?
ціональностей, всі права, aid забезпечують вільний розвиток культури, мови щ о б и вислухати її в галицькій що П о л ь щ а має дістати тимча- вішення оружя на основі лінії
Вкінці від всіх українських
сово
цивільну
управу
в
Галичисправі.
Не зможете... У нас е сил
й виконання релігійних обрядів. ТАКСАМО УКРАЇНА Н РОСІЯ забезпефронту ( д о с ь о г о не прийшло організацій у Відні.
ні на основі о к р е м о г о договоЯкі зруйнують ті могили.
чують особам ПОЛЬСЬКО! національносте, що перебувають на Україні, и
В Парижі д-р Евѓен Петруше
Комісія
Боти, як відомо, ру з державами антанти, який з вини' польської с т о р о н и ) і
Росії' І В Білорусі, ad тќѓамі права.
Нащо вогонь ви за.тцгіи
предложнла
обом
сторонам запевнить автономію Галичини, ли опісля утворилася в Парижі
іч вислав протест від Ўкраїн
згадана комісія Боти, ўкраїн- ської Національної Р а д и .
І помсти жертівник розбили?
Особи УКРАЇНСЬКОЇ, російської й БІЛОРУСЬКО! національностей в проект перемиря, якнй означу- та щ о пізнійше населенне Галиське правительство м о г л о мати
Хіба ще ви нс зрозуміли
Польщі мають права в межах внутрішнього законодавства, культивувати вав демаркаційну лінію між чини дістане з м о г у виконати оправдану надію, щ о Найвисша
Та про українські протести—
Того, що жертв не принесли!
свою рідну мову; організувати А підтримувати свої школи, розвивати свою польською й українською армі нраво самовизначення, —- сі ча Рада д о в е д е д о заключення пе окремо.
Грем.тять, гудуть, гогочу ТЬ І р
культуру й закладати з цією метою товариства і спілки. ЦИМИСАМИМИ єю так, щ о польська армія ма- сти рішення дістала українська ремиря.
Тепер я хотів подати кілька
ла
задержати
Л
ь
в
і
в
З
околиНадходить буря... будуть ель
правами в кешах внутрішнього законодавства будуть користуватись особи
делегація в повідомленню з 11
Одначе сталося инакше. Най безпосередніх вражінь про ті
ПОЛЬСЬКОЇ національносте, шо перебувають на Україні, в Росії і в Білорусі. цею, а українська Д р о г о б и ч з липня 1919 р. На се повідомленчаси,
коли
головні
держави
вивисша
Рада
санкціонувала
нафтовою о б л а с т ю . Ся демарПольща захопила на підставі того соромного рихького каційна лінія була на стільки не відповіла вона знов основ- польський напад на у к р и т с ь к у танти рішали п р о галицьку ПОЗІР! ПОРАЗ ПЕРШИЙ 8 ПЕРТ
ною н о т о ю .
S
АМБОИ. Н. ДЖ.
Галичину і віддала а під оку- справу в користь П о л ь щ і .
договору з московськими і нібито-українськими большевика- кориснійша від тої, яку нредЯк 25. червня 1919 рі Найвнс- Бр. св. Василія Віл., від, 168 У. Н. С
На
се
може
скажуть:
Все
нопацію
П
о
л
ь
щ
і
.
кладала
у
Л
ь
в
о
в
і
28.
'
л
ю
т
о
г
о
ми понад 7. міліонів українського 1 понад 2 міліони білорусьша Рада сповнила злочин на Га1919 комісія Бертелемі, щ о на ти тай ноти, —J щ о вони варта?
відограе представлення
кого народу.
іличині,
віддаючи
її
під
окупа-,
У відповідь на се я вкажу на
основі лінії Бертелемі і Л ь в і в і
о П о л ь щ і , так 14. марта 1923"
1 які права признала вона сни напаленим і признаним їй Д р о г о б и ч мали оставати в ру- теперішню Німеччину. Скільки
Рада А м б а с а д о р і в сповнила 1. Боївка на Україні. 2. Бо'ѓнќа в Галнвона вислала нот, які так само
Такі самі трівожні часи, я к
ках польської арЦії.
большевиками народами?
висше описані,,пережило укра- злочин на Галичині, Волині, чині при роботі 3. Тюрма. 4. РозстріУкраїнська делегація, знаю- н і ч о г о не варта'
Т А КІС А МІ як большевики признали П О Л Ь С Ь К И М КОХ
о
лмщині, Підляшю, Поліссю,
Але такі ноти мають свою, їнсвке громадянство знов т е ли. 5. Над гробом.
АРМІЯ
НЕ
ЗМО
Се представление відбудеться
А,
С
А
вартість. Вони в протестом н р о - пер, перед вирішеннем галнць- прилучаючи їх д о п о л ь с ь к о ї
Л Ь О Н І С Т А М , З А В О Л О К А М на Україні, на Білоруси і в М о В Н Е Д І Л Ю , 29. ЦВІТНЯ 1923
ти насильства.' К о л и не можна кої справи Р а д о ю Амбасадорів. І держави.
М
в Українській галн піл ч, 782 St.te St.,
С
к
а
ж
у
т
ь
м
о
ж
е
:
Нема
ч
о
г
о
диіже встояти перед п о л ь с ь к о ю о- відперти насильства с и л о ю , т о
Вже сам факт, щ о Рада АмбаPerth АліЬау, N. J.
фензивою, яка почалася саме .треба б о д а й протестом зазна- садорів приступила д о вирі- вуватися, адже т о г о треба б у л о
ІІо'іаток о годині 5-ій пополуднії
вічних землях дістало ТАКІСАМІ права як горстка зайдік- армію щораз далі на схід,
Майже 10 міліонів двох народів на своїх рідних спокон- і'на
Великдень
і відпирала
нашу' інтн, щ о ми не зрікаємося і ні- шення галицької справи на в- сподіватися! О с о б л и в о так бузгодилася
на Проект
непемиря,
До'рогі Родимці. Браття і Сестри, То
кольоністів.
коди не зречемося с в о г о права! снові домагання
п о л ь с ь к о г о Ідуть говорити ті, які явно чи вариш і І Товаришки з Перт Амбой і
ігредложений комісією Боти.
Такий дар дістали Українці І Білорусини від Варшави і І Нашу заяву, щ о годимося л а
Між одним і другим повідом- правительства, не вінчував ні- скрито п о б о р ю ю т ь українське околиці! Прибудьте на се представленправительство Галичини з пар- не численно а певно не пожалуеіе.
проект перемиря, з л о ж и л и М И л е н н є к про' рішеннє Найвисшої ч о г о д о б р о г о .
від Москви.
‚тіііних причин.
Там побачите як наших братів неію}на засіданню Комісії 13. мая Ради в справі Галичини сталося
Б о б у л о ясно, щ о в часі, к о л и
Від Варшави вони не могли нічого ліпшого сподіватись, 1919. Відповідаючи на нашу за96^7
В даних обставинах не б у л о лять Ляхи.
вўкраїнській делегації ось щ о : Франція заняла нові німецькі
але
се пригадка тим, котрі обріхують людий свободою яву, Бота подякував нам за на
О д н о г о дня президент деле- землі і з о г л я д у на сей конфлікт виглядів на рішенне, .яке при- Вступ для мущин І женщин 56 центів.
ЗА КОМІТЕТ:
І спасеинем з Кремля в Москві, що І з Москви ані Українц'і }ііїу з г і д л и в і с т ь ' Г з ю н а ч и в . ' щ о ' в гації Сидоренко,дістає від Ґ е - п о т р е б у є союзників, г о д і спо- вертало б и державну незалежГригорій
Дячкншин,
предс;
ан. Білорусини не можуть більше сподіватись як з Варшави, найблизших днях дістанем'
нерального Секретаріату М н р о - діватис`я, щ о б и в такім часі Ність Галичини, се правда.
Теодор Іваннло, касієр;
Але наше право од державПилип Маннк, секретар.

25..ЧЕРВНЯ . 1 9 1 9 — 1 4 . М А Р Т А 1923.

FOUNDED 1898.
Ukrainian newspaper pnbliehad daily except Bundays and holidays,
at 88 Grand Street, Jersey City, N. J.
Owned by tha Ukrainian National AaaociaUon, Inc.
Kdlted by Kdltoriul Committee.

КІЛЬКА БЕЗПОСЕРЕДНІХ ВРАЖІHb.

(

:

F

ONER

ч

и

ДЕНЬ ПРОТЕСТУ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ
АРМІЇ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ. , ...

ПРИВІД

II

Н Ь 0 І

ДОБРІ ЗУБИ
ДОБРЕ ЗДОРОВЛС

ДЕЛЕГАЦІЇ

НЕ

„ГАЛИЧИНА PP.

РОЗУМ-J

ОБЕРЕЖНО

СТАТТІ

ш

т

щ

т

ш

ш

т

ОБОВЯПЕРЕСТАЄ

ІШІТМА

и

ніколи.

ІЦО ЗНАЧИТЬ УКРАЇНСЬКИЙ І БІЛОРУСЬКИЙ
НАРІД У ЛЯЦЬКИХ ПАНІВ І МОСКОВСЬКИХ
БОЛЬШЕВИКІВ?

ТРЕБА
СТВЄРДНТН, ЩО КОЛИ ВІДКИНЄНІИ:

НАГЛИЙ СУД В ГАЛИЧИНІ

1"''^І? " ^

С В О Б О Д А , Ч Е Т В Е Р , 26-го К В І Т Н Я , 1923,

^1-тть

'

^'^'акІтоГзГц^

П О В І Д О М Л Е Н Н Я .

ЗВІТ ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДЖ
І Ќ В НЮ ЙВРКУ

дефекти попередніх студій.
, продаються за готівку отуденз пересланої п і д м о г и українським студентам в Европі
,
Академія росташована в к у - ' т а м Академії і приватним осоро`ртному місті в П о д є б р а д а х . Ібам і т о м у мається надія, щ б
за місяць марень 1923.'
Н е о б х і д н і д л я викладів помеш- Видавництво б у д е успішно р о з П О М І Ч вад О П І К У Н І В .
кання частково відведені місце-(виватись і д а л і , щ о будег-мати
і....367
54Є
внми П о д є б р а д с ь к и м и ' школа- значіння д л я р о з в и т к у україв- Тор. Сокіл. Клівленд, Огайо
Григорій Кудрик, Лансінг, Миш.
62А ,8Д0
ДЛЯ ЛІЧЕННЯ а запобігання х о р о б а м
ми:. В и щ о ю г о с п о д а р с ь к о ю та ської культури взагалі. ,
Василь Волошин, Лансінг. Миш.
58А 5Лв
міщаською хлоцячою. ПовітоДОБРОЧИННА 'ІНСТИТУЦІЯ ДЛЯ ТИХ, КОТРІ ПОТРЕБУЮТЬ СПІЯЛІСТІВ.
м е т о ю практичного - ў д о
Михаїл Микитюк, Лансінг. Мию
ABA
20
.0
ва управа та міський уряд д о ПЕРША СЬОГО РОДА ІНСТИТУЦІЯ.
'.'
301
Є
1
0

з в о л и л и . використати д л я ви- сконалення фаховців коопера- Тов. Запорожська а% Нк, Порк, ть П.
The Medical Center, сама себе удержуюча філянтропія, е одинокою сього рода інституцією. Ціль
308 Ю.ОО
кладів свої салі д л я викладів. торів засновано при. Академії В. Клемам і М. Хомиќ, Аллентаян, Па.
‚емня иоляіає на труні доброї вс.лі людий котрих цілею е прийти в поміч першорядними медичними - —
під
фаховим
д
о
г
л
я
д
о
м
доцента
Ілько Кдеман, Алентави, Па.
336 ТОЛв
t візити вимагані Р е ш т у викладів провадиться в
кон'і сего іюіребують, в хоробах в котрих Medical Center спеціалізує, а котрі не
приватних,
винаймлених
п о - кооперації Б. Мартоса „ С п о - Укр- Громада в Міннсаполис, Мини. . . . .25, 117, 254. 275, 311, 312, KM T..0O
жнвчий кооператив при У . Г. Лігв Горожан. ть С Штсбург. Па.
28в
Ш
'
у " ї г а ЯКУ дістається в Medical Ceuter'e першорядна. Такої обслуги як ту, не можна дістати в жадній ннтііій мешканнях. Д у ж е г о с т р о стоїть
А.",
який'
крім'
крамниці
ў
л
а
т
питання
про
'розміщення
АкаКомітет
10-ох,
Вестборі,
Лонѓ
Айленд.
Н.
Я.
:
К 360
нсіиіуцП чи то Пуб.тичній чи приватній. У.іаджсння тут наймодернійші які. дають докторам спромогу зробити
демії під час к у р о р т н о г о с е з о - ту'вав також студентську їдадь- Тов. Зоря. Ню Иорк, Н. И
49
100
.0
іпмвіиву діягнозу без жадної трудности.
ну в 1923 році. Академії не ви- ню. На 1. березня, 1923 року а Олекса Пристай, Карне ѓі. Па.
256, 260 1300
ПОУЧАЮЧЕ.
: . 35А, 76А 10,00
що робиги. А однак.. Ваше` здоровлє є найбільший Ваш скарб. Во- старчае помешкань під авдіто- к о о п е р а т и в ' н а л і ч у в а в 211 члЄ-j Парохія в Бяйон, ть Дж.
іогато людий коли захоріють, не з
мав о с н о в н о г о капіталу Укр. Тов. Зтолн. Гвмтрамк, Миш.
л а б о р а т о р і ї , кабінети і л и - нів,
луТиль Одержати або відзисклтн сей скарб. Чим довше хороба протягається в людськім тілі, тим
і,
2J3 ІЗЛО
ў'ти Тому чому не зачати сейчас? Чого чекати аж сама хороба налить Вас і приневолює робити ше 50% професорів та студеи- 6010 корон чеських, запасного Укр. Парохія Сош. св. Духа. Брузиим. ть П.
39А, 7А
300
- раду, а коли треб:, прав- тів з а б е з п е ч е н о помешканням. 1105 кч.; о б о р о т крамниці від Ліга Горожан, Ню Иорк, Н. И. . . '
r е дати поміч, де
81А, ТЃА
375
Хід
навчання
ускладняється заснований виносив 376.355 кч.,
іерне і наукове лічеине. По сконстатованню діягнозн слабости, пацієнт
Комітет 6-охі Клівленд. Огайо
306 15.00
докторів до дальшого лічення.
рівнож . відсутністю у ч е б н о г о в ідальиі 352,000 кч. К о о п е р а lip.
св.
Николая,'
Нортгемптон,
Па.
887
30.00
ріб
кровн,
хоіііб
шкіри,
хоріб
іпірок,
хоріб
і тепер Medical Center спеціилізує в ліченню і занобіжснні
прігдаддя'для викладів фізики, тив засновує в найближчрму
,„
fivivib
і,творені
так
скоро
як
скоро
іжаЕлюабет.
Н.
Дж.
23ть
Звть
51А
6.00
і всіх ИНШИХ хоріб полово-мочсної системи. Другі департ:,м ,ч„ о-,
ботаніки,
з о о л ь о г і ї , часі також „ О щ а д н о П о з й ч к о гадаііій хоробі, коли є спосіб геодезії,
А. Г. Біндер, Чарлстон. С К
.2A 7Л0
„ірсба. Поради дак-гьея цілком безплатно як запобічн будь котрій
хемії і т. п,, тим б і л ь ш , щ о П о - ее Т о в а р и с т в о " .
Тов. Вільна Україна, Рія монд Гід, Л. Айленд
іА
350
Ідебрадська Вища господарська
ОПЛАЇИ.
Бо. св. Ів. Хрестителя, від. 292 У. Н. С, Дітройт, Миш.
.261 10.00
Т о й факт, щ о к о л о Академії
ть AO—ПНІ для бід.ийшо. кляси.'Medical Сепієѓ є зал оженив
І
' `івпп в М ли-:
- заснована
з о с е р е д и л о с я велика кількість
платити високі оплат сисшялістш. Хотяй оплат дуже ўмірќ..ваш. к п и і ді`.сннє нершоMETRMA Л^ягтрмії ni.v-. культурних працівників, вили
д
Разом
$219.73
вимагають лічити пацієнта більше як раз на леїњ, такий пацієнт може приходити два і три І тому НЄ могла Академії ВІІКЗ- нув д у ж е сприяюче на розви- Вислано до Студ. Краевої Ради у Львові:
. . . . 50.00
тть нічого бітьше за сю додаткову обслугу Ся -Оистеиа впроваджена ѓому, щоби персќона- Ізати 'ЯКУСЬ ДОПОМОГў. Значну т'ок г р о м а д с ь к о г о та інтелєк- Вислано до Тов. Прихильників Освіти у Відни
100.00
іастіЯнГС і скорше піддадуться ліченню, недоплачуючин .‚а
сс нічого,
тим скорше
будуть
на д о п о м о г у ВИЯВИЛО в цьому від- т у а л ь н о г о життя ц і л о ї ўкраїн
добра
тих,
котрих
усіўѓўється.
Оііла
Вислано
до
Спілки
Укр.
Студ,
в
Берліні
65.00
мічення. Інституція ие е проваджена для зисків. П проватцгіь
ношенню міністерство
хлібо,ї праці і Medical Center провадиться
маті іому, шо їх уживається лишень на ўдержавне і поліпшення 'и;
Вислано для укр. студ. в Данцігу
5Л0 $220.00
робства Ч . С P., предложивши ської к о л о н і ї в П о д є б р а д а х . П о
ікеіііо для иублнчного добра.
V
до
диспозиції ' ' А к а д е м і ї най- встав зараз же ряд організацій
УВАГА: Недобір 25 цнт. і оплату пересилок покрило Тов. У. М. з власОДОБРЕННЯ.
необхіднійші ф і з и к о - г е о д е з и ч - та Т о в а р и с т в : 1) мистецький ного фоніў.
...істала одобрсна або похвалена
гурток;
2
)
гурток
б
і
б
л
і
о
г
р
а
ф
і
ї
Medical Center яка мучила ріжні модерні наукові мсю.
ЗА ТОВ. УКР. МОЛОДІЖИ В НЮ ПОРЌУ:
ііііями і особами. Декілька з них: ні пристрої і п о о б і ц я в ш и с в о ю ( в и д а є власний о р г а н ) ; 3 ) т о
икнм числом інституцій Пўоличного Здоровля та другими пуб
York City; Е`. Coinmiyyioner of всебічну підтримку і на далі.
Б. О. Каштанюк, і олова. Ольга Кирчівна, скарб. Дм. Сіроцький, секр фш.
S Public Health Service; N. Y. State Dept. of Health; Department
З о г л я д у на те, щ о курс Ака- вариство по росповсюдженню
; Nept, пе Association: Marine Eni-lneers
iith New York City. Dr. Royal S. Copeland; Radio Corporation of
ПІІСЬ;
La
Pretisa.
'
демії
є
тр'ьох-річннй

в
я
к
и
й
j
к
о
о
п
е
р
а
т
и
в
н
и
х
знань
(
м
а
є
ви
i-licial Assn. No. 33; Alabama State Board of Health; Russky Colo
термін має б у т и простудійова- пустити власний кооператив
i,; Amerikai Magyar b'jsag, мадярська часопнсь, і т. д.,і т. д.
і практики.
повний 'програм високих)ний а л ь м а н а х ) ; 4 ) Г у р т о к с о ю
.Дншень ‚ўкінчені доктори лічать в Medical Center і тільки
и і, всі лічення.
шкіл, навчання ведеться інтен--зу відродження
українського
котрим може І знвно і жваво. Наприклад в'студентства (українська Y . М.
П о л ь с ь к е Інформаційне Б ю р о в Н ю РІорку, котре б у л о з о р З повисшою видно, що заряд Medical Center повіяв ЗЏ п
жити а Ўкрез нп- пуЛ.тіші взагалі. Ѓми ато людий хорує і запедб
ганізоване при кінці світової війни, а недавно видало свою
першому
півріччю б у л о :
І С А . ) ; 5 ) скавтовий гурток, 6 )
, Medical I
Денекотрі хороби moan іь перенестися на невинних ікідіій. І
На
А г р о н о м і ч н о ' - Л І С О В О М У кубанське зе-млнцтво; 7 ) зем- бучну заяву про великі доспіхи .відбудованої П о л ь щ і , ностанрсдкллдае свої ўслуги, по дуже уміркованим коштам. На під,
відділі тижнево 34 години т е о - і л я ц т в о
північно-західннх
зе- н о в н л о розвязатнся. В своїй заяві каже воно, ш о воно вже неретичних викладів і 12 годин м е л ь украї'нських; 8 ) демокрапотрібНе, б о тепер вже наспіли кращі часи д л я П о л ь ш і , б о
практичних вправ.
тичне товариство при У . Р: А .
На Економічно-Кооператнв-і ( г у р т о к СОЦІАЛІСТИЧНОЇ м о д о - про неї світ довідується вже не від ворогів П о л ь щ і , але від
самої П о л ь щ і , б о тепер вже існують газетярські та пресові 6 ю ному відділі тижнево 35 г о д и н ' д і ) .
і відпоруч,
ра в самій Варшаві.
теоретичних і 10 годин прак-;
місцевим чеським громаКОМІТЕТ ОПІКУНІВ.
тичних вправ.
. . .
і зносини. Українська кольонія
Заяві і сій нема шо дивуватися. Вона сама с о б о ю з р о з у На С Г. Інжінєршм відділі 2 7 ;
відполідних
міла. Вона певно стоїть в виразній-звязи з недавним визнангодин теоретичних і 20 п р а к - ,
ословацьнєм східних границь П о л ь щ і . З тим, як сі границі признали
тнчних
вправ.
народу
(28.
жовтня
1922
Battey. редактор. The
большевики, аліянти та Америка, се б ю р о сповнило своє заНа матура.іьнпх курсах 36 ѓ о - , . , j
^
Thomas В.
діѓй викладів тижнево.
вданнє, і д а л ь ш е видаваіінє гроший на н ь о г о б у л о б и марноВ друговѓу півріччю, яке росНавпаки,
чеське
громадян- травством.
ночалося 1. л ю т о г о , 1923, року ство виявляє щире співчуття,
Д л я американських Українців сей факт являється важним
число
тижневих
годин
щ'е шо д о окремих ментів життя уз б і л ь ш н л о с я . С л і д підкреслити, j країнської колонії { з б і р на г о - з тої причини, щ о серед них найдуться д е к о л и л ю д и , які мають
шо слухачі Академії належно о-бтоду ючих на Україні, рокови- претенсії називатися народними провідниками, а які першим
ц і н ю ю і ь можність студіювання,'ни п р о г о л о ш е н н я незалежности
своїм народним о б о в я з к о м вважають виступати при всякій
що припала їм-після д о в г и х р с - ' У к р а ї н и , роковини Шевченка і
нагоді проти організації української інформаційної с л у ж б и .
ВІіріКі
зстерство і ків війни і р е в о л ю ц і ї , а тому І т. ть). Український А к а д е м і ч
Піднести треба сей сумний факт х о ч а б на те, щ о б и такі пусті
прав Ч . С Р. ПІД- (ррсквеішія викладів і практич-{ний Х'ор приймає участь в чеголовачі пізнали, щ о своїми пустими, б у ц і м т о революційними
припинено. Всі краски б у д у т ь І`ІІМ.І
цю Ш К О Л У матеріяль-іннх вправ є зразкова.
ських концертах т аурочнстих
криками вони теж причинилися д о д о с п і х у п о л ь с ь к о г о інфорд у ж е б л і д и м и , к о л и прийдетьІ
Слухачі, які не склали се'ме-, виступах, українські та чеські
СЬКОГО
устрою це велике
ло
ся
характеризувати
занепадд інал , С
‚ т и 'строві КОЛЬОКВІУМИ та і с п и т і в , ! діти с п і л ь н о у л а ш т о в у ю т ь ди-. маційного бюра.
По ,
родьної освіти та наукової пратратять право н'а дальше сѓуді-1 тячі забаш, та вистави,
Піднести треба сей факт і нате, ш о б и звернути увагу на
ці на нашій Батьківщині.
том з високою ш к і л ь н о ю орга- "лтатшя в Академії. На
Українська Господарська А небезпеку д л я українських стремлінь, яка г р о з и т ь зі сторони
В ці тяжкі часи ( „ в е л и к о ї рукадемін в П о д є б р а д а х це без(Спеціальна кореспонденція
польських б ю р брехні, зорганізованих польським урядом у
и")
влада
Чехословацької
перечно один з впливових осетри відділи: 1) ЕкономічВаршаві. Коли тепер на сі бюра поклнкуеться навіть р о з в я з у Р е с п у б л і к и прийшла на зустріч но-Кооиератнвний ( п і д в і д д і л и хачів.
редків відродження Н о в о ї УАкадемія у д і л ю е о с о б л и в у у- країнської К у л ь т у р и .
прагненням української імігра- статистичний, економічний та
ючеся п о л ь с ь к е б ю р о , т о чейже на потребу нашого бюра зверможність україніській к о о п е р а т и в н и й ) ; 2 ) Агрономія- вагу своїй б і б л і о т е ц і . Ті осноС`вітова війна і окупація унуть увагу всі, котрим в народній р о б о т і х о д и т ь не о лнчну
країнських з е м е л ь сусідами ма- м о л о д і с т у д і ю в а т и ' в ч е х о с л о Лісовий ( п і д в і д д і л и агроио вою б у л и всі видання міністерславу чи наживу, а о д о б р о народа. Проти урядових польських
ства х л і б о р о б с т в а Ч . С P., чиний та л і с о в и й ) ; 3 )
и
і тяжкі наслідки для України вацьких школах.
Тнжінєрниіїіс.денні
публікації
міністерства
бюр брехні український народ мусить виставити с в о ю інфорВелика кількість Українців, огостинність чехословаць- сько-Господарсі
громадських робіт в Ч . С к..
маційну с л у ж б у , якаб давала чужинцям належите розўмінне
соблИво найсвідомійший елє- к о г о народу цим не о б м е ж и - ( п і д в і д д і л и технічний, меліора
видання державного статнстичмент нації, примушений б у в о- тась. Українська еміграція від-, пійннй ѓа м е ж о в и й ) . Курс напро стремліннє українського народа д о с в о б о д и .
р
н о г о уряду в Ч е х о с л о в а ч ч
пустити свою Батьківщину та чувала всю необхідність захопня
розрахований
книгозбірня
українського
к
о
о
.
емігрувати д о чужини. В тяжке вання, а поможности і розвит- Р О К Іи по 44 ти:
кождом
ператнвного
"
с
о
ю
з
у

О
ц
у
к
с
"
,
моральне і матеріальне п о л о ку своєї власної української
комплект видань міжнародньо-j
Від д о в ш о г о часу оден син
ження попала українська інте- культури. Відчуваючи цю ціл
го Інституту в Римі, а р і в н о ж ' д
у й о г а н е с б у р з і (півд. А
.іігенція на чужині; з окрем;; ком природну п о т р е б у , Ўкраїн-,
книжки
подаровані Ў к р а ї н ^
р
і
найбільшу гостроту н о л о ж е н ський Громадський Комітет і
ня відчувала українська
м о Ч. С Р. в січню 19122 року підКрім т о г о засновано прн Акап о б е р е ж ю країни П о н д о , яких
л о д ь , не маючи змоги на чужи- няв думку про заснованпя дл:- демії річні натуральні курси в Ч . С Р. Крім т о г о закуплено
і
в
и
д
о
б
у
т
и
з
дна
моря
май
д е - щ о Академією на свої кош
ні продовжувати свою освіту.
емігрантів
Українців
г о с п о -І для о с і б , які з причини війсковартости
о д н о г о міліона
ларської Академії з українсько- вих та революційних не мали
З роспадом царсько'ї Росії,
фунтів
стерлінгів.
Ц
е
й
великий
На нині б і б л і о т е к а налічує
країнськнй народ почав вільно ю ннкладовою м о в о ю , д е б мож- з м о г и закінчити середню шко1623 номери в 3200 томів. Ґ о - маєток затопився ехідно-індій
розвивати свою власну культу на б у л о п і д г о т о в л я т и кадри ио- ду.
Внкладіі в Академії і на ма- стрий брак українських підруч- сьќому к о р а б л і . ‚ Г р о у н е р " Щ е
ру. П р о т я г о м двох перших ро трібннх для і в д б у д о в н України
ннків
д л я студентів примусив
туральних
курсах
почалися
22.
1782. р. Стоваришення ггобудуків революції б у л о засновано фаховців ио господарству.
Ця думка зустрінула повне VI, 1922, в м. Подєбрадах, о б і - п о р о б и т и кроќн д о заснування вало т у н е л ь на суші і на морі
більпі 25 тисяч ниших початќо
власного товариства. Д я к у ю ч и
ВАМ
Н А Ш А Ф І Р М А ВИРОБЛЯЄ всяних шкіл, 1134 вищих початќо зрозуміння і підтримку в уря- браних д і я т и м ч а с о в о г о ирим:д о місця, на якому, як д о
енергії і щирій безкори'стній
шення
Академії.
ловнх
колах
Чсхословаччннн
'
них
шкіл, 78 середніх, 3 високих
ЌІ Р І Ч И БЕЗ ЯКИХ В А Ш І БРАТСТВА ЧИ ТОВА,
.
Науково-педагоґічні
1922. б у в затверджений ; розвязує
Професорськапитання
Рада, праці студентства б у л о з п е р - . . - . . „ _ . _ „
РИСТВА НЕ МОЖУТЬ ОБІЙТИСЬ.
школи. Украї'нську А к а д е м і ю
і оматуральннх
курсів
ших же днів ЖИТТЯ Академії за- ^ - `
- затонув к о р а б е л ь ,
р . Професорська
ВАШЕ БРАТСТВО
ТОВАРИСТВО ПОТРЕ1 Іаук у Київі і б а г а т о инших статут Ўкраїнської Г о с п о д а р - ` С е н а т та Р е к т
ВУС НАРОДНОГО АБО АМЕРИКАНСЬКОГО ПРАПОкультурних закладів. Розвит- сько'ї Академії міністерством, Рада складається нині з 9 про- сновано Видавниче Товариство О п о в і д а ю т ь , щ о оден нурець
.РА, ЦЕРКОВНИХ ХОРУГОВ, ЛЕНТ, ВІДЗНАК, ШАПОК
ком дальших подій на Україні, х л і б о р о б с т в а Ч . С Р. — а щ е ' ф с с о р і в . 16 доцентів і 9 л е к т о прн У . Г. А . За д о п о м о г о ю У - бачив на т о м у місці піднесене
АБО ИНШИХ Р І Ч И О , то З В Е Р Н І Т Ь С Я ДО НАС З
' рін. Сенат: з ректора, норекто
країнськог'о Г р о м а д с ь к о г о К о - ' м о р с ь к е д н о . О т ж е певно п і д
ЗАМОВЛЕННЄМ.
ра та секретаря П р о ф е с о р с ь к о ї
МИ
с САМІ Ф А Б Р И К А Н мітету у Празі та субвенцією
піднесенням спочиває коУ К Р . Н А Р . Д І М , 217-219 E A S T 6th S T R E E T , N E W Y O R K , N . Y .
Ради і деканів трох відділів.
Т А М И і ТОМУ У НАС Д І .
Пропаганд,
,
Р е к т о р о м Академії на 1923
УКРАЇНСЬКА ТЕАТРАЛЬНА ДРУЖИНА
СТАНЕТЕ ДОБРУ РОБОрезня 1923 року літографічним синдикату має успіхи, б о . в А І рік обраний професор інжійєр
ТУ,
А МАТЕРІЯЛ Л І П під з а р я д о м і у ч а с т ю Д . М е д о в а і Р . С о л о в і е в о ї відограє
уді
j Іван Шовгенів. бувший профе- с п о с о б о м 26 ріжних наукових фриці р о з п р о д а н о тисячі
ший І В ДЕШЕВШІЙ Ц І з а г а л ь н о ю кількістю л і в підприємства, яке о б і ц ю є
Ісор київської Політехніки, про книжок
НІ ЯН ДЕННІЕ.
і ректором
п р о ф е с о р учений поверх 190 друкованих аркушів великі користи.
ЦІНИ
НАШИХ
ПРАПОРІВ:
4

THE MEDICAL CENTER

1

І С 1 1 1 Я

УС
І}іташак,

С

с

а

м

е

н

е

д

а

в

н

о

Робота
-

ЇМ ВЖЕ НЕ ПОТРЕБА.

години.

3

л р и Г ) М а л а

у

hoim,-

р

о

ч

и

с

у

т

и

ч

х

а

с

с

в

т

ь

т

а

я

в

х

ч е Х

1

Іі.і'у

к

о

г

о

т

н

THE MEDICAL CENTER, 231 W . 51st St, N E W YORK

ТоШДАРЗЬХА

:

АУКРАЇНСЬКІ
КАДЕМІЇЃ В ЧЕХОСПОВАЦЬКІЙ І
РЕСПУБЛИЦІ В М. ПОДВ
,
БРАДАХ.

oV^pl^MCT^-

Т

ПОЛЮВАННЯ НА
ЗАТОПЛЕНІ СКАРБИ

Н

роі.

И к а т

( ф р и к а

І

І

Є

Є

В

О

Д

И

Т

Ь

п

р

а

ц

н

;

Ч
ИТАЙ
ТЕ
У
КРАН
ЇЕ
С
ЬЕ
КІ ДК
И
Ж
И
І .ГА
ЗЕТИ
ЧАСС
ТЕ
ЧИ
Т
А
НН
Є
В
Д
ОН
П
РК
О
СА
ВЙ
Т
ІИ
А

Е
С
И
Л
А
.

П
И
Ш
Т
І
Ь
П
О
Н
Н
О
В
Й
І
Ш
КНИЖОК.
. V, , ---а И
ПАНОВЕ СЕКРЕТАРІ І УРЯДНИКИ
ТОВАРИСТВ І БРАТСТВ!

АкаДемїі
иияиииивияиишa-wH
-B

г

оперету в трох діях з хорами і танцями Г. Квітки-Основяненк;'..

( л і с о в о д Борис Іваницький, б у в щий
професор
камянецькогоі
і державного університету.

:

ДІТРОЙТ І ГАМТРГШІС.

НОВІСТЬ

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 29-ГО ЦВІТНЯ C P .

Б О Н Д А Р І В Н А
драма в 4-ох д і я х а в б о т і відслонах, І. Тоб'млевичть
' Вступ 50 центіть

З а п р о ш у є всіх Українців як місцевих так і позамісцевих
д о як найчисленнійшої участи

н

т

п

т

т

Я

м

ШВЕДСЬКО

статтю К и р и л а К е м п б е л а . який
відвідав це місце, д е мав затонути к о р а б е л ь . На основі спостережеиь і студій д о к а з у є він.

„ЗОРЯ"

М А З Е П А

.

С

„ Р е н д Д е й л и М о й л " містить

В с ь о г о д о Академії б у л о по
‚дано 707 прохань, але з'них б у
то принято на перший семестр
АМЕРИКАНСЬКА ЛІНІЯ
j Лише 233 студенти і 6 вільних
ська обсауіаа Ню
ів,
які р о с п о д і л я ю т ь с я
Порк
до Гамбурпо відділам так: 86 о с і б на аКоіномічно-лісовому, 92 на e-j
коиомічно-коопераативному
козацька драма в пяти діях.
61 на с і л ь с ь к о - г о с п о д а р с ь к о - і н
Перворядні крісла $1.10, другорядні 83 ть, вступ. 55
жінєрному. Крім т о г о 120 о с і б
включаючи податок.
97-8 б у л о принято на матуральні Ґданська. Ціла доПісля представлення Б А Л Ь .
Заряд.—
кІрси. Решта петентів однаково
бажаючим студіювати і маючим відповідну п і д г о т о в к у бЎS. S. K U N G S H O L M
відмовлено за б р а к о м в'а
кансій. І д о т е п е р прохання все
С П І В А Ц Ь К О - Д Р А М А Т И Ч Н Е Т О В . ІВ. К О Т Л Я Р Е С Ь К О Г О
нових претенсій поступа'є д о
DROTTNINGHOLM
— відограє —
Академії. Н а лекторські посади
б у л о подано 70 прохань з них
S. S. S T O C K H O L M
І б'уло о б р а н о 9 професорів, 16
і доцентів і 9 л е к т о р і в .
.
кліки:
В У К Р А Ї Н С Ь К І Й Х А Т І ПІД Ч . 2 2 4 0 G R A Y L I N G S T R E E T .

-

Ь

1

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 29-ГО ЦВІТНЯ С. Р.

-

Т

(

СВАТАННС НА ГОНЧАРІВЦІ

Початок 7.30 вечером.

Ю

ЯГЕЯфЯт%Тй ^ .ГГ.О.ЄР-.

8 СУБОТУ, ДНЯ 28-ГО ЦВІТНЯ С. Р.

НОВІСТЬ!

я

Д

ц

в користь У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Т О В А Р И С Т В А

вд
іомо, що
коли
чи

1

Комітет
п,иміт.-т.

З 2 1 . серпня І922 р . р о с п о ч а
їлися систематичні виклади
на
і всіх відділах Академії, в т о й час
як попередні місяці, а саме: від
; червня ' д о

серпня, за

браком

б і ' і ь и і о ї части професорів і с ѓ у д

е

н

т

)

т

е

р

,

в

?

и

к

л

а

Л

и

епізотично

н о с и л и харакпідготовчий,

ррабліапв
ростоотечи
е"Лиецяі) дГ
о бург

дотеперішні

звідомлення

синдикату не є правдиві. Кемп
бел

п о д а є зізнання сучасників,

що

виратувалися з „ Ґ р о у н е р а "

К о р а б е л ь мав затонути на инщому

місці. К о л и ж навіть

вказаному
був

синдикатом

який р о з б и т и й

на

місці

корабель,

т о це б у д е певно инший, б о на

З мая, 19 червня
12. мая,3 червня
Ц
мімЦ
долід
аи
б
у
га$6150
108
5.0;
д8нц
г.аім
Іав1П
авГем


0

-7$
Л
Ю
и
в
М
с
т
.
П
о
д
о
р
о
ж
т
р
в
і
1
2
д
в
і
.
а
с
ж
ири2 або 4
З
к
лп
ясеи
д
їоу
тьш
ввтедсько
кагіо
юп
тах
я
а
о

б
сі.аосН
Н
п
о
т
р
б
і
н
в
з
і
а
.
В
с
р
а
в
і
п
ш
ф
к
а
р
а
ш
п
о
р
в
т
і
сM
я_
сд
іеви
хScteta.,аге2н
RUьQ
krЬАи.
O
4тві.St.гоS-tr.
foiд.о70Y
тьoм
дні м о р я

богато є

розбитків.

М. и. затонув там голяндський
воєнцнй

к о р а б е л ь -‚‚Беннерок"

1715 р. П о доказам К е м б е л а ле-

,двн

чи 'вдасться

сннднкатови

(найти цей к о р а б е л ь і
З являються

голоси,

підприємство'
звичайний

деинде.

що

ціле І

синдикати,

б л о ф , д л я вимачен

ня г р о ш и й від легковірних л ю дий. Та чи .це б л ь о ф чи поваж
не

підприємство, покаже

Ідучина.

бу

2x$
32
іЄ4Л03x5Чстп
і SM
. 5x
5.0сеѓтвв
f. 44xx00$7
0.сті0
2
x
3
і
3
x
5
е
т
в
і
с
т
п
932п

$
6
0
.0
9
7
0
.0
9
Ю
0.ідопр
К
о
ж
д
а
Т
о
в
а
р
и
с
т
в
о
ч
м
Б
р
а
т
с
т
в
,
п
о
т
р
е
б
у
є
а
с
а
`
п
а
р
а
д
и
,
п
к
і
м
к
і
я
І
о
г
у
д
ь
к
и
,
в
к
с
т
у
а
н
т
а
а
с
в
о
м
ї
и
в
ан
таи
м
ид
тд
ао
в, ш
апкам
х.в
—хрўийм
П
росо
им
озаац
щ
и
р
оалсв
во
си
хіо
У
п
о
в
н
м
в
р
і
е
м
Д
о
и
о
т
р
и
в
і
т
ь
І
м
М
Я
у
в
и
ї
м
о
В
м
а
с
я
к
и
н
і
ф
р
м
я
і
І
и
в
и
В
р
взіцям
и
І
п
о
д
а
м
о
В
м
а
д
о
к
л
а
д
н
у
ц
н
і
у
.
Н
о
в
д
і
к
л
а
д
а
й
т
EAGLE REGALIA COMPANV
115 Nassau St., New York. N. Y.
Z)OBW,
Нам
очаѓто
коложтв
р
еасб
ате,лем
5и0лачувГ
щ
оби
и
лн
т.и
осліту
о- Г
с$стп
пц
ж
іп
ап
реш
ати
яо стятп
мсіячен
н
ою
А М Е Р И К А Н С Ь К И Й ПРАПОР

У К Р А Ї Н С Ь К И Й ПРАПОР З ГЕРБОМ НА ОБІ СТОРОНИ

ПОШУКУЄМО 25 РОДИН

котрі бажають мати свою власну хату з огородом, ЗО мінут їзди з Ню
Порќу, при ірабричнім місті де кож- ,
дей дістане рвЬоту. Перші 25 родин
дістануть по одній лоті і готовий V теріял'на 4 кімнатний доі за $399 і
на виплату.
лише 1

65
Голоситись особисто або листовно до:
`
SLAVONIAN LAND COMPANY,
loom 244.
согпт FuHon St..

N-w York, ть Y.

ля Вас тк
іет ва
Зашл
тьі apa цей купондa

Адреса:

СВОБОДА;' 4 f i T B t ^ , ' 2 f t - r e Щ

З

Д

д

а

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ

ЩЕ ТРІСНЕ Й У ВДРШЙНІ

СПІЗНЕНИЙ ЛИСТ З КРАЮ

Д

і

Ш

С

і
У Варшаві з а г р е м і л о ,
А в Парижу т р і с л о , `
Б о гадають і д у м а ю т ь ,
Щ о з нас з р о б ю т ь т і с т о .
З а г р и м і л и чорні хмари
З ф р а н ц у с ь к о г о краю,
З а с м у т и л и с ь Українці,
Щ о во'лі не м а ю -

ПОШУКУЮ точну сестру. Тайм
, УКРАЇНСЬКА КОЛЬОНІЯ
Тарбінську а сіла Сааківчнк, Лкьк `.
в гарній околици близько' Ню Иорку. галіАчнна, алмужна за Іваном Ярим.
Рік ѓому перебувала в Филаделфн.
Скріпляймо свій народний
Х`тобн про неї знав або вона сам.
$1575 — 6400 готівкою; 5 pyuta %%ті
ФРОНТІ а
Іопеаедно оголошено 6180126
, -`- $500 готівкою. Вода, газ, слекгри-І
Америки. Б о г а т о . д і т н й
У ж е д о в ш и й нас ІСЃНУЄ В` Ра
Ваші рідні о ж и д а ю т ь
ка. Школа, церква і штори на місци. jCWfield Co.

ч е с т е р відділ 367 У. бЃ С під)
родиться.
ЗІБРАНО ДОСІ 6І36Л8
Пщиіть або зайдіть до:
яа `Вашу поміч з А м е іменем „ З а п о р о ж с ь к а С і ч " . Д о ;
Ой, з а щ о я и . вражі л ю д и , `
ІРИГОРЛКІМЕШЧА,
Утіховичі, 1)іличнна, у січні 192.3.
ПОТРШНО стльника з 6500, ниін.
рики,
1923 р. цей в і д д і л б у в ч и с е л ь н о ї
Н а с так з а п р о д а л и ?
, 680 Е. бдЬ Street,
New York, N. Y. чогоБУкратЄьку мову, вели кий тижні
малий,
б
о
мав
у
с
ь
о
г
о
ЗО
членів.
Ч
И
не
б
и
л
и
с
ь
ми
за
в
о
л
ю
У нас, як певно чулисьте у`
вий дохід; мушнил або женшина. ГоА л е тепер це ч и с л о б і л ь ш е ч и м
В своїм рідній к р а ю ?
}
лбсѓгься від 9, до 12 рано, Иоош 813,
же, відбувались недавно внбоДО ПРОДАЖІ ДОМИ В ДЖЕРЗИ
131 W . 39th St., New York.
M-^
п о д в о ї л о с я , ' б о вже є нас сімОй ще Прийде тая хвиля .
рн д о .`польського сонму д о
в доларах п о ч т о ю і те3 кімнати, $750, готівкою 5250.
десят{)! Однак м и не.задово.диПід прапори стати
І
Варшави. В и б о р и відбувалися
4 кімнатц, $-60, іотвдхою 535Q.
л е ґ р а ф і ч и о з а низьку о ц о с я . п о т и , поки н е п р и т я г н е м о
І ще б у д у т ь робітників
в кождім селі. Отже б у л и
5 кімнат, $120Д готівкою 6500.
до
н
а
щ
о
г
о
товариства
усіх
У
плату і в и п л а ч у є м о д о Панн цілувати, і
нас в ш к о л і . В кождій селі ВИДонн з лотами, шішла, склепи, цер
лову маркУ на айрссу: ROYAL SALES
країнців, які щ е - н е є членами
Ой ще б у д е на Вкраїні
крв. 'Всі у'ліпшення. Г`олоснтися до:
значена була своя комісія, яка
лярамн в місце замеш—К, Sution О. И а ^ Y#ra К Y.
У. Н . С о ю з а .
Кров червона лятись,
мала
перепровадити
вибори.
МЕСЌА.
90-01
каня адресата.
Н а наших з б о р а х , 15-го киїтОн ще б у д у т ь д а р м о ї д і в
620 Е. 6ih St.,
I New York Citr
Д о т о ї крмісії у нас належав:
няІ
ми
п
о
р
і
ш
и
л
и
приймати
ноН
а
ф
т
о
в
заливати.
'
богач М и к о л а , М и к о л а ґиатюк.
ДДЙКОУУИТЕЛЬ
пошукує
іюсали
вцх чденів б е з вступного і зоОй не д о б р е у Парижу
Іван Марка (який щ о й н о верВповні учител'ь дітей, як також УМІІ-.
НА ПРОДАЖ ФАРМИ.
б о в л з а л н с я , щ о . кождий Прн
Історію знають,
,
нув б у в з А м е р и к и ) , Іван МарЧИЙ рсжісср црвдсіавлень. Діарохіи
На ‚продаж фарма 220 акрів, 170
веде щ о найменше о д н о г о „реП о р у ч у е м о свої у с л у обійме від 15-го -іая. Ласкаві ію
Щ о нашого робітника
ків ( г а л у ш ) , М и к о л а І^рзак, Ів.
П О С П І Ш Н А ЇЗДА НА
стої землі, 50 акрів грубого ліса і
шення слати на адресу: Svohod., foкрута"
д
о


С
о
ю
з
о
в
о
ї
армії''.
На гак зачіпають.
Перепелиця Андруха і Гринь
ги в справах: п о в о р о т у
1 З УКРАЇНИ
совиско, сад з ЬОО дерев, велике і
Д.
P. 0-v 83 Gnai St.. Jw.ey City.N J.
Звертаюся отсим передовсім
Чи з а б у л и д а р м о ї д и
Преоанськнй. На місяць перед La S.voie Млу 5; іаиЬхеМа Hday 16
ро. дім з 18 кімнат, нова барка, 4
д о краю і ПриїЗАу в А '
вих курників, 1 молочарня, 2 саі
FRANCE fday 23 до Українців, які п о х о д я т ь із
Як л я х і в т о п и л и ?
виборами зїхались всі наші по- PARIS Мат M l
мериќў; внробленя нас
патріотичної
По всі дальші інформації голо- славно-звісної,
Ч и - з а б у л и Х м е л ь н и ц ь к о г о ? ЗО коров, 6 коний, 400 курнй. 15 Індил і т и к н д о Л ь в о в а і ухвалили,
ПРШУКУЄСЯ БУХГАЛЬТЕРКИ до
ків, 25 ѓусна на стсйтовІЛ дорозі, пів
п о р т і в І афідевітів та
Калущнни. Ви свідомі л ю д и і
сдьса до .місцевого агента ФраниуВеликі м о г и л и ?
ш о б и не брати ўчастії в в и б о провадження бізнесових книг і коре
милі від великого міста. 1 і
полагоджуєаго
справи
д о б р е знаєте, щ о варта ч о л о в і к
ської Лщії або офісу комдаіпі
Щ е воскресне тая х в и л я ,
рад, б о тим с п о с о б о м признаспоцдснції. Зпглошсння до: Ku.off А
адттомобиь, вся нова машинс^.-.
$9500, готівкою 630Q0.
,
97-OojІТчг.о.ку, 4Т Е. 9th St., New York.
На котру чекаєм,
нотаріяльиі.
диб
.ми вдасть П о л ь щ і над с о - 19 STATE S T , NEW YORK CITY без організації. Н і х т о із н и м не
97-U8
Фарма 73 акрів, сад, 'великий ліс, H O T .
числиться, а як прийде яке неЩ е п о в і ю т ь ' т і прапори,
бою. Н а р о д всюда з тим годивріка, дім з 9 кімнат і 5 других забуІ щасте, нема, к о м у ні порадити,
Г о л о с і т ь - ся о с о б и с т о
Ш о їх в ружах маєм.
ся, і показав ліри виборах, щ о
допань, 6 коров, 2 коні, 260 кўрий, 10
ПОШУКУЮ
ДІВЧИНИ
АБО
ТЯЖКА ПРАЦЯ НИРОК.
,ні стати д о помочі. Д е ж найдепослухав ириказу, б о м а л о х т о
або
листовно в рідній
качок. 2 милі від великого міста, вся
Іван Ракочнй
ЖЕНШИНИ
Задачею цнрок в людськім оиглкіз те таку дпугу організацію, як
потрібна машинерія. Ціна $3200, гойшов д о виборів (тільки пан
мові д о :
юлтимор, Мд., 28. марта, 1923.
.і е увільнити кров від ііечнсдо-и
тівкою $1200.
до домашної роботи. Добра П.ІІІТ:
У. Н . С ? Н і д е у світі! Наша ор'сі.кї л и з у н и , форналі, Ж и д и
отроюючііх відпадќів. Се' е тяжќ:
еЖншнші бутті і з одною дитини
PHILIP LOBOR,
'задурманені
латннннки). Все праця: майже 1700 ќварт кривЌ' пере і'анізаиія стоїть д а л е к о на переГо.тосиоіся до рестввікіни
ді
поміж
всіми
.українськими
274 Е. 4th Street,
Now York City
Ірешта с и д і л о по хатах і л о с а І ходінь через обі нирки протяіЧХ КС4.
291 Av.oue Сі N . . . У-ork' Ctv
S T A N D A R D
B A N K їхати не внказ.Овало. У нас ш лих,24 годин, в котрім го часі чколс чужими
організаціями.
Вона
....
ТЕСТДНЕНТИ
НІЕПТИ
A V E . В . C 0 R . 4 4 S T . - TltVV УОйК 1285 г о л о с у в а л о л и ш е 14 люда ЗО кварт .вддтіалки, н.;ре(рілд.троімішд. найсильніша. найбільша і має
НА ПРОДАЖ МЕБЛІ з ЛІЮУ ММІШІ.
і виќпнених. Чиж не х нашім овзияд-, б р ' заСЛУЖЄНУ СЛДВУ' ЯК ІШН е р і д к о буває, щ о чоловіки,
Ну але не л и ш е , щ о не йшли д о
кунуточий може осмійсь в. ію.меш
Іголосовання, але і ие пішли д о ко'м уаеншіАго ТУ працю . ' ^ P - ' " ^ " - тріптимна і всеукраї'нсь'ка. Кож- котрі зазнали біди від своїх Ю.ЬоЄ квадратових фінв, одвн блок кріиоо. І'сит велю $В`іЗП Прошу
тз! щоби отрок,., а иЛстанцП ітюм.і-,'І. і
‚комісії. У нас не піишв Г а л у ш , лилися 6 кишках і переходили до дни .Українець, о е з оілиду на жінок, дуже пантрують їх. Т а від школн, близько великої фабрики. ЛОСНІНСЬ ПІД Ч. 533 Е. 6ЦЧ St.. Room
ВАЖНЕ ДПН ГРАЮЧИХ AMA`'-`
(Микола Козак і Грннь Плебан- КРОНИ? Трінера Гірке Влю .удержує й о г о патітнчні чи р е л ш ґ і ш це трапляється і таке, щ о ч о л о в і к Ціна W75, згори $50, а відтак місячно, - Чядмг HoHw.-N. Y .
находить .V В НІЙ
$8.00. І Ірн ходіть.або шщііть до: 93-98
Іськш`і, х о т ь їм з а г р о з н л и , ще внутреішости. в ‚-шстім СТ.ші. усуває' рссцідченця
діисті н " і ^ ' е ^ ` СІІІДЬНУ наиіоішльнуБівердйню. хоче, щ о б и й о г о жінка і по
трс-ючі відпадќи- із ;1'нз
HAMILTON,
КОНКУРС.
Українќки народні сірої і всякої І п`оплатять по 20 ТИСЯЧ .кари
Hoop
910,
53
Park
Row.
N.
Y.
City.
смертн
не
зараз
з
а
б
у
л
а
.
О
с
ь
і
і
і
а
ч
і
н
н
ю
і
Т
о
м
у
нема
ніякої
вймівки
НІКорода инші косиоми Шіпшкмюію ію д І ѓПлатили л ю д и і 200 тисячіў (ний!спосіб і псоно. џ се
конкурс
тол'.
і таких тестаментів: , Л ю комісії п і ш л и : М . І'натюк
же низьких шнау По бдн.шіі інфо іДо
105 ;
arterel з
КаЦСІЬО В ЦІДІМ ГОГО СЛОт, л . . . . . п . т - - манії питій, на адресу:
від ПреШ
ДО П Р О Д А Ж І Д О М И В Д Ж Е Р З И
‚ б о г а ч М и к о л а , Іван Лінрка і Іван Панна Beatrice Dulbny пише до IWC з Му, ХТО СІіраВДІ ЛШбИТЬ CB1II н а
нко!
Ти кожню б о ж у не
MRS. К . STETZ.
,
5
до:
н
концерт}
Перепелиця. 1 щ о собі подума- Schenectidy. N. Y. марта'1920: „Вжи-' р у д , щ у б не н а л е ж а в ДО У . Н . С діленьќў мучила мене своїмѓ
3 кімнати, 31000, і отівкою $250.
.
t
близько
Ню
Порќу
(но,
,.- .
валам
Трінера
Гірке
Вино
іі).аа
з
лру-j
П
і
м
і
паша
„ЗаіЮрОЖСЬКіІ
216 w . . h m - t c
Чте: М и к о л а Гнатюк і Іван Мир-і
4 кімнати, $1200, готівкою 6350.
трснои) і ііристуіншй д-та сих. хю .у.,
ііміі `иеиами tvumni і ііорскошілнсі.-, . . „
р ,.
р ц е н е а б і і я к е дивовижними примхами. За цс
5. кімнат, $1450, готівкою $500.
ких я
T-Mwbqa.; Monlgomery 2213.
оставляю т о б і тижневу рен- Доми з лотами, школа, склепи, цер- і той і.исше oop.cn на тися в музиці
Ш№
л и . соб, W лар
. - пише
X зJНк,WІЮфало.
S l Ми'ш:
T ^„Ужив-'!(ронд
Й Т " . "V
с т . касі
І
н„
У"СВОЇЙ
І гарнуг а
ЗГОДУ
л о в у стати,Ѓ,п оба
схручін-ли
Ню
ПОЇЖЎ.
Канло.іаі
мусить
буїв
а
і голо'суналн 1 я а - '
- ' Tpteepa Пркого Видобре порозуміння поміж
25 марок. А л е виплачувати ов. Всі удіпніення. Голоситися до:
брим Лфііеіпон. Оо' іуі е іарннП хоі
под'війно оо
. і голосували їда-j _, j
прн .шати, воно II.VW.TI.
HOGANSK1
мають їх т о б і щ о й н о в ионеді- 877 3rd Av.., 3rd В., New York СЌу I Мас Піюи.,дити школу, даалтн пр.- t
нош . Найблидший.
ли г о л о с и на хрунів, які поаи
сіаіі`.-.-іСіо
і
концерти
і
ипнсугггіп
аC
U
N
A
R
D
гаішя лікарстн'мае j Так КОріІСтаНТЄ .3 д о б р о ї На94-99 головної КНІІІИ коліќту місячну. МаХОДИЛИ послами. Таких хрунів,ІаіптнкІр або
Я знаю, щ о тн не л ю б и ш
І складі і служіпь Вам іакожігоди у с і ! Н е слухайте тих, ш о порядку та яка ти марнотратна,
ЧИ В А Ш І Р О Л И М Н І
Ї Д У Т Ь
як тих двох утіховЄЦЬКИХ, г о - j Нон
бути тверезим і релігійним і мати ;і
рекомендацій. Місце до ‚‚бняпіікарствамн i j
і й е т у т ь нісенітниці п р о т е ,
лосува.то у нас, в Галичині, иа 3 f ^ ,

Д О
А М Е Р И К И ?
Т О М У знаю також щ о кожньої
1-го моя с.ті. Зголошення проси і і.
,serii
і
т р е б а х о д и т и на з б о р и
НАШ
НА ПРОДАЖ
иау.іь в Ріоі -міліони управених д о голосо-‚сошрапу, СЬісд-о, і
лати Д О Ж Є У . J . Cz.plyn.Wy. 181
- ' п . Чи не б у д е в а м п р и є м н о в і д неділі не матимеш ні шелюга
намни, у с ь о г о 50 тисяч! В о н и ;
j —
Eo.too St., Геѓлі, Aaboy, N. J .
65-9
квоту. Кунард вибрали 5 хрунів постів, о д н о ч а с у д о часу з і й т и с я з і с в о ї м и Т о м у мусіти мдщжитн в такій
!,
0
фо
Лінія має найлосвшінійші кораблі
л ю д ь м и т а п о р а д и т и с я і й о г о біді, в якій я жив завдяки то
у свігі. Пасажирам з щифкартами г о . попа Ількова з Калущина,
Д О ВИНАИМЛБННЯ
в
о
р
и
т
н
д
р
у
ж
н
о
?
о
д
н
о
г
о
панка
З
а
л
у
с
ь
к
о
г
о
з
К
о
Кунард ЛЬгії не ѓНеба довго чека-тване.
pjfe-pj
Подібне запинання написав
Притім б у д е т е ч у т и с я ч о р д и
тн на кораблі.Кунард мая пцелсіав- л о м и ї і трох селян: Дутчака.
аМЕРЙКАНСЬКА ЛІНІЯ
Омочена фарма, 10 акрів без буднії
НІН
ми, щ о і ви н а л е ж и т е д о в е л и оден Ф р а н ц у з : „ Л ю б а жінко!
ннків в Росії ОИІКУКІЧІСП пасажира- Ланрука і Мельника. Ті тепер в
9 BROADWAY. NEW YORK, N.Y.
ми аоставляючи їх впрост аж на Варшаві все нам р о б л я т ь на ио1Б LEVERETT ST., B O S T O N , M A S S
кої громади найчільнійших па За ціле наше ЧО-літнє иодруже .iu u Whitehouse. N. J. Ніна $І-`ОО.
ДО
ГАМБУРГА
кораблі.
того ДКІ}. В пг.к
Також шю 6 лотів в Патерсон, Н.
т
р
і
о
т
і
в
.
я
к
і
г
у
р
т
у
ю
т
ь
с
я
в
У
.
П.
життя
не
пропустила
ти
н
цоб
прнподобатися паДАНЦІҐА і Л1БАВИ
Кунард Лініа одинока з двома
ви і МНнши.
'їж. ари іиикросшіД уляци. Купуюч
С о ю з і . Забезпечите с е б е і своїх н о г о дня щ о б и не вимучити
КАБІНИ ТРЕТШ КЛЯСН
офісами на Україні
,
Телеф.оц Піп
II. :У.
р і д н и х , а п р и т і м сповийте г р о
ду оіи.ічую подорож. По близші і
В ХАРКОВІ, ул. Свердлова 53-53
З 2, 4. 6 і Н ЛІЖКАМИ.
неоповідаючи нудні історії,
, В.і.м подооаеся то щ о
Ну,
м а д с ь к и н о б о в я з о к , щ о збіль
В К И Ї В І . ул. М А Р К С А 3.
р.ірмаиії голоснтись до:
Третою клясаю з Ню Порќу. Бор о б и л и ? ! Скажіть
ш и т е т у нашу о р г а н і з а ц і ю , нк: жарти, і т. н. Я оставляю т о б і
ЗА11НЛ АДРЕСИ.
Г Р О Ш І Д О совітської р о а і
HNAT ORKNYCZ,
,
на п е р е д ! у кождій з д о р о в і й на річну ренту 1500 франків, але
зерсснлаеся гарантуючи виплату u всім, що знали Івана, пай зна199 Е. 4lh Street, 3rd Яоог Iront,
Марія Скубоіш, ук'раїнська .ікушеі$106.50: до Лібаин $Ш.ОО І 65
ютв. як він гарно собі ио н о в о - :
амсрнкаиських доларах
родній роботі.
під услівям. щ о мусиш
New York, N . Y.
а, повідомляв отсим, що її ісперішвогодопяс. — 3 Бостоііу до Ню
ЧЕРЕЗ Г О С Б Л Н К
роті поступим!
У. Н. С о ю з це нині н а ш м о г у
Порќу через Ќдії River Lines з
разом із т в о є ю матірю, т а к о ю
іа адреса в:S1-02
Дцсртайтесь ди корабельних агсичий
н а ц і о н а л ь н и й фронт. П о
Тепер маємо друге д о б р о . У ;
Фіиаделфії зелізннисш.
самою славною ц о к о т у х о ю
98 EAST 7tb STREET,
НЕЗВИЧАЙНА ДЕЩЕВІСТЬ. ХТО
д б а й м о , щ о б у ньому ста.ти
нас вже другий тиждень відбу-j
S. S. UTUAKIA
Ме, 2
П Е Р Ш И Й ТОЙ
ЛІПШИЙ.
#t. let A . . . A Av.. A. Mew York City
Україіщі та Українки в Амери і ти. З нею мусиш раз на мі
S. S. POLONIA
М.у 23
eaten асентерунок хлопців, щ о і
лсіипШі поверх.
сяць приходити з адвокатом д о
Фарма 160 акрів, 80 акрів орного
Голосітьсяя до місцевих ЮЄНЛр. X
мають 21 і 22 літ. Наші мали іти
Ч л е н від. Зіі7.
а о а а діад аивбіащЯЃс?
вт второк на самого Миколая,
м о й о г о г р о б у . Адвокатовіѓ за юля. 40 будівничого ліса, решіа па). добрий дім на 10 кімнат, стоМ а л о іти 15 хлопців. П і ш л о б
кожнім разом маєш
заявити
другі забудования, 11 коров,
туманів, а решта, мудріші снді
200 ќутжй. вся потрібна машищо ж а л у є ш , щ о затроїла мені
нерія, великий сал, ріка, 2 і нів милі (Мушину збо женщинў) до ресіавра' їли вдома і х о т ь щандарі вига
життя". О д и н дуже богатніі А ю великого міста. Піна $4900, п
ну по пріічівіі. що олвм.сцітьпик ВІДШ К О Л А
А К У Ш Е Р И
"яли, вони таки не пішли. 1 бі
д л я
К Р А Ю
;оїо
$1900.
97-02 їздітаі; до Ііаротш. Оферта для снілд.мернканець оставив своїй мо
Учіться АКУШЕРИ в нашій ціколі . ?
' асентерунок скінчився, .
нцка який розуміє інтерес, вклад $750
Ми вам перешлемо під гарантією 1 ваша родина отримав
PETER OWDY,
І-тодій- гарний, жінці півтора мі
половина інтересу. Сижнснл планні
або в своїй хаті під нзшою дирекцію; вх не чіпають, Н о других с е л а )
ДОЛЯРИ НА ПОСЛІДНІИ ПОЧТІ. Не посідайте в листах
194 A r e n a . А блюько 12-ої ўлиці, $60. Рестоврант в дуже добрім полостаранна, цілковита і скора наука;,також не ідуть. З Кор'ілнч не пі
л і о н а д о л я р і в з услівям. щ о в о
бо пропадуть. Оплата за пересилку не велика. Також коNew York City
женню в South River, N. J. Адресуйте:
`
, " , ^ . A . . ' - По унінчеЛю шов ані оден. Т о д і шандарі п о на кожен раз має заплатити
10 Ferry St., џбџ голосіться ;w: Suite
Л.ктуимо гувші я ќрадо за грунт І виплачуємо в аадярдх
пидаемо Д И Ш І Ь О М . Адресувати: І,
" К
513, 1416 Bro.dw.y, New York City.
(ern.tioui School
' І І І Ж Л І З А в - Р Я - И їх маміг, везли д о Пев Америці
ІООО д о л я р і в кари, к о л и б вий
ФАРМИ,НА ПРОДАМѓ.
96-97
і.
Pre...
229
Е.
14Љ
St.
РЄМНШЛЯН.
А
л
е
ОнбИ,
ЯК
ПОЧЗDr. З Oeut.ch,
ШИФКАРТИ З КРАЮ ДО АМЕРИКИ
шла
б
е
з
серпанка,
танцювала
а
Фарма
ЮЗ
акрів,
з
чого
20
акрів
гру.
Near Yorit Сну. Тел.: L-.rncton '4219.
—-"ли
на гостинпи співати рекруцькупуйте в нашім GiopL Наші офіса у Львові, Тернополі,
аго ліса, земли чорна, рівна і без кабо
осміхнулася д о мужчини
кі пісні, так шандарі зі встиду
Станіславові-1 ішшнх містах воможутт. ваш№ родині і замінна`,
будинки
нові
і
великі,
дім
на
ї
онікуються. До того, нн вам гарантуено, ќто наколнб вд‚.Тоді — кінчиться тестамент. кімнат з водою і пцшінцею, гарна ріповтікали зі саний, а баби верM M .
S M I T H
ша родина не могла приїхати а.асюкл. ПРИЮДЩ. так ди
нулн д о д о м у . В рогатинськім
- - ти напевно пропала д о од- ка. прн стеіітовій дорозі, б коров, і 16 E A S T 7tb S T R E E T , N E W Y O R K
стратнте на шифкарті тільки ДЕСЯТЬ ДОЛЯРІВ. Продаємо
пні, безрогії і кури, машинерія, сад,
повіті не пішли з ці о д н о г о се
І шифкяртн до краю і оолагоджувмо всі грунтові краєві справи. По
Ідого р о к у " .
Tel.
Orchard
6072
цю. ІШІОНДШИ і і., л., 2 милі до ЧІЄІІІ
ла. Зачіиили собі „ п а н и " к.їо
п-формації пишггь до:
коло перќли св. Юрія
коле'ѓ. Цша ,Ш все; $4.700, вплати
Говориѓь по уі-мятськті
$2000 і легкі сплати.
96-00
АЛЯЗЕВІСАІЇ Т П Ш А Д В Г А В В О В В А Н , ђ ю .
Лічить
успішно
недуги
мущин, жснПОЗІР IVIANVILLE.JL І . Т а м т о г о місяця, ў н а с , підчас;
Фарма коло Патерсон. Н. ‚`їж., В%
8 2 0 E A S T 6Щ . . Г Г К Е Е Т .
N.vW YORiC, N. У.
щин і дітнй.
в и б о р і в б у в і инших рух. В
Заходом' Укр. Братства св. Стефана акра чорної землі, 2 корови, 100 куІЧІЙ, будники, дім їм 7 КІМНІІТ 4 роки НаймодерщЯаіі електричні апарати
( P b i l a d e J p h i a Office і 311 N . ННЙ НМюаЯ)
Жаднім селі у нас не знайшли— ўстроюється —
старші, всі .наряди, при самій стати і
бисьте б у л и ' у ч и т е л я Українця,
Б^ Б,..;.
ЗА УДРАВЎ. БЮР А: - ДВТ-Н НАШУЌ ИННЄ-'"- "'У '`Ч
колїйовій. Піна за псе $4.800, вплати
В Е Л И К Н Я
БАЛЬ
священика а б о м у д р і й ш о г о сеВ суботу, 28. цвітня 1323 в Нар. Домі $2.500. ГОЛОСНТИСЬ ЦІЛИЙ день до:
Кг"
С Г № л ^ Щ Ц С Г -"%РІ
Іляннца. Всіх виаре.нтували! О ПАВЛО КУТИНСЬКИИ,
ІРОНІЧНИХ
ЦЕ№
а Менвнл, Р. Аю.
дні сиділи у Л ь в о в і , другі В $ЮНО Н А Д Г О Р О Д И К О Ж Д О М У , Х Т О Н А М Д О К А Ж Е , Щ О
2бз Av.nu. в, bet. i s л і б St., 3rd а ,
Дорогі РОДИННІ: Братство сп. (
Тернопо.дп а б о Бережанах. Наш
OI А Р Т И К У Л И Н Е В А Р Т У Ю Т Ь Ц І Н У $6Лв.
HTew York, M. Y.
фангі запросило на цей баль всі "і
кут увесь сидів в Тернополі!.
їнські Товариства I Сестрицтва
Скінчилися вибори тай попустейту Р. АЙ. За`проіцаемо рівночасно
ФАРМИ НА.ПРОдАЖ.
скалн. Боялись, щ о б ми' не аґі' коасдогтг Укриїния ло спііьної ааба
Фарма в Ню Джерзи, близько Ню)
ІІ і розрнвкн. тим більше, що дохід,
тували проти виборів. Д у р н і
балю піде в шлостп иа боротьбу до. Порќу, 55 акрів, 5 акрів ліса, решта
ГАРАНТСШАЯИИ ЖКЛЕВИЯ
Нарід без нас знав, щ о має ро
Рідного Ќраю. На бали буде мльк; добра орна земля, дім па'8 кімнат, ввГОДИННИК'.
І$ќти. Д у м а л и нарід застрашинл і 6 .других будинків, 6 ковартїсних впѓравоќ і все іѓнше пер
Держить добре часЗмас Hio leflі, але штучка їм не вдалася.
ціоТ якости, для старших і для Молод- ров, 2 коні, 200 курнй, 10 качок. '
ііен осередок. Нриляась всюди ж
Ми вже так призвичаїлися д о !
ших. Початок о 4. годині пополуднії. роги, вся потрібна манцшерія, пів ..
$4.75. Дано КЎОГО даром тому, хто куІТнкет 40 центів. Всіх шнро запрощас лі до Міста і КОЛЄЇ. богато сіна, вівса,
літ. наш Славний Револьвер 32 і 3D арештів, щ о я вже на тиждені
картофлі, кукурузм. Ціна $5000, го1 1 4 ) Е . Іќ S t , . N E W
YORK
КОМІТЕТ.
кадібровнй, 32 дасть шість стрілш злбнаперед
був
спакувався.
АІ
вкою $2000.
97-02І
Машаи 4tk A W -. I r W a Pl.c.
одним нзладовлннем. 38 йять сірілів.Гйшок так, як колись на „цьвіФарма 5ѓ акрів, доброї землі,
Го-ики від ft ранр др 8. вечер.
Xihi.iufhe Smitli Ь VVessen ку.тджи,
ROCHESTER. М. Y.
ід, ріка, дім на 8 кімнат. 5 д'ру
^нмЉн^вІд^рано^т^г^
ловті або короткі. ре{іать)іср продя- ченя-.
етьсяупо 69^5. Кол)і з.імовите и нас
Тов. іи, Івана Федвпка їй Веет Сайд будників. 2 корйви, 2 коні. 150 -КуриЯ,
У' нас людиська д у ж е х о р у
машинерія. 1 миля до великої о
дістанете СЧт" револьвер вгиз з гоCK.IIIK.!.
линнпкоч за S6.25 лишень. Замоіугя. ють
міста. Ціна $2500, готівкою $1000.
та і вмирають. НайгірЗАГАЛі.Ш СХОДИНИ В СПРАВІ
кдчи реводівер-' сі.ажіт`ь калібер. ѓа: ше днхавичні.
s. P O K U T N Y ^
квж чн сіяюі. або шклевої кінченої'
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
J429 Е. вф Street, '
New York Cbty
ѓШли. Не присилайте rpqiuinl Ui^pej, `Я не памятаю є ш е т а к о г о уОтже проситься усіх без ріжницѓі
вйріжіть се оголошенне. з.иучїтіБ5і)і р о ж а й н о г о р о к у на діти, ак с е й
, до 830 оеч.
Ьерскоіишь, хю почуває хебе УкрапНт. яа вдАатууз колн прийде реноль-і
Ноіній офіс в Асторія. JT ' '
Дорогий читачу' ВозКміть піддіозігагу отсНх`7 річей, котрі Вам тут пред- їицем безўслівно прийти. Буде пропер і (одннник. зшідагвде дочіарааи! у нашім селі. І т о не л и ш е м о - стамвамо, чи не сіть вони варті Дб,(М. Сі рі`}п суть вартій ірн paMt.eui.me.
,
ТВОРИ
-TQ8JA, L.
Мовляти
визнвчний
бесідник
та
буде
$6.25. Кошісгайте з сеї ншрлнНсче-1 т о д і , але і таких є кількох, щ о Одиак маєш ше більшЎ скількість того 'товарЎ иа складѓ і постановили не
ю до 12. н
нарад
вк
зробити
і
положити
`фунлак.тйте.'-Нншїть днесь, ТИК WESTtKN }от-от 60 літ, а ї м жИткц тими мі цаоѓраинчсийй час иипроДпти весь товар пр.Щізиіе .Ьтбри-moi ццш. Тож кс мент під т:ж важну ціль для наших
CO., 2136 W. Cbiuco A v . "
сяцямй поприносили подаруй ристзйте з нагоди і то ше сьогодня, бо така річ розійдеться і скоро забрак- дігччок, де би могли учитися СВОЄЇ
Chief о, ПИ,'
йе а тоді сего пожалуєте. I ) „French Stver". гііцгиіаік ітірно -рамрованнй, - ‚-раїнської мови і письма. Думаємо
ки. ( Д а л і прив.а.тне).
В Д В ^ Т й ^ А Х .
іірубі коверти, спеціально зроблений длв робітників, котрим стоїть, шоби. „о ніхто не буде з нас шоби џе прнйѓоданннк тримвк Вам двбре час (.Школ'и не зМилив ан. секунди, Машинерію
(Нове вндднне).
СхоДмШі відбудуться ь комі Вапосідає дуже міцну. Хто зобачнть у Вас сей п-яюишк, виждиЯ буде його
РКВН під ч. 96 Ќаѓѓ 64. дня 29,
хотів. ѓЎГарний вїсьорок иІклевйЦ. 3) Реватьвер „В. Cartridjte', _е він лаЏѓяЏ
,
..спеціяліст зі старого краю. Лічить
ио%
годнќі поиодудим. ИроШкола тре. Вітьні Козаки іаний,%ШИЙНІ фіншь О е річ.паірібна для кожДСТ- " АОЧ-, шоби можна
ія як иайчнстениШшс прибути,
дати пострах всяким злодіям. 4) -Оцерз Ґлес", або як во нашому далековнд
^ ( J - a - - j i - - w - .
ЗА УРЯД ТОВ. ім. І. ФРАНКА.
— ураажув —
лоба томм врнкладаючи до очий можете бачити на далеку віддаль а Вам буде при'
Соколовський Степан, предс.; сторін вална
Ч М З у а т е І в с а Ш с^еавцД. Дде і^ііужнм безйгиеио перед Ваші очн.так як би се було коло Вас Сс в дуже гадаа і цшаВасиль Кнк, секрета'р.
обіймав поезії; другий е
іа річ длв кождої особи. 51 Автомаиічна лямпка для куршв. Се е дуже шr'.arrrr..-B ^v'-.V.- ^. .
ц .,^.
ќава і вартісна річ для кождої особи. За потиснепнем озйчка, вже е ТіатоП . в Д Н Н К Ш 6
міиь котрого вН-jp не мйже міќбли ігасити. Ся лйнпка с внкіНчена з чнсто304—led AVENUE,
І ЛИТОЯСЬКІО Г4ЛІ ПрН 575 Jo.eph Av. Со ніклкі і гарно представлветьса і тваравтоезтга яа довп літа., в ) АртистнчВ К О Ж Д І Й І"КРАІНСЬК1Р1
йнй иизорик з двома йстряии з найлу^шої стали. 7) Хінський щасливий
і ! 3 в $ ^ ^
Початок о 6-ій годині вечір.
їерстсиь.-Хто Лото н6сМть,'.тЬму 'вдасте Завжди сприяє. Є він викінчений зі
^^мивг- х#џе, к ї !
ВСТУП
ісЉла. Тих 7 рнюй
рний т
мають
дужеі велику вардість для кажлото чоловіка і' — j ХАТІ ПО В И Н Н А НАХОДИr , u j i i 25
І ) ЦЕНТІВ.
nuiiiii.
Срі.саа.
и
Проситься родичів привести всіх літ їсссо за S6.98. Отже не чекайте з Дня на депь. Але ще яніН внріжіть се отоГодіши офісові щоденно від 8-ої
йотѓа т и с ь ч а с ^ і т н с ь - . с в о б о
й в ннсільнім аіШч Щоби заохотитя лоанінНє Ѓзалучіть'вра, з 61.00 задатку а решта тоді —
рано до 8-ої вечер.
.
‚^УОІООА-.
Замбвлснпя посилайте иа
ѓш до ЬщЉ
.дому.
'
українськоѓ мови, j
Телефон длаа Stayrts.nt
'Д Аг,
St., .-.-ти. 83, CHICAGO, ПХ.
а з G...d s t r ^ t ,
j.r,-7 сиурн. J,
Замісць сипів повезли мамів д о

СТАРІМ КРАЮ

Л^хзйдо.Дтзар з РЦшкнпеч Я
(дранки. Шанларі втікають-з са- прислав жертву яку зложили: Грип
ний, к о л и ' б а б и співають ре- Бузько і Петро Бурий по 62.00; Мих.
Гузар
6100. — Разом..........65О0І
круньких пісень. Хрунь з`

РАЧЕСТЕР, H . И .

Г
і
'

ть

г

П В Ш Ш ГРОШІ

ПРОДАЄМО ШИФКАРТИ

T

д о

МАЛА ФАРМА НАКУРИ

С

v

ін

р и т

а ч

с т е

Р

ш

о

х

н

у

б

у

і

м

ь

т

H

м

І 1

у

ш

п к з т а м

Й

к

а

С

у

л

О

Й

О

Ю

B a M

т

Т

п

і

1

с

Г

1

ш

о

Ц І

ПОТРІБНО СШПЬНЯКА

ІОЛНРИ

ж е

(

,

0

o

РОДИНИ В

u t y

И

МУЩЙН І ЖЕНЩИН

БОГДАНА 1ШЩ

4

Ш

КІШ

ЩСТйіШНН

1

r

7

ж

в

ю

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful