ГРИНЕВЕЦЬКА

ШТ
СТ.

П О Л , Минесота. ЗО. мая.

БУДІВЛЯНОЇ КРИЗИ
Н Ю ` - t O P K , 29. мая. — Г о л о в а Будівельної ПромисяовсцРа-

помершо

ЛІТ, о б е л н у ю ч о ї e d и ю й о р с ь к Г б у д і в л я н і юнії, в'ніс підчас свого

фармгрс ьк о- роб ітпи ч о і

переслуханим перед

та 2 демократів.

федеральним

будівлянвм

комітетом

на

юній, ш о б и уряд почав б е з п р о в о л о ч н о якусь акцію дл'я запобіжеции помирений т е п е р і ш н ь о г о страйку мулярів на всі га-

підвисшетте

жеинс робітничої плати та безробтттє. На йото думку, л и шень уряд може запобігти такій к р і і і .

дні 6.

бродтйнііх

юній повести далі перего-

ііори з будівляннМи підприємцями та перевести ДНЯ ть червня
шс одно голосованнє В справі д а л ь ш о ї акції.
контракт на

один рік, якими приняли підвишку в сумі-1 д о л я р а в день.

ріжних

новитиса

Президенти шість великих

іахідних зелізииць 'випали публнчну заяву проти відбувшоДяку скликав був сенатор Л а Ф о л е т . Заява каже, що справдішною

ціллю конференції б у л а агітація за перебраниєм па дер-

жапу всіх американських

зелізииць. Щ о б и д о с ь о г о дійти, у-

часникн коітфереішіт малибн довести д о неможливості! вести
далі поспішно приватний
учасників

заряд з е л і з и и ц т т и . Заява називає

радикалами.

Д І Т Р О Й Т , ЇМИШИҐЄН, 29. Мая. — . Т а к

званий

м е р и к А Н с ь к и к жовнірів.

Президент-

чених Держав прийшов д о переконання, ШО ані републикан-

революцію, о с у д ж у ю ч у сю кандидатуру яко

кандидатуру антисеміта.

ІТАЛІЯ ВНІШИТЬ ФОРМАЛЬНИЙ ПРОТЕСТ ЗА
ПР0ГИБІЦ1ЙНЕ РІШЕННЕ
В А Ш Г Н Г Т О Н , 29. мая. — Італійський амбасадор вніс д о
департаменту стейту формальний протест італійського уряду
Найвисшого С у д у З л у ч е н и х Держав, з а б о р о н я прот..Л рішення
..

р

ж

а

заходів'мо

т

Канаді,

I-GJJ

імеиа

покін-

,

1

Я

J

4

Т

С

Ь

К

Л

К

С

-

ПОПЕРЕХОДИЛИ

ІЧІ^ЛІ$

?

` , і ЖІЬТ

шо

ті

знав, щ о такий

л

він не спровадило

, л „
п

п

а

г

г

а

Він ручить. щ о коли ві
дається про закон, т о вT Z :
його

осїро,виконувати.
`

метгькпх
рав-ем

було

фарб

ладунок

підводним

.ЛІІ,тшлянді.м`-.

,

;'"`

^

^

Ш

Ш

Р

Д А К Л И Н , ЗО. м а я . — Ірляпдське правительство стратило
двох визначиійших повстанців О Р о р к а І Мсрфтя в Туан.
їм

А

, И

Т

ОТОВЛ

Ю

П

ЕССЕН, Німеччина, ЗО, мая. — В і в міліона страйкуіоЧкх
робітників в Руршині вернулось д о р о б о т и .
Ванн одержали 50';,:гіМвнщки.сврѓї-пЛЧ1ЩІ-

К

HOVII^rHK,'. ПЙЗІО

- """

- ' Олекса Гениќ.

Б Е Р Н , столиця Швайцарії, ЗО. мая. — Д о тутешніх г о р о жан наспіли вісти, щ о большевики зачинають в Р о с і ї 1 МА Украірі мордувати швайцарськйх горожан з пімсти за те, ш о Швайцареиь Конраді у б и в б о л ь ш е в и ц ь к о г о комісари Воровського.

Япів.

JGJJ

час, але заким найшли п у л м о - , '
попередніх літ але
самовбиєпь вже б у в не- еліД істтпТів г а р н и й
к о л о м тор.

Комуністи у б и л и в О д е с і голову швейцарської кольонП,
а кількох визначних Швайцарців ранили.
В Петрограді, Москві і в Києві московські большевики
арештували швайцарськйх кольшіістів і знищили ЇХ, склепи.

КИТАЙСЬКІ БАНДИТИ ЗАЧИНАЮТЬ ВИПУСКАТИ

Єн-

М № ) ПМИЙХ

(

^

Џ

Ш

Ш

уряду'^тсермуваги
Ш К Ш Ш Й Ж И Щ
на суперечність, яка заходить Межи сим ріщеіінем суду та за- `ІА Другою
зиершу послу- ЩЩ
коиом і га.іінсьних міст, після к о т р о г о кождий італійський ь о - ІОбЖалований
раоель обовянанмй.вовити певну скількіст^, а л к о г о л ю д л я м о т^ать а.йе ` в ц т а к падтомен' поба'чив,' щ о йОч-о і а в т о м ^ і л ь . лідряків, а в деяких случаях і д л я пасажирів,,,,

'ІЃ'

Ћ

З
8

Вегревил

(Ллберта,

Кана-

:

Д

й

)

о с в о б о д м л и , д в о х полрнених, Американця майора

Роберта,А.
‚ ю . и , ііня.пн,,

‚СУМУ

п

Позивав прогибіційннй уряд д-ра ЛтйяОарта, котрий р о з лобув собі дня 8. мая с р. судовий ттрнкае, забороняючий п р о гнбіційному урядови перешкаджати й о м у в записуванню а л ь коголю на лічеине пацієнтів. Нова росправа перед судом мала
вирішити, чи се'й судовий приказ має Остати в силі, `ти м а є
бути знесений.
Суддя Наќс п о розгляненню справи заявив, щ о судовий
приказ повинен остати в силі на далі. С у д станув на с т а н о в и т и
лікарів, ш о конгрес не має права збороняти. лікарям практикувати медицину вісля своїх найкращих переконань,

му

порядну л е к ц і ю про нетдез- пусків. Таким чином продукція

Г

.к,

Майор Пінджер написай

`В листі, щ о нема ріжниці .між

амуніції.

.. і.'; . с

-

-

.-. `п.

П Р А Г А , 14. мая. — На засіданню Всеукраїнськ'ого Т і № -

Ь с о Г Ш л И о О ІшІІЬЩІ
обчислення ви-

т р а л ь н о г о В и к о н у ю ч о г о Комітету, в Харкові дня 12. КЙТИЯ С. р .

довоєнного явили, щ о Дня і і траЬня ц. р.

большевнцький комісар з д о р о в л я Гуревич говорив п р о е'м'ерЃ-

П р о т я г о м .5уло в П о л ь щ і 94 тисяч б е з

ність дітий на Україні. З й о г о промови д о в і д у є м о с я с ^ а й і н і

нареченої

є 1942 р . значить

б о г а т о д р у г и х місць, поза ав- нормального
томобілем,

і засудив

його

часу.

НЙГВЙЃ^^

на першої половини

{О^ощіџ^џц^И^рщщ^^^осіі
цесу.

з

в

Статистичні

і

ДІТВОРА НА ЎКРАЇНІ ВИМИРАЄ

продукції з

на обійманнє

28J

1922 р. поя- робїтніх. П о п е р е д н ь о г о Місяця

книжкц

прОтдЧлгт вГтвтІдеТ

'

" `

річи про те, як вимирають українські діти під `бОльшевЙпькою

окупацією.
Через безпритульність сйлй силенної дІТЙй, — т а г з - е ТУревич, - і г о л о д ' і пошестіѓ,-виміграють яа Унраїні цілі групи д і тий певного віку. ОсоОпино б о г а т о втйирас дітий в а й и о л о д ш о го віку. Смертність МІЖ немовлятами досягає 7 0 % , значить на
Десятеро' немовлят .прю життю лишається пересічно

ТІЛЬКИ

0

^ ^ОРЙОИ ДИТНШСДІТИЙ
серед,

-

досягай теж н е 4 у в а й й І ѓ р б ^
й у д . И Є - ' ^ ^К№ПММЛТА^ПШГА
авісаиія.

приклад п о

що майже кожда дитина хорунала за того гіів року ПодвЗраЗть

А САМЕ

Відпорна сила, дітий 'проти хоріб упала настідькть ' щ т ь н Я л ф
вмирає 46% хорить Богато. діти'й . ^ ^ ‚ с г у ж у е на ріжні хо'{ібви
віть голо'ду і виснаженќа. По містах' на ^країні 70% до Ю %

PUOTіяяків'в

всіх дітий має сухоти, У-,.
Разом Зілоширеннєм ємертности дітНЙ зменьшилася скідькість уроджень на Україні. З переписи за 1926 рік ви дію, Щ о
скількість народжень зивньшилась у двоє в порівнянню з ча-

`

Н Ю й ОР К) -ЗО. мая. — Імі граційна в л а д а звертає, у вагу на
шораз більше,зростаючу іміграцію з острова Куби. Після ОБчиотення тмтграЩіИніХ уттднннЮ за тГЄЄВдтй два мк^ггі ЩФЛЛАл о д о Злучения Двривав ш е ниЯменче .5лвяо кувансьюгх Мурть
иів, звабленях сюди кращими зернУкямн.
.
. `.
Після іміграційного закона, крожеиець Куби, Коли хоче
їхати д о Злучених
ВБТКЊАГЯ
лГпііВіь
свідоцтво уродженнѓі.

опришком, селянином і вояком; ріжниця тільки в скількости -

що

і

Тгр^ДЛІЙАЙУЙ

. '

пеку такого поведення, п р о те, 1921 р. дорівтьала

БОСТОН,
— ТГЛеі$тОЮПЯі рОтУттНнки
Нової Англії, предложили телефвиічмям підяри.піствам свої
домагання щ о д о скорочення р о б о ч о г о дйя та підвисшення робітничої заплати, а гри юиН телефоіФгинх робітййків,
в Спрінгфілді, Провіяенсі Та Фнчбел`гу, —MhMOtffitm
кажучи,
три найснльнііЯттТІ Ю і ^ Т"ЛефУіиНттх
ННгвтй 'Англії,
— рішили зарядити серед своїх членів голосованнє в справі
страйку на случай ігаепевнешія. роДІттьичить бажань підприємцямн.

ДЕРЖАТЬ

полонених.

і

Прогибіційннй уряд вніе проти рішення -'сиротить щоби
справу в и р і ш и в - . ^ Й В Н с щ и А , ^ у д ^ ^ ^ .

№ Ш

гих

:

:

ГРІЗШДО^
ВЕСЕЧУЗ^'Ж'%ать

.

1

;

(їхавши даЛі,' етав'завертати ѓу- J 3 Берліна доносять, щ о коли
склепі Братів Кігрилюків.' який
сй ѓі'о д о р о з і . Він дігнав тіепо- статистика
літ ературної про
знищив товар і будинок. Ш к о с л у ш н о г о візника та^ заарешту- дукції в Німеччині д о с я г л а
НЮ И О Р К , 29. мая. — Перед місцевим фиднральгтйп су
" ду
о б ч и с л ю ю т ь на
‚около
І 1920 р. суму 32,345. т о в І92
лом р о з б и р а л о с я нині питанне записування а л ь к о г о л ю на л і - Івав й о г о .
20 тисяч долярів.
Суддя вичитав обжаловано- р. сума ця зросла д о 34,256 ви-.
..,
карство.

ПРОЦЕС ЖАРА ПРОТИ УРЯДУ ЗА ПРОГИБІЦІЮ

і

,

Тепер ведуть переговори ў'справі випущення на в о л ю дру-

Доносять, щ о - т а м - д н я 5-го.

с. р. в ночі, І10ВСТЙВ"ОГвНЬ в

ПЕКІНІ', столиця Китаю, 30.#мая. — Китайські банднти .

Аллена І Англійця В. СмнТа'б'""

м

ШФЩЯКЯШІ

. ,,,,,м ..

БОЛУ
І ШЕВИКИ МОРДУЮТЬ ШВАЙЦАРСЬКЙХ тт

1-ий рік іірйг. курс д о інжи-

іГірСтйа^І

Валера видав приказ д о повстанців, в якому наказує

зложити оружє.

, Т!У Г. Г .

'
2-ий рік прав: — Іван
ШМЙСШІЙЗНШ
вязниці в Плейнфілді, Н'Ію
др. Микола БоДрут.

автомобілевнм

відають, щ о вже небаром прийде д о порозуміння між аііглій-

,.

Р,К

2

-де-

ПРИЙМАЮТЬ УМОВИ АНГЛІЇ

ським нраяигельством і московським ОольшевиЦьюім „ у р я ДОМ'-w
...
'Большевнцький комісар заграннчної торговлі Леонід Красін заявив, щ о большевнцький „ у р я д " прийме всі умови англійського правительства і воно висловило вдоволеине з т о ї
заяви.
, -

Де
фільософії:

^

ко-.

, І , е

^

ШШЕШ

Л О Н Д О Н , 3 0 . мая. — В тутешніх' урядових к'ругах запо-

НИ

лісчну їзду. Полісмен розиові- повісився при помочи краватЧ и с л о українських студентів
їдав судді, щ о стоячи на розі ки та паска. Вязннчна сторожа в
МанітобськіМ Університеті
'вулиці, він звернув обжалова- побачила самовбнйство не в б у л о с ь о г о року далеко мень-

ь

Група л`юдовців з Пяста, під п р о в о д о м Д о м б с ь к о г о , внзнції проти бдьоку.

і л ь о с о ф і ї : — Леѓт

і ГЬтеі
І Джерзі,
повісився
24-літний
Перед м и р о в о г о суддю в ГеІ
1-ий рік фат-мацевтпки: —
вязник Кларенс Гиґинс, котромоитоні, Н ю Джерзі, привів ио
М и к о л л ЗалоЗецький.
го поліція арештувала недавно
лісмен якогось Вілієма СановіРільництво. 2-ий рік: J - Д .
!за непрн.інчне поведеннє рана та о б ж а л о в а в . й о г о за иебез- лом з двома дівчатами. Вязник М, Ільчтпштн, Й . Е. Л е о г к .

водити

манданти п о л ь с ь к о ї армії.

п а т е н ѓ т пронесч-вався. .щоби ^
^
меДИмНГйТІГ^-ai^ftа.те накоиепь згодився взяти
Назаревнч. Р о ‚ д о б и т и с я 40,000 долярів мита,,іцнни:
" Р ` -? - "'Яків
Щ№
долярів.
приѓ, курс Каячер.
д о меди
ман

- НІГ? ДІ', ЛІ ` "-

ТШТ

ні- '

,'

головного цо-

ступила. з партії; утворила окрему т р у п у І перейшла д о о п о -

ѓ

Ю

'

П О обннттю влади в П о л ь щ і ншехпольсько-людовнм б л ь о -

KF

„СУХИМ", ЧИН СТУДІЇ З

ВдадиславТрабськИЙ, Міяістротіі ск.грйу;

ком Й о с и ф Пілсудський уступив .зі становиша

Г

Л

нацитків на чужих кораблях
і

в

' І„бутлеґерів`' та „мунцтайнерів" Мар'ії ЧІЄґрнчб Єимчич

Р

г

увагу американсько'го

ііомимо

1

американ-

конвенція ФедерапП Мадярських Жидів в Америці, і ся кои-

Р італійський протест звертає

дівчина

дістала такий наукощид сте-

^

та рішився ставити й о г о яко незавнсимого кандидата.

т НМИЛЕВОА.ЯГР.тт^^

Станислав Ґдомбінськрй, міністќр просвіти.

що

і п-ни

у

ських Жидїв. В середу, приміром, відбулася в Н ю И о р к у річна

в

українська

відзначеннєм і
Т
СШОГО
Ш д „ „ й с л , Б " - а Р с ь к о г о дпильом, Н
прибережні (Ьедеральіи сторо
. дістав два срібні ин
В місті Ривергет, на острові
.
'
Jj
`
.
ні за поступ взагалі,
_
. .
. , .
,
жі, щ о к о л о Норфовка. Вердж`
Л о н ѓ Айленд. відбувся в субо.'
.
'
за зндннє хемії.
ТУ великий мітинг членів потай`
" Т
" ^
"
Іспити
АБЕЛЬ
н'ої організації Ку-Клакс-Клена.
яоб,те у зброєний.
‚слідуючі студенти:
на якій вони рішили не слуха-;
,
І 3-ий рік ф і л ь о с о ф і ї : — Іван,
ти закона, ухваленою стейтоПирч.
вою нюиорською л є г і с л я т у р о ю .
2-ий рік ф і л ь о с о ф і ї
оііеділок, дня і 28. мая
після к о т р о г о Ку-Клакс-Клен
кола Білаш. Петро Гаевський
мавби
предкладаті
урядовий скшчнвся взаімного з г о д о ю `про .
Іі Яків
Станько.
спис своїх членів.
елш дентфГЯаеитом' скгірп

Рівночасно з і з р о с т о м п о л і т и ч н о ї кампанії за Ф о р д о м р о -

нічого вволмі..нв--аль...ю^

що

1 увесь край стає скоро

.

ська ані демократична партія н е ймеиує Ф о р д а своїм кандида-

нснііія припала

заграничних, справ;

Снмчича

КУ-ІШМФ-ШК ПРОТИ ЗЙСОНЯ

правдується

сьний к Л ю б ' в ` Д і і г О о р н і , котрий поѓтирає думку `вибору авто-

сте також акіия проти Ф о р д а , г о л о в н о зі сторони

- В кабінеті є т р о х визначних вшехпольських лідерів. Яким
В і т о с віддав важні т е к и , а саме Маріин СеЙДа, став мІЬятт-гром

над сінтовою скріп- 'ність с в о г о уряду, в я к і й хвв-'покінчили фармацевтику б а ч и

ІИШГ?'

чобідевого'іитлтонерн Г е и р і Ф — д а с л і д у ю ч и м президентом З л у -

том

Савчак між тими, шо скін-

публнчну заяву п р о л і я л ь ` чйНи: Наконець між тими, щ і

т

польських людовців

'

чили ф і л ь о с о ф і ю . П-на Савчак

„ТАЇЃ'`

31

Войцеховського, провідник

дістала етепень В. А . Се перша

Шериф повіту, котрому ^ ^ V ^ H P HКОТРЕ
e M CЩ

B ,916
o Кумахер
РОЦІ
0 Л
котрому за-кидали непослух законови,
2-ИЙ рік

ХОЧУТЬ ПОПИРАТИ ФОРДА ЯКО НЕЗАВИСИМОГО
КАНДИДАТА НА ПРЕЗИДЕНТА

кабінет.

та Щ й - комішенер Гейнес подав-до ѓа- ЯК приїхала ДО К а Н а і а з Гали

щоби заста-' .

Н

си недавно в Ш і к а г о конференції д л я нової оцінки зслтзннць,

В А Р Ш А В А , ЗО. т а я . - , На гитоученнє президента Польпгі,
Стани слава

з групи Пяста, Вінкентій Вітос, утворив новий міністерський

пень, а се тимбільше замітає,
Федеральний т і р о г н б і ц і й н и й ' щ о вона тільки т р и роки тому

леннвфслі#-ійного'вновмпння а-'.-ііітьсН.

п

ЗЕЛІЗИИЧІ ЗАРЯДИ ПРОТИ ЗАШЗНИЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Ш І К А Г О , Илинойс, 30. м а я , —

ХВАШЬСЯ; ЩО КРАЙ

р. конфе-

інституцій

скових капе.іянів,

робітників иа день і . череня с. p., як с е було первісно плянова-

Деякі юнії знов підписали з підприємцями

8. червня-с.

релігійних вїроісповідань. .до- І

Й О Р К , 29. мая. — Члени б у а і в л я я и х юній рішили не

тарялжутгати з а г а л ь н о тЮ б у д і в л я н о г о страйку всіх будіилЯННх
іш, але рІшнлН'дати представникам

рії

скликує на

реицію з представників

ЗАГАЛЬНИЙ БУДІВПННИЙ СТРАЙК ВІДЛОЖЕНйЙ
НЮ

к с

г

й де-

імена.

Д а л ь ш е находимо імя і і - н и М а -

В А Ш І Н Г Т О Н , 28. мая. — Секретар в і й н и В і

іспити, находимо

які українські

РОБОТИ 'В АРМІЇ

довшого

комірного, о б н и -

С Ь К И Й У С Т У П И В ЗІ С Т А Н О В И Щ А
КОМАНДАНТА ПОЛЬСЬКОЇ АРМІЇ

студентами, щ о нерейшли шасливо

Похчзрон дня 2 - о г о ; С М.'

застою в б у д к я я н і м промислі. Він заявив, що здержаНне р о б і т
на нових б у д о в а х означадоби

повістив вислід іспитів з грудн'я і квітня за рік 1922-3. М І ж

п артії українській громаді в Америці
Між тими, щ о дістали вже
яка `талановита співачка й учи- д и п л ь о м и , бачимо лсредівсів'
те.іька музики та щира гррма- с е й м о в о г о посла- Д . Якінніщадянська діячка і патріотка.
ка який дістав СТепень L.L.B.

його руки до ф е д е р а л ь н о г о у р я д у п р о с ь б у іменем- будівляних

дути б у д і в л я и о г о робітництва та д л я запобІженНя

Манітобський університет о

В псИіедіяок,' дня Ж мая с. р.
померла в Ш и к а г о , і л л . , на него сенатора Минесоти Нелсона д у г у рака Наталія Гр.иневецька,
стануло д о виборів не мегїче Жінка д-ра Степана ЃриневецьЛНш 14 кандидатів. Є межи ни- к о г о , -в 3 3 - т о м у р о ц і життя.
ми: 9 републиканців, 3 членів
ГЇокійна була звісна широкій
На місце недавно

сами перед війною. .Ся. ріжниця через голод ше абільштьись.
В богато губерніях родитьс'я люднйменьш еніж

Я І П Щ ^ й ш Ш шЩњ Ў. ;Й. гт-тт- мш^њ
ВІИ-Хs І^РЯДНИКИ
ЙТВЛОЯІТТВХ'FKWMBRB
БЕЗ ВСТУІТНОГО.
І ЧЛЄНМ ТА ЧЛЕНКИНІ
ПО НА" ЛВИІЯДААВЇБ^А^#Й.ЧАЬ.ТИСЯЧІ
НОВИХІ М ВИГПГ^СТАЙТЕ
1 ЧЛЕНІ№НЬ
ДО
ГАЙТЕ, ЩО ЗРІСТ ЧИСЕЛЬНОІ СИЛИ
ВШ'Ж.и
TFEJ
ЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА,
ДОТВИ
Ч^НІШВ І ЧЯЕВКИІІЬ
ВТКРЂДГІОТО СНУЮЗАІ ,
Ч П № Ь

Ш

У

Ш

Л

^

К

Т

Ш

Т

^

Ш

богато жінок .вигодувати тепер дніину

УКИРАЛ^ІІЛК

.ста.е.цілком.неможди-

ро, і тому рідко котра жінка може позволити собі стати матірю.
За те ТгрОсЧитуШ k бЬЛќііЛВитА'к^ рйіо ЩІО^тІІт^
робітЃе I голод примуаіуе Маси Жінок яродвватнсь на граніќ
БодЬиіевниьиа статистика виказує, шо проституція на УкраТмІ
збільшилась на 70%. В дійсности сей зріст без г
більший.

'

4

з листів з Галичини

РОСІЙСЬКИЙ КОМУНІСТИЧНИЙ ЗЇЗД ПРИЗНАЄ
ІСТНОВАННЕ МОСКОВСЬКОГО ШОВІНІЗМУ.

повідь інспектор „ с а м о ж о н д о Острів, 1874, 1923.
аий" Я р о ш , який завважив, щ о
Д о р о г и й Товаришу!
всі ті перешкоди залежать від{ Писмо отримав. Д я к у ю серУчительський зїзд „повшехт
о
г
о
,
як
учитель
ставитьса
д
о
дечно
і
тішуся
дуже, щ о Ви да. Повні звіти, з останнього ,зї- а рівночасно. знищити культури
них- шкіл Волині.
громади. А далі зазначив, щ о деко за морем серцем співчузду P. К. П. (роесйськог комуні- тих"нападеиих' народів.
ваете нашій Недоли. Не гаразд
В
днях
6
і
7
травня
(
м
а
я
)
ц.
винувато
т
у
т
ї
право,
б
о
за
те,
стичної партії) вказують, щ о
Д о т е п е р большевики скриванам тут живеся. Воєнна хуртоЃА
......
, Р- У Л у ц к у відбувався учитель- ( щ о солтис .(війт) ставиться во- вина, яка тілько літ шаліла в
на зїзді у звязќу із звітом Ста- лися з правдою. її
боялись, а
Z
7^
. ^_
.
, . „
' - ський зїзд народніх шкіл В о роже д о учителя,' т о за це й о г о Нашім краю знищила всьо валіна по національному пнтан- все тільки
обріхували
людий.
майно, всі- наші культурні
ню виринули горячі суперечки А тепеГЗІновев вирвався
лин.. Ц е й
ндгляд-іне можна притягнути д о
здобухки. Нині с е л о Острів ви - ,
з приводу р о с і й с ь к о г о шовіні- правдою: Вправді сказав л и ш е К
"
українсько.
д
и
Промовців б у л о
ІОН-уже сумно. Хати поѓрі-'
зму.
девиіь д е с ^ т и х Т р а а д и , щ о деУ - и т е л ь с ^ Варто б у б о г а т о і г о і а ) ф
л н , про
поприкривані яќ б_кдь сопогЛяиутн
і ^ крім ў Ќ р а б с ь к о ї
ш к ^л о м о ю виглядають як циганПредставник українських ко- вять д е с я т и х ' л и х а в москов-;"."
аші „ пожондні Русінн" с и д і л и ські шатра. Читальня
^
спалена і
муністів Скрипник заявив, щ о у е ь к о м у ` ш о в і н Ь а але д о б р е
це зїзд учителів народніх й хлопали ухами. б о я ч ц ^ ь . ^ . Д ^ ‚ ‚ „ - ^ а , . , „иародИий
E
Дім
(відношенню І . д о
української' ТД
.Ї Решту доспівають йому
Волині, серед яких' щ о - посади, а учителі Поляки ро$- 'JWse'PiHfiH.HH
'справи й до`" української Кульнароди.
" " І `нападейі
"7"
I T - ' V
TL
- найменьше 90% українького нались за цольскість школи,. " і л к у ) валиться; нема ніѓд'`
(турйо-просвітної
праці
ша
.Вони спитаються
'
„„„.
склад зїзду був таІтися, щ о б и бодай СЛОВОЎ`
Виступив б у л о учитель Д е м j-потішити с е б е і підтримати-на
Іпрактика очевидно розбігаеть-,. других йому подібних к о ^ С а - , ^ . .
бицький і почав промову по у
дусі.
ДИЧІЄ І крім корся з теорією. Р о б о т а поміж У - , рів, чи се їх шовінізм, щ о вони
115% елементу невиразного ( є краінськи про ті несправедлн ціми "немає жадного иншого
країнцямн
повинна
провали, бути вільні а не під ко- ..
, українців вости, які примінюється д о у
пристановиска. Тяжко на те все
і ` т о г о московського шоІтись українською мовою. Речителів Українців. Учителі П о дивитися, а годі зарадити,
золюції нашого зїзду розвяЗу- піні їмў. ЯКИЙ він же самий о, Ми рішилися будувати дім.
Голова прогнбіційного уряду в Ващінгтоні оповішуе через
Організатори зїзду обстави- лякн почали гукати .‚нє розують національну справу лише суджуе.
о п е р а т и в а „Севсі галети, щ о прогибіція побілила, щ о всі Злучені Держави,
і
цей
зїзд
урочисто
і
стараміми, муф по подьску!". В р е ш - ;
Спілка" і читальня
'теоретично. М а л о приняти реСпитаються теж. чи і се шоне зважаючи на зусилля „муншайнерів" та „ б у т л е г е р і в " , таки
тсь надати йому ще більше ті промову перервав голова з'і- j „Просвіти". А щ о нам тяжко
вінізм, як напалені — „не-дерсена- зду. зазначивши, щ о гГройшло‚власними фондами вибудувати
стають щораз б і л ь ш е „ с у х и м " краєм. На доказ свого тверджен- золюцдю. Треба уміти впрова жавні'.' — народи
боронять польскости. Запрошено
тора Новака і представників 15 хвилин, і позбавив промов- б о у нас, опріч знищення приня л р о г н б і ц і й н и й комішенер наводить довгі ряди чисел про іДити
:одять ріжні драчі, данини, поПотім виступив Раковський, свою віками, невб.тену царями місцевої влади. Зїзд відкрив
ця голосу. Таким чином „гіоль- даткн,
церкву
відбудувати,
змецченнє пачкарства а л ь к о г о л ю зза границі.
котрий говорив: Національне культуру і трудяться для її під-.(представник кураторії. Сенатор
скість"-з'їзду була уратована. ириходство, школу — так щ о
несення.
Чи
є
не
Ю7с
але
х
о
Таких „доказів" на „ п о с у х у " в Злучених Державах мігби нитаннє' загрожує
великими
Як ставились Поляки всіх на- б о г а т о нараз видатків. Тому ми
тяй і . % шовінізму в праці для Новак росказав. як то тяжко
комішенер дістати цілі фіри. Та все те не зміняе факту, про
сладненнями
для
відносились з просьбо`ю д о нарідної культури? Бож чи Укра- б у л о Полякам під заборчнми прямків до української школи, шнх одноільчан в Америці о
який знає кожда дитина: що мимо всіх добутків та побід прошкільна влада не слід тільки навести кілька слів поміч на б у д о в у дому. Листи
гибіційних урядників народ в Злучених Державах пе не менче, ' с ь к о ї Р о с і ї і для нашої пар- їнці, або Білорусини. а б о Гру- урядами,
відозви ми вислали до кї.іь
а більше, як пив давнійше; що він видає розмірно до своїх М і , Національне пнтанне е пи
або Азербайджанці хо- дозволяла учити своєї історії СМУЛІКОВСЬКОГО на з'їзді
кох, яких адреси малисьмо.
учителі
ш'коли
приходів не менче, а більше гроша; та щ о він пе гірші напитки, ‚таннем обеднання пролєтаріяту тять,накинути сво юкультурн
Отрималисьмо вже відписи. В
мн^яК`уо'тяЖЌб
І
часто і Л и прості, отруї. К о л и б йрогибіційний комішенер х о р с і ї з 60-мн мі
н і ѓце Й до т о г о і зниАнсонії утворився комітет, з л о
ліон іми"селян інших національ-1 Моска.
РоЗнідіОЛЬСЬКОЇ".
тів лишень д л я примірў поспитати о щиру думку священиків 'у'`жений з кількох осіб, а т о : Стешнти їм ту славиЎ культуру,
ностий, які під націона.
да проповідників ріжних церков, то довідавбися від них, шо
фан Кріса, Семко Бруківський,
Звичайно, цей з`їзд нічого
тграцсірЯгі висовують вимогу у щ о прислужилась, для,знищенчисло,смертий від алькоголічного затроення з р о с л о в застраЛиш е ' ' ' Ш # , І 9 0 % иа Волині, д е далеко тірше і в Інового нам не відкрив і б і л ь щ о ї Т е о д о р Королишнн, і як нас
части в.екродцчиоиу і п о л і т н
повідомляють'зібра.тн вже окошаючяй с п о с і б .
`
`
.-.‚око о;
Дня
Р'осі ий шовініст може за- більш Не.ЧЮДСький-Ьгіостб 'ЬОЛІ`{ 'шкоди українському народови то'`ЗОО д о л я pip: ' М ' а ' І у З в себе
'йому, жнттвх-н'Repeal іПартіНкБ
московс
Очивидно, се все прогибіційнихурядників так дужЄИЄЧібпаденнм`народам та- {ська влада робѓі'ні'тежсамеІУ'- Волині від нього не станеться. в дома, помнмо т'ого, щ о тісно
стоїть пнтанне про обєднаннє р и д а т и
ходить. ім ходить о другі доспіхи. Коли кримінали повні „мунхланність і ненаситність. країнцям. А л е вкінець попра- З'їзд ще раз стверджує, шо за КОЖДОМУ. зібрали 50 кірців збішайиерів" та „ б у т л е ґ е р і в " , коли здовж границь стоїть зеліз- нашого комуністичного інтернаА л е казав Зіновєв, щ о б о л ь - внвся і закликав учительство нята нами і всім український жа на будову. Решту позичимо
і мусимо зачати будову. Однак
ний перстень сторожів, наїжений багнетами, коли по морю ціопалу З тим поступовим, реРосії від москов- польське боротись за здвбутки народом позиція б е з о г л я д н о ї т о г о всього буде за мало. Дім
-волюційним
але
національним
j
фсвиі
швиндаються рої скорохідних прогибіційних лодок, коли маольської культури, на Воли'ні.
буде коштувати о к о л о 60,000,газини уряду повні конфіскованої горівки, ось тоді прогйбі- селянством. Се пнтанне повин-і-ького шовінізму загрожує р е Г о л о в с польських бойскавтів боротьби за свої потоптані пра
лика небезпека.
.
Іва оправдана.
000 мп. то є о к о л о 1,500 доляційні урядники тішуться таким доспіхом, щ о аж про нього в но бути розвязано зїздоьр.
пру
ру і
рів, А чи таку суму удасться
От і цілий суд звісного мос- закЛнКав брати приклад з п
газетах^Пишуть. Як той лікар, який на пнтанне, як випала опеВ обороні національної полі
ського
вчительства,
яке
в
1872!
Наша
школа
в
небезпеці!
М
у
зібрати, сказати наперед негоковського .‚самобнчованія".
рація, заявив г о р д о : „ Х о р и й помер', але операція вдалася."
тики большевиків виступив Еден. Нам тут дуже прикро збиІзза великої небезпеки б о л ь р. виграло війну` з ФранціеюДсимо про це на кожнсКіу крорати. Мене переслідують і час
кунідзе.
, шевнкн зачинають собі говори (слід прнймитн це д о серця у- ні кричати. А л е ним не помо- від часу саджають до тюрми
Після нього говорив ЗІновев. j
,
„равди р о свою країнському учительству) і за- жемо. Наше селянство мусить Сидів вже три рази, а ревізій
кликав
зробити
з
.‚мейсцовегоітворнти
свої
організації;
гуртуу мене без ліку.
Він сказав: Лєнін дав цілком московську вину, про свою моІватнсь біля своїх Просвіт; за- порядно, так, щ о вже іі дихати
При кінці марта сього року б у л о в Українськім Народнім виразні вказівки щ о д о ,.націо- сковську захланність і нена- л ю д к у " добрих Поляків.
референт Сковрон'ськнй з а - !
^
а і
приватні неѓоден. Вже сім ЛІТ. нк моє
Союзі попри
мущин всего
женщин.
‚нальної справи. Погляд. Леніннжерливість.
.о,І
1 о бІйС
Т
Є спалене, А відбудува
значив, щ о учитель повинен
наймати самим звільнсО т е є факт, який свідчить наглядно.про велику організа- знайшов повний в і д б и т о к в теЄ велика небезпека. НаиаДе. Але се
Стреміти до довіря народу, аУ ' " т е л і в Українців і прова^ Jл J
ційну заскорузлість серед українського жіноцтва в Злучених зах Сталіна ^ центрально'го ко- ні народи зачинають
о дgу ше нс
науку тільки
тільки на рідні' Мусить чоловік терпіти. Від
підхліблюватись. Н а х одднти

"а`'`Ў
Державах.
'
мітету нашої партії. Чи істнуе свої сили; дірихолять д о себе;
,
Набуте
у
своїй
школі
знасудьбн
не
втечеш.
Важнійте,
див, щ о учителя треба
К о л и б так спитати тих тисячів українських'жінок на і м і - . У нас нац'іональна справа? Д л я потрохи розмахуються.
справа є збудувати читальню
ти зпід надзору темних мас !нє буде запорукою нашої переграції, чому вони не належуть д о Українського Народного С о - нас нема національної справи
„Просвіти", тоії хлопський уТріщать вже ' московськомоги.
т о б т о шкільного комітету,
юза, то можна наперед вгадати, щ о більшість з них не найде
- ми ітернаціоналісти. А л е коніверснтет, без котрого жадна
большевицька будова, постав
ніякого оправдання або найде якесь таке оправданќе, як те, щ о лн ми говоримо про сотки міїіросвітна
праця неможлива
також зпід надзору поліції.' ( З л у ц ь к о г о „Українського
лена на р о з б о ю та обмані.
Збудувати
мусимо!
мовдяв, жінка в фабриці не працює, вугля не копає, динамітом ліонів людностн- то ми не мо‚.бо. сказав працюючи на кре-)
Життя").
А що буде як трісне?
і ,
Щ е раз дякую за сиівиутте
не бавиться, а тим самим не потребує обезпечення.
жемо сказати, щ о у нас нема
ЃАЌ, відчуваю ті стосунки'Ч Г о ,
, ,
у нашій недолі. Коли буду сиА вже так трісла в 19Г7 роЦї
Такою відповіддю женщина ствердилаби, шо вона не р о - вітчини і нема національно'го
ворпв. щ о учителя гге шанують;! діти в тюрмі, пригадаю собі і
зуміє ваги обезпечення свого життя для свого мужа та своїх питання. Ми зрікаємс^а^олтрро-і Московські царі дослова такулекше зробиться на душі, що
іряютц на віть в урядодітий. Тим вонаб показала, щ о вона не знає того, або посту- няти буржуазну батьківщину,І саму
московську
політикуЃвих листах пишуть без прні заморем товариші нам співчувають. А сподіюся сидіти, бо
пае так, гейби вона не знала т о г о , що й^кінка, хоч у фабриці та але зовсім не відмовляємось, провадили в загарбаних чужих ставки „пан". Учитель мусить
слідство проти мене ще не ЗАмайні не працює, так само людина, як мушина, так само р о - Ч н і л
оборони
соціялістичної'краях як провадять вже 6-тий бути і д е о л ь о г о м і виразником
становлене і " як стацеси, нс
відай-останній рік московські
литься `І так само колись вмерти мусить; щ о з її смертю полу- (батьківщини. Пнтанне полягає
волі свого народу.
знаю.
В Миколаєві між 15 і 20 квіт' чені для оставшої при життю рідні великі втрати й шкоди, та в тому,,як налагодити відносн- большевики.
Також в імени комітету в к о "
Учитель Камінськнй з Остро- ня б у л о переведено масові рсЧерез ту московську п о л і т н
щ о обезпеченне через запомогову організацію має на ціли по- ни в країні, де мешкають дегу вимагає, аби по школах „ру- візії і арешти поміж інтеліген- трім я є касієром і в іме'ніѓ виділу „Селянської Спілки" прокрити сю'шкоду хочбн в части.
`сяткн народів. Тепер нас нема ку впали царі Романовіѓ і че
сінських" і математика була цією й робітниками порту і ми- шу о жертву на б у д о в у дому.
Українські жінки повинні памятати на те й приступати д о національних терть, але мп рез неї впадуть'і їх наслідннки
іаджена по польськи. Інспек- колаївського заводу. Судовим
На тім кінчу; "поздоровляю
запомогової організації. Вони не повинні спускатися на те, що марксісти і через те бачимо на царі і царята большевики.
тор л у ц ь к о г о повіту Рабчин- розслідуваннєм і експертизою сердечно і шлю товариський
на випадок смерти жінки останеться батько дітий, б о всякий два аршини під землею і ми
привіт
Зачинають вони вже потрохи ський зазначив, щ о головне
встановлено факти підпалів. В
мушина з досвіду знає 1 всякий щирий .і отвертий мушина о- повинні- сказати, щ о велико- бачити свою політику і несміМихайло Антків.
завданне в теперішню йору се місті підчас арештів розкидатверто може признати, щ о смерть батька не має для дітий (державний
російський
шові- л о признаватись д о вини.
о с в і т а , Г о в о р и в иро ланки, .від-І но відозви, в яких б у л о зазнатаких#граШнйх наслідків, якГгмерть матери, щ о вдониЩ'зйипіддйМае т о л о в у . ВінАле
іде не
з'і їм вже се пнтанне ВИбудрву.^аванси^бійліотекц; ка
чсно, щ о всі арештовані не мачайнЄЛдаютЬ собі раду з дітьми, тоді як- вдівці звичайно пу- у п х ' х р у ш в , від імени яких г о рїш`гттп. Вирішать' й о г о самі назав, щ о й тепер, о бог`ато шкіл
„ р т н о с т и до'
скають діти на пропаде, щ о сирота без матери є богато не- ворили Сталін та інші товарипадені народи, коли оввобб- без учителів. Не згадав тбщки илідпвлів; щ о підпали певедені
Дня 7-го мая вранці розпощасливійша як сирота без батька.
Я не можу приєднатись до
дяться із звірського больше- про українську мову в, гщт;олі,організацією, члени якої' вже ча львівська поліція масові репро .українського.-вчителя. Жал-1
знаходяться Поза межами о- візії та арештоваНня ' серед
життя ( н е лишень серед наших імігрантів, але й серед других ришів. які вважають національ внцького ярма.
кував, щ о громадянство не
губернії, щ о переведеѓѓ- львівських Українців, головно
народів), жінки повинні вступати д о запомогової організації не пнтанне вигадкою. Коли мі
де на зустріч гцколі. Богато І
пЩпалів яв.дяється висловом
академічної м о л о д і . Д о
в б о г а т о більшім числі, як вони се досі р о б и л и . Українське жі- не знищимо російського шовї
казав про те. щ о б учителі були протесту з боку трудящих проноцтво мусить поломати в собі старі пересуди та упередження нізму, то через 2 д о 3 роки ста
арештовано кільканаицять
Дамятаючи
сі факти,мущин
відомі в Український Народний
моїх російських това
кваліфіковані. Вся еаля М я ї л а . вивозу .хліба закордон в той
Арештованих запроторс
та станути
поприпро
українських
новище буде дуже важке. Пи
св. Михаї- від страху, б о щ о найменьше І
ПЕГКОГОНІМҐ.
.
.
ї
г о л о д у є 75
Р
" Р у- - Казиміі
Союз, як вже не числом, більшим від мущин, то хочаб,числом, танне про
велико-державний
о надзвнпольського відсотків
рівним мущинам. В д о б р е зрозумілім інтересі
ўкраїн- 'російський шовінізм треба по- чайний мітинг відбудеться о 1. годині) 70% учительства
відсотків людности.
ЛЮДНОСТИ. Совітська
Совітська Р - ь к і й . Причина арештовані,
жадної.освіти.
L
'
в неділю, 3. червняб евз галн
Феського громадянства, на іміграції лежить, щ о б и попри добре ставити р у б о м Наша партія му' влада видала офіціяльне опо-1
" о к и щ о невідома.
дя Ферка під ч. 310 Катавіса ул. Прозорганізовану мужеську іміграцію станула так саМо добре д знищити цілком всі натя- ситься аби всі члени явились і аиповУчителі Поляки один за дру-1віщеннє, в якому зазішчується
Пізнійше виявилось- щ о се
зорганізована жіноча організація. Тоді доперва ми будемо ' ки на нього. Інакше нам загро- нили свої місячні вкладки. Таксамо їѓм доказували, як то тяжко щ о підпали являються с п р а в о ю ' ѓ Ў
Р а х у щ'оби України і
будесь припинати нових членів до У.
могти назвати с е б е свідомою громадою.
" француського марша
жує велика небезпека. Девять Н. Союза без вступного. — А. Гоцко, працювати на селі; як на кож-контр-реврлюції н ворогів п р о - , ' У
предс; Р. Чолій, секр.
ному
кроці
.‚хлопі"
роблять
їм
летаріяту.
)
а
Фоша.
десятих питання полягає в роaNatk

ІШ
О
І M
A

А
Л
АА
БА
ИВ
Ш
Р О
В
К
М

W
C
^
H
..-^
M
4
V
C
TIY,N.J. О
ВM
A
R
C
H 80,1911,A
N
R
D
.T
B
AA
C
TA
FБ^^^^^SSt
М
Ш
К
В
Г
І
,
1
Л
Т
9
.
-УВ
А
В
В
Е
А
Л- farШ
А
Ш
В
- ЯМ В
Р
Е
Ш
ІН
ІБ
ВС
В

В
Ш
А
ДВ
М
Т
ГМ
ІМ G
A

зН
Ж
Я
А
ТО
К
Ю 10%.
101 АІА
СІ A
C
TO
FV
B
Q
A
E
.G В,ШЧ.А
И
ЬИ
К
Ш
ІДІ ЗВТ
І.ІЇШМ.
А
З
О
Б
О
Р
Н
Я
Л
А
С
В
П
Й
І
Т
Н
П
О
Л
С
Ь
К
И
Й
П
О
Л
Ь
С
Ь
,
К
І
П
О
П
Г
Р
Х
'
О
Д
И
С
Т
Р
Е
М
С
Т
'
Е
С
І
Ь
І
Д
О
К
У
Л
Т
Ь
У
И
Р
Б
О
О
Р
Т
И
С
Ь
У
Ч
И
Т
Е
Л
Ь
С
Т
В
У
.
Н
В
С
ЯС
Т
А
И
РЙ І А
ЗБ
У
В

ОВ
Н
І'
-

У

к

3

3

3

3

к

зззд показав

3

щ

0

Л

И

с

т

а

л

о

с

ищпо-

ь

в і

Ш

К

0

два

а л ь к 0 С Т

Й

в с

щ

у

ЗіНоШа

с е л е

А

J

СУМНІВНА ПОБІДА.

т

а

к

Q

д

о

а

g

д

(

n

н

і

П

с

т

ь

о

л

)

і

я

к

і

в

1 0

д

М
О
Л
О
Д
Ж
І

о

д

е

м

і

с

т

и

л

а

6

с

я

КО

л я н с ь к а

(

ч

'революційної
1

!

е

Ї ХИК ЬС

0

(

;

Н

Н
И
З
Щ
И
Л
И
Г
ЗИ
Н
У
.

1

ДЕ УКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЦТВО?
9,900
3,200

т

и

п

0

9 0

о

П

к л а

а т и

с

в

о

ї

в 1

С І І

%

збирата)

ш

к

н

и

о

л

н

:

х

n

v

C

T

3

e

д н т и

м

ПРОТИ-БПЛЬШЕВИЦЬКІПІДПАЛИ В МИКОЛАЄВІ НА УКРАЇНІ

H
S
M
JI
А
ЗА
ГЛ
Н
ЬО З ЛЮДСЬКОГОанІвжроїт{П
О
П
О
Л
.

ю

т

ь

ж

а

д

н

о

ї

МАСОВІ РЕВІЗІЇ ТА АРЕШТ0ВАННЯ УКРАЇНЦІВ У ЛЬВОВІ

И Ч Є

Й-деської

С

С

р

с

л

н е

МІТИНГИ ВІДДІЛИ У.Н.СОЮЗА;

С І

0 С І Г х

т н

Н

всега

ч а с

К 0

1 Н

в к р а

0

4

Д

0

Т Ю

М И

и

1

н і

ів

f

и т ь

1 6

ие

і з з а

с т

б и л

л

сійському шовінізмі; решта —
в місцевих шовінізмах. Треба
перш за все звернути увагу на
На Підкарпатській Руси появився знов колишній диктатор
російський шовінізм. Тинсамнм
апровІзацП, член чеської аграрної партїї др. Франкерберґер.
ми звернемо увагу на всі місЦей раз приїхав він переговорювати в справі утворення т. зв.
цеві шовінізмќ.
„краевої годЩодарської РатЩ"
проводом. Тутешні наЗ піддержкою поглядів Зінородники віднеслись до нього‚З.утлереДженнем,'бо ше 3 часів
його апррвізаційноіГр днктаторстеа не має він доброї славн. вєва виступив Бухарін.
Але всетаќи згодились вислати своїх заступників до ради, лиш
Радеќ у своїй промові звер. у такій скількости, що процентово вони моли би більшість нуа увагу на необхідність- дбаі тимсамим зробили би вплив аграрної партїї невеликим.
^-ч,-..-.-.
ти про задоводеннє економіч
Щоб настроїти народників дО уступчнвостн, пустнвндр, 'них потреб не-державимх націѓ j
Франкенбергер ріжні пружини. Між іншими орґан екстіозитури ;нальона.тьностий.
аграрної партії т. зв. селянської партії „Село" напав у дикий І
' '
спосіб на молоду фінансову Інституцію Підкарпатський Банк, І
шо стоїть під проводом народників. Напав за деякі вчинки
Замітає призианне
одного
мукачівської філії банку, шоби банк здискреднту- з большевицьких лідерів, що `в
вати перед населеннем та підірвати довіре до нього.
большевицькій Росії девять деJSSSSSSSSGSSSSSSSSSSSSSS^
,
, , . . . . . . „ _ (сятих," себто 90% національних

ПОЛІТИЧНА ГРА НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСИ.
;

И
ІД
' ЙОГО

1

%

ф

џ

1

директора

З А Х О Д О М Товариства У К Р А Ї Н С Ь К О Ї М О Л О Д І Ж И В Н Ю Й О Р Ќ У І

,

ЛІ

Щ Ш В

?' С'#о

.,

-JF— ВІДБУДЕТЬС'Я - — .

'`'

'

і -

Е^^^^^

^ В Г А Л И УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О Д О М У , 217-219 ІСТ Є-та Ў Л И Ц Я В Н Ю Й О Р Ќ У
ГОДИНІ 2.15 И О П О Л У Д Н И о а о с м б о о а і

в справі б о р б и за огнище української культури на

'

весела комедія зі співами в' 3-ох діях М . Лопатинського

західних землях України.

'

Реферат виголосить ѓром. М. ЦЕЛЕВИЧ, професор І
тайного університету у Л ь в о в і .

О Г О Д И Ш Л15 В Е Ч Е Р О М

а по представленню Б А Л Ь .

Д о х і д на веденне з а п о м о г о в о ї акції українському
студентству в Галичині і на еміграції.

РОДИМЦІ: — Кому лежить на серцю добро поневоленого рідного краю, хто живо інтересуеться боротибою за

^
Ч
И
Т
А
Й
Т
Е
У
К
Р
Н
А
С
І
Ь
К
С
К
Н
И
Ж
К
И
І
Г
А
Е
З
Т
И
Б
О
Ч
А
СТ

ІК
Ч
Т
А
Н
Н
Є
В
Е
Е
Р
О
С
В
Т
И
І.П
А
Р
О
С
Т
В
А
ІН
К

Н
И
Ж
С

Е
С
И
Л
А

—П
И
Ш
Ь
ОП
Н
А
Й
О
В
ІЙ
Ш
И
ПН
Ц
Н
ІИ
К

огнище рідної культури Український Університет та долею нашої студіюючої молоді 1 П геройськими подвигами у

визвольній боротьбі; хто хоче причинитись до підтримання цеї боротьби, — того й запрошуємо, -г- Приходіть всі.

П

`

До

шовінізму

И

Т

^

сеото V змвг.аннаі0

народам московську, культуру.

f

В Н Е Д І Л Ю , Д Н Я 3 - г о Ч Е Р В Н Я 1 9 2 3 Р.

Москал5в

Ь

п о л я г а

е

я

ЗМ

в

Р

о

с

і

й

^

о

виділ
тов. УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖИ В НЮ РІОРКУ.
у

осковщених Жи-

м

'дів силою накинути напаленим;

,

„УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ Д І М "

Д

2І7-219 EAST 6TH STREET, NEW YORK, N Y .
УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ГРОМАДА В Н Ю ИОРКУ

О Д И

БОГАТО ПОВИННОСТИЙ

Б Р У К Л И Н , Н . И.

— відограє —

ковича-НиЖанковского та „ЯкІбим знала" Воробкевича; іменно друга точка вдалась дуже!
д о б р е . Мішаний, х о р виступив
'два р а з и : раз заспівав дві збірЌть народних пісень (Колессн і
Д а в и д о в с ь к о г о ) , а другий раз
‚.За'віщаннє"
Шевченка - Верб е ц ь к о г о і „ Щ е не вмерла У країна" Вербицького. НайкраЩе, прямо знаменито, випало
,,Завіщаннє на вісім голосів.j
Басові соля в ‚.Завіщанию" спі-І
вав незрівнаио п'. Швець. Д у ж е '
д о б р е випали вязацки народних пісень. В , І Д е не вмерла",
відспіванім грімко і в належнім
темпі, тенори буди за сильні,
соіфани за слабі...Хор „Бояна"
може йти на е с ї р а д ^ р е р е д ви-,
багливу пубдику`. . - "

Поза тим м о л о д и й ' і в Тнмке-'
вич заграв на скрипиШМюне со`
(льо .‚Козаченьку, куди' йдеш'
Безкоровайного, при супрово
ді пяна ( п . Б е м к о ) . Сей м о л о
дий скрипач має будучність. І
В середині музичних гтродукцій проф. к Кузів з Блумфілду
виголосив кьдькамінутовий.відпро укр. культуру ( літературу,,
музику театр 'і нар. ш т у к у )
гарні й англійській мові.
'

СІ

Народне віче. .

В СУБОТУ, Д Н Я 2-го ЧЕРВНЯ C P .

П А Т Е Н Т И
Даром пішлемо ваш і
ручник. Пашіть во мето днесь
по українськн
В справах патентованая винакидів і продажі патентів jatpі.ійтеся з довірсм до скорих І
уитивих патентоиих аДвокатНи
на адрес:
'.
ть М. WVLSOH. їм.
310 Victor BmUdbWASHlNCvTON, D. C

Вість, що' рада амбасадорів
І признала західгіо-українські з е млі д л я П о л ь щ і ані не впала на
нас, Бруклинців, несподіванко
ю, ані не-прибила в нас народн о г о духа. Ми сказали собі, щ о і
це і л у ч ш е , щ о увесь „світ м о г у ч и х " проти нар, б о від тепер)
не б у д е м о надіятись на нікого,
крім себе самих.
народну комедію 8 З.бііях зі співами і танцями Л.^Янчука.
За покликом „Комітету п о Початок точно І о ѓєўдині 8-мій вечером.
мочі р і д н о м у краєви" ВИ'рўлоВСТУП 65 центів вкаючйю.чй тЩ^атбк.'
'
ся у нас віче 29-ѓо квітня у гали церковній під ч. 162 Н о р т
ВПИННОЮ
б
^ЩЩ
ІН^ДСТАВЛЕННЮ БАЛЬ.
5-та вул.
- Дорогі Громадянки "ііГро.мвдянй; Отсею д о р о г о ю Вас заТ о ч н о о першій по пол. г о іќкаємо ПРИБУТИ на се представленнє і танці і помочи тим л'ова комітету, д. Г р . Бардаќ,
способом бідним інвалідам, КОТРИХ д о л е ю опікується саме отворив віче. У короткій, палкїй промові, вияснив ціль з б о уК
' РАЇНСЬКА Жіноча ТРОМОДА в НЮ ИОРКУ,
Комітет.
пів і покликав на секретаря, д.
їв. Коптюха. '
ЗАХОДОМ БРАТСТВА СВ. ВОЛОДИМИРА
Першим бесідником б у в редактор „ С в о б о д и " д; О . Ревюќ,
відділ 130 У . Н. Союза в Н ю РІорку
який представив теперішнє п о ўстроюється
,
ложеннє загально-европейської
політики і її вплив на українЦілий концерт трівав всего
ські справи. Він вказав, які
пять чвертий години, а дав аTELEPHONE B E R G E N 11.27
Франція намагаєся захопити і
мерик.`слухачам від Атлянтику УКРАЇНСЬКА ТРУПА Д. МЕДОВА^
провід у світовій, політиці і як,
В НЮАРКУ.
Ж
до Пацифіку дуже много укр.
вживає вона П о л ь щ у як свого
'
. . .
матеріялў, і т о в бірній формі. Недавно в нюарському Метрополильокая на сході Европи, щ о б и
У
політиків і станемо дукції. П. Конаваленко, тенор. Се був взагалі перший укр. вев добрі
І парку
співак київської опери- епі
забеспечити сеЃте На тім б о ц і . !
крнюстию, щ о на ній поер В'Америці вповні артистичл ь о „Мину.
BELVEDERE P A R K ,
N O R T H B E A C H , L . I . Він виказав як найясиійше, щ о ломиться уся сила наших во- вав прегарно с о'Ш7В^"ми"^,о" ' Р " (очевидно: не числячи М
І С
. ЬОГО МОЖЕ ПОСЛУЖИШ ffi. і№.ЛНп,,,,
літа м о л о д і ї " Шевчеюга-М
будучність,лкраїіп`Ь.кого.‚наро- Р _ `
ХОрМу^кр. Нац. Капелі під окція того САМОГО ТЕАТРУ ЗААНГАЖИПарк отворений в г о д . 10. рано др 12 в ночи.
ІЖаііковського
приЧ
акомпаніяЛОІ№ММ^ХІЇ^-'
П о ц г м у е і вічевиќй - р о з ^ - .
їла ЗНОВ трупу Д. Медова 4BI'PBTKV;,I'
Д
Мейті
пяна
(и-аЛДЕМКО),і.скриіілІ
со
В С Т У П 50 Ц Е Н Т І В .
'^ ^ІІІГЙШИЦЯ)- Т ^ к і "Р0^'^-'
пМШ№ШГсЖ.
Обєдна- шлися, д о м ш ^ у бадьорім.та
ЄСМ В JTMJIL І'В^-,1!,
ки ( п . Тнмкевич). П. Цвець. Ції мЬжуть` лиш ириНестИ necYb (Неділю 3-ГО ЧЕРВНЯ 2 П
І' іднмці!' СЬітло сонця і чіістнЯ воздух є конечно погрібні для здоровля ні Добудемо таку' ЬііцЬ, Ш ` ' и є піднесенім
патріотичнім, "
І, .і., віка. А'знайдете їх тільки на от вертім місци і то їсть поза містом Ню
'бас, б. співак опери в Москві, україйськбму' іменіѓ та реко- Днем ВІДОІ і
і безсмертна ouej
ЦІ.ЦЧОМ. Тож користайтс з нагоди і виберіться а цілою Вашою родицою та б у д е м о потрібувати шукати- за р о ю .
4LT
.LRAVFCUHW
I N1С.'ОЙ,'ДНІПРЕ,'
^'Ртй 'ѓКинь.^мендують ужраіїктво який.їй рета „Наталка
співа'в'
зїіатйенйго'
іавка";-й-ІЬіе№`".„Іван К д о т ю # секр! виїа. VNIU-U
:аю:шикнми.,..-Воин найяитьея
‚..к‚ІЧПМІТ на наш ІІІКНІК. Віддихнете свіжим весняніќм иоадухом та прилпч;
ляриа
пє
Кррисиійше
перед
чужими.
жиаіввкно-укрйнн,
11
Шй'ДЮПРЕ" ШевЧЄНка-ЛІІНЕИІ.С^ іою.да^ави^ ск'рібші себе. - КОМІТЕТ' І ` 27-28"
Ка.' і И Шустакевтічева, ГБЖ АР. У.д^ЙУК^ннєм, сего вечера зай- Метропол
J пртміл'ими, оплескамѓ;.,,
і кару Grind St. до J ДРУГИЙ .4 черги бесідник, др.
тистка укр. театру в Галичині, мався Комітет, зложений з пп. ший театр зі всіма потрібними для гри
0 у.і. а фсри кара Graham Ave. і пересісти на Grand St.
НЮ Й О Р К , Н. И.
співала
прегарно
сопранове Щустакевича. Ц е г е л ь с ь к о г о і декораціями і иипінми річами, крім го1 QueensboiP, кара Flashing або College Point до Junction іЛ. Цегельеькнй. змалював б о - ,
Кузева, а кошти, які були, по- го трупа з. собою привозить декорації
у до North Beach. , 2-ОЇ Енні ., 57-ої УЛ. елевейтор Corona Іротьбу Українців за свою дер- ЗОО.ООО слухач укр. пісню че- с о л ь о з партії Оксани з опери криває вчасти „Комітет злуч. і світові ефекти, ТІЇЌ шо привикшнй До
.‚Запорожець за Дунаєм" Г у ВМ-ої ул. І Grand І'іѓѓ North ВедеЌ взяти кару Junction ;жаву і поставив як причину її '
вчасти хороших представлень глядач .
рез радіо.
товариств" в Нюарку.
лака-Артимовського!
Пп.
К
о
розпаду
переможні сили `на-1
. 41 ДОВОЛЙТИ С
поваленќо і Швець заспівали доброввдьиі датки деяких
jiimx ворогів і неповну підго- , 7
2%, `
б
Р
'
тріотнч'них одиниць з інте.дідует
..Коли
розлучаються
д
в
о
є
"
Прийма
ИГОВКУ самих наѓ. Відтак вказав, V
- '
ШЛЯХ Злучених
геншї Всім ѓчасникам, а з о ' . '
ссловева. М МЬЇна."
ШО одним з найважніщнх о б о - Державах 300.000 апаратів пе- Лисенка. а пп. Шустакевичева крема хористам, і пп. дириген- Лснская, К. Котович, -М. Назарова, Д.
лу-іКоиоваленко і - славний дует
инзкїв є помочи нашим СТУДЕН-,РЄКАЗУВААИ американськиі
там належиться дяка за їх тру- Медов, Н. Назаров, Л. Білогорин, В.
F R A N K
A R C H E R
хачам
українські
пісні
і
укр.
Оксана,
і
Андрія
з
‚.Запорожця
там покінчити -школи за граниДИ. Думку уладження сего ве- ^ Т О ^ ^ ' Й Г ^ ^ - ^
цею. Студенти це будучі свідо- промови, розсилані з централі;за Дунаєм". Вкінци пп. Конова- ІЕРА подав д-р Чіґер- родом з
і
р и с т н . МетроЯолитен Театр
запрошує Вас' до Moxieljnd, ідеально. модерної і чистої
мі борці за українську держав- „ Р а д і о корпорейшен Амеріка"Іленко (.1. т е н о р ) , Шустакевич
України, лікар з Нюарку. І Тре- стоїть якраз в такому місті на Чарлбрикџ, щоб Ви блчид І бутельќў Мохіе ‚'коріння і аі.т.іи т
і ність. Бесіду нагороджено ряс- в іолієи Г о л " ири 42 Вест ву- (2. т е н о р ) . Рогалський ( 1 . б а с )
ба надіятись, ш о Небавом б у - тон і Монттомері стріт, що всім зручНю
П
о
р
к
у
у
С
е
був
пер-'і
Швець
(
2
.
б
а
с
)
заспі
Іцимн
оплесками.
кінцевого запечатані я Й, а ВИКЛЮЧЕН
єм
І що Ваші ОГЛЯДІ
де дутий такий, вечер. Се най- G `І^В^ялП^^ш
Ж
итідукра. вечір.іу радіо.
кварте-гі'бЗякувала та сива за- крапіа популяриз'ація україн
Відтак забрав єще с л о в о д.
„є менший матеріяльний а тазроблять Вас раз НІ все ЧЛЕНОМ все‚більшаючоїоси ЧН
Програма почалась
десять зуліт".із^1бперн „Вечернпці" Ні-ства серед Американців.
Сокальчук. секретар Л і г и Г о :
Мохіе ужішате.іін. Ві веріі двері -Ю Мі y.eiand буде, гарант
кож і моральний поспіх як в остатнє.
щинськогдд,
так,
як
ще
т
о
г
о
мінуїіовою
інформаційною
пророжан, з Ню Порќу. Він заохо-;!
для кождої родиніі. котра замовляє Я дому баќсу Voxie
Слухач.
І
Дядько Микита.
,це, ріівано в Америці.
чував,- щ о б и ставати амер.
MFJBOІЮ ( п о англійськії), виго- Дквартету
для тих, що говорятг ири фонтенах „июш) M o - i e V
о всіх тих п р о д у ќ т і й акомною д о невидимих
рожанами, б о як такі б у д е м о ' л
ашпорти, шифкарти, справи
могли д а т и л у ч ш у а з о м і ч 'нашій ців д-ром Л. Цегельським, ќот паніювала неструдимо п. Бемстаро краєві найскорше, найЏОВІСТЬ!
ІДЕАЛ: .Держати М ‚ХІЄ, ЯЌКИ робиться після формули
таньше полагоджуа КанЦестарій вітчтші.
рого т. зв. еиавнсер представив ківна з Вруклина, щ о треба підДля Народних Домів, я
нести й тому, щ о вона обняли
АаГуетМН Тлмпсопа. на напвисиктму сі
іярія Нотаріяльна
Усі реферати ЗАЌЙДИ чотири ‚слухачам як д о в г о л і т н о г о посТ. J. HRXCEY CO.,
як се роблено послі. них`пятьдесять л т, та не буде жалу
ла б. австр. йарляменту і члена акомпаніямент в осташгих дня
годиин часу.
329 S. 4th Street,
ВЕЛИКИЙ КОЛЬОРОВИЙ ОБРАЗ
„ У к р . Нац. Р а д и " Галичини та і деякі річи грала виерве, а одтися гроша таким Пою держати
Прикінцт д. Гр. Бардаќ, як г о PHILADELPHIA, P A
6. іЧЛЕН укр. правительств. Д-р иак вивяза^зсь дуже д о б р е з
лова віча, подякував усім за те,'
своєї задачі.
Тепер на короткий час е вистава МОХІЕ. Кождий покупчнк є
що прийшли, а бесідникам, що, Цегельський росказав коротко,
Хрроди,.рр,одукції дали: муИГУН
управненнй підписати замовлення С посередництвом предб у л и ласкаві приїхати і вигодо-, fe'OCJFUBHIIX лініях, ЩО є Уаррї'
жеськииб х о р . товариства ім
сйти такі гарні реферати. Такі
ставннка МОХІЕ яке даесь до апробатн до коипанП МОХИ
'.
`ниє, мову, Л е п ќ о ґ о з Н ю й о р ќ у під оруНародні збори збивають д о ку- гацтва. про насе.тенграсУ. історію, VCVRFEWRFCTT
I'' зм;і- д о ю п-а Савицького ( з Бру'кПредставники МОХІЕ представляють вартість більше сто мілї- іти усіх добрих людий і забува
Повний збірник веселих I жартівливих
'
ється усяка партійність і незго- гання д о в о л і та вигляди на б у - лина) та мішаний х о р т-а „ Б о - OR
I EHK і приспівів до музинчкх інстру репроаукція славного и
онів долярів, з всіма урядженнями для 100 , ўслуги до якої
да. А у цім і головна річ! Бо ко- дуче. Промова була вттголоше-'ян" з Нюарку під о р у д о ю п-а
ментів І танпів
ЦІНА до
Ви е управнені.
,111 поєднаємося j i m p o поміж на ясно, д о б р о ю анґлійщнною. Каськова. Мужеський' хор за"SVOBODA"
"5 V О В О D А"
3 черги пішли вокальні про- співав „ Г у л я л и , г у л я л и " Федь- 3 Gr.nd Street.
собо`ю, то перестанемо бути мяJersey Clt,. N. J. 83 Grand Street,
Jer.ey Сйу, N. J.

- ВИКОНУЄТЬСЯ ПЃИ ВИРОБІ
РОЗДАЧІ БОРДЕНА
РЩ А.
НІЧОГО НЕДАСТЬСЯ ЗРОБИТИ НА СКОРО.УСПІХЄЗАПЕВНЕНИЙ ЛИШЕНЬТЯЖК0Ю і НЕ- ,
ПРАЦЕЮ,

:

BORDENS

І, ДНЯ 3-ГО ЧЕРВНЯ (JUNE) 1923 P.

В Е Л И К И Й ПІКНІК

ч

е

м

Ч

Ж

И

Х

т а к о ю

1

1

с 1

;

Н Я

С

я

5

а

9

п
3 0

м

п

в

е

ч

е

о

м

М

1

Ж

0

1ІИТІ

х о р

:

С 1

л и

Р

танию

џ а і т і і

(

1

^штш

ВЕСЕЛА БАНДУРА

1

в

пі на мене: диви — кажуть
дечио, щ о від т о г о ўсмуху ці- зала йому, щ о його не л ю б л ю
їдуть дальше.
той богач, щ о його дочка
лий сві обливається всімн від-д щ о на жабу волю дивитися як
Розійшлися. Сумна розлука.
сидить з чоловіком. Н е г о - Мі`ж тим село д е мешкали
на нього`.`Ну й в і н . .
ІИ з о л о т а і — ќрови,
Микола п о розраду пішов д о
ден я стерпіти такого с т и д у . . . Настині родичі, а тим, д е
дворі тихо. Вітер затих.
І він тебе побив, била би ко'рцми. а йдучи вигукував веНастя, ніби не чула ц ь о г о . її жив Гнат, б у в великий став.
Чути як сани їдуть д о р о г о ю його божа сила. I д о такого сс.ю ТЃ-.дурив себе. Настя з.білвід 'Л№аV Як-рубЮі'ЧДуТтУ $а ниь розбишаки ти гадаєш вертати? ІЕЯЯ вернула до хати, І Від гно- л н ц е . ^ д р я . я т ь . і з камінця куте. Зимою, ятьіЛІД зціпидйгів.рдукіаяііі
Німе..,,,
і^№.байдужне.
, сніг покриє ЛІД, ЛЮДИ^Ї^Щ^Џ,,.)
ми
V
яН
сніґ
стхриПить
їм
'тгід
(Докінчение).
Ні„я,ДО.НЬ0гр не веівну. щ ,рае 'Двері^ Батіьіво АГА ,ТАВІ"(СДГногами, й д у т ь . пакаЮть лгольдить. мати к о л о печі пораєть- , . б - Збирайся! Я йду запряга-і ставом, б о б л и з ш е і рівно, як і
відповіла Настя.
ти
коний

сказав
батько
і по столі.
і
говорНть
з'
с
о
б
о
ю
.
Д
е
к
о
л
и
брак
їди
прогнали
їх
за
море.
IV.
-k НІКОЛИ? .......
.;' Н И І І ,ся. Суває горшками по дтрипіч- Івнйиюваів хати. `
мі
І Настя з б а т ь к о м ' ' Ш " Ч е $ к з
І сумують,,за ‚НИМИ дерева, су- піДбіПтЮтіі! Щобй розігріТН Ноку і не відвертаючи лицяс пиВже кілька неДіль проживає
- Ніколи.
І
мують листки та жовкнуть із ги та бЮТЬеЯ рукймН ПО' плетае:
.: гнвжі ня іня він
ТиИчасом ; мама відтворй.ТО'І СГав. Батько п о г а н я є ж о н и й - і " ' '
Іастя в батька-неньки. Т а л и 'Аіѓяць пт`ї-тТвтваіг^і№`сетяяятр.
по снігу волочитьЃ
суму. Зриваються з гильців і чах, б о зимно:
скриню, виняла новий кожух, ногами
— А тп де була, Насте?
а їй тодина. Старі ходять, як
іетять доганяти.' Не доженуть.
Між ними йде Микола. Від ну неба і як потопельник, т о
— А хнбаж ви не знаєте де? накинула й о г о на доньку і с о б і І донька думку д у м а є . . . . т а к а Л е
уча. грізні і похмурі. ЛаскаІ так з л е і так не д о б р е . Р о д и А тимчасом жорстока зима колн вернув із війска, ходить виринав, т о потапав.'у хмарах, На ріці.
стала приповіда:
оґо слова не промов.дять. Л ю з хати женуть, і з Гнатом
очинає своє д і л о заглади. Л е на зарібки. Тепер рубає стоси, М о р о з світився на сніьу, а буТа дотепер прала? Д о пів- — О т і мій старий зараз п о
им Настя не показується на
дяними кігтями скувала землю, й о г о мати.мешкає на краю се л о так тихо, щ о вони ч у л и як ночи. Як на заразу.
шлюбі побив мене, а я не вті жити не годна, з М и к о л о ю '`не
чі. А л е від'аних не скриєшся,
лід
мерз
на
річці
і
як
серця
би
годиться.
Щ о т у т робити?
Тр де вам північ? О т , ' щ о кала. Прожили ми б і л ь ш е як
е б о г о ! . . . Т о за с і л л ю , - т о за юкрила її білим покривалом їда. з а потоком, він прощаєть лис я в їх грудях.
'
йио сонце зайшло.
трицять л і т у мирі та спокою,
— Щ о ? — питає вода, хлюитом прийде кума і жалує її. снігу і — „спи! Заснула. А вітер ся з господарями і йде коротНасте—
промовив
нараз
стежкою понад потік. Над'
реве. виє. стогне, ніби д о сну її
— Еге!, — докинув `53тько. що кождому дай Боже так жн- паючись у полонці.' — Ходи д о
. поза очі г л у з у є :
рікою стоїть Настя і б є ѓграни Микола і вхопив її за руку.' — .- В тебе доти ѓдень, доки Ми- ти. Воно часом д о б р е , як жін мене. Я тебе прийму, я тебе Др
колише..'.
Ото. каже, б о г а ч віддав
Будь Моєю! Я тебе заберу звід кола кодо тебе. Знаємо ми,
і чує руку над с о б о ю . . .
Спи, зеМле, спи! Приспи у ком, аж гомін йде п о лісі.
себе пригорну на, віки заколиВИЮ Настю!
собі всі злидні і горе, а як збу- - - ‚ Н а с т е ! А ти' чому не йдеш си геть далеко, .за море. Т а м знаємо. А л е — з л е т и робиш,
Стара, Що Й н о розговорила- ш у . . .
— Та не знав, чуєте, котре з
заживемо щасливо. Родичів нИ Насте, дуже з л е . С о р о м на м о ю сй на добре, коли на п о р о з і по-І Настя зсунулася з саний.
дишся і з ' с н у на провесні, за? Видиш. — ніч.
віх завинило?
явився батько в великих рукасяй нам щастєм, силою, краПриклякла над о п о л о н к о ю і '
Настя кинула праник і м о в - жОлуй, б о вони тебе не жалу- сиву г о л о в у наводайі.'
— Мабуть вона.
сою, б о м и ВИЃ т е б е іждем д о ` ичк збирала б і л л я . Він підій- вали, покинь усьо. і ходи
— Т а т у ! Х і б а вам м а л о щ е вицах, у шапці на ухах і з ба- глянула під діть Б у л о там `чооО, їй з очий не добре-видмного. ГПдещ?
.
тогом.
мого горя?
Зальотна".
. Д б р а - . б ж а т о . і з рожевими наді- шов д о неї і спйТав:
но, але спокійно. Л и ш в о д а ці,- — Н у , кому в д о р о г у , т о м у й дуввна^ізпледійяк. '' В г
Старий замовк.
Насте! Чи т о правда, щоі Держав її'кріпко і шептав їй
-'ТІ ,
Микола, чуєте, щ о ? Таж ями чекаємо т е б е . л .
Сіли їсти вечерю. Настя пла- час промовив він. — Х о д і м !
Настя не ‚виглядала весни; не л ю д и кажуть?
заеднсс
то целі с е л о знає. От, п у б л і к а "
Пішли, Стара з р о б и л а ' х р е с т н^згіЛКpa"iL!'і .инѓ.. Г: І. нащтьоп
ІЌала.
^ ' АРІ '
— Правда! — ВЬГІЗЬІДІ АНа..Чи справді я завинила?" .-=,1 Д ` В ^ ^ І віілнеї НІ ріідости, ні І
Тідеш? П і д е ш . . .
— А ти' ч о г о ч ^ а с т е , плачеш над ними й зачинила, в о р о т а
Істя,
питала себе Настя і Ж , м о г л а втіхи, ні нолекші.
А як, чуєш, б у д е дуже куі— А ч о г о ж ти йшла за ньо-! Густі хмари не пускали міся- їдж, л е б о г о . A3 д.зрргу `треба
відповісти. Знала тільки, щ о ! Весь світ дліг^неї покрився
На цілім ставі!"пІд хрустад^-,
ця на небо. 'Сірий'-сумраќ п о - вхопити т е п л о ї страви.
ритть т о підночуй. П о б а ч и ш , як
т
о
?
і
.
смутком,
так
як
з
е
м
л
я
п
о
ќ
р
и
любила М и к о л у , а їй казали й'
ним ледяним склепіннем з р о — В я к у . д о р о г у ? — питає вони там із с о б о ю , чи не відви— Мені казали. С и л о ю по- кривав світ. Вітер не переривав
ти за Гната, знала, щ о М и к о л и ваеться снігом HA..3jjMy.
(бився
ѓать.гі-,,
'
v-i
спокою, а під мерз і` тріщав на Настя. — Хиба на постіль?
кЛи.
не годна забуѓть а Гната лю-j Сонце заходить, вона стоїть jІтягли д о . п р е с т о л а . '
Вітали н о в о г о гостя.
'
`
— Д о чоловіка 3 відповідає І І не привикнуть — доюняува— А мені т о б і не б у л о жаль, ріці.
бити, та ще знала, що. так дов- на. березі ріки.
Пусти, мене, М и к о л о ! Пу- батько, — д о Гната. Був перед! ла т и х о Настя.
ше не може б у т и і щ о мусить) Вже всі жінки, щ о прали ра- Н а с т е ? . „ .
Даремно' батько шукає Н а (сти!
За
пізно!
Г
о
с
п
о
д
ь
видить,
вечером і казав тебе привезти.
Ідуть.
то всьо, раз якось скінчиться. зом із нею б і л л я , пішли д'омів,І Потім замовк. Нараз промо
сті по. Цілому ставу. Від Села д о
я хотіла н а . т е б е ждати, я ви- Тай повезу. Ти-ж й о г о законна
Легенькі сани як п о воздуа вона заедно б е праником, аж вив р і ш у ч о :
Але як?
села лунає й о г о здоровий г о Я й о г о вбю. За с в о ю і т в о ю Іглядала — а тепер у ж е всьо за жінка. А в лисмі святім стоїть, хах гОнять, 'коні м о в пливуть І
А тимчасом на` світі Йшло відгомін л у н а є , п о - л і с і .
рѓізно — пропало. — Я прися- щ о б и жінка не відлучалася від по снігу, л и ш час від часу тюр- лос: Насте! В а с т е І Н а а с т е ! . ,
А сонце — зимовеѓ каправе кривду.
всьо своїм відвічним л а д о м .
Дрібна осока тріпоче сухимужа.
‚Чужого
д
о
б
р
а
переховугала.
З
ним
мені
не
жити,
б
о
(екають д л я о х о т и .
М и к о л о ! Щ о ти говориш?)
Минуло л і т о , прийшла осінь, сонце, котиться ліниво за руми листками і шеп^Е: „ О с ь "я!
(не го`дна, а з т о б о ю ' н е йти, б оІятоти не годиться. Т а й пан-о— Здорові — каже т о д і батьминула осінь і т и х о підкрадг- б е ц ь виднокруга. От`, о т бебев- Спамятайся. Т и т о л о ие з р о ІОсь я Ѓ '
. X
ітець
закликали
вже
мене
д
о
сегріх
і
нема
мені
на
світі
ні
рако. — А щ о ? Я казав, Гнат б у
дася зима. О п у с т і л и поля-4 за- їхнє с о б о ю в пропасти іазе- Ібиш. Таж вій женився зі мною,
А вода з під лЄду доповідає
бе та питалися, чому не жиеш де нам радийў
сўнувалася діброва.
Крачуть мельні і темно стане. Т а заки як женитьсяЃ б а г а т о иньших,!Іди, ні поради. А л е , знай, щ о
г
л
у
х
о
:

О
т
ѓ
ў
Ѓі Оѓтут!" ,
із
ч
о
л
о
в
і
к
о
м
.
І
л
ю
д
и
не
дають
ітебе
л
ю
б
л
ю
і
тому
йди
від
ме— Щ е й як! З доповідає На`
Для
п о л я ДЛЯ худоби'. Взяв)
ворони, а співучої.птиці вже не згасне, втворяе ш и р о к о о ч і
спокою і діти показують паль- ста.
;
Рд
геть!
пічути. Л ю т и й вітер, зимно і jІвсміхається так в е с е л о ' і сер- гроші. А в р е ш т і — я сама ска`

Ііогдан Лепкий.

НАСТЯ.

1

н

:

0

!

4

г

7

д

о

д

о

м

у

+

;

4

1

л

4

!

- ib'.'v

т

ЗАЧНІТЬ т е п е р ТСУПУВАТИ

з я ц ' л п нтинсггіадл

4.М

С В О Б О Д А , Ш Т Н И Ц Й , 4-го 4J=PBHft 1Й28.

ляхи ШпШьчШ
д й м посольські мандати

Ф

А

Р

М

И

!

Пошукую Свого Ярпта, СЕЛСЖЛхМЕМаРЩлЛКАФОША
(ч Дня' '26-го -жвітіпі `е. ру поль-!
УКРАШСЬКА КОЛЬОНІЯ
JU4KA з Винник коло Жовквн, лови
С т Ѓрабський починає свя- ська більшість сойму у Варта-!
в гарній околици близько Ню РІоркў Перемишль. Два роки томѓ іиребував

Mount'Оііе. В. Сп'СаядЛ. Хтоб о
Іточяу передову f .‚Слові Поль- ві постановила на жаданнє су Нові доми
,омн На
йа легкі
Легкі місячні —
нім зняв або він сам, нехай зголоситьсќім" резонЎ .Т-.'птирЯм горячим ду `видЄтИ Посла Марка Луцке- З руки $1350 — JB00 пггівкою; 4 рую са до своєї сестри, котра має важну
45) 3 Аабурн, Н. PL. від юв.
61575 — $400 ГОТІВКОЮ; 5 рупія $1800
Зап. Січи переслав п. М. ДеНега .
серцем витає сьогоДИя Л ь в і . . . . " вича по .обвинуваченню й о г о о - $500 готівввю. Вода, пи, едектриЗложили: Теодор Маиик 2.75;
Ь S t r ^ , PbiW.lpbU, P..
24-27
Ендецькнй автор не торкаеть- державну зраду. Ш о видача має
по 1.2.5: А дам Стайзер. Григорій
Гудз. Іван Савран; по 50 цнт.: їв.
ся т о г о , який Львів витає Ф о тенденційний характер, вказує)
і ЩАДІТЬ ПРЕМІИОВІ КАРТЌИ
ЃРИТОРАЌ і і Л г щ і л л ` "
ІЦебрій; по 25 цит.: Олекса ОлійШа за те цікаво послухати, ко- те, щ о на томусамому здсіданннк, Василь Єднак, Гр. Ориішш,
НА ЦІННІ ПРЕМІЇ..
денна дому в гр. кат. свяшеИяніш в
Олекса Горябль, Василь Борачок,
го саме звеличає „ С л о в о ПОЛЬ- ню сойм відкииув видачу судоIQJ.VTB на котру небудь адресу иа'-РІ
енеиятвяя. Домагається серед воѓ о
Іван Дашівськнй, Мих. хаМуЛяК.
я їй, стороні прекЛовУї картки do
іанвя ведення галицької кухні і ш
ске" і й о г о прнклонникя. А ви- ви п о л ь с ь к о г о посла ксьондза
Іван Коковсьќий, Ромап Мозола,
' ілюстровану прсМШову лістуу^.,
820 Е. ФStb
и.
А Р МStr^t,
И 'В нюЃ Д Ж Е Р З И .
і була
Ўќра№ка яво Слітвенськ
Петро І'ерльовськнй, Ст. Батько,
тве
воно:
!,нобідного'
вожда
„Виплатяться ацднти премійоМ
Оконя, обвинуваченого о карФарма 67 акрН, 10 акрів ліса, решта
‚льки вніцючаються. Просаться гоГр. Катанаќ. Максим Денега і Микартки".
засіяна, сад, 'великий я'ім на 2 фамілії' існти з домаіаннми яапнх устівЯі на
армій аліянтських держав
дайло.Каїтан,
,,
...,.,.„ . .`ні вчинки.
і 3 других будинків, 5 коров, 2 Добри)., адресу: .^-лСвоболсі". A3 Gr.nd St.,
' 46) 3 Кліменл. О,.від тре. Срродів, котрі, поставили с о б і оНе прбйиїдо кілька днів, як-j коні,, стадо курнй, фармерські" ЩШ^`
кіл переслав и . . Г р , . К т ^ . . . . . . . 18.su
(дною з цілџй ВІЙНИ зединену
вів милі до великого міста! Ніна і}№
Зложили: . Антін Кпчубійчук
поЛьськяй'-.суд іїоЬав ‚.розясню- Іготівкою $ЗООО.
.' f ЗіЗя
1.50; Ми?. Чадорчак 1J25; поД.ОО:
П о л ь щ у з доступом дО'МГУрй...
Фарма 80 аќрів, 5 акрів `ліеадДлЯВт
ватн" українських послів. Д н я
Мих. Ьітьо. Дмнтро І.'раб^нй, T.
В и т а є ' з вдячностю за наліслазбіжем,'дім на 10 кЬвтьЦ
Федорчвк, Андрій ІваноЧко. Ол.
1-го травня у Варшаві найвис- засіяно
инші забудоваиня, машинерія, 3 коре
субнеїв.
Купчик, Гр. Кісіль. Теодор Опар,
ну в найкрнтичнійшу хвилину
шнй суд розглядав
внесеннє вн. 2 коні. 200 курнй. Ціна $3500, го
і, М. Y. (1 п'оверх на ліво)
Семен Посіулюк. Ір. Стеваник.
27-32
Мнх. Пзтнїшии і Мив. Савчак; по
-:
:—: ПАВЛА І ІВАНА ҐУМЕНЮКА.
Ifrt
:—:
: T - L . українських атаків на Львів `а- 3-ох клюбів ‚.Хіенн" про за- тівкою $1500.
75 цнт.: іі-ніпШ Литваќ,, Павло
муіііЦію.
за
сформовану
кошA.
M1KRUT,
ВИРОБЛЯЄМО НАЙЛІПШОГО ГАТУНКУ СКРИЇЙСЙ
квестіоноваігнє польських м а й
Чорній і Антін Ваку.та; по 50 цнт.:
ПОСІДАЄМО НА СИЛАДІ ЙЕЛЙКИИ вЯБІР СКРИПОК ИРДгЄ- Toil і заходами Франції армію
1034 St. Ш%я PI. ( Е вЉ Stra.t) , ДО ВИНАИМУ умебльовані 3 кім
А та вас IIjbvk. Стефан .ПеЛсх, Вадатів
Миколи
Пирогова
(
з
ШЗть
5
кУХНй
Для
яаівих
людий.
дай
НІМЕЦЬКИХ І ЧЕСЬКИХ. —
— ПВ-дІЄМВ
`ВИХX -— НІМЕЦЬКИХ
ПввдБ- 'Вђ кТвах яадвЮяя- Галера, за спараліЖованнЄ інси.іь РепужішськиЯ;.'Василь Во^ ''^-'Nbw У В Л СНу
родини або молодої нари. Рент тижне„ J гуртоаах. Дасмо гувтовну ціну ддя дітгчях аінід муз.-аид. Пб.яя.
К о в л я ) і Василя Комаревича ( з '
лпнський 40 ішт.: во25инт.: Іван
вий $Ю.ОО Гг^оснтис--до: Ойиігу
маємо в ааарвву всякі ушкоджені снраввл. — Пдаа-ЧтусмдІ яаші триг,''котрі`, хотіли нактгутн з
Семенчук, Іван Петрович, Ннкола
В
о
л
о
д
и
м
и
р
а
)
ізза
браку
польЬ...
92
Fleet
St.,
Jer.e,
City,
N.
J.
НА ПРОДАЖ ФАРМА 95 акрів у
скра'вќ, а' в разі оврааяаввгв неуподоСамя .‚картаємо ПтьвІ. Иа Ма' ЛоИдону ігеремирє, яке відда
Рспужи'нський і Стаинслав Сич.
27--S
рожайної землі, гарна місцевість, 13
і дане васадвгмо цінний.
ського обиватепьстаа.
коров, 1 бугай, 6 телят, безрога, 80 куГроші надвж.ть а.с.датв иа аачтов-Д. мені врдев. вяса-асоаві л о би Українцям майже всю
Подільська.Січ пересЛав п. Семен
Боронив, обидві справи адво Ірий старих, молодих без рахунку, 1
ѓвназ або готівкою а р-гістрованім д#еті. — Паццїиочас.. ласаа- „ВсХодню М а л о п о л ь с к у " , ' за
CLEVELAND, OHIO
ПнлНпишин
:
в'им згдадам українське! ауСд.кК остаемосі "
іт сенатор О . Карпінський. коні, вся машинерія потрібна ідо фарЗтожнлн: по 50 цнт.: Іван Липоміч, віддану в час б о л ь ш е
Приймаю замовлення на
ми, 2 боги, віз тяжкий і легкиН, 2 саПавдо
бойда, Петро Кучман; по 25 цнт.:
внцьк'ого наїзду одною-единою Не вважаючи на те, щ о д-р Пи-Ний. карпснгерські знаряди, дім муро- Б У Д О В У НОВИХ Д О М І В 1 ПОПРАВВасиль Чомій. Ннкола Ганич. Ін.
ваний на 8 кімнат, баня ЗО фітів нѓиМаркевич. Петро Полипко, Стеф.
. . ЩІСТЛРИХ
в Европі Ф р а н ц і є ю . . . " і т. д. рогів стало мешкає в Ковлі від і інжа 62 довга, возівня на кури і без, Violin Shop,
Самій, Мнх. Серсдинськнй, Пос.
1900
p..
має
там
недвнжимість,
УкраТниі!
Снів до свого! Ціті луже
роги, мурована, вода у домі і в барні.
Д у ж е , дуже б о г а т о ріжних ріВерес, Іван Івашишнн, Михайло
166 Е. 2nd Street,
вола тече без пасовнско, до школи прнстуПі}і і унірковані
27-8
Федькіи. Семен Пнлиіінінин.
жнороднйх заслуг приписує д о в г о займав ѓщ посаду місь- близько, засіяна і обсаджена, 10
MICHAEL STECIOW.
46) 3 Ві'ѓйнѓ, в Ва^ від бр. ,
иого
голови
по
обранню,
вівса,
2
акри
'бараболь,
2
аЌри
.
„Сл. П . " Особі марш. Фоша.
п. О.
York,
Івана ХрССтьГЄЛЯ, псрес.та^, "
CARPENTER St CONTRACTOR
2
Ж Е Р Т В И HA Р І Д Н У Ш К О Л У
решті вчасі війни, б}'лучи ева руди і гречки..Ціна $5.500. Від самого Z469 Tburm.n JlTert, CWrel.nd, O.
Потіьі
зворушений
автор
нагавластителя,
Писати
по
українСТки
на
`З.т ‚жили': по 50 ннт.: Прокіп
box 1. квітня до 1. мая 18553
дує зап'овідь Ф о ш а про самолчњ і Март ні
— ўстроює —
Пеѓро Вітепко, Іван Карась,
посвяту, волю і працю та о б і фраякфорд. Па, від а^фії пс- ^
в честѓі 62ИЧ. роа.ттпій`смс
, Яські , О...
В.,.
реслав о. В. Пстрівсьі
цяє, щ о 'Поляки ‚‚зуміють відТараса Шевченка
49) в Стемфорд, Ќот-, від 6р.
ОВаШПІМДО Києва, В 1919, ^..'адресу: Mike Denyl, R..P^O 2, ТаЬ-Ѓf,
Ню
Иорк,
Н.
Ип.
І
ФАРМИ НА ПРОДАЖ.
св. Мпхаіл.і ‚переслав п. Ст. Кнм о й . І и е ь від теПерійнїк' о с о д -списку j
.
; ояісувачів
рівчнк
і
1.00
повернувся .на. Волинь, яко pie-J"' Фарма
'
225 акрів, огород, ріі
I Алаентави, Па. а. Гр. Инпюц... 2.00
І.
і p.M5WHWrfB?t сталевЙ, фабрніиборѓв суд непризнав його Ша
Зложили: по 50 ант.: М. Слиб и с т ^ И ' С І ^ І Х О И Л Ш І Г ^ Ї Ї : патріянт
далі вчасі виборів д о г 15 кімнат, 6 других будинків, 25 ко-.
І
Аллентави.
Па.,
н.
Іван
Собчак
2.00J
вилквврні, яка ітаах,однтьпінськнй. С Корівчак, М. Кресан.
добрі коні, аі,
іТрентон, Н. Дий п. П. Сѓадниќ...
Коли Ѓрабський бачить у ПОЛЬ'СЬК'ИМ' 'РОрОЖЯНТГНОМ'Г 1Ю-Іров, і
ся250
'у курНЙ,
полудневій стороні мів PROSPECT HALL,
становив
позбавити
гісго
п
о
,
"
"
машинерія,
$500
місячно
№ходу'
Бруклин,
Н.
від
церкви
св.
ста, ще робиться легку І сеЙшіг.і%ІЗХома і І. Кресан.
за молоко і яйця, пів мнлі від встикоДуха переслав о. В. Лотоиич
15.00 49 Buen. Vi.u Ave., Yonkert, N. Y. арш. Фоіпу н а й б і л ь ш о г о со
редну, роботу. Фаориюз. вн59) 3 Ірі, ПШ, від бр св. Негра
Іго міста. Ціна $12.500, готівкоќ, $3.500.
юзника кресових патріотів у сольського мандату.
ливарня. с ясна, венпияаія
і Павла переслав п. М. Пелен- ^ І Берафорд, Па п. М. ііемчнна 1.00
46 акрів, добрий дім на 10
5) ПасаЙк, Н. Дж, від парафії св.
Постанова ця явно порушує І Фармадобрий
добра І вловні заохмотреиа в
ВСП'ІІ 50 цнт., для датЌи io ц н т б о р о т ь б і проти ГайдамакАв
огород, пасовнско,
о.
Николая
переслав
о.
Лев
Леумивальні і купаавні. Доїзд
ЗложилкБпо 25 цнт.: гіикола
ПрограйЌ Концерту:
зеро,
.
S
корови,
2
коні,
100
курнй,
вся
Ринку
ч
10.
(
п
р
о
щ
о
інше
Ф
о
ш
І$
.
версайського
трактату
Гаврилів, Мих. Пеленський, Вас.
вшькнЯ
.60.00'
до фабрики добрий з будька
машинерія,
пів
милі
від
міста.
Ціна
3. закона про обивательство
Часть І.
так і не д у м а є ! ) , т о знову др.
Томе. Василь Юрчан. Т. Сатишур,
і Бофало, Н. И„ від парафії св.
котрої сторони міста і дооко$ІООО,
готівкою
SIOOO.
25-27
Гр. Бе.сра і П. ВІтковськнй.
Николая переслав о. К. Курило.. 1Я.50
лнчннх місцевостий. Голоси.'.уми мої, Шевченко-Воробкевич
Ю л і ю ш Вурцель славить у ..Хві- 20. І. 20. p., де говориться, щ о
PHILIP LOBOR.
і Вандергріфт, Па., н. Лев Білнк 1.00
51) З Н. С Пягсург, IHL, віл
тнсн впрост до фабрики.
Хор мішаіпій л і " марш. Ф о ш , як визвольниКогус, Н. РІ^ від парафії переП о л ь щ а Признала ПОЛЬСЬКИМИ 274 Е. 4th Street,
New York Oty
тов. Б. Хмельницької о переслав
BURNSIDE STEEL CO.,
Встуяне
стово
Н.
Н.
12.00
н. М. Сарахман
' 0 слав о. Лев ЧапельськиЙ
azrid'gt. А'ІСЬтіЬііА Ar-i.r "
ка жидівської нації, прн чому обивателі
„Україна", хор мішаний, сопраз самого права'
І Фітяаелфія, Пдц збірка на наЗложили: Гнат Волошин 75 ц.;
новс сатьо А. Семчич і барітоно- не вагається з патосом та емChic.go, Illinoit.
радах мужів довіря і ВиконавчоІван Міланќа і Віктоо Роман по
Ібез-жадшнх формальностий THXJ фарма продаесь через незгоду
ве
содьо
С.
БабЦІ
го
Ко^мѓтсту
Обеднання
12.
квітгарне
положеннє,
50 цнт.; по 25 Цнт.: Василь СтанДектямаиія
А. АндріЙцак фазою киДатн дуже сміливі російських підданих, котрі м а - ^. а"к р" і"в , з чого 42 акри ліса иартоко, Мнх. Сарахман. Іван Цвік, 1 р.
ня 1923.
47.85 5. .Заповіт, дуст: А. Семчич і Ю. Гав`ф
р
а
з
и
:
.
,
.
.
.
.
Від
ста
пятидесяХіпра, Василь Дикий, Іваи НлЮТЬ
стале
замешкаіШЄ
на
терн-'пи
$'
І
ООО,
а
решта
вся
обсіяна
і
обсаІ З.іижилн: о. І. Оріинськнй 2.00;
ри.тьчак.
бсрсжннП. Гр. ЛапінськиН. Іван
j по І.ОО: Теод. Грннсй. ТИ. Дар.мо6. Mosetle Trio, відограють: M14S G. (ти Літ Vci принижені і понево- торії, щ о признана а б о буде
укмншааГЕнщя
КорбспькиП. Терснтій ІваницьііраИ. о. Лев Левнцькнй. Д. ШтоMoore. Miss СІогід SrolltaVr-.'icz, лені в світі навчились дігвити- признана трактатом з Польщі, форнес до о'грівання, всі меблі, великніі. р, Іван Жук. аВсн.іь Опишїї рий. Др. В. Галан, ,.. Пристай, Г.
ami Miss Emma Soltls.
I '.'
ків. Теодозія Онишкін і Василь
Г. Скегар, о. Лев Ват., Омелян
Терцет. Заспіваймо соловію.'Лав- ся з вірою на Францію, та чер-JA-.л, 3, закона про о б и в а т е л ь - , ! " ^ ^ ^
і Інмбааас
Ревюќ, С. Дембінькнй. О. Р. БаРодимці! Коди хочете купити UHJJIj.
ровськоіаі, відспівають: А. Сем- пати з неї свої надії. -. 1 сього- СТВО
Признає
ОбИВаТЄЛЯМН молоко $гЃіо В місяць,, ю
5') 3 Смок Рон. Па, від бр. св.
ніг, М. Стоколоса, М. Дорожоичич, Я , ІІстрншин і Ю. Гаврнлькарту, дЬі, лоту, флрму, післаги гроші
Івана Хрестителя переслав п. Н .Іський. .C Стободзян, п. ВншиваКОТРИМ воно
ВОНО Д " МіСЬКфаСрнк( S2000, без
днішня
Франція
залишилась ПОЛЬСЬКИМИ ТИХ.
і^х. котрим
для родини а що!5и отри'мали долярас $6.600,
Джмслик
4
нюк, С. Крутій, п. Кузма, п. Кавірною
своїм
величнім
традиЗложили: Федор Булка 1.00; по
рост
від
власті
мн, прошу удатись до УКРАЇНСЬКОЇ
належить по міжнароднім тракічур, п. Фурднла, н. Вшшіванкік.
50 цнт : Гр. Язьвінськнй і Мнх.
25-29 АГ'ЕНЦІЇ, яка находиться у власнім
голині вечером до:
млі. .Х„р мішаний, ціям. ...Француськнй нарід, як
Евген Якубови.і, II. Слободзян, п.
. Постанова ця являє
8. Влада
і МНхАТЛ ГАНЬОШИН,
вае В. Мандзій. завсіди. станув на "`вершинах
Шпікула, п. Росоловнч. К. Кульдомі і полагоджує висше згадані спраостаточною і том тепер є д и - І ^ ,
дуст, вілспіва9. Люб.т
fct.їв
і б St. 5Л fl.,
чнцькнй, п. Матолнч , Др. В. Кови піл повною гарантією.
Ю. Гяврильчак.
мть: А. Сеї
свого післанннцтва Та не від- ним правшім шляхом д л я о б о - І
Валь, II. Найда, п. Коиюбінськнй,
NY, York. N. Y.
відограе
10. Сс ќсифон,
m - H o R i j pypwk.
п. Стаскж, о. І. Кутськив, Грнгомовнн
сВоєї
підмоги
справедронн
прав
національних
мен-1,
іька. Вас Фенпишии, їв. Греш. .п. Б. Слвіііький-І
пій Пнпюк. А. Пурковськнй. М.
м'ІІіІа.1
і Н. Іваниів.
11. Якби мені !
ливій сЩдаві, хоч вона не трр- џіостий е внесеннє ж а л о б д о
Коцюк, п. Мельник, Іван БоросеФАРМА 102 AKPOBA в Ню Джсрзн,
іЗ)'3 Еяноаб-т. Н Дж, від бр.
п. А. СемчнчІкалась н о г о безпосередно":
внч. п. Шанлоіа, П. Ротенький, Др.
ліана і 50 мінут їзди з Ню Иорку'. тіj
Ліги
Націй.
П
о
$
1.
версайсько-.'
12. Ой видно с
С. Демидчук, А. Пеленський; Н.
муз. ЛепКого
т коштує S2.38, з чого 70 акрів орН. 5.85.
Хор мішаний
.‚Хвіля ' має'на увазі спр#Ву- го трактату П о л ь щ а зобовяза-'^ )го поля, ікшт.і добрий грубий ліс і
І Нортгемптон, Па., від парафп
Чорна хмара, дует, відспіває соПризнати артикули 2—8,пасовнско. 5 акрів сяду, фарма обсіяПалестини, забувши у свому за...`П, УШІ.
переслав о. Іван КутськнП
36.53
.
,
!нп і обсаджена. 13 лійннх коров, 2 дві- Кости хочете вчитися ишії, хочете
іран п. А. Семчич і тенор Н. Н.
. 25
То і
Вестбері, Н. И , по 1 00: О. Г.іаі Паї
хоп.тенню на Ба.тфора та- ио су- того трактату (що захищають і „^ і и , і бугай. 1 теля, з коні, 2 довідатися про богаю цікавих таемУкраїнсвка Думка, дует, відоі Ваньчак. Анна Бодкнй, Мнх. Скаськів, Т. Агрес і
права національних
меиьшо- .бсзроги, мнот ку-рсй і качок, дім на 7 шшь, -очетс забути Ваші денні Клопоракиь;
Пашо
і
Марія
Сгвіаькі
Сер Анна Милян. Анна Лохайовти
цілком
скромненьку
р
о
л
ю
Іван Юрків
4.001
ІрукіВ з ґанком і пивницею, нова стай- тн, шшііть до нас. тш КШРККУ котра
Ще
ие
вмерла
Україна.
сі.ка. Николай Юинла, Анастазія
Міннеаполнс, М1нн нід парафії
Франції у визвольному сіоні- СТИН) СВОЇМ ОСНОВНИМ ЗаКОГідМ. .„я на 30 $орон і 8 других будинків. роскажс Вам про астрольогію та инші
Грсб.і, Дора Конншак. МаглалнДІрІгент М. Фатюк.
св. Констіпггина переслав Н. Грузакон, ніякий декрет а - !
- машинерія. З', милі до міста, ціќані річи залучаючи 4 цнт. марками
на К'улик, Іван Корнас, Марія
брнн
40.001 ПО КОНЦЕРТІ БАЛЬ д о ПІВНОЧИ. стичному руховії. А л е Балфор Ніякий
, , Ісіацр, внсшоі школи і сторін; прихід! на пересилку. Адресуйте:
17—
КорнаС .Марія Лашук. СтеЉли ЛаДо танців буяє приливати анаменита І`певне не образиться і .‚Хвіля" бо
Внлксбері. Па_ від парафії пеурядове розпоряДЖЄИНЄ h e j молоко на рік S2.1OO.0O. Піна Й500.
шук. Марія Сок,ира, Мнх. Сокира,
оркестра
з
Arlington,
N.
J.
під
лровореслав о. Мих. Ііаздрій
25.00
М
О
Ж
У
Т
Ь
мати б і л ь ш о ї сили ніжі'отінки потрібно S2.500.00. Голосити- THE IDEAL MAIL ORDER HOUSE.
Гр. Сокира, і Я. Шубяк.
безпечно
могла
пійтн
в
узадом Г. Савіцького.
ся до: W. MAZURKEWICZ. 326 Bergen 29 E. 7tb Street,
T-W York СИу
54) 3 Шікаго, Ілл., віл бр. св.
Громадяне! Народний обовязок кли- гальнюванню своїх тверджень постанови трактату'. А найвнс ' ' Brooklyn, N. Y. (і
СУМА РАЗОМ ЄСТЬ 9№7Ш
Петра і Павла переслав п. Іван ' `
Вас, шоб всі, старі і молоді ВрМбу- ще дальше...
27-32
ШИЙ суд нарушує цей трактат.
Чорний
12.75
Мігмо зазнвів і покликів Обеднання
К Р А С А —
гв-Н
Зложили: Мих. Томлшеяський
Справуж посла Комаревича
і самого краю прийти в поміч Рідній
зіібушього Кобзаря УХРАШЇЇ.
`
М О Л О Д1 С Т Ь Й З
Л.ОО; Іван Когут 2.75; по 1.00: ІльФАРМА 142 АКРІВ, 75 акрів орноѓ,
Школі і зложити для неї писан
ко Демцьо. Дм. Пжовськнй. Грсуд відрочив на місяць д л я
Можете випадати за І Т Г
тля, решта пасовнско і будівничий
ву занедбано. Не знайшлось і
НурКб, Мнх. Блідий, Петро Дені20.
Ш
A.WW4W..K.QJ,H
ўу% в
представлення-деяки-х
докуметк
ЛІС. ріка, новий дім на. 9 кімнат і 6 друтраш. .Иосиф. Дмитраш; пр 25 н.:
, громад, а лиш завдяки, поодинокая
лиц4 нМе ^ійЄ-.ЛЄ'. . . 2
особам зібрано ось ту малу,діну. - , , т` ' - `
'ЃГід будинків, 15 готов худоби, 2 коні,
Насиль Ковалик, Мнх. Вільчак
комітет.
Коли збірка піде так і в бул.-ічині,
курнй, 2 безроім, гуси, качки, вс
Стефан Брудний і Мартин Дзин
то,,аоміч. яку ми прнобіцяли на зїзг
"Дніѓ'Ў, ма'й c.а.'Wйк 'iќш'нVhг,'
флрмерські машини, 2 .'милі д„ міста. іо.ііігися до правильної
дзуляк.

мужів довіря окажеться нулею. а ст.
Ціна S4500, готівкою SI500.
27-ЗО'Ї Зморшики на лнан можлть
55) Мангасс'ет, Н. И., від громаЖіноче тгірарнство ім. Лесі Українки був основний трус'у'тгйсменниІ т. д. Порада' і -ктін.о^ка'задармі
PETYR OWDfc^:,
ди переслав її. Мнх. Гузар
9.60І рий край махне на нас рукою так, я
ці'Катрі Грнневичевої'у Львові.
строює ——
194 Av.. А, близько 12-ої ўлиці. ДДНИ порад a,vbj, —Здажнли ію 3.00: Гриѓ. Бузько,
Англійська,
Да
г
-'
н
‚‚Деблі
Не можемо дати загинути т,ій-тістп
Іван Ялечкої Петро Бурий,
New
York
Citjt
S
ІУ'
погоні
за
чимось
таемничнмі
туції. яка вихону е тисячі українсько
а 56) 3 Герм, Іня, від 41. сотні
Мейл",,доносить, щ р . , в ' ` Англії
Ш К
ідігв(іри.
тих
будучих
борців
за
`украп'Єрев.1рнено кожду" закутнну
Січи переслав п. Ст. ;іабай
відкрито новий білий метадь,
Тяську лержавність.
НА.ВЕСТ ВВИ1.
Зложили: Іван Гриневич 50 ц.;
аж д о пивнії Ці та страху, опіПО ПРИЧИНІ СТАРОСТИ прода...
І Тому Обєднаннє Укр. Opr. ще рдз1
який після іголіров,ання одерло 25 ціѓѓ.: Стефйн Лабай, Василь
одна з. ігай.тьішнх молочарських
в'иізиваеться до всіх чл'енів з заќлѓі- в Ш І І Л Ю , ДНЯ 3. ЧЄРВгІЯ сляж арештовано о б о х СИНІЕ
Аидрусяк, Мих. Софяк; Іван.Кужує
глибокий блеск. нрй чому фарм в Нн, Джсрзн, близько Ню Порком,
продовжити
збірку
на
писанку
ку.та,' Теодор Ќлиса, Антін Гайку. 145 акрів доброї рівноѓ землі, овоГрнневичевої та поміщено в а.По.чаток о годині 1.30 сполудия.
Рідній Школі та зібрати такий
Притре вати буде Українська мўанка. рештах прн ул. Яховнча. куди (виявляє велику відпорність на чевяй сап. ріка, лобрий дім иа 11 юм- ^ Т Н С М П Л Њщр С. КАУНМАН
-уиок,
шоби
се
була
справжня
57) 3 Тодндо, О , від бр. св. Нинат, богато других будинків в добрім
-РоМчНІ 1 впугренні смбостн
бруд і хемічні кваси. В Анґ,
Ні оден цент з цих грошей не буде Просимо о численну участь.
катая переслав п. Й. Ро щіпка... 2
стані. 25 добрих коров, 2 коні, богато'
помандрували н рукописі
ill
B A S T 7ть
ST NEW YORK
111 BAST
7th ST.,
зужито на шо, инше, а вся су.'
За добру забаву ручить
сподіваються,
шо віякри`п`е нурНЙ, вся потрібна машинерія; дохід
Зложили: Михайло Корнова
Прйнима.і від І.І, до 830 веч.
лость буде пігііана по краю.
менниці.
,
,,.,
2.00; Мнх. ІІстрншин .60 инт.
в 5500 у місяць.
27-ЗаІ
Аетовлщ Л. Ай.
т
о
г
о
н
о
в
о
г
о
металю
отворить
Рятуймо
школу,
бо
в
ній
будучність
58) 3 Спринт ВалеЌ Н . PL, вія
вартості- S-2000, а по причтѓ- ASTOIUA. L. І
нашого
народу!
'
пЄтиеА штетаяевим
преиннелом пі старости влаСТитсля. можна купити
тов. Просвіти переслав rt. К. Ількін
3.50) Зібрауі гроші шліть негайно до Об
О П О В І С Т К А .
широкі- горизонти'прнмінення. Ц за полов'ину ціни, готівкою S4000
єднання, заїдки перешлеться їх сей
Зтожили: по 25 инт.: П. Бандурешта - - час до краю де ждуть помочі від нас Видавництво ‚ ^ Л О І І Л УКЙХІНА"
ра, К. Ільків, А. Кашннськнй, М.
ПНІНІІ№ГҐУ
М. РІ5ААКО,
Терпелнвець, І. Брега, С Чавус,
у Львові, ул. ЗІМоровича ч. З
429 Е. Stb Street,
R O Y A L
MAIL
r York car
Д. Гнилншин, І. Кріль, П. Мирдяк,
Заходом Укр. Народного Д о видало
для
діѓяв
і
молодіжи
С. Магомета. О. Мельник. І. По!му
відбунся
у
Виннипеґу
(
М
а
рубллюк. К. Робавсьюій, И. Роо. Лев Левкаькнй, предс ;
иітоба, Канада) в' неділю. 20.
бавськйй.
— -удовжх,
-вюраТеодор
Грмией,
PEJF
СЕКР.
5У) 3 Амбрідж, Па„ від 276. від.
,
Зйртаемо"на с ю Л ^ і ч т ^ 7 і ^ г у 1 '
'нсГИтута ПрбСвіти
У. Н. Сі..за переслав п. РІ. Корж 8.50
ectx україаських шкіл, як також, ydxfпрегарний
му`зично-%окал'ьний
З.іожн.тн: Лазвр Черен 75 цит.;
-u-пну Jtopury.
нзшнх просвітних організаній, які по ' ' по 50 цнт.: Тівснф Ко'рж, Яків ЛнДо Евроші
Ш № І ч 3 Европи
ніонцерт.
На
концерті Иоиису
винні
негайно
иасо`Во
коль'порп-Аті
сяк, Теод. Ч-рен. Стефаи Ліши'
^ ѓ
Г `
^
на, С . Прокоповид- ДмЮРч_СтЬ': гарне віуаняя ЛЛй^діДИЯ. .
в'а-тась орхестра під управою' ^
6160
510350
$130
$102.50
дяр. Л. Ллврнк, Мартьн ьілнн;
` ^ Ш М П І
ffl. Юндака ї хор під управою!
. ло 25 цнт.: Іван КлііьБіван ЦлішГ ІЙ^?^ Пой1иг І н о Л ^
ка, Теод. Картачак. Стьфан ПеМ. Пасічняќа, а також кількох!
китв
тришии, Мих. Пиндак, тьви К.ія6и,
У
TAUdNE Й. KOHtslJO
(солістів у співі і в музиці. Крім)
ТІ 3 MeL.enie St.,
СЬЬЬШдг, Ѓш.
Е..Т G-RTK-U—вог^..
бпбзо
(того В. КазанівсБќиП і п-на 6,
- 7 - ^ ^ —
Теодор. СуАа. НиколДй Жук, ІВХАРКІВ 5116.50
-,—....5I1630JJ
Km York
Тривиак виіголосяли п о о д н і й ІІІдковито вривапН кабіна в 3-М кляеі
Кууіьчицький, Тедор Хлиста і В.
THNFTJI.Bq циркуляр
Ќміг.
3'3 '
ВАЖНЕ!
Не
тратіть
часу
ісўпити
шнфгарній декляаації.
ІТЬМ
60) 3 ФиладалфО, ІШ- вГд. 7 соI карти для Вашої родини в Европі. Нолі Січи переслав п. М. Взлько... 16і50
Львину часть концерту за "1 квота отаираесь 1-го лис—
ЄЃ' СЙЕЦіНЛСТ
Зложили: Г. Держак 20р; по
Голоаться до аґеіттїв а06
бра.ти внсггўінг ітрхестри, ціка
ХРОНІЧНИХ НЕДУГ
Q.OO: М. Гавриленко і М. Ьучкепосилаємо д о всіх місцевостей ГАЛИЧИНИ, Рб'СїІ'11
NtMr York Ciqr реаюедо, Фах і мову можиа учитасл
внч; по 50 ннт.: Петро Семкович,
вбї передівсім тим, щ о бГльttVillMUi
УШІІИІІ
т і щ н т п і лхсПЩИП
Мнх. Панько, I. Розсмбав, С СтаП О Л Ь Щ І під повною ГАРАНТІЄЮ.
ПОЧТОЮ.
45
мінут
денного
школенясвг
нгістЬ П членів — се малояітаі
роста, Мнх. Валько, Іван.Дакько.
Вам спромогу виучитися англр
ШИЧЖАРТИ до крою 1:3 краю по найтаньшнх комВасиль Лукачовнч.З. ИрсЖоп, ВаДіти. Одначе МОЛОДІСТЬ наших
ської бесіди протягом 3 ЮсяцІів. Не'
сяль Бідей, Каро.ть Кропивяіцьпанійних цінах на всі лінії.
- ЯузйКЯИІгів. оскільки
видно
хяА Іван, Бойко, Іван Крсцун. Анзнаючи Ті Ви не чий неїе йічого 4
"--ш^йервтоШІтчіявв-ш аеЛутв.
ІІо інформації у-всіх сяраеак звартайтеа, д о -нашої
дрів Дуднль, Мнх. Маецькнй, Л.
зовсім не вплнває' уємтго на їх;
Aiwpenl, в МіяючН -П, ви в—ща ^ щ . ,
Зіічќевич, Олекса Марич, Ф. Яців,
і ІЮсанайбАіаду.
гру. Навпаки, вона додає ї х 'грі
Николай Гатала, Василь. Вочаярливі
^'місяців
в^^
1)пнанпяаі
ськнй, Аина Футрик: Каролька
виЃмќовоЌ) Чару. І слухачі, яАђшу школу,
чиФутрик; по 25 инт.: Петро КоКоДНІ?"'
K
O
W
B
A
S
N
I
U
K
'тй б у л и б т т о н натЗилн салю In-'
дияський, Нвкила Бурнч, І в. Сдивар, Василь ЯНик. Василь Сонтгч,
D
r
.
Z
I
N
S
ститута, чулись н е р і з дїЙСясІ
йеитів,
ірівша
або
марками.
M
O
S
E
,
Васлиь Маслик, Василь ВольчанЩ
Т
В
^
Щ
Я
И
-анздіЯськимв. Адресуйте:
(2)
(счаповані.' 'Т
NEW YO#tK, N . Y.
ський, Іван Козак.
ГЬ-Bt Аиегіе.е Prn^r.tory School,
Хор також до'бре вивязався
625 W. 47th St, Dopt. 46 Naw Jferk
Twomw h u a immoji?? џ$п%.
Спис ояоааіиааипик Мд 1-го кШп
кг 1-го мая 1923.

mONOLIA,

STAR MILK

1

H.WІіЛ.

г.

w

-ЇЖ
ФАБРИКА СКРИПОК.

47) З Ttoaxpc HL И, від тов..
1

3

Item

ПОТРГВНО

вшчвшоіадрт

бйк,Н

Y

і

1

8

3

ч

г

ль

КІ

)

ПЕРША
В ALLENTOWH, PA.

е

а

ІЏтШт, ќ

-

г
J

1

ДІСТАНЕТЕ ШЕНЬ В HAG

гР

ч

ю

В К

ч

в с 1 і я к

M

с

ж

7;

я

,

НОВИЙ МРТАЛЬ
,

і

ч

е

га

1

т

4

v

1

„МАЛИЙ КОБЗАР"

м а я

в

с а Л І

3

шшщшши-

1

І

г

3

М

а

,

ШКткт —`1

,

^ДОЛЯРЙ^

В АМЕРИЦІ

ларь

тЋй№іощгњгісхтж жьру
ш т Љй

lJ^JZ+

Вш^ЖтєтіЛіЛуял,
Яоштятт
Г

Є

еділі Шд^а рано до Увояол.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful