ПРЕЗ.

ГАРДИНЃ

ЗА СТВОРЕННЄМ

ПЕРШОГО СТЕЙТУ НА АЛАСЦІ
С І Є Т Л , В А Ш . , 27. липня: — "Президент Гардинѓ вернувся
нині сюди з п о д о р о ж і п о А л я с ц і і виголосив промову на стадіЮМ стейтового університету, де з і б р а л о с ь .10,000 о с і б .
У своїй п р о м о в і прези`дент сказав, щ о він на Аласці не найшов нічого з л о г о , та ш о с я країна поступає вперед як слід.
Він заявив, мдо нема причини вкладати нагально велим
гроші для с к о р о г о розвитку Аласки. Р о з в и т о к мусить ітц плявоно і п о в о л і , з тим, щ о А л а с к и не слід визискувати, але р о з викати її ДЛЯ Аласкаиців.
Він вказав на п о т р е б у о б л е ж е н ь д л я викорнстовуваиия: л і сік на А л а с ц і . П р о її к е и т - ь н і угля- сказав, щ о кони мусять виікдати д о н о р м а л ь н о г о е к о н о м і ч н о г о розвитиў криги. Правіѓ іельство повинно тільки подбати., завважив він, щ о б и ггособпги викорнстанніо нафтових п і л ь на Алясці.
Далі заггримгтів, щ о на Аласці треба нових доріг І розвитку хліборобтства. Ф е д е р а л ь н е ирвктельство, на й о г о дутику, п о нинно і надалі задержати посідай н е зелізниці на А л о е ц і Вкінці ззявнв презтьаепт Гардинѓ, щ о південне-східну частиму Аласки можна викроїти і зорганізувати її в онреягий аласканський стейт. Т а м , казав він, живе 90
б і л о г о населення і
ся частина к р а я т н а й б і л ь ш е розвннеиа.' Д о кількох л і т можна
їй признати права етейту. С е , казав він, б у л о БИ в е л и к о ю заохотою д л я Аласкапців д о дальнот праці для` розвитку їх краю.
Решту території; казав треба остави-тн самим Алзсканшім 1 б у лучині.

КОРАБЕЛЬ ГАРДИНЃА НАЇХАВ НА ВОЄННѓІЙ КОРАБЕЛЬ
В А Ш И Н Г Т О Н , Д . К., 27. липня. — 3 короб л я Гендерсон, яким вертається президент Гардинѓ з А л а с к и , прийшла іскрова
депеша, яка п о в і д о м л я є щ о сей паранлав наїхав нині о 8-ій г о днні рано ізза великої мраки на воєнний к о р а б е л ь Зейлигг.
Зейлин ушкоджений і тече. Страт в л ю д я х не б у л о жадних.
Зейлин б у в одним з протн-торпедовиів,
які вислано на
стрічу п р е з и д е н т о в і
Т е п е р д р у г і к о р а б л і везуть Земляна до пристані.

ПРЕЗИДЕНТ ГАРДИНЃ БУДЕ ГОВОРИТИДО5 . 0 В Д О О
С Е Н Ф Р Е Н С И С К О , К А Л . , 27. липня. — У вівторок, дня 31ого липня вечером, в и г о л о с и т ь тут промову президент Гардинг.
її розйесе радіо-стааія І б у д е ї ї слухатн в З л у ч е н и х Державах 3 д о 5 міліонів о с і б ,
t 3 причини ріж ниці в часі на Сході б у д у т ь чути п р о м е е у
виголошену 31-ого липня — аж 1-ого серпня по опівночі.
ЛА '

Ф

ЇЇПШІЊ

Ш

Ш

Ш

В

Ш

о и ГОРЕ, Г О Р Б , ГОР`Е І БІДА
ХЛІБА
КРАЇНИ"
Г' І Н #
КЛИГМ.
З ПАІІБг-ОВИМИ
подають
І Н Ю ФіОРК )V ft.f27- л и п н я .
їсти" з 8. НІ. п о д а т ѓ і , ігіђ у чї 59. - з і `'слів '`д:' Солодѓѓ, який
НИ'ні' продавано' на- тутетіЛЬб- Укрзовнішдержторг зверну вся. приїхав з Д а л е к о г о С х о д у у
му грогпсвому торзі ігімецькі
в б ю р о ліценцій по дозвіл ви-(справах д о і ю м о г и голодним
ПАРНП№іЗсЗДлнтмі.
кругах запаперові марки п о 87 центів за
возу за кордон у Гамбург н а { щ о на Зѓленому Клині тепер являютв, Щ0ГФР.гиивуське фџулкџтеліќїю'т$пер розглядае плни-,
м'ліон.
адресу Торгпреда 4.50.000 пуд. живе і -., міліоіга людий. Укра- як сплачувати воєнний довг Злучеиивг Державам.
` Се небувала ціна и ‚.гроші" ячменю з Одеси й 4000 тоніїнське селянство, щ о протягом
Француські' урядоѓѓві КАГ.муть, їмо вони есе думали
і .ггайнизша в історії марки.
(240.000. п'.) жита з -Микодаїва.1ОСТАННІХ ЗО літ переселювалось сплату д о в ѓ і в ' А м е р и ц і , оскільки вона домагалось би сплати,
Перед війною за 4 німецькі які почасти вже перевезено д о на .Зелений Клин через б е з з с - але вее ту сплату звязували з і сплатою німецьких „воєнних
марки ќўповаѓго
американсь- Одесн та Мнколаіва. почасти Імелли і злидні, тепер становить відшкодовані," Франції, а також і другим аліянтам.
85. відсотків у с ь о г о европейськ о г о д о л я р а . а один міліон ще мають везти.
Тепер француське правительство виготовляє п л а н спланімецьких
марок
коштував
Макуху, сурогат, якого тепер к о г о населення території коли-і чування довгу Америці з якоїсь частини „ в о є н н о г о відшкодочверть міліона долярів. А л е так бракує населенню г о л о д у - шіи-ої Д а л е к о - С х і д н о ї Репуб-І вання", яке одержіѓть від І11.имччини.
З уваги, щ о Англія хоче теж стягнути з Німеччини Goтепер се виглядає як мрія,
ю ч о г о півдня України, У к р з о в ` лики. Життє там досить важке
дай частину на довг. який платить Америці, Франція ХОЧІІ
ють
вже
німецькі
паперові нішдсржторг також квапиться б о природа переселенців о б
завзято свій плян представити також і Англії, а вкінці теж й Італії,
марки безварт'снимн і ніхто; вивезти за кордон. На вивіз зі- дурила іі доводиться
боротись. Це т р о х и зміяка також винна Америці показну суму з часу світової війни.
х вже не купує ані не .продає!брано макухи д о 20. .нотого
Рпкниця між плянои Франції й Англії ся, їмо Фракція х о для
бцзнесуТ Лггше приватні!767.000 пудів, щ о
вггвозити- н і м о селянську вдачу, а.те наче частину ніиенького „ в о є н н о г о відшкодований" вжити, на
осрби купують, як хотять та- муться також через Одесу та зверха на Зеленому к і н н і цілки а марках післати своякам І Миколаїв, д л я ч о г о вже
за- ком українські села: тіж хати, сплачуванне довгу Америці, а Англія хоче вжити все ,‚воєнне
відшкодоваѓѓне" на частину сплати с в о г о довгу Америці.
мова, тіж назви місцевосабо приятелям в Німеччині.. 'фрахтовано кілька пароплавів'
Француський плян сплати обчислений на д о в ш и й період
Торговельний, біѓзнес з Н і - ( П о р у ч із тими,, відомостями ітий: наприклад. Њ в і ц і Київ,
м-еччиною з Америки і так тже про блискучі операції всякихІНові Соррч'иищ', Новий М и р - аніж англійський.
К а л ь м а н о в и ч і в ) Р Д і п. гг.
з дов'шого часу ведеться, д о - Новаковських.
лярами, а з європейських кра- і т. п. ‚.Вісти" З 7. березня

ВИВІЗ

З

ЗЕЛЕНОМУ

.^ІОТГЗ-утюижі^УІГ^^

1

ПРО

а

г0

0

голоапо
франками.

швейцарськими скромнедњко иоднють: , У звязку ( ? ) з весняною засівною)
Німеччина
підкопала
свої кампанією в Миколаївському
Канадійсьќий
Уќр.
Голос
п а п е р о в і ' г р о ш і постійним щ о - повіті бракує сінлОк. У повіті пише: Д о нас дійшли відомораз т о б і л ь ш и м додрукову- є 34 .відсотки господарств, ще сти про два жартѓ), які устроїв
ваннєм і так великого вже за- не мають коней і о б р о б л я т и собі грім в ‚ОКОЛИЦІ на північ
с о б у . В останніх часах в о н а ' У
з е м л ю лопатами. Ўчасѓ від Виннипсґу. На жаль, оба ті
потягнули за с о б о ю
друкувала по 2 триліони ма` ові агрономи заяаляють, щ о і Р н
рок друкуючи самі тільки бан- кілі ість засівного м а т е р і я л у , І Р а т у . л ю д с ь к о г о ^ к н т т я . В суб о т у 7. липни- йшла громадка
ќноти на' вггсокі суми. Одначе який дає держава, задєизоль
л о л ц і в д о р о г о ю недалеко місе б у л а одинока рада для ні- нить ли ш е Щ потреб повіту",
та Ґікиі. Серед громадки ішов
мецького скарбу, б о грошин
:лопець іга імя Джума. І в т о г о
потребував, і ніхто ЙОМУ не З Д І Я Л Ь И О С Т И Ч І Х Ь К О - У К `
хлопця вдарив грім та вбив йоРАЃЙСЬКОГО ЬХУІИІТЕТУ.
х о т і в позичити. Т а проте се
і, а других хлопців кругом "еIS, Ні. Ц. р. відбулось перше
б у л а самовбийча зарада д л я
іівалнв з йіг.
засідання
иленума
з
новими
самої марки, хотяй німецький
Таксамѓ} від грому, втратила
скарб на сьому може і не стра- делегатами ві дстудентства, на
жнттє
дівчина
Ґурняк
коло
якім
иеревибрали
секретарів.
тив.
Замісць Д-ра Харака і сѓуд. Фрейзервуд. Коти зачав- падатгг
дощ,
вона
вхопила
миску
і
Чгрнухи.
котрі
відмовилися
ДУДИКЕВИЧ ПОМЕР.
від д а л ь ш о г о повгкчіня о б о - зачала підставляти її в місце,
Злісний лідер .галицьких Ка- вязків, обрано студ. Чеховича де вода капала через дах у стацапін і гтоємииж буѓйного цар- і Роніеа.
рій с о л о м о ю пошитій хаті. Якс ь ќ о г о уряду В о л о д и м и р Д у ТакйМ чином в склад прези- раз тоді вдаріѓв грім в хату, родикевнч помер на вигнанню в' ї Чісько-Україиського К о м і - зірвав причілок і вбив дівчину.
Тлшкенті ( в Центральній А з і ї ` тету тепер входять: проф. Д р . Однак хата від грому не запад н я 21-го-червня. 1922.
Бідую Ярослав- голова, проф: ли.Іась. О б о є иогибші від г р о Д-р Колесса Олексапдар
м. му б у л и знакомі і навіть були
Н О В А П О Ш Е С Т Ь Н А УКРАЇѓНІ голова ( І ) , п. Григорпв Никн- разом відфотографовані.
,

П
Р
И
М
Ѓ
Х
И ГРОМУ.

м

т ь

ж а

т

вт

ХОТОТЬ ДАТИ Р%ОТУ БЕЗІОТНІІП? В А Т Ш

Л О Н Д О Н , 26. липня. — Промислова група в.палаті громад
англійського :гарлямагту вислала лист до англійського премієра Стенлі Болдвина, в якому домагаються, шобн правительство постаралось о прилюдні роботи, ДЛЯ безробітній.
Ся Трупа радить, ш о б н ужити 50,000,000 фунтів стерлингів
($250,000,000) на нові зелізниці й електрифікацію краю.
Вона заявляє: ш о хбтяйои і позичено сі гроші, т е Ліпше
платити нроцецт від них аніж помагати б е р о б і т н і м і п о с о б л я т и деморалізаиійтюму впливови б е з р о б і ття .
Тепер має бути безробітніх в Англії 1,500,000.

АНГЛІЯ П І Д П И С У Є Т О Р Г О В Е Л Ь Н І Д О Г О В О Р И
Л О Н Д О Н , 26. липня. — Велика Бритаяія підписала 7 н е вях торговельних д о г о в о р і в : з Естаніею, Румунією, Ч е х о - С л о ваччиноиі, Латвією, Л и т в о ю , Естонією й Афаністаиом.

А Н Г Л І Н Б У Д У Є ВЕЛИКІ В О З Д У Х О Ш В И
Л О Н Д О Н , 26. липня. — Британський
міністер в о з д у х о плавства СЕР Оемюел Горн заявив нині в палаті громад, ЩО ПРВвителство вибудує 6 найбільших у світі воздуховпавсв, які б у дуть літати щ о два тижні д о Египту й Індії.

ФРАНЦІЯ В1ДШКУЄ БЛЬОКАДУ РУРСЬКОЇ ГРАНИЦІ
. П А Р И Ж , 26. липня. — Француська окупаційна влада в р у р щині відкликала б л ь о к а д у на границі Рурщини з р е ш т о ю Німеч чини, ЯКУ б у л а п р о г о л о с и л а 1-ого с. м.

(

В А Ш И Н Г Т О Н , Д . К., 27. липня. — Провідник радикалів в
репуйликаггській партії с е н а т о р ` Л а ` Ф а л л е ѓ заявив, щ о ѓНарік
повсане третя- партія-в З л у ч е н и х
якўѓе републиканці
вдруге вндвигнуть кандидатуру Гардинѓа на- президента.

ДЕРЖАВАЌЎ

За відомостями наркомздрава України Донецький. Ка
тсринославськіій, Харківський
та Одеський губернії загрожує
пошесть чорної віспи.

фор
м. голонв ( I I ) , сту-дент
Роніс і Чехович
секретарі.

ЛІЌВІЛАшя СУДУ У ВОЙНИЗа
вичерппністю
грошевих
ловг.
засобів. Комітет д о п о м а г а є по
З днем ЗО. вересня ц, р. суд
вим студентам тільки в над
звичайних випадках. Д л я - ви повітовий у Войнилові буде
В А Ш И Н Г Т О Н , " Д . К.. 2в. л и п н я . — ѓСестра превидеита Гар- .
V
і,
роблеиня проєіггу технічної ре` скасоважіц. ц і р о м а д и . які наВ М О С К В У . В МОСКВЎІ
динга, патіГГебер В е т о , просила суперіитендента будинку ддрІорганізаціг Момітгту вибрано л е ж н л и д о т о г о бк'^угУ. Qy'Avhi;
жавного секретаряту у Вашингтоні, полковника Шеррилла, гцо!`Кому:ііст`' з 9. березня гго- ТЃА цім же засіданні спеціяльну гірнділенї д о повітовоѓр суду
би дав д о з в і л ЇЇ приятелевн отворити там ресторан, але він не
міщує довтнй лист про зане- комісію.
в Калуши.
вволив її просьби, заявляючи, ш о правительство б у д е вести
пад харківського ( б . ново-асей ресторан.
лександрів (^М.тич5). сіЛьсько-господарського та л і с о в о г о іггстіітуту. Листа ц ь о г о написалн секретар к б м У я ч е й к и інстнтута
Хвиля, прсдвиконбюрс
Н О В М , Аласка, 27. липня. — С ю і и п р и ч а л и л о мале атнери
предѓганське т о р г о в е л ь н е судно j Іскунї, -яке втікло з російських си- ггрофсоюзу Сатовйов,
студком рабфака Зінчеггко,
гїірськия вод.
і. и.. зазначують
о'сь щ о :
Іскум належить д о Північної Т о р г о в е л ь н о ї Компанії з Та‚Професори- асистентіѓ, доценкоми. Вам. Д о сибірських берегів поїхав б у в д л я т о р г о в л і , х о ти харківського ( , б . новб-алетакт. УІМТИМІГІІЬ
інврад
ш
``-frH
тяй ані Америка ані московські большевйки` йому на се не поксаидрівського) с.-р. інстйтута
справ.у.
а б о укранмьие птдириємство. К о л и о д н а к
сдрв
зноляли.
підприємство має якіеь свої хиби, тоді Українець
г о л о д у ю т ь , тікають у Москву, Ж се ПІДЛ{
Біля с и б і р с ь к о г о берега большевйки- прнарештували Іскум
тростіѓ, щ о б хоч якнебудь Т ' с е й ч а с ввідрікаєсь І Йде д о ч у ж о г о ,
і післали на н ь о г о с в о ю війскову г в р д і ю , а л е з а л о г а судна п о т о `ѓїм т о й клопіт. Бо Українець повинен розуміти,
забезпечити себе матеріяльно:
що українське підприємство скріпляє силу народу в ,
му арештувала ту гврдію, закувала її і втікла д о Аласки.
Говорити про иауховодостідну Щ кождім згляді. К о л и щось бракує, т о не покидати й о г о . І
працю не дбвбдиУься. Інститут Ш не? відрікатись, але старатися й о г о піддержати і напра- ^
стоїть перед загрозою.- щ о не, V A T вити. Намг'напранміо ггтмвжтати .даозято доти., донм н е
К Е С П Е Р , `Вайовмйнґ, 25, ‚ л и п н я . -— П о в і н ь - з а л и л а значну,
Ж б у д е всьоьяк наЯлмияіе.
$
л
б у д е професорів.
околицю на захід і північний захід відсі аж д о міста Т е р м о .Сту^іП`ам,
УікуШНо4ііrtdполіс.
Ж В Ч І М С Ь , Т О НЕ Т Р Е Б А ЛЯ; И Д Р І К А Т И С Я . П Р О Т І І В І Ю ,
-фібнаф
п'рактика.'.
Й
а
д
х
^
г
і
т
і
Ш к о д и повені о б ч и с л я ю т ь на $1,5(л1ді00.
І
Щ Е K P U l U i . t Т Р Е Б А ї ї - Д Е Р Ж А Т И V, Ш У К А Т И С П О Місто Бунвйл ц і л к о м з а л и т е в о д о ю . Зелізничі ш л я х и п о - Шесна, ,а м ц , не -йгужЄмо' ро"здО- ^ С О Б І ' Ш Г І Р А В И Т И : П. . Я К Р А З Т А К Е П О С Т У Н О В А Н бтути? якнхяі`будь 40 мдліонів , ШШ
нищепі. Страт в л ю д я х , не б у л о жадних.
СКРтТіИТЬ СТАНОВИіІЖ У ѓ Л А ѓ Н С Ь К О Г О З А Р А -

СЕСТРІ ГАРДИНЃА НЕ ВДАЛАСЯ ШТУКА

г

і

АМЕРИКАНЄЬКЕ СУДНО В Т І Ш PA3OFR1 З Б О М г З Д М М
`
ШДИнІ.

ГОЛОВКА

ХИБА УКРАЇНСЬКИХ

m шіа ѓда

1

T,HYV
я

ф Н о ї А с а м п а н і ївчцгітки.‚для
. ІЗ нас иемаеі
на--міцміацюі
ЩіШ^и^
віѓтждзув
ЦЄ НА; Л д т і е њ .
з т т т ю
досвіддого. подяд нЬмае інвептаря. ІИЕДІИ'-ммеінмм. нема за с оЧ И Н Т Р Є Б А К О Ж Д О Г О У г ^ Ш Ц ^ В А М Е Р И Ц І ПРМ
B H H H t i # K R , MaW.; Канада, 2в. липня. — Л е г і с л я г у р а бів,,для о р г а я Ь а і г д ї ^ . т и н ц і на
Нгхт-,
г Цнѓ
. р тможе
и
нартнатяі іѓдо ‚‚Свнюода''
- І 7 Лдорога,
ІАА'
бо
( с о й м ) провінції Л і д 1 - . а д в ^
на закупно а л ь к о - час практики. Студентство
інг^і-.кв,ГНЙЕУ
ігеги-ВИЕСГЮ
веснн".
голнл.для державних склеѓїш.
На-тв^мяСяк4 ,
$2.00
студентства
варто
додати
х
и
б
а
)
Тут сподіваються, щ о ітрч^іжіяк М а м т в - б в з.--г-аОіітіу р й В Джерзте Ситі І з а г р а н г т е ю :
но $2‚000‚000 на горівиі від евнаияшџ ммишйму нео понїздять звістку про те, щ о Гоярвпгіо
ф о б р постановив з р о б р т и ;
сюди з ШИІШІЮ а
На
пів
рому . . .
$-з.оа
І харківського
с.-г.
інституту
. Н а три місяці .
. . . ? : . : . $2.75
^.вее-лфвясьму.' с.-г. агіадіШІ.го
с т о л и н я Мексика, 23, л и ж а - . - - - М-имі-лагям. і { , ‚ В і с т и " з 4. бЄрезиЯ)- БучМаГрариа посилати імчгагмн а б о моні-ордевчНнч+:
сгимдаоться, щ о д о спадку п о у б и т о м у Відлі з г о л о с я т ь с я 4 о - пс)-гг.тноиа, щ о й к а д а т и і - - і
гати о с і б , між іншими ш і с т ь ж е н щ н н , з котрими В Ілля був п о - Ґмиснуч`е виконашгя!
(Нова
..u.

н

ж

ш

л

т

к

і

АЬЧТО

ЧЕКАВ

ХТО ДІЄТАИЕ С0АД(ЖТОВШШ?
МЕКСИКО,

v

шџтџ, тещ

ПАРИЖ,_26-. л и п н я . — Неурядові обчислення подають, ш о
сьогорічннй з б і р пь--еиипі у Франції
виносити 8,6О0ДмТО
тон.

БУДЕ

МІСЬКА РАДА ЬЕРЛІНА БОЇТЬСЯ

УПИЧНИХ

Ж?УШхЋ

Б Е Р Л І Н , 27. липня. — Сімох членів т у т е ш н ь о ї я
д и ^ в е р н у и о с ь г д о квецл^ірвЖунв з днииаі аиііии, цдоом н е д й ^ - , ,
СТИВ ДО КОМуНІСТНЧГГИК б у ч І В МІСТІ, . ..
g у, -ЧП. Г-,-Х-Т ( І '
Вони заявили,
т о - irHKJit-чуіь н м і сті бунт ізза недостачі пожнвчг і гропшйг.
. ,
Се перший випадок, щ о берлінська міська рада зве-гиулась
до ф е д е р а л ь н о г о панительства р поміч проти уличтлтх 6 " .
^

ШО КОМУНІСТИ-грозять,
1

ЗАПОВІДАЮТЬ НОВЃІЙ ПЕРЕВОРОТ В ГРЕЦІЇ
ATF.HH, столиця Греції, 26. липня. — В Греції бояться
знову н о в о г о політичного' перевороту.
В армії і серед `публяки зростає реггубликанський рух. Т е перімне правительство імовірно уступить і к о р о л ь покличе нове, яке мати-ме б і л ь ш е довіре у загалу. І

пГріПЦ#ІШЃ

П.-И1І-ГШЛИ.Ц

ПІРТІІІ О'

ЃДЃіЃїОЃТ

о Т С Д Г О р т - ` ПитГІПттГгАЧ Ниѓ 1 Ѓя о- Гй-ИН я Ѓ л
С О Ф І Я , столиця БолгарО, 27. липня. — Болгарський премієр-довів' до' порозуміння й ооеднашгя три болгарські партіЃ:
народовців, лібералів і демократів. Спілка називається „ігародні сговор", а б о народній с о ю з .
Всі ті три партії вибирають ДО управи союза по двох членів, а г о л о в о ю е преміер Занков.
'
Проти союза є маленька груп`а лібералів, а також хлрбо-

РОБИ і КОМУНІСТИ.
IIHWIUWBM'
П А Р И Ж , 27. л и л и я і —

.;

^
Л№ПЏ

Фраицусьиий алмірлл Д е Ѓ ў і о п и суе в газеті ‚Д'олича" пвиголу тепврнинього американського
пасажиреького,к.9і.нн6ли Леваетен в 1Я18 pouL
Т о д і амврнкаоське п-іавмтельство,забрало німецький пароплав ФатерлямДг перезвало й о г о на Леваетеи і в о з и л о ним
війско д о Франки.
Раз, к о л и Леваетен ВІЗ 14,000 амері-шаі-сміогв війска., серед океану стрінуло й о г о 4 иі-веіи-иі субмарини, котрі б у л и
готові .'до атаку на. Леваетен. На пароплаві повстав- переполох- Всі почали иаввжатись.
в ратўинові пояси і готовились д о оборони- га-миатанма, які б у лн на Покладі.
А л е керманичі Субмарин, які, як пізнійииг виявидівсч б у ли недосвідні і вяерве кермували ними, замісць- вдарити вінг
разу, дали приказ. наиеред заиуритись, а віятак стріляти т о р педами. Завдяк'и сьому Леваетеи. ЯКИЙ гнав 20 миль на годкt ну, велів утечи. Жадна з торпед,не вспіла й о г о влучити.
4

:

г

-

Ш

в

С В О Б О Д А , П О Н Е Д І Л О К , ЗО-го Л И П Н Я , 1923.

"8VOBODA1

перші лрймїрникїї
студентських журналів, які коли-небудь
вийшли В світ. Н а `
Українські студенти ка ВсеАІтнім Студентськім Конгресі
ЧТШ
by th. Ukrainien National
решті, ' б у л и образќи з., життя
в Будапешті — Параді.
українського
студентства в К и 1-7
(Від
спеціального кореспондента „Свовс-яи").
їві,
Харкові та Одесі — о б р а з KntntMl aa
Claaa Mail Mattw at Ми P#at
ttf J-o--ry
ки. потрясаючі вс воїй правдиКанадійська большевицька Газета У Р В і с т и пише в довжеЛ і т о — пора всяких міжяа-.кого змісту б у д е ї х доклад. Р і ч вости й трагічности.
-івгміві
ІшШи
зній статті р . з . Х т о зрадник... м. і. таке:
родних конгресів, зїздів і кон-jy т і м , щ о конгрес як вогню б о
СТ^ГН^.І.дн^^ 1911,under th. Actг - і м нПЕРЕШ
ісаs,ЏП,
Українська
вистава випале
lAATX.
Н
А Ўкраѓні зараз е тільки о д н о поневоленнє: бурiTJBSCEIPTION RATKa I
(ференцій. Х о ч нинішнє л і т о йнявся ‚ ‚ п о л і т и к и " , а з поперед- найкраще й заняла перше мі
ІПмГМ can T
A Ш .tHI-Г,
жуазії б е з ріжниці націй. Всі ш к о л и — українські. `УО
7.О з д о р о в о підвело наших і евро ніх
виступів наших студентів Jсці серед инших національни`х
п
рядова мова — українська. Уніреситети — українські.
ГОО,ейців, наступивши
на; міжнародніх зїзДах j нара- відділів-. Д р у г е місце
. А н І україняського слова, ані преси, ані нації ніхто не
'тепер, на- початку липня, і тй дах; б у л о відомо, щ о вони -— вистава німецькаў а ; т р е т е
переслідує і не п о н е в о л ю є . Згідно з постановою XII
tQневідомо, чи Надовго. . - - проте х л о п ц і б о п о в і й раз-у-раз вно- 'чеська.
J і',
Зїзду Комуністичної Партії, саме тепер проводиться
$Л51 д о б р о г о „ к о н г р е с о в о г о !
с я т ь у свої виступи о т у с г р а ш
Підчас конгресу о д н о г о
успішна українізація всего т о г о , щ о д о т е п е р ' б у л о а б о
'Чаю
д о д е р ж а н ь ' й інинії Вже і ну S^afl-итнку'
;^? ^
^ Д М о р а відбувс`я імпровізований
російське, а б о російсько-українське.
Твориться теж
відбулись міжнародні, к о н і р е с ^
гфнкростѓ.іид.
йцерт, на якім студенти коорем а чисто українська Червона Армія.
Занотовано
соціялістичний ( Г а м б ' у р г ) , , ж і - п о л ь с ь к о ї делегації, б о й и е ? ж л о ї , д е л е г а ц і ї мали виступити
вже навіть кілька випадків с у р о в о ї революційної каночий ( Р и м ) , товариств Л і г и к о н г р е с знав, щ о наші студен-! зі своїми національними прори над тими, щ о противилися українізації.'
Націй ( В і д е н ь ) , х л і б о р о б с ь к и х ти найбільше не л ю б л я т ь П о - дукціями. Українська делегаобгаиізацій ( П а р и ж ) , а в днях дяків і при кождій нагоді раді ція була зовсім д о т о г о не під, Так говорить большевицька газета в Канаді, далеко віл
24 червня відбувся на У - їм з а л л я т и за шкіру сала...
готована, б о їхала, на конгрес України і фізично і . д у х о в о .
горщині й Всесвітний СтудентБуло—очевидним, щ о прези- для
праці, а не д л я співів. А л е
Але
інакше говорять самі-ж таки К О М У Н І С Т И на Україні,
ський Конгрес.
дії
х о т і л о с я б наперед процен- виручив
віденський ` делегат о т ж е б л и з к о б о л ь ш е в и ц ь к о ї „українізації".
На останнім з цих конгресѓе зуровати український доклад, Бачинський.
який
півгосом
На мітінгах відділів У . Н . Союза повинна бути одна справа
На комуністичній партійній конференції в Харкові, в квіт-,
участь українського елементу а вже потім, допустити й о г о д о проспівав якесь ‚ . с о л ь о " . І вийні с. p., говорив між іншими У К Р А Ї Н С Ь К И Й КОМУНІСТ М .
все найважнійшою.
чисельно, й п о якости б у л а оголошення. А л е наші делега- шло
добре.
СКРИПНИК.
Се справа приєднання д л я відділу і д л я У . Н . С о ю з а Н О - досить видатною. Українська
ти заспокоїли президію, щ о ні- Окремі комісії, які працюваВИХ
членів.
Він так г о в о р и в :
студентська д і л є г л ц і я на конґ- ч о г о о с о б л и в о г о в ' д о к л а д і не ли 'при конгресі, винесли цілу
Сю
справу повинні на кождому мітингу підносити уряд- ресі складалася з пяти. о с і б буде.
Ми
р о б и м о м о б і л і з а ц і ї . Остання мобілізація взала в
низку постанов, які потім і б у
То
б
у
л
и
др.
М
и
х
а
й
л
о
Мельник
армію.60,000 У К Р А Ї Н С Ь К И Х С Е Л Я Н , Я К И Х ПІСЛАНО
Нарешті дійшла черга й д о ли
ники а б о поодинокі члени.
затверджені
загальними
і студ. Тютюниќ із Праги. П е - українського -покладу. Читав зборами. МІЖ ННННІМ, 4. комі
В
Р
О
С І Ќ ) . А на якій мові вони о д е р ж у ю т ь освіту? Чи
С л і д у ж е спитатись усіх присутних, х т о і клько приєднав
тро Кожевників
з
Берліну, й о г о докладний Ц Е С Ў С - а с т у д . сія винесла дуже важну д л я
є серед них культурна р о б о т а на українській мові?!
нових членів.
І
студ. Л у п а ш к о з Варшави й Т ю т ю н и ќ . Щ о б справді не вно-наших ` студентів . постанову,
Н Е М А . А р м і я л и ш и л а с ь і досі знаряддям, русифікації
При
замѓкненню мітингу уряд відділу повинен все сказати
студ. Бачинський (Відень.
українського населення і взагалі в с ь о г о не російськосити` „н`сілітики"; до'кладчик к о г о треба вважати емігранчленам; чи ї х громада 'побільшилась сим разом, чи ні. Як п о го населення. Нас т у т на зїзді Т І Л Ь К О 4У
УКРАКонгрес б у в скликаний орга- л и ш е згадав про окупацію За- том.
Отже після т о ї постанови
більшнлась, так треба дбати, щ о б і на другий раз б у л о так, а
ЇНЦІВ. На Україні нема вистарчайчої скількости п'арнізаціею
„Європейська сту- хідної У к р а Р ' и . ^ я е не сказав, емігрантом уважається кожяк ні, так, щ о б б у л о інакше. ,
тійиих діячів, к о т р і в м і л и - б говорити п о українськи . .
дентська жш'іч", яка'вже бога- Вс'і,
однак; догадались.
ДИЙ
студент, ‚ ^ к о т р о г о 'на
‚ ‚ Я к так усі наші відділи віднині Дбати-муть п р о с е б е і п р о - то Д б б р а ^ р б б и . І а Г р б б Н т ь і щ е
Нам у д а л о с ь ' б у л о на .Україні приєднати Українську
Тут
річ. і голова з б о р і в звелів.; ^
^
, вплА^заможе^
весь Український Народній С о ю з ; т о гієн'о, щ о на слідуючій кон- і напевне буДе р о б и т и г Ц я орга- Щоб
К с # Щ Г М Щ Ш і В І ^ ? Р н ї р о т ь б і с т І в ) , яка увійшла до
цей'вираз не п е р е , с л і д д ѓ
^
веішії весною 1925 року будуть могти виказатись великим успі- інізація не переслідує ніяких
нас в числі понад 4,000 членів. Скільки ми маємо теся на англійську мову (наш д о д
закордоном і ' я к и й
хом. '
'
пер з тих б о р о т ь б і е т і в ?
Т е п е р є ї х на Україні ТІЛЬполітичних, релігійних
клад читався п о нкнецьки, а !
^
КИ
118, а решта а б о мусіла переїхати в Р о с і ю , а інші
ших среціяльних завдань. Вона пот.м- перекладався). Н е звав о п е й с ь к а студентська
ші а б о виступали з нашої партії, а з д е б і л ь ш а БУЛИ
тільки помагає студінтам,
жаючи на таку строгу цензуру, І
магати
ВИКЛЮЧЕНІ З Н А Р Т І І з т о ї причини, щ о , як п р о них
таким, щоб
вони 'мати з м о г у і наш докладчик згадав і про
студентам-еміграггтам у першу
казалиѓ, у них з б е р е г л и с ь націоналістичні пережитки.
закінчити студії з найменшою львівський л . т а й н н й " універси-'
. j
' безпосередно, .
Так Н А Д І Л І З В Е Л И К О Д Е Р Ж А В Н И М Р О С І Й С Ь К И М
затратою сил на б о р о т ь б у за теѓ. і п р о арештовання наших
і
організації
ч
Ш О В І Н І З М О М У Н А С НІЯКОЇ Б О Р О Т Ь Б И Н Е Б У Л О .
шматок хліба й за дах над г о студентів і професорів і п р о '
студентів, д л я українськоі.товою.
инші докази польської „ п р и - го
Д р у г и й КОМУНІСТ, М О С К А Л Ь З У К Р А Ї Н И , ЯКОВЛЕВ, так
закордонного студентства
"'І
На конгресі б у л и заступлені хильности".
це означає міжнародне в и з - говорив на т о м у з ї з д і :
тридцять три нації зі всіх к і н
Політичний інцидент м о л о не Напне ї х організації ( Ц Е С У С ) ,
В найважнійщих самостійних (значить, ніби то „ у Рішеннем Президії Обеднання є дня 17. липня с. р. другий ців світу. Нашій делегації на спалахнув у тій хвилі, к о л и ' _ - р , яйл- яялі і йтиме чужа
V через яку далі і
. країнськнх") комісаріятах хиба не панує Т О И С А М И И
Всеукраїнський Конгрес відбудеться В Д Н Я Х 25-ого 1 26-ого початку `довелось
пережити наш делегат промовив слова.
,,
В Е Л И К О Д Е Р Ж А В Н О Г О Н А Ц І О Н А Л І З М У - І ШОВІНІЗЖ О В Т Н Я , 1923, В Ф И Л А Д Е Л Ф П , П А .
кілька прикрих хвилин, б о не- J„Fremdenherrshaft in der W e s t
Пята
комісія
розг.тидатга
МУ,
Х И Б А Н Е ` ТОИС'А'МИИ С К Л А Д БЮРОКРАТІЇ З
(чужинецьке
паноПраво висилати делегата мають всі відділи організацій,' я - відомо б у л о , чи її ризнають. як J Ukraine",
"‚справу студенток-жінок і скдлРОСІЯН Т А З Р О С І И Щ Е Н И Х Ж И Д І В , ЯКІ П О К А З А
окреме національне заступни- наинє на Західній Україні). Г о - І Д А Л А С Я
кі принялн статут Обеднання, а також місцеві Комітети.
з жїнок^НаІ
Л И С Я Н А Й З А В З Я Т І Й Щ И М И ПРОВІДНИКАМИ Р О
Кождий деле'гат мусить мати повновласть, виставлену т о - цтво. З певних кругів б у л о вн- лбва польської делегації г р а ф .
СІИСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПОНЕВОЛЕННЯ?
.
вариством, із зазначением, скільки членів е в даному товари- сунуто проект злучити делєга- З а м о н с к хоч і все казав, щ о
Зїзд повинен сказати, щ о краще примусити 10 російції
українську.
московську,
р о і у м . є німецької м о в и , і
.
стві.
ських шовіністів навчитись мови т о ї країни, в якій воХотячи приступити д о д а л ь ш о ї праці, амернкансько-укра- грузинську та жидівську в од- при цих словах схопився з м місії брати не могла. А л е украни живуть ніж о д н о г о селянина примусити перед с о спільну .‚екстериторіяльну" сця й цопрохав президента не
їнська еміграція мусить заняти своє становище д о всіх б і ж у - ну
ветським чиновником л о м а т и свою рідну мову.
їнськнй делегат д р . Мельник
чнх питань, які виринули після рішення з 14-ого марта с. p. І на`- делегацію. А л е цей проект іст- допускати д о таких „ о б р а з л и - одвідав одно засіданнє т о ї к о Від
Харкова
д о Виннипегу, д е друкуються Урвісти, є яких
иував
ні
довше
о
д
н
о
г
о
дня.
Н
ї
вих" виразів. А л е дякуючи та- місії й з л о ж и в заяву, щ о серед
мітити провідну л і н і ю в нашій дальшій праці.
Треба о б г о в о р и т и не тільки політичне положенне всіх у - мецька делегація, яка взагалі ктовігостн президента цей епі-українського студентства ж - 7 тисяч миль, отже- брльшевицькі поштуркачі не видять того
російщення
Україн'и,
Яке видять Н Е П Л А Т Н І комуністи в-Харвідоѓрала
на
конгресі
дуже
вез о д не розрісся д о розмірів ве- н о ч о г о питання не істнуе, б р
країнських земель, наше відношенќе д о старого краю, й о г о п о кові.
літичних партій, уряду, політичних та економічних інституцій, лику poViro, п е р щ о ю заявила, л йќого' інциденту.
товаришки-студентки - корисщо
студентство
має
д
о
діла
з
Але
чому вони бачать на 7,000 миль не істнуючу на УкраїСтрах перід ‚.недисципліно- туються однаковими правами,
але
теж поглянути й на себе тут в Америці та зробити підрані „українізацію", якої теж Н Е ПЛАТНІ комуністи на Україні
хунок наших сил.
' націями, а не з територіями та наностю" української делегації як і студентіг-мущини. Ц ю за
'
Бо як дотепер більшість наших земляків уважалась тут в державами. Д о цеї думки при- виявився щ е в однім дрібнім, яву комісія покрила о д н о д у ш - не бачать?
' єднались також де-які инші але
характеристичнім епізоді.
Хто
відповість на се питанќе?
і
Америці л и ш емігрантами, так тепер вони стають горожанамн
' делегації, і вже на початку ді- Скористувавшись якоюсь на- НИМИ оплесками.
с ь о г о краю, а після цего й наша праця мусить приняти інші
Наші делегати, щ о повернуГадаємо, щ о кождий чесний і розумний ч о л о в і к .
лових нарад конгресу українг о д о ю , президент Гофман по ли
форми.
з конгресу, з найбільшим
ська делегація користувалась
прилюднім засіданню закинув узнаниєм висловлюються про
Треба обговорити дотеперішню працю, її недостачі, та наповним визнаннєм, як правна
мітити ті форми, в яких мало би проявитись українське життє
нашій делегації, щ о вона б е з щиру гостинність, якої вони
заступниця українського стув Америці.
(дозволу президії роздає учас- зазнали з б о к у мадярського
дентства.
Т о м у потрібна співпраця всіх українських творчих сил. Наникам конгресу якусь нецензу- зазнали з б о к у мадярського
мітивши пляц праці на весь рі`к, слід прнсупити негайно д о йо- J Урочисте відкѓіиття, конгре- ровану літературу. Під час пестудентства, й про загальне
Громадяни і Громадянки: —
:: . :. tt-су в і д б у л о с ь у мадярській сто- рерви наші делегати' д о в е л и ) д о б р е відиощеннє з б о к у більТ р о х и горячо, а у нас в Америці п р и т і н ю є т ь с я вся народлиці Будапішті. а на слідуючий п о л о х л и в о м у
ГО
п р е з и д е н т о в і щости національних д е л е г а ц і й
ШВ^ТІ'Л
Н
,
ня р о б о т а . Чи так повинно б у т и ?
день всі учасѓники
конгресу що
т о не є н.яка .‚нецензучюва- конгресу. Вони винесли враНІ! Бо в ляцьких тюрмах гинуть г о л о д о м сотки наших вяЋЖНЩ$А^
СТАРИЙ ЯРАЯ ТА
європейську еміграцію д 'приїхали
о
д о міста Параду; де на література';, а с а м е той`.твіт
студентство цеитзнів, які кличуть о п о м і ч ; інваліди не мають кусќа х л і б а : гинуть
створення о д н о п і л ь н о г о фронту, так даймож прнмір самі І при- відбулись усі діло'ві засідання. украгнськог делегації, щ о чи- V , „ держав і СхідщуГІВсироти;
гине українська школа; мруть г о л о д о м тисячі люднії
Вже на першім з тих засідань
ступім перші д о позитивної npaui над с о б о ю .
` ^ І ^ ^ ^ Ш ^ Л ^ ^
A W добре поінформ^на Україні; пропадає наша культура.
м,
українська
делегація
внесла, Президент б у в на стільки безТочний порядок нарад б у д е п р о г о л о ш е н и й в часописях.
'ване про Україну та українські
Чи
ми
справді вже так закаменіли, щ о не Відчуваємо неї
О Б Є Д Н А Н Н Є У К Р А Ш С Ь К И Х О Р Г А Н І З А Ц І Й В А М Е Р И Ц І . що
вона хоче мати доклад і стороннім,
що
на слідуючий
справи й щ о тут під цим огля- страшної нужди І т о г о г о р я ?
дискусію над становищем сту- день п у б л и ч н о відкликав свою
дом
неясностей вже ніяких неУкраїнські студенти в Берліні установили д о б р и й звичай дентства на Україні. Ц е б у л о заяву з попереднього дня'.
Чи в нас немає крихітки п о ч у т т я л ю б о в и д р р і д н о г о брата'?
ма. Щ о ж д о західних (антаитшо-року у р о ч и с т о о б х о д и л и день полтавської битви й „ н е - де-якою несподіванкою, д л я
Браття і Сестри: — К л и ч е м о д о Вас: — П о м о ж і т ь негайно
Паралельно з конгресом б у - ських) і заокеанських держав,
злим, тихим с л о в о м " згадувати память тих героїв, щ о полягли і конгресу, б о п р о УкрЃаїну та
нашим
найнещаснійшим!
і
ло
влаштовано виставу, яка в т о . ц е поки-що д л я українськов тій битві за`українську с в о б о д у .
С о р о м спаде н а нас, коли ми ситі й одіті, з а б у д е м о своїх
І Р о с і ю мала говорити одна па- о б р а з і й друкованім слові п о студентства

‚‚хінський
Сьогорішні о б х о д и н н т о г о дня випали о с о б л и в о урочисто. Іні-чужинка
братів!
з президії. А л е казувала життя й п о б у т стумур".
Щ о б р о з б и т и цей м у р ,
У ненеличкій салі „Української Громади" на запрошенне Спіл- І конгрес приняв внесеннє нашої
Не ждім, л и ш кождий хай з л о ж и т ь м а л у л е п т у , а успіх бу(дентства ріжних' національнос- українське
студентство
і в
ки Студентів Українців зібрались вечером 10. липня студенти й делегації.' й коли та пані потім
тей. Кождій національній де-j майбутнім не повинні пропус- де великий!
представники старшого громадянства. Перед портретом геть- говорила про становище стуЧи Ви забули про б і й ?
легації б у л р призначено певне кати ні о д н о ї міжнародної конмана Івана Мазепи, прикрашеним живими квітами, проф. Б о - дентів у Росії, т о про Україну
Чи вже приспана у Вас ж а д о б а пімсти?
місце д л я її вистави, але укра- ференції. ні о д н о г о з ї з д у й ні
гдан Лепкий у простих, а л е з в о р у ш у ю ч и х словах яскраво зма- вже не згадувала, полишивши
Повстаньте зі сну! Зеднайтесь і дайте помічну руку своїм
їїгські делегати привезли стіль- 'одного конгресу, в и к о р и с т о в у
лював обставини, в яких відоѓралась полтавська битва. Потім це нашій делегації.
,
ки матеріялу. щ о українська j ючи кожду нагоду, щ о б зна-J братам!
проф. С Томашівський прочитав свій останній виклад з історії
Чи не найдеться одна людяна, в місці, д е живуть Українці,
К о л и почались доклади'.ріж- вистава заняла в д в о є - б і л ь ш е помити світ з і ' с Ь б о ю , si своєю
Ўкраўїн (виклади відбувються в рамцях курсів українозкавщоб
занялася з б і р к о ю ?
'..'
^
національних ' д е л е г а ц і й , місця, н і ж ѓЙ б у л о п`ризначено` батьківщиною й зі своїм нас т в а ) , зупивившись з о с о б л и в о ю докладністю на трагедії з дня
Народній податок, жертви на Інвалідів, сиріт, політичних
майже КБ^^У^.^І-'Щ^
t o Частина м л т і ^ і ^ і ў , мусі' родом,
27. чсрЧгня, 1709 року. Вечір закінчився рефератом студента О- то
нязнів, та інших, ш л і т ь негайно д о Обеднання!
"Тла
ілишитись у валГсхах...
,
лг.нчина п р о т у Історичну науку, яку українське суспліьство, а .ЛаС)Ь ‚ПЩКрЄСЛНТН, гЩОі:
Не дайтесь баламутити ляцьким провокатором, а памятайма-І Берлііід б;._ Липня.
^‚.студен- І $РТ%№Ф^ ^ІЯФІЩ та
передовсім українська м о л о д ь , повинні д л я себе виснувати з Г
Й Щ ^ У Щ
те, щ о кожда безчинно нами страчена хвиля це о д н о життє наІА ли І
поміч. rrfrf української вистави n А
полтавської ба`талії та нещасливого висліду акції Мазепќ.
`
ЯРЯИМРЬ наисЗі
ш о г о Стрільця!
`
RA 0
CB
НВЖТЉЧНЦІ
инщмк ярстей був
присутеий нащндок т о г о J
Нарід на всіх українських землях жде нашої пОмочі',
гетаіЯ.іНа^ванзі^
ШЬ в ч а с і ПолтавськоЎ битвя `ІШ ^ У к р а Ж г в ^ ж - ` і
До
праці!
fкраїнізаіпя, на дум
се націоналізм. Так, .
стояв на чолі українськик полків ' п о боці московського царя ^ ? делегації югославянськя,, ства ї м Західній Україні та на
` Обеднанне Українських Організацій в Америці.
іІЄМігрввдї^.Оікрімї о б р а в к и . д а ' (московщение) се іитернзціоиалізм!
Петро й тим д о и о м і г р о з б и т и Карла XII та М а з е п, у н а ш а д к а в
^ А навіть французька
В такому випадку найліпшими інтег
часїіТогб'ііан^
спеціяльно піднесли, щ о вони вали понятте про життя укра-І націоналістами були російські царі!.
рійша від політаќй Й о г о далекого:предка геред 200 роками. О - дуже^ прихильно ставляться д о їнського студентства у ВідшД
чевидна річ, щ о ц ь о г о звязку ніхто з промовців ие підкреслив. - У Ф - ' н с ь к и х товаришів" і всі- Празі та Берліні. Д е л е г а т зі
Від
Куруківщини до- Кумейщинн, т о м 8, частгтиа 1
$1.50
б о н е випадало сн5ражати почесного гостя, який д о ѓ о т о ж на- а с и л а М и їм яомагають...
у- П о л ь щ і привіз б о г а т о виробів^
Початќи'Хмельниччини, т о м . 8, час#ина 2 . . - . . . - . . . . . . . . . . 1.00
-іеб-то.й широ-кіеться в своїх минулих помилках
Але де,
Стільки правди б у л о в тих українських „ т а б о р о в и х " сту.;
Історія Української Літератури, т о м 1
1.50
хто
мимоволі думав над цею фатальною р о л е ю р о д у Скоро- запевненнях, осогЗливо з поль- Дентів,уа також д о 60 образів,
Українська Революція, д р , М и х . Л о з и н с ь к и й , Галичина в
ської делегації, це вияснилось
українськими' В звіті народного податку від Вільпадськйх вўкраїнській історії.
' ` " ' намальованих
'
pp. 1918-1920
1.00
дня
1S.
червня,
к
о
л
и
наша
д
е
учнями
з
краківської
а'кадемпі
На загал вечір пройшов Настроєво за урочисто. Н е зава
п' козаків міста 'Львова; Ню- Йорќ,) Примітивні оповідання, казки і байки Африки та Америки 85
лєгація виступила зі своїм до-'красних штук. Щ е б у л о ' н а вигі замісць А. Свита, В. ГНнлг.-, Ю. Saд н л о б І нншим нашим громадам С
Хмельниччина в розцвіті (164Й-1650), т о м 8, частина З
1пійти заў добрим 1 приклалоў.
Ќладом.
Вже передщо- т и м членйіставі 25 українських вишивок, Іджак, П. ВадорецькнП, має бути: А
Т Р-чниці
(оправ.)
,
;
V . . . 2.00
ІСвмтак, В. Піадгп. Ю. Буяжак, Н Законґресової пріїзидії в с е допи-Іякі зрертали на себе о с о б л и в ў і
1
'
ўЗамовлення ся'птй на адресу:
: .:
.
тувадмсь у наіши
були підібрані
t
83 GRM4 SMtM-c,
JERSEY
РЃ.
ОЄоіини-НА Укр. Орган!--яіА. '

ВСЕСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КОНГРЕС

ЯШ
І АІ
ПОАЖЙАГС^^

ВИДНО З ХАРКОВА ДО

ВИННИПЕГУ, А ЧОГО НЕ ВИДНО?

О
А
Т
Н
Н
)
ВТННЕ^. a ^ ^ J

л

ЩЬF
-N
IEJ
4

и

А

4 Є

, ю

г

(

ЩО'Б

НАЙВАЖНЙ
ІШОЮ СПРАВОЮ НА МІТИНГАХ?

2

k

н

с

пг

т

у

і

ю

в

а

т

и

л

н е

ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ

д

і

м

о

г

и

п

о

м

і

ч

е

КОНГРЕС ОБЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ

с

Т

а

е

Е

ч

р

г

у

р

е

з

3

о

м

у

н

і

я

к

о

ї

д

о

п

о

Р

п

о

т

н

а

в

о

ц

и

н

н

і

о

н

а

Д О П О

е

н

а

л

ь

н

1

ОРГАНІЗАЦІЙ В АМЕРИЦІ.

ц р

д

0

в

ш а

Ч

ж

і

д

н

о

е

к

л

н

е

и

р е д н о ї

у

ю

Г

е

а

м

ч

а

ю

ц

а

с

ч

і

л

н

я

т

и

0

v

а

с

а T

в

п

0

р

в

о

M

а

ї

м

я

х

V

ц

с

б

е

ц

з

к

п

е

л

0

ї к

а

с

д

і

е

о

1

6

ѓ

НЕ ЖДІМ!

:

Ж І Н Н Є і

p a

щ

b H

П

Ї

1

о

x

е

ПОЛТАВСЬКА РІЧНИЦЯ.

г

JHHX

4

(

л

а

т

т

н

ь

к

1

^ ^ LJIK
п

r i n i u n

о

л

ь

с

ь

СИМПА^ТГОВНУ КАРТИНУ,ПОД
Л
ІУ ТА СДЕА
А

ILILIWW ІАЦІЇ УКРА
Н
ЇСЬКОГО СТУДЙЛ^О,

а

ВИДАННЯ М И Ш А ГРУШЕВСЬКОГО

м

і

СПРОСТОВАННЄ

FTGT-^MLLI^X У^^ІДІ ‚„У^""

;

Д

Є

Н

к

П

о

л

т

а

в

с

ь

к

о

"^#ВОІЛА',

ОТУ,

J.

С В О Б О Д А , П О Н Е Д І Л О К ў 30-го Л И П Н Я ; 1923,

коли. Не Довіре, а ценависть! д і ю ч и н і ч о г о , щ о пожалѓѓи п о '
— родини,
взаємин#
викликували вани і' відсіля п о - т р е б а
х о д и т ь ця о х о т а
накидування бдиаких д о мене л ю д и й , Настуч
нам опікунів, визначених для лаючий мені на пяти, перекрив-,
. Аби вкриѓй своє тіло
л
ю
ю
ч
и
кожду
м
о
ю
думку,—.
народу
анархії,
народу^
який
(Надіслана стаття).
1 щоб могли якось жнѓи,
повз, за м н о д о в і в себе приватою д о упад- той ‚огидний
За. се мусим всі робити.
ДНЯ 3 - ь о г о липня с. р. вече- ќ У ' .
ю ЯК невідлучний д р у г , приброч
Фидаде.іфія. Па, 24. липня, 1923.
Якже треба Вам білизни
Недавно один американський
,
'
р о м відбувся в т. зв. малиновій
Тут
оповідає
Пілсудський ний в х о р у г о в к и ріжних Іграм.
бнзнесмеи дар 100,000 д о л я р і в . Р
п р о р о к а м и ! Ч и це не
Чи полотна, силќу вовни,
салі . варшавської
гостинниці про шляхи, якими д і й ш о в д о сОк, т е ч у ж о ї т о своєї д
Д р . В о л о д и м и р Галан.
па це, щ о б винайти плян, як Р
.
. Ну паньчохи, а жо ще?
І І у Б р і с т о л ь " прщальний бенкет найвищих почестий в державі. викрикуючий фрази, в и д у м у ю оу.то-б м о ж л и в о завести лад на
Р
лобра і мусить б у т и ,
" о р і і . тс "
Итд честь Пілсусдь-coro, який с ц е Вибрано й о г о „Начальником чий' якісь нечуваиі історії',
Незабудьте на програму:
світі та п о г о д и т и Европу.
Р И . - "В- м о ж у т ь
відсунувся від п у б л и ч н о г о ж н т - , р о д у " . ‚‚Почесть, о д н о з г і д н е карл б у в м о є ю тіню, невистуттТовар свіжий все-купує .
,,
.
критикувати
л и ш певні л ю д и .
тя. В,ібенкетіі. -приняло У'шс^-ігдовіря висловлені мені, виќли- ним то'варишем м о є ї д о л і і и е - а о
(J
Ін найдеться такий ўкраїн- Примі'ром дезертир з б о ю не
е` продав
д
о
л
І;
А
п
Ь
б
і
д
и
і
пораження.
Н е - `'
прнаді
200
о
с
і
б
з.
:КРУПІВ
прня-.кали
в
моїй
памяти
давні
проськии бизнесмен щ о б и дав хоч С М Е критикувати армії. Ц е потеідів і політичних, однод-'мців; кляті спомини давних бездар- дўівайте панове, щ о це е ТитЬки "
Л д о л я р і в для. S краінцн-, ко- винен р о з у м і т и кождий ч о л о в і к
то впѓравќи відбулась,, н середу, :2'
ИіЛсудськогр. П о кількох ігра-: их соймів, я к і кричали за о д -метафора, Я цитую л и ш кілька
РИЙ винайде с п о с і б , як п о г о - р о з у м н и й .
, м. як було оголошено в „Свободі'
267 WASHINGTON STREET,.
щаль'них промовах забрав г о - нозгідностю, а т о ї о д н о з г і д н о - фактів, таких страшних, диких,
..T., всіх українських отаман-,
А як називати л ю д и н у , яі
Щасливіш числом тіри тягненню
JERSEY CITY. N. J. V .
шос іНИлсуДСвкий, який у ч-иоій'сти не Осягали, б о о д и н ч о л о в і к (що важко.зрозуміамцгз якоїаЗочА ,,П е .в н о , щ о й
імя мала нагоду
жереба 6V,TD -число 42 одо зиініоднтвся

- г-о- працювати
рбширнійн.промові, ‚сжазрві підіізі сваволі, один платний шпіоиі ки нечтетртии треба заразити
л а - б . істррія п о б і ч на- працювала хиба л і дш
і ' тому, щ о
щ о б и видумати такі
адресою,СЗо^.х аемляків б о г а т о І з дутздтго п о в н о ю б р у д у м і г с о б і
найвїїзначній
их мужів.
не .дроблено її отаманом? Кулі
50; центів ‚виграифа-іо-апарат
т а к о г о , щ о й д л я нас може ма
речі.
^
-'припинити
працю.!ііаржави _,
Щ о таке отаманів, та`яќ вона турні народи називають їх ріжашпорти, вшфкартн, справи
` 49 долярів.
.
ти спеці'яльний'інтерес.
„ Д е т і спомини, д е посли і . „Репрезентант народу, вибрастарокраеві найскорвде, найнпвстала?
`
ними словами, ,цк,. киринннки,
внгравковнх карток слродшіі
таньше
полагоджуа
Какцений
усіми,
репрезентуючий,jjciX
ІДОСТОЙННКН
на
ч
у
ж
о
м
у
удерОбговоривши
історію і п о
І Іісля російської` рев'олюції, д е з е р т и р и , б о я г у з и , л і н ю х и і т. сто. Заплачено за слухачки і лампу до
лярія Нотаріяльна
гріту 10 дол., а решту грошей н сувстання нової П о л ь щ і , в якої іжанню, ,с чужих кишеня'х, 'в чу- — краде! Збирається соймова
українські жовніри г о л о с и л н с ь - . і яко д л я н а р о д н ь о г о оргаT. J. HRYCEY С О - '
40 дат. призначено на боевий фонд
початках
при$шлось
П і л с у д ж и х руках, щ о мов гаде повза- комісія, щ о б и шукати вкраденіо українського війска. Т а т о д і нізму і життя шкддливих, від- місцевої Січи.
.32$ S. 4tb STREET,
с
ь
ќ
о
м
у
відіграти
р
о л ю дикѓа- ли перед чужинцями, а так па-не тим репрезентантом к о р о л і в сказано ї м : „ М и демократична сувоють на бік.
Всім покупцям карток щире спасибі.
PHfLADELPHfA, P A
ських інсігній. Чи .панове м о тора, щ о „видавав загально слу- ношились у с е б е д о м а ! "
2. Повідомляється всіх Січовиків, шо
держава і війска не п о т р е б у є К о л и тепер в А м е р и ц і кидаП і л с у д с ь к о м у здавалось т о - Жете подумати щ о с ь ' б і л ь ш ,
хані едикти, прикази яких слумо". Так С т р і л ь ц і р о з і й ш л и с ь еться клич злуки--всіх ўкраїн- чверть-річні збори Січи відбудуться в
середу 1-го серпня (August) в салі
ха.ти з о х о т о ю чи б е з неї, а л еді, щ о все те належить' в П о л ь - о б р а з л и в о г о , щось б і л ь ш оі омів. А л е к о л и б о л ь ш е в и к и ських творчих сил д л я д а л ь ш о ї
" Укр. Нар. Дому, точно о 8-мій
б у л и виконувані", Пілсудський щі д о минувшини. А л е від т о г о п л ь о в а н о г о ? Чи можна мати танаступали на Україну, т о д і у - і праці, ті от'аманчуки виступаНаш р е перейшов д о о б г о в о р е н н я при часу історія починає мінятись. о к г о репрезентанта!
країнське правительство розда- ю т ь з пророцтвами
і замісць
з Січовиків без подання причичин, які .примусили н о г о д о у
зборзх не явиться, буде пока„ П о с т а в л е н о мене так висо- лрезеитант — з л о д і й ! Наш рені ю міліони карбованців і гри-1 праці - д а ю т ь гнилу купу паперу
ступлення. „ Н о в а П о л ь щ а — ко, як нікого ніколи не ставте- презинтант зраджує край, иеренені,
ріжним
„ к о м а н д и р а м " , ' і гарних фраз. Цікаво л и ш , ` я к раннй після СІЧОВИХ правил.
На зборах будемо приннмлтп в члеговорив Пілсудський слуш- но; поставлено мене так, щ о б я г о в о р ю є з ворого'м. Начальний
щоб вони о р г а н і з у в а л и війско- прийме це американська суі нових охотників, тому н кого t
но чи неслушно, при своїм пер- кидав на всіх тінь, сам один вожд, який веде війну, є зрадві відділи ДЛЯ б о р о т ь б и проти спільність! Б о край звик вже
(ота носити стрілецький однострій і Історія Української Літератури,
ником! Чи б у л и спроби потягтом 1
1.
- і кроці утворила свій вла^- стоючи в світлі".
Гюльшевияів. І вони організу- дивитись не на слова, а на пра-йти слідами тих ЩО полягли на полі
нення й о г о д о відповідальиоай'Негайно зголоситься на Українська Революція, Др. Мих.
сний символ в постаті чоловіка
іі.МИ. А зорганізувавши, я к у - ' ц ю , а д е м о г о ґ а м і киринникам
' „ Б у л а тінь, яка бігла к о л о
зборах.
176
оЛзинський, Галичина 8 pp.
у б р а н о г о в сірий, д о в о л і о б ш а р - мене, т о випереджувала мене, сти? Н е б у л о ! Т у т х о д и л о т і л в - . .
частину,
вважали
її' показує все належне їм місце...
1918-1920
1.
паний однострій, заплямлений то оставала п'озаду .' Тіний Та- щ о те-, щ о б оплюгавити,.ч,п
своєю власностю і не х о т і л и за дв'ерми,
січи
. О г и н ц и й карл, щ о валявся.,-,,
в магдебурській т ю р м і " .
шзчинятись жадним приказамі
Велика є правда на світі: „ К о ких б у л о б е з л і ч , т і ' т і н и okpyJ
р і д н о м у багні! Битий п о щоці
нржавноТвлади; п о л и ' н е з р о б и л и хоч'еш вчити, д р у г о г о , на- П. Задорецький, кошовий; М. Воро„ П о л ь щ а , самі П о л я к и це, го- жали мене заєдио, невідступ- кЬждим' із заборців, продава- '
бець, сотенний; M. qVrtVBhcbKHfl, радсно іхітОітдяпшмикоманданта-'вчись^і'ер`едшс с а Ш Ї п ' Г
ворили, с т о ї т ь знархіею. П о л ь ний з рук д о рўк^ платини; Оце
і
.
.
'
`ми. І $ ' ц ь о г о повстали н а У 1 к о л и . Н а ш і отамапчики х о - хунконнй; четаріі-ів. Гриник, M. Маща це приватац П о л ь щ а це є —
ІГГІУІ:Щохочутьізгаогіижи-ги -ѓдо
ксимович, І в. Лоевич, В. Маланяк.
Замовлення слати.на адресЎу, .
„Запльований і огидний карл
країні ота.чаци, й одішаичики. ч^чн,!,давати. народовѓі`. науку,
зла в о л я . П о л ь щ а це є — анарСВОГДЗ. рівня усе,ШО,.6^М^_1ЄА.д-зіі
В КОЖДІИ УКРАЇгіСЬКІИ ХАТІ
Толі і таке г о в о р е н о : „ В нас на црвннні б у л и перебути з тим
ХІя. 1 к о л и м и , впавши, імалні ца крнвих,,ніжках, вцпльовуур
Ін^ене",
. , , , „‚„.
„,,
новин
р и й свою брудну душу,,Г о г ѓ
Україні є 3 2 б о г и а'наіТнИсший народом' хоч` частину й о г о виСгшпА
' ЧАСОГ.
„ Б у л а це праця т. з в . н а р о ВУЮЧ'ИЙ
Симпатії,
‚ЯУЮч'ий мене
мене' яЮпи?ІІІС
звідусілВ; „Д
не'
і'.оі е СИѓМои ЛЛМйрЧЃМпі
-( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
дова, праця т. зв. патріотична".
КоЖлінЧ ЧІбВстаНчйЙ' оглМан
„ Ш а н у ю м о ю історію, шаную
-ііиан.ісвбк ГОЛОНИНМ Отама
u д л я себе, для м о ї х дітий. Ш а „ Г о в о р и далі м о я д о ц ю . "
звідти а л ь б у м . Ц е була росже осягти. Найкраще б у д е даП е т л ю р а . Ріжниную, д л я усіх майбутіпх істоІ контеса сповідалась д а л і .
кішна книга, з окладниками з
ти цій річи спокій.
іиі мала б у т и л и ш та, щ о малі
риків, які-б мені теж наплювали
с л о н о в о ї кости в з о л о т і й , ема- „І коли я д о в г о мрію перед
„ М о я д о н ю , покута, яку' ти
отамани підписувались с к о р о в о б л и ч а , о к л и б я працював ральованій оправі і з такимиж за- таким портретом, т о я приму- наклала на себе.за'візи', м'ежучено гол. ота., а П е т л ю р а иовзом з тими огидними карламн".
шую представленого на нім з'я- ючі
стібками.
з чарівництвом,
цілко`м
нцуі іменем — ґ о л о в н и й ота„ П е р ш о г о президента П о л ь витися мені у сні. Вимріяна п о - правильна
„ П е р е г л я н ь т е цей а.тьбум."
і д о б р е вибрана.
Священик відкрив застіб, під- стать виринає звичайно як не- Спалила ти вже також ф о т о - щі у б и т о після уличних авантур,
які о б н и ж у ю т ь вартість
няв окладиќќў і побачив з б і р бесна поява, ми ідемо разом графію чарівнипької
постатті,
фотографічних портретів, який р у к а ^ о б руку, осяяні надзем- яка зявилась т о б і останнього' репрезентаційної" праці; у б и т о
-,;,::;^"''?^І^;;,'Г';::::
її
тимисамими л ю д ь м и , які кобуває в кождім прийомнім са- ним світлом, над полями і ни-р а з у ? "
лйсь, у відношенню д о першого
вамн, д е кождий листок кидає
л ь о н і на столі.
„ Н і " відпсініла кОнтсса.
репрезентанта, вибраного віль„ А чому ні " запитав свящеСвященик не міг знайти нічо- п р о з о р у тінь і д е ми б у в а є м о
ним актом, виявили
стільки
го д и в н о г о в ціх портретах. Ц е щасливі і м о л о д і . "
ник, ра'дий знай'ти вину', яка буб р у д у і. ни^кої ненависти. . М о ї
Вона заплакала.
^ ^ s ^ r " ^
порядні славнозвісні о с о б и , вела варта відпущення.
панове! Я є жовнір, Жовиір б у „ Є це г р і х ? "
' державні мужі, поети, ак„Мрні неможливо КИНУТИ цей
Але 'Ги се б у л о тільки на Увае
покЛикагінй
д
о
тяжких
0бот о р и , яких цікаво пізнати; а л е
Пан М а г о к зітхнув вільній- портрет В о г о н ь . "
країні?
вязків; `'нераз `суперечних й о г о
Ькадної скандальної о с о б и між ше. Він знайшов назвнско цьо„ Ч о м у ж це н е м о ж л и в о ? "
На превелику радість ўкраїнсовісти, й о г о - думкам і гіочуДРУГИЙ ТОМ.
ними. Кидалась у вічи хіба та го р і д к о г о гріха.
ЗаМІсть
втдповіди
контеса
ська душа такасама і в америванням. Коли я на хвилину п о обставина, щ о всі портрети в
„ Ц е чарівництво."
відкрила закритий лист а л ь б у (22)
к.інському в о з д у с і . І т у т Маємо'
цім а л ь б о м і мали голені о б л и ч А л е яку покуту повинен ВІН ма і показала, щ о б у л о під по- умдав, щ о я, я к о жовнір м а ю
своїх отаманчиків, які ніяк лтеі
боронити т и х панів, я завагав- чя. Священик знайшов між ни-вигадати за це?"
нім?
А
!
т
о
д
і
ви
мене,
з
л
е
зна
криттям.
Між
тим
він
знайшов
контеможуть п о г о д и т и с я з працедріі
б о г а т о знайомих — Ліста,
„ Я також гадаю так," п о - „ А ! " . с к р и к н у в священик, п о - ся. А раз завагавшись, я прийєте. е Ц є л и ш е о д н о ю м о г у т
рядовика, а тужать все за ота- су в д о б р і м настрою. Вона б у ішно д о д а л а контеса, „ і за ці бачивШи портрет, який він за-Шов д о переконання, щ о не з м о н ь о ю причиною б і л ь ш е для ме Немеиі, акторів Лєндвая^ Серуіанією і хору`ють на народніх ла привітна, схвильована, сміяжу б у т и - ж о в н і р о м " .
даге.ті
і
иньших,
які
таксиќ
як
чарівницькі
візії
я п о к у т у ю раз іґізнак
ласі. і приняла и р и х о д я ч о г о ек- не лишатися тут, В цім домі де
пророків.
„У
вожд
йти в б о с х о ж у с я з моїми предками, закордонні великі л ю д е не:но- тим, щ о я па.-цр в комині п о р Це
абат Самуель, г о л о в а
Недавно відкрили в Америці залќТовано. Ц і колихання натрет т о г о мущини, який зявив- безіменпого, а б о краще сказа- л о т о , і тільк^ трді," коли він наякі мен'е'Знають, д о мене гово- сили ані вусів ані б о р о д и .
с
т
р
о
ю
не
здивували
пана
М
а
г
о
пророків, які предвиділи ўпапє'ться то'го, б о л о т а д о в о л і , він
І щ е о д н о помітив священик; ся мені у сні і запинаю порож- тн мионоіменного ордену.
ІЗІН б у в призвичаєний, щ о р я т ь , р о б л я т ь мені честь відвілок
української
державности
м о ж ч . б у т н гідним — П о л ь Щ Р ' .
саме, щ о на деяких сторінках нє місце в а л ь б у м і кусником
дуватіі
мене
і
запрошувати
д
о
„Мій комісіонер має д о р у ч е н
це з початком війни в 1914 р о - контеса о д н о г о дня" б у л а пОзамість портрета в раму б у л о ф л ь о р у . "
„ Щ о ' б ж а л о в у ю нікого — я не
себе — тут я не ПОВНІ
, " промовила контеса, „ п о с и
иі А вважаючи, щ о наслідком дражнена, а д р у г о г о дня пере- тися? Ц е є якраз г о л о в н о ю
кусник чорцого, ф л ь о
Отже т о м у багато сторінок лати мені фото.рафії всіх г о - прокуратором ані с у д е ю ' — '
і
нього не б у д е там жадних о- садно привітна,
принадою м о г о п о б у т у в Бон ру. Ц е вже обставина, яка на а л ь б у м ў виповнені ф л ь о р о м . '
мущин
з
голеними
о
б
л
и
ч
У
- ю тільки правди"."
„ Я п р о с т о р о ж и в цю ніч тут,"
таманських посад, вони замісць
даварі. Присутність ду'хів м о ї ` водила на думки.
Пан М а г о к знайшов, щ о цейчямн; невідаючи він п о п о в н и в '
І зустрінўешись з т о ю страшвступити д о українського вій- промовив священик, ідучи ироірЄДКІВ Є pretimn atTectionis, яка
„Цс справді д у ж е інтересна рід кари вибраний д о б р е . Жерною правдою, Пілсудський баска, виїхали поспішним поїз- сто д о мети.
промовив свяще- тва огня! Х о ч в святім письмі кож посвяченої д у х о в н о ї о с о - І
.
примушеним уступи„ О ! д я к у ю , тисячу разів дя- з б і л ь ш у є в с т о разів вартість к о л л є к ц і я , "
лом... заграиицю. А коли поц ь о г о замку."
HTJK, переглядаючи а л ь б у м , „ а л е приписано козеня, але ф о т о - би. Цей гріх є моя' вина."
встала справжня українськ'а` ар кую за це всечесниіі пане. Ви
Пан Магок хтів відповісти на
це все властиво має значи графія надається також.
„І в твоїм сні мандрувала ти
мін ( н е ' а в с т р і й с ь к а ) , вони пс прогнали примарів замку вже
це: коли ви маєте о х о т у лиша т и ? "
Т о й д е л і н д а казала д а л і : „ В також рука о б руку з ним в
геройхькн о б с т о ю в а л и права у- с а м о ю с в о є ю присутністю. Ц ю
нся тут, про мене — я тут не „ В цім я сповідаюся перед часі цих візіЃ{ я л е ж у в глибо- райських країнах?"
країнського народу, а л е ті.іь- ніч там д о л і не б у л о жадного
іишуся, шукайте с о б і иньшого Вами," прошепотіла контеса ї
; м о я душа є вже не на „Меа culpa:" простогнала кои- місячник письменства, мнстец(
ки... в Ф и л а д е л ф і ї під дзво- г а л а с у . "
повідннка! - - А л е йому с п а л о у х о священику.
землі,
а на небі, жадне земне
са, кладучи руки на г р у д и .
тва, науки і громадського жнт‚ і Ж а д н о г о галасу там д о л і ? "
ном.
я
на думку щось иньше.
Свящеи'цку спала
спасенна тя, виходить у 1923 р . з кінцем
„ Ц е й а л ь б у м є з б і р моїх д у р почуття не вяже б і л ь ш е мене
запитав священик, вс#аючи зднТа на т о м у не конець.
„Скажіть мені кбнтеса, як т о ниць і' гріхів. Один віденський з цим світом, я прояснений д у х думка.
у
кожного місяця .під редакцією
1920 року великий дип.тьо- вовано з с в о г о сидіння. „ Ц ю
трапилось, щ о ви,.стоючи з.де,- т о р г о в е ц ь
річами
мистецтва Т о м у . я , н е ч у ю ж а д н о г о . г а л а „ Ц е н е б о д а л о т о б і , щ о ти не В О Л О Д И М И Р А В И Н Н И Ч Ѓ Н К А
мат приїхав, д о Европи (прав н і ч - в п ' иічопки.ие МІАЛТЦ-КОНТЄмає від МСне доручеітнн ѓѓриси су, я к и й ' ш у м и т ь в Низу,' Навіть
ц ь о г о іпортрету 'ЯК ИНВ'Я К И ` Щ . ЦРДМАРАМДГ В т
да, трохи зашзиоЛ і мав вели
Й МИКИТИ Ш А П О І З А М "
н
а
й
б
і
л
ь
ш
о
г
б
'
.
'
`
'
'ѓілати
мені
негайно
к
о
ж
д
у
`нову
о г о н ь ; б о черев, це кітні
. ЗВЯЗКУ, ЯКРАЗ
МИНУЛО'
„Б.б.іітттіл^
І аркад
кий . . с п і ч ' Ь . - і А ` к р л ї і и т к о г о вій
цього'``ВІД ф о т о г р а ф і ю мущин з голеними „ О т ж е т о м у т и н е . - ч у л а ' т а знайшла ліки д л я х о р р б и тво.ді
.ка на Ч е х о - С л о в а ч ч и и і на те с ь ќ и й м н р ' п'анували `в цім д о м НОЧІ не' ЧУЛИ
обличчями.. Я щукаю між.ннми КОЖ ЦЮ НІЧ ц ь о г о - п р и м а р н о г о єї д у ш і . Ц е д і л о лроведіння, щ о
МІВСЬКОГО ш а б а ш у ? "
вгорі `і д о л і . ' ' і . ^ .
иу: „Які
т
о
Українці
дурні
по
,U
Па це ПИТАННЄ НА БІЛІМ о б - мій ідеал. Я шукаю вже б о г а т о галасу, б о т и мандрувала , в ц С й ' п о р т р е т з а б л у к а в д о т е б е ;
,ДЧУ, це був-не сон і крлп трек о б и т о йшго'постаЛНЧЧЮ
контесц,.,ЗЯВНЛИСЬ дві років. Інколи я Вже гадаю!' Що д р у г і м
світі т в о г о мрійного б о п о пустих світських мріях т и
вв.ім, він за ніч з б у д у в а в б и ці- ба лише, СННІДІВ збитої, шкіри на
КРУГЛІ ЧЕРВОНІ ПЛЯМИ І вона В знайшла Й о г о . Я к и й Љ портрет життя.''
знайшла спі
.iv ,N'KpaiHy в і д . С я ц у ' п о Кавказ. л о к т я х . Т'о я М о ж у служити і
пориває м о ю д у ш у ; я називаю ` „сопичеог, проше-потіла дама п р о в о о м я д к о г о , т ц м о ж е ш .оЗАМІШАННЮ СПУСТИЛА `ОЧІ.
Дивилися Стрільці на т о г о цими с'вѓідками, н е ' ч й с л я ч и па^
Н Григоріїв,' КМ`ря ГриА л е СВЯЩЕНИК тримав ВСЕ НАмушину представленого -на. .нім СХИЛЯЮЧИ о б л и ч ч я .
сягти спасіння тавхпк ' ва цім
.1 амерїЉая'а""тай д у м а л и : „ О т ламаря, я к о г о тепер щ е трусить
НІЙ СВІЙ ГОСТРИЙ ПОПЛЯД, І ВОНА моїм нареченим, я кладу п о р Ну
це
гарний
замок,,подумав
світі; й о г о високий характер і
коЃжу дтакий
р о г о ч'БЎИ
о л о в і кПрийшов
а , а так щдо о
? пропасниця; ніколи ще н е б у л о
НЕ МОГЛА УХИЛИТИСЯ ВІД НЬОГО. трет передо м н о ю і мрію го- собі пан М а г о к . Предки встають помазане ч о л о м о ж е очистити
т а к о г о б е з б о ж н о г о пекольноі Україну,
у л и -роки
б - Спізнився
цілих бдва
динами.
Я
гадаю,
щ
о
я
р
0
з
м
о
в
Дама СТАНУЛА ПОВІЛЬНО НА КОЛІпо своїй смерти, щ о б слухати твоє серце від ш л я х і в земних Іс#вич, К. Коберськнй 'СХ" Кобилянмісць на У к р а ї н у приїхав на г о галасу, як с ь о г о д н я в ночи,
ська Я. Коннор-Волннська, В, ЛевинБЮЧИ Р У К О Ю в Г Р У Д И , про- л я ю з ним. М и г о в о р и м о о д н о месси і . п и я ч и т и , а внучка йде
в г р о б о в ц ю замку. — Я б у в оськиІІ,ТНаш Гр., Ол. Непрюдмогй-ГраЧехо-Словаччину". ^
ШЄПОТІЛА: ,.Pater рессагГ. є ЩОСЬ, о д н о м у чудові річи, ‚ с о л о д к і за ЖИТТЯ відвідує небо.- Вони
с о б и с т о дол'і, д е я стрінув з л о новський. О. Олесь, Гр. Паламар, лр.
Чого-ж о з н а к о ю такі „ п р о ЧОГО Я ВАМ НІКОЛИ НЕ КАЗАЛА НА компліменти, і ці мрії наповню- м о ж у т ь р о б и т и , щ о ї м подобаСтеп. РіпецькиЯ, С Русова, Вол. Саго д у х а і б у в перешкоджений
ють
м
о
є
серце
роскішним
у
п
о
роцтва"? ,
ється, б о вониж шляхетні. А почуть попровадити т е б е
в б о р о т ь б і з ним моїм дурним СПОВІДІ і щ о ДАВНО ТЯЖИТЬ НА єнням. . Ц е д у р н и ц я ; а л е щ о с ь
Це признака т о ї х о р о б л и в о ї
бідна л ю д и н а не сміє навіть і не в сиг, але. справді, в щасливі
„ й , Василь Стефаннк. доц.. 13,
паламарем. Я прийшов тепер МОЇЙ совісти."
шепоче` мені, щ о це також і думати п р о такі екстравагантні країни ясної п о б о ж н о с т е ; — Тнмошенко,
отаманії, яка проявлялась иаД
. Тищенко, С Черга„ Щ о це м о ж е б у т и ? "
всеодно
л и ш е сказати вам, щ о м о я наугріх. Я д о с і н е м о г л а рішитися, річи. Щ о має` почати з ними о т цей ч о л о в і к м а є д о с и т ь сили'сенко. доц. А Чернявський, ^ l l f a Х'кТУаїні, а яка є випливом н а ш о ї '
„ О , я `боюся!"
чи це є примари чи зваблені д е ка не йде д а л і . Ц е й замок прочи я м а ю сказ`ати про це на с п о - такий с о б і бідний с і л ь с ь к и й
малокультурности і м а л о ї наці„ Н е БІЙСЯ н і ч о г о , м о я д о н ю ! "
м о н и , б о всі вони п о х о д я ппм.
т ь з повал, проф. З. ШОВГЄВІВ^ ДО-Ь ІЩі
клятий Л я, контеса, не м о ж у
і
в
і
д
і
,
як
п
р
о
гріх,
чи
промовчапер`ед.яким
сповідаються о д н о г о місця."
'пальної карности.
СВЯЩЕНИК
ЄЛЕЙНО;
вам порадити н і ч о г о и н ь ш о г о , П Р О М О В И В
ф , , щ б н а я ин.
ти як дурницю. Яка ваша д у м л ю д е в г р у б и х свитах в щоден-і у х д а вигнати звідси всі при- „
Маючи'можність працювати
як опустити чим с к о р ш е цей за- „ Б о г ВИБАЧИТЬ."
ка п р о це духовний о т ч е ? "
них г р і х а х ! — в такій складніѓЦ,марн. постати замку, к е о д н о , ^ ^ Р е ' Д ^ Й
„ Ц ь о м у ` я в і р ю ; але я б о ю с я
показати свої з д і б н о с т и в краю мок і їхати д о міста, куди при- 16.000 л " fc.
NOVA UKRA1NA
справі
священик
бажав
с
о
б
і
,
мене
висмієте.
вчас війни, ті п р о р о к и просиО т е ц ь М а г о к н е зйав, щ о він
Pr.ha HI, Serікот.. ul. 4, ПГ.
щ о б якийсь міцнійший, ніж він,
ќти т о й . ч а с спокійненько п о мари НЕ підуть ЗА вами с л і д о м , щ оА ви
! " священик впав при ціммає сказати. В святих книгах
Окрема
книжка
коштує:
423
Е.
9th
St.,
New
York
CHjr
'
Югославії

ЗО
динарів, ууЧехослоБодгарП
Контеса поклала кінець сеГеній розсудив справу; він не
українських айбасадах, а після
(Дальше буде).
вакії

16 кор.Румунії
ч„ в Галичині
ка Во1- 30
левівну
— ЗО левів,
у
М-іг дост}ДІНТ.ис^.арі д о к о л о - повідомляв, шо президент Гардинѓ бу-'лині,
в Польщі бою беруться д о ' - —
Ті-'
і
КоИгеса^^ЛОсь^^^Ш^ЩтттгП
.
^
. б р р м ч д х ані^др.,зваб.тивих: д у - де говорив у. вівторок вечер, 31. липня. Італії — 8 лір.
працювали так
Крім бесіди пр. Гардянга, гарна кон-1 Комплект за мину ли йрік 40 чеських
г г^ймі,
яіі- ГОРДОЮ ГІДНІСТЮ: ‚аМушу
ПО- ПОСПІШНО
ДО ' І Й Б М Б " С Т ^ ^
хіві 'контес'и. П е р ш і ѓгримўеі.ти
цертовл - програма.
'
176,7 корон; окре.че число З' кч.
й б і б тМгії%'ярўШ. він г ' Bcryh 35 цнт.
Комітет. ' Сторінка оголошень — 200 кч.
" . . " б е р ^ `%%Г
шуфпщ І^^^М^ШЬт.

ОТДМДНЧИКИ НА УКРАЇНІ
І В АМЕРИЦІ,

ПРАЩДННЄ ПІЛСУДСЬКОГО
ЎВАРШАВІ.

4

правляти І давати й о м у с в о і і з в о л ь н о ї б о р о т ь б и . Б о яќ т о д і
вўазі вќи.
Іиарід не видів ї х п о м о ч і ні-раНімецький нарід уважав і вва-:ди, так о б і й д е т ь с я - б е з неї і т е ж а є ' д е з е р т и р а м и тих, які мали пер. Б о життє й д е ; а отаманможність вступити д о війска чики п р и х о д и л и все пізно з і
вчас війни, а ц е г о . н е зробили'. с в о є ю р а д о ю . . .

А

у

н

а

с т

а

к

і

х

о

ч

у

т

ь

б

у

Т

И

Й

НЕМА РАДИ;

КАР.Т

а

и

0

І

Д

Н

1

М

И

0 Н , Я ,

л

к

А

л

и

т

е є

и

,

,

к

е

а

в

н

1

:

ню ИОРК; Н. И.
СІЧОВІ ПОВІДОМЛЕЦНСД.
АТІ^ТТСЙЇДОМЛЖ

, Ч

І

н а

1

1

УКР.ГДЛЬ.І

Н

УЯВ?,'

г

J J

I

П

и

г

и

ВИДАННЯ МИХ. ГРУШІВСЬКОГО

ІНОЎДІ,

ЗА СТАРШИНУ
ДМ. Б. ХДМЕЛЬНИЦЬКОГО В НЮ ПОРЌУ: :,

г

ч

V

) (

З

Г

1

" S V O B O D A " ,', '`
ST, -ЃЕГЦГ CITY, N. J.

ЛЛ^И^И^^^ИВИВЙЯВЯ

і

н

тр,ПОЩАНИ ИЕИА^ИіНг-

Ш

:

ВОЕЗ

ш іиг ПІ ДІЛІТІНПІ
і^

G3

романвпятитомах

:;г

(

НАСІГ-

МАЄ

)(

ВСУНУТО

е

ш

К і

ч и в

с

е

б

е

НОВА УКРАЇНА'.

TTIV'HIM

;

1

п г

КИНЎЕШ

1

ШИХ.ю-

г г

НІЧОГ'О З`

:ITHKH .'OT

ГЬач
'аренко.

^ТАНЙ-НЙПГА

4

:

J

B^ESJGJ^I^-^FFGS
) л я н с к К

VVNA ВНГНЯТН ЧВІЛГН RRI

ш

м

4

ЖНКИ S3 РЕДНЬОГО ПАЛЬЦЯ СВО'Й ЛІВОЇ РУ- ДИВНІМ ВИСЛОВІ НАЗАД В КРІСЛО І ГОВОРИТЬСЯ ПРАВДА , ДЕСЬ ПРО
ТУМІТИ КИ НА СВОЇ ГРУДИ ПРОМОВИЛА З"
ЯЌЧШЛА
Ќ Н А ' , ІХ ЛЇЇЇК" В^ЮЇІ Ѓ Л И , ВІОІНУ ТАЕИНУ
п

Н

о

г

л

,

Р

НЕБУВАЛЕ! У НАС
ОМ 3 І Г І Ш ІНИШ

-

v

м

RREW

ч

е

н

к

0

п р о

ф

JGSS
е р

И

н

і Ч . 176.
С В О Б О Д А , ПОНЕДІЛОК,.ЗО-ГО Л.ИГІгтЯ,

Г

1923,

iL

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННѓІ

т іи-ернованих, с е б т о харчі і І в і л ь н в м місцевим
населентгем
'й ісч. д е н н р г о л ь о н у д л я старг ^ у р я д о м все б у л а з г о д а і взаїм- І
ШУИмУТіМій УщЩШ
шин, а 50" сот. д л я підетариіии і не-з'роІуМгНн#. Г к о л и В й , Bfi.
стрільців.`
Панове, в найблизчому.чячі ^
п я ш ю - Г і И Ш д а і м п
Се
розпорядженне ч с л . вла-Інас іидете; Н
Е збудьте иа кешу
У ^ ^ Ш ^ №
І
Д О : С Ї Ш І Г О КРАЮ.
стий б у л о справжнім
у д а р о м л е й ў німецьку оглмгннр, яма - —`итнся J
L .
Дня. 14 липня, 1023 вислано з кашелярГІ Ос^диаіша суму
л ю д н й , які ў д о ж и л и с о б і так красно перед вашими очи-1
К.тсшдтесь Ьт. хто з вас О
С для
1,514.15 і
слідуючі цЬи:
'
д о с і життє, приноровляючися ма розпростирається, так як` Б
"'Н 'Нчживі".і ` - - " '
до гіопередніх засобів.
м и нас н і к о л и - н е за%Де.нюТ 1-і
. А в головах Тх посадіте к
(У готіЯНою; 5 румів .
Зі збірки дня .квітів на Ptnav Школу і Університет . .
'1.243.94
Справа
будови
памятника д у ч и слідами в а ш о г о
звичаю,'
..В.-аа, ГАЇ. -л-гктриЗ того на Рідну Школу
Поіігукуіо
ДОМУ. (В пінічній Чехії, па полуднє
влучила на твердий камінь. Щ о І заступництво
міста,
замісць самотини, 32 лі-. Інтересні.им ц,
Український Упіверситет у Львові
24394
вих з б о ч а х г і р Єшкен, й о з л о
р
о
б
и
т
и
?
Ч
и
поступати
далі
з
вінців,
складає на ваші дсЧ5ро- іолоснтлся до: BASH. BILY.I. В
О
Л
На Інвалідів від українських громад
9.84Ч-.р ќ и л о с ь у хвилясій, б і л ь ш и м и ft j
„і:
13.00 Меншими горбами та чорним б у д о в о ю , чи може її трохи оЃт- дійні ціли. 500 кч. П р о е и м о от- Indljn He.vl, Ра.
На гголггичних вязнів
14.0? л і с о м мережаній о к о л и ц і , при кроїти? Повстали инші й ба- же приняти від нас с ю маленьНа еігроти у Львові
гато
дешевші
проекти,
а
навіть
і
ку
квоту.
Нарід,
який
в
н
о
д
і
б
j
ДЯКОУЧИТВЛЬ
пошм
зло
На Голо—ѓл'на Великий Україні} зало
зелеізничім ш л я х у Л і б е р е ц ь
Маю
добрий -голос, бариі
н'ий с п о с і б , як ви, гнанўе
ВСЛНКі І ІІАЛг П
О
І РІЖгГМХ
з.оо
На Стрільців в Чехо-СтоваччниІ
Т е п л і ц е , маленьке повітове мі була думка вибудувати
і ироваджу - хо),
урялжу і
тОвари- сіавлеішн. і концерні, і
(нісінкнй стовп 'із каміння, яко- мять своїх померших
ЦІНАХ.
. ..
5._6-j сточко, я к о г о імя д о в г о
На студентів у Львові
шів,
шанує
сам
себе
і
е
гі`дний
го
під
ту
пору
в
т
а
б
о
р
і
б
у
л
о
проваджу
н-іриеИо (мон
..
.
.`
`
'
`
'
.
`
.
`
.
'
5jx)
^ШаЛ
7t-.-.r^-wcti-n --мли, cs-t, 1На Музей у Львові (о. Лев Сембратнович)
ме на устах многих срІльців У
органі).
Посаду
можу
об
кращої
д
о
л
і
.
Ж
и
й
т
е
у
вірі,
щ
о
д
о
в
о
л
і
,
д'ати
т
а
б
л
и
ц
ю
і
кінець.
гііерів лісе,- Д
М
І на- 7, КІ.М.ОТ, 2 стодоли,
1.00. країнеької Г а л и ц ь к о ї А р м а ї
На Сіфсгпінсць в ч-нлядслфП, Па
С..
Котраб парохін поті№і'Л
Г знайдете".
2
аояа'в хаті І ааями, ма- 10. Для О: Кобнлянської
..лші
к.`і.іііі.і?ібо.оа Т а ' я к о г о ІМЯ мусить б у т и теж , Варилось - кипіло.' Збірки, в коротці таки І
...І'?.
чятеля ВВНЯНу писати на
Бригада переносилась
трап-.-,..
^, .
дебати, .міркування.. . і остаT гасоліноіяій інджаД, молоЗа
пересіѓлќу
V.V
від'суми
1,506.62
записане
й
на
сторінках
її
істо
2. коні, 2 корђви, ядііЉі. 350
куj
т о ч н о рішено': „ставимо.памят- спортами д о й о с и ф о в а , а чет.
рії.
Сс 'Німецьке Ятдлоітс. '
руі. Ніна ..И.ІЮО, готівкою $Є.ООО.
Ннк з г раніту. НехВй коіптує, Бринський все ще працювар. ,
Фармл 43 акри з худобою S-.800.
Тут,
у сім місточку у велігчез- ш о х о ч е ! "
Зовсім
безінтересовно
цілий
КОВАЛЬ, ПерсбУваі,
гбтіахою
нім,
ш
е
з
а
часів
світової
війни
і часошісях громад і осіб, зложили ше на і
Торонті. Оіп , виїхав до Америки ИН'і
Посипались збірки з усіх сто- рік працював
ахрн сад.
будник-., дім на
побудованім таборі, через два
ОДНЄІроіСУ. В дуже важнШ справі по
8)з(1ммат. Ціна
готівкою
й пі'в року жила
інтернована рін і чет. Бринський, бачучи те
бажанне: лишити
працю, яку,ипь'йоѓр "с-,р.,. юо іепер npmxaa.,
сказав:
гірська бригада ЎЃА-,
т о 1919.
На Рідну Школу (Дсиь Квітів)
„Я спокійно беруся д о р о б о начав, скінченою. І він її скінО: hun Захарко з Бейом, Н. Дж,, від партії переслов
. '
іІ`.Щ року, п о 7-ми місячних тяжких
боях, під в о р о ж и й напором пе- ти, б о знаю, іцсУнаші стільці з у зложили: о. І. Захарко, П. Борис. А. Коіут по 2.00; по 1.00: К.
Дня 18. травня 1922 р. вѓи
,
ресгуггнла границі У С Р . і на чу- міють пошанувад`іі память сво
Ваевська. 3. Апдрейчин, Н Бурдела. М. Ваган. і Кушнір. П.
L
їх
померших товаришів і гідне вставнв р і з ь б у багиуриста. чим і
жій "території зтожила. з б р о ю .
Латами, Ц. Кук, Н. Релтар, К. Гіль, В. Скнсляк. А. Бал-нськнА, А.
1.4
POjHii.!
Тут,
перед своїм в і д х о д о м ізі возвеличать їхню і свою па закінчив цілковито б у д о в у .
Пастушок. Стефан Щомак, Григорій Бсрезюк, А. Бсрій, Т. Задобре звудов.ипіМ-$3.в00. Трохи юііпR O Y A L
MAIL
Памятник криє в с о б і ч у д о в о
cborq місця, срашна і срілецтво иять. Вони мене не линѓуть
луреиький. 11. Вушко, І. Закзлужинн, І. Нпкофорнк. Т. Мдрии.
кн а решто як рент.
176,1
Часті відїздя
розмальовану артисомг іиалягірської бригади ЎТА.,
на віч самого."
І. Лябзн, А. Вишиваний, М. Петруняк, Н Сениќ. Ю. Мончак. II.
4 кімнат за S1.600.
Н№ ЌЮРКОМ І ГАМБУРГ
Р о б о т а йшла.
рем, чет. У Г А . Кобринським, на
ну память свого в сім місці не
Млриьо;'Іван Шпеґд.т 1.50; М. Швеѓда 1.25; Васіиь Павлўќович
велиќкі
„О" кора
Тіаі^.$ЗйОгКупіть.се. Іолосіться:
Назначено місце,
викопано грамоту, писану документальребуванші і своїм
померщнм
7 ш.: по 50 ц.: І. Стнвка, Е. ЯдловАкнП. К. Ядзпінська. T. Куд.
блях. Модерні під кождий оглядом
товпр.нш:і.м
на чатшшнм лі- яму гга основи, цілий т а б о р ќя- ним стилем іг. В і к т о р о м Андрі
рпк. С. Копрзнець, В.
М. Осташ, Ннк'олаП Мартинів;
нувся
д
о
р
о
б
о
т
и
.
'
євським,
який
у
той
час
жив
сом
покритім
г
о
р
б
і
,
при
піль
До
Европа
ЦІНИ
3
Европ.
по 25 инт.: І. .Мудрий, С Мудрий. М.'Король. М. Пасічник.
О д н о г о гарного дня розбргг теж v таборі в Німецькім Я б - І.гакл. 3-такл.
2-ѓа кл. ;)-такд
ній доріжці д о Л я д е н . на крагс
Від 3 і 39 сот. Січи в Клівленд, О., переслав и, М. Ґуль
ГАМБУРГ
кладовища з великої світової лись и о всьому т а б о р у і стар .тоннім.
Зложили. ‚Мнхлііто Гнпко 5.00-. Мил Лабяк. М. Левщіький. Мнх.
шини і стрільці і жінки іі діти
а
Грамота звучить: „ Р о к у б о НЗО.....Я0350
війпн
— поГудь, Ваи'оь Репужітеькнн. Мих. Федорчак, Міїх. Сорочаќ.
ж о г о 1921-го в місяці
жовтні J150
ставили гарний памятник.
—--.....$116 50
Аидрійіваночко, Володпмир Козюк, Антін Стангрщчук по І.ОО:
Як
під б у д о в у фараонськнх ми,
старшина і все товарисво ХАРКІВ $116.50
—.....$116.50
Пог.о здалека видно. БіліетьВўќартіїќ. Насидь Крупа. Іван П.-тків, Оома ВойціиьБригади Цілковито приватні кабТнй в 3-ІЙ клясі
ся на куяерявім фоні ч о р н о г о пірамід колись невольники за війскове Української
М, ЯіікоТоловецький, Розллія Петришннію 50нн-.: Семен ПоВАЖНЕ! Не траііП) часу купиѓн шифлісу й маинть прохожих д о се- роїлися і зносили квміннє й 6v- в Нім. Я б ло н н і м, поставили сеї' карти дл-вВзац.0Ї родиніЃ в Евроиі Носто,тќж 25 цит.
бе.'
Стоїть поважно зі скрптою дували величаві памятники, щ о памятник борцям за в о л ю У ва квота отвиравсь 1-го липня.
Оренда;.
від.громадян нер-слллл Авка Зборівськв
тіістгчі
років
пережили
й
г
о
л
о
країни.
,
таі'шою иомершпх СкитальцівГолосітьса до агентів-або
'Ѓлрріст В. Балдиім 2.00 (змврнканра): К Н. 135: по 60 инт.: Асять
грядучим^
поколінням
ста
Боронячи на схід від CRUV
Тії.
Suva
останків ЎТА,
щ о у вірі побаі^гафія ѓунджмк, М
І!:
чі.ть і щ е обітовану з е м л ю — з ву фарао'нів, `як муравлі, щ о ріки свою з е м л ю зі з б р о є ю в
ДЩіра, II. Хомят`. "о 25 цнт.: К. Дмнг-нтшии, Ріоаефа і удз, Ап
дв^;'миль
зносять мереў` ив
руках,
п
о
семимісячних,
кріва
дня
на
день
ж'или
і'з
нею
помернаКтіаак, І. Захар-тич, Д. Би-ишак. М.-рія Королігант, Г. Нлравника

несли
й
великі
і
і Надлиться` їй мешВИХ'
б
о
я
х
з
Л
я
х
а
м
и
,
віковічним
лгг, — а їхні вірні й щирі другіїНа лнях отримали
джога, Г ;імігтрніш.іі, Н Нзджога, О. Гзмуляк. Д. Домареиьга стори. шігть румТв
сьмо з Відня коси,
товариші із сеюж вірою в чу- малі, здорові і с л а б і — каміи- в о р о г о м нашим, щ о за д о п о м о кнй, В. Вавро. В. Дмитришии: Д. ЗадорожииЯ 15 цнт.
найліпшої клепай.
Франції, с и л о ю нас пезмір1 купальня. -ЇЗЛЮ гоИвк-, а
жу з е м л ю поховали, а ѓгри за- нє щ о б ч п м н е б у л ь прцчинити- гою
Загальна сума десі проголошена
,
1,1
по
перемагав, ми б у л и принеггаденнх маленьких
могилках, ся д о вікоггамноі будівлі.
І дуже вигідні сплати,
1 будівля йшла.
воленї в місяці трав'ні 1919 рогранітний гріб
гріб-памятнггк
і Ндо Иорку і
До дня 12. липня, 1923. загальна сума з Дня Квітів
1.2
взжаіь пойерд фунта, ціна з пересійЧет.
Бринський
відїхав д о ку Батьківцину покинути
поставили. На г о р б і їх с х о р о кою Г.ОО.
'Псрсіснь до коси 50 цнт.
На інвалідів досі проголошено
70.75
Тим,
щ о ранені на б о е в ш ц а х Стальовий молоток 60 ц. Бабка CO її.
иили, щ о б и з вітром говорили, каменоломів і на місці викув
Реймі. Па., о. Н Струтииський від парохії` переслав збірку
знесилені г о л о д о м і х о л о д о м Брусок. 25 ц. Замовлення посилайте
з
сонцем
ясннм
про
д
о
л
ю
в
о
л
ю
,
усе
зтвердого
граніту
і
ще
в церкви
14.09
та вірні батьківським
запові враз з грішми на адресу:
сѓѓили,
п
р
о
д
о
л
ю
в
о
л
ю
своєї
ки
Бригаду
перенесено
Ооурн, Н. П.. Від Запорожська Січ переслав п. Максим
бора в П о г о з е ф о в і , памятник.там і народовів т у з і за рідної^
Вітчиии.
Деиега
23.00
з е м л и ц е ю тут злќічили своє
Недавно щ е гамірний, живші стояв готовий.
Зложили: Василь Єднак 5.00; Григорій Оришин 4.00; Іван
— Стояла гранітова б у д і в л я мучениче життя, покладено па
табор

завмирає.
Щ
о
р
о
к
у
у
Саврон, 1-іько Цибуляќ іФилііп Софійський по 2.00
як капличка гуцулщська, я- мятннк сей.
буває з й о г о п о кїльканайцятг,
` S. KOWBASltTOK,
решта дрібшгми датками
ка
в
місц'і
дверий,
мала
вигла-j
Будованож
його
заходом,
браків
і гине помалу, й заРач.стер. Н П., Теод. Швепь з продажі „Жалібної Книги" 2.00
A,
всього
Се e клич кождого свідомого Українця
тирається с л і д недавно тут про- джену табличну із з о л о т и м и коштом і працею
буквами, виписаними незябут-j т е ш н ь о г о товариства війскові.
жпваючої
бригади
і
'прийде
,,,„.
Разом і
1
час, у якім зникне останній ба німи словамп
На сироти у .'Іьвові досі пррсблоШено
' . . 4S50
Український Руфінг Коіпрактор
рак — свідок життя; з е м л ю Ні
С.ава не поляжи
І Спорудив і р і з ь б и в п о думц
Райів, Па.. Зібрано в церкві в Рамій, Па.. переслав n Н.
дахові роботи по дуже
Не `поляжи '- а'роскаже
! власній четар М и х а й л о Б'ріш виконує
мець заоре, засіє жито, заса
Струтииський
14.09
ціні на цілий Ню Джерзи
Що
діялось в світі.
ський у четвертіѓй рік п р о г о л о
дигь к а р то п лю
і затретьа
Ст-Йт. За добру роботу дає кождому
Чия правда, чия кривда
) ІНЄННЯ НЄЗЗЛЄЖНОСТИ
держави контрактову гаранцію. Заразом е спепомалу
все
в
людський
памятн
f
Разом
чиї
ми
діти...
j,Української,
нашогож
перебе
ніялістом до встаалювашія дзвонів.
Н і х т о ' й не згадає п р о тих. щ і
Для Ольги Кобнлянської'
`
^#реаќгсвій офіс иа
Бізнес оснований 1910 року. ГолосиПо
о б о х сторонах наче
на чужині — третий."
в розгарі при б у д о в і рідної ха
і каси Обеднання
40.00
ГЬЯИЩЕТ
ШШИ.
N . W YOBK
тись устно або пнсьисііно до:
ти-держави,
кйнені д о л е ю
вірќи, а на них вирізьблені д а а { П о с ' слідували підписи.
їмо Порк, Н. П., від громадян переслала Марія Скубова 10.00
Є
між 13414 уожммв
л
ю
д
с
ь
к
о
ю
з
л
о
б
о
ю
ин
чужину
хрести

з
а
х
о
р
о
б
р
і
с
т
ь
"
,
я
к
и
х
,

іложнли: Марія Скубовз 3.00; по 2.00: Аниа ІДуТаківна.
TeL
Waverly
— т у т далі кували д о л ю своє покійники не д о ж и л и носити
`. т о ' т ь намяТннк; під ним ді
Мелянія Тятарчпп і Аниа Ќўликова; Анна Сивець
ПОЗІР!
У К Р А Ї Н Ц ѓ І , ПОЗІР!
Батьківщини. .
на грудях. Хрести лишились ' д у с ь старенькнй
А гранітний памятник вічно тільки проектом
і не в д е к с - ' тнхнй вітер відтііуггйх степів Бюро Детективів Лазарека під контролею стейту Иіо Иорк.
стоятиме на горбі і с в о є ю ве- рўвали ними живі груди помер
Разоя
оО.
л н ч ч ю пригадуватиме всім дог- ѓних, а вже після'см'ерти укра
Крлн Вас хто обікрав, ошукав, скрип. 1 днем 14 липне, 1923.
оста.- в касі
фона
крути, щ о тут жили і працює:?- шують чола ї х н ь о г о памятника. І
, щ о за ним відніються. їх див; коли маєте домашні иепорозуХРОНІЧНИХ НЕДУГ
качів на КубЃ:
`
ли одні з останків часин У Г А , Ше
вище
камінний
б і л ь ш и й ' с Цілий. Се колишні полоне- міння, то зголосіться-до
З поеренього місяюі
58.25
що
на Дорозі д о з д о б у т т я ща- хрест, а над ним з о л о т е „1921" "і російські, жертви
великої
City
а далі могилки вірних 29 ЕліІ 7А
стя Батьківщини впали
Ню Порк, Н, О., Василь Заглевич
10.00
Капличку сю накриваає зверх`.' війни
'у'країнського детектива, котрий полачужині — - на скитаю.
Нюарк. Н. Дж.. Іван Сойка
5.00
тяжка гранітна копула, вирізь- синів Землі В е л и к о г о Романа
годжуя справи по иілих Злучених
Клонітесь їм, хто звас ОСИ
,
бтеггим калиновим вінком о п о - к о р о л я Данила. Між першим
'
Державах
і
Канаді.
.
А в головлх їх посадіте квіт
ясана.зпід якого з о д н о г о б о к у стрінеш знад Дніпра, знад Бог
Разом
73.
Потрічно сейчас 6 іятелігентннх лю
внстає пірнач, з д р у г о г о була- й Донця, а другі знад Дністра дніі^то праці в мо'їм бю'рі.
Просимо псгх колекторів, яким післлно листи Дня Квітів Рідній- Пік
сплять
Прийдіть вн всі, щ о змогу ва - - немов лучать минуле з' су- і Прута. Одні` і другі
, щоб їх негайно прислали до Обеднання Украніськнх Органкицій- д
шепчуть
маєте й голови свої відкрийте часниіг в науку будучим. У біч- спокійно і з вітром
неї збірки.
Чигайте україггські книжки І
і`СКЛОНІТЬ
над дрібненькц- гжх, наче хрести вмуровані, а благальні т о н и : „Згадайте нас!
мп вк.іякніть могилками і ста- під ними з одиої сторони пере Наші кости %гадайте!! Ми жи- газети, б о чаєте чнтаняе веде
ОБЄДИАНТЗЄ УХРАТНСЬКИХ ОРҐАНІЗАЦІГТ В АМЕРИЦІ.
просвіти, а просвіта — се
І` - М
Ж
-И 4,h А - - . . Irving Pt_ce
ньте під граніт!
від ч о л о в о г о напису в чеській „ Р''
зложим'о їх у рід- до
"глЯ.
' Годлип від 9. г-дно до 8. ве-ер..
І Се не фараоиська
піраміда, і німецькій мові та' примітка.
вольній', нашій У к р а ї н і . . .
о
л-у4.
аодо-т.
невільниками збудована, —- а „Українці
свим
п о з у с т а . т и м ' сила` б у л о їх там донести. . .
Пишіть п о цінник югнжок
до
Я
воєиггий -гріб — л ю б о е ю д о по- братжім", і „Украінер ігрен з ^ - і
У Д" В о л і -- ми впали
"i.trv
Та вії живіть! Наш Заповіт
мерших
братів
двнгнений. гчікгелвссенеи
Камераден."
зтодоснтьоі до офісу, ѓото-,
сповніть'!!
Оповніть
с
в
о
ю
ЗемД і д у с ь стареігь- Задігя стіна зовсім проста, а на
а`
ІФчџ
' з своєю жпніоіа сн-їгянутні Приттдіть!...
D
і в Ній, v своій
Державќ
кнґі, Кобзар, сидѓіть гга сходах ній видніються назвнска ЗІ п о лго
ВЯЯиОИояЯ-В
ВЄЄ
- ВАСИЛЬ 1 МАРІЯ- МУЗИКА т
.Памятник,
якраз скінчив д у м у меріпих товаришів Бригади, - з б у д у й т е Болі Храм, і у воро
храму
сховайте
Украінсьві цогреоннки
`
слухає відгомону д и в ` Памятник огорожений грубим тах с ь о г о
них
о п е р т и й нас!!!"
М№У
^TTOPWRN
ИІГПУТ-АІОКЛО 7000 Ф
А
- звуків кобзи й дивиого'шу чаруваннгім ланцом,
Стоїть памятник
і голоси
му-дерев ц-ї докінчення пісні:
на сильних, витесаних
гранітТражіМЇ,
них стовпах. Памятник
6 ме- тиме всім прогульковцям, та
гНн.ТКфдки;В наділе від 9-оі до 1-чм ТУЯАЯУЮПЬ Ад-мнм
1ДД88І,2.4
трів високий, око'ло 4. м. дов- мошнім рухливим Німцям, сотки
лѓт,
щ
о
в
сім
місці
була ча
гггй і 2 ' ' м. широкий-. Самий
Ьеа гнжнийі в`-^.ітд-і-г -гтороні І
Прийдіть і с л у х а й т е ! : . . Сум- с о б о ю представляє тяжку б у - етнна Ў Т А . , сеї самої, щ о сво
d w r y . ;Єхиггм.г FtrtTnn `Л.),R.7.--H 2і4^,N
' PT.' York, N-. Y.
Чіікаго абчг окол`иці м'ештае- І
ио
ше.тестнть чатииве ч о р н о г о дову, яка на гарнім чорнім т л і імн
смігін-втст
краго.
а
: зі
Џ сѓірого
Ь Т Ш
С Лічить,
кісткам'и пів світа встелила
е, УЖФЬУМЇ-ЖГУТЗИКИ І
уйісу н шепче з тиха:
як вну-І
ліса р о б и т ь незвичайно гарне
і ваошадггь гроші.
Памятник
своєю
постанОго
вражіггнє.
„Спіть хлопці, спіть!
всякі в.тсгз-иП: дав Яедужим 6es'
И в Т W. CHTCAGO AVE.
Про_до.тю.волю тгпсо оі`гть, -оЬгь^нЧм-.іазе: В листопаді 1921 в і д б у л о с ь v- макитнме к о ж д о г о р о к у сотки`
Про
долю-волю гМТчніиі рочисте й о г о відслоненнс. іМай- тисячі л ю д и й і говоритиме сво' Теь
at
т и х о ю м о в о ю , написом
ор У Г А . Володгчміф. Котович, ею
ЧИЖ
МОЖУТЬ
як голова комѓѓету б у д о в и па- „ Ч и н правда, чия кривда і чиї
Пмятннк у Нїмегіькім Я б Л о н ми
д
і
т
и
.
.
.
"
привитав
мав свою, довшу історію,
покійників,
які. на І тоді, к о л н в о р о г и нищити
(
,Думка б у д о в и й о г о ` зродиласиі шляху змагань за державну са- б у д у д т в усі змагання, т о д і коли
і
Укратнпі!
книжку
щ е у „ б р н г а д и й ц і в " тодц. коли мосіннісгь України, не діждав- тисячами замѓигати будўіть, у
„При бЧгпй дороаГІ Це
з
‚воиги-жили- як зоргащаоваяа о-`
паМятника у
Бать'тюрми' саджати, коли уста за-1 часів війни поюв--: паїЃ
ми
-дінтиця,
як
б(жгадаЬТА.
ПОЯЃ
меЖц 17-ою `а 13-ою улииею
Ювщинк, впали, сказав щ о , па- І^тлймтзвуватн б у д у т і . . щ о б не`Ї}Т."Вадімгн. свою державу і як П добути
с
т
а
л
и
ріжні
проекти'
с
ь
о
г
о
павнказуеться,
українські
'
" ^ Г Ш Л Ї
М^тник сей т і л ь ю г ддй тих, щ-а' в і д к а з а л и слів, яќг пригадувасили та ям
Мятнггка,- з яких пркияте- п р о iute недавну славу, то д і сей' селтптн е
ГоДігйіі
шЬ-e-iiro'
сг^оіинначвже свс4
д,лнй
о!
К О Жофіммгі
ДА УК
Р А Ш С Ьвід
К А9-ОЇ
вони аберегли
стару культуру
єк.т,.різбари, чегтврв У Г А '
М і
камінь' г о л о с и т и м е 3 сет нави-гв н-рода. Всеутсраїнське порорамо Д
О 8-ОЇ печер,
Вйт-у и е рнімий
шу
В И Д А Н Н Є „ ЧЕРВ O H O t КА Л И ѓ Ш ' '
Бринськогр. Чехар Врииоьхггйѓ
ІРО^ІІНА"ІЃ AMEPWJJ
товй, її — славу щ е ггедавноьі тумГвия добудеться легкр. кояи за пілч е р г у д а я живих покеяіиь.
. б у в , т о д і в таборі и^ернов..ших
УЛЬВОВІ
`
нашої Армії, яка у вік житиме валііну нашої державности візьметься
повинна передллзчувати
йўде
свідком
ДоЄроЄуг
хаіОрріЎЄЄБнчи^
стаяу.
. у т а ф Ліберді
в устах, в у м а ж у сѓерці ц і л о г о
змаганьУ Р А г і НАТЯТІ
П пѓіст іаілД: Поворот до рідного
Тодішній командант бріггади всеукраїнських змагань д о С,во- в е л и к о г о н а ш о г о народу.
І нехай ВОГМУГ і з лютѓі: сќажа`
є,
нехай
пінўиться
зі
з
л
о
с
т
и
,
'мановнчВіктор,
вистарався
йоІЛЛСТРНТЖКУРТЗ
а
^ c r t - Hejflj _
'
'
^ в і вінггередав с е № г ф М я ^ п с ї і
нехай кладе х р е с т над нашими потоком; Юрко; Грім в ясного неба:
му о дахзеіл верСйтнгдо брнтадп
п^_,,
Пе-гатТ В
О
державними змаганнями — віѓн Мл--КМГ НМ _перш-.Є-от-йВь;
в Нім. Яолонтпм і він уже з К
Н
Ін е .црла-юить: тихѓЎа, німої птсні с-віаіст-і; Мддяря в ді; Смерть і иоцеіелѓт)..мм ИЙІ.-ровпочав сяюЧсл.
п а д е ^ к Янеа
промов

КАРІ№

ПНідеѓ'

ЇІШЇПГТГА ДШПИЬЛІНТ
( ГДЛИЦЬКМ
И
І СТИПЬЦНМ

ПОМ
Ч
І

,

:

Ю і ШВЧ
Р
ІИНАМ
С
ІИИ,
' ГРИГСЧ^ГМЕЦКА,
^ ROM 94, NEWY
R
-K CUY
Ь
-АРМН
КУ
РН
ИК
N
IH
E
-И,
Т
А
ІN
К
А
,PIA

AR
LEX
. .-W
OOS
,
634 C
O
BRO
OT
N
X,PR.KN. SO
Y.UTH,

3

t

" 10.000.8

господині

t

0

10

ЗВИЧАЙ

Ж
Н
Т
Н
-

v

S v o l

Р
А
З
И
М

$8
і,вО

Фармл'$З


О
. ОВ.
$1.500.
ІОЗ-НNEWST. Y
ME-O
K.RKPI.. CE.ITY
STB. 31.

C i t y t

a

N

Ір
гЙНЬКО
НаЯ
дТН
В
И
Н
К
Іа.Ч
Є
Н
Н
Є
М
СЬКОГО ПаМ
И
К
М
А
Ю
Ч
И

614,154

Ч
Н
В
.

WASYL KOWAL

ш

M

u

I

o

c

b

A

v

e

Т о г о п

0

0

п

1

С

д

п

HAJJJB

БТНГАЛЬО
ТО38 М
А
Я
Ч
ST.,
R
A
H
W
A
Y
,
N.
PE
IRRE 4 MH
IER. X

М
Е
Ж
И
Н
О
В
И
Х
Ч
У
Д
О
В
И
Х
ОШО, ORCA, ORDUNA, ORB ЃТА

г

ШПИЛИК.

ВО6ИНО
Н
К

0.Є
гННХ

1 0 2 5 0

$1М5Л)

ЛккоТ
. ЧІЙ-

КОІН
.

R-Л
O-_Y
L.E
J-J. NEW Y
.C
K
1.
I 8ГО
У
,M
O
R
KPC
T
IY

будову MV

ЧІЙ

Я

КОСИ!

Д
О
_
_
т
а
-

IL
A
I,NNEWBAY
ZO
AR
R
., N. Y.
168 Е. 4TBUK
STR
RA
EN
E
K
СВЙ
І — — до
євогоі

24 AE
-NUE. COR, ISOJ,St-,
NEW Y
R
-KV N. Y.

МИХАЙЛО ТУРЧИН

Н
И
З
Ь
К
Й
І ВСЯКІ

од-ІОННІЇ

г

46 YALE AVE., H2IL
LSIDE, N. J. I
09-T.

м

10

"ЙЃ СГПАДЯЛІСТ '-А

В'С
Т
.УХУЄТЬСТ

в

ЎТІ-

CXW
T
.HTIHIB.

Г И Л К І 1

WL
IS
LB
A
IM
E
K
,
-ET
-,, LA
NEWZAR
Y
O
R
K

л

МУЩИН І ЖЕИЩИН

DrZ.lNS

ПО Е. 16 ST.. NEW YORK

л и

и

ИЄИ
. І,І-ЃЦ^)ЦНО

МАЛІ ФАРМИ $25

у

і

В І

І

Ц

О

й

w

МАЛІ ФАРШЃ $25

11:1

О90АНА;CR
D
, 3,Г..

Ш Л Я Х

С
Т
П
ІА
У
К
-І)АН
Т5Чо
І-М

!3, 4
Аі Р
Ш
У
С
П
Л

ПОС
ІЯ
Н
А
Д
И
-ЯН
С
ІНЮ

К
М
ІХ
Н
А
ТБУ
НД
АЕBW
U
A
IАЧ
ПУ
А-Т
510 М
ІЯЧ
НО

Т
Л
ІЬКИ
,„ГП
БРИХ.
Д
Ж
Т
ІН
И
Й

К
О
Л
И
, ЦЕ
Ж
- ВИ.ЕКЯЕТ
Н
-

CH.. N

:

Ти і

1

L

H
5R
I,.RLEYJT04TLP^

Sertty-4AII

ПА О шУкШ
И
.і2

."-THJ(tlBfflLC-IR?.

нМ
іг

ї Ћ. и, ГшПСЃНЎепђ

Ѓ
'ОСТИЙ, ;`

п

Л

Т

ДЛЯ М
Б
Л
О
Ж
Д
ІИ

„ПРИ БИТІЙ ДОРОЗІ"
1Т^ОЧИТИ
. гтеН
О
В
У

О
Я
Е
Н
И
В
Н
Н
ЕУ
Я
С
Н
О

Ч
О
М
ГУ Н
Ь
О
М
УО
Щ
О
С
П
ІА
ЗО
Ю
А
Ш
О
Ї
Ц
И
Г
О
ЮН

ВЛ
ІЬНЙ
І
Г
О
Л
ВЧ
ІЯВГО СПОЧ
П
-ІКУ. ОВИШ
М
И
М
„ВЕЛИКН
T
-L
Н
АШО

, ДЄЛ--2ЬІ'АУІ?ГНЖ

Т-І ЦХІ-ІДОН-4438

М
Я
Т
Н
ИК
А,
З
ГАД
А
В
Ш
И
ШИ

,

-4253

КУПУЙТЕ НОВУ КНИЖКУ

1

1

-----ѓ--Я--АЯГІЇ-рТ--

а

Т

.іѓ,

:

І

Ш

Ї

УКРАЇНОЬКІ ННИНЃКИ ГДШСТИТБЧ
ОЄ
р^уЛН
пр
г'біЛНЗНГЙ
І

ГИЙЖІИГ' ^"^^"^ІМІ-ИМАЛММ v
ЛІШК-Ї№^
JHHLOMURL. . ЖШК+Џ№

EII-снквТ

І^БАН^

проєкт, а інж. сот. Яремкевнч
гшііівіг:
сеї Г
ќрови,
якої славу не
сей
поо е т а т е ш е і - уряд
і я в заперебрав
уряд.- В і йсей
запевнив,
ЩГ
КР на кобен.Фя,
зімвв
памятник
та х о р .
floRouj
Я р о с л а в иа- ш д с і м м в ^ о п і - к - - - й д а л е к о
від ч; C4S-ry^c---eai ігри роботі; Шпигуні;
кввн-г Гіркі дуііаи, Матвіевив- метод:
то б у д е , я к ісхотжчнр цінвіс.ть. і1 лн?Т'Зет.іді.
в-ггні'Вечір; Тюкутуюча душа; Г--ви`- — і; У- На конеѓ-Ь торжество п р о м о .
Сл-гва не поляже.
КФШТО:
... .
;^Відворот російськоЃ
в и ѓще
ЯбКравс. JIK 'посадрис і почалась роботяи`Та №
іритѓЃ В
Дотеперішні
;
В КОЖ ч ДЃИ
УКРАІНС ЬКіРі
m
^
^
L
^
^
Плачені годні 'на- ґреѓбг їЗагііих щУмепНЯ КНЙЖКА КОШТУЄ
П
П О В И Н Н А НАХОДИуряду на рівні
ўсѓмиўсл,
,1LХАП
ЦНТ.
"
V ^ ^ N G M
з ч с л . у р я д у на рівні
усі
'ЗЧО-ЙОІЛА^
б о - д о ю Бригади УГА,,
між цит

Г

Ѓ
Н
Ь
К
й
Р
О

р,

я

П
О
С
А
Н
И
К МЮТА^Нмі.
О
Н
Н
О
Г
О
АД
., Л
Н
И
К
О
В
Н.М
ИЃТА
;, ЃЃМОРИВ вій,ГтЬ-е.ЬГсьо- дн-ґІг
З ЗДФ; М
ЩИХ,ЕНЗ
Л
Ю
Б
И
Х
ТЧВ.ишіавк
І
ІЕЯВПТТІ
З
(

в

т

п о

а

з

почтою УСЬОГОРАЗО83М

В'З GR
O
.D SLRL
. , JERSEY CITY, N. J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful