. іЏт-АІМСЉКИЯ ДГШВНИ^

^.

OVart 0 Н

і-.'^л л'іўніЏ` -у-^ . ..
ІіННИвН
ІіД
ін..Т
Мл
в^

'ММЙ

,
ЗАнЧУМС+СИ^НМН^
: ^-Л
QOfpe

iW^lft.

-

;

ИММШР
ІІ

ІРН цтмТй-

О^ТШАЗЛЗи1.^

Р99.

Д ж е р з и Сгтті, Н. Діть, ПотЧедгЛоть VT. серпня, 1923.

ПІДТЗШКАТЮБТТ^ З А
U B K A I ' O , Илиноис.

АТЛЕгІТЙК СИТІ, Ню

серітии.

ДЖерзі.ЗД.

ння.

Ітф.гидеігг

;

І ВЕЗ Ч А С О П И С У .
С Т У Д Б І т ї Е Є Т В О ВБЗ

іїіГатВ.

^ -ЗсчтізннЦі. Бостон

енд

Мейн га б о ф с л о , Роячеетер

Ч:НА заснування

юнацького

новили пройти відповідну нла-

жури:

ду.

Кулидж з р о б и в новий крок д о навязания наново зірв'аних ну, н`внх пєреговрртй. В тій ціли завізвав вій гуЧ!-еріигтефЬ сИЖту

чу.'З.гнтлвту своїм

‚іЦечуваНого підйому к у л ь `

Ь
О
.ООі
яких

рсішії межиОілв^ГятгЄЛв^^^
рами.
'
:

. . . . . .

...У-

,

.......

ВУГЛЕВВГО

С
ЕТтТ
В

АЙ
ВІі УТ
ІТ
А
ІУНА

ЦР
рД
ГК
ХЧВ
КУВ.І

СТРАЙКУ

Ш І Е Н Т И К С И J i m Ню Д ж е р з і , 24. серпня. — Ііредставни-

У
ѓ

.лП,

к
и маннерської юнії, ш о приїхали сюди н а ігереговорн з пред-

ганІзаЦНі

звернулось

'"аМеігѓу, щ о б и д о з в о л и л о при
іхати

піЧщегдзіх. гЦдділір .можца с р о -

(

нашим

як;

й т ь бхггато лиха в громадське
студентство жігттн, спонукує багатоДтсіб До
^крадіжі, д е м о р а л і з у - м о л о д ь
"
здобУтн
Н тій справі_ уповажттнда
щсі зараз

3

б

а

м

с

н

с

З

М

0

книжки,

Г

и

-

повнонажепі

пального Товариства
що

ній справі.

теперішний -Уряд далі піддержує предложенне гарантій за

заплаченії-,

воєнного відшкддхів^Мќ., 'зр'облене урядом

своѓми Приходами за заплату репараційних довѓів, однак в ні
яісѓм разі не захоче вона зречися х о ч б и частини своєї сове-

МІНІСТРАМ-

с.іідуі

мерііу'.інсь

го.тосио х'хвалила

Новий уряд Болгарії

до

поста

гіілііертн j f

БАНКРОТСТВО НМ
І ЕЦЬКИХ КУПЕЛЕВИХ МС
ІДЕВОСТИИ

валу громадим навіть разом -U

Б Е Р Л І Н , 24. серпня. — Постійне Обнижуванне ісурсу німецьќбї марки та иогіршеіінє життя в ггілій Німеччині прнчннило повний занепад всіх ііі%гецькнх купелеви'х місцевостнй.
Навіть

П

СВІНЄ`мІпде, відоме

мігранти

(

л

J

U

д

и

в

1

р

п

л

W l

т о г о краю на о с н о в і L ^ J ,

припадаючої

к а

р, .мсртн.

Тимімі-і

квоти.

мерикатгдькнй

заявився теж проти симпатичного страйку майнерів

прожиття

мягжо'го

с о б у спровадити

Уряд юнїї стоїть на становищи, щ о майнерн мпгнюго в у г л я
поќїѓнні вНкоігуватн своє зобокязаине д о праці,

поки їх кон-

тракт tie і % й л е 'з ЬіЊ ЗІ 1 І т і р т а І9.Ц

"'"

по

нз острові.

Через те нема

вугля на' случ`ай страйку майнерів т в е р д о г о в у г л я .

Догу.

конзуль

дати візум щ о й н о

м яѓкого вугля в Індіяні,

лосовоння згідно

г с

місце

на Помори`,

попоулярне колись хочби тому, щ о й о г о л ю б и в ТОДІІІІНИЙ НІ-

мецьКи`Й кайзер,

може І

rHWItlCTHX' y.

БУНТ М № ЖОВНІРІВ

Симн

днями

Ірільничу

наших, у т і к а -

' в

а

!.

І

Л

И

І

И

0 C T a K ) 4 l ,

т

)

(

ч

н

і

v

- ;

W C ) B C b K

д

р а

фармерД

Москві і

нредставннкін

`організацій. .

с ь к и х

м

виїздить

ви отаву

жалди!КО л^(Щ(ЏиЩ

J Секретар
р

П Є

п

с

р

імінц і ..в'ндтніші'
.почаліі-

И

С Г О В О

е

oi.

д

с

і

під большцвігцькіім.
ЧІВ Кубі
ДО ЗлуЧЄННХ . Д е р ж а в СКОр-,„іл
па

ГОМПЕРС ВСЕ ТАКИ НЕ ВИКЛЮЧАЄ МОЖЛИВІСТЬ

Снровадити д о Канади мож-

днпльома-

рм ‚щоби

с

т

_ „

и

Чому

а

к р

справу

ристь

збунто-

Збунтовані жовніри вбили о д н о г о офіцира, а в битві межи
Серед публики.

я о зібралася громадно, шоби відпроваджувати

відпливаючих

вояків, повстав переполох, як збунтовані жовніри почали втікати з рядів в місто, стрілятиючи п о д о р о з і на с л і п о на B
d сто-

рони. Військова команда вислала про`ти них другі відділи, які
и. Юр
п о л о в и л и всіх збунтованих та відставили н а з а д д о казарні.

В
Й
ІНў

Урядовий кбмугіікат, розповілаєчіг про сей бунт, зазначуе.
що

впплвом.
І
п

і ка)жуть. щ о вонп ї.тўп.

Маляті

р а б е л ь , щ о б и їхати д о Африки воювати проти Маврів.

так исремііКі

Гтлкіиі`"чі.і-.м
ше ніж по році їх пробуваищ
M#MMDMJFFI^ ""

"

М А Д Р И Д , 24. серпня. — еспанськім проті

офіцирами та жовнірами п о г и б л о 4 жовнірів.

T

Т`ОСТт^І"-

році ї х ,
^

з виборчою

зовсім зГ.аііКротувало.

валося .1,200 еспанськнх вояків, як їм прнказаио всідати на ко-

оркинацією д о Соііму та (..єн::

грантам..які живуть на К у б і . а.-!АГ1ТАІВЯ -НЗРБЗ

Т Е Р Е Г О Т , Індіяиа, 24. серпня. — У р я д Н-Ого округа майнерської юнії, який обнимае ќопал ні

купЄлеве

Л

і

конзу.Г'Д.

нути р о б о т у .

Куна

:

Після сьої пропозиції Німеччина готова гарантувати всіми

Рада о х о ч е гї одггб-

."'повідь:
вггв-на с у д 11 членів
Після - імігранійного з а к о н и ' " ^ ^
```'Т
заборонита'гірол.тжу.альСправи
м о ж у т ь приїхати
іміґрантн д о Стамбу.таствкого.
.„„
, стђжаловуточи Д . о г о л ю в цілѓѓі- ѓміні.
С И Т І , Н ю Д ж е р з і , 24; серпня.----- Джан`-Луис.
' їх за ДОВЃИЙ ряд злочинів, я к ' п і ш л а д о акцизного
уряду та
у ч е н и х Держав на основі ві хабарництво ‚підбурюванне
о !і д о с т а р о с т в а і пЩѓлукавіигі там
ютова иайнсрської юнії, та другі і'Гурядннки ие годяться па
урюванне ддо
американського
заворушень
та-абийства.
Н
а
!
п
о
референтах
леякнн
час,
буте. аби майнерн м я г к о г о нуѓля починали
страйк в д о п о м о г у
К о н з у л ь може дати візум л и ш случаі`і з а с у л у . яюгіі не у л я г а е ' л а скерована назад д о ѓмінної
майнерам т в е р д о г о в у г л я на случай, якби юнії не вдалося витим
о
с
о
б
а
м
,
які
виїздять
як
і
-'СУМНІВОВІЇ,
обжадовапим
г
р
о
'
р
а
д
и
,
щобѓѓ
рада,
перевела
г
оновоѓю контракт у л о 1. вересня і-маиігари мусіди.поки-

йорон
і
оішмі№ та ` г ^

комітету Націо

Німецьких' Т о р г о в е л ь н и х Палат, заявив,

дня 7. червня.

мігюї ради, шОби ДГІОМОГ.ДІІ в

БУВтіОНМ г Ю Л Г А Р С Ь т Ч Н М

На Іде' олещжаНо

г(іргГмТгр) Іітрр-

iHMeuCkiSitTtenri^

земан, промовляючи на з б о р а х виконавчого

м

К А Р А ОМЕРтТН т ` Р О З И Т Ь

імігрантам

Влучених Держав.

Т:ЩЩ ЩТТТЙ стщу ТТЩ
АГЛЕНТИК шѓколі вугля '

0

"

т

Депар-Д''-

з ь б о ю д о Стейтовоічт

страйк вуглевих робітників.

Приготоваиия у ж е п'осупили на

п.^Юрковської,

Б Е Р Л І Н , 24. серпня. —

ренпости, а тим б і л ь ш е відпустити х о ч б и одну свою провпшію
маються
на ринкові, її о б м е ж у - двох л ю д е й , яким Доручікта в
втьси
робити всі за- чужИІ 'Державі, навіть на короткий п а с
- "До р о з г л я д а є ц імені громади
ПІтреземан не згалва ні словом справи пасивного о п о р у
громади
з п р о - книжки по вітринах
магази х о д и . щ о б и бажання
проти ф р а н ц у з ь к о ю наїзду на Рурщииу
привести р дійсність.
Отож у

Ор-І

сти сі переговори ВЗЯЛИСЯ наслідком Ї Х зірваиня приготовляти

сііліжть.що,рдз.^оря^.юни.до
іів.дгися к о ж д о ї хвилі.

J

І прекрасні

СнЗеДнвніг.: Укртнїіських

і тайниками сластнтелів котгапальнь твердого вугля, місто ве-

інацію

'

‚.'Революційне

НА

..ги!

щ о б и закрнла шннок про-

б и л з ь к о . т у р Н о ї т в о р ч о с т и . а осб.іиво се- ьже б и и - д в и х років міститься
' Т р о с т е н ц і . Ц я коршми вгюред м о л о д і під баіі.игег-іщько

мають

Ш Р ^ Т А г К . ^

і арпсбурга,: столиці `ОіенсилвенГі, щ о б и тірнготопати акціќї.

ПРИГ0Т08АННЯ ДО

робітникам, цію

о с ь , яку. ілюстр:

Іюівладою:

Піігтоов нриияв на себе гможений о б о в я з о к та виїхав, вже
до

вони

ГАРАНТИ Т

‚‚Вісти", Обговорюючи
подавали

д о нових з у с и л ь довести д о ігової конфе-

ВРУД
„ С А М Огромадяне
ЖОНДУ"
Дня
10 . квітня

Ще

села
Тростешія
бо.тьшеаиціжі в о л и н с ь к о г о
справу ѓннеслн ухвалу, в якій .постаь

24. с е р - Харківські

v

-. ч : , ` ^ЧЯЯІТЦ%Ь
- City, N. J., Monday, Аи-ча. 20, 1903.
ТгЖЕЕ C

#OtKXXl. No.199.'
КИИЖОКі

іЇЇгтСберг'. пгдвггсшили робітнн- лу,

ІК`нсилвенІГПтЩг^

, т г оч

4

другі відділи їдутЬ іга

слаїіо до

маро`ка

ради, та що

т о г о сЙмого-дНя ин-

WfiOO слдатів.

Юрковської

студі-

ппінпірташ

Р
, , і Епісля
Р С ЛзасіданТ
о б і д ' з напоями
ювати рільничі умови в Росії...
ия в'счерюі А ш о мали д и п л ь о г о - Подаючіѓ це д о п у б л и ч н о г о
даНК^.'гТА^гНА#г43т мЬ
т о це цодраід^ма, Обеднанне з.зклнкує К О Ч У Т Ь
серпня.----ЗбОріРфЋВЄрДИії
-Демократт-яиа I партія міста ' к р и т о таємцциею.
Диггльо.частрайк майнерів м я г к о г о в у г л я не е зовсім виключений. К о л и б і доггекйадок усіх тих, щ о х о з у м і л и ггсд?екоиати.деяких робітничих №ній іюстановнглм зірвати всякі офїіи`яльпі зяосииі ,
до с ь о г о
На йоічі
н а й б Ь ь щ и й ^ м а й - нутьг-допўмогти нашим -збіг-цям Вест- Г б б о к е н , в стсйті
з соціил і стичною партіеоо, іірнзнавшн тамі зцязки з палітимнерськйЙ`гтрвііть
.ТЃі`
. "`
ировиігаи сен час нн о с т р о в і : Д ж е р з і , веде завзяту аіїтаціюкілеи1в,.що це д л я них корисно
нбю
партією шкідливі д л я роавонтіробгтннчнх. юній. , . ;
'` , ,
паві Е. Д а ф на , висиовок" голосовашгя. б у р
Всі датки треба На ту ціль сда- за з и б о р о м
Р і в и ' ю ч а с и о , . м ^ к .іщт^ерднлгі цереговоіри мещи п р о в і д н і
неї стає такий: 4 г о л о с и за закриття
ти виразно на ‚ ‚ ф о н д Утікачів мейора міста. Проти
ками рооітгщчих' юнН? а теперішннм фашистським преміером
теперішний.
мейор,.
котрий
е
шцнку.
а
7
проти.
Т
е
,
ш
о
г
р
о
ВИСМАгРК, Н Ь р т Д`акота, 24. cepnifa: — І^гЮЛНГбрунаттЩКубі.'...
Мусоліні, ухвалюючи р е з о л ю ц і ю , шо робітничі юнії не можуть
кандидатом
р епу блик аись к о ї;малі щ е іга з г у б у . ї м ' б а й д у ж е .
і о вуг.тя предложйлйч:тЄЙтовоМу урЧттттявн-НортДвноти 5 мтлтопомагати урядови політично, але можуть .помагати й о м у техарті)'. Пані Д а ф має 43 роки
нін тон б п у н а т н о ю в у г л я на случай, ячній п р и й ш л о 'до страйку
нічно.
.
МОС4чОСЬКІ КОМІСАРІ Т О Р маітнсгрїН А е р Ш о Н у Г . № . ' ` " `
^'
' ' Т '
'ДИКТАТУРА
„ПРОЛЄТАРІЯ
ПОіПЕСчОД OjA XAPrOH3Tjg1fHI.
ТУ Н А Д П Р О Л Є Т А Р І Я Т О М -

ЧИЛВОКе,

Внсгчанст^^

д}иШЬ.і'о,

РОЗРИВ

;

лова Лмерикагісі,кЬї'Федерації Праці, заявив, щ о симпатичний

тіЯЯТЮ!І'УаЯІМІ2
' гф.

.іііж)ім.пи

ѓїўмќў,'се:бувби

1

ПРШЯЯДДИВВШНЯТНИЙ ВУГОЛЬ НЯ СЛУЧЯЙ СТРАЙКУ
-

ШШ
НІНШ
' ЙВ-ВЛВІІ
II

;

серпня. —

Ч

:

ГУЮТЬ УКРА
Н
ЇСЬКОЮ

,

ПІГІ^гі^^ -

ВластителK
і' TWcomrx чіечий

іл учи лися з властителями копалень м я г к о г о вугля, Щ о б и иа
Іа

случай страйку лѓайнерів т в е р д о ю вугля засўпати твердий вуюль

коксом.

--

'

шикаговськігі

біржі ходять чутки,

МУСОЛІНІ

Як шіше иролетарій, в берсРобітники

гііі 1923. p., ( з н неповними ві-

телєграфічно-те-

майстерень Півзбіжевіи д о м о с т я м и ) зареєстровано на лєфоиічиих
Харківщині 122 випадки виви-jДенного О. П. С
одержали

щ о росій

ти - н е б е з п е ч н о
хворі,
відпустки,
продавати Ѓ н о г о тифу. поворвтНого
Я9, маМгрїї
81. `червѓ,, і рахуючи від 1,. травня. ВІДпута апглтюськнм-{ фу
,56, віспи
20. і`тка тягнеться ціди ft місяць,, а
пцям велггкий ладунок інпе- і ю г о тифу
на недавну 'пропозицію Американського Л е г і о н у , щ о б и склн- (ЙНШІ ПОДДОСИТЬ 'НИЗЬКІЙ ціні. дизентерії
ІЗ, свинки
ніхто це дає. . . Р а б о ч кати нову межипародну конференцій д л я обдумання с п о с о б і в
ЧуТкаи- вгртьтн,
і вони викли- ііннги
3. З дитячих
НЄДУТ!КОМ" посилає
А о „начмайстеобмеження в о з д У ш Щ р х ^ о р у ж е н ђ . ГТ.^е;ЩД^_стоїть на станокаяи поважні
хитання
в піні сареєстроваііо
в 39 випадках р е и я "
До .‚начокурги",
` в
свнтгй- у р я д обіцяв

ВАШІНҐТСггО, 24. серпня. —

Президент'

із,'грошей

насѓЃ
іла.
ПМ
Д
ІІШ
JЗтС
DWrН
сТ
ш
Ц
пл
іО
ш
п
ігоЦ.ireЦaГrjffU
iHрцуЯ
ідлл
Сс

вищи, щ о пора на 'та% конференцію н і е н е

ЗтгіЮ
ЇІМгД
ЙКІ Ч
УТ
ХИ Т
ІЙУТИ
ПРА
О
ІКІВ
С
ЛС
б^іЃ
Х
РОІ$ГНИВЇТА.

ки дають д о дрозуміннть щ р днанацце теідеріщногр МЄКСИКДНського уряду наступить допевне вже в найблизчій б у д у ч н о с т и .

. Стейтові

ігатора Фнлипінських Островів г е н е р а л а Нуда, проти

урядники

округу,
сияиякД

р і ш и л и 0,1

вісіш.

Крім

організація

`Нромиславих

тр місто В св.з%о`влщду.

котрсял.

того, з

заггедужання

т а ' к и соиие зійде,

Й
Д
З
.

у^...

роса

на

на пустка
:

закінчиться",

Так пише робітник Ллексеєіі

( П р о . т " ч . ь 110. числі

itoro приїзду е йригоѓо'витті

ЃУКР. ЋАР.

ВИКОПАВ Зі ЗЕМЛІ 10,660 Я
`ММРП

і^щ,}џцоагШмі^а.р^^

п о в і д о м л я в дно

21 цдль

_

КНИЖОК, КОВЕРТ І

ЛЙСТДВИХ

.йеаєу лиіряНнм днмДів -шіяоіаіаміН4І зві-

, і.

Ш

В,

рииний череп, який колинебудь найднігю. Мас внчЗЗлінтдлІ здовж

ЗАМҐУВЛЕННЯ
мж
аѓ мійа_-вріаШш
"вТ'вЙ
іш
ІЛшО М
л
яЛ
И
Ѓ
М
В
ІРЧУЗВНДОК, РШЩ Ч.
ШШШО^ стА-.;
ПРИЙМАЄ

ІОрнрод-

ни-. Наук дістав

сей

ПІД ПОЛЬСЬХИІИ

,

J

Л О Н Д О Н , 24. серпня. — К о р а б е л ь „Левіятан", щ о нате-

АМЕРИКАНСЬКОЇК
, орабельгюїРаддг^ л е р с т і л н в . А і л а н т и ї і ськийо^ЕАГІ з Н ю Й о р ќ у до Савтлемптону за 5 Д
НВ
І та П ѓоднії.

жйть др

ГЕИГЕРСТАВгІ,'йОвргІєенд.^^
Гйваеть 28-лІтний робітник, п р а ц ю ю ч и й при б у д о в і п у б л и ч и о ї д о р о г и з
Ьрансвила Д о Вевертоиа, вмнопав нині зі з е м л і скриню, в якій
найшов 10,000 д ол я рі в в ріжних золотвх монетах.
З огляду на
на п у б л и ч н і м
місши, ніхто д р у г и й не м о ж е підняти претеисій д о находу.
— Амерпканськнй

КЙТАСТРОФА
П
Д
Н
О
В
А
Н
Н
Є
М

КОРАБЕЛЬ КОРАБЕЛЬНО! "^
FJUAIH
EH
'R
A^П
' С^СГОНЙЯГТЯИЕАНІ

СОЮЗА „свобода

^.

Г
аи
Л
іЯ
Д
Ю
ЬШ

Ў
U
U
ifll ц
пГ
кЕ
пІ
П
П
О
Т
Ш
гИ
тГ. О
UUРO
пU
ІИ
-O
тС
С
ЄШ
рИгТ
Н
М
утей
ланісіиАтНо вже трету еі
загщшрвк
ін.

ВЕЛИКА ЗЕЛІЗНИЧД

1

До

ИОтЯтїЯ

,

днглп ГРОЗИТЬ

,

Ковп заперечує, щ о Л о й д Д ж о р д ж має якунебудь політич

НЮ

Л

б і л и й поїзд б у в переповнений пасажирами, переважно
Ж'идами, їдучими в А м е р и к у . Імен вбитих та ранених -уряд .ще
не ствердив. Ратўинова р о б о т а поступає дуже пнняво.

Ціллю

ціль в своїм п р и ї з д і ; він вуцімто х о ч е п р о с т о відвідати З л у ,

Т

В А Р Ш А В А . 24. серпня. — Н е д а л е к о міста Л і д и вилетів з
шин о с о б о в и й поїзд. їдучи з Вильни д о Варшави.-Поїзд вдарив о - т а м у ріки, р о з б и в ї ї , а внливаючіся в о д и зазяли п о ї з л ,
затопляяжічи б о г а т о о с і б . Разом в і д внскочення п о ї з д у та водн п о г и б л о к о л о 50 о с і б .

_..шш:ь.когД^сти-^іі^^

англійського

'ієні Держави та Канаду.`

РОБІТНИЧА ЃДЗЕТА

.харківської м о с -

англійськім

міністрів.
ІгтМ
зДке'р
оИ
лЩ
Джорджа гтрД
кИ.й^

ірляндських справ в англійсьтНм Ттвбінеті

иреміера Л о й д а

`.

закриваючи, щ о ' ї ї найбільше п о ш к о д и л о те. щ о вона побііралг
,
.
очі вії- rpOuiI `від больШевИцькОго уряду в Москві.,

корабли „МавретангТ' А л ь ф р е д Ко'вп, Щ
О б у в колись міністром

ну

по- їсть., „ Г р о ш і одержано, як .від-

я^ц^го^сел4)И№Ш,Ут
ДО ПРИЙДУ ЛОЙДА ДЖОРДЖД ДО АМЕРИКИ

П О Р К , 24. серпня. — С ю д и приїхав

.

щ о жі. Все ждуть грошей, але д о

Р о - малярію, Ьсоб.тнво. поширені в

бітагияв світа з а д у м у є захопи- харківськіЃѓ окрузі

зуміння, щ о він не д у м а є усувати зі становища генерал-губер-

НК)

'.

Ha6epcyK-

:'Начнти сумську

дала 93 випадки

рожлідитп-чу-ткті, щ о б у ц і м т о малися масові

ПРЕЗИДЕНТ ЗА ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОМ -ВУДОЯЯ
В А Ш І Н Г Т О Н , 24. серпня. — Президент Кулидж дав д о з р о -

тля

вія д о 31. серпня. - `

Л О Н Д О Н , 24.-^серпня. — І'азета „ДеЙЛІ Геролд",: в ф щ і я.тьііин орган англйісько'і р о б і іпнчої партії, о г о л о с и л а розпучливий заклик д о робітників помогти й о м у вийти з фінансовії`,
кір, у 21 - коклюш, ш к а р л я т и Л М о с к в у . А п о ю і - щ о , иедужї
клопотів, загрожуючи,- щ о в противнім разі вона буде -прим'ўѓ
иу
в 19, дифтерію - - в 12. З робітники лік у ють ся иа курор- шеііа перестати вимолити.
;
оќреМих місцевостей
слід о д j r a x ^ . . на ЛонапськіМ
ЧасопИсь прип'исує свій упадок недбалости робітників,

збіжа на сій-бЧржі.

BAUITHrTOH, 24 серпня. — ВИтнаЧтП американські у р я Д т т -

ПРИГОТОВАНМ
І

24. серпня. — Італійський премієр Мусоліні вислаг.

ю г о с л о в а и с ь к о г о уряду ноту з пропозицією, гцббй с`праву

Ф і ю м и п о л а г о д и л и остаточно межи с о б о ю Італія та `Югосла-

французьким

К у л и д ж вгдиолщ

О

піднялася

РИМ.
до

Ш Ш Ж І № П

ПИШНІ, ДО 31. СЕРПНЯ

паперів для;

РОБОТИ ВИКОНУЄМО П О
II АРІ Д Е Ш Е В Ш И Х Ц І Н А Х І

- - -НА-ЧАС.

неї виді.
всякими
„О
-ЕдрЯМИ
АДРЕ-1
Г'С
гаІя.м

Уд

т.:,:.і.^ , ІЏЯІ`Џbwsno з
ПРОСИТЬСЯ

Л
И

У . Н.

СО ЮЗ А`

УДАВА-

ТІІСЯ ЗІ

ЗАМОВ-

ДОС В О Є Ї ВЛА

.", CHOI Д Р У
V КOА Р
B НOІ DН А

г

.

Д^ті7ІтТиТиЧ) тїигп ^ІТ
і ШЇЛст. ІНІЇЏГгН
і І JUJIvnJ

Л О Н Д О Н , 24. серпня. — Заходам англійського фльотног о
уряду вдалося Дббути зі з а т о п л е н о г о німецькою пГдводною
ЛОДКТІЮ`В час війни а н г л } й с ь к о ѓ о кора'бля „Лорегѓгикй" все маііже з о л о т о , вартостіѓ к о л о ЗО міліонів дол'ярів.

'Над д о б у т т є м з о л о т а працю'вав англійський воєнний кор а б е л ь „ Р е й с е р " щ е від літа 1918 року. К о р а б е л ь „ Л б р е н т и к "
належав л о „Ѓѓмѓит Стар Лайн", а затонув він б у в недалеко від
' берета Ірляндії. Положенії 11 корабля під вол он і в ілкрн то пр 1!
, ,
помочи спеціяльного приладу, який відчуває близьке яЮяожеине металів, а лобуванне відбувалося серед ^ б у н а л п Л трудностнй: трейа було Ие лиш прап.юват;і піл стргнішим тисиениєм тнгарю морќі, аае й тне часто боротк-гм з гопо-іннми риба меиаісними „ с о б а ч и м и рибами".

Н
Є
Д
О
М
О
,

З} слів „ т о в а р и ш а " Пилинеи- Справа ця завязується,
слані д о Р о с і ї . А л е . т а к у чутку
в щ
о
м о г л о пустити тільки щ и р е ка не взнаєш, чи він дурний, чи вона виллється —
але
вкраїнське' серце, не .заражене (Підлий.
одно, щ о вона відбудеться в
"ЙидиН Н
у
ѓ taW U t o i - і а д N.tio..y-l АааоіМИ-.а, іма.
комунѓізмом державним. Д у ж е
Б о говорити
про те, щ о у К и ї в Ѓ е з а п о р у к о ю т о г о , ш‚,
ИНМН-Є ву ЂЛШШ І?-амктДМММі
вже чутка дика не т і л ь к и с у . к р і т с ь к и й нарід ‚(він г о в о р е :
удача. Бо. Київ гюдо.
(Докіичение)
-.-ѓмі Сім. Mall
її Ммі T-t і
проти 1920 року, а л е навіть су-1 б у р ж у а з і я , а л е ц е т і л ь к и модне ланий б о л ь ш о в и к а и и .
City, N . і. Т Мла Ь ЗО, 1911, und.r tb. АаЯ aJ Mavrth Є, ІЛГ
ѓгроти 1923. М о е ж ц ю чутд-cyj с л о в о , який б о л ь ш е в й к и п р н .
Б о г й о г о знає які причини
НІ.
нів; 1. ивѓтйя 1922 p . 5.821.OOOj
визвав від'їзд Яна Г а м а р н і к а і виќли хрещувати
все н е б о л ь - заставляють вдалу орієнтува
Російський поолетаоіят
н л е ш в ; 1. адпия 1922`.р 5ЛТ28.кцсіиськни пролетаріят.
- . - 1 . Жовтня 1922 р. предсідателя К и ї в с ь к о г о Г у б шевицьке; української буржу- (тися на Україдщів, це, иоже, з.,
cat ШІм А-Є of
виконкому. А л е він виїхав, з ѓ і . ) азії майже не б у л о ) о т ж е гово- к о р д о н о м , як і з д а л ь ш о г о віл
Економічне положення ро-.4.біб.000 членів.
сійських робітників є иезвичайД о д а т и треба, щ о в т і числа д н о неофіційним . с л у х о м ,
рити п р о те, щ о український далення, краще
видно, але
іно сумне. В наслідок' ц і л о г о ря- входять не л и ш властиві р о б і т д р у г и х причин: н е б е з п е ч н о ronej нарід н е х о т і в поставити 'І
факт, щ о влада рада би мати
ду недомагань, котрі в великій ники, а л е і советські урядовці
б
у
л
о
залишатися
в
Київќ
За
митника Ш е в ч е н к о в і , т р е б а a-j Українців на своїй стороні.
ічасти спричинені зістали через та службовиќй.
мильну
п о л і т и к у комуністів,
В грудни 1922 стверджено на б а г а т о наброїв. М о г л о відкрн- бо самому н і ч о г о не -знати і з . с о б л и в е в останні часи прояви
російський
промисл .цілком конференції урядовців, щ о чи- тися д і л о з х а б а р я м и . . .
попередніх років, а б о г а д а т и , ї л а ' в о н а велику о х о т у дружити
Загальна її продук,сло
зелізнич'ників зменшилося
Багато надії б у л о на Д е р ж а в а що слухачі н і ч о г о , н е знають. І з Українцями.
щя виносить тепер в ріжних г а - j :
00.000 л ю д и й .
не Видавництво,
яке в звязку І мабуть, ПиилпеНю:р і думав цд^І Звичайне, слабші
давно
Значна часть робітників
без,
п
неї;
п о п р и х о д и л и на ріжних
кім п р о м и с л ѓ ) і 25—45% ( в ,
. . „
1922. б у л о із українізацією стане рже н а `другезвичайнім п р о м и с л і ) т о г о ,
їиі та на вкраїнські г р о ш і
Всім же відомо, . як царська І шнурочках: х т о д л я грошей
річно перед світовою війною Від ТОГО часу ч и с л о ї х , з осібна
я
друкувати і українські книжки, Р о с і я переслідувала все укра-! хто
зі страху, х т о так собі
продуковано.
Значна
часть;
металевім і тяжкій промисл:
а не як д о тепер
п о в и д а в а л о їнське і з окрема
пром`ислових робітників залиЯк п и л ь н о по незнаний". А от Ще є такі
_ с з б і л ь ш и л о с ь так, щ о 1. люшила г о л о д у ю ч і та внмерзаюч
т о г о с. р. виносило 690.000. А л е масу російських книжок. Н і б и .Ьлідкувала. щ о б и могила Щ е в - що нішо їх не пр ив ело : ні ѓо
міста, щ о б и піти за робітників
і -ті робітники, котрі є заияті то ї х і так ‚мало пре і з М о с к в и . чснка не привертала V д о себе лод,
ні г р о з а ЧК, ні неофіцши..
на село а б о щ о б и яко реміснидістають платню, щ о д а л е к о Але. надія та залишатєься п о - занадто . уваги
вкраїнського об явлення „ в н е з а к о н а " ,
ки там осісти. Частина з Них кггнище стоїть від платні яка б у л а ки щ о надією і державне В и нулася на посередну та-паскарназоду.
Підчас
війни
хіба
неї
перед світовою війною.
ську т о р г о в л ю , а одна трета чадавництво п р и с т у п и л о спершу б о р о н и л и д о с т у п у д о м о г и л и
З д р у г о ї с т о р о н и ' д е н ь праці
Журна.;
стиіга творити означені групи
своєї,
як ѓ о . , салдати.
від часу п е р е х о д у д о „ Н е п у " Ідо українізації
державних урядовців, офіцирів
значно став дов'ший. 10 і 12 го- диться в першу г о л о в у , Київ
який би згуртував
українські
Пригнічене б о л ь ш е в и ц ь к о ю окупацією українське націоЯк же тту можна
балакатиГристуватися
зубожінням
і т. н. Навіть та решта, щ о позідин праці се є річню звичай ської філіїЃ. А українізація ця
с
и
л
и
.
Д
р
у
г
и
м
и
словами
поки.
на.тьтге життя находить с о б і нові форми, щ о б и проявитися на
стала у фабриках і при варстапро памятник на м о г и л і .
f
лігенції, яка не може тай нема'
ною,
а в Москві працює б о г а т о
(не б і л ь ш е як третина всьовиявляється в т о м у , щ о заві
мимо всіх большевицьких перешкод. Т а к о ю н о в о ю п р о К о л и в Київі не д о з в о л я л а права види вати своїх журналів
пекарів навіть і д о 18 годин.
фабричного п р о л є т а р і я т у )
явбю українського національного руху є б о р о т ь б а за автоке- го
Ж а л о б и з причини невистарча- д у ю ч и й Цією ф і л і є ю став .бала- царська влада поставити
па- і таким чином притягти їх до
ие
представляє
здорового,
фальну ( с а м о с т і й н у ) церкву на Україні. Т р и суспідьно-иолію ч о ї о х о р о н и у фабриках та кати п о вкраїнськії і носити — митника, хоч вже й г р о ш і б у л и себе. П у б л і к а менш
сильного, економічного ЧИННИпід з г л я д о м сані'тарним суть вишивану
тицці течії .станули супроти себе д о б о р о т ь б и під покривкою
сррочку.
М о ж н а б і проекти і б о р о т ь б а йшла в на, к о л и побаче. що'провіднії,
ка, так 'як фабрики мадо і з л е
Ііершаімт- зв. автокефальна церква — п р о д у к у ю т ь і не можуть покри- загальні, а т о так, щ о д о при й о г о назвати нашим ., „Ліфщ'іг^родсђкїй управі, і старалося ки уКраїнаського культурною
ватних підприємств як і щ о дг у р т у є к о л о себе український національний елемент, д р у г а : т. тн навіть власних коштів. Т о
фабрик державних, та знахоцемало л ю д е й , як раз жменька р у х у вже з большовикаии, то
з в. Жива церква — о б є д н у е большевиків, а третя: тнхонівська д е м о р а л і з у є , о с л а б л ю є і прни- дять висказ навіть в правительти`х буржуїв, які б у л и , і все на- fi собі ііомалеиько підуть г`.
жуе робітників та' нищить се,
( від патріярха`Тихоца).— се з а б о р о л о старих російських реакстаєнній пресі.
щ о ' л и ш и л о с я з дотеПерішної
д к р е м н о . т о як можна б у л о На дйж. Українські вчені будуті
иіг`ІНих' Кругів . Між' сиМтг трьома церковними організаціями на
Поки -що „ в и щ а к у л ь т у р а ' ` на
с и л и ' в загальирл господар- . (Що. .представляє тепер росій
тѓн.ті ставити памятника. ' : може, працювати .задля науко
Україні .роз'горілася б о р о т ь б а , ' я к а прибирає чим р а з б і л ь ш і ськім. життю ‚краю. Д і й ш л о д о сгіка кл`яса` робітнича під` зЬтя- Вкраїці
забезпечена" а
сама
А х т о поставив в и с о к о г о за- в журналі, а журнал тимчасом
розміри і стає загальним явищем. Прихильники автокефальної т о г о , гцо навіть Лєнгн в своїй дом ПОЛІТИЧНИМ? її клйсовоіові` Вкраїна` я ц е ї ніщо . ин`ше,
д
о
м
а
і
активні?
частина
склала
л
і
з
н о г о хреста?
'
б у д е виповняти політичне
церкви викидають старих тихоиівських і нових большевицьких славній промові на конгресі р о сійської комуністичної партії ється з переконаних і запале
Хіба не вкраїнський
нарід, дання.
попів і настановляють своїх українських а б о , як кажуть, автоРуїнна-рука російської влади
мусів заявити, щ о „ в Р о с і ї ро- них СОЦІАЛІСТІВ, частію б о л ь ш е
У т в о р е н о „Червоний
кефальних. Большевицька влада, яка заявила давно, ш о д о бітничої кляси тепер взагалі не- виків частію меншевиків. Од- на Вкраїні доторкнулася і свя- вкраїнське громадянство.
аак велика властива пролетар
іі, яким Нарід вірив, вели це ді^внйш-ти вже три-книжки
церковних справ не мішається, рада-б задушити т о й рух, але не ма".
т о щ і в українського народу —
має підстави д о н ь о г о мішатися.
,
ло.
Хіба
ті
ілюструють вони розбиДокладні статистичні
дати, ська маса є знеохочена, д у х о в о м о г и л и Шевченка.
Д
о
т
о
р
к
и
ў
ѓгро ч и с л о промислових робіт- і фізИчно зломана, вона г о л о
залякане
і не є д о с т а т о ч н о з а о с м о лася б р у т а л ь н о , г р у б о . Н е са- О с ь щ о пишуть про те харківські комуністичні „ В і с т и " з ггиків в Р о с і ї совітський у р я д дує
і
країнське суспільство.
Поет
ма,
а
заставила
своїх
‚‚иезря2. червня ц, p.: „ Ч и м далі все б і л ь ш е надходить вісток з усіх ніколи не о г о л о ш у
‚‚Мастер в
чих, л і п и х " та дурних,'` п р о д а .
закутків України про війну між попами ( ? ) ж и в о ї церкви, тнБо
П
о
л
і
ш
у
к
написав
на
зат
о
г
о
рода
статистики
взагалі
жних синів, нерозумних дітей,
^$Ш^'
Боротьба ч д о -ідоі, все, б і л ь ш е заТ Е
Н
не посідає. Т о м у є Діється се
і
‚.Адигейський cm
в Убрання, а всі ті прнчи- не б е з т о г о , щ о б п і д страхом
гост^ічтьІід.д^абирай
'т` ріжних.
в
е
ц
ь
"
В
числі
твор
1
іагайки. чи правдивіще,
кулі
і
'`'``ОМ ""`'
Пилигїенко
Л е с і Українки. 'Звичайне, вмер
і н'ќово" ббрахбвана. І взагалі
инути старий 'хрест та п о вК МІ
г
'це‚"'не л і :
'права протесѓу(гзага.ті іірйймаєтьСя, `іЦгУ
авити нікчемної' р б б о т н Нех```'`
їх? іменем`

3fl0
T( K
(
л о г о бюста.
"'
S
. д о акції.
ломано, Навіть не Ьддаііб 'д і
"
прйтигуP
,MN о б і д о й й с й а ' р е в г м ^
у.і.?іо,` як г о д і ї л б б с н в ку.ті'-ї
‚‚Нбб^дойсклігу' і ^ с т ' р О б Г т о,
білЬЙІ
Товати
на св
- , , , T ;
крашї. та"колц'
' `'а'тЧ.зйГсѓ-її 'ЧйСеЛМіО'мао1
біќ. `
'
'`
`' " "
-і"-'
лтмдте-.Єммпатіь^
ТЉ#ііт^Іу:і^ід 'того
'ча`су 'чи'сло' Се йде)бі ГшЯлђ.'!
и
:
4
ТОЧНИЙ
'b)bffiat!Aпросійцеркви,
по
.зменшилося, а, то
:олйшНій наіУсгі'.'щб
ЦК
1
Гокефальггі п о п и
19'?0 на 25% т о г о стану щ о б у в
ї ^ ч и в , д у ж е став реї
'дто'ртр^в'Март^а' Й
с в яагіоП счн о нтмоД окз-М
з
т
н
,
'
т
а
іїофбткўіїітіі'`ііі
іпідтент^'арт^окр^тг^Ф^веЛейіна' Ше'й Шe'lїчeнк'o'м .
б у л а бблсішовицькбю
і, як і
дѓЃе'на`,
х:хЬЩб
2ТЬ9
ПіЬтя урядЬТ
Чй ЧУете? Н е 'ЙиюіюЧа'ючи 'Й'що вони, себ'тоарбсїяНе, не зак и п а м я т и а книжка и - я а т і
до йоЯотЬцТІ .ТірГ-'v
1921 р о к у у всіЌ .на і могуча кляса дрібних
ЬіШ$пі
войовггиќн, ' гіаіігпрнйшли іе-іві
ін, нова, м о л о д а
'ейченка, д е ' н е м а л о понаггИ- ї о в і , щ о
, ш аит-зкефа-^^
Вкдхїптї навіть
Виргігну зад-феххагіі, українськіїл-ржуиз і ин і.` ас-таблтін и.й 6ез ван о н ро кл ять' та -лайки і ѓто` тійнІ"кбм'гтети
ННМНИнедастьчжспиі)..г-гш
к о л и з по'.
тй пролєтаріят. іѓ-.
ми большовиками такимняк..
іресу насильників.
Хто
розуміється на історії
Леніна ставлять Шевченка. Ц е Квіріиг, а б о сам Раковський..
ООО.
Се виказує, щ о В великім революцій, т о м у б у д е ясно, щ о
Завдяки,
мабуть, цьому на- хоч
Церковна б о р о т ь б а на Україні є на те найкращим д о к а з о м .
з д о р о в о сказано! Візьміть и Наукові статті, остьтьки восШ6Ш
'татком
1917
poW
було`
їх^,000.`-ії їЃй
т
о
й
о
б
р
а
з
нової
російської
дерпромислі зменшився робітнир о д н ь о м у заворушенню` прий- с о б і на ум, „ т о в а р и ш " — Пили- ни наукові, друкуються тут, б о
чий стан о майже вісімдесять- жави є о б р а з о м держави, котра
перевела у себе
противфев- ш л о с я шивдче поставити б ю представник В У Ц В К ! ніде ї м дру ховатися. І все. Аггять процентів!
Посередно проявляєся т о н д а л ь н у р е в о л ю ц і ю . Є се о б р а з сті.
Д о б о р о л а с ь Україна
ле, м о ж е . Червоний Ш л я х таки
наглий
процес
зменшування міщанської демократичної ре4 липня в і д б у л о с я урядове
До
самого к р а ю . . .
д е щ о завойє; він же б о є на
п р о м и с л о в о г о пролєтаріяту в волюції, котра сотворила нові
відкриття „памятника" на м о А на м о г и л і стоїть все ж та- останні позіції українські.
зменшуванню чисел членів за- кляси буржуазної ( м і щ а н с ь к о ї )
ки б ю с т Шевченка. Він із да.
водовнх товариств ѓ ю н і й ) . В о - суспільности і с т о ї т ь на порозі гнлі Шевченка.
Недаром він так л ю т о ггакиОстанніми днями американський д о л я р перейшов суму
гіи числили 1. липня 1921 р . н о в о г о капіталістичного р о з Бідний памятник, бідне зві- лека'відніс Тепер як здоровий," нувся гга т и х , х т о з Українців
чверть міліона ПОЛЬСЬКИХ марок за штуку. Польська марка па- к р у г л о 8.453.000 членів; 1. січ-1 вою.
домленіед.
б
і
д
и
е
.
;
и
^
и
г
т
я
.
о
^
з
а
л
і
з
Ц
Н
й
співробітничати в ‚ Л
де тоді, Крли австрійська корона д о х о д и т ь д о б і л ь ш е ніж п о - ня, 1.922 р . к р у г л о 6.740.000 чле-І
Переѓстав К ' и м О б у х .
саМ^йґрТнський народ б і д н и . г ^ И е т і д а ч а
відкриттям падяШУкрапп^
Винниченка,. За це
' двійімії
^оцдрстаа".'

КІЇЯСОВИЙ'ПОДШ В СОВІТСЬКІЙ РОСІЇ.

1

%

, Написав Р . А б р а м о в и ч ,

%

Іможлива

Matt-i

Ііп-1-мі far

1101

ш

ч л е н

4

Ізнищеттий.

Х" %її$№ ?^Vw"7b

й
ї^
їетЖ
і й SІ21
1

1

9

30

2

ЩоL^IJ^J^
л

., Я
-УОВОРА",єе И
М
А
Г
О
- ткждгг, ШШ ОЃЃТ, N. і
.ЦЕРКВУ
БОРОТЬБА ЗА АВТОКЕФАЛЬНУ
НА УКРАЇНІ.

п

н

я

Вн
Ш
рІЄНО УТВОРИТИ

ш
. ерх

освідомі-.

реяіг4йнииинолі--ямнів4

цом"".а`.

. , ,.

1

tail
дія-J
Шлях
н
е
с
а
м
і
,
к
о
т
р
і
т
е
п
е
р
!
г
а
р
н
о
м
уцсьяктоьюмо
вж
чао
тю
и пвелраедд
наситед
ьт-'с^.розпорошене,
н
и
ч
у
о
ю
рпітизн,ищ
як нв
іечусіттьорим
огоиглоу хречу
а"м казьонні.
чн
-зжде-іт,лп
.A.З^кЦ^.ьиеї..
чисельна силіаР сбЮста.
та в'.пиеростш
тавялке`о
нтн
я
на
м
о
г
и
л
к
і
'
а
крівавогіоз.^
рийк'ажсез,м.щт' о
вав'ін- оему другому
phut"
о
том
. еф
а
д
й
и
о
.
,
і
церк.ви.,.ДЗк на. ^рауе
я
і
е
д
ш
и
н
і
в
:
в
?
о
к
е
І
.
н
л
і
т
С
Т
И
;
і
.
уі'дJрий6^^ j а-лен'"аш" '''пЬb'збJiавthл'е,ніб'іже'
ryeA^^eyirarWK П
опа тихонві^^
toт'равня знято" `кр)е„нсетам
яєчних;W
' pW6
.^
ft
fлоір
.обі-гййиів p. 1919м' ігяо-1ч.SП4-;1
руі-ий р
едставннц
ќинч
бол
іьш безпечно'
Т
' оргувати,
ч.Т
'ер
ін
у
ібли
ч'ну думку
Ц -г—SSamSSfiivi --,TWRRFFIIMMG
#FFLP^ ^
К
р
н
й
і
'
В'тб'роврййв.хо‚
Н
Д
у
р
и
о
`
н
а
'
ц
'
і
ї
р
'
.
а
д
и
й
Т
и
л
о
с
й
а
і
о
и
ї
м
й
н'
6
ч
ў
у
ж
и
м
и
'
,
дон
а
в
т
і
ь
п
'
а
р
т
г
й
и
і
к
о
м
і
т
е
т
и
'
,
не{'
і
П
і
т
о
іу Д^ктіШо'о
токефальної здебл
щоьшогпое,рш
е-м
аєіп
Д
о
бр
ихрвісП
рово
оф
диц
рвінри
{ав--Значно
ovpj
знав провиключаючи шр№ !р ВВ.ШЬЬ№іА
ічссттаьст
і
б
у
в
ш
е
т
л
ю
ь
к
і
і
)
,
'
д
р
Ш
а
и
і
:
І
и
о
р
С
й
Ь
л
ю
ц
я
і
с
і
г
Ч
'
і
Ь
р
у
ч
другого бокуна-6оиі-автоиефлл.ії стоїт_иЬга#з.вяін^^
В
ІКЃУпгї
т
х ог.імд--асгТОків'і'^мЄ{-іїНИх
посвідчить-про
і^Шч^Кливуюл ТМ
ІФЏ міМй:

ЦК
Я
`''.кана
нашом
у
'
інЬ'е
вчвіолюпй
іA
aijз Щ
поруч М
арШ
І^ТШЖПТШ^ЇЏ
Йруї^Йф
' Ори!'иі^іІ4лГ-лОі^Л'-` ^
A
' riw
' i-.aVa^o ЌіиМКЯ.'-Т№і-гІ`ОІ
.
Неи
ісо,
Юг Росии",;. ў'а — -

1

;

Р

м

1

;:

а
п

;

к

Н

м

:

4,

т

л

)

по дорозі в.пропасть.

ЬЩПОТНВЇЮТН$ІКРФШ#

N

" ^Щ^^

санацію, д у м а є п р о .замор-

б і д н о м у Підмоі
йде'Ѓмў
що`він і
неможс
і
Сміливіші взялись
б у л и за
He- спокійно спати. І опратувався,
справу з енергією, аж т у т каДекілька: f
^ІКазала,
владою'
і
писав
..лист
д
о
редакції,
„лист
ж у т ь : г о в ! Наквз наказом,
а влади, трохи'-дітей
(діло не спішитьI так, поки ріжних
Приводить очікуваних
військо," ' н а ^ о Д
памятника Шевчен- знає, щ о щ е може бути. Та н,
(іцо,
на Цьому, й стало. Г о л о с н і ьгу'штрований в л а д о ю , -ќордоит бІдйриття
результатіь.' О т і
редактора"
і чорт
‚‚Українізація України" — .,Л1
кові в Київі організувати коодин в такому по.тоженіікі
декларації, постанови і т. д.
— от, х т о одривав памятника.
фшіц Вишиваний"
— Памятмісію
із
громадських
діячів.
М. Василько.
діла не видно. Кажуть, щ о на- У р я д о в е -авідомлення нарахує
ннк на м о г и л і Т . Шевченка. —J
К о л и з а часів Центральної (віть б у д е заведена мова укра-j „ б і л я " 150,000 народу
„Червоний Ш л я х - .
Ради, а потім, о с о б л и в о , за ча їнська в усіх установах, щ о наХіба Шевченка вже ‚ з а б у л и ? І
сів гетьмана та Д и р е к т о р і ї г о Івіть курси
готовляться,
Х і б а така бідна слава Шевчеи
Матвій Костишии.
ворилося .про „українізацію' вже д е х т о із неукраїнців пише; ка?!

ІЗ

Партії, які в ту хвилю найшлись в П о л ь щ і при владі, рішилті,'Що ухѓа.іа м а є т к о в о г о податку і негайне й о г о стягне'ння не
йде по.тінії їх інтересів. Т о м у під покришкою „ п о п р а в о к " перггроєкту почалася з їх б о к у 'гра на п р о в о л о к у .

Bq
ip
ifp

" І " ДИсКусіІ на б у д ж е т о в і й комісії полі}ського сойму над
проєкгом Л і н д о г о , п о л ь с ь к о г о міністра польських фінансів,
забрав г о л о с п о с о л Діяманд 1 сказав між иншим таке:

УКРАЇНСЬКОГО

ж
и
г
т
я

TepM
H
iJ

Ні, не бідна, н е з а б у л и ,
т і л ь к и . . . т і л ь к и народ такжеі
б е з с и л и й перед окупантами, які
і м о г и л а Шевченка.
А деж ті видні, заслужені
представники українськ'ого
нар
о
д у , щ о ї м вірить народ?
Де
російською владою
і м о в о ю , кращому разі вся українізація
що
треба глрунтовної операції, н застряне на вивченню мови. українська Академія
щ о б и скинути ‚ той струп б о - В о н о т о правда, тсраоде,: к о л и країнсьќі письменники. Просві-І
ти,‚укршиька м о л о д ь ? !
- „ Є р і ч ю в і д о м о ю , щ о н і х т о не х о ч е позичити т а к о м у д о в - лючий і з ж и в о г о тіла України. тебе л а ю т ь на твоїй рідній моїх не б у л о . . . Н о м у — н е п и
жникови, ітиЌ не д о д е р ж у є речинців 1 у м о в платничих з о б о - Ш к о л и , видавництва,-'а дмін і- ві, яку т и д о б р е р о з у м і є ш , д о - :
нязань. Польська держава нераз вже завела своїх вірителів. страція — все велося п а росій-j шкульніще, ніж на чужій, а л г Ітайте. ,
Представники
В У Ц В К .‚това-j
Гакжеж сталося з і „ з о л о т и м и - бондамн. Випущено'кідька емі- сьќій м о в і , а все українське по- д о п о м о г и в с е . о д н о ніякої. І
іш"
П и л и п єнќо на м о г и л і
сій з о л о т и х бондів, р е г у л ь о в а н о ' ї х курс, пізШЙше.цей курс к о х а л и , як с о б а к и дичину при- к о л и в ш к о л а х тільки учні б у .

т
о
в
а
р
и
ш
"
між инштучно о б н н ж е н о 4 врешті закинуто емісію. Горожаяе.дносили і ш и и л ю ю ч и йому марку: „ к о н . д у т ь знати вкраїнську
мову
ло кас свої ощадности, тратили п о 20 тисяч за з о л о т о г о , п і з - ,трреволюція".
Бути ` Ўкраїн- (звичайне, .Українці), і коли шим, сказав:
Українська
б
у
р
ж
у
а
з
і
я
не
иійше обннжено курси, о б м е ж е н о можність піднимання з л о - .нем, справжнім Українцем, не пануючою, к у л ь т у р о ю , залиТарасові
жених ошадностей, врешті міністер фінансів пГслав п о л і ц і ю , лиш дѓо „ г ф о и с х о ж д е н и и " б у л о шнться російська, д о - ч о г о т о - х о т і л а ` . поставити
щоб
вона р о з і г н а л а ' л ю д е й , які ждали під касами, щ о б підняти
рівнозначним б у т и контрревО- ді те г о л о с н е с л о в о : україніза- Шевченкові, навмисне гддиечила
своГощадности. В т о й спосіб потрактовано горожаи, які відда- л ю ц і о н е р о м . Б у л о ,
ція України'. Кажўѓи, щ о Ж н б б р а з поета й обертала н о т о
ли.саої г р о ш і державі.
'
'
{
J І о т чотири р о к и винищуваКласові гасла на національнії
ди виявляють
о с о б л вкраїнської
иві з д і б н о , ^ F " V '
„ В додатку пан Л і н д е приходить з п р о е к т о м , щ о б и сейм ,
вогнем і мечем все ўкраїн- сти
прн вивечнні
К о л и б -Ш е в ч е н к о встав, в і н }
законодатиою д о р о г о ю пересунув речинець платности бонів ,
` а т у т тобі`тна — давай у - мови- Взагалі нарід спосібний
сказав .‚Україно,
би:
о іЎ місяців. Замісць порозуміння з вірителями —- пан міністер ; країнізувати. Недовірчиві ха- Ідо в с ь о г о .
Україно,
скарбу хоча законною д о р о г о ю кривдити вірителів. Чи в таких
хлн ‚тільки очима лупають. Н е ї П і ш л а чутка, щ о відповіОце
твої д і т и { умовах можна говорити про державну п о з и ч к у ? Кождий за- І знають, щ о й казати: вірити, (:дальні посади б у д у т ь передані
корлтдиний банкир будв^бонтися. щ о т е саме може зустріти і чи ні. Чи не нова яка
ІУкращцям, розуміється комуПлач, Вкраїно, йоні",
^
^ , J^^'^
'кппія,
иістам, а- Росціне, б у д у т ь віді.оездітна^ощ
, „Якісь організації містичних лицарів, якісь потаємні конспіраддії, підпомагайѓ у р я д о м — отеє атмосфера, серед якої ж и вемо. Чи панове думаєте, щ о надійде хтось, х т о в тих умовах
дасть державі п о з и ч к у ? Т а к само неспокій в польській з а к о р донній політиці витворює атмосферу некорисну д л я акції п р о
позичку. Все те не є тайнєно, п р о це знають ті, які м о г л и б лати
державі позичку. Банки і банкові консерни мають знамениту
розвідку — .знають п р о все Краще, аніж урядові органи.

з

віі-нлі,.іШевченк

тоќну позичку ПІЛ маєтковий податок. Справу' ц ь о г о податку
називає польська опозиційна преса „трагіфарсою".

„Пан Л і н д е говорив п р о закордонну позичку. Тимчасом в
польській внутрішній політиці панує хаос, в повітрю зависла
безустанна г р о з а д о м а ш н ь о ї війни.

ІІЩШШІУФ^ШЏШВ
псТ
і влетак,тл
ід тепергіильно^гфа'щі.з.п^''
тети№ : КШЙЛ І' fflї ''А`$`Ф
Щ
ш
л
я
і
{
Ь
І
І
.
рри
іствИгікІіЦ'і непрап
і.і
шкліЃ зияші^І ^ '
вирішенолмяІДо
і

1

У к р а ї н и , т о тепер Цей
по вкраїнськи відношення уряможна щ е з б і л ь ш и м правом Ідові напр. такого МВісту: „ Щ и уживати, ціж т о д і . Б о за ці ре прохаю видати мені зміст за
роки Україна так і з р у с и ф і к о . травень", ц е б т о місяшну платвалася і ожидоватілй в своїх ню ( с о д е р ж а н и е ) . Але
скептнверхах і так щ і л ь н о о б п у т а к а ' к и бояться, щ о в самому най-

Н
. аук, у-

Шевч' енка,

л

о

с

с ь к с

я

R C

ЗБУДИСЯ, КОЗАЧЕ!,,.

_

Збудися, козачеі... Україна плаче!
Вставай!... Ох, вставай-же!... На д о л ю п о г л я н ь !
Кайданами скута, і світом забута,
Д о ж и л а с ь днів чорних, безкрайних страдань...
Вставай-же, козаче! Потряси ш е ч у б о м !
Загорни за у х о довгий сивий вус,
Прилеии с о к о л о м з ш и р о к о г о степу.
Хай побачить ворог, щ о козак не трус!
Вставай-же, козаче!... вставай! Не барися!...
Весла зготували браві юнаки,
Д н і п р о реве, стогне, сумно виглядає,
Чи не надпливають славні козаки. . '
Пставай-же, козаче! Виходь із м о г и л и !
Поїдем иа танці, на ляцький бенкет,
На привіт заграєм в ревучі гармати
Заспіваєм з кріса козацьки й ду ст...
За кривду народа, за геройські жертви.
За чаашу терпіння п о в и ў ю у щерть,
Ро з к а же мо ш л я х т і , щ о б д о дна Г пила `
За кривду народа! Пімста! Смерть за смерть!
Ох! вставай, козаче! Надближаєсь хвиля
Завзяті сгрємління палаюто огнем.
Б о в о л ю в покорі не випросим а ляха
Поки г ю ^ і р і г ѓ ь с я шнблдока а ѓмечем-.

1

Ч.

199. ^ r w r - — '

,

,

,

'

.

j

j

.

,

,

Т
.Ю№ДІДОК І7-ІО С Е Р П Н Я , .1923.

СВОБОДА,

-

1^

j

с л і д у є польська поліція, яка гердарів
українсько?
аемлі,
Іїнці ие мають у с і х тих прать ^
Ж
" У чинників місце, приватні гігф^ащ в у і у ц ь - у і стало, пошукує.- за домами, д е іірнзначейої д л я переведення
Н І ^
иа папери, х о ч в р ї адміністрацть які - кождої Кремгнцг, а л е вони не мають студенти вслухають
викладів аграрної реформи, м і ж . П р л я „
національну
У
" Р е н а т и як‚праяа прилюднрстн. Се остак- своїх професорів.' — Т р е б а ків з П о л ь щ і , і між демобілг'-j
О
В
Н
И
toi..L-.;.tw
-і._
_,_
. . - чужинців У т о й час сі о с о б и ні укрвщські гімиази з великої сказаѓть щ о у Л ь в о в і існує щ е зованих вояків п о л ь с ь к о ї на- НА ПРОДАЖ ФАРМА 250 акрів.
ПІчнемо з
горохаиських
В часі останньої, світової вій- ІсвоїЙ території.
прав; кількосТи, щ о існували за `мс державний, перед війною У - родиости. А український селя- половина аасіана. сад 300 дерев, Зо
акрів лтЧа.діві тг'Ш кианат,Ь џ
іі,і. коли народи
пристрасно
горожанства: ' Щ о
"а прим, адвокатть л і к а р і й . у незалеікности української дертраквістичний.університет, а л е ) нин дістає дуже рідко к о л и мв- вабудовань, м.пштерЬ., 16 а.
виконувати
коні, стадо кўрий, 21 пів мнді до міста.
боролися один проти о д н о г о , с ь о г о питання верс. д о г о в і р ка- чнтелі не м о ж у т ь
жави. В Тойже сам час, ні-вели- с ь о г о д н я Українцям унемож" кусник,землі, яку від віків !іЦіна 65800. готівкою $2200
85мно с о б і шкодили, руйиу- ж е : П о л ь щ а признає
поль:
. ^
У
'Я". ка кількість Поляків ( щ о склаіѓї.іи,- і поіипи" ѓвпій п о . '
Іливлено з н ь о г о всяку корист`ь.
йубличииии
фукнціонарами.
о б р о б л я є і поливав своїм n o - !
даеться переважно -з' урядни`
горожанамн
И
Й
У
"Рв^вати
фізично,
має` багато
і кровю^' -`
' -^
^
I180Q.
с л я . б р б ш у р й проф. др. M . Л о - том Рівнож
`великої ваги д л я уа ,
^
А
прилюдних ґімназій. Т р е б а
A MJJCRUTT,
;в сьому' самому чсаі, к о л и у - дати, щ о ўкритські у ч и т е л і в зинського є с л і д у ю ч а : Л ь в і в , країнського населення є сира103Hi St. M.rlu PL,ть.8lb St-—В.
нили, щ о війна о т с я є конечноський Університет оснував аа- ва православної церкви на у
И
mi
, N^r York City.
К
І ѓому, щ о іто ній має запану. стина
Але
ри
Р
У ''
' ' ^
стрійське
правительство;
країнських територіях. Правоколи при судових р о з - м а ю т а тих прав, щ о польські
ц.іТИ мир,.коли не вічний,
'договір каже: кбждий,
щ о є телів,
.
РА
,ІВАХ НЕМАЕ
1
А вчителі, які .дістають
значно клади д о 1860 р . вдібувалися в славна церква є під вии.довом
має право
^ ^ і в 1ірннаймеише довш`е тревалий, вписаний
Р
Е
Б
А ЩЕ
АОДАТ
ЩО А
Ж
Е 6ІЛЬШІ ПЛВТНІ
німецькій мовіЗ усуненнєм п о л ь с ь к о г о пюавительстаа, яке краю, на продаж деревлянии дім иа 4
те зачислені
іЛашт,.пяшт
Г 2 акри землі џ
у книги кдяс,
Ѓю її наслідком має б у т и визнімецької мови П о л я ю ь опаНу- всупереч конституції і м и р о - Bound Brook,тьJ., бДдиакмо aeaiuou
..чужинців" висші службовіІ Категорії. Ми.
.мденне досі поневолених на мати право п о л ь с ь к о г о п о р о ьали університет. Теоретично вим д о г о в о р а м , вмішується у
5 міі-т; ЦікаД
вписані
в
реєстер
п
о
л
ь
ь
с
к
о
ї
н
у
л
о
г
о
року
велику)
родів.
Отся ідея, п р о г о л о жаиства. Сей артикул На nepjбув
іуніверситетськиЙ
сенаті приватні церковні справиftб е з (тівкою.ї60йа-решта П
Б .Т20аікачно.ям
часть укр'аїнських, учителів, то`
‚асніі Нільсоном, одушевила у^ ший п о г л я д суперечить верс. j арміїомпете^ний основувати
нові згоди С о б о р у , духовеньства й рейд. Голосити ся особЧ-стЬ або листоа-'.
но до властителя: Jo..yb
Rj+tnmitckj.
А
.
на. світ.
Поневолені народи договори,"" який п о д і б н о г о за ' Не ма юч и постійних п а ш п о р - ' У с Щ О в'они б ў д ь т о б и не И
українські ќатедри, а л е в д і й - вірних п р о г о л о с и л о автокефа- 140 Е..ех St., J-a-идп- Cit,, N. J.
сі „учжниці" не можуть
"Р^ горожанства.
А не
а.іи здійснювати й о г о ідею пису не вимагає; але в дійсно- (тів.
сности на протязі останніх 251 лію
української
церкви.
ФАРМИ НА ПРОДАЖ.
ніч,і іежности, щ о безупинно сти так не є. Т р е б а знати, щ о подорожувати б е з д о з в о л у п о - Д-вио повідомив уряд учителів р. не затвердив вні майже ні) П о л ь щ і , в Х о л м і й Підляшю, де.
А кожду п о д о р о ж ' з о - I УРндникіть Щ
О всіх, х т о Н
Е Maej
. ^ а 800 акрів, 200 акрів
кила в їх серцях. — Першим на українських -областях, які л і щ ї Н
одної катедриТ о м у 1906 р . є б і л ь ш е як пів миііона Українполя, 'решта паеовиско.і`будіаі
усудавиійше належали д о Росії, крема. — В сей спосіб прикрі- п о л ь с ь к о г о
народом, щ о зреалізував
Українці зажадали
основаиня цівш польські %тасти замкнули ліс, сад, ріка, озеро, дім На 12 кімнат
пдені д о місця 'свойого замеш- неться з днем І', л и п н я 1923 р .
, сімку ідею, б у в 36 МІЛІОНОВИЙ не все населенне б у л о вписане
укранїського університету з о в - або перемінили на католицькі, 1 богато других будаНМв, ИІ.'ксіюа.
2 коні, 200 кўрий, 5 безрог, вся new
в сі книги. Сі книги ісѓнували кашія, вони не можуть займа- Очевидно нема Й! українського сім ўокремо Від п о л ь с ь к о г о . Т о - двіста православних церков.
к:мінський нарід, який 9.
трібна машнисрія, шхблД тврв `ЛЬрЛ
університету.
Наша
студент,
тися
т
о
р
г
о
в
л
е
ю
ні
промислом,
Z милі до міста. Ціна 58000,
нм І `'І 8. р. п р о г о л о с и в у Київі лише д л я ' с е л я н , міщан і шлях
ді всі П о л я к и , з найбільшим о З т о г о всього треба Ще до- $3500.
-х —
ЩІшђ
не мають спроможности д о - ська м о л о д ь приневолена еміПроче населеннє: урядниц.
її итежність
своєї
держави.
з л о б л е н н е м , огірченнем і при- дати, що всіх урядників і м а й Фарма ЗО акрівЃ ліс, 6-а. омрс.,-кв.
ѓрўвати д о чехо-словацької редім і 6 других будинків, 2 КбрвНН,
духовенство, вільні профе- б у т и хоч стільки rpoiua. mo6
Іургаж частина
українського ,во.
страстю повстали проти т а к о . же всіх зелізничих робітників 1 Л
кінЬ,
150
курив,
5
безрог,
г.д.до.дінОпублики, д е є український у н і
заплатити податки.народу, щ о жи.-іа в Галичині. сії (адвокати, лікарі, інжииєри,
го домагання`. Б о р о т ь б а велася Волині масово позбавлено по- —" Інджай. автомобьть, 1 миля ЯяіШ '
ЦШ 535О0,
rtTlT..Kow-.floW. ^'
Шкільне питаннє є такоЖ у Берситет, українська г о с п о д а р .
австрійськім парламенті, в сад, а' 'українські селяне, зни`
Ііуковнні і Прикарпатській Р у . Ч н т е л і ) , с л о в о м інтелігенція,
ська академія і українські ґ і м к.
також
купці

отже
велика
дуже
невідраднїм
становиску.
галицькім соймі н серед широ- щені війною, не одержали в і д
,н піл азстро-угорським ярмо:
420тьStb
York С
або
д
о
Німеччини.
Украмешкала В Хбмдщині й Піддяшю нема „
ких суспільних верств, прн .по- п о л ь с ь к ђ ѓ о уряДу'ніякої п о м О ,
проголосила рівнож
свою су часть населення, `що
.
.
.
шці С х і д н о ї -Г а ли ч и н и жадали
Волині, не була' втягнена, д о ні одної української Школи. В .
-"
мочі маніфестацій також 0,-^0и реиність та дня 3. січня 1
9
1
9
ФАРМА 150 АКРІВ, сад. 6
на відбудову Й' д о сьогодня
. JL
. : від п о л ь с ь к о г о .'поавительства
иі самрго унійерсйтету.
7ДІЙ. ^живуть в окопаїХ, Щ о о с т а л Н ' З Ї діс, озеро, дім на 10 кічна..
‚тучи.тася
з В е л и к о ю Украі к р и г . ' б о д л я них не ісЎнували
стодола, саязо, 5 других будинків, ДЗ
: т'
одібнї книги.
На Жа.іь, х о ч Поліссю і Волині є ї х дуже ж а - Г
шло,навіть.`до т о г о , щ о п Ц , п о - світЬвої війни.
i жі
Армії с е ї Р е п у б л и к и ,
коров. 2 коні, 200 кўрий, гааолШшк%і
Ло Й т о лігше народні а ч и с т о
^
^ Р ^ . ' У Р верс. догрвір у третьому арти'№іа^,,автомо6іль і.дса
Щіпібшњ
бЛажливим
о
к
о
м
І
ущверситетльоковаггі антантою,
лишені
У^Р,
Дітей. 'що не Ходять д о школи,
^ Г н р н в ^ о г о унгг^рситеУкраїнс'ький
'на'рід' Х о л м щ н шинерія, дохід за молоко $300 в ми '
і.улови виразно говорить, щ р
великий сего.
сегаA
всякої помочі з її сторони, де'.
'величезне. Багато шкіл, "Ш'Ч
^
^
Ш
' дУ . ИЬ Сьюіх` в л а с і е й ^ польське стулині,.Поліс'ся, ПіДляша та
, Водйні,,П6лісся,
тг сяць, 1 Миля до Міста,. велккий
і річний збір. Цію, $7000, т - н ^ о
право горожанства^ ігрислутує ѓ в і з о в а н и х
}дентство
зорганізувало
боївкуі
Й
ітковані
пошсстимй, ' п о `ге
Східної Гаилчини знає дуже S3000.
- .
ці Східної Галичини тайнии у ЕОЖДОму, хто мешкає на обла- дою.
польські уряди переміни.
.
щоб
з б о р е ю не д о п у с к а л а ук^І д о б р е , що одинокий вихід з
Р. О9Ц0Х,
- ройськй б о р о н и л и своєї вітчи
- пп , , краіиський університет і техніти. признаній П о л ь щ і , а б о та-!ли на польські від 1920 р. И н .
194 Avenueть'6.ГЙЗ.Ш) 12-ої ўлиці,
..
,
, .
раїиських студентів д о маніфе- сього страшного
ми на протязі трьох л і т на три
положення
,
.
ку, якѓ мають тепер бгльше,
New York City.
ій, ш о має бути ї й ще призна- ща часть українських шкіл за' , _
стацій за українським
універ- під П о л ь щ е ю є: власна ўкраї
фронти: проти
ґюльшевнків,
. чим 1500 слухаиів; але як п р о .
оіо,в будучиости, т о польське трачує постепенно український .
: ^
ситетом.
П
о
у
к
р
а
ї
н
с
ь
к
о
п
о
л
ь
.
Денікіна й Поляків.
Ся геська держава.
фесуру
так-і
студентство
переФАРМА
100
АКРОВтьІчого ^^.
:равите.тьство ие прнмінюєть. характер, тому, щ о з часом на-,
9ькій війні у Східній Галичині
ройська б о р о т ь б а -покінчнласн
рів грубого ліса і паеовиско, редлта
‚‚Громадський Г о л о с " . '
рівна чорна без каміння земля, вся
польські студенти ЛЬБВІВСЬКОГО
останови.
і при- саджується там щораз б і л ь ш е
інназі-ю большевиків на Вели,
оброблена, будинки добрі і великі, дім
польських учителід і вводиться
університету заявили, щ о х т о
на 10 кімнат з водою і іцдвішцею, I I
ќні Україні й окупацією Схід- знае прано горожанство тільки
R O Y A L
MAIL
коров, ялівка, 3 молоді коні, 460 ку-`.
не служив у польській армії, не
у книги виклади в польській мові. В
ноі Галичини
нійдьками ґен- особами, записаним
Часті .віддаля а
ріѓй, 45 тяМ.Сіиа.
ісцевостях." де Є 10% ПОЛЬмає права влису и а уніцерсиНЮ
ПОРЌОМ
I
ГАЇ
овес
і город. $125 за молоко
В
наслідок
с
ь
о
г
о
тисячі
Галера. Дня 14. ма'рта 1923. р.
вчвійіА; `форНІчіриа-иНтрть 'pir-:a.j(ou'.'
-гет. `'В` наслідон т о г о ` Українці,
І^ьких дітей уряд
організує
рішеннем
Ради
Амбасакорін української нітеліґенці'ї трак-,
ІгЮ -атиліндм w^iA
,с-д^а^.^иадЦ,.
що
бЬронйли
иеУалежтзЬстй'
прльськї,школ'и;
колііж н.асе.`
милі до міста І колеГ'Все за
дується
в
Подьііи
як'
чужинців
і
ііризнано.щу^^хідну ГалнчіїЦІНИ
тотівкоюн$еоооіі
иь`$тлт,,`т
зовбєі 'д^ржааиї%.Ріѓда^' украіи,иу її час'тину ^ ‚ т и к о ї . У к р а ї н и о навіть таких, . щ о іі, суч.дснін лСннє 'не' хоче ііошл'атн Д^ітеи
бькоіїаарМїї! проти НІИОПЬОЬКОГО.
" ^ ь к н х ш к і л . ' т о ' й р г о 'п'є'-'
"Ті№`
ІольиГт н а р о д и л и с я . М а є м . а ! ,
Н
І Іольщі,., В н і г ^ , , скінчйідася, . Н
З
О
Д
І
О
Ш
І
В
Л
о
^
'
$
Ш
1
стали' бсІйКО^ваТйІ
ДЛДі.
' Гібль-'jbt-с.зілуетіся. Сьогрдггя' На `^о.
але до, сьогодцдчЛ так як і дар-,рІШЄНН.: Иайвисшого
.‚џугррщі^^аЬ$
W. џто$$
h
Львівський університет. ' S ..'р
інііше,
ііацуиЬгШцЩШя
Д-ото,..54к4ДіЗ. .
ФАРМАІ
ФАРМАІІ^ФаРдСА^''
-.і-Ч"
Отьщ'ських^кіл,,^
. ІЬіцниці.;
на .меш-- ii й поневолені. Сих останніх) ь н л о п о с о л ь с ь к о г о , ‚№МТЇЉжШьтЩ
З цриімми старости ггсподДімь^-Ю- `
'`І Н а й б о л ю ч і й ш а справа 'для'
кане, два стори, шість руміа
ШШ№йиШШ№ь,
без ЇХ ҐОДИ віддається други'й 'Миколу .'Пирогова, ' % а р я і бу^Щ,.
дається твио фарма: 85 акрів у?а-^
Цілковито приватні ввбілв в З-It клас)
украшсьі#^
(і тричь^ЏЗАОО
Г
ІШКНЕІ Н--т-т.в-г-і. часк
карти для Вашої родкнн
``ить, ^УЛ Н ; ^кто О : .НЄ
Маецо доми в Ню Пораў GD
ва в.вота отвнрмесь 1-го
'їмЃ Чнажідиш,ея- дврнтМегадиаіІНў
...Щ((уі.^ -Н^Г.нашвђ
^(Щў#цтжяр^іійь^
UHIIK1I.J
я,крго Bit,j
стергства , о с г д і Т н . ) . . , .
, , .
6
H on
ою. пацуюних,,иаціть,
‚находиться
!
іііон і
варша.врь кот;о
rt^eijfi :і— є - ^ р а р н е ^ и т а і и і е - і ^ т
j : (С`ереднє
.іџ%іютни?ЦЊ'.ігЯ щв і
бжяи
і
_
Щїд}ЩЧШШІ
B.paHHij
Сьогодня'лкрлишня ,піун.тівші!^іі'нет підм уг;
-^Ільшаг'ічастина чсиж . уясраїнг-ірщрму.:
не,
Репуолнкаі: р о р щ л е і ^ ш і : н а } ^ г 7 Р Ш Л і я Ч . Р р - . Ц П -?ниіе,д
звертаЯтесі, по близсй
Дуже мал`б з е і
^;газо.ица світлсш.^'ЗпЧАг4.
одної придЮднои і гімназії, . „ м і
тири нерівні -части; ' О д н а . ) ? . "РАЩШ'^и
W ue.-є. рппг;
` мй`С й ТакрІќ" в'елиіг.е`.Уіи^^в^-;
ліцея. Польський уряд- з а м .
маоП до .вЩісуІ`нкті.т
і,
п.інбі.іьша. називана В е л и к о ю І
- Наслідки
ких, щ о взагалі не мають земКн і ґарадж Всі будинки в добрім поч;
KHVB
ОДИНОКИЙ.ЛІЦЄЙ.
ЩО
ОСГаВ
сього є фатадьні.
Сотки тисяч
зиаряжені властивим сп.еціяль-"
Україною, творить
Радянську
S. KOWBASNiUK,
лі, а є на с л у ж б і великих власрбоногазовим світлом і .тючеѓ'^
Українців мущин і жінок чіе ма- в Дермані, й не дозваляє на оУ краінську
Соціялістичиу Р е .
244 Ar.nueтьcor. lStb St.,
зводами. Дс.даггься до `фармй Ю З.ИИК';
ників.
Від
т
р
ь
о
х
л
і
т
польське
'`Щ
v
о
в
о
о
аг
.
шкіл. В
ють політичних прав, позбав- твореннє приватних
гістровадіях 'Дійних коскЛ,
тЗ^Жі.,
нублику;
друга Буковина й
' N.w York, N. У.
правительство д і л и т ь
тисячі
мо-тоді коні, один би.ч.4 т е . т , - а е пору мається
всього дві
іені в и б о р ч о г о права ' і є всесю
Ьесарабія належить д о Р у м у н і ї ;
ялівка. 17 качок. 2 цандарки 1- 'П'С^- ^
83
St.,
City,
10 індиків, 76 штук тѓур, б
третя найменша частина Накож цЬтий збір з поля, 45 ті
ке щастя д л я світу, щ о ти пеш і сќу вислухати й о г о слабкий I воріт д о д о м у . Він ходив на всі буііі.іів вівса,і 10 тон солдми..2
І
акоц^
до Хехословаччиии під
л и ш е раз на рік і граєш щ о Той відчит; б о він є вчений, щ о мав забави, і в театрі він б у в одним ячменю, 2 акри
ри гречки, _9 'аїѓріѓ Ю
Я
Д
H
r
k
j^
.Підкарпатської Р у с н , а
роки; б о к о л и б ти робив це щ о сьогодня т у т відчит і він розі- в тих, які вѓчасі павз відвідува- зи, бурани, картофля, капуста" і
іетверту, щ о обиимає
краї:
дня т о в пивниці Яліка не л и - бє кождому г о л о в у , х т о скаже ли графить Бондаварі в ї х л ь о - Вози великі і маяі. саві. -двох.t
упгжжі на коиі. брй4Чн. велщтдлііч ку- ,
йому, щ о 'Він-.не є, вчений. 'І він
Ьимс-ДОвН
цщіа,
а
в
к
а
с
і
Р
о
т
чідну Галичину з Л е м к і в щ и .
В д р у г і й 'ітоЛўвннЧ'тажіНг у' хенна, старомодний орган, гарні доно- '.
^не^раніише дався пбііройаДіЧти
іірльдг грошей".
ві1 рМи'з т т І І ' Н і м н а т . Ь . М ^ ^ . Мтч}
ю, Волинь` сХоями Плоіссє,1
іафииі Тойделїгтди ''був'`баЛЬ. вел автомобіл. 'Магштш-J^
.
Ід.тяіне з поверх 7 міліонами
висунула руку з дверей, щ о б Івана було,,запрошено також і.І дженя і копаня картофлі, іїч^ию-и та`
іибний двигатедь о іпив іюНях свѓ.
и
доцілував:
В с ^ . а е д р и він прнняв запросини.
раінського населеннѓѓя приманці всіх т р о х панів.
„ТИ
танцюєші " запитав Йо- _ з станкомѓ і пнлами. Косярка. живспромотлнся
'^^^'^01^^
Польщі.
З тих частин
аярка. грабярка,і, вШліи, ручвайшв-Л, ,
Цей
уміє все!"- зітхнув абат. фіякер, і к о л и вони приїхали го капітан.
аярка, і ў
нові риьнняІ`машгашГ .
‚ А л е ідучи д о дому випємо д о ' г о т е л ю . Іван
Україна є самостійною
.{і дол,, гото-црзві
‚‚Я колись танцював, але дав. ня і і всі мажйе і нові
йо`-,
4.500
ще на прощання",
промовив Т о в г о р у п о сходять `бо т у т вігі `йо, ш е перед пятнадцятьма р о - Ціна сеї фарми 4 ^ . ^ . , ^ ^
і `ржавою; Підкарпатська Р у с ь ,
грішми тілько 1.209'дол, а р е я о я л
Р О М А Н В ПЯТИ Т О М А Х
маркіз. „ Д е абсент?"'
ками!', - , ' ,
не
нав
в
ж
е
б
і
л
ь
Ф
н
і
ч
о
г
о
Про
сплатл- не меньше як по. 10О дол'ќа входить у склад Ч е х о с л о При
цім він наповнив дві зовнішний світ.

Д
л
я
'
Н
а
с
випадає
вже
краще
''
рік і 5%. Добра нагода -гутшти 4
ваччини, має запевнену нацереклад а надарськогс
шклянки
д л я шампанського: Опівдень пан абат склав спра дивитися. Розважний чоловік за таніо цінўі Фарма з
цим диким, граючим отрутно- воздаиня графу Стефанў. Мар- не танцює вже, коли він має по- мнлі'від двох велнких ; ,
і 'рнторіяльну автономію, а У два і пів кілі-д.ьі^тря від мадото ч
з е л е н о ю ф а р б о ю спиритусом, кіз Саліста сказав він, л е ж и т ь над тридцять пять років".
том.
краѓйці під П о л ь щ е ю і Румуіодин кііьометер в и - к ( ^ ш о м і у
який розумні л ю д е , . котрим в д о м а в г л и б о к і м сні, а Іван с и
Тут
с п р а в д і . б у л о на щ о по-пїв кіпьометра до молочної фаб
ТРЕТИЙ Т О М .
цією ие мають не тільки авто,
шкода, щ о вони мають за бога- дить при с т о л і і пише листи.
ѓдивитися; принадність і гнуч- гладкої сошаної доропі i-u-кола і
(45)
номії, але й елбментарних годітей .ітизька дому.№далеко від фв
то розуму, тягнута звичайно н
„ В і н м о ж е страшенно б а г а т о кість не д о наслідування, я к у мн о сіли УктдаїштьДші..ТН
рожаиських прав, х о ч вони за.
звуть щастем, сліпим ви- чарочок завбільшки в напер- знести", промовив граф С т е - розвивають в танцю дами висо - джайте на алресуі Перший є натурально пан що
стоќ.
к
о
г
о
світу
є
видовищем
д
л
я
б
о
падком,
дурним
припущенням,
гарантовані
д о г о в о р а м и . В ' абат, тут він робѓіть свої студії.
N.KOLAY ^ m i m a q
^
„Ну
Це на прощання".
„Він відпочивша сила", за- гів.
і м.іп Str-et.
`' `ЖшнЬЊ'%
Польщі замешкують Українці Потім іде барон Оскар, б о він получеио з обчисленням, обе- Граф Стефан похитав голо-І
Контеса А н ґ е л я б у л а сьогострашенно л ю б и т ь грати. Т р е - режністю, розважністю і відва
_ ажив на ц е абат, о г л я д а ю битою масою простір, щ о вина цей жарт, але Іран взяв
дня особливо`' гарна; вона4тосиГраючи в тарок-треба зна вою
тий капітан, б о гра т о й о г о сфе- гою.
чись, ч и нема к о г о с ь х т о м і г б и
ла рожеву сукню з вирізаним І
ти не л и ш е карти, а також риси) протягнуту йому шклянку цок- й о г о чути.
носить 138.000 км. Чисельність
ФАРМИ ИА ПРОДАЖ.
'Jfі. Х т о четаертий?
о б ш и т и м перлами угорським
обличчя
свого
противника. нувся з капітаном і випне свою
Фарма 245 акрів. І5б чНстА І.-моі
полььского населення на укра„Ну,
вчений д р у ж е ? "
Івану п о л и ш и л о с ь в товари- корсажом і з оточеними плешклянку одним д у х о м .
решта будівничий ліс і ааеовигдс.-ч5яаа
Граф Стефан не вважав зай- Грач мусить бути т у т Ля ватестві
імя:
„лицаря
Маґнета".
шській території н е велика на
тивОм рукавами; її в о л о с с я за з 600 дерев,, озеро коло дому дАмПЮ
А потім як людина, щ о зровим, зауважити свому г о с т ю , ром і Т а р т і ф о м в одній особі,
Від
ц ь о г о часу лицаря Маг- плетене В ' Д в і к р с и б у л о пере 12 кімнат, 7 других будн-иіа, ^AJ^jQBj;-..
била все потрібне попрощався
Волині після п о л ь с ь к и х с т а т и
що ці пани грають на д у ж е ви- він мусить показувати розпач,
короа, 3 добрі коні. 350 вутжй.`Д.тхяЯв
к о л и він тішиться і найбільшу д у ж е В'ВІЧЛИВО з графом Стефа'- нета можна б у л о всюди бачити; вите як у сільських дівчат стя молока
гичних даних вона
виносить с о к і с у м т ь
6600 в місяць, весь з.асів,'С
він р о б и в відвідини і й о г о ви- жкаии, коси висіли низько і р о
ном,
який
з
с
в
о
г
о
б
о
к
у
,
просив
зько великого міста,
ься.tar "
А щ о т а м Ѓ ' промовив ґраф упевненість, к о л и він має н а й
вони зосереднені в б і л ь ,
б р а л и звичайним членом касн- б и л и її князівську постать щ е Ціна .J5.800, готівкою $1.900.
.
Салістть „ п о крейцару точкаЃ' б і л ь ш е страху; він .vrycHTb бу-й о г о важати себе і на далі дуже І
на. Він х о ч і ранійше відвідў- б і л ь ш притягаючою.
іній части п о містах, але й там
Фарма 52 аіфіа, ліс. `ѓЯва, ла-і^М^ть
- Т а к звичайно, при такій грі т и п о л к о в о д ц е м , який щ о хви- бажаним гостем. П о т і м він н о л ю д е насичуються на- кімнат, 3 корови, 1- кіяь, `У50лсур.ятьЧ
пе мають б і л ь щ о с т и ізза вели- иа"крейцарі можна при одній ді може-розвинути новий пляи чекав щ е на абата і пішов ра- рав й о г о , введений т у д и паном І Але
а б а т о м ; а л е касино м а в пять решті і видовищем д л я б о г і в .
зом
з
НИМ.
кого проценту Ж и д і в ^ з а т е У . партії втратити с і м с о т , віс'імсот б о ю і Босќом, який з першої
$і200^отівкою $900. ГНПЛГ
А маркіз Соліста ледви знай частин світу, і й о г о ` мешканці По вечері говорять: Н е б у д е м о 274Е. 4tkSt.,N--r York Оќт.
і `аїнці мешкають п о селах, д е J гульденів.; Ц і пани а товари- виданої карти Може вгадати і ш о в
д о р о г у в передпокій. належать я к лєпідоптери д о марнувати часу, х о д і м грати І с ь к о Т г о и з р о б и л и .газардову", щ л и й р о з к л а д карт; він мусить,
т р о х кляс; а Саме д о денних ме- карти.
творять 84)—^95% ' населення.
Р Іван сміхнувся.
також б у т и в стані великодуш-1 Шклянка абсенту була всеж за
теликїв, вечіриих і нічних. В
Іван грав тепер щ о дня. Він!
Версайський та рижський доЯ .-граю щ о дня газардову н о пожерттігувати с о б о ю д л я великою д о з о ю . В передпокою
день вчені члени відвідують бі- грав елегантно. Він не сперез д у ж е ' в е л и к и м паном, з будуччйни д л я з а г а л ь н о г о д о він - здивував своїх приятелів
говори
запевнюють
націо. гру
тим, щ о у п е р т о ‚твердив ніби бдіотеиу, один з найбільш ці- чався з своїми партиерамть.ВінІ
п
р
и
р
о
д
о
ю
;
ш
о
дня
ставлю
я
на
бра.
^
ім.тьним меншостям
Польщі
о б ш и т а смушками шапка Івана кавих і цінних книгозбирень; І умів г р а ц і о з н о втрачати, д и - `
одиЎ єдину.карту ціле м о є майТ о м у стоячі навкруги-дуже
належить "йому. Нарешті Іван вечером в'ід шестої До осьмої шався байдужним, коли виграповну с в о б о д у релігії, віроно за відносао не значний при- шкодували Івана, к о л и він сі-1
мусів іти д о д о м у У війсковіи септемвіри і адвокати грають у вав, не б у в подражнений, к о л и
ісііовідаиня і совісти,^с8ободуі б у т о к "
Двв д о три з цими трома велигаптованім
золотім
шнуром віст і політикують;-нарсшті від Ій о м у йшли з л і карти, і не п о .
І при ц і м він присунув с в і й кими майстрами, Ц я гра не д л я
мови,, свобідний розвиток у.
о с ь м о ї Години д о півночи це{ милався. Й о г о вважали д у ж е )
кашкеті Салісти.
людини, яка бере карти д о рук)
країнської
к у л ь т у р и і право) стілець д о з е л е н о г о стола.
К о л и вони вийшли на сходи, п о л е займає високе товари- д о б р и м придбанням.
Це гарна гра, в яку грають`ці раз в т р и р о к и і п е раз на ріть
польського горожанства. К о н - пани' на селі г р а ю т ь також в о с о б л и в о к о л и вона грає якраз капітан уперто твердить що` вій стио. Звідси п о х о д и т ьте,щ о Як д л я вченого він д у ж е приможе літати, б о він людина з д в і . л ю д и н и м о ж у т ь щодня х о - датна людина!
ституіџя п о л ь с ь к о ї републики, неї,
л и ш е там л ю д я м не прий- в т о й день, к о л и в о и а ^ п и л а
вЄчері муідйни с о а і д н о г о
магнетичної країни і м а є крн-дити д о казина не стрічаючись ' П о
н а д ў м ќ у п і д н е с т и ї ї на сѓу- енно.
основана на в е р с д о г о в о р і , га. шл'о
в і к у - і старі грали в сусідній І
! ла; Іван і священник з великою одна з д р у г о ю .
пінь газврдової г р и ; д л я з в и - Була сена година ранку, к о л и
Івана переглянув апоча-гку б і - к і мн а ті в карти, р т о й ч а с які
раитуе національним меншоб і д о ю знесли й о г о на перший
ійійної газардовоі гри не треби ц і панн встали в щ і з о л у .
ц
і
л
к
о
м
м о л о д і віддавалисїт `і{
бліотеку,
а
п
о
т
і
м
прнєднався
поверть
Т
у
т
й
о
м
у
п
р
и
й
ш
л
о
^
стям у с і політичні й СОЦІАЛЬНІ нічого . о к р і м щастя і відавгп.І: К о л и І в а н відсунув 'стіл `
^ ^ m ^ J ^ S ^
сальон І танцю.
----На"-., маркіз Саліста сказав д о ! г р а ф и ш Т о й д е л і н д и і подяку- до ‚‚посЩав''.
нраіа, якими
J r W H t Y ^
ВѓИ не д у м а в б і л ь ш е п р о п о (Ддиьаш вуд.).
‚Ну, то.шіришу-ЗЄ і е л и - в а т и ї й з ате,щ ш в о и а мало на
н
ь
о
г
о
:
Прляіш, але в дійсности Укра- виілзати- А л е .зри і і і й - г р і е с е ,

ШЇШОП)
ІШДУ ИЩ ІІИЛЩЬЮ;

ПОЛОЖЕННЄ

Ф А Р М Ш

л а с

Х

С

Т

Й

0

Л

Я

Т

8

И

Л

І

М

0

Ж

Т

Ь

u

Ь

н

д

е M

a

K

y

5

b

з

в

а

0

с

в

о

г

о

н

н

я

н

УБИВАЛИ Й В
И
Н
И
Щ
У
В
А
Л
ИС
Ь
К
И
М
И
БЕЗ Н
Я
ІКИХ МЛІ У ВОЗДУСІ. В ТОЙ ЧАС Ф
О
Р
М
А
Л
Ь
Н
О
С
Т
Е
Й Б` росЙ
. ВЬКИХ
ЛЬСВТА А
Н
Т
А
Н
Т
И , ЗАИВТЬ ГОРОЖАН. Н
А ТЕРНТОРЇІТ ЯКАєбо П
Р
И
З
Н
А
Н
А як С
К
Л
А
Д
О
В
А
М

С

Я

Т

и

о

ж

т

ь

К,В),
ТО ВСЕJ,

Ь

й е

з

г

о

л

г

ПА7ЬШІ.1ТЕ"^нГський"

Івпис^ІЩМ

АБО

к

а

ї

н

с

н

с

і

ш

БУТИІ
БУДЕГ
ч

а

с

т

о

к

о

л

1

и

н

^

с

и

н

и

t

е

м

а

ю

'

H

т

ь

Ч И

С И Х

ш

к

о

Л

а

.."^^Г ^
ДОЛСЛ `

JJ-HJ

Z7n^7Z'

1ГІЖі"'

5 0 0

m^Jfjg^mjg

К Х Р І ? Я

к

ь

Х

)

,

^f^^

х

ДУ

,
ПРОГН
А
'НО

K

к

ю

т

ь

3

3

і

ГОРОЖАЖГТВА,

ч

ГОТ
К
ЇІОДЗ

(

:

;

w

ibZZ^fc^

w

U

,

С

н

а

0

е

;

К

е

А І Н

0

(

Т о д ,

YKPAIH^S^

. ^'

г

у

v

л

у

л

6

V

3

9

J

П
Р
И
Х
О
Д
У

;

ѓі-і

)

д о

вІйЬТХА`,

г

^Л.ЙІМШ'^^^
ІЬШАВШЮІ;'` І'.ЙОВ-.О
ПЕРЕВАЖНА, Ч
А
С
Т
И
Н
АИ
‚.Т
.ТЛЕЖН ТЬ І
!

БАЧИМОіг,)ар`оди

t

М
А
Ж
Е
Т
Ь
С
Я

ТУ4ТГ^Д-

Т

Є
Ц

ІИМІЩ

к у т ^Щ^ЩЩшщ^ ^
атстит^та^.ДОМ^
J.Rf P9?IVR
. FTP

т#м#№

1

и)іУоіІ

ч

АИГТИИ Д

і

П
О
Л
Л
Ж
Е
И
Н
Ю
.-І МАЄДНІ
1

в,л

9

1

С А Н И Й

к

н

и

г

и

к

ВЕСЕЛА БАНДУРА :

Лі^'се.ТЯИ МИЄ

16

В

І

Н
. ИІФІ

1 я с

:

G
R
A
N
D

Щ ^ 1
ЕЮИ

ІЃ'
ГЗОГЗ

діяти

ЧОРНІ
МАВРА ИОКАЯ.
УЗЗАІ

JERSEY

г

N. J.

І

Л

ч

(

М
а
.-іНННИВ
ІНЙННРНИ

1

1

МУСГЗтахти`

1

IIJL.

t

——'

'

115.%;

iam

ІЛНЯЗС,

(

к

83 С
Н
М
Ш
Н ST.

:

VhS^.)WASS. :

,

‚ПОТТЕЕУЄГЬСЯ

{

t^A^VTWH^XW і^д^ЮЃТОЛ^-

(Доктііч-Hiuѓ).

код ЦЕРКВИ св. Івана Хд--їс-нтїлН
' j - ТАНЦЯМИ-. ІРОЗЯ`ИЙСАМИ,
І ,а ГРЄТЇЌДЄНЬ. uiUUT СЛУЖБИ,
-лліќвмми АІДГ7. ЗО їй. І-.$-.ИВМ
1

f

t

дШісдик відзиваюся з центом;
л е ж а л о страїіх, з л о і н у ^ с і г о ^ о - зґвалтували дівісу: ѓЗІ дна, ч е НА ‚ р о н д и , `негайну д о п о м о г у ,
ку -`яїсел'газет ` ^ Д і л й "
„ Г р о - р е з вікно'думпла втікати Від
іЛепкому і пр.' Страшно, страшпорізаМНДСБКОГО Голосу``: "МисІбНЕ- них, та так страшно
ф а ф т і
Пі! Є в нас свТдомі яюди, які, но, як у ШоьЉ
:Ялсмсн.і
и^ві GUARDIAN CO..
ра'' її сила українських 'книжок. лйсь. ' Н о г і г і груди як бряѓтеою працго'ютЬ і-д'ають нОміч тѓаро- котра гр'омада кілько ж е р т в у - 1 - "
HOME
ѓвала. Межи, ними І. К о о м п т о п ,
,
Трохтг Нудои б у л о вгдчувати;! 'зрізай'ѓ Т а н е п о ш а с т и л о тії ft дові.
але
на
.а-яль
тільки
що.
дав

т№^.-^иП
"кЬрй, б о ! 1 ) П о довгих змаганнях міщо туЬѓ`іНд'бдуќоІн^у %ГддалЄн-''^їШ^і
сцевого Комітету, у д а л о с ь з і - б у д е м с я бігти д о загину і покапять^б...
ню 1 2 в е р с т о в ' е ` Ь ѓ і с и # к р а й , дЬ
ПОШУКУЌ} Сени Ікни і Данька М.
б р а т н н а м 56.50 иа боєвий фонд, жеьѓ щ о т і й козацького р о д у ! дай
зі села Торхн, Пар.іньку Сам-ЇЇ
і с п а л а в коморі, О о ,
веЄ'еїчио сдіайб іііД згуюГлавр-1іЧі^'г.туха
Ѓкотрі Вам пересилаємо. Наше " П о с и л а ю від с е б е 14.00, а т о С'снька Иіх з Поздячл, пов. Перемий
ськнх і ^аПйиорочува.іюся от- tHOerVaJrie '6oWwrf,' ff?OT Д О Н ь к й К . р ' . - х о ч мата, однак н і к о л и 6.00 податок за. рік 1922 і 1923,

Миють перебувати в Ню НОЃЖУ
file жаліє гроша на народну іна Інвалідів 2.00, на студентів ,
;„
. , мене па адрес.
іддямгг.чоргчхусоУЄгЩяЙи'. " i ^ i T b . W . . i ! j ^ ^ ^
Hd скитальців HA Куб` 1 и м----тк, Lm. fk 7. н.ь-п.. CAB.
в таку страшну годину, колѓи Мовчав він, мовчав і я, мов ц і л ь І ‚все стараєтьея, щ о б и бЎ 2,ТЮ,
і т и приміром ДЛЯ Других абс 2 0 0 , й а ш к о л и 2.00. З поважай-,
9х-"'
ІЮД'-ІИІІМ пану бали ксй.йійКі Яй- чий стиснули один д р у г о м у ру-І хоч не ` лишитись Нбзаду. На-Інбм,
А л . Кондрат,
- Кромптоні
,
"
а^в^і ^
зиайніАи-влхи!!і роагпішлйся из'свої ствро-гі Ступаючий холбдННІііійй Час
Ай.
П
'ЛУ '
' JV^V
-.„п^ашг,
.
,
дасть спромогу д о д а л ь ш о ї
4 ) Шановна Президіє, і і р о праці в ‚справі н а р о д н і й ^ к о т р о ї і ш у ггриняти HW^RJGRG^ILG біго^
1

`с^

ВглИЧАсИп УЛИЧНИИ
КІТОЃ., А

середу, четвер
і внруіпи.ти дааіі Разом з'на$.`ЗР`.серпня (августа)Імн стали виходили І люде. На. . - ^ Фід.^ ;Др.
к о ^Кбвальського.
ь с ь к о г о . їхали козаки загОсподарюаапід управ. :падхУха
‚^(^ЬЛеіі^.
вддда; всі забави лн. Забравши з церкви дзвони
На`, дворі ир.-Д:-1р 1-тМ)асжії природи,Б всі 'цінніші річі; п е п е р е д и а с

-АЯ

І

СТАРА`І

ї---ТА^АЖ

І

r

0

і

аЛа

МРИ

J l i y

и

1 И Я И С

И

д

ю

` , І ^ДУНАЙСЬКОЇ О
МАК ПЕРНБУІШИ
EFER-M-PH-P^^
1 втікти від.козаЦцкиХ рук, н ч и і ;
BRQWNST., tut STROM-l.bura,"P.
ляргв,
ЗЃ
збірки
п
о
ЗГІ
А
КО^.
м
их
З
не оерестане вблоді-пг в'Нашім
прощався я з ии.іими і біднимЃѓ, СОБІ.
м о д ' о - ' А л е б і л ь ш е я й о г о - вже не ба-'краю і називати нас Українців `мого пожитя в Ансонії, і ^ т . ^ ^
госпозѓаряин. Господар, А-ясо-1' Т у т я ВШІІДДЧАВ V Иаті
складаю ПОТРІБНО УКРАЇНЦІВ знак
Малополяками. Прийміть в і д Всім жертводавцям
го я ітепѓКйв три дні.
Казав на д о г о иіесчїлЧінин^-якиЙ До ЙІЯ-р"
нашої громади щирі, желання Щ'ИРУ ПОДЯКУ'. РІВНОЧАСНО ЗАСГ'- Соту на машинах і помічників д.
прощання:
! в и ' б у в навіть гол'ввЄю' сілЬ-,
для д а л ь ш о ї праці , і ц о б стару ДНЮ ДЛЯ НЙІІГОГІДИСЬМЄННЖІІ`О. ПЄНДсрѓької ШЗПН. українська
І воЛю і честь, рідний краго Кобнлянської Г 2 . ( Ю ; н ^ і з ^ ^ ^ ^
В а ж к о витримати це в с е : а . і к о Ь т-йа
^ ^ ^ Щ Ї Ї Останнє галицьке
здобути Тобі!"
а те от побачите, що щ е колись дгв^тголя та оіЩШ
І GGJHS
ж и л и : . Йосифанна ЬУДЗ і, А ш і а . і , , ^ ^ .
..
.
, , ,
а я в'ід се БЃІД ` ѓ Л о ' б , `СВОЛУЛНЯ, І
За ‚комітет: -П. .Грнчагуив. Зборовська по
;

Р.

н

П

0

і

г

у

к

у

ю

я

т

т

я

9

Я

С Н 0 П )

й

(

т

т

Я

Я

в

т

т

Ш

т

я

ш

ш

ш

т

ш

я

я

J

;

;

І

'^^^SSSSA^

бсіОО
. ОаНа

бОО, ЗО
. О: у м

8

Д с Т

ю

р і г п 0

РІДНУ' Школу'
високій горі сто секр. (Імена.жертабдааців про
ю Ґейвен. '
голоситься в Місячнім виказѓ). Аі афія БУНДЗИК, Н
ДоминканськигГ маі.аснр,
Конів Т а к ' п р а ц ю т ь чесні і свіа д а И ' і
„ і т о в - Збірка ше ие укіЦчена
ідомі члени української і.міграТИ,
годоснтнся
ська. ттюосто я о ^ о е ї хати
Ілсовливо'дюреяйіі^
- Л Ж ^
тч,І 2 ) Засилаю Вам чек на есуму. ції на по`міч свбму н а р о д о в і .
. , ^i..UAIS..OWAY
‚Пішеть. ітішет
Іромадітне і Грілгадянки!
третій д е т г й в й і б г о пі)00гваннп г и австржськогдержавѓѓ.
Ту i . L ^
206 Kint ST.,
Cb.rle.t.
J
Прийде небаром Д р у г и й йсегі^елі. хтось 'BIAKVPAB' dpia)rc-,MH стали На о б щ , спочинули ( к о Ш л у , а 4.75 народний п о д а
б о я" старався ггризбира- чраїнськнй Конгрес. Хан кожпОба- з іізНо,
:чіькій.
'ве і ' р о ї і
чі.іьникн ЬШ
ЛДУін з о три і я пррстився
Г к . ТТГ'Ои.у проб'ачити, щ о зѓ л грома'да, кождіпї .у'країнеш,
ЗАДУМУЄТг
висиіаувалн
в т о й цчас
йгвщи с е л о „свого,
‚ґассударбільше
т оімУ`країнка тут в Америці поду- куіінти ЯкіШ бизнес як
Пішеть ніішему
а р ювулицею
`'...
у
^
огліадаюин свою,ГАЛНЧ4ГНОЮ.
Земляки
'
.‚земляки" 'виходячи з' місточ- л о в і , але Щ о - ж nbpt-нбиш? П о - , с т в а " в подороУкних людей пи- ўзбирав. А тепер справа іиак- Має, ч и сповнив він свій о б о в я Гросерню. бучсрнц,, еаіьон. І
Шкоду, аж зо лося .рвав: на г о .
або акий иншіій. так заіідиь ...
їие йде, б о власне 'ті л ю д и , ко- з о ќ супроти українського на- щіть So Мене, бо я маю.БОИІМ
тіхав та заплакав т і и и г ь к о і на талнся:
;
трі з мене сміяли'ся як я збирав р о д у ! '
то рода бнднесів до en6oj,y
Галичини, "мовчкгг. ДИВГГЛНСР (т'ому кінець. В т ў у к саму ніч І і `- „ Я к е це с е л о ? "
Спродай, також фарми і ДО.І
податок і на шкоду, тепер над) Де наш боєвий. фондѓ',
і се, я к і і в пезрозумїле зяви. .^однв у
віть суть в комгт-еті, і итнм ті
акушеркою.І
- Руська Дрань!
"КОІіГрес-`відбудеться 25. `і 20. міркованій піні.
.Ріинбж
беру
Д
О
спродажів
ш у с я . ' щ о ^моя Ѓпраця на дармо жовтня, а д о ие ѓо часу -напру- і ломи ѓа фарми-за
Н`а п о л і якісь с Ш а ` т н п о е т - - к і н к а ' з а х о д и л а с я
подеру-'ВЙІііоаІдь.
к
не ѓіѓшла, але іірнНеСла якусь жім. свої .сили, зорганізуймось'
дѓаючись, копали ш я ю і і . . Ав-` в а т и ' й о м у с і щ а . . - А `т`ут такцй j"
Як, як зветься?
користь, ' х о ч і мала а л е - вона і б у д ь м о готові. Не глядіть ні,
Офісові і-одШіії віл 10
б у д е велика, б р я свопо обавяз- ляііі.ких агентів, які сіють зне- вечером.
стрійні йшли с л і д о м за намЃѓ:., 'убитою е ч и и и л и
Д е тонко, вилися.
віднозіІ ќ ў . н е ПОКИНУ, аііудуустаратнсь
WALTER KOSTETSKI.
і смі.То гляЗішвйтп.тті через п а л а ю ч і , ^ 1 ' ^ ' і р ^ т м и ' ' , . . - сказав він І
- Руська Дрань!
па д а л ь ц і г е - б у і н . , н а сторожі: Щ р у , а з завзнтте Памятаймо.
PUL-Hc,
K.
-іа. а іноді, с е л о починало т о р і ^ о г о дня вранці. . - д й л і і іюдирожні.
х в о г о і кннаѓрт о
до
л в. ,и3ч , цоважащгєм.
будучністг

Б р і д ж й б р т фдіть
ц о б вподії
в краю не застали.
Таї: S I - - - . . - - 1 2097
ти ще перед наЛи і т о Я І м и - М у '
- лнтину треба о - . Ч о г о вони Л а ю т ь с я ? . . . А д - Кони.
'
І н а с неприготованиміі! Не ждім ' ^ Б З ^ е я ^ и ^ У ^ ^
3 ) Заявляю яиму.я спізнився а ж мовляв, всі дадуть, т о і т
сілн обиимати його, гюдаючи ` Ф
" . й немає кому,
т у т жеж австрітткп. Певтіе, радіють,
ще й козаки приїхали вкгониз податком. Во я ' б у в нанисач^дам, ' а зложім народний пода
собі д о р о ш . Наніпець Ми ста.' ти нас. Щ о й опЬнїхали
на наш
пєигорот'
г о д е п с р вќѓонив сввіті диаТячись
- чўдуВалИсь
зем.еяяи
пагдеіЛ^адЯ oeicjtдопись д о „ С в о б о д и " , щ о б и тоќ і сповнім те. д о ч о г о зоборо`сій.
'-Мвочки-. перейшли
VS
NEW YORK .ти на спочинок' в селі ' і`аях
КотраЃ) п.цюхія а б о юва)
V
між 13 А 14 улшіею
. а тим дамо примір дру'ський кордоді, Щ е `ра# всі ог.ія- ІДУ, но „Сво'бода'` Ї не гюмістию хотіло і.упитн костнп
Вродських недалеко від Врод.
W робити
міг по
^ШгеЯдвЛідо д т г я . л и ^ і - ; е - е .
ігу^иея на ^ а х і д і ВВІЙІПЛЦ Е сс- ліі, а я тим розлостився. Правїти: Кач-І ' С п р а в д і ; щ о я-йому
хан зголоситься до:,
. - ^уГдЗД-д%'гггх^І-.
Обєдйаштє
Українських
І, ‚.елі б у л а читальня
да, допись б у л
Організацій в Америці.
кбвського
пНі москвогіжль- РІШІТІІ, досить надищівся
руевка .-Др-Игяі: ^
- П е р ш е ла, допись була трохи за остра;
заїв ClfoY-e Aveaue.
ських газет. ТУТ-ЖЄ я побачив Н'Н стояв г втирав
ли
ми на
„р і, ,
t -' '. D-orroit, Mich.
З Р А Д І Л 0 тм ..
CIX
Нова книжка.
ІІдрукСЃааянх в,№Н!!Ж;ве^аіо а вона л с ж и т ь д
дечдранці‚зганяють-сКо- і подумав, ЩО народ не см:
.днях
покіріу,
Знав, -ню
те'рпіти, Щолощусі
я
а ВІЛИя коси, і
Рпі'Б нниге
яа
'а друга річ. на'ро'ди:!
ШШ
нќмає-щрѓіі дума-1
дума-J-"^7,7:P
F C - . ' ....ЃНЙ'ЯМ-;
.rt;^;
^ - ^ - ' м і Ш б е І И І с я нСімає-ЩСГ-н
. ‚ ^ г ^ттлШ
JAbr^-'
.ЃЩо
ннШе я
1ММ
іишиі .к,,рламоѓ
'‚справа, яка неЛможс впасти чеm m
у' селян, яког w .
^
де; н е б у д ь . } ^ з ^ щ т ч т ^ - ^ гартовано!
іре.з наше н ф о б с т в о . Наша ГРОписав М и х а й л о Т и м о ф і ї в .
її, довгі 3^ пхі
снить, всі тільки голові:‚нжка обіймає б б ^ с т р р і ч іІ^аж-іь поаерх фута, ніна з
мн киваю'т'ь і' жд'уть коли .`ТО
кбю S!).00.i Порстепь rfp коси 50 ню
вѓѓдана у Відні, на
Стельовий молото'к 50 її. БДСдка Ш в
.їресз.ІІЛИСЯ.
взнав,! .
іриии џщщ
псресилкбю
чи-вальня ,;Просві- д о мною,
знов заговоЛ
Ч А С О П И С Ь ..C В OJ5.0- с о б і сказали. Що не дадуть-цсггта
ПІІЦО. ОЯгіак мені" не третн^я^..„лгіжлітг
і^Н-амі
и а ; ^
ієа є. шутШтШХк .ЛіУ^УнгЬ. N. У.
' біт Ні' віча 'НІ збЧ?ТА?в.`'На-кождий
.ідоііахи- В
в селі багатр сутідРілу `Хату " х л я л и с я
^ ' ; ? ^
:

ч

Як
будете тоді живі
здорові, т о завітайте д о О л е . н а з вулнкЧИ Д

к

о

р

д

о

и

ПРОШУ

С

Н.І

r

t

(

Д

С

е

:

і

т

м

с

,

;

т

ГБРУДН

ш

р

і

д

н

у

:

ЗТЃБРЯЕ,

і

q

! . ЄСЛЙ ВИ

І ШОМІМІГ,

іТС

а

ПРИСТУПНИМ
РАНО

'І NOTSRY

и

,

К

л

е

ж

н

т

РССІ

ЧУЛОСЯ в

т

з

TH ТРОХИ

HNMIIRES 4ID
. LISTIT- BROKE,.

ь

С С Т И Т

НАОТДАКШЗШИ

а

STJCOMO#Vlt

1

S

o

i

K

O

R. STYSLOWSKA.

я

І},.

СЛЬОЗИ
Я

‚-.ІШ#Я'
^---ТЙЙШОСЇЙІСЯ
т

о

м

у

п

о

л

о

JJ

Щ

н о ч у в а

Д,
n

‚-'^

j

ж

е

р

т

в

А л е

м

і

с

т

ь

0

ш л

д

и

ОТРИМАЛИ

ЖИДИІДАДА

я

г

ГОСПОДАРСТВО УЌР№'НИ К О С И !

B

в

ІОРЕ

ЯИАДА

МІЖ ИГГШИМ

ЂПТ.Н.. .,W.WHU
А'ІЮТІМ

ЧУГБУЛА
ШЬШ№№ЇІЇЬІ^
ХАТАХ

ЦЕНТІВ,.з

ІУІБ' ЖІГА ДІСТАТТЇ в
НСИО-ОДИА.,,,:,,.,,^

ІІІІ

ОЕЬ

в

н

ід.ьа---.--д.-іж
'`Ш.
Русе
і Г.ілкчіяв.. в

о Українд: др, М . Іозипсько.' .

f 'Залќе, ііовїсть Осина ‚Маковся, друте справлеі 25
не видаіІНг.сброш, 1.00.,опр
t
про сільське тоспода-нггво Вол,, Ні11

t ^ ^ ^ Ш в к ` , 'опйвйаняе',' `В.' ЦІіИІоі^ІІ.4ГЦІ%
.За-орожСька слава, -історичне опоВідДіі{іе; ‚Й-, 'да
t ЗагЮр^жпІ. казка' Івана ІІсчуя ЬшІфШ.
' ` .20
' За рідний край, оповіданне з часів Хмсльниччіппі.`Н. Ь}-рлаки . . . .
ЗО
За сестрою, оповіааипе з козацької -старини,
Андр. Чайковського
.`... Зо
а Захар Беркут, образ громадського життя карпатської ї'ўси ТІ 13-ТІМ ВІШ, др. І. Фра,"ка .- 50
: Захар Беркут, образ громадського життя Кзрпатської Русн( п ХЦІ. віці, повість Івана
Франка, брош. 1.25, опр
1.50
і Земля, повість Ольги Кобнлянської, брош.
JJ5.
от............................2.00
ї Збірка ‚(Вільного СлеГва" за перший рік вияап`-йя в полоні 1916 року
10
а Збірка опсшіплиь для української велодіжн . 44,
Збірка пглгісток
, . ґ 10
v Збірник народних пісень І 'НЎИ, брош. 50, опр. 65
т 3 великих днів, тюедіа, иац. О. Кубеиь., з рб- ^

Держнрука
Г-п-На дсТо'гія о терпеливій Олені, донці Антонія, -гЛецького цісаря а,Іђмдстаитиж)Поля
Ѓаси ОЃМІЬ, поки не -кізго-ідкя й инші опові' Герой шіталу Аптоііа СІнќтера (ітереклала

Н РЖИОВИЧ) ..'.

гетгдан-ЧИД.м-іа^

- - -fe.

люстраиІяд.і(
І...'..
Аt Голод,
ГШНСГТТ-ЗМ і СУГГЄСГІЯ В '2-ОХ Ч8СТДХ
оповіданне, В. ВиннрчеИка

г

З І-

; Гордій нТфЬ. Про оар-нка -Івана та чортову
Яояку, -схряїнські народні казки (зі збірника
І. ‚ІГ^ќчеддка). з 5-ма м-адюііками Ю- Маталеі}Ськбгр
-.ї ГЛТіШі,' ібіркд феІГлегсігіів.'-Мпколтк'Сннежу-

U.'^ffimm Ч И Т А Є ѓт Шьшшю
ПАМЯ`

..А..-;:..'..... - о . . . . . . . . . . ` ірт та- п'допомогу
+ Гранатнќа
української
мдви:для .1самоиавчай-'"'—з гдмінамн
а Ардатк:гмн.
ітя да ьв Сімович.
допомогуbptMH.'S.M5;-B
шкЦьціп.науці.
ii( Друге вишин і` ітзнв.
.^Ііорів
4
тюмаіг.хтдоиіка, О. Я. Кониського 80
а'Фй`пиі.а. о 'Додатку „Зівяде листе'' й
Щї%Ш4о ђ`пттіі^9-њќ"
:
тяму
міму)
м
"
гаи,еа-гя,;.оГіеіѓ.ив
давага_
де
.. ..тќі рЬк`оНіццГ'. ,У б ^ Ф І Ч і і т м нарисі J^ТўЩа^ііЛІЩЛ
' . . . . . . . . . . ` . . . . . . . , US
- ^ j r M H - ^ W W V E ? А У Ї ^ ‚ ^ . Ц . . в ^ . " н а а и . во-тмд.уси. ЧА%аа, а.-4 ввдяеь. На
вана Франка (яаП. -Василь Вернітоля) е 14
кра-- т І^о-сфсхи, Нагт. А ЛВерченко, яер. з російтгЯШЃт^ІЬу'м.у
яв-. До сьего дму лаяівкв. Одвавв сьвгв
ілюстрацій. Брою. 2.75, в 'ѓполот. оправі
З
брош. 20. crfrp.
у
оО
I
одвн Яуд. муег. тцгуви сЧдій-к tsMXifaw
ViWb-^frtfmm
ікюмт ст-тв и
і Звідки взялися І ѓдо значать назви ^Русь" І
.-лі.вість яа-ІЛ, BhH".
,
% ї $ ц ч ^ # љ Џк,^г^гші^шшт
і^щт^шШи
ГІиОЛЏ,
ЬпойШшіе.
про
кянжву
невинно
A
A
fa
.ЄИіИГ
fito^iJlhV'
(С-з.) 'ЯР^.. 'йпна.
Ю'Ьсм
- л,Є.`ОТО`І(ІІА.шіе
нїпра на Дуійй, оповідання для кміаніва
J
Антін Яворівс!.:,'ІІЙ,
чітслсіттгйіі
Зо
-`^сісасувт-ітде Запо'рожської СГ ' Л.Ка'
ик
І E
}ГТаДвмІ
с
1
ГШМШт`Ю. Левипьггбгс., воітіюві ...г;-... в Ѓ
щеЮіп, видання З-т.
І`#Ф№РЇУФ^.`Ї
МіпЏ
Шгшп^аташпт.
І'. Ширінка
В.
Л.евиЦі,КНЙ).
1.50
варвари
^..явч.
отіЬв.
іідіасЧ:!л.і"..-.-АШ
д^ЯІпргаі.'ТВНТ. О : Шевчук . . .
:
Й ^ % % й ^ № ^ ^
15
ііНкџ aart-ae, еаюіИдаяяе'а Ч
О.Ч5леся
Два
— одна жінка, оповіданне Е. Золі
^фоАІЛіІлігі й Чіідгіянамн . . . . . . . .
-(переклав Ом,РевйкГ .`. 7 . . . . . . . . . . ,
20
..дітрости. — Ковс5сж:(ІИ.ТІІ.а). — ЕДві д-ргилі,
A-e-iOr))ttitrjiba.MTHN L
‚..'....-.^.'Л........ Ю
Чайковсь-ргс
ІЯ л.їя вищіїх початкових шкіл та гім" іІо-`атТірпчійгГ збірУіріг-дли -сумннх ЛЮДИЙ
дивана.' ІЬтеЙя,' 'подо^ќдНЬУі! овбаі-.
-ГйкелтЧяІЙНі, С. Т^ДЛЯсікого . . . . . . . . . . . . . . . . . .
зґ'багатьома мвлтЛнісаМн та барвояміі
Д^ять^`ОІ-^ Г
Г.МВ, Марка
ваТеяіиа, s-ежиягианамя . . - - - - ВНХММШр, -би ак лічити і
дбямяіп
т.ГбляцяТ.іи7иап. Ар; ІВЛн Р.ГкоаськнІІ, брош.
50 лпр.
Девягть
десята'ЧІстри^'ГІад оаовіЗ років війни, сатиричні
і.
.ііілюстрапЃі.з
европейоппя 1 miuie про `старий
Нбв^Љ'ІАІІнстоя
Ю.
З TWeiiin європейської війни, шо діялось і дііѓ-Г.оголй"
- .Дсь; в .џаіиім
50
наїі. др. A. KpicTciucH,
^ІіГЬЛЧДАВ(
;:
пер.
ЛозЯнсьТ{нП
65
00
ЯпіІгт"сУп---ідяиіія. гр. Л. То.тстоя..25
тктьѓ-....
Івані Кововченко II инші оповідання . . . . . . . . 20
іиюсажвггим, роман в а-тж^дастях,^Р- Льдяі .
а Чр-Шна кухня, або як варити 1 печи, Леоити-`
' . и Ш і ^ г а Й У д №№І
чпгР-ту'РЧий -ТИРНс 20
Із звірячото царства, периш Єотня найд,
Я ".'lv.j,Iківської, в оправі
.'
HJ9.
кагюіс ЗйУрай-В. Держідрука
-Діви. оповідаиНе дая І.-тЮдя.
'Тараса
Ше-^у-чкп
;и-Ть?^бІ--іод
в
Шешг-ккові
роковнни
15
)уге. виправ--пе, `
иоп.-Хт.ст-ф-фоН'ІЦмпд, пер. Вв.-,.М-іќ--п.і.% ю
. Д.'ИгрДа
1Л5
Ілюстгюватга -йіртя. Вуси (3 6юстрації),_Ка}%т
S } -іюсграиії).,-_ .Hhi і С-жгрпміла
хр і ї`сУііПістііа
(2 ьтюстраиіі). — Лист турецького султаі-і
^Ф.ЖГШШда...
ЗО
ззпорсгксѓжтім НссдДкаН.
Г ^ ^ ь х козаків
cf:ШЖЩ
ВТЧЖ-Кбх-Ємд. т
Г
"--^.^-^-.АттгоТолЬ-;
"
yxrwoiCb.Kiift пГ-ззучник. міжввродіс.оріічне'опов'ідаі-

. ) НЕ

іџциГптЧџцтії'`Щ,
:

ВВІ ЕЬСГАДКВ шЩЦГІр
З І
ГМ
(ЇЇА
ДИД^ОДИ,
ШАV'AVW
на ПІМ.рж.внс $Ш.
.атвчц ио
М?ГЯЇА-КС'
Д.ХДІ ІВ7.'ЇВ^І

І-ѓ--МИУИЛІ.-.м.,'НВ

ЩО

Я-.алідж

СІІТІ

‚-^-Ь-TPH. B-.w.W.AIFRWL
' ^ПЯВМІТЄ"Ь,' ПРОСВІТА, ПОСТОЯННІСТЬ - ТИМ
-#ТДИШ^^ЛЯ''.
^ 1 ^ '
ГН-ДІ АИМА ГДЙЦЄІІІ TL-BFI4-'-' ДГ^Д-ГМ'
.ЛП.ПАЮП. П І З'ЄІ ТВІИГНПГЬ .ВММ-Н НЯ
'F ""H ААВГА'Й ЃА
Й'ЯЙГЖК
І 4ЧЛЯКА
и

ГІДЬСТ^СШІ^

А

ПЛЕКАТИ

ШКДЛЬІЙ

ТРЇШПГІС,

т

u'LIPILLJK' ПОЄТНЧІІНХ

i

1

C4.KOVO,

' R S M

Й
Д
Д
Я
ЃНАРОДУ,
І
С
РЕПОТІ
З
ОБРАЗЌАМИІВ

П}ЕРЕКЛАВ
ЙРОЦДУР.Ч,25і В ОПРАВІ

З ЖУРБОЮ

МЇЖІ
ОПОІГЯІ ДІННЕ
ЗУОРО.ІЕВСЬКОГО
ДЄГ^ -ЖС--.ЯЦН

з ХДДЕЮГРОЙНІ. ЇІОИІСТЬ Тѓ З-DX ЧАС'ТЯХ. Др. А.

ОРАЛІА`І

.Ф-ІКЛЛІЃ
і Д№о .ІМ(ПТА-УР-"'

А ЃЇМ ДОА-ЛЃВЧІ^ОІ
' ЃШН
A PM'VL--M!HBW'1ДЧ-Н^^^

РДДНЧІ І `КР-МО

Ч^НІЯ

Д
.‚..А.

3SWRPJ?1 J'#HKH,

1

А 4КС4МЧТ^ЙСТФГ

ІЄЇ^^ІГХ HFTIRFLF
-ТЬ,НР..ГДЕЮД6Е.7' А

Іікхтррідана'іеторія ЎкраїЌн в. 2-ох'тонах. М
,
ГртшевенгЮГо. в оправі
-

ЗАМТГИ

4

РЄХ.ТДВ В.

та

;

t

Ід-Усатірвана свята інквіздщія. страшна cvepn

Ш "-

‚..кьмснство в жќѓе
Р Ланіті
..^омбва В. Дебса
і Інститутка, оповіданне Марка Воочка
' ІстррТя .Зоротіби втри з наукою Дж. Дрспср.
(пегіск.'.лв з англійського М. )ьзвлик) . . .
І Істрр№ Греції таРнМу л.тя школи й самоиау
з 46 малюнками II 3 кзртЯМн, написав М.
Ковалецськіій .-.
-Історія заложення Зпу-чених
Швнічноі
Америки. —'СІВМСОН. — До тих, що смівиьс.,
з пяиої людііин. — Як Сніжка щось по ио'оі
ік.дн.то і т о то було? (1 ІлісстдаШя). — іии
ац землі (індійська.казка). — Свати. — Дні
Пашої сдавіѓ і іьгДб.Ті
- иторія МЬсНов.иілвги до`ігстра 'Великого

ЯЧМММ

4

аДАВИ^'і^Е''я`'Д^

` BNV-TRT,, ОВОВГДопо Я,; П. АДГДРЕТ
ГЕ

J 180

K.-mU^t)PATFB

п

,

. 'я'портретом автора і я передмовою В
Ве`рЯ^Волі. брош, 1.25, опр. . : .
і
' IT.HBl'-ria-^
студентського, ‚(кружка за ^

ЄТЙІГ
1

I vihJ^J ^'
повість, Гііате.Хогкгедміч а . і
а Кднадійський кобзар, нап. Я. Ясснчук
'Карл:Маркс, flore жіггге і іі.гука,`Еміля Ѓекера
а Кдгрмелюк Л Невільничќа, оповідшиня Ліарк:.
ЧІовчка . .
і Кді)іл.ж-к, і^Єїіп^ГА^
наро`дні о"повІданин
КАТ^'нзи
Куріилд
' ІКа-иХі.вни --іУісткігеькб-'катсмии
релігії.
ттхггіиі ітклад- -.-.и.
" -ЌльодЃе і другі оповідання
'.

'

ОРІОНЕЃ.'

'А А'. ': '.'.
80

F Т ^ З ^ ^ " . , '$І%; `' `МАРТЬ' - -^^p
г#Ая. `пГмсцьи ^уддітлк? з'прн'чі'ін
-ггтюмдлтюстраціямн.
В картон,
кают
звісгтх соб яіНеНьк`Б.о
ТЙП-вправі
ГЯ f .з б,
' Князь
— І' набрак. отіовіланне .Мйркп ТвеПна
1

1

v

Т ШевченкяЧв і.ім томѓ) tap Т. Шевченка (в 2-о
WAX)
1.V
TYPEFTIA-TBIХRY'Ѓ Ф Ь Ж Ж ^А^ГДКИ. і%џ. Ш^ЛЯЮЧМХ КНЙЖКИ. . КПВДІ В-^НГЄЕНИНТТ-^^
25Й ; .мо.ЛА.-ВІ
В,,АГроші
Н ‚.в.свтв УІ-ЛВДИ.
И^ІМВТІВТІ,ЯЯЯШВ.
'-А ЯЯЯАГАА.
-МЮСБКЯ. ПРЕСТОЛІ, А . всі іяіўи, (И‚ Я'ЩЯВ, ЯКІ^У,АЯДІНІВДЯЕК І ЙМСД-И ДА-ААЬВУ
. j ! ! ^ " W
ИУСВТЬ ЄУТВ ТВКСАВВ миіі.іь ЛОСМИИІ
ііа.-і4ь_ого -ереклав М. П. Б. Ясенівськнй 60,
ІЕШК.Й.ЧІ ВО ГМАЯІЦ МІСІ.-0-ТТІ- ВОВИНКЇТ.ІМ- З.МО.-ДО.. КМКЖОК ЯВЕЯДАТЯ ЇМ`
чітІш`шТ-рџ^тІ!^
ІГ, І^ІЙМ
^ -АНІ К.ИЯІЯЯК ЯОДЯ ІАМВІДЯЮЧІЙІ 'Я. .АРАТВ 'Я. Р-Д-ІС-АРІО ЦМТД
ІЦ .-НІГАВНМ НІ .ЦЯМІДА-, -ІшмлшШ В
TI
R
C.
І
Г
МО
Д
І
О
.
РОТИОЮ
П
О
Ч
Т
О
Ю
.
ГРОШІ
ЯАМДИТЬ`
І
С
ЯДИГТВ
ВД
МРД.
.
Г
'
МШшШ' '
'ЬѓЩЬ'пџЧЬ'Ж
ШУЕТАТАВІЙН
^^АБЖДЯЙАХТО ЗАМОВИТЬ НАЯМГПІЬІИЄИА'-ВА^^
8 ПОДАНИХ ЦІН ЧГГЄЕТИНУ (85".
"`А''nit
^ Ї? ' ^ АУЬ РЕАПГ^-ДРЮ^КІЧЧІЖОЯ, ДТДЄЕЮАІІЛЧЙМЙ ОПУСЃ
ГІР%ѓ: JTIIBAEVMFE
'ає. . - е і е а і д ^
Щ ' а^-ќ^аОя У 8.іЯ-ИЛ А-Р-сі:
8 3 C N M L S T R E E T , J E R S E Y C I T Y . N . J.

35

М

3

ШШ:

мо

" Історія 'ЕРО гарну Магельону, оповідаиііс а
давиих -іасів: ЃПро злодія у селі Гїківншті.
.' яіловідлііяе. {П. -КулівТа ѓ
J Історія про ЛУцаЗаливайка. їв. Паумсвича
' Історія про-іфого Піьінпьа
' Історія про сироту Івася
Історія про ттінйцять одного
- Історія УіДОїИнФўси, з образќамѓЃ, пап. Он
ксандср Оарвінськиіі, з додатком теографч
украінстлнх зсМелі
і Істсюія'у-імїнсй-ої ѓуниіадн в Ра`штаті. иан
Оме.^яіі Тегілсцькнй. з ілн.страціямн . . . `
Т Казки братів ґрїммів, з переднім слово`м, горі
'beWr^ATOPAT мхіюі%ісаіін в тЬі.стї
t
ГрЬім в чотирох томах
м`
лишками, т4м` I
і Казки ВільгелЬма Гауффа, з Кома малюнками
частина перша (шість казок)
і Казки ВиьгтфМа'Гауффа, а Д2-Мз Мй.тюіГкаНи
і ЛР-?^ ( я - казок)

Ч

ИНН. - Лнр і Ве-ргтон, пер

ЛСРЕА,.

T

МЮ

В

ТТ, ТЬ 3

Л

П ;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful