SVOBODA

,КРАГНСЬКИЙ.ІДН1.ВНЙК

4НГ TjjTT{ аТТіТТД^^^
ѓѓЙ ЦЕВТН

J-W

і Ц Р ТО- Нть.Яф

ИК ХХХІ.

Число Z A i

Д ^ е р д ц Ситі, Н . Дж.,-середвг 42. верееня^ 1923.
ЗАДЕРЖАЛИ

Я^У; Л; J., УЃ$#ЛЂ$ Зди^.

Губернатор Пиншо п р о п о н у є , ш о б и в усіх місцевостях, а
передовсім у великих промислових осередках, якЃ зуживають
оогато вугля, заряджено слідства д л я розглянений відношення
коштами вугля та ціною продажі, ш о б и опісля всі зібраііі факти предложнти на спільній конференції губернаторів, яка
й,де-мати Завдаинє винайти якийсь практичний спосіб д л я
іаііобіженин, цідв.цсщедтцгчі цЩ вугдя.
Пиншо сейчас зарядив п о д і б н і розслід.і в стейті Ііенсилвенії.

н- цовдородіЎ`відповідь на теієграму Об- Я к ' д о н о с я т . . з Москви, у внєднатгя'Українських'' Органі`за- ставі в Нѓіжнім Н о в г о р о д і брацій в Америці'до і овогЬ ѓгрбЗН- л о участь 84 деожавнйх `фірм,
Ідеггта Ка.`і'вина ' Кулиджа одер- ЗО ігооператив. ' 10 акційних
жало` Обєднайнє слідую'чу від- спілок і ЗОО приватних "вистав'повідь, власноручно підписану щв:' Д о дня ^ . серпня достав'лено .на виставу 380.000 пудів
президентом:
па'перу.
I ео l.ewicky, president.
The United Ukrainian OrganizaК У Л Ь Т У Р г І И И Застн-і в
tioi,is of the Unite.d5tRtes.

БРИТВИ В ХЛІБІ.

Л О Н Д О Н , 11. вересня, — 3 Берліна повідомляють, ш о німецьке правительство видало наказ населенню в німецьких о б ластях, з`анятих Французами і Бельгійцями, щ о б и пргчинуло
'„пасивну реднстегщію" (боротьбу^ гдрй помбчі бездІльнірсТй).
Пцвідомл?ннє каже, що. німецькі промисло.вііі вислали' делегаі.йю д о Парижа, яка мде^`в^відатцсь, які устуцкн ѓото^га
Франція поробити д л я Цімеччцни. "

Н`ІіМЕЧЧ,ИНІ..`

Pennsylvania.
Всі нак.тадові друкарні сереСправа пекаря брукдиггсько- Phiiadelphia,
д у щ о ї Німеччини постановили
Mr. Lewicky:
го Петра Кірера, обжаловаиого My I dear
влдалггтгг весь свііі
персонал
deeply appreciate resolutions ,
за те, що.в його хлібі найдено ot svrppai'hv
which have come t o , Причиною це. постатщви б у л и
дві бритви, зггова була, розби- me
from "organizations of m y ' з а р о б і т н і домаганггиц
Також

межи

r

В Берліні вірять, щ о небаром прийде д о безпосер'уіџіх

раѓда судом- -УДДя прцищов д о fellow-citizens all over to country, берлінські накладові ' друкарні
переконання
щ о закиисинє and i ' w a n f t o express l o you my занехалн всяку продукцію кнггбритов в ' х л і б ис можна р а х у thanks for W ^ F T ^ M
Ьс-!
після останньої підвивати за зансчишенне хдігїн пі-Івли of the United
Or-.
,
Г-ѓffl.
постанов агчон",,оо
" n i z a t i o n s о . . Ще United States. ,шки
укладається с у
сля постанов закона про п т г і - , , ^
,,
т н теперішнього курсу д о гтічне ( з д о р о в е ) печеѓш-..
. mean much to me.
!дяра тричі висше як передвоєнВідправляючи
позЬвничку.
v e r y H u b yours,
jiri ціни в з о л о т і .
:а сі бритци найшла, суддя каПоруч з тим численні накладзав, щ о як вона хоче дісгаті
ічикн газет в середущій Німечвідщкодованне в грошах, му
чині і Саксонії иостагговнлн. з
і
Н А З Д Ш К О Л А В HJpMU
сить удатися на цивільну л о р о
' о г л я д у на надзвичайний зогст
і гтра-

МАЙНЕРИ СХИЛЯЮТЬСЯ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗГОДИ

стГ

В И Л К О - Б А Р Е , Па., Іть вересня. — О стільки можна вноСИТИ з невираженого ще голосовашгєм настрою серед маннсрів твердого вугля, конвенція їх-, скликана на Н7. вересня д о
Скрентону д л я затвердження вуглевої у г о д и , відай у г о д у заівердить.
Майнерн настроєні за потвердженням у г о д и , б о серед членів нніії панує переконанне, щ о зроблена тимчасова у г о д а е
поважною п о б і д о ю майнерської організації. З т о ї причини наіжіться, щ о конвенція б у д е тревати всего один день та щ о
робітники вернуть д о р о б о т и вже в вівторок, дня 18. вересня.

Ukrainian

гІгє

л

и

т

с

(

і

J

шм

Љ

ж

б

переговоріть'мМ-

ПЕРЕГОВОРИ ЗАДАВ

Щ.ДРУКУ

c x p r e s s i o

s

. .Ш№Щ

п р 0

Б Е Р Л І Н , 11. вересня- — . В тутешніх ўрядових ќруґах заявляють, щ о небаром зачнуться безп`осередні пере'говори між'
Францією і Німеччиною у справі, помирення в Рурщині і доведения д о економічного порозуміння.
Німецькі урядовці кажуть, щ о вірять, щ о о б і сторони г о тові д о переговорів, б о ігоіннрегінє лежить як в іцтересі НІ-`
меччицгг хак і Фрднції, а тако`ж може єдино' довести д'р у`цра^'
вильггення економічного і фінансового ха,осу в ірередц№ г^црщіі.'
ІДімецькі урядовці, црофесор Гаґецін^.'голова' га^антІЙио`Т
комісії,, і Кунце, генеральний секретар сеї комісії, виїхали д о
Парижа ДЛЯ переговорів про віднову достави продуктів Ф'ранНОВИЙ СКАНДАЛ В В ІЮЛЬції, ЯКО частини „воєнних відшкодовань".
'
рЬКОМУ УРЯДі
Німецький проі^г^л'о'оцй` ' м ^ г н а ^ ' Г ^ ґ р ' ' СтІЙнес виїхав д о
На
Кобленц ДЛЯ переговорів `з француськими промисловцями.
шав,
Ќромі Того '`тепер відбувається в Л І е ж , в Бельгії, фінансова'нарада представників Німеччини з представниками Англії,
Ро
Ф р а н ц і ї 1 Бельгїї, а у Візбаден` мають небаром зачатись пере,,оСн
говори між німецькими 'і француськими промисловцями.
П о д р о б и ц ь п о к и щ о п р о сі конференції не подається д о `
в !а , е о к",
;
`'
п
., . . . . . .
. . . ^-м..-.з вшсх- р и л ю д н о г о відома. .

'Ciahrm CooUdge. j

кл аст
иа

к а п л

вь , , т к о в і

41

9

хо5к

х

1 р а т о р ВЗКВСя і з
бст,

,,авіть

в о л , в

і с т

а в

и

в

і

з

В

а 8 я з к

3

т

о

ю

;

на

г

ЩОДО СВІТОВОГО СУДУ

Дня Ц. липня ц. р. обіг поль
ських банкнотів д о х о д и в д о су
ми 478,709,0ой.,405,050 мп,. о т
від 20. липця ц. р. чисто сі
з р о с л о о 5.951,603.201.653 мп
що творить денно 54 міліярдн

польської культури, як це ДІ
еться ^ чисто українському Я
САМОВБИВСТО З ЛЮБОВИ
ремчі. де д л я кількох зелізнцч
ДО МУЖА.
ниЌѓв' заведено в д о т е п е р укра-!
їнській школі польську виќлаН реальности ири у л . С.топадову мову. Пан куратрр, яко- цьќого ч. 14 'у Л ь в о в і мешкає
го так журить д о б р о кількох інжшіір Кароль Махальскі, дий о г о ..кресових'" земляків, п о - ректор промислових
заведень
винен би нглянути в те. щ о ді- .‚Янув". М и н у л о г о вівтірка вггється зі . ‚ ш к о л о ю "
в ‚.Мтіку- їхав`він д о Варшави, де перебуДня 22 липня с. р. в і д б у л о с ь личині, иомішеной
в о д н о м у ' в а е д о тепер, й о г о жінка Г е Глннянах в Галичині посоль
П О Р Т Л Е Н Д , `МеЙн. ІО. вересня. — При п о с л і д н и х міських
будинку ' з . . . коршмою.', від 'я- лєна Дяшкевйч
перебувала в
ке звідом.теішє Х о м и Пристуню'юрах сторона за к о т р о ю заявився Ку-Клакс-Клен, віднесла
кої відділяють її тільки двері. Яіюві на сђ`еріях- Оноді приіхапи,- посла з Волині. Віче відбупобіду. Кленсмени подають се
доказ своєї сили.
На
населення одна'кляса" ла в'она до Львова, для п о л а і о л о с ь під голим нсболі. Крім мев шинку: . А тимчасом гр'ома- джеішя ріжних орудок. Попраканців Ѓлиняй п р н б у л о богадян микулинецькбго присілка щавшггсь зі своїм тестем удато селян та інтелігенції з о к о Порк, ІО`. вг)респя. — Нині проминув речиПо.тяннці дають будинок, ѓо-ї'ла'сь Махальска
на'Спочин'ок,
і. О к о л о 10 тцсяч слухачів
установлений стендовим судом, д л я Ку-Клакс-Клена для
род. `поле, щоб ' ї м тільки далц ѓРанком д`ругого дня п о ч у в ' б а внслуха.^о цікавої промовіѓ, п'опрсдложения доказів, ш о він є запгвИоговою організацією I
паралельќў, але на це
її мужа сильний запах свіста. віче т'ривало три годині.
яко така не повинен предкладати стейтовій владі спису своїх
рія глуха. За те старос'вто 'в т л я н о г о газу, кинувся д о кухѓ`На вступі привитали посла хлічленів. З о г л я д у на те, щ о Клен не з г о л о с и в с я др 'суду з дс-каНадвіриій
замикає
читальню ‚ні, але двері буди затарасовдні
іами, він б у д е вважатися н е - з а п о м о г о в о ю організацією та бом і ситлю. а присутні в и с и і - ‚.Просвіти" в Д о р і , б о в ўкраїн-1 чимсь важким. Прочуваючи невали .‚Многая літа". Відтак по- ських горах за` ..багато" шкіл щастя 'ѓѓ`окликав' ' м е ш к а й ч о г о
буде обовязаний спис членів подати.
сат Прнстугга здав звіт з дія.тьпросвіти.
. в тійже камяііииі і.ікаря Х о й пг українського
парлямеп-j
Інацкого. з яким д о стидќи HI1к.тюбу.
представив:
М Е К О Н , ДжордЖія, 10. вересня. — Т у т ар^щтоваио Д;'П. тарного
Р А Т У Н О К К О С Т Е Л Аважив двері . К у ' х н я б у л а повнаДерка, організатора місцевого товариства Клена, проти к о - стан, в якім находиться н'аш наНічю з четверга на` ПятнИцЮІсвітляного газу а під дверима
трого двох л ю д и й заприсягло, щ о він б у в провідником банди, рід під ггсі'^рьькою владою і з 17^на 18 серпня невідомі з л о - : с и д і л а Махальсска б е з житт.я.
вказівки як б о р о т и с ь за чинці розбилгг кнвот в г о л о в - j Махальска
яка на них напала та побилаЃ
,.
са`мокрасшу д о л ю . У' слухачів слід- номУ вівтарі косте.та св. Варва-1 вбивство ца тлі негюрозуміьи-з
но б у л о велике
заінтерссован- ріг в Кракові і вкрали відтіля'‚чоловіком, який мав її заиедбу. . . . .
і богато „ в о т .
В А І Ш Н Г Т р І Д , ІЦ. вересня. —
міст в
Державах д о н е с л о департаментові! праці, щ о за послідний
рік ціни иа поживу в ннХ зменчилися. Всі Другі міста доцесли,
шо ціни а б о з р о с л и а б о л и ш и л и с я менче-більше такі самќ

: виборах.

КУ-КЛАКС-КЛЕН

світлу

і

ЗВДДОМЛЯЮЧЕ посол ьСЬКЕ ВІЧЕ.

В ПОЛІТИЦІ

курато-jTbќo

НАСТРІЙ ПРОТИ ПРЕМІЄРА МУССОЛІНІ В ЛІЗІ НАРОДІВ
Ж'.ЕГІ^ВаГ ШвЦцарі^я.`

МУССОЛІНІ НАРІКАЄ НІ АЛІЯНТІВ

поповн'ила

РИ,М, Ц. вересня, — Іїалійськнй премієр заявив в ррзмрві,
щр він о з л о б л е н и й становищем аліянтів ў сп.раві італійськогрецького спору. Н а й б і л ь ш е докоряє він Англії і дорікає, щ о
значна частина британської пуОлнкн виступає проти італійських
які і і д л і ^ д о с т а р и л а . Гр^ції у, `сдрму ультиматі.

ДОРОЖНЕЧА В АМЕРИЦІ

Злуч^іюсі

м

^ватн.

адуагаиь,
, ПАНА РИМСЬКИЙ ХОЧЕ ДЯКУВАТИ АМЕРИКАНілЯМ Р И М , I I . вересня. —- З``ќрўѓів Татлкану пбвїдомл'яють, Що

ДРУКАРНЯ

ПЯТЬ МІЛІОНІВ НА ДОПОМОГУ НПАНЦНМ
ВАШШГТОН, 10.. вересня. — Як; подає А'мернкай^ькцй

БЛИЗЬКО

Червоний Хрест, на д о п о м о г у жертвам . ^ ^ е т р у с у в Япані .т.лржено досі майже цілих 5 міліонів, які Червоний Хрест х о т і в

?УКР. НАў. СОЮЗА „СВОБОДА";
-і і брати, jПРИЙМАЄ
ЗАМОВЛЕННЯ
шукають ЗА ПРИЧИНАМИ РОЗБИГТЯ ВОЄННИХ КОРАБЛІВ
POBOTrj ВИЌОгТУЄМО по
ЛОС АНДЖЕЛЕС, Квліфорнїя, Щ вересня,. — Як ПОЮ-ЗУ- НА Л Р У К О В А Н Н Є ТТгЧТЕТПЗ,
НА РІ ДЕШЕВШИХ ЦІНАХ І
еться, з тимтасоаЬго слиствть пеіреведеного в справі розбиття
НА ЧАС.
на Тихім Океані 7 амерцкаітських воєнних коравліть п р и ч и н о ю '
ських кннжочок, СТА'
пррситься
ВСІ чіДДікатастрофи була густа мрака, сильні водні стрўт та покручені
Т У Т І В , КНИЖОК, КОВЕРТ І
ли у. а С'ОІОЗ'А: удАр-'
телеграфічні Депещі.
ЛИСТбВнИ^ ПАПГДЧВ Д Л Я
тися зі всяки'ми ЗАМОВНаслідком т о г о , щ о сі причини склалися рівночасно, к о -

Цлени'РадіУ`і^гіору

11. вересня. —
Л І ґ ц ' Н а р о д і в '.т^ідепЬкоєнІ виступцю італійського премієра Беміта Муссоліггі проти, Л^ґи,'
`Деяк{ члеци ^ б о р у і , Р а д н хотіли видвнгиути снт` спрвву
прилюдно, а л е п о к и щ о Щ здержались, б р нема, серед них У
сій справі' од'нодушиости. `

ПРОВІДНИК КЛЕНА АРЕШТОВАНИЙ

н е

Б Е Р Л І Н , 11. вересня. — Німець'кий міністер внутрішніх
справ Вілгелм Золман заявив, щ о Німеччина мусить скоро д о вести д о порозуміння з Францією, б о інакше уся Середня Е в `
ропа буде ў'великій небезпеці економічної "руїни.
Він зазначив, щ о Німеччина готова ня всяку умову з Францією і з аліянтами, яка дала-б Німеччині забезпеку, щ оїїт е риторі`ѓ Рурщина і Ренщина небеаром вернуться знову під німецьќу владу. „ М и , казав він, готові і на більші економічні жертви, але
під умовою, щ о цілість німецької держави не б у д е нарушена.

ІРЛАНДІЯ ЧЛЕНОМ ЛІГИ НАРОДІВ
ЛІГ'И)

К Щ НЕ БУДЕ ВВАЖАТИСЯ ЗАПОМЄГОВОИЗ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ОЛЌАНІ.'ГДЮ

нсць,

НІМЕЧЧИНА ГОТОВА НА ЖЕРТВИ ЗАДЛЯ ПОРОЗУМІННЯ
З ФРАНЦІЄЮ

Ж Е Н Е В А , Швейцарія., ї б . вересня. —'ЗтіТр''Ліги Народів
приняв нині о д н о д у щ и о Ірландію в члснн
Народів. Пре- ,
мієр Ірляндії Косгрейі; BHVO.TO'CHB промов'у, яку зачав Ірлянд- ,
ською м о в о ю .
Ќромі т о г о нині З б і р і рада Ліги Народів вибрали Бразилійця д-ра Епітасія Пессое яко члена світового суду в Газі,

З.ООО

за

Лишеиь`г9

правдіелШ"лУч7і в ^ Й Ц і І . - . Р ^ ^ Н % '

о

j До львівськ'ого „Діла'" і
гшуть: Сього року зїхав др Я- .коштів роботи, виповісти ѓГра-1
іремча на ферії шкільний кура-'ию всім складачам і закрити'
ТЕЖ ПРИЧИНИ СМЕРТИ. І тор п. Согдіньскі. А щоб чим-'підприємства,
(пебудь
зазначити свій побут в' '
Др Джеѓѓме Е-рнест Л о н д ,
З А Щ А Ю Т Ь НШІЇ, ЩО ВОНА СТАРАЄТЬСЯ ОБНИЖАТИ
роцрактор
з Гошен. Ц ю Порк..'Українських горах, рішив ііри.
ВИДАТНІСТЬ РОБОТИ
внбрався оцргді зі своїми сина- - " свою руку ди створен-j
В А Ш І Н Г Т О Н . 10. вересня — ' Т о в а р и с т в о в л а с т и т е л і в ' к о - мц на гфогульку автом. Неда-' "
' П И ' і польської шкоіід.тснь МЯГКОГО вугдя п р е д л р ж и л о федеральній)'вугр^ьній к о - леко від дому попа'в він на ма- '""'
.ве є кільканай-нѓих арештовано у Вар`місії зажаленне проти мађнерс'ькрї ю'нії, щ о б у ц і м т о вона змї- су автіть їдучих до'рогою і оое{ ^ ?
" Мазурів. Пан кувисшого урядника мїнїзапалом до ро'. стерства торговлі ' І п`ромислу
ряе своєю п о л і т ц к о ю д о зменшення видатности праці р о б і т - йоготак зденервовало, що він
- І
вистарався о і ро-; госшьского за хабарі, які
ників. Каже згадане товариство, ш о від тргр часу, як'в Крпал- дістав удару серця та помер
" т о вже з'початкомі рав за улекшуванггя дознях м я г к о г о вугля в повіті Канаѓва в Вест Верджінії заведено
І шкільного року має станути
на місце юнійиих робітників неюиійних, видатність праці р о СТРАШНІ ЦИФРИ.
Биткові польська шко.т.ї і ко-! Ч Р
Доносить одна
оітникіе зросла о ЗО процент, ее6те-ро4Мтт)жкя д о б у в а ю т ь вуі тя розмірно д о своєї . ш м а т и о б і л ь ш е як одну трету.
гБездогцщй
-‚пяииГеп.пп,"
` ‚и,-.--,
" Очевидно українське .'польських газет, що бувшиЃ.
'-"
польський премієр ..бўо особіѓ
упадок
польської
валюти може найти своє поя селеігнє Ьггткова б у д е приму-. с т о
„ . . . - . ' ..:
заантажований
підпрігІ І Р Е Щ Е И Т К У Т О за Т Ш Т Н Ш
Т
сценнє в таких іщфрах:
шене користатіг
з тих б.таі іємств ".
В А Ш І Н Г Т О Н , ї р . вересня. — Один проповідник з И л и нойс, вертаючи а а в д и е н ц і ї у президента Кулиджа, заявить щ о
президент думає вести далі політику Гардинѓа що'до при`ступтения Злучених Держав д о межидержавнбго с у д у при Л і з і Народів. Рівночасно' з тим сенатор Спенс'ер, ворог eciajoix зносин
і Л і г о ю , я я в е д с я 'Пуб.тично за імецованнем Кулидж'а кандидатои рецурдиканської партії на президентуру прц с л і д у ю -

`$ФУЃ'

ВІДПОВІДЬ ПРЕЗИДЕНТА
КУЛИДЖА НА ТЕЛЄГРАМУ. ВИСТАВА В

КОРАБЕЛЬ

НЮ. Й О Р К . Ю. вересня- ' І
мігращйігі урядники, не доааоли.щ відплисти грецькому кораблевн Байроноаи. ггокц й о г о
властителі не зап-татять карц
2W.00P долярів, яку налож'и
на них іміграиійннй уряд за т е .
ш о корабелі, привіз за б о г а т о
іміі рантів,
Цех.

г А Р И С Ь У Р Г , П а „ Іть вересня. — Пиншо, г у б е р н а т о р стейiv Пенсидвенії, Котрому вдалося довести д о з г о д и межи вда. кітелями копалень т в е р д о г о в у г л я та майнерами страйкуючими, зидав Тепер публіѓчний лист д о губернаторів стейтѓќ, в
яких уживається т в е р д о г о ' в у г л я , закликаючи ї х п о м о г т и йому
я акт'Ѓі д л я о х о р о н и широкої публики, споживаючої в у г о л ь .

i}?- теѓз. " THREE

папа р'имськіѓй хоче подякувати' Американцям за гіо'иіч'грлодннм в'РосГг і сиротам в` Туреччині, а також'заапелювау^^д^ них,
' ш о б и ше дали
(^жертвам японського зггмлетрусу.'

пом'іч

ЖЕРТВИ ЗЕМЛЕТР№У

тоќю, столиця ЯПЯИІЬ U. аересрд. — Япцнське
47,000 трупіа
a .#0JfJ6'

t

міністерство закордонних справ повідомляє, ш о д о пятнині минулого
тижня начислено
в ТоЃкіо,
трупів в Ио-^
когамі. Поліцій` начисляє, що в Токіо є Teri?R
XTYFCW
домни'х.

КАЖУТЬ, ЩО МОСКОВСЬКІ ГЕНЕРАЛИ ЗГИНУЛИ В ЯПОНІЇ

1

раблі попали на зовсім д р у г у д о р о г у та, р о з б и л и с я на підводІгих скалах.
"
,
г

У РОЗСЛІДИ НАД ЗАГЬМіННЯМ СОНЦЯ

ЕНСЕНАЦА, Каліфорнія,
ціле rftrTo^K^^f ѓусіимн

10. вересня. — Наслідком т о г о ,
шо
хмарами, американські астрономн не могли р`ррит'и якслід своїх спостережень над повним
затьміннєм согіця. Зате ті з них, шО заздалегідь постаралися
за літаки, перевели свої праці в д о в о л я ю ч и .

ЛЕНЙЙМГЇЖ`свбєі ЙЛЇ

всіх И Н Ш И Х РІЧИИ, що
вхрдять в склад ТЃ
КАРСЬКИХ РОБІТ.

СНОІ

'

ДРУКА^РШ ІЧД АДРтЕ- S V O B O O A "

ДОЗ GRMN4 St.;

Gt-, N . J,

Т О К І О , 11. вересня. — 3 Й о к о г а м и повідомл'яють, щ о
І вчасі землегрясения згинули там. бувші московсь'кі генерали
і провідники коитр-гдеволюцй Семеиов і Меркулов -

'НЕМАЄ НЕБЕЗПЕКИ ХОЛЄРИ В ЯПОНІЇ начеб

Т О Ќ Ю , П . вересня. — В тутешніх урядових кругах заперечують вісѓЌті."
у сторонах, навішених землетрусом,
грозила небезпека х о л е р и .

^1

. СВОБОДА, СЕРЕДА, 12-го ВЕРЕСНЯ, І 923.
"SVOBODA"

(LIBERTY)

расуджено д о р о з с т р і л у .

Почесні чужинці та Р о с і я . — „ М и ї х їли".—Полкрвник Гасќель.

Ukran
iain

—То

Росіть а т о Україна.—Радник

Гаушильд.—Хроніка п о -

в стан ч о г о р у х у . — „ Н е з б и т и й факт" у світлі д і й с н о с т е .

EdU-d ЬУГЛІ
1 E.iUorUI

(Від

Entered as Second tlass Mall Matter at the Post' Office of Jersey City, N. J.
on March 30, 1911, ui)der the Acjr.of. March 8. 1879.
,
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1
Ю
З
oLtha: Act of October З, 19Ї7, autlio.#:ee July 3,1,
1918-

спеціального кореспондента „Свободи").

Та

це щ е не все.

чім

1 найблиЗ-

часі в П о л т а в і має р о з г л я -

датись справа повстинного о т в Кися ( ? ) й 52 Й о г о това-

`

рншОв, які „систематично к о м у Далекі породожі

розширю- цілу територію совітської д е р
ють світогляд. Т а часами воині жави.
'
.

ведуть і . д о в і д є м н о г о наслідку'
Инші
доотідувачі,
краще
ПЕРЕШ1ЛАТА:
SUBSCRIPTION RATES: ,
і
Поодиноке число три центи.
міцнюють нахил д о б р е х л и в о - підготовлені й б і л ь ш сумлінні
Three cents a copy
$7.00! сти.
One year
s 70
.0 На рік
т о г о й Ѓ р о б л я т ь І приходять
$3.75
Six months' . . „
,
. . . $ 3.7 5 На пів рокуЦе
не випадок, щ о клясичйг До цілком инших висновків. Пі-

На тгЖЩсаці 2.00

брехуни — німецький
барон.
ВДя.еран Ситі і загранииею.
Three months
...I 2
0
.0
На
$10.00 Мінхгавзен і французький Тартарен
із
Тарскоиу

б
у
л
и
велиНа
лШ''року
А
$5.00
Foreign j^hi Jersey City Rates.
one year . . і ѓ . . . , . . '
$ю.оо
кими мандрівниками, і не виЗа ќожду зміну
Six
months
. .Sадреси
5
0
.0 платиться 10 центів.
падок
також,
щ
о
в
наших
наThree months
$
родиіх оповіданнях та припо-

ністів і совітських робітників".
А

остання

депеша

повідомляє,

що в

з Харкова
Житомгр-

У,

ні совітські частини
ш т а б місцевих

захопили

повстанчих з а -

в Байогг, Н ю Д ж е р з і ,

Сестрицтва св. Аянть відділу Укра-

їнського Н а р о д й о г о С о ю з а в Ьайон, повинен звернути
всего жіноцтва в Злучених Державах.

увагу

сьменний
бачив,

країні.

Офіціяльна

а

д

к

н

а

а н і

селянин.

‚ . Щ о там о д н о ю дуже характеристячною

Таких мандрівників,

Очевидно, щ о д о цеї серії

ні очі.

треба ще причислитн вирок о -

. .

боятися нема ч о г о . Т р е б а лишень вірити в себе та мати о х о т у

д е с ь к о г о суду в справі повстанлекі п о д о р о ж і вплинули на них Для
Г а у ш и л е д а , нема нині У ч о г о віДділу б у в ш о г о офіцера
відємно, д у ж е нагадують ті по- країни ( к о л и треба б у л о , т о б у К о з а ч и н с ь к о г о , причім
9,душ
чесні чужинці, щ о в такій вели ла!).
Д л я н ь о г о істггує тільки
засуджено д о р о з с т р і л у . А ' н а
кій кількости навідуються о Південь. Та річ не в термінозакінченнє треба 'зѓадати п р о
стажііми часами д о совітської тьогії, а в суті. А суть полягає!
загальний повстанчнй р у х , щі
Росії. ЧитаЮчи їх оповідання в тім`, ш о німецький бюрократ
в останнім часі о х о п и в цілу У й заяви про стан річею у тій да- побачив те. ч о г о не побачив акраїну, К у б а н щ н н у й ДоиЩину.
лекій і м а л о дослідженій краї- мериканськнй
полковник.
А Цей
р у х , е відповідно населенні,
мусимо м и м о в о л і пиргаду- саме: щ о совітської
Росії, як ня на заходи совітської владн
ватн собі т о г о
безсмертногс ч о г о с ь ц і л о г о та одностайного,
к о л о вивозу
збіжа
закордонжовніра з й о г о клясичним .‚ми не Ісѓнує, а істнують' як вже-Повстанчі відділи
нападають

д о а р о б о т н . Якби які інформації пули потрібні, канцелярія У -

їх

не лишень в кождім жіночім серци в Байоні, ' а л е й в кождім
жіночім серци на всій українській іміграції в Злуч'ених Д е р жавах. Почування, які заворушилися в душах байсгнських ж і нок, певно ворушаться в серцях жінок п о д р у г и х українських
кольоиіях. Можна бути пезним, ш о всі українські

женщнни

в Злучених Дер`жавах г о р і ю т ь такою самою л ю б о в ю д о рідного,

бажають йому т а к о г о добра, х о ч у т ь -учитися, орґанізу-

ватися, б о р о т и с я попри своїх батьків, мужів та братів.
С ь о м у бажанню треба дати вислів. В и с л о в о м є зоргані-

Ми
ратись
су.

країнського Н а р о д н о г о С о ю з а стоїть готова на д о п о м о г у . Бистарчить лиш д о неї віднестися.

,

р о з д о б у т и б і л ь ш і фонди, щ о б о-

розпродати

пќлані

Вам книжки за ціну, яку будете

їли".

сказано, совітська Москѓвщнна. на зсипні й заготовчі
пункти
Україна і т. д. Між частину збіжа р о з б и р а ю т ь , я
Останнім
почесним
ч у ж и й совітська
цем, щ о потішив нас „ а в т е н т и цими ріжнохарактерними ск.та-j решту п а л я т ь . .

М и українські інваліди не - п р о с и м о - о м и л о с т и н ю , б о це

понижує нашу гідність. М и п о з в о л и м о с о б і переслати Вам ше
„Жалібної

К н и г и " з ггрошеннем, щ о б Ви

з б и р а л и датки на „ Р е з е р в о в и й Ф о н д " С о ю з а Українських Інвалідіь,.а к о ж д о м у жертвадавцевн п р о с и м о дати в заміну один
примірник

Ж а л і б н о ї Книги.

Ваше стремлінне д о заведення о д н о с т а й н о ї системи в збірках вважаємо незвичайно корисним як д л я с т а р о г о краю так
і д л я української іміграції в А м е р и ц і .
Ц і л и ю нашої кооперативи є дати варсі`ат праці п р а ц е с ю сібннм інвалідам і сотворити С Т А Л Е Ж Е Р Е Л О Д О Х О Д І В , ѓа
в т о й с п о с і б У В І Л Ь Н И Т И українську суспільність від всякою
рода жертв, котрі скорше ч и пізнійше м у с я т ь устати.
В стремлінню д о ц е ї ціли п р о с и м о о співпрацю.
О ч і д к у е и о , щ о `Хвальне Т о в а р и с т в о не відмовить
п р о с ь б і , та,бажаючи

наш
м
і

п о в н о г о у с п і х у , о с т а є м о з г л у б о к и м по

важаннем.
Господарсько-споживчо-торговельний

Союз'

Українських Інвалідів у Л ь в о в і .

Українські Громадянќ і Громадянки:—
Сотки наших інвалідів жертвували своє життє

народови,

а тепер живуть в г о л о д і і х о л о д і .
Чи

ми я к о члени с ь о г о народу сміємо на се д о з в о л и т и ?

Громадяни і Громадянки:—

4

зованне сестрицтва. Зорганізувати Його не тяжко. Трудностий

S

мусим,о старатись

сягнутн кашу ц і л ь . Т о м у п р о с и м о замісць збирання у д і л і в ста-

шини на протязі 60 сажнів `

- Т і л ь к и Південь одкрив мещ о да

ніколи нам не відмовите.

сти.ти потяг під кручу

- ми їх ф р а з о ю :

іли!"...

,-. `

Великопамятні слова с ь о г о поклику повинні найти відгук

в а

б у д і в - , ) повстанці під самим носом
„ А ти Балкани ба- тивні риси совітського
питає й о г о один пи- иицтва. Однак він обмов'ився'Ў совітського уряду р о з і б р а л и

- о д к а з у є той,

т'елер б у д е м о все п р о с т о д о Вас звертатись, сподіючись, щ о

двісті примірників

а

щ- "

Поклик д о українського жіноцтва
виданий організаторками

ш о г о видавництва. Ми радісно в и т а є м о т у гадку, щ о всяка пра-

б а г а т о сещо (тЗуцію; арештовано
недавно повернув, з трьохміся- д я н . . . .
Однак, і це щ е не все. М а є м о
чної ггодорожі по Р о с і ї та У

донних справ Г а у ш и л ь д а ,

п о в

JfjH"" "тТАГл-і

Щ и р о д я к у є м о д - р у Галанови, щ о занявся р о з п р о д а ж и ю наця повинна б у т и сцентралізована ў В а ш о м у Товаристві і від-

уважати в і д п о в і д н о ю , а зібрані г р о ш і переслати на нашу адре-

публичних виступах і д о к л а - стріляли пасажирів-комуиіспв,
повернув д о р і д н о г о села й п о - ‚ Д р у г і м (70 `верст о д Харкочае хвалитися, щ о всюди б у в ідах підносив самі л и ш е позивсе бачив.

Т о в а р и с т в о „ Д н і с т е р " у Л ь в о в і з р о з п р о д а ж і Ж а л і б н о ї Книги.

ш л е м о с ь хоча б на радника ні- гонів; на села, щ о д о м а гали
контридм е ц ь к о г о міністерства закор- повстанням, наложно

п

ХТО ПІДЕ ЇХ СЛІДАМИ?

„ О т с и м стверджуємо в і д б і р $15.00, пересланих нам через

ськімлтовіті дня 18. серпня ќін-

німецька відомості! про Дві залізннчі
причинені поввідках найбільшими брехунами політика є нині наскрізь при- катастрофи,
Телефон
498 Montgomery. Тил.
Н Союза: 1838 Montgomery.
. зв. Foreign Money Order
З Канади належить
л ь и о ю д о б о л ь ш е в ц к і в ( р о станцямгг, причім у першім ви
рисуються ті, щ о повернули з
За оголошення редакція Ае Ьідповідае.
ліг' В м о д а н - Р о м а н І
У (
д о л е к и х краївТ а к , оповіда- зуміеться, чужих, а не с в о ї х ) . }
Адреса-. '"SYOBODA", 83 GRAND STREET. JERSEY CITY, Ni J.
ст
" спинили потяг і розється про о д н о г о жовніра, щ о Т о м у й радних Г а у ш и л ь д v с в о - і

„Свободи".

НА ПОМ
Ч
І Н
ІВАЛД
ІАМ.

жадовлннх ( н е в і д о м о , к і л ь к о х )

КРИВЕ ЗЕРКАЛО.

. FOUNDEO 1893
ІЧсідіііідп newspaper published daily' except Sundays and holidays,
it 83 Grand Street, Jersey CHy, N. J.
Owned by the
Nationai AMoclltion, Inc.

'

Вони не просять милостині, а л е п о м о ч і д л я с в о г о підприємства,

яке має дати д о п о м о г у всім інвалідам' Вони хочуть

жити з праці своїх немічннтьрук! Ся жертва, яку Ви зложите,
б у д е вічним памятннком

в серцях наших героїв. Невідмовмо

їх п р о с ь б і !
відомостями
п р о с о довими частинами червоної ім
Це все д і я л о с ь не позаторік і
Всюди, д е л и ш е живуть Українці, зарядіть
одноразові
пащу г л и б о к а
мадянок?
"
, вітську Р о с і ю , є американський перії роздягає
не торік, а діється нині, на на- збірки на „ Ф о н д Інвалідам"! Всі жертводавці одержать в паполковник Гаскель,
головний
п р е г л о б о к а прі-рва. й х т о неї
д о б у „ ц і л к о м трнвмятку ' „ Ж а л і б н у Книгу У . Г. А р м і Г ' , яка повинна находитися
(представник „ А Р А " (Амерікнг
прирви не бачить, т о й не м о ж е І
„ - н о в и н и ' с о в і т с ь к о г о Ув кождій українській сімї! Там є імена тих, щ о з л о ж и л и свої
ІРіліф Е с о с і е й ш и н ) в Европі
Й справелнво оцінювати с т а н у І
о с т и .‚одг о л о в и в жертву нашій Батьківщині.
ІВідїзджаючи з Москви, полк
річеи у тій імперч.
j наќ контр-революції чи невдо
Жертви шліть негайно! К о л и призбнраеться б і л ь ш ? сума,
Страйк вуглевих робітників уже на покіичеиню. В Гарис- ;Гасќель виступив перед
предІІоскількн отже заяви полк,
. . Щ о правда, дієть- мусимо поставити дім нашим інвалідам, щ о б вони знали, що
б у р г у вже п о г о д и л и с я о б і сторони, з і с о б о ю , б о о б і приняли Іставниками преси з такою зая
Гаскели о с в і т л ю ю т ь стан річей ся не на Москівщнні. а на Укра
український нарід шанує `своїх б о р ц і в . Т о м у д о праці!
предложені пенсилвенійським губернатором умови. За кілька
вою:
у совітській
Москівщнні, пр-іїні, але нам на тім і залежить,
Всі жертви шліть негайно д о Обеднання і виразно зазнаднів збереться конвенція трох округів майнерської юнії, в к о .сіп
ц ь о г о року не за- стільки вони й можуть в і д и о - щ о б показати
Гаскелям і тим,
чіть: На Ф о н д Інвалідів!
трнх добувається тверде вугля, щ о б и рішити, чи приняти у г о і
р
о
ж
у
є
небезпека
г
о
л
о
д
у
,
й
вовідати
дійсностн.
А
б
о
й
ні

'
х
т
о
д
о
їх
фантазій
прихилаєтьду,
на ўутру представники майнерської юнії' дали тимчасову
Обєднаннє У к р . Організацій в Америці.
На зможе в цім році вивезли мі- цілком у залѓжности від т о г о . ся. щ о московським аршином
'згоду.
'
"
OBYEDNANNYE. Room 608. 136 So. 4lh St., PHrUU)ELPHIA. PA.
ліони тон збіжа.
Становище як дивитись на справу. А л е вір- ;не можна міряти цілу совітську
Як рішить ся конвенція, не можна тепер сказати. Д о г а совітського
уряду є цілком ним зеркалом
немосковської j державу, щ о Москва Україні не
дуватися можна, однак, ш о вона згодиться на предложену її
тривке,
нема
ніяких
ознак совітсь`кої дііісности вони ні в і указ і щ о на Москівщнні
у г о д у . Правда, робітники не з д о б у л и всего, щ о х о т і л и з д о б у т и ,
л е н о у ж е всі приготовлений.' П
к о н т р ' р е в о л ю ц і ї чн незадово- якім разі служити не м о ж у т ь , панувати мертвад-иша в той сапервих весняних днях, слідуюбо не дістали ні такої підвйшки д л я денних робітників, як х о ч о т о року приступають вже до
лення- Можна так- чц инакше Та
немосков^ька дійсність од- мий час. коли на Україні все
тіли, ні не д о б у л и системи відчековання, яке значно о щ а д ж у є
б у д о в и . Д о всяких праць при
ставитись д о засад совітського бивається в иих, як одбиваеть- j здригається від вибухів народгай упевняє юній ну `організацію.
б у д о в і д о м у піднялися б е з к о уряду, але щ о він управляє Р о - ся людська .тюстать у кривих
За ІНІЦІАТИВОЮ Т-ва „Укра ристно усі 'студенти, інжинєри
ь о г о гніву.
Все т і ќ й вони д о б и л и с я б о г а т о . Д о б и л и с я признання юнії,
їнської М о л о д і ж и " В Н ю П о р - і д р у г і ѓррмадяни.
сією та користується п о п у л я р - р е р к а л а х , виставлених на поті
„ Н е з б и т и й факт" полковнн8-годннного дня, ІО-процентової підвйшки, 2 - л і т н ь о г о конку, українська суспільність в Аністю
— це незбитий факт ху по ріжних Люна-парках п ка Гаскеля, таким чином, о б е р `
Т е п е р найважнійшою
спратракту і т. д.
мер'иці довершила початок веєсть закупно б у д і в л я н о г о
Транспорт поліпшено, й взага- забавових л ь о к а л я х
тається у свою протилежність, д и к о г о д і л а . Український Народ) вою
Що
в а ж н і й т е д о б и л и с я с ь о г о своїми власними силами,
матеріялу. Д л я т о г о , Т - в о УкраЛІ умови життя значно
поќрав
Америці,
я
передовсім
в
псра
сам
д
о
б
р
и
й
полковник
попас и л о ю власної організації. Силами власної організації д о б и л и Зокрема
українська-совіт
їнської М о л о д і ж и " в Ц ю Й о р
шу
чергу свідомійші народні
щади проти м и н у л о г о " .
ся признання сеї організації.
ська дійсність виглядає зовсім дає в комічну ситуацію т о г о
`ќу відноситься д о у с ь о ї ўкраїнробітники,
розуміючі
великі
ської суспільностіѓ в Америці О
Можна б у л о б поминути цю не так потішаюче д л я червоної нУ.овніра, щ о „ ї в Балкани". Та- значіння
Отеє б у д у т ь ті чинники, які б у д у т ь промовляти за тим,
українських
вищих
негайні
жертви на с ю ціль. Нещ о б и приняти предложену умову та вертати д о праці, якої
заяву полк. Гаскеля б е з уваги, владн. як ї ї хоче нам показа ка д о л я неминуче мусить спіт- шкія, у м о ж л и в и л и своїми охай не бракне ні о д н о ї ўкраїнвсі бажають.
і.
бо не він перший, і не він і о с - тн американський
полковник. кати всіх, щ о ‚ ‚ с т у д і ю ю т ь " со- бильними жертвами д о закуп- ської д у ш і , щ о б не жертвувала
на
п
л
о
щ
і
під
б
у
д
о
в
у
„Україндержаву
з кабінетів
танній, на к о г о далека
подо- Щоб
показати, як ‚‚тр`ивко" і вітську
хоть о д н о г о доляра на цеѓолку
с ь к о г о Студентс'ького Д о м у " у
Студентського Д о м у у
рож впилнула ўємно. А л е полк. дійсности стоїть совітоька вла московських червоних можне Л ь в о в і . Праця пішла з правди укр.
Львові.
Гаскель
Американець, пред- да на Україні, як у нас ‚‚не помі владців та крізь ш и б и н о в о о вою
американською
швидко
Хай
стане у Л ь в о в і нова веЩ о йно перед" кількома
контр-рево творених л ю к с у с о в и х москов стю.
ставник великої д о п о м о г о в о ї тно ніяких ознак
В згаданій в попереднім числі .комуністичній книжці „ П а р інституція,
місяцями, як в товаристві У - лйчава українська
організації, яка справді з р о б и - люції чи невдоволення" і як с о ських ресторанів.
кра'їнської М о л о д і ж и в Н . РІ.яко живий вічний дар від амстийная перепись 1922 г о д а " згадується ше один дуже харакл а ' б а г а т о д о б р о г о . Він приїде вітська влада у нас ‚.популяр
повстала думка придбання при- риканських Українців своїм р о Берлін, 24. серпня.
терний факт п р о склад б о л ь ш е в и ц ь к о ї правлячої партії на
до Америки й може там повто- на". — ми тут наведемо л и ш ;
тулку — д о м у украіітськійНту- димцям в, д о часу, поневоленім
Україні.
з хроніки повдіюючій м о л о д і в Галичині. Е - краю. ХаЙ кожний докине сворити свою фантастичну заяву. де.які факти
ВУ попереднім числі ми бачили, само чисельне відношенне
и е р г і щ а управа ц ь о г о товари- ю жертву на купно б у д і в л я н о г о
М о ж у т ь знайтись л ю д е , щ о йо- станчого руху, і т о л и ш е за оміж комуністичною партією та з а г а л о м населення та з а г а л о м
ства взялася д о переведення матеріялу, та п о к л а д е свою цему й поймуть віри. Навіть се- станні два місяці, липень і сер- Василь Атаманюк.
ц ь о г о діла, розвела живу агі- г о л к у у підвалини студентськоробітництва на Україні. Тепер не від речі б у л о б и приглянутися,
ред наших земляків. Т о м у не- пень, і т о л и ш е на основі офітацію, р о з і с л а л а прОсьбн й ві- го д о м у у Л ь в о в і .
з яких верстов рекрутується большевицька партія на Україні.
}дозви, та в протязі к і л ь к о х міД о п о м о ж і т ь нашій м о л о д і в
о б х і д и о показати, як у дійсно- ціяльних совітських джерел.
Після даних, зібраних в „Партийній Переписи'`, б о л ь ш е сяців
ў з б и р а л и поверх тисячу її змаганнях д о просвіти й КУЛЬ
сти виглядають
.‚Балкани
Отже
на Полтавщині р о з - Ми ждали волі, ніби свята
вицька партія на Україні складається з : 27,437 робітників, д о л я р і в , котрі сейчас вислали тури. С в і т л о м просвіти й кульщо


і
с
т
и
"
ї
х
не
можна.
'стільки
сто
ми
пролили,
крито в місці липні ‚ Р о с і й с ь к о до краю а край безпроволочгго тури розвієм с ю тьму навислу
15,404 урядовців, 9,307 селян та 1,204 д у ш з усяких д р у г и х j
Про
перспективи
г о л о д у й український національний с о ю з 1 стільки жертв ми оддали приступив д о переведення п о - над нашою батьківщиною.
верстов.
Дітей І матір, батька, брата,
ч а т о г о діла.
,
- а
Перевівши сі числа на проценти, покажеться, щ о л ю д и І
? У збіжа наразі ще рано повстання проти 3- Інтерна ці о
Всі жертви просимо слати на
-ж, чого добились Ди?!
адресу:
з р о б і т н и ч о ї верстви становили 51 процент, с е б т о м а л о ш о j говорити. Курчат по осени ра- налу". І звязку з цим переведеІ так дня 4-го червня у Л ь в о б і л ь ш е як п о л о в и н у ; урядовці 28 процент, с е б т о троха б і л ь ш е ^ У ^ т ь - А л е п р о „ ц і л к о м трив ио силу арештовань на Полтавві намічено склад Комітету БуUKRAINIAN Y O U N G MEN
ке становище
совітського у щині, Київщині. Катеринославдови
Українського
Студентяк четвертину; а селяни 17 і пів проценту, с е б т о м а л о не о д н у
А иа Вкраїні лиш могили
A W O M E N ' S A S S ' N ,.
ського Д о м у ^ Д о тимчасового
ряду, про відсутність
„всяких щииі й Курщииі.
Скинуто з Ростуть нові, нові тюрми.
шесту частину.
Комітету покликано.слідуючих:
Е.
ѓв. і .
З с ь о г о показується, щ о комуністична партія України не ознак контр-революції. й неза- посад т р ь о х начальників диві- І сльози й кров пливуть, ajc плнлн.
1)Др.
Василь Щ у р а т , і к о ж
д
о
в
о
л
е
н
и
я
"
й
нарешті
про

п
о
"
та,
к
і
л
ь
к
о
х
п
о
л
к
о
в
и
х
к
о
.
Нам
вітчніід
стає
тюрмою
„селянсько-пролетарська", як , плешуть наияті большевиками
Д і л а м и а не словами.
ночасний р е к т о р університету;
Вироком р е в о л ю - І рвем чистим наших мрѓи...
. агенти, а у р я д о в о - р о б і т н и ч а Факт, щ о селяни, які становлять пулярність". якою користуеть- мандантів.
2)
Кожночасний т`олова Укра— п р о це ційного т р и б у н а л у трьох замі- І як у давнині старіѓї —
девять десятих населення всеї Ўкраѓни, становлять в б о л ь ш е - ся совітська влада,
їнської Ст. Р а д и ; 3 ) кожночасний економічний референт У .
все н е о б х і д н о сказати два с л о - шаних у зм'ові засуджено До Побіли вірою міцною,
вицькій.партії всего о д н у шесту частину членів.
Любове, пас зогрій!
Ст.
Р а д и ; 4 ) Президент Д е ц и розстрілу.
.Коли взятѓи під увагу склад відповідальних діячів партії,
Комітет Д о п о м о г и Рогатинкейич, голова куратор'ії У к р .
Весна минула, літо тахте
то покажеться, ш о серед них б у л о 5 4 проценти урядовців, 3 9
П о л к . Гаскель г о в о р и т ь п р о '
П о в і т о в и просить спра
Н е з а б а р о м виринула справа
Вищих
5 ) М и т р о п о л иському
т
процент робітників та всего 5 процент селян. С е показує, ш о совітську Р о с і ю , як п р о щ о с ь Скринчеика, який називав себе I дує осінь зла Дніпра.
гр.
Ш е п т и ц ь к и й ; 6 ) В . Ѓлади- виѓн бтсі похибки, які зайшли
А серце, серце все щось прагне.
в

С в о б о д і " ( ч . 20оЗ:
правлячі круги б о л ь ш е в и ц ь к о ї партії на Україні своїм складом
шевський, г о л о в а П е д а г о г і ч н о ціле й одностайне. Звісна річ, „ Б о г д а н о м Д р у г и м , визволите-' Живе надія а нім стара.
П р о п у щ е н о члена Комітету в
го Т-ва; 7 ) інжіНер Т и м о ш е н к о ; )
чисто бюрократична машина, яка ие вийшла з народа, а тим
що
це не так. У дійсности іст- І`дем У к р а ї н и . " Його відділ р8) проф. Ковшевич;' 9 ) проф. Рогатині, а саме: М , Уѓрина
самим народних інтересів та п о т р е б н е знає й не р о з у м і є .
н у ю т ь совітська
Московщина,і перував у ' Чернигівськім та Живе наяія, що майбутня .
Б е з г р і ш н о г о , секр.; "місто М .
уиів. Полянський.
Напевно принесе весна
совітська
Україна,
совітська! Прилуцькім районах,
Д
о
р о ж е й має б у т и М . Д о р о ф е й
причім Нам Вкрвїну вільну, могут-по,
Д н я . 2 8 - г о ч е р в н я ' с . р . Т - в о (с. Д м . ) з Л у т а п и н е ц ь (жертва
Білорусь,
совітський
К а в к а з р о з с т р і л я в к о л б 50 комуністів
..Іде
зима...
Укр.
М б л о д і ж и в Н ю Р і о р к у зана Р . Ш . $1.00); М о й с е й А . Леві
Юридично ці придатки д о чер і . б о г а т ь о х „комнізамів". Сос т а л о На руки Е к о н Ь м і ч н о г о
з л о ж и в жертву не 50 центів а
в о н о г о м о с к о в с ь к о г о це'нтру в вітські о ф і ц і о з и
І референта У к р . Стуть Р а д и , у
кажуть, щ о
Від Куруківщиии д о Кумейщинн, т о й %і частина 1 . .
5 д о л я р і в ; п р о К. Л у ц и ш и н і К.
Л ь в о в і першу рату в квоті пятьостаннім часі перестали істну- відділ д о б р о в і л ь н о здався, заКучмій має б у т и : К. Л у ц и ш и н .
Початќи Хмельниччини, том. 8, частила 2
сот
долярів,
зобовязуючисьі
вати ( в і д о м а комедія з С С С Р ) , бивши перед тим с в о г о отама
К. Кучмій передали з забави
при т і м рівночасно надсилати
Історія в'країнської Літератури, т о м і
$32.00; і ф о п у щ е н о Володимира
але фізично вони ісѓнують і да- на. Останнє здається нам. о д
ратами відповідні суми а ж д о
Українська РеволЮиія, д р . ' М и х . Лоаиясллочй, Галичина в
а Липиці Долішлі.
Н е тільки істяують, але й наќ, не д у ж е н р а в д о п о д і б я ч м .
часу покриття усіх крштѓв,
втьпикип
pp. 1918-1920
......і.........
ної
(иа Н . Д . І.ОО.йа Р. Шживуть своїм осібним життям.
На основі п е г б -Українська
Рінночасир чернігівський с у д
1.00); місто з Л у ч и н е ц ь Іван
Примітивні оповідання, казки І байки Африкг. та Америки
Краева
Студентська ѓРада у
' в тім полягає корінна помилП о д п о н н и й мв'е б у т и П і д х о м р о з г л я н у в справу Н о с ' в с ь к о г о
Хмельниччина а розцвіті (164в-16бр^, т о м 8, частина З
Л ь в о в і ( К о м і т е т ) закупили дня
ка полк. Гаскеля та йсгігу п о ний (жертва на Р . И . $1.00).
повстаичого комітету, який ор(оправ.)
1-го серпйя п л о щ у при вулиці
дібних, щ о вони у з а г а л ь н ю ю т ь
П о т о ц ь к о г о , в і д Т-ва „ П р а ц я "
гаиідував кілька залізничих каЗамовлення слати на адресу:
свої вражіння, дотичні т і л ь к и
у Л ь в о в і за ціну два тисячѓ д о - і
тастроф і нападів на агентів с о "SVOBODA",
8 3 C-r---d Str-мть
JERSEY C l T Y , N . J.
л я р і в платну в тррх ратах. Д о і
Ідо
совітської М о с к і т н и й и , на
вттської вл`ади.
Головних об-'вѓ
- о , - м. а ' б у д о в и с а м о г о будинку, тгоробОсь

чому ми кличемо: Х т о йде слідами байонських г р о -

чними"

і

ш

н

х

о

ч

а

х

v

к о г о

ВЎЃОЛЬНА СИТУАЦІЯ.

р я д у

п

о

в

н

о

в і д с у т Н

jbot.chhh".

1

А

НОВА УКРАЇНСЬКА ТВЕРДИНЯ
У

„СЕЛЯНСЬКА ВЛАДА" НА УКРАЇНІ.

В И В

3

J ЗО. 7th М., New іогть

4

СПРАВЛЕННЄ ПОХИБКИ

Шклі;

v

'

.

ВИДАННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

$1.50
1.00
ї
ло
.....2.00
і.оо

НОВІСТЬІ .

кольоровий образ
ИММ ПАЛ
В
І Д
WH
f ПДІ БЕРЕСТЕЧКОМ
1Й1Р. І

Туринського

В КОЖДІРІ УКРАШСЬКІИ ХАТО ПОВИННА НАХОДИТИСЬ
ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА".

лі. ...

В И Г Л Я Д И Н А ІДЕ Д У Ж Є М А -

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ
У СТАРОМУ КРАЮ.

А ПЕРЕКОНАЄШСЯ

Має
вартісний ф і л ь о с о ф і ч н и й
відділ ( Ф р а н ц у с ь к і , німецькі й
англійські т в о р и ) і славянознавства.
Бібліотека числить!
понад 60 'тисяч томів, б о г а т о
рукописів, дипльомів, автографѓв, писаних церќовгіих
книг,
нот, листів і т. п. В склад цієї
б і б л і о т е к и війшла велика приватна' б і б л і о т е к а Івана Франка,
разом з цінними
рукописами
до
славянознаства.
Бібліотека
отворена д л я читачів щодня.
ч

IV-

K
y„P
A
m
C
b
K
H
p
f

ТЕАТР"

х

Б,

е

с

е

н

о

о

її

д

молоЧЕРЕЗ

в

ш

BORDBSTS
a
trm
u
cG
stE
T
ep
lhonP
erod
B
E
R
NCoI1.n12c7.

б

Д
о
м
у
Б

.,
`

...
-.
,ла бурса ‚‚Нар.
).
Вд
ща під б у д о в у театру, та, y i
- TLJ .,
.
.1903- отворено при б і б л і о т е ц і
" " " п у б л и ч и у читальню. Б і б л і о т е .
фонди були перед війною, ці
ка повстала,з жертв у с е г о у наслідкові переміни
австрійкразінського громадянства -від
;кг.а у корон тѓа польські марки
1849. p.. в дарів видавництв утратили
всяку
вартість.
країнських і російських. Н а й Всетаки в останніх двох роках
ціинійшим у б і б л і о т е ц і є відділ
український театр під культурцерковно-славянськнх
староиим оглядом значно
піднісся.'
ків і рукописів від X V . - X I X .
ЃДав бог аго нових українських
ст- Москалі, нокидаючи Л ь в і в
Г світової слави
перекладних
1915 року, вивезли д о Р о с і ї ( д о
іитчк Це головно заслуга днРостова над Д о н о м ) 439 украректора П Стадника і невсипуїнсько-славянських
рукописів
Упра'ва „ С П І Л К И С Т У Д Є Н чого режісера (Наддніпрянця)
І із збірки о. Антона Петрушеви
jTIB-УКРАЇНЦІВ"
у Німеччині
Загарова.
І ча. а також відді.
і українських, кличе всіх, кому д о л я соток наПо провінціональни:
' с л а в я н с ь к и х . польських, латиншого-студентства в Німеччині
і par Театр І. Когутяка.
}ських ї німецьких с т а р о д р у к і в . ' ^
ь на серці, д о негайної
H останім часі
оснувався у
Бібліотека отворена щодня д л я помочи,
Львові ще й театр ‚ . С о ю з д і я j Господарська
іів українького театрального публики.
фінансова
Підручна б і б л і о т е к а ..Націомистецтва"кріза Німеччини загрожує ц і л нального Музею (Львів,
ковитою катастрофою.
Перед!
і оснувалася к о 42), скомплето.
стоїть і наше ( с у х о т и ) та Г Р У Д Н І Н Є Д У Г И .
‚Український
Національно- ^ ^ „ ^ - , 0 ,
к с протягом віді
З кінцем л і т н ь о г о семестру
вана директором
вибрано, проф.
м у з е ю д-ром- Н Свєнціць- ^
здобуванню, засо- всі, б е з о г л я д у на стан з д о р о в Мих.
І алущинськогоЦіллі
КИМ.
Цінна найновищим ста' студії поливідлравилися
на працю.
ітиви: збудувати б у д и - .
Д о с т у п н а для
а власні сили таБільша часть студентів працює
Театру".
І заі нзголошенням
за
громадян у Америці.
сторін
у Ку- у Куна відбудові в північній Фрац, ниносйть
ЗО.ООО м п , !стоса М у з е ю .
по
копальнях,
фабриках,
ювий уділ :юо.ооо м
и
Бібліотека Українського П е ^Дякуючи д о п о м о з і д о б р о д і - ѓголевих р о б о т а х і ин. Всі спозжна сплачувати 6 мі д а г о г і ч н о г о Тов-а ( Л ь в і в . Р и - їв- опікунів, за посередництвом
діються якось пережити літні
50 тисяч мп. (нок
с е б ч. 10.) чисто педагогічного товариства ‚ У К Р А Ї С Ь К О Ї М О місяці та д е - щ о ' з а р о б и т и на
ѓо одеи уділ на- емермкгжськг
характеру.
Отворе'на 1. I X . Л О Д І Ж И " в Ню-РІорку. в ми- зимовий семестер
АЛЄ
ќгроші враз із вписовим винесе
1923
Івсего ! 50 д о л . ) Дирекція к о Бібліо'тека в монастирі о- Ва'оперативи
міститься:
Львів,
силіян ( Л ь в і в , у л . Ж о в к і в с ь к а )
Ь.тнчарсьКа в у л . ч. 11. ( г р о ш і
для
сторін недоступна.
висилати до „ Д н і с т р а " на книжечю ч. 13.544.)
SYRACUSE, N. Y.
l f V

`диЃві'в);

$
cV
t

ДОРОГІ КНИГИ.

о

цям дає
естетичну
театр
не маєЄ щ о п рраовз--f у

ЧН

СТУДЕНТАМ У НІМЕЧЧИНИ! „

' ВІДІФИТЙІЗ
'я НЕНТИ
ПЯНИЦІ?
СТУДЕНТСЬКУ ХАРЧІВНЮ РЇ
КАСУ ВЗАЄМНОПОМОЧИІ НЕ х
т
о ЖИЄ ДОВШЕ, АБСТИЗАБУВАЙТЕ Н
А ХОРИХ сту-

Д)1д,і

мриства; „ Б е с і д а "
(Львів,
У ІІІашкевича ч. 5 . ) під ди
,иію
П. Стадника сповняє в
-`Ь
іерішне л и х о л і т т я чи не пай
мил
культурну місію. Грає
ві ( в сад! ‚ ‚ М у з и ч н о г о
Лисенка" у л . ' Ш а ш к е Бібліотека ‚ . Н а р о д н ь о г о До-J
5) і на провінції. Т е а ( Л ь в і в , у л . Куркова ч. 14.)
і дружи'на мандрує п о му",
пі „
а
поширює
і п н і о - Д о в г і літа містилася ця б і б л і ітчгка`
в будинку ‚ ‚ Н а р о д н ь о г о
і відомість серед, пайзанедбаного під Націо- Д о м у " ( в у л . Рутовс'ького ч . ' 2 2 )
В
1914.
р. перед війною яереа о п я д о н українського
улќпяїн'
будинку при вул.
всім иіпг
українс-жим
юѓо:ва а будинку
Украш- !
. .
н

допомож
ть
і

Перед У п р а в о ю
‚‚СПШКИ
Статистика цікава наука, І'Н
С Т У Д Е Н Т Ш - У К Р А Ш Щ В " у Нінеї можна витягнути рджні^ааа
Меччині стоїть велике завдай
ключення. Т а д е к о л и т р а п л я є т ь с я , щ о -вона д о к а з ў е зовсім:
ня. з т о ї причини, щ о не прихо- І Д Е Н Т Ю .
противне від ц ь о г о , ч о г о шукадиться покладати надій на ви
Управа Спілки Студентів-: І ла. Так одна анкетна комісія да
старчаіочу грошеву', д о п о м о г у ,
Українців у Німеччині.. А н г л і ї , х о т і л а
сконстатувати
— протягом ферій віднайти запересічну старість цих, щ о и е
Соби д
а
й
"
зорґанізовання т и х ) Ластовецький Андрій, ст. фі л ю т ь а л ь к о г о л ю взагалі, ц и х Кожевни- іцо'
пють поміркована J в к д Ш Ї
необхідних закладів, б е з яких льософгї, Г О Л О В А ;
лишень одиниці з м о ж у т ь стати ю в П е т р о , Ст.;Днжннерії‚ реф. І тих, щ о пюта б о г а т о , . — дійшла` -'
екон-; Ганнлевнч` 1?ость, Ст. Ін-до таких незвичайних в и с л щ і а ` .
{до д а л ь ш и х студій.
щ о не пють а л ь к о г о л ю .
-жииерії, секретар.
В першу чергу передбачено
жиють
перссічио
нятдшесяід-в
ВСЯКД Ж Е Р Т В И
М О Ж Н А літ і 22 д и и ; . ) ц і щ о пють п р відкрити харчівню. Ц е . п о т р і б Т
А
К
О
Ж
П
Е
Р
Е
С
И
Л
А
Т
И
мїрковаио, жиють шістадеаггь
но не тільки зі зглядів економітри роки і. 13 днів; 3- ці, щ о
„УКРАЇНСЬКОЇ
чних, а л е не меньш д л я вряту-. Т-ВО
пють неиомірковано, але не тай;
вання х о р и х і забезпечення в і д Д І Ж И ' . ' в Н ю - И о р к у :
щ й б и аж упитися, жиють б
и х о р о б здорових'.
Студентство 30 East 7th St., New York, ЇМ. Y . літ, і 67 днів. 4 ) Пяииці і з при-,
з ним;'єни я
(н злоѓўї
ЖИЮТЬ
може дати все, д о ч о г о п о т р і б пятьдесять сім літ і 59
на праця, — о б с л у г а , г о р о д и
Ha ліцитації книжок у Л о н непомірковані пяииці з прн-. .
та ин. Великі труднощі, п о к і л ь
стріасти пятьдесять т р и р о к - г т зовсім непоборні, — це винади доні п л а т я і ь збирачі незвичай 13 днів. О т ж е згцѓда з цією
помешкання та придбання нео- но високі ціни за ріжні старі і тистнкою є все ліпіие пити, я
ж
т
рідкі книги. Н а ліцитації б і б л і - не пити, ї ш ' в и ї й к о ю
бхгдної посуди. Н А Ц Е П О - І о т е к и графа Кейрісферда п р о ТРІБНІ ЗАСОБИ.
дано протягом пів години 1
9
. Н а й д о в ш и х л і т до живаРівночасно родят#ься захота . 4 Р Г ^ Н х томів за Зб.ООб Ють
ці, щ о пють -помірковано..
фунтів стерлінгів. М і ж тими
д р відкриття . ^ А С И В З А Є М О
книжками є і прегарна б і б л і я
П О М О Ч И " ^ К а с а має помагаколись власність кардинала
ам через відділ оща- Мазарена. ЇЇ купив антиквар Р о Сумні часи настали і д і я свя.
дний виміною зароблених і р о - зенбах у Ф й л а д е л ф і ї за 9.S00 Гинь штуки. Д о к а з о м ц ь о г о
фунтів
стерлінгів.-Він також ку- може бути пр. факт, щ о театршей на сталу валюту д л я з б е пив латинську б і б л і ю з року у , Д І т у т ґ а р т і ( в Н і м е ч ч и н і ) , р
нулім шкільнім році к о л о 10 режания заробітку від о б е з ц і - 1462 за ціну 4^8Д0 фунтів стер'- юф тішився незвичайною а р студентів у Німеччині мали иения та через відділ позичко лінѓів. „Знамениті гадки вели- тисгичною маркою, Щ о істнув
вий
видаванням
коротко-терміких
ф і л ь о з о ф і в " . видання слав-' вже чверть століття - І закупи- ` `"
більШ-меньш сталу д о п о м о г у .
нових позичок.
Д л я початку н о г о англійського друкаря і ЛО'`-одно тютюнове ПідприемПодовляюча більшість не мапотрібні засоби, які дасться иакладника Кертена продано за ство і перемінило в фабрикЎ
ла жадної помочи, а т о м у , і
цигар.
2.200 фунтів стерлінгів.
придбати лишень притяганням
великою ш к о д о ю д л я студії,
до Каси членів-патронів з більвитрачувала час на важку фішими вкладками.
зичну працю п о фабриках, б у Управа „ С П І Л К И
СТУДЄНдівлях, господарствах
і ин.
ТІВ-У№АЇНЩВ''
у Німеччині
Брак засобів примусив
багабезсильна б е з широко^ піддер
тьох залишити приватні помеТікет колійовив s ФілядельфП
жки громадянства
й організа`
шкання й приміститися в барацій Америкі виконати
ці завдо Н ю Иорку платить компанія.
ках. Зза г о г о - ж
прийшлося
даиня.
зменьцдити харчування. Все це
Т І Л Ь К И , К О Л И ВСІ Ў К Р А Ї Н не п р о й ш л о безслідно. Б О Г А ЦІ РІ О Р Г А Н І З А Ц П В А М Є Р И ТО ЗАХОР1ЛО Н А Ч Е Х О Т К У

остайи$оТ,

—іч-орщ' щр в
ж
е V-діатольЬ-

0

0

0

ш н

з ТЕАТРУ ФАБРИКА ЦИГАР.

;

mm

ДО ВСЬОГО УКРАЇНСЬКОГО
ГРОМАДЯНСТВА й ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В АМЕРИЦІ

ах

л

Ж И Т

v

і

М

о

х

н

а

ц

ь

к

о

г

о

т

о

ю

н

е

б

е

з

п

е

к

Те-j

Укр
н
асїькогознавством
гятах
г

оняв

о

ю

Я

о

p

f

)

j

u н

а

Q

K

м

y

р

в

о

ж

и

т

т

я

п

ОДНАКОВА ЦІНА КАРТ ШАБЕЛЬНИХТАК З
НОВОГО ЙОРЌУ НК І З Ф Ш Н Р Ь Ф П , ПА. --

ЦІ, ДГі ж
и
тя и в
дн
іосини
і студентство

СТАРОКРАЄВН СПРАВИ
ПАШПОРТИ
КАРТИ КОРАБЕЛЬНІ
ПЕРЕСИЛКА ГРОШИП

Р О Д И М І Ї Ќ Заш вия-сетесь до
ЯДра.,' .котрі іігенуються Укр.інц-гмн
тіяькн НлНтого, що мвбуть родились
ва Україні, або хо таких, адо -абоѓато,
обіцдоють, удайтесь устно або ннсетнво до .-навої. Вам від літ ПРАВДИВОЇ
української нотаріяльноі КАНЦЕЛЯРН, яка находиться у аласяяя
буднкку І полагоджу, вясші вгадакі
справи вайтаньше, наЄскорг. І НІЛ

КРАІіД. П Р И У Д У Т Ь П О МІРІ
с
и
л
своїх, з
помочію,
м о ж н а б у д є о с я г н у т и 'успіху у всіх
започаткованнях
Н А Ш Є В Н І М Є Ч Ч И Н І H B БУДЄ П А Д А Т И . Г)Щ
ТЯГАРЙ^
н у ж д и від х о р о б Т А
з
м
о
ж
в в н а с т у п н і й ЗИМІ п р о д о в ж у в а т и ПОЧАТІ с т у д і ї - т о г о , щ о б пійшов геть; і т о м у
ф е н а була одгігнена с ь о г о ^ м . ' , ,
допоможіть
н а ш и м ! він іде ѓеть."
‚незвичайно просто, ЇЙ не впаіірі'.'.
Але
барон Едвард хтів дати
„Це
Так!" промовив граф навіть на д у м к у . в с т р о м и т и , у , . ,
цілком иньший напрям справі; Стефан, „ а л е я предбачаю щ е в о л о с с я . квітку, щ о їй иньшим .
він тримав міцно о б о м а руками щ о с ь иньше; цей чоловік ска- р а з о м ' б у л о так д о лиця. В о о т ` : ;
рамя Івана.
же там д о л і дацам, щ о він від-б у л а дуже серїбзна і йе п і д н и г
V.
З т о г о нічого не вийде, щ о ходить, а твоя гарна кузина -мала своїх о ч е й на Івана, '-."у^`
'„Як
же ми турбовалйся ЗН ",
— відбудеться —
ти хочеш тепер втікати від нас. встане і п і д ѓ х в і с т ь : Т о д і ходім
вас!" промовила нарешті Т 0 Ї Р ' `
Т а к о г о д о б р о г о товариша м и разом!"
В Н Б Д І Л Ю , 16. В Є Р Є С Н Я 1923
Плекання музики і співу п о .
не пустимо так л е г к о , тим мень- - „ А І
А ! " почулись иедовірли- делінда, д і с т а в ш и ' з н о в спрра;
о годині 4. пополудни
роман в
можність
говорити. „ В и не МОМЛ'
ше тепер, коли т и , є л е в о м се- ві оклики товариства, ате Едширюється також і є ознакою, В
ЦЄрКОЮГІЙ НК Wilbur Avenue,
зона. Т и не підеш звідси, тепер ‚ м у н д лише порушив ѓплечима. (жете собі уявити, яку м у к ў ' ї ,
Syr.cu.e, N. Y.
шо ку.ттурннй розвиток нашострах відчували ми ці два і
(П-ер,еклад з м а д я р с ь к о г о )
ти наш почесний г о л о в а . "
„Це
справді можливо.
на
котрім
буде
промовляти
судія
Цег'. народа п о г л и б л ю т ь с я і шир- левич, чатовіќ' щойно прибувший з
А н г е л я спустила OHJ. В
Іван усміхнувся' на це. Л а г і д Едмунд подивився на инќших
иіае н усіх напрямахД о б р е краю, знавець і наочний свідок цілої
иий сарказм, тихий іронічний з міною Понтія Пилата. Т е п е р с л о в е ч к у „ м и " б у л о сключеиц
нашої теперішної'долі і діяльності! в І ^ ^ І Й І
' .
б і л ь , мужеська гіркість лежа- час -г вчинок доконаний. Ев- і 11.
1 розвивається Музичний
рідній вітчині, від котрого мож бога,
ТРЕТИИ ТОМ.
,fi не вибачу с о б і ц ь о г о иіьа`
ли в цій "усмішці і він промовив ропа погодилась вже на б і л ь ш і
тут ім. М . Лисенка у Л ь в о в і то довідатися такого, чого не мож дот и х о д о Едварда: „ Я дякую, т о - з д о б у т т я . К о л и чоловік, щ о не!Йоли, графине, промовив І е т Й
яідатися з часописнй. Тому всіх Укра(57)
" ІІІашкевича ч. 5 . ) Крім ц ь о г о 1 їнців як місцевих
„ОСКІЛЬКИ я б у в також вцнннй
варишў за цю` честь. А л е я н е _ . _
'загально запрошу,
є ще співацькі
товариства;загально
запрошується.
хвильованню; спокута;.;^ .
„А я п о б о ю ю с ь противного,"
„ Н у ? ну?, як ведеться Салі- надаюся на ґубернаторауБара-ірочкн, міг з д о б у т и обидві С і КОМІТЕТ.
Львівський Б о н н - і ,.Бандутарії.
мене краще б у т и
чому не міг би ч о л о в і кк у я наклав на себе за цей срій
промовив граф Стефан; „ я га- сті?" питали й о г о .
даю, щ о Іван полишить тепер
„Він страшенно порубаний.' ма. Я іду осідлати с в о с б . Ґ р і в чорній сорочці дістати кня- г-гдіх'. наступить т а к о ж негайно^
рисѓ". Вони дають концерти у
Новість!
Новість! вас сидіти, подякує за приязнь
Завтра я і д у на вигнання в д о зона
і
ї
д
у
д
о
домуѓ"
зівський
маєток
Бондавару?
По
цім
кождий
заплатив
сво
Львові і на провінції, вечернидля
українців в детроят
(Хто
переглядав Д о н Кіхота,
Остаточно, щ о з л о г о б у л о б лину Бонди."
'коли б і л ь ш е не переступить ю програну заставу.
ш і святочні академії в память
а
‚х"
!
зітхнула вражена гра-.,
, ГАМТРАМК, м и ш .
через наш поріг."
Вони р о б и л и це з квасною т о й згадає про жарти на остро- в тім? Ц е й х л о п е ц ь цілком дбІ!!.-, сітка і т. п.
„Ах!
неї дурниці він не з р о -м і н о ю . Най б и краще лицар еі Баратарії і п р о з в о р у ш у ю ч у брий джентельМен. Він б у в сол- ф і л і я . „ В и хочете нас п о л и ш и Ь Єсли хто з Українців в Детройт або
дат і з шляхетного походжен- т и ? ' І щ о ви жочете рріміти-іі,
.
Прн Музичному Інституті о - Гамтрамк, Миш. бажав бн купити собі бить, ставлю с т о проти одио- Магнет дістав цю рану на г о зустріч, осла з своїм п а н о м ) .
дім або лоту під будову в сих
долині
о
Б
иди?"
"
' а
ня.
Pjoro
маєток
межує
з
б
о
н
По
цім
він
схилився
переді
лові.
Нтвореио ( п р и вул. Шашкевича — містах, хай зголоситьсялдо;
н
і во` , д^Я х о ч у провадити Далі моєї
цілий товариством і відійшов. даварською посілістю? В
Тут
прийшов Іван
„ А л е спочатку заплатіть мені
V .51 в році 1923- Драматичну
Т. МИХАЛЬЧУКА,
Граф Стефан не зважаючи на л о д і є майном в двіста тисяч занедбане р е м е с л о . "
Квасні
о
б
л
и
ч
ч
я
повернулися
програну
тепер
заставу."
Detroit, Mich.
j школу під управою поета Миќ. 6408 Свеле Street.
Ангеля`
одержить ‚^‚Живете ви о х о ч е в
раптом д о н ь о г о з привітними й о г о опір проводив й о г о рука гульденів,
Барон Едвард схопився
Phone: Melrose 3534об руку вниз п о сходах д о две- двадцять міліонів спадщини. Б б и д и ? " і
Вороного.
Рівнож хочу пригадати, що маю на кишеню, а л е ранійше ніж він усмішками і п о з д о р о в и л и й о Але коли небо полишить нащо„Я вам спокійний.-' - ` ^ - ^ ѓ - `
продаж або заміну першорядну 115 витяг листівиик, й о м у прийшла го. Всі стискали Йому по черзі рей Тойделінди., Останні слова
М а е т е ви т а м р о д и ч і і і У
го дядька Т е о б а л ь д а жити щ е
Івана й о г о не торкалися.
руку.
акрову фарму з першокляеовими бу- щаслива думка.
VI.
„Нікого."
К о л и він вернувся, він знай- десять років і к о л и він б у д е
линкамн і з машинерією яка лише поО б л и ч ч я Івана б у л о , серіозве
„А щ о , коли Ґеза та иньші
Л`осподарство?"
трібна фармі, весь сьогорічний збір, а секунд`анти грали л и ш е перед) і лагідне.
шов ціле товариство щ е в т і й ! надалі господарювати з таким
успіхом,
т
о
може
щ
е
прийти
д
о

С к і л ь к и Я сам Можу п р о HbOV'
до того 12 коров, 4 коні, гуси, качки,
нами комедію? Вони вигадали
Останній стиснув й о м у руку неприємнім настрою, який ви- т о г о , щ о ' м а є т к о в і
відносини ѓб подбати."
Бібліотека Тов- ‚‚Просвіти' кури, голуби і всьо є. що лише по- для
нас гарну байку, і нарешті граф Стефан і промовив: „ Я кликала остання сцена.
виино знаходитися. Ціна дуже низька.
Івана і
будуть^зрівнані.
‚"‚Може ви маєте знайомих,
(Львів. Ринок ч. 10) пбвстала
Окрім сеї фарми маю кілька фари д в о б і й цілком не відбувся, а щ и р о радію бачити вас цілим." . „ А л е . х т о це б у в між нами,' А щ о ж торкається д о т и т у л у — І
ідо яких вас тягне?" ,
.
Д в о є м о л о д и х панів пробур- вимовив нарешті б а р о н Едвард, то, коли міністерство б у д е п о - '
при Тов. ‚ ‚ П р о с в і т и " з ' д а р і в дорозшнх і таньших. Прошу зголошу- противники помирились і при.
„ Д и ш е м о ї х робітників і ио%
ватися на повисшу адресу.
зрадив й о м у ц ю вигадку з
ходять Тепер з сніданку, де те м о т і л о одиц д о о д н о г о за й о г о „що
членів і д о б р о д і ї в
та
з
водитися з иашиМи шляхет- Машини."
-`-о^-е-:
10,12
Т. Мкхальчук
ќта не кров а шампанське."
спиною: „ Й р м у л е г к о радіти, островом Баратаріето?"
ськимн
привілеями
і
д
а
л
і
так,
„ О т ж е ви живете там я
к -гун
І прнснлок
видавничих -фірм.
при цій заставі він д о б р е
К о л и ти не віриш цьому, т о і бо
Всі
д а л и ' й о м у чесне ` с л о в о , а селянська свита при парля
СТЄЛЬНИК?"
"--'.
` '`г " '
^Цінних старих книжок у б і б л і їдь д о Салісти. Мич повіз стоїть випорожнив наші гаманці." — що не р о б и л и ц ь о г о . ментськіи режімі б у д е щ е й
.Ні, графине, п у с т е д ь ш і к - о я отеці нема. Окремий відділ у
в'низу. Іди і переконайся!"
Але
не зважаючи на це тіши„ Н а й мене чорт візьме, к о л и далі підниматися так в курсі, т о і ве самий."
- - . ; .
Барон Едвард кинувся геть; лися також і ті, щ о програли. це пан абат зрадив й о м у ц е ! " я б у д у просити, щ о б мене під-)
біоліотеці становить значна бі
„ А ви?"
тимчасом прийшов граф ЕдВсе` тішиться. .
висшили д о селянського стану?
промовив граф Ґеза.
блютека
Дарована
. Чехом
‚ . ^ М и з а в ж д е вддох, я-ІНояТ
м у н і від дам нагору. Він запиМ о ж е л и щ е `самий Іван ні.
НА
У К Р А Ї Н У
„ А л е др^зі, цей ч о л о в і к вгаФрантішком Ржегожем. БібліГрафині
принялн
Івана
як
Їнтав куди поспішає Едвард:
„Я д я к у ю сердечно за це
дує,
к о л и й о м у навіть ніхто не тимиого з н а й о м о г о в цриват- І ^ і ^ ф и н я зібрД.аааг'До--грОчіга
отека числить, тепер 17.033 т о Ню Порк, Черборг. Савтгемптон
„Він не вірить т о м у , щ о опо`- дружне співчуття'', .промовив
Істоі відповіди.і `. ```Ту`і-.л- twa
говорить п р о ііе," сказав г р а ф нім п о к о ю Т о й д с л і н д и .
.auric
Sept. 15; Oct. 6 відає Ґ е з а . "
ми.
1909. р-,1ііддано б і б л і о т е к у
Іван б е з патетичної деклямації.
Стефан, „ б о він вважає на все,- Війшовши д о них він почу- - „Пане фон Беренд! дайтѓе ммн
М.i-H-He... .S#p. 22, Осі. 13; No- "

Т
о
д
і
Ґ
е
з
і
п
о
в
е
л
о
с
ь
так-же
з
L,A
о
с
о
б
л
и
в
о
я,
д
я
к
у
ю
вам,
пане
ло безплатного п у б л и ч и о г о у(найбільший корабель н світі)
л и ш е не зраджує, щ о помітив вав себе незвичайно ніяково. тимруку! Лишайтеся т у т ! "
житќу. При бібліотеці- є чи- Olympic . Sjpt. 29, Oct. 20, Nor. 10 вами, як мені з дамами. Вони не Графе, за ласкаве принятте і) щ о с ь . "
Іван підвівся з с в о г о місци і
Блідість і вираз зворушення
Скорі получеиия до балтійських портів вірили мені т а к о ж Вони пита привітну приязнь, якою ви віД``
тальня, отворена тричі на тиж„Я присягаюсь, щ о т'ой піпр о б и л и й о г о тверді риси ш т е - низько вклонився.
ють,
де-ж Іван, к о л и й о м у ні- зиачили м о ю незначну о с о б у .
З '„Ласка,, яка промовляв дмйШвя
ресними.
лень.
ч о г о не сталося. Т о й д е л і н д а Я з вдячністю завже згадувати-, наговорив й о м у п р о це."
FinUnd Зч-4. ІЗ; Моп-имЬ, S.pt. "
Ми не присягаємося зовсім,
Тойделінда пійшла й о м у на мн словами, лишиться Для вїейв
іде с л ь о з и струнками і прокли- му про це. Я п р о ш у майте і наБібліотека Наукового То-ва
(3rd
class)
але
певно є г е , щ о абат Саму- зустріч і вже здалека простеѓ завжде приємним с п о м и н о м ,
ім. Шевченка ( Л ь в і в , ул. Чар- Получеиия `їй ДРУГІЙ стороиі до Бал нає нас, б о ми напевно в б и л и далі цю ласку д л я мене, б о я ель
одержав ‚ п е р е д декількома пула д о н ь о г о о б и д в і руки і те- ваші слова д о в о д я т ь нені б е з .
Івана. Ч о р т знає яка, але одна з прийшов тепер попрощатися.
тійських портів.иецького ч. 2 4 . ) . основана значстиснула й о г о руку. її уста мірність вашої д о б р о с т е ; пряАн.'
днями л и с т з Відня, в якім с т о - пло
дам мусить бути закохана в І- Завтра я їду д о д о м у . "
„ щ о за д у р н и ц і . р о б и т е ви .тремтіли, г о л о с и е слухався и, Міть н о ю п о д я к у за це.
новувания с а м о г о Т о в . Ш е в - Ню Иорк. Пі
вана. Д о с і я Миав це,-.рле т е п е р
Граф моргнув оком барону яЛо:
„ О г Ж е як д о в г о лишзетесяі
вона
старалась стлумити с л ь о там?
Т
и
псуєш
все!
Ц
е
й
Беченка, себто після 1874 р. Вона
я б і л ь ш не Знаю, яка це є."
Едвардў, ш б и він хтів сказати:
Be^enUni .
р`енд мирить контесу з старим. зи, тоді вона мовчки кивнула ви т у т ? "
Незабаром j після ц ь о г о вер- чи я не казав ц ь о г о !
і 6агат в твори, щ о відносять' Д о завтрашнього ранку, іВЙг.
І він жадний СЛОВОМ не п о - Старайся, щ о б він забрався Івану, вказуючи на місця б і л я (скава графиня."
ся до української Літератури й!C.-tWUmt (ЗтД СІ.)..'8ааН. 2вд Nor. 13 ну вся барон Едвард.
звідти,, б о він працює проти с т о л у , на мозаїці яко'го пишаВін не сказав н і ч о г о , а л е ви старався затримати Івана.
істооії в vcix м о в а х ' Вона те- Лобрнй харч. Осібні кабіни. Ўмір„Ах!" промовила вона незі.
лась чудова китиця квітів з маШеоборг,
Антасрп
певні,"
промовив нас! — Ф е л і к с . "
у ю р и . в усіх мовах- вона те і цінй^,, ваших
приятелів
пріі- няв л и ш е листивник і заплатив! „ Б у д ь т е
доволегго, „ к о л и я вам каанаа
„Так й о г о м и . з і н д с и виѓна йоліќй; Т о й д е л і н д а сіла п о р у ч
. . . . По
. . .інформа. % Ч заставу графу Стефанў.
він, стискаючи й о м у руку, „ щ о !
пер одинрка у Л ь в о в і бібліоте-,ІздЖаю-дах до Америки.
ви повинні лишитисяЃ'
н ь о г о на софі, проти н ь о г о сіла Щ о
Данії Іѓ. через Антверп
Це
б у л а д у ж е серйозна від- я ш и р о вас ціню, і д е - б ми не л и ! " промовив граф Едмунд.
ка, в якій можна
иайти ц і н н і ї "
(Па'
повідь.
російські публикаціТ з XIX: ст, . . Г
^
й
^
ЇЇУУ.ГШ
стріил'лисч- к о - и с ь - в - т я й - - - .
` ' о - г`-`.-;.
'"!^-'і

згот.ошениям

с т о р

ш

е

н

о

п

г

о

л

о

в

н

о

о

ж

е

р

т

в

и

Н

с т о с а

Т.H
J.RYCEY сЬСО
,.

s

І' iF
ЧОРНІМА%JДІЯМАНТИ
нон
ВРА

З№АЛЬНЕ УКРАЇНСЬКЕ ВІЧЕ

МУЗИЧНІ ІНСТИТУЦП.

Л
Г
аИ

я

ПЯТИ ТОМАХ
ИОКАЯ.

ДЛЯ

яц

і

ДО-ЧДІЛІЇ,

й

ЛШкШ

:

4

л

Ангелі

БІБЛІОТЕКИ.

1

Тоь-.а

J

4

White Star Link

R e d Star Line

а

0

"^^^^fJ^S

к о я а н і

0

N

Ifril

Ш
і Ія
'ІІ
іІ
іі

_

.......`

1

Іѓѓ`ѓ

HHJTHfBB-g

ѓ'``і

"ХІ№ТКГСЇФЕЦАГПЯУ
І ' . . , .

F

'`ДИМ П о л і щ у к .

FTVAIBII

,

ВЕРЕСНЯ,"^.

-

ѓі. ш і т а ш у о щ Ц

вперед

' с о б і , аби т о . . . Л і с з н а ю і все. і

їолрву;

'що

" і ѓ Істав с'лухати. В затаєнім гдмо.--

ЄСЛИ КОЛИ НЕБУДЬ

разно іцось бубнгидо й скр,Єго-

GTOXDfcT

тало,

наче

хтось

Ікулаками

(Із подорожішх вражінь).

когось

у груди

бив

в У і с о г о за яким

ПотрЌѓўете афідевітн д л я родини

й трощив

Ш

. Він

ѓде

ТРО'я'кії

ЄВСА ATTE^ет.Нтіел СПИІЛДН-ІНЦІД,
яї-'нцц, {і мдцнггй,мДцний, зз тррщкц 'згор'згор-^випускаючи м о є ї руки, шнвдко
б а т і д о ю сід праці с т і н о ю і з д о л а в с я в' пітьму;
Рїдуии с л і д о м з а ним, я
^ о т о р р щ г д р . eacagKo..ujiJ(r

F. FILANOWSKY.

в ПОЛУДНЕВІ,W НЮ RTSPKY

йрму щос;ь

ви а б о х о ч е т е продати маєток в краю
Х о ч е т е з л о ж и т и г р о ш і на процент.

раз

тац?

^ А К Щ М Ь Ш ^

^ a . ' W аќрІва. гарний дім, сдодо- Ідпть навколо себе ру^цдгди, на- перед нами 'чорна постать к о ла! свл..'тпї.-НЖй.лк. коні, морови, збігось н е в і д о м о г Ь . С т о я в напруче комарів розганяє,.
в $2.500, вплата $І.ЗОО.
як лісоваі
вЗЗОЄкрова, гарні великі ja . — З н а є т е ? . . . — . перепитую жений і трійожннй.
ОСИКА, заміряючись НА нас ве-

г

г

р

зробити,.^

Д о б р е ще хоч

`

Є

О

0

о

и

в

к

ќ

д

н

^

а

л

с

л

1

о

Ж

батьківська

слава

ра-

3

а

л

л

т

м

п

и

я

а

о

н

д

в

і

д

р

х

0

. „

а

0

м

і

д

л

с

Д

я

т

я

, ,

ь

ш

Ш

ц

к

,„

м

комутаМ грош,

не одержали д о с і

І

свідки

жадної

і писані другі

це^таютьср.

М Л ДАЮ,Ть,
блискавка;,

Все з довірам удавайтеся д о

у раз спотикасся о б й и і с ь к о р " "
T
— Я цеє знаю.. - . ; — каже він чі, АЛЕ він наче й иепомічав німенѓі глухим'' г о л о с о м і р о з в о - ч о ѓ б : 1 враз, як із з е м л і стада

.:
л

ЛИСТИ
,
риС
мнйіщвся. Блцснуда
ІДО з а х о д и д л я внясцсния cnj
й освітдчла його, зігнуту црстать
^цц і одержа.Щ для пих ІЮСВ
і звернене д о неба Диці, ц о я'ки, щ о даца о с о б а ті ГРОШ.
комУ коттьтисц
З очей великі
Ьержада. `
сдьрзть
. ' , ' '
Канцелярія О0ЄДШШИ ЗВ
Не т у ж і т ь ! - оаваася яJ.ia ржг? кілька разів у'ваѓл
Не все, т е , щ о м и н у л о , ѓварте,та-. J ццгх гррмад
ШОБИ Н

..те,

цей.

в York Cityv

ті, І

з б и т к о м , так ^

‚тать ц е м о ж у . . .
М а є т е д о викінчення нотаріальні спра-

- . црошеитлщ М а к с и м і, не

навіть

. От, стрі-).`

.тільктьиаликаю. 4 .сам щоб, А ф

Золота могила . . . Так є

црруа-, мене.

всякі,

щ о мій б а т ь к о знав

ашин'ерія, Є короп, И ко-

в лі'сі, також і к а ю , але за-!

г у б и в я чари

ні л і с о в о ї пущі г л у х о й невЮ

`ЎЯЂ.

R o m . датьшс

щобѓѓ. Обеднанне-

НА, ЦЕ,

ких щирих с л і з . .
Щадити жадицх дррщсй НА
дичезиим заступом.
стяѓли один `до о д н о г о руки і
Нічого ц і к а в о г о . . . ^-ВО— О й , це кажітг?! ф п р о м о - j ватні руки, б о е ріжиі ОИ.У
^Щ`'^№І^`ҐІ^Л`'^А!

,- '
Війиа
була'.. '
ЃЃокиньте заступа і йдгть страшно' заговорили .'
р о ж о якось пробурмотів. вЦі!
'вив, твердоЯк-бд так гд Р М І Р { ^
-приносить аі.4Б5ОТЬ^
смерть, як вона з у б и ко
шгкордгстовугрті.
ТІЇ
‚ с о б і ! — суворо промовив Мак.
- П р и с я г н и ' Д і а д ' с и ц ' . р ѓ - Я сам її ніколи це бачив,-хрчг} чаруватіг,. т о ви зѓгаєте, г ц о . б я,
лато Ш я і о а Єсть тут остч и с т и л а . . . Вовки тоді по".
н а ^ ц х лкддцй д л я свої ОСООІАстоть щ о сам їгс відкопаєш! — д о б р е знаю, де вона
^ ^ S ^ O S S S J —
‚ . ^ а л и . : . Медведі також зии- CIUI.
саме... робиђ?....
т о ї ісрристи.
Яи х о ' ч е т е . ' . . ' - - покірно-`сказав о д и н :
O e a ' U i . .' : . '
B.tb, ть Y. і к л и . . . Т і л ь к и я один
зоставА щ о саме?
На ѓцс мені бачити її. ко'ли л
Т-ОМу АБ.єданаіінь ПС 6с;ч
Х т о . ж инший може т
у т ' ппромовив
ромовив н
невідомий.
тут
евідомий.-Тільки
.
ПРТ.СЯГГІИ
ГИ ранійуд!-- м о ж у б у т и такий
- Тн-ж я о т и х
жовнірів, не
самий, як і
`брати на себе жадн

'
ж а л ь мені. Максиме, щ о ви та- озвався" Другий.
сі, щ о ш у к а ю т ь . . . А так, я х о ч ' ш о один д р у г о г о з а с т р і л и л и , відвічальиостц за такі
І - И М . ^
Ні ти п р и с я г н и ! . . ,
маю право лякати їх та гоігнтн{цоробггв-бн цовку.такамід!...
)А.Т,Ь Щ}. РД- звертає
^ И,
J
Ну, а т о г о , щ о с ь о г о д н я гро.иадам, щр,тьа`іще.ТЯРІІ! о
П А
О Ж
Г В "
ИГЙ^акаєте?! гримнуло
Раптам.Ццгндвся
Д # арій й мц спіткали
едгдандя
з-тУКУ
Р,
ГЕГГЬЖІ-ЛАНОМ.
понстунис д о . і ь о г о Максим. а вистріли й обидва ПОКОТИ закричав:
(Kojiem.
буде).
' '
"
ґаНізаціяиііЯКІ ` цотрсГіую
a.4B'ciirt'S4
T W W N. J ВОДЛИНІОАЕСЬ"...
.
. Т л я д і т ь м е н і , ' щ о б часом не д о - л и с я п о землі, здираючись НЦІ
О . я так і зцдв, щ о - ц р р о - І
ПОМОЧІ І ПІСЛЯ, СВОЇХ СНД і ОМ І'.
^І^^ЯТТТШ^
Ось, зараз-же КОЛО МОЇХ шѓ
?? -'"
с м е р т е л ь н о г о ба.тю. Прикро й жньо тут!.
сидає
підгтомогу.
І Іоса.іа
Г %АІТМИИЛОИОЯАК
'млиста смуга туману. п р а в о р у ч '
XOPCIFTW"NOIROTA'
-і) Фарш 250 вмрів, 80 акрів д о б р о - Щ е п ч е т ь с я ' с т ' л с колосся п ш с - І " " ? У д . ' н е д о б р і стали мені, від с ь о г о І
Витягнув пркинути з а с т у ц о и
гррші зо.рсім це знаним
НА УКРАЇНУтс .тіой, а доііи, І новий, і старий, ве-' - .
:
с ч в і є ` о в е с ' а ііооР У з р о б л ю вас гадип о б і г ген із лісу, але на УЗп о р о ж н ь о г о казана 'й шпурнув
" RTOДОР. О Ж У П Т Е це є викидуваннє
ш
" безпечно' і ЯнгідІЇЇІ%$ІЇ
T ^ ^ J ^ P L ^ I M
лі-" ' звірем яким н е б у д ь ! . : ,
з у п и н и в с я . . ' . Т у т якраз ним у к у щ і : Л `
.
І
чи,:
но иа кораблях Злу- ред`нєм анархії в
^ Л и S1.600. реш.а на л с . к і
} Змилуйтеся! простоѓ- виходила із лісу с м е р т ь . . . Бу
— Хай с о б і вивітрюється!....
іцних Держав коли Допомозінав невідомий чоловічена.
ї д е т е на Україиу
.та стара й іікчсмна.
Д о с и т ь йому В з е м л і тліти та
І Ц с повггнні
або
оіровадЖу'Єтс
дііьі--а ^іфмзат і 5 дру
бадьоро...
сироїжок та м у х о м о р і в , від чо` Жінка, діти в м е н е ! . . .
злидарів д р а т у в а т и ! ^ . .
Ваших ‚горах сюди. щ о б и дальше не
В А Й Љ Х коров, 2 бики, 2
Кора`блі
відходять

Ќге-ж.
жінка
Й'
Діти,
а
сам
Почекайте!
'
псрсбггв
я
міста.
Піна
г
о
я
непомітно
починаю
НЯНІ.
рот. 80 КУРНА,' миля
Огнггста блискавка р о з р і з а л а
два раз в інжіш. Ви- ТОМ обмаиства.
й о г о . — А що-ж сталося з
сдодолд K V J T H й робитися байдужим до т о - ' "Ж```%
f.
"
І н е б о , і стідом за тим над `лісаскор.д подорож, знаменитий, У нас повтаряється
харч, гарні ќзбіЃй`, `всякі в`игоди, се
ІЃ без-ІО, щ о роаювЦ`ає Мені мій д н - ,
н е н і ^ - і д с т ь собакоЃ. . - м и двом
ми прркбтився мргутній регіт
на д о б а в Галичині, колито м
3) Фарма 50 акрів, л
що Ви Дістанете на корлбляХ Зтузакричав `уже Максим на н ь о г о . ; Максим байдуже махнув р у . г р о м у .
ник, 4 корови, 4 ялівќ...
народом х о д и л и
че.ніиі,`Дер)кав.
роги, ІГхГкуриЙ. блюьхо мќла. Щтіл
Я майже ие знаю й о г о , а л е !
?
^
:
^
`^Ю:
SeaV ї в ^представляли себе архикняІ
І — Ну, `от і д о б л у к а л и с я - . . S.5. Р ' . . . Roo.--reU
.W.0CO.
S: S. Pro.. Prm-ior..'
S I P I . 18
Деревами, як сон, як
іщди н а , д р у г и й
день д р у г і — простягнув М а к а ѓ м , д'ивля- S. S. Pre.- H-xdina
4). Фарма 13 акрів. Дім. стодаіа, І; коди ЙШОВ СЮДИ, ТО мені казаS#pt. 2 2 Р у д с л ь ф о м і вим^нувалн ; :
КІНЬ,, 1 корова. ЗО кўрий, фермерські
тінь перехідна. Я н і ч о г о перо- 'жовиір.и. ‚-найшли їх к о л о діє'ѓ чись`на н е б о . — Забалакалися, S. S. Uai"Ah.n. .5e-t. .`9, Oct. 20
аіцрядіі. Шиа $2500, готівкою $1500 а
S. S. Pre..'Arthur . V . . . . . OcL 2
ільки
^найдіть'
, ^
.
Д , .і
м о г и л и іі п о х о в а л и . . . Оть.ди-''як попи на проповіді, а Бог с о решда на легкі сплати.Вц-но
S. S. Pre.. Ceo. yV..hingt'on . Oct. 6
К о л и д`аєм д о п о м о г у ,
51 Ферма 8 акрів, дім,
Q-t. 13
..
„ - , V ^ o . ^ - г л и б о к у яму, к о л о якої лежав віться. м о г и л к и ї х ! . . .
' б і своє ДІЛО
діло знає..
Бач, як S. S. Amerie.
J6I
мо організовано
да-до міаа, вода сама іде до х а т " '
- .
г л и б о к у ЯМу, КОЛО
кроках с в а р и т ь с я ! . . .
Д е с ь недобре
ппівАоаочеві A E P E W K ^ Q дому. Ціна Максима,- а він сам усе роскажс
`,,- „
бсрезовцй хрестик.t
Дійсно, в декількох
Працювати організаціям
ВИН
З

н

а

ю

А

4

а

р

о

ю

L

.ЦРЖС

п

ІЮСИ ІК
УВАІ
ЗІ ВСІМА

К

(

^ЯЦЙЯГВ

Я Ѓ

Н ї "

Д

З

Л

І

К

Є

А

Ѓ Д ІИОЧАСИР,

А

МА?

1

J

Д В

к о п а л и с я

д

0

Ч 0 Г

6 !

В

н

оиптдиА т

Ж

И В

3

т

і с у і

$ЗДОА

а

MBSORO

D

з

а

т

а

е

н

о

д

й

х

а

е

в

м

3

щ

к

в 1 д

о

я

к

Я

Т

І

Л

Ь

К

И

з а Х 0 Ч

Г.РОША І.
ОРГАНІ
ЗРОЗУМІТИ РА І В
БУТИ NPI.IS

а з

я

0

0

л

о

і

с

с

е

е

!

С

П

0

К

ю

і

ПЕРЕДИО%

!

г

Д

Г е т ь

з

Г

о

и

к

н

П

K H H V

м

з у м і ю

u

,

з

п

с

т

п

а

:

,

і

т

х

РІЖНІ ОБМАН

н

ж

4

с

т

о

я

в

и

в ,

в с я

т

ЗНАЄ.'.

-

UNITED, STATES ЩЏ

м

в ? л

ТФ-РМТІЇАКРІП.

"„ГМТЇ

ДІМ „а 8 кімнат і '

стодооа. куртуік, 1 ми.ія до м.сда. 1II-J
Х

0

^`

п

а

к

н

яі

цікаві^ запитання

МОЇ ЦІКАВІ

--

.ДАІЩІЕЦЦІН.

В

с

л

^

,

п

Л

В

и

р

,

й

Џ`$Я

и

м

№ № `

і

ж

В

І

Т

^

М

д

Н

С р с

я

^ :'
а

від

я побачив
Т

С

два ч е

с

щ о

" -і .

`

ГличКИХ сосновцх хрестики- Ц і - І

ь від земЛІ чуе

"'

45 Bro.dw.y
New York Сіђѓ
' ' А`ШМ ho всіх МІстДх.' S
AVanagin- Огет-діргі Itj:
STATES SHIPPING BOARD

- ;

1

І ггезвертаючи НА мене ніякої

"^сГ' '

"
^''
^ ` " - ^ " ^ И А ` м й т ь одну залир'СВОЇМ с я й - д Щ ш р а ' ДО
одного,
засвітив ‚уваги, схопився й пішов про":
ТД.Фаома 100 акрш. ЗО акрів дооро- п,-цІ

.
..
.

- ЇХ .
годка, дім иа ю кімнад, стояода, кур-і
.,
- .
івом мене, з а г а д к о в о г о Маќси- ‚ с і р і щ к а й прочитав, вирізаний сто к-удись у пітьму. 1 спочат.
решта
на і`легкі
ийк,
ш'она
ДРУГІсплати.
дабудоваин^ іо коД
- Чарівнить . г о д и в с я з лісу',
. :
;, ' щ .ц-зрриќом. к с р о т ю і й напис:
- ку пробував б у л о
наздогнати
,
3 ^ Р О LUKACZ
Ї . Й Е PRON.GPB
К
"
"
- , Я К О Г лежав великій;, з а л і з ш о ї . . М н о г о лі чє.тицєку и а д а " . . .
Його, АЛЕ НОВИЙ'удар грому, від
6в. -Шиа
.
- S.tfrtf-rrd.
ть $2500
Y.
.тя Во.
ad міста.
$4500,
готівкою
‚те...
.... І казать
'--Диаџий н д ц і д с . . . - поду - я к о г о затріщала
столітня, заІ. ось, на у з л і с с ю , Ч О Р Н И Ч І
щ
е значить? - спитав- мар я п р ' о ' с е б е `її` цікаво пахи- ставив мене стати під гильча0 0

1 П П

В

,

Т

А

,

К

Ч

У

В

В

0

?

МІТИНГИ ВІДДІЛІВ

р

f

Г

И

Н

Є

З

П

И

М

ч

о

р

н

с

Я

1

І

1 а

Џ

0

с

я

Щ

и

в

н

в

с

я

щ

? ... І

ЇЇ

^

І

ДЛЯ
^

Т

НАС
Ш

.

ЗВЕР-

T a r i I j : C { T

д

о

'ВСІХ нання.
членШ цринтн на ЦЦИНҐ і
платити ‚свої місячні вкладки, бо в
Обеднанне Українських Орпротишіім разі будуть суспендовані. ганізацій в АмериціІ. Кохут, првдс.; П. Пухир. сеДр.

%

я

д

Щ

,
За всіма інформаціями
годчиі 2.30 n o u o . v
' ^ е і я п ц
Обєд

Максима^ якиц стояв над лцвся д о д р у г о г о хреста.
j c r p r o д у б а й` так з а в м е р т и . , .
ний ліс передо мирю- Ч у ю , як,"
весь загаддовідть
і чу^нци.
- .
І
. . . . . К О твоїм
воспользуєм.
Д е с ь із далека
летіло щось
говорить
сін про свою
первіснуѓ
загадковий , чудний сам
V
говорив
д
р
у
п
и
і
напис.
Ікрллате.
х в и л и н у воно' вже
зь ссоо нн' - 1 ^
СЯ
І - - Не знаю Я, щ о там таке, б у л о над м о є ю г о л о в о ю . Согі; М Він тільки о ч и м а , б л и с н у в :
НІI
- Бачите, т у т е одна ТАКА нѓаписано, і гіе цікавлюся ти'м., ІІІНН ліс тріпотався сполоханим
трівожнО л о в л ю д у ш е ю д а в н я й г
'
У
мудрість
і яктслеться`
дихає крізь
СОНі
І
мак- ор.чрм'.
Темінь насунула
щ
шепіт',
який
туманом
нша...
Теі
леть
суворий ліс, а САМ б е з м о в н о 'Д'
?
А л е ся',сим Ц Т і л ь к и знаю д о б р е , щ о ГЗдижче
налягла
самі гру
за дерев й раз
у раз НА
сплахували
к о л о м о ї х ніг залягає в к о л р
незігай-'ті жовніри, поховавши
НЕЩ,т--ди.
ЩО важко
блискавиці
і т обдуіл оз дихати.
пітьми Із
сках пшениці.
н

Ш

Ч'КРАЇЦА.

д

С

ггямц!
j ' Х А П НЕ ВУДЕ

П О Б А Ч І ,

LTTRAGIK'O^

ІЃ
ПОМОЖЕ ВАМ
`
Коли возьмеся до помочи Рвіть
` БІЛЬ скоро поборе ся і
він зникає. Скоро
покажуться перші
познаюз р е в м а ттгШого ломання,.
торгаючи . нерВи.О
неврмьгіа, тор-

М

"—

ДАВАЙІ ПОМАГАЙМО
дім в ж е ' з нашого СІЛЬСЬКОЮ
патріотизму і станьмо` ЎКРАЇН,

ЗА

ОРМРОД. ПА Бр" св. о. Пикатая,
136. С -1. С т Р У М GOB.
від. 124 повиот.стяе, шо річвіЩ мітинг
відбудеться о ѓодіті 6.30 вечером в
Філядельфін. І І.і
суботу, 15. вересня в парохіяльній гали. На порядку 'нарад справозд`анне
касове, вибір `Урму `Ѓ'Інші Єправн. Неявнвш^ся член заплатить кару Ѓдат..'
'сливців, роскопалн
отсю мо. риналн ряди б і л и х привидів з а урядник 1.50 дат. - Г. Пзтрзйко
Т у т за річко'ю, як у моги.
чІ суставовГ болі,
У'
Щ О - ж то ЗА моги,ла така?.' гилу, знайшли казана, з а б р а л і роспостертнмн руками, які грі- предс. Д. Бала, секр.
Страшна!
купіть бутель'ќў
— говорить Максим.
сего
сильного
ВСЕ, чЩО
тільки
боу л об е
там,
ЌЛІ'
на мене,
перейдем
через
місток
і
'
Р
Д
У
страшна!..
Ідля
о
г
о
с
ь
о
т
о
г
р е з оав опгоо з н о ' н а с у в а л и просто
Осі
'правдивого фаміДЯКОУЧИТЕЛЬ поџіу"к.у.
і", від. 342 повідомляє всіх свовід ч о г о мені р о б и л о с я м о т о ^ — Ц і к а в о . . . - - ' промовив` я. хрестика поставили
на ній
. лініменту І иатнрайте
буде л і с . я к л і с . '
що`'иадзіінч.чйнин МІІІШГ , І'озу міючнй добре свій ФАХ. ...
ПравїияиН
І
рошио
і
я
ще
тісггійше
прилизазираючи
в
ЯМУ,
де
лежав
ка-}

Н
у
,
а
сей.
щ
о
роскопуг
відбудеться
о Z ііояяпі вечером в по- мав- 18-літіІу практику. .Місце обіПм,А Я ДУ'МДВ, щ о Це туман. . .
ш е нашу АГОСОР торговельну
теділок,
17.
вересня
н
церковній
гали,
від
і. жовтня. Котра парох.я потребуѓ
пав д о . „ с в о г о " дуба, під вітамарку. Всі миші, се лишень, імі1а порядку нарад Я важні справи до Доброго дякоучителя, прошу і : с'
кажу я сонно й ч у ю . як г о л о с
' "
^
'
'
ЧА ^
"
T.tAM- 35 і 70 ц. в аатиках або від
іолагодження. Проситься довгуючнх}тік'ь па адресу: А. А- Дякоучителі..
в якусь І 77
скарбЎ- а тільки
— Хто?!
глянув Ча мече мц я к о г о б у л о так затцшно. ‚мій б'езвучно
ленів аби вирівнали свої належите-Ч'о Srobo.-l., ДЗ Gr.nd 5V. J.r.ey City,
. одне страшне д і л о . . . — о з в а в - { М а к с и м .
Один із тих злндаЧуєте як стращно
земда сти, бо в нротпвнім разі будуть ви- ,Р- J-`
Пі.
'безодню104-114 So.4tb St., Brooklyn,N.Y.
с м і є т ^ в І ' Л І " ' — . " С ' т а л о с я воно т і є ї , р і в , щ о ще й `досі в землянках стогн..'? — р а п т о м п о ч у л о с я ' к о Хе-хе-хс.
ббовязком всіх членів явіітись
САМОТНИИ МУЩННА їюшукуе
Максим задовольн'ене'. - ' І З ц і г І Г ^ Д О осі.гдної ночі, як смерть` сидять та З о л о т о ї моѓѓгли шу- л о мене.
тішѓу.

М.
Скочипец,
предс;
1.
Мармешкання зі харчем при українській
2097
АТ.ГІ "T"
окийула лісіѓ і в степи `пода- ^каютвь. . Б о г а т о ї х тут є, але
Я здіргнувсяковцч, секр.
родині Голоси::!,-!, листовно ло: Wm.
ірічці половина іСавстрії пропа
Chi-niek, 1637 N. llth St.. Ph.Udel
л а с я . ' . Сам бачив ЇЇ. як вона^Дарм.а В С Е . . . Копають і копаВ и ( Максиме? — спитав' л о . . . Стоход називається..
СИРАКДОЗ, Н. Ft" Тов. Українська І,pbkj,ET..
!l-i:
вийціла на узлісся, перебртьта ють. але НЕ з н а й д у т ь . . . Сќіль` ся.
Січ.
від.
282
повідомляє
своїх
членів,
Іс свіі офіс ва
'
Шо з IFPIINITHN що в'неіілю. 16. в'срсз чи'та'чів" ;.CUOUN
річќў й пішла отт^м лацр.гть д е у :
вже з них Натрапило на
Е г е ж . я самѓій!
озвав- сня, в котру ми мали мати мітинг, вГД_ AVB7
"ічїрж YORK
- ЕГЄ-жіГ:.
'ще цс дістав до седо часу від нас
мьк I f а 14 у-ваею
будеся
загольие
віче
в
Снракюз
ТОНУ
ітегдер.
п
ш
е
и
и
ц
і
і
.
.
.
'
'
Ѓвсяке
нещастя.'
ч
^
р
е
з
о
т
у
'
мргігсцвіть
Б
і
г
а
в
х
м
з
р
у
.
о
д
в
е
р
т
а
- Т а к т у т десь м о г и л и ПО
ГАЦЩУ з фотс^рафіями, просимо .
місячніій мітинг від.тожсію на недпю, час прислати локладнпй адрес і 2 і
мя від 9—12;
Смсрть б а ч и л и ? ! - - здтг-і У- цлс її самої ніяк проте не Іти, щ о б и б у р е л о м у не б у
- Я к я к і . . . — каже він за.
23. вересня, точно т'о'"дині 3. попат. тмарку, а отримаєте такнД даром
Всіх ч.тенів і ‚иснкішь прошу до сего ресуйт
кўувався й. — Повггс страшна?,знаГціуть..
Я тільки знаю д е
І одвернули?!...
синні б у т и . .
LEON II4STITUTE. 131
застосуватись і загально зійтись, по 39th 3 New York City.
О!
Івона, ате мені не потрібно
її
А ви думали, щ о як?! здц- залќ` на порядку днсвнім маємо ‚богаІадк'овсУ і ' з н о в у '
^'`ГДс-^.
бачивЃ...
по-т;
'
. б о вона свята й укра-Івовано повернувся, вад д о в-с- то важних справ до полагодження. —
Тут люди росі^ѓіують ї х . . .
Т. Ппндус, предс.
гроссрня і
іважнб
Я к ' і ш л и П о л я к и , 'то н е '
ТОЇЏ д л я т о г о я й 'арті'вРоскотгують?!. .
0 д у

м

о

г

и

8

л

С

а

ш

к

а

ю

т

;

ь

І ,

з

о

т

о

в

о

ц

в

к

о

д

о

м

с

н

е

:

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ

(

о т к о

Ж С

Р.іп-Е-реПег

з

а

н

' F. AD. mCHTER Љ CO.,

С

Г

1

І

а

Я

К

0

б

Г

я

к

и

й

с

ь

ч

и

0 ?

т

о

В

І

т

а

к

и

й

?

0

СЯ

МЕД-МУСІЙ КАДЕЦЬ

'

СТРХОД?!.

к и

r

YBATXT^To

т 0

;

Л

'СЌІЄТЬС'Я:

з а ч

‚' і "К лепшх,
НЩШІІЖЕНЩЮН
жолудка. нирок,

них неяугї

В%№..

Порада даром.,

D r . Z I N S J

:4WBWS.}. W^IM
L

LBHexbrl від 9. рано до 4. аопба".

п в т И

ХИТНУВВІІГГЬЛОВОЮ. —.ШЕРСТЬ...

J

ш

ПАСАПК. Н. ДЖ. Повідомляється іюдами. Спродаю по причині ви
- Е г е ? ж ! . . . ' З о л о т і , кажуть, Т і л ь к п не так страшна вона. як^н-тЩ^ військо в ній д е р ж а в і ш й ^ і щ о м тут, щ о б о б е р і г а т и !
членів тов. ім. Т. Шевченка, від. 42, ЮІіруюї місцсіиісти. Піна ирнсп
а чернець із
Ну, як так. т о ви дуже д о мопии` О т , зараз і самі п о страшне її д і л о , щ о вона в'чі.: скарб з а к о п а л о ,
місячний мітлиѓ відбудеться в. н'е- Хто хотівбн КУПИТИ, прошу голос
'нила
'тут
ца
`сдеаику.!.
Бачите,Кйіззсько.го
П
е
ч
е
р
с
ь
к
о
г
о
м`она.
Ділю,
16. вересня о юднні ѓЗО попол. СЯ ДО J . Е., 128 Chapel St.. New
брггй
вартівпикі

сказав
я
ла-j
бачите...
. 148 Гоп Евню- Проаггься всіх KJ.
!
4
П . ! . закляттям йо гідно — Надіюся, щ о ніхто ТАК
Повільно
переходимо через! rojji ,_идчдіб-то' 'суінчіуча^са рійн`г ;
члецш црнбутл на мітинг, бо СУТЬ влжІ
всі
сталїі
розхрдиЗѓися'—
х
т
о
припечатав,
щ
о
б
и
.
з
н
а
ч
и
т
ь
ні
сгшші
дсьиоааіода.сіШя^т-. О. Сшіцс
зможе,
вартувати,
як
в
и
.
.
.
ПОЩВАНіИ нричі
вузенький
деревянг`тй місток і
так, секр.
датіѓ тЗІ'черпЬ і гро.
Ех, мій батько ще не таірходдім'о 'в л і с . Наче хтось ч р р і к у д и з н а в . . . Вцйгііов якось в е - І ` Цгдто й рукц це смів прос.
А н ь о г о ! заки вільної У- кий б у в ! . . Д і д щ е л і п ш и й ! . . .
ну накинув нам і^а'голову- Д с - У ром зі Своєї вовчої Норп, а
ть X T.L Mulberry Є78і5.
!Тіра-іД з лісовиками
вЦьмаррева зі`йщтися одне д о о д н о г о
В О Т А І. ШАЇХ
—`А.
ви мені не мог.ти-б ц цо. 'ський Сабаш розганяв і 'гайдасеред
о
:
щ
а
в
і
щ
ц
л
і
с
о
І'ѓ сплелися вітами в густий, неЧасті вЦІздн межи
спитався я.
Ціка` макам д о р о г у показував, як щ о
НЮ ЙОИіОМ f ЃАМЌУРЃ
нроглядгіий намет, ца якому TOJ дог' тай слуханд собіі `т}к т о все казати,
ведкких чудовах - О " вора
с.ітухаю, а з д у - р, як вона- виглядає Д в о н и ІТОЛИ блулдвлді.хух з-уитак
СЯМ, 'то % с ' я ^ и ' . Щ я ^ а ^ Џ- р о з д д з ц т ь - я . .
‚ Љ Й
щг наче камінь звалюється. —
леких зір.
с т и

г

) я

с т

а ш

1 н

м

о

с я

т

я

т

т

и

0

СТ4Ц $Щ

ѓ

ДР. В, ГОГЕНБЕРГ
лНет М старото КРАМ. J

— Одцать я ледве щ о б а ч у .
сказав я.

. f l y . — д у м а ю , — аж нарешті
таки.мій'ліс
з і ^ в е своїм fi

С Ж В А Н И К У, С, С Т Р М Ь І І І В

^Т-А,^'
'яЦ0Щ)ЩІТ^

— Нічо'го! — ' озсався він'` — г?й!?
- ПрДЛЄтятьІ
'З непр.ивйчюд`' здваідн' -татѓ' бў'. F4^H
"-рнутвся з в і р ц й за- F
аае^^ але'по.чекатІііте т р о х и . .
усе тихим гомоно'м
знаю, щ о зараз зійде місяць, а Г
.'
Р а д о с т и . . . `Думаюіги
І т а к , пішов л і с о м , щ о б ог.-,аф'
т о д і все б у д е т е бачити ‚ , ,
0

Ж

між

Я аж вТд- ігуті на прнзволяіце.Д' т^к г.ок д о
ступився т р о х и з несподіванки, с ь о г о місця п р и й ш о в : . . Ч у ю .
за руку і Ь ^ з м о в л ' я ю т ь двоє. Д и в л ю с я й
?

(бачу.

ЩІ

мрск'я^ких

fpra, як вони

яму

С

У

Р

М

А

"

ВИДАННЄ „ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ"
У ЛЬВОВІ.
І і 76 стріл епьки х пісень з нотам н ча хор, А та.

жовні-

копають.

. кож на` один І

Насторожився, як хиижй зсір П о т і м поклали т у д и ' о ' с ь о ц ь о !го казана, з.гсцп.Цпй^вйверши-

І

Щ

Ш

`

'

" V ' : " `

%

і`-фдеі-в

1 Сі
ГЬмгЧгсі, .._
V О В О В А".
ЯІІБУЯМИЙІ
ЬПЩ С И , , М. І Автор.

Книжка

лрукованя
у Львові
иа нлйкрасшоиу
Т № И
ИМХГТЇЮ-.АМТЬ

ли, а зверху б е р е з о в о г о хреста,

ЛШЛ..АВЙЯ
гилі-

Скінчивши р о б о т у , гдрсі.

'CV.VS,

T

ІЩаче від прожектора.

— Ц-Ц-ЦІХСІ..

SAWYI-ITG

ГАМБУРГ

,

Деревами

(алр`віц рхопив м ц е

`

SI3O.....$IO3SO К
VSVICYN
ХАРКІВ S116J0,

K H l B

,

ШЃс НАЙБІЛЬШУ ОХОРОВУ

"I B- - w . , . . . S K K S 0

-—'"Мо'ї

$H6S0

Овіаия рурка $5 шп,

W Q V A " ,

CMTI
N

НІ

ПАПЕРІ

м

6

і

я

M

в. 4

AS F,.BM„

вть

ГіЦД-ГГ-ТЬ ПО -РТТРЖТ.ТА-

Написав М и х а й л о Т и м о ф і ї в .
Книжка о б і й м а є 66 сторіч
8-ки, в'идана у Відні, накладом
Видавництва Й о г а н б о р . Ц і н а 401
Можна

CM.

КАТАЃ
ЧАХУРА

Нова КІДИТЬІКА.
ЖИДИ І НДРОДНЄ
ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ!

центів, З,пересилкою 45 центів.і

АДРЕСУ;

ОТШТЛ S T ,

КИ (V.) SI.ee

1

й ї д ж д а Т І
' --АО'иаЯеі
wunwri пе тратѓѓь часу купѓѓи шифгарти для Вашої родина а Европі Но
u квота отвираео 1-го ЛЖЛЛ
Т
То-іцспься ло .и-еігтів або.,
._ .H ^
M - M W тЧ-JiuM CO.,
HI BRO^W-Y,
Ц^ГГІЛ
CH-

0

ГТду й спотикаючн.
щось ти й о г о . .
зелено заяснию Й д о иащих ніг ся - т о на гармату;, 'то НА скрі(
у п а л а яскрава смута, світла, не ию з набоями, які' бу.тц ПОКНРаптом

ф

'дістати

САО.БОДН",

в

КННГАРНІІ

tlST W, CWCACO AVX
T.l Зс-Му 4 Д І - В 4153