. Ч РЛіМСЬКИЙЛДИЕВН^

У
Я

О
Ю Ш
и
ЗО
Ж
О
Г
О
О
вІдаГАНІЗАЦНЮ

А
Ш
И
С
Ь
ГА
Г
Т
ІО
Л
Н
К
Р
с о ю з в злучених державах А
ОЛГАНІ

РАК

XXXI

Ч и с л о 81В.

Джерзи Ситі, Н . Д ж . , четвер, 20. вересня, 1923.

офіцири Палять

панів.в

No.

219.

Je..ey G i t j . f N . 4., ТЬщџЛлу,

Septeeeber 20, 1923.

T H R E E CEJfTf

eb
V
tK

ociH
H
ти
ж
день
.

‚‚БІБЛЮТЕКА МИКОЛН.Гѓ.''

СПРАВ'А Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Х
М Е И Ь ^ С Т Й Й НА ЛИТВІ.
Т о м у 21 літ` 6.
11 по чи на ЗО липня Зборів- цар М и к о л а I п р и м і б у в д о
На останньому засіданню Рашині невідомі л ю д и . в мундірах Франції на одни
В ці- д и Л і ѓ н
Народів
порушено
польських офіцерів підпалили сцсвости Компіє.м побув пар справу національних меиьиіоВ А Ш І Н І ' Т О Н , 18. вересня. — By ѓлева комісія предложнла
Б І Л Г О Р О Д , столиця АОгр-Славіі, 18. вересіиь — ІталІйідька дворів ( в Збореѓні гро- у с ь о г о кілька днів. Організа- стий на Л и т в і .
Представник
президентові! Кулиджови звіт з ррнпасів т в е р д о г о в у г л я та
ськнн п о с о л явився у юго-славянського правительства і з а я фів Борко'аських, а в Храбуз-. торн, щ о гостили царя, б о и л и - Бразилії Р і о Бранко ствердив,
висловила,свою думку, т о Злучені Держави не відчують й о г о
вив, щ о іменоваииє генерала Джардіно губернатором Ф ю м е
ній с п а л е н е стирти зі збіжем ся. щ р може цареви ‚Оуде иуди- щ о Литва це ратифікувала д о - ,
недостачі наслідком 20-дневої перерви в н о г о добуванню. ,
не зміняє правного становиша вільного міста Фюме, ані не
Л ї п і н с ь к и х ) . Згадані .‚офіццл. тиси,коли не матиме щ о д о чи- тепер д о г о в о р у в справі на-і
у н е м о ж л и в л ю є порозуміння м і ж Д т а л і є ю і Ю г о - С л а в і е ю . Се,
р и ' ' нерездили о к о л и ц ю п о - тання- Консерватор л а н к у фон- ціонлаьиих мсньшостий не зеа-j
казав він, запоряджено тільки яко о х о р о н у перед замахами
вільно і спокійно, б е з крісів. дднебльо одержав ^ і о р у ч е н н и жаючн на те, щ о литовськії.,
крайних елементів у . Ф ю м е .
НЮ
И О Р К , 19. вересня. — Страйк нюйорських друкарів Мали тільки реповольвери. -На зложити збірку книжок і при- представник ще 1 л ю т о г о с. р.
Одначе ся заява не з а д о в о л и л а Сербів, тим. б і л ь ш е , щ о
тревае далі. Р о б і т н и к и держаться з такою с а м о ю с о л і д а р н о - тему: щ о це за л ю д е
згадані слати д о Компієм. Консеватор, заповів ратифікацію зарая п о
вони сподівались, щ о в сій справі,Італія порозуміється з Ю г о стю, з якою вийшли на страйк. Газети далі не виходять. Нині „ о ф і ц и р и "
кружляють ріжні прислав не менше я я 6.000 кни- реведенню виборів.
Другніі Славіею.
рано появилися лишень .‚Ню."1орк К о д " .
верзії- М . и., щ о се таки-Полядумками
в фільІІсофічних. промовець Р о б е р т Сеїл домаСербська република тепер дорікає правигельству Пашіча,
Всі другі часописи, котрих друкарі страйкують ‚ ( о т ж е : 8 ки між с о б о ю таким чином ви- жок. Отже міг^цар р ю г л у б и т и - гавсяуиеаайної ратифікації дощо він не вспів сьому запобігти.
великих англійських диевкиків, один німецький та один італій- рівнують рахунки.
її м її 111 і І И И ш К 111 ніЃ 111 г' ' т в о говору. Я М И ^ " Народів по- ОПОЗИЦІЯ в юго-славянському парляменгі ( с к у п щ и н і ) прнський) видали разом спільну газету на 8 сторін. В ній містять
pax. Чи російський а дсдм'ЬіІер- ручила - пр`едставниковн Литви
готовляє иритнку політики Пащіча, котри-й, як кажуть, потізакиди проти страйкарів, щ о вони вийшли на страйк безправП А С Т И Р С Ь К Е ПОСЛАНІЌ О- жець дійейе читав іійеречитан вислати свому.. у р я д о в і тедй
шував публику, щ о справа Ф ю м е б у д е корисно вирішена і
но, себто б е з д о з в о л у г о л о в н о ї юнії друкарш ( „ п р е с м е н і в " ) .
МИТРОПОЛИТА.
ці к н и г и р с т о р і я не Маже. З а т е ' г р а м у і з домаганнєм, щ о б и л л
прийде д о порозуміння між Італією і Юго-Славіею.
Тиччасом нюйорська робітнича рада, щ о о б є д н у е робітничі
ухва`ТутЧіояться захитання правительства Пашіча, а навіть зміВіденський
..Український і „ Е к о Насіональ" найкає щ о з ' т о в с ь к и й сойм негайно
юнії в Н ю И о р к у , ухвалила на с в о ї х з б о р а х , щ о відбулися в віц ь о г о часу бібліодера ця
ратифікацію
д о г о в о р у внн правительства і внутрішніх перемін. Яко параду сьому п р о второк вечером, моральну та матеріяльну д о п о м о г у стран- П р а п о р " пише:
по вернула д о фонтаўсОльо. так справі національних
м е н ь ш о - понують, щ о б и Італія з г о д и л а с ь забрати свого ВІЙСКОБОГО гуЗ о г л я д у на те, щ о у Шиаку з
карям.
щд читачі надармо ^ р о з щ и б а - J стий на Литві і преддожив звіт бернатора з фюме, а на й о г о місце щ о б назначено губернатопастирським посланієм н а ш о г о
ються там за ріжиш#і числами на черговому засіданнк
Р а д і і і р о м Фюменця.
М и т р о п о л и т а потворилися рібібліотеки Часопис` Ь о б о ю є т ь - Л і г и Народів.
лєґендн, в інтересі правди
ся, щ о цінна з б і р к а Ѓ цих.6000
треба ствердити о с ь щ о : М и т НЮ И О Р К , 18. вересня. — Соціалістична газета „ Д е Н ю р о п о л и т . щ о два роки перебу- кшіжок на все продала. Ма
Н О В И Й ЛАК Н А Т У Б Е Р И.'
Порк К о л " , щ о досі б у л а офіціяльним органом СОЦІАЛІСТИЧНОЇ вав за кордоном, опстановив з б у т ь „ б і б л і о т е к у
КУЛЬОЗЖ Е Н Є В А , Швайцарія, 18. вересня. — Події у Фюме виклиислано підчас воєнаого замі
партії, переходить з днем 1. жовтня иа власність кооператнвЯк доносить німецька преса. І кали серед членів Л і г и Народів поважне занепоковине, о с о б приводу свого повороту д о
щання 1914. р. у нсзіане місце німецький лікар самоук Ш т а - '
ного товариства, з л о ж е н о г о , з 300,000 зорганізованих в юніях
краю видати иастирьске послаливо серед делегатів балканських держав.
призначешіячленів.
лінгер винайшов новий лік на)
Грецькі і болгарські делегати відбули окрему нараду з
ніе д о своїх вірних. Т о м у , ш о
тубсркольозу.
Ділання ново-1 представниками Юго-Славії.
,
Вій не мав певности, щ о п о л ь винайденого нрепарату випро-!
ська цензура
пропустить наП О Х О Р О Н И З А життя.
боваио на н е д у Я Ж , а англійНЮ И О Р К , 1 8 вересня. — З б о р и адвокатської палати м і - віть посланіє, виготовив МнтЩ о б и хтось за жцутя справ- ські лікарі с т в е р Д Ь , щ о жад-j
ста Ню П о р ќ у постановили домагатися ухвалення законе, на р о п о л н т посяапіе в Римі у^фран
РИМ,
18.,мресня. — 3 фцмепаџіїчміџатџ^що
;^^рвнй
основі к о т р о г о палата малаби висказуватися п р о к о ж д о г о каи- цуській мові в тій ц і л и . щ о б на ляв свій п о х о р о н , це^певне не- ні антитучЗеркуліч№'середники губернатор, генерал Джардіно, якого туди вислало італійське
буденна подія. А таКе б у л о в не
іидата на виборне судейське становище.
дорівнують
винаходови! правительство, прибув уже і виголосив др пўолики промову,
місци зазнайимити
зі змістом
іЯпоиії „ Г е р о ї " цих похоронів, Штіілінгера-.
Шталінгер
ціле! в якій візвав, щ о б и л о в о д и л с я спокійно і тим показали довіре
посланія теперішнього Папу
б у л о то стареньке
пордужжа,
Пія XI Папа зі своєї сторони
своє життя посвятив медичним' д о італійського правительства.
що ще дальше жне црбі вдовозі змістом і
НЮ И О Р К , 18. вересня. — Не м и н у л о ще тижня від часу, зсолідаризувавси
студіям, а теперщѓасним к о ш ф ) щ
Щ
^
Щ
Ш
Ш
Ж
л е и о в місті К о х і . ї і о л о в і к . е
як один летўи літав зі скоростю 255 миль н а годину, осягаючи тоді, перебуваючий у Римі ПЄтом
удержує б а к ^ о р о л ь о п ч - р - j ^ f f H t f , . і Ш Ш к № К Ш М І Ш ^ т Щ т т т ^
властителем ресторану Й о м у і ний інститут під Женевою. І Іо
в той спосіб найбільшу с ќ о р ќ т ь в р у х у людини п о просторі, а ремиський Епископ К о ц и л о в літичних кругах бояться повстання прот.і нової иійскової днкжінці й о г о тепер по 70 л і т О -кищо Штанлінгер гримає свій І
вже нині другий летун п о б и в й о г о . Є ним поручник А л ф о р д ський та ректор української дубоє
захотити взяти участь у винахід і удосконалює й о г о ді-І татури Пріма РІвера. СОЦІАЛІСТИ І невдоволені з політнчносо
Відіємс, котрий літав на летничім поли Кертиса зі скоростю х о в и о ї семинарії у Римі о. Л а своїх власних похоронних т о р - лання. Новим винаходом з а т - І перевороту використовують ситуацію д л я агітації, одначе Прі266 миль на годину.
зар Березовський
виготовили
мо РІвера готовиться проти можливих заворушень.
жествах. З великим чистом п о - Тересоваиий
лікарський
світ j
український переклад посланія.
хоронних гостей пійшли о б о є західної Европи, який припи j
Апостольська Столиця перестаренькі д о святині
Гонгван. eye
цьому
фактови
велику
ва-і
Л О Н Д О Н , 18. вересня. — 3 Мадридў, столиці ѓІспанії, п о О К Л А Г О М А С И Т І , 1 $Ѓ`вересня. — Проти заходів о к л а г о м - слала т е посланіє свому НунціТам
відправлено похоронну
відомляють, щ о новий еспанський премієр генерал Прімо Р і Ляврі д о Варшави
в ціли
ськогс ѓтентового губернатора покласти копець напастям л ю відправу з г і д н о з будійською
вера
видав наказ, щ о б у с і урядники ставились д о праці у с в о ї х
лий, яких допускалися члени Ку-Клакс-Клена, починають у ж е пересилки д о Львова, д о д р у релігією Після цієї церемонії В Е Л И К И Й Т Е А Т Р А Л Ь И И И У - о ф і с а х . о 9-тій годині р а н о . П о сьому розпорядку ішли д о роворохобитися стейтові законодавці. Х о ч а губернатор з а г р о - (jfjf, так, щ о б и з прибуттем М и відбулася стипа на ‚.мкогая л і боти чавіть ті лінивці, котрі роками цілими брали .платню, а
СПІХ
I
й
о
г
о
П
Р
И
Ч
И
Н
А
.
знв арештом кождому, х т о б важивбися виступити проти й о г о трополита д о краю послані-'
та" ‚.похороненим". Богато з
Нариські гасописи доносять: д о . р о б о т и не х о д и л и .
заходів, члени о б о х палат стейтової л е ґ і с л я т у р н починаюсь находилося в руках вірних. С
j жалібних гостей б у л о на цій Письменниця, панна
ІТортон.
однак
уже організуватися, а б и зажадати скликання спеціального зд- посланіє не п о б а ч и л о
стипі дуже веселих, щ о радше що жиє на провінції, післала
сідання стейтової законодатної влади. Очивидна річ, щ о г р - Цѓвіту, б о польська поліція у
стипа п о д о б а л а на весілля ‚ . П опариському -театрови
„Каталовною ціллю сеї сесії 6 ў л о б и обжалоаанне губернатора за Л ь в о в і , довідавшись про н ь о г о ,
хоронені вірять, ш о відправою лям"
П А Р И Ж . 18. вересня. — Аліянтн вмішались д о сербськосвою несу в трьох діях п.
вдерлася д о друкарні й не д о надужиттс власти.
ц ь о г о торжества запевнили с о - з. ..Швець і банкир" Пєсу те- б о л г а р с ь к о г о спору, ш о б не допустити д о нової балкаиської
пустила д о й о г о появи. Пошн6 і у б о г і в Іще б о г а т о літ жит-атр приняв. актори вивчилися. війни.
рювані отже п о л ь с ь к о ю пресоЗа їх посередництвом о б і сторони з г о д и л и с ь на спільну .
На преміеру прибула н авторВАШ1НІ Т О Н , 18. ВЄРЄСНЯ. — Білий Д і м д а є д о зрозуміння, ю Відомости, мовто те послака. Та тут приишлося-їй пере- конференцію, яка відбудеться в Софії, столиці Болгарії, дня
шо він не має ніяких приготованих плямів на конференцію ѓ у - ніе .мало бути якоюсь ..концс.
1-ого
жовтня с. р. На сій конференції представники Болгарії
жити
щось
паду
денного.
Пісбернаторів стейтів, щ о має тут незадовго відбутися. О д н и о - с і є ю " п о л ь с ь к о м у урядови зі
{ С Т р р И Н Н А ЗНаХіДКА В
.
ля д р у г о ї дії вистава скінчнла- і Юго-Славії мають порозумітись у справі зарад проти поѓракою справою, яку феедральний уряд х о ч е поставити на ден- сторони Митрополита на приБГЛГОРОДІ.
ничних випадів повстанських банд.
ся,
одушевлена
публика
почаний порядок нарад, є питаннє належитого виконування ПРОзд д о краю
з незгідні з праПідчас копання
каналу д л я ла плескати, залізна
занавіса
гибіційиого законе.
вдою
нової
сербської
скупштиниІ запитала. ..Де моя третя дія?!'
Сподіються, однак, щ о найважніншою справою під о б р а Ж Е Н Е В А , Швайцарія, 18. вересня. — В ч е р а велася в Лізі
( п а р л я м е н т у ) , натрапили робі- кричала панна Портрои. ..Яка
дами буде таки справа політики супроти потайної організації
Народів дискусія над X . артикулом конституції Л і г и Народів.
тники
по донесенням „ О б - третя д і я ? " питався
Ку-Клакс-Клена, яка в б о г а т о СПЩЏЯ надто о с т р о нарушує
счудоваМіж
иншнми промовляв представник південно-американОдні іі селянці вкрали з л о д і ї І з о р а "
на стариниий. камін ний директор. Тепер виявилогорожанські права населення.
ської републики Чіле, Алварез. Він сказав, шо американська
майже всі кури одної ночі.
саркофаг. Труна була пося, щ о авторка, як посилала пєдоктрнна Маирова є,внсша від X . артикулу .конституції ЛІГИ
ставили л и ш е о д н о г о когута Брожна Музейні знатоки ствер-'су. забула в бюрку третю дію.
Народ}е, 1 д л я т о г о поручав, ш о б и приняти засади доктрини
окремому зшитЌу',
В А Ш І Н Г Т О Н , 18. вересня. — Иа послідному своєму з а с і - курку. На дверях курника при- д и л и . щ о саркофаг п о х о д и т ь ' щ о була
Маирова замісць засад X артикулу конституції. Він зазначив,
такого змістуг}із третього століття. К о л и с ь ' к р и т и к а вважали песў д о б р о ю
данню кабінет міністрів президента Кулиджа постановив не б и л и картонку
що доктрина Маирова має примінение в Америці, а л е X арти. Ц ь о г о когута н курочку
злочинці вибили в одній камя. І Директор,
актори, публнка, кул конституції Ліги Народів не має жадного примінення. Сен
робити ніяких кроків д л я порятунку американських фармерів.
ставляємо на р о з п л о д о к . Д о ' н і й стіні діру і забрали все. ш о ' п р и д в о х діях, коли третя дія
як сього домагаються всякі фермерські організації.
артикул конституції не заборонив державам нападати на дру-і
Члени кабінету мали станути на стаиовищн, щ о с ь о г о р і ч - побачення за один рік!"
б у л о в середині домовини.
лежала ще в бюрку авторки.
держави і забирати,їх землі, але дектрйна Маирова забороняле
иі збори дали фармерам гарні зиски та т о фармері не можуть
і з а б о р о н я є такі річи. С я доктрина забезпечує границі америждати від уряду ніякої помочи.
канських держав перед чужинецьким наїздом. В о б о р о н і границь південно-американських
републик вистугілять завсідіі
Злучені Держави.
КЛІШНІ ТОН,
18. вересня. — Президент Кулидж у ж е о б і ияв приияти на спеціялкній авдіеиції б у в ш о г о англійського
.РИМ, 18. вересня. —.' Нині дались чути землетрясеиня в
преміера Л о й д а Джррджа.
південній Італії і на Сицилії.
На шастє не б у л о вел`иких шкід ані жертв в л ю д я х .
ГАЛИИИШ.

.

HE БУДЕ НЕДОСТАЧІ ТВЕРДОГО

;

СТРАЙК

ННШОРСЬКИХ

ДРУКАРІВ

ДАЛІ

ТРЕВАЕ

и

ґ

вжел
'нв

СОЩЯЛІСТИЧНА Ш П И С Ь ПЕРЕХОДИТЬ НА ВЛАСНІСТЬ
ЮНІІЩХ РОБІТНИКІВ

ЗАНЕПОКОЕННЄ

ІЗЗА ІТАЛІЙСЬКО-Н}ГО-СЛАВЙН-

СЬКОГО СПОРУ

ЛИ
ІКОЛИ

АДВОКАТИ ХОЧУТЬ МАТИ ВПЛИВ НА ВИБІР СУДДІВ

ІТАЛІЙСЬКИЙ ГУБЕРНАТОР У ФЮМЕ

НА ТЕ Й ОСЯГ, ЩОБИ Й ЙОГО ПОБИТИ

В

НА НОВІ

БОРОТЬБА ЗАКОНОДАВЦІВ ПРОТИ ГУБЕРНАТОРА

Iєви

ЗАДЛЯ БОПГАРСЬКО-ЮГО-СіІАВЯНСЬКОГО
ПОРОЗУМІННЯ

tWOTOBAHttfl ДО ^ Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї

К Р И Ж А ХОНСГЙТУЩЇ ЛІГИ НАРОДІВ

злоджськии ГУМОР.

УРЯД ПРОТИ ЩИРИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ДОПОМОГИ № К Е Ш

OJH
-HA

1

в

К У І И Р Д У Ш ПРИННТН

ЛОЯДД

ДЖОРДЖА

ЗЕМЛЕТРЯСЕННЕ 6 ІТАЛІЇ

ГУБЕРНАТОР ЗА ОХОРОНОЮ ПРАВ МУРИНІВ

Г А Р И С Б У р Г , Па., 48. вересня. — Пиишо, губернатор стейіу Пенсилвенії, заявив, щ о він б у д е обстоювати всею с и л о ю
своєї власти горожанські права Мурннів, котрих викидають
міста Джанставну.
Пиншо вже зажадав від мейора міста вияснення р о з п о р я л ку, який мейор приказав всім Муринам, щ о не жили в місті
7 літ, вибиратися сейчас з міста.

3

З Н г № Е г Ш О Г О Т Р Ш Ш Г О СТРАЙКУ
Н Ю А Р К , Н . Д ж . . 18. вересня.
Паблнк Сервіс К о р п о р е й шен, щ о має всі трамваєві лінії в стейті Н ю Джерзі, иа котрих
тепер ведеться страйк с л у ж б и , повідомила суд, щ о вона почне
" иайблнзчий понеділок р у х на своїх лініях мимо т о г о , ш о вона
'не
я не полагодила остаточно свого непорозуміння зі страйканастрашилося загрози стдДтової
:
w-ДИ,
щ о вриа готова перебрати веденні трамваїв
у рил, як
'руху-

РИИП
.Ідпрадмчтаоа,4іДАро,

m

ПО ЗЕМЛЕТРЯСЕІШ В ЯПОНІЇ
Т О К І О , столиця Японії, 18. версни. — Між стратами в л ю д я х наслідком землетрясеиня є -також 2,500 телефоністок. С е
половина всіх такійських телефоністок.
Землетрус I пожар знищив також новий японський кружл я к Нака, який небаром мали спустити в ‚ Й о к о г а м і .
Японська чясопись .НІчі Нічі. дишучи про поміч Америки
Японії, зазначуч. шо Японці д о в г о будуть тямити
атџцџщ
сьцу доброту.

РЕВОЛЮЦІЯ В ПЛЛЃСТИНІ
ЄРУСАЛИМ, столиця Палестини, 17. вересня. — 3 д о с т р , вірних ж-ред повідомляють, ш о в Транс-Иордаиії вибуяла цеволюція проти Еміра Абдула.
!..ч..Арабн під проводом ІІІеЙка Ес Салта домагаються ЗЦЄНЬ-

шения податків, усунення чужинців й
стаєнного правління.

усіі^Л^РЦШ^^^^Ж^

"

"SVQBODA" (LIBERTY)

,

FOUNDED 1893
r
Ukralolan newspaper published daily except Sundays and holidays,
at 83 Grind Street, Jersey City, N. J.
Owned by the Ukrainian Nationsl Association, inc.
Edited by editorial Committee.
Entered as Second Class Mail Matter at the Post Office of Jersey City, N. J.
on March 30, 1911, under the Act of March 8, 1879.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section n o 3
Of the Act of October 3, 1917, authori-ad July 3 1 . 1918.

дописі

АРЕШТУВАННЯ МИТРОПОЛИТА ШЕПЩЬКОГО.
власного кореспондента).

.`До

-

показчнком культури народу. Це певне. Чий
більше книжок пише і друкує наЬод —. тим більше поширена його просвіта
Чим більше між тими книжками нових і цікавих, тим сильніАше працює
інтелект народу, чим красок ті' книжки видрўќова ні. тим більше розвинені естетичні почування даної суспільносте. Видаток на книжки мусить
стояти в прнличній пропорції до видатку на хату, харч і одяг. Це обовязуе
не тільки буджет одиниці, але й загалу. Коли якась родина гарно мешшк,
добре їсть, розкішно вбирається, а не купўе книжок І вдоволяоться одноќ,
часолнсею, з котрої хоче довідатися який е курс долара ^ чи буде завтра
погода, чи дощ, так це не культурна родина.,

БОСТОН, МАСС.

Як у ж е певне знаєте
з т е л є . ; попередній п о л ь с ь к и й у р я д у
г р а ф і ч н о г о п о в і д о м л е н н я , п о л ь залежннв рішення в сій справі
ські власти - а р е ш т у в а л и на від засадннчої зміни М и т р о ц о -

Ч . 21$.

УКРАЇНСЬКА КНИЖКА.

1

С В О Б О Д А , Ч Е Т В Е Р , 20-го В Е Р Е С Н Я ,

fBU

`

школи!

„ Т о в а р и с т в о Української М о з е л і з н и - лнта в й о г о д о т е п е р і ш н і й д і л о д і ж и "
в Бостоні
отвирае
чій стації Д з е д з і це М и т р о п о - яльности, в о р о ж і й д л я п о л ь - ! шкільний курс д л я української
ПЕРЕДПЛАТА:
SUBSCRIPTION RATES:
і
лита
Ш е п т и ц ь к о г о , який вер- с ь к о ї держави й п о л ь с ь к о ї с`у-jмови в середу, 19-го вересня.
I не тільки те. З книжкової продукції можна також судити про поліПоодиноке число три центи.
. Three cents a copy
Ш
к
о
л
а
б
у
д
е
відбуватися
п і д ч.
тав д о краю.
Арештованого слільности.
Т а д і я л ь н і с т ь ви.
$7.00!
One year
. . . . . . t 7.oo На рік .
80 Leverett St. в сали на д р у г і м тичні відносини якогось краю 1 народу.
інтерновано
копала
пропасть
між ним іповерсі. Наука б у д е безплатна.
$ 3.75 М и т р о п о л и т а
Народи державні друкують в десятеро більше книжок від недсржввSix months

$ 3.ZSНа пів року
Three months
s 2.00 На три місяці
$2.00j монастири в Познані.
п о л ь с ь к о ю суспільністю і т о м у
Корисгайте з нагоди усі, щ о ннх, народи, котрим політично краще ведеться мають більшу книжкову приFcrei-n and Jersey City Rates.
В Лжерзн Ситі і заграницею.
Митрополит
Ш е п т и ц ь к и й є з р о з у м і л е велике занепокоєн- х о ч е т е навчитися читати й ии- дукцію, З упадком політики, паде звичайно кишќкова справа,
One year
l i o . o o На рік
`
До війни Німці друкували найбільше книжок зі всіх народів світо. Яв$10.00! п о д о р о ж у в а в на д и п л ь о м а т и ч - ня й обурення, 'яке . п о в с т а л о сати п о свому.
Six mcratlu
% 5.00
На пів року
$5.00
К л и ч е м о м о л о д и х і старших, дялося кількадесяти тисяч німецьких книжок річно, а деякі З них друкован..
Three months
$ 2.7 5
ний
паспорт
А п о с т о л ь с ь к о ї наслідком відомості! п р о й о г о
На три місяці
$2.75
усіх б е з ріжниці: п р и х о д і ! С навіть у сто тисяч примірниках. Не було місточка, котре не малоб своп.
змінити відС т о л и ц і , виставлений й о м у як`) п о в о р о т . Щ о б и
За кожду зміну адреси платиться Ю центів.
дневника, в деяких навіть цілком малих ‚‚дірах" (Німці кажуть „Нест"), бўНЕ повинно б у т и між нами, Б о
Папському В і з и т а т о р о в и г р е к о ношення п о л ь с ь к о ї суспільно- стонцями, жо'дного, щ о б и і на ло по два-три дненники. Майже кожда родина исредтілачувала ЧАСОПИСІ,
Телефон „Свободи": 498 Montgomery. Тнл. У. Н. Союза: 1838 Montgomery.
католицьких д і є ц е з і ї в А м е р и - сти д о М и т р о п о л и т а , мусить д а л і б у в неписьменним.
Нема і мало що не кождий чоловік читав її що днини.
редакція не відповідає.
У наших сусідів. Поляків і Москалів книжкова справа стояла богати
щ о б бути а
На сей паспорт
дістав у він певними актами задокумен- ніякої причини,
гірше. У них не було навіть десятої части того, що в Німців. Як в Німечгроші лише на т. зв. Foreign Money Order.
З Канади належить
зміну `дотеперішнього и а л ь і а б е т о м . М и раді п о м о ч и
п о л ь с ь к і м п о с о л ь с т в і в Р и м і тувати
к о ж д о м у із щ и р о ї д у ш і . Є тут) чині надруковано 100 книжок, то в Польщі за той час появилося кілька
Адреса: ' SVOBODA", 83 GRAND STREET, JERSEY CITY, N. J.
дипльоматичну
візу на вїзд с т а н о в и щ а а уряд мустнь д о
такі, щ о не вміють Н`авіть п о і то меньшнх і в.меньшім числі примірників. Коди це взяти під увагу Ті.
магатися від н ь о г о л ь о я л ь н о г о свому говорити, а вже й понят- польська книжкова продукція малась до німецької як 1 до 100.
до п о л ь с ь к о ї д е р ж а в и .
Та вже найгірше з того боку виглядали ми — Українці В кас пояиляЗначить,
польське
прави- поведення. Д о с ь о г о часу М и тя НЕ мають п р о український
лося .річно коло 300 книжок, тай то переважно малих 1 в малім числі прнт е л ь с т в о не п о ш а н у в а л о ані д й - т р о п о л и т не з л о ж и в ніяких д о край, оѓдичай, про наш нарід й
й о г о б у в а л ь щ и н у і л і т е р а т у р у . мірників. Звичайно друкували одну тисячку, тай тая часом кілька літ роаказів
щ
о
д
о
зміни
с
в
о
ї
х
'
поѓля,
п л ь о м а т и ч н о г о паспорту А п о ходилася. 40-міліоновий народ мав заледвн кілька дневників, котрі бороП о т р е б а виповнити ті недо
які у с п о к о ї л о б и с у с п і л ь
лткя о істеовання і не могли викараскатися з своєї примітивної форми.
с т о л ь с ь к о ї С т о л и ц і , ані навіть дів,
статки. Т е п е р д л я усіх найлуч
З ріжних місцевості! й п р и х о д я т ь д о редакції вістки п р о
Жаден наш д не вник не стояв на висоті світової преси I жаден не міг перссвоєї в л а с н о ї
д и п л ь о м а т и ч н о ї иість і справу н о г о п о в о р о т у , ш а нагода скорнста'ти.
забави, пікніки, фестнни, п р о г у л ь к и , і тим п о д і б н і товариські
ступити цифри 10 тисяч примірників накладу. Оден З найбільших народів
Ч и не д о б р е посвятити пару
візи,
щ о б и тільки
увязнити спрямували на успішну д о р о г у . '
Европи мав найменьшу пресу I друкував нвйменьше книжок. Навіть Татари
урочнстости, ўстроювані відділами та членами У к р а ї н с ь к о г о
годин
на
це,
щ
о
б
и
запізнатися
Митрополита.
Т е п е р М и т р о п о л и т є поважно
представлялися з того боку далеко краще від нас
Народного Союза.
з Історією с в о г о народу та наМитрополит
Шептицький в недужий і з о г л я д у на се спраПричин того лиха богато: брак національної школи, ворожа цензура,
П о к а з у є т ь с я з с ь о г о , щ о члени У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о
вчитися читати свої книжки
економічна відсталість, і Т. д. АЛЕ всі вони зводяться до одного, а саме до
переїзді через Відень б у в так
о в о р о т у стала неак- часописи?
С о ю з а цінять в організації не лишень само обезпечения, не л и тяжко занедужав, щ о навіть ў- т у а л ь н а . "
Тяжкі умовний життя не д а - державного закріпощення і до затрати державної традиції. Народ, котрий
шень т е , ш о їх родини дістануть з а п о м о г у , а л е й те, ш о вони
утратив
державну самостійність, але зберіг її традицію, не е закріпощеним
навчитися
д і л е н о й о м у тайни є л е о п о м а Ся заява п о л ь с ь к о г о міністра ли вам досі з м о г и
мають у відділі С о ю з а нагоду д о т о в а р и с ь к о г о життя.
с в о г о , р і д н о г о , а л е тепер вже народом. ЗАКРІПОЩЕННЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ ТАМ, ДЕ КІНЧИТЬСЯ С!!Ізання- Т а з о г л я д у на те. щ о ві- ясно
говорить
п р о справу.
ДОМІСТЬ НЕЗАЛЕЖНОСТИ. У нас тої свідомосте не було. НА піонерів ідеї
Нема в т о м у н і ч о г о д и в н о г о . Так воно є в других народів,
не вимовля`йтеся.
за й о г о паспорту д о б і г а л а кін- П о л ь с к е правительство
домаЗа пару місяців а б о й тижнів самостійности дивилися в кас перед війною, як на фантастів І — -поетів", а
так воно й в рас. Л ю д и н а , як хтось там сказав, се товариське
це в політиці був дуже поганий епітет.
ц я він рішився недужий виїха- г а л о с я . щ о б М и т р о п о л и т Ш е п - ви. вже навчитеся п о свому чи
сотворіннє.^Вона г л я д а є з а н а г о д о ю стрінути таких, як він. С е
НА наддніпрянській Україні український діяч-патріот був федералістом,
тц д о краю. Стан й о г о з д о р о в - тицький, заки верне д о к р а ю , і
писати
треба тямити всім тим, яким лежить д о б р о та розвій Органіавстрійський Українець мало коли вибігав думками дальше поза перебуНе з а б у д ь т е адреси ўкраїнля б у в такий важкий, щ о й о г о ..актами задокументував" свою
зації на серци, які всюди памятають за організованќе нових
дову Австрії зі злукн країв коронних в теріторії національні. Тут і там бозанесено д о сп'ального воза з е - л ь о я л ь и і с т ь д о П о л ь щ і . М н т р о - ської ш к о л и І п р и х о д и ѓ б е з НІ
гато
талановитих ТА снергічних людий вірило в єдність, рівність і братерчленів д о У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о С о ю з а .
яких „ ц е р е м о н і й " .
лізниці так само на граничній п о л и т Шептицький поїхав д о
ство, в єдине НАШЕ спасекня в Інтернаціоналі Бажання самостійної України
Чим
б і л ь ш е вас б у д е ,
Такі забави се найкраща нагода дати р о з г о л о с відділовії
це були „фантастичні думи, фантастичні мрії". З тою ідеєю поважні й шастації знесено В такім стані у
та Українському Н а р о д н о м у С о ю з о в и та показати незорґанікраю,
НЕ з л о ж и в ш и
т а к о г о б і л ь ш а д і я кас утіха'.
куючі себе політики навіть НЕ числилися. Літературній і науковій -творчосте
вязнили й о г о п о л ь с ь к і власти. ,.задокўментовання" своєї л ь о Тов. У к р . М о л о д і ж и .
зованнм Українцям та Українкам, к і л ь к о нагоди вони м о ж у т ь
бракувало духового підйому^ крізь загал не проходила ТА електрична стру а.
яльности.
За т е опинився в
найти в з а п о м о г о в і й організації для т о в а р и с ь к о г о життя.
якою була, а і буде Ідея визвольного стремління. наш культурний живчик
Справа арештування М и т р о п о л ь с ь к і й вязници.
бив так слабо, що його тяжко було дошукатися і дослухатися.
Фестнни та пікніки в літі, а балі та представлення в зимі
Матвій Костншнн.
полита Ш е п т и ц ь к о г о д у ж е ха300 книжок і брошур на рік, на просторі від Сяну по Дон і на еміграції
П о л ь с ь к а телеграфічна агенп о к а з у ю т ь членам, щ о в єдности не л и ш е н ь сила, а л е й рапо всіх краях світа, — Щож це є для 40 мітіонів народу? Це навіть не ціла
рактеристична д л я п о л ь с ь к о г о ція, д о н о с я ч и про арештування
дість та щасть
книжка на добу, коли в Німців що десять хвилин являлася нова.
режіму на українських з е м л я х . М и т р о п о л и т а оправдує
арешТак ми що до книжок представлялися перед війною і до тої уровені .
Як тільки
появилась
відо- тування тим, щ о ніби-то М и т р о ! С в і т покрнл темна нічка,
вертаємо меньігіе-ЗІіьше тепер. Щоб не сказав хто, що говоримо иа вітер,
Імість п р о намір М и т р о п о л и т а
іит у своїй діяльності! з г р а ' Ж у р ч и т ь зтн а бистра річка,
покличемося НА статистику, котра повчає нас, що на вел. Україні появилося:
року 1905 окремих книжок 34
j вернути д о Л ь в о в а на свій Ми- ннцею .‚прилучився д о так зва- С о л о в е й к о не співає.,
1914
..

216
! ?
"
поглядає.
Н ю й о р с ь к и й ' півмісячний
„ Д і Індепендент" помістив в і т р о п о л и ч н н й престол, — п о л ь н о г о уряду Петрушевича
.,
1916
79
ft
у
,ч .--ча.
Я К ХТОСЬ брОДНТЬ СЄрЄД НОЧІ,
на алярм,
своїм зошиті з 15 вересня ц. р. відклик ц і л о г о ряду визначних Іська преса вдарила
п
1918 и
1084 (!!)
Д а л ь ш і вісти доносять, що,Виплаку'є чорні о ч і :
від п о л ь с ь к о г о ! М и т р о п о л и т остаие інтернова
Англичан д о американських л і б е р а л і в . З о г л я д у на те, щ о п і д !домагаючися
.,
1922
„ 1 8 6
Доленько моя.
правительства. щ о б воно не пу- ний доти, доки незападе рішен
ІЦож нам тая табличка говорить? — Дуже богато.
в і д о з в о ю підписані імена таких л ю д и й , звісних в ц і л о м у світу,
Безталанна я.
Року 1906 в Росії знесено цензурні обмеження і українська книжка ни
с т и л о М и т р о п о л и т а д о краю,
}ни про т е . щ о . з ним д а л і має Ч о г о , иоченько, б у я є ш ?
як: письменників: Арчера, Бенета 1 Дринквотера; журналістів,
росийській Ўќрі'вні ожила. Протягом десятьох літ її продукція піднеслася
як Масинггема, б у в ш о г о редактора л о н д о н с ь к о г о журнала - Д е ,
С е домаганне
х а р а к т е р и з у є ' статися
3 тих вістий
можна Чорним крилом покриваєш,
до числа 200 номерів у рік. Прийшла війна, з нею воєнна цензура, похіі
Нейшен", ґардинера, к о л и с ь редактора „ Д е й л і Н ю з " ; л е к т о р і в , .теперішню с а м о в о л ю в п о л ь - j вносити, щ о п о л ь с ь к е
прави-1 К о л и ш и ш в сон роскіш милу
на так званих інородців, з окрема НА МазепинцІв, себто Українців, котрі
як: Р. Сновдена, В о л е с а ; професорів, як ґ н л б е р т а М о р е я ; п о 6о
здебільшого ще й хотіти показати себе хоробрими оборонцями РосЃі в боШептицький
є
ротьбі з „германцами" і книжкова продукція впала з 216 на 79.
літиків, як Л о р б е р н а , б у в ш о г о міністра скарбу; Ремсі М е к Митрополит
Шептицький є } т о г о , щ о б и М и т р о п о л и т з л о . ! М и л е н ь к о г о чорні о ч і ?
Але в два роки пізнійше вона знов піднялася і переступила поважну
громадянин С х і д н о ї Галичини і жив таку заяв; п р о зміну сво-і
доиалда, провідника р о б і т н и ч о ї партії А н г л і ї ; та відомих е к о Т я ж к о мені! О х
цифру двох тисяч. РОКУ 1918 ПОЯВИЛОСЯ Н А ВЕЛИКІЙ УКРАЇНІ 1081
як такий на основі рішення Ра- го становищ'а, якої воно хоче,
номістів Г о б с о н а та Кейнеса, звісного с в о є ю критикою версайСерденько т ь о х - д ь о х . . .
УКРАЇНСЬКИХ ОКРЕМИХ КНИЖОК, найвище число, яке знає історія ИАд и Д м б а с а д о р і в п р о прнналеж- або щ о б уступив з митрополіїс ь к о г о мира, 1 д р у г и х ; — ся відозва з а с л у г у є на увагу, б о вона
шої культури. Щож це ЗА рік? — Прнгадаймв-хобі
Д е ж ті ночі?... Д е ж ті х в и л і ?
ність Східної
Галичини д о ч о г о престола й осів у Римі.
видно представляє опінію цвіту англійської інтелігенції і я к о
Дня 3. січня 1918 року Українська Національна Рада в Станіславові
Чаруючі слова милі?
Польщі
став
громадянином
така певно б у д е мати г л и б о к и й вплив на американську о п і н і ю .
ухвалила злуку Галичини з великою Україною.
Не стало ї х : д о л е ! доле!..
Щ о буде,
побачимо.
П о л ь щ і - Вчасі, к о л и
Польща
22. січня 1918 року на Софійській площі в Київ! проголошено злуку
П р о п а д а ю мов цвіт в п о л и ,
Відозва виходить із заложення, щ о всій європейській цигалицьких
земель з соборною Україною.
Виглядаю
серед
ночі,
виконувала окупаційну
владу
вілізації грозить неминучий упадок через те, щ о Европа не
28. січня 1918 року Муровйов з большевиками почав бомбардувати Київ.
П о к и - щ о маємо яркий факт Проднвила свої о ч і :
над С х і д н о ю Г а л и ч и н о ю , вона насильств;
потрафила піднестися з матеріяльної та моральної руїни, виБула це неначе відповідь на наш маніфест самостійности І соборносте і
над Українцем, я-1
Доленько моя!
не мала ніякого права в и д а л ю кий є г о л о в о ю грекокатолиць
клнканої в е л и к о ю війною.
боку найбільше -поступового" російського уряду.
Безталанна я...
вати громадян Східної Галичи кої церкви і визначним грома Д е ж ти, милий, н р о б у в а є ш ?
А лютого 1918 року підписано мЎір в Берестю Литовськім. Україна виСя небезпека йде звідти, ш о мира в Европі не заведено
ни з краю а б о не пускати д о дянином.
ступила на світову арену як окрема політична одиниця.
так, як б у л о треба, місто в з а ї м н о г о порозуміння настали часи
яркий
факт на Чи живеш т и ? Ч и г у л я є ш ?
Першого марця 1918 року українські війска при допомозі Німців від.
краю. Таксамо тепер, к о л и
взаїмної ненависти, ж а д о б и , зависти, підозрінь. Обявамн с ь о г о
сильства звернений
проти ук- Чи марнуєш вік в неволі?
били від московських большевиків столицю України, Київ.
становища
головних
держав раїнського народу і греко-ка- Чи загинув в чистім п о л і ?
є те, щ о діється в усіх майже державах, щ о повстали на місто
29. цвітня 1918 року державний переворот на Україні На місце ЦенЯк не згинув; не барися;
антантн Східна Галичина стала т о л и ц ь к о ї
А в с т р о - У г о р щ и н и , а овочами обставин е промислові та фінаицеркви
під П о л ь ` Вернись серце! Відізвися
тральної Ради привернено гетьманський устрій З гетьманом Павлом Скорочастю П о л ь щ і , П о л ь щ а на о с -щею.
сові руїни, війни, г о л о д , р е в о л ю ц і ї .
падським на чолі
Г о л у б к о моя,
нові загальних мирових
дого
19. жовтня 1918 року Українська Національна Рада у Львові проголоГ о л о в н и й осередком з л а є французька політика супроти
Сизокрилая.
К о л и совітський уряд у М о ворів,
як
також
о
к
р
е
м
н
о
г
о
д
о
шуе на українських землях колишньої Австрії окрему Українську Державу.
Німеччини, б у ц і м т о опираючася на стремлінию д о запевнення
скві засудив польських д у х о в
Передтим, 5. жовтня 1918 року гетьман Скоропадський оповіщає уніг о в о р у з головними державами
К р у г о м с т и х л о , заніміло,
Франції перед новим нападом зі сторони Німеччини, а на ділі
них.
весь світ
виступив
верзал про засіювання українських університетів в Київі і Камянцн Поді.і.Серед ночі п о с у м н і л о .
антанти мусить
усім м е ш к а й
зміряюча д о знищення Німеччини. Ся політика Франції тягне
п р о т е с т о м переслідування ри
ськім. Тогож місяця обидва ці унҐверситетА відчинено святочно.
Гай. діброва сгіить дрімає,
цям Східної Галичини призна
Евроггў в п р о п а с љ , з якої її ратўнќу не б у д е .
Першого листопада 1918 року Українська Національна Рада переняла
м о к а т о л и ц ь к о ї церкви в совіт Буйний свище т а г у л я а .
ти
польське
громадянство.
Т
а
Львів у свої руки, сотник Січових Стрільців, Вітовський, обняв команду нал
Одиноким в и х о д о м зі ситуації примусити Ф р а н ц і ю покиських р с л у б л и к а х .
Сушить-сушить гіркі СЛЬОЗИ,
нашим війском І почалася українсько-польська війна. Січові Стрільці
нути с ю р у й н у ю ч у п о л і т и к у , віддаќне питання межинародно- кож польське державне право
Стиха
шепчуть
густі
л
о
з
и
:
Т е п е р католицька П о л ь щ а уро бються. обороняючи прінціпу самостійної України.
не знає
установи
видалення
Отри ' с л ь о з и , цить,
му т р н б у н а л о в и д о полагодження та примушення Німеччини
вязнила українського
католиВ ѓрудий 1918 року повстання проти гетьмана. Січові Стрільці і війска
громадянина з границь держа
Тай л и х о заспить.
д о сповнення всего відшкодований, на яке її стати.
цького Митрополита.
так званої Директорії займають Київ...
Аж там чути сичі з л у г у ,
Значить,
П о л ь щ а не має
Д о с ь о г о примусити Ф р а н ц і ю м о ж е одна Америка. А в т о р и
Отеє найважнійші події того великого, того незабутнього року, в коПрава
української
народноКричать
с
у
м
н
о
:
Пугў!...
п
у
г
у
права нікому з мешканців Схі
трім по обох боках колишнього кордону воскресім ідея самостійносте
відклику остерігають А м е р и к у перед п о л і т и к о ю відрубностн.
дної Галичини з а б о р о н я т и віз сти і г р е к о . к а т о л и ц ь к о ї цер- Викликують сумне л и х о ,
України, утворилася українська держава, почалась пильна державна і
Знищення Европи мусить відбитись й на Америці. З р е ш т о ю ,
кви в П о л ь щ і стоять під о х о - Знов у м о в к л и ; с т а л о т и х о ,
ду д о краю.
культурна праця. Ніоден рік нашої історії не був такий богатий в події вевійни не можна відділити від мира, ш о п о ній наступає. Т и м
Т і л ь к и відгомін лунає,
р о н о ю Со'юза Націй.
ликої ваги, ніколи ці події не збувалися так нагло й вибухово, ніколи свіДівча плаче, у м л і в а є :
самим, щ о Америка с в о б і д н о вступила д о війни, вона сѓала
А одначе польська преса, як
домість національна не проявлялася так сильно і не росла так буйно. Був
П о ч у є м о , щ о тепер
скаже
Сиротина я...
в і д п о в і д а л ь н о ю за її наслідки. Н е можна припустити, щ о б и
це найвищий пункт (поки що!) в кторП боротьби за визволення нашої
сказано, піднесла
алярм, д о - світ, f
Безталанна я.
Америка, показавши с в о ю с и л у у війні, відмовилася показати
країни. І число українських книжок дійшло того року до найвищої цифри.
магаючися.
щоби
польське
і о б о в я з о к довести ДО Іжемейка. Л . , А Я , Н. FI..
Ух появилося тоді 1084!
с в о ю с и л у в мирі. Мира ше не з р о б л е н о . М и п р о с и м о А м е р и к у
правительство не п у с т и л о М и - відомости світа факт
14.
вересня,
1923.
арештуВ слідуючім. 1919 році це число понизилося майже до половини (665).
п о м о г т и нам й о г о з р о б и т и . "
. т р о п о л и т а д о краю.
а 1922 року, коли Україна Центральної Ради, Гетьманщини 1 Дире:аоріі
вання М и т р о п о л и т а ШептицьЩ о б і л ь ш е , п о л ь с ь к : лравиперемінилися в так звану -Радянську Україну" і стала благоденствувате
к о г о і й о г о політичне значіння.
під світлим приводом „товариша" Раковського, число українських книжок
‚ т е л ь с т в о своїм поведенням заБерлін, в серпні, 1923.
вернуло до тої цифри, яку мало за царів. Року 1908 появилося 219. а року
І з н а ч и л о , щ о в о н о с т о ї т ь на тім
1922 тііьки 186 українських книжок на цілій великій Україні. — отже за
Д-р Михайло Лозина.кий.
самій с т а н о в и т и , щ о польська
панования Леніна навіть меньше ніж за часів Миколи Другого.
' Д і т о ч е Б ю р о в Ваінінгтоні о г о л о с и л о статипреса,
значить на становищи
На тім можнаби сгінчити. Висновки легко кождий сам собі зробить.
стику ( р о з р а х у н о к ) з числа смертий зприводу породів. Ся стаНЮАРК, Н. ДЖ. ПОЗ№І
Н Ю А Р К . Н. ДЖ. Тов. Вільна Укра- Скаже: треба мати власну державу, тоді й книжок будемо більше друкус а м о в о л і , а не права. П о я в и л и тистика ставить Злучені Держави на дуже непочеснім становиїна, від. 12 повідомляє, що мітинг відЦе ќтрал ьииЯ Комітет ўстроює
будеться о А годині веч5ером в че- вати і загалом каша культура буде скорше розвиватися.
щк, б о межи краями, в котрих вмирає д у ж е б о г а т о рожден- ся „ у с п о к о ю ю ч і " комунікати,
В
Н
Е
Д
І
Л
Ю
,
23.
В
Е
Р
Е
С
Н
Я
1923
Так,
та не зі всім. Через державу до культури. 1 через культуру до дергтвер, 20. вересня '4 церковніЯ гали при
щ о п о л ь с ь к е громадянство м о ниць. К о л и в Данії, щ о від т и м з г л я д о м веде перед, вмирає
Корт ул. — Г. Дідоха, секр.
жави. Годі чекати на державу, щоб підносила культуру, культуру треба
місцевих і РІ
позамісцевих
членів, творити,
що
,,
ВРУКЛИН.ЛМ.
Тов. Богд. Хмедь20 жінок на кож лих 10,000 р о д і л ь , т о в Злучених Державах же^спокійно спати, б о п о л ь с ь к е
щоб скорше була держава.
в
НАРППНІМ
ппмі
Ігрикюрталм.іЛ
мітинг
відбудеться
в
иицького,
від.
22,
повідомляє
своїх
правительство не пустить М и
вмирає на таке саме ч и с л о р о д і л ь аж 68, с е б т о понад три рази
Чим більша культура, тим снльнійший державний фундамент, тим скорв НАРОДНІМ ДОМІ.
Ѓсуботу,
місцевих 22.
' вересня точнр о годині
т р о п о л и т а д о "краю, д о к и він Говорити муть дд. Др. л. Цгельськнй 7.30 вечером в церковній галн під ч ше, лекше І певнійше збудуємо тую державу, тим меньше похибок будемо
т і л ь к о , ш о в Данії.
1162
Норт
5-та
ул.
На
порядку
нарад
робити
при
будові.
не видасть пастирського посла
С
А В А ЗЕЛІЗИО
0
Хвилина застанови вистарчить, щ о б и додуматися, к і л ь к о
НА
Укра-'^5!Л.! А Ж Я І
Фонд'У
Xvi хоче мати'власну, самостійну державу, цей не тільки мусить ронія, в якім дасть д о к а з и л ь о
то шкоди в и х о д и т ь д л я народа з т о г о , щ о при п о р о д а х вмиГН-JB І УКРАЇНОЌЮЌ до ш Я ч н І ^ . } Z ^ J ^__^з-ного
^ " " Дому. Кож- бити політику, але ного обовязком а також всіми сипай помагати в тво‚по,
Д
И
Л
аден
обовязково
повинен
явитияльности супроти П о л ь щ і .
шої участи. - КОМІТЕТ. ,
рае б о г а т о жінок. Н е д и в о ж тому,- щ о всі п о с т у п о в і Народи
І ^ І І . с я . І-ПІприбувШйй член чи урядник за-1 ренню 1 поширенню культури.
'платить кару після статуте товариБезпоСередно перед п о в о р о стараються з а п о б і г т и с ь о м у через крашу опіку над ж і н к о ю
Книжка 1 часопнсь це пер порядні культурні чинники, це твердині, стріНова книжка.
ства. Будесь приймати нових членів лецькі рови, гармати, танки А літаки в боротьбі серед так званого ^мира"
і арештуванням МиТропота д и т и н о ю . Л и ш е н ь завдяки сим постійним старанням зведено том
до Товариства І У . Н . Союза. — Г.
Бардаќ, і)редс; М. Бьтьський, р. секр. — 'нею визволення народів.
лита,
к
о
л
и
М
и
т
р
о
п
о
л
и
т
л
е
ж
а
в
так низько смертельність серед материй.
Кому
як кому, але нам ніколи не слід забувати про те, бо не знаю, чи
у Відні,
польЗлучені Д е р ж а в и своє№ в и с о к о ю смертністю серед р о д і л ь тяжко х о р и й
ПИТСБУҐ, І1А. Бр.
а другий культурний народ, котрий на тім шляху остався так луже далеко
міністер
внутрішніх
показують, щ о під с н и з г л я д о м вони щ е не є кул'ьтурною кра- , ський
„,
Написав М и х а й л о Тимофіїв.
Меньше критиканства, меньше нарікання и
їжмо. Та кажучи се п р о с в о ю иову`вітчину, нові (мігранти п о - і
.!
"
„? Р
Книжка о б і й м а є 66
^ "`Р-^" О
г поіюл.
R.'IRUI e - - - . - .
P -"
пови-. а більше охоти читати їх, купувати А передплачувати, більше.інтересу
винні сказати с о б і теж I д р у г е , щ о власне вони своїм,недбань'
Р
- " " " О`се8-КИ
ця до свого рідного друкованого слова, а т Л і воно буде краще й бупо
видана у
накладом неи
на
ством в тім з г л я д і причиняються д о того, щ о Заучені Д е р ж а в и
УР
вияснення:
ві.давництва И о г а н б о р . Ціна 4 0 Р
нійше розвиватися, тоді ми будемо мѓѓи бітьше книжок і газет І ті наші
не станўам
культурних народів. Зарадити на се треба не
..Іишіятива п о в о р о т у М и т р о книжки А Газети вўдуть ‚може крамі й ціка-ійші, ніж вони а нині При тім
ЦЄНТІВ, З ПЄРЄСНЛКОЮ
^SfS^SST^'
лишень черв згідну п р а ц ю ' ф е д е р а л ь н о г о та с т е й т о в о г о уряШ е п т и ц ь к о г о вийшла з
М О Ж Н І ДЌЃЃАТИ В КНИТАРНІ вшУЧИИ РІК. Повідомляю 'всіх, що малім Інтересі до письменства й літератури, який є нині, наді загал не має
самих мешканців ваги сього питання. А п о с т о л ь с ь к о ї С т о л и ц і . Щ е
BU одного Й другого вимагати більше, ніж вони йому дають, -Як
сяІаиспняГ
^_ . . . . . . . . .

ТАКОЖ К О Р И Ш ОРГАНІЗАЦІЇ.

польській

граничній,

J

(

т а т и

ЗАЗИВ АНГЛІЙСЬКОГО УМА ДО АМЕРИКИ,

й

БЕЗТАЛАННА

а

л

ь

к

и

м

ш

ц

ь

Ш 1

C-dl Ш

'

ІТЕЛЬСГВО ХОЧО

,0Йг^-ЯВГ

ДОВЕСТИ

а

КОРОБ-

МТИІНГИ ВДІДЛІВІ Hy.C.OOf3Aj

ХТО ВИНУВАТИЙ.

ВЕЛИЧАВЕ ВЧІЕ

1

СЕ ВІЧЕ ЗАПРАШАЕТЬСЯ ВСІХ

дьв,адксередй через розўмнніе

Г
І"
П

р

а

я

в

К

р

олита

д

о

в

е

І

Ж ЙДИ І НАРЯДНЕ
ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

Єре3

С

Т

н

К

,

у

к

д

р

е

у

р

В

с

а

,

ш

й

п

а в і

а

КИ,

НИЛЯНЯ V

ВІДНІ,

СВ. ІВАНА ХРЕИТЕ-ТЯ, ВІД. 96 ПОВІДОМЛЯЄ СВОЇХ ЧЛЕНІВ ЩО РІЧНИЙ МІТИНГ ВІДБУДЕТЬСЯ В
СТОРІН
ГОДИНІ
ГАЛИ. КОЖДИЙ ЧЛЕН
ЯВИТИСЯ МІТИНГОВО СУТЬ ВАЖНІЇ
ПОЛАГОДЖЕННЯ. СТАРИЎ УРЯД
ЦЄНТІВІДГЄТБУТЕ^ф"

45U

Н

Е

8

І С П

Д

U E

И

Ю

,

K 0

А В И

W

Я О

1HHToMт

‚Сяободи".

0 К

jt

А І І ' і і . "r^n
оирав. — с. Воятовнч, секр.

в

я

ї і д

" "
- ^ „ж
собі постелиш, так

сїер^Ввгнал
,ввюл -

С В О Б О Д А , Ч Е Т В Е Р , 20-ГО В Е Р Е С Н Я , 1923.

ИЬВШ'Жер"^2!'
!йро^'до

д

,

22L

тельство каже тепер п о н о ч а х
Митроп`олит звязався зовсім з
освічувати поли світляними рапартією т з в . українською, яка
кетами. П о селах і п о л я х їздять
р о з у м і л а і вела п о л і т и к у як
Ф і р м а Куппа, одна з найбіль- поліційні патрулі. В той. с п о с і б
безконечний
р я д насильств,
підбурювань, підпалів, убийств, ших "фабрик о р у ж ж я у світі, сподіються припинити ‚ . д о б р о
а участь в и с о к о г о ^церковного купила в Р о с і ї великі концесії вільні датки с е л я н " д л я ќас редостойника в п о л і т и ч н о м у на- на господарства рільні. Д о Р о - волюцийних комітетів.блях виізджаючнж кождого
ІО. м и т р о п о л и т постановив ви- прямі т о г о рода, б е з с л і д у яко- стова приїхав у ж е представник
вівтіри..
Увязненнє й и т р . Ш е н т и ц ь к о - їхати, х о ч лікарі скидали з с е б е го н е б у д ь з д е р ж у ю ч о г о впли- Круппа і п р и б у в т у д и Перший
Прн принципал ьних виборах І
го н а й ш л о сильний відгомін с е - . с я к у відповідальність за на- (иу, д у ж е вражала. Одночасно в транспорт ріжних машин р і л ь
Чехословаччині соціалісти
МАВРЕТАНІЯ
пед у к р а ї н с ь к о г о гр`омадянства.' слідки п о д о р о ж і і перевтоми. о б с я г у -церковно-політичнім о. ничих.
комуністи
вдержали
свої
ман
"
В н е д і л ю 2. вересня го'лос п р о - о. крил. Ковальський, б а ч у ч и М и т р о п о л и т Шептицький як
Порќу
Сам К р у п п фон Б о л е н сидить дати а на'ціональні д е м о к р а т и
п о т е р п і л и сильні
тесту проти ц ь о г о нечуваного - г а й о . м и т р о п о л и т а , постано- предсідник д в о х зїздів тзв. слаJM трстої
_
французькій
вязннці
засу- ( К р а м а р ж )
втрати г о л о в н о в користь клеакту піднесло населеннє міста и в товаришити важко х о р о м ў вянсько-католицьких в чеськім джений
оручаються осібні каќѓпі. Вигода
француським
наглим
члстота І знамениінй харч.`'
Л ь в о в а . П р о т е с т у ю ч е віче, яке пацієнтови. Внесений на ношах Велеграді в pp. 1907 і 1909, як с у д о м за участь у саботажах в рнкалів. Значним успіхом мож
у
т
ь
похвалитися
також
чеські
м а л о в і д б у т и с ь у салі Л и с е н к а . ' д о с п а л ь н о г о воза, о . митропо- опікун о . П а л ь м і є р і , котрий в П о р у р ю .
аграрії.
_
в останній хвилі з а б о р о н и л а и т п р и б у в д о Д з е д з і ц 22. с. м р. 1906 о г о л о с и в кнйжку п р о
ересилаються і внплачуютьса 1
п о л і ц і я . . Т и с я ч і громадян, щ о і т а м довідався в і д п о л ь с ь к и х російську церкву, як приятель
В Москві має відбутися виамериканських доларах .
спішили д о салі Лисенка, за-`нластий, щ о повинен змінити кн. Маќса Саксонського, т е о - става р і л ь и и ч о - п р о м й с л о в а . З
У Ф р а н ц і ї з г о т о в л е н о новий
вертала о з б р о є н а в кріси п о л і - напрям п о д о р о ж і і удатися д о л ь о ґ а , щ о він р. 1910 в місячни- Ч е х о с л о в а ч ч и н и їхав т у д и гурт воєнний літак. Й о г о м о т о р має
За
дальшими Інформаціямн зввр
ція.
Варшави. А т о м у щ о заявлено, ку „ Р о м а е л ь О р і е н т е " займав- промисловців з
експонатами с и л у 600 конйй, важить 3,300 і гайтеся до Вашого ukneaoro агенІ
Сотки громадин у д а л и с ь д о щ о хорий не може висісти з во- ся д і є ю с а м о ю ' с п р а в о ю , і тим ( п р е д м е т а м и ) на виставу. К о л о м о ж е брати 700 кільоґрамів вигаа$одо
ісалі „ У к р а ї н с ь к о ї Бесіди", д е за, т о спальний віз відчіплено самим став на ч о л і руху, щ о о б - Смоленська напали на п о ї з д і б у х о в о г о матеріялу.
і в і д б у л и с ь довірочні з б о р и на від п о т я г у і — з кількаагодин- манював `Ватикан можливістю бандити і о б д е р л и п о д о р о ж и и х
основі $ 2. З б о р и отворив г о - ним опізнениєм перевезено йо- з л у к и православя з католициз до с о р о ч к и .
В Парижу сконфіскувала п о л о в а „ Н а р о д н ь о ї Організації м. г о д о Катовнць. Зразу о . ми- мом,
ліція оден американський ф і л м ,
а б у л о річю аж надто яс
Сильйе і остре чиі Л ь в о в а " інпс. І. Л і щ и н с ь к и й . О - т р о п о л и в не знав, щ о станеться ною,
щ о р о б и т ь це перш у с ь о
А р ц и б а ш е в , знаменитий ро"- бр в нім д о б а ч и л а о б и д у д л я . ,
щенне з у б і в
може
'після забрав г о л о с д р . Степан далі, одначе в пятницю п о п о л го д л я з д о б у т т я там с и л ь н о г о сийський письменник, утік в і д ч о р н о ї раси, ќотру тепер ФранЦІ
дати скорі наслідки
Біляк, який в и ч е р п у ю ч о зма- зявився в спальнім возі д е л е г а т становища в" своїй б о р о т ь б і з б о л ь ш е в и к і в д о Варшави, д е ція д у ж е п р о т е г у є , б о потрелював спрану увязнення митр, п о л ь с ь к о г о у р я д у , і заявив о . польскістю.
однак воно м о ж е
буе Н'егрів, щ о б їх чорними рухоче д о в ш и й час замешкати.
Шептицького. '
і Ш е п т и ц ь к о м у , щ о не вільно
ками г н о б и т и німецьке насеушкодити з у б н у по..УКРАЇНСЬКИЙ ХНРОПРАКТОР
Крім цих д в о х смертельних
Після т о г о з б о р а м н р е д л о ж е - j й о м у їхати д о Л ь в о в а . С у п р о т и
Катастрофальний спадок ні- лення в окупованих теріторіях.
волоку.
ідеалу пана
по
р е з о л ю ц і ї , яких змісту не т о г о о. м и т р о п о л и т просив ви- перед маєстатом
мецької марки відбивається дуС
т
р
о
н
ь
с
к
о
г
о
і
й
о
м
у
подібних
и о д а л и львівські українські Ѓа- значити йому якенебудь місце
же некорисно також на госпоВ
О
д
е
с
і
,
як
д
о
н
о
с
я
т
ь
одеські
зети з о г л я д у н а ' п р о к у р а т о р а , н зах. Галич'ині на постійний польських патріотів, нотує він дарськім життю Фрйнції і П о л ь Коли Ви зїтрете Ванедуги.
„ И з в є с т і я " , відкрито
В дискусії з а б и р а л и го'лос між п о б у т . А л е власти визначили на ще воєнні обвинувачення^ а са щі. ї х гроші тратить-вартість.
шу шкіру,
Натура
сино, таке, як є в М о н а к о , с е б Ню Иорк офіс: 2 1 0 Е. 17th Street `
ін. о . А'. Стефанович і о . Л . К у - місце осідку Познань. В и б р а н о ме виступ проти п о л ь с ь к о г о
відновить її. Однак
то л ь о к а л ь , в котрім грати б у - Іонеділок, середа, пятеиия від Ѓі, р#.
москвофільства,
знайомство
з
ницький, який на основі н а й н о - ' ніітиталь
Преображення Г о
В катедрі в Гнезні вкрадено
ио до а вечер. Неділя вів 10. до I.
д у т ь в макао, бакарат і, р о з у Натура не відновить
нійших відомостин иоінформу- с п о д н ь о г о з уваги, щ о о . Ш е п В і л ь г е л ь м о м Г а б с б у р г о м , з гр. незвичайно д о р о г о ц і н н і пред-І
БРУЌДНИ ОІфС: 683 Bedford Атмм`'
міється, в знамениту рулетку.
іубної п о в о л о к и , раз
вав зібраних про стан з д о р о в л я тицький безнастанно п о т р е б у { М и х а й л о м Тишкевичем і т. п. мети. Як ґ н є з н о належано д о
'сог. Ке.р Street)
Харківський
„Комуніст"
митрополита.
' л і к а р с ь к о г о д о г л я д у і ф а х о в о ї инші г о л о в н і гріхи супроти Німців, ті п р е д м е т и - б у л и о б е з чет^`субота від їв. ряяо
вина е стерта сильна б о л ь ш е в и ц ь к е
З б о р и о д н о г о л о с н о у х в а л и л и опіки. Стан х о р о ї ' н о г и в остаи- П о л ь щ і .
печені на 200 міліонів з о л о т и х гнівається
ни.ми, острнм з у б правительство,
щ
о
д
о
з
в
о
л
и
л
о
А за це все Яусить тепер тер- марок. Нині ї х вартість така
вислати митрополнтов'н висло- ніх часах погіршився, темперании чнстителем.
таку б у р ж у й с ь к у гидоту,
ви ндячностн за й о г о труди і тура щ о д е н н о підноситься і піти о . м и т р о п о л и т д о часу „ о - що т р е б а б зібрати всі г р о ш і в
сердиться на „'Извєстія ',
заяву співчуття з приводу у п'ро те, щ о б и о. м и т р о п о л и т міг держання
запоруки
і запев- П о л ь щ і , щ о б и ї х заплатити. лиш
що вони написали п р о те. „ П о пнзнення. Д о президії ради мі встати, не м о ж е б у т и мови'`.
нень", щ о б у д е клонитися пе- З л о д і ї в не викрито.
Найбеспечнійша
і
що
— каже — сторінки р а б о
у Варшаві вислано про
ред
новими
б
о
г
а
м
и
п.
СтроньТ а к представивши справу з
найліпша
метода
чо-крестянс.ької
преси занечитестацінну т е л е г р а м у .
і
7,ь
NEW томи'
Провідник хорватської селян' „ п е р ш о р я д н о г о жерела", на о с к о г о . Один із стовпів хіендержати Ваші з у б и
т а б о р у ської партії, Радіч, утік з Ю г о - щувати тим, щ о вириѓўє Н Е П
Під копець з б о р і в ' з я в и в с я на снові я к о г о т о представлення с ь к о - ч о р и о с о т е н н о г о
T.L Orcbard 6073
чистими і лискучи(нова-економічна п о л і т и к а ) на
салі поліційннй агент, а за ним
ясним, щ о о . м и т р о п о л и т забуває тільки о д н о , а саме, щ о славії і п р и б у в д о Л о н д о н і
коло церкви са. tOpta
наші з а к о ў л ќ и ? "
и н
е
уживати
ославлений надќ. Л у к о м с ь к и и , одержав д о з в і л на п о в о р о т від) в жилах о. М и т р о п о л и т а пливе'
Говоріть по украіисиш.
П е р ш о г о вересня вступає Bj
котрі
жадали розвизання з б о - т е п е р і ш н ь о г о уряду і щ о він кров гордих українських б о я р .
Ribbon
DenІі-кть успішно недуги муяиеа, шмн
життє чесько-француський т Ь р рів. Не зважаіочн на се безпід- важко
хорий,
католицький
яииі Щт
В П е т е р б у р з і в н б у х л а сильДокторі і
говельний д о г о в і р .
НяНмщернійиіі і
домаганнє ‚.сторожів за- ‚.Дзєннік позн." не закидўе
своі
дезинтерія.
В
д
о
м
і
інвалідів
Дентисти відпоручукона", а л е з ' о г л я д у на вичер- у урядови зломання слова і
імени Карла Маркса занедужаю
т
ь Й о г о всюди.
пание д е н н о г о порядку з б о р и знущання над х о р о ю л ю д и н о ю ,
В
Константинополі
ствер- ло між 13. липнем а 7. серпнем
покінчено при співі „ Н е пора", а л е атакує п. Сейду, як він ва- Ком. Помочи Рідкій Школі в Калуши д ж е н о у р я д о в о кілька прилад-1 137 л ю д и й .
— ўстроює —
Подібйі зібрання
в справі
ків чуми. Та сама страшна х о Добре Здоровля
митр. Ш е п т и ц ь к о г о в і д б у л и с ь
роба появилася також в Одесі.
В Петербурзі фунт мяса к о ш туе 45 міліонів, фунт х л і б а 3,ЛобрІ Зуби
Ч и с л о б е з р о б і т н и х в Австрії 500,000, фунт цукру 40 міліонів.
у
дільницях Л ь в о в а .
приводу події з о. митроз м е н ь ш и л о с я із 167,417з кінцем Ціни не й'дуть 'тепер так скоро
политом
п'ольський
міністер в гали на розі Генд ул. і Клінтон Евня л ю т о г о на 87,349 з кінцем л и п - в гору,'як ішли в червні.
Запрашаеться загал Рочсстсрськнх ня, отже за пів р о к у о п о л о в и Хіенс'ький „ Д з є н н і к познаиь- внутрішніх справ недавно взиВ Бразилії перебуває б о г а т о
скі". отже орган, щ о всіми. си- вав д о втихомирювання пу- Українцін. і Українок до численної у- ну.
російських
студентів-е'міґранl Весь дохід призначений на улами піддержує ІСЃНУЮЧИЙ в б л и ч н о ї опінп. Д о ц ь о г о в перМЄЖИ 4th At#. . Irrmf Piece
країнську гімназію в Калуши. На сім Німецькі комуністи за при- тів.
Центральний орган р о с .
П о л ь щ і кабінет, так представ- " ' У чергу
приноровився
п. бали буде пригравати періќ.рядна уГодиш від а рано до а вечер
міром своїх московських това- еміѓр, студентства б у в на днях
В неділі віл Я рано пп 4 пппл.
ляє
справу увязнення х о р о г о Строньскі, нач. редактор пів- країнська музика
19
б р а з и л ь с ь к о г о конзуля л
ришів нападали на села і вимуПочаток о годині 7. вечером.
митрополита.
офіціально. „Ржечпоспол.т-о.
разі і просив, щ о б о б л е г ч и т и
ш у в а л и від селях податки в
КОМІТЕТ.
‚На основі докладних інфор- який в статті „ О митр. Ш е п долю.
В К О Ж Д 1 И У К Р А Ї Н С Ь К І Й г р о ш а х і в натураціях д л я фарі с п о с о б авипрактикованими
ми підюджує
мацій, засягнених з першоряд- тицькиГ
в
н о г отак:
жерела,
справа
п о д о р о ж і ритованих
' ь ^ ; ' . о бРо р^о^н_ц і в. . Л ь в о в^а " ХАТА П О В И Н Н А Н А Х О Д И - бричних р е в о л ю ц і й н и х коміте
ось
На основі
порозуміі
„ П о л ь с к е стронніцтво л ю д о тів.
Щ о б скоротити с о б і прапроти
о
с
о
б
и
митрополита.
П
.
м и т р оВатиканом
полита
п ріе д степерішнім
тавляється'"'
між
Т И С Ь Ч А С О П И С Ь „ С В О Б О - цю брали з б і ж е п р о с т о з п о л я .
г ( П я с т ) і „Народове зеднопольським
урядом
( В і т о с а - Скроньскі пише: „ П е р ш у с ь о г о Л А "
В о к о л и ц я х Л я й п ц і г а прави ченє л ю д о в е " ( С к у л ь с к і ) спли- авм співучасте лікарів ОЩфШ}ті
ґ л о м б і н ь с к о г о ) о. Шептицький в о б с я г у тісно політичнім о
лися в о д н о спільне „строниіцшо недавно прибули в краю. .
одержав пашпорт, який управ91 ST. MARK'S PLACE
тво л ю д о в е " і о г о л о с и л и в газенював й о г о д о п о в о р о т у д о п о (8-ма ўлиця, коло 1-ої Евні) ,
тах спільну деклярацію.
ВИЙШЛА З ДРУКУ ДАВНО ОЧІКУВАНА
с т і н н о г о місця осідку в часі від
урядови години: від 12. до 2. 1 від б.
9. липня д о 24. серпня. За п о Від
підписання версайськогсАІі
стійне місце осідку о . м и т р о п о д о г о в о р у П о л ь щ а всіми можлит
уважав Л ь в і в . У Відні, п о лнвимн й неможливими спосочхваючнсь нездоровим, митр.
‚-пеціяліст зі старого краю. ЛІ
бами
присилувала
600,000 НімШ е п т и ц ь к и й задержався в м О
недуги мўвійн і жеіішин, як
ців д о опущення своїх родиннастирі о о . Францісканів і там
грішні так зовнішні. Переводить І
них` місць і д о виїзду з П о л ь щ і
стан н о г о з д о р о в л я на протязі
всякі операції. Дао недужим OesТепер
о
г
о
л
о
с
и
л
о
Правительплатну пораду.
кількох тижнів дуже погіршивс т в о п о л ь с ь к е приказ, щ о д о 1.
ся. Відвідуючий й о г о тоді в пеПОСПІШНАІЗДА НА
вересня мають забратися також
реїзді чер'ез Відень о . крил. К о І З УКРАЇНИ
Grmmd St., Jer.ey City, N . Jросійські емігранти.
вальський довів д о лікарської
103 EAST 13 th STREET
li.yette
Sep. 29, Nov. 10
близько 8-ої Евні
овлення разом з грішми
ач
Oct. З, Oct.
NEW YORK, N. Y. ' У``
несправедлива д о л я ) Тепер ма; дурень, щ о б я відступив х о ч нати. К о л и треба, я заплачу з о Годяня офісові щоденно віл 9-ої
і S.voie Oct. 20, No.t 24, Dec. 22
3
5
л
о
т
о
м
,
а
коли
треба
і
с
р
і
б
л
о
м
.
"
одну
акцію,
на
якій
я
м
о
ж
у
заФ
е
л
і
к
с
Каульман
сховати
д
о
По всі дальші інформації голорано до 8-ої вечер.
кишені двадцять тисяч гульде- р о б и т и г о т і в к о ю д в а д ц я т ь
іься до місцевого агента Фрзнцу„Ні!"
промовив
Каульман,
мюі Лінії або офісу компанії
нів г о т і в к о ю за те, щ о Франц гульденів!"
стукаючи своїм ціліндром п о
ШКОЛА А К У Ш Е Р И
Ч STATE ST., N
E
W YORK'CITY
Чанта підписався на тисячу акКаульман здавалбсь б у в ду-столу, „ я ніколи не гадав б и ,
цій!
же схвильований.
що в цім маленькім місті мене
Не б у в б и чесним ч о л о в і к о м
„ А л е ж , п а н е . м и ж так умови- х т о с ь так підійде."
той,
х т о напавши на слід такої л и с ь ! І я видав вам посвідку
Пан Чанта страшенно лишавь кождого часу. По у
б е з б о ж н о с т и , не ужив ТЗи всіх про це."
ДИПЛЬОМ. Адресувати: Ь ности.
ся, щ о й о м у п о щ а с т и л о так на- .
засобів, щ о б не дати ї й статися.
tern.tionJ School of Midwifery,
Inc.,
Мій
друже, ви посвідчили д у р и т и Віденця.
Dr.
S.
DenUcb,
Pre.., 2 2 9 E. 14tb S t ,
мені,
щ
о
ви
о
б
о
в
я
з
у
е
т
е
с
я
пеі аі. млсо.іеум в Галікзрна„Чи я дурень, щ о б я мав кра4ew
York
City. Tea.:
Він
поспішив
також
забезпесііяоччі боѓнні Аргсміс в Ефе:'
ребрати від мене цю тисячу аксти д л я и н ь ш о г о ? "
('і :ішіопські огороди, кольос
ffl
РОМАН
ТОМАХ
а л е я не видав вам жадної чити за с о б о ю с в о ю б о г а т у
Красти негарно вже само п о цій;
гатуа Зенс.і через Фідіяша
yffp.
КРАСА!
с о б і , а л е красти д л я и н ь ш о г о посвідки п р о те, щ о я о б о в я з у - з д о б и ч . Він мав підозрення, щ о
-і'" і Фарос або морська літарна
fel
МОЛОДІСТЬ!
юся передати вам акції. В цім й о г о акції а н у л ю ю т ь , к о л и він І
цеж вже занадто н е м о р а л ь н о !
були безўслівно прав
ѓѓТ,
Можете внгляда- і
не заплатить першої рати в свій
{ffQjJL

е
р
е
к
л
а
д
з
на
д
я
р
с
ь
к
о
г
о)
'пдесами, шо до краски
і полягає ціла справа,
У^Л
ти кілька літ моР а з Ф е л і к с Каульман відвідав то
час. Т о м у він постарався мож!і! і ірудностн у виконанню.
^
лодшими.коли ли- '
знов с в о г о с т а р о г о приятеля в х е - х е ! "
ПЕРШИЯ
ТОМ
:н:к ге псе не зробило глубшого
стає старе. Ваш неправильнќа віє `
Каульман відхитнувся назад л и в о скорше виплатити банкимісті X .
' кітм на пптпмків а ми. в нинішру перші 35 процентів с р і б л о м . може вирівиатисд. Відстаючі уха цо-- $
(63)
івс.
інтерсгхі--мося більше здоСтарий Грек з а п р о ш у є й о г о з відкритими устами і очима.
жуть ўдожитися до постави. Змсфщн- ,
1
"`тќами
котрі І силі створити тепе„ Х е - х е - х е ! " сміявся^ старий
А це не так т о л е г к о . На сім- ки на лиця можуть зникнути 1 т. д, --. .
сісти з х и т р о ю привітною „ О т ж е д о б р е , я підпишусь на вісімнадцять, нарешті о двад смішкою.
і веселійшим.
Грек, хитро п і д м о р г у ю ч и о д - десять тисяч гульденів` с р і б л о м З великоЌ) старанностю 1 успішно at- `
знання як поборювати
акції. А л е жадна з них не п о - ) цять гульденів понад означен
„ П р о ш у вас, сідайте, милий ним о к о м . „ Н е правда, м о л о д и й треба д е к і л ь к о возів. А д о ц ь с чнмо хорих мущнн, женщин 1 дітей,
. ''і' належить до найціннійших винна л и ш а т и с я мені на шиї, не. Хто' підписався на двіста ти'таю 28 array практику лічення. Говод
р
у
ж
е
,
від
мене
можна
щ
е
д
е
го
п о т р і б н о ескорт жандармів, ю по украінськи.- Годиин урядові:
м
о
л
о
д
и
й
'
д
р
у
ж
е
!
Щ
о
д
о
б
р
о
г
о
thin прпндивого поступу
ч о м у навчитися?"
що викликає здивовання. Н а й Лд 9-ої рансї до 7-ої вечер кождогЬ
' - ч.илх 90 процент всіх хоріб бо я не л ю б л ю паперу Папір є сяч гульденів, т о й з а р о б и в на ви принесли?"
протягом
двох
тижнів
` литі, і покармовнх ' проводів а л и ш е папір, а с р і б л о л и ш а є т ь - них
„ А л е , пане!" гримнув банкір, с о б і л ю д е дивуються Б
дня. Ненділі і свята до 4. пополудня.
„ Я прийшов в справі переве
; синя кишкові суть фактичними ся з а в ж д е ` с р і б л о м . "
двадцять тисяч гульденів,
Пишіть по
дення акцій, ви вже знаєте, які „ т а к не йде. Ц е противно всім
К о л и пан Чанта - д і й ш о в д о !
;'';'tii.iMii осіерігдчами натури. Тріиера
k
юшжочку.
„Не
бійтеся н і ч о г о , шанов- м о ж л и в о , щ о він навіть і не я маю на увазі," п р о м о в и в Фе- б і р ж о в и м законам! КолИ х т о с ь
"."`с Вино е певним лікарством, за
пивниці, щ о б з б а р и л лежачих
j DR. G. BUKKJ,
ннй
д
р
у
ж
е
.
Я
затримаю
всі
акмав
д
в
о
х
сот
тисяч
гульденів,
г о в о р и т ь -на б і р ж і д о мене: я там рядами викотити сім на го`
ліќс з д і л о в о ю байдужністю..
`і чіні котрого, ті забурення і перші
Г 8 8 E. 93rd St.,
' ' чи (лихій апетит, затверджея- ції д л я с е б е . Я п о к л а д у за вас л и ш е кавцію, я к у він з л о ж и в в
`ї,Які акції? А , так! Бондавар- вам д а м о с т а н н ь о г о числа ти ру ( к о м у с ь иньшому він не дав І
.
№пѓ York gar
", "здуття, болі голови, безсонність кавцію і платити-му рати."
сячу акцій т а к о г о - т о гатунку і би торкнутися д о н и х ) серце
паперах.
ські! Ч и . це д о поспіху'."
игатьне чуття ослаблення) можўи
Фелікс і заспокоїв
старого
Грандіозна думка!
„ Т а к , б о я х о ч у заплатити по такому-то курсу, т о п р о це йому д о б р е к о л о т и л о с ь . Ц е на"`'і' ніќ.і усунені Тримайте Трінера
В два тижні ґірхе Вино її хаті. Ваш зптнкар або Грека, відносно акцій і п о л и першу рату, п о б і р за переве- не п о т р і б н о ж а д н о г о посвід- копичене в б о ч ц і с р і б л о всеж
шив й о м у папір, в якім він о б о - д в о х с о т
тисячах
гульденів дення виносить два гульдени за чення; досить', к о л и я зазначу с о л і д н и й капітал! Справді в і н
тати іікарств має його
п-алі ,ля а-.с.
вязувався пере.брати тисячу ак- двадцять `тисяч гульденів.
штуку, які я м о ж у . з а о щ а д и т и , цю справу в м о ї й памятковін н і ч о г о не приносить, але й о м у '
ПЕРШИЙ УКРАШСЬКИИ
цій.
ч '
X
к о л и акції б у д у т ь відразу ви- книжці. Ц е біржовий закон."
не з а г р о ж у є жадна небезпека.
Як мусить старатися бідний,
„Що
мені ваш б і р ж о в и й за- СЛЬОЗИ виступили й о м у на оПісля Цього відбувся к у л і с о
ставлені на м о є імя, а таким чиЛІКАР І ХІРУРГ НА
чесний лихвяр, поки д о н ь о г о
вий маневр.
ном
я з а о щ а д ж у ю дві тисячі кон? Я ніколи не відвідую б і р - чах, к о л и він мусів вибрати і
повернеться двіста г у л ь д е н і в з
и."
ВЕСТАХ
А г е н т и , маклери, посередни
гульденів."
двадцяти б о ч о к т і , які требі
двадцятьма процентами зиску!
Каульман скривив сдбличчя в б у л о віддати ранійше. Він май
ки р о с п о ч а л и ажіотаж. Бонда„
О
т
ж
е
ви
волите
перебрати
Скільки він Мусить пѓЃіти, сќільприкру усмішку.
варські акції раптом піднялися. ки страху витерпіти за п о з и ч е - ц і л у тисячу акцій?"
же плакав над?ними.
I BROADWAY. NEW YORK, N.T.
„ Я м у ш у признатися, щ о меАле.сиДикат не дав щ е нікому ні г р о ш і ! С к і л ь к о м б і д н и й д у р „Так, як я обовязався з г і д н о
ДО ГАМБУРГА
І за це й о м у д а ю т ь л и ш е пане щ е ніхто так не підвів! Я пір!
ж а д н о ї акції в руки.
ДАНЦІГА 1 ЛІБАВИ
ням мусить він стягти шкіру, контракту."
КАБІНИ ТРЕТОІ КЛЯСИ
Контрміна б у л а щ е жвава.
„ А к о л и б я передав вам з них знайшов с в о г о переможця. От„ А л е ви, ті, щ о лишаєтеся т у т
с к і л ь к о м вмираючим з г о л о д у
З 2, 4, в І 8 ЛІЖКАМИ;
же
не
давайте
мені
жадної
з
Пан Франц Чанта почав від в и т я г л зпід г о л о в и п о д у ш к у л и ш е п я т ь с о т ? "
о с и р о т і л і , не повинні д о к о р я т и
Третою клясою а Ню Порќу. Бсцих акцій?"
Каульман з а к о п и л и в г у б и .
ц ь о г о д н я уважно читати часо- з скількома адвокатами р о з б і г
мені! Віддані незабаром поверабо ФілядельфИ впрост до
„ А н і пів акції!"
АШПОРТИ, шифкартя,

Н
у
т
о
я
б
у
в
б
и
примушений
писі

не
політичні,
б
о
ці
завІнуться
назад. Вони відходять
ватися,
с
к
і
л
ь
к
о
х
суддів
підмаІІОЗЛО; до
„ Д о б р е ; а л е ^тоді ви мусите` т е п е р п о ц і л к о м певній д о р о з і ,
старокраеві справи, ріжЯ0в.ВД; до ЛИави $107.00 І $5 жде б р е ш у т ь , а л е біржові. В о - мати,- с к і л ь к о х к о л е г а м д о з в о - задовольнити'ся цим."
А к о л и б я не дав вам жад-заплатити підписану суму.
ни п р о м о в л я ю т ь з о л о т у прав- л и т и назвати с е б е шибеником.
поголовне— 3 Бостону до Ню
на якій не л е ж и т ь м о р е , не розного
рода асекураиія, по'"Де
я з р о б л ю , я з л о ж у ці г р о биваються к о р а б л і , вони відїзДУ
— Т и м часом як такий негід- н о і ? "
лагодитевсс
Ч
С
Т
Г Um
1 дивуючись вів побачив, щ о
„ Щ о ? " скрикнув Каульман.і ші ц і л к о м п о р я д н о . "
д я т ь желізницею, щ о б з б і л ь ник, л е г к о д у м н и й спекулянт зар о б и л о с ь ^ бондаварськиии ак
„ А л е цілу суму."
зіскакуючи
з
с
в
о
г
о
стільця,

в
и
шитися
новими
грішми.
г а р б у е звичайним підписанням
ціями.
„Не
бійтеся н і ч о г о , гроші е
с в о г о імени, п р о т я г о м д в о х л и ш е ж а р т у є т е ? "
S- S. POLONIA
Oct. в
`
(Далі'буде).
цей д і м м о ж с ч п е це пикоїх нядвишка зростала Що-дия.
Ні! я не ж а р т у ю ! Хибаж я тут,
тижнів таку велику с у м у ! Яка;
S. S. ESTONIA
Oct. 17
Вони піднялися о шістнадцять,
S S. UTUANIA...
No-. 7

ПРОТЕСТ УКРАЇНЦІВ У
ПРОТН УВЯЗНЕННЯ МИТР.

РЖ
І НІ ВС
ІТИ

Н}Ї_ЇЇІ55
feSjfli

UEBiTMBjyjhlcrjro,-.

CUNARD

ДО СОВІТСЬКОЎ РОСО
В 12 ДНЯХ

Ж 5 Ї

БЕГЕНҐАРЯ
І, АКВТ
ІАНЯ
І

В

В

ГРОШІ
ДО СОВІТСЬКОЇ РОСП `

Л

ЧЕРЕЗ ГОСБАНК

„МИЙТЕ" — А НЕ
ДРАПТ
ІЬ ВАШІЗУБИ

клюб-ка-І

ДР
А
.НДРЕЙ БОРАЌ

к

,

ністрів

ОДглГеЧ
tal Cream.

DR.

М. S M I T H

є cast street,

ставне

ізѓ спЕщя;ист -ча
ХРОНІЧНИХ Н
ЕДУГ

И

всіх

П
Е
Р
Ш
И
Й величавий баль
В СУБОТУ, 22. ВЕРЕСНЯ С Р.

3

М У Щ И К І ЖЕНЩИН

D r . Z I N S

110 E. 16 ST., К Е Ў Ў Ў Ш

Й

П 0 Л 1

:

с

к

0

н

н

н

1 м

ДОКТОРА К. Б
Л
ІЯКА t

т

НОВА РАННІМ
НННЖОЧКА
ЦН
ІА 50 ЦЕтМТ
R
І

ДР.ГеБ.леф
ГОІН
іі БDryЕРD
Гo-cH S14Sj

з ІНФОРМАШЯМИ в УКРАШСЬЮИ мові з ДОДАТКОМ ДРУГИХ ЦІКАВИХ ВІДОМОСТИИ.

S.VOBODA", 83
посилати на адресу

4, Not.31,14De
гп
ісѓ Oct. 10, 2Oct.

Ч

ЕОГЗ

О
М ЧУДЕС СТАРОЖИТ-

t f "

TeL SB
t yvexnt 403а

ИОЕ

ИОРНІ ДІАМАНТИ

Сім ‚удес старожитносте {ВПТВ

І

1

%

Lexi-ftoB 4X19.

В ПЯТИ
МАВРА ИОКАЯ.

г-ці.ці)

,;

({^^GGFJI

чіс.іх.
"Н!І С
С
Л
И

И
М
і`

іГ
.оІіяШ

OB. В. HOHENBERG

ТРЕТИИ ТОМ.
-

IBZTF

,v

!

1

н

fceee Щ

за'робити

БАЛТ
Й
ІСЬКОА
М
Е
Р
И
К
А
Н
С
Ь
К
А ЛІНІЯ

сГ
тоам
нубурга

ДР, НИКОЛАЙ Ш М

ио5 Salisbury street,
ST. LOUS
I, M
SISOURI

ЙлиивЧ

ФиладфП^еля
іош
"' ' '
Голѓќіться до мАсненкх агентів.

С CHOLY

1

kVHHHHH

Ч.

Коли ми п р и г л я н у л и с я г а р н і й . ших народів. - В ї х економічній
народній и о щ і , м а л и м и п і з н і ш е ' к у л ь т у р і , в замилуванню л а д у
'
п о р я д к у й (ірганівації, пізнати
н е г о д у зазнайомитися з народн ь о ю .словінськоќЎ
м у з и к о ю . прим. вплив ненецької культу
Ч у л и м и на'родній,хор, зоргані- ри, у замилуваншб д л я краси,
збваний місцевим священиком. вплив мистецької Італії. О т ж е
Відспівали більше.народніїѓ` л і - в з я л и в і д чужинців щ о м о г л и
н а й л і п ш о г о і з л у ч и л и це р о сень.

В СЛОВІНСЬКОМУ СЕЛІ

ЕОЛЯРИ

1 :

В гарне, л і т н е п о п о л у д н є виршли.ми`з„сШог^лиобдяна (го-.
(ловне м і с т о С л о в і н ї ) . ї х а л и ми
знаменито ўдержаним гостинц е и ‚ п о с е р е д зелених г о р б і в ,
Після, годинного відпочинку
покрнт.их винницями. Л ю б л я винниці, поїхали ми дальше,
на й околичні села, лежать у ве-,
' пересилаємо почтою
лиќѓй
рівнцні, окружепі д о в к о - ' В і д в і д а л и м и т е п е р п о с л а - с е л я телеграфічно в скорім
ла
вінќбм гір, щ о ' в г о р і ясні-'нина Стрецина. Застали й о г о `
' Ч а с і за`низьку о п л а т у і
ю т ь у сонци наѓйми, б і л и м и ' д о м а . Прийняв нас д у ж е п р и виплачуємо долярами а .
ш п и л я м и . Одначе тут н'а рівни-ІХидьно. М а є т ь с я вражіцня, що,
місце замешкання адре'Іні
з е м л я уроЖайна; б л а г о с ї о в е - м и
в швайцарії. Тана з е м л я , текуча медом і м о л о - кий самий чистий,, охайний,
стилевий доіяяк, перед деревI М и н а є м о правильно пократ- ляним ґанком о г о р о д е ц ь іЗгЦМІf
ковані п о л я . Жнива вже майже Ѓтами, на вікнах вазонќи з цвіскінчцллсь. Зеленіє л и ш е к у к у - т а м и руза, часом іще овес ж о в т і є т ь !
В серединќ, џ гостинній кімся до сонця, децеде видніє про-.наті, всі найновіші часописи й
со.
Всі з б } ч ч я покриті б у р о ю , ілюстровані ж у р н а л и . ' Н а п о л и с п а л е н о ю па сонці з е л е н ю вип- цях цілий р я д к н и ж о к . . В куті
;ииць. Ц е ж Ю г о с л а в і я . ` Сонце;кімнати форт'еоян:
парить с и л ь н о , 2 8 Реоніра.1
- Т о м о я дочка, вчителька,
П о р у ч у е м о :свої у с л у Одначе спеки тут якось не від-j грає на фортепяні — пояснює
"9 л?9, У
чувається. Від " А л ь п пливе я- нам г о с п о д а р .
до
краю і приїзду в А Юійсь животворний х о л о д , з і О п і с л я о г л я д а є м о хазяйство,
м е р и к у ; вироблеия пас‚численних гірс'ьких ‚ с т р у м и к і в , { В стайни. вісТм коней і десять
протів і афідевітів т а
що
впадають д о Л ю б л я н и ц і . ' к о р о в , у су'сідній с т о д о л Ѓ при'
справіѓ приємний Х о л о д , котрий відс'ві-1 готовлено-'саііе` з б і ж ж а д л я м о ж ў е в о з д у х і ' з л а г і д н ю е силу с о - 'точений.
нотаріальні.
нішних промінів. Г р у д и з при-ї
— А' д о б р і жнива мали ви
Г о л о с і т ь ся к о б н с т о
ємністю вдихають цей в о з д у х , ; ц ь о г о року`? — питаюся,
' а б о листовно в рідній
перепоєний
запахом
альпей-і
- Д у ж е д о б р і , а нацтарніща
мові дог
ського зілля.
І б у л а ''пщ^нидо.; Але
'й кукуруза
) ї д е м о ріжннмн селами, щ о гарно заповідається,
пригадують радше малі, чисті,
КІДШФ м о р г і в ма$те?
містечка. Задержуємося в од-1
- Вкіікіл#сить м о р г і в , у цьоному. Пристанул`и ми п е р е д ' и ў трицять винниці,
сільською
винарнею.
Неділя, І
П о т і м .оглидає^мо всі rocgioі о т ж е народу т у т богато.- На'царські будинки. Т у т усі най' д в о р і в тінй о'вочевих д е р е в ! л і п ш і і. найновіші мищи'ни і х л і - " б о р о б с ь к е ііріи.аддя. Ідемо в
с т о л и , застелені
‚чистенькими, к о л і р о в и м и ска пОле, відкіля недавно з в е з е н о і
тертями. Д о в к о л а с т о л і в засі жнива. Управа р и л і взірцева.'
їли
поважні г о с п о д а р і з д о о к о Пізніше переконалися ми, щ о
Іличних сіл, старші жінки, в ве хазяйство п о с л а Стрецнна, це
ФАРМИ НА ПРОДАЖ.
личезних,
б і л и х чіпцях, гапто- не виїмок. Усі д о о к о л и ч н і б і л ь На продаж фарма 100 акрів. с..д
ші і меньші земельні п о с і л о с т и .
дім
на 1-1 кімнат і 4 другі будинки, ваних з о л о т о м . При инших стоМогли б и б у т и д л я нас взірцем
маівннерія. З корови, кінь, 150 кўрий.
. весела маладь, співає. В
розумної земельної, хліборобПшп
$3100, готівкою SI500.
15—
карафках
іскриться
ської господарки.
(Бе'рма 100 акрів, сад. ліс, дім на 8
н н о , квасковате але з о Після п р о х о д у п о п о л і , г о кіиивт, 5 иишнх бУЛ"нк.в машш^ер,я. К
^ .
стиннип хазяїн з а п р о ш у є нас
нам, чужинцям, цікаво. але
при.
(до
хати. Т у т д л я нас п р и г о т о в 40 акрів орного поля Піна х и л ь н о , відзиваються
оклики
л е н о оден із найліпших п р о і готівкою 51800.
„Жівійо"!
дуктів ц ь о г о хазяйства: знамеF. FttANOWSKY.
Можна д о к л а д н о приглянушіте вино з . в л а с н о ї винниці. Та
IQ3H S t Mark. PL, E. 8th Stre.
тися мальовничій ноші словін^
few
York City.
свќого народа, г о л о в н о ж гар вже пізно, треба вертати д о
неньких Словінок. Т о строї яс Л ю б л я н и .
По
д о р о з і п о к а з у ю т ь нам іще
ної
краски, богаті. На б і л и х
ФІДЬРАРОК.
спідницях
прегарне
к о л і р о в с одну -характеристичну „памятСЯНІЌ.
ку". Т о старенька
гаптування, нерідко з о л о т е
33 мо'ргн грубого
будійляного і опаловою, решта пер-.срібне, вельми артистичне в рн- хата, пошнвана с о л о м о ю , курорння чорнозем, луки, го- сўнќові. Колірова юбка (каф-иа. Назвати її „ п а м я т к о ю " мурод І сад. Дім мешкальний, муровд- )
ж б а г а т о вишивана у симо, б о х о ч у цій хаті живуть
ний; Опяхою критнЯ о 6 к-мнатах. j
іще
л ю д е , т о вриа вже є нечикухні, 2 сінеД і спіжарка 2 нові стодои
Т П ЯНИ сленною виїмкою, разячим ані бдяхою криті, шпихлір мурований, У них ніои чепщ н ю и туроани, нахронідмом. Б о всі инші с л о дахівкою критип, 2 стайні нові під гаптовані в з о л о Т і і р і ж н о к о л і бляхоІЬ нй'`40' (пілќ худоби і третя рові цвіти. Вража; це незвичай- вінські д о м и не у с т у п а ю т ь у ніа б о ніI стар^ща,аледуже ^ Р . " ‚ ` ^ " ^ н е багацтво гаптів,
прегарно чому швейцарським
ні Наоколб двора 3 морги парку і ""``і'виконаних.
с
Т о головна прикра- мецьким.
к о ж д о ї о к р е м о ї части одін
З
р
е
ш
т
о
ю
з
цієї
МИНУВШИНИ
ц^"з'кїті^ї^и`ки"-елізниці. Добра !ня. При ц ь о м у с л і д додати, щ о І
сгіосібиіаь для трох або чотирох го-!
у
р о б о т а . Ориґіна.тьні своєї Словінці з а х о в а л и л и ш е
старі словінські звичаї і ношу,
споддрів ќўпіїти 'дешево
посі-:
зіпняті, багатії
спокійно. По
ін-І
. ѓ л о т о м і котіпоиимй кпзате, к у л ь т у р у і цивілізацію, у
формаиіТ'голосйтЛсь письменно а б о ;
з о л о т о м . і к о л і р о в и м и к о - новоиасному, с ь о г о д н і ш н ь о м у
уат
до: J-ирЬ M-byk. сіо People.,раликами вишивані.
розумінню оерсйия.іи від ии'A"Treat Со^
New
Са-Н., Ра.'
, "
17-19

Р;ШНИНІ. А
УКРАЇНУ

'.

Lkom".

`. -

j пагДйБНМ)ААІИФКАРТИ
поляогджун8мо
ОЩЌДНОСТИ
STANDARD BANK
ЕAVФІ
РМИ!EWYuK
:.S0.ri4.I-ST. N
!,гм,в,фт^

"

во

ь

ЯК^да

а

х

к

л

я

н

н

р

а

е

в

е

г№ІЇ-

х

в

п

р

и

г

л

я

д

а

ю

х

ь

с

я

словінськії

ю
і -іЧ

іясі

е

т а н

н

т

а

й

і

ж

а

к

н

.,А

0

і

Н

а

г

о

л

о

в

а

Х

1

тарбЃ
іли
)зші

в

-

лІСТЬ^ГжЛ
іи
І5.тіп-і

свій до

с

с

р

Ч

н

т а к о ж

а

н

и

з

ь

к

о

ЕМІГРАНТ

Н-даю-до відома українсь'кому затало`вч, шо маю до перепроданий бо
гітб домів, як рівнож всяких бизне
сіа; як гросерві, бучериі. кендн што.
рн, сальони'з гзл'ями: Рівн'ож 'пере- стояла(Ha хатина.
П о б у тдеомв уа )н а б у
позичену
на тамошний л а д ; з піднесе:
б р а ззи лобезпеченими
і і і с ь к о г о діса
ку по цінах можливо умірковаиих. П о . На краю
ґанком,

В^та^иІв
;

н и м

J^EAl.estate brokek

І вікнами,

а окружена

сильним праканом.

високим,

Коло дому

ОГОЛОШЕННІ
ЦОШЩУЮ
ДРІБНІ

‚іишьтіив 3-Ска.кіта, Іалнчнн.і. ( і , , ,
1) До дня,,14,,серпня
ними часами исребмад v 1
ло
до, кцеіі. (проголршсно 14.
серпня)
..-...:'.'.'.
144.20 Мамітобп, .Ка;іадр. Хтоби про
ліав або він сам ліолни. иолосіц.,,'
2) Бердфорд. (la., Н. Демчіша 1.0Q до: John
330 W. 37th St
3) Кліьтенд, О., від гр'омадян
Nevr York City.

переслхта Анни Доброводьська 4.00
Зложіин: Родіиік Налила, І., С
Лженмін.і . ІЖ Г. І`ріффін (ам.)
і 'Анна Доборвольські по 1.00.
4) Ст. Пав.т, Міни., від гррм:
дян зібрала Катруся Качмар. . 25.00
B.CAHjFERErT. N. J.
Зложвлк: В. Джубаіі У.ОО. КаВАМ
"ДДОИО. VAO Н
С"й конкурс буп
труся Качмар 2,2.5, о. Нонс, І. Крму гри місяці і а поміж
0
цюба, Й. Просќу в. В, Блаваць
'віісЧкуіиЯ дуже доОрцй ўчитс.п. п і„.
кий, С Ннкіітюк, Г- Бригіцькнй.
.-мінський з І .ivitTt.il. Ми чека II! ;ц
П. Тоца, О. Садовський, РГ. Ьомісяці.
- та п. Білянсман;
ровсь`кий-. А. Гринюќ, Н. СтріАьобіпищі іа^шлрої .волі не може ,.
чук. IL Кассіян по 1.00: Г. Ки-,
КОЛИ ВАШЕ БРАТСТВО ЧИ ТОВАРИСТВО П0ТРЕроівязатнся зі своїм шторо.ч. .-. і спльчин 50 піїт.: Р. Савшькиіі
ВУЄ
НАВОДНОГО АБО
АМЕРИКАНСЬКОГО
yt як спільник і мснлжср
25 цнт.
РА, ЦЕРКОВНИХ ХОРУГОВ, ЛЕНТ, ВІДЗНАК, ШАПОК
тому, що ми довше
н,
Р І Ч И і ; ТО
ДО
в
5) Кр-мптон, Р. Ай., А. Крнможемо, поііоііляеся, ешс р.и ссіі я,,
ЗАМОБЛЕННЄМ.
драт . .
курс з сіѓм, що Картсреі t
мі
6). Бріджпорт. Кони., від Укр.
Січи псреслов В. Вентриноіпгч..
ТАМИ І ТОМУ У НАС
ДІ.
Зложили: Вол. Ііенгрииови.ч, ‚И.
и
: 8
ІС
Т
Ь ТР
ДОБРУ
ПідтїСькнЯ, І. Кузіл, Л.'Счх, М.
Будніїќ; ф. Дрозд, й. Волк, В.
Иррку, де неоден
Куйв. Н. Никорчук. о. ТД.'Лзюі- --VYIвід Ню
ШИЙ
і в ДЕШЕВШІЙ ЦІ.
_
Гше
образуватнся,
а пл'атня По ,
дзсра, С Лободинсі.кий, L МакНІ ДК ДЕННІЕ.
аімів"'по 1.00; С Іващншіш. Н. О-50імісячно крім звнчайіііи доходів у-,„.
Ц І Н И НАШИХ П Р А П О Р І В :
Ігакхчийся
мусіпь гарно учити л
и
н .
Мсдьнйк. М. Фіняк. Г. Ьалковіикблі
І
бути
добрим
дірігснтџм. л.
АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРАПОР
ський, В. Кузів (ст.).,Ю. Вентут е красний'хор. Тікож иа,
гршювич, РУ. Кобіиьцяк, С
доброго
характеру.
ІМісіи
...
Нишк, Марія Всйгрші. Єика Мозара'з. Голоситися до:
hi і
тнкд по 50 цнт.; 1. Глнва. Д.
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАПОР З ГЕРБОМ НА ОБІ СТОРОНИ
REV.
J. 9?APLYNSKY.
ПостоловськиЯ по 25 цнт.
7) Біпкдин, Н. И. 31 ібірки
IBS
Euton Street, Perth
N. J
бр. Hp. Тропці, від. У. Н. С , псУЌ?АУНСЬКА греко-каіаіііцька й
рсслав її. Яськевич
рохія св. Петра і Павла в
Па., -ошукує дякоучіт.іи.
8) Мікіс Раќс. іНа., перослав
проиаднтц
хор, школу нарохіяіьт і
від. 91 У. Н. С А. Гальчах 2.75.
Ре.
учити' представлеіінп. Платня інсчи .
які проголошено в виказі нар.
еб.00
годи..Згилоінсіііііі слані
ли. п. Ѓрик,,
ГДУМУЄТЕ
рий Лазар Р. О: Box 285.
, Іл; М. Батсхів9) Дж.
. 5.00
пІниТка 1 ррогухькм,
в
іідзнакаии
10)
Ренќін,
Па.,
від
громадян
та
ідаро
переслав 1.
Цьокан з
; . . 20.25
ќнеЎ
-Ічяі.
і Зложили: Федор Семхо 2.00; і.
гросерню, бучерню,
готе,
Цьокан 1.50. В. ІПабатура. М.
або
який ннший, так
Борќо, І. Бенсцькнй, А. Белко, С
шіть'до мене, бо я маю богато
Озарчук. М. Турксвнч. І. Савчиіі.
і о Ррда бнзнесів до
Н. Гловл. О. Глова, В. МацьксСпродаю також фармн і доми'в
вич, А. Кушнір, П. Боришкевнч.
иіркоцаній ціні.
А. Буярин, Г. Буярнн по 1.00.
Рівнож беру до
Сі',
Ю.
Футрнк. М. Клодзіський. Г
донн та
Мчцховський. В. Довбуш. Д. Осотім.
рншиіѓ, В. Кушнір. Г Одарчук
Офісові
10.
по 50 цнг.
вечером.
і
J1) Трснтон, Н. ;іж. від ООТЕЛЕГРАФІЧНО 1 ПОЧТОЮ
W A L T E R KOSTETSKJ.
єднання переслав II. Стад5ник..
пересилаємо до самого села або міста. Ваша родина отримав
Notary Public. Bqsinees aiul K
e
j
Зложили: Петро Стадніїќ' і О.
ДОЛАРИ на самій вашій почті
Наконечний по 50 цит.
ІЕ$Ліе Broker.
СПРОВАДЖУЕМО РОДИНИ З КРАЮ Д О АМЕРИКИ
І 12) Ансонія. Коші.. Невідомий
Germantown Av.,
j
ІЗ)
Агмек,
jMuui.,
І.
Мќеніќ..
Наші офіса в краю поможуть вашій родимі приїхати скоро.
родаємо шифкарти до краю, полагоджуемо Bd старокраеві
За місяць серпень вќплинуло
на збірку День
226.05 Укваіньки н.ір.ідіи сірої І всяким,
и. продаємо доми і фарми. По близші інформації адресуйте:
^3 переносу за місяць липень.. .221.31 рода
A M E R I C A N U K R A I N I A N B U R E A U , Inc.
нііші
ннпожичаю по дз
о с

Da.hkewci2,

:

конкурс на дякоучителя
Р
ІЃ
Ц
ІІЄкандил.
Н
М
І иін , .

по.чн-.'
к

чекані
гари,


Р
Т
НЮ
Д
Л
Н
Н ‚м
може д.,,.
М

.`і7.Т;И^. '

2Зі125.0стяі Зф
ст50аі.0 4хвІ7с.0ш
тіІ Ьх7 сії.
%ЛЛО К

иц
іп
ї.я
Amboy,

2x3 стаі 3x5 стаі 4x6 стл
і 5x7 стлі
$7.00 аю.оо
Ко"ж
де Томрс-ио$3^5 чи к
Бср
ап
тстиви
о
потр

бм
доапо
пруам
м
іи
ча.х вкст-їІш, і
я
а
р
Д
.
,
і
у
і
і
с
в
їусиас пр
л

гіи
им
и доав

оси
ќроа,Т
І уудавамавссь до В'ас
п
аи
ріВсамм,ш
боаяпккмиаіїх.у
‚н
чіи
м
о
заіПтрр
вм
ааодасаітядьі^моІ всВамхі зеУ

м
веи
інца-х
Маааор
у
д
л
і
и
м
о
в
с
ф
о
р
м
а
ц
я
І
наштіьиатанд
іаяия і ащрмо Вам дочладну цй
іў. Не -J-щадаІіта ч
адасяяш
аю
мгрвсіу:
,

М
.`я
оіч
.іи
,ссі,сі.

Moncun
К
У
П
И
Т
ИЯ
К
И
Й бЗ
ІіС
ІС ЯК
засйал
дтьіьон,абоі іпаї
вибору. рж
an
і фармнспро
задан
пн
ряисн
тіним
години ВДІ рЗН)і ДО

OMkP.ANN.YУ.
1Д5АNАЗaДІssauREGALI
St., NeAw CYor
ДОЛЯРИ до ГАЛИЧИНИ

ВАЖНЕ

4353

620 EASPThnlidЊбcpih-SjTREET,32 N.NEW8bt SYreOteR)tK,N. Y.
ВИДАННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГС
П

ЗА

Offic-:
УПРАВУ Б№РА. - АНТІН ПАШУЌ, ітрсз.

Від
Куруківщнни д о Кумейщиии, т о м 8, частина 1
Початќи Хмельниччини, т о м . 8, частина 2
Історія Української Л і т е р а т у р и , т о м 1

Phalidep
lhaiAMA
,
ДЛЯ ГРАЮЧИХ
ПРЕДСТАВЛЕННЯ

ЩШ

Квітів'Р.`'Гоголі

kock
iv
ih
i
ЖЄ Џ
И
Ь
ЗК
Н
Х ЦН
ІаХ. По б
Л
П
З
Ш
І

Остае в касі Обєднзння з днем
І 31 .серпня разом
447.36
13 фонд% Рідної Школи вислано
і до краю 14. липня
1243.94
В касі Обєднання
447.36 маціЃ ішшіть т адресу:
MRS.
К. STETZ,
$1.50 "о день 31. серпня збірка Дня
Z16
WMbi-gt.on St., day-ay City, N. J
Квітів
1691.30
1.J0
g.lephone: Moutgomery 2213.
Обетаннв
Укр.
Opr.
в
Америці.
1.5J

Українська Р е в о л ю ц і я , др. М и х . Л о з и н с ь к и й , Галичина в
pp. 1918-1920
1.00

Читайте українські книжки

газети, б о часте читдши веде

Примітивні оповідання, казки і байки Африки та Америки 85
до
просвіти, а просвіта — се
Хмельниччина в розцвіті (1648-1650), т о м 8, частина З
сила.
(оправ.)
2.00
Пищіть п о цінник книжок д о
Замовлення слати на адресу:

п а с и

СВОГО!

іиформацті^ьиа^у:

іиі.іоо-

219.

г

jрозставлено

с

РІДНІЙ

urwJOми . САМА eAP-WAAH-

т№№Љі

л

Д Н Я КВІТІВ

РИСЃВA Hf
АЬО И
Н
Щ
И
Х
ВВЕРН
Т
ІЬСЯ ЦАС
JBO.
ТС
УТ
, АН
АЕТЕ
МАТЕРІялP.O
ЛІП.

т

к

ЗБІРКИ

ШКОЛА ЗА місяць СЕРПЕНЬ!

ПАНОВЕ СЕКРЕТАРІ І ЎРЯДНИЌХ
ТОВАРИСТВ І БРАТСТВ'
WPf4H БЕЗ нќих

на.фармі

t

l entu

з у и н о з і с т а р о ю славянською
культурою! І сьогодні а поміж
трьох
національностей ‚ l Q - о с л а в і ї Д Серби, Хорвати і С л о вінці) `вони б е з п е р е ч н о найкульТурніщі.

S"VOBODA." 83 Garnd Srete,t

КАНАДИЙСЬКА

УКРАЇНСЬКА КОРАБЕЛЬНА
ШЦІЯ
основана в 1906 році.

ГРИГОРІЙ JylEX. іііластитель.
Спродає шіфкаріи на всі лінії, по
пссилае гроші до всіх частсй свііа:
удітяе пор'ад і прм.іѓае спровадж;,ватп людей зі старо'го краю, скоро
і безпечно.
208—
Паіагоджуе старокр.аеоі спра'ви. Удьтяе потсИбні інформації інтерссовалим.

N.
ІНЗ Garnd SL, Jesrey Cyti, N. J.
"SVOBQVA"

JERSEY C I T Y .
чсні бажанря. ^ Скрізь
шукавікі непорадні.‚темні . . Знатюь щасю- Була у н ь о г о пильність в хаті. Н е давав знаку життя.
пристановища і не міг з н а й т и . ' л и ш порпатися у з е м л і , як тота пчолн, і терпеливість мурашки, А серед б у р і причувалось й о м у
підчас наукової експедиції що
Працював
на фабриці
в Н ю Д к е р т н ц я . А т у т світ широкий- Як
хтось й о г о кличе, хтось з а .
Й о р ќ у , полював п о Міссісіпі,
А рідна з е м л я ? М а л и м х л о п - не годен б у в вилізти на високу водить та Охкаєбудував залізницю на степах, цем вивезли Його родичі з Га- скелю, так д о в г о повторяв, аж
Збайдужнів д о світа зовсім.
щукав з о л о т а в Алясці, служив ли'чині. Ч у в ї х нарікання на т у таќр мусів с в о й о г о д о к а з а т и ! П о з а с в о ю о с е л ю рідко
коли
всіх исповоджеинях у жит виходив і т о л и ш т о д і , як му
у пистани на А н г л і й с ь к и х о с - з е м л ю , щ о не годна ї х виживи- При
не тратив надії і таки вірив, сів.
тровах,
належав д о о х о р о н и ти, д е панують лиш чужннцг, а тю
Л и ш очн й о г о б у л и спокійщо
ще б у д е л і п ш е . Л и ш щастя ні і задивлені кудись д а л е к о .
наукової експедиції в Дндах. свої б д у ю т в . .
Найнявся на пляцтаціях бавовМ о ж е д о своєї родини тужно і постійиости х и б у в а л о йому.
П о в і л ь н о зжився з окружаючо-

N w . r k , N. J. j б у л а невелика з а г о р о д а . Т р о п і ии в Бразилії, а т с п ї р уже пя1 7 . 1 9 , 2 1 , 2 3 , 2 5 j прнлягав д о с ь о г о AJjlB- тий рік жцве ось тут серед пущівід ко"!иого доиівства з правого

Пішіь

сейч.-: на адресу:

UKRAINIAN STEAMSHIP AGENCY,
Mo-treal, C.ned..

Щ Т Р Д ! ДАРОМ! ЕКСТРА!:
Кождому хто ііришлс 5 адресі!
своїх знакомііх чи кревних, виш ік
2 артистично викінчені Імпортова
ні почтівкн з крдю, також юроскоп або зсірольогічні персневі
даінга щастя. Чнтпч)! Не відкладай
,те а' пишіть ссйчлс затучаю'іа _' її
мірку н.і пересилку
і:
KRAYOWA SUPPLY CO..
208 Беї! 14th Streel.
У Heir York City

Аж
зі старістю почав трати ю п б и р о д о ю . Віднайшов свій
й о м у ? Д а в н о вимерли тут із
горя та жалю. Сестра віддала- ти енергію. Прн тім мучила й о суПокій, — та чи на д о в г о ?
ѓо
якась
незнана тута- Серед
ся
за
якогось
Англійця
і
вже
боку
О д н о г о разу вернувся з д о
Тут
здавалось йому, щ о в ж е з а б у л а говорити по с в о й о м у . а тих г о р я ч и х карїв почав л ю б и роги- їздив конем д о місточка,
' стаііїї, мусіпь бути продана
лівого луги, а дальше зарБ
знайшов `супокій і докінчить діти її - - в ж е американці. Т а ти сніг на горах, ластівки, а все щ о б и продати звірячі
шкіри,
т а к о г о пригадувалася й о м у якась тиха деякі лічничі з е л а , мід. с у ш е н
своє жнтте. А потребував с у нехай там! Н е шкода
п о к о ю ! П о д о в г і м скитальстві народа, щ о не шанує сам себе, мельодія, яку чув к о л и с ь ма. рибу, а купити д е щ о д о хати.
х л о п ц е м . У снах щ о с ь му Вступив на почту, а к о л о г а с .
по
світі хотів заплисти д о ти не вміє б о р о т и с я ' з а с в о є . . . О д - лим
р
Видів
п о ж а р и щ е тинниці купив від х л о п ц я газе Н О В А К Н И Ж К А П Р И Й Ш Л А ЗІ
х о г о залину. І т у т серед лісів наково мусить загинути скор- ч и л о й о г о .
-ютќ^ашитісрія'і чзайтор та вісь сьо' д а л ь ш е — скалистий
бері
був
наче за м у р р м . д а л е к о від ціе чи цізнійше. Навіть черваќ с в о г о села, а серед н ь о г о р о з - ту.
ЛЬВОВА
'
горічаЛЙ зрір. Треба побачити щоб
.„
оцінити .TT. Голоагтнся до: Mary B - - , - j P світа. П о життєвих б у р я х о с ь вертиться, як на н ь о г о наступи- пяту женщинў, начеб се матір,
Вертанчи д о д о м у , т р о х и не
під з а г о л о в к о м
ew,
SjjftWn, W. J.
' Ttr-2i
Рнцнули
заскрипіла, тут настане тиша! — думав с о - ти н о г о ю . А т о народ увесь у на хресті. Хижі звірі рвали її
втратив життя. Ріка, котру пе
завіса
Наче в панорамі пересува- неволі — і терпеливо все пере- т і л о , а кров л л я л а с я струями. р е х о д н в . майже висохла. їхаі
ірмі, Іалфров, 3 я
і, 2 коні,' у
лісі. вузенької ф і р ѓ ќ н . і пока бі.
з г о р б л е н а стать ч о л о в і лися й о м у перед очима о б р а з и н о с и т ь ! . . .
Се збірка 22 веселі оповідав
К о л о неї припадало двоє д і т о - у задумі. .Нараз з а ш у м і л о , за
рівна і^жайна земля, велііютй сад, ка з перевішеною через плече з й о г о минулого- Б о досі все
ня з в і с н о г о і талановитого уЧ о м у т о Американці! Як вони чок і витягали руки д о н ь о г о , к л е к о т і л о .
Се `прийшла п о В б у д и н ^ ^
хвилн зник
Він здиво- івиь, б о в горах у п а л и д о щ ќ країнського писмсниика Осип?
і^рлІв, С'акер гречки, _
диш сќќтався,' а не міг на мієци свою с в о б о д у л ю б л я т ь і шану- б л а г а ю ч и помочи.
вслухувався, (дЗратувався л и ш завдяки с в о . ІМаковея.
‚здтирматися. — На місцн
ють!
Яќ за неї б о р о л и с я ! Увесь вано вдивлявся,
Ціна всего 50 центів, з персбо в дійсности ніколи не бачив й о м у кбневи. О д н а к о
каже наша приказка — і камінь світ
кинул;
200 будьтів жита, 150 ніхто
й г о В сій ОКОЛИЦІ.
( с и л ќ о ю 55 центів.
с
ь
о
г
о
.
проросте!
М
о
ж
е
своєї'
родини
з
а
б
а
г
л
о
.
ним вода о б скалу. Т о ж верПАВЛО КУТИНСЬКИИ,
I?
Н і ! Л і п ш е самому жити.
В ќінші
заС}аг
відпочинку нувщись д о д о м у ,
Хто
х о з е дістати, нехай зав, between- 16
1в St.,
-PW.JB тут Нераз
живе. у
Ммісячну
а н д р у є ніч,, к о л и с н
найперше
діти не годен б и д о б р е ви змучений літами і пригодами. ляг
міст і.колеї, S200 в мі- лісами, т о з н о в у над рікою л о - Ідів на ґанку і глядів на околи- Тай
спати і не дивився н те, І м о в л я є зараз, б о Товариство
думки роями о б с і д а л и йо- ховати. А жінка? Н е женився Здавалось йому, щ о п о такому що
за молоко. Все за - { ^ в и тЛишь рибучасом,
3 л юяк
д ь мпотонув
и тутешни- цю,
в з а г о р о д і малпн і дикі го- Українських Інвалідів, яке виВ А Ж К Е ДЛЯ ПОКУПЦІВ ФАРМ.
сиву г о л о в у . Куди вже нед о с і , т о вже на старші літа не скитальстві найбільше ' щ а с т е л у б и ш к о д у з р о б и л и .
ми р о з м о
вл
думках,
аб
о я єд у жвсіми
е б у в мовамц
суєтнії ѓо
Я к ви-д а л о с ю книжку на свій дохід,
Мию
S спеціальні дешеві оферти
північної
( н е р в о в и йй
) , лвиудневої
г о в о р и в сам Амери
д о се- х о д и в У еврйому ж и т т ю ! Нераз б у д е ? З р е щ т о ю — надивився — спокійно ждати кінця.
виспався. о г л я н у в хату о с т о р о п р и с л а л о д о Америки тільки
ка продаж.
великих містах д о с и т ь на( Так плили години за година жцо, чи не закралися т у д и : ка. маде ч и с л о примірників.
Ш 0 акрова фарма, І. миля від колійо- бЄ
ЛКОЮСЬ МС}ВОЮ, якої не р о -і д о р о б и в с я г р о ш и й — і щ епо
eqf
стаціїд, гарні будники, земля ото- з у і м л и ні П о р т у г а л ь ц і , ні Еслат скорше ї х витратив через нео- все! Хіба таки т у т на самоті ми серед р о з д у м у в а н ь і споми
Замовлення посилати д о
л ь о н г и . гаддє, москіти а б о скородма з збЎроЎќї; 400 дробу, 'корова
ні Індіяне, ні К р е о л і , ні Не- сторожиість. С л у ж и в в амери- доживе ‚ с в о г о життя, і так х т о нів. Підчас б р а з н л і й с ь к о ї б у р і рйіони. Відвак сів за с т о л о м
беЉоги, ту-ьса, автомобіль. Ціна ли. нЦі,
намагалася зірвати
д о ш к и Та иокріппвшись д е щ о , нагадав і
шеИь $3.950. готівкою ST.A50.
каадькому,в)йрс.ку — за гроші, знає, чи д о в г о ще в р в . . . ' А . р о що
г.риакром фарма з 500 голов дропристановища, с о б і . w o має з почтн
Знали про ні^ого т і л ь к и
Te.j та с е видавалося й о м у б е з ц і л ь - же щ е життя вкоротять й о м у зі стріхи й о г о
якийсь!
іертіІоТ клясй 2 коні. 2 корови, 14
Потім џ Мексику мав с в о є які розбишаки, дикі звірі, а б о нагадував c o - S i - щ о десь там на пакет., Виймив й о г о з тайстри
прходить із середущої Л в
оЃ; 'ѓуси,' качки, всі тульса і' збір, що
і 6 кімнат, 6 других забудовань. р о п и , з якоїсь незнаної б л и з щ е р е м е с л о , але підчас р е в о л ю ц і ї j й Індіяне-Ботокуди, щ о п о л і -м о р і инші л ю д е тепер б о р ю т ь і розпечатав. Т а м б у л а — кни
і ТАЏЮГ`йЄЦ, готівкою; решта піCity. N.
ви.
1921 країни. Р о д и ч і повмирали ско- все л и ш и в і втік- Д ж т у т б'уде сах швепдаються вагатаим. Не- ся. із в о р о ж о ю с л о ю , з темно (жка. Щ о с ь не годен'прочитати,
а він у с е те перебув і має В и й ц и в окуляри,'‚натягнув п о їй
акрів, рівна земля, з де-р о з ' б і д и і ѓграці, а л и ш и л и ди- кінець й о г о мандрівці і б і д н о - раз уже від цих відсрілювався тою,
I збором, богато сіна і кукурузи
дивно й о у м , щ о стільки їх свій куток і супокійванню! Віднаймив сей д о м н к (Дж
тину
с
и
р
о
т
о
ю
на
фармі
одного,
j
важно
н
а
ніс
і
почав
р
о
з
д
и
в
л
я
ФК кслзоеа, Ї0ОІ
Џід
о с д а н и ч о г о товариства
і б у л о , а втікли перед одним! Виурий, тульса, дім з 7 кім-1 д а л е к о г о свояка в Канаді.
По
малу привик д о с ь о г о су- ти. Заки прочитав
загаловок;
ШМ'ШВв'ІЛ^'
, Других забудр.!
Як підріс, пустився на маидрі жив д а л е к о в і д сріта і від л ю дио з т о г о , щ о відвага д о д а є покою. Сідав у х о л о д к у над мусів книжку в і д л о ж и т и , і 5 о ру--'
ваггь. ЦІча $3.950, готівкою $930.
(сили, треба л и ш завзято витрн- береігом річки на камеии
. ПриАдіть до меие'до rtemin-ton, Івку В Америці е куди мандру- дий.
,кн йому почали д р о ж а т и ^ зі
т у т ѓ три. іюлП: Central of New Дегчу.ІватиІ Н е міг знайти с о б і місця
А^все ч о с о - ь й о ц у недостааа- мати. О й . і на старі л і т а ' м о ж - кав на р и б у ; та знов засідався зворушення.
М о ж е т я г л о йоте д о свїх? на д е ч о г о н а у ч и т и с я ! . . .
досвіта на д о к о ѓ о звіра.
І Щ р с ь гнало й о г о п о сріті, .я- ло.
Се у.краінська.книжка! .
Д о с і ніколи не піддався неПотім
десь і
(Копець буде).
Кась м л и х а - т л г р ,
.меозиа-(Стрічався вій з''иими ж р а з . Та
as м-гтоп Street.

.лЏісЂЃпів'мті
n

c

(

я

Іюада^-^^
4JPJM
--

к

о

ч

а

и

н

Щ

е

n i u i
14Kd

двері,

ПРИЖМУРЕНИМ ОКОМ

'рів^Жѓо^ісІзТасовГко.'Й

243 Ае.пце^н`І^ІЇГї№^
А не ЗНае

дивувався!

л

5

а

"З V ОВООА"
В(З Gor.d Street. J,-,.,

с

в

-миісь

зникав

замикав

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful