-ЩПЩРАПШИ

І J. Л '

-т' '

В О Б О Д А

S V O B O D A

^КРАІІЮЬКИВЇДНЕВНШ '

^.ТЯДОВИЛ ОБҐАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАГНСВЖМЧ И

ЯОТТДАЬ О Я А И OR

СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ

V O L . ХХХІ.

r

УРЯД

СКОРОЇ АКЦІЇ

ГОТОВИТЬСЯ ДО

ПІСНЯ

ПОХОРОНИ АНТ. І`Л АД И, ШОВСЬКОГО.

ЛИСТО'НОС -СВОБОДУЃ" ЗАЧ И Н А Є 46-яй РІК СЛУЖБИ

N o . 256.

TO

СЖИАДГИЛ ААТТЕЯАІ. ^ААСИАДІЕА. ЬМГ

ІВГИУ СНу, N . .J., ЃГІА.У,^ЕЮДАЛЕГ

У

ВИБУХУ АМУНІЦІЇ
ВАРШАВІ

J

T$H3,

ПОЛЬЩА ЗАНЕПОКОЄНА ПОГРОЗАМИ

Львівська українська. громаЧ а с с ^ т с і з дня 15. жовтня
Відмели- ' ' С в о б о д а ' ' -в.-Джерв'ѓ`" '
подають, тЩ, всіх у б и т и х у Вар
зи Ситі, иочтоаі посилки ( л н ' і лда
^ о'відпровадила
,
`
іовтня
тліниі останні
Шаві підчас вибуху б у л о 150, л
сти, друки; г а з е т и ) и р н н о с и т ь ^ j
`
В А Р Ш А В А , 31. жовтня.'— Ціла Тіольща з
ранених 2,000.
М і ж іншими
до її офісу з г о л о в н о ї ! п о ч т и , ^
' памяти А к т Ѓл:
енними рриготоваННЯМП Росії.
к о г о на місце вічноЃї
згинула жінка редактора варл и с т о н о с К а р л о Марінус.
Достовірні вісти з Р о с Ќ показують, Щ о Р о с і я _.ќслала ДВІ
В А Ш І Н Г Т О Н , 31. жовтня. —
о с т а т о ч н о г о за- т р о г о в місті знають яко "Чар- ку, на Личаківське
шавської
Т а з е т я . ПораяноЃ'
армїї кавалерії над границі Л а т в і ї .й Естонії і дві дивізїї квваще.
Вже п е р е д З., г о А і н о ю бі- Захарєвича.
прошення д о участи в межииародній конференції д л я р о з г л я М і ж у б ц ти ми
л е р і ї д о Москви і Петрограду.
ля
каплиці Боімів зібралися найбільше жінок
нення економічних noecWrinix питань, федеральний уряд ИРИі
дітий,
щ
о
Чарлі Марінус се найстар'
В тутешніх польських урядових кругах заявляють, щ о
готовляеться д о с к о р о ї акції, щ о б и не тратити ні хвилі часу, ший в ц ілому стейті, а імовір- непроглядні маси народу. В і ш л а рано д о школи. Підчас
Литовці також покликують новобранців і не пускають ..гонів
як се запрошенне прийде. У р я д с т о ї т ь на с т а н о в и т и , щ о аме- но і в цілих Злучених Держа- каплиці відправлено Панахиду ка'тастрофи' у л и ч я м и переїздив.!
вислужених жовнірів і в т о й с п о с і б значно з б і л ь ш у ю т ь і скрИь
нрм
чўасти
численного
д
у
х
о
ТІпќанських представників т р е б а б и підобрати так, щ о б н не вах листонос.
б. міністер війсковнх справ О- л ю ю т ь свою армію. Чи с е правда, не знати, б о Поляки у Л и т в о веиства під пр`оводом р ) офіцт сінський,
було побоювань, щ о . Злучені Держави с в о є ю участю в конфеякого
а в т о м о б і л ь ців усе бачать страшні річи.
Він обняв с л у ж б у тому
яла, мітрата Б і л е ц ь к о г о . Спі` Іпідкинув в и б у х високо вгору
реішії дадуть втягнутися в р о б о т у Л і г и Народів.
літ.
Він мав т о д і 21 літ. Назва`
П о л я к и кажуть, щ о російська армія готовиться перейти
вав хор під п р о в о д о м Кувчпн- Н о в о побудована
радіостація через Л и т в у д о Нітиеччяпи.
чено йому дистрйкт ч. 9, який
N
ського- П і с л я панахиди перед' ушкоджена підчас експльстзії,
о б і й м а є частину ў л и ц ь : ґренд,
Вони заявляють теж, ш о російська армія займе Л а т в і ю й
каплицею промовив д и щ е к т о р а о б с л у г а тяжко поранена. Всі
В А Ш І Н Г Т О Н , 31. жовтня. — Спеціальний слідчий комітет, Вашингтон, Мантгомері, И о р к ,
Денис К о р о н е ц ь від Г о л о в н о ї жовніри, щ о с т о я л и на в - Р ,
шо розглядав причини р о з б и т т я 9 американських воєнних к о - Сассекс, Гріц і Гадсон- В сьоУправи У . П . Т'. О п і с л я розви` згинули. К і л ь к о х жовнірів, щ о ЕСТОНІЮ.
;
s
він день в день
раблів на п о б е р е ж у п о л у д н е в о ї Каліфорнії дня ,8. вересня, му дистрикті
яувся похоронний похід. На переходили в тій х в и л і nonatfj
Тутешня польська преса досі щ е веде дискусію над заяприйшов д о переконання, щ о катастрофу викликала неосто- розносжгь тричі листи п о дой о г о чолі ішли учениќй й уче- Вислу, наслідком тіотрясення
вою б о л ь ш е в и цьќого комісари війни Л е о н а Т о о ц ь к о г о , котрий
рожиа їзда, т а постановив поставити перед воєнний с у д I I мах вже 45 літниці девяти приватних шкіл У у п а л о д о ріки і т р о х з ни'х втотокѓу кілька дпів п р и л ю д н о загрози в П о л ь щ і війною, якщо поДесятки тисяч разів відвідуофіиирів за иеналежите словненне своїх обовязків.
П- Т . у Л ь в о в і . За д о м о в и н о ю пилося. Зараз п о вибуху на
на схоче стати п е р е г о р о д о ю між Р о с і є ю і Німеччиною.
вав д о м и і міліони листів-І ТІРі ш л а рідня покійного, а даль- місце випадку прибув
Нема сумніву, щ о бо`льшевицький уряд підпомагає комувих т у д и S Носпв. . Але За т о й
шс
представники
освітних. Шептицький, Керпїк і кількох
нісЇИЧНЙЙ рух в Німеччині,тащо вій хотів би дати йому і
C
S кругом ньо'го змінялось
НЮ П О Р К , 31. жовтня. — Л о й д Д ж о р д ж приїхав сюди, час B
культурних,
економічних ін- священиків, які сповідали умишу поміч у випадку революції в Німеччині. Через Ригу' тепер
шоби виголосити щ е дві промови та збиратися д о від'їзду д о і змінилось. К о л и тут, д е офіс
ституцій, політичних організа- раючих і ранених.
Засіданнє переїздить з РОСІЇ щ о р а з т о б і л ь ш е бодмнсвнпьких агентів,
Европи, який має наступити в н а й б л н з ч у с у б о т у .
_
У- Н . Союса і " С в о б о д и " , б у л и
цій і преси. За Ними поступа- сойму, яке Відбулось підчас
котрі кажуть, Щ о їдуть в Німеччину на „відпочииок"..
доми
визначних;
Л о й д Д ж о р д ж д у ж е вдоволений з і своєї тури п о Америці. ме шкальні
ли пластуни і пластунќи та ти- катастрофи, перервано.
Російська й о л ь т е в и н ь к а армія тепер ие е у стані г о т о в о - '
Уряд
Він обїхав р а з о м 0,000 миль д о р о г и , говорив в 22 містах, а джерзитських
громадян,
алеЃ
ісячні маси иароду. Перед бустя д о війни. П р о т я г о м останніх кількох тижнів б у л о кілька
кожда й о г о промова о б е р т а л а с я довкола п о т р е б и співділання з г о д о м вони
попереносились
Ідииком
'Просвіти" о п и н и в с я : Г 5
.
- Р
Р бунтів
серед НЙЕ А проте большевицький уряд готовий еисламежи Злученими Державами та А н г л і є ю .
Жити на'гору міста. тут оста-і
^ ;
.
л ^ . ^. - і Ф 500
польських мати її в Німеччину, я к щ о там повстала б и больнтепипька о е л и с ь г о л о в н о офісові будинки. кону " К р а є в о г о Сбй'за Креди рок- На конвенті соніорів о б - волюція.
Ч
Змінився і'вигляд сеї части містѓраву
вибуху
т о в о г о " промовлвя член ради мірковувано
Тимчасом большевицькі провідники ггриготовляють наЛ И Т Е Л Р А Ќ С , А р к е и з о . ^ И . жовтня. — Л ю д и , які р о з у м і - ста, д е п р о м и н у л о трудяще
Маршалок'
} С о ю з а . jj-p М и х а й л о Волишии, магазину амуніції.
селенне
д
о
війни.
'
ють небезпеку в і д з р о с т у Ку-Клакс-Клена, стверджують на життє Марінуса- І він змінився,
після ч о г о п о х і д , я о в г р н у в на Ратай.і ціла правиця є т о ї думМосковський `дневпик „Правда" помістив недавно статтю
основі .докладних даних, щ о ся тайна організація опанувала бо' постарився, але і д о с і кріпў л и ц ю Домініканських, п е р е й ки. щ о вибух є д і л о м руки по- лідера коятуиістів'Зіновева, в як№ він пише:
всі галузи влади в стейтах Тексасі, Аркензі та О к л а г о м і . Через кий.на снлах, здоровий, все велітичних злочяннців і щ о ексшо
б і л я "Краєвого Союза Р е „Німеччина вже напередодні революції. Робітники там
те вони сподіються з а в з я т о ї б о р о т ь б и в тій справі при виборах селий дотепний, скорий і п о п л ь о з і я стоїть у звязку із прив і з і й н о г о " , р опісля вернувся
вже мають `перевагу. Bonn пѓереконані, щ о ратўноќ д л я них
готованням
в 1924. році.
. _
воротний.
під будинок б . намісництва й
знак.^жалоби n c p t ^ P ^ C O I I M O - ' тільки в р е в о лю ц і ї . Р е в о л ю ц і я може припізнитись, але
По закону він вже торік мав у.тицею
попряНімеччини вже рішена".
ві наради.
Шрні.твеька-ч)пінія
відійди в пенсію, але з о г л я д у мував на кладовище. Т а м
ИІАДИВНЩС- І паї нід-і
.
^ п Ш д т а к тасама газета писала, щ о р е в о л ю ц і я в Німеччині
л Ж — Ѓ п о д і л е н а ; лівиця п р и п и с ў а л и н а л і о г о з д о р о в л є і-авравність правлено —
панахиду. ОстаннімЃ
"
та щ о в о н а б у д е корисна д
ну за замах правиці, а правиця
СКЕіНЕКТЕДі, Н ю И о р к , 3U жовтня. — Р о з г л я д маєтку, влада п о з в о л и л а йому на й о г о
' - ' ^ ^
власне бажаннє
, с л о в о м по.пращав покійного о . твердить, щ о магазини амуні
оставленого К а р л о м Швайнмецом, я к о г о з а г а л ь н о вважали
П А Р И Ж , ' З І . жовтня. — Француськпй преміер Пуанкаре
wl
.:пралат Куяицький. На "живий
ції висадили в повітре комуні
В.днинь
.
найбільшим винаходчиком на п о л и електрики, показує, щ о д о д а т к о в о два р о к и .
відповість гпдавительству Злучених Держав, щ о Франція дуже
сти- Н мурах 'міста Варшави
Йому останній ;
,
, .
Швайимец не л и ш и в в е л и к о г о маєтку. Й о г о майно л е д в о ч и ще остається
радо годиться на нову конфереипію ^ справі німецьких ,;во;
. . p ‚появилася відозва п о л ь с ь к о г о
вистарчить на виплаченне п о л о ж е н и х ним записів в сумі 25,000 р і к с л у ж б и . А ж вислуживши,
енних відшкодовані,", але вона і` надалі б у д е стояти пря тому,
ПолЬЩ
І46 л і т
с л у ж б и , в 67-омуі

.
,
уриду. в якій сказано, щ о : що на основі веріайськоі о м и р о в о г о д о г о в о р у право д о с ь о г о
долярів, полишених тром первнм сестрам п о м е р ш о г о .
П
И Й Ш Л А
П О
А
Ї.ООО.000. ВасильІ
Показується, щ о Швайнмец, б у д у ч и інжннєром Дженерал році життя неструджепий л и - , П ; Л Е Н С Ь К И " Й
має ал і янтська комісія „воєнних відошкодоваиь".
- ' розплати з п внутрішніми воЕлектрик К'о., не кооистзв з т о г о , щ о с е підприємство д а в а л о стонос Марінус скине свій
З уваги на те, каже він, Франція згодиться лиш е на о б г о Д у в а л о 1,000,000, інж. Р. Сенийому 100,000 д о л я р і в в рік, а брав л и ш е н ь свої видатки на жит- рий однострій і перейде . на щин І.С^.ООО, Сидір Кузик 1,- .рогами, які підкопують силу воренне питання, чи Німеччина в теперішню її критичну хвилю
і повагу держави, а яких о- може платити „воєнні відшкодований" аліянтам,,а не взагалі. ,
пенсію я к о цивіль.
тя, досліди та п о д о р о ж ќ .
ООО.ООО, М и к о л а Данилюк 1,станнім вчинком
є замах на Франція, заявляє Пуанкаре, не відступить від с в о г о . Вона х о ОоО.ООО.. д - р В о л о д . Е л е к т о р о магазини амуніції" У р я д заяв- че, щ о б Німеччина сплатила їй на б у д у ч е всі „відшкодований",
вич 1.(ХХ),000, Я р с о ла в Гладій 1
Ляє, ' щ о вибух амуніції с е ' ч е р - які ухвалено у Версаю.
НЮ И О Р К , 3 1 . жовтня. — Н я 11 кораблях ї д е тепер д о
д о л я р . Спілка " Т о п а с " 1,000.говий акт терору з б о к у внуЗлучених Держав п о с л і дн е рата с ь о г о р і ч н о ї квоти іжтґраитів.
ООб, Мпк- Г о л у б е ц ь
1,0(Ю,000,
трішніх ворогів. Відозву підМає тих .мігрантів б у т и р а з о м к о л о 10,000 д у ю . Провчені г р у У відповідь на пропозицію о. Л е в Ваньо 250.000, В о л о д и бими карами за перегони на м о р ю , к о р а б л і їдуть у ж е б е з пе- н а р о д н ь о г о комісаріятў закор- мнр Рудницький 250.000, Евг. писали всі міністри- '
Б Е Р Л І Н , 31. жовтня. — Н а с л і д к о м подій в Саксонії і в Барегонів.
донних справ виміняти 43 nt- Д у д и ќ 250,000, У К . 30,000, М, В К О Ж Д І Й У К Р А Ї Н С Ь К І Й варй соціалістичні міністри в федеральному кабінеті
Семкович.оОлтЧЮ, Г. Панталюк
уступити, але ѓѓ'Є довшій параді з провідниками соці?їл1(,Цмчних
ціонерів в
5О000, Макогонський
50000, Х А Т І П О
Д І Т Р О И Т , .Мишиген, 31. жовтня. — Сенатор Д ж е й м с К у - у р я д дав з г о д у одправи?и д о І В о з н я к 50.000,"Осип А'гід 5 0 , - І Т И С Ь Ч А С О П И С Ь ‚ ‚ С В О Б О - партій рішились поќ.чщо ще остатись в кабінеті, ш о б не вкходитн з кабінету тоді, як нове соціалістичне правительство
зенс, промовляючи тут перед републикамським ќ л ю б о м , заяООО.
' ІД
А".
в Саксонії мѓоже потребувати-ме ї х помочі у федеральному
вив, щ о Ф о р д , виставляючи с в о ю кондидатуру на у р я д я р е зидепта Злучених Держав, мусить осмішитнся так само, я к він Р о с і ї . 2Џ революціонер ів- Міжтим парлямент ари і соціалістичні партії предл ожили
уже о смішив ся зі своїми кораблями мира. .
ультимат федеральному правительѓ)ву Штреземана у справі
подій в. Баварії. Bonn домагаються, аби федеральна влада вт1шалась д о тамошніх п о д і й І вкоротила саИѓовільпу владу дикНЮ П О Р К , 31. жовѓтня. — Г о л о в а Американського Т о в а р и татора фон Каре- та усунуіга ваварського голоттпото иіомандапства О б о р о н и , щ о п о к л а л о собі за ціль ширити пропаганду
та фон Лоссова.
за зоруженнем З л у ч . Держав, виступив п у б л и ч н о проти п р о м о в
;

1

ВИЖИДАЮЧИ

;

11 ОФЩИРІВ ПІД СУД ЗА МОРСЬКУ КАТАСТРОФУ

т а х

MIHLCREPJ

ЛОЙД ДЖОРДЖ ЗЬИРАСТЬСН ДО ВІДЇЗДУ

6ІЛІ-,

v

І

В а В

Е

а

ft

і

м

п

0

3

а

н

і

и

ц

ц

й
ц

п

о х і д
n n v i

Л

3

б

n

а

л

и

ь

ч

д Л Я

Ж ђ

г г в

к а т а с Т

0

Г і

МІЛІОНІВ

ЗРІСТ СИЛИ К У - Ш К Ш Е Н А

:

^ЎЧўЗішШі- Ц%,
ШтЩ'учп,

в

ЛИЧ
К
ІВСЬКОЮ

НАЙБІЛЬШИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ІНЖИНІР СВІТА
НЕ ЛИШИВ М Ш К У
...

і

Д
О
Л
Я

в

б

в

Т
Я
Ж
К
О
,

д

д

п

А

н

с

о

м

з

о

в

и

н

з

л

о

ж

т

6

а

м

и

д

н

і

о

с

в

ц

и

н

Г

л

ь

н

а

в і

а

щ і в і

а

Ш

к

;

В

м

п

о

л

6

3

и

н

о

в

і

й

Д

ПЕРЕДПОХІДНА КВОТА ІМУРАНТІВ

1

t a

У

л

я

Р

Р

ПЕРЕГОВОРИ ПРО ВИМІНУ
БОЛЬШЕВИКІВ.

;

НІМЕЦЬКІ

СТОНШИ

-

ПРОТИ САМОВОЛІ ДИКТАТУРИ
В БАВАРІЇ

ХОТІЛИ

СЕНАТОР В И С М Ш КАНДИДАТУРУ ФОРДА

В И Н И А,,ІЦІР(ДДИЬ

УГОРЩИНІ^

ПРОТИ ПОГЛЯДІВ ЛОЙДА ДЖОРДЖА

СТАВАЙТЕ В РЯДИ

Лойда Джорджа, які, н е й о г о п о г л я д , р о з б у д ж у ю т ь в Німеччині о х о т у не платити воєнного відшкодоканнч та рівночасно
якимось с п о с о б о м м а ю т ь помагати б о л ь ш е в и ц ь к і й агітації.

НАЙБІЛЬШОЇ

Й НАЙСОЛІДНІЙШОЇ
СВОЕРІДБЕЗПАРТІЙНОЇ, АСЕКУРАЦІЙНОЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

І

ОБМАНЬСТВА В ВЮРІ ВЕТЕРАНІВ
В А Ш І Н Г Т О Н , 31. жовтня. — Підчас слідства в справі за- J
ряду федеральним б ю р е м ветеранів ви й ш л о на верха, щ е . фе- !
леральиий уряд заплатив 106,000 д о л я р і в за місце на шпиталь,
за яке продавець недавно заплатив всего 19,000 долярів.
,

У К Р А Ш С Ь К О Ґ О
НЃОВТНИ,,

ЗДВМЕННБ ТЕАТРУ П Е Р Е Д С У Д О М

(ЬД

В А Ш І Н Г Т О Н , 31. жовтня. — Т у т почалася с у д о в а роспра- ва за відшкодований з а смерть ѓостий в театрі Никербокера, 1
що завалився дня 28. січня 1922. року, п о х о р о и ю ю ч и під сво- J
їми румовищами 97 те калічучи тяжко 103 л ю д и й .

Н

ГЧ4

А`

ДАМЃУ

^;;. -

НА ФИЛИАИНИ

!

0

СЛІДСТВІ, ВІДКРИВАЄ ХИТРІСТЬ НУГЛЕВИХ О П Р

які, очевидно, ПЛАТЯТЬ покупець.

^

..^

П А Д О Л И С Т І
ПРНЙМАЄСЯ '

І

С О Ю З А

J

ЦЕ

Н А Р О Д Н И Й

Г
С О Ю З

ОБЕЗПЕЧУЄ

ПОКИНЕ
СВОМУ ЗОМКУ В

Н Е опускайте нагода.

С Т А В А Й Т Е В ГАДИ У . Н . С О Н Ш С Е В Ч А С .

рк Џ іЏЏ ШШЏЛ Ж Тк

...з

:

Л О Н Д О Н , 31. ж о в т н я . — 3 Голлндії повідомляють, щ о
бувший німецький престолонаслідник Фрідріх Вільгельм, к о - .
трнй жив там 5 л і т на вигнанню на острові Віріяґен, небаром
вернеться д о Німеччини.
Він звернувся д о правительства Голяидії, щ о б п о з в о д и л о
й о м у Відтам. виїхати, а д е правительства Німеччини, щ о б явз в о д и л о Йому туди вернутись.
Оба правительства вже доли з г о д у на й о г о поворот до ЏІЖи о г о краю і він небаром
с в о є заслаяне та
до нь
меччиим, д е ж и т и м е у
місцевосте Пден, Я
Mpw-'
вінції Г о л ь ш т а й н .
Він виїде д о Німеччини з а д о з в о л о м президента Еберта
яко приватний горожанмн, але тут побоюються, ше у випадіѓў
монархістмчного перевороту в Німеччині йогв можуть нрегмлосити новим володарем Німеччини.
. . ч;Т

` НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ, КАЛІЦТВА
АБО НЕВИЛІЧИМОЇ СЛАБОСТИ.

опускайте Нагоди.

Я
К
И
М
О
С
Ь

НІМЕЦЬКИЙ ПРЕСТОЛОНДСЛІДНИК ФРИДРИХ Ш Е И Ь М
ХОЧЕ В Е Р Ш И С Ь ДО ШМЕЧЧИКИ Н ( # ,

Г Р У Д Н И

С Т А Р Ш И Х : І Д Ѓ Ѓ Ќ И .

У К Р А Ї Н С Ь К И Й

М А Н І Л Я , Ф и л я п н и и , 31. жовтня. — П р о т и збунтованих
филнпинських гірняків вислане щ е додаткових с т о филипиножих полісменів.
Монтанський сенатор Волш вислав до фнлнпинської легіслятурн телеграму, в котрій заповідає, шо вій внесе в конгресі р е з о л ю ц і ю , щобн перемінити Филииини на т е р и т о р і ю .

НЮ И О Р К , 31, жовтня. — Федеральний комітет, шо сліДить за торгоалею нуѓлем, відкрив, щ о вуглеві купці купують
вуголь па тая аяяні довгі томи, в продають на короткі тонн.
Так як довга топа жив 4,240 фунтів, а коротка всего 2,000 фунтів, через сю одну яИтрІсть купці зараблнють 11 І пів проценту,

Н А Р О Д Н О Г О

Д Р Е З Д Е Н , столиця Саксонії, 31. жовтня. — Саксонський
сотім вибрав новим преміером Саксонії соціяліста д-ра Карла
Фелліша.
По виборі н о в о г о преміера федеральний комішенер д р .
І і айнце впікав д о Верліпа.
но
с п о с о б о м мають помагати большевицькій агітації.

БВЗ В С Т У П Н О Ї О П Л А Т И
?

ПОСИЛАЮТЬ ВІЙСКОВУ

ПОМЙРЕННЄ В СДКСШЙІ'

ЧѓіЩлі

ВИ'ЇДЕ

ІШДІШІЇЬ ГОЩВВИЙ С Т Р Ш '
flABJTOHp л.І WEPII ІрдяидД^ ЙІУ ИКЄМТИЩІ к "Ji JH АЙІШМІІХ днях
3,200 републиканськяж нязиію я в к и я у л о голмдовий страйк І щ

A

A

^

A

T

^I АI ^ Tо а ^J ^J Tп J о ж - у

```У-

І Ѓ ?

"IVOBQDA"

(LIBERTY)! -

С В О В О Д А і П Я Т Н И І І Я , ' 2-го

;

Т

` FOUNDED 1S93
л- .
икгвіпіан newjpiper published dally except Sunday- ind koOdaya,
at 83 Grand Street, Jersey City, N. J.
Owned by the Ukrainian HtUonal A--oci-Uon, Inc.

Ї?Г І-

том, щ о з л у ч и т ь всі нашіцроз-'
б и т і с и л и ' т у т на еміграції" і за;
тре б о д а й на час в и з в о л ь н о ї
б о р о т ь б и , наші, партійні непо
розуміння та о с о б и с т і амбіції.

після ш П Р О т у м и т р о п о ш А Ш т и р о т о .
4

(З львівського ‚ Д і д а ) .

Edited Ьу Еаи-гШ Com-iitte..
ч

Чз256.

П А Д О Л И С Т А , 1023%
Ч
і!

РЕЗОЛЮЦІЇ

ПРИНЯТІ ДРУГИМ ВСЕУКРАЇНСЬКИМ КОНГРЕСОМ У
ФІЛАДЕЛЬФІЇ, ПА., 25. ТА І26. ЖОВТНЯ 4923 РОКУ.

гуманітарному j
Коли митрополит Шептиць: культурному
Ми злучені українські орґаК
И
Й
переступ'ив п о л ь с ь к у г р а - і д о л" і їЛЧ%
' " .цих царииах поклав
в Ню-Йорку кличемо)
ниЦю, вагон в я к о м у приїхав, м и т р о п о л и т веЛиканські з а с лу віза ці'і
обскочила польська
п о л і ц і я . ' г и . А завдяки свому виїмково в с і х . у к о г о б є т ь с я українське
М и т р о п о л и т о в и н е . д о з в о л е н о м у тактови і педагогічному хи серце, приходіть
відсвяткўваД о ' часу вияснення п о л і т и ч вертати д о Л ь в о в а - і вивезено стови все'вмів вѓи з б е р і г т и своє
ШРЕДПЛАТА:
ти велику рочницкх. і вшанувати н о ї плятформи у старій. Батьй о г о д о Познання. П о л ь с ь к а н е з а л е ж н е с т а н о в и щ е , ' н е ангаПоодиноке члсло тра
ківщииі,
Другий
Всеў країнпамять
п
о
л
я
г
л
и
х
героїв.
„ . . S 7Л0 поліція спинила д р у к пастир- ж уюч и с ь у вирі п о л і т и ч н о ї б о рік
ський
Конгрес уважає пана пре. . . . . Г ! з . $ - Л 5 с ь к о г о листа, ґ л о м б і н ь с к і в р о т ь б й Ш е й секрет й о г о вели-1 Покажім
передовсім,
що
пів росу . . .
зидента
Евѓена
Петрущевича
$ г о о розмові з к о р е с п о н д е н т о м „ Г а - : к о ї пситулярности. Н і к о л и н-е
три місяці .
нюйорські Українці там д е роз- д а л ь ш е г о л о в о ю Української
зети Варшавскої" заявив, щ о ‚ й ш о в вія проти стихії нацюВ Джерзж Снгі 1 аасраннцею.
ходиться о рідний к р і й е 'пер Н а ц і о н а л ь н о ї Р а д и так д о в г о ,
рік

, f ОЛО й о г о не в д о в о л я є пастирський ^ а л ь н и х змагань. А спомагаюші і найліпше
зорганізовані. їдоки не б у д е с о т в о р е н о о д н о г о
піа року
v
$JbSSi лист, б о в ньому „ Н е ' м а є навіть чи цю стихію на згаданих цари'
нах, стоячи здалека від п о л і П р и х о д і т ь всі, м о о л д і . і старі . і національного фронту.
три міста!
..#.751ізгадки про П о л ь щ у " .

Entered ai Second Clus Mall Mtiter ft the Post Office ot Jeriey Ctty, И. j .
on March 30, 1.911, 'under the Act of March 8, 1879.
` ` `л tot malUne at'special rite ol postage provided for In Secttoa 1103
of the Act of October 3, 1917. authorixed Jury 31, 1918.
SUBSCRIPTION RATES:
j
Thr... cents a copy
О м умѓ
7.00 На
Hz months
$ 3.75 На
Thr.. months
I 2.00 На
Fortlfn and Jersey City Rates.
Ом.year
. . # ю . о о На
Six adntha ......t
% S.oo На
Tfcrae вюаЦц
1 a.7S На
і

U. Всеукраїнський ‚Конгрес
закликає у с е українське свищ е н с г в о в А м е р и ц і д о спільної
праці М № а ц і о н а л ь н і м полі з
О б є д н а і № м Українських Організацій в Америці. .

()

і U. Всеукраїнський Конгрес в
Протягом
шістьох
тижнів тичио'г` р о б о т и , з д о б у в с о б і ве- п о м о ж і т ь утворити на українАме'риці завзиває усе-україийшли заходи з п о л ь с ь к о г о б о - дикий авторі'тет не тільки на ських, землях д л я наших, воро2..
ське свящеггство в Америці,
щоби змінити первісну у - j Галицькій Ужраїні, а на ц і л о м у
що.б
р а з у місяць п о всіх цергів мертве море, в якім мусить
Н'. Всеукраїнський Конгрес у
мову між Ватиканом` і п о л ь - просторі українських з е м е л ь ,
а оголошення редакція не відповідає. '
квах б ^ л о заряхіжено збірки на
ськйм урядом в справі поворо-1 Дикий акт царського
прави- згинути кождий з них. щ о п р о - ї х в а - ю є на знак н а й б і л ь ш о ї по- ціли Р і д н о ї Ш к о л и у старпі
висилати гроші лише на т. зв. Forelga Money Order.
,

.-'шани
віддати
честь`
памяти
р
о
з
ту М и т р о п о л и т а . '
І тельства в 1914" р. щ е ' б і л ь ш . ти волі нашого народу посту-j
Батьківщині.
стріляних в Золочеві ляцькими
Адреса: "SVQBQDA", 83 GRAND STREET, JERSEY CITY. N. J,
П о л ь с ь к е правительство, як скріпив цю популярність,
пить своєю ногоюзавойовниками українських геінформував краківський „ Ч а с " і
і треба сказати:
„познаи
Хай живе Вільна Україна від роїв, Ілька Скочиляс'а. М и к о л и
з 27 серпня, х о т і л о спонукати ський- їнцндент" г о л о с н и м ѓо
Коваля і Олександра П а в л и ш и
М и т р о п о л и т а д о підписання я - І м о н о м відбився п о найдальших Сяну по Кавказ!
ІІ.^Нйщїкраїнський Конгрес т
когось у п о к о р ю ю ч о г о д л я ньо-Ізакутинах — знову — не т'
Злучені організації в Н ю - на через повстанне з місць.
огляду
на
катастрофальнні:
Н юй орсь к ий Тайме подає в числі зі середи с ь о г о тижня го актўі в. якому осудив б и д о - ' к и Г а л и ц ь к о ї України,
стан н а ш о г о н а р о д н о г о шкільЙорку:
теперішню
с
в
о
ю
діяльність
і
І
Безполѓтичний
характер
ництва-в Америці поручає 06листа представника п о л ь с ь к о г о уряду в Америці, пана ВладиУкраїнська Гр. кат.- парохія,
відкликав
б и „ с в о ї б р у д и " . і яльности митрополита д о б р е ,
еднанню обняти
іиспекторат
слава В р у б л е а с ь к о г о , в якім сей старається опрокииутн_заки
„ Щ о с ь в т і м роді—писав „ Ч а с " , в і д о м и й таким польським п о л і - , Р - , - Андрея. Бр. св- Володи-J ц. Всеукраїнський К о н г р е с над всіми уклаїнськими народ,
ди, які від якогось часу стали появлятися проти П о л ь щ і в аме— якпонижугоча деклярація, я- тикам, як приміром Гл'омбіи- мира. Зоря,
Просвіта, Запо-,витає о ф і ц і я л ь н о гр. В о л о д и - ними ш к о л а м Х в Злучених Дерриканських газетах. Пан Врублевський спеціально протестує ку підписав митр. Т и х о н за ці- ський. І коли вони з а г о в о р и л и ' р о ж с ь к а
Січ
Вільці Козаки, м и р а Ц е л е в и ч а яко представни- жавах. В ціли``. підготовлений
`п
т
-.-ка українських організащй з відповідних учительських шкіл
проти статті Валтера Дюренті, кореспондента сеї газети в Р и з і , nv випущення й о г о з б о л ь ш е - . п р о „антипаньствову д з я л а л ь - .
' носвць" та про „ б й у д и " , так їх'
' " ; Батьківщини.
Обєднанне повинно., заложити
котрий писав, щ о П о л ь щ а трактує другі народи так, як її саму вицької тюрми."
Врешті м и т р о п о л и т вернув нім бажаннєм б у л о пресією в и - ' Р
Л українського
р о д у , У-j
учительський ггідготов.тюючіі,і
трактували Москалі та Прусаки, та щ о через те вона стала
на свій престол на основі пер- користати популярність митро-':ќраінський Нар. Д і м , . Жеребекурс.
т а к о ю с а м о ю небезпекою для мира Европи, якою б у л а колись вісної умови Татикаиу з П о л ь - ' п о л и т а д л я своїх Цілий, прине-'цька Л ю б о в . Вільність в А м е , .
Всеукраїнський
Конгрес
пруська Німеччина.
.ц';іцЄісп..:Сповняючи д р у г у т о ч к у ‚ в о л ю ю ч и й о г о д о відповідних
український Х о р , Ж і н о' уважає
ч а ' ^ ^справу
^ ^ ^ надані
^ І І Ш ^ № '
10.
р„„
т „ ^ „ - л ^ ^
r vо, - У
Р а в у надання
ўкраїн
Д а л і пан Врублевський переходить д о економічного по- умови з Ватикано^, т о б т о скла- крок в. Т о м у для робленияЗга- Громада,
ТрребовельсьКа
П
'ського єпископа
д л я Українців
II.
Всеукраїнський
Конгрес
ложення П о л ь щ і і каже:
даючи
візиту
президентовіѓ строю
змоб.ліЗовано
вшех- J
св. Петра і Павла. У - католиків в Америці с п р а в о ю
поручає иововибраній президії
польську ў л и ц ю , тому прий- " V O P - в - м е т р а
і імвлн.
,
: у х - а - ю є вислати В
„ Е к о н о м і ч н е положенне П о л ь щ і е дуже з л е . Є воно най- П о л ь щ і .
Обєдцанття
занятися
негайно
3 „про
„ ^ . . „пастир„ . . ^ ^ „ , . ші л о д о „ п о з н а н с ь к о г о інциден- Громада.
Тереоовельська
Ѓюс ь^к о
г lо Oєпископа д л я Українцѓі
На
перліў
вістку
ќраѓйська
М
о
л
о
д
і
ж
.
X
o
^
H
i
B
^
O
І
Я
б і л ь ш е ' п е к у ч и м питанием, яке хочуть розвязатн всі п і ш і ї , в
несеннєм. п о м о ч и нашим письс ь к о г о листта, польська ш о в і н і - т у " .
.
ІМалнй, Бр.цсВііЮріяз Д ж е и г й менникам, загибаючим з голоПольщі."
МІЩ
стична` преса затрубіла про', ' М и т р о п о л и т належить
до
д
ОльрИіЯоіГі 2,
ду-на
еміграції.
"
Ствердивши такими словами виводи
свого'противника,
похід д о Каносси". Листа опо-;на`йбільш популярних л ю д и й на , „ „ _ _ - ' і.-.^
і :
;
к
"` Б
`к о т р о г о він взявся збивати, польський дипльомат береться вішено — і в ньому не має ні- Україні. Знишенне й о г о а в т о - ;
ч о г о п о д і б н о г о . 1 тепер після рнтету б у л о би підкошеннєм Хмельницького.
11.
II.
Всеукраїнський
Конгрес
тепер ос л а бл ю ват и вражіннє з л о г о економічного стану П о л ь візити М и т р о п о л и т а у прези- не тільки' грецько-католицької
яко вислів своєї пошани і найII.
Всеукраїнський
Конгрес
щі. Страйки зелізничих урядників пан Врублевський з б у в а є деита П о л ь щ і , один з п о л ь - церќви,,воно крайно шкідливо'
б і л ь ш о г о поважання у х в а л ю є І рішає, щ о вся політична і націбайдужним махнением руки 1 т. д. С л о в о м , положенне П о л ь щ і ських львівських денників з а г о - в і д б и л о с ь би взагалі на укравислати привітні письма: пре- опальна р о б о т а в.Америці мас
зле, а л е не так з л е , як, приміром, положенне Англії. Так д о - ворнв про „ К а н о с с у " . Та решта їаиській справі. Бо значіннє nuCDTL І HPJH ДПТЯ HF ТРА- зидентови Злучених Держав, К.
б у т и зєдинена в ОбєднанЮо.
і і п К у л и д ж о в и ; президентови У к р .
слівно говорить пан Врублевський. А завершує свої виводи польської преси цим разом не грецько-католицької.церкви не UI-ILTIB і н и ц л и і і і i i l
Всякі збірки і підмоги на якімала ^ в і д в а г и
повторізтй цеї ограничається виключно фак-І
Національної Ради, др. Е . Пе- небудь ціли' д л я переводження
польським г о н о р о м : він просто дае п о л ь с ь к е с л о в о чести, щ о
фрази.
.
. том істновання греко-католиків т д т і Ц1ГППІІ HP T P I T K T F І трушевичови та м и т р о п о л и т о - с т и с л о ї контролі і провірюванП о л ь щ і не грозить ніяка иутрішна р е в о л ю ц і я . . .
Навпаки, львівський півофг- у Східній Галичині, б о грецько- І П Ш ПНЮДП. ПС І Г И і и і І .
„ Андрієвіѓ Ш е п т и ц ь к о м у .
ня,
щ о вони` дійсно йдуть на
Чи грозить П о л ь щ і революція, чи не грозить, с ь о г о пан
ціоз ( „ г а з е т а Л ь в о в с к а " ) осте- католицька церква — це чин.
призначену ціль, мусять переВрублевський знати не може. Н і х т о с ь о г о не знає, чи б у д е в рігає перед односторонним ін- ник загально-української ваги, ѓш ПСрОПСЦІТкРЯ R V Н ПП
6
ходити через канцелярію ОбП о л ь щ і р е в о л ю ц і я , . і пан Врублевський с ь о г о знати не може. терпретуванням факту візити Якийиебудь крок, щ о йшов би DH1. U B l u I I l її І ииП О її П. UU"
єднання Українських Організа
і домагається... в р о з р і з з всеукраїнськими зма-і
I II. Всеукраїнський Конгрес з цій в Аѓмериці.
Доказати с ь о г о не може ні пан Врублевський; ні ніхто д р у г и й . митрополита
діяльности г о л о в и гаинями, не 'тільки нищив би i n q i PCQUIP т Г П Р Р ПРИЙМА найбільшим одушевленнем в и .
Д л я браку доказів пан Врублевський відай і с л о в о чести дає, стеження
братів Білорусииів,
Білорусинів, при-1
пригр.-кат. церкви.
І Цей, — з загально-національно-.НимН ОСГПЯи. ICIItr III ппіпн
братів
забуваючи, щ о с л о в о п о л ь с ь к о г о днпльомата має в світі такий
12.
Візита митрополита у прези- го стаиовиша цінний авторитеті
славших привітне' письмо на
деита П о л ь щ і мала чисто фор- Митрополита, а н в основах j
обіг, як чек п о л ь с ь к о г о міністра фінансів.
- II. Всеукраїнський
Конгрес
S S K S b . " ? о о р Т ь б і з " к 1 Г ь у х в а л ю є "уступаючій - Головній
С л о в о м , о б о р о н а пана В р у б л е в с ь к о г о дає доказ веЛико- мальний характер і б у л а тіль- підривав би значіннє грецько-1 ВСЬ ВЕЗ ВСТУПНОЇ о П Д І Т И .
кн виповнениєм друг'ої точки католицько'ѓ церкви. Знають це j
Обєднання Українськи`;
Л--МИ
го п о л ь с ь к о г о патріотизму. Ось є л ю д и , які з л ю б о в и д о с в о г о
`щщуп^.%тіТ^ Л
гЖштХЏмшйтштшшУ
ними ворогами. ВисловомУправі
поумови . батикану з польським
^ Т^^^^ ^^^Щ ШГ
-чувань Конгресу являється ви- Орг'анізацій в А м е р и ц і - з з її ці::раю навіть с в о г о гонору не пожалують. Однак, й о г о о б о р о н а правнтельством в справі повослаинє
осібного
привітного л о р і ч н у щнру, безкористовву і
викликає в усіх читачів Таймса лишень о д н о вражіннє, а саме: роту митрополита. А заява л ь о письма на а д р е с у ' Б і л о р у с ь к о г о незвичайно важку працю вотум
Таборўі ^^ШштШйЩлтЖттЂтт^Ш
видно з П о л ь щ е ю дуже кепсько, коли аж її дипльомат збира- яльности не виходила'ні .на воНаціонального Комітету у Ш і - довіря, та якна'йбільше припастирського Ѓ л о м б і н с ь к о г о Т о м у з такою
ќаго.
еться її о б о р о н я т и , і ні о д н о г о факту не може навести на її л о с поза зміст
зианне, пошану і подяку.
листа. Візиту складав церков- ф о р с о ю
пробували
з р о б и т и Матвій Костишин.
оборону.
иий достойник, а не політик. й
ого
повороту,
митрополит
пресію
на митрополита.
Та якіБ,
п иріші PFIIQ
Т о м у взагалі не можна говори- ШептицькиіД.
бі добре І
видно з д о с т оздає
й н о г о- лпов'сденняі
D аГЙІПІ иЛІо
тугою все уповилось,
Не красше діється також у
тн про якунебудь політичну ва- справу,
щ о на
кождийОдиссеї
його
митрополита
в .цілій
н брязкіт клйдан як дзвонять,
відносини в польській
Східчій Галичині. Злочин вигу ц ь о г о факту.
крок звернена увага С о б о р н о ї ід
за хмари сонечко скрнлось.
„РЕПУБЛИЩ"
Як загально відомо, м и ї р о - України.
являе тут своє найпідлійше іі
іче бачить терпінь і горя,
Краківська польська консервативна газета „ Ч а с " пише та- полит ніколи не брав участи в
М и т р о п о л и т вернувся на Свя——о——
Інайнікчемнійиіе о б л и ч е і воює
. .. неволі народ страждає:
політичному життю. Вся д і я л ь - т о ю р с ь к у Г о р у ,
ке про сучаснучснтуаиінт в П о л ь щ і :
Втомлений оре лани чужії;
Краківська польська газета не ножем а б о к у л е ю , але збро„Швидким темпом прямуємо д о якоїсь катастрофи. Вар- ність митрополита скупч'увала-' личню місію серед української
Кровавим
м землю зливає.
'
Ілюстровани
Курер
Ц
о
д
ц
є
н
е ю т р у с л и в б г о підпалювання,
ся ' в и к л ю ч н о на релігійному, іміграції-в Америці
Оре тай оре,
тість марки за тиждень понизилась два рази. Сьогодня амернни" з 24. вересня' пише:
‚ Г о р я т ь двори і польські госпоЧересло крає,
каиськнй д о л я р коштує у ж е б і л ь ш е міліона мар. п., а прибут"Відносини
безпеки
в
п
о
л
ь
д
а р о в а ; йде з д и м о м добуток
Лрожать чепи
ки урядовців, робітників і селян вже не можуть поспіти за тим
ків пуснуть і гинуть з г о л о д у Ярмо на шнї
ській державі починають в^а-^ жнийа п.раці ц і л о г о року і
В І Д О З В А
шаленим темпом. Урядовці грозять страйками, а преміерб о прийшво полський зайдаСкупий ііевольник гноблений двічі,'сѓѓаннім часі набирати
щ о р а з . майже щ о н о ч і світять над кр.зміністер щ и р о заявляє їм про с в о ю повну безпорадність д о п о - д о всего Українського ГромаЯрмо-клйдапи до долу гнуть
робітник і відібрав
нашому
тривожннійших форм. Я к и й с ь і є м заграви пожеж. Стоячі на
дянства міста Ню-Порку.
могти їм. С к о р о появляться банкноти в 1 міліон, а через кілька
Злидні радіють над його горе`м.
працю.
час здавалось, _ щ о
п о в р е н н а . б о л ь ш е в и ц ь к і м удержанню ваКров невольничу без.{'Ірії ссуть
днів вони стануть уже розмінною монетою, як в Німеччині...
Тішиться І бенкетує ляцькнй
деморалізація
прихитає;
щ о і т а г и безкарно переходять-граА в міністерстві фінансів панує брак віри і депресія.
українські Громадяне!
кат. б о думає щ о поховав д о
викорінено бандитизм і ; з м е н ь я н и ц ю і л у ч а т ь с я із'`влочииним
„ Щ о д о зовнішньої ситуації П о л ь щ і т о її можна порівнати
День П е р ш о г о Падолиста,
г р о б у Українську Державу, щ о Та гпегДрІЬІГожий хнлить до до;
шились проступки, а прнлюд-.і ісцеаіни еітементрм;' непокоз початком 1919 p., а б о з липнем 1921 р. Коли приняти на увагу,
к о г о память б у д е м о о б х о д и т и погребав Український Народ. Як буря" квітку десь серед паті
безпека увійшла на нор-j ять цілі повіти. В пограничних
ш о можливий вибух революції в Німеччині викличе нечувану
в - н е д і л ю 4-го падолиста, б у д е А л е . . . тішся лютий враже, та
мальний шлях. Тимчасом се о- повітах' ралехівськім ,і чортќшактивність советів на нашому східному кордоні в цілях о б е д дл#^ввіх Українців днем вели- Не`дуже
',' як
сказав комана, б о тепер сумна дійсність ськім населеннє живе у вічнім
нання з Німеччиною, т о наше порівнянне жовтня с. р. з липнем
кої ра'досіи і в е л и к о г о горя.
лись Тарасна кождім кроці т о м у запере- страху ізза підпалів, получе-,,
1920 р. не таке вже пересадне.... Отже висновок такий: метода
Днем радости тому, щ о свяБо наш народ по о б о х боках
чує- І л и х о шириться як хабу- них з вибухами. Ч и с л о підпакермування державою при помочі фальшивих векслів, блофівНі!!. брати милі — жвиля зближавсь,
та мрія, яку плекав наш народ Збруча,
ломимо
шибениць,
зє. Передівсім ідуть "східні л і в . у серпні виносить 20 випадПімста за кривќу злидням наспіє.
і поширення нездійснимих надій се найгірша метода як на и і ж цілими столітямй; мрія про розстрілів, катувань і тюрем; І ізйде сонце у сліз країни, `
креси".
Рабуикові
напади, ків. У кінці липня над Збрународньоиу так і на внутрішньому п о л і . "
+
освободжеиняся з під австрій- помимо нужди, г о л о д у і холо- СтепоМ вільненький вітрець повіє.
о р д и і крадіжи там на деннім нем оперуѓвала -"банда", яка,
Тільки польська газета „ Ч а с " . Д о с ь о г о скажемо, щ о т р о сько-польського ярма, дня 1-го ду — не' попав у зневіру.
орядку;
цвите
пачкарство;
Коли хотьла переходила совєтхи правди Полякам не зашкодить, алс`і не п о м о ж е .
падолиста 1918 року сповниБо чим б і л ь ш е і страшнійше
шириться ворожа д л я П о л ь щ і ську границю. У станиставівлась, б о в сей `День проголоси в тисне ворог наш народ, 'тим
агітація. Безкарні ватаги „ o n ' - l
повіті на протязі липня
наш многострадальний) Народ, б і л ь ш е вихворяесь В НІМ відр и ш к і в " волочаться п о краю, а і д о к о н а н о ц і л о г о ряду підпаВільну Українську Державу на порна с и л а Л Правда
і ое щ о
притиснені д о муру, п о д а ю т ь - 1
і замахів на. зелізиичі мося зі з д о б й ч е ю д о " С о В д е п і і , - .
Деякі Українці на еміграції в Европі зачали видвигати з е м л я х Галичини, щ о б и зілля- наш народ перестав вірить в
( Р о с і ї ) через л и х о й недостаб е з кінця кождий день
нову „ о р і є н т а ц і ю " на „радянську Україну", с е б т о на москов- тись з всіми українськими зе- б о р о т ь б у дипльоматії, ,а тим
ський окупаційний уряд на Україні. З т о г о приводу пише львів- млями в єдину, неподільну У - б і л ь ш е перестав вірити в пот о ч н о б е р е ж е н і к о р д б н и . . На приносять жертви
в людях і
країнську Державу.
міч чужих.
ське ‚ Д і л о " так:
д о к а з ' н а в о д и м о жмут срактів.. із?'ліярдові ма`теріяльні втратиСумним б у д е цей день д л я
Зрозумів наш .народ, щ о су
О с ь - у ночі з 17" на 18. вереконець взиває "ІлюстроІ щ е один закид нам . з р о б л е н о : наше критичне становище
українських
земель
д о советів. Ц е становище диктує нам національна совість. О р і - нас тому, . б о віковічний ворог вереном
сня с- р. на з е л і з н о р о ж н і м п е г (
^ У р е р Ц о д з е н н и " польентуватись на к о г о с ь можна тоді, коли той „ х т о с ь " з о б о в я з а в - П о л ь щ а при гтбмочи ўзброє- є л и ш е він сам, і на своїх земрестанку Х м е л и н Б'ЩЯ И в н о г о - С КУ владу д о ' т в о р е н н я наглих
Францією
галєрївських лйх Не п о б о ї т ь с я і нескорнться
ся супроти с в о г о контрагента і е дані, ЩО' своїх з о б о в я з а н ь
лбаида опришків" ограбила о - І У і _ і збільшення війська й
для н е н ь к и
додержить. Орієнтуватись на. к о г о с ь б е з з о б о в я з а н ь з й о г о банд, напала на Українські зем- нікому на ‚світі. З р о з у м і в щ о
собовий поїзд. Д н я 10. в е р е - ! і и ї ї . " М у с и т ь зачатися па
Для Неньки, діти,
боку, отак с о б і , на з д о г а д буряків — . . б у л о би щонайиеньиіе л і , р о з б и л а м о л о д у державу і б р о о т ь б у овизволения
треба
сня в б і л и й день великий і д о - { н о в а н н є с у д у Й меча" — кличе
Для Аенмш `живіть,
л е г к о д у ш н о с т ю . ВІдношенне д о большевиків вирішують укра- наш край знова попав в стра'ш- всети пляново, послідовно, виВ чужі'ї: руки.
бре у з б р о є н н й відділ ''бандиНіколи .не йдіть!
їиські маси ПО таитому б о ц і . Вирішують його в безпереривній {иу-'-н`еволю т о г о , щ о щ е вчера тревало, невтомно і `без б г л я д `
JTle ограбив д о тла м і с т о ч к о
Бо лише Ненька
. Т е л е х а н и на П о л і с с ю . 8- серпня
борот'ьбі за своє право на рідній з е м л і .
' б у в ' росийсько-пруським
ра- но аж д о остаточної п о б іди.
Любити буде
Як показує дотеперішній досвід; сі маси б о р ю т ь с я з кож- бом- невільником.
пробовано виконати замах на
Нелякаєсь він'" смерти, л и ш е
Щиро пригорне
дим зайдою, відкиб він не прийшов, якої масти він не б у в б и .
Т е п е р в краю море с л і з і життя у неволі! І т о м у оргаі ф з љ щ о їхав д о Д у б н а НапаНа свої груди...
Висдід тієї б о р о т ь б и мусить б у т и д л я західно-українських зе- ќрови; там насипаються сотих нізуе б о р о т ь б у иа всіх п о л я х
д и на двори й о с е л і , зокрема
Для Неньки діти,
Для Неньки служіть —
м е л ь о б о в я з у ю ч и м . Т о м у й р а д і є м о кождим у с п і х о м україн- свіжих м о г и л , над
жертвами народнього життя, а в першу j
й рабунки п о д о р о Рідну Україну
ства п о тамтому б о ц і . Р а д і є м о в тій свідомости, щ о кождий визвольних змагань. Т а м даль- чергу притотовляєсь д о о р у ж гах множиться так скоро-і є їх
До смерти любітьф...
`такий у с п і х - - - це вислід непереможної в о л і нації д о самосѓій- ш е нищить ворожа
рука
так б о г а т о , щ о г о д і всіх рееної розпр'ави, щ о б и власними
С М. ДороЩун.
н о г о життя, чергове осягиенне в безпереривному п о х о д і . -Се національні
скарби українсь- {силами відбити втрачену волю.
струвати. Безличність І зухва-j
не знзованне в сторону ч у ж о ї сили, не ;,смена вех", а виключно к о г о Народу, кидає сміх і г л у м
Л і с п ` бандитів переходить у с і
І в хвилі к о л и ще не засохла
численне на власні сили.
на й о г о .слово і й о г о треднцню. кров селян — героїв
межі.
ВІ сарненськім
повіті
розстрі-J
Неначе дике гайвороння л е - ляних в золочівській тюрмі, Умраїнські імігранти у Празі зоргаві- банди", ў л а д ж ую т ь с о б і в бізувааи послідяого літа Український
т я т ь з і заходу, мазури, - вида- приходиться нам
святкувати Педагогічний Інститут ім. Михайла лий день вправн`і муш`три. По-І
.
(1648"."
' " " " ' " ' '``'і
ю т ь нашим
батькам
з е м л ю , память
втраченої
державно- Драгоманова? `Чи Ви зйаете, що колці.". '
). том а. частіша 3 (оправ.) 200
купите пачку турецьких пита ре тоќ явилися славні, кровою лєгензрошену FK 'Потом і кровію. (лѓгйЗ Н е х а й Ця кров н а ш и х re- Гелмар. воя и ялдуть Вам вдоволене д о ю ОКПУЖЄНІ
Замовлення слат. ва адресу:
"геОМТй
тільки 100% чмсто турецькая ткУ- Г,
окружсш
тершти
Жінки і-діти наших рЬбітнй- ро'їв б у д е тим ц і л ю щ і ш цЄмеи-,
" S V O B O D A "
може Вам дата?
Муха а б о Бурко.
a,MLJЗа хожду аміну адреси платиться 1Q центів.

Телефон ‚Свобода": 498 Montgomery. Тил. У. Н Союза: 1838 Montgomery.

КРУТИ-ВЕРТИ.

Б

С В

}

м і с т а

Ш

С

Т

ь в о в я

а

Л

ь

В

0

В

ґя

а

Л

,

Г

а

а

а

м

е

м

е

р

о

го

г

о ж а

1

р

и

ц

і

в

Л

а

ж

а

є

с п

а

1

f^rT-^L

У ^ ^ ^ ^

t

к

а

А

й

Б

р

.

p

с в -

г

Г

с , ч о в и и

Л Ю І

1

ц
1 4

м
, м

4,

1

6

т

а

є

с

в

р

х

Т

1

т

9

щ
ТЩ

П
О
Л
Ь
С
Ь
М
ІП
О
Л
Т
И
ІК
И3

C V M H i f l

ї н

М о І

ПОЛЯКИ ПРО СЕБЕ.

Л

н

ш

ж

а

н

С
П
О
В
Н
И
В
Ш
И ВЄІЯ і

м

Ѓ

1

НІХТО НЕ ЗНАЄ ГОДИНИ СМЕР

ОРІЄНТАЦІЯ УКРАЇНЦІВ НА УКРАЇНСЬКІ СИЛИ.

C b K 1 M

л ш

ТИ АБО НЕЩАСТЯ СВОГО. ОБЕЗ

с т и

г

1

ПЕЧІТЬ СЕБЕ І СВОЮ РОДИНУ j

т

а

;

В У. Н, СОЮЗІ СЕЙЧАС.

Н

а

в а н и

Ь

с

п о л

ПОЛЬСЬК

ЧИ ВИ ЗНДЕТЕ І

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА.
ОРГАНІЗУЙТЕ в ЧЛЕНИ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДН'ОГО СОЮЗА.

г

J

1

,

Х

к

д

в

Ч.

fy-

256.-

Т

в
и
б
у
д
у
ѓ
й
с
я МТТШТ
У
Ш
Н
Т
Е
іі
H
B
iH
H
H

r-П
А
ЗГ
А
Л
Ь
Н
І, Б
ЗО
Р
И
В
Н
Е
Д
Л
І
Ю
4.
П
А
Д
О
Л
И
С
Т
А
в га
л
и
ц
еср
к
о
вн
й
іа

3
0
3
Н
м
Ь
іпво
п
А
Н

аь J
б
іу
д
еуе'ка
д
б
н
е
сіои
п
р
о
м
ов
л
я
р

сп
т
іо
„олож
гн
р
а
н
їе
ь
к
їк
п
с
р
а
в
и
Т
м
о
у
О
д
б
ен
а
н
н
я
и
з
в
а
є
В
а
с
р
н
й
р
о
інм
о
н
о
н
з
а
ч
н
е
и
й
ч
а
)
с
.
д
б
у
д
е
с
п
р
а
в
о
д
з
н
н
е
п
о
ч
а
т
к
у сего рку,як
в
чіу
бу
део
об
говоренаРочест
п
сер
р
а
в
а ДЄСЯТКИ"Т`ИСЯЧВІ
Ук
р
.
На
ц
.
Х
р
у
в
.
ВН
Е
Д
Л
ІЮ
, 4. П
А
Д
О
Л
И
С
Т
А
С
В
Я
Т
О Г1-О П
А
Д
О
Л
И
С
Т
А

СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 2-го ПАДОЛИСТА, 1923,
І
. . І і . Л . нџі m
ip і Пі м

X^fo

R O C H E S T B R , N.

Заходом Комітету Оовішання

суботу

ФИЛАДЕЛФ1Я,

п о п о л у д н і при-1

їхав д о
міер

ДОПИСІ
делфії,

малий{-

Велшмен, Давид Л о й д Д о р д ж

з женою і Донькою.

що

Ц і л е мі-

По

НЮИОІ-ЧАНЕІ

е

приняття

Памятайте, що

а теж

ПОЗІРІ

них святах

мериканською

дістати два б і л е т и
пдятформу

до

вступу

Народа, ЦІ

но'Д-р

тентом

е

6

я

т

о

секретарем

Павла

а скарбником
Евѓена

і дірі-

Якубовича- Т о ѓ )

вариство має на меті
спів та

музику

IBFO
Ro
D
E
N
SoI.nc.
a
m
t
f
d
u
c
s
t
C
T
ep
lhone B
E
R
G
E
N 1127

плекати

й отворити у

Ф и л а д е л ф і ї , музичну

Покищо

школу.

приготовляється

Кру-

жок д о ' ц і л о г о р я д у концертів,'
в першу чергу

д о концерту в

честь композитора

Ніжанков-

ського.

С
В
М
О
Ї М
С
І-

ї

М

ОБРАЗ. ЦЛІЙІ саТ. І Л
Є
Г
С
К
Т
ІЬ І В
Є
С
Є
Л
С
ІТ
Ь
.
св
п
а
іць
к
о
г
о
т
в
а

Б
а
н
д
у
р
и
с
т
'
ур
н
аїськоїб
а
н
д
и
пЕ

М
И,Х4.А
ЗП
У
ЗА
Л
Я
А
В

и
тан
н
є
ВН
Д
ІЮ
Д
О
Л
И
С
Т
А
Г
А
В
З
І
В
Е
Л
И
Ч
А
В
И
ЙК
О
Н
Ц
Е
Р
Т
ДНІВ"
с
тіз^їх
"' Е
....кіс..!,п-на'

На отсім

місци

проситься

тих дівчат та хлопцТв, женщин

нових
,:

мущин з а г а л о м , щ о мають г о - )
лос
до

д о співу, щ о б и г о л о с и л и с я
діртгента

Кружка-.

на

членів І

Пожаданим

щ о б и ті, щ о знаю`ть
смичкових

(

оуДОбн,

інсгрурентах.,

зорґанізовання

?
a
p
j-

грати на

л и л и троха часу та-,праці

в

ч

секре-

паі)іну Славцю Кінаш,

Дубасд.

на

вича)
Молодечий Хор
вечером. Перед деЧ о л о в і к а ц е г о можна пізнати мови б у л о великеОчевидно
..('еѓ Sohn Dc Hiide" (Keli Bela)
серед тисячів л ю д е й
ікі`ипкове сольо.п-на
Ю. Вемківна
мамо намисто",
сопр.
я вже б у в На
кожний здавав с о б і
справу з
Пісні Весільні" (Бинконського)
n'-ні Е. Корнатова
о
—!
,
Ўбранне на ньому п л ю ш о в е т о г о , щ о це говорив Л о й д
Український
Хор .
літо боже"
(ВорОбке
жар- ( к о р д е р о й ) , б р у н а т н о ї ' к р а с к и . Джордж- Ц я сама промова з
ЧАСТЬ II.
'же вигтовенз. Щ е
пів години
Близь- Г о л о с й о г о приємний,
з р о з у - уст
Хорілець" (Воробкеі
к о г о д р у г о г о такого врачасу. отяое,.що р о б и т и ? Т р е б а
.... ..З Мол'одечи'й Хор ко три тисячі народа цід у п р а - ' М І Л И Й У так. щ о я ні од'ного не жіння не з р о б и л а б и . Г о в о р и в
р о з р у х а т и л ю д е й , розвеселити
МИНУЛИХ
КІpax),
в о ю о д н о г о співака на п л я т - п р о п у с т и в слова- Г о л о с у ссвоо р о к мінут. Після грімких олюд
зикою,
сопранове' соль"""
феойр мспівом,
і , з а ч а л ом успівати
веселу .го
ніколи н е ' П І і Н о с и в ^ і Я о в о ликі'в о честь й о г о , й о г о жени
почалисясмай.т,,
співи. смайл". р и спокійно" і п о в о Л и . ' - Л і в у
іНугаківна тамипісню І"Смайл,
д о н ь к и , мдтінґ скінчивсямиться д е н ь . . . . . . JМгр. " і - П о т і м співали дуети, квартети руку держав майже весь час в
Л о й д Д ж о р д ж виїхв з ВійніЧАСТЬ III.
. _
"
.1
'
д

Катрусю

Р о с о л о в и ч , фінансовою
тарКою

з близька

..Мину...ГУ А

О

вибра-

Демидчука, заступ-

рекордовим

бачити і почути цего в е л и к о г о

Д

С

ницею г о л о в и панну

I In церковних і світських церемоніях! чоловіка. .3
ЧАСТЬвідбудеться
І.
. ра'на і пополуднн
Зазначено
було, що
Лойд
Це.нДомі
К юдині вечером грон.
в Укр.В.Нар.
Копка).
Укр. Хор, Д ж о р д ж п р и б у д е ' д осалі о пів
До України`; (АІ Копка).Укр.

С
В
Я
Т
О
Ч
И
Й
К
О
Н
Ц
Р
Т
п
.'н
..Н


б
Л
с
Т
и
е
Я
ваТ
О
іЕ
Ю

товари

ство-, Г о л о в о ю - Кружка

Індустріяльноі

салі, і мав ` н а г о д у

і

а

п у б л и к о ю , пе-

музично-співацьке

найбільшого

Вели-1

Якубовнч

перед з а г а л ь н о а-

ретворився в н е д і л ю 28 жовтня

у цілому

к а в о г о побачити
Вечером
промовляв
Лойд
so
Екзекутиви обсдшигия.
'стейтомена не т і л ь к и - в
Джордж, в Олимпіку, а опісля
І холом всіх нюйорських організацій кій .Британії,
в індустрільній салі.
відбудеться
ЯкОсь д и в н и й щастєм я вспів

д о теп'ер к о л о

Евѓена

брав участь в кількох' црилюд-

ЛИ

ПОЗІРІ

гуртувався

дірдгента

витаЛо й о г о звеликим одушевленнем. На Vвулицях
стоя-І
"ул.ицил
сѓоя І

Початок точно о 4. годині Пополуднн.
Комітет
прийдіть
гн на сі збори,
і дія.іьности від

HA.

Співацький Кружок у Ф н л а -

б у в ш и й пре-

В е л и к о ї Британії,

ідля

дуетів, кварте-

х

правою
руживий
І октети і банда грала. Справді кишені сурдута,
тасом
пестикулював, а
т обох хорів, п. т. Онуфріїќ, 'заімпровізований к о н ц е р т На І кою
найчастіше о т в о р е н о ю д о л о н е івська Народна Орхсстра.
ю бцвся в ліві г р у д и . На ру; ^_" ! НІДЄ НЄ СЛІДО ДуШНОЇ. ПрИГНІ
ках не мав жадних перстенів.
S H A M O K I N , РА.
‚ т а ю ч о ї . а т м о ф е р и ожадання.
Заходом
Д г с я т ь мінут перед ч а с о в о ю
й о г о жінка і донька
нічим
і місцевої
годиною, п о ч у л и ми нараз кри не відріжнАлися Б
Д
І
з а г а л у жініш ласкавій участи славного
'ки із переду салі.
Ми знали ю
ік
на салі.
співака баритона
і щ о це Л о й д Д ж о р д ж . На npvГоворив про велику війну і
й о г о і й о г о родинипро
всі участь Канади в ній. Славідбудеся в Шамокіл, Па.
'піднеслися з місць- Жені і дон- вив
віниіпежський
баталіон,
ііі Л о й д а Д ж о р д ж вручено гар- котрий `відзначився
на п о л і
в ОПЕРА
..STRAND"ні китиці квіті`в,
битви- К о л и
говорив, шо Ано годині 8-ій вечер
j П і с л я певних ф о р м а л ь н о с т и й
ія б о р о л а с я за с в о б о д у наро5

ВСТУП З В И Ч А Й Н И Й .

піднісся з місця Л о й д Д ж о р д ж дів світа, на салі б у л и
виголосити
свою п р о м о - оплески, одначе к о л и

щоб

ву.

великі
сказав,

анг.'іьо-саксонський

Сидячи три ряди крісел п о Програма концерту ріжнородна і дуАС багата, тому на сей концерт запрл- за ним. я мав
добру
нагоду
шаемо всіх дооколичкнх Вп. Роднмприглянутися
йому.
ЛойД
сів щиро і сердечно, а за повне вдоД ж о р д ж є н и з ь к о г о р о с т у , се49-50,53-57
КОМІТЕТ.
редно ќріпко збудований. Надмірного тіла

подібно

спровокований,

світ
готов

ще раз станути д о б о ю за волю

л ю д е й , оплески на салі будуЖе рідкі.

Говорив

спільні інтереси

Канади

про
і Ве

нема. л и к о ї Британії і гарними с л о осаджена вами змалював велику будуч-

на ньому

N E W A R K , N.
J.
Г о л о в а й о г о велика
Заходом Українського Ќлюбу А м е р и - '
короткій
На
г о л о в і ність Канади. Сказав, щ о жиканських Горожан в Нюарку
Ід о в г е сиве в о л о с е д о гори з а - ' т е л і
Канади
не здають
собі
- відбудеться чесане, о б т я т е рівно з кінцями'справи з т 8 г о , яка велика буV

на

г

ух-

Ніс з а л о м л е н и й , ч о л о н а д ' д у ч н і с т ь їх чекає-

очима

с и л ь н о зморщене,

ви б і л і , такіж самі і вуса.
малюється

щирий

бро-j

Свою промову перетикав ве-

В о - ' с е л и м ц зворотами, так. щ о всі

усміх.'сміялися.

Вражінне

й о г о про-

з

тао-

П р о б и відбуваються у вівт о р о к та четвер під ч.

817 Н .

П
Ч
О
Л
АіГ
У
С
К
А
М
ти
інги вд
ідл
ів
іу
н
с.о
.юза{
Френдлин

С т , а нових хори-

стів та музикантів приймає дірігент к о ж д о г о дня тамсамо-

П а в л о Д у б а с , секретар.
„Народніх байок" Ц` Гяатюка).
ОЛного разу, паслися гуси на толоці над подою. Одна гуска наткнулася
на пчолу, що нила з цвіту мід. тай
хотіта живцем задзьобати П, роздавидзюбом. Коли нчо`ла побачіьта се,
стала проситися: Ей кумќо, дайт'е меДЖЕРЗИ СИТЇТн." ДЖ. Тов. Укр.
' жити, я стану вам колись у пригоді.
Клюб Поступовий, від. 70, повідомляє
Подумала щось гуска: Ну, добре, всіх своїх членів, шо місячний МІТИНГ
ішла на бік тай скубає траву. Ди- відбудеться в суботу, 3. падолисті
виться — біжить лис. Ов, не добре! годині 7 вечером в гади Народного
ще лік: і не дійшов добре, як Дому під ч. 72 Морріс ул. На-дім мітингу почуєте справозданне делегата
пчола метнулася до нього сіла Ш
з нарад, які відбулися на Всеукі
мий ніс та ѓк ужалить! Лис ќтѓнувся ськім Конгресі Обеднання в'ФнлЯ
Фіѓ.
Па на днях 25. і 26. жовтня с. р.
опарений, скочив у луги і`^лнх
Кождий член повинен прибути на опчола вратувала гусці Жнтте
....
факт, що декотрі значеннй час і припровадити зі собою
Ўќраніш добре зарабляють та мають своїх знакомих, котрі єще
—' V. Н. Сою`за, щоби їх вписати а
іх в життю, а другі не знають
и У. Н. Союза, понеже тепер є доЛюде знаючі англійську мову
бра нагода, бо У. Н. Союз принимае
ють ліпший успіх як ті, що не знають без
вступного аж по конець місяця
його. В Америці все залежить від грудня с. p. — С. Гладкий, предс;
знання англійського язика. Після на- А. Онисик, секр.
-ої
легюої системи Ви навчитесь йоНЕСКОГОНІНҐ ПА. Бр. св
і протягом 3 місяців почтою. Пробна їла,
від. 231, повідомляє, що
лекція і тіодрібНости висилаємо за 10j чайний мітинг відбудеться о 1
цнт. гріія'ми або марками, можна і ка- ооднім Домі ріг Сентер і Рейлро'і
надіАськз. Адресуйте:
29-33 Проситься всіх членів прибути `
Firit American Prep.r.tory School,
тнти місячний довг. Таксамо б
Dept. 46. 210 W. I47U, Streel.
New
York. N. Y.

чим П
О
Я
С
Н
И
Т
И
?

Р
Г
А
Н
А
З
Ц
ІЙ
ІН
Е4. П
В
Ч
ІД
Е
ВО
Н
Е
Л
Д
ІЮ
,
А
О
Л
И
Т
А
Ро
тн
біий
чі Г
а
л
,іС
1 ЩЩ#
1МІ
С
Н
О
ІЕ
ЗДІЯМАНТИ
ЧОРНІ
Ч
А
Н
О
В
И
Н
'^
о
м
а,А
Д
убасН
,.Х
ljк
B
^
^^^^^^J
jl
ЗаИ
х.Е
тоУ
в.В
мВ.і.А
о. О
Н
и
ж
а
к
о
в
ь
ск
о
г^^^
—и
у
с
т
р
о
ю
е
с
ь
—йНІ.
п
р
е
ш
й
в
е
л
и
к
и
М
А
С
Ќ
О
В
И
Й
баль
з
н
а
д
о
г
р
о
д
а
м
и
В
Н
Е
Д
Л
І
Ю
,
на галигоди
п
ар
аф
ял
іь
й
н
іечером
прн.ўлиці
н
і
в
б
аВіл
ь
а
п
зо
р
о
ш
у
ь
с
еБ
ут
-н'о
У
к
н
р
о
а
к
ї
з
о
ф
а
л
..і
П
р
и
т
х
ь
о
д
в
с
і
і
н
а
к
о
м
и
х
п
р
і
и
н
а
г
о
р
д
у
д
с
т
і
а
н
е
е
Ш
к
о
л
а
,
1
.
0
2
р
у
ч
и
т
ь
66 гади
З
р
я
дК
К
р
у
ж
к
а
.

н
л
т
о
ін
П
Ш
Е
РИ
Й Б
А
Л
Ь
чах

на концертах
клясичних

полудні.

5

музикально-вокальний

Міннеполіс в неділю ціли виступу
продукціями

теѓў д о
по

тів та инших смичкових груп в

-

в Українській

57-59 Be.con St., New-rk, N. J .
Початок о годині 3. пополудци.
Реферувати будуть американські бесідникн Joseph Harrison, Harry
, O'Oonnel і'д . в. КяУЏЬЬ
Вступ вільний, всім мушинам і жінкач. котрих інтересує справа амернканськдго горожйнетва. ОсоблиИб взнваем- на се віче всіх американських
горожан і тих. котрі мають перші паасіОі. Дискусії виключені. Запити доuiw.ieni лиш в справах американською юрожанства.
55-56
М. Шустакевич, пр.;
В.
І околиця.
касіер.

ЗЕ

хотів сказати: „ Н е бійтеся иі„ П о г а ш е н о п о ж е ж у ? " запиний д о с л і д , " промовив Іван ц і Л - . л и х л ю д е й і осушив сльадц сич о г о ! Я тримаю с в о ю ногу на тав Ш п і ц г а з е .
-.,-,
^„„‚^
OfOM байдуже, „ і я м о ж у з р о б и - і р і т і вдів, хибаж тоЙ'іГе м о ж е
г о л о в і Левіяфана."
‚ Ц і л к о м певно!
, і,
ти вам потпііаюче повідомлен- поч_ўв ати себе як б о г ? "
Підземна
боротьба
треває
„А та колюмиа пари т а м ? "
ня, щ о Я з н а й ш о в в опаді 0,75
В тім
е щось,
малюсеньвже -при години.
„ Б у д е стояти д о півночи на
з л у ч е н о ш в у г і л ь н о г о квасу."
мешканець ц ь о г о м а к о в о г о
П р и г о л о м ш е н і хиЧаються л ю - однаковій височині, а п о т і м . л о ЇДан Ціу'щгазе запитав з д и в о - зернятка, з е м л і , " уявляє с о б і ,
д е на розколиханій з е м л і і кля- вільно розійдеться. ІДІТІу,'ВвЧЄг
іано: „ А л е яка нам користь з що
ціле небо, сонця, б о ж и й
нуть майстра.
ряти. Я маю д о м а пильну р о б о 0,75 з л у ч е н о г о в у г і л ь н о г о ква- шлях, туманні плям'и — всі в о „Чи
ти Бог, щ о р о б и ш нам ту."
су в о п а д і ? "
' ни крутяться навколо й о г о зниІва н не зважає на їх страх,
Хто
мав тепер о х о т у вечеря- " „ Щ о ми завтра з м о ж е м о відюче
маленької зірки.
jt
РОМАН В пяти ТОМАХ
IJJ з е м л е т р у с ? "
ти! Всім же ще д а в и л о в г о р л і ,
БОФАЛО
К о л и иньші зірќви
мають
Він
д а є знов знак машиністу: і ніхто не міг б и проковтнути крити обидва входи д о копаль}и-^
МАВРА РЮКАЯ.
_Л7
секр.,
ні і п о першій вентилації йти мешканців, а я гадаю, що вони
„З
цілою силою!"
ж а д н о г о кавалку.
до
с
е
р
е
д
и
н
н
і
працювати."
іПерекаад s мадярського)
їх
мають,
і коли мешканці їх
М а ш и н а кидається з. ‚ ц і л о ю
Колюмна пари піднималась
в о л о д і ю т ь інструментами, щ о б
б о ж е с ь к о ю с и л о ю л ю д с ь к о ї мо- все ще з шахти, і тепер розтяг„Алилуя! Алилуя!"
бути в стані оглянути б л и щ е
гу-.гіности на ворота пекла.
лася навколо велика Хмара, яка
зірку, яку ми. називаємо с в о є ю
.Підземні
удари
с л і д у ю т ь притягала д о с е б е випари а т
землею, а я гадаю, щ о е о н и воБула, потрібна обачність і о Він
спокійно поглядав на ва- шізидко один по д р у г і м і зміц- м о с ф е р и ; з неї лився д о щ і мил оді ють такими інструментами:
Лпотеоза.
бережність. А ж б і л я п о л у д н я г а д л о , термометер машини, по- няпоться, г л и б о к и й шум зро- готіла блискавка. А л е не звавони мусять дивуватися, 'ломірернувся він д о г о л о в и , ш т о л ь - мітиі варіації в стані барометра, с т а є д о о г л у ш у ю ч о г о гуркОту. жаючи на це ніхто не ховався
Н а г о р о д о ю за б о р о т ь б у бу- чаючи зміни нашої землі. .
‚ ‚ М и п р о п а л и Ѓ ' г о л о с я т ь в д б - під дах; шляхотні з а г о р н у л и с я
на о з о н о м е т е р . і електрометер і
ли:
маєток, славап загальна поВід
т о г о часу, як остання
д о своєї діамятної ІЃІНІ жінки і ч о л о в і к и . , " . . в гумові плащі, селяне в свитки,
По
ударах полудневого, д з в о - записував
вага.
формація стерла зелені ВИСПИ
Тут
повітря пронизує о г л у - яке п о ч а л о зникати аж о десяиу
він дав знак пустити в рух книжки.
Загальна вдячність о б о ж у в а з б л а к і т н о г о дна моря, і з окевсі приглядалися д о явища,
велику помпу.
'По
одній годині він дав ма- п г у ю ч е шипіння, нібито вулькаи
цю л ю д и н у .
ану виринули пестрі частини
рє птом випустив пару. Ц е б у в тій годині в е ч е р о м ; колюмна ла
Від
ц ь о г о менту він Сам л и - шиністу знак.
гуіім органових т р у б . - А чи не б у л а ж вона слушна? світа, як б о г а т о повстало нових
пари понизилась, шипіння ошинся при машині і п і й ш о в
„Сильнійше!"
І 3 шахти А к ц і й н о ї копальні с л а б л о , лишй'час від часу й о г о
Хто
у р а т у в а в безмежний витворів,-які `завдячують своїм
геть не ранійше, яіж б у л а скінА т о д і почалась там внизу
вечлітає з страшною швидкістю переривало г о л о с н е гудіння, т а скарб, який належить тисячам, Істнованиям л ю д и н і .
на ціла р о б о т а .
б о р о т ь б а цикльопів.
Fillmore і Oneida.
б і л а крлюмна пари і стрінув- інколи блискавка пронизувала країні, п р о м и с л у , цілій л ю д Ђлакітнуваті
плями
болот.
На пошану.членів комісії тре
В глибинах з е м л і покотився
Початок ч)
7.
Ўпарової к о л ю м н и ; Е ськости, х т о переміг руйнуюче зникають з поверхні з е м л і і ї х
ба сказати, щ о вони л и ш и л и с ь г л у х и й гуркіт п о д і б н и й д о гро- u іись з зимними верствами по- корон
На сей
перший
в ітря` згортається високо на яс- круглій б і л і й хмарі б л и м а л о ці- л и х о , ‚яке з а г р о ж у в а л о цілій о - місце займають` ниви з з о л о т и ох Українців і
{до
кінця при Івані і не п р о м о му,
від часу д о часу й о г о пен
іи
небі
в
к
р
у
г
л
у
хмару,
з
якої
УВАГА!
РОЧЕСТЕРЦП
УВАГАІІ в и л и ж а д н о г о слова, б о окрім ребивав підземний удар.
лий
час але б е з г р о м у і шибаю- к о л и щ
околиці
новою
ц л ю т о н і ч н о ю ми колосами.
р а п т о м починає сіятись д о щ . чих промінів. Т о д і паровий ве- ф о р м а ц і є ю ; х т о віддав-назад{ Ці б о л о т а висушила людина.
ведіть,
може
ь о г о н і х т о не смів тут підниУкраїнська
Joiner нStree
Т е п е р затремтіли всі б у д о в и
вдоволеине
З і і х о д я н е сонце випаровує д о л е т е н ь з а п а в . р а з ц і л к о м назад j втрачений х л і б тисячам збідні
мати с в о г о т о л о с а .
на поверхні з е м л і , верхи т о п о л ь
— устрвюеѓць`ого веселку.
' печеру, з якої він піднявся,,
К о л и ' б ў в Даний знак, під зем- ' хрест на вежі хитались і своїм
' А ' ' п о щ і м підземні у д а р и за- висував л и ш е щ е декілька разів
лею`
п о ч а л о п о т р о х у шуміти, трем'тінням в и я в л я л и страх ці-, І
в італійській
412
Евню д а л е к о вода неслась лої
{ т и х а ю т ь , л и ш е пронизливе `ши- с в о ю б і л у кучеряву г о л о в у , але
долини.
н і б и десь
к р і з ь відкриті л о т о к и .
Під
з е м д е ю скаженіло, ґ у р - піняя піднинаючись д о неба він не загрожував вже кричу чи
Машина працювала с п о ч а т к у к о т і л о , р е в і л о війско вигнаних -розлягається д а л е к о н а в к о л о . . Ґ р у н т перестав тремтіти, л і д Іван оглянувшись г о в о р и т ь : земний ш у м у щ у х . З д а л е к о ї
в г о р у велетнів, щ о хитади земз, п о л о в и н о ю с и л и .
П а в л е з б е р и цеї д о щ е в о ї . в о - церкви донісся х о р о в и й спів:
своїми плечима і г о л о в а м и ;
По
півгодини д о ш у м у почав лю
я м у ш у знати, щ о вона мі- „ А л и л у я ! А л и л у я ! " Н а р і д з хов Ф і л я д е л ь ф і ї , Па., відбудесь
д о м і ш у в а т и с я г л и б о к и й клекіт, там внизу` з д а в а л о с ь змагався ди;
ру ѓвами і ліхтарями посувався
п о д і б н и й д о тремтіння в пові- рев замкненого в печері орка- с а ` и т ь в с о б і . "
П о т і м він дав машиністу знак нічною процесією.
т р ю п о останніх ударах д з в о н у ; на з виттям велитня шарпаючосвій л а н ц ю г та стогнанням с л и н и т и машигіу. Н а ч о л і
Пани, які нарешті вернулись!
але
це не б у в затихаючий гур- го
б о л ю Левіяфана.
не б у л о ж а д н о ї краплі п о т у п о . ) гостинниці, стрінули вже'
кіт, вибрації все%
зростали.
ПомаМ
таѓм Івана, ікий сидів самий при
. М о в ч к и дивились закамянілі ц і й напруженій р о б о т і .
Земля була в горячці.
Він
н а л и в з і б р а н о ї д о ш е в о ї вечері.
Грунт тремтів п і д ногами л ю - л ю д е ' на Івана; ї х непорушний
Початок о годині 8-мій вечер,
Він
міѓ тепер їсти.
д е й і вони тремтіли разом " п о г л я д питав й о г о : ,ДЦ6 т и ро- в о д и д о ірляшки і п о к л а в , ї ї д о
Й о м у впало тепер на думку,
бйці? Ч и т и , цькуєш на нас б о - кишені.
,
ним.. Г о р я ч ќ а : переходила- :
він людина, і він їв м я с о зі
гів.аекла?"
кожде л ю д с ь к е т і л о .
„Ну,
м о і панове,,тепер ви-чо що
"SVOBODA"
ІМ
УКР.
ГАЛИ ПІД 4. 848 Н. ФРЕНЮ1ІН СТР.
картоплею.
жете
йти
і%ечеряти.
Р
о
б
о
т
а
^кін.
А
він
с
п
о
г
л
я
д
а
в
на
них
з
веЛ и ш е о д и н не т р е м т і в ; май'чд'"
.4-'
линезним
н і б и т о Ічена."
він
соли,
I ftp.- Січоеа Старшќќа.
'ft в х # скінчив так-нќ г е м і ч .
83 Grand 9L,
ЗшшжгЄЬгг№. ЧЎгер,
,

і

К
Л
О
И
'

;

4. ПАДОЛИСТА

Д

л
ь
ш
е буде;.)

;

В СУБОТУ, 3. ПАДОЛИСТА

ЗАХОДОМ ПЕРШОГО ОКРУГА

СІЧОВОЇ ОРҐАЛІЗАІШ

ШКІЛЬНИЙ

ВЕСЕЛА БАНДУРА

Й
О
Г
О

В ПАМЯТЬ пятьлітного `ЮВИЛЕЮ ОГОЛОШЕННЯ
НЕЗАВИСИМОСТИ З. У. Н. Р.

ВЕЛИЧАВИЙ КОНЦЕРТ

и
яку
сд
л
д
ісіо
д
в
снщ
ія
т
к
у
в
л
т
исв
тіакр
д
о
р
ог
ун
намїок
р
іІікб
д
м
ір
і
о
р
й
г
і
д
л
я
к
а
с
т
і
ѓ
,
а
п
з
р
ш
м
у
є
о
а
к
о
ж
в
х
и
р
и
х
У
к
н
в
ц
ї
і
У
'
і
к
р
н
а

бск
от
в
о
ь
з
м
т
ь
в
й
і
у
ч
а
с
т
ь
х
о
р
м
і
.
Л
с
е
н
и
і
.
С
ипові к
л
ед
я
м
Ь
ц
П
В ПЯТНИЦЮ, ДНЯ 1
6
Г
0 ПАДОЛИСТА 1923

С
П
О
К
О
Є
М
,

я№Љќк`ЉЉ^

і

ІР.

4JTIBEHC.WT

Ш

-НМ

иџащтщ

Т

ія віуі.теми ваш
ои_нИЙ ивіеиіониП шд
Пашіть во` него аиеск. І

^ Л Л Й Й І І Л

Н 0 9 Е Я Д І ІРИН

ЗГАДП

ЯРІБНІ

( И Ш Ш Ш І

9

ЏўОШНйг^`^

ПОШУКУЮ свого мужа Петра, Видюового Й голо- шнваного. -Ви№ `шість років його не
1

8

а б

ва Украївського П.-.ааГогічнйгс'
fсам'буде
^ f f ; ,ласка
^ y ^
^ j
" ^до: о56-7
зголоси-ясь
-ріютва, член Вндавішчої Спілки ьЩг
MRS.
KULYNSKA,
СТАРОКРАЄВІ С П Р А В И В С І Л Я К О Г О РОД
А,
ле",
ўпокрійся дня 12. лювпя н 42 рі ЗЗв-Е. 96th St..
New York, N. Y.
(Продовжснне).
-вмни,
КУПНО і ПРОДАЖ домш в ФІДАДЕЛФИ І ОКОЛИЦІ;
життялПохорои
відбувся
в
неділю
дняж і еро;
——
flo)
К О Н Т Р А К Т И К Р А Є В І І А М Е Р И К А Н С Ь К І
.
ЛА, жовтня в каплиці Воїмів :ш ЛичаПОШУКУЮ Д І В Ч И Н И АБО
ВДОВИЩ
на борт. Єсьм вдова з малеїн.їківське к.тад6вище.
АСЕКУ РАЦІЯ ДОМІВ 1 М № Д О Щ Д О Г л Я К И ^

Я м а ю ц і л к о м д о б р у Йо-'
дитиною, 4 роки. Лнйіень Укра
Поќ.
А Г.т.т--іто-і-ьКий.' хоча сам Кою
лю
вам вірити, — озвався Сайг
Хто м а є д о полагодження котру з наведених справ, нехай
' т і недигбѓ, вЬяув велику вагу ИдноГ їяка може зголоситися яа адресу:
MARY KUPCHAK,
.тес,
це
особисто а б о писемно зголоситься д о знаної з перед війни
Школи, і вже з молодечих ЛІТ близько-)
160 Е. 3rd St^ 3rd В., Niw Yori. City
А
_ М. WILSON, Jo.
ве?
В
И
відкриваєте
перед і
цікавивсь справами шкііьннцтва. В,
правдивоукраїнської канцелярії нотаріальної:
у
-.,'": З .
5S-57
і 1908 р. стає касіер`-м У. Н Т., ц в
м н о ю світлий плян, а л е питаTvJ.
H
R
Y
C
E
Y
A
C O .
аіе Victor Buiidba
;1913 р. вибирають Його загальні абоПОШУКУЮ Корвсля Юонк з Др„
ю с я вас, ч и м і й у м г о д е н при3.U
Н и м . Lombard 25-вз
3 2 9 S - ^ FoMrth Street,
Philadelphia. P a .
MWSHINCXON. C C .
'рія головою Т-ва. 1 на цін стаяовяті говнжа коло Миколаєва. В 1U14 році
няти
таку,- неправдоподібну
І залишається до ‚св-efr передчасної перебував п Brooklyn, N. Y^ Хтобн ш,.
знав або чув про него. прошу зголи
р о з в я з к у ? Б у д ь т е .ідиріщі зі
смерти; В. розбудо'ву Т-ва вложяп у снтнся до: .
54-V;
Зараз рано Сайлес з а й ш о в
ве.сь свій небуденииЯ організатор-;
до і поясніть у с ь о докладні. в. O P R Y S K O .
5
. ... З
(ський
і
фінансоаий
хист.
Вкладаючи
Фармд Я2Д акрів, 100 акрів "ироі ЩЄ_.
— .
І д о г о т е л ю , д е його д у ж е ввіч469 N. etb St.,
РЬіЬиіеІрЬи,. P.
свою муравляяу працю в розбудову
р ^ ^ е в д ^ у ш к и , 160 .тгарвх овоче-І
Й бесіда
здавалася врази- л и в о
привитав
п о л к о в н и к б а в о м вія знова посумнів; нарідного щкільниотва, неначе хотів поК А Ф Е Т И Р І Я
Отсі д а л ь ш і жертви .ђќлили
них деціЌ сливки І грушки, дім з іб ти б о л ю ч е д о к т о р а .
І Джералдин; йому
п о л е к ш а л о віть ласкавість князя до горо- на руки Товариства: Іван К а ш казати й переконати,.Що справи шко- мусять Єутв спродана з'полажннх
жанина р г я у б л и к и не в силі у - танюк і Антін К о г у т п о 2 . 0 0 ; ли й внх-вання - являються справакімнвх пазом з ммебльованнєм. 6 дру-1
- іѓ
',„
причин.
54-57
гнх
зчбудованьі 3 милі від великого І
він, Н серці,
не п о т р і б у єсунути
, яІнтерес знаменнѓий.
усьої журби.
Вас.
В о л о ш и н , Н и к . Панисяќ, ми не виключно учительства, а всієї
міста. миля і дів від місточка, школа ви знаєте, п р о . яку важну річ кийсь час журитися своїм куГолоснтися під число
Яремій, А н . Древняќ і Гр.суспиьпостя.
П о ї з д приїхав на стацію Ч е й - Дм.
с м $ Н М і а tU-ии- я-іпок" б350 !Іи ви м'ене питаєте-' А л е х а й б у д е фром з й о г о лячним змістом,
ІІВ
Ѓ М а с St., New Yorlc City.
К у д р и к п о 1.00.
Провід в УПТ. обняв поќ. А . Гласячво-о доходу за молоко.-2 молоді й так. Я не привик д о ^ у п о к о - Д о р о г а в і д б у л а с ь б е з прилад- рінг Ќ щ о с , д е митові урядники
перепустили, неоглядаюЧи, па- `іТоварИсГво складає як най- дишовськия саме вттвилі, коли в жигкон^ авїомобьть, фермерська мати-,
нерія. і' тульца, 83 курей, 250 бушлів реиня,
однак ч и н е здавалось- ку. х о ч в м о л о д о г о чоловіка кунки Ф л о р і з е л я , - я к звіічайно.
Дав би
.
„ „ . „ і П Р И Ч И Н І В И Ш У З М І С Т А ПОкорюђ іоо бушлів нульби, НЮ бушлів би довшім, к о л и б я відмовив п о х о л о д л о серце, коли чув, якД у ж е елегантні повозќи вже жертводавцям.
щоб так кождий Українець х о - відно до зміненого статута організа- д-ЕШКАННЄ З СТОРОМ. РЕНТ т.
яблок, Ю бочок сайди, 2 бочки вина,
.
,
'
'
j
ж д а л и на Двірци.
Сайлес п о ї - тяй 'по части- сплатив цеіі д о в г цію
вцЬому краю. Праця посувалася в УКРАЖСЬКО-ПОЛЬСЬКІИ ДІЛЬбочка капусти, бочка огірків, бочка вам ц ь о г о п о усім т і м , щ о д о с і моряки і задізнича
прислуга
писменникам,
а т о д і живо иа перед. Як шо не вибухла би НИЦІ. ГОЛОСЙТИСЯ ПІЛ ЧИСЛО
хав, разом з у с і м и , д о кияжної нашим
І л д % я В $ ^ г і г я ^ - ' ^ т ^ - 'г-^р-^г ^ `
Знайте п р о т е , нарікали поміж с о б о ю на надптлзно щ о частійше вцтали-б ми війна, сьогодня цілий'крав був би п о - І - в - GRAND ST.. J-p5EY.C!-Y._N.
51-52.54.56,5я.иJ,
ле'гкі стілатіі. F. FiLANoWsicY, і о з н н ю х о ч я виглядаю тепер так звичайну тяжкість т о г о , як в о -палати. Т у т полковник Д ж е - :
на ринку книжковім нові т в о - критий кружкамн УПТ., клич „Рідної J.
St. Hferk. PU Е. etb St., New York.N.Y. б у д е м о і с і р о , скупий, саміт- ни гадали, княжого куфра- Сай ралдии віршукав його і заявив, ри наших каменярів. Т е п е р паШкоди" доходив би 'до найдальших З А Г А Л Ь Н О З Н А Н А ІІЕРВОРЯДНЛ
СТАРИЙ АМЕРИКАНЕЦЬ продає ?
АДании
" - У % , к о л и я л е с їхав разом і з слугами кня- що
йому б у л о д у ж е , приємно нує
УКРАЇНСЬКА РЕСТАВРАЦІЯ
страшний г о Л о д літератур- закутнії, до кождої одитнгаі.
добре "ягоешгааровамў фарму, 28S аі
уп
м о л о д ш и й , м о є імя б у л о зя, позаяк
князь хотів б у т и
З розвалом АвстрП розбилаоя су- Смачні потрави приготовані нліай іі-`
рів доброї .рівної землі, будівничий колись кличем д л я всіх очай- тільки сам на сам із своїм к о - з р о б и т и прислугу; д л я прияте- иий як на Великій Україні так і
ліс
овочськй сад, озеро, новин дш з
'
,,
_
ля
лікаря, д л я я к о г о він відчу- в Галицькій Україні. Книжок цідьиа організація УПТ. Не стало й ший старокрлевий і. американський
спосіб. Ціни умірковані. 52-57
(нових не видається, б о Нема к о - другого
_
організаційного
іЗ'ќЩнат. парове оіріваине, горяча д у х і в і авантурників
Л о ц д о - нюшим. Н а корабельнмі по- вав чималу вдячність. Н. A G. RESTAURANT,
MV
писати ї х , б о
Краєвого ШкііьноІ^о Союза. Фондів
аодв, ванни..слскгріса у всіх будин- j . Підчас коли на вні мене кладі Сайлес звернув на себе
—-.Сподіюсь — додав він, —
34 St. Мвук'. PUce ( Е . 8th St.)
мусять .тарУАбїіяти і н ш о ю р о б о - і т - в о не'мало. На провінції школи',оках, електрична машина дія доення
.. - . .
.
.„
,
NOT.
Yrqk City „
що
ші найдете у с ю свою пор- тою
на куво.ь хяі.бв щ о б „ р а т у - ( ш п т л и с я без проводу. І тоді під кЄркоров, з великі стодоли, картофлі
ледіаня і би- поважано і шановано-,
наділі увагу князя через свій .сумний
богато кукурузи,
Б у л о вати себе і рідию від г о л о д о в о ї ' мою поќ. Гладишовського зростаі
гато друга-, забуд.іаііь, 150 той сіна.
справжна міць б у л а ' ч е р е з , вигляд `і' поведінку, к о л и при- целяну иеутпкоджгною.
, . ДІМ НА ПРОДАЖ, в Лонѓ АГілс
34 голов регістроваіюго скота, 4 коні звязи з таинимн. страпщими. глядався купі пакунків; він всед у ж е с т р о г о прнказано, щ о б и смерти. М и л и ш е ждім і не да- жертвснністі
— - v
УІІС--ЯЄ- - ооо долару ѓотінюѓ Шпа $3250.".
богато кўрий, іуснй, безрог. пів мнл : злочинними кругами. . Д о , ‚ т а - ще д у ж е неспокійний з а с в о ю
хай нам л я х реймае агенди Кр. Шк. Союза. Покій- 5 кІмшгГ. лота ЮОхЮО, рсідіта на к
всі о б х о д и л и с я з річами князя ваЙМО дз`омочі. ЇМ,
до міста, иа Цементованій дорозі.
'—"'"! IMMV, ніжно відчуваючи потреби шкіль- сплати. ЙІМостітлсь:
або'Москалі.' Напише книжку
кої
о д н о ї о с о б и , яка т о д і б у л а будуЧй$еть. '
як иайобережніще- —
М. P15ARKO,
SPOONER,
Так, пише нагайкою' ' М ` ' Ш к у р і ннцтва, піддержує Євош впливом і ре
мені підчиненою, я тепе`р від- — О т т а й о т ѓ о й м о л о д и й ч о 43Є Е. ЗЉ Str..t.
Now Yorfc CitВідтак він приказав слугам, жд'емо І а н т ;
--Р-мн,шп засобами змагання і 132 Ni
: ношуся, щ о б н увільнила вас ловіќ. — завважав князь,
д%і.
Веекіпзп ВД4Ч.
щ
о
б
и
дали
'
о
д
н
у
повозќу
під
жлеаии
маннн.
поодиноких
членів
управи
УПТ.,
яким
. під в а ш о г о тягарў- Вони б у л и має щ о с ь д у ж е т я ж к о г о на
Жертви проситься слати на приділено відповідні функції в
і
— . ‚ . ^
роспорядок
м о л о д о м у дженПО
СЛУЧАЮ продасться одну і л ю д ь м и з ріжних націй і п р о - серци.
вДРЄСу:
нізаційній праці Т-ва. I жертвенність П П З В П
ЎКРАЩІЇ IF
ЯайлвЯВПЄР фарм 175 акрів, полонин фесіи, у с і звязані разом силь— Він, — відповів Д ж е р а л - телменовн та щ о б н сейчас видоброї оріої землі, решта грубнії яіі
Tor.ry.two Pomoebi Pumennykun,
Р
Л Пебувзлнх досі розмірів. І "
- Т " Ч І '
На козел.
і пасовнско. Дім з 10 кімнат і о други:і п о ю присягою і всі працюючі дин, — це Американець, я к о - садили н о г о куфер
аабудовань, річка перепливає "єре
цім `полковник попрощався
до Українця на
J д л я тих самих цілий- Р е м е с л о м му я п о з в о л и в відбути подо-j По
фарму, 20 коров, 3 коні. 400 кўрий, ѓу
56-57
іШт у
з Сайлесом, заиняючись своїеи, качки, безроги, 400 бушлів бульби товарист-ю б у л о у б і й с т в о , а я р о ж з в а ш о ю д в і р н е ю —
JULIAN DEMKlW,
SCO Єужлів- корни, вся потрібна маі
S r „ K o " ^ " сам, щ о це г о в о р ю , п о м и м о
— Т и нагадав мені, щ о я щ е ми обовязками на княжім д в о
REAL ESTATE BROKER
иерія до великої фармн, одна миля
мого
невинного
в и г л я д у , , я не сповнив о б о в я з к у і ч е м н о с т и Ріаелиюго Міста. Ціна за все J6.700.
68 Morton Street,
Newark, N. J.
ПоМВЧІ ПИсМЕНННКАМ
І - ^ Ж Г - З Ѓ ^ Л :
тівкаю 52-JOO, решта на догідні спл;
Т е п е р наш м о л о д и й Амерн- `
буз
в о ж д о м т о ї страшної ва- — сказав принц Ф л о р і з е л і
(За місяці мареяь,уіівітень, май, чер- казав собі складати звідомлеяня з діPETER O W D Y ,
канець росиечатав коверту. у
тлги. —

. приступаючи
приступаючи д о Сайлеса,
Tel.
Mulberry 8540
вень, липень, серпень І вересень 1923) яльности
УПТ.
T94M..-.A,
" ^" i.56
- Що?
закликав Сайлес. вишуканою тонкістю
п р о м о - якій б у л а адреса і приказав заПРИХІД:
І Покійний А . Гладишовський - уро-'
ЙОСИФ ГАРТ і Юрій ЯЦЕЙКО
вести себе д о д о м у при Бакс- З кінцем марця о с т а л о в
'днвся 22. мая 1880 р. в Тернополі, де
— У б і й н и к ? І т о такий', я к о г о вив оттак:
ФАРМА 160 АКРОВА,
УКРАЇНСЬКІ ПОГРЕБНИЌЙ
Корті,
й о м у ` здавалось,, ще
касі Т о в . П . П .
$ 46.55.
-тько був лікарем. Низшу і сеЮ
ремеслом
б
у
л
о
у
б
н
в
а
л
н
є
?
Ч
и

Мені
б
у
л
о
д
у
ж
е
приємно,
џіђ грув{н-удіса і пасові
3
членських
вкладок
за
іредню
освіту
здобув
у
родинному
на Нюарк і околюџо.
візника отѓа адреса не б у кімйяіу великий стан, в с
можу я користати з в а ш о ї п о - м о л о д и й пане, щ о я міг спов- для
v 6 ко-ов, 2 коні, 150 курі
цей час зібрано
25.50
- нату`ри записався на
О Б С Л У Г А В ДЕНЬ І В НОЧИ
ла
незвісна,
б о він виглядав
івса!
^57
мочи
і
ўслуг.
‚Страшний,
з
д
о
нити
ваше
бажаннє,
яке
ви
ви6 0 0 бушлів картофлів,
З б а л ю прийшло д о х о д у 23ХЮ
У Університеті на правнн-'
Офіс: 223 Е. FERRY STREET,
аречкв, 10 акрів корни,
` J2ES5 чинний страме, чи х о ч е ш з р о - явили через полковника. Д ж с - здивоваций і спитався щ е разЗ впѓравќи десять д о л я І
Факультет.
Крім
правничих
сту-'
g милі до міста і коле
і $5000.
- NEWARK, N. J .
бити мене своїм спільникам, ралдина- П р о щ у памятати, щ о про в у л и ц ю й ч и с л о . Серце в
р о в о ї прийшло
З.ОО
покінчив ше Торгрвельну Акадеапліти 61600 і по $50 рі
Санлеса
било до
м опризначеного
л о т о м , к о л и Із загальних жертв у п л и л о 5 1 . 7 4
посаду заступни-,
PAUL KUTYNSKY,
користаючи з м о є ї и о л о д о с т и я б у д у радий і на б у д у ч е за- й
о г о відвезти
ка директор.- Краєвого Кредитового
всідав
д
о
карити,
яка
мала
без Атопи. В, bet. i s 4 і б St., з а., і бірн? —
іслужити с о б і на ваші з о б о в я - місця. Вхід д о Бакс-Корту б у в
Союза. R р. 1912 іменовано його дтгРазом
; . .$149.79
за вузький, щобн повозќа моректором цеї- інституці'ї. Одночасно
Yorlc, N. Y .
_ . . І Д о к т о р гірко засміявся.
'зания- - . 55-58.
працює в ріжних наших інституціях
РОЗХІД
переїхати;
це був тільки

Вам тяжко д о г о д и т и , д о - ' Відтак він завдав кілька пн- гла
ДАШПОЙТИ — КАРТИ

КОРАБЕЛЬНІ

—жіџ ЧИ ВСЬО МОЖЛИі

ТЏ.

і

В

ТОВАРИСТВА
ї З ДШЛЬНОСТИ
ПОМСЧ" ПИСМЕННИКАМ

я

—ХО
д.ПЧЄ, — В
Д
ІПОВ
В
І

а

ЩО

ч

Р

w

г

а

1

Л Я в

а

с в

ч

н

н

и

в

ч

и

й

,

ві

1

П
И
С
М
Є
Н
Н
И
К
И
.
f

в

n

г

1

о

м

о

я

:

1

1 И Ш С

Д

И

В

И

І

,

Ь

І

Ь

Т

3

1

3

о с л а

ПОЗІР!

0

"

ФІНИНСАИІЙ ЗАІТ Т І Р Г А С Т В И

N

Y

^ І ^ Л А Г

N

т

й о г о

б

М І С Т І

П

к

л

я

г

і

т

Є

х

В І Д С Н С Ь К 0 М

OT

1

ч н й

д

і

й

!

м і ю

в

р

1

9

1

1 о

б

н

я

в

;

П П П Г W!
U
ДО

ородтю
і_каддемор, —
— сказав
сказав тань
тань п
пр
ро
о політичні
політичні відносини
п`греулок між двома
двома і
Вислано
б
р о д і ю Скаддемор,
відносини і вузький ггереулок
він; - я щ е раз д а ю вам д о ви- в Америці, на які Сайлес від- поручами, із двома
стовпами 'никам:

Д U Г U Ж

б 0

А р а З УКРАЇНИ А НЮ ИОРКУ

і

РУ.

з

ким х о ч е т е товаришу- повів з в е л и к о ю скромністю-

вати, чи з замордованим чоло-1

ЧЕРЕЗ, ДАНЦІҐ АБО ГАМБУРГ

на о б о х кінцях.

— Ви ще м о л о д и й , ч о л о в і к . - т и х стовпів

На

сидів

Підпомогу

і в ю 2 Ї Ї К 5 ^ ^ М і І

однім i a j f i j j j ^ J J J G G J G J J
!

чоловік, я-

1

писмен- j товариствах, ^ г о л о в н у увагу при0

у ' JJ-. ^

Трильовському

цілої
п

е

с

т

а

Л

о

української

м

і

жн

а

м

ю

"

суспільності.

я

и

н

н

я

к

10 0 0
" РАако
в Північній Америці Маємо в нашім
J^'QQ,скромної, як рідко працьовитої,
складі піря власного в`иробу, а не злевіком чи з д у ш о г у б о м - Єсли — говорив принц. — але я зав-j кий заразже
зіскочив і о б м і - ' д д _ г р у ш е в с ь к о м у У..
0
вірп людини
15 0Q звичайно ку"іьтурної,
сильної жане зі складів. Пірв скубане ціле і
ваша совість за делікатна. що-,важав, щ о ви д у ж е поважні на нявся з візником приязним зна Богаднови Л е п к о м у н . .
мох;
на жааанне вишлемо пробки. То15
0
0
'
кр"С Л А В Н И Х .р`` К О Р А Б Л Я Х
— всіх стейтів в Амсби
приймити м о ю поміч, ска-'свій вік- Чи не посвячуєте ча-JќoM. підчас ч о г о л ь о к а й о т в о - І В я ч . Будзиновському . .
10 `ОО
"
"--тикої, життезлатної, тві
е найліпшою.
жіть і я зараз з а б е р у с ь .
В і д су і труду на ваші студії? А , р и в двериі від карити і спитав-І Олекс ^ є с е в и ^ '
'
нації. З важким сумом схаоняє голо10.00 '
ву українська суспільність над ноги- 138 Рамаіс Street, Р . . . . і с , N. J .
тоді ви можете р о б и т и зі е в о - м о ж е часом я м и м о х і т ь п о р у - ' с я Саййеса, чи має зняти скри-`Пересилка гроший
ЗНАМЕНИТА ОБСЛУГА
6 . 9 7 і лою
зразкового громадянина. — В.
ЧАСТІ ВІДІЗДН.
єю
скринею і з т и м . щ р в ній шив яусь струну у вашій д у ш і ? н ю і д о к о т р о г о д о м у занести.
П.
П.
ROYAL MAIL. STEAM PACKET CO.,
МущиннТ Хороніть ссРазом і
:....
$106.97
Я цілком певне маю приє, щ о тільки забагнеться вашіц
Як
ваша ласка, — озвався
бе перед всіма заразли25 Bro-dw.y.
New York
пречистій совісти. —
bh.mii хоробаии
З кінцем жовтня остае в каj4HHy чутися о д ш ш з -найиеща-'сайлес, занесіть під ч и с л о
сі товариства $42.82.

Винуватий, відрік Сайлес. сливших л ю д и й , — промовив
. _
ІТАЛІЙСЬКІ ГАРМОНП
.
П
р
о
с
и
м
о
усіх
громадян,
а
та
Др.
Дмитро
Юркевич,
адвокат,
^
— Я повинен мати на памяти, Сайлес. — Щ е м а б у т ь ніколи І
поразом з чоловіком. кож Трвариств'а' d ^білЬііЛ ж е р - комісар Теребовлі і сотник УГА.
Od^^H^^^^WT^WOI
ручноТроботндТА^
як ш л я х о т н о ви о б і ц я л и с ь за-' невинний ч о л о в і к не б у в нара"
о
щ
т в и з т а ^ ю Ціль: "
мср 9. жовтня після довгої недуги в
Дає нг.Йбільшу охорону
' х о р о н и т и мене, навіть т о д і . , к о - і ќ е н и н на таку жорстоку
^'^
"
-тр ".
!
Р
Велика рурка 35 цнт..
Всі
жертви просимо слати на шпиталю в Косові.
помочі СаЙлеса, ледви м о г л и
Kit
( 4 ' 0 Ц.00
ли
Ви щ е не пересвідчились о б у ! —
адресу:
,
З зародками важкої недуги вернув
У всіх пптикпх або у
Я не б у д у налягав, щ о б
і Inпонести скриИю.
Заки припер
КАТАР
м о ї ю невинности.
Відтепер яІ
To vary . two
Рот
ос hi Pi.menhyk.m, з тернистого шляху Галицької Армії.
Sao.Y-Kit, Dept. В,
МІХУРА
' відповів
слухати-му усіх ваших п о р а д щ мені ' з в і р и л и с ь ,
831
Lambertoh St.',
Trenton, N. J . Переходи в чотярокутнику смерти і
92 Beekman St.,
большевицька тюрма в Одесі підкопа- але п р о ш у не з а б у т и . !
Американець, перелявся,
, н а й б і л ь ш о ю вдячністю- —
князь,
"New
York
ЗА
ТОВАРИСТВО ПОМОЧІ
ли його залізиия організм. Після три
к о л и побачив яюіх двайцятеро
Пишіть no шіркуляр

Гаразд,
— відповів д о к - що
порука полковника Д ж е ПИСМЕННИКАМ:
літних змагань з недугою помер у ко
;тор.
— Я бачу, щ о ви зачинає- ралднна це д л я мене найпевні- л ю д е й , щ о приглядалися цікаВасиль Кушнір, г о л о в а ; сівськбму шпиталю в 46 р. життя.
Tel.
Stuyve.ant
2Є97
'те вчитися великої науки д о - щ и и пашпорт та щ о я не тіль- оо д у с ь о м у . Ві'н однак задзвоПокійник — ученіїќ коломийської
Василь Гасій, фін. секр.;
мназїї, товариш незабутнього Яр.
Іван Сабат, рек. секр.;
'свіду. —
ки радби,
а л е й м а б у т ь м а ю нив с м і л о д о дверий, а коли
Весоловського — ще з гімназійних чаІван М б р о с к о , касієр.
- К б л и тепер ви признали- б і л ь ш у можність, ніж х т о д р у -п о б а ч и в - в и х о д я ч о г о чоловіка,
переніс свій офіс на
сів пробивався о власних силах. ПоBy'ceht Гарантія па 10 л і т !
, j _
говорив далі Амепередав йому д р у г у
коверту,
NEW YORK
гий,
стати вам в пригоді. —
кінчившн права у Льврві, був конці- 215 SECOND AVE.,
Наші ціни низші ніж денебудь инде.;
.
між 13. a 14. улицею
Безаяатні інструкції гри на гармонії риканЄЦЬ, — ЩО ВИ привиклі
піснтон у д-ра Е. Петрушевича, опіСайлес д у ж е врадував'ся, при яку одержав б у в від доктора.
З ОСІННИХ НАСТРОЇВ
(Дальше буде).
в Яворові І в Теребов.а В р. 1914 Приймає Що дня від 9—12; 6—
Я йшов густим дком, листе-шелестіло. сля
для
""-^^^"^'‚'т^"гп' пІ , '-ія '
Н
трагічного д і л а і к о -язним відношеннєм
цего І виВ неділю від 9—1.
Як рій пчіл сипалось з дерев сумних, отворяв адвокатську канцелярію в
аттл.
A-m.,
CbfclS-, їй! л и л ю д и , яким ви
поручаете
значного
чоловіка, а л е вже неБудзанош. Як австр{йський офіцер піГолу`бе небо хмарою зсіріло,
Імене с у т ь вашими
бувшими
—Н
на війну, а після розпаду Австрії
Весь
ѓомів
весни
Мов
завмер,
затих.
спільниками і приятільми, чи
української влади обняв посаду
КРАСОТА
Світ мов заснув і сумно довкола;
повітового конісаря в Теребовлі Як
не м о г л и б ви с а м і ' піднятися
V
ЖЕНЩИН
Похилії верби за селом шумлять; ' сотник УГА. перейшов за Збруч.
перевозу .скрині
і увільнити
Џ
ТО БОГАЦТВОІ
З ` Stephen Џь Martha ACwar_, prop.. ‚Поле почор'ніло і земленька гола,
Винниці занедужав яа тиф. Ледви
мене від е ї ненависного виду?
ІІИамятаДте дівчата
Нидужав — мусів відбути' тяжкѓій
`Пїсень не чуть і люди моя спаять.
— Чесне с л о в о , — відповів
у ми Д А Р О М радимо як усунути в і
марш на південь. В Одесі арештували
Орач за плугом похилився, оре;
І - т т я волосе, прнщі, пеги, вугри і д о к т о р , — я п о д і а л я ю вас. 'ЄЙого большевики. Після кількамісячДумку думає, яку лиш Бог зиае.
Нйляі-ч, як дістати густе полискуютез
і зіь атапгт
сиджеяяя в тюрмі перевезено
ви думаєте, що я щ^ не д о II Яеся волосе на-голові, білу шию і сли
ПОВАЖАНІ ЮДИМЦН
. '
На чолі нов скиби відбивавсь горе
(ваш
1-ої Евні
йото до Харкова. В 1920 р. підчас ЯаЯруки, повнН оЌруѓді груди. Пишіть сить вмішувався у ваші спра. Єсли потребуєте доброго скубаного пірЯс На лици гіркая мука виступає.
I шо Вам долягае, звсртайіеся як д„
Ступу, большевиків на Галичину, вдаNEW
Y O R K , N. Т.
то спровадьте від нас. Піре свіже, без поромені, щ о ' моя
І Час'то сірих хмарок с,
Н приятелів а одержите вдоволяюч.`, ви, то повірте
лося Йому дістатися домів. Якийсь час
ху І без жадѓних курячих домішок.
МНІВ офісові щоденно в а 9
вШповідь. Зголосіться особисті) думка інакшаПрийміть , або;
Њ 26. Піре скубаїте з мохон
.$1.65 фунт
переховувався в Териополі, відтак
Інеться,
Рано до 8-ої i t чер.
24. Піре скубане, менче з мохом по $1.45 ф. І золотім'сяйвом ч-рі
приїхав до Львова. Тут іменовано йовідкиньте М о ю поміч, таку, яТІІ.І
Tel
Stnyrtjaat 403а
R5. Гусячий мох, правдивий по$З.ОО фунт
днректором „Зенлі". Одначе через
Орачева дума i ^ R ^ o s K U e t b c a ,
N.w
York, N. Y ,еї
аам.оффую. Н е к л о п о ч і т ь с я
(Також єсть мох курячий І гусячий мішаний
недугу зрезнґнував з Неї посади Гоз курячим, тони таких пухів пе продаємо). Надія серденько зжурене загріє.
імені дякувати, б о мій с у д п р о
твгфттв адвокатську канцелярію в Те'
tor СПЕЦІЯ ліст -%а
Полотна яа насипки (Ticklnr) Мамо в
на нивку, що` жито зародить,
ребовлі.
двох найдучшнх
родах: почту
' лиш від
З фун' - '
. _ оплачўено
яа ліпшу доленьку і час,
№ 115
MoHUvi
Ticking).
Полотно
на насипШЖ
про Ваш розум. ЧЛриЙДЄ.та^гору.,Пр)і замовленню 1 фунта
рахуємо
3 центи
за почту.
Висилаємо
від
на весну воскресення волі,
В поќ.' Юркевнчу українська .суАичів
по 60
ярд.
колись час коли п п л ж і - я - т - ` Фунта, ло Ю в однім, а від 10 до 20 фунтів в.
двохшироке
пакунках.
Наштт.
жадание
'Нетгькя Уќратѓѓ# і нас.
спільність поносить баіючу втрату.
,
Р
в я ш л е м о пробки. Пишіть по українські і ш других мовах.на адресу фірми:
юінеп-нц мюигяімунмром. пеНантяхок, Па.
Бо був покійник людиною та.тановнпару ЛІТ, у ДОбріМ, НОРОВЛЮ
Т Н Е Т Л Ш П Т MERCHANDISE SALES COMPANY.
чмпьмнпюяіілпііряих недуг.
.
ДМ. Захарчуќ.
тою,
ідейною, карною, все охочою до{
'ДУШІ Й Тіла, ЩО ВИ СОМІ буДЄ-і р. О. Во- Євг. SbHon О.
NOT. York city
^ИвИ
в^ілгїві f хрящик weдугн
праці. Ідейність, яку. виніс з колонки'те годні осудити , ваше пове- -""

ського гуртка гімназистів, пізнійше
деине ,цеї и о ч щ — ^
і
ЄСЛЙ ВИ ЗАДУМУ'ЄТЕ купити Юс нГбїгалспГреставрант, rpocepmo.
життя ще більш загартувало.
Єучеряю,
ннаьен,
готель,
або
якяИ
и
и
ю
и
й
.
так
мідЃѓь
або
напишіть
Польські окупанти Східної Галичини
і Т а к кажучи доктор встав з
Ма неве, бо а нею Ногата рАжного рода бизнееів до вибору. СовоЗавдяки своїй високій товариській
‚Mtfepbe-т. Уураїнпям держати пуІ фарми І донн по умітжов.ігК1 (-'--'
і юсонадїть'г^шГ "Г " Г Щ , Р
, повторив с в о ї вказівки
` бличгіі збори лмшеиь для -ото, шо бо- культурі, темікраментови і веселій
і, ДОМИ TH фарми за шик пиши
яться їх впливу та що урядниками по вдачі — а крузі лЬдей, серед яких до. аіН7 w. C H I C A G O Ava Љ ' к о р о т к о й ясно і вийшов з к і и І містах суть сані ііольсиа шовіністи?;
і a, 4jv, J i нати, не даючи С а А л е с о в и шяWALTER
воднлося
йому працювати все ВМІВ
Менш 4tS A-#. . Irrday Pl.e.
ІЧн
Ви лямге, що віггворві ттрецьк-гх
кої
можности відповісти.
;
-тоќ Ге.тмар горд-тьсг.'КЮ% .ЧМ-І нідсичувати пригожу Но праці атмоіЯ Гаатш віл f паїќ, ль а отчеѓ
урецьиим тюлвтм в них? j
сферу.-ЗВ.Й.П4Г^
-41

НА

ROYAL

к

их

MAIL

С 0 Л І

б і

И

С Ь

1

т

р

т

в

е

р

д

о

ї

в і р и ,

1

май

г н 6

і

Й

и

к

к

а

СУДЬ-!

си

в

и

л

о

д

и

й

:

а

8 1

н

а

в

т

ь

П

И

№^№ЯШ`%

ДР. МЕД. МУСІЙ КАДЕЦЬ

с я

M

H

г

uuod
саТ

ь

К

г

д

0

Ь

0

Г

0

9

ЕВРОПЕЙСЬКЕ ПІРЕ

EAST

он. В, HOHEMBERG

Й

1

L

а

С

,

И

П

О Ж И В Є Т Є

Ш

ХРОНІЧНИХ НЕДУГ
МУВДІШЩИН

і

1

(

к

ЧИ Я ЗНАЄТЕ ЩО

D r S l N S

1 с л а

110 Е. 16 ST., NEW YORK

!

" - ' - - ч

" 'з '

- -

т ѓ і ѓ а -V

.

- ;

а

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful