СВОБОДІ

^ к Р А І Н С Ь К И Й д а є В Н І ^

, і^№Жт ОРГАН ЗАГТОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ У№АіНСЬКЙН НАРОДНМвР
і 'Б. ,
с о ќ й в а л у ч Е н и х д е р ж а в а х а м е й н ^ ,.^
Wr

ГРИ ЦЕНТИ

ЧислоДО.ДжерайС' ить, Й. Дяс,

К О Н Г Р Е С

Д А Л І

Б Е З Р О Б І Т Н И Й

пятннця,

14.

ірудия,

ПЕРЕДВИБОРЧА, ОРГАНІЗА.
ШЯ
РЕІІУБЛИКАНЦІВ

1Н23,

СМ
РТ
ЬГОВИЗС
Н
А
Ч
НО
О
СЕ
ЬК
О
В
Я
Щ
ЕГ
Н
ИКА.ЧЕ-

ЧЕХИ ОБУРЮЮТЬСЯ'на
ВАРШАВСЬКУ МІСЬКУ р а д у
ЗА ВАРВАРСЬКЕ РІШЕН.
П Р А Г А . 1. грудня ( а т . кор.
НЯ В СПРАВІ ПРА.
„ С в о б о д и " ) — Вчера тут пОВОСЛАВНОГО СОБОРУ мер
ни -ўлиці від аііоплєкцич-

А Н Г Л І Й С Ь К І

Л І Б Е Р А Л И

П О М О Ж У Т Ь

В А Ш П З Г Т О Н , ' і 2. ѓрудая.
Національнийіргнублйканськин
П А Р Т І Ї П Р А Ц І
П О В А Л И Т И К О Н Ч Е Р Е З
К О Л О Т Н Е Ч У
комітет, щ о радить над презнВ А Ш І Н Ґ Т О Н , 12. грудня. — Сварка с е р е д сенаторів за г о лидіядьною конвенцією р е п у б чеський
‚.Народні Л і с т і " сТборюють-) но удару визначний
довство в комітеті д л я межинародНої т о р г о в л і все щ е не дає
С Е Р В А Т И В Н Е П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О
s
ликанської партії,
постановив ся на варшавську міську раду свяіценИк і.громадській діяч о.
с.натовп р о б и т и . Нині ся к о л о т н е ч а м а л о не скінчилася в и б о '
Л О Н Д О Н , 42, ѓрудий, ш АЯглІйсЬКІ л№ерали заперечили,
уже остаточно, щ о конвенція за її варварське рішення
в Карло Д о с т а л ь - Л у т і Н о в .
pov сенатора Смита, за к о т р и м заявилося пять членів постуначеб
вони
хотіли
дати
підперте
консервативному
правительмає відбутися в місті К'лівлен. справі
демольовашгя
право,
Покійний о с о б л и в о виз.напової о б л ь о к у ; в послі дній хвилі, однак, д е м о к р а т и ч н и й с е ді та має початися дня Ш . чер.славного с о б о р у . Вони виска. чив'ся тим, щ о своїми дітера. стаў. Навпаки, вени г о т о в і помогти Партії Праці повалити пранатор Брус г о л о с у в а в проти Смита, щ о б и в т о й Спосіб не д о внтеЛьство Болдвина І видвигнути робітниче правительство.
зуготь здивований: ‚‚Як можна` турнимн творами
вня 1924.
та виданняпустити д о побіди поступовців і сей один г о л о с припадково
Ся заява відібрала Нонсерватистам надію, ш о вони, з д о б у демолювати с о б о р в столиці Ми старався внести новий, м о .
поважив кандидатуру Смита.
держави, яка має так велику дерпий д у х у католицьку вріу. д у ть ПОМІч л і б е р а л і в і замкнула перед ними всякі вигляди на
ТЕНОРІ В СТРАХУ
скількість православних г р о - Й о г о ідеєю б у л о — звязатгі змогу удержати своє правительство, "коли парлямент зберетьея
8. січня, 1 9 2 4 . Б о Ч о д і л і б е р а л и р а з о м з членами Партії Праці
Плоьський
генерал Галер, мадян?"
церЌву, мистецтво
,й нарід
голосувати-MyTbv проти нОнсерватистьв. Коли вирине яко перможливо тіснійше й таким ч и . '
В А Ш І Н Ґ Т О Н , 12. грудня. — Члени к о н г р е с о в о г о к о м ќ е т у що відвідує Америку яко гість
ша справа питанне про свобідиу т о р г о в л ю а б о охоронну ми26 ЛІТ В КЛІТЦІгіом утворити нове ‚.культурне
приходів в і д б у л и д о в ш у конференцію з секретарем (МІІІІ- Американського Л є ґ і о н у , с е тову
тарифу, т о Партія Праці І л і б е р а л и
``стануть, щ о б
Поляками Н ю
стром) екер$у М е л о н о м та постановили приспішити внесення реду витаний
Рекорд між звірят чживучих католицтво". Д л я поширення повалити консерв'ативне правительство.
Н.'
Й о р ќ у та околиці. Газети п о - у льондонському з о о л ь о ґ і ч н о - своїх думок він спочатку випроекту про обнижевнє д о х о д о в и х податків.
Тоді короЛЬ закличе дос ебв провідника Партії Праці Р е м Ідають, щ о генерал дістав ряд му саді_осягнув мабуть оранг. давац часопись „ Н о в е
Життє.
сея Мекданелда і п о р у ч н т ь ' й о м у створити новий кабінет.
п о г р о з , Та щ о комітет принят. у-тан ‚ІСенді". Він ж н е .в кліт- а потім став видавати ч а с о СЕНАТ0В0Г0
Сей новий кабінет б у д е зложений ли ш е з членів Партії
та, щ о б и охоронитися
перед ці в Д ь о н д о н ї вже 18іліт, а п е . пиоь ..Арха" ‚ К о в ч е г ) .
Праці. Ліберал'и в ньому участи не візьмуть, а л е б у д у т ь й о г о
всякими можливостями, з а м о - рсдше ж и у?Же 8 літ} у Сінѓа:
Численій' поетичні твори о.
підпирали, щ
о
б
дати йому з м о г у виконувати свою програму,
В А Ш І Н Ґ Т О Н , 12. грудня. — Сенатор Ковпленд предлОжив вив'аЖ 35 полісменів та шнипорі. Отже він уже 2% л і т у не Д о с т а л я вийшли аж у 5 томах.
але виступлять проти нього,' я к щ о вій кояинебудь пійде всуу сенаті р е з о л ю ц і ю за с л і д с т в о м у справ) так званих фабрик гів, які й о г о постійно стерегли.
волі, а всетаки'тішиться д о б .
переч засадам лібералів.
лікарських дипльомів.
. - і `
рим здоровлям, що щ е `довго ТЕПЛА ГОДИНА НА УКРАПИ
К А Р А З А УКРАЇНСЬКУ
може забавляти гостей своїми
КИЇВ. ЗО. падолиста. — Ни
МЕТРИКУ.
веселощами. ' Ц е й орант-утан
Л О Н Д О Н , 12. грудня. — 3 уваги На тс, що жадна з парЛьвівський
Магістрат пока.- то найбільший і найсильніщий цілій Україні останніми часами
В А Ш І Н Ґ Т О Н , 121 грудня. — Н е з а д о в г о відбудеться в с е стоїть
незвичайно тепла п о г о - тій в англійському парляменті не має абсолютної біЛьиЮстьт
рав
українського
львівського
представник свого роду у ненаді росправа над М е й ф і л д о м , . с е н а т о р о м ' з Тексасу, котрому
в його да- Температура д о х о д и т ь д о ( б і л ь ш е ніж половини г о л о с і в ) , потрібної д о постанов, в крузакидають, ш о він д о б у в с о б і місце в сенаті Виборчими iuav львівськрго пароха за вистав- волі- Залізні дрючки
по Ремюру. На гах у'сіх партій вгадують, що теперішня палата громад д о в г о
в українській клітці такі сильні, як у клітцг 15 степенів
храйствами. Стейтовий Клен постановив Обороняти його всі- дения - метрики
зацвіли
вишні та не потриває і скоро прийдуть нові вибори.
Мові на квоту
1.000,000 поль.. льва- Останнімѓѓ часами п о р о - Київщині
ми силами ѓа вже наняв д л я н ь о г о адвокатів.
џ
Консерватнстн сподіваються, що при найблизшій нагоді
ранні
польові
квіти. На Оде'ськи`х марок.
б.тегго ще гусіщі` крати. щ о б и
не вони а л е л і б е р а л и повалять правительство ИарНї Праці і
Доибутй
безпечнішим.
„Сендія'`
Ц
^ конвали%Л
ШЛІГУНСТВУ В ПОЛЬЩІ д о г л я д а ю т ь три дозорці тай- ' б а с і пустив паростн бузок, і тому знову прийде д о вибору нового парлямеиту. Вони чиВ А Ш І Н Ґ Т О Н , 1 2 . грудня. — У президента К у л и д ж а зявислять на се, що Партія Праці вже не має фондів і тому ослабне
НЕМА кінця і
мусять бути вельми обережні полудневих губерніях
дуже
лася нині велика депутація жіночих відділів робітничих юній,
прн с л і д у ю ч и х виборах, а тоді їм прийдеться радше зміряПо . інформаціям
часопису б о оранґ-утана час до; часу на- буйно розростається озимина
злучених з Американською Ф е д е р а ц і є ю Прані, та домагалася
тцсь
із лібералами
...
'
так щ о треба побоюватись з а '
Глос
Лгобельскі"
відкрито падає грізний шал.'
від него, щ о б и він своїм у п л и в о м постарався, аби жінки мали
Партія Праці противна скорим новим виборам. її лідери
врожай
Подекуди
проходять{
нову шпіѓўнську спілку В К О кажуть,
що
такі
виборі%
обчислені
єдино
на
слабу
фінансову
в промислі таке саме право, як м у щ и н з .
' '
сильні хуртовини з блщханкою
ристь-Совітів. Г о л о в н и м прох
сторону Партії Праці. Виборці також противні частим виборам
та гррмом.
...
_ ^ ^ Н к о і ї _ Д Ш.ЉЖ-^Кашь.
"ізіта непотрібних видатків, бо` саме правйтельствр мусить вгіНєжіевіч, бувший адюТант Ген.
дати на ви б о р и $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 .
.
Сікбрськоѓо.
В Е Л И К І РЕВІЗІЇ В К Р А К О В І .
В А Ш І Н Ґ Т О Н , 12. Грудня. — З б о р и всіх членів конгресу з
КИТАЙСЬКИЙ ПРИПИС
На днях в Кракові переведе.
демократичної партії постановили не голосувати за іменованПРИЛАДЖУВАННЯ ЧАЮ
ио низку ревізій в звязку з п о нем поступових реггубликанців на членів Комісії Д
Л
Я зрефорП А Р И Ж , 12. грудня. — Франція згодилася значно розшидіями 6- м. м. М . и. ревізії ВІД- рити обсяг комісії дЛя р о з с л і д у фінансового становища Н І моваиня к о н г р е с о в о г о регуляміну.
Постав на слабім тоѓнн т р " бу.тися в адміністрації і релак- меччнни і усунула б о г а т о обмежень, за.якими спершу п о б и нежок повний п р о з о р о ї ' в о д и з
.ції „ Н а п ш о д у " . в друкарні л ю . валась.
,
т о п л е н о г о снігу; хаѓт вода з а .
ЗАЯВА
і довій, в аАМіністраціш . ‚ К у р і Се з р о б и л о правительство Пуанкаре під впливОм Подій
гріеться Настільки, щ о б и р и В А Ш І Н Ґ Т О Н , 12. грудня. — Минесотська часЃина Л і г и Ж і {єра
ггєцорного".
Робітничій
в
Англії,
але
каже,
що.задля
приєднання
Америки
д
о
участи
п
ба в ній зболіла а б о рак почерночнх Виборців п р е д л о ж и л а конгресовії величезну петицію
і Раді, в льокалях Професійних сій комісії.
.
вонів- Потім налий д о ф і л і .
за приступленнем Злучених Д е р ж а в д о світового суду при Л і з і
і Ц ' с о ю з і в ППС- і т. д. Ревізії тріжанки. в якій є ніжне лнстм
Народів.На петиції пгДписано ЮО.ООО імен.
ва.ти понад 3 г.од. В реквізи.
Н а й л і п ш о г о чаю. Остав у. є п о .
торні робітничого т^атру з а .
Б Е Р Л І Н , 12. грудня. — Німецька центрова партія, якої г о кою,
аж бухаюча пара не п е .
квсстіоаііо 4 крісгг, яких у ж и - ловою є каицлєр др. Вільгельм Маркс, заявилась з а сим, щ о б
ремінкться в л е г к у мряку. Т о - j
ваію
підчас
виставВ
касі
х
о
.
німецьке
правительство видало зазив, аби Л і г а Народів прИвтягай у себе роскішний
ЛОС А Н Д Ж Е Л Е С , 12. грудня. — З і л і е м Мекаду, один з ді
рггх в хірургічний кімнаті наіі- няла На себе Поміч у приверненню нормальних фінансових відМожна
смакувати
головних провідників демократич`ної партії та можливий и а н . налитоќ.
дено
пару
жовнірських
`юбіт.
носин
в
Німеччині,
як'еє нона зробила з фінансами в Австрії.
моЖііа - роскоиіуватися'
днлат її на президента
Д е р ж а в при с л і д у ю ч и х в и б о - й о г о ,
Крім с ь о г о , переведено ревізії в
рах, виголосив т у т освру. промову п р о т и п о л і т и ч н о ї програми н и м . ^ л е не в силі висловити,
Ітьокайю
Стрілецького
Звьонз.;
президента Кулиджа, виявленої підчас отвОрення конгресу. с а т о д к о г о подування, яке зав-' Ї Ш Е Д Р І В Н И
ку і `Звьонзку
легіоністів. в і
С Т О К Ѓ О Л М , столиця ШвЄІНї, 1 0 . грудНя. — Російський
так
приладженому
Чекану заявив, щ о можна рівночасно зинжнти податки.та за- д я ч у е м о

на
ноІ л ь о к а л ю жидівськгоо ..Бунду"! совєтський уряд через вивіз збіжа заграницю
чаеви...
А л е вже бубнять,
п^латити жовнірам б о н ў е .
.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
н
Й г о л о д в деяких сторонах Росії.
і у редактора
ко'муністичноѓ В
щоб
огні погасити; ніч щ о р а з
I
БОГОЯВЛБНІЄ
Тепер російЃський уряд звернувся д о шведського, Ч е р в о н о '
газети
.
.
П
л
у
г
"
П.
Сєраикех о л о д н і ш а ; проміння
місяця
' з двДаткьм
вича- Ціде нічого не найдено. го Хреста з прошеннєм. щ о б вислав нову з а п о м о г о в у експепаде д о м о г о шатра. Я спокійПісень страстннх, восдицію в СамОрвцііу.
Т ' і ' Г ' . і 'Б і
їй}ѓ.
Д І Т Р О Й Т , Мишиґен, 12. грудня. — Конвенція прихидьниI. }легкий, м о ж у б е з обави пійти
кресния і инших пісень
ків кандидатури а в т о М о б і л е в о г о к о р о л я Генрі Ф о р д а на презин и й І відпочив; мій ж о л у д о к
- церковних.
ПОЛЯКИ ПЛАЧУТЬ НА ІЇЕдента Злучених Д е р ж а в з і б р а л и с я т у т нині м и м о заяв с а м о г о
на спочино'кТак то, по м о ЦІНА 25 ЦНТ.
Форда проти такої конвенції та почала праці к о л о з о р ґ а н і а о "РЕПИС НАСЕЛЕННЯ НА
йому МаЛОму талантові н а ш і ,
Замовлення висилайП Р А Г А , 1. грудня.. ( В л . кор. „ С в о б о Д Н " ) . — Д о Америки
вання кампанії за Його виборові. Президентом кампанії та конЛИТВІсав я ці вірші весною д е с я т о г о
те враз з грішМй на авже певно дійшла п о к а б л ю звістка п р о те, щ
о розбійники
вснції е Рой Ѓарап з.ОМагй.
. . . . . . . .
j,,
дресу:
місйЩТ р о к у
Пінгджу (1746)
вдерлись у тутешню Печерську Лавру, напали на келію архиЛитовський перепис з 1921
"SVOBODA"
імоѓо
панування
підписано
мандрита М и к о л и Грабянського та зрабували її, а самого архир.
вгіказус
3.18%
Поляків
и
8 3 Grand Street,
АМЕРИКА
'Кіян-Люіиґ.
Т а к описує вірмаидрита замордували. `
;Литві. Польська преса плаче
^ i i l e r w CiAyiN,
^
чаю хі.чОднак, у звязку зтнм нападом, виявились такі подробиці,
В А Ш І Н Ґ Т О Н , 12. грудня. — У відповідь на заклик німець- ш о м приладжування
над тим зникаючим процентом
яких Америка ше не знає. Властиво, коли п р о напад переве' о президента Еберта о допомогу
г о л о д у ю ч и х німець- (Ський цісар і поет: Поляків на ЛиТві та твердить,
детто б у л о слідство, т о виявилось, шо' серед розбійників б у л и
дітий, і'єн. Аден, г о л о в а „ к о м і т е т у д л я д о п о м о г и німецьЩо
литовський
уряд
зарядив
члени київської „ к о м с о м о л ь с ь к о ї ' ' організації. Підчас нападу
` ; ВЖЕ вийшов з - ДРУКУ
і тям", вислав д о Еберта телеграму', в якій сповіщає й о г о ,
цей перепис, щбОи унембжли.
Вони показали о р д е р „ Г о с п о л і т у п р а в л е н і я " ( б у в ш а „ ч е к а " ) на
ріпу Поміч у ж е внсилається відпливаючими сими днями
вити тій зникаючій
горсточці
переведеине ревізії. Потім виявилось, щ
о ордер б у в п і д р о б бямй.
- Ц ,
j `і - . ' ѓ І
Поляків користати
з прав наК А Л Є Н Д А Р У . Н. С О Н З З А
ленни. Т р о х „ к о м с о м о л ь ц і в " заарештовано. Прн них знайдено
повінь с в я т о ч н о г о ндпитку
ціональних меншостей.
Хоче
частину Зрабованих
І Ю В Н . Ню й о р к , 12. грудня; — Прогибіційні урядники
при тім ' вговорити в чит`ачів,
Як видно,
„ т о в . " Бухаріна, виложена ним
„Азбуці
}ної граииНЇ Злучених Д е р ж а в доносять, Що цілії граШНА
перепис по.ральшовано.
на вдячний
Бо „комсомольци" —
'осѓо заллята святочними напитками. Д о Злучених Д е р то-ж
учні
{теє така повінь горівки з Канади, щ о урядники м о ж у т ь

ХОЧУТЬ ПОСПІХУ В СПРАВІ ЗНИЖЕННЯ ПОДАТКІВ

муром

в

ХОЧЕ

СЛІДСТВА В СПРАВІ
ЛІКАРСЬКИХ ДИПЛЬОМІВ

в

ЗАПОВІДАЮТЬ НОВІ ВИБОРИ В АНГЛІЇ - ;

ПРИХИЛЬНИК КЛЕНА О Б Ж Ш А Н И Й ЗА ВИБОРЧІ НАДУЖИТТЯ

4

ЖІНКИ ДОМАГАЮТЬСЯ РІВНОСТИ

,

ц

и

ш

8

1

1

4

ДЕМОКРАТИ ПРОТИ ПОСТУПОВИХР-ЕЛУБЛИКАНЩВ

СПРАВА АЛІЯКТСЬКОГО РОЗСЛІДУ ФІНАСІВ НІМЕЧЧИНИ

ДЕМОНСТРАЦЙІНА

ЗА СВТІОВИМ СУДОМ

оддди

МЕКАДУ критикуб кулнджа
Злучених

в

(

СПРАВА ФІНАНСОВОЇ В ДБУДОВИ НІМЕЧЧИНО

ВИВЕЗЛИ ЗБІЖЕ І ЗНОВУ ГОЛОД

(

спричНнНВ

л

ОРГАНЗІУЮТЬСЯ ЗА ФОРДОМ ПРОТИ ЙОГО ВОЛІ

РОЗБЙІНИКИ У КИЇВJ-ПГЧЕРЄЬШ ЛАВРІ

ВЖЕ ПОСИЛАВ ПОЖИВУ ДО НМІ ЕЧЧИНИ

і
1

для

н
апуаклаарічнії. ґрунт.
комувн
з
і
м
у
"
,
в
се „тов". Бухарн
іа.

рити

її.лишена

невелику частину.

н я н м . н к і д г

РУХ ГУЕРТЙ ЗРОСТАЄ ДІЛІ

т ' і а н и т р :

н а ќ .

ВЕП
ЛИРКА
АГАП,ОВНІЬ НА ЗАКАРПАЇТЮ,-Н0ВІ ПОКЛАДИ ш и

ПІДПАЛИ В ГАЛИЧИНІ.

З Галичини
доносїтА про
нові випадки 'підпалів п о л ь 1. грудня. (Вл: Hop. ‚ і С в О б е д и " ) . ^ Наслідком неостанніми днями, більшість рНідк На
ських
дворів.
Т
а
к з г о р і л и : чо. диких д о щ і в ,
'А К Р У С , Мексико, У2. грудня.
Р у х проти федерат в(3 портрвтрм Дра ѓом а поп а)
берегів
причинила багато Лика. У В я р тири етирти збіжа в КомлякахІ Закарпаттю вийіпла
.дяду О б р е ґ о н а роста невпинидз^До нього-знова пристуЦ Ш А з Йересидкою
зо
Ц
Е
Н
Т
І
В
г
нагаші
повінь
рб$бНДа
б
а
г
а
т о п л о т ь в ( с п л а в і в ) , які зруйнували
к
о
л
о
Збаража,
двірські
з
а
б
у
.
Йові війскові з а л о г и . Вчора заняли війска повстанціќ
ЗАПИСНИЙ ТИЖНЕВИЙ В 2-ох К Р А С К А Х С Т І Н Н И Й НА-1довання в селі Максимівці к о ВМшова ИИсТ На ТИСІ, ВОда
ТНсІ стоїть йа 2 М І Ѓ р н в и Щ
АОкатаи, к о т р о г о
уряд пропая без сліду
і
nK
4 3
? Л 5 ! ^ . JW
І?? ' З А З Н А Ч Е Н Н Є М УКРАШСЬКИХ I л о Самбора. етирти вівса в П о . н о р м а л і и ю г о
ТйСй зі с%тУїми прярічкамл залИвае всі о 'скарбомгтзЩуХ
`.
X
. .
А Н Г Л Т Й С Ь К И Х СВЯТ. Ц І Н А
25 Ц Н Т . пілиськах к о л о Львова, від я. колниі.
Часопись ‚‚ЛІдОве HoвHит' поіНдомляе, ніо иеяалеИо вѓл
ких - занялось кілька
госпоЗтвОвівоія слати на вдресу:
дарств, та загроода л і с н ч о г о п Густа, на Закарпаттю, знайдено поклали д о б р о ї соли. Дог р о з р У К Л И Н , Н ю П о р и , 12. грудня- 4-v Т у т арештовано нині
Пникулі к о л о М о стиск. В -Ду- ровлювания ціѓя hbitnam має бутп незабаром приетуплейо.
‚ . н ш м " , вз слано sr.,
Рад. Як відомо, у `цілій Чееько-словацькїй Держасі
Ііа Лібермана під закидом, ш о се він п і д р о б л я є паперові
б л я н а х в и б у х пожар, який о б .
Д о т е п е р в Книгарні С в о б о д и ' нема і ш ш и х календарів кроза яких „авіарф" глядає уряд від двох літ.
к я г т р и господаретваодмВиНоа- (Нема-інших Лой.талів соли, крім тих, щ о йа украї`нськім Здкар- .
Mfr^MM, які f y r п р о г о л о ш у є м о . К о л и прийдуть Які календарі
ппттьл:
Закартгйтсічні
соляні ќОпальні
ШЃьЩЗІ%сііотрюют;Џнш нгІдп--.т1й`досі #іВйгіаддЯи}ЗІ
ЗІ старого краю д о нашої книгарні, т о иш ї х п р о г о л о с и м о . Зеil?.9f Чсзго-СтоваччішуБсїлліо, 'а коІтТтам зігУіТду-ться нові п з ;вг.ОеК7
''
І н ми з ѓ ' Ѓ ѓ і "
иовлеййя СЛатй тільки На ті, які т у т проголошені.
кліадн, t o - ц ю с і л ь вже можна б у д е вивбзнї'и закордон'.'
jf Ю И О Р К , 12. грудня.
С ю д и приїхала нині НВ корабли
Існеї
група
аитОрів
страстннх
(рамергав.
групу
котрий
rtptmainmtn
уН
приватнім
а ч о л і пгрШхрв
'ж# ият#і юсамий
міста.
євистав
гончарем.
„"І с узс німецького
ХН
р на
с т—
о с " , Аміста
нтон

С
О
Ц
А
ІЛ
С
ІТ
И
Ч
Н
И
Й
ЗЛОВИЛИ Г„РОШЕВОГО АРТИСТА"

СТІННИЙ КАЛЄНДАР

що впзалі.
К
О
Л
О рівня.

Л

,

ШУ СІТУ, И. J.

Прим.

1

т

ПРИЗЇД РЕЛІГЙІ НИХ АКТОРВІ А

і

4

у

Ч . 291.Г

С В О Б О Д А , Л Я Т Н И Ц Я , І4-гр Г Р У Д Н Я 1923.

Пp"BiУp.Оe‚rВOrЄUpHusВDhbiАEelOd" (LUBi93EKTTI ‚ в‚нИ^ата
a
w
SotnecokntdactM
CecAdhtarm
Pislc.tM
ceieoftJpM
orydvltieackdr3Je1sre,8oyl-,r191AС1nI1П79."SIc.He.103
eM
stre1Eoy9ctbes1atedpr1Aort,eiarstcaalou3ilntcd,UeahrtJ.oeteI9.fh7lte,oPfaosAupthotcsdetiO
3-olUb.i0yf,aJO
_
n
i
a
a
y
o
o
r
d
u
E
USliCKPITQINaRcoApyTSIj ркіі ..і Г; W-f^ "ЛЇ^^а
II BOlit...... I 37.S Л27.5TХyЛgбnІуj "ТЕл'о Й?„, ник лаЙсеое і; ичвидии а тлі
Н
DВС
MЛDоЬю
.НnaІа:ДіЗДM
.JU.onо-"tаетугп‚..^ц- цроХвН-Є ДО ПрОІ
„АдренсаоJ;б-rоy.tS"дy:Oн'B'4Д9Qо8і.DоA,"M83ognotmGeRy.rANFDТodrиcлn.STRУ.М
С
Н
.
EETоа.егJERД„(SOEЛYІdrОe.rЄ",ГТчҐ..Nм. оJ.,ї -пі " 'i4J hkv vva.nu- чаи.
U
Iтьцаа
анн}ќа
t s.oo
ХТО-Ж ПЕРЕМІГ?

ЧІП?-

IV.

'

daily except Sundays anH
at 13 Grand Street,
Cllyr N.
O v a . д ЏУ tka Ukrainian National
la-.

щ о остаточна відповідь в справі т о г о , щ о м а є статися з західно-украшськими землями по
їх визволенню, має належати
д о компетенції Конгресу Захід.
нб-Украфгських Земель. Такий
К о н г р е с який б у д е мав вирі.

УКРАЇНЦІВ З УКРАЇНЦЯМИ В СТАРІМ КРАЙ,
А ЯК У НАС В АМЕРИЦІ?

(Спеціальна кореспонденція ‚.Свободи"). .

‚.Оскільки, о с о б л и в о після XII

в-твініаа

` .
' І . '

КИ

.

(Надіслана стаття).
формально признали Галичину

ШИТИВНрІОЖ ІбудеПРО`
західЧ
нИ
о-уН
крН
аИ

К.І`
д-веесурекж
днакїврсоньаоконгніог;ск.і.
ќлив
чс
уа
р
е‚млеілДПьоНІ`,О'С
НИ- ДТОЛЯЙ КВЛИСХЧЗІ-Д
перш
йі
- собою`пре`сікртн`,-

На дййх одержався письмо ‚Польщі, почалися підносити в
від одно'го з наших американ-.Галичині і на європейській ІМІ-

ських, старих, щирих політич-j т р а ц і ї ріжні думки ї н о г л я д и
ГІЕРЕДЛЛАТА:
них діячів, в якім говориться в.ідноено ревізії д а л ь ш о ї б о Поодниоке число три цилгж.
( ? н е ю ) Так рише ген. Т ю т ю н . . . . . . . . . . . $ -.00 добиратися д о села з росій- J, „
7
o
.o На
' б е і!
н я н о за всіх про теперішні відносини серед р'отьби..
'4'"
XX
3.75
американљкнх‚уУкрашців. На- ' О д н і б у л и тої.'думки, щ о рі- ва'жні політичні питан'ня,
с
ь
к
о
ю
На зів року
м
а
"
...$-.00
ріяне в'оно від початку д
о кін- шенн,;- аліянтів нас на'рбрвязуе, скликаний прИ д о п о м о з і всіх
На тон
ця повною зневірою, яка огга- та щ о . в о н Ь не зміняє в нічім п р о т и - п о л ь с ь к и х
В Джерзн Ситі І
ський,
теж
очевидно
під
впли$10.00
нувала
шановним
народним
ро- н а ш о г о п о л о ж е н н я ні відио- інськихп бполітичних
у й ѓ вимагаті
На рік
$5.00
' w^_„„„ ,, ^.пкп„„„„„ вом звісток п р о українізацію. чбїтаикбм вже так `далеко, щ о ; шення д о П о л ь щ і . Супроти т о Та справа находиться тепер ик
На пів року
він рішився усунутися від уча- г о нам тр'еба не тільки о б с г о раз в стадії пргзл^отовання, а щ
`та
група
заявля.
Трета
заявлялася
^ тих, щ о пішли в і К а н о с у разом
дуже скомгийков`а%і
і титру.,.
. так. тгтеба, щ о б ` „ х о х о л
%
д
. . . , м . Грушев- стй в дальшій політичній р о б о - ювати наше державне п р а в і на вона
ва проти
.
дна,
т о неч'алииькоѓ`о
диво, количиперевс
‚ушгса д а л " б е з х л є б у ш .
п ^ л и - с і . Г о л о в н у вину за теперішнє J незалежну 3 . У . Н . Р . дальше,
но-українського
5а оголошення редакція н
денне
її
буде;
вимагати
ка" який же експорт!
Отже

с
о
наше
р
о
з
б
и
т
і
є,
д
е
м
о
р
а
л
і
з
а
ц
і
ю
,
але
щ
е
й
о
г
о
поширити
на
друвладо.
ВЦК
навіть і р е в о л ю ц і й н о г о цент}`..,
вітська влада мусіла кінецьчасу.
ви сплата гроші лише-на т. ав.
та упадок духа приписує він в і укргїнські^землі, як В о л и н ь , гао висунула
юнців повернути на єдино пра- л
Укоаїну пер'шій мірі нашим політичним, Хо'лмщину, Прліссє і Підляше, ѓ о фронту і
а пожду зміну
Тќѓе. Moatks З
....$ адреси
x
o
o платиться 10 центів.
о
в
а
і
п
н
внльний.
шлях
українізації
Si
1
,?^
„ , т ! „ ! 7 чинникам в старім краю. Б о во- які опинилися' на підставі рижцентру
Tnrelia sad
City Rates.
ни т о місто т о г о , щ о б и скупий- с ь к о г о д о г о в о р у під' П о л ь щ е ю ,
Oaa year
ти всі сили на б о р о т ь б у з в о - а які к о л и с ь р'азом з Галнчигалицьких трудовиків
на уваТа,
т
рогом,.побивають
одні других, ною творили одну т. зв. Гаа заявилося з а ним в
ЏЏЏФЛ
"
витрачують даром н а р о д н у е- лицько-Володимнрську Держа. .
!
диться, т о і і н ш й річ, а л е факт
р
українська еміграція на нергію,-сваряться і плюгавять ву. Р о з у м і є т ь с я щ о та з м і й ма- . Є
в и - Т р у д о в о ї Парт,
і х и українізації, себе взаїмно та тягнуть себе і " наступити тілвки за з г о д о ю
Центральне б ю р о п о л ь с ь к о ї секції „ р о б і т н и ч о ї партії А м е - є фактом, — вона „фактично
- ^
% переста,
ті щоденні ^ и с л е н н і розмови наш нарід в певну пропасть. т и хt . з е м е л ь злтядно
зіглядно і х . п олнцький
ед-І_.
.-. .12
ѓ і .......
рики", котра, як відомо, симпатизує з комуністами, п р и с л а л о відбувається" ( i b i d . ) .
державний
центр
На м о ю думку, в декретуван- п р о се свідчать, щ о удар нанеставників.
нам з п р о з ь б о ю о поміщення відозву в справі генерала Галера,
дцем 14. марта сам
українізаційного курсу ма- н о б е з п о м и л к о в о . Ч и м се все
Вл-ой спосіб мала б и повста-1
щ о тепер обїзджае Америку яко гість Американського Л е г і о н у . ється щ е одна сторона, не за- закінчиться` — б у д е м о бачити,
f-г
західних українських з е .у
тупити
всеукраі
Відозва такий замітний документ, щ о з а с л у г у е на б л и з ш у у - ліачена п. Д., щ о приїхав з У - поки-ж щ о можна з певнгстю
е л ь на місце Зѓ У , Н . P . З а - '
й
. На жаль самі іі
країни д о `Левова. А с а м е : . с о - сконстатувати, щ о гуща емігравагу.
X
..їдно-Україггська Держава. У о на словах
Суть відозви зводиться д о т о г о , щ о Галерне представни- вітська влада, як спритний п о - ції, так само, як і інтелігенція
країнську Національну Р а д у і
,
сфері практичн
У р я д поширено б и заступниї
політики на р;
ком буржуазних польський течій, які стремлять д о душення літичний грач, мала на цілі на- на Вкраїні, ставиться д о больнести тяжкий удар українській шевицької У
Р ^ - ^ ^ ' - І Ш о б і л ь ш е , переносять ще свої ками нових украгнсьісих з е м е л ь , І фіктивного напрямку, не зна
п о л ь с ь к о г о робітництва. Відозва, перечисляє цілий ряд з н у - еміграції і -тим внести в її лави ч е р г о в о г о б л е ф у , й настроєна ш.о
а, заразом поведенобіі;на в с і Х
есеўќра
щань польської буржуазії над польським робітництвом, т а . р о з к о л і дезогранізацію. Яка-б вичікуюче. 1 тільки т а ї .
` ^ №
^ ^ Щ ^ Щ ^ М Щ ^ Г ^ тих землях спільними силами
ф
т в практиц'і п
е
р
'вона не б у л а безсила, тая емг- на, щ о вже Д ^ " ^
протестує з т о ї причини проти витання генерала.
активну б о р о т ь б у за визволен- вести. іТомуто і іама
грація,
але
самим
фактом
с
в
о
г
о
виправдувати
к
р
ш
а
в
у
и
р
у
п
ь
і
н
Та не те, щ о там написане є замітиѓѓм д л я відозви та д л я
нєм з під П о л ь щ і , а на міжна- хвилевих демагогічних
ісѓнування й сяког-такоі про- ницьку політику большевиќ в , т інтерес д о народпольської секції „ р о б і т н и ч о ї партії Америки", а те, щ о там тибольшевицькбї акції за кор- єзуїтським девізом. - - щ л ь виродній арені за йизнаннем са- сповзда
т о звичайно
„еп.Патить народ;
пропущено. Пропущено саме факти, щ о під п о л ь с ь к о ю в л а д о ю д о н о м дискредитувала сов.т- правдує
о
т
о
ю
н о г о п о д а т к у . ' т о не підпирає мостійної Західно-Українськоі случаях'бувае на нічім. Д
Група та
ще ті самі іиіціятори
революшійної б оДержави.
живуть міліони Українців,' Литовців та Білорусинів, примуше- ську владу перед тими, з ким стина р о б и т ь належні
рівНож за п о т р е б о ю Гстнуванн.г
справі
Галичини
за
ось
уже
шестќи
р.к
вона
не
мод
о
чи
ротьби
та
щ
о
не
слухає
вже
ніних с и л о ю оружа жити під нею та ш о над ними` польський
державного
центра
за
кордоже зарядити правильних з н о Недалекий час виявить чи ,
пророків,
но-територіяльною
уряд знущається б о г а т о гірше, як польські пани над подьськн- ська влада в о л і л а - б заховати цілей політичного й грабіж- тепергшноі, старокраевоі т. зв.,ном і за б е з п о щ а д н о ю , б е з к о м
син ^ ні днпльоматичиих, ні під` украінізацшним курсом ж ‚ ^ и х $GGG%
вислід сварпід П о л ь щ е ю , а тиі# самим ки`
і т и чполітиианьства
ної боротьби". З
т о г о промїсовою д а л Ь ш о ю бороть.- нули д о коша Видвигнений н
перед торговельних.
капіталістичною
Евроницького ТО
характеру
ми робітниками.
навіть
Нема
щ о криється
^ ' "`^совітська
^ ^ Б т н в„ поогл о
старои
щ о ‚Притупінне
як д о в ю не б о ю з П о л ь щ е ю . Таке станови- ми клич о д н о г о всеукраїнськопою, д ощ
ніг
якої припадає
з веHe згадує с ь о г о відозва мимо с ь о г о , щ о генерал Галер е казати,
о еміграція
ніколи
не „аДбіо
л ірадянська
п. Л ^ - московська
а л е все вла_ ! заключеннє,
політиків.
прийде
д о порядку
і.консоліда
л и к о ю пошаною,
не вважаючи
да мусіла
декретувати
україніще
обстоював
передовсім
т
о
й
забувала
рідного
краю,
завше,
важко
І
просто
Н-Можливоі
о
у
^
українців,:
а
иаго фронту. .
в б о г а т о більшій мірі висловником наїзду П о л ь щ і на сусідні
Ііії
в
старім
краю'
так
д
о
в
г
о
не
на
всю
с
в
о
ю
(
ш
т
у
ч
н
у
й
р
о
б
л
е
заційний
курс
своєї
нової
полі`центр,
який
групується
сегодня
тим, щ о там дієть- д е завернути ^ J ^ ^ ^ R ^ S S
народи, як е він висловником п о х о д у буржуазної реакції на цікавилася
В послідних часах я
(к це б
а
на в краю і на еміграції б і л я
ну, азвичайно)
зненависть
тики
ПР
"
сч,
т о м у так чи
инак` з н ад
л аб- ш
л я х уна
" . Україні,
І се, насеб-то
"
^мусіла
" . ' l б .у д ед , "можлива
н о жпозитивна
відбитком
чиМо з розмови з др. .B.
поступових польських робітників.
всіх отих
з р о б и т исправедливо.
те, супроти ч о г о пе- родня праця і тут в Америці,
зидента д-ра Петрушавича.
завше
б а г а тКерзонів,
о такого, Пуан`каре,
щ о совгт- цілком
мовичем, яку о г о л о ш е н о в амето'-що. В ред сим б о р о л а с ь у страшний з нею і більша д о п о м о г а н а в і т ь
Н е згадуе-ж`польська секція „ р о б і т н и ч о ї партії А м е р и к и " Ебертів, Бенешів
Друга група була знова рів- рикан`ських "часописях)
про сі факти тому, б о вона хоче перед цілим світом закрити справі визнання, напр. СССР, ў ' с п о с і б . М о ж л и в о , щ о надалі,!для так важної справи як рево- гюж за бор'отьбо'ю з П о л ь щ е ю , певна зміна серед управи
Т
р
у
справі ріжних зносин, г р о ш е - коли минеться в сім потреба люційна б о р о т ь б а ,
а л е Противилася концепції За- дової Партії' у` відношенню до
факти, щ о в П о л ь щ і є міліони 'народів, невдоволених принавих позичок і т. д , еміграція Для неї, вона скасує свій де-1 Такі г о л о с и д о х о д я т ь д о мележностю д о П о л ь щ і , б о в справі поневолення Українців, Бі- своєю активністю і р о з к р и ї т є м крет. А л е , гадаємо, в о н а ' з м о ж е і н е рівнож і з інших сторін Аме- хідно-Української Держави і закордонного' центра.
державного центра за кордо- ний Комітет.заявляється в
ж
е з
а
лорусинів та Литовців з п о л ь с ь к о ю буржуазією та панами йде дійсної природи большевиць- тоді тільки спробувати скасу- рики, тому вважаю за вказане
ном. Вона була за створеннем
о
р
кої влади, приносить совітській вать те, ч о г о вже`не скасуєш, над ними дещо, г л и б ш е заста- зі всіх активних, протцполь-. п о т р е б о ю такого центра в ф
весь „ п о л ь с ь к и й л ю д " , йдуть польські робітники й селяни.
мі ‚.Українського Йвшенальноуспіху-ж із т о г о не буде ні- иовитися.
Відозва центрального бюра п о л ь с ь к о ї секції „ р о б і т н и ч о ї владі, просто непоправну шкос ь к и х елементів о д н о г о рево- г о КомітетЎ" а б о щ о с ь
ду. Всякий дип.тьоматич'ний чи якого. Навпаки: х т о вже р а з і
Ш о з політикою звязані ті л ю ц і й н о г о західно-українськопартії Америки" є документом, який стверджує, щ о польські
.ного, з тим.` щ о б и цей ко
м
'
І
горговельнггй крок совітських промовив А , той мусіти-ме ска-; сно всілякі теертя, особиста
н
М
,
щ о б и не мав характеру „ у р я д у " .
комуністи можуть мати ріжні порахунки з п о л ь с ь к о ю реакці-` місій втгебічно й детально, з зати й В, б о життя т о г о вима- партійна б о р о т ь б а , інтриги і т го центра в краю з Т
для. цілий пропганди за rpaHH--J
.При о б г о в о р е н н ю потреба
е ю та з Галером, але проти Українців та других поневолених повним розуміниєм трактова- гати-ме. Хто-ж захоче змагати— се рш так стара як сама цею покликати д о життя занародів П о л ь щ і польські комуністи та польські генерали ста- ної справи, `обговорюється за- ся з жйттям т о г о воно змете, політика. ‚ Х т о не має здорових кордонний західно-українськиіі всеукраїнського центра
новлять одну партію, партію, яка не хоче зріќдися нарабова- вше емігрантською-пресою і о- як з м е л о ЧУЖИЙ йому п о при- нервів і випробуваного завзят революційний центр, яки'й б и нула дуже цікава, довга і ожив
світ.тюється не так, як се х о - роді комунізм з держаѓвної
, той скррше чи пізнійше мав бути залежний від револю- ієна ѓдискусія; ,3 я к о ї вийшло,
ного на сусідах добра.
е
гять большевики, а так, як по-‚практики ' комуністів-бо.тьше- прийде д о таких висновків як ціййо'го центра в краю. Цей по. щ о в, нашім грсумадяньстві п
реводггться стгіога р'евізія в в
л
і
но є справді, себ-то переегері- вѓіків, лишивши т і л ь к и фаль- наш діяч, а б о т о й гуманіст,
гляд заступають м о л о д і , актив
гається з`акордонниж чинників шнві порожні вигуки на мітін- кий щ е в середних віках писав, ні, революційні елементи, які ношенню д о в е л и к о ) Украйні
р
о
перед крутійством і дурисвіт- j'ax. v газетах та ‚іагітлітерату- Ш „чесна і шануюча себе л ю - групуються біля Війскової О р Підносилися г о л о с и , щ ' о б и п
голоціуючи' соборність і в
с
с
ством т. з', совітської влади. ТУТ рі", — зигукгг, яким не д`ѓмуть лина повинна держатися здале ганізаціїукраїнський фронт б у т и
к
о
н
гроші нічого не з р о б віри навіть ті, щ о вигукують їх ка від політики, б о вона р о з Вже тут м у ш у зазначити, щ о секвентними і г о л о с и т и в
тять, б
о можна купити о д н о г о , з песьоґо обовязку чи п о інер-. кладає духа і характер чоловіІќа'. Нема на світі політики б е з між тими згаданими о б о м а гру- вї західно-українських
двох, десять, але всієї маси емі- ції.
и
Отже хто переміг на У к р а ї н і ? Б Г - J . P
і партійної б о - пами, які є за безпощадно'ю революційну б о р о т ь б у за їх в
Польський уряд підписав договір з француською г р у п о ю грацѓйної не купиш уже через
боротьбою
проти зво.теннєм і негайною
те саме, щ о за д о в г і ' р о к и
поБлижчий аналіз подій Д на- Р . , - Нема гг і в нас Укра- д а л ь ш о ю
капіталістів Лєві і ґ о р д о н на виарендованне польської державрянйя на чужині все,
іншв. Є хиба тільки т ріжниця, j П о л ь щ і прийшло вже `до пев- В. Україною.г-'При тім
строїв
показує,
щ
о
перемогло
иої тютюнової монополії. Група дає П о л ь щ і одноразово 250
вигадані прол р у г и х народів та бороть- ного порозуміння, б о о б і вони мушу піднести, щ о та пелітичможна б у л о Купити, к у п л е н о : життя,
міліонів швейцарських франків і певну частину від дальших залишилася тверда, компаі
хт
то
о тво`
тао-складна та вирафі- висувають -тепер ' на перший иа концепція о б с т о ю є рівнож
гра.мгг, переміг той
ой, х
маса людей, котрих не купиш рить
прибутків. Д о г о в і р підписано на 45 літ;
гь життя на Україні, себ-то
. - У нас б і л ь ш проста та плян передовсім клич б е з к о м - д а л ь ш у б о р о т ь б у з
промісової, активної б о р о т ь б и ськимй-окупа`нтами на
.аїнськнй народ, щ о поклав
поклав примітивна. Т о м у шкода наРівночасно ведуться переговори з одйим американським за гроші. Отже треба вигадати український
за визволеинє західио-україн"Др. Л у к а . М и ш ў ѓ а .
завдавати собі труду на
фінансовим синдикатом, який хоче'купити славну Біловежську щось такого, чим можна взяти V б о р о т ь б і гекатомби жертв.
(Конець буде)
й сю чесну частину еміграції
Щ о . вій б у д е й останнім пере- припинюванііе тої б о р о т ь б и з ських земель з під П о л ь щ і . О б і
П у щ у за 40 міліонів долярів. Т р е б а зазначити, щ о та Пуща
І от твориться ставку на тугу можцем - ' : в с і м не сумнівався
напрямі, ш о б и повстала
зовсім не належить П о л ь щ і , а правно належить Білоруси та за рідним краєм і для Москалів ніколи ніхто з нас. І се питання консолідація в формі одної а
П О В І Д О М Л Е Н Н Є .
доброї парти, щ о все ще явля
Україні, так щ о тут П о л ь щ а розпоряджае чужим д о б р о м , за вигадується ще торік т. зв недалекого часу.
ється горячим бажаннєм бога
Виконуючи постанову Всенародного віча відбувшогося з рамени ‚Ліги Го„Смеиовеховтство", а д л я У
яке їй щ е
доведеться здати рахунок.
І
С Ч.
рожан Українського Роду", дня 21. жовтня 1923, п'одається до відома М
м
і:
тьох наших тутешнйх патгдіо
Таксамо чужим д о б р о м розпоряджае Польща, ведучи пе- країнців у сім році — „ўкраїні
Українським Гг^мадан, Братствім-! і Товариствам міста чЧтаделфії, Па, що,тів.
М
н
не
повинні,
боятися
позацію". Спритним 'політичним
реговори щ е з одним американським синдикатом, щ о д о про- шаховим х о д о м убивається два
літичної б о р о т ь б и , а противно
дажі державних нафтових теренів у Бориславі в галицькій українські зайці разом: пробрати в ній активну участь
Україні.
топтує'ться стежку на с е л о і
Подається до загального відома, що І старатися о це, що'би ту б о П р о т е ця горячкова випродаж найкрасше показує, в якій вноситься сум'ніви в еміграцій- канцелярія Обєднання Українських І р о т ь б у зводити в першій Мірі
безвихідній фінансовій скруті загрузла польська держава. К о - ні настрої, — сумніви, за ќотри- Організація в Америці переноситься ДО шукання нових шляхів, п о б е з п о м и л к о в о , на думку до клюбу тов. Українсько-Американ-'трібних д о успішного визво^
."й'
відбудуться
л и вже випродуються усі з а с о б и ресурси — т о , значить, нема
большевиків, мусить пр'ийти
ДОбУТТЯ
виходу!
. .
розклад і рееміграція, себто у- ся слати всі письма і п'осилки на слі-т Д-РЖавноі самостійности.
Старий
край
.
якраз
шукає
дуючу адресу
Країнська Каноса.
Ітих нових шляхів. I коли з т о г о
Гачок українізації, закинутий
б о к у б у д е м о глядіти на п о л і
большев`ицькою владою в'емітичну б о р о т ь б у в краю, т о п о рантське море, як відомо, пійI
бачимо, щ о та б о р о т ь б а має
Б У Д Е П Р Е З И Д Е Н Т О М В С Е У К Р А Ї Н С Ь К О ! Л К А Д Е М П Н А У К . мав уже чимало дрібної і кільк
р
.
г л и б ш у основў'і е д о певної мі- відпоручннків всіх Українських Громад, Братств і Товариств, в Галі. У
(Від спеціального кореспондента „Свободи")
ка досить' грубих українських виколи Росія приняла нову' економічБри конечна і ' у з д р р о в л ю ю ч а , а Амер. Горожан,.849 Н. Френклнн ул., точно о годині 7. вечером. в справі
Офіціальна совітська телеграфічна агенція „ Р о с т а " недав- риб- Напр., ген. Тютюнник,
w платформу (Неп), кооперативи тим самим в нічім не подібна поширення і сиентралізовання допомогової акЦн для рідного краю.
На
ці
збори
запрошено
рівнож
п.
Лр.
Луку
Ми'шўѓу.
повідомила,
М и х а й л о Грушевський полк.
звернувся
Д о р о ш е н к о , проф. Мих. збьтьшились у великому числі на У - , наших американських, НІКОФіладельфія, Па., 6-го грудня 1923.
`
S6.9L Грушевський.
проханНем
совітської влади,
дозволен
о
п оЩ
- о саме на гак країні? Чи Ви знаєте, шо турецькі цинепридатни'х І ШКІДЛИВИХ Т.'
ЗА УКРАЇНСЬКУ ‚ЗІІҐУ АІКЕРИКАНСЬЌИХ ГОРОЖАН УКР.
T
' :
Љайтів"
українізації впіймався ген. Т ю - гаретки Геляар вдоватювали куршв їхати
совітську Україну
культурної
поотягом 15 літ, та шо Гелмар,е цига-ЗВ. „політичних фаитів .
Михайло Дубас, предсідатель; Михайло Вишиванюк, заст. предсідателя^
тюнник, се видно з й о г о листа
Я к довідуюся з певного жерела, ц
я звістка в головнім
'
Причини
староираєвоі
п
о
л
і
Іван
Федор,
касіер;
Андрій
Шостак
І
Стефан
Слободзян,
секре.а
д о п. Ш у м с ь к о г б (20. Ў Н І . 9 2 3 ) .
тичної б о р о т ь б и є ріжного р о В І Д П О В І Д А Є Д І Й С Н О С Т І $ . Проф. Грушевський справді
м
а
є
да. П р о головнійші з них хочу
незабаром виїхати д о Київа, х о ч ніякого прохання д о сові гШ В ПАМЯТЬ ДРУГИХ РОКОВИН СМЕРТИ ВЕЛИКОГО
тут д е щ о поговорити.
ської влади н
е
' подавав і ніяких зобовязань — займатись внУКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА-ПОВСТАНЦЯ
ключно культурною працею — н
а себе не взяв. `
Ткг.в cents

O
n
f

year

I

f

K

Ю

з а

с е

о ч в я

Т

ь

в

ц

е

у

т

т

к

и

а

;

Л

( г

P

з

0

п р о ф

ТЄЖ0ЧЄВИД
0n
QalfB
-^^г^
И
іНа
ou-

ЗАМІТЙІ ОБОРОНЦІ ПОНЕВОЛЕНИХ.

;

Р

ЯРМЄЛЬ

є

п

р

о

у с п

д

е

к

і

ь

к

а

Ч

л

е

н

і

в

3

ї е І К

еатиайогоМ сц
Іемав1аі

С Є

од мк

з а С

с ь к и

К

.д'р

1

МЄ ИК

9

наод
і ѓи

Н

н

н

р

в

а

и

т

н

е

з

г

о

д

і

)

щ

т а к и

:

е

в

М

Х

а

ю

K

н

с

ь

к

и

х

е

v

ф а и т

1

е

р і В

:

1

т

я

ПОЛЬЩА ВИПРОДУЄ НЕ СВОЄ ДОБРО.

0

ТЄ

1ТЬ

о т

i H

H r

ь б н

:

ш

1

о

в
є

б

н о в а н

а

В

Т

1

1

т

і

л

ь

я

т

с

н

о

г

н

а

ц

ц

о

р

о

і

е

и

а

о

т

н

а

л

л

ь

к

н

т

р

Т О Г
е

н

и

в

о

й

е

д

м

заявляласвяі як

0

ь

ш

о

і

с

^Р^д^-?ЇКтьзаходи".Єднання",
Для своїх,„ф-"'."оінзіацйіні
т

ц

н Я К

1

v

л

у п р а

д

ш

а

ь

ь

к

и

й

р о Н

н

н

н

спруаспвхв,уі.
езавЌтовинйлаоиомсянєінаіл
хлраиаН
зйОш
ародподбівириею
терілаь^зеком
л
з.у
одонсакочевМ
Укранїі

М

К
О
Л
И
С
Ь

%

В НЌЕДЛІЮ,ДНЯ `І 6. РгУДНЯ
847 NO.BYFEnD.rkNoAnNYE,St. Pahldieplhai, Р, `. ^ І Б О Р ` И ^ 1
1 ВИЗНАЄТЕ ДІО
К О Н Ц Е Р ТРОІДУ:`
марта
РЙІ чупринки
счиьквуавЧодІв рукахПрІе-вВУГРНкИЕрДГЛаІОЮ
,ьДкм
НіЯН1S.ароГРУР
19
ї
н
с
д
н
м
і
Д
роди.
217-219 East 6ht Street, New Yo
ОГОЛОШЕННЄ
С
1,

ПРОФ.МИХ. ШЕВСЬКИЙ ДЇЕ НА УКРАНЇУ,
нонадо шо прдолф
.об йомупрац.і булоз
ящ
нЩ
алежить не йомупрофп.рофа. на
запнтаннеХи
на
Почин у справі .переїзду

ГгруІ^І^пїои
і "ь!'

Л
Н
Є
Џ
Я

ПОВІДОМЛЕННІ

4

Ш

Ь

І

Т

Л

^

8

Ш

0

Ї

Н а ц і ї

т

а

д 0

Грушевського
Україну
Д О ВП. П. СЕКРЕТАРІВ У . Н . СОЮЗА.
самому,
київським українським
кругам.
Отснм
повідомлявсь всіх В п . П. Секретарів, щ о викази
Перед кількома місаиоми
Грушевський одержав
з
т а рахунки
д о відділів вислано всім відділам. Якби однак к о кругів близьких д
о київської Всеукраїнської Академії Наук,
трнй з П. Секретарів таких не отримав д о днесь, нехай сейчас
дасть він свою з г о д у
те, щ о б й о г о поставлеповідомить Канцелярію У . Н . Союза, а вншлесь д р у г і . Н е треба
н
о кандидатом на президента Академії. Проф. Грушевський
ждати з висилкою рахунків та справоздаиь аж д о послід ного
дав свою з г о д у . Незабаром почались і пертрактації між ним та
дня в місяпи, а старатись вислати сейчас п о мітінґу, а вже беззакордонними представниками совітської влади щ о д о т е х - . j
ўсловѓѓо найдальше 26-го с. м.
.
нічної ст`орони й о г о переїзду. Нині ці пертрактації закінчились
В рахунках з а грудень подані належитости з а календарі і
позитивним ВИСЛІДОМ.'
такі мають бути заплачені' в грудні, щ о б и можна вирівнатн
Не треба й Казати, щ о переїздови проф. Грушевського на
рахунки межи Канцелярією У . Н . С о ю з а 1 адміністрацією Свосовітсьйу Україну не можна надавати політичного значіння.
боди.
`
'
Ц е не є з й о г о боку „визнаинєм" совітської влади, як не е й
Календарі вже висилаесь д о відділів і всі відділи отримадоказом т о г о , щ о та влада змінила свою природу й стала у країнською. Під о г л я д о м політичним це крок цілком иевтраль- ю т ь ї х в грудні. З уваги, ш о тепер перед святами переповненѓѓе
ггий. Зате під о г д я д о й національним переїзд проф. Грушев- на почті і експресах, тому д у ж е можливо, щ о не всі б у д у т ь
ського має остільки позитивне значіннє, щ о в й о г о о с о б і укра- м о г л и одержати каќлендарі як раз на `мітьнґ, однак се не п о їиські національні круги з д о б у д у т ь нову видатну сиЛу, яка винно здержати Вп. П . Урядників від сколектовання п о ЗО нт.
певно йти-ме не проти них, а з ними. Москалем проф. Грушевський ніколи це стане, а як Українець, учений 1 громадський
A l j він иа-Ик-мі(іи ШЏИТЃЃЕ б і л ь ш е корнети, ніж на еміграції.
. ^

1

Н

Т

Т

Т

Л

С

^

^

ф
„.і

,Г:;

;

н.

1

Д о 14.
с. p., с е б т о д о
офіціяльного прилучення а л і янтами, Гаяичини д о П о л ь щ і , !
наш' край держався
виразної,
політичѓної' лінії, вважаючи за
виразника' своєї в о л і Ўкраїн'— - = ` відбудеться .
г- Національну Р а д у і п
зггдента д р . Е . Петрушевича.
Політичнин-прввід в краю с п о Мїжлартійиої
Ц е б у в шлях б о р о т ь би, яким змагалося д о д о б у т т я
незалежности 3 . У . Н. Р . та її
З А Х О Д О М УКР. ТОВАРИСТВ M. НЮ. ПОРКУ
злукн з В е л и к о ю Україною. Б о У ч а с т ь ' в коицерть б е р у т ь : відомий український о ро'тьбу ту $еденЬ з П о л ь щ е ю в;
перовий артист М . Швець, артистка Українськогр На1918 1І9І9 р. оружнр в, Галичир
і на Великій УІкраїні, а опісла
ціональногб Х о р у О . Кошиця П. Троїцька, артистка
на міжнародній арені, змагаюЮ . Шустакевичева, артист Л . ТроїїН^ий,. українські.
чи д
о д о б у т т я корнстногб вискрипачка Ю . Бемко, мужеський х о р імени Б ` Л е п к о ю
рішення нашої справи з б о к у
аліянтів, які вигравш`и світову
під о р у д о ю В. Вавицького і инші. .
війну, .присвоїли с о б і с и л о ю
Весь чистийТОЧНО
д о х і д :О 8-мій ГОДИНІ ВЕЧОРАПОЧАТОК
сеог'отгоружжя право порядкуj
д
у т ь на'видання .творів j
' " " Яіжщамй Народами, а між!
с

-1
g J


(J

"изцерГ^ру).иговрляііьнЧіупжреирнтвкии.
Р
ѓ

^^IHBI
-

Ч..291-

`

ф я т е ч р к т н ^ ^ - - . - і

.

-

"

ІІІПІІИІІЦІ

СВОБОДА,ПЯТННЦЯ,14-го ГРУДНЯяШЗ.
нацо
іна№ми склад
роьтщтва на у
крмні
Від

д а в н ь о г о часу . ширнть-

ся легенда

п р о те. Щ о ніби на

О
П
Л
А
Т
И
Т
Ь
С
ЯЩ
А
Д
И
Т
ИП
Р
Е
М
О
ІВ
ІН
З
ДАРОМ

Ўкращі р о б і т н и ц т в о в б і л ь ш е
стгг

зайшло

з

Москвощини.

Д о с і ні разу не` б у л о
спроби

ні о д н о ї

перевірити

правди.

аість ц ь о г о ' факту.

Щойно в

цім р о д і з р о б л е н о с п р о б у в и я CHHTJH національний
'бітнйцтва

склад р о -

на Україні.

Загального знаного Молочайного витвору '
задля
ЦІННИХ ПРЕШЙ
і

П р о це-

д о в і д у є м о с я зі статті В . К о р я ка,.Український
українська

BOXES оѓ
Ю оѓ. 20

пролетаріят і

мова"

2. жовтня

(,Дісти"` з

ц. р ^ ) . в якій

покористовуетьЄя
'

ИЦ^^^^^М

автор

статйстич-

нймИ

даними

Ф.. Корнюшіна

статті

‚.Національньій'

І в профдвижении

вопрос

Украиньі".

Конюїиін дає статистичні вг-

НАЙБІЛЬША
ВАРТІСТЬ

д о м о с т и п р о наслідки
ду

23 найбільших

вих осередків

реїзслі-

проиисло-

України-

Роз-

с л і д ж е н о 12.425

робітників із

ріжних

промислости:'

галузей

металівців, гірників,

транспор-

Витворігі Ц и г а р е т о к Г Е Л М А Р т і ш и л и с ь за-

товців.

всігди д о в і р є м курців Г Е Л М А Р , б о давали

хеміків, деревляників,

їм повну вартість за ї х г р о ш і .

ків, кравців — в .Харкові., К и їві.

Зростаючий
МАР

попит

за Цигаретками

ГЕЛ-

е д о к а з о м факту, ш о вони зеднали с о -

бі це довіре, даючи курцям Г Е Л М А Р А 100ігроцент. ч и с т и й - Т у р е ц ь к и й

ТюткУН, який

вони л ю б л я т ь .

„І

20 Г Е Л М А Р І В к о ш т у є т р о ш к и ' б і л ь ш е як
звичайні цнгаретки, а л е з к о ж д и м Г е л м а ром ви дістаєте кілька разів б і л ь ш у п р и - ємність.

хнрчевиків,

кожемя-

О д е с і в Донбасі-

"Дослід

v

обняв, як запевняє Коряк, найкультурнійшу
тва.

групу

Виявилося.'

DJ^TI

робітниц-

щ о три чет-

робітництва

місцеводго

України є

походження.

ПУДЕЛКО

Над
в
зичайна нагода.

робіта

цицтва 51,5'прц-,

але т у т д о -

с л і д доторкнувся

тільки г і р -

Беручи на увагу щ о б о г а т о ж і н о к н е знають е щ е п р о д о б р о д і й с т в а з закупна м о л о ч них витворів BO-DEN'S C O . , ми на ограниченнй час д а є м о нагоду д о среціяльної оферт и . П р о ш у виповнити купон поміщений в низу о г о л о ш е н я і сейчас вислати п о ч т о ю а
ми доставимо Вам ілюстровану л і с ѓ у дарунків j спеціяльну карту премій вартости десять даремних купонів.

НИКІВ,' МІЖ тим коли . в инших
на

всі

галузи

розтягався

виробництва.

Гірники мають' д у ж е мінлив'ий
захожий склад-"
Найцікавійші

.

Попише п о д а є м о складниці премій д е вимінюється премійна

відомости п р о

національну свідомість
ЗАПАМЯТАРІТЕ

ТільБ

Д о н б а с має місцевого

місцевостях д о с л і д
Г Е Л М А Р І В пакують в картонові пуделка,
а це х о р о н и т ь ї х перед ломаннем і р о з давленнем. Звичайні цнгаретки пакують $
звязки.

друкарів`

має виказатись щ о найменче 40 квітами, щ о б и набути право

ний 21

NEW YORK CITY, N. Y.
44 Hud.on Street,
n.er Du.ne Street
434 We.t 42nd Street
near Ninth Avenue
1427 Third A - . n u .
new 80th "Street
.
61 East 125th Street
near Madiion Avenue
578 Courtbuidt Avenue
near 150th Street, Bronx
BROOKLYN, N. Y.
570 Atlantic Avenue
near 4th Avenue
2 Sumner A r . a u .
near Broadway

Національний

національнистей,

переважають

але

три національно.

стгг: Українці. Росіяне і Ж и д и
Визнає себе у відсотках:
Місце- Ўкраїн- Росія- Жида- Иіішиність
цямн
нами
ми
ми
Харків' 64,5
28,5
3,8 3.2
Київ
49.5
32.5
10,2 7,8
Донбас
44,1
50,3
. 5,6
Одеса
23,7
36,4
31,6 8.3

Вптворці найлучшого
РОДА Г

у світі.

Найбільшою

несподіванкою

те. щ о в столиці Радянської У країни

в Харкові

Хто

робітництва визнає себе У к р а -

EUZABETH, N. J .
1 І 15 Elizabeth Avenue
near Вѓоші Street
PATERSON. N. J .
325 Main Street
near Oliver Street
PASSAIC, N. J .
87 State Street
near Waihin-ton Р і к .
BAYONNE, N. J .
325 Broadway
near 15th Street

44 Jack.on Avenue
near 4th Street
JERSEY CITY, N. J .
350 Сѓоте Street
near Newark Avenue
584 Summit Arena,
near Newark Avenue
. NEWARK, N. S.
23 Warren Street
near Washington Street

PERTH AMBOY, N, J .
289 McClell.n Street
near Smith Street

живе д а л е к о від міста д е ульоковані наші складниці премій, м о ж е вислати квіти

і спеціяльну карту премій п о ч т о ю д о BORDEN'E P R E M I U M C O . , 'INC.,
NEW
ної

ЧИТАРІТЕ УКРАЇНСЬКІ ЌНИЖЌИ І ІЯ.-іЬІИ ЬСЙ ЧАСТЕ ЧИ ГАННѓ
ВЕДЕ ДО ПРОСЬіТН А ПРОСВІТА - СЕ СИЛА. _ ПИШІТЬ ПО ЦІН
НИК КНИЖОК ПО ДРУКАРНІ -СВОЬОМИ

LONG ISLAND CITY, N. Y.

дві третини

їнцямгг-

IELMAR

44 HUDSON STREET,

YORK CITY, І зазначити рівночасно ч и с л о жаданої премії з і л ю с т р о в а н о ї премійлісти а ми пришлемо` Вам дарунки б е з додаткових о п л а т .

і АМЕРИЦІ

`

Ваш ґросерник має звичайно з виказаних в о г о л о ш е н н ю гатун-

Ремесло, фах, І мову можна учитися
почтою 4.5 мінут денного коленняся
дасть Вам спромогу виучитися англіЯ
ської бесіди протягом 3 місяців Не
знаючи її Ви не осягнете нічого а
Америці, а знаючи П, Вн будете чутися в дома. Ми гарантуємо, шо по упливі 3 місяців від дня вписанняся в
нашу школу. Ви будете говорити, читати і писати по англійські Пробну
задачу і подробиці висилаємо за 10
центів, грішми або марками. Можна і
канадіЯськнми. Адресуйте:
40-45
First AMERICAN PREPARATORY SCHOOL,
DEPT. 4 6 .

"

до премійної карти.

й о г о склад д о с и т ь ріжноманіт.
ництва України.

І НАЗВУ

j

карта враз з усіми а б о частиною преміових значків. Покупець

робіт.

ків м о л о к а два роди м о л о ч н о г о витвору Бордена. Н е забувай- .
те домагатись о д н о г о з них ради вартісних премій.

Лі

BORDEN'S P R E M I U M C O . , К INC.,
У П44О HUDSON STREET, N E W

YORK

Прошу прислати мені Премійову Карту як оголошено.
ІМЯ
АДРЕСА

-а..........жх

.ЖЙС.
.'

Ukrainian

2 1 0 W. 147TB STREET.

New York City.

МО
Х
Ї

Бо,-чи не Божа в о л я б у л о л е ц ь ! Ви сей степ знаєте як кою підльвівського коваля, Що
ДІДІВ З Н А Й Ш О В . А Ж
про тебе` не з а б у л и ? . . . Ч у є ш , як cHjggntf
се, щ о я спас твоїх дідів? А чи власну землянку...
загадав поселитися в т и х с т о т е б е шанують... і мене., ітросто- тут, в,тім безлдоднім степу? П о
М а б у т ь ще 'раз перед смер- ронах, д е я живу. Купці г а д а ,
Тиняєтеся т у т д д е нема я б у в б и спас їх, к о л и б и Не
І.го, неписьменного, неокресаноУ
ніякої' вигоди, д е о д н о м у я Не- був дитиною степу? М о ж е та- тію б у д у пластуном козацько- ли, щ о Юстина вже в мене і Д
го б у р л а к у ?
ка воля Божа, щ о б и я вмер тут, го війска?
же здивувалися, щ о її ще`немг.
б
е
з
п
е
ч
н
о
жити?
Старий не видержав д о в ш е .
— Н і . М о ж е поможете мені іМене се затрівожило. Я зараз
Я зайшов у сю пустиню, сам саміський, та щ о б и , як д о С л е з и ринули п о т о к о м із стаси я сам, по моїй смерти м о ї знайти мій скарб. '
t
пристав д о иншої валки к у рих очий.' Він захлипав на г о - щ о б и втечи в і д ' з в у к у 'сокири.
Вц десь тут закопали свій пецької, гцо через П о л ь щ у їх'аЯ також не м о ж у дивитися на кости, щ о біліти муть на зелелос.
се, як л ю д и ріжуть з е м л ю плу- ній мураві степу, показали ко' скарб і не можете знайти й о г о ? ла аж у Німеччину і як купець
Х л о п н е : Т о я сей провідОповіданнє з часів п е р ш о ї руїни
мусь
д
о
р
о
г
у
д
о
й
о
г
о
мети?
- Н е закопав. Боюся, щ о б и пробрався д о Л ь в о в а . Там я д і гом. М о є серце крівавиться, коник... Б у в к о л и с ь жвавий плаІІ не з а к о п а л и й о г о . Т о жи-зндвся, гцо купці не брехали.,
ли м о ї о ч и дивляться.на те, як — В тім, гцо в и тут д о с и жи
стун, запорвжський
лицар, а
( С в о б і д н о за Ќ ў п е р о м ) .
М е н і розказали, х т о взяв ж і н л ю д и вирубують, ліси, ‚ з а о р ю - лн, може б у т и , щ о Божа в о л я вий скарб, моя жінка. `:
тепер немічний д і д , щ о ледви
ють
степи',
"виганяють
зьвіра.

Жінка?! — скрикнули на 'ќу і яким ш л я х о м поїхав. Я п у ,
(Ю)
А л е д о б р и й Бог четїже не хоче,
здужає наставити капкан.
стився'за `тропою і зайшов аж
Де т о й зьвір опиниться колись. щ о б и ваші о ч и .виклював во раз Крупа-Го.тінатигТ і П а в л о .
І про т о г о Крупу р о з к а з у - п о сім л ю б и м ц и м о ї х дідів.
Т о в а р и ш і с т а р о г о с и д і л и хвияк щезнуть ліси, щезнуть сте- рон, щ о б и ваші кости рознесли
Жінка. Слухайте, р о з к а ж у с ю д и . В сих сторонах` я втратив
Крупа дав йому собаку, Ц и г а ю
мовчки, не перебиваючи
пи?! Б о ' ч е й ж е ні кабан,'ні о - о р л и й вовки. Як Бог вас справ- коротко. Я , б у д у ч и під Л ь в о - слід.
Про него н а й б і л ь ш е , бо з на.'СЕЙ пес щ о зі м н о ю , т о пра- степової тишини
ні с л о в о м ,
лень, ані инШий земний зьвір, ді заховав т у т дл`я своїх цілийў вом,
оженився з львінкою, Ю`
Та ч о г о т в о ю жінку везлгскождої скрути л и п і він виќру їгравнук т о г о пса.
'`
ждучи, аж старий
утихомизагнаний аж над море, не п і р вісімдесятім стиною ' Вовчуківною. Воєнна би. аж сюди? — замітив' Крупа.
пгв їх... і все при тім важив своf о л і н а т и й на силу ковтав слс- риться.
' р о ц і вашого життя ваша служ- служба р о з д і л и л а нас зараз пс, — Вони а б о самі відвезли іг д о
м власним життєм.
з и . - ' Щ о б и товариші не побачн-— Я зараз, с к о р о т е б е х л о п - не у воду...
г ц о б а ` ч е й ж е вже скінчилася. Н е вінчанню, таки на п о р о з і цер- твоє'ї хати, а б о , як поїхали ик— Як кождий степовий во- ли, щ о й о г о о ч н з а й ш л и . в о че побачив, нагадав с о б і т в о г о ` — М і й д і д розказував,
окита, котрому не хочеся так ї д о ю , ' відвернувся
від них д о діда Михайла У ш и ц ь к о г о і й о - хотів відпитати вас і взяти д о б у д ь т е у р е р т і б х о м . Я к буду кви. Я відійшов з гетьманом на' шим ш л я х о м , т о звертаючи на
прожиток, вертати д о м і в , т о на силу возь- Подніпрове, жінка л и ш и л а с я у той инший шлях, передали инірацювати, Як йншБлЮДИ праЦигана і став`гладиТи йо- го суджену Татяну, — п р о м о - се^е' на постійний
Л ь в о в і , на однім й о г о передмі- шим опікунам. Ви мабуть р о з та ніяк не м і г ' д о п и т а т и .
му вас з с о б о ю .
іюють. За д о б р і г р о ш і , котрі го по хребті^ " .
внв старий, отираючи с л е з и . —
стю у с в о г о опікуна. Т у д и їха- минулися." К о л и т и р о з щ и б а е и і — Б о я покинув сі сторони,
і отому, очивидно пропив,
— Ц и г а н е ! — промовив д о О ч и в и д н о , я щ е не знав, щ б т и
— Х т о знає, чи м о я служба
ли від нас купці. Я просив їх, ся за жінкою п о татарських к о в
к
о
т
р
и
х
'
з
н
и
м
зійшовея
був..
ю пустився на провідника.
Нса...—- Ч у є ш с о б а к о , старий їх внук. В т е б е її очи,її
вже скінчилася. Боже Б о г хо- щ о б и , вертаючи, з а б р а л и м о ю
Ну,
і
мене
стали
инакше
звати.
човищах, жінка в твоїй хаті д о :ііав‚ щ о ть степові небезпек'и Б , уже?^Гв`ій і
ХОЧ не такий мягкий.
че,
щ
о
б
и
я
й
внукови
У
ш
и
ц
ь
Як він мі`г знайти М и х а й л а КруЮ С Т И Н У і привезли гг д о м е н е жид,ає тебе.
небезпечні липіе`лз уяві л ю д и й j в ' стейуІ.,6тля т е б е . Чуєш,
— Ч о м у ж я вас, д р у ж е І епак о г о став, v пригоді. Ш о тебе Вони вернули б е з Юстинй. КАпу,. к о л и л ю д издали,
вихованих в - м і с т і . ` Д Л Я н е г о с я '
(Дальше буде).
х л о п ч е з а в е л о в сей стеті?
Голінатого?! , .
зали,
щ
о
яких
десять
днів
пемандрівка б у л а з а б а в к о ю .
Гм... Справді.-х`то ЗНАЄ,
р е д ї х приїздом д о Львова` моя
.— А ж я знДЙііГов ТТйс-? Дома
— Старий діду!—сотник відб у д е велика втіха, к'оли при` не завів Мене д о вас Божий па- жіџка відїхала д о мене під опірізав остро.
'Ваш вголос п о веду вас і вонк'ггобачать т о г о ,
білів мабуть' серед степових непро к о т р о г о так б о г а т о . ч у л и
безпек, пг}лртбиих- До т и х , які
від діда ї в і д б а б у н і , к о т р о м у
тоді пережили й о ? д і д и в купі
наші д і д и завдячу`вали
сво-з
з тим Крупоќк Х т о , як х т о , а
життє і своє родинне щасте.
Р о с т у ч а дитина п о т р е б у є корму б о г а т о г о в вітави не повинні оюлеветувати Л ю ПАІНПОРТИ г- КАРТИ КОРАБЕЛЬНІ .
— Д е мейї старому так дале-,
мінові складники, я к і х о р о н я т ь в і д кардбватости та
дий, котрих .не знаєте; ч о л о в і СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ' ВСІЛЯКОГО РОДА,
к о мандрувати І Н о г и не донека, К о т р о г о мій д і д і . м о я б а б у інших ф а з невідживцости.
суть. І ч о г о ? Щ о б и на мене всі
КУПНО
І
ПРОДАЖ ДОМІВ В ФіЛАДЕЛФІї I ОКОЛИЦІ,
ня д о смерти згадували як сводивилися як на медведя на приКОНТРАКТИ КРАЄВІ І АМЕРИКАНСЬКІ
го спасИтеля; к о т р о г о вони так
поні?
'
АСЕКУРАЦІЯ ДОМІВ І МЕБЛІВ ВІД ОГНЮ .
шанували, щ о й о г о прізвище
— Н е Підете, а поїдете. І не
дочепили ' д о прізвища с в о г о
Хто має до полагодження котру з наведених справ, нехай
на ТІ. щ о б н на вас дивилися як
сина і своїх внуків. Л и ш на те. І
особисто або, писемно зголоситься до знаної з перед війни
на медведя, а щ о б и вже д о кінш о б и в нашім роді вічно жила
ця в а ш о г о віку лишитися у нас.
правдиво української канцелярії нотаріальної:
память п р о с ю чесну д у ш у , я'
, — К о л и я д о сеї порН ж Л у !
звуся Крупа О р л е н к о . Як Б о г
у степу і в-лісі,
тут п б б і дасть мені, діти, т о й На них і на
л ї в м і й в о л о с , т о така м а б у т ь
ї х . х і т и перейде прізвище-преѓв о л я Божа. М а б у т ь Б о г д е р - ,
‚ГІЙЩЛКЯ м о ї х дідів.:. О к р і и г п р і З
.‚і
3 2 9 SOUTH FOURTH Street,
` І.
жить меметтут для-'якоїоь.св.д^'ѓ-Б
с е б о г а т и й відживляючий тоніќ, уживаний в кождім

СТЕП.
ВЯЧЕСЛАВ

БУДЗИНЬВСЬК$Й.

(

я

г

а

д

а

Ю

і

щ

0

П

0

І$вого

ГОЛОСІ

5

1

СЛАБІ КОСТИ
SCOTTS EMUL
O
SIN
краю під сонцем, п о м а г а є дітям у витворенню сильних
ціниости,
косѓий
яких
і з дпотребує
о р о в о г о тіла.
кождаВін
дитина.
має кармов!
"

Параси4
Іа

ПЕРЕСИЛКА ГРОШЕЙ ДО КРАЮ І

К
О
Л
И

Т. J. HRYCEY А CO.

;

Т
И
ІН
Г
ИВ
Д
ІД
Л
ІВ
І
ПАТЕ,Н ТМ
И

С В О Б О Д А , І Ѓ Я Т Н І і Ц Я , 14-го Г Р У Д Н Я , 1923.

2TVS ЃЬЙЃВ

ГЖкШЏРЗі

К

МЕНШЕ лихо.
нй заслтути і плакала.

ТУЧИХ ДІТИЙ

г

ПОШУКУЮ Посифо. Федюка. „ „ .
Аом з ГосЯв, ќні, Товмач. YM. П
Ко. а т о р о з б у д и ш д наших су. буплв ДоіЧИйБдас j Филааелфії. ц
Атоби
про йеѓо знав або Нін' сам, пр.,
сѓдв. Відтак, ж о д ю ч и по кімна.
ШУ зтатооітНііяТГа адресаўЃ ,
91-Ті
ті, став
приспівувати,
щ о б н , І б І Ь tdayotfc- St..
Ser--to-. p.
скорите приспати.
^.ОСОБА; родом і- Жпдачева. І .і.щ ,
За к і л ь к а мінут заѓгукала су
на, яка має тутевюс горожінспїо, ,„,
сідсвка служниця
АР
дверий
с р і

О
Ж
И
Й
Д

т о

і р о м о в и л д : ГЗанеі.У Нас лежить

хора- ' Ь у д ь т е ж

позвольте 'радше

ір.. Наколи' доіінможе мені ..
л а с к а в у сміграційШЙ. внпагороджу - $26.
пла.
Хто знав бн, де жїїії`дякоў'

дитинці

катн, а

леглосгн. НсявнвшиЯся член буде карання після статута. — Уряд.

Н
А
С
М
Д
К
А
О
-Р-П
Ч
А
(
К
А
-0
і`4
.,врлнть

ПЕРШЕНСТВО

тин

м

ж

г

Уичтель'кяи

и

б

у

д

е

( j c

го

Н

о

в

н

х

W

H

i

B

д

о

о б

M^V

в гщфлі,

є д о б р е , б о корова, як ‚.Лейді"(
п о в и н н бути
постаігл^та rte-j НА ПРОДАЖ гросерия і БУЧСРНН
уже добрій околнци МІЖ УКРАІІШІІМ,
ред ..дженте.тменом" — ' конем- Доходу тижнево від $450' до $$рі
Спродам ЗА дешеву ціну по при ш
недуги. Голоснтись npOtuy до: 91-У І
`''
MICHAEL EDYNAJC
200 He-Id St.,,'
Wilmington. Del
а

ВОКАЛЬНО-МУЗИЧНИЙ
`КОНЦЕРТ
SAINT PETER'S

питає,

M

й

ДР,МЕД.М
У
Й
С
ІК
А
Д
Е
Ц
Ь

'.ні

ЖЕНШИНАМ.

АННА СИДОРЯК. пошукуі у в.іжіпТ,
справі свого вуйка КостяІМінька, .,
чи реченнє.,.кінь.і-vќopopa па. ла Морозовичі, пов. Новий С.імбц
Гал. Має .перебувати в Дкрон. Оіаи.
слася на п о л і " є д о б р е ? . 1
Хтрб о нім знав або вуйко сам. ц,,,,,,-,
На це ніхто не- знав, щ о в і д , ласкаво зголснтнся на мою нону

Ann. SydorUk. С о COHEN
повісти. аж встає малий Т і і м - ОДЃУ; М
210 W t 96th St., New York. N. У.
і к'аже: Ц е реченнє том'у не

0 к

е

Щ
АЩ
Х

И гюіьіти
старому
адресу др „ С в о б о д і Ѓ . .

..співом" До єнЎ

відбудеться о годині 1.30 попол. в неМііхаїла, ділю 23. грудня в паоохіяльиііі гали
СЕНТРАЛІЯ. ПА. Бр. І
повідомляє свс-іх членів,'-що.
л е й І Райс ул. На порядісу нарічний мігіінґ відбудеться в исдьтю.і
і справи до полагодження
16. грудня о 3. тодині попе-., в,гали проситься всіх членів явитись но міміж У К Р А Ж О Ю І Ю
Н
ПОРЌОМ
церковній. Неявившнйся .ч.тсід,зАпла- - ^
вибиратися новий уряд
тить`кару 1 дол.. а урядник 2 дол. П р о - ^
^
у. ц.І
через '
ситься усіх явитись на той мітинг, to с о ю в б у л е н о прішимати без всрвно- - - приниматн нових членів до
д ^ мголя вписатись. —
ч ДАНШҐ або ГАМБУРГ
'
У'. Н. Союза без вступного.`в д о І Ї Ш Ђ Ш - і В .
Грин'ькіі секр.
на славних „О'` кораблях
ства після стату-а. Проситься також I членів, щоби кождий припровадив ROYAL
MAIL
ПОЗ№! НЮ ЙОРК І ОКОЛИЦЯ
собою по ОДНОМУ новому членови.
Знаменита обслуга і `кораблі дуже М. Дудун, пр-дс; С. Дудўи, кас;
Заходом Української Школи св. Юрія
Tel. Stuy-c..ni
Чеші, секр.
часто2097
ку^уюті.
в Ню Иорку
відбу'деся
—'
ROYAL MAIL STEAM PACKET CO.
І1АСАИК, Н. ДЖ, .Отсіім повідо.чляьсч ‚ьтенів тов. Т. Шевченка, від. 42,
26 Broadway, New York City
0 річний мітинг відбудеться в неді.,, 16. грудня о 2. годині попол. В льоли Укр. Нар. Лому під ч. 237 Гоп
НІЮ.
ОБОВЯЗКОМ кождого ЧЛСН.1 при-)
В Н Е Д І Л Ю , І в . Г Р У Д Н Я 1923
лі на .міѓниѓ позаяк суть важні спрапереніс свій офіс на
о голині 3-ій пополуднії
1 До полагодження. На `порядку на213 SECOND AVE.,
NEW YORK рад буде справозданне урядників за
в
HALL,
Між С П
ІЗ.Е Ц
а І14.
цілий рік як також вибір нового уряду
ВќЃ
Я Лулииею
І С Т "Ш
Веѓсі`ў Street, МЄЖИ BROADWAY А
рік 1924. НЄЯВНВШНЙСЯ член аоплаПриймає
шо
дня
від-9—12;
6ХРОНІЧНИХ НЕДУГ
Church Street., New York City
Ь
кару
50
ЦИТа
урядник
1
дол.
I
В недітю.від 9—1. .
(близько City Hall, на долі.МІСЃІЇ;
жднй'член нехай приведе зі собою
І. ,ю нового члена, позамќ будетьі , Вступ 75 і 50 цнт.; для дітей 35 цнт.
легких,
нирок, п.вступного до j д і - а орхестра піл приводом п
аишон І шкірних недуг,
-Т.МуАГунькр.
; О. Сіп
иерсів, ревма`пои,
2! Соля: п-а Hoc. Яремівна, сопра
І хрящеві недуга
іі-ні М. А. Корикора, сопряп.
Порада даром.
1 М'ОВІ.ШНС, І' АП. Сестринії о Лю- гі-ї Е. Корнат, сопран.
іон. від. 177 повідомляє усіх своїх`
п. Вол. Лавришко, тенор,
і.ісііів і ч.існиць, що річний мітинг відп. Мирон Корикора, скрипк.і.
ІУІСІЬСИ н неділќі, 16. грудня в гали 3. Український штукар.
кр. православної церкви на Пнлгрім %
' пісні — МолодечнІІ Хор.

Н
А
Ж
Ч
Д
П
Ш

Я
Н
И
Ш
Г
Н
ІГ
О
С
Г
О
ІА
А
Р
В
О
В
ІОЛудк,а

Щ о б и .еі

усиокоїтн; б а т ь к о взяв' дитину;
Іна руки'-тай каже: Ц и т і , дитии-j

в неділќі, ІЏ грудня . в Церковній гали мітинг
відбудеться
о 7. годині
вечером
се ЗО цнт.,
на календар,
котрі буде
дапри
ШОрт у.т.КОНН.
ги порядку
АНСОНІЯ.
То..:. парад
А ^ 4вибір
^ ^ватнсь
! ^ ^на ^мітингу.
^ ^ -—
^ А.
^ Кругляк,
" " ^ "пр.!
уряду і від.
роздаваній
календарів
иа рік ,Г.
ського,
10 ПОВІДОМЛЯЄ,
шо річвиЯ
, „ ,Павлиќ,
- . азиваеся
всіх членів, бо єсть боcesp.
іМітннг
вивудяться член
о і. годині
посол.
^р.^
член нехай прине
1924. Неявившнйся
заплатить
ка- "
ру 26 цнт., а урядник 80 цит. — А
ВЕСТБУРИ. А . АЙ., Н И . Тов. Т.
Млинлрнк, пр.; М. Мсльішк, секр.
Шевченка, від. 267 повідомляє місце
вих І позамісцевих членів, шо річнії
ПИТСБУРі', ПА. Тов. РогатиЯшина. мгіинґ відбудеться о 2. годині попаѓ)
від. 396 повідомляє своїх членів, що ,в неділю, І6. грудня а мешканню пр.
річний мітинг відбудеться в суботу. Теодора Аграста. Обовязком кождо15. грудня в шкільній гали під ч. 20351 го члена явитись, бо суть .дуже важні
Форбс стріт. Буде справозданне ціло- справи до полагодження, як також вирічне і вибір нової 0 уряду на 1924 рік. бір нового уряду. — Т. Лгрест, предс}
Всі члени мусять внрівнати свої за- М. Скаськів, секр.

В спрг"щх
ходів І продажі патентів з вер
таЯтеся А довірем до' скорих I
уптивих натентопнх адвокатів
Н
А адрес;,
А. М. WILSON, ї м .
310 VUtor BuUdt-i
WASHINGTON. D. C

ЏШ О
Г
О
Я
О
Ж
Н
Н
І

В г о р я ч у ніч не м о г л а дитн-

^АДАГ
ЇЛ^ШС
^.О^
І ЉВ
ИН
ЗА
Є
Т
Е ЩО
WA
T
IER
І. Д О Л Я Р И
А
ГЛ
И
Ч
И
Н
И

У
К
О
В
И
Н
И
ІН
АУ
К
Р
Н
А
ЇУ ` -

Маю б о г а т о р і ж н о г о р о д а бизнесів, д о м і в і фармів ѓто присхунних цінах д о спродажи. В и р о б л я ю п о з и ч к и , р о б л ю всякі у г о д и
і контракта. А с е к у р у ю від'`огню д о м и , м е б л і , а в т о м о б і л і і т. и :

Telephone B E R G E N 1127.

ЩИНІЖЕНЦИН

K 0 S T E T S K

;

Ee.Ubli,Ked 1920 і
Stephen Љ IVUrth. K.w-r_, prop..
Notary Public, Bu.ine.j and Real ЄеІМе Broker
..
4 3 9 8 OERMANTOWN AVENUE.
,
PHlLADELPIflA, PA.

ЕВРОПЕЙСЬКЕ ПІРЕ

Dr.ZINS

других шко-1
В A YONNE, N.
шо найвисший
сорт тютюну на цтігаретюі є турецьДорощІІ МУЖУ! ЯКИМИ словамѓ
Сонітаький
кий тютюн, уряд
і що пзамкнув
Ге.тмар універснтс
є Ю0" чи- б е догризал.т, шб ти МУСІВ ОСІ.,,,
СорЬтоиі
наслідком
фондів І свої лі'ти І мене, тай свою працю і о
рсцькнй
ікігюні браку
,
бе'з жадної причини. Ь.іаі
тебе Дорогий, вернися'скоро до ДОМ'
щоби не було злпЬно. Сип ТВІЙ ДУЖІ
хорий, а я також не знаю де „ічічь..
з тої гризоти, бо іі і дитнпа .ііі.імц,
моей в -прикрім гніложеннк,. Єсли м
єш'якесь сіюч,мн до своїх лігші, і
благаю іебе: вернися, бо знаю що п
літа любиш, не лай їм, пропадати
зараз не іюверіісііі буде .‚.іпі.ню баки,и спої ДІІ-J. — Ж Е Н А .
89-91
висилаємо
о

1 е

1

до

ПОВАЖАНІ РОДИМШ! '
EUROPEAN PHOTO COMPANY
Єсли потребувтс доброго скубавого піря.
то спровадьте від вас. Пірс свгже, без поро55 А . е п у е в .
New York. N. Y.
ху і без жадних курячих домішок.
по д у ж е н л ь к і я о п л а т і .
Відфотографує в старім'краю Ваших
цу. бо буде вибір нового уряду
с^ринкопі,' фортепянов! соли і
Л6 26. Піре скубане з мохом
$1.65 фунт
івиож масѓо важних справ є до j
,
- Музичної Школи.
и'діпіх враз з іхии.мн будинкам,і і і
П Р О Д А Є М О Ш И Ф К А Р Т И Н А ІУЧІІГЬ Вам фотографію після замов№ 24. Піре скубане, мекче з мохом по $1.45 ф.члсніші м. `Л. Живий образ
і Вашіш
Л% 85. Гусячий мох,' правдивий. по$З.ОО фунт
Межи 4tk AT.
В Ігтша НАС.
іалеглосги.
``роті заѓїла гіпс по оірпмаіпі...
^ ВСІ Л І Н І Ї .
тон стріт.
(Також есіь мох курячий і гусячий мішаний
Годќна від 9. рано до 8. вечер
ній АБИ конечно
ФОТОГРАФІЇ.
Запрашаєся всіх! Хто прибуле,
з курячим, томи таких пухів не продаємо).
В неділі від 9. рано до 4. попол
А С Е К У Р У Є М О ВІД О Г Н Ю
ЎД^^'-ЇЮІ^
КОМІТЕТ.
91-92
Полеѓѓна На насипки (Ticking) маємо в
П Е Р Е № р В А Д Ж Є У М О КОНдвох иайлучшнх роД-іх:
: щ
ГРИБИ з ЎКРАЇНИ
:
УВАГА! ТЕИЛОР І ОКОЛИЦЯ!
№ 115 Moldm Tickiag). Полотно на насипТ Р А К Т И К У Л Н А Ґ П Р О Д А Ж И товсті, чисті, здир.н:і, сушені і
ки. рожеве, 36 інчів Дчіроке по 60 инт. ярд.
0 Українця, котрий me не стоїть в заходом Унр. Р. Громади в Тейлор, Па.
щойио прнЙШлі) а Ўкраїни.

118
(Joseph
Ressel
Тіскігцг).
Полотно
наНасипки,
імпортоване
з
4-х.
РоЗ А Л А Г О Д Ж У Є М О ВСІ
іі У . Н. Союза зголоситг— відограється представленве
З фунтова пачка
Я";
, тнмбііьш,
жеве 36 інчів широке, по 69 центів ярд. Ми оплачує т о почту лиш шд фунІ ВСТУПИТИ І
НОТАРІЯЛЬНІ СПРАВИ,,
В котрім при
с послідннй МІ
В НЕДІЛЮ, ДНЯ А
І ГРУДНЯ 1923 та вгору. При 'Замовленню 1 фунта рахуємо 3 ііеити лл почту. Висилаємо від
5 фунтова пачка
. . 7.5''
спеціаліст зі старого краю. Лічить
— О. Рекрут
Замовлкйгс. Мбися ОРДЕР ВИПИСЎИ
недуги мушин І женщин, як внуУ всіх справах удавайтеся лиВ власнім ДОМІ ПІД Ч. 617 Union Street 1 фунта до 10 о однім, а від Ю до 20 фунтів в двох пакунках. На жаданпє
вишлемо пробки' Пишіть по українські і в других мовах на адресу фірми:
те' їй а'дресу.
.к).;і
трішні так і зовнішні. Переводить
ше д о украінськоѓ^оТБюра, де ГНЕ LIBERTY MERCHANDISE SALES COMPANY,
SICTioWY BAZAR, Inc..
всякі операціі. Дає недужим бсзД Е Р И , ПА. Бр. св. І
платну пораду.
. New York, N. Y.
P. a Box 152. Station D,
N.w York CU,
Дістанете, скору, чссну^ і с о в і с - 34 Еа.{ ТЛ' ?1.Б
від. 113 повідомляє с
річний мітинг відбудеім в недітю, 16.
у услуѓу.
`
`
НОВО ВИН
и Укр. Наі .:. і
груді
Овен Кв. ію. Проситьрод ній ЃНі
(Ся оферта добра До 20-іо і рудня)
бо буде сііровозданнє старою уряду і оперета в 4. діях В. А. Александріва.
1 правдивий Cuckoo Clock, 2 фіранки на два лікна за $6Л8.
вибір нового уряду і другі, важні спра- Початок точно о ѓслині' 7. вечером.
Самий C u c k o o
ин. Неявиьшнйся ч-ен заплатить кару
Clock продаєсь за
Вступ 75, 50 цнт- діти 23 цнт.
1 дол., а урядник 2 лол. Кождий член
203 EAST 13th STREET "
2 0 2 0 W, CHICAGO AVENUE
бутельки І І . ' з пересилкою $1.25.
$65в. Нікатн у' ВаРежісер
і
дірігент
Т.
ТлтарипськііП.
понинеи привести нового члена до У.
шім життю ifc бублизько 3-ої Евні
,
Mt V I T C H ^ K , ^
Родимці!.
Новина
небувхта.
Укр.
І
CHICAGO, ILL.
Н. Союаа, бо прнннмаесь без всгупио;ю
такої ікноди
209 E. 4th St.,
Nri" York City
NEW YORK. N. Y.
А. ѓўтим, предс; Н. Курчаќ, пр.; Громада в Тейлор, Па. відограе порад
купити, подібні ріМ
и
х
а
й
л
о
Клнм^
властитель^
Хиропрактика
не
знає
медицини
перший
оперету
„За
Неиаиь
іду".
Г
90-9
А.
Кородевят,
кас.
.
Години офісові щоденно від 9-ої
чи майже за ніщо.
ні ножа.
тій
цруці
беруть
участь
як
найлучш
рано до 8-ої печер.
Cuokoo С l o c k є
вибрані
сили
і
докладають
ст.трань
Хорі на в'сякі, навіть на занедбані
О'ЛИФАНТ. ПА Бр. св.
і Мсроблений а оріхоTel. Stuyysant
Д032
або застарілі
слабости, як
недуги іко- тодія, від. 86, повідомляє своїх членів, щоби виконати сю оперѓету як нзйлуч
вого дерева, ручна
лудка, серця, легких, печінки, нирок; що річний мітимѓ відбудеться в иелі- ше і привернути собі паазд в сій оќо
різьба лртпстнчноВ А Гаматорське
А ! Б Р У К Лпризнані№
И Н ! О К Оі Лтнмса
ИЦЯ
лнци
хорі на ревматизм, на заворот голови, лю, 16. грудня, точно о годині 12.30 У
го віфобу. Вказівмим
заохотити
публику до наших
бу
ослабленая зору, слуху, мови, нюху; вполудне. Буде контроля
І біті з
Заходом
Укр. Амвторсіжого'
Кр-о--аі
П
Ідучих
виступів.
89,91
хорі на ріжного рода полові недуги, а же довгуючі члени мають явитися І
слоиевої
кости.
при церкві Сошествія св. Духа
також на мужсську неміч та на всякі вирівняти свої ДОВГИ. НеЄвнвшййси
Вона кукав і б.
і
в Бруклшіі, Н. Й.
жіночі слабости і,долегливости — не член заплатить КАРУ 1 дат., а урядник
Хорі
годний.,і пів годиІ,ЃМ люди всюди знаходять ПІЛЬГУ
(Вкладки
шадничі)
иа,
8%
нарік
відіграється
предстзв.існня
п.
J.
тратьте надію. У всіх — навіть най- 1.50 дол. — Н. КиїітьовськиЙ, ПРЕДС
ни. Має д о б р и й
І суть шаслнмі.
іірнймаа
з горантіею
датяро`воїлаліотн
,
Виплата'до
5 долярівібез
т е оскітько
ліпше a , , , ЧІП
тяжшнх недугах можете відзнскати М. Нашуќ, секр.
механізм і трим:
Міііони "людий.
котрі ужпвают.'
K
1
здоровле прн застосований) способів
дження,
5
„господарських Спілок Болгарський ЗільішЯ,Чай, їоворяп,
Краевий до
Союз
50 доляріві
т`о ч Нй І
І метод які подає Хнропрактіуса.
РАНК1Н, ПА. Ер. св. Григорія, від,
100 ‚Сітьсьннй
долярів за Господар''
30 днів, п у Львові ' СКІЛЬКИ ВІН ПОМІГ ЇХ ЗДОРОВЛЮ. Bill її'
годинник має свою вартість і вподобзеся
і^Гуи
1
Природа найславнійший лікарі
24'повідомля своїх місцевих і позамѓ
від внповідження.
1-ро- магае
„„,._ знищити сильне з$іолодлсніо'
хождому. Памятайте, се не є забанка або ЛЯРІВ за 60
ул.днів
Зіморовича
ч. 20.
`нй
і
ПОМЯГА
Ніколи нас в зле не заведе.
ЧЛЕНІВ, ЩО РІЧНИЙ МІТИНГ ВІД'
імітація," а правдивий Cuckoo Clock, на ко- ші посилати реджістрованнми
ужийте лишень горячий.нсред с
' "
спитайте
#'В недітю, 16. грудня о 7. го В Н Е Д І Л Ю , 16. Г Р У Д Н Я 1923
трий даємо повну'гарантіќї. Гарні фіранки, ми і адресувати виразЯо: KrajeWyi So.
За помочикі Хііропрактичпої мсто,
Но-'
-,
АвЧ"У або я рало и
богатого вигляду, гарний лссеиь, найновій- jn. ho.podw.kych Spilok ,,Sii.kriі
6
2 Норт 5-та ўлиця,
ди ми е всилі Вам доказѓѓѓи про Ваші дині вечер під ч. 323 Друга ул. Про- в церковній гали, 1
Ь
І
' ї ' Р 9 - а н о почтою 1 велику ,(
ша мода в однім ХІІпалку на одно вікї(о, 50 apooW", L e m b . (LwowT
Недуги і причин Ваших недуг без ва- ситься всіх членів явитись иа сеЯ міБруклии, Н. И.
пачку $1.25 або 3 пачки $Я
цалів широкі, 9 фѓі'.в довгі, м білім кольорі М е р
Юого оповідання. Nerve tracing і pal- тинѓ бо будуть дуже важні справи
Ї
Початок
о
4-ій
по
^
'
"
або 6 пачок $5.25. Адресуйте: II
лишень. Оброблені бої аток, коронкою з арpation викаже точно. Переконатися не патагоджеиня, а також буде вибір і
Von Schllck, President,Вступ: 35 І 50 цнт.; дЗя дітей T5 цнт. тистичними фреидзлями вгорі. Вони, не тількііш" тревалі але'і Тарно обрукоштує ані цента. На всякі питання вих урядників. Неявившнйся член
Pltnburgb, Pa.
' .
блені. Сс суть артистичного вигляду фіранки гтїд кождим зглядом і ми
Режісер П. СавШькнй.
Відповідаємо також і листовно. Інте- платить кару 1 дол., і ўрядніѓќ 2 д
О
І
Ц
І
В
Л
Я
Т
Н ЇХ. Ва}ртість тих трох кавалків
Ф. Семко, секр.
рссовзяі листовно зволять залучити
Українці і Українки! Отсим заііра- певні, шо всі Ваші сусіди будуть П
НА КОРАБЛЯХ УРЯДУ ЗЛ. ДЕРЖ.
шаеться всіх Українців і Українок з є більша три рази чим ми питаємо за них. Не присилайте ані цента вперед,
Марку на відповіді
Позвольте ‚собі прнБрукДина і околиці прибулі як найчи- лишень пришліть Ваше імя і адресу, а коли одержите Cuckoo Clock І фіОГЛЯДИНИ ДАРОМ
емности Тдпн на одсленніЯаТе на вище згадану штуку, бс рашш — заіиатііь тоді $6.98 і пару центів за пересилку, а коли не будете
.Шлком даром удбіівмо поради я.
відбудеться зараз по Стужбі Бо- ся штуки є дужо гарно 1 інтересна і до- вдоволені, ѓроті будуЛ зВсриені.і. Tie аітгягаптс ,, „ншіть Днесв ДО``"'- " '
нім з вслЉіх і ско- можна самого себе або другою ви
і нсдйю. 16. грудня в церковній сі'Мало єще грака в Америці
'рнх кораблів уряду звичаїти раз н.: все від іііятііьп Зал`
a St..
Dept. 2 2 4 ,
CHICAGO. ILL
LUXUS
СО.т
ІвІЗ
И
га.1н при Семійўя. Обовязком всіх члс- 91
З л у ч е н и й ' ДержавЛ ч'іть кііька марок і пшііііь ше днесь
CHIROPRACTORS
, КОМІТЕТ.
иів явитись на сім мітингу, бо є важні
'
Palmer
Регулярний, від'їзд. І до нас Адресуйте: RADIO LINIMENT
Великі кябінн. Осіб- CO., 115 Е. ) 0 5 t h S t . . NEW York. N. Y
40 E. 7th ST.,
NEW YORIC, CITY справи до патагоджеиня. — І. Ііясгоџ,
Украинсній Народимй Дом-ь,
предс; Р. Рубльовський, секр.
- ні каюти для жонаГодини від 9. до 1.; від 2. до 8. денно.
(1М7-219 Неп. в. ўлипа, Нью Іоркт,, Н. I.
тих і фамьтій. Добра і ріжпородна
Неділі ї свята: від 10. до 1.
НЮ ПОРК, Н. И. Отсим ловідом.тястрава. Чемна обслуга, Пок.-шдн для'
между ..`й 3 Евеию,
ФІЛІЯ:
ься всіх членів тон. Буковина, від.
проходу-. Осібні кімнати для куренІ, що річні"збори відбудуться в су- В Ђ С У Б Б О Т У , 15. Д Е К А Б Р Я
148 WARD ST., PATERSON, N. J.
ия і забави, т.т всякі ннші'внгодн.
Понеділок, середа, пятннця, вечером боту, 15. грудня п Укр. Бесіди під ч.
ІШ,І ВІДПАДУ:
-..НІ-гсІш.
D^c. 22. Л в . tsi Емаліовані з з о л о т и м витиском
від 7. до'9. Святії і неділі під 10. ло 1. 72 8-ма улнця в 8. годині вечером.
H y r a - Т о н є чудовим л і к о м д л я м у щ и н і жінок, щ о х о т я т ь
Проситься всіх' членів прийти І ВИПОВDee. 29, Feb. 7
нити свої вкладки, бо кати член не
ПО 5 Ц Н Т . ЗА ШТУКУ
C
M
.
Wa.HINGTON . .7.N 12. Mwr. 8,
б у т и з д о р о в ш і , сильніші 1 щасливші.
В і й викликує л у ч ш н й
явиться, буде суспендований з юваPrea. HOO.EVCLT. .
можна набути в:
Г9. Feb. 23,
апетит І р о б и т ь с о й с и о к і й й й ш и м і відсвіжуючим. ,
(риства. Кождий товариш повинен приПо дальші іпформдції пишіть до"S V О В О D А".
I вести на річні збори нового члена для
НУТА-ТОП, ПРОЧИДУ.. ОЖРЬама 1 ОЖ-ЗГАЮЯ ЦІЛЯЙ OPR-NUM. ТЯА--І
eat,
Jer.ey City, N. J .
добра нашого товариства. Справ` мае- —ІРОАЛАМ
1 МУТДЯЯ АААДА`ІУВ г——
при
участѓи
первоклассньіхг
руссьоНУГА-ТОВ А ПЕРЕДОВОІМ ДОВРВЙ ДЯ
мо богато до полагодження, ТОМУ' про.БО ОСЛАБЛЯЮ,ЕХ. ЛІК
укрвинских-ь
ортнстическнх-ь
сил-ь.
4 5 BroaJw., '
N^r Y-rk
ситься бути иа час. — М. Т. ПааамаЌРАТЌАЯ ГІРОГРАММА.
Охороипч для мўѓани рюк, предс; Г. Бегар, секр.
Агвитп у всіх мНах.^гСЛючь", оригннальньій скетчі,, соті
і УИР.Я-ГВЮ. .ІДДАХ. НУГАДає найбільшу охорону
ИШИЛ, -ОВРАВЛЛА ТРАЛ`
Голосі
Велика рурна 86 шгт., ) ^ СКРгіНТОН, ПА. Бр. св. ІЧнхаІіа, ненія іив-Ьстнаго писптеля-юморист;
від. 159 повідомляє своїќ чяеиів, u Аркадія Аверченко. УчавствуіЬть: На
Kit (-і`.) $г.ос
TTWI. —
У всіх аптиках або у, річний мітинг відбудеться в неділі талія Твардовская н Аленс. Лаптеві, МІСТПТІ. ТАКОВ ПУДО'АУ '
S.n-Y-Kit, Dept. В. і 23. грудня, зараз по Службі.Божій _ В-Ь КОНЦЕРТНОЃЇ IIPOn^AMMt:
УСЛОКОАМ І ОКМ-ЛАЕ ПО-Р_-ТЕВГ 1 І „ , церковній гали під ч. 430 Семи ул. На
Артистка московскнхь театровь Ре‚ВОРЛ- ПУГА-ТОВ МІСТ-Т- У ЕО64
ЦІВЛИХ ЛІІГІА,ГАІОВЖХП.Япорядку нарад вибір нового уряду і іна Зурнкамт,.—Танцьі н деіиамацін.
АУІШЛХ ДОКТОРАМ jr. ЂЄЏ КРИХ ' —
New York
справозданне за цітий рік. Проситься
Салстная артнака Лидія Крушинчленів щоб приведи нових членів, ба ская — Танцьі.
`Пишіть jno циркуляр
для
себе і д л я д р у г и х . П о п р и
ПІВНІЧНІЙ Америці, Маємо в нашім
будесь приниматн без вступного до
Драиатическая
артистка Няталія
д о м а ш н у р о б о т у можете заро- складі піря власного виробу, а не ааеУ. Н. Союза і дй братства. НеявнаПР-CTA. а, у ПІЧ,ГНЙО-.В..
шийся член або урядник заплатіѓть і Тнардовскзя — Разсказн и декламація. ПЕЛЕНО
‚ о и т и від 'кілька д р їйльквнай- жвие зі складів. Піра скубане ціле і
%
ПОВЕ ОАЖАПП. І ЖИТТЯ 1 БІЛІШУ
Артистка
русской
опери
ННна
ЗЙВнрзбляємо і спроваяжуемг! ріжиі кари і буде суспендований. — М; Ка.
ЕХБІЦІЮ. НІЗГІ'
ЛІКИ ВЕ ДЬРІАВУПТ%
щ . цять д о л я р і в щ б тижня. Учу` ви- мох; на жаданпе вишлемо пробки. Толсрт. вт. СВОСМЋ репертуар-Ь.
ВОМУ ВІДВО-ЯЯК.-ОВУ ЕДОРОАЛЕ 1 СВ.
мінський, секр.
.
J р о б л я т и ріжні. С е м п л і висйдзю вар висилаємо до всіх стейтів џ АмеТеноггь Кфніп. Коноваленко' — рус- ИЕСТВЕІ. л ЛЬІ.-КА СЛАОНВ. ВЙИ-гцг
риШ експресом. Пишіть по` yiq-МнсЬки
ЗАААГВАЯТА TFJYRA-TON ЧЕРЕЗ КШІКА ДАВ-,
НЮАРК. Н. ДЖ.-Тов. БоГд. Хмель- ско-украннскія пьспн.
Я . ЛОАОЯА—ОДХІЕВЇ.
ницького, від. 13,3 повідомляє, що річ- . Разскаічикь Алсксиндрі Лаптетіь
P. К. SUSLA, ' "
ний мітинг відбудеться в суботу, 15 — юморнстнческіе разп-аяьі изт, рус..P.Q.-BW 67Є,. ,
ЧЬТШТЛШИЩ.
грудня о гоДігНі 8. вечером в паріпхі ской и укр. жизни., .
О`ЕММО
Ш Я . НУГА-ТОВ . ЯВИМ ШК) АА
-, '
ВУДЕЛОП АА
ЗАЖИВАЙТЕ НУТА-ТОЇІ —
я.іьній гали прн Корт етргт. Суть важ0 ДНІ. цілкоаито я
У рояля Викторт. Зибсігь. '
ВА-БУДЕТЕ .ДОАОАЕВІ
ні справи до. патагоджеиня і вибіо ноКонферансьє А. Лаптевгь.
,, можете етр.-втж"авГ і
вого уряду на phc 1924.
Буде прнйііПО
ОКОНЧАНІН
КОНЦЕРТЛ
матисі. нових члсню без вступного до
БОЛЬІІІОИ
БАЛЬ.
У. Н. Союза. Неявившнйся член заплаУкраинскіе,
русскіе,
амсрикаискіе
ткть кару 50 йят., а урядник І доя. —
танцьі нт-Негь русскій оркестрѓ.
і 'Г. Шумейно. предс.; В. Добуювк, т
А. Будник, секр.
Начало концевта. в^ 7 І і ^ а с . вечера:
Танцсцт. кь Ю часовт. вечср.т.
,
.
_. П І Ш Л І Т Ь С Е Й К У П О Н Є Щ Е Д Н Е С К .
Do Natlonel
1 дол-' Laboratory, Dept. TJkr.'J.S 1018 Sonth Waba-h A r e - Cbie-.fo, ML
РОЧЕСЇЕР. Л И. Too. Чи. Івяиа ЦЬяа бнлетоггь:
Фраіяа. вія. 280 пспмя`оманв, що мі-,ідару, 11-ЗІ рялн по 7.5 д
.ѓячний мітинг відбудеться в неЛтю, ПОстЬднихт. ряяа по 50
rv
татш посвЬ П час. вечеБилетм про-мотся вт. ОбшаствЬІ
суть важні справи до патагоджеиня. Слово",
н
.№ўќа",1783
1
5 Второе
Исть Авеню
1
0 у'лтша,
п B
V
I
r 4 а Ь a 4a$j
Cbjc-до, рі. -я R Щведв, pp.; Т. Цўи$М, секр.
Народноиг
Доміі".А-екслядра Иваво
КІГИЖНОМЬ снаадв
вича Червова, 2
3
9 Исть 1
0 ўлиш, '

П О Е. їв ST., HEW YORK

ПОЧТОЮ АБО ТЕЛЕГРАФІЧНО.

6

Про-J

е

п

Д І Т 0 Ч О І

Ко.;І1.У7.І.

ДРБ.Г
О
Г
Е
Н
Б
Е
Р
Ґ

‚Т^і^`оіїоІЇ^^

риби,

4

(

А
ЗН
Е
М
А
Н
ЬДІУ

ВВ. В. HOHENBERG

A
M
E
C
R
A
IC
N
U
K
R
A
N
IN '
ІН
А
Й
Л
Б
Ь
ІШ
АН
А
Г
О
Д
А
У
С
В
Т
І
І
E
X
H
A
N
G
E
,
I

К
И
И
Р
Л
А

С
К
А
Р
Б

О
ЄЛ
К
А
ІР
С
Т
В
А
Д
Е
П
О
З
И
Т
И :М
випові

нМа' Л
Н
;
Ї
І
лнста-ї'^-^Ж^JJM?

Е
Й20,BS ^Z5T
E
I"L
5
?ІН"У
а

ПіДПРЯНИ

F

r i

ГОДИНІ

(

Х о р И 4 1

Т И К а р а

л

'

в 9

ш

е

І

д н е с

ш

л

ю

,

ь

з а

ас

к

9 2

29 Marvel 111,1

ДО АБО ІЗ ГАЛИЧИНИ

Ж.

(л.т
.." 'Б'

п о б а ч

VI^Z^^J^^}A

T
A
9L
E
S

MILLER AND STARRS
Graduate.

РАТУЙ

Н
Я
К
ІА

ВИТВОР№Е ЗДОРОВЎІЄ,

С
П
Е
К
Т
А
К
Л
Ь
, ВАЛЬ,К
О
Н
Ц
Е
Р
Т
Ђ

К
А
Т
Р
М
Х
ІА
У
Р
А
'

Ш
С
ІТЬ агоажх

жлні

; ^ІТАЛІЙСЬКІ ГАРМОНП

iuUiok

ІЕ
'ДП-SI;

J

^

^

^

.

^

,

1

С
-ЇІВЯЧА
?І'

Jetton

ВТБУЇ

РОБІТЬ Л Н Д И "

Хто ЛиіНе Буде Читати Се
шкіОч!
Y.o: џеяя ta.Vt.

Ю
-ІР
Я
Д
М

P
T
R
L

UNITED ^STATES UNES

шгаіі

w

1" B
U
IBMUB4 А
-

СИЛЎІ ЕНЕРГ
Ю
І

РІЗДВЯНІ КАРТКИ`-

America

.

Т' за 20 штт. Ш
Ш
ІТ
А
І до: 91^92