You are on page 1of 3

Đánh giá thông l

ưӧng cӫa các giao thӭc đӏnh tuyӃn trong mҥng Ad hoc
LӠI NÓI ĐҪU
Cùng vӟi sӵ gia tăng nhanh chóng vӅ sӕ lưӧng cũng như công nghӋ cӫa các thiӃtbӏ di đӝng kéo
theo nhu cҫu cӫa ngưӡi sӱ dөng công nghӋ không dây ngày càng cao vàđa dҥng.Vì vұy đӇ đáp
ӭng đưӧc xu thӃ đó, mҥng thông tin không dây ngày nay phҧigánh vác trӑng trách lӟn
hơn là giҧi quyӃt vҩn đӅ vӅ lưu lưӧng đa phương tiӋn, tӕc đӝcao,chҩt lưӧng ngày càng phҧi tӕt
hơn.Song song vӟi yêu cҫu hӛ trӧ đa phương tiӋn vӟi chҩt lưӧng dӏch vө (QoS) đҧmbҧo, các
công nghӋ giao tiӃp không dây khác nhau đã xuҩt hiӋn,Ad hoc là mӝt kiӇumҥng thông
tin không dây linh hoҥt.Đó là tұp hӧp cӫa hai hay nhiӅu thiӃt bӏ đưӧc trangbӏ khҧ năng nӕi
mҥng và truyӅn thông không dây.Các thiӃt bӏ đó có thӇ giao tiӃp vӟicác nút mҥng khác
ngay lұp tӭc trong vùng phӫ sóng hay mӝt thiӃt bӏ không dây khácngoài bên ngoài vӟi điӅu
kiӋn có các nút trung gian đӇ chuyӇn tiӃp thông tin tӯ nútnguӗn đӃn nút đích.Ad hoc có
khҧ năng tӵ tә chӭc và thích nghi, khi đã hình thành cóthӇ bӏ giҧi tán bҩt cӭ lúc nào mà không
cҫn đӃn bҩt cӭ sӵ quҧn trӏ hӋ thӕng nào.Ad hoccó nhiӅu dҥng khác nhau và có thӇ di
chuyӇn,đӭng đӝc lұp hay nӕi mҥng.Các nút mҥngcó thӇ phát hiӋn sӵ có mһt cӫa các thiӃt bӏ khác
trong giҧi vô tuyӃn và thӵc hiӋn sӵ bҳttay cҫn thiӃt đӇ cho phép truyӅn thông, chia sҿ
thông tin và dӏch vө.Tôpô cӫa mҥngthông tin tùy biӃn thay đәi đӝng do các thiӃt bӏ không bӏ
ràng buӝc vào mӝt vӏ trí cө thӇnên viӋc truy nhұp phương tiӋn tұp trung. Giao thӭc đӏnh
tuyӃn phҧi giҧm lưu lưӧngđiӅu khiӇn, đơn giҧn tính toán đưӡng đӏnh tuyӃn. Chính vì
thӃ giao thӭc đӏnh tuyӃnđóng vai trò quan trӑng trong vұn hành mҥng Ad hoc.Đӗ án là tәng
quan vӅ bӕn giao thӭc đӏnh tuyӃn trong mҥng Ad hoc, đánh giáthông lưӧng cӫa các
giao thӭc đó dӵa trên công mô phӓng OMNET++. Do thӡi giancũng như trình đӝ còn
hҥn chӃ, đӗ án không tránh khӓi nhӳng thiӃu sót, em rҩt mongnhұn đưӧc ý kiӃn đóng
góp.ĐӇ có thӇ hoàn thành đưӧc đӗ án tӕt nghiӋp này, em đã đưӧc hӑc hӓi

nhӳng kiӃnthӭc quí báu tӯ các thҫy, cô giáo cӫa Trưӡng Đҥi hӑc Bách Khoa Hà Nӝi
trong suӕtnăm năm đҥi hӑc. Em vô cùng biӃt ơn sӵ dҥy dӛ, chӍ bҧo tұn tình cӫa các thҫy, các
côtrong thӡi gian hӑc tұp này.Em xin bày tӓ lòng biӃt ơn cӫa mình tӟi thҫy NguyӉn Trung Dũng
± Bӝ môn HӋthӕng viӉn thông ± Khoa ĐiӋn tӱ viӉn thông ± Trưӡng Đҥi hӑc Bách Khoa
Hà Nӝi,ngưӡi đã đӏnh hưӟng cho nhӳng nghiên cӭu cӫa em, ngưӡi trӵc tiӃp hưӟng dүn và
chӍbҧo em hoàn thành đӗ án này.Cuӕi cùng, em xin cҧm ơn gia đình, bҥn bè đã luôn tҥo điӅu
kiӋn thuұn lӧi, đӝngviên và giúp đӥ em trong suӕt thӡi gian hӑc tұp và nghiên cӭu đӗ
án. Ngoài ra, kiӃnthӭc thu đưӧc tӯ các thҫy cô cũng là nguӗn cә vũ tinh thҫn lӟn nhҩt giúp em
có thӇ tұptrung và hoàn thành tӕt đӅ tài tӕt nghiӋp này
Đánh giá thông l
ưӧng cӫa các giao thӭc đӏnh tuyӃn trong mҥng Ad hoc
TÓM TҲT ĐӖ ÁN
Mҥng Ad hoc là mӝt công nghӋ hӳu dөng trong mҥng không dây. Công nghӋ nàycho phép các
nút mҥng giao tiӃp trӵc tiӃp vӟi nhau bҵng cách sӱ dөng máy thu phát vôtuyӃn mà không cҫn có
cơ sӣ hҥ tҫng cӕ đӏnh. Đây là mӝt đһc trưng riêng cӫa mҥng Adhoc so vӟi các mҥng truyӅn thӕng
trưӟc đây như mҥng cellular hay mҥng LAN khôngdây khi ӣ đó các nút giao tiӃp vӟi nhau thông
qua trҥm gӕc (Base Station). Tuy nhiên,mang Ad hoc phҧi đӕi mһt vӟi mӝt sӕ thách thӭc như
giӟi hҥn phҥm vi truyӅn dүn, vҩnđӅ trҥm ҭn, mҩt gói do lӛi đưӡng truyӅn, sӵ chuyӇn đӝng
cӫa các nút mҥng làm thayđәi tuyӃn đưӡng, sӵ rҵng buӝc vӅ băng thông và năng
lưӧng. Giao thӭc đӏnh tuyӃnđưӧc sӱ dөng đӇ Khám phá tuyӃn giӳa các nút giúp cho
viӋc giao tiӃp trong mҥng dӉdàng hơn. Mөc đích chính cӫa mӝt giao thӭc đӏnh tuyӃn trong
mҥng Ad hoc là thiӃt lұptuyӃn đưӡng chính xác và hiӋu quҧ giӳa các cһp nút. Đӗ án đưa
ra tәng quan vӅ bӕng i a o t h ӭ c đ ӏ n h t u y Ӄ n : D Y M O , D S R , A O D V , O L S R , s ӱ
d ө n g c ô n g c ө m ô p h ӓ n g OMNET++ và đánh giá trӉ đҫu cuӕi cӫa các giao thӭc này dӵa
trên các thông sӕ đһt ra.
Đӗ án gӗm 5 chương
‡
Chương 1: Tәng quan vӅ mҥng Ad hoc
‡
Chương 2: Đӏnh tuyӃn trong mҥng Ad hoc
‡
Chương 3: Thông sӕ đánh giá và mô hình chuyӇn đӝng trong mô phӓng mҥngAd hoc
‡
Chương 4: Mô phӓng và đánh giá thông lưӧng cӫa OLSR, AODV, DSR vàDYMO bҵng
OMNET++
‡
Chương 5: KӃt luұn
Đánh giá thông l
ưӧng cӫa các giao thӭc đӏnh tuyӃn trong mҥng Ad hoc
MӨC LӨC
LӠI NÓI ĐҪU..................................................................................................1TÓM TҲT ĐӖ
ÁN............................................................................................3ABSTRACT...................................
...................................................................4MӨC
LӨC........................................................................................................5DANH SÁCH HÌNH
VӀ...................................................................................6 DANH SÁCH BҦNG
BIӆU..............................................................................7
1 CHƯƠNG 1. TӘNG QUAN Vӄ AD HOC NETWORK ......................................7 CHƯƠNG
2. ĐӎNH TUYӂN TRONG MҤNG AD HOC ......................................18 3 CHƯƠNG 3
THÔNG SӔ ĐÁNH GIÁ VÀ MÔ HÌNH CHUYӆN ĐӜNG TRONG MÔ PHӒNG MҤNG AD
HOC ..................................................................44 4 CHƯƠNG 4. MÔ PHӒNG VÀ ĐÁNH GIÁ
THÔNG LƯӦNG CӪA AODV, OLSR, DSR VÀ DYMO BҴNG
OMNET++ ............................................................51 5 CHƯƠNG 5. KӂT
LUҰN .......................................................................................69
TÀI LIӊU THAM KHҦO................................................................................70BҦNG THUҰT
NGӲ VIӂT TҲT.....................................................................72PHӨ
LӨC......................................................................................................73