P. 1
potrosaci marketing

potrosaci marketing

|Views: 295|Likes:
Published by burgijaiduda

More info:

Published by: burgijaiduda on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2014

pdf

text

original

Uvod Međupovezane aktivnosti poslovanja savremenih preduzeća uvek su usmerene ka postojećim ili potencijalnim kupcima preduzeća.

Proizvodi ili usluge se moraju prilagoditi potrebama i zahtevima ciljnog tržišta, moraju biti raspoloživi u vreme i na mestu gde ih žele potročači kojima su namenjeni. Potrebno je pronaći nivo cena za proizvode i usluge koji će potrošači prihvatiti i koji će omogućiti ostvarenje dobiti. Koristi koje proizvodi i usluge imaju u podmirenju potreba i želja potrošača moraju se putem komuniciranja preneti postojećim i potencijalnim kupcima. Samo ako se ponudi ono što potrošač očekuje, doći će do razmene koja vodi kako satisfakciji potročača, tako i ostvarenju dobiti preduzeća. Svrha prilagođavanja ponude potrebama i zahtevima potročača nije da dođe do jedne transakcije robe/usluge za novac, već da potročač bude lojalan ponudi preduzeća u što dužem vremenskom periodu. Preduzeće u savremenoj privredi mora biti preokupirano razmišljanjem o uspešnoj razmeni – kako da se omoguće transakcije sa potrošačima na obostrano zadovoljtsvo. Zato preduzeće proučava potrebe i tražnju i na osnovu dobijenih informacija stvara ponudu koja će omogućiti uspešnu razmenu. Zbog toga se moraju sagledavati i otklanjati sve prepreke efikasnosti razmene. U savremenoj privredi nije dovoljno biti samo ekonomičan proizvođač. Potrebne su brojne aktivnosti pre otpočinjanja procesa proizvodnje i posle njegovog okončanja da bi preduzeće bilo uspešno. Marketing aktivnosti su od značaja jer daju svrsishodnost proizvodnoj aktivnosti preduzeća. Marketing aktivnosti su usmerene na identifikovanje i zadovoljenje potreba i zahteva postojećih i potencijalnih potrošača uz ostvarenje dobiti preduzeća. Marketing nije potreban samo preduzećima koja se bave proizvodima i uslugama namenjenim potrošačima, privrednim organizacijama i institucijama već i vanprivrednim organizacijama i institucijama čija svrha poslovanja nije ostvarenje dobiti. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potročača i proizvođača. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u

1

U marketingu je istraživanje kulturnih vrednosti i običaja naročito izraženo u međunarodnom poslovanju da bi se objasnile uočene razlike u potrošnji. ali se oni različito ponašaju u konkretnim marketing situacijama. uprkos tome što kultura i drugi sociološki faktori igraju važnu ulogu u formiranju ponašanja potrošača. Ponovićemo da na potrošače deluju isti cociološki faktori iz mikro i makro okruženja. Potpunije objašnjenje motiva i ponašanja zahteva analizu međusobnih promenljiva. mnogo je toga još neistraženo u pogledu izvora tih uticaja. 2 . odnosno psihološki faktori i karakteristike ličnosti potrošača.procesu razmene. Beograd 2002. Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena.dr Branko R.1 1 Prof. Savremena administracija. Prodavac dobija Prodavac gubi Kupac dobija Obostrano razmena(4) Konfliktni razmene(3) Kupac gubi korisna Konfliktni ishodi razmene (1) ishodi Obostrano {tetni ishodi (2) Sl. Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne. 1 ishodi dobitak/gubitak u razmeni izme|u prodavca i kupca 1. str 42. Ekonomija informacija i komunikacija među potencijalnim suparnicima – konkurentima Ali. Maričić. Ponašanje potrošača.

kako kažu nastavnici. Promene se ne odigravaju okolo već i u samom preduzeću. Što da ne. Počevši od đačke klupe u kojima se deca prikazuju ili kao nevaljala. Termin društveni marketing proširio je svoje značenje i granice nisu sasvim jasne. Prodavci su varljivi. kao «strašno» dobra. mogu da hvale isuviše jedan proizvod da bi. poslovne koncepcije marketinga je od značaja. ili. To je sasvim prirodan proces i može se naći svuda oko nas. Marketing mora biti u stanju da se prilagođava. prodali neki drugi. Zapaža se da neki od potrošača u razvijenim privredama 3 . zapravo. adaptira i modifikuje sa promenama u sredini u kojoj preduzeće obavlja svoju poslovnu delatnost na domaćem i međunarodnom tržištu. oni su jednostavno kupci koji najviše vole «rasprodaje rasprodaja» znaju da budu oprezni na preterane tvrdnje o kvalitetu proizvoda. U tom smislu svako poboljšanje marketinga kao ekonomskog procesa poslovne funkcije.pak. Svaki iskusni kupac. 2. mada potrošački mentalitet isuviše često ne poznaje i ne priznaje iskusne kupce. Društveni marketing se odnosi na proučavanje tržišta i marketing aktivnosti u okviru ukupnog društvenog sistema. Opšta je ocena da će u doglednoj budućnost marketing morati da doprinosi efikasnijem rešavanju nekih ekonomskih i društvenih problema. KONCEPT DRUŠTVENOG MARKETINGA 2. ostali će biti prinuđeni da otkriju informaciju čak i kada je ona znatno manje povoljna. Primer sa ljudima ilustruje dva važna svojstva signaliziranja između potencijalnih suparnika ( konkurenata) (a) signali moraju biti skupi da se simuliraju i (b) ako neki pojedinci koriste signale da bi preneli povoljne informacije o sebi.1. Osnovno je da marketing treba da ima u vidu ne samo interese preduzeća već i društva. Konzumerizam. sa dečjeg aspekta.Strane u proizvodno-tržišnom procesu sa istim interesima mogu imati razlićite probleme komunikacije od onih koji imaju različite interese. zaštita potošača sredinau kojoj se odvija marketing aktivnosti permanentno se menja. i toga ima kod pronicljivih prodavaca koji procene namah potrošača.

Drugo je teorija manipulisanog potrošača koji je bespomoćan da se suprotstavi manipulaciji svojim potrebama i ponašanjem kao potrošača od strane velikih potrošača. koje doprinosi ne samo standardu života već utiče i na kulturne vrednosti i norme. U tom smislu se društveni marketing sve više vidi kao snaga za društvene promene. preduzeća i nezavisnih organizacija koje su stvorene da se zaštite prava potrošača. Konzumerizam je društvena snaga u odgovarajućoj sredini stvorena da pomogne i zaštiti potrošače. Shvaćen kao nezadovoljstvo potrošača postojećim stanjem stvari. Dva su se teorijska objašnjenja pojavila u literturi koja se bave pokretom konzumerista. pravo na bezbednost da se bude zaštićen od proizvoda i usluga koje ugrožavaju zdravlje i život potrošača. Područje koje pokrivaju u svojoj aktivnosti organizacije potrošača u svetu teško je precizno definisati jer se one stalno šire. Može se smatrati da se u gotovo svim zemljama u programu organizacija potrošača nalazi borba za određena prava: 1. Program aktivnosti uključuje sve od zdravstvene zaštite pri korišćenju prehrambenih proizvoda do zaštite čovekove sredine. Ove dve teorije mogu u najboljem slučaju da se prihvate kao parcijalna objašnjenja jednog kompleksnog ekonomsko – socijalnog fenomena. Jedno je teroija razočaranog potrošača koji otkriva da maksima * potrošač je kralj * više ne postoji ili je ozbiljno ugrožena. Shvatanje po kome konzumerizam postaje međunarodni pokret u meri u kojoj velika preduzeća postaju multinacionalna.sve više uvažavaju kvalitet života a ne kvantitet pribavljenih proizvoda i usluga. konzumerizam je prisutan u sve većem broju zemalja u kojima se stvaraju organizacije potrošača. samo delimično objašnjava internacionalizaciju fenomena konzumerizma. Ističe se potreba snižavanja društvenih troškova. pravo da se bude informisan o zaštiti potošača od loše propagande i da dobijaju informacije koje olakšavaju izbor pri kupovini. Program akcije je različit u pojedinom zemljama i raznim organizacijama u pojedinim zemljama. Konzumerizam obuhvata nastajanje seta aktivnosti države. Konzumerizam je preokupiran zaštitom potrošača od svih organizacija sa kojima postoji odnos razmene. preduzimanjem pravnog moralnog i ekonomskog pritiska na privredu i državu. 4 . 2.

Na maketingu je da informacije o 5 . Svojevremo je vladalo mišljenje da su postojanje pokreta potrošača i marketing koncpecija nespojive stvari.2. 6. povraćaj robe. da se obezbedi da se potrošačev interes čuje i sa simpatijama razmotri u formulisanuu politike države i da se obezbedi ekspeditivan i fer tretman na sudu. 5. Nije veliki broj preduzeća i razvijenim tržišnim privredama koja smatraju da nezadovoljstvo potrošača ne treba ozbiljno shvatiti. Daleko je veći broj preduzeća koja ih ozbiljno shvataju i poboljšavaju svoju marketing praksu. pravo da se bude saslušan. iako ona igra veoma značajnu ulogu. pravo na nadoknadu (konpenzaciju) – da se omogući korekcija (zamena.3. pravo da se bira – da se bude siguran. 2. pravo na obrazovanje potrošača – preko informisanja i preko seminara i 7. 4. pravo na zdravu životnu sredinu. odšteta ) po žalbi potrošača. Razvijanje koncepta društvenog marketinga Zahtevi koje pokret potrošača upućuje preduzećima dobrim delom se odnose na marketing kao poslovnu funkciju. Aktivnost se ne ograničava isključivo na pravnu regulative. U dobrom broju zemalja država želi da doprinese svojom akcijom da se poboljša pozicija potrošača u privredi i društvu. a u granama gde nema konkurencije po fer cenama. Pravna regulative u zaštiti potrošača postoji u dobrom broju zemalja ali postoje problemi u njenoj primeni. da se dobije više roba i usluga po konkurentnim cenama. On im pruža šansu da ostvare neke konkurentske prednosti za okrivanje novih tržišnih segmenata i uvođenje novih proizvoda i usluga na ciljne tržišne segmente. kada je to izvodljivo. Ipak je preovladalo shvatanje da je konzumerizam za marketing orijentisan na preduzeća. Kao dobro rešenje ističe se Švedska u kojoj postoji institucija za potrošače čija je uloga da sprovedu u život zakon o zaštiti potrošača.

Pre uvođenja novog proizvoda u proizvodni program potrebno je sagledati eventualne konsekvence na zdravlje potrošača. Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta. efikasnije nego konkurenti na način da se očuva i proširi dobrobit potrošača i društva. U dobrom delu literature pravi se razlika između poslovnog i društvenog marketinga. već i da utiče na menadžment preduzeća da se ti zahtevi uvažavaju u donošenju poslovnih odluka. životnu sredinu i društvene troškove i koristi od upotrebe proizvoda. Poslovni marketing može biti orijentisan da doprinese u rešavanju nekih neekonomskih ciljeva društva. Nema sumnje da je bitno bolje razumevanje potrošača i uslova u kojima oni kupuju i troše odnosno koriste proizvode i usluge. zahteve i ineterese ciljnih tržišta i isporuči željenu satisfakciju. 6 . Neophodno je brižljivo reagovanje na sve žalbe.zahtevima potrošača ne samo prenese u preduzeća. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života. Taj koncept zahteva da preduzeća ugrađuju društvena i etička razmišljanja u svoju marketing 2 isto str 68. Poslovni marketing postavlja pitanje u sledećem obliku: Može li preduzeće uspešno prodati proizvod? Za društveni marketing relevantno je drugo pitanje: Treba li preduzeće da prodaje određene proizvode? Pitanja se postavljaju na ovaj način jer se nastoji da se sagledaju društvene konsekvence marketing odlike dobrobiti potrošača i društva. Potrebne su pouzdane informacije i blagovremene reakcije na primedbe potrošača. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci. Tako se kao primer razlike navodi odluka o uvođenju novog proizvoda u proizvodni program. Koncept društvenog marketinga 2 formuliše se i polazeći od pretpostavke da je zadatak preduzeća da ustanovi potrebe. efektivnije. Mora se olakšati pristup potrošačima sa primedbama i sugestijama nadležnim organima u preduzeću. marketing odluka i akcija. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. primedbe i sugestije upućene od strane potrošača preduzeću.

promena marketing strategije i prilagođavanje etičkog okvira. drugi će biti primorani da otkriju svoje manje povoljne vrednosti. zašto BOSH frižider ima garanciju 2 godine a LG samo jednu. naprimer. Pitanje životne sredine ili tzv. ekonomiste sa 7 . garancije mnogo kraće o igraničenije. princip limunova ili zašto potpuno nova roba automatski gubi na vrednosti čim izađe iz skladišta/prodavnice.. satisfakcija zahteva potrošača i javni interes. 2. naime mora voditi računa kako o tržišnim tako i o vantržišnim efektima. promena infrastructure preduzeća 1. Zeleni marketing dobijaju u poslednje vreme na značaju. 3. 1. vrši se sa stanovišta tri kriterijuma: 1. Nakraju se zadržalo tumačenje Džordža Ekerlofa. Traži se balansiranje ciljeva marketing strategije sa osetljivošću i brigom za sredinu. Dugo su ekonomisti pokušavali da objasne ovaj fenomen.praksu. Moraju se često balansirati kompleksni kriterijumi kao što su dobit preduzeća. Princip “potpunog otkrivanja” Bazira se na principu da ako neki pojedinci imaju korist od otkrivanja povoljne vrednosti neke osobine. U novije vreme govori se o održivosti sredine što označava praksu prihvatanja politike i stvaranja strategija koje održavaju sredinu i donose dobit preduzeću. Pitanje životne sredine spada u koncept društvenog marketinga. Nije dovoljno samo sprečavanje zagađivanja već je potrebno stvarati nove tehnologije za zaštitu sredine. 2. garancije na proizvode pokazuju zašto određeni proizvođači daju garanciju određene dužine za razliku od drugih čije su pak. Ocena preduzeća koja su pažljiva. Svrha je ekonomski razvoj koji obezbeđuje zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja potreba budućih generacija. Preduzeće.

Poput virusa. pravovremeno informisanje.) 8 . "lančana pisma" i sl. važnost potrošačke robe kao signala sposobnosti biće različita za različite profesije.. na tržištu polovnih automobila ( čitaj bilo koja druga roba) zapravo automobili ( roba) sa određenim felerima te su zato njihove cene kao friških polovnjaka niže od prve cne u prodavnici. limun primerci.berklija koji smatra da su polovni novi automobili. 3. dobavljačima i partnerima. na Internetu ih nazivamo virusni marketing. e. povećanje lojalnosti klijenata.The #1 most downloaded eBook in history.com) 4. koji su ubrzo završili.com ) Dok u tradicionalnom tržišnom komuniciranju takve modele predstavljaju "poruke od uva do uva". (videti na sajtu sba. Odnosno. 4. stvarajući pri tome potencijal za eksponencijalni rast izloženosti marketinškoj poruci i njenom utjecaju na primatelje. to su tzv.marketing Email marketing je vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integrira kao deo marketing miksa.( Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback.(kao primer pogledati sajt www. razvoj svesnosti o robnoj marki i dr.. smanjenje troškova. upadljiva potrošnja kao signal sposobnosti. kupcima. postižu se višestruke koristi za firmu: povećanje prodaje. September 2001. takve strategije imaju karakteristiku brzog multipliciranja daljim prosleđivanjem poruke hiljadama i milionima drugih primaocaa. Viralni marketing Kakve zaista imaju veze virusi sa marketingom? Virusni marketing podrazumeva marketinške strategije koje podstiču korisnike da prosljeđuju dobivenu poruku trećim osobama.1.kosidbanarajcu. Direktnim email obraćanjem klijentima. po svojoj kupovini.

gde će potom otvoriti svoj besplatni privatni e-mail i zatim. besplatne informacije. Nadalje. Time su izloženi reklamama koje se nalaze na web stranici kako oglašivača tako i oglasnih poruka samog pružaoca ''besplatnog'' web maila. jednog od prvih besplatnih pružatelja besplatnih e-mail usluga na Internetu.hotmail. ali ne tako izuzetne kao ''pro'' verzija. Uspešnost virusnog marketinga zavisi od niza elemenata. Videti poruku na dnu e-maila.Klasični primer primene virusnog marketinga možemo videti analizirajući strategiju Hotmail. koji će potom. Šaljući e-mailove sa novootvorenog ''besplatnog'' web maila prosleđivati poruke trećim osobama Marketinški cilj pružanja besplatnog e-mail servisa je između ostalog i u tome što korisnici u većini slučajeva moraju posetiti web stranicu pružaoca besplatnog e-mail servisa kako bi se koristili uslugom. besplatno daju vredne proizvode i usluge kako bi privukle pažnju.com-a. kako u oglašavanju na Internetu direktan mailing i newsletter servisi zauzimaju velik kolač u oglašavanju. strateški je potez jer se na taj način oglašivači mogu direktno putem e-maila obratiti svojoj ciljnoj grupi. Strategija je imala sljedeći koncept: • • • • • • Ponuditi besplatan web e-mail servis na http://www. Besplatni e-mail servisi. besplatni softveri koji pružaju izuzetne mogućnosti. Kliknuti na link u poruci koji će ih odvesti na http://www. a potom im pokušajte nešto Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. Većina kompanija koja primenjuju modele virusnog marketinga.com Sačekati da korisnici šalju e-mailove svojim prijateljima i saradnicima. Jedna od strategija web prodaje kaže:''dajte nešto besplatno svojim korisnicima kako biste im privukli pažnju.com. Produktivna virusna marketinška akcija trebala bi sadržavati sledeće:3 Omogućiti korišćenje besplatne usluge ili proizvoda. September 2001.hotmail. ali se šest osnovnih strategija svakako treba implementirati kako bi osigurali uspešnost kampanje.The #1 most downloaded eBook in history) 3 9 .hotmail. posedovanje baze e-mailova na vlastitom serveru. ''Besplatno'' je najsnažnija reč u komunikaciji sa potrošačima.com Na dno svakog poslanog e-maila sa njihovog besplatnog servisa automatski dodati rečenicu: "Otvorite besplatni privatni e-mail na http://www.

Osigurati dovoljno resursa da akcije korisnika budu osigurane i sigurne. i na taj način privlače posetioce na njihovu web stranicu. 2. Kreirati marketinšku strategiju temeljenu na istraživanju ponašanja ciljne grupe kojoj se obraćamo dovodi do zavidnih rezultata. na serveru treba osigurati dovoljne količine prostora inače će preveliki zahtevi korisnika opteretiti i srušiti server. Naime. 4. Koristite postojeću komunikacijsku mrežu – svaka osoba ima barem 8 – 12 osoba u svojoj blizini. 5.1. ''Jeftino'' i ''povoljno'' može dovesti do zainteresiranosti kupaca. kod primene virusnog marketinga pružajući uslugu besplatnog e-maila. hiljade drugih. prodati''. Istražiti uobičajene motivacije i ponašanje svoje ciljne grupe takođe je važno. Rezultat komuniciranja putem Netscapea doveo je do preporuka programa na milionima web stranica i milijardama e-mail poruka. grafika. Analizirajući šta je dovelo do popularizacije Netscapea – danas popularnog pretraživača. 6. ali ''besplatno'' će sigurno ubrzati akciju. došlo se do zanimljivih rezultata – korisnici su ga odabrali jer su hteli biti drugačiji i ''cool''. 3. besplatni članci i sl. programi za brzo ''skidanje''. Slabost Hotmail. web stranica. Treba smestiti marketinšku poruku u postojeću komunikacijsku mrežu. Omogućiti jednostavan transfer poruke drugima – Virusi se šire samo onda kada se lako multipliciraju i brzo šire. Mediji putem kojim se odašilja naša poruka moraju biti jednostavni za prosljeđivanje drugim osobama: e-mail. Preduzeće koje sprovodi strategiju virusnog marketinga prakticikuje ''odgođeno zadovoljstvo''. 10 .com-ove strategije virusnog marketinga bila je u tome što nisu predvideli toliki odaziv kampanje i na vreme osigurali dovoljnu veličinu prostora na serveru za akciju virusnog marketinga. profitirat će za ostatak života. Pomno pripremljen i razrađen plan virusnog marketinga obuhvata parametre uobičajenih ljudskih motivacija. Virusni marketing se širi u obliku piramide odozgo. Virusni marketing se odlično primenjuje na Internetu iz razloga što je jeftin. širi krug ljudi mogu biti stotine. ali ako kampanja bude uspešna. zavisno od pozicije te osobe u društvenom životu. dostupan širokoj javnosti. Sa marketinškog stajališta poruka mora biti jednostavna i ne preduga kako bi se mogla jednostavno prosleđivati drugima. interaktivan medij. oni možda neće profitirati u kratkom roku. Ukoliko se virus multiplicira samo da sruši server – ciljevi marketinške akcije nisu postignuti. Iskoristite prednost drugih (dodatnih) komunikacijskih resursa – najkreativnije virusne marketinške akcije iskorištavaju i dodatne resurse kao što su linkovi na drugim web stranicama. jer ćete time omogućiti poruci da se multiplicira.

APP). i to na globalnom nivou. U affiliate marketingu preduzeće deli profit od prodaje sa svojim posrednikom (affiliate) koji je oglašavanjem putem bannera i linkova smeštenih na svojim web stranicama. Time se umanjuje problem mrežnog marketinga– nesposobnost ili nemogućnost tradicionalnih posrednika da osiguraju dovoljan broj osoba koje će poslušati njihovu prodajnu prezentaciju. Internet omogućuje pristup velikom broju potencijalnih kupaca. Vrlo je jednostavno postati posrednik (affiliate) na Internetu. a jednostavne strategije poput one Hotmail. Osim nabrojanih elemenata. elektronsko poslovanje svakako predstavlja konkurentnu prednost. preduzeća usmerio kupce. tj. širenju informacija o proizvodima. 7 dana u nedelji (''24/7''). a za vreme njenog trajanja ponešto i kupiti. NA hiljade je kompanija. (1) preduzeća 11 . emailu ili plaćenim oglasima na internetskim pretraživačima.2. 4. newsletterima. moramo prihvatiti činjenicu da neke strategije virusnog marketinga postižu bolje rezultate od drugih. Ipak. Affiliate Program Provider . Affiliate Marketing Koncept mrežnog marketinga temelji se na komunikaciji. APP su akteri na tržištu koji deluju između. Virusni marketing ima pozitivne rezultate kada korisnik razume i prihvata virusnu poruku i kada je motivisan da je prosleđuje dalje. Jeftina elektronska komunikacija oslobađa mrežne marketare potrebe za fizičkom prisutnošću u obavljanju svoje delatnosti. Nekoliko je velikih Affiliate program poslužitelja (eng.com-ove daju izvrsne rezultate. uslugama i prilikama za zaradu. Osim što snižava uloženi napor i trošak posrednika. U odnosu na spori i nisko produktivni tradicionalni način prenosa informacija od osobe osobi. Affiliate marketing se može definisati kao svojevrsni oblik zajedničkog brandinga putem Interneta. koje provode affiliate marketing i plaćaju Internet posrednicima za dovođenje kupaca na njihove web stranice. u raznim tržišnim sektorima. Tako distributer sve potrebne informacije može staviti na raspolaganje potencijalnim kupcima 24 sata dnevno.Prednost virusnog marketinga je u tome što se lako uklapa u ostale marketinške Internet akcije i time postaje važan dio ukupnog plana marketinga. virusni marketing može dati željene rezultate samo ukoliko je i iskren.

Email marketing Velika većina oglašavačkih tehnika na Internetu ne daje rezultate kakve su nekada davali. za isti trošak se može poslati ista ponuda emailom jedanput nedeljno. Email marketing najproduktivniji je način za povećanje prodaje i za informisanje ciljne grupe kao i stvaranje lojalnosti i branda. ako je email profesionalnog izgleda i po svim zakonima i pravilima o *NO SPAM* oglašavanju.koje sprovode affiliate marketing. Dok istraživanja pokazuju da je sve manji broj ljudi koji surfaju netom. b) posrednicima informacije o aktualnim ponuđenim proizvodima i uslugama te plaćanje provizije za obavljen posao. Sve je više kompanija i organizacija koji se okreću email newsletter marketingu kako bi nastavili da profitiraju putem Interneta. APP osigurava full service akterima u ovom vidu Internet mrežnog marketinga: a) preduzećima pružaju oglasni prostor za njihove proizvode i usluge. 4 4. dakle 4 puta jeftinije. Internetske tražilice preplavljene su prijavljenim web stranicama i pojmovima. čini se nedostižnim. velika većina njih (preko 65%) redovno proverava svoj elektronski sandučić svakoga dana.3. 4 nav. Broj oglašivača koji sve teže zadržavaju interes svojih posjetioca u stalnom je porastu. najbolja je poređenje da za cenu slanja ponude običnom (puževom) poštom jedanput mesečno. Naravno. Takođe je jeftiniji u poređenju sa ostalim Internet marketinškim kampanjama. Posetioci web stranica privikli su se na grafičke bannere i istraživanja pokazuju da je stepen klikova na bannere sve manji. Upoređujući cene koštanja direktnog marketinga. te postizanje pozicioniranja neke web stranice i ključnih pojmova vezanih za istu. velika je mogućnost da će potrošač prihvatiti poziv i posetiti web stranicu proizvoda/usluge koja se reklamira. i (2) posrednika koji se uključuju u affiliate marketing. na vidljivu poziciju bez skrolanja mišem.delo 12 . Ako se potrošaču servira oglašavačka ponuda direktno u elektronski sandučić.

postaje jedan od njegovih najznačajnih oblika.).  povećanje prodaje. grad i dr. Vlasnici mnogih preduzeća rade samostalno email newsletter marketing iz svojih office-a i domova. Za razliku od tržišne komunikacije putem drugih medija. Direktnim obraćanjem kupcima. Oni koji su nekada koristili outsource servis za slanje svojih newslettera. pol.  lojalnost. kao sredstvo komunikacije. funkcija. Istraživanja pokazuju da email. email marketing je daleko jeftiniji i progresivniji.  svesnost o robnoj marci. Email marketing je pre svega vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integriše kao deo marketing miksa. sada sami upravljaju svojim email newsletter kampanjama i na taj način ostvaruju značajne uštede novca. povećali rezultate te smanjili troškove email newsletter kampanja.Preduzeća i organizacije treba što pre da prihvate email marketing ukoliko žele ostati konkurentni u online oglašavanju.5 5 nav. a njegov potencijal u oglašivačkom smislu je vrlo malo iskorišten. kako bi imali potpunu kontrolu. Nove tehnologije koje su vrlo produktivankovite i jednostavne za upotrebu omogućuju gotovo svakome da upravlja email newsletter kampanjama za koje su pre bile potrebne usluge profesionalnih IT timova. napredna programska rešenja za email marketing daju brojne pogodnosti preduzećima poput:  praćenja i analiziranja svih email kampanja  segmentisanja baza podataka emailova prema željenim upitima (starost. dobavljačima i partnerima putem emaila postižu se višestruke koristi:  pravovremeno informisanje.  automatsko ažuriranje baze podataka emailova od strane korisnika itd.delo 13 . prodajnih informacija i sl.  interaktivnost s njegovim primaocima i dr. Osim navedenog.

moguće je globalno etički poslovati jer postoje neke globalno prihvatljive etičke norme. mora se biti svestan razlika i rešpektovati razne vrednosti u različitim društvima. Četvrto. Ono utiče na dugoročnu rentabilnost preduzeća. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potrošača i proizvođača. Kaže se da nastupa vreme gobalne etike. Treće. marketing odluka i akcija. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života. 14 . Iako postoje globalne etičke norme moraju se uvažavati razlike u vrednostima. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. drugo.ZAKLJUČAK Uspostavljanje sklada između proizvodnje i potrošnje bitno utiče na opštu privrednu ravnotežu. Stvarajući trište. Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena. Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta. U savremenoj privredi marketing kao ekonomski proces permanentno doprinosi proširenju i opsluživanju tržišta. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u procesu razmene. etičko ponašanje preduzeća utiče na ljude u svetu i predstavlja donju liniju za ponašanje. dohodak i zaposlenost. omogužava se proizvodnja veće količine i kvalitenijih proizvoda i usluga. te se sugerišu 4 stvari: prvo. Može se reći da je Internet približio ukupnu svetsku ekonomiju stanju savršene konkurencije. da bi se opstalo treba upravljati etikom i vrednostima u globalnim preduzećima. Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne.

U e –marketingu koriste se različite tehnike. elektronski transfer dobara. e –mail marketing itd 15 . uticaji informatičkih tehnologija vidljivi su na tradicionalnim metodama marketinga. s bilo koje lokacije. promene u informacionoj tehnologiji istovremeno su i preteće i one koje podstiču sposobnosti privrednog subjekta da razvije dugoročne odnose sa svojim kupcima ( marketing relationship ). kraći kanali distribucije. affiliate marketing. informacijski upravljački sistemi u bazama podataka i sl. Elektronski poslovni sistemi podupiru brojne promene marketinškog sistema (standardizirani proizvodi.) i unapređuju poboljšanje odnosa omogućujući poslovnim subjektima da se fokusiraju na svoje kupce na individualizovanom globalnom tržištu. nelinearna promocija. kako bi kupac mogao prikupiti željene informacije i obaviti kupnju. ali je takođe moguće govoriti i o potpuno novoj vrsti marketinga – elektronskom marketingu. niže cene zbog većeg pritiska konkurencije. No. koje se najviše odnose na promociju i oglašavanje : viral marketing. Internet omogućuje kupcu izravan kontakt s poslovnim subjektom u bilo koje doba dana i noći.Informacijske tehnologije su iz temelja promenile prirodu marketinga. U svakom slučaju.

The #1 most downloaded eBook in history 3. Maričić. 16 . Beograd 2003. Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback.Literatura 1. Beograd 2002. September 2001.Prof. Prof. Ponašanje potrošača.dr Branko R. Savremena administracija. Momčilo Milisavljević. Savremena Administracija. MARKETING. Dr. 21 izdanje 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->