Elektrotehnički fakultet Banja Luka Katedra za računarsku tehniku STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI

Laboratorijska vježba 1
Priprema
1. Implementirati dinamičku dvostruko povezanu listu sa operacijama: a. insertFront() b. insertBack() c. removeFront() d. removeBack() e. insertAt() f. removeAt() g. front() h. back() dodaje element na početak liste dodaje element na kraj liste skida element s početka liste skida element s kraja liste dodaje element na proizvoljnu lokaciju skida element sa proizvoljne lokacije vraća podatak s početka liste vraća podatak s kraja liste

2. Napisati program koji, koristeći implementiranu dvostruko povezanu listu: a. učitava iz datoteke listaInput.txt niz cjelobrojnih podataka i smješta ih u listu po rastućem poretku. U svakom koraku (za svaki element koji se dodaje u listu) prikazati izgled čitave liste. b. Skida iz liste i ispisuje na ekran sve elemente od najvećeg do najmanjeg.

Rad u laboratoriji
Provjeriti ispravnost programa iz pripreme (1 bod). Izvršiti tražene modifikacije programa (2 boda).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful