P"RLAMENTUL lOMANtE 1 c. AM.. ERA V .. EP.).. T1W .. ,.

~

:?}ltl;~RAJ'

- u&CI

1)7) / e, /?Jj) A" CAMERA DEPUTATILOA

;:;r([#taJ)Ufntut ~ PropliMr. L.glal.tlvl

rS/encd t PHII1tj<J /.JJ ',O'j .rJ<J/~

PRE~EDINTE

Bucure~ti~p~~r. 7.i>b L'5€'?

Nr .

Doamnel

ROBERTA ALMA ANASTASE PRE~EDINTELE CAMEREI DEPUTA fILOR

Va aducem la cunostinta ca plenul Senatului, in sedinta din 15 septembrie 2010, a hotarat ca propunerea legislativa pentru modificarea Ordonanlei de urgenJa a Guvernului nr..7512005 privind asigurarea calitapi educatiei este de cornpetenta decizionala a Senatului,

Prin urmare, va transmitem alaturat, 'in original, propunerea legislative mentionata pe care, potrivit articolului 75 alineatul (1) din Constitutia Rornaniei, republicata, Camera Deputatilor urmeaza sa 0

dezbata ca prima Camera sesizata, .

PRESEDINTELE SENATULUI

CAMERA 'OEPUTATILOR Propunere 'Legls.latlvA

PI_x/r;tft/2P-.{J3. cBItJ

CATRE

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

In conformitate eu prevederile art.74 din Constitutia Romaniei, revizuita, va inaintam, spre dezbatere I;li aprobare, propunerea Iegislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenlA a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitiitii educatiei,

iN NUMELE INITfA TORILOR

EXPUNERE DE MOTIVE

Conceptul de asigurare a calitatii lnvatmnantului este de maxima importanta pe plan european, in actualul context al crizei globale educatia de calitate fiind una din principalele prioritati ale Statelor membre ale DE.

in Romania, impunerea unor standarde de calitate nu este un demers nou, legislatia continand nonne privind acesti indicatori in ca din anul 1993, cand a fost constituit Consiliul national de Evaluare ~i Acreditare Academics - CNEAA, prin Legea nr.88/l993. Ulterior, avand in vedere evolutiile care au avut lac in domeniul asigurarii calimpi educatiei, prin legea nr.87/2006 privind aprobarea, cu modificari §i completari a OUG nr.75/2005 privind asigurarea calitApi educatiei, au fast stabilite bazele de functionare ale Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in invatamantul superior, ca institutie publica autonoma, de interes national, cu personalitate juridica ~i buget propriu de venituri ~i cheltuieli.

Prin constituirea ARACIS, pe baze care statueaza independents functionala totala a agentiei, se respecta in mod elar principiul independentei ARACIS, enuntat in Standardele ~i Liniile Directoare Europene adoptate la Bergen in anul 2005 de catre ministrii educatiei din Statele membre ale UE. Independenta ARACIS, extrem de importanta pentru validitateasi legitimitatea deciziilor Consiliului ARACIS, precum ~i pentru pozitia invatamantului superior din Romania in Spatiul European al invatAmantului Superior, a fost recunoscuta ~i confirmata ca atare prin evaluarile ARACIS efectuate de foruri europene competente in domeniu, (inclusiv prin evaluarea agentiei din partea studentilor - evaluare European Students Union, efectuata in septembrie 2008), prin obtinerea starutului de membru cu drepturi depline al ENQA - Asociatia Europeana a Agentiilor de Asigurare a Calitatii invatamantului superior, precum ~i prin inscrierea In EQAR - Registrul European al Agentiilor de Asigurare a CaJitatii invliti1mBntului superior.

1

Un element de maxima importanta, pe care OUG 75/2005 l-a avut in vedere doar in ceeace priveste Consiliul interimar, este prezenta studentilor in Consiliul ARACIS, cu impact major in procesul de evaluare a invatAmantului superior din Romania, considerat element de maxima importanta de forurile europene mentionate anterior, in contextul in care, pe plan european, studentii sunt considerati parteneri ai institutiilor de invatfun,ant superior, fiind principalii beneficiari ai procesului educational. A vand in vedere aceste aspecte, Consiliul ARACIS a decis sA acorde in continuare statutul de invitati permanenti pentru doi studenti, reprezentanti ai principalelor organizatii studentesti din Romania, pentru a participa permanent la Iucrarile Consiliului, opiniile lor fiind extrem de importante in procesul de asigurare a caliti1pi. Initiative Consiliului a fost bine primita de catre studenti si ceil alp principali actori nationali ~i internationali implicati in acest proces.

Totodata, prin actul normativ mentionat, se stipuleaza, totodata, ca sediul, organigrama ~i regulamentul de functionare ale ARACIS se stabilesc prin Hotarare de Guvern. In contextul in care exist! acel principiu european. enuntat anterior al independentei de orice fel a agentiilor de asigurare a calitatii invatAmantului superior, prin stabilirea modului de functionare a. ARACIS de catre guvern, exists riseul unei potentiate atingeri aduse independentei Agentiei, Avand in vedere recunoasterea intern! ~i internationala a ARACIS, care a realizat toate obiectivele propuse prin lege in tennenele stabilite (inscriere in ENQA - Asociatia Europeans pentru Asigurarea Calitatii invati1mantului Superior ~i EQAR - Registrul European pentru Asigurarea Calitatii invatam8ntuiui Superior , precum ~i in alte structuri europene §i internationale de specialitate, derularea de catre ARAC1S a unei importante activitati intemationale), consideram eli ARACIS a atins un grad ridicat de maturitate ~i experienta, care ii pennite Consiliului ARACIS sa decida cu privire la toate aspectele legate de functionarea sustenabila a agentiei §i se impune reglementarea acestei situatii prin prezentul act normativ.

INITIATOR!

" ..

ROMANIA

PROJECT

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

AVIZ

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei

LEGE

pentru modificarea Ordonantei de urgenla. a Guvernului m.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei

Analizand propunerea legislativii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, transmisa de Seeretarul General al Camerei Deputatilor ell adresa nr.Plx 94 din 24.03.2010,

Parlamentul Rominiei adopt! prezenta lege.

CONSILIUL LEGISLATIV

,,(2) Sediul, organigrama si regulamentul de functionare ale ARACIS se stabilesc prin hotiirare a Consiliului ARACIS, in termen de 60 de zile."

in temeiul art.2 alin.1lita) din Legea nr.?3/1993, republicata si art.46(2) din Regulamentul de organizare ~i function are a Consiliului Legislativ, Avizeaza favorabil propunerea legislativa, ell urmatoarele observatii ~i propuneri :

1. Prezentul proiect de Ordonanta de urgenta are ca obiect de reglementare modificarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr.87/2006, ell modificarile ulterioare,

Propunerea legislativa se incadreaza In categoria legilor ordinare, iar in aplicarea art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Senatul.

2. La articolul unic, pentru rigoarea redactarii, cuvantul "guvemului" trebuie scris cu majuscule, iar data de ,,27.07.2005" trebuie redacts sub forma ,,27 iulie 2005".

De asemenea, avand in vedere ca Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.75/2005 a fost aprobata prin Legea nr.87/2006 doar eu

Articol unle - Ordonanta de urgenta a guvemului m.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 20.07.2005, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr.87/2006, se modi fica dupa cum urmeaza:

l. La articolul16, alineatuI (2) se modifies ~i va avea urmatorul cuprins:

2. La articoluI 19, alineatul (1) se modi fica ~i va avea urmatorul cuprins:

,,( 1) ARACIS este condusa de un consiliu alcatuit din 17 membri din care 15 membri cu functii didactice de predare in invatamantuI superior §i doi studenti, reprezentanti ai asociatiilor studentesti din Romania,"

rnodificari, iar dupa aprobare a suferit si alte interventii legislative, este necesar ca partea finala a textului sa fie reformulata, astfel:

",.. aprobata eu modificari prin Legea nr,87/2006, eu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:",

3. La partea dlspozitiva a pct.1, din considerente de tehnica legislativa si avand in vedere ca operatiunea de modificare este deja prevazuta in partea introductiva a articolului unie, textul trebuie reformulat, astfel:

,,1. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:" ,

Observatia este valabila, in mod corespunzator ~i pentru partea dispozitiva a pct.2.

Bucuresti

Nr. 3JJj:J1. tJJ. ~/O,

2

EVEN/MENTE SUFERITE de actul ...

M. Of. nr. 642120 iul. 2005

O.U.G. nr. 7512005

Ordonanta de urgenra privind asigurarea calitafii educa!iei

aprobata cu rnodificarl prin L. nr. 8712008

1 modificM prin

C.G. nr. 612006 M. Of. nr. 79127 Ian. 2006

Ordonanl~ pentru prorogarea termenului prevazut de art t 9 atin. (5) din Ordcnanta de urgenla a Guvemului nr. 7512005 privind 8sigurarea caIitilii educatlel

"probata prln L. nr. t1812006 M. or. nr. 403110 mai 2006

2 modificari prin

L. nr, 8712006

M. at. nr. 334/13 apr, 2006

lege pentru aprobarea Ordonantet de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind aSigurarea calitalii educaliei

3 modifico'lrl prtn l. nr. 11812006

M. Of. nr. 403110 mal 2006

lege privlnd aprobsrea Ordcnantei Guv.mutui nr. 612006 penlru prorogarea termenulul prevazut d •• rt. 19 alln. (5) din Ordonan", de urgenl~ a Guv.mului nr. 7512005 privind asigurarea ca_lit~\ii educatiei

4 modificari prin O.U.G, nr, 10212006

M. Of. nr. 1004(18 dec. 2006

Ordonanla de urgenl~ pentru modificarea Ordcnantei de urgen la • Guvernulul nr. 75/2005 privind .sigur.rea calita~i educa~ei

.probata cu rnodificarl pnn L. nr. 24012007 M. Of. nr. 497125 luI. 2007

5 rnodificari prin l. nr. 240(2007

M. Of. nr. 497125 luI. 2.007

Lege privind aprobarea Ordonanlei d. urgenl~ a Guvernului nr. 10212006 pentru modifiesrsa Ordonanlei de urgonla a Guvemulu; nr. 7512005 privind .sigurarea ""Iitalii educ"liei

29 mart;" 2010

" "'-\

..

M. Of. nr. 334/13 apr. 2006

proroga, pentru 0 perioadii de 3 luni. termenul prevazut la art. 19 alin (5)

modified an.l litb), d)~ij), art.S, art.s alin.(2}, arr.5, art. 7, art.B partea imroductiv a a alin.(I}, art.I I, arl.12, art.l l lit f),

art.I s, art. 15 alin. (1) lit.b), art. 16, arl.17 alin.(2) lit.e),f), h), i} $1 m), art /Slil.a} si c). arl.19, arl.20, art.Il, a1"l.22 ulin.Il], arl.23, arl.24 alin.(J) ~i (2), orl.24 alin(3) lit.a}, b), d), e), f). h) si n), arl.14 alin.(4} $; (5), arl.25, art.Z? alin.(2) lit.b) si d),

arU8, arr.29, arUO lit. a). e) iif), arl.3/

iii. a}, c),f) si g), art.Tl, arl.33. art.34. arl.35, art.36 a/in.(J).; (3), arl37, arl.38, arl.40;

ubrogi: arl.6, art.B alin.(2) lit.e}

aprobd 0. G I7r. 612006

modi/lea art. 21 olin. (l) si art. 36

modified arl.36

Pag. I dill I

..., ....

I r.~.\Q,,'b.':i __ / D PSG I DA T A \t;;).t{§.~~\-:U

- Consiliul ARACIS sa fie alcatuit din 17 mernbri (ln loc de 15 membri cum este in prezent),

Il,oul per.'!Iane. -I ,.ol1atuhd'

B • ..A j:) --/1~~?~

II. Observatii

GUVERNUL ROMANIEI PRIMUL ~ MINISTRU

l. Din punct de vedere a1 normelor de tehnica legislativa, preeizam ca. aeest derners Iegislativ nu respectacerintele impuse de Legea nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata.

Astfel, propunerea Iegislativa prezinta unele neajunsuri sub aspectul respectarii dispozitiilor art. 6 alin. (l) ~i (2) §i art. 30 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, referitoare Ia instrumentul de prezentare si motivare a initiativei legislative, pe care 11 considerarn insuficient motivat, in sensul ca acesta trebuie sa se refere, In principal, la urmatoarele aspecte:

- cerintele care reclama interventia normativa, cu referire la insuficientele reglementarilor in vigoare, la existenta unor neconcordante legislative;

- principiile de baza ~i finalitatea reglementarilor propuse, cu evidentierea elementelor noi;

. efeetele avute 'in vedere, in functie de obiectul reglementarii;

- implicatiile pe care noua reglementare le are asupra legislatiei in vigoare,

Or, in cuprinsul Expunerii de motive nu sunt aratate motive temeinice care sa justifice promovarea initiativei legislative in discutie,

Domnule presedlnte,

in conformitate eu prevederile art. 111 alin. (I) din Constitutie, Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa intitulata "Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenfii a Guvernului nr. 7512005 privind asigurarea calitatii educatiei ", initiata de 6 parlamentari - PD-L (Bp. 199/2010).

I. Principa.lele reglementari

2. Propunem eliminarea termenului de 60 de zile din cadrul art. 16 alin. (2), deoarece ARACIS, in virtutea principiului independeruei agentiilor de asigurare a calitdtii fnviifiimdntului superior, trebuie sa fie 'in masura sa poata modifiea operativ organigrama si regulamentul de functionare, in baza necesitatilor si a evolutiei in timp a activitatilor agentiei,

Prin urmare, art. 16 alin. (2) va avea urrnatorul cuprins:

,,(2) Sediul, organigrama oJi regulameniul de functionare ale ARACIS se stabilesc prin hotdrdre a Consiliului if.'4( IS".

Aceasta initiativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art. 16 alin. (2) ~i art. 19 alin, (1) din Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr. 7512005 privind asigurarea calitdtii educatiei, cu

modificdrile ~i completarile ulterioare, astfel. .

- sediul, organigrama si regulamentul de functionare ale ARACrS sa se stabileasca prin hotardre a ConsiIiului ARACIS, in termen de 60 de zile (In prezent se stabiIesc prin hotarare a Guvernului);

2

III. Punctul de vedere al Guvernului

A vand ill vedere considerentele mentionate, Guvernul sustine adoptarea acestei initiative legislative, sub rezerva lnsusirli amendamentelor de la pet. II.

Domnului senator Mircea Dan GEOANA Presedintele Senatului

3

I ').

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful