SOSIOLOGI DALAM PENDIDKAN MATEMATIK

PENSYARAH PEMBIMBING : PROF. DR. EFFANDI ZAKARIA
Disediakan oleh, KHOO SWEE CHAN (P57745)

FUNGSI & PERANAN PENDIDIKAN MATEMATIK
‡ Penambahbaik kualiti P&P matematik merupakan
tumpuan utama dlm pendidikan matematik sejak sekian lama dahulu lagi. Namun demikian mgp persoalan berikut sentiasa berulangan?

~(Weaver dan DeVault, 1970; Romberg, 1992; Noor
Zanzali, 1987, 2005 )

Azlan Ahmad

‡ ³Apa jenis matematik yg perlu diajar?´ ‡ ³Mengapa perlu mengajar matematik?´ ‡ ³Bgmnkah kurikulum matematik dpt dirancang?´ ‡ & ³ Bgmnkah guru dpt mengenalpasti pemindahan ilmu pengetahuan matematik kepada murid adalah spt yg dirancang?´

BERSAMBUNG
‡ Mathematics educators are increasingly being challenged about the goals to which mathematics education should aim: technology, societal demands, scientific development, economic growth«. (Alan J. Bishop,2005) ‡ A SOCIOLOGICAL DESCRIPTION to analyse the processes whereby mathematics educational 'theories' are produced and the circumstances whereby they become current in the mathematics education research field «..(Stephen Lerman, Guo Rong Xu, Anna Tsatsaroni, 2003) ‡ To discuss an approach in mathematic education based on the concept of ethical responsibility lays the theoretical of sosially response-able««..(Bill Atweh, Kate Brady, 2009)

Logos (Yunani) bermakna ilmu atau berbicara tentang sesuatu. berkawan atau bermasyarakat. Dalam bahasa Latin. sozius dan logos. Dengan itu. sosiologi boleh bermaksud "berbicara tentang masyarakat" .Sosiologi ‡ Perkataan sociology berasal daripada perkataan. sozius bermaksud teman.

NIMKOFF) ‡ Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur dan proses. OGBURN & MAYER F.proses kemasyarakatan yang bersifat stabil (J.BERSAMBUNG Definisi Sosiologi ‡ Adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah (AUGUSTE COMTE) ‡ Adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan social atau perilakuperilaku manusi (MAX WEBER) ‡ Adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok sosial (RAOUCEK & WARREN) ‡ Adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi social dan hasilhasil dari interaksi tersebut (WILLIAM F. VAN DORN & C.A. LAMMERS) .A.J.

HORTON) ‡ Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubunganhubungan social yang terjadi dalam masyarakat (MAC IVER) ‡ Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat manusia. (EMILE DURKHEIM) ‡ Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok-kelompok masyarakat dan produk/hasil dari kehidupan kelompok tertentu (PAUL B. susunannya. baik mengenai hakekatnya. mengenai kesehatan dan perkembangan masyarakat. kodrat-kodrat yang menggerakkannya.BERSAMBUNG ‡ Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta social yaitu fakta-fakta atau kenyataan yang berisikan cara bertindak. BIERENS De HAAN) . (J. cara perpikir dan cara merasakan sesuatu. hubungannya.

2)social dynamic : meneliti bagaimana ahli-ahli itu berkembang dan mengalami perkembangan sepanjang masa.Tokoh-Tokoh Sosiologi Auguste Comte (1789-1857) ~Bapa sosiologi yang pertama member nama pada ilmu tersebut (socius dan logos). Menekankan pentingnya penelitianpenelitian perbandingan antara pelbagai masyarakat yang berlainan . ~Sosiologi terdiri dari dua bahagian pokok: 1)social statistic : ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara ahli-ahli dalam masyarakat. ~Masyarakat harus diteliti atas dasar fakta-fakta objektif.

Tokoh-Tokoh Sosiologi Herbert Spencer (1820-1903) ~Objek sosiologi yang pokok adalah keluarga. politik. Dia juga menekankan bahwa sosiologi harus menyoroti hubungan interaksi antara unsur-unsur masyarakat seperti pengaruh norma-norma atas kehidupan keluarga.pengendalian social dan industry. hubungan antara lembaga polotik dan lembaga keagamaan.agama. .

~Mengklasifikasikan sosiologi kepada 7 bahagian : Sosiologi umum Sosiologi agama Sosiologi hukum dan moral Sosiologi tentang kejahatan Sosiologi ekonomi Demografi Sosiologi estetika .Tokoh-Tokoh Sosiologi Emile Durkheim (1858-1917) ~Meneliti ahli-ahlidalam masyarakat dan proses-proses social.

Tokoh-Tokoh Sosiologi Max Webber(1864-1920) ~Memberikan pengertian mengenai perilaku manusia dan sekaligus menelaah sebab-sebab terjadinya interaksi social. ~Terkenal dengan teori ideal typus. iaitu merupakan suatu konstruksi dalam fikiran seorang peneliti yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis gejala-gejala dalam masyarakat. .

. ‡ sebagai tempat di mana kanak-kanak(individu) dapat berkembang mengikut keperluan dan potensi sendiri. ‡ mengembangkan setiap individu sehingga potensinya yang penuh dan memberikan mereka peluang untuk mencapai sebanyak yang boleh dalam kehidupan mereka. sejajar dengan keupayaan sejadi mereka.PENDIDIKAN ‡ suatu usaha manusia yang optimistik yang dicirikan oleh cita-cita untuk mencapai kemajuan dan kebaikan.

‡ proses penitisan sesuatu ke dalam diri. ‡ proses perlanjutan atau kesimbungan budaya. ‡ proses latihan. ‡ proses pengembangan potensi individu .KONSEP PENDIDIKAN ‡ sebagai suatu proses indokrinasi.

.PERSPEKTIF PENDIDKAN ‡ Perspektif individu (psikologi) ‡ Perspektif masyarakat (sosiologi) ‡ Perspektif falsafah.

FUNGSI PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI ‡ ³What nutrition and reproduction are to physiological life. agar hidup masyarakat tetap berlanjutan (Hasan Langgulung 1987) ‡ Mengekalkan kestabilan sosial menerusi pengeluaran semula sosial terhadap ketaksamaan (Schofield. . 1999). K. ‡ Pendidikan sebagai proses pengembangan potensi diri.´ (John Dewey 1961) ‡ Adalah wadah pembentukan sesuatu kebudayaan (Tanner & Tanner 1975). education is to social life. (Hasan Langgulung 1987) ‡ Pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda.

Naquib Al-Attas 1980) ‡ Pendidikan sebagai proses yang menitikberatkan apa yang berlaku dan terjadi di dalam diri seseorang individu.FUNGSI PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI ‡ Pendidikan sebagai proses penitisan ilmu ke dalam diri insan (Prof. . Syed Mohd.

dari segi perasaan. ~pengetahuan yang tidak pernah bebas dari unsur-unsur nilai dan kepentingan.MELIHAT PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF : SOSIOLOGI ‡ Sosiologi ialah ~kajian yang sistematik dan saintifik tentang masyarakat dan tingkah laku manusia. sikap dan tindakan yang mereka tunjukkan. ~menekankan interaksi timbal balik di kalangan manusia. dan selalu berkait dengan keanggotaan kelompok dan lokasi dari individu-individu (Jary & Jary 1991) .

perilaku. motivasi. dan pembelajaran. kemampuan berfikir. kemampuan bertindak. ~adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan seseorang termasuk juga sikap. .dan kejadian-kejadian biologis yang mempengaruhi kehidupan manusia itu secara umum.persepsi. sifat.MELIHAT PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF : PSIKOLOGI ‡ Psikologi adalah ~kajian saintifik mengenai tingkah laku organisma secara individu ~menyentuh aspek seperti personaliti.

‡ Sosiologi : memandang dan mengkaji gejala pendidikan sebagai bahagian dari struktur sosial masyarakat .PERBEZAAN ANTARA SOSIOLOGI DAN PSIKOLOGI ‡ Psikologi : memandang gejala pendidikan dari konteks perilaku dan perkembangan peribadi.

serta ianya harus boleh mewujudkan suatu paksi dan landasan pemikiran. pemahaman.KONSEP PENDIDIKAN : GABUNGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN PSIKOLOGI ‡ sebagai satu proses ³unlearnt and relearnt ´ . serta tindakan yang benar dalam jiwa insan yang menjadi penampung kepada pendidikan .

(Peter L. yang di dalamnya berisi tanda-tanda. sedemikian rupa sehingga pada akhirnya terbentuklah ³kenyataan´ yang dianggap sudah sewajarnya oleh orang-orang awam. isyarat dan katakata yang kaya dengan Makna. Bahasa & Pemikiran (George Herbert Mead 1934) ~Menganalisis apa saja yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat awam. Berger 1966) .SOSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK ~Kehidupan manusia banyak bergantung kepada interaksi sosial yang dilalui sehari-hari. Interaksi timbal balik di antara manusia dengan menggunakan simbol- simbol. Manusia memahami sesuatu melalui pengalaman serta peranan yang membentuk masyarakat. berusaha memahami bagaimana proses-proses itu dilakukan.

Kaedah yang sedia ada tidak berupaya lagi menyelesaikan masalah bahasa. disiplin yang wujud di kalangan masyarakat. (Paul Dowling 2008) ‡ Budaya di kalangan masyarakat adalah saling berkaitan.pendekatan sosiologi sahaja dapat membenamkan produk/masalah sosial(Piaget) .MENGAPA PERLU SOSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK ? ‡ Kewujudan ICT mendesak penumpuan pendidikan kepada krisis yang wujud di kalangan masyarakat.

3 TEORI UTAMA DALAM SOSIOLOGI ‡ Fungsionalisma ‡ Konflik ‡ Interaksionisma .

Perubahan pada satu bahagian membawa perubahan kepada bahagian yang lain. . dan keseimbangan ‡ Tokoh . Robert K Merton : Masyarakat terdiri daripada suatu sistem sosial yg terdiri di atas bahagian-bahagian atau elemen-elemen yg saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangn. difungsi.TEORI FUNGSIONALISMA ‡ Menekankan keteraturan(order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dlm masyarakat ‡ Menekankan pada proses mental serta mempelajari fungsi-fungsi kesedaran dalam hubungan interaksi manusia. fungsi latern. fungsi manifest. ‡ konsep utama: fungsi. Sebaliknya struktur itu akan hilang dengan sendiri dari sistem sekiranya ia tidak ada fungsi lagi. Setiap struktur dalam sosial adalah fungsional terhadap yang lain.

‡ Sangat berkaitan dengan biologi dan merupakan cabang yang berkembang dari biologi. ‡ Adalah penyesuaian terhadap persekitaran.ALIRAN FUNGSIONALISMA Aliran fungsionalisme memiliki beberapa ciri khas. Maka pemahaman tentang anatomi dan fungsi fisiologis akan sangat membantu pemahaman tentang fungsi mental. . ‡ Aktiviti mental tidak dapat dipisahkan dari aktiviti fizikal. ‡ Sangat memandang penting aspek fungsi. yaitu : ‡ Menekankan pada fungsi mental dibandingkan dengan elemenelemen mental. Kemampuan individu berubah bersesuaian dengan tuntutan dalam hubungannya dengan persekitaran. maka ransangan dan tindakbalas adalah saling berkaitan.

‡ Merupakan sesuatu yang jelas dinyatakan oleh individu yang terlibat dalam tindakan berkenaan. .TEORI FUNGSIONALISMA(2) Fungsi : Fungsi Manifest ‡ Adalah keputusan yang penting mengikut pemerhatian atau jangkaan manusia.

‡ Dalam fungsi latent. . tingkahlaku manusia tidak dinyatakan /tidak dikenalpasti dengan jelas.TEORI FUNGSIONALISMA(3) Fungsi Latent ‡ Adalah sesuatu yang tidak dikenalpasti atau tidak dinyatakan.

.TEORI FUNGSIONALISMA(4) Disfungsi ‡ Samada manifest atau latent. ‡ Disfungsi latent adalah gangguan corak kehidupan yang tidak diingini. ‡ Disfungsi manifest menggangu keseimbangan masyarakat.

KEPENTINGAN FUNGSI / DISFUNGSI (MANIFEST ATAU LATENT) ‡ Mempunyai kesan positif terhadap masyarakat ~ Fungsi ‡ Mempunyai kesan negatif terhadap masyarakat ~ Disfungsi .

tingkahlaku timbal balik daripada masyarakat ‡ Objektif dan keputusan .PERBEZAAN DI ANTARA FUNGSI/ DISFUNGSI MANIFEST / LATENT ‡ Jenis motivasi : disedari.

mencampurkan berbagai idea dan konsep dari pelbagai sumber. kehilangan bentuk asli.KRITIKAN TERHADAP FUNGSIONALISMA ‡ Kurang adanya fokus yang jelas dan terarah dalam aliran fungsionalisma ‡ Bersifat teleological. sesuatu ditentukan oleh tujuannya ‡ Terlalu elektif. .

FUNGSIONALISMA : KESIMPULAN ‡ manusia harus dipandang secara menyeluruh ‡ memandang bahawa fikiran. proses mental. memandang penting kemampuan individu untuk berubah mengikut tuntutan persekitaran . persepsi dan emosi adalah kerana penyesuaian diri terhadap persekitaran ‡ Menegaskan konsep fungsi dibanding elemen mental.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful