Ch-¬ng 7: ®iÒu khiÓn tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn

Chøc n¨ng c¬ b¶n cña mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn lµ ®iÒu khiÓn tù ®éng qu¸ tr×nh më m¸y, h·m m¸y, ®¶o chiÒu quay hoÆc ®iÒu khiÓn cho m¸y lµm viÖc theo mét ch-¬ng tr×nh ®Þnh s½n nµo ®ã. Mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn (§KT§ T§§) cã thÓ sö dông c¸c phÇn tö cã tiÕp ®iÓm còng nh- kh«ng tiÕp ®iÓm §Ó ®¶m b¶o §KT§ mét qu¸ tr×nh ( më m¸y, h·m m¸y, ®¶o chiÒu quay« ) theo mét quy luËt b¾t buéc hoÆc ®-îc ®Þnh s½n, ng-êi ta th-êng sö dông mét sè nguyªn t¾c mµ ta sÏ lÇn l-ît ®Ò cËp sau ®©y: 7.1 C¸c nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn Gi¶ sö mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha d©y quÊn ®-îc më m¸y theo hai cÊp ®iÖn trë phô ë m¹ch r«to sÏ cã ®Æc tÝnh c¬ nh[ trªn h×nh 7.1 Nh- ®· biÕt ®éng c¬ sÏ më m¸y theo ®-êng nÐt ®Ëm. C¸c m«men chuyÓn ®æi lµ M1 vµ M2 øng víi dßng ®iÖn ®éng c¬ lµ I1 vµ I2. §Æc tÝnh 1 øng víi c¶ hai cÊp ®iÖn ®-îc nèi vµo m¹ch r«to. §Æc tÝnh 2 øng víi mét cÊp ®iÖn trë ®-îc nèi vµo m¹ch r«to. C¸c ®iÓm chuyÓn ®æi lµ A vµ B. Tõ ®Æc tÝnh c¬ nµy, cã thÓ suy ra gi¶n ®å thêi gian cña dßng ®iÖn vµ tèc ®é lóc më m¸y nh- h×nh 7.2 víi sù t¨ng tr-ëng vµ suy gi¶m theo hµm mò.
[ [ [ [
LV . tn

0

. I .I
C

MC

M2

.

M1 I1

Mth Imax

M I

2

H×nh 7.1 §Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ K§B xoay chiÒu ba pha roto d©y quÊn khi më m¸y theo ®é Qua c¸c ®Æc tÝnh më m¸y, ®å thÞ thêi gian vµ tèc hai cña dßng ®iÖn CÊp chuyÓn ®æi cho ta thÊy: ®Ó ®¶m b¶o diÔn biÕn cña qu¸ tr×nh®iÖn trë phô. ®Æc tÝnh t¹i c¸c ®iÓm A vµ B cã thÓ dïng c¸c gi¸ trÞ hoÆc dßng ®iÖn ( I1, I2) hoÆc tèc ®é 1

( [ 1, [ 2) hoÆc thêi gian (t1, t2)t¹i ®iÓm chuyÓn ®æi ®Ó lµm mèc chuyÓn ®æi tõ ®ã cã thÓ cã c¸c nguyªn t¾c chuyÓn ®æi sau:
I I1 _ Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn theo thêi gian: ®ã lµ nguyªn t¾c ®ãng toµn bé c¸c ®iÖn trë më m¸y I lóc ban ®Çu råi c¾t dÇn c¸c ®iÖn I trë nµy theo thø tù mèc thêi gian t1, t2. _ Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn t t t [ theo tèc ®é: lµ nguyªn t¾c tiÕn hµnh c¾t dÇn c¸c ®iÖn trë më m¸y khi tèc ®é ®éng c¬ ®¹t tíi gi¸ trÞ [ 1, [ 2. [ _ Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn [ theo dßng ®iÖn lµ nguyªn t¾c tiÕn [ hµnh c¾t dÇn c¸c ®iÖn trë më m¸y khi dßng ®iÖn ®éng c¬ tõ gi¸ trÞ 0 t t t ban ®Çu gi¶m xuèng cßn I2. _ Ngßai ra cßn cã nguyªn H×nh 7.2 : Gi¶n ®å thêi gian cña dßng t¾c ®iÒu khiÓn theo vÞ trÝ (hay ®iÖn vµ tèc ®é ®éng c¬ khi më m¸y hµnh tr×nh). §ã lµ ®iÒu khiÓn T§§ theo hai cÊp ®iÖn trë ë m¹ch roto. mét c¸ch tù ®éng tïy theo vÞ trÝ cña mét chuyÓn ®éng nµo ®ã cña hÖ.
2
C 1 2 1 2

2 4

4

7

2

H

H

2

2

25

33

¤£

¢

 

2

H

H

¢

27

29

¤£ 

£

2

2 R 3

¤£ ¢

¢

3

7

¤£

¥ ¤£

R

R 2

5 9

2

R 2

R 2

23

3

2 R

  ¤£ ¢   ¥ ¤£

¢ ¢

¢  

 

©

¦ ¦

¢©

Ta xÐt mét s¬ ®å sö dông nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn theo thêi gian ®èi víi qu¸ tr×nh më m¸y, ®¶o chiÒu

R

R 2

¢¢

9

©

 

£

©§

£ 

£

3

5

7

8

6

4

R

2

H
3 

¥

¨

  

¨§

¢

¨

  

©

 

7.1.1 Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn theo thêi gian

2

6

8

¦
6  

¡ ¡ ¡ ¢  ¢

~

3

D

R

R 2

2

quay vµ h·m ®éng n¨ng ( s¬ ®å h×nh . ). Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé pha roto d©y quÊn. N2 sÏ t¸c ®éng më c¸c tiÕp ®iÓm, N1 ( - ) hoÆc N2 (2- ) ®Ó c¾t ®iÖn H×nh 7.3: quay ng-îc. cuén KT khi ®éng c¬ thuËn hay KN khi ®éng c¬§K ®éng c¬ theo nguyªn t¨c thêi Sau khi xö lý sù cè qu¸ t¶i th× gian tiÕp ®iÓm N1 ( - ) vµ N2 (2- ) c¸c còng kh«ng tù ®ãng l¹i ®-îc. Muèn ®ãng ph¶i Ên nót håi phôc M¹ch lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn ®-îc b¶o vÖ qu¸ dßng b»ng atomat

7.1.2. Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn theo tèc ®é ( i n áp) 

+

K
!

K K K K

r K

r K

r K

K

M K

K

Ên nót më m¸y M, c«ng t¾c t¬ K cã ®iÖn sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm song song víi nót M ®Ó tù duy tr× vµ ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm ë m¹ch lùc,

H×nh 7.5 : S¬ ®å ®iÒu khiÓn më m¸y ®éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp 3 cÊp tèc ®é theo nguyªn t¾c tèc ®é 

 

ViÖc ®iÒu khiÓn theo nguyªn t¾c tèc ®é dùa trªn c¬ së kiÓm tra trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tèc ®é t¹i c¸c thêi ®iÓm cÇn ra lÖnh ®iÒu khiÓn KiÓm tra trùc tiÕp ®Ó kiÓm tra tèc ®é li t©m. KiÓm tra gi¸n tiÕp cã thÓ dïng m¸y ph¸t tèc th«ng qua gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ph¸t ra tØ lÖ víi tèc ®é (UFt [ §) hoÆc th«ng qua s.®.® cña ®éng c¬ tØ lÖ víi tèc ®é (E = k J [ § ). Ta xÐt s¬ ®å trªn h×nh . ®iÒu khiÓn më m¸y ®éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ song song qua ba cÊp ®iÖn trë. Khi ®ãng cÇu dao C , ®éng c¬ ®-îc cÊp ®iÖn kÝch tõ.

cÊp ®iÖn cho phÇn øng ®éng c¬. §éng c¬ ®-îc më m¸y víi toµn bé ®iÖn trë phô (r1 r2 r ) vµ lµm viÖc trªn ®-êng ®Æc tÝnh c¬ 1 tõ A1 ®Õn A (h×nh . a). Tèc ®é ®éng c¬ t¨ng dÇn tõ 0 ®ªn [ 1 (h×nh . b). T¹i thêi ®iÓm t1 (øng víi ®iÓm A) ®iÖn ¸p ®Æt lªn cuén hót c«ng t¾c t¬ K1 lµ:
"

U1 = E

I2(

-

r

r2) = k

[1

I2(

-

r

r2)

C«ng t¾c t¬ K1 ®-îc chØnh ®Þnh ®Ó t¸c ®éng ë ®iÖn ¸p U1. TiÕp ®iÓm K1 m¾c song song víi ®iÖn trë r1 sÏ ®ãng ®Ó nèi t¾t r1. §éng c¬ chuyÓn sang lµm viÖc trªn ®-êng ®Æc tÝnh c¬ 2 víi m«men lín h¬n vµ tiÕp tôc t¨ng tèc ®é tõ ®iÓm B1( tèc ®é [ 1) ®Õn ®iÓm B( tèc ®é [ 2).

T¹i thêi ®iÓm t2 (øng víi ®iÓm B), ®iÖn ¸p ®Æt lªn cuén hót K2 lµ U2 = k [ 2 I2(
" "
-

r )

[ [0 [ LV [ [2 [1

[

[1

H×nh 7.6: §Æc tÝnh c¬ ( a ) vµ gi¶n ®å thêi gian cña tèc ®é ( b) khi mpr m¸y theo s¬ ®å 7.5 C«ng t¾c t¬ K2 ®-îc chØnh ®Þnh ®Ó t¸c ®éng ë ®iÖn ¸p U2. TiÕp ®iÓm K2 nèi t¾t ®iÖn trë r2. §éng c¬ chuyÓn sang lµm viÖc trªn ®-êng ®Æc tÝnh c¬ víi m«men lín h¬n vµ l¹i tiÕp tôc t¨ng tèc tõ tèc ®é [ 2 ( ®iÓm C1) lªn tèc ®é [ (®iÓm C). T¹i thêi ®iÓm t (øng víi ®iÓm C), ®iÖn ¸p ®¾t lªn cuén hót K lµ :
# # # #

U =k [
#

I2

-

#

0

$

M

M2

M1

M

#

.

[ LV [ [2
K1

K2

.A
t1

.B
t2

K

.C

LV

%

0

t

t

S¬ ®å quay trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. m¹ch KT§ r tr-íc khi tiÕp K1 bÞ c¾t bëi § K1 ®iÓm K ®ãng. §éng c¬ dõng tù do. o vËy. ¬le dßng ®-îc chØnh ®Þnh ®Ó hót ë dßng ®iÖn: Ihót < I 1 Nªn khi b¾t ®Çu ®ãng ®iÖn lµ hót ngay c¾t m¹ch c«ng t¾c t¬ K1. c«ng t¾c t¬ K cã ®iÖn sÏ cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ ®Ó më m¸y víi ®iÖn trë phô r. r¬le khãa K còng kh«ng cho K1 hót ngay sau khi c«ng t¾c t¬ K hót v× K ®-îc chän sao cho thêi CC CC gian t¸c ®éng cña nã lín h¬n thêi gian t¸c ®éng cña . 7. ng¾t ®iÖn trë r ra khái m¹ch ®éng c¬.1. ßng nh¶ cña ®-îc x¸c ®Þnh lµ: dßng Inh¶ = I2 H×nh 7. §éng c¬ chuyªn sang lµm viÖc trªn ®-êng ®Æc tÝnh tù nhiªn t¹i ®iÓm vµ t¨ng tèc tõ tèc ®é [ 2 lªn tèc ®é lµm viÖc [ lv.C«ng t¾c t¬ K ®-îc chØnh ®Þnh ®Ó t¸c ®éng ë ®iÖn ¸p U . C C Ngoµi ra. §iÖn trë r ®-îc ®-a vµo m¹ch K ®éng c¬ lóc më m¸y. Khi K dßng më m¸y gi¶m xuèng I2 th× r¬le nh¶. TiÕp ®iÓm K nèi t¾t nèt ®iÖn trë r . 2 1 1 2 1 2 & & & . h×nh . Qu¸ tr×nh më m¸y kÕt thóc. Ên nót më m¸y M. ßng ®iÖn më m¸y ban ®Çu lµ I1.7: §K më m¸y ®éng c¬ Khi nh¶ th× K1 t¸c ®éng. §éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ nèi tiÕp mét cÊp chuyÓn sang lµm viÖc trªn ®-êng ®Æc tÝnh tèc ®é theo nguyªn t¾c thêi c¬ tù nhiªn tn t¹i ®iÓm C vµ tiÕp tôc t¨ng tèc theo ®Æc tÝnh nµy ®Õn ®iÓm lµm viÖc LV. Khi dõng. Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn theo dßng ®iÖn ViÖc ®iÒu khiÓn theo nguyªn t¾c dßng ®iÖn dùa trªn c¬ së viÖc kiÓm tra dßng ®iÖn nhê t¸c ®éng cña r¬le dßng ®iÖn t¹i c¸c thêi ®iÓm cÇ ra lÖnh ®iÒu khiÓn. Ên nót ®Ó c¾t ®iÖn c«ng t¾c t¬ K. lµ s¬ ®å më m¸y ®éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ nèi tiÕp mét cÊp ®iÖn trë. a dßng ®iÖn K ®éng c¬ gi¶m dÇn tõ I1 xuèng. ×nh . K K1 Trong qu¸ tr×nh t¨ng tèc theo K1 ®Æc tÝnh c¬ 1 tõ ®iÓm A ®Õn M ®iÓm B.3.

trôc khuûu quay vµ ®Çu dËp § sÏ ®i xuèng thùc hiÖn thao t¸c dËp rå ®i lªn. sÏ t¸c ®éng vµo mét c«ng t¾c chuyÓn ®æi ®Ó gi¶m tèc vµ dõng l¹i. _Còng cã thÓ dïng ph-¬ng ph¸p vÞ trÝ t-¬ng øng ®Ó cho lÖnh ®iÒu khiÓn theo vÞ trÝ thùc. li hîp sÏ ®ãng. .7. Khi nam ch©m li hîp cã ®iÖn. cÇn cã lÖnh ®iÒu khiÓn th× dïng ph-¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn theo vÞ trÝ lµ thÝch hîp nhÊt Th-êng cã hai c¸ch ®Ó ®iÒu khiÓn theo vÞ trÝ.: Thang m¸y lªn ( xuèng ) ®Õn tÇng cÇn dõng.4. cßn ®Çu dËp § lu«n ë vÞ trÝ trªn cïng do ly hîp LH kh«ng ®ãng. M1 . _§iÒu khiÓn theo vÞ trÝ ®¬n gi¶n nhÊt lµ dïng c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh (lo¹i tiÕp ®iÓm hay kh«ng tiÕp ®iÓm ) ®Æt t¹i n¬i cÇn ra lÖnh. §éng c¬ § quay liªn tôc.) do ®éng c¬ § truyÒn ®éng. Tõ ®ã. 7. [ [ I I1 A LV . .A M 0 t1 t H×nh 7. Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn theo vÞ trÝ Khi ®èi t-îng bÞ ®iÒu khiÓn chuyÓn ®éng mµ t¹i mét sè vÞ trÝ trªn hµnh tr×nh cña nã.Qu¸ tr×nh më m¸y kÕt thóc. VÜ dô : M¸y dËp cã b¸nh ®µ B§ ( h×nh . VÝ dô nh.1.8: §Æc tÝnh c¬ (a) vµ gi¶n ®å thêi gian cña dßng ®iÖn (b) khi më m¸y theo s¬ ®å 7. nh÷ng lÖnh míi ®-îc ®-a ra. LV C I2 IC B LV [ 1 B C tn MC M1 .

nh-îc ®iÓm cña tõng ph-¬ng ph¸p vµ ®Ò cËp tíi c¸c lÜnh vùc sö dông nh. Khi cÇn dËp. HT2 tïy theo ®Çu dËp ë ®iÓm chÕt trªn hay ®iÓm chÕt d-íi.9: §iÒu khiÓn hµnh tr×nh ®Çu dËp §D gi¶n tiÕp qua vÞ trÝ t-¬ng øng cña ®Çu dËp ChÕ ®é cã thÓ lµ dËp nh¸t mét (khi dËp ®ét). Trong qu¸ tr×nh ®Çu dËp ®i xuèng. Khi cÊp ®iÖn cho m¹ch ®iÒu khiÓn. hai tay Ên hai nót N1 vµ N2.më c ng t¾c hµnh tr×nh HT1. hoÆc tù ®éng (khi ®¸nh bóa) vv §iÒu khiÓn chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y theo vÞ trÝ ®Çu dËp nhê hai cam g¾n víi trôc khuûu ®Ó ®ãng.1. cßn cã nhiÒu nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn kh¸c n÷a. §iÓm chÕt trªn (®Çu dËp lªn cao nhÊt) th× cam 2 tú vµo c«ng t¾c th-êng ®ãng HT2 vµ m¹ch duy tr× cöu r¬le bÞ c¾t. c«ng t¾c t¬ K sÏ mÊt ®iÖn do kh«ng cã m¹ch duy tr×. Trong thùc tÕ.b¶ng .K N1 HT1 1 2 LH HT1 § HT2 B§ N1 N2 e § H×nh 7. nhiÖt ®é vv« ' HT2 ' ' ( NS N2 K e K ) . tõ ®ã tiÕn h×nh ®ãng.1. cam 1 kh«ng tú vµo c«ng t¾c HT1 nªn lu«n ph¶i Ên hai Ên v× nÕu bá tay ra. §Çu dËp ngõng l¹i ë vÞ trÝ trªn cïng chuÈn bÞ cho lÇn dËp tiÕp theo. theo søc c¨ng. ®ãng nam ch©m li hîp NS ®Ó ®Çu dËp § ®i xuèng. kh«ng sî dËp vµo tay. ta cã thÓ tãm t¾t l¹i mét sè -u. c¾t m¹ch nam ch©m li hîp. r¬ le cã ®iÖnn ngay vµ tù duy tr× qua m¹ch HT2 vµ . Khi ®Çu dËp ®· ®Õn ®iÓm chÕt d-íi. dËp liªn tôc hoÆc b»ng tay. Lóc nµy cã thÓ dêi hai tay ra khái nót Ên v× ®Çu dËp b¾t ®Çu ®i lªn. C«ng t¾c t¬ K cã ®iÖn. tõ ®ã c¾t ®iÖn c«ng t¾c t¬ K vµ c¾t ly hîp. 7. c«ng t¾c HT1 bÞ tú vµ c«ng t¾c t¬ K ®-îc duy tr× ®iÖn. ch¼ng h¹n ®iÒu khiÓn theo c«ng nghÖ. c«ng suÊt.5 KÕt luËn Tõ nh÷ng nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn phæ biÕn trªn.

§ång bé ho¸ kh¸c nhau ®éng c¬ ®ång 2.1 C¸c nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn tù ®éng hÖ T§§ vµ c¸c lÜnh vùc sö dông LÜnh vùc sö dông -u tiªn 1. ßng më m¸y ïng réng r·i Tin cËy vµ m«men nhÊt khi më 2. æn ®Þnh dßng ®Þnh J.Kh«ng gi÷ . rÎ 1. tèc ®é kÝch th-íc gän t¾c t¬ ë c¸c xoay chiÒu ®iÖn ¸p hót . æn ®Þnh nh¶y vät khi m¸y vµ h·m Thêi gian thêi gian më t¨ng MC vµ J ®éng n¨ng m¸y vµ h·m ngay c¶ khi MC.khÝ .§ång bé ho¸ ßng ®iÖn 2. J. B¶ng 7.TÊt c¶ mäi nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn cã thÓ ®-îc phèi hîp víi nhau trong cïng mét s¬ ®å ®iÒu khiÓn.H·m ®éng c¬ ¬le kiÓm tra Khèi l-îng nhá chØnh c«ng mét chiÒu.b¸n dÉn . Ul-íi .Cã thÓ gi÷ ®éng c¬ ®ång qu¸ tr×nh më bé m¸y vµ h·m ë . Unguån thay ®æi ¬le ®iÖn ¸p §¬n gi¶n.reed ¦u ®iÓm Nh-îc ®iÓm .Më m¸y ®éng cÊp trung gian c¬ mét chiÒu vµ ®èt nãng kÝch tõ nèi nhiÒu ®iÖn trë tiÕp vµ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé roto d©y quÊn VÞ trÝ hµnh C«ng t¾c hµnh §¬n gi¶n §é chÝnh x¸c Nguyªn t¾c KhÝ cô ®iÒu khiÓn ¬le thêi gian . §¬n gi¶n.®iÖn tõ .Cã thÓ gi÷ qu¸ tr×nh më m¸y ë cÊp trung gian vµ ®èt nãng ®iÖn trë ¬le dßng uy tr× dßng 1.Thêi gian më bé (khi kÐo Tèc ®é m¸y vµ h·m vµo ®ång bé) phô thuéc MC.Khã ®iÒu .Lµm yÕu vµ ®iÖn ®iÖn vµ æn ®Þnh thêi t¨ng c-êng tõ m«men khi më gian më m¸y th«ng ®éng c¬ m¸y vµ h·m ë vµ h·m khi cã mét chiÒu khi møc ®é ®· biÕn ®éng MC. J. Ul-íi .

§ång thêi còng cã c¶ c¸c m¹ch tÝn hiÖu ®Ó b¸o c¸c sù cè sÏ x¶y ra hoÆc ®· x¶y ra hoÆc th«ng b¸o sù ho¹t ®éng cña m¹ch Sau ®©y lµ mét sè s¬ ®å th-êng gÆp S¬ ®å 1. Ên nót ®Ó c¾t cuén K. Sau khi xö lý sù cè. §éng c¬ dõng tù do.2 ÷ 1. r¬ le nhiÖt t¸c ®éng më tiÕp ®iÓm th-êng ®ãn N ®Ó c¾t ®iÖn cuén hót K. g©y háng m¸y mãc thiÕt bÞ. ph¶i Ên l¹i nót phôc håi th× míi má m¸y ®éng c¬ l¹i ®-îc. më m¸y trùc tiÕp §©y lµ s¬ ®å ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n nhÊt vµ cã thÓ dïng chØ mét khëi ®éng tõ ®¬n. thiÕt bÞ.10: S¬ ®å ®iÒu khiÓn ®éng c¬ K§B roto lång sãc quay mét chiÒu.tr×nh tr×nh kh«ng cao 7. 0 4 1 0 6 5 7 1 C CC1 N .2 C¸c s¬ ®å ®iÒu khiÓn T§§ th-êng gÆp Trong c¸c s¬ ®å ®iÒu khiÓn T§§. TiÕp ®iÓm K song song víi nót M ®Ó tù duy tr× ®iÖn cho cuén hót K khi th«i Ên M. §iÒu khiÓn ®éng c¬ K§B rotor lång sãc quay mét chiÒu. trong c¸c s¬ ®å lu«n cã c¸c m¹ch b¶o vÖ ®Ó ®Ò phßng c¸c tr-êng hîp sù cè kh«ng cho tiÕp tôc diÔn biÕn xÊu. c«ng t¾c t¬ K cã ®iÖn sÏ ®ãng m¹ch lùc cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ ®Ó më m¸y trùc tiÕp víi toµn bé ®iÖn ¸p l-íi. o vËy. )I®m. Ên nót M. §éng c¬ ®-îc b¶o vÖ qu¸ t¶i b»ng r¬le nhiÖt. më m¸y trùctiÕp (a) vµ ®Æc tÝnh c¬ khi më m¸y (b) Sau khi ®ãng cÇu dao C .® = (1. 32 CC2 K N N K K K§ B H×nh 7. c«ng nghÖ « ) cßn cÇn ph¶i ®¶m b¶o sù vËn hµnh an toµn cho m¸y mãc.LV 0 . Khi qu¸ t¶i v-ît møc cho LV phÐp th-êng chØnh ®Þnh ICh. ngoµi viÖc ®iÒu khiÓn hÖ thèng lµm viÖc theo yªu cÇu ®Ò ra (quy ®Þnh bëi ®èi t-îng ®iÒu khiÓn. Muèn dõng. .

1b. Qu¸ tr×nh më m¸y kÕt thóc. r¬ le thêi gian Th vµ c«ng t¾c Ksao cã ®iÖn Stato ®éng c¬ ®-îc nèi h×nh Ç qua c¸c tiÕp ®iÓm KÇ nèi vµo c¸c l-íi qua c¸c tiÕp ®iÓm K. §iÒu khiÓn ®éng c¬ K§B roto lång sãc c«ng suÊt lín. §éng c¬ dõng tù do H×nh 7. ph¶i Ên nót M. Khi ®iÖn ¸p tôt cßn ( 0% ÷ 0%)U®m hay mÊt ®iÖn ngÉu nhiªn th× c«ng t¾c t¬ K bÞ nh¶ ®-a s¬ ®å vÒ tr¹ng th¸i ban ®©u. S¬ ®å 2.11) §ãng cÇu dao C . TiÕp ®iÓm Th ( . @ CC1 h K K C E Stato K§ B F h 9 8 9 8 9 8 D 8 G CC K C D 8 @ BA K h K* K^ D 8 10 . gåm b¶o vÖ ®c K§B ®iÒu khiÓn ®Êu nèi sao ± tam gi¸c lóc më m¸y. Cuén d©y Stato chuyÓn sang nèi ( ®Ó lµm viÖc ë ®iÖn ¸p ®Þnh møc. Muèn ®éng c¬ ch¹y. ®éng c¬ lµm viÖc trªn ®Æc tÝnh c¬ 1 (khi KÇ hót).s¬ ®å h×nh . c«ng t¾c t¬ K.( . Sau ®ã ®iÖn l-íi cã ®-îc kh«i phôc th× ®éng c¬ còng kh«ng thÓ tù ch¹y l¹i.) më ra c¾t ®iÖn c«ng t¾c t¬ nèi sao KÇ vµ tiÕp ®iÓm Th ( -11) ®ãng l¹i. Lóc ®Çu. §Æc tÝnh lµm viÖc cña ®éng c¬ nh. më m¸y gi¶m ¸p theo c¸ch nèi Ç .M¹ch lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn ®-îc b¶o vÖ ®iÖn ¸p thÊp vµ b¶o vÖ ®iÖn ¸p kh«ng. §éng c¬ më m¸y víi ®iÖn ¸p pha gi¶m ®i 3 lÇn so víi ®Þnh møc. sau ®ã chuyÓn sang ®Æc tÝnh c¬ tù nhiªn tn (khi K ( hót). cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ nèi tam gi¸c K ( . Thêi gian chØnh ®Þnh cña r¬le Th ®ñ ®Ó ®éng c¬ t¨ng tèc trªn ®-êng ®Æc tÝnh c¬ nèi Ç ®Õn tèc ®é tíi h¹n. Sau mét thêi gian chØnh ®Þnh.h×nh . S¬ ®å nµy chØ sö dông cho c¸c ®éng c¬ lµm viÖc b×nh th-êng ë c¸c nèi ( (h×nh . Khi dõng Ên nót .11: S¬ ®å C¸c b¶o vÖ cña s¬ ®å t-¬ng tù nh. r¬ le thêi gian Th t¸c ®éng.quay mét chiÒu. Ên nót M.10.

11 §iÖn ¸p lóc K§ B K1 më m¸y còng ®-îc thay dæi theo mét cÊp. TiÕp ®iÓm th-êng g©y ng¾n m¹ch c¸ pha. U®m ®éng c¬ cã ®iÖn ¸p 2 2 . ë s¬ ®å nµy cã gi¸ trÞ nhá h¬n .. . o 3 CC1 RN o Ap2 D MT KT K1 RTh K1 RTh RTh K2 K2 K1 2 1 11 . chÝnh hai tr¹ng th¸i tiÕp ®iÓm ®èi lËp (th-êng ®ãng vµ th-êng më) cña Th n»m trong hai m¹ch cuén d©y K vµ K ( còng gãp phÇn lo¹i trõ sù lµm viÖc ®ång thêi cña hai c«ng t¾c t¬ nµy S¬ ®å 3. §iÒu khiÓn ®éng c¬ K§B rotor lång sãc quay mét CD chiÒu. 7 2 2 1 1 1 2 4 o ~ . 1 0 MC Mmm H×nh 11b: §Æc tÝnh c¬ lóc më m¸y 1 6 8 Ho¹t ®éng cña s¬ ®å nµy H×nh 7. 1 . ng¾n m¹ch.qu¸ t¶i. më m¸y qua biÕn ¸p tù CC2 ngÉu (h×nh .12). Ngoµi ra. ®Ó tr¸nh 2 c«ng t¾c t¬ K vµ K ( t¸c ®éng ®ång thêi sÏ g©y ng¾n m¹ch c¸c pha. ( ) K2 [0 [ LV LV tn . ®iÖn ¸p thÊp vµ ®iÖn ¸p 0. TiÕp ®iÓm th-êng ®ãng cña c«ng t¾c t¬ nµy ®-îc göi vµo m¹ch cuén hót cña c«ng t¾c t¬ kia vµ ng-îc l¹i.12: S¬ ®å më m¸y kh«ng kh¸c mÊy RN RN ®éng c¬ K§B b»ng m¸y biÕn so víi s¬ ®å trªn ¸p tù ngÉu h×nh . c¸c cuén d©y c«ng t¾c t¬ ®-îc kho¸ chÐo vÒ ®iÖn. Ngoµi ra. c¸c cuén d©y c«ng t¾c t¬ ®-îc kho¸ chÐo vÒ ®iÖn.

ë s¬ ®å h×nh . ë s¬ ®å nµy th× ®iÖn ¸p lóc më m¸y cã gi¸ trÞ nhá U®m vµ trÞ sè tïy thuéc viÖc ®Æt ®iÖn ¸p theo vÞ trÝ con tr-ît cña BATN. më m¸y qua mét cÊp ®iÖn trë 1 phô m¾c ë m¹ch stato. §éng c¬ trë chuyÓn sang lµm viÖc trªn ®-êng ®Æc tÝnh c¬ tù nhiªn tn vµ tiÕp tôc 0 MC I H P . §iÒu khتn ®éng c¬ K§B roto l«ng sãc.1 ) Khi Ên nót M. M K Th K1 Th K2 K§B H×nh 7. lo¹i bá ®iÖn ra khái m¹ch stato. [ [0 [ LV LV tn Sau thêi gian chØnh ®Þnh cña r¬le thêi gian Th (®Ó ®éng c¬ gÇn tèc ®é lµm viÖc) th× Th t¸c ®éng nèi ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ K2.13: S¬ ®å më m¸y ®éng c¬ K§B nhê nèi thªm ®iÖn trë ë m¹ch stator. 1 12 Mmm M .1 3 U®m . C¸c b¶o vÖ cña m¹ch t-¬gn tù nh. §éng c¬ ®-îc më m¸y theo ®-êng ®Æc tÝnh c¬ 1. o cã ®iÖn trë phô ë m¹ch 2 stato lóc nµy më m¸y. c«ng t¾c t¬ K1 cã ®iÖn sÏ nèi m¹ch stato cña ®äng c¬ vµo l-íi ®iÖ qua ®iÖn trë .11 S¬ ®å 4. dßng ®iÖn K1 stato bÞ gi¶m vµ m«men më m¸y K2 gi¶m (h×nh .

Më m¸y trùc tiÕp. S¬ ®å 5. §Ó tr¸nh ng¾n m¹ch hai pha vµ T khi c¶ hai c«ng t¾c t¬ KT vµ KN cïng hót. C¸c b¶o vÖ cña m¹ch t-¬ng tù nh. Tr-êng H×nh 7. §éng c¬ KN KN dõng tù do.10. c«ng t¾c t¬ KN t¸c ®éng. khi tèc ®é ®éng c¬ b»ng 0 lóc ®ã ®éng c¬ míi b¾t ®Çu t¨ng tèc quay ng-îc. R Q S 1 . Ên MN KT nót . KN KT Khi Ên nót MN. nèi m¹ch lùc cã ®¶o chç N N vµ T hai pha ®Ó ®éng c¬ quay ng-îc. CC Muèn dõng. ®ang quay thuËn ta Ên ngay nót MN. Khi Ên nót MT. §iÒu T khiÓn ®éng c¬ K§B roto lång sãc quay hai C chiÒu. N CC1 c«ng t¾c t¬ KT t¸c ®éng.14: §iÒu khiÓn ®éng c¬ K§B K§B hîp ®éng c¬ quay hai chiÒu. Qu¸ tr×nh më m¸y kÕt thóc. m¹ch ®iÒu khiÓn cuén KT vµ KN ®-îc khãa chÐo. nèi MT m¹ch lùc cÊp KN ®iÖn cho ®éng KT KT c¬ quay thuËn . ®éng c¬ sÏ chuyÔn sang h·m nèi ng-îc.t¨ng tèc ®é tíi tèc ®é lµm viÖc øng víi m«men c¶n MC.s¬ ®å h×nh .

§Æc tÝnh c¬ lµm viÖc thuËn vµ ng-îc cña ®éng c¬ nh.15: S¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¾t m¹ch c«ng t¾c c¬ K§B cã h·m ®éng n¨ng.Kho¸ chÐo vÒ c¬ nhê nót Ên liªn ®éng. U T ~ V 1 . më m¸y trùc tiÕp. §iÒu khiÓn ®éng c¬ K§B rotor lång sãc quay mét chiÒu. nót th-êng ®ãng liªn ®éng víi nót Ên th-êng më MN ®-îc göi vµo cuén KT. ~3 c«ng t¾c t¬ K t¸c ®éng. h·m ®éng n¨ng (h×nh .trªn h×nh .1 b S¬ ®å 6.1 a) Khi Ên nót M. . nèi ®éng c¬ CD1 vµo l-íi 1 ®Ó më m¸y trùc N tiÕp.Khãa chÐo vÒ ®iÖn: tiÕp ®iÓm th-êng ®ãng KT göi vµo m¹ch cuén KN vµ ng-îc l¹i. Khi Ên nót th-êng më MT ®Ó ®ãng m¹ch cuén KT quay thuËn th× ®ång thêi nót Ên th-êng ®ãng liªn ®éng víi nã ë m¹ch cuén KN më ra ®Ó kh«ng cho cuén KN cã ®iÖn. T-¬ng tù nhvËy. t¬ h·m KH khi ®éng c¬ ch¹y. §ång KH thêi c¸c K 1 3 K 5 tiÕp CC2 ®iÓm K K RTh KH còng K ®ãng m¹ch mét chiÒu cho N RN r¬le thêi gian Th KH chuÈn bÞ cho qu¸ CD2 tr×nh h·m Th K§B ®éng n¨ng vµ H×nh 7.. ¬ le Th ®ãng ngay tiÕp ®iÓm Th (1-1 ) ë m¹ch cuén KH nh-ng cuén nµy kh«ng cã ®iÖn v× tiÕp ®iÓm K ( -11) ®· më.

S¬ ®å 7. h·m nèi 4 15 .) ë m¹ch cuén hót K më ra nªn lóc nµy kh«ng thÓ bÊm nót më m¸y ®éng c¬ ®-îc. ®ång thêi tiÕp ®iÓm K nèi ë m¹ch r¬le RTh më ra c¾t ®iÖn RTh. c«ng t¾c t¬ KH lµm viÖc vµ mét tiÕp ®iÓm KH (5. Cuén KH mÊt ®iÖn. ®éng c¬ ®-îc c¾t khái l-íi. cÊp ®iÖn cho cuén h·m KH. ®ång thêi ®ãng m¹ch cho cuén hót K2 . §iÒu khiÓn ®éng c¬ K§B roto lång sãc më m¸y trùc tiÕp.trªn h×nh . S¬ ®å l¹i trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®©u. c«ng t¾c t¬ K nh¶ v× mÊt ®iÖn. ®ãng nguån mét chiÒu vµo stato ®éng c¬ ®Ó kÝch tõ ®éc lËp. c«ng t¾c t¬ K1 mÊt ®iÖn sÏ c¾t m¹ch ®iÖn stato. Trong s¬ ®å trªn cã sö dông cét r¬le kiÓm tra tèc ®é RT§ Ên nót M. c«ng t¾c t¬ K2 t¸c ®éng sÏ ®ãng m¹ch lùc cho ®éng c¬ víi ®¶o chç hai pha R vµ T. ngõng cÊp ®iÖn mét chiÒu vµo m¹ch stato. TiÕp ®iÓm K ( -11) ®ãng l¹i.tiÕn hµnh h·m ®éng n¨ng.15b Khi h·m. TiÕp ®iÓm RTh (1.) më chËm nªn c«ng t¾c t¬ KH t¸c ®éng.Khi bÊm nót dõng .16: S¬ ®å ®iÒu khiÓn ®éng c¬ K§B. nèi m¹ch lùc ch ®éng c¬ ch¹y vµ c¾t m¹ch cuén d©y K2.) më ra. c«ng t¾c t¬ K1 t¸c ®éng. më m¸y trùc tiÕp. §éng c¬ tiÕn hµnh h·m nèi K1 K2 RN X W Y K§ RN H×nh 7. Khi dõng ®éng c¬. Ên nót . h·m nèi ng-îc. §Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ khi lµm viÖc (®-êng tn) vµ h·m ®éng n¨ng ( ®-êng 1) nh. tiÕp 1 ®iÓm r¬le kiÓm tra tèc ®é RT§ ®ãng l¹i RN M K2 nh-ng cuén d©y K2 K1 còng kh«ng thÓ cã K1 2 ®iÖn v× tiÕp ®iÓm K1 RT§ th-êng ®ãng K1 ®· K2 më. Sau thêi gian duy tr× cña RTh ®· chØnh ®×nh ®ñ ®Ó tèc ®é ®éng c¬ gi¶m vÒ gÇn 0 th× tiÕp ®iÓm RTh (1. Khi ®éng c¬ ch¹y.

c K3 . Trong RN RN c«ng nghiÖp. 1 8 b7 .e K3 . c¾t m¹ch c«ng t¾c t¬ K2 . cã s¶n xuÊt nh÷ng ®éng c¬ thay ®æi ®-îc sè cÆp cùc nhê ®æi nèi cuén d©y K1 K2 K1 K2 K1 K2 stator (xem môc 2. . 1 1 9 11 10 Mnh K2 d K1 K2 K3 .ng-îc. . quay mét chiÒu (h×nh . . Khi tèc ®é ®éng c¬ gi¶m cßn (10% ÷ 15%) [ ®m th× r¬le kiÓm tra tèc ®é RT§ nh¶ tiÕp ®iÓm RT§. d. tèc ®é gi¶m nhanh. §iÒu khiÓn ®éng c¬ K§B hai cÊp tèc ®é. H·m ng-îc ®-îc sö dông réng r·i trong T§ ®¶o chiÒu. . . [ [0 [ LV LV . 7 .f K3. Qu¸ tr×nh h·m kÕt thóc.a .15. ) . C RT§ H·m tn tn 0 MC Mmm M H×nh 7.16b: §Æc tÝnh t-¬ng øng R S T S¬ ®å 8.1 ) Tèc ®é ®ång bé cña ®éng c¬ K§B phô thuéc tØ lÖ nghÞch víi sè cÆp cùc p ( [ 0 ! 2Tf ) cña p 2 4 CD 1 6 8 7 CC1 D M K RN K CC2 K 2 2 Mch K2 K3 K1 cuén d©y stator.

K ®-îc kho¸ chÐo c¶ vÒ ®iÖn vµ vÒ c¬.1 d Khi cÇn ®éng c¬ quay 2 chiÒu.nót Ên quay thuËn. ` ` p1 0 §Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ khi ®æi nèi ( p2=2p 1 M . . Ch. Ên nót Mnh. c«ng t¾c t¬ K1 t¸c ®éng sÏ nèi c¸c cuén d©y stator cña ®éng c¬ vµo l-íi theo s¬ ®å tam gi¸c (U) t-¬ng øng víi sè cÆp H×nh 7.1 a) Khi cÇn ch¹y chËm.nót Ên quay ng-îc. d .a ( c.1 a ph¶i thay b»ng s¬ ®å h×nh .nót Ên ch¹y chËm. c«ng t¾c t¬ K t¸c ®éng vµ ®ãng m¹ch l-íi chuÈn bÞ cÊp ®iÖn cho stator ®éng c¬ (h×nh .1 b).1 c) C¸c cuén hót c«ng t¾c t¬ K1 vµ K2. N. Nh. c¸c c«ng t¾c t¬ K2 vµ K t¸c ®éng sÏ nèi c¸c cuén stator ®éng c¬ vµo l-íi theo s¬ ®å sao kÐp ( ) t-¬ng øng víi sè [ cÆp cùc gi¶m 2 lÇn (h×nh . s¬ ®å h×nh . Ên nót Mch. B¹n ®äc cã thÓ tù ®äc m¹ch víi l-u ý: T.b ( .h×nh .Sau khi Ên nót M.17: S¬ ®å ®iÒu cùc lín (h×nh .nót Ên ch¹y nhanh. §Æc tÝnh c¬ nh. . ®éng c¬ K§B 2 cÊp R khiÓns T tèc ®é R s T . a c b f §Êu nèi h×nh sao §Êu nèi h×nh Tam sao gi¸c Khi cÇn ch¹y nhanh. e ( 1 .1 .

trªn s¬ ®å h×nh .1 VÝ dô nh. 7 .ë m¸y tiÖn nÆng. K1 . . K5 . tèc ®é c¾t cÇn ph¶i gi÷ kh«ng ®æi ®Ó ®¶m b¶o chÕ ®é c«ng nghÖ vµ n¨ng suÊt m¸y. §iÒu khiÓn ®éng c¬ K§B bèn cÊp ®é quay mét chiÒu. .. . . 1 febd . o vËy. R S T 2 4 7 B/ CC2 D M RTr1 RTr1 RTr2 RTr3 RTr4 K1 K2 CD 1 6 RN RTr1 CC1 8 1 RN 1 2 RN K1 RTr2 K1 K2 K5 K5 K2 K 12 K3 K K2 K4 K2 K4 10 11 K1 K3 K1 K3 K1 K3 K6 K6 K4 RTr2 K . khi ®-êng kÝnh ph«i gi¶m th× ph¶i t¨ng tèc ®é quay ph«i lªn. K2 12 10 11 1 HT2 f K RTr4 gebd RTr3 febd 2 c ba . K6 K5 RTr4 Cuén 2 Cuén 1 H×nh 7. khi tiÖn mÆt ®Çu ph«i cã ®-êng kÝnh lín. . . . Mçi cuén stator ®Òu cã thÓ nèi U hoÆc nh. . K3 . K6 . .19: S¬ ®å ®iÒu khiÓn ®éng c¬ K§B cã 4 cÆp cùc §éng c¬ 4 cÊp tèc ®é cã hai cuén d©y stator víi sè cÆp cùc kh¸c nhau. 8 7 7 HT3 8 7 .S¬ ®å 9.

c«ng t¾c t¬ 1 còng c¾t m¹ch c«ng t¾c t¬ K5 vµ K2. Tho¹t ®Çu. Cuén K2 bÞ c¾t ®iÖn. K sÏ nèi cuén d©y 2 cña stator theo h×nh sao kÐp vµ ®éng c¬ sÏ cã sè cÆp cùc stator nhá nhÊt vµ ®éng c¬ tiÕp tôc ®-îc t¨ng tèc ë cÊp tèc ®é lín nhÊt. Khi lïi dao ra xa th× s¬ ®å trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. khi b¸n kÝnh ph«i gi¶m tiÕp. Trong qu¸ tr×nh tiÖn mÆt ®Çu. C¸c c«ng t¾c t¬ K . h Gia c«ng xong. RTr . Cuén K2 ®-îc cÊp ®iÖn. cÊp ®iÖn cho cuén hót K1. §ång thêi. R¬le trung gian RTr t¸c ®éng. Khi Ên nót M. C¸c tiÕp ®iÓm K vµ K5 ë m¹ch lùc sÏ nèi cuén d©y 1 cña stator theo h×nh sao kÐp ®Ó gi¶m tiÕp sè cÆp cùc. §éng c¬ l¹i ®-îc t¨ng tèc.ë h×nh . c«ng t¾c hµnh tr×nh HT bÞ tú vµ r¬le trung gian RTr t¸c ®éng. Ên nót dõng ®éng c¬. S¬ ®å 10. r¬le RTr1 t¸c ®éng. viÖc t¨ng tèc ®é quay ph«i [ thùc hiÖn nhê ®éng c¬ cã cÊp tèc ®é. BiÕn ¸p h¹ ¸p BA cÊp ®iÖn víi ®iÖn ¸p thÊp vµ c¸ch ly víi l-íi cho m¹ch ®iÒu khiÓn (nh»m môc ®Ých an toµn). HT2.1 . Cuén K1 bÞ c¾t ®iÖn. b¸n kÝnh ph«i gi¶m. bé g¸ dao l¹i tú vµo c«ng t¾c hµnh tr×nh HT2. C«ng t¾c t¬ K5 råi tiÕp theo K ®-îc cÊp ®iÖn. §éng c¬ ®-îc t¨ng tèc vµ ph«i ®-îc tiÕp tôc c¾t ë tèc ®é cao. §iÒu khiÓn h r q h s t r q i p h i p h 1 . khi dao c¾t cßn ë xa trôc quay (øng víi ph«i cã ®-êng kÝnh lín nhÊt) c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh HT1. § Cø nh. C«ng t¾c t¬ K1 t¸c ®éng sÏ nèi cuén d©y 1 theo h×nh tam gi¸c ®Ó ®éng c¬ quay víi tèc ®é nhá nhÊt. dao tiÕn vÒ t©m mÆt gia c«ng.vËy. Khi b¸n kÝnh ph«i gi¶m nhá n÷a. M¹ch ®iÖn cué hót K vµ K5 bÞ c¾t. HT ch-a bÞ tú nªn c¸c r¬le trung gian RTr2. Khi b¸n kÝnh gi¶m tíi mét møc nµo ®ã th× bé g¸ dao sÏ tú vµo c«ng t¾c hµnh tr×nh HT1 vµ r¬le trung giang RTr2 t¸c ®éng. Lóc nµy cuén d©y 2 cña stator ®-îc nèi tam gi¸c øng víi sè cÆp cùc nhá h¬n. RTr kh«ng t¸c ®éng. M¹ch h § ®iÖn cuén hót K ®-îc cÊp ®iÖn vµ sau ®ã K ®-îc cÊp ®iÖn.

®ãng ®iÖn trë h·m ®éng n¨ng RH vµo m¹ch roto. 0 L . quay 2 chiÒu. Ên nót . h·m ®éng n¨ng. TiÕp ®iÓm th-êng ®ãng RH(2. Khi T t¸c ®én. më m¸y qua mét cÊp ®iÖn trë.® E (®éng c¬ vÉn quay vµ cã kÝch tõ) r¬ le RH ®-îc duy tr× nªn khi tiÕp ®iÓm T(1-15) ®ãn l¹i th× c«ng t¾c t¬ H t¸c ®éng.20a) H×nh 7.MC 0 MC o cã ®iÖn ¸p ®Æt vµo phÇn øng tn¶ nªn r¬ le RH t¸c ®éng. Lóc nµy do s. C«ng t¾c t¬ T mÊt ®iÖn sÏ nh¶ ng¾t m¹ch phÇn øng ®éng c¬ §. thÌ b©y giê më ra vµ m¹ch cuén hót T ss-îc duy tr× qua c¸c tiÕp ®iÓm T( -5) vµ T(2. §éng c¬ chuyÓn ®iÓm lµm viÖc tõ ®iÓm B trªn ®-êng ®Æc tÝnh c¬ 1 sang ®iÓm trªn ®-êng ®Æc tÝnh c¬ tù nhiªn tn vµ tiÕp tôc t¨ng tèc tíi ®iÓm lµm viÖc LV.).20: S¬ ®å ®iÒu khiÓn M¹ch ®iÒu khiÓn ®-îc cÊp ®iÖn ®éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ song song. §éng c¬ t¨ng 2 tn B tèc theo ®-êng ®Æc tÝnh c¬ 1 tõ ®iÓm 1 A (h×nh .®. Khi muçn dõng. cho phÇn øng ®éng c¬ ®Ó më m¸y quay [ thuËn víi ®iÖn trë phô RP. chuÈn bÞ më m¸y ®éng c¬ qua mét cÊp ®iÖn trë. T¹i ®©y.20b).®éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ song song quay hai chiÒu. §éng c¬ tiÕn hµnh h·m ®éng n¨ng vµ chuyÓn ®iÓm lµm viÖc tõ LV sang ®iÓm E trªn ®-êng 0 v V A M u 20 .) H×nh 7. ®éng c¬ ®-îc cÊp ®iÖn kÝch tõ (h×nh . Ên nót MT. Qu¸ tr×nh më m¸y kÕt thóc. ®éng c¬ ch¹y æn ®Þnh víi tèc ®é [ LV vµ øng víi m«men M§ = MC.20b: §Æc tÝnh cña tr-íc ®ã dïng ®Ó nèi m¹ch khi Ên nót MT ®éng c¬. C¸c tiÕp ®iÓm lùc cÊp ®iÖn [ E LV . c«ng t¾c t¬ T cã ®iÖn [ vµ t¸c ®éng. LV¶ th-êng më RH (1 -1 ) nh-ng c«ng t¾c t¬ [ h·m H kh«ng thÓ cã ®iÖn v× tiÕp ®iÓm th-êng ®ãng T(1-15) ®· më ra. §iÖn trë phô RP ®-îc ®-a vµo rotor. Sau khi ®ãng cÇu dao C . h·m ®éng n¨ng th× r¬le RTh ( 2-1 ) cã ®iÖn ngay vµ tiÕp ®iÓm RTh (1-1 ) më ra kh«ng cho c«ng t¾c t¬ K cã ®iÖn. ®ãng tiÕp ®iÓm . r¬le thêi gian RTh m¸t ®iÖn sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm K m¾c song song víi ®iÖn trë phô RP ®Ó lo¹i ®iÖn trë nµy ra khái m¹ch roto.

Khi tèc ®é gi¶m dÇn vÒ 0. ®éng c¬ ®-îc kÝch tõ (h×nh . Qu¸ tr×nh më m¸y kÕt thóc. LV Mc M2 ƒ 1 M 21 M1 € y ƒ‚ „ h x  € y tn x ‚ w xw …w ‰ † ‡ w ‚ ƒ ƒ‚ ˆ € y w x  x ‚ y € . §éng c¬ chuyÓn sang lµm viÖc trªn ®Æc tÝnh tù nhiªn vµ t¨ng tèc tíi [ LV t¹i ®iÓm lµm viÖc LV. c«ng t¾c t¬ K t¸c ®éng ®ãng m¹ch cÊp ®iÖn cho phÇn øng ®éng c¬. (chÌn h×nh . §éng c¬ t¨ng tèc theo ®-êng ®Æc tÝnh c¬ nh©n t¹o 1 (h×nh .21a).21b). S¬ ®å 11. nèi t¾t ®iÖn trë nµy. më m¸y qua mét cÊp ®iÖn trë.21 vµo) TiÕp ®iÓm K th-êng ®ãng trong m¹ch r¬le RH më ra nªn r¬le nµy kh«ng thÓ cã ®iÖn. Khi tèc ®é ®éng c¬ ®¹t gi¸ trÞ ®ñ lín th× ®iÖn ¸p trªn c«ng t¾c t¬ K1 m¾c song song víi rotor ®éng c¬ lµm nã t¸c ®éng: U K 1 ! kJ[1  I 2 Ru § § [ [0 [ LV 2 RH nh¶ [1 Mh. §©y lµ qu¸ H×nh 7. §iÒu khiÓn ®éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ song song quay mét chiÒu. Ên nót M. Tèc ®é ®éng c¬ gi¶m nhanh theo ®Æc tÝnh. h·m ®éng n¨ng. Sau khi ®ãng C 1. h·m ®éng n¨ng. §éng c¬ më m¸y qua ®iÖn trë phô R. ViÖc ®ã còng cã nghÜa lµ l¬ ®å chØ cho phÐp ®¶o chiÒu quay qua giai ®o¹n h·m.21: S¬ ®å ®iÒu khiÓn ®éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ song song më m¸y qua mét cÊp ®iÖn trë. ®iÖn ¸p trªn r¬le RH thÊp d-íi trÞ sè nh¶. tiÕp diÓm RH (2.) kh«ng cho phÐp mpr m¸y (thuËn hoÆc ng-îc) khi h·m ®éng n¨ng. ßng ®iÖn ®éng c¬ kh«ng v-ît qu¸ mét gi¸ trÞ cho phÐp ®Þnh tr-íc.®Æc tÝnh c¬ h·m ®éng n¨ng 2.max 0 „‡ w TiÕp ®iÓm K1 m¾c song song víi ®iÖn trë phô R sÏ ®ãng l¹i.

Qu¸ tr×nh h·m còng theo nguyªn t¾c tèc ®é.® E ! kJ[ kh«ng cßn ®ñ duy tr× cuén RH hót th× RH nh¶ vµ tiÕp ®iÓm RH c¾t m¹ch c«ng t¾c t¬ h·m H. §éng c¬ chuyÓn qua lµm viÖc trªn ®Æc tÝnh h·m ®éng n¨ng (kÝch tõ ®éc lËp) vµ gi¶m tèc nhanh (v× M < 0).mét m¸y ph¸t. ph¸t ra s. Qu¸ tr×nh h·m ®éng n¨ng kÕt thóc. Khi tèc ®é [ nhá ®Õn møc mµ s. o vÉn cã kÝch tõ vµ ®éng c¬ ®ang quay bëi ®éng n¨ng tÝch luü ®-îc nªn nã lµm viÖc nh. M¹ch Roto lóc nµy nèi qua m¸y ph¸t kÝch tõ FK vµ ®iÖn trë dËp tõ R. C«ng t¾c t¬ K mÊt ®iÖn. Ch¹y ®éng c¬: Ên nót ®iÒu khiÓn (kh«ng vÏ trªn s¬ ®å) ®Ó ®ãng m¸y c¾t dÇu MC. §iÒu khiÓn ®éng c¬ ®ång bé më m¸y trùc tiÕp.®.tr×nh ®iÒu khiÓn më m¸y theo tèc ®é.22) ChuÈn bÞ lµm viÖc: §ãng cÇu dao c¸ch ly CL ®Ó chuÈn bÞ cÊp nguån kV cho ®éng c¬.®. ßng ®iÖn stato ®-îc ®o bëi am pe kÕ A1 qua m¸y biÕn dßng ®iÖn TH1. Khi h·m m¸y.® E ! kJ[ ®Æt lªn cuén RH. 22 . ßng ®iÖn rotá ®-îc ®o bëi ampe kÕ A2 m¾c song song víi ®iÖn trë shunt RSh. ®iÖn ¸p kV (h×nh . c¾t ®éng c¬ khái l-íi ®iÖn vµ ®ãng m¹ch r¬le h·m RH. t¨ng tèc ë chÕ ®é kh«ng ®ång bé. S¬ ®å 12. Ên nót dõng . R¬le RH t¸c ®éng sÏ ®ãng c«ng t¾c t¬ H ®Ó nèi ®iÖn trë h·m vµo m¹ch rotor ®éng c¬. §éng c¬ ®ång bé §B ®-îc nèi voµ l-íi kV vµ më m¸y. §ãng ¸p t« m¸t Ap ®Ó cÊp nguån cho m¹ch ®iÒu khiÓn.

au êi gian c Øn ®Þn ( ÷ ) × iÕ iÕ ®iÓm ( . ‘   ‘  ( 2.[ [0 ) më ra c¾ ®iÖn cuén d©y 2 Vµ iÕ ®iÓm (2. íi ng-ìng × «i ¸c ®éng vµ d ®ã r¬le êi gian n ¶ cña r¬le dßng còng n ¶.23: §Æc tÝnh më m¸y kh«ng ®ång bé vµo kÐo vµo ®ång M ‘ i ®éng c¬ ®¹ èc ®é gÇn ®ång bé. ®ãng m¹c ¸c ®éng Ï ®ãng m¹c ngay c«ng ¾c ¬ n ê iÕ ®iÓm ‘ 0 2 H×nh 7. ßng ®iÖn më m¸y lín lµm r¬le d ng ( .) më ra ngay.Nèi ¾ ®iÖn rë dË õ ( . ¬le c r¬le êi gia mé c iÒu c r¬le êi gian 2 ( .).) ¸c ®éng.22: S¬ ®å nguyªn lý ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®ång bé cao ¸p.). dßng ®iÖn a gi¶m. ßng ®iÖn Ýc õ ®éng c¬ ¨ng lªn vµ ®éng c¬ ®-îc Ð vµ ®ång bé ( ×n .) ®ãng l¹i cÊ ®iÖn c c«ng ¾c ¬ . «ng K ®ãng ¾c ¬ ¸c ®éng Ï: .2 )  ‘  ‘ Š  f™ ™ |™ †…„ ™ t™ ™ t d h w  g‘ X 2 } ‰u u e j™ w qw e™ e™ 2 ™ ˜— •”“ h  et – •”“ d qw ™™ qr ˜— j e w qr }™ } ™ ˜— f }|e{ 2 ™ ~ po Œ‹ w oo o go et  ’o k ™~ l so ™ x ’‘ wz y ˆo ‡o  qr z— w k ™ t ™ t nm  ih ~ l ‘o v— go Žo l ƒ ‚ € € q qr ™v — V V .L 2 2 2 2 2 2 2 2 H×nh 7.) vµ ng¾ m¹c -êng ®ãng (2.

. R 2 b¶o vÖ ®éng c¬ khái qu¸ t¶i hoÆc mÊt ®ång bé còng nh.TiÕp ®iÓm K ( 0 . tiÕp ®iÓm MC (21 ) ®ãng l¹i. Sau (2 ÷ )s. Cuén nµy sÏ hót.2) nèi t¾t r¬le dßng ®iÖn R . Cuén KC ®-îc cÊp ®iÖn do tiÕp ®iÓm K (1 -1 ) vÉn ®ãng. Cuén R0 cßn cã nhiÖm vô b¶o vÖ sôt ¸p hoÆc mÊt ®iÖn v× khi ®ã R0 còng nh¶. tõ ®ã c¾t m¸y c¾t MC. tiÕp ®iÓm RTh2 (10 -11) më ra.TiÕp ®iÓm K (1 -1 ) ®ãng l¹i chuÈn bÞ cÊp ®iÖn cho cuén mm¸y c¾t KC. c¾t ®iÖn cuén K nh-ng c¸c tiÕp ®iÓm K cña nã kh«ng më v× cã chèt ®iÖn c¬ tù gi÷. Trong tr-êng hîp sù cè.b¶o vÖ chèng sù cè ng¾n m¹ch. 15 Tr-êng hîp ®iÖn ¸p l-íi tôt . õng ®éng c¬: khi bÊm nót c¾t m¸y c¾t dÇu MC. B¶o vÖ: r¬le dßng ®iÖn R 1. R 1 ®éng c¬ sÏ ng¾t m¹ch cuén R0. th¸o chèt ®iÖn c¬ lµm c¸c tiÕp ®iÓm K nh¶.

cÊp ®iÖn cho r¬le Re hót. Khi Re hót. ®éng c¬ tù ®éng trë vÒ tèc ®é thÊp . Khi ®iÖn ¸p trë l¹i b×nh th-êng th× cuén R J hót vµ qu¸ tr×nh diÔn ra ng-îc l¹i. S¬ ®å 13. VÞ trÝ con tr-ît cña biÕn trë Rkt ®-îc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm ®Ó ®¶m b¶o cuén kÝch tõ ®éng c¬ cã dßng ®iÖn ®Þnh møc. TiÕp ®iÓm Re2 ( . Nguyªn lý lµm viÖc cña s¬ ®å nh. §éng c¬ M2 lµ ®éng c¬ xoay chiÒu mét pha ch¹y tô dïng ®Ó quay gi¸ chæi than ®iÒu chØnh tèc ®é cho ®éng c¬ Schrager M1. ®éng c¬ xoay chiÒu cã vµnh gãp M1 cã thÓ lµm viÖc ë c¸c chÕ ®é: .Khi m¸y kh«ng lµm viÖc. tiÕp ®iÓm R J ( . ®-a dßng kÝch tõ vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. z 20 % Udm th× cÇn t¨ng dßng kÝch tõ cña ®éng c¬ ®Ó duy tr× tèc ®é ®ång bé.).2 . VÒ ®éng c¬ xoay chiÒu cã vµnh gãp.sau: . Phanh cæ trôc ®éng c¬ Ph cã t¸c dông khi cuén phanh ®-îc cÊp ®iÖn.) ®ãng l¹i. M¸y ph¸t kÝch ®-îc t¨ng c-êng kÝch tõ sÏ t¨ng ®iÖn ¸p ph¸t ra ®Ó t¨ng kÝch tõ ®éng c¬ ®ång bé.) ®ãng ®Ó tù duy tr×.0).Khi ®· dõng. Lóc nµy. . tiÕp ®iÓm Re ( . míi cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m tèc ®é trong giíi h¹n ( [ min z [ max ). cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ J ®Ó nèi t¾t ®iÖn trë kÝch tõ Rkt ( .Nh¾p tiÕn vµ nh¾p lïi ë mét tèc ®é thÊp [ min . ë s¬ ®å h×nh .) 2 . tiÕp ®iÓm Re ( . Lóc nµy r¬le R J nh¶. xem l¹i môc E ch-¬ng 2. b¸o chuÈn bÞ ch¹y m¸y. ®éng c¬ më m¸y chØ ë tèc ®é [ min nghÜa lµ bé ®Æt tèc ®é tù ®éng trë l¹i tèc ®é thÊp.Ch¹y liªn tôc chØ ë chÕ ®é quay thuËn (cïng chiÒu víi nh¾p tiÕn) vµ ®éng c¬ ph¶i më m¸y ®Ó ch¹y ë tèc ®é thÊp [ min . Sau khi m¸y lµm viÖc. r¬le Re2 t¸c ®éng vµ chu«ng kªu. S¬ ®å kh«ng cho phÐp ®éng c¬ ch¹y liªn tôc quay ng-îc. §iÒu khiÓn ®éng c¬ xoay chiÒu cã vµnh gãp.Ên nót RESET ( .) ®ãng.

c«ng t¾c hµnh tr×nh LSmin ®ãng l¹i lµm cho Re cã ®iÖn vµ tiÕp ®iÓm Re ( . M¹ch cuén d©y K1 duy tr× nhê tiÕp ®iÓm Re5 ( . Stato ®éng c¬ M2 cã hai cuén d©y gièng hÖt nhau 1 vµ 2. c«ng t¾c t¬ t¨ng tèc K mÊt ®iÖn sÏ lµm ®éng c¬ M2 ngõng quay. TiÕp ®iÓm Re ( -10) ®ãng l¹i ®Ó cÊp ®iÖn cho Re5. .Khi ch¹y liªn tôc (chØ ch¹y thuËn). TiÕp ®iÓm K1 ë m¹ch Ph më ra. t¸c ®éng vµ nèi m¹ch phÇn c¶m ®éng c¬ M1 vµo l-íi. ®ång thêi ®ãng ®iÖn cho cuén phanh Ph ®Ó phanh ®éng c¬ l¹i. cuén 1 ®-îc cÊp th¼ng ®iÖn ¸p pha nªn lµ cuén lµm viÖc. Ên nót FAST.®ãng v× gi¸ chæi than ®· ë vÞ trÝ tèc ®é thÊp nhÊt [ min vµ t× vµo c«ng t¾c giíi h¹n LSmin nªn Re kh«ng cã ®iÖn.) ®ãng l¹i ®Ó cÊp ®iÖn ®¶m b¶o ®iÖn cho m¹ch khi Re ( . Khi c¸c tiÕp ®iÓm K ®ãng. Chæi than ®-îc gi÷ nguyªn ë vÞ trÝ võa dÞch ®Õn vµ ®éng c¬ sÏ gi÷ tèc ®é t-¬ng øng võa cã.Khi Ên nót REVERSE (nh©p ng-îc) th× qu¸ tr×nh x¶y ra t-¬ng tù nhtrªn nh-ng víi t¸c ®éng cña c«ng t¾c t¬ K2 .10) ®ãng l¹i ®Ó tù duy tr×. r¬le Re t¸c ®éng. ’ “ ’ ’ 25 . do m¹ch kh«ng cã tù duy tr× nªn c«ng t¾c t¬ K1 mÊt ®iÖn vµ ng¾t m¹ch ®éng c¬ M1. TiÕp ®iÓm Re5 ( . TiÕp ®iÓm Re5 ( -12) ®ãng l¹i ®Ó cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ K1. c«ng t¾c t¬ K1 cã ®iÖn.) më ra. V× tiÕp ®iÓm Re5 (20. NÕu kh«ng Ên nót FAST n÷a. c«ng t¾c t¬ t¨ng tèc K cã ®iÖn sÏ ®ãng m¹ch ®éng c¬ mét pha M2 vµo l-íi ®iÖn ®Ó quay gi¸ chæi than theo chiÒu t¨ng tèc ®éng c¬ M1.Muèn t¨ng tèc ®éng c¬ Schrager M1.) më ra. TiÕp ®iÓm Re5 ( . tõ ®ã ®éng c¬ M1 ®-îc nèi vµo l-íi ch¹y thuËn liªn tôc vìi tèc ®é [ min . . . NÕu th«i Ên INCH. Phanh nh¶ vµ ®éng c¬ më m¸y ch¹y thuËn ë tèc ®é thÊp nhÊt [ min (do c¸c chæi than trªn vµnh gãp ®ang ë vÞ trÝ nµy). Ên nót SLOW (chËm). cßn cuén 2 nèi qua tô C nªn lµ cuén më m¸y kiªm lµm viÖc (cuén phô) Khi chæi than ®-îc ®éng c¬ M2 quay thuËn ®Ó t¨ng tèc. c¾t ®iÖn cuén phanh.) ®· ®ãng.21) ®· më nªn c«ng t¾c t¬ gi¶m tèc K K2 «ng cã ®iÖn ®-îc.Khi Ên nót INCH (nh¾p thuËn). §éng c¬ M2 lµ ®éng c¬ xoay chiÒu mét pha ch¹y tô.

c¾t 2 ²± » º» ¼»º ¶µ´³ t µn S L FAS LS max ¯ S ° š– – — 2 2 LS š£¢   ” « OP § 0 • ™ – ¡ ¤ œ ˜¥ ž ª š œ ¬ – ˜ – ” « • ™ š ¦¢ ¨¨ Ÿ ­ ¯® ® ž š– ¦¢ ¹¸· ©    › P . íi gi¸ trÞ lín n Êt c o p Ðp [ max th× c«ng t¾c hµnh tr×nh LSmax bÞ t×.24: S¬ ®å nguyªn lý ®iÒu khiÓn ®éng c¬ xoay chiÒu cã iÕp tôc Ên FA .w 2 w 2 2 2 P šª mn S S H×nh 7. ®éng c¬ 2 tiÕp gãp q y gi¸ trÞ c æi t n ®Ó t¨ng vµnh tôc tèc.

V× vËy. tiÕp ®iÓm th-êng ®ãng Re1 (5. C¸c vÞ trÝ gi¸ chæi than øng víi gi¸ trÞ [ min vµ [ max ®-îc chØnh nhê dÞch chuyÓn vÞ trÝ c¸c c«ng t¾c giíi h¹n LSmin vµ LSmax. cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ gi¶m tèc K ®Ó nèi ®éng c¬ M2 quay gi¸ chæi than ng-îc l¹i vÒ phÝa gi¶m tèc ®é. . M¹ch phÇn øng ®éng c¬ mét chiÒu M¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ mét chiÒu ph¶i ®¶m b¶o dßng ®iÖn phÇn øng lóc më m¸y kh«ng qu¸ . §ång thêi. tiÕp ®iÓm Re1 (20-21) ®ãng l¹i cïng víi tiÕp ®iÓm Re5 (20-21) ®Ó cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ K . Lóc nµy cuén 1 cña ®éng c¬ M2 lµ cuén phô. §éng c¬ M1 bÞ phanh dõng l¹i. TiÕp ®iÓm Re (20-21) ®ãng l¹i.®iÖn cuén K . K cã ®iÖn sÏ quay gi¸ chæi than vÒ vÞ trÝ tèc ®é thÊp cho tíi khi ®¹t [ min th× LSmin bÞ t× c¾t m¹ch. NÕu khi dõng. c¾t ®iÖn m¹ch ®iÒu khiÓn ch¹y ®éng c¬ M1. Vµi s¬ ®å nèi m¹ch c¬ b¶n 7. Ên nót SLOW. b¹n ®äc cã thÓ tù gi¶i thÝch. C¸c m¹ch b¶o vÖ vµ kho¸ chÐo trong s¬ ®å. Nãi c¸ch kh¸c. r¬le Re cã ®iÖn do tiÕp ®iÓm LSmin ®· ®ãng khi b¾t ®Çu t¨ng tèc.3. Khi nh¶ nót SLOW th× K mÊt ®iÖn vµ ®éng c¬ M2 ngõng quay. ®éng c¬ M2 kh«ng thÓ quay tiÕp vµ tèc ®é ®éng c¬ Schrager M1 lµ cùc ®¹i. MÆt kh¸c r¬le Re cã ®iÖn sÏ c¾t m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ M1 do tiÕp ®iÓm th-êng ®ãng Re ( . khi vÞ trÝ gi¸ chæi than ch-a ë vÞ trÝ [ min th× ®éng c¬ M1 ch-a thÓ më m¸y ®-îc.Muèn gi¶m tèc ®é ®éng c¬ M1. cßn cuén 2 lµ cuén chÝnh. ®éng c¬ M1 chØ më m¸y ®-îc ë tèc ®é [ min .) më ra. ®éng c¬ M1 ®ang cã tèc ®é [ " [ min th× c«ng t¾c LSmin ®ang ®ãng. Tèc ®é ®éng c¬ M1 ®-îc gi¶m t-¬ng øng víi vÞ trÝ gi¸ chæi than võa dich ®Õn.1.Khi Ên nót STOP (nót Ên cã kho¸). r¬le Re1 t¸c ®éng.) më ra. . .

Giíi h¹n nµy do qu¸ tr×nh ®æi chiÒu ë 1 cæ gãp ®iÖn chæi than quy ®Þnh. Nãi chung. . ®éng c¬ cã c«ng suÊt d-íi 10 kW th× cã thÓ më m¸y trùc tiÕp do thêi gian më m¸y ng¾n.25a dïng ®iÒu khiÓn ®¶o chiÒu qua hai tiÕp ®iÓm T vµ N.5 z 2. Khi më m¸y. cã thÓ theo mét sè s¬ ®å sau: S¬ ®å trªn h×nh . ï quay thuËn (®ãng T) hay quay ng-îc (®ãng N) th× ®éng c¬ § vÉn T N r1 r2 r1 r2 K§ T 2 Ä Å Ä Å § § r2 r1 § Á à À   À (T) (N) ¿ ¾ ¾ ¾ à Á Ä Ä Ã À ½ Æ Ç Å Å .5 I dm .yªu cÇu vÒ h¹n chÕ m«men më m¸y Mmin. còng nh.

khi më m¸y ph¶i cã biÖn ph¸p h¹n chÕ dßng ®iÖn trë mpr m¸y qua c¸c H×nh 7. Ph©n ¸p lu«n cã ®iÖn trë Rh T) song song víi phÇn øng (h×nh . S¬ ®å nµy th-êng dïng cho ®éng c¬ c«ng suÊt nhá. S¬ ®å h×nh .2 víi ®éng c¬ kÝch tõ hçn hîp. Quay ng-îc th× phÇn N T a) øng m¾c song song víi r2 råi tÊt c¶ m¾c nèi tiÕp víi r1 (h×nh . ®éng c¬ bÞ ) nèi thªm ®iÖn trë phô vµo m¹ch phÇn øng 1 lóc lµm viÖc. 5I®m th× cã thÓ c dïng s¬ ®å .26 ®iÖn trë phô hoÆc gi¶m ¸p lóc më m¸y. Tèc ®é ®éng c¬ sÏ nhá h¬n _ ®Þnh møc.25b).2 b nh-ng khi ®ã. Quay thuËn th× phÇn øng m¾c song song víi r1 råi tÊt c¶ m¾c nèi tiÕp víi r2 (h×nh .2 lµ s¬ ®å quay thuËn vµ ng-îc ®éng c¬ kÝch tõ nèi tiÕp.25a ë chç cã h·m ®éng n¨ng khi quay thuËn vµ quay ng-îc.2 cho phÐp më m¸y c¶ hai chiÒu vµ khi dõng sÏ cã h·m ®éng n¨ng. Tèc ®é nµy sÏ kh¸c nhau ë hai chiÒu quay thuËn vµ ng-îc nÕu r1  r2 .25c). 2 C¸c ®éng c¬ mét chiÒu cã c«ng suÊt lín h¬n (tíi 00 ÷ 00 kW). Khi N) dßng ®iÖn h·m lín qu¸ 2. _ S¬ ®å . 1 S¬ ®å h×nh . 7. NÕu ®éng c¬ lµ lo¹i kÝch tõ song song hay ®éc lËp th× cÇ bá qua cuén nèi tiÕp. Cã thÓ nèi c¸c ®iÖn trë phô më m¸y theo c¸c s¬ ®å trªn h×nh 2.2 a cã ®iÖn trë h·m lµ chÝnh cuén d©y phÇn øng.25a 7. NÕu lµ lo¹i ®éng c¬ kÝch tõ nèi tiÕp th× bá cuén ®éc lËp.bÞ rÏ m¹ch phÇn øng. ®¶o 2 chiÒu b»ng ®æi cùc tÝnh kÝch tõ. Tèc ®é ®éng c¬ sÏ gi¶m thÊp vµ ®Æc tÝnh c¬ mÒm H×nh H×nh H×nh h¬n.2 a kh¸c s¬ ®å trªn h×nh . K§ T S¬ ®å cã tæn hao n¨ng l-îng lín kÓ _ c¶ khi ®éng c¬ kh«ng lµm viÖc.2 b vµ c) b) S¬ ®å h×nh .25b 2 1 Khi r1  r2 th× tèc ®é quay thuËn kh¸c _ tèc ®é quay ng-îc.25c 7. Î Ë Í Ì Ï È É Ê 2 .

ë s¬ ®å c.sau: Ñ Ñ Ñ Ñ K§ Tss K K2 K1 r2 r1 K K2 K1 r2 r1 K K2 r K1 r2 K r1 2 Ø ë s¬ ®å a. Khi ®ã.§ K§ Tss K § Ò § Ú Ó K K§ Tnt Ú K§ Tss K Ú Ò Ó K K§ T nt r Û Ú Ò Ó K K§ Tnt r Ú NÕu tiÕp ®iÓm lùc K bÞ dÝnh th× lÇn më m¸y tiÕp theo cña ®éng c¬ sÏ lµ më m¸y trùc tiÕp. th× lÇn më m¸y tiÕp theo. o vËy. viÖc më m¸y ®éng c¬ cã thÓ tiÕn hµnh theo hai c¸ch: 1. cã thÓ göi tiÕp ®iÓm phô th-êng ®ãng cña K (hay c¶ cña K1. nÕu c«ng t¾c t¬ K bÞ dÝnh kh«ng nh¶ ®-îc th× tiÕp ®iÓm phô th-êng ®ãng K kh«ng ®ãng l¹i ®-îc. K2. Khi cã sù cè dÝnh tiÕp ®iÓm (do hå quang ®iÖn). khi c¸c ®iÖn trë bÞ lo¹i hÕt. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy. M¹ch më m¸y bÞ c¾t. tÊt c¶ c¸c c«ng t¾c t¬ ®Òu ng©m ®iÖn. K . Ngoµi ra. khi ®éng c¬ lµm viÖc. ch¼ng h¹n K2. c¸c c«ng t¾c t¬ ph¶i cïng lo¹i vµ chÞu ®-îc dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi cña phÇn øng ®éng c¬. dßng phÇn øng qu tÊt c¶ c¸c tiÕp ®iÓm K1. ®éng c¬ N chØ cã ®iÖn trë më m¸y lµ . g©y t¸c ®éng b¶o vÖ c¾t ®iÖn ®éng c¬ hoÆc g©y nguy h¹i cho ®éng c¬. K2) vµo m¹ch ®iÒu khiÓn më m¸y.Qu¸ tr×nh më m¸y ®-îc thao t¸c lÇn l-ît nh.

Khi ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ T T T T ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i th× nªn chän c¸c tiÕp ®iÓm chÞu dßng gièng nhau nhr2 K . K2 § § r1 chØ dÉn dßng khi më m¸y cßn K dÉn dßng suèt thêi gian ®éng c¬ lµm viÖc. (chÌn K§ T § h×nh . K2 lµm viÖc cã thÓ thùc hiÖn nhê c¸c tiÕp ®iÓm th-êng ®ãng cña K2 trong m¹ch cuén hót K1 hoÆc cña K trong m¹ch H×nh 7.28 cuén hót K1 vµ K2. TÊt T nhiªn dßng më m¸y sÏ lín h¬n tr-íc. Ô Ó × Ö Ò Ù Ø × Ö Õ Ù Ñ Ñ Ñ Ð Ñ . khi lµm viÖc dµi h¹n N T hoÆc ng¾n h¹n víi sè lÇn më m¸y Ýt th× c¸c tiÕp ®iÓm K1.27 h¬n. K2 cã thÓ chän lo¹i chÞu dßng ®iÖn nhá H×nh 7. cßn tiÕp ®iÓm K ph¶i chÞu dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi cña phÇn øng ®éng c¬. N N N N ViÖc lo¹i kh«ng cho c¸c c«ng t¾c t¬ K1.r1 z r3 . ë s¬ ®å nµy. c¸c c«ng t¾c t¬ K1.2 vµo) ë s¬ ®å b.

30 KN K 0 K KN Ý .®ãng K . K: ®iÖn trë më m¸y lµ song song: Þ Ü Ü ®iÖn trë r1.3. Khi cÇn ®iÒu khiÓn ch¹y ± dõng cïng mét ®éng c¬ t¹i nhiÒu n¬i kh¸c nhau th× cã thÓ m¾c theo s¬ ®å . viÖc ®iÒu khiÓn ch¹y ± dõng cña ®éng c¬ ®-îc tiÕn hµnh nhê hai nót bÊm (hai nót riªng hoÆc hai nót ®Æt trong mét hép nót bÊm) ®Æt t¹i mét n¬i (b¶ng ®iÒu khiÓn). m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ch¹y mét chiÒu th-êng ®-îc m¾c nh.®ãng K1 cïng víi K: ®iÖn trë më m¸y lµ r1 vµ r2 m¾c song song: r1r2 r1  r2 r1 r1 r2 r3 r1r2  r2 r3  r1r3 r2 .®ãng K: ®iÖn trë më m¸y lµ r1 . 1a trong ®ã cã khãa chÐo c¶ vÒ ®iÖn vµ vÒ c¬ (cã thÓ kh«ng dïng khãa c¬ chÐo).®ãng K: ®iÖn trë phô më m¸y lµ r1 . K2 . C¸c nót më m¸y sÏ ®-îc m¾c song song.®ãng c¶ K1. K: ®iÖn trë phô më m¸y lµ r < r2 . Víi s¬ ®å chØ cã khãa chÐo vÒ ®iÖn. cã thÓ m¾c s¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn nh.trªn h×nh .®ãng K : C¾t toµn bé c¸c ®iÖn trë ë m¹ch rotor. muèn ®¶o chiÒu quay RN D K K 1 2 D1 D2 D D K N KN D K N KN KN K K K KN RN H×nh 7. M¹ch ®iÒu khiÓn ch¹y thuËn. 0a.Qu¸ tr×nh më m¸y lµ: .2. më K: ®iÖn trë phô H×nh 7. r2 vµ r m¾c RN K RN . Khi cÇn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ quay 2 chiÒu (kÓ c¶ ®éng c¬ mét chiÒu hoÆc xoay chiÒu). më K1.c¸c s¬ ®å ®· tr×nh bµy ë môc .®ãng K2.2. ng-îc vµ nh¾p. 2. më K2. Víi m¹ch nµy.. 7. 0b.29 më m¸y lµ r2 < r1 .h×nh . K: toµn bé ®iÖn trë më m¸y ®-îc c¾t khái m¹ch rotor ®éng c¬ ®Ó ®éng c¬ lµm viÖc b×nh th-êng. K1. Nh.®ãng K1.

cì vµi phÇn gi©y. 1a.®éng c¬ th× buéc ph¶i qua b-íc Ên nót dõng . K Thêi gian håi phôc hay thêi gian trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu cña nót Ên vµ cña c«ng t¾c Tr t¬ gÇn nh. ®ång thêi m¹ch cña cuén hót KN H×nh 7.nhau. 1b.31 Còng cã thÓ quay ng-îc ®éng c¬ ngay M kh«ng qua b-íc Ên nót dõng nhê s¬ ®å N trªn h×nh .33 1 . qua m¹ch tù duy tr× gåm tiÕp ®iÓm MN th-êng K ®ãng vµ tiÒp ®iÓm KT ®· ®ãng. Nh. Khi Ên nót MN th× m¹ch tù duy tr× cña c«ng t¾c t¬ KT bÞ ng¾t. khi ®éng c¬ ®ang quay thuËn mµ Ên ngay (kh«ng qua b-íc Ên nót dõng ) nót quay ng-îc. Khi ®éng c¬ lµm viÖc quay thuËn th× m¹ch cuén hót KN bÞ c¾t bëi tiÕp ®iÓm th-êng ®ãng KT nªn kh«ng thÎ Ên MN ®Ó ®éng c¬ quay ng-îc ngay.vËy. Khi lµm viÖc ë chÕ ®é nh¾p. Khi cÇn ®iÒu khiÓn nh¾p ®éng c¬. N nguyªn lý nh. cßn nh¶ nót N ra th× ®éng c¬ dõng. Ên nót MT ®Ó ®éng c¬ quay thuËn. §éng c¬ chuyÓn sang h·m ng-îc råi më m¸y quay ng-îc ngay. cuén KN ®-îc cÊp ®iÖn.s¬ ®å h×nh . cuén KT sÏ mÊt ®iÖn. Khi kh«ng Ên nót N th× N N ®éng c¬ dõng. H×nh 7.32 ®-îc nèi th«ng. (chÌn h×nh . §éng c¬ sÏ quay ng-îc l¹i qua giai ®o¹n h·m ng-îc. 2 vµo) Tr ChÕ ®é ch¹y vµ dõng ®éng c¬ kh«ng cã M g× kh¸c so víi c¸c s¬ ®å ®iÒu khiÓn ®· tr×nh Tr bµy. NÕu t¸c ®éng c¬ ®ang quay N K thuËn th× c«ng t¾c t¬ KT ®-îc duy tr×. thêi gian håi phôc cña Tr nót Ên nhanh h¬n thêi gian më cña tiÕp ®iÓm Tr th-êng më K trong m¹ch tù duy tr× th× ®éng c¬ sÏ tiÕp tôc quay thay v× dõng l¹i. ChÕ ®é lµm N viÖc nhÊp lµ cÇn thiÕt ®Ó thö ch¹y m¸y ®Ó K s¶n xuÊt. tøc lµ Ên nót nh¾p N th× ®éng c¬ ch¹y. H×nh 7. Ch¼ng h¹n. Víi s¬ ®å ë h×nh . §iÒu ®ã chØ cã thÓ thùc hiÖn ®-îc sau khi ®· Ên nót dõng ®Ó c¾t ®iÖn c«ng t¾c t¬ KT.lÖnh ch¹y liªn tôc. Ên nót N Tr ®Ó nèi m¹ch c«ng t¾c t¬ K vµ ®ång thêi c¾c c¶ m¹ch tù duy tr× nªn ®éng c¬ chØ cã thÓ ch¹y khi cßn Ên nót N. lÖnh nh¾p ®-îc ³thi hµnh´ nh. 2. Tr-êng hîp M sau khi Ên nót nh¾p N.

Liªn kÕt c¬ (trôc c¬) th-êng chØ dïng cho hÖ truyÒn ®éng hai ®éng c¬. 2 .mét thµnh viªn ®éc lËp. Ch-¬ng 8: TruyÒn ®éng nhiÒu ®éng c¬ HÖ truyÒn ®éng nhiÒu ®éng c¬ lµ hÖ truyÒn ®éng cã sö dông tõ hai ®éng c¬ trë lªn. trong c¸c b¨ng t¶i dµi. bäc c¸p ). (chÌn h×nh . thêi gian håi phôc sím h¬n cña nót Ên N còng kh«ng ¶nh h-ëng g× v× kh«ng cã m¹ch tù duy tr× nèi song song.Cã thÓ kh¾c phôc hiÖn t-îng nµy nhê m¾c thªm mét r¬le trung gian theo s¬ ®å h×nh . nhuém v¶i. Hai ®éng c¬ ®-îc nèi cøng trôc víi nhau ho¹c nèi qua khíp li hîp. ta xÐt vÒ nguyªn t¾c c¸c hÖ truyÒn ®éng nhiÒu ®éng c¬. trong c¸c m¸y in cuén. trong mét sè m¸y c¾t gät kim lo¹i ph i lín. C¸c ®éng c¬ nµy cã thÓ liªn kÕt víi nhau b»ng c¬ häc (trôc c¬) hoÆc liªn kÕt víi nhau b»ng m¹ch ®iÖn (trôc ®iÖn) ®Ó hoÆc kÐo chung mét t¶i hoÆc quay cïng tèc ®é hoÆc nhiÒu tèc ®é theo mét tû sè nµo ®ã. in giÊy m¸y tÝnh vv Víi c¸c m¸y sö dông nhiÒu ®éng c¬ nh. trong c¸c xe ®iÖn (electric locomotive). Mçi ®éng c¬ ho¹t ®éng nh. kh«ng cã liªn hÖ g× vÒ tèc ®é vµ chØ phô thuéc trùc tiÕp vµo c«ng nghÖ m¸y th× kh«ng cã g× cÇn xem xÐt thªm. vµo) Víi c¸ch m¾c nµy.c¸c ®éng c¬ ho¹t ®én cã tÝnh chÊt ®éc lËp. ®ai truyÒn« Liªn kÕt ®iÖn (trôc ®iÖn) th-êng dïng cho hÖ truyÒn ®éng cã hai ®éng c¬ hay nhiÒu ®éng c¬ h¬n. TruyÒn ®éng nhiÒu ®éng c¬ ®-îc sö dông kh¸ phæ biÕn trong c¸c cÇu trôc lín (truyÒn ®éng xe cÇu). in hoa v¶i. qua c¸c b¸nh r¨ng. R¬le trung gian lµm nhiÖm vô duy tr× lÖnh ch¹y liªn tôc vµ ®ãng m¹ch cho c«ng t¾c t¬ K. trong c¸c m¸y hå sîi. thñy tinh. trong c¸c m¸y c¸c thÐp liªn tôc (c¸n nãng hoÆc c¸n nguéi). trong c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt liªn tôc (xeo gi©y. Trong ch-¬ng nµy. thùc hiÖn mét trong d¹ng liªn kÕt: trôc c¬ vµ trôc ®iÖn.

HÖ T§ hai ®éng c¬ K§B víi tèc ®é vi sai §©y lµ mét hÖ T§ nh»m ®¹t mät tèc ®é thÊp khi cÇn thiÕt (h×nh . trôc ra sÏ quay. B©y giê ta xÐt mét sè lo¹i liªn kÕt c¬ kh¸c trong T§ hai ®éng c¬. ta ®· xÐt mét kiÓu T§ hai ®éng c¬ nèi cøng trôc nh»m cïng ch¹y ¬t mét tèc ®é thÊp. Hai ®éng c¬ §1 vµ §2 truyÒn chuyÓn ®éng tíi hai bé b¸nh r¨ng c«n dÉn ®éng 1 vµ 2 qua bé truyÒn b¸nh r¨ng víi tû sè truyÒn lµ i1 vµ i2 (gi¶ sö i1<i2).1.1 . Liªn kÕt trôc c¬ Trong liªn kÕt trôc c¬. Trôc 5 l¹i cã thÓ quay trªn mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi h×nh vÏ vµ khi ®ã. (quay xung quanh trôc ) vµ hai b¸nh r¨ng vÖ tinh vµ (quay xung quanh trôc 5). Khi hai ®éng c¬ cïng quay vµ g©y cho hai b¸nh r¨ng cßn 1 vµ 2 tèc ®é [1 vµ [ 2 cïng chiÒu th× tèc ®é ra cña trôc lµ lín vµ b»ng: [ r1 ! 1 .1. hai ®éng c¬ lu«n quay cïng tèc ®é. ë môc 2. 1.C¶ hai liªn kÕt kiÓu trôc c¬ hay trôc ®iÖn ®Òu nh»m môc ®Ých ®Ó c¸c ®éng c¬ quay ®ång tèc ®é hoÆc quay kh¸c tèc ®é nh-ng theo mét tû sè nµo ®ã ®· ®-îc x¸c ®Þnh c¶ ë chÕ ®é tÜnh vµ c¶ ë chÕ ®é ®éng. Bé vi sai s¬ gåm hai b¸nh r¨ng c«n dÉn ®éng 1 vµ 2.1).1. 8. 8.

®éng c¬ §2 cã tØ sè truyÒn lín i2 (gi÷a trôc cña nã vµ hép tèc vi sai) sÏ ®-îc ®¶o chiÒu quay. Tèc ®é quay cña trôc ra lµ: [r 2 ! 1 .[1  [ 2 2 Khi cÇn chuyÓn vÒ tèc ®é thÊp.

TruyÒn ®éng 2 ®éng c¬ víi hép tèc ®é vi sai th-êng ®-îc sö dông trong mét sè m¸y luyÖn kim. 8. Tèc ®é trôc ra sÏ lín h¬n.vËy.2 HÖ T§ hai ®éng c¬ mét chiÒu nèi cøng trôc . §å thÞ h×nh .1b) lµ tæng cña ®Æc tÝnh c¬ 2 cña ®éng c¬ §1 vµ ®Æc tÝnh c¬ ch¹y ng-îc cña ®éng c¬ §2.1b cã trôc tung lµ tèc ®é cña b¸nh r¨ng cßn 1 vµ 2 ë hép tèc ®é vi sai [D . §Æc tÝnh c¬ 2 th-êng lµ ®Æc tÝnh c¬ nh©n t¹o cña ®éng c¬ §2 víi ®iÖn trë phô ë m¹ch stator. §éng c¬ sÏ lµm viÖc ë tèc ®é thÊp t¹i ®iÓm T.1. ®Æc tÝnh c¬ sÏ lµ ®Æc tÝnh tù nhiªn 1 vµ ®Æc tÝnh c¬ tæng cña 1 vµ sÏ cao h¬n ®-êng . cßn trôc hoµnh lµ m«men ë ®Çu trôc ra i (Mr = iM§). NÕu kh«ng nh.[1  [ 2 2 Ta thÊy ngay. khi i1 } i2 th× [ r 2 cã gi¸ trÞ rÊt nhá. §Æc tÝnh c¬ tæng (®-êng h×nh .

.nhau nÕu ®Æc tÝnh c¬ gièng hÖt nhau (cïng tèc ®é [ LV §1 kh«ng t¶i lý t-ëng. [ Khi hai ®éng c¬ kÝch tõ ®éc lËp cã c«ng [0 suÊt b»ng nhau th× chóng chÞu t¶i nh. cßn cã thÓ x¶y ra tr-êng hîp mét ®éng c¬ (§1) lµm viÖc ë chÕ ®é ®éng c¬. §ã lµ tr-êng hîp tèc ®é lµm viÖc [ LV n»m gi÷a hai gi¸ trÞ tèc ®é kh ng t¶i lý t-ëng ( [ 01 < [ LV < [ 02 ). th× nãi chung ®éng c¬ nµo cã [ 0 lín h¬n sÏ chÞu t¶i lín h¬n (h×nh .2c).Tr-êng hîp hai ®éng c¬ cã tèc ®é kh«ng t¶i lý t-ëng kh¸c nhau.VÊn ®Ò cèt lâi trong T§ nµy lµ viÖc ph©n phèi ®Òu phô t¶i gi÷a hai ®éng c¬. cuén d©y cã ®iÖn trë. cïng ®é dèc). [ 02 [ LV §1 §2 M b) 0 M2 M1 M [ [ 01 [ 02 [L §2 §1 c) 0 M2 M1 M Khi hai tèc ®é kh«ng t¶i lý t-ëng kh¸c nhau. ®iÖn c¶m kh¸c nhau « ) [ NÕu hai ®Æc tÝnh c¬ kh¸c nhau sÏ dÉn [ 01 ®Õn: . [0 ViÖc ®iÒu chØnh c©n b»ng t¶i cã thÓ thùc hiÖn theo mét sè ph-¬ng ph¸p sau: d) M2<0 0 M1>0 M [ LV [ 02 §2 §1 . §©y lµ tr-êng hîp lµm viÖc nÆng nÒ nhÊt cho ®éng [ c¬ §1.Tr-êng hîp hai ®éng c¬ cã cïng tèc ®é kh«ng t¶i lý t-ëng th× ®éng c¬ nµo cã ®Æc tÝnh c¬ cøng h¬n (§1) sÏ chÞu t¶i lín h¬n (M1 > M2) v× hai ®éng c¬ cã cïng tèc ®é do nèi cøng trôc (h×nh .2b) hay mÒm h¬n (h×nh .2d. cïng lo¹t s¶n xuÊt vÉn cã thÓ cã c¸c ®Æc tÝnh c¬ kh¸c nhau do nhiÒu lý do kh¸c nhau (khe hë kh«ng khÝ gi÷a a) 0 M2 M1 rotor vµ stator.2a). cßn ®éng c¬ kia (§2) lµm viÖc ë chÕ ®é m¸y ph¸t (h·m) nh.trªn h×nh . Thùc tÕ th× §2 hai ®éng c¬ cïng c«ng suÊt. vËt liÖu chÕ t¹o kh«ng ®ång ®Òu.2b vµ c) §éng c¬ §1 cã ®Æc tÝnh c¬ víi tèc ®é kh«ng t¶i lý t-ëng [ o1 lín h¬n nªn chÞu t¶i lín h¬n dï lµ ®ùc tÝnh c¬ cøng h¬n (h×nh .

1. ViÖc ®iÒu chØnh nµy th-êng kh«ng thÓ tiÕn hµnh + K§ T1 Rkt1 Rp1 - æ â ã à à ä T åã ß á ç ã ß á â ã [ 01 [ 02 [ LV §1 §2 T - 0 M2 M1 M b) kJ ! 1 1 ( [1 ! [ 2 ) k 2J 2 4 §1 3 4 §2 K§ T 2 3 Rp2 5 Rkt1 . b) á [ - - a) V× m«men quay M ! kJ[ nªn è è 1 2 Muèn ph©n bè ®Òu t¶i (M1 = M2) cÇn ph¶i ®iÒu chØnh tõ th«ng kÝch tõ sao cho: k1J1 ! k 2J 2 L-u ý r»ng ph¶i cã giíi h¹n nhá nhÊt cho tõ th«ng J v× nÕu tõ th«ng nhá qu¸.H×nh 8.2. ph¶i ®iÒu chØnh kÕt hîp c¸c biÕn trë trªn m¹ch phÇn øng vµ trªn m¹ch kÝch tõ cña hai ®éng c¬.2.2: C¸c tr-êng hîp t¶i kh«ng ®Òu khi 2 ®éng c¬ nèi cøng trôc 8.1. ) §Ó cã ®Æc tÝnh c¬ cña hai ®éng c¬ gièng nhau. Nèi tiÕp hai phÇn øng hai ®éng c¬ kÝch tõ ®éc lËp Tr-êng hîp nµy (h×nh .Nèi song song hai phÇn øng hai ®éng c¬ kÝch tõ song song (h×nh .2. a) dßng ®iÖn phÇn øng cña hai ®éng c¬ nhnhau. o ®Æc t×nh c¬ cña hai ®éng c¬ cøng vµ kh«ng thËt trïng nhau nªn phô t¶i th-êng kh¸c nhau ( h×nh . ®Æc tÝnh dèc.1. 8. ®éng c¬ sÏ lµm viÖc kÐm æn ®Þnh.

5a H×nh 8.1.3. Liªn kÕt trôc ®iÖn cã thÓ thùc hiÖn ë kho¶ng c¸ch lín mµ liªn kÕt trôc c¬ sÏ trë lªn phøc t¹p. 8.5b 8. HÖ trôc ®iÖn ®èi víi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé cã nhiÒu s¬ ®å thùc hiÖn.b»ng tay mµ ph¶i nhê m¹ch ®iÒu chØnh tù ®éng.2.2. Liªn kÕt trôc ®iÖn kh«ng nh÷ng cã thÓ ®iÒu chØnh c¸c ®éng c¬ quay ®ång tèc mµ cßn cã thÓ ®iÒu chØnh chóng quay theo nh÷ng tèc ®é kh¸c nhau víi tØ sè tèc ®é gi÷ kh«ng ®æi. cång kÒnh. Liªn kÕt trôc ®iÖn Liªn kÕt c¸c ®éng c¬ theo trôc ®iÖn lµ liªn kÕt kh«ng cã nèi trôc hai ®éng c¬ vÒ mÆt c¬ häc.5b).2. gi¸ thµnh cao. ViÖc ®ång tèc gi÷a c¸c ®éng c¬ th«ng qua viÖc ®iÒu chØnh m¹ch ®iÒu khiÓn.5a) o ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ kÝch tõ nèi tiÕp mÒm nªn ®iÒu kiÖn ph©n bè t¶i ®Òu cho hai ®éng c¬ dÔ thùc hiÖn h¬n v× sù sai lÖch chót Ýt cña c¸c ®Æc tÝnh c¬ kh«ng ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn sù ph©n bè t¶i (h×nh . 8. H×nh 8.HÖ trôc ®iÖn ®èi víi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé. ®é chÝnh x¸c kÐm.4: S¬ ®å m¾c song song hai phÇn øng ®éng c¬ kÝch tõ song song. .1. thËm chÝ kh«ng thùc hiÖn ®-îc ë kho¶ng c¸ch qu¸ lín. + KT§ 1 4 3 [ [ LV §1 §2 - §1 0 M2 M1 M KT§ 2 4 §2 3 H×nh 8.Nèi song song hai ®éng c¬ kÝch tõ nèi tiÕp (h×nh .

1.®.1. C«ng suÊt cña m¸y phô c©n b¨ng th-êng b»ng (10 ÷ 15)% c«ng suÊt cña ®éng c¬ nèi cïng trôc. HÖ T§ trôc ®iÖn cã m¸y biÐn tÇn quay kh«ng ®ång bé M¸y biÕn tÇn quay kh«ng ®ång bé trùc chÊt lµ mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé cã tÇn sè dßng ®iÖn rotor tØ lÖ víi ®é tr-ît. HÖ trôc ®iÖn ch¹y ®ång tèc ®é hai ®éng c¬ kh«ng ®ång bé cã m¸y c©n b»ng HÖ trôc ®iÖn cã m¸y phô nh.®. t¨ng tèc. tèc ®é quay cña hai ®éng c¬ nh.® roto cña m¸y c©n b»ng CB2 lín h¬n s.®. 8. M H×nh 8. dßng ®iÖn roto cña CB2 sÏ d-¬ng t¹o thªm m«men gióp ®éng c¬ §2 kh¾c phôc phô t¶i.8.1. tr¸i chiÒu (|E1 | = | E2|). C¸c ®éng c¬ vµ m¸y c©n b»ng cïng nhãm th× ®-îc nèi cøng trôc víi nhau vµ nèi víi m¸y s¶n xuÊt.h×nh 8.nhau th× dßng ®iÖn trong roto hai m¸y c©n b»ng sÏ b»ng 0 vµ c¸c s.2. Khi m«men c¶n trªn hai trôc ®éng c¬ nh. ViÖc kÐo t¶i do c¸c ®éng c¬ §1 vµ §2 ®¶m nhiÖm vµ ph©n ®Òu cho hai ®éng c¬. còng lµ tØ lÖ víi tèc ®é ë M ê é ë ê é ë ê é ë ê é . ßng ®iÖn roto CB1 sÏ ©m.2. Khi m«men c¶n trªn hai trôc ®éng c¬ kh¸c nhau (gi¶ sö Mc2 > Mc1) th× tèc ®é quay cña hai ®éng c¬ kh¸c nhau ( [ 2 < [ 1). KÕt qu¶. §é tr-ît cña ®éng c¬ §2 lín h¬n cña ®éng c¬ §1 (s2 >s1) nªn s.6: HÖ trôc ®iÖn cã m¸y c©n b»ng Hai ®éng c¬ gièng nhau cÇn ch¹y ®ång tèc lµ §1 vµ §2 . gi¶m tèc.2. C¸c rotor ®-îc nèi víi nhau vÒ ®iÖn qua c¸c vßng tr-ît. sinh ra m«men h·m lµm t¨ng phô t¶i cña ®éng c¬ §1.® roto b»ng nhau. Hai ®éng c¬ sÏ ®-îc ®-a vÒ tr¹ng th¸i ®ång tèc. (E2>E1).6. Lóc nµy c¸c m¸y c©n b»ng kh«ng sinh ra m«men.® roto cña m¸y CB1. Hai m¸y c©n b»ng lµ CB1 vµ CB2 thùc chÊt lµ hai ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to d©y quÊn gièng nhau.nhau.

2.8: HÖ trôc ®iÖn cã m¸y biÕn tÇn quay do mét ®éng c¬ riªng kÐo. ).7: HÖ trôc ®iÖn cã m¸y biÕn tÇn quay Hai ®éng c¬ cÇn ch¹y tèc ®é lµ §1 vµ §2 (h×nh . H×nh 8. C¸c ®éng c¬ §1. V× ®éng c¬ §1 kÐo m¸y s¶n xuÊt MS 1 vµ c¶ m¸y biÕn tÇn BT mµ m¸y BT l¹i cung cÊp nguån cho ®éng c¬ §2 kÐo m¸y s¶n xuÊt MS 2 nªn c«ng suÊt cña ®éng c¬ §1 ®-îc coi lµ c«ng suÊt cña hÖ thèng.HÖ trôc ®iÖn ®èi víi ®éng c¬ mét chiÒu §Ó ®¶m b¶o ph©n phèi ®Òu phô t¶i cho hai ®éng c¬ §1. §2 vµ ®¶m b¶o quan hÖ tèc ®é gi÷a chóng theo mét tØ sè k nµo ®ã (tr-êng hîp riªng hai ®éng c¬ ch¹y ®ång tèc th× k = 1). M¸y s¶n xuÊt MS 2 ®-îc quay bëi ®éng c¬ §2 lµ ®éng c¬ hai nguån cung cÊp (Nguån phÝa stator vµ nguån phÝa rotor). trong ®ã m¸y biÕn tÇn BT do mét ®éng c¬ kÐo riªng lµ §BT. §éng c¬ §2 quay ®ång bé víi m¸y biÕn tÇn BT nªn còng lµ ®ång tèc víi §1. Khi roto cã tèc ®é quay kh¸c nhau. Tèc ®é quay cña hÖ do ®éng c¬ §1 quyÕt ®Þnh. tèc ®é tr-ît kh¸c nhau í 4 MS 1 §1 BT §2 th× tÇn sè dßng ®iÖn roto sÏ kh¸c nhau. ®éng c¬ §1 vµ m¸y biÕn tÇn quay BT lu«n quay cïng mét tèc ®é. Còng cã thÓ m¾c hÖ T§ trôc ®iÖn cã m¸y biÕn tÇn quay theo s¬ ®å h×nh .®éng c¬ cña roto. cã -u ®iÓm h¬n s¬ ®å h×nh . ì í ì í ì 2 2 2 MS 2 MS X2 . lµ sai lÖch gi÷a hai tèc ®é S¬ ®å nµy §1 vµ §2 Ýt h¬n nhiÒu nh-ng c«ng suÊt cña m¸y biÕn tÇn l¹i ph¶i lín.2. cÇn cã c¸c s¬ ®å c©n b»ng phô t¶i. M¸y s¶n xuÊt MS 1. §2 kÐo c¸c m¸y s¶n xuÊt sÏ lµ c¸c ®éng c¬ hai nguån cung cÊp. Mét trong hai ®éng c¬ (®éng c¬ §1) sÏ nèi cøng trôc víi m¸y biÕn tÇn quay BT. 8. ~3 2 3 4 2 ~3 2 3 4 ~3 3 4 2 ~3 3 § BT BT §1 MS X1 §2 H×nh 8.

1. hoÆc c©n b»ng qua dßng ®iÖn kÝch tõ cña ®éng c¬ (ph-¬ng ph¸p c©n b»ng c«ng suÊt ®éng c¬).2. 8. §ã lµ hai m¸y ph¸t vµ t¹o ra 2 hÖ F .§. ViÖc c©n b»ng phô t¶i cã thÓ lµ: hoÆc c©n b»ng qua dßng ®iÖn kÝch tõ cña m¸y ph¸t (ph-¬ng ph¸p c©n b»ng m«men ®éng c¬). C¸c s¬ ®å c©n b»ng phô t¶i dïng hai nguån cÊp ®iÖn riªng cho mçi ®éng c¬. .ViÖc cÊp ®iÖn cho hai ®éng c¬ cã thÓ tõ mét nguån hoÆc hai nguån. Qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn c©n b»ng phô t¶i mét c¸ch tù ®éng th«ng qua ®iÒu chØnh dßng ®iÖn kÝch tõ sÏ cã c«ng suÊt ®iÒu khiÓn nhá.2.S¬ ®å c©n b»ng phô t¶i qua dßng kÝch tõ m¸y ph¸t.

® cña hai cuén nµy ng-îc chiÒu nhau.K§CB1 vµ K§CB2 lµ hai cuén san b»ng phô t¶i. C¸c m¸y ph¸t kÝch vµ c¸c cuén kÝch tõ KTF1. ). KTF2. hai ®éng c¬ ®-îc cÊp ®iÖn tõ 2 m¸y ph¸t riªng F1 vµ F2 (h×nh . ñ ð ï ñ - - ï ï ï î ï ï F1 F2 î î î î î ð î ï 0 .t. Trªn ®-êng cheo cña cÇu c©n b»ng lµ m¸y ®iÖn khuÕch ®¹i c©n b¨ng K§CB. ßng ®iÖn kÝch tõ cho m¸y ph¸t F1 lµ iKTF1. lÊy ®iÖn ¸p trªn c¸c cuän bï vµ phô cña hai ®éng c¬. M¸y K§CB cã cuén d©y kÝch tõ: . ßng ®iÖn kÝch tõ cho m¸y ph¸t F2 lµ iKTF2. KTF2 t¹o ra mét cÇu c©n b»ng mµ vai cÇu lµ KTF1. C¸c m¸y ph¸t ®-îc cÊp dßng ®iÖn kÝch tõ tõ c¸c m¸y ph¸t kÝch FK1 vµ FK2. FK2. S. FK1.K T§ 1 §1 FK 1 FK 2 §2 K T§ 2 C §1 CB§ 1 K TF1 1 K § CB1 C §2 K § CB2 2 CB§ 2 K TF2 i KTF1 iCB FK 1 i CB K § CB FK 2 K TFK 2 i KTF2 K TFK 1 Trong s¬ ®å nµy.

K§CB lµ cuén ®iÒu khiÓn tØ sè cña hai ®éng c¬.2.t.®Ó ®¶m b¶o gi÷ nguyªn chiÒu s. M¸y ®iÖn c©n b»ng K§CB kh«ng cã kÝch tõ vµ kh«ng ph¸t ®iÖn. dßng ®iÖn roto §1 vµ §2 nh. ßng c©n b¨ng iCB t¨ng kÝch tõ cho m¸y ph¸t F1 ®Ó ph¸t ra ®iÖn ¸p cao h¬n ®Æt vµo ®éng c¬ §1 lµm gi¶m kÝch tõ cho m¸y ph¸t F2 ®Ó ph¸t ra ®iÖn ¸p thÊp h¬n ®Æt vµo ®éng c¬ §2.t.nhau vµ ®iÖn ¸p r¬i trªn c¸c cuén bï vµ phô cña 2 ®éng c¬ b»ng nhau.® tæng cña 2 cuén K§CB1 vµ K§CB2 b»ng 0. ßng ®iÖn kÝch tõ cña hai m¸y ph¸t F1 vµ F2 gièng nhau (iKTF1=iKTF2) Nªn ®iÖn ¸p ph¸t ra cÊp cho hai ®éng c¬ lµ nh.. Khi phô t¶i b»ng nhau. m¸y K§CB sÏ ph¸t ®iÖn soa cho dßng c©n b»ng t¨ng kÝch tõ cho ®éng c¬ nÆng t¶i ®Ó gi¶m tèc ®é. Trong s¬ ®å h×nh .s¬ ®å h×nh .2. 1 . S¬ ®å c©n b»ng phô t¶i qua dßng kÝch tõ ®éng c¬.2.® kÝch tõ cña hai cuén K§CB1 vµ K§CB2 kh¸c 0. . do ®ã gi¶m t¶i vµ gi¶m kÝch tõ cho ®éng c¬ nhÑ t¶i ®Ó t¨ng kÝch tõ .t. ßng ®iÖn roto §2 lín h¬n sÏ t¹o ra tæng c¸c s. 8. m«men hai ®éng c¬ t¹o ra b»ng nhau.® trong c¸c cuén ®ã khi c¸c ®éng c¬ ®¶o chiÒu quay (dong ®iÖn phÇn øng ®¶o chiÒu) Còng nh. Hai ®éng c¬ §1 vµ §2 ®-îc c©n b»ng t¶i.h×nh vÏ vµ sinh dßng c©n b»ng iCB vÒ hai phÝa. KÕt qu¶ ®éng c¬ §1 sÏ g¸nh bít t¶i cho ®éng c¬ §2.nhau. M¸y K§CB sÏ ph¸t ®iÖn víi cùc tÝnh nh.10 c¸c cuén K§CB1 vµ K§CB2 lÊy ®iÖn ¸p tõ c¸c cuén bï vµ phô qua cÇu chØnh l-u.t. Gi¶ sö ®éng c¬ §2 bÞ nÆng t¶i h¬n ®éng c¬ §1 h×nh . do ®ã t¨ng t¶i.® cña c¸c cuén K§CB2 vµ K§CB1 h-íng xuèng d-íi. S. Lóc phô t¶i mÊt c©n b»ng th× thæng c¸c s. lóc phô t¶i c©n b»ng th× m¸y K§CB kh«ng ph¸t ®iÖn. lÊy ®iÖn ¸p lµ hiÖu hai ®iÖn ¸p cña hai m¸y ph¸t tèc FT1 nèi cøng trôc víi ®éng c¬ §1 vµ FT2 nèi cøng trôc víi ®éng c¬ §2.

tr-êng hîp ë h×nh . vµ h×nh .3.10.§iÒu chØnh tèc ®é hÖ trôc ®iÖn nhiÒu ®éng c¬ ( u 2 ) C¸c hÖ trôc ®iÖn trong c¸c truyÒn ®éng m¸y theo d©y chuyÒn rÊt ®a d¹ng. viÖc ®iÒu khiÓn c©n b»ng phô t¶i.11 tr×nh bÇy mét s¬ ®å m¸y c¸n nguéi liªn tôc cã hép c¸n. o vËy.t. s¬ ®å trë nªn cång kÒnh víi tæng sè m¸y ®iÖn lín. gi÷ c¸c tèc ®é ®éng c¬ theo mét tØ sè nµo ®ã ®· kÐo theo mét lo¹t m¸y ®iÖn kh¸c. m¸y K§CB ph¸t ®iÖn víi cùc tÝnh ( ) ë d-íi. ho¹t ®éng ån.K F1 K F CP§ 1 CB 1 K CB1 CP§ CB K F1 K F F1 K B FK1 H×nh 8. H×nh .10. ßng c©n b»ng iCB sÏ t¨ng c-êng kÝch tõ cho ®éng c¬ §2 vµ ®éng c¬ nµy quay chËm l¹i vµ gi¶m kÝch tõ cho ®éng c¬ §1 lµm ®éng c¬ nµy quay nhanh h¬n g¸nh bít t¶i cho §2.2. C¸c nguån m¸y ph¸t gÇn ®©y ®· ®-îc thay thÕ b»ng c¸c bé B§ tÜnh (thyristor) cã ®iÒu khiÓn. mét trôc th¸o vµ mét trôc quÊn. ë h×nh vÏ lµ ch-a cã c¸c ®éng c¬ s¬ cÊp kÐo c¸c m¸y ph¸t. ú K FK1 K FK ô õ ü - ú û ù + FK ü ô ó i CB õ ò - i CB ÷ö ó õ û ó ö iK iK ô õ ôò ø ò - F ù ô ù K CB - ô õ F1 §1 § F ó ô ø ô ø ô ò ù ø ò õ ù ø ó õ 2 . tæng c¸c s. ®éng c¬ §2 ®ang nÆng t¶i.2. Sau ®©y lµ vµi vÝ dô. Chó ý trong c¸c s¬ ®å ë h×nh .10: S¬ ®å c©n b»ng phô t¶i qua dßng kÝch tõ ®éng c¬ (c©n b»ng c«ng suÊt ®éng c¬) Nh. 8. gi¸ thµnh cao.® kh¸c 0.

7_trôc quÊn. 4_thiÕt bÞ kÐo c¨ng. M¸y c¸n th-êng lµm viÖc ë chÕ ®é c¸n c¨ng nªn cÇn ®¶m b¶o lùc c¨ng theo yªu cÇu. tèc ®é c¸c ®éng c¬ truyÒn ®éng c¸c hép c¸n sau ph¶i lín h¬n tèc ®é c¸c ®éng c¬ truyÒn ®éng c¸c hép c¸n tr-íc.12 tr×nh bµy s¬ ®å gi÷ ®ång tèc ®é mét ®éng c¬ trong c¸c ®éng c¬ cña mét d©y chuyÒn in hoa v¶i. §éng c¬ truyÒn ®éng trôc th¸o vµ trôc quÊn cã yªu cÇu lµ tèc ®é truyÒn ®éng ph¶i thay ®æi theo ®-êng kÝnh cña cuén vËt liÖu. Nãi c¸ch kh¸c lµ cÇn ph¶i duy tr× mét tØ sè tèc ®é lín h¬n 1 gi÷a hép c¸n sau vµ hép c¸n tr-íc th«ng qua hÖ trôc ®iÖn. 6_thiÕt bÞ Ðp trôc. gi÷a hép c¸n cuèi vµ trôc quÊn.1 2 5 H×nh 8. B¨ng thÐp ®-îc c¸n liªn tôc ®ång thêi trªn c¸c hép c¸n cïng mét lóc nªn cÇn ph¶i ®iÒu chØnh vµ phèi hîp chÝnh x¸c vÒ tèc ®é gi÷a c¸c hép c¸n. gi÷a hép c¸n ®Çu vµ trôc th¸o. 2_hép c¸n.12: hoa v¶i. 5_thiÕt bÞ ®o søc c¨ng. 3_thiÕt bÞ ®o chiÒu dµy b¨ng thÐp.11: S¬ ®å m¸y c¸n nguéi liªn tôc: 1_trôc th¸o. B§ 1 2 U® §K H×nh 8. HÖ ®ång tèc cho mét ®éng c¬ trªn d©y chuyÒn in ý FT1 §1 KT§ B§1 . b¨ng thÐp dµi h¬n nªn ®Ó ®¶m b¶o lùc c¨ng trªn toµn bé d©y chuyÒn. §-êng kÝnh cuén vËt liÖu lín th× tèc ®é quay ph¶i nhá ®Ó ®¶m b¶o tèc ®é dµi kh«ng ®æi ( v ! [R ! [D ! const ) H×nh . MÆc dï b¨ng thÐp lµ vËt liÖu cøng nh-ng sau mçi lÇn c¸n.

mét ®éng c¬ ®ãng vai trß truyÒn ®éng chÝnh cã ®iÒu chØnh ®-îc tèc ®é in vµ gi¸ trÞ tèc ®é ®Æt nµy ®-îc duy tr× trong suèt qu¸ tr×nh in. Tèc ®é ®ång tèc ®-îc duy tr× nhê ®iÒu chØnh tù ®éng dßng kÝch tõ cña tõng ®éng c¬ mét. Trôc II ®-îc h¹ xuèng ®Ó t¨ng gi¸ trÞ ®iÖn trë VR vÒ trÞ sè cò. Tèc ®é ®éng c¬ §i gi¶m xuèng vµ v¶i sÏ trïng l¹i. xuèng) tïy theo ®é c¨ng cña tÊm v¶i.s¬ ®å hinh . ©y truyÒn c¨ng v¶i in vµ kÐo v¶i in ®-îc nhiÒu ®éng c¬ truyÒn ®éng. NÕu tèc ®é ®éng c¬ §i gi¶m thÊp h¬n th× v¶i bÞ trïng nhiÒu. §éng c¬ §i cho kÐo trôc I quay. Nguyªn lý ®¶m b¶o ®ång tèc cho mçi ®éng c¬ nh. . Trôc II chuyÓn dÞch tù do (lªn. NÕu v× mét nguyªn nh©n nµo ®ã mµ ®éng c¬ §i quay nhanh h¬n. Tèc ®é b¨ng v¶i lu n ®-îc gi÷ æn ®Þnh víi cïng lùc c¨ng. TÝn hiÖu ®¾t tèc ®é in ®-îc ph¸t tíi tÊt c¶ c¸c truyÒn ®éng cña c¸c ®éng c¬ cßn l¹i trong d©y chuyÒn. trôc II tôt xuèng thÊp h¬n. C¸c ®éng c¬ ®-îc cÊp ®iÖn phÇn øng tõ mét bé B§ thyristo nguån chung. kÐo theo viÖc thay ®«i trÞ sè cña ®iÖn trë VR(gi¶m). v¶i bÞ c¨ng h¬n. trôc II ®-îc n©ng lªn. gi¸ trÞ VR t¨ng lªn vv iÔn biÕn cña qu¸ tr×nh §2¶y ra tr¬ng tù trªn nh-ng ng-îc lai.12. dÉn ®Õn khèi ®iÒu khiÓn §K thay ®æi (gi¶m) gãc më c¸c thysisto ë bé biÕn ®æi nguån B§i vµ t¨ng kÝch tõ ®éng c¬ §i.Trong d©y truyÒn in hoa v¶i.

§ ( T). Sîi ®-îc kÐo quay trªn bÒ mÆt þ 5 . H×nh . ©y qua tang chøa sÏ liªn tiÕp ®-îc chuèt nhá dÇn víi 5 ®Çu chuèt víi 5 tang kÐo råi vµo rul« quÊn.1 tr×nh bÇy mét hÖ truyÒn ®éng m¸y tuèt d©y dïng hÖ T . Tèc ®é c¸c ®éng c¬ ®-îc kiÓm tra qua c¸c m¸y ph¸t tèc. §ã lµ c¸c trô rçng.§ víi nhiÒu ®Çu chuèt. Sîi th« tõ c¸c thïng m¾c ®-îc chuyÓn qua bÓ hå ®Ó hå nh»m t¹o ra mét líp hå phñ máng bªn ngoµi sîi tr-íc khi dÖt. Tèc ®é cña c¸c ®éng c¬ ®-îc gi÷ æn ®Þnh theo mét tØ sè kh«ng ®æi. Sau khi ph«i ®-îc kÐo qua ®Çu chuèt thø nhÊt th× vµo tang chøa truyÒn ®éng b»ng mét ®éng c¬ riªng theo hÖ T .§ (1T) ®¶m b¶o ®iÒu chØnh tèc ®é trong mét d¶i réng. N¨m tang kÐo trung gian ®-îc dÉn ®éng b»ng 5 ®éng c¬ riªng nh-ng c¸c phÇn øng m¾c nèi tiÕp nhau trong mét hÖ T .1 tr×nh bÇy s¬ ®å d©y chuyÒn cña mét m¸y hå sîi. Sau khi hå.3~380V 3~380V o 3~380V o §w §K 3T { §K 1T §K §w 2T o o o o 2K + o o 5KT 6 5 6 5 3K . ru l« cuèn vßng mãc ph«i c¸ n ® u chuèt Ç H×nh 8. truyÒn ®éng còng b»ng hÖ T . H×nh . bªn trong cã h¬i qu¸ nhiÖt nãng trªn 100oC ( 110 z 120 o C ).§ do bé biÕn ®æi thyristor 2T cÊp nguån. C¸c cuén kÝch tõ ®-îc cÊp ®iÖn riªng tõ c¸c bé biÕn ®æi thyristor TK.+ o o + o o + o o 3KT 4KT 6 5 + o o + o 7FT o 6KT 6 5 6 1KT 5 6 5 2KT 6 5 5 6 1§ 2§ 6 5 3§ 2FT 4§ 5§ 6 5 6§ 6FT 7§ c¶m biÕ n xung .13: S¬ ®å m¸y truyÒn ®éng mét m¸y tuèt d©y. sîi ®-îc Ðp v¾t vµ vµo c¸c rul« sÊy.

ïng nguån cung cÊp chung cho phÇn c¶m vµ ®iÒu chØnh gi÷ tèc ®é nhê ®iÒu chØnh dßng (m«men) phÇn øng.ïng nguån cung cÊp chung cho phÇn øng víi c¸c phÇn øng nèi tiÕp hoÆc song song.ïng nguån cung cÊp riªng cho tõng ®éng c¬. Thïng m¾c . ©y chuyÒn hå sîi do nhiÒu ®éng c¬ truyÒn ®éng nh-ng ph¶i ®¶m b¶o ®ång ®Òu søc c¨ng vµ tèc ®é suèt däc d©y chuyÒn. Tèc ®é trôc quÊn thay ®æi theo ®-êng kÝnh quÊn ®Çy sîi. ViÖc duy tr× ®ång tèc hoÆc gi÷ tèc ®é c¸c ®éng c¬ theo mét tû sè cè ®Þnh tiÕn hµnh nhê ®iÒu chØnh tõ th«ng qua c¸c c¶m biÕn thÝch hîp. sîi ®-îc quÊn vµo trôc quÊn ®Ó ®em ®i dÖt hoÆc C¸c rul« Trôc Ðp sîi Trôc cuén sîi BÓ hå H×nh 8.14: S¬ ®å c«ng nghÖ d©y chuyÒn hå sîi. Søc c¨ng sîi bÞ h¹n chÕ bëi ®é gi·n cña sîi.nhuém tr-íc khi dÖt. còng lµ ®¶m b¶o lùc c¨ng sîi kh«ng ®æi. Lùc c¨ng cßn ®-îc gi÷ kh«ng ®æi nhê phèi hîp víi c¸c ®éng c¬ quay trôc Ðp ë bÓ hå vµ ®éng c¬ quay hai rul« ®Çu cña bé phËn sÊy. .c¸c rul« nªn kh« nhanh. rót ra mét s¬ ®å ®iÒu chØnh tèc ®é hÖ truyÒn ®éng nhiÒu ®éng c¬ cã thÓ: . C¶m biªn søc c¨ng T ®Æt trªn 2 ®Çu trôc mét trôc l¨n. Sau khi sÊy. Tèc ®é ®éng c¬ chÝnh cã thÓ ®iÒu chØnh ®-îc. . Qua c¸c vÝ dô trªn. §-êng kÝnh quÊn ®Çy sîi cµng lín th× tèc ®é trôc quÊn cµng nhá nh»m ®¶m b¶o tèc ®é d×a kh«ng ®æi ( v ! [R ! const ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful