Priredili: Idris Resić, Prof. i Dr. Sulejman Mašović

ILMIHAL
KRATKA UPUTA U ISLAM

Izdavač: ISLAMIC RELIEF
2

SADRŽAJ
S A D R Ž A J ................................................................................. 3 PRISTUP ........................................................................................ 6 Čime počinjemo svaki dobar posao? .......................................... 6 Šta znači Bismilla? ..................................................................... 6 Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu? ..................................................................................... 6 ISLAM ............................................................................................ 7 Šta je Islam? ................................................................................ 7 Ko su muslimani? ....................................................................... 8 Šta smo mi po vjeri? ................................................................... 8 Šta je Kur'an? .............................................................................. 9 ISLAMSKI POZDRAV - SELAM ................................................. 9 Šta je selam? ............................................................................... 9 I DIO ISLAMSKO VJEROVANJE (IMAN) .......................................... 11 PRVA TEMELJNA ISTINA VJERE ........................................... 12 DRUGA TEMELJNA ISTINA VJERE ....................................... 13 TREĆA TEMELJNA ISTINA VJERE ........................................ 14 PETA TEMELJNA ISTINA VJERE............................................ 16 ŠESTA TEMELJNA ISTINA VJERE ......................................... 16 II DIO GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI ............................................. 18 PRVA ISLAMSKA DUŽNOST................................................... 18 DRUGA ISLAMSKA DUŽNOST - NAMAZ (SALAT) ............ 19 Kako stojimo u namazu? .......................................................... 20 Kako se pregibamo u namazu? ................................................. 20 Kako se spuštamo na zemlju u namazu? .................................. 20 Kako sjedimo u namazu? .......................................................... 21 UVJETI ZA NAMAZ (NAMASKI ŠARTI) ................................ 21 3

.............................................................................. 31 SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA ..........................PRVI UVJET ZA NAMAZ .............................................................................................................................................................................. 22 UZIMANJE ABDESTA (slikovit prikaz) ......... 30 ŠESTI UVJET ZA NAMAZ ................. 28 Ezān ......NIJJET (ODLUKA) ........... 41 Sūra Vel-Asri ....................................................VRIJEME NAMAZA ........................ 35 Pregibanje u namazu (rukū') ... 31 NAMASKI RUKNOVI (slikovit prikaz)....................... 43 Sura Felek ...... 37 Spuštanje lica na tle (sedžda) .......................................................................... 27 TREĆI UVJET ZA NAMAZ ...................NAMASKI RUKNOVI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 44 PET DNEVNIH NAMAZA ......... 44 Sura Nas .......................................... 30 Ikāmet ............................ 40 Subhāneke ............... 45 SABAH-NAMAZ ......................... 41 Sūra Nasr (Izā džāe)............................................................................................ 26 Gusul ........................................................... 22 DRUGI UVJET ZA NAMAZ – ABDEST .......................................................OPĆA ČISTOĆA ...... 39 DODATAK O KIRĀETU .........POKRIVANJE TIJELA .......................................................................................................................................................................... 45 4 .... 39 Završetak namaza (selām) ....... 28 ČETVRTI UVJET ZA NAMAZ ..KIBLA (KA'BA) ...... 38 Ettehijjātu .......... 38 Salavāti .... 40 Sura El-Fatiha ...... 38 Dove ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 42 Sura Ihlas (Kul-huvallahu) .................. 32 Stupanje u namaz (iftitāh-i tekbir) ..................................... 23 O meshu ....................................................................... 29 PETI UVJET ZA NAMAZ ..................................................... 37 Sjedenje u namazu .................................................................................... 40 Eūza i Bismilla... 42 Sura Tebbet-jedā ................................................ 25 Tejemmum ............................................................................

........................ 63 Mubarek-noći ................................................................................................................................................................................................ 62 Ramazanski bajram ................. 68 Veliki grijesi .......................... 62 ISLAMSKI BLAGDANI... 55 ZAJEDNIČKO KLANJANJE (DŽEMĀAT) ........ 54 POUKE O FARZ-NAMAZIMA .......................................................................... 65 DUŽNOSTI PREMA OSTALIM LJUDIMA .................................................................................................................................................. 49 VITR-NAMAZ ..................................................................................................................... 57 TREĆA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST ....................................................... 58 PETA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST .................... 62 Kurban-bajram ........................ 68 5 .................................................. 65 DUŽNOSTI PREMA SEBI ................................................... 50 ZIKR ................................................................. 48 JACIJA-NAMAZ ...................................... 62 Nova muslimanska hidžretska godina . 57 ČETVRTA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST .............................. 53 ZABORAV U NAMAZU (SEHV-I SEDŽDA) ................................. 46 PODNE-NAMAZ .......AKŠAM-NAMAZ ..................................................................................................................................... 63 Mevlud ...................................................... 54 POUKE O SUNNETIMA................... 65 DUŽNOSTI PREMA ALLAHU ............. 47 IKINDIJA NAMAZ.................................................... 63 ISLAMSKO VLADANJE (AHLAK) ......... 56 OSTALI NAMAZI .... 60 III DIO KULTURA ISLAMSKOG ŽIVOTA ................................................................................................ 54 ŠTA KVARI NAMAZ ............................... 51 NAMASKA DOVA..................................................................................................................................................... 66 GRIJESI I KAJANJE ........................................................................................

MILOSTIVOG! Ova formula naziva se BISMILLA. kada pristupamo objedu. kada radimo školski zadatak.. što znači: U IME ALLAHA. Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu? Svakodnevni poslovi prije kojih treba moliti Allaha za pomoć i blagoslov su slijedeći: kada peremo ruke i umivamo lice. SVEMU DOBROČINITELJA. kada polazimo od kuće na ulicu ih na posao.PRISTUP Čime počinjemo svaki dobar posao? Svaki dobar posao počinjemo riječima: BISMILLAHIRRAHMĀNIRRAHIM. 6 . kada radimo bilo koji posao u radionici ili na polju. kada učimo Kur'an. Šta znači Bismilla? Bismilla znači da se mi odlučujemo da svaki svoj čin uradimo misleći na Allaha dželle šānuhu i moleći Ga da nam pomogne..

Islam naređuje sve što je dobro i korisno. to činimo u ime Allaha dželle šānuhu. i kad mrzimo. a zabranjuje sve što je štetno. održava i rastvara. Islam je vjera koju je objavio Allah dželle šanuhu preko Svoga posljednjeg poslanika Muhammeda cijelom čovječanstvu. ISLAM Šta je Islam? Islam je dragovoljna predanost Allahu dželle šānuhu u svakoj misli.U ovim i sličnim poslovima Bismillom spominjemo Boga i molimo Ga da nam dadne snagu i razum da započeti posao sretno završimo. kada će ljudi pred Bogom delle šānuhu polagati raune za svoja djela. a njegovi propisi i načela važe za sve prostore. Islam vodi napretku i sreći čovječanstva. Ahiret. Allah. Islam propisuje održavanje tjelesna i duševne higijene. Islam uči da. koji sve stvara. kad volimo. Islam predstavlja sistem istina datih u Kur'anu kao posljednjoj Božjoj objavi. jer naš život. Allaha dželle šānuhu. snaga i razum zavise od Njega. i Sudnji dan. Islam uči da postoji samo jedan Bog. 7 . to također činimo u ime Allaha dželle šānuhu. vremena i prilike. osjećanju i poslu. Islam uči da postoji materijalni i duhovni svijet i da pored ovog prolaznog života postoji vječni život poslije smrti.

Muslimani iskazuju svoju pripadnost islamu kroz: islamsko vjerovanje da je samo jedan Bog. Ova obaveza Allahu delle šanuhu u našem narodu se naziva šehadet ili Kelime-i šehadet. Šta smo mi po vjeri? Mi smo po vjeri muslimani i muslimanke. patnjama i kušnjama. Svaki musliman i muslimanka mora naučiti izgovarati ovu kratku obavezu pripadanja svojoj vjeri. izvršavanje islamskih dužnosti (šehadet. Allah dželle šanuhu. EŠ-HEDU EN LĀ-ILAHE ILLELLĀH VE EŠ-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ .« Ovu obavezu pripadanja islamu trebamo naučiti izgovarati na arapskom jeziku. namaz. ponašanje prema islamskim propisima.. Šehadet muslimani izgovaraju u svim životnim prilikama. 8 . zekat i hadž). Svoju pripadnost islamu muslimani iskazuju kratkom obavezom pred Allahom koja glasi: »Ja srcem vjerujem i jezikom izjavljujem nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed savršeno predan Allahu i Njegov poslanik.. kada su u dobru i veselju i kada su u nevoljama. post.Ko su muslimani? Muslimani su one osobe koje su prihvatile islamsko učenje kao putokaz u svom životu.

On je savršeni zbornik moralnih propisa. Kur'an nije samo vjerozakonik. te kako se ljudi trebaju vladati.O ovoj obavezi vjeri lijepo je i razmišljati i svojim razumom se opredijeliti za Božiju jedinost i Muhammedovo poslanstvo. sociologiju. Kur'an zahvata i opću povijest. biologiju. arheologiju. koje islamske dužnosti treba vršiti i kako. fiziku. Danas Kur'an potiče mnoge naučnike Zapada i Istoka različitih profila da ga proučavaju i otkrivaju istine i upute za cjelovit razvoj pojedinca i zajednice. matematiku i druge društvene i prirodne znanosti. Šta je Kur'an? Kur'an je Božija knjiga u kojoj je Uzvišeni Allah objavio vjeru islam Muhammedu-alejhisselām s ciljem da je prenese i objasni ljudima kako bi primjenom tog zakona postigli sreću na ovom i budućem svijetu. astronomiju. pedagogiju. izvor pravnih normi i društvenih zakonitosti. a to znači čvrsto vjerovati u šehadet. Kur'an nas uči: šta i kako treba vjerovati. ISLAMSKI POZDRAV . medicinu.SELAM Šta je selam? Selam je islamski pozdrav obavezan za sve muslimane i 9 .

Islamski pozdrav glasi: ES-SELĀMU ALEJKUM. što znači: »I ja vama mir i spas Božiji želim.muslimanke na cijelom svijetu pri njihovim međusobnim susretima. što znači: »Mir i spas Božiji želim vama!« Musliman kome je nazvan selam treba da uzvrati slijedećim riječima: VE ALEJKUMUS-SELĀM.« 10 .

u Božije poslanike 11 .I DIO ISLAMSKO VJEROVANJE (IMAN) Da bismo mogli biti muslimani. to jest da sve što se događa. Svaki musliman i muslimanka dužni su ove temeljne istine vjere svakodnevno izgovarati na arapskom jeziku. VE KUTUBIHĪ 4. 3. vjerovati u Božije kitabe (knjige). 5.Ja vjerujem u Boga. biva s Božijom voljom i određenjem. 4.u Božije meleke. 2. a one glase: 1. AMENTU BILLĀHĪ 2. vjerovati u Sudnji dan (Posljednji dan). Allaha dželle šanuhu (Stvoritelja i Vladara svjetova). VE RUSULIHĪ . Islamsko vjerovanje sastoji se od šest temeljnih istina vjere.u Božije Kitabe. Temeljne istine vjere su: 1. . a zovemo ih imanski šarti. 6. vjerovati u Božije poslanike (pejgambere). vjerovati u Božije meleke (anđele). vjerovati u Božije određenje (kader). duhovna bića. . vjerovati u Boga. dužni smo naučiti te razumom i srcem prihvatiti islamsko vjerovanje (iman). VE-MELĀIKETIHĪ 3. .

Proučavanje prirode i pojava u njoj dovodi nas do saznanja da postoji Stvoritelj koji sve zna i može. Sve se razvija i kreće u potpunom skladu i savršeno tačno. VE BIL-KADERI HAJRIHĪ MINELLĀHI TEĀLĀ .u Posljednji (Sudnji) dan. Razmišljanje o redu u prirodi dovodi nas do vjerovanja da postoji Bog koji vlada cijelim svijetom. Taj Stvoritelj je Allah dželle šanuhu. Allah je jedan. 12 .(pejgambere). VE ŠERRIHĪ 6. Onaj koji ne vjeruje u svih šest temeljnih istina vjere ne može biti musliman odnosno muslimanka.« Sve što vidimo na zemlji i na nebu skladno je i lijepo uređeno. što znači: »Ja vjerujem u Boga. Allaha znamo i vjerujemo po Njegovim svojstvima spomenutim u Kur'anu kojih ima mnogo. 5. VEL-JEVMIL-ĀHIRI . biva s Božijom voljom i određenjem.i vjerujem da sve što se događa. PRVA TEMELJNA ISTINA VJERE Prva temeljna istina vjere je ĀMENTU-BILLĀHI. Allaha dželle šanuhu. a ovdje navodimo slijedeća: Allah ima i postoji. Stvoritelja i Vladara svjetova. ništa nije slučajno.

nego uvijek sa zadovoljstvom i poslušno vrše dužnosti koje im Allah dž. . Određeni meleki prate čovjeka.š. Allah živi svojim vječnim životom.- Allah je oduvijek i nije postao. u pisanju. i Njemu niko nije ravan!« Kad spominjemo Allahovo ime treba reći dželle šānuhu ili skraćeno dž. donose mu dobre misli i pišu njegova djela. Allah nije ničemu sličan.jedan je! Allah je utočište svakome! Nije rodio nikoga. određuje. što znači: »Ja vjerujem u Božije meleke (razumna duhovna bića). Allah sam o sebi opstoji. Allah sve čini svojom voljom. Allah sve zna. održava i rastvara. Meleka ima vrlo mnogo a najpoznatiji su: 13 . Allah sve stvara.« Meleki su nevidljiva duhovna bića koja nikada ne griješe. niti je On rođen. U suri Ihlas Kur'an kaže: »Reci: On. Allah je zauvijek jer ga neće nestati. š. a nazivaju se Kiramen kātibini. Allah. DRUGA TEMELJNA ISTINA VJERE Druga temeljna istina vjere je VE-MELĀIKETIHĪ. čuje i vidi.

rastavlja duše od tijela u času smrti. Azrail . padanje kiše. - Druga nevidljiva bića koja donose čovjeku zle misli i navode ga na grijehe zovu se šejtani (đavoli). što znači: »Ja vjerujem u Božije knjige. itd.« TREĆA TEMELJNA ISTINA VJERE Treća temeljna istina vjere je VE KUTUBIHĪ. Oni su naši neprijatelji i mi molimo Allaha da nas sačuva od njihovog djelovanja slijedećim riječima: EŪZU BILLĀHI MINEŠ-ŠEJTĀNIR-RADŽĪM.alejhisselam .- Džebrail .ima ulogu da prenosi od Boga Objavu poslanicima. kitābe. rast i sazrijevanje bilja. Naša Božija knjiga (kitāb) je uzvišeni Kur'an koji je dostavljen Muhammedu . Mikail .« Božije knjige (kitābi) su Božije objave koje su ljudima prenosili Božiji poslanici. tokom povijesti slao narodima da ih opomene i odvrati od loših djela i nasilja koja su uništila mnoge civilizacije. U Božijim kitabima sadržane su upute. kretanje oblaka. savjeti i propisi o životu ljudi i obavljanju vjerskih dužnosti koje je Allah dž.ima zadaću da najavi prestanak života na zemlji (Posljednji dan) i ponovno oživljenje (Sudnji dan). Israfil .sa drugim melekima vrši odredene dužnosti u prirodnim pojavama i promjenama kao što su strujanje vjetrova. sa drugim za to određenim melekima.da bude putokaz ljudima 14 . listanje. š. što znači: »Utječem se Allahu od prokletog šejtana.

s.s. jer će samo tako postići sreću na ovom i budućem svijetu. Zebūr. slao svoje objave da ih prenesu i objasne ljudima. Muslimani su posebno dužni da ga izučavaju i svoj život usklađuju po njegovim propisima. ČETVRTA TEMELJNA ISTINA VJERE Četvrta temeljna istina vjere je VE RUSULIHĪ. Kur'an je uvijek suvremen i bit će izvor za sticanje znanja i otkrivanje novih istina svim generacijama ljudskog roda do Sudnjeg dana. Nūh. objavljen Mūsāu a. objavljen Muhammedu a.s. Pored spomenutih kitaba objavljeni su spisi ili svici pojedinim Božijim poslanicima. Kur'an je zakonik i vodič u životu muslimana. objavljen Dāvūdu a. Indžīl. Kur'ān. Najpoznatija su nam četiri velika kitaba: Tevrāt. 15 .« Božiji poslanici su odabrani ljudi (pejgamberi) kojima je Bog dž.kako bi bili sretni na ovom i budućem svijetu kao posljednja objava za sva buduća vremena i prostore do Sudnjeg dana. Njegovi propisi vode sreći i napretku svih ljudi u koju svrhu ih Allah dž. š. Mūsā. poziva da ga proučavaju i u životu primjenjuju. objavljen Isāu a. Ibrahim. š.s. Isā i Muhammed-alejhisselam. Bilo je mnogo Božijih poslanika a najpoznatiji su: Adem. što znači: »Ja vjerujem u Božije poslanike.

Prvi pejgamber je Adem a. s. Adema i njegovu ženu Havu stvorio je Allah dž. pa će biti i najstrožije kažnjeni.« Posljednji je dan kada de ovaj svijet nestati i svi ljudi pomrijeti. š. koji je ujedno i prvi čovjek na zemlji. neće doći nijedan poslanik niti ijedna objava poslije Kur'ana. s. PETA TEMELJNA ISTINA VJERE Peta istina vjere je VEL-JEVMIL-ĀHIRI. Poslije Muhammeda a. Za dobra djela nagrada na Sudnjem danu je Džennet (raj). i za njih nema oprosta. ŠESTA TEMELJNA ISTINA VJERE Šesta temeljna istina vjere je VE BIL-KADERI HAJRIHĪ VE 16 . Sudnji je dan kada će Svemogući Bog stvoriti drugi vječni život i sve mrtvo oživjeti i pozvati ljude da im sudi za njihova djela. što znači: »Ja vjerujem u Posljednji i Sudnji dan. i od njih je postao cijeli ljudski rod. s. Najteži grijesi su: nevjerovanje u Boga. Posljednji Božiji poslanik je Muhammed a. a za loša djela kazna je Džehennem (pakao). Svakom čovjeku na Sudnjem danu bit će predočena njegova dobra i loša djela za koja će biti nagrađen ili kažnjen.

trebamo znati da je to Allah dž. Iako je sve određeno. kao što će i dobročinilac biti nagrađen zato što se odlučio da izvrši dobro djelo. Ako se odlučimo za dobro djelo. Niko ne može Njega spriječiti u Njegovoj volji i radu. dogada se. Kada će i koliko šta potrajati.š. a ako se odlučimo za zlo. a to je naša sposobnost da se sami odlučimo za neko djelo. strah. smrt. griješnik se ne može pravdati Božijom odredbom. a ako ne. šteta i sl. biva s Božijom voljom i određenjem. bit ćemo nagrađeni. treba ih strpljivo podnositi i moliti Allaha dž. Allah dž. a što neće. razvijati se i nestati. sudbinom. što znači: »Ja vjerujem da sve što se događa.ŠERRIHĪ MINELLĀHI TEĀLĀ. raspoređuje i stvara. Prema tome. On je uzrok svim uzrocima. Ono što Allah hoće. Allah određuje.š. Sve nesreće koje nas u životu zadese dužni smo spriječiti i otkloniti ako to možemo. da nas spasi i otkloni nevolje. htio i odredio pa moramo biti strpljivi dok se ne izmijeni Njegova odredba. Ako nas zadesi neko zlo ili nezgoda (bolest. jer će biti kažnjen zato što se odlučio na izvršenje nekog grijeha.« Vjerovanje u Božije određenje znači svjesno zalaganje za ostvarenje zadataka života u granicama propisa Allahove vjere. bit ćemo kažnjeni.). 17 .š. to biva. Određenje treba ovako razumjeti: da je Svemogući Allah stvorio zemaljske i nebeske svjetove i On određuje raspored i zbivanja u njima. to se ne može dogoditi niti biti. je dao čovjeku slobodnu volju.

II DIO GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI
Islam se zasniva na pet glavnih dužnosti. Te glavne islamske dužnosti su: 1. očitovati pripadnosti islamu (Kelime-i šehadet), 2. klanjati propisane namaze (salat), 3. postiti mjesec ramazan (savm), 4. davati propisani dio od imovine (zekat), 5. izvršiti propisanu posjetu Ka'bi (hadž). Pet glavnih islamski dužnosti nazivamo islamskim šartima. Islamski šarti su povezani sa imanskim šartima kao tijelo s dušom, a srce im je Kelime-i šehadet. Stoga se pripadnost islamu očituje ili izjavljuje izgovorom Kelime-i šehadeta.

PRVA ISLAMSKA DUŽNOST Prva i glavna islamska dužnost je Kelime-i šehadet koji glasi: EŠ-HEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH, VE EŠ-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ, što znači: 18

»Ja vjerujem i očitujem da nema drugog Boga osim Allaha i vjerujem i očitujem da je Muhammed savršeno predan Allahu i Njegov poslanik.« Šehadet znači tvrditi ono što vjerujem a to i izjaviti (očitovati pred drugim ljudima). Šehadetom se tvrdi i očituje pripadnost islamu. Kelime-i šehadet ima dva dijela: očitovanje vjere u Božiju jedinost i očitovanje vjerovanja u Muhammedovo a. s. poslanstvo. Vjerovanje u Božiju jedinost izražavamo u izreci LĀ ILĀHE ILLELLĀH što znači da nema drugog Boga osim Allaha, što nam potvrđuje i Kur'an u suri Ihlas koja glasi: KUL HUVALLĀHU EHAD, ALLĀHUS-SAMED, Reci: »On, Allah, - jedan je. On je neograničeni Gospodar koga svako treba moliti za pomoć i milost. LEM JELID, VE LEM JŪLED, Nije nikoga rodio, niti je rođen. VE LEM JEKUN LEHŪ Njemu niko nije ravan.« KUFUVEN EHAD. Vjerovanje u Muhammedovo a. s. poslanstvo podrazumijeva da Muhammed a. s. nije ni po čemu biće koje trebamo obožavati nego samo čovjek kao i drugi ljudi, ali za razliku od njih, on je bio savršeno predan Allahu i obdaren Njegovim poslanstvom. Uzvišeni Allah je odabrao Muhammeda a.s. za svog posljednjeg poslanika da ljudima dostavi i objasni završnu objavu i da im bude primjer kako se u životu treba vladati. Zato mi slijedimo Muhammeda a.s. i njegovo učenje, mnogo ga volimo i cijenimo.

DRUGA ISLAMSKA DUŽNOST - NAMAZ (SALAT) Druga islamska dužnost je dnevno klanjati propisane namaze. 19

Namaz je muslimanska obaveza koja se vrši svaki dan klanjanjem i učenjem na propisani način. Svaki dan treba klanjati pet namaza, i to: sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju. Svaki namaz ima svoje vrijeme. Namaz je propisan od Allaha dž.š. i ima šest dijelova. Ti sastavni dijelovi namaza su: početni tekbir, stajanje, učenje Kur´ana, pregibanje, spuštanje lica na zemlju i sjedenje. Ovih šest dijelova čine oblik namaza. Stajanje, pregibanje, spuštanje lica na zemlju i sjedenje su tjelesne radnje i treba ih naučiti vježbanjem. Jedno stajanje, jedno pregibanje i dva spuštanja lica na zemlju čine jedan rekāt namaza. Namaz može imati dva, tri ili četiri rekata. Kako stojimo u namazu? U namazu stojimo mirno i skrušeno, gledajući preda se. Noge treba rastaviti jednu od druge najmanje tri prsta, a ruke sastaviti desnu po lijevoj. Muškarci stavljaju ruke preko pasa, a ženske ih stavljaju na prsa. Stajanje u namazu zovemo kijām. Kako se pregibamo u namazu? U namazu se pregibamo preko polovine tijela, rukama se odupremo o koljena, glavu izravnamo s leđima i gledamo u nožne prste. Pregibanje u namazu zovemo rukū'. Kako se spuštamo na zemlju u namazu? Iz stajaäeg položaja pognemo se i povijemo noge, pa spustimo na tle koljena, a zatim ruke, i između njih spustimo nos i čelo. To je sedžda. Sa sedžde podignemo glavu i ruke, a onda 20

onda ruke. nazivamo namaskim šartima. odlučiti klanjati (nijjet). odijelo i mjesto gdje če se klanjati. Muškarac sjedne. Prvo dižemo glavu. 5. Gleda se preda se. 6. 4. Uvjeti za namaz su: 1. a desnu drži uspravljena stopala. ako može. Ruke se drže na koljenima.učinimo još jednu sedždu. 2. okupati se. biti pristojno obučen. okrenuti se prema Kibli. pa koljena. Kako sjedimo u namazu? U namazu sjedimo na koljenima. obavljanje namaza nije ispravno. UVJETI ZA NAMAZ (NAMASKI ŠARTI) Prije stupanja u namaz treba ispuniti šest uvjeta ili priprema za namaz. na vrijeme klanjati. 3. S druge sedžde dižemo se na drugi rekat. Ako nedostaje makar jedan uvjet. ako je potrebno. 21 . povijenih prsta. Ženska iskrene noge na desnu stranu. da bude čisto tijelo. Šest uvjeta za namaz. uzeti abdest ili. u ruke. na lijevu nogu.

obrezivanje nokata. 2. 5. Kažiprst stavimo u uho. proučimo Bismillu. palac iza uha. pranje poslije obavljene nužde te čisto održavanje pazuha i stidnih dijelova tijela. operemo lice. krv. alkohol. a sa ostala tri 22 . pranje zuba. nečist. Abdest se uzima ovako: 1. 7. izaperemo usta i nos (tri puta). potaremo mokrom rukom prednji dio glave (mesh) jedan puta. mokraća. odakle je kosa nikla do pod bradu i od uha do uha (tri puta). Desnom rukom ispiramo usta. odijelo i stan. operemo ruke do iza šake (tri puta). a lijevom rukom čistimo nos. U čistoću spada: kupanje. operemo prvo desnu. kao i svaka druga nečistoća koja je islamskim propisima zabranjena.PRVI UVJET ZA NAMAZ .OPĆA ČISTOĆA Kod muslimana treba da bude čisto: tijelo. 3. pranje ruku prije i poslije jela. U nečistoču koju treba ukloniti spadaju svinjski proizvodi. a zatim lijevu ruku do iza lakta (tri puta). 6. potaremo mokrim rukama uši i vrat (jedan puta). DRUGI UVJET ZA NAMAZ – ABDEST Abdest je posebno pranje čistom vodom radi klanjanja namaza ili učenja gledajući iz Mushafa. 4.

operemo prvo desnu. možemo klanjati više namaza. UZIMANJE ABDESTA (slikovit prikaz) 1. a onda lijevu nogu do iza članaka (tri puta). 8. Pranje ruku do iza šaka 2.prsta vanjskom stranom potiremo vrat. Nakon što uzmemo abdest. Izapiranje usta 23 . Uzimajući abdest može se učiti Kelime-i šehadet ili koja dova. ako u međuvremenu nismo učinili ništa što kvari abdest. S jednim abdestom. lice i ruke obično obrišemo čistim peškirom.

Pranje lica 5. Pranje ruku do iza lakta 6. Potiranje mokrom rukom prednjeg dijela glave mesh 24 .3. Izapiranje nosa 4.

u izuzetnim slučajevima . Potiranje mokrom rukom prednjeg dijela glave (mesh) 8.ne može oprati taj dio tijela. ako se . O meshu Mesh znači potrati mokrom rukom jedan dio tijela radi čišćenja tog dijela ili pak potrati mokrom rukom jedan dio odjeće. a) Mesh po zavoju Ako imamo na tijelu kakvu ranu ili ozljedu pa to zavijemo 25 . ako nam poteče krv ili procuri gnoj ili žuta voda. Pranje nogu do iza članaka Šta kvari abdest? Abdest će biti pokvaren: ako obavimo malu ili veliku nuždu. ako zaspimo.7. ako povratimo ili ako pustimo vjetar.

uzeti tejemmum. tj. Tejemmum se uzima. možemo mesh činiti po zavoju. da nisu poderane koliko tri prsta. ako smo kod kuće (mūkim). U mestvama se može klanjati pod uslovom da budu čiste. Tejemmum U izvjesnm slučajevima može se. umjesto pranja. u ovim slučajevima: 1. Mesh po mestvama čini se na taj način što se mokrim prstima desne ruke potare desna mestva od nožnih prsta do članaka. ako će nam pranje i kvašenje tih mjesta štetiti i pogoršati zdravstveno stanje. tj. b) Mesh po mestvama Ima ljudi koji su uobičajili nositi mestve (lahku kućnu obuću). koja nam je potrebna za 26 . da se može u njima komotno hodati i da se obuku. i to naročito u zimskom vremenu. prilikom uzimanja abdesta.čistim zavojem. umjesto abdesta ili gusula. može se obaviti formalno čišćenje čistom zemljom (prahom) ili predmetima napravljenim od zemlje. nego će po njima mesh činiti. kada imamo samo malo vode. uglavnom. tj. kad dotična osoba ima abdest. 2. 24 sata. Onaj ko je obukao mestve kad je imao abdest neće skidati mestve i prati noge kad bude opet uzimao abdest. onda tri dana i tri noći. da ne propuštaju vodu. 72 sata. da pokrivaju nožne članke. a isto tako prstima lijeve ruke lijeva mestva. a ako smo na putu (musāfir). Mesh po mestvama može se činiti jedan dan i jednu noć. kada u toku jednog namaskog vremena nije moguće pribaviti vode.

sa vrha prstiju do iza laktova. kako bih se mogao približiti Uzvišenom Allahu. Sa jednim tejemmumom možemo klanjati više namaza. Kako se uzima tejemmum U tejemmuma su tri farza. kad se. Sve što kvari abdest. ili uzeti abdest . Nijjet tejemmuma za namaz glasi: Ja odlučih uzeti tejemmum radi namaza i radi toga da se očistim. pokvariće i tejemmum. ili predmet od zemlje. 3. Namaze koje smo klanjali sa tejemmumom ne treba naklanjavati. tejemmum neće više važiti pa se treba odmah okupati ako je tejemmum uzet umjesto kupanja.ako je tejemmum uzet umjesto abdesta. sve dok ne dođemo do vode. nije moguće okupati. pa potaremo lijevom desnu. 3. Najprije se odluči (nijjet učini) radi čega se uzima tejemmum (na primjer. dlanove otresemo i njima potaremo lice. a desnom lijevu ruku. ili predmet od zemlje. 2. Ali. a uzima se ovako: 1. Gusul Gusul je posebno vjersko kupanje koje je propisano u 27 . Na isti način ponovo dotaknemo dlanovima čistu zemlju. Zatim dotaknemo dlanovima čistu zemlju. čim budemo u mogućnosti uzeti abdest ili okupati se. kao da ga peremo.piće ili za pribavljanje hrane. u slučaju potrebe. radi namaza ili prihvaćanja Mushafa).

odnosno ima svoj vakat. TREĆI UVJET ZA NAMAZ . treba da se pristojno obučemo. 2. sunca. Vrijeme ikindijskog namaza počinje kada sunce nagne zapadu 28 . Vrijeme sabahskog namaza počinje od zore i traje do izlaska Vrijeme podnevskog namaza počinje kad sunce malo odmakne sa sredine neba i traje do ikindije. Početak svakog namaskog vakta određuje se prema položaju sunca na nebu.određenim prilikama spolno zrelim muškarcima i ženama. nos izaprati. ČETVRTI UVJET ZA NAMAZ . usta i grlo vodom dobro isplakati. zatim cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane ni koliko se vrhom igle može dotaći. Gusul se uzima na ovaj način: 1. s napomenom da je to islamski način odijevanja žene u svim prilikama. Kod ženskih mora biti pokriveno cijelo tijelo i kosa osim lica i ruku do šake. 3.VRIJEME NAMAZA Svaki namaz se klanja u svome vremenu.POKRIVANJE TIJELA Kada hoćemo da stupimo u namaz.

Hajje ales-salāh.i traje do akšama. Lā illāhe illellāh. a može i na nekom drugom mjestu. Allāhu ekber. Allāhu ekber. Hajje alel-felāh. Ešhedu en lā illāhe illellāh. resūlullāh. U sabahskog ezāna poslije »Hajje alel-felah« uči se: Essalātu hajrun minen-nevm. Hajje ales-salāh. Ezan uče samo muškarci. Vrijeme akšamskog namaza počinje od zalaska sunca i traje do jacije. Allāhu ekber. Ešhedu enne 29 . Ezān Allāhu ekber. kad sunce prelazi preko sredine neba i kad sunce zalazi. Zabranjeno je klanjati u času izlaska sunca i pola sata poslije izlaska. Allāhu ekber. Početak namaskih vremena za cijelu godinu označen je u takvimu (muslimanskom kalendaru). Allāhu ekber. Početak namaskog vremena oglašava mujezin učenjem ezana. Vrijeme jacijskog namaza počinje kad potpuno nestane sunčanog sjaja na zapadu i traje do pred zoru. Ezan se uči na munari. Essaltu hajrun minen-nevm. Ešhedu enne Muhammeden Muhammeden resūlullāh. Ešhedu en lā illāhe illellāh. On se uči usporeno i glasno. Hajje alel-felāh.

onda se treba okrenuti onamo kuda mislimo da je Kibla. zovemo nijjet.NIJJET (ODLUKA) Prije nego što stupimo u namaz treba srcem odlučiti koji ćemo namaz klanjati. u srcu donesenu.KIBLA (KA'BA) U gradu Meki. Ka'ba u Meki ŠESTI UVJET ZA NAMAZ .PETI UVJET ZA NAMAZ . Meka se nalazi na jugoistoku od naše zemlje. u Arabiji. Ako ne znamo gdje je smjer Meke. Nijjet se može izgovoriti posebnim riječima na bosanskom ili 30 . a nemamo nikoga upitati. nalazi se mubarek mjesto Ka'ba i tamo se okrećemo kad klanjamo (Kibla). Tu odluku. Pokuđeno je klanjati prema slici na kojoj su čovjek ili životinja naslikani.

u džematu onda ga uči mujezin naglas. Ešhedu enne SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA . kad se namaz klanja pojedinačno. Ikāmet »Allāhu ekber. Ešhedu en lā ilāhe illellāh. hajje alel-felah. Allāhu ekber. i to: 31 . Ešhedu en Iā ilāhe illellāh. Nijjet na arapskom jeziku za sve namaze glasio bi ovako: »Nevejtu en usallije lillāhi teāla salātel-vakti edāen mustakbilel-kibleti Allahu ekber. kad kāmetis-sālah. Allahu ekber. resūlullah. Izgovarajući nijjet. treba sabrati misli i s poštovanjem stupiti u namaz. Allāhu ekber.NAMASKI RUKNOVI Namaz ima šest sastavnih dijelova.« Prije nijjeta farz namaza muškarci uče Ikāmet. hajje ales-sālah. Ešhedu enne Muhammeden Muhammeden resūlullah. Hajje alel felāh. Hajje ales-salāh. Kad kāmetis-salātu. Svaki namaz ima svoj nijjet. Allāhu ekber. a kad se klanja zajedniči tj.arapskom jeziku. Allāhu ekber. Lā ilāhe illelāh.« Ikāmet se uči ubrzano i u sebi.

2. 6. Stajanje. 5. Namaz može imati dva. tri ili četiri rekata. pregibanje i spuštanje lica na zemlju čine jedan rekāt. NAMASKI RUKNOVI (slikovit prikaz) 1. pregibanje (ruku').1. Iftitāh-i tekbir: početni tekbir (Allahu ekber) s kojim se stupa u namaz (ženska i muška osoba) 32 . učenje. spuštanje lica na zemlju (sedžde). sjedenje na svršetku namaza (ka'de-i ehireh). početni tekbir (iftitāh-i tekbir). Sastavni dijelovi namaza zovu se namaski rukni. 4. učenje Kur'ana (kirāet). 3. stajanje (kijām).

Kirāet: učenje Kur'ana na kijamu 4.2. i 3. Rukū: sagibanje u namazu 33 . Kijām: stajanje u namazu.

5. veličanstvom 6. Sedžda: spuštanje lica na tle pred Allahovim dž. K'āde-i ehire: posljednje sjedenje na kraju namaza na kojem se predaje selam Selām: završavanje namaza predajom selama na desnu i lijevu stranu 34 . š.

Stupanje u namaz (iftitāh-i tekbir) Početnim tekbirom tekbir) stupa se u namaz. (iftitāh-i Dignemo ruke. dianova okrenutih prema Kibli i izgovorimo: Allāhu ekber. Muškarci dižu ruke u visini ušiju dodirujući palcima mehki dio uha. Prsti su ispruženi. Ženske dižu ruke u visini ramena. 35 .

2) na stajanju drugog rekata u svih namaza uči se: Bismilla.Stajanje u namazu (kijām) Kada izgovorimo početni tekbir i sastavimo ruke. Eūza. 3) na stajanju trećeg i četvrtog rekata farz-namaza uči se samo Bismilla i Fatiha. tj. Ko zbog bolesti ili starosti ne može da stoji. Šta je kirāet? Kirāet znači učenje Kur'ana prilikom stajanja u namazu (tj. Kod svih farz-namaza farz je učiti Kur'an samo na prva dva rekata. 36 . a na trećem i četvrtom rekatu učenje Kur'ana je vadžib. kao i na stajanju drugog rekata. Bismilla. Fatiha i sūra. 5) na stajanju trećeg rekata podnevskog sunneta uči se: Bismilla. Eūza. (Učenje Kur'ana u namazu farz je na stajanjima svih rekata. Šta se uči na stajanjima svih rekata u svih namaza? Na stajanjima svih rekata u svih namaza uči se slijedeće: 1) na stajanju prvog rekata u svih namaza uči se: Subhāneke. Učenje Kur'ana u namazu (kirāet) 1. tj. Fatiha i sūra. učenje Fatihe i sūre). Fatiha i sūra. klanjaće sjedeči. Bismilla. Stajanje u namazu zove se kijām. 4) na stajanju trećeg rekata ikindijskog i jacijskog sunneta uči se: Subhāneke. Fatiha i sūra. kao i na stajanju prvog rekata. stojimo mirno i skrušeno gledajući u mjesto gdje ćemo spustiti lice i učimo.) 2.

te se ruke stave na određeno mjesto i prouči se Kunut-dova. Ko ne zna Kunut-dovu može proučiti: »Allahumme rabbenā ātina fiddunjā haseneten ve fiI-āhireti haseneten vekinā azābennār. Na sedždi izgovaramo: »Subhāne rabbijel-e´alā« tri puta.činimo sedždu. Pregibanje u namazu (rukū') Pregibanje preko polovine tijela zove se rukū'. na isti način. Eūzu.6) na stajanju četvrtog rekata svih sunneta uči se: Bismilla. spustimo na tle. Vršeći rukū'. a učenje Kunutdove je vadžib. Šta učimo na stajanju u namazu? Osim Fatihe i süra na stajanju u namazu učimo: Subhāneke.« 3. učinimo drugu 37 . a zatim se dignu ruke kao kod iftitah-i tekbira izgovarajući »Allāhu ekber«. tj. Fatiha i sūra. Prvo spustimo koljena. gledamo u noge. Euze i Bismille je sunnet. 7) na stajanju trećeg rekata u vitr-namaza uči se: Bismilla. zatim dlanove. Spuštanje lica na tle (sedžda) Kad smo stojeći izgovorili: »Rabennā lekel-hamd«. Dižući se s rukū'a izgovaramo: »Semiallāhu limen hamideh«. izgovarajući »Allāhu ekber«. Kad činimo rukū. Bismilla i Kunut-dovu. Učenje Subhaneke. Fatiha i sūra. Izgovarajući tekbir dignemo glavu sa zemlje i malo sjedemo. tri puta. kao i na stajanju drugog rekata. a onda. izgovaramo: »Subhāne rabbijel-azīm«. zatim malo zastanemo i reknemo: »Rabbenā lekel-hamd«. pa se. spuštamo se na tle i govoreći »Allāhu ekber« . a onda nos i čelo.

38 . Evo kako glase: Ettehijjātu. salavāti i dove: Ettehijjātu Ettehijjātu lillāhi ves-salavātu vet-tajjibāt. kema bārekte ´alā Ibrāhīme ve ´alā āli Ibrāhim. Salavāti Allahumme salli alā Muhammedin ve ´alā āli Muhammed. govoreći »Allāhu ekber«. Alluhumme bārik ´alā Muhammedin ve ´alā āli Muhammed. Na sedždi se dotičemo tla nožnim prstima. ve ešhedu enne Muhammeden abduhū ve resuluhū.kāde-i ehire. kema sallejte ´alā Ibrāhime ve ´alā ali Ibrāhim. dlanovima. Sa sedžde se. dižemo na drugi rekat. koljenima. Sjedenje u namazu Poslije svakog drugog rekata i na završetku namaza sjedimo. Inneke hamidum-medžīd.sedždu. Namazi od tri ili četiri rekata imaju po dva sjedenja: prvo sjedenje poslije drugog rekata i kāde-i ehire na završetku namaza. salavāte i dove. pa predamo (izgovorimo) selam. Namaz od dva rekata ima samo jedno sjedenje . Esselāmu alejke ejjuhen-nebijju ve rametullāhi ve berekātuh. nosom i čelom. Na sedždi gledamo niz lice. Ešhedu en lā ilāhe illellāh. Na prvom sjedenju učimo Ettehijjātu. inneke hamidum-medžīd. Na posljednjem sjedenju učimo Ettehijjātu. Esselāmu alejnā ve alā ibādillahis-sālihin.

gledamo u vrhove ramena. Rabbena-gfir lī ve livālidejje ve lil-mu´minīne jevme jekūmul-hisāb. Završetak namaza (selām) Namaz završavamo.predavanjem selama.« Zatim okrenemo glavu na lijevu stranu i izgovorimo iste riječi. izgovorimo: »Esselāmu alejkum ve rahmetullāh. Izgovarajući selam.Dove Rabena ātinā fid-dunjā haseneten ve fil-āhireti haseneten ve kinā ‘azāben-nār. Ranije smo naučili kako se sjedi u namazu. Pošto predamo selām. 39 . Tebārekte jā zel-dželāli vel-ikrām. Selam se predaje ovako: okrenuvši glavu na desnu stranu.« Dok ovo učimo. proučimo: »Allāhumme entes-selāmu ve minkes-selām. potiremo se dlanovima po licu.

DODATAK O KIRĀETU (učenje sūra i dova u namazu) Prema onom što smo naveli da treba učiti na stajanjima i sjedenjima u namazu. Eūza i Bismilla Eūzu billāhi mineššejtā-nirradžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm 40 . i Tebi hvala. nema drugog Boga osim Tebe. Tvoje je ime uzvišeno. ve te-'ālā džedduke. moj Bože. potrebno je da napamet naučimo sljedeće sūre i dove: Subhāneke Subhane-kellahumme ve bi-hamdike. ve tebāre-kesmuke. Prijevod Subhaneke Samo tebi pripada veličanje. va lā-ilāhe gajruke. Tvoje je veličanstvo veliko.

U ime Allaha. Milostivom. Ihdi-nessirātal mustekīm. (Amin!) Prijevod sūre Fatihe Hvala Allahu Gosposdaru svjetova. Ijjāke na'budu ve ijjāke nesteīn. Māliki jev-middīn. na put onih kojima si darovao Svoje blagodati. a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. gajril-magūbi'alejhim ve leddāllīn. Vladaru Sudnjeg dana. sirātallezīne en'amte 'alejhim.Prijevod Euze i Bismille Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Uputi nas na pravi put. Sura El-Fatiha El-hamdu-lillāhi Rabbil . 41 . Sūra Vel-Asri Vel-asri! Innel-insane lefi husr. svemu Dobročinitelja. i samo od Tebe pomoć molimo. Illellezine āmenu ve amilus-salihāti.'ālemīn. ve tevāsav bissabr. svemu Dobročinitelja. ve tevāsav bilhakki. Milostivog. Samo Tebe obožavamo. Errahmānir-rahīm.

Vemre-etuhū hammā-letel . Ma agnā 'anhu māluhū ve mā keseb. onda slavi i veličaj svoga Gospodara i moli Ga za oprost. Innehū kāne tevvābā.hatab. jer. Fi džīdīha hablun mim-mesed. Sura Tebbet-jedā Tebbet jedā Ebi-Lehebin ve tebbe. rade dobra djela i preporučuju jedni drugima istinu i strpljivost. On mnogo oprašta. Sejaslā nāren zāte-Leheb.Prijevod sūre Vel-Asri Tako Mi vremena! Zaista su svi ljudi na gubitku osim onih koji vjeruju. Fesebbih bihamdi Rabbike ves-tag-fir-h. Sūra Nasr (Izā džāe) Iza džāe nasrullāhi vel-feth Ve re-ejtennāse jedhulūne fī dinillāhi ef vādža. 42 . zaista. Prijevod sūre Izā džāe Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda i kada vidiš da ljudi u skupinama ulaze u Allahovu vjeru.

Prijevod sure Tebbet-jedā Proklete neka su ruke Ebu Lehebove. Za njezin vrat biće privezano uže od vlakna palminog. proklet neka je on sam. Lem jelid. On će biti pržen na plamenu džehennemskom. Njegova imovina i sve što je stekao neće mu pomoći.s. (Ebu Leheb i njegova žena Hammaletel-Hatab bili su najžešći neprijatelji Muhammeda a. ve lem jekullehū kufuven ehad. . Njemu niko nije ravan. 43 . Allah. On je Neograničeni Gospodar koga svako treba moliti za pomoć i milost. Prijevod sūre Kul-huvallahu Reci: On. Ovom surom proklinje se svako ko vrijeđa islam i muslimane i ko im nanosi zlo. Allāhus-Samed.jedan je. ve lem jūled. Nije nikog rodio.) Sura Ihlas (Kul-huvallahu) Kul Huvallahu ehad. niti je rođen. Isto tako biće kažnjena i njegova žena »Nosačica drva«.

Ve min šerri hāsidin izā hased. Vladara ljudi.Sura Felek »Kul eūzu bi rabbil-felek. Ve min šerrin-neffasāti fil-ukad.napasnika. I od zla zavidljivca kad zavist ne krije!” Sura Nas »Kul eūzu bi rabbin-nās. Min šerri mā halek. Koji zle misli unosi u srca ljudi – Od džinova i od ljudi!” 44 . I od zla smutljivca kada smutnju sije. Melikin-nās. Boga ljudi. Ellezi juvesvisu fi sudūrin-nās. I od zla mrkle noći kada razastre tmine. Min šerril-vesvāsil-hannās. Minel-džinneti ven-nās. Od zla šejtana .« Prijevod sure Nas Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi. Ilāhin-nās.« Prijevod sure Felek Reci: “Utičem se Gospodaru svitanja Od zla onoga što On stvara. Ve min šerri gāsikin izā vekab.

Ovdje ćemo ih naučiti takvim redom. SABAH-NAMAZ Sabah namaz ima četiri rekata: dva rekata suneta i dva rekata farza. a razlika je u onome šta se uči na stajanju i sjedenju. tri ili četiri rekata.Allāhu ekber. Fatihu i jednu suru.Allah je najveći. salavate i dove te 45 . Spomenuli smo da namazi mogu imati dva. Euzu.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha sabahski sunnet okrenuvši se prema Kibli . ustanemo na drugi rekat. izvršimo rukū' i dvije sedžde. Kada završimo učenje. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na koljena. Bismillu. Prvo se klanja sunnet. pa onda farz. Na posljednjem sjedenju učimo Ettehijjatu. Na drugom rekatu učimo: Bismillu.PET DNEVNIH NAMAZA Uzvišeni Allah naredio je klanjanje farz-namaza. I farz-namaz i sunnet-namaz klanjaju se na isti način. Sabahski sunnet-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetilfedžri edāen mustakbilel-kibleti . Fatihu i jednu suru. stojimo mirno i učimo: Subhaneke. sastavimo ruke.” Kad izvršimo početni tekbir. a Muhammed alejhisselam je preporučio i klanjanje sunnet-namaza.

Onda ustanemo i zanijetimo sabahski farz-namaz. pa onda sunnet. Akšamski farz-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardilmagribi edāen mustakbilel-kibleti . okrenuvši se prema Kibli . i završiti sa sjedenjem i predajom selama. Na trećem rekatu učimo: Bismillu i Fatihu (bez sure). Bismillu. Euzu. Kada završimo učenje. izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat. AKŠAM-NAMAZ Akšam namaz ima pet rekata: tri rekata farza i dva rekata sunneta.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha sabahski farz. Fatihu i jednu suru. Fatihu i jednu suru. sastavimo ruke. Prvo se klanja farz.Allah je najveći.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha akšamski farz okrenuvši se prema Kibli . stojimo mirno i učimo: Subhaneke.” Kad izvršimo početni tekbir. Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat.Allāhu ekber. Na drugom rekatu učimo: Bismillu.predamo selam. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadei-ūla) i učimo samo Et-tehijjatu (bez salavata). Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i 46 . Muškarci prije nijjeta farz-namaza trebaju proučiti ikamet. Sabahski farznamaz se zanijeti ovako:“Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-fedžri edāen mustakbilel-kibleti .Allah je najveći. Ovim je završen sabahski sunnet-namaz.Allahu ekber.” Nakon početnog tekbira klanjaćemo prvi i drugi rekat isto kao i kod sunnet-namaza.

” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski sunnet okrenuvši se prema Kibli .” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha akšamski sunnet okrenuvši se prema Kibli . Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa ponovo ustanemo na četvrti rekat i učimo isto što na 47 . Na drugom rekatu učimo: Bismillu. sastavimo ruke. salavate. Fatihu i jednu suru. Fatihu i suru. Kada završimo učenje.učimo Et-tehijjatu.Allāhu ekber. Podnevski sunnetnamaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti .Allah je najveći.Allah je najveći.” Akšamski sunnet se klanja isto kao i sabahski sunnet. pa onda farz. PODNE-NAMAZ Podne namaz ima deset rekata: četiri rekata sunneta. Prvo se klanja sunnet. i na kraju sunsunnet. dovu i predamo selam. Na trećem rekatu učimo: Bismillu. izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat.Allāhu ekber. Onda ustajemo i zanijetimo akšamski sunnet ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-magribi edāen mustakbilelkibleti . Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadei-ūla) i učimo samo Et-tehijjatu (bez salavata).” Kad izvršimo početni tekbir. Bismillu. Fatihu i jednu suru. Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat. četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta (posljednji sunnet). stojimo mirno i učimo: Subhaneke. Ovim je završen akšamski farz. Euzu.

Podnevski sunsunnet-namaz ima dva rekata. dvije sedžde i posljednje sjedenje. Ovim je izvršen podnevski farz-namaz.: Bismillu.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski sunsunnet okrenuvši se prema Kibli . tj. I na četvrtom rekatu učimo Bismillu i Fatihu (bez sure).Allah je najveći. Sjedi se poslije drugog i četvrtog rekata namaza.” Ovaj sunsunnet se klanja isto kao i sabahski i akšamski sunnet-namaz. Poslije toga izvršimo rukū'.Allah je najveći. Prvo se klanja sunnet.trećem rekatu. Ovim je završen podnevski sunnet. pa predamo selam. s tim što poslije trećeg rekata ustajemo na četvrti rekat.Allāhu ekber. Podnevski farz-namaz ima četiri rekata.” Prva tri rekata klanjaju se isto kao akšamski farz. Nijjet se čini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti Allāhu ekber. IKINDIJA NAMAZ Ikindija namaz ima osam rekata: četiri rekata sunneta i četiri rekata farza. Ikindijski sunnetnamaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte 48 . Poslije ponovo izvršimo rukū’ i dvije sedžde i onda sjednemo na posljednje sjedenje (kadeiehīre) i učimo Et-tehijjatu. dovu i predamo selam. klanja se poslije farza i zanijeti se ovako:“Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunsunnetiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti .” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski farz okrenuvši se prema Kibli . Fatihu i suru. salavate. pa onda farz.

Nijet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-‘asri edāen mustakbilel-kibleti . Fatihu i suru. Na drugom rekatu učimo: Bismillu. dva rekata sunsunneta (posljednji sunnet) i tri rekata vitr namaza koji se obično klanja poslije jacijskog sunsunneta. Euzu.Allah je najveći. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa ponovo ustanemo na četvrti rekat i učimo: Bismillu.Allāhu ekber. Prvo se 49 . Fatihu i suru. Kada završimo učenje. Klanja se isto kao podnevski farz.” Kad izvršimo početni tekbir. sastavimo ruke. izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat. četiri rekata farza.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha ikindijski sunnet okrenuvši se prema Kibli . Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat. Fatihu i jednu suru. Poslije ponovo izvršimo rukū’ i dvije sedžde i onda sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i učimo Et-tehijjatu. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadei-ūla) i učimo Et-tehijjatu i salavate (za razliku od podnevskog sunneta). stojimo mirno i učimo: Subhaneke.Allah je najveći.Allāhu ekber. Euzu. Bismillu. Ikindijski farz-namaz ima četiri rekata.sunnetil-‘asri edāen mustakbilel-kibleti . salavate. Bismillu. Ovim je završen ikindijski sunnet. dovu i predamo selam.” JACIJA-NAMAZ Jacija namaz ima trinaest rekata: četiri rekata sunneta.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha ikindijski farz okrenuvši se prema Kibli . Fatihu i jednu suru. Na trećem rekatu učimo: Subhaneke.

Allah je najveći.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha vitr namaz okrenuvši se prema Kibli .” 50 .Allāhu ekber.Allah je najveći.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski sunsunnet okrenuvši se prema Kibli .Allah je najveći.Allāhu ekber.” Jacijski sunsunnet ima dva rekata i klanja se isto kao i podnevski sunsunnet ili sabahski i akšamski sunnet.” namaz.” VITR-NAMAZ Vitr-namaz je posebni namaz. pa farz. Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti Allāhu ekber.Allāhu ekber. Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salātel-vitri edāen mustakbilelkibleti . Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunsunnetil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti .” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski farz okrenuvši se prema Kibli .klanja sunnet. Jacijski sunnet-namaz se klanja isto kao ikindijski sunnet- Jacijski farz-namaz ima četiri rekata. Jacijski sunnet-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti . Klanja se isto kao podnevski i ikindijski farz-namaz. pa sunsunnet i na kraju vitr namaz. Vitr-namaz ima tri rekata.Allah je najveći. koji se klanja poslije jacijskog posljednjeg sunneta.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski sunnet okrenuvši se prema Kibli .

Ovaj namaz se klanja kao i akšamski farz-namaz. Inne 'azābeke bil-kuffāri mulhik. obavimo rukū'. a zatim se uči Kunutdova. Nerdžū rahmeteke ve nahšā 'azābeke. Kad završimo Kunut-dovu. dvije sedžde i posljednje sjedenje pa predamo selam.) Allahumme innā neste-īnuke ve nestag-firuke. Kunut-dova (Kunut-dova se uči na trećem rekatu vitr-namaza. Treći rekat klanja se na ovaj način: pošto se prouči Bismilla. Ako prođe vitr-namaz. lijepo je proučiti Salat i Temdžid. treba ga naklanjati. ve nestehdīke ve nu'minu bike. Ajetul-kursijj. kao kod početnog tekbira izgovarajući: »Allahu ekber«. Tada se ruke sastave (svežu). 51 . Neškuruke va lā nekfuruke. ZIKR (veličanje i slavljenje Allaha dž. ve netūbu ilejke ve netevekkelu 'alejke. poslije namaza) Kad potpuno završimo neki namaz. Ve nahle'u ve netruku men jefdžuruke. š. ali se razlikuje u učenju na trećem rekatu. Allāhumme ijjāke na'budu ve leke nusallī ve nesdžudu. ve nusnī 'alejkel-hajre kullehū. pošto se prouči Bismilla. dignu se ruke. tesbih i učiniti dovu. Fatiha i sūra. ve ilejke nes'ā ve nahfidu. Fatiha i sura.

ve lā jeūduhū hifzuhumā ve huvel-alijjul-azīm. Lā tehuzuhū sinetun ve lā nevm. ve lā jahītūne bi šej-in min ilmihī illā bimā šāe. Lehū ma fis-semāvāti ve mā fil-erd. Ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhil-alijjil-azīm. onda učimo: TESBIH »Ja Rabbi zel-dželāli subhānallah.« Kad završimo Ajetel-kursijj.SALAT I TEMDŽID »Ala resulillahi salavāt. Subhānallāhi vel-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illellāhu vallāhu ekber. Zatim učimo: »Subhānel-baki dāimen elhamdu lillāh« i 52 . J´alemu mā bejne ejdīhim ve mā halfehum. Vesia kurijjuhus-semāvāti vel-erda. Men zellezī ješfe’u indehū illā bi-iznih.« A onda proučimo Euzu i Bismillu.« Tada izgovorimo »subhānallāh« 33 puta. Allahumme salli alā Muhammedin ve alā āli Muhammed. ĀJETUL-KURSIJJ Eūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm »Allahu lā illāhe illā Hu. pa počnemo Ajetulkursiju. El-hajjul-kajjūm.

NAMASKA DOVA Eūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm El-hamdu lillāhi rabbil-‘ālemīn. Najposlije učimo: »Rabbil-āllmine teāla šanuhū. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ´alā kulli šej-in kadīr. Sad se dignu ruke. Ve mā erselnāke illā rahmeten lil-ālemīn. s dlanovima okrenutim nebu i uči se dova. a ako nemamo tespiha možemo učiti napamet. Subhāne rabbike rabbil-‘izzeti ‘ammā jesifun. Rabbena-gfir lī ve li vālidejje ve lil-mu’minīne jevme jekumul-hisāb. Tespih uzimamo radi lakšeg brojenja onoga što učimo. Umjesto dove može se proučiti samo Fatiha. Vel-hamdu lillāhi rabbil-’ālemīn. Iza toga učimo: »Lā ilahe illellāhu vahdehū lā šerīke leh. Allāhu ekber« i izgovorimo »Allahu ekber« 33 puta. Ve tub ‘alejnā ja mevlānā inneke entettevvābur-rahīm. Ves-salatu ves-selāmu ‘alā sejjidinā Muhammedin ve ‘alā alihi ve sahbihi edžmeīn.reknemo »Elhamdu lillāh« 33 puta. Allāhumme rabbenā ātina fid-dunjā haseneten ve filāhireti haseneten vekinā ‘azāben-nār. Allāhumme rabbenā tekabbel minnā salatenā inneke entes-semīul-‘alīm. 53 . El-fātiha. Ve selāmun ‘alel-murselīn.

što zovemo sehv-i sedždom. treba da izvrši dvije sedžde. ŠTA KVARI NAMAZ Namaz se pokvari: ako se izgubi abdest (pusti vjetar). ako se u namazu progovori. POUKE O FARZ-NAMAZIMA Obaveza klanjanja farz-namaza nastaje otkaka čovjek postane punoljetan i traje sve do smrti. a od deset godina privoljeti ih na 54 . salavati i dove.ZABORAV U NAMAZU (SEHV-I SEDŽDA) Kad čovjek nehotice u namazu učini nešto drukčije nego što zahtijeva propis (izostavi Fatihu. pa se preda selam. Ako grešku učinimo hotimično. nasmije. a onda se ponovo prouči Ettehijjatu. suru ili prvo sjedenje). bez potrebe iskašljava ili učini bilo šta što ne priliči da se učini u namazu. Roditelji su dužni djecu od sedam godina naučiti da klanjaju. Sehv-i sedža se čini na ovaj način: Poslije predaje selama na desnu stranu učine se dvije sedžde. glasno zaplače. namaz treba ponoviti. jaukne.

Allahov poslanik Muhammed a. kao od Boga propisanu islamsku dužnost. Sunnetnamazi se klanjaju kao i farz. ali se na trećem i četvrtom rekatu poslije Fatihe uči i jedno sure. 55 . je iz velike ljubavi prema Uzvišenom Allahu klanjao i sunnet-namaze. akšamski ili jacijski farz. poslije farza ili prije i poslije farza. a razlika je u učenju na trećem i četvrtom rekatu i prvom sjedenju. Ako čovjeku prođe farz-namaz treba da ga naklanja čim prije. Sunnet-namazi mogu imati dva ili četiri rekata. s. sabahski farz-namaz koji mi je prošao. npr: sabahski. u ime Allaha. Farz-namaz se može izostaviti samo kad postoji vjerom priznata zapreka ili smetnja. Naklanjavanje se vrši isto kao i redovno klanjanje a u nijjetu se kaže koji se namaz naklanjava.ovako se zanijjeti: »Ja odlučih da naklanjam. Kako se klanjaju sunnet-namazi? Sunnet-namazi od dva rekata klanjaju se isto kao i sabahski fard-namaz. i. POUKE O SUNNETIMA Uz farz-namaz. podnevski. Sunnet-namazi se klanjaju prije farza.klanjanje. lkindijski sunnet od četiri rekata razlikuje se od podnevskog sunneta u tome što se u ikindijskog sunneta i na trećem rekatu uči. Podnevski sunet od četiri rekata klanja se kao i fard-namazi od četiri rekata. Stoga i mi klanjamo sunnete. ikindijski.

Kur´anske sure učimo po redu kako su napisane u Mushafu. sunnet. Podnevska obadva sunneta. svako sam za sebe ili zajednički (džematile). Osim ovog slučaja. Sabahski sunnet ne treba nikada izostaviti. akšamski sunnet i jacijski posljednji sunnet možemo izostaviti ako smo mnogo zaposleni ili nemoćni. 56 . zajednica).sure Kevser. ali se ne predaje selam. Zajedničko klanjanje za imamom zove se džemāat (skup.sure Nas.kao i na prvom rekatu. Jacijski sunnet od četiri rekata klanja se isto kao ikindijski Koji sunneti se mogu skratiti.sure Ihlas. ZAJEDNIČKO KLANJANJE (DŽEMĀAT) Farz-namaz klanjamo pojedinačno. treći rekat sure Felek i četvrti rekat . š. Kad naklanjavamo sabahski farz istog dana prije podne. Salavati i Dove. a sunnet namaze klanjamo samo svako za se. drugi rekat . a koji izostaviti? Ikindijski sunnet i jacijski sunnet od četiri rekata možemo skratiti na dva rekata. npr. a možemo ih i posve izostaviti. i na prvom sjedenju se uči Ettehijatu. nego ustajemo na treći rekat. Klanjanje u džematu preporučeno je Kuranom i Hadisom a ima i veću nagradu od Boga dž. Svaki džemat ima imāma. koji ga predvodi i mujezina. sunnet-namazi se nikad ne naklanjavaju. prvi rekat . naklanjaćemo i sunnet.

a kod kuće se pomažu siromašni. dočekuju i posjećuju rođaci. bajramnamazi i dženaza-namaz klanjaju se uvijek zajednički u džamiji. Za svaki ovaj namaz postaje propisi. itd. poslije noćnog ručka kad se i zaposti.« Ramazanski post se obično zanijeti prije zore. Ramazanski post se zanijeti ovako: »Ja odlučih postiti ramazanski post u ime Allaha. Postiti je dužan svaki musliman i muslimanka koji je punoljetan i zdrav. Ramazanski post znači uz ramazan se ustegnuti od jela. Džamija je mjesto za klanjanje i islamsko učilište. pića. U toku dana 57 . bajram-namaz. Džuma-namaz. u svrhu odanosti Bogu dž. Noću uz ramazan klanja se teravih-namaz.OSTALI NAMAZI Pored pet redovnih namaza klanjamo još neke namaze kao što teravih-namaz. Ramazan je mjesec ibadeta. nafile namazi. dobročinstva i vjerskog preporoda. namaz. š. U džamijama se uči i tumači Kur'an. TREĆA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Treća glavna islamska dužnost je ramazanski post. dženaze- su: Džuma-namaz. komšije i prijatelji. pušenja i spolnog uživanja od prije zore do zalaska sunca.

a osobe koje nisu u stanju napostiti propuštene dane zbog teške bolesti ih starosti dužne su za svaki dan izostavljenog posta podijeliti otkupninu u vrijednosti sadekatul-fitra (fidja). Post će biti pokvaren ako se nešto pojede. zatvorenik. žena koja nosi ili doji dijete.razlikujemo dva osnovna termina: sehur . dar u novcu ili namirnicama. ČETVRTA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Četvrta glavna isiamska dužnost je zekat. Ako u zaboravu učinimo nešto što kvari post. a može se dati i za potrebe Islamske zajednice. Za vrijeme posta treba se čuvati i svih hrđavih djela. Ramazanski post može izostaviti: bolesnik. Musliman zaposti tako što opere usta i zube i učini nijet. radnik na teškim fizičkim poslovima. starije osobe nesposobne da izdrže post. obavezni vjerski 58 . Dvadeset sedma noć ramazana zove se Lejletul-kadr i to je najsvetija noć u godini jer je u njoj počela objava Kur'ana azimu šana. i iftar . Čovjek koji uz ramazan ne posti griješan je i treba da kasnije naposti ramazan. zapali cigareta i sl. popije. a omrsi se obično učeći Bismillu i najčešće vodom ili hurmama. Sve navedene osobe dužne su post napostiti do idućeg ramazana. To darivanje zove se sadekatul-fitr. putnik. žena za vrijeme mjesečnog pranja. Krajem ramazana daje se siromašnim muslimanima određena materijalna pomoć. post neće biti pokvaren. putnik koji se udaljava od boravišta više od 80 km do 15 dana.čas kada treba prekinuti post. što više besposlena razgovora.vrijeme početka posta. Po završetku ramazana nastupa Bajram kao blagdan muslimana poslije ispunjenih vjerskih dužnosti. vojnik na odsluženju vojnog roka.

trgovačku robu.doprinos. Zekat se daje na imovinu koja pretječe od osnovnih potreba za život (nisāb). Zekat na žito.5 grama srebra. milost Allahovu. uklanjamo nesporazume i mržnju izmedu imućnih i siromašnih. namještaj i sl. putnicima koji nemaju sredstava za povratak kući. Da bi zekat bio valjan i kod Allaha primljen potrebna su dva uvjeta: 59 . te za vjerske aktivnosti koje nemaju drugih izvora sredstava. dragocjenosti (nakit. živo blago (stoku) i ostale vrijednosti. Zekat na ostalu robu . posteljina. Imovina koja spada u zekat dijeli se u toku godine do vrijednosti od 2. podmirujemo potrebe islamske zajednice.5% od te imovine. odjeća. zlato.6 grama zlata ili 641. Zekat se može dati: onima koji nemaju ništa od imovine. Zekat se daje na novac. Vlasnici zlata i srebra dužni su dati zekat ako budu imali u vlasništvu više od 90. čistimo srce od škrtosti i privikavamo se na darežljivost. brašno. Zekat na živo blago podliježe zekatu više od 30 goveda ili 40 ovaca. Davanjem zekata postižemo slijedeće koristi: stičemo zadovoljstvo.žito. Zekat je obavezno davanje jednog dijela iz viška imovine siromašnim muslimanima i muslimankama ili u druge korisne svrhe islamske zajednice u cilju postizanja Allahova zadovoljstva. siromašnim licima ako imovina koju posjeduju nije dovoljna za njihovo izdržavanje. pomažemo siromahe i nevoljnike. ako je namijenjeno za trgovinu procjenjuje se u vrijednosti zlata i srebra ili gotovog novca i na to se daje 2. voće i povrće daje se odmah i to 10% od ubranog (ušr). zaduženim licima koja ne mogu otplatiti dug. srebro).5%. čistimo imovinu od tuđeg prava.

PETA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Peta glavna islamska dužnost je hadž izvršiti tj.š. to: Hadž ima tri osnovna farza koja mora svaki hadžija izvršiti i ihram obući (ihram se sastoji od dva čista ogrtača za muškarce.« Hadž se obavlja uoči i u vrijeme Kurban-bajrama. tj. Žena koja odluči da obavi hadž treba da bude u društvu svoga supruga ili bližeg rođaka sa kojim ne može stupiti u bračnu zajednicu ili da bude u društvu žena koje zajedno putuju na hadž. Ka'bu jednom u životu posjetiti kome je tome moguće. počasni obilazak oko Ka'be u danima Kurban-bajrama. a žene pokrivaju i glavu). svrha zekata . tavafi zijaret tj. u Kur'anu poziva sve muslimane i muslimanke da posjete Ka'bu i izvrše propisane obrede hadža ako zato imaju mogućnosti. Tako uzvišeni Kur'an kaže: »Ljudi koji imaju mogućnost dužni su u ime Allaha posjetiti Ka'bu. Hadžija je prije hadža dužan da: 60 .da se obavezni iznos zekata podijeli u najljepšu svrhu koju sam odredi ili utvrdi nadležni organ islamske zajednice. Allah dž. boraviti na Arefatu deveti dan zul-hidžeta.- nijet zekata. da se obavezno srcem odluči da se izdvaja dio imovine u ime Boga.

s. da se kod Ka'be na Arefatu.- osigura svoju porodicu odgovarajućim životnim potrebama do povratka sa hadža. da sastanak na hadžu u Meki koriste kao sveislamski skup na kojem bi trebalo rješavati vjerska. da se muslimani na hodočašću Ka’bi međusobno upoznaju i da se tješnje povezuju kako bi jedni druge pomagali u svim važnijim pitanjima. prosvjetna i druga društvena pitanja islamskog svijeta. izmiri svoje dugove i zatraži oprost za uvrede koje je eventualno nekada nekome nanio. š. Glavne koristi od hadža su slijedeće: - - - 61 . za oprost grijeha i zatraže sreću i napredak svoje zajednice i svih ljudi.š. da hodočasnici izvrše propisane vjerske obrede na određenim mubarek mjestima. u Medini i na drugim časnim mjestima obrate Allahu dž. kod mezara Muhammeda a. da se pokaje za svoje grijehe i odluči da se po povratku sa hadža posveti svojim obvezama prema Allahu dž.

i 13. i 3. Kurban-bajram Kurban-bajram je blagdan koji muslimani obilježavaju 10.III DIO KULTURA ISLAMSKOG ŽIVOTA ISLAMSKI BLAGDANI Muslimani imaju dva blagdana: Ramazanski bajram i Kurban-bajram.. 12. 2. klanjali teravih-namaze.. dana mjeseca zul-hidžeta. dana mjeseca ševvala u znak veselja što su izvršili dužnost ramazanskog posta. Kurban je islamski obred koji se sastoji od klanja u ime Boga 62 . 11. pa se nadaju u Allahovu milost i nagradu. Osim bajram-namaza muslimani na Kurban-bajram kolju kurbane. posjećivali džamiju i slušali predavanja.. Ramazanski bajram Ramazanski bajram je blagdan koji muslimani svečano obilježavaju po isteku ramazana 1.

Tom prilikom u džamijama se prouči mevlud i prigodna predavanja o životu i radu Božijeg Poslanika i uglednih ashaba. s. a 1/ 3 ostaviti za svoju porodicu. s. Od kurbanskog mesa treba 1/3 podijeliti siromašnim muslimanima i muslimankama. Mevlud Mevlud je svečanost kojom muslimani obilježavaju 12. Mubarek-noći Lejlei-regaib pada prvog uoči petka u mjesecu redžebu. a ima 354 ili 355 dana. Lejlei-miradž. rebiul-evel kao rođendan Muhammeda a.propisane životinje u određeno vrijeme. Te 63 . Muslimanske hidžretske godine računaju se od seobe Muhammeda a. Nova muslimanska hidžretska godina Muslimanska hidžretska godina odreduje se prema kretanju Mjeseca oko Zemlje. kao i u raznim drugim prilikama. Muslimani našeg podneblja uobičajili su prigodno obilježiti i slijedeće dane: Nova muslimanska hidžretska godina. Kao prvi dan Nove muslimanske godine uzima se 1. i prvih muslimana iz Meke u Medinu. muharrem svake godine. 1/3 podijeliti kao dar prijateijima. Mevlud i mubarek-noći: Lejlei-regaib. Lejleiberat i Lejlei-kadr.

da je bolja od hiljadu mjeseci jer je u toj noći počeo Allah dž. određuje ljudske sudbine za narednu godinu. Lejlei-kader pada 27. da bismo se duhovno i fizički pripremili za post i ostale ibadete. š. š. s. Lajlei-berat pada 15. Ona nas podsjeća na skori dolazak najdražeg nam gosta. 64 . noć ramazana. zaduženje za pet dnevnih namaza. s. Muhammedu a. To je najodabranija noć u godini. Za nju veli Allah dž. objavljivati Kur'an a. š. Lejlei-miradž pada 27. noć ša'bana kada Allah dž. š. s. da je ponijela Muhammeda a. doživio je najviše duhovno uzdignuće i dobio od Allaha dž. noć mjeseca redžeba.noći osjetila je hazreti Amina. ramazana. š. U toj noći Muhammed a.

dužnosti prema sebi i dužnosti prema ostalim ljudima. redovno i sa zadovoljstvom izvršavati islamske dužnosti. Izvori islamskog morala su Kur'an. Hadis i način života islamskih velikana. imati uvijek na umu da je dobro što god je naredio Svemogući Allah dž. Propisi o islamskom moralu dijele se u tri grupe: dužnosti prema Svemogućem Allahu. š.. DUŽNOSTI PREMA SEBI 65 .ISLAMSKO VLADANJE (AHLAK) Moral je skup pravila o dobrom vladanju. DUŽNOSTI PREMA ALLAHU Prema Allahu smo dužni: čvrsto vjerovati u svih šest temeljnih istina vjere. a zlo što god je On zabranio.

tijesne i prozirne haljine a dužne su pokrivati cijelo tijelo i kosu osim lica i šaka. hrana. odijevanje i sve ostalo treba da budu od pošteno zarađenih sredstava. Hrana. pravedni. srditi i grubi. Muškarci ne smiju nositi svilu i zlato. iskreni i korisni. da bude u stanju pomoći siromaha i nemoćnog. DUŽNOSTI PREMA OSTALIM LJUDIMA Prema ostalim ljudima smo dužni biti dobri. stidljivi.Život i zdravlje darovao nam je Svemogući Allah i mi trebamo da ih čuvamo. a žene ne smiju nositi kratke. misli i navika. odijevanje i umjerenost u svemu. meso krepane životinje. Da bismo postigli lijep odgoj trebamo biti uljudni. meso životinje koja nije propisno zaklana i krv. Bog nam je dao raznovrsnu hranu koju jedemo. Zabranjeno je jesti: svinjsko meso i masti i svinjske prerađevine. Nije dovoljno imati samo znanje. Naročito treba paziti na osobnu čistoću. 66 . oholi. Nauka i odgoj oplemenjuju naše srce i um i odvraćaju nas od hrđavih djela. radi otklanjanja brojnih štetnih posljedica od upotrebe navedenih jela i pića. Ne smijemo biti umišljeni. Muslimani i muslimanke treba da budu propisno odjeveni i da ne pretjeruju u luksuzu. promišljeni i strpljivi. te da može doprinijeti nešto i za napredak vjere i domovine. Zabranjeno je piti sva alkoholna pića. nego se treba prema njemu i vladati. Čovjek mora raditi da sebi i svojoj porodici na pošten način osigura izdržavanje. U tu svrhu potrebni su: čistoća.

Porodica je osnovna ljudska zajednica. ako su roditelji bolesni i iznemogli. zavist i ogovaranje. 67 Djeca prema roditeljima imaju ove dužnosti: - .Dobrota se sastoji: u dobru mišljenju o drugima (ako to zaslužuju). dvoličnost i pretvaranje. onda moraju izdršavati svoje roditelje. brinuti se da ih upute na nauku ili zanat i osposobe za život. Pravednost je protivna nepravednosti. koja nastaje na islamskom braku i ljubavi. u praštanju i u pomaganju okoline dobrim djelima. da mrtve roditelje spominju dovom i da u njihovo ime daju sadaku ih pomoć. da se na svaki poziv roditelja odmah odazovu. brinuti se da ih dobro u vjeri odgoje. Protivni dobroti su: mržnja. da su zahvalna i poslušna. moraju ih djeca njegovati. da se ne pretvara i da ispunjava dato obećanje. vole i pomažu. Neke stvari ne treba javno iznositi iako su istina. mahana i tajni te ogovaranje drugoga. Istinosti je protivna: laž. otkrivanje tuđih sramota. Pravednost se sastoji u tome da svaki pojedinac dobije ono što je njegovo i što njemu pripada. a da prepusti drugima njihovo pravo. da ih slušaju. kao što su: prenošenje tuđih riječi. štuju. Roditelji su dužni: brinuti se za zdravlje i život svoje djece. Istinost se sastoji u slijedećem: da čovjek govori istinu. a ako su siromašni a djeca imaju imetka ili mogu zarađivati.

pa je potrebno da se za te grijehe pokaje. 2. estagfirullāh. vrijeđati i ne poštovati roditelje kao i ne brinuti se za njihovo izdržavanje. jesti svinjsko meso i mast i prerađevine od ovog mesa. odnosno počinilac tih grijeha nije prestao biti musliman. treba da se odmah pokaje (tevbu učini). ako su siromašni. Spomenućemo neke velike grijehe koji se najčešće čine: 1. piti i proizvoditi alkoholna pića i droge i baviti se njihovom prodajom i posluživanjem. Uz iskreno kajanje treba učiniti i neko dobro djelo. Ko radi što je vjerom zabranjeno čini grijeh. estagfirullāh ve etūbu ilejh. ja se iskreno kajem što sam učinio grijeh i molim Tvoj oprost. ali je zaslužio oštru kaznu. 68 . Ako čovjek učini kakav grijeh. Tevba se obično čini usmeno ovako: »Milostivi Bože. hotimično ili nehotice. GRIJESI I KAJANJE Vjera je Allahova uputa kojom se usmjeravaju ljudi da dragovoljno čine ono što je samo po sebi dobro. Estagfirullāh. srce ili um. život i porodicu. ali oni ipak ne izvode iz vjere (dina). Veliki grijesi Veliki grijesi su oni za koje je predviđena oštra kazna. 3.I ostalu rodbinu treba lijepo paziti i pomagati. imovinu ili čast. prouči se Amentu billahi i Kelime-i šehadet. Vjera zabranjuje sve što je loše i štetno za dušu i tijelo.« Kad se ovo izgovori.

5. 15. odnosno stupati u vanbračne spolne odnose. 12. ne htjeti istinu svjedočiti. 19. 24. 21. 6. isključiti iz nasijeđa nekoga. praviti se velikim i precjenjivati se. 9. odabirati zemaljska uživanja nad ahiretskim. prenositi tuđe riječi i time zavađati i mržnju sijati (nemīmet). ne izvršavati svoje imovinske obaveze. 23. biti dvoličan. željeti da nekome nestane neko dobro (hased). otimati i uništavati. prigovarati za dobra djela. prisvajati tuđu imovinu. vračati i vračarima (gatarima) vjerovati. krasti i krivo mjeriti. 17. 11. 7. zinaluk činiti. 16.4. 14. 13. krivo svjedočiti i krivo se zaklinjati. drugom zlo spremati. 22. tj. tj. biti ohol. ubiti čovjeka. osim u nužnoj odbrani. a druge ponižavati (kibur). biti škrt. zavidjeti. životinje spaljivati na vatri ili ih na neki drugi način mučiti. ne bojati se Božije kazne. 10. 20. 18. drugog vrijeđati. tj. klevetati i tuđe mahane iznositi i širiti (gībet). 8. lagati. 69 .

izvršiti samoubistvo i dr. 26. 70 . namaz ne klanjati. post.25. zekat i hadž ne izvršavati. 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful