P. 1
buletin de preturi - constructii 2007

buletin de preturi - constructii 2007

|Views: 1,919|Likes:
Published by Barna Gheorghe
preturi de deviz
preturi de deviz

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Barna Gheorghe on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

~-- ---~

- -

\

1VI.A..TRIX ====R.OM:

BUCURE$TI

ing, Sorin Turcus

membru Corpul Expertilor Tehnici

I arh. Aurer Cristianl expert-consilier Corpul Expertilor Tehnici

BULETIN TEHNIC DE PRETURI

iN MICA CONSTRUCTIE ~I REP ARA TIl

iN CONSTRUCTII

NOIEMBRIE 2007

I:

II

MATRIX ROM BUCURE~TI

I ...

MATRIX ROM

CP 16-162 Bucuresti

Cod 062510

teL 0211411.36.17

fax. 021/411.42.80 www.matrixrom.ro e-mail: office@matrixrom.ro

ISBN 978 ~ 973 - 755 - 269 - 3

Toate drepturile rezervate autorilor ~i editurii MATRIX ROM

CUV ANT iNAINTE

Pe piata constructiilor actuate, exista lucrari man, de investitii, finantate de stat (eentralizat sau din bugetele locale) ee necesita documentatii elaborate dupa 0 metodologie rigida, eu preturi ferme, sau actualizate numai in anumite conditii speciale, bine legiuite si impuse in contract.

Aeeste Iucrari sunt - de obicei - contractate pe baza de licitatie sau mcredintare directs, in conditii riguroase impuse de investitor.

Exista lnsa concomitent ~i un alt sector al constructiilor, mai adecvat eeonomiei lib ere de piata, in care se executa • in genere - lucrari mici sau mijlocii, finantate din sectorul privat sau chiar prin efortul propriu al beneflciarului, ill care elementul hotlirator este valoarea finala a ofertei lib ere initiale, pe baza preturilor interne ale executantilor,

Intrucat la intocmirea documentatiilor din acest sector exista preturi foarte diferite pentru aceeasi operatic - dupa preturile praetieate de diversi exeeutanti,beneficiarul privat este derutat, necunoscand baza reala a devizelor of etta.

Din acest motiv, executantii of era initial devize la preturi mici, nereale, costul lucrarilor suferind 3 - 4 modificari in plus, tntr-o perioada scurta de timp.

Pentru a evita aceasta situatie, autorii au eonsiderat necesara elaborarea prezentului catalog, specific pentru lucrarile de mica constructie, reparatii ~i modificari in sectoruI privat, la prepiri informative, de piat1l libera, la data aparitiei acestui catalog.

Astfel, prin elaborarea, in bune conditii si initial, a unei docnmentatii reale ~i actuale la zi, se vor evita decontarile majorate pe parcurs tntr-o perioada scurta, valorile neputand avea cresteri foarte importante in 2 • 3 luni.

in plus se vor impiedica oferte neloiale, ell preturi initiale nereal de mici ~i modificate pe parcurs, beneficiarii putand sa verifice singuri, tara 0 pregatire special! ofertele ce li se fac,

Devalorizarea accentuata a dolarului SUA ill raport cu moneda europeana, euro, precum si aprecierea semnificativa a leului in raport eu euro a condus inevitabil la scaderea pretului unor materiale importate de la firme din Europa, dar nu ehiar direct proportional eu aprecierea, avand in vedere sezonul, precum ~i rezervele man

3

la pretul de pomire al vanzarii de detail, pentru multe materiale pretul a cunoscut reduceri mergand chiar pana la 50%.

Introducand in ultima vreme un numar de materiale mai modeme, la care manopera de execupe este practic identica cu cele clasice, se pot inlocui eu aceste materiale pe cele vechi din catalog. Noile rnateriale apar numai tn listele de materiale anexa, ~i au pretul in Euro, tara TVA. Unele articole ~i materiale par depasite, dar eu aceste cataloage se fac reparatii ~i transformarl la cladiri vechi, deci cu tehnologii ~i materiale adecvate lor.

Catalogul va fi permanent tinut la zi si reactualizat periodic la cca 3 luni, sau mai des daca evolutia preturilor sau a tarifelor 0 vor impune. Mentionam cli. aceasta evolutie este calculata ~i prezentata valerie, pentru fieeare resursii tn parte ~i nu global, sub fo:rma de indlci de crestere,

Urmare observatiilor directe asupra evolutiei atat a premrilor materialor de constructii ciit ~i asupra frecventei folosirii unora dintre ele ~i nu in ultimul rend a aparitiei unei game largi de materiale noi, am considerat neeesar ca ill lista materialelor cu preturi la magazine ~i depozite (inclusiv TVA) sa operam modificari in sensul eliminarii unor materiale mai rar utilizate sau a unora cu pondere redusa in devize ~i a introducerii altor materiale care incep sa detIDa 0 pondere din ce In ce mai importanta lntr-o constructie.

Bineinteles ca intr-o lucrare ca cea de fat! ar fi practic imposibil sa fie cuprinsa uriasa gamii de materiale de constructii cu toate sentimentele ce se desfae pe piata, De aceea am cautat sa vii prezentam exemple' din cele ma uzitate pentru a va oferi, posibilitatea de a va putea face 0 idee §i eventual un deviz de Iucrari tarll a fi obligati sa cutreierati magazinele ~i depozitele pentru a va infonna

Autorii

4

l

TABLA DE MATERn

Cuvant inainte 3

Instructluni privind utilizarea catalogului informativ sirnplificat de preturi pe articole de deviz actualizate, pentrn lucrari

de mica constructie, reparatii si transformiiri, in sectoru! privat 6

Catalog de preturi de deviz pentru reparatii constructii " 9

Anexa 1 - Lista eu preturile si greutatile pe unitatea de miisura a

materialelor de constructii, loco depozit din

localitatea obiectivului, fua TV A 50

Anexa 2 - Preturi de deviz pe ora de functionare efectiva

la utilajele folosite in catalog 63

Anexa 3 - Preturi de deviz pe ora de functionare efectiva

la utilaje necuprinse in catalog dar eu 0 targii

utilizare 'in constructii 65

Anexa 4 8 Preturi de deviz pentru transporturi auto 66

Anexa 5 8 Preturi de deviz pentru transporturi interioare

manuale pe santier , 68

Anexa 6 - Preturi medii de materiale de constructii,

inclusiv TVA, la magazine ~i depozite 72

Anexa 7 8 Preturi medii de Iivrare, in lei/me, betoane, ~ape 84

Anexa 8 - M~dul de alclituire al unui deviz 86

5

INSTRUCTIUNI PIUVIND UTll-IZAREA CATALOGULUI INFORMATIV SIMPLIF1CAT DE PRETURI PE ARTICOLE DE DEVIZ ACTUALIZATE, PENTRU LUCRAru DE MICA CONSTRUCTIE, REPARATll $1 TRANSFORMAIu.

iN SECTORUL PRIV AT

NOIEMBRJE 2007

1. Prezentul catalog cuprinde preturi de deviz pentru Iucrari de mica ~on_structie $i reparatii la construetiile civile, avand Ia baza strncturii sale, indicatoarele de nonne de deviz RPC, ~i - foarte sumar - ,extrase din RPS, RPE (1982,1991,1992,1994) actualizate dupa un model aparut deja de cateva ori in publicatiile de specialitate.

2. Prezentul catalog este sistematizat - ca ~i baza sa, descrisa mai sus - pe capitole ~i articole, Este de mentionat ca articolele nu au numere de cod pentru a nu fi aservite indicatoarelor respective, ci reprezinta exact lucrarea din textul articolu1ui fie sirnpln, fie complex, dar care raspunde numai la operatia descrisa, '

3: Preturile unitare de deviz sunt determinate la fiecare articol tn parte, pe grope man de materiale, manopera, utilaj si totalul cheltuieIilor respective, actualizate lazi, la data aparitiei. Se mentioneaza ca pretul mediu valuta considerat este 2,38 lei

= 1 $ ~i un Euro = 3,371ei '

Executia lucrarilor este conforma modului §i conditiilor uzuale de lucru in mica constructie ~i reparatii, cu sortimentele de materiale §i utilaje intfilnite in practica executarii acestui tip de lucrari,

... 4. :e~tul. articolelor este descriptiv, ~i ele prezinta la total, un pret (in COndl?lle ~letll libere economice, concurentiale, de astazl) informativ, la zi ~i neobligatoriu, nefiind astfel utilizabil la obiective de investitii sau de stat ci numai in sector particular.

S. Preturile din catalog per unitatea de articol sunt determinate pe baza consumurilor specifice de material ~i manopera din variantele articolelor de deviz reprezentand pretal unitar al materialelor la zi - la preturi medii loco furnizor din localitatea unde se executa lucrarea, tara recapitulatie ~i TVA (anexele 1, 2, 3). Se exce~teaza capitolul Vopsitorii, unde materialele sunt la pre] magazin (afara de huma, var.fpsos)

6. Prepirfle de catalog per unitatea de articol pentru manopera - considerate medie - sunt determinate pe baza consumurilor ~i a nivelului de calificare a forte lor

6

l

de munca precizate tn normele de deviz sirnplificate, actualizate, calculate la 170 ore lunar ~i anume:

- specialisti - 13,50 lei/ora

- calificati - 9,00 lei/ora

- necalificati - 6,00 lei/ora

7. A vand in vedere caparalel cu acest buletin tehnic de preturi este editat ~i Buletinul tehnic de preturi Ia instalatii electrice, sanitare, gaze, incalzire centrals si canalizare in mica constructiesi reparatie, am considerat ca nu mai este necesar sa cuprindem ill prezentul buletin capitolele referitoare la instalatiile eleetrice si sanitare, acesta rnmiinand strict specializat pentru lucrarile de constructii,

Totcdata considerand cil nu mai prezinta interes tarifele de transport pe calea ferata, in marea majoritate a evaluarilor pretul materialelor la producator nefiind luat in consideratie, contand numai pretul de achizitie de la furnizoruI direct, au renuntat ~i la acest capitol.

8. 1n intocmirea devizelor dupa acest catalog, pentru luerari in sector particular urmeaza a 5e tine seama de: Ordonanta de urgenpI m.34/20D6 privind atribuirea contractelor de achizitie publica aprobate prin HG nr.925/2006; H.G. nr.7Ii2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de .lucrari publice; O.U.G. pr.30/2Q06 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de aehizitie publica; Normele de aplicare aprobate prin HG 942/2006; Ordonanta guvernului m.I55/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica; O.U.G, nr.5412006 privind regimul contraetelor de concesiune de bunuri proprietate publica; Normele metodologice de aplicare aprobate prirr HG nr.168i2007

9. in fine, pentru convenienta executantilor in regie proprie, ce nu pot sa-~i cumpere materialele loco furnizor, se da ~i 0 lista auxiliara suplimentara de preturi de materiale de constructie in magazine, la prejul zilei din octombrie 2007 (anexa 6), incluzand ~i materiale ce nu sunt nominaIizate in articole, dar la care se pot schimba, intre ele, materialele,

S~a dat 0 mai mare dezvoltare a acestui capitol, deoarece tot mai multi beneficiari individuali i~i executa singuri micile lucrari, ne-necesitand astfel recapitulatie §i TV A care nu sunt prevazute in articolele prezente de catalog .•

10. Prezentul catalog informativ simpliflcat este actualizat Ia zi ~i va fi reactualizat periodic, in medie, 0 data la trei Iuni, sau mai des, daca va fi necesar, ca unnare a unor importante modificari la preturile materialelor, manoperei, transporturilor, energiei, etc. pentru a avea oricand pret de plata la zi.

1

Cuprins

Catalog reparatli de eonstructti

Nr.crt. Denumirea lucrarilor de reparatii Pag
1 Sapaturi manuaIe 9
2 Betoane monolit 10
3 Cofraje pentru betoane 12
4 Arrnaturi pentru betoane 13
5 Izolatii 14
6 Zidarii depiatra 16
7 Zidarii din caramida, blocuri ceramice ~i beton, RCA ~i gips 16
8 Dulgherie si schele de lemn ~i metalice 19
9 Schele si sustineri 24
10 Invelitori si tinchigerie 25
11 Tencuieli 27
12 Pardoseli 29
13 Scari 32
14 Placaje faianta, gresie, marmura, PVC, placi ceramice 34
15 Profile,ornamente 35
16 Tamplarie lemn 36
17 Tfunp1arie din material plastic cu geam termopan 38
18 Tamplarie ~i confectii metalice 39
19 Geamuri 40
20 Zugraveli si vopsitorii 41
21 Trotuare, pavaje, imprejmuiri 44
22 Sobe ~i diverse 45
23 Prepararea pe santier a mortarelor si betoanelor 47 8

1

... ..;- ~ ,.... 00 =- a-
N t'-;. t-~ N It}. 00 e- It}.
... aQ lI'i ~ =-
~ ~ ~ ,.... Il'l
Il'l 00 .... =
~ ~ \Q - ... ,...;
(-< 'ro
S
0
N ...... "<t "<t ...... 00 0
...... t-~ "<t~ "<t~ 00 oo~ t-;,
><II M -
~ ~ '<T V) V) 0
V'> V) t- - 0
M \0 ...... ......
0
~ 9

1 r

10

o o

':j

o

0, <<')

-

N

o 0"

N

-

N

o 0, o en N

o o 0" t'-N

11

12

o

o co ,.....

13

] Q r:- - Q ',Q 0-, 0'1 co \0 III Q I 11 \Q 0'1 co C7\ <::> 0 cooQC 000
Q 0').. - III go ',Q ~ ~ <"i M t'<) C7\ '<t~ Q ~ 0'1 Q Mr:-r:- O').. ..... ~~
0 C""i
E--< ..... CJO CJO ttl t-.:' ,.., ..,. CO ~ C 0 M r- ..,f ttl 0\ ,...j'..,ft-.:' 0'Irt'l1ll
..... - - <'fl N E--< rt'l - - N M -N- Nff'lt'<) 14

<::>

OO~ o

o

o o 00

o

000 <:t~ On O'~

!""""i.......-l If'') ...... 0l-

0-

S

j

.;!l

til

~

o

E

00 l£)

o '"

15

o 0

00 00

",- N'

o 00

'"

000 NNN 0,- 0\ 0,-

- -" !""""I

16

j (

'F) 00

o

000 00 00 00

0- C' 0-

o

r-:-

00

oo ...... t-- 00 """ N ~ OQ~ ...... :' \Or--r-.

o o t--' o N

o o

or} rM

on <t'l 0 N_or>

"':~M-

on 0 0\ <'1'<:1'M

000

E E E

o 00

<t'l 00

\0 00

17

,,-

t;j .... .." .... -e 1"1 N r-- [--.00 ..... = -.t' N f t;j .... \Q IX> 00 Q ~ N t-- 0 0\
15 t--f'l N M '1 0\ ,..., t--Il"l-.t'l(') \Q ~ 1"1 QO III \Q~ 1"1 ~ N l(')
..;..; 0\ O\~ ...0 ~ N'...o.no\ ..; 15 Q ~ 0\
E-< 00 00 ttl ..; .0- ...0 1£1 ¢\ -= .."
r'lQO 00 r- 1"1 \Q r'lf"lll'lt"l f'l r<'l h I.e> ~ 0
1")10 ,.... .... '<t "" 0\ 00 .... 01£)1,01,0 ...... 1,000 V)~"......;- N .... N'" ........ N,....... .....,c

o 0 t-- 0\ ...... 00 tr> 7 "!, -.t'

t--" ~ o· <'1 1,0"

...., N I£l 1,0 N

1:"-<'11£)"<1" 1.00'.<"'">7 ~"<t0 (Vl' ~

~"""""'d"N

18

N o 0"

o N o

N o

o

o o

~"

o o

N

1.0

0.

E

0.

5

o

5

19

o N

00 N

o o

6

.,..,

00

o o

00"

r-,

20

o "1- o

o r-o"

u

E

"C o

"§.

,0:1 U '-'

" 0

I ... N

z-

N

-

N N

.....

21

<:> co

<"'f

<:> o M~

o

22

o 00

N

'<:I" o

00

o 00 0"

o oq_

o

<:> o

<:> o

<"'1

o o

N~

<:>

'S.

N

a.

E

. 00 .... M

z-

23

'" 00

on

III ....

~

....

o

~

o '" 0"

o '"

o

~

o u

.~

24

o o

N

,.,.,

o 0\ 1;'-.-

26

E E"

00 '0

o ::l ..0

E .2:

E ~ 1(")-0

c·S

'0 r-

. ~ ... t-.

Z.I-

o M o·

27

N o

o N QQ"

...... 'D

o o

0\

a..

o trl

M

-

28

29

1

o o

.n

N

o Irl

o

o

"1

o

c..

E

c..

E

~ t;lt:::

II) 0

E E ·u .S

~

E

<,) C11

.s

t:: o

§

\0 o N

r;-. o N

00 C> N

o

-

N

- .-

N

N

...... N

30

- co

ri

M

-

o -

4i

til '" o ...

-.:I a

>-<_

<II 0 ~ 0

31

o 00

o

......

o

32

o:t

I

.g

N N N

33

o

~

-

'<I:"

34

o o~ co N

'" o

'" "

.9-- ~

<';j o

'"

._

.a .a

o

.~

ro <IJ

.~

i

o

o "', N

- 0\

co co

",-

o

'"

.9<

36

I ~

00 o

cO

00

-J

37

000 000 \D" 00· 0 tnOO"¢ V"l tn V)

38

1-

00 a- 00 00 C'lC'l

39

00 II') r-

~3" ~

- -

o 00

..0

-

"'l

-

, ,

1

.S

"0

.9

"0

, ,

00 0\ N

40

t<)

""i

-

-

o

o o

0\

o o

r-:.-.

o 0,

'"

lr> o M

-

o

,.,-,

41

QC) QC)

..¢

....

o \0

o

o \D ,..,

o o ","

p.

13

c,

s

c,

E

Q.. E

p.

E

42

ill

. .

, .

o

o .-<

''"l

o eo ",,"

<::> ec

o

<::> =,

o

o o

vi'

p. E

0.

E

c. E

c.

8

P-

E

0)

:%

o

'"

v, 0l M

rN M

..

44

I

I

.... <:> Q

.... .....

.,.., 'V. M

- r--

t--"

,....;

o o

~

co

o o .,..,~

.,..,

tl.O

~

.5 ""C

;

o

C"'l..

00

o <:>

~

0\ co

45

o o.n

o

.....

~

o o

.~

0:1 <U

.,

Cl

I .......

\z ~

46

.,~---

00000 00 00 00 OQ 00

~~~o\o\

o

'<t;.

00

00000 OOOON 0'1" 0\ 0\" 0'1" '4:)"

00000 N. N. N. N. "<to V"} o.n <n o.n N NNNN<")

oooo.no.n 00 t--"<t t-<n

N" r-: '"" <ri' 00 ..... "<!"I.Ot-t--

000 tr) I£) OOt-"<!"t-Vl N" t--. ".j <n. 00· <'>"<!"'>Ot--t-

r""""'I ,........j ..-I ......-4

<.> u

E S

<.> u <.>

a a E

o

a

47

000000 ~"<I""<!'"<!'~.~.

00'" 00" 00'" 00" 00 00

.-

en

......

'"

E
8
~
....
0\)
p.
0
§
::;s
tti
.;::
0\)
~
~
::5
(!)
0..
'"
til
......
til NNNNNN 0,0,0\0\0\0\

~ 0\" a\ a\ 0\" 0\"

00 00 00 0() 1.01.01.01.0 M~·M"'r;"f"J'"

~r-t~~

ootr)o 0, .-< ~ 0\ 1.0 r-" ...... v{

Ntr)OO

,......; r-I "......-I ~

<.) <.) <.) <.) <.) 0

8 S SSE e

u <.) <.) U

E E E E

0,

Z..: 1.0 <'1

..:

Z

48

C'1') ("f) ('1') Ci"')

............... .......!

~" ..,f' '<:to ..; '<:t~'<:t'<:t

o 0 V) 0

o ~O\

v3' r- _.." If)''

"""""'Nt(")oo ...-( ~.,........,......

u 0 tJ U

E SSE

49

ANEXAI

LISTA CU FRETURlLE ~I GREUTATD...E FE UNITATEA DE MASURA. A MATERIALELOR UTILIZATE iN CATALOGUL DE CONSTRUCPI, (LOCO DEPOZIT DIN LOCALITATEA OBIECTIVULUI), FARA. TVA

01.11.2007

Nr. Denumirea materialului Masa
Crt UM Lei KgfUM
L Acid azotic (apa tare) kg 9,22 1.000
2. Acid oxalic tehnic kg 13,42 LOOO
3. Aliaj de lipit (cositor) kg 28,49 1.000
4. Amidon kg 1,70 1.000
5. Apli potabil1i me 2,65 1000.000
6. Aracet kg 2,50 1.000
7. Balast mc 48,00 1900.000
8. Balamale pentru u~i bue 1,20 0.100
9. Balamale pentru ferestre buc 0,50 0.600
10. Baghete din lemn de rasinoase 1 Oxl omm ro1 2,50 0.060
11. Baghete din lemn de stejar 10x10mm rol 6,00 0.080
12- Baghete metalice pentru geamuri 10x5mm ml 1,00 0.390
13. Benzina auto PREMIUM kg 3,30 0.800
14. Beton celular autoc1avizat (B.CA.) 63mm mp 16,30 37.500
15. Beton pentru zidarii de 63 ~ SOmm grosime mp 18,50 42.500
16. Beton pentru zidani peste 100mm grosirne me 260,00 600.000
17. Bitum pentru izolatii kg 1,85 LOOO
'-'
18. Bloeuri din beton pentru zidarii bue 3,30 36.230
36,5x24xlS,8em (bloeheti)
19. Bloeuri din pam.a.nt (ohirpici) bue 1,00 29.600
36,5x24x18,Scro 50

f

..

Nr. Denumirea materialului
Crt UM Lei Masa
20. Bloeuri ceramice: KgIUM
240 x 115 X 138 bue
290 x 240 X 138 2,20 3,200
bue 2,53 8,100
290 x 240 x 18S
290xl40x88 bue 3,80 11,000
240 x 290 X 240 bue 1,48 3,000

bue 3,85 14,000
300 x 240 X 250
bue 3,85 14,400
365 x 240 x 238
365 X 180 X 138 bue 4,78 17,500

365 X 240 X i 13 bue 2,63 7,600
21. bue 2,93 8,300
Blocuri ceramice PORITHERM
250 x 300 x 238 bue
250 x 300 X 238 NF 6,41 15,000
bue 5,90 15,000
250 x 380 x 238
bue 7,33 18,000
250 x 380 X 238 NF bue 8,12
375 x250 x238 18,000
buc 7,37 18,000
375 X 250 x 238 NF bue 8,01
500 X 115 X 238 NF 18,000
bue 4,69
SOD x 100 X 238 NF 13,000
bue 4,07
22. Buiandrugi POROTHERM 11,000
750 x 120 x 65 bue
1000 x 120 X 65 8,80 10,500
1250 X 120 x 65 bue 11,74 14,000
bue 14,00 17,500
1500 x 120 X 65
bue 17,61 21,000
1750 x 120 65 bue 20,55
2250 x 120 X 65 24,500
bue 26,42 31,500
2500 X 120 x 65
bue 29,00 35,000
2750 x 120 X 65
23 bue 31,90 38,500
Bolturi metalice CONEXP AND D 8mm bue 1,00 0,005
24 Borduri din beton 20x25cm
ml 33,00 90,000
25 Borduri mozaioate 20x25cm
rol 6&,00 90,000 51

lJM Lei Masa
Nr. Denumirea materialului KglUM
Crt ml 12,00 48,000
26 Borduri din beton lOx15cm 33,00 48,000
rol
27 Borduri mozaicate IOx15em me 67,00 2650,000
28 Bolovani de rau 300,00 0,600
'ingropata, rozete bue
29 Broasca pentru usi,
protectie, silduri blind ate . bue 84,00 0,250
30 Broasca pentru usi sistem Yalle, 3 bolturi bue 4,20 0,800
31 Bratari zincate pentru burlane 300,00 750,000
Bul~aei din foioase pentru gard mc
32 780,00 850,000
Bulumaci din stejar pentru gard me
33 rol 6,55 1,250
34 Burlane zincate D 100 2,40 3,200
Carton bitumat CA 300 mp 3,200
35 2,90
Carton bitumat CA 400 mp 1,000
36 kg 2,10
37 Carbolineum 1,15 3,200
QWmidl:i presata plina 24xl15x6,3cm cal A buc
38 bue 0,60 1,800
39 Caramizi subtiri pentru sobe 0,90 4,400
Caramida eficienta de 24xll,5x8,8em bue
40 bue 0,90 3,300
41 Caramida GVP 240 x 115 x 88 3,80 15,000
C!iramidii GYP de 365x240x188em bue
42 1,80 4,300
Caramida GVP 240 x 115 x 113 bue
43 kg 0,60 1,000
44 Caramida refractara 1,00 1,000
Carbuni de fOlja (mangai) kg 1,000
45 53,90
Ceara finisare marmura/granit kg
46 570,00 600,000
Cherestea: - grinzi de rasinoase me
'47 550,00 750,0 00
Cherestea: - grinzi de foioase me
48 1290,00 850,0 00
Cherestea: - grinzi de stejar me
49 550,00 600,0 00
Cherestea: - rigle de rasinoase mc -
50 580, 00 750,0 00
me
51 Cherestea: - rigle de fag 1150, 00 850, 000
Cherestea: - rigle de stejar me
52 475 ,00 600, 000
me
53 Cherestea: - dulapi din rasinoase 590 ,00 750, 000
me
54 Cherestea: - dulapi din fag 980 ,00 850,OOOJ
Cherestea: - dulapi din stejar I me I
55 52

Nr. Denumirea materialuJui UM Lei Masa
Crt KglUM
56 Cherestea: - dulapi ge!uip din ~jnoase me 1350,00 6M~
(du~llmele )
57 Cherestea: - seandura din r~inoase me 450,00 600,000
58 Cherestea: - scandura din fag mc 530,00 750,000
59 Cherestea: - seandura din stejar mc 1160,00 850,000
60 Cherestea: - sipci din rasinoase me 420,00 600,000
61 Cherestea: - sipci din fag me 450,00 750,000
62 Cherestea: - ~ipci din stejar me 870,00 600,000
63 Cherestea: §ipci geluite ~inoase 1 Oxl ,5cm m1 4,50 0,900
64 Cherestea: - bile manele din rasmoase me 290,00 600,000
65 Cherestea: - Iernn rotund din foioase CR me 320,00 750,000
66 Cherestea: - lemn rotund din stejar CR me 750,00 850,000
67 Chit pentru geamuri kg 1,50 1;000
68 Chit de cutit pentru vopsitorii kg 10.00 1,000
69 Chit ROMALCHID kg 15.00 1,000
70 Chit eelulozie (DVCD) kg 27.00 1,000
71 Chit de etansare REXIDUR - R kg 43,00 1,000
72 Ciment pentru constructn In sad kg 0,35 1,010
73 Ciment alb kg 0,70 1,000
74 C§rhge ZIDcate pentrujgheaburi buc 3,80 0,800
75 Ceara de parchet kg 10,00 ],000
76 Clei de oase kg 20,00 1,000
77 Coarne ceramice pentru tigla bue 8,00 5,100
78 Coame din azboeiment 1200x339mm bue 3,50 2,350
79 Coame material plastic 1200x339mm bue 4,20 2,300
80 Coame pentru tigla din beton bue 5,80 4,300
81 Coame pentru tigla metaliea bue 6,20 5,200
82 Coame pentru sindrila bituminoasa bue 4,56 13,000
83 Covor PVC pe suport textil mp 13,00 4,650
84 Covor PVC tara suport textil , mp 10,00 3,070
85 Contratrepte din beton mozaicate 15x2,5cm ml 19.00 9.,000 53

Denumirea materialului UM Lei Masa
Nr. KgfUM
Crt
Contratrepte din marmara 15x1cm ml 39,00 8,400
86 15,900
Contratrepte din piatra 15x3cm (granit) ml 101,54
87 5,50 1,000
Confectii metalice diverse - sudate kg
88 21.00 1,000
89 confectii metalice ornamentate, forjate kg
Colorant oxid de apli kg 17.80 1,OQO
90
Colorant tempera de apa kg 33,50 1,000
91
Colorant oxid de zinc pentru zugraveli kg 6,50 1,000
92
Colorant micalux pentru zugraveli kg 33,00 1,000
93
Combustibillichid user calorifer kg 2,50 1,000
94
Cremoane pentru ferestre complete buc 15,00 1,200
95 1,000
96 Cuie pentru consrructii kg 3,50
Cuie de tabla kg 3,80 1,000
97 55,000
Dale din beton simplu lSx15 - rnp 25.00
98
20x20cmx2em 55,000
Dale mozaicate 15x15 - 20x20emx2cm mp 55.00
99 66,000
Dale en eiment alb 20x20x3cm mp 45.00
100
101 Dale din beton 125,000
5 em grosime mp 27,90
6 cmgrosime mp 33,50 ·150,000
8 cm grosime mp 38,00 200,000
Dibluri din lemn de ra~inoase bue 0.10 0,090
102
0,10xO,03xO,05 0,030
Dibluri din material plastic buc 0.29
103
0,10xO,03xO,05 1,000
Diluant prenadez kg 6,00
104 1,000
105 Diluant pentru vopsele (tiner) kg 5,00
6 Diluant toluen kg 5,00 1,000
10
7 Distantieri din plastic buc 0,10 0,002
10 0,300
10 8 Distantieri din mortar sau beton buc 0,50
0,400
10 9 Drukere cu silduri pentru ~i per 15,00
54

Nr. Denumirea materialului UM Lei Masa
Crt KgfUM
110 Eclise din OB ~i PC pentru i'nadiri kg 2,20 1,000
111 Electrozi sudura D-3,25 kg 7,00 1,000
112 Email alchidic kg 10,00 1,000
113 Email epoxidic kg 13,00 1,000
114 Energie electrica (joasa tensiune) kwlh 0,59 0,000
115 Fhlna de grau kg 1,50 1,000
116 Feno! tehnic kg 2,00 1,000
117 Filer calcar (praf de piatra) kg 0,25 1,000
118 Frizuri si parchet de fag rnp 39,00 16,500
)]9 Frizuri ~i parchet din stejar mp 83,41 18,700
120 Fa~ii din geam 15x3mm ml 0,20 0,030
121 Garnituri din cauciue pentru geamuri kg 12,00 1,000
122 Garnituri metalice pentru sobe (u~ita foear, set 130,00 12,500
u§ita cenusar, gratae cenusar)
123 Geamuri simple clare 2 - 3mm gros, (3mm) rnp 24,50 9,020
124 Geamuri simple clare 4 ~ 6mm gros, (4rum) mp 26,10 12,060
125 Geamuri simple clare 6 ~ 15mm gros, (6rrun) mp 37,30 18,090
126 Geamuri givrate 2 - 3mm gros, (3mm) mp 26,60 8,620
127 Geamuri givrate 4 - 6mm gros, rnp 37,30 11,540
128 Geamuri armate incolore (6mm) mp 55,00 43,390
129 Geam rnat sau ornament 2-3mm gros,(3mm) mp 26,60 9,170
l30 Geam mat sau ornament 4-6rum gros,(4mm) mp 32,00 12,270
131 Geam mat sau omament 10 - 15mm mp 75,00 30,150
gros,(IOrnm)
132 Geam termopan 8 rom - din 2 foi - simplu mp 140,00 61,350
133 Geam termopan 8 rum - din 2 foi - securizat mp 325,00 61,350
134 Geam tennopan transparent mp 135,00 61,350
135 Ghennele carbolinizate buc 0,70 0,150
136 Geam profile U 250x40x5cm ml 19,00 15,080
137 Grasimi pentru zugraveli kg 3,00 1,000
138 Gratar din fonta pentru sobe (cenusar) buc 20,00 1,500 55

[

Denumirea materlalulul

UM

Lei Masa
KgfUM
15,00 1,000
7,20 1,000
11,50 1,000
7,90 1,000
1,50 0,050,
2,00 1,000
0,70 1,000
0,35 1,000
6,50 4,200
22,60 1,000
19,00 1,000
20,00 1,000
2,50 1,000
3,80 1,000
0,20 1,000
0,19 1,000
0,45 1,000
4,00 2,000
5,91 3,000
6,47 3,500
7,76 4,000
8,82 4,500
0,25 1,000
0,25 1,0 00
0,30 1,0 00
0,50 1,0 00
15, 00 1350,0 00
56, 00 1900, 000
2,00 1,800
2,52 2,000 Nr. Crt

ryj9 Grund minium de plumb

kg

140 Grund pe baza de ulei

kg

141 Grund celulozic pentru DUCO

kg

142 Grund alchidic

kg

143 Hartie de slefuit (glaspapier)

coli

144 Hartle de ziar

kg

145 Huma pentru zugraveli

kg

146 Ipsos pentru constructii in saci

kg

14711mpaslitura bitumata

mp

148 Lac inco1or pe haw de ulei

kg

d ~.. entru metale ]49 Lac ineolor pe baza e rasmi p

kg

150 Lac incolor pentru leIIID (pe baza alchidiea)

kg

151 Lemn de foe

kg

152 Material de prindere

kg

153 Mortar tencuieli saci 40 kg

kg

154 Mortar zidarii saci 40 kg

kg

155 Mortar adeziv gresie,faianta sad 25 kg

kg

156 Membrane bituminoase 2kglmp

mp

3 kg/mp

mp

3,5 kg/mp

mp

4kglmp

mp

4,5 kg/mp

mp

157 Mozaic de calcar

kg

158 Mozaie de marmura alba (praf de piatra)

kg

159 Mozaic de marmura neagra sau colorata

kg

160 Mozaic venetian (sparturi marmura)

kg

161 Moloz

me

162 Nisip ° - 3mm

me

163 Olane pentru cosuri D 12 - 15mm

buc

164 Olane cerarnice pentru invelitori

bue

56

Nr. Denumirea materiaJului UM Lei Masa
Crt KgIUM
165 Otel beton OB - 37 D--16mm kg 1,86 ],000
166 Otel beton OB - 37 D"'-'8 - lOmm kg 1,86 1,000
167 Ole! beton OB - 37 D peste IOmm kg 1,86 1,000
168 Otel beton OB - 37 STM D=3 - 5mm kg 2,35 1,000
169 Otel beton PC - 52 D-6 - Srnm kg 1,95 1,000
]70 Otel beton PC - 52 D peste lOmm kg 1,90 1,000
171 Otel proffiat cornier 30x30x3mm kg 2,25 1,000
172 Ore! cornier OL 37/2k - 26x20xl,5 kg 2,25 1,000
173 Ote] cornier OL 37/2k - 40x40x3 kg 2,25 1,000
174 Otel lat OL 37/2k - 26xI,5 kg 2,30 1,000
175 Otel Jat OL 37J2k - SOx3 kg 2,15 1,000
176 Ore) lat kg 2,20 1,000
177 0te} profilat, profile 1 kg 2,30 1,000
178 Otel profilat, profile U kg 2,30 1,000
179 Otel lat zinc at kg 3,50 1,000
180 Oxid rosu de fier kg 6,00 1,180
181 Oxid verde de erom kg 19,00 1,100
182 Oxid negro fier kg 12,00 1,160
183 Oxid alb de zinc kg 6,50 1,180
184 Panoun tego pentru cofraje I5mro mp 68,30 42,000
185 Parcher ~i frizun din fag mp 53,00 16,500
]86 Parchet ~i frizuri din stejar mp 92,70 18,700
187 Parcher triplu stratificat, de fag, natur rnp 131,00 16,000
15x190Xl160mm; 15x190xl000 mm
188 Parcher triplu stratificat, stejar natur, mp 145,00 ]6,000
15x190x1l80mm; 15x190xlOOO mm
189 Parcher tripJu strarificar; cires mp 222,00 16,000
190 Pervaz profilat din stejar 15x25mm ml 9,30 0,380
191 Pervaz profilat din fag 15x25mm ml 5,80 0,320
192 Pervaz profilat din PVC ml 2.00 1,120
i93 Pietris ciuruit 3 - 7mm me 56,00 1350,000
~ 57

Nr. Denumirea materialului UM Lei Masa
Crt Kg!UM
194 Piatra sparta pentru betoane 7 - 15mm me 127,00 1500,000
195 Piatra sparta pentru drumuri 15 - 60mm me 102,00 1500,000
196 Piatra bruta pentru zidarti si pavaje me 135,00 2300,000
197 Panza bitumata mp 4,20 4,800
198 Plaeaj de fag 3 - 6mm (4mm) mp lO,75 5,400
199 Placaj de fag 3 - 6mm (4mm) me 2687,50 1350,000
200 Plase sudate din OB D-6 - 8mm kg 2,35 1,000
201 Plase sudate din STM D=4 - 6mm kg 2,45 1,000
202 PIasa de sfuma zincata D=2mm mp 5,45 1,350
203 Placa flbrolemnoasa PFL poros 25rnm mp 27,60 20,000
204 Placa fibrolemnoasa PFL pores 25mm me 1104,00 800,000
205 Placa fibrolemnoasa PFL dur 6mm mp 7,75 6,800
grosime
206 Placa fibrolemnoasa PFL dur 6rrun me 1290,00 1133,000
grosime
207 Placi polistiren 30mm grosime mp 11,76 0,&40
208 Placi polistiren 30rnm grosime extrudat me 392,00 28,000
209 Placi vata mineral a 20mm grosime G 1 00 mp 4,50 1,800
210 Placi ondulate din azbociment ETERN1T bue 25,00 11,000
1750x1097x6mm
211 Placi ondulate din tabla neagra 2 - 3nun kg 3,30 1,000
212 Placi ondulate din plastic 1200x678mm bue 13,50 3,420
213 Placi din beton simplu 15x15 - 2Ox20cm mp 31,00 1,240
214 Placi pavaj trotuare 6 em rnp 39,00 145,000
215 Placi pavaj rutier 12 em mp 69,00 295,000
216 Placi din beton mozaicate 15x15 - mp 58,00 100,000
20x20cm
217 Placi din beton annat 50xSOx8ern mp 69,00 192,000
218 Placi din gips carton
a) RBI 12,5rum rezistente la ardere si mp 7,90 15,000
umezeala 58

Nr. Dcnumirea materialuiui UM Lei
Crt Masa
b) RF 12,5 mm rezistente la ardere KglUM
mp 6,21 15,000
c) RB 12,5 pentru interior mp 5,65 15,000
d) RB 9,5 mm pentru interior mp 5,00 11,400
219 Placi din gresie culoare natur
mp 40,00 24,960
1 00x100xl Ornm
220 Plaei din gresie glazurate I OOx 1 OOx 1 Omm
mp 35,00 24,960
221 Plliei pentru fatade CESAROM orice
forma si culoare mp 40,00 10,400
222 Placi din faiantA alba 150xl50mm 15,50
mp [2,940
223 Placi din faianpi colorata 150xI50mm
mp 19,00 12,940
224 Placi eu desene 150xl50mm
mp 26,00 12,480
225 Placi marmura alba 2em grosime
mp 220,00 54,180
226 Placi marmura colorata 2cm grosime
mp 252,00 54,180
227 Placl travertin 2em grosime
mp 82,00 54,180
228 Placi ceramice din argila (BRATCA)
mp 33,00 100,000
115x60mm
229 Placi ceramice glazurate la fatade mp 39,00 100,000
115x60mm
230 Placi ceramtce din piatra PODENI- mp 66,00
BAMPOTOC de 4 em grosime 51,400
231 Placi din sticla NEVADA 19x19x8cm bue 6,00 12,050
232 Placi din beton pentru gard 8x 17x200cm
bue 25,30 65,280
233 Placi din beton traforate 8x40x200em bue 35,50 76,800
234 Placi panouri 8xlOOx200cm buc 112,00
288,000
235 Placi de teracota (eehivalent) 240x220mm bue 50,00
2,000
236 PUnta din eherestea de stejar 2xIOcm ruI 13,00 1,700
237 Plinta din cherestea de fag 2xlOem mI 5,00
1,500
238 Polistiren expandat me 104,00 32,000
239 Placi polistiren pentru farada (expand at) me 136,00 28,000
240 Placi azbociment 1200x678x6mm hue 6,00 4,700
241 Praf~amota kg 0,55 1,000 59

I

Nr. Denumirea materialului UM Lei Masa
Crt KgfUM
242 Pufere din cauciuc bue 0,65 0,060
243 RaM plasa zincata mp 2,25 0,380
244 Rondele pentru placi din azbociment sau bue 0,30 0,090
plastic 1,000
245 Sapun pasta pentru zugraveli kg 1,80
246 Sita din rasinoase bruta de 8 - 12x35em bue 0,50 0,]50
247 Sita din foioase de 35 - 50x8-12cm . bue 0,50 0,180
248 ~indri1a bruta din rasinoase de 8 - bue 1,00 0,320
15x75em
249 ~indrila bruta din foioase de 8 - 15x75em bue 1,00 0,360
250 Sarma din otel neagra D-0,8 - 3mm kg 3,00 1,000
251 Sarma din otel zincata D 0,8 - 3mm kg 3,90 1,000
252 S§.rrnil din otel ararnita D=2 - 3mrn kg 4,30 1,000
253 Sanna ghimpata zincata kg 3,50 1,000
254 Sarma ghimpata neagra kg 2,70 1,000
255 Solutie de lipit prenadez SB - 300 kg 100,00 1,000
256 Solutie ignifuga DIASIL·A kg 6,35 1,000
257 Solutie ignifuga DIASIL B kg 12,70 1,000
258 Stalpi din beton pentru gard bue 111,00 226,800
2,5xO,18xO,2Im
259 Stalpi din beton pentru gard de 2m bue 88,80 181,440
lungime 0,010
260 Suruburi ell cap crestat (holtzsuruburi) de bue 0,05
3x25rnm
261 Suruburi din alama 3x25mm bue 0,50 0,015
262 Tevi din otella minate la eald OLT35 kg 2,70 1,000
263 Tevi rectangulare pentru constructii kg 2,60 1,000
264 Tabla neagra a,s - 1 ,5mm kg 2,40 1,000
26 5 Tabla neagra zincata kg 3,30 1,000
266 Tabla groasa pentru eonstructii kg 2,45 1,000
266 Tabla neagra cutata kg 2,70 1,000 60

Nr. Dennmirea materialuluj UM Lei Masa
Crt Kg/UM
267 Tabla zincata cutara kg 3,65 1,000
268 Tabla striata kg 2,70 1,000
269 Tabla deeapata kg 2,75 1,000
270 Tapete textile mp 4,00 0,550
271 Tapete din hattie lavabila san semilavabila mp 3,00 0,270
272 Tigla profilata 405x235 rnm (0,095 mp)- bue 2,50 2,800
10 buc/mp ceramica
273 Tigla solzi bue 1,50 1,350
274 Tigla diversa:
cerarnica soIzi mp 58,50 1,350
metaliea mp 25,00 1,350
din beton mp 46,20 1,350
275 Trepte din beton mozaicate 3x34 em ml 36,50 32,640
276 Trepte din marmura alba 3x34 em ml 100,00 28,320
277 Trepte din marmura colorata 3x34 em ml 190,95 28,560
278 Trepte din piatrii 3x34 em (granit) m] 238,45 35,360
279 Trestie legata pentru tencuieli mp 10,00 8,600
280 Ulei de in sicativat kg 8,40 1,000
281 U~i!i1 din tabla pentru cosuri bue 3,00 0,350
282 Vata minerala vilrsata in vrae 60 kg/me kg 5,50 1,000
283 Vatli minerala saltele de 2 em grosime mp 5,90 0,120
284 Vata mineral a saltele 5 em grosime mp 3,75 0,850
285 Vata minerala saltele ] 0 em grosime mp 7,50 1,700
286 Vata de sticla rulon 5 em kg 5,45 1,000
287 Var pasta me 201,00 1400,000
288 Var bulgari kg 0,25 1,000
289 Vopsele pe baza de ulei oriee culoare kg 8,00 1,080
290 Vopsele celulozlce CDUCO) oriee euloare kg 11,50 1,080
291 Vopsele alhidice oriee culoare kg 10,00 1,000
292 Vopsele emailuri oriee culoare . kg 10,00 1,080
293 Vopsele vinarom (vinaeet) orice culoare kg 3,00 1,080 61

L·'

Denumirea materialului UM Lei Masa
Nr. KgIUM
Crt
2,50 1,000
294 vopsele lavabile interior obisnuite kg
295 Vopsele lavabile interior superioare kg 5,00 1,000
Vopsele lavabile exterior obisnuite kg 3,50 1,000
296
297 Vopsele Iavabile exterior supoerioare kg 9,50 1,000
298 V opsele texturate exterior kg 4,50 I,O~O
13,00 850,000
299 Zgura de locomotive mc 62

ANEXA2

PRETURI DE DEVIZ PE ORA DE FUNCTIONARE EFECTIV A LA UTILAJELE FOLOSITE iN CATALOG

Nr. Denumirea utiIajului Pre] de deviz lei/ora
.1. Aparat de sudura electrica (in puncte) 44,00
2. Autoincarcaror frontal pe pneuri l.O - 1,4 me 98,00
(FADROMA)
3. Autoplatforma telescopica 63,00
4. Aparat electric de polizat 3,20
5. Automacara de 16tftip K - 162 109,20
6. Automacara TELEMAC HT - 12,5tf 103,60
7. Betoniera (rnalaxor) 200 - 2501 ell electromotor 31,50
8. Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kW 37,50
9. Ciocan pneumatic de abataj 8 - 15kg la cornpresor 4,50
]0. Cofraj metalic pentru pereti ~i stalpi 25 lei 1a 100 mp/ora
II. Electropompa 140mc/h - 15mCA cu motor 4kw 22,90
12. Excavator pe pneuri de 0,4 mc (P601) 72,35
13. Fierastrau mecanic (circular) en electromotor 3,5kw 8,50
14. Grinzi metalice extensibile pan!! la 5m lungime 0,25 lei/tiara
15. Grup convertizor de sudura de 14 kW (inclusiv 31,00
cons. energie)
16. Malaxor de mortare 2001 cu electromotor 4,5kw 25,00
17. Ma~ina de tamplarie (abricht) eu electromotor de 8,50
3,5kw
18. Masina (§tanta) de taiat otel beton eu electromotor 5,75
19. Masina de fasonat otel beton eu electromotor 7,20
20. Masina de faiat cu disc, ell eleetromotor §i 10,00
ventilator
121. Masina de raschetat parchetul, cu electrometer 10,00
22. Masina de freeat pardoselile de mozaic . 10,00
23. Macara fereastra de ridicat, en electromotor 0,15 tf 18,80 63

L

Nr. Denumirea utilajului Pret de deviz lei/ora
24. Motocompresor de aer 2 - 3mc/minut 76,00
25. Popi metalici extensibili din teava (cca, 50 kgibue) 0,20 lei/tlora
26. Schela metalica tubulara (640mp/set - 13,5t1set) 0,20 leilt/ora
27. Schelii autoridicatoare 29ml ~i 38m h/buc 28,00
28. Topitor de bitum pana la 500 1 capacitate 1,20
29. Troliu electric de mtins otel beton ell electromotor 33,45.
4,6kw
30. Transportor ell banda. de 15 m 24,00
31. Vibrator eu butelie cu actionare electrica 2,60
32. Vinci eu cremaliera 25-50 tf 1,30 64

ANEXA3

PRETURI DE DEVIZ PE ORA DE FUNCTIONARE EFECTIVA

, ,

LA UTILAJE NECUPRINSE iN CATALOG DAR CU 0 LARGA UTILIZARE iN CONSTRUCrll

Nr. Denumirea utilajuIui Pret de deviz
lei/ora
I. Instalatie de forat FAN 35 109,00
2. Instalatie pentru ecrane Kelly pe sasiu excavator UBl412 149,00
3. Compactor rulou RIZ-Rs-R14 53,00
4. Compactor pe pneuri CP8-18 59,00
5. Cilindru vibrator CB 214 B 2,Stf 60,00
6. Compactor vibrator CM! op 10if 73,50
7. Grup electrogen MOB 1 125 KV A 75,00
8. Grup eleetrogen MOBI 200 KV A 130,00
9. Motoeompresor 10,4 me/min. 160,00
10. Grup termic sudur1128-35 KW, 350 A 33,00
11. Miniexeavator 55,00
12. Autoexcavator UDS 114 94,00
13. Buldozer pneuri A3602 360 CP 162,00
14. Autogreder AG 180· 108,00
15. Auropompa beton PUTZMEISTER * 420,00
16. Autopompa beton APB - 50* 570,00
17. Autotncarcator L3 5 125,00
18. Automacara TELEMAC HT 25,Otf 122,00
19. Automacara KS 6471 40 tf 182,00
20. Automacara P&H 120tf 285,00
In retul de deviz pe ora de functionare a autopompelor de beton nu este inclus pretu 1 p conductelor de beton suplimentare. Pentru fiecare ml de conducts se va adauga suma de 10,00 lei/ora

In Bucuresti tarifele sunt valabile pentru zona B de circulatie conform CGMB nr.134/26.08.2004.

Pentru zona A se adauga 1600,00 lei/v (inclusiv TVA) Ia toate utilajele ce se transporta,

65

ANEXA4 PRETURI MEDll INFORMATIVE DE DEVIZ PENTRU TRANSPORTURI AUTO

01.11.2007

a) Preturi de deviz aetualizate pentru transpo~tul bet~nului ell autotransportor

de beton de 5 ~i 8 me - preturi de deviz la tona lei/t

Distanta/km Sme 8me Distanta/km Sme Sme
1 2,50 2,00 9 15,20 13,40
2 3,60 3,00 10 17,00 14,90
3 5,40 4,50 11 18,80 16,40
4 7,20 6,00 12 20,60 17,90
5 9,00 7,40 13 22,40 19,40
6 10,80 9,00 14 24,20 20,80
7 12,60 10,40 15 26,00 22,30
8 13,40 11,90 16 27,80 23,80 b) Preturi de deviz actualizate pentru transpo~Ul pamantulu] cu t b I ta de 16 t la tona

au 0 ascu an
DistantaJkm 16 t 23 t Distanta/km 16 t 23 t
1 4,30 5,37 9 11,30 8,90
2 5,15 6,43 10 13,15 9,20
3 5,70 7,13 11 13,90 9,50
- 7,31 12 14,70 9,90
4 6,45
5 7,35 7,50 13 15,55 10,20
6 8,25 7,70 14 16,30 10,65
7 9,15 8,10 15 17,00 10,95
8 10,30 8,70 16 17,75 11,30 c) Preturi de deviz pentru transport ell autotrailer de 20t

Iei/t

5 21,86 30 44,99
10 26,49 40 71,48
20 35,73 50 80,73
100 161,45
zonele A si B tarifele cresc Nota: In Bucuresti tarifele sunt valabile nurnai pt. Zona C de circulatie. Pentru in confonnitate eu taxele prevazute de Primaria Capitalei conf CGMB nr.134126.08.2004 Taxa IICCes antcmalaxor Smc zona B ] 0,00 lei/km/cursa,

Taxa acccs automalaxor 8mc zona A 1600 lci/zi,

Taxele include TVA . d

Nota: Modificarile La tarifele de transport auto au La baza un :lOU mod de cal~ul care arc In ve ere perceperea unui tarif fix IZI, indiferent de numarul de Jan parcursi, pentru parcursun sub 100 kmrzi.

66

d) Preturi de deviz pentru transport materiafe Ia santler (diverse)

la tona

km I IT III IV AS
1 10,02 13,87 12,78 9,32 14,51
2 10,34 14,22 13,12 ~I 14,82
3 13,18 14,57 13,47 9,70 15,13
4 15,64 14,93 13,81 9,90 15,44
5 16,66 15,27 14,16 10,09 15,75
6 19,60 15,62 14,51 10,28 16,06
7 20,62 15,98 14,85 10,47 16,38
8 21,63 16,33 15,20 10,67 16,69
9 25,35 16,68 15,55 10,86 17,00
10 26,36 17,03 15,90 11,05 17,31
II 27,39 17,38 16,24 11,24 17,62
12 28,39 17,73 16,59 11,44 17,93
13 33,46 18,08 16,93 11,63 18,24
14 34,48 18,43 17,28 11,82 18,55
15 35,49 18,78 17,63 12,02 18,87
16 36,50 19,13 17,97 1221 19,18 km km
5 11,45 40 37,68
10 13,91 50 42,62
20 18,84 100 85,24
30 23,77
_ .. I - auto 1 to II - autocamion 9,0 to III- autocamion 10,5 to

IV - autocamion 20 to V - autosa 20 to

e) Preturi de deviz pentru transport eu autotrailer de 40t

leilt

Nota: La prcturile de deviz pi. transportul matenalelor pe santier SMa renuntat la rnijloacele auto carenu mai sunt uzuale, introducandu-se in loc altele ce se folosesc curent pe santier,

67

ANEXA5

PRE'fURI DE DEVIZ PENTRU TRANSPORTURl INTERIOARE MANUALE PE :'ANTIER

1. Transportul materialelor en roaba pe pnenri 1.1 cu tnearcare - descarcare prin asezare

la distante intermediare - prin interpolare

lei/tona

Distanta ill ml Categoria de teren
normal accident at
10 5,65 8,36
30 6,97 9,83
50 8,53 11,24
70 10,01 13,05
90 11,48 14,68 1.2 en incarcare-descarcare prin aruncare

ieiltonl1

Distanta ill ml Categoria de teren
normal accident at
10 5,75 6,72
30 7,22 8,36
50 8,03 8,86
70 10,49 11,64
90 11,97 14,68 1.3 en tncareare prin arunearc-desciircare prin rasturaare

lei/tona

Distanta 1n ml Categoria de teren
normal Accidentat
10 3,95 4,68
30 5,42 6,40
50 7,06 8,03
70 8,53 9,67
90 10,17 11,40
- 68

1.4 en inciireare din siloz cu desearcare prin aruncare

ei/tona
Distanta In ml Categoria de teren
normal Accidentat
10 3,61
4,34
30 5,18
5,91
50 6,72
7,63
70 8,36
9,26
90 9,83
10,99 1.5 cu desearcare prin rasturnare

I i/

e tOM
Distanta ill ml Categoria de teren
normal Accidentat
10 1,88
2,22
30 3,45 3,95
50 4,92
5,58
70 6,65
7,95
90 8,13 9,03 2. Transportal materialelor en lopata - maximum 3,00 m pe orizontala sau 2,00 m pe verticala

I ift '

e ona
Categorie material numar lopiiiliri
1 2 3 4
cu adercnta 4,34 8,36 12,64 16,73
fil.rli aderenta 2,88 5,75 8,53 11,23
- 69

3. Transportal materialelor prin purtat direct 3.1 ;Materiale sub 25kg

leiltona

Distanta ill ml Categoria de material
Comode Incomode
10 5,75 11,17
30 11,56 20,84
50 18,37 30,51
70 25,26 35,43
90 27,31 38,30 3.2 Matcriale peste 25kg

leiftona

Distanta ill ml Categoria de material
Comode Incomode
10 5,75 10,26
30 10,49 17,71
50 15,01 25,26
70 19,52 32,73
90 24,18 40,20 4. Transportul materlalelor lichide (bitum topit, apa, ete.) in vase mid, prin purtare dlrecta

1eiltona

Distanta in ml
10 1 20 I 30 I 40 1 50 -1 60 I 70 I 80 -1 90
TarifuJ
12,87 I 19,27 I 25,67 I 31,9 I 38,3 ! 44,69 I 50,53 I 57,97 I 63,81 70

5.1 Descarcarea din vagon pe rampa prin aruncare

Categoria de material Categoria de teren
I 2 3
Materiale grele §i marunte 2,79 2,88 3,11
Materiale greIe 'in bulgeri 3,20 3,38 3,61
Materiale grele 'in prafuri 2,71 2,88 3,11
Materiale usoare si marunte 3,27 3,61 3,38
Materiale usoare in bulgeri 3,77 4,59 4,92
Materiale usoare 10 prafuri 4,68 5,00 5,33
Carbuni vrac 5,18 5,33 6,22
~ .. 5.2 Descarcarea din vagon pc teren prin aruneare

Categoria de material Categoria de teren
1 2 3
Materiale grele §i marunte 3,20 3,38 3,61
Materiale grele ill bulgeri 3,61 3,77 4,02
Materiale grele in prafuri 3,95 4,18 4,52
Materiale usoare ~i marunte 5,00 5,33 5,75
Materiale usoare ill bulgari 5,91 6,22 6,65
Materiale usoare ill prafuri 6,22 6,65 7,13
Carbuni vrac 7,06 7,45 7,95 5.3 Descarcarea din vagon pe ramps prin aruncare, en transport pana la 10 m

Categoria de material Categoria de teren
1 2 3
Materiale grele ~i marunte 3,95 4,18 4,52
Materiale grele 'in bulgari 4,34 4,59 4,92
Materiale grele in prafuri 4,68 5,00 5,18
Materiale u~oare l;>i marunte . 5,58 5,83 6,32
Materiale usoare In bulgeri 5,91 6,22 6,65
Materiale usoare In prafuri 6,22 6,65 7,13
Carbuni vrae 8,20 . 8,69 9,26 71

ANEXA6

PRETURI MEDII L INFORMATIVE A UNELE MATERIALE DE CONSTRUCTIE; INCLUSIV TVA,

la magazine ~i depozite din stoc, in Bucure~ti

NT. Denumire material Um Pret in lei
1. Adeziv ARACET 5kg 11,89 13,99
2. Adeziv tip ARACET EUROCET kg 2,29 ~ 3,19
3. Adeziv constructii MONTAGEKlT 310ml 11,29 - 11,79
4. Adeziv tip PRENANDEZ 750ml 11,89 - 12,99
5. Adeziv pentru parchet MOMENT 750ml 12,39 - 12,59
6. Adeziv pentru parehet MOMENT 7kg 94,99 - 95,89
7. Adeziv pentnl parchet MOMENT 14kg 174,99.175,99
8. Adeziv SCHNELL pentru parchet 650ml 5,89 ·7,49
9. Adeziv pentru parchet, dusumea SOUDAL 500gr. 10,49 - 13,19
10. Adeziv pentru parchet, dusumea SOUDAL 5kg 36,99 - 76,99
11. Adeziv pentru parehet, dusurnea SOUDAL 13kg 139,99 141,99
12. Adeziv pentru pollStiren 25 kg 21,99 - 250,00
13. Adeziv pentru gresie - faianta 25 kg 9,73-19,27
14. Adeziv pentru caramizi sticla 25 kg 38,39-42,89
15. Amorsa pentru zugraveli 1avabile 51 11,98-28,90
16. Arnorsa bituminoasa la reee GUTTA 20 kg 71,19-71,99
17. Apa stop INCOLAN 5 kg 95,19 121,39
18. Balamale pentru usi bue 0,39 0,59
19. Balamale pentru fereastre bue 0,35 0,56
20. Balamale late buc 2,55 2,59
21. Balamale batante bue 20,19 26,29
22. Banda RIGIPS 45 m bue 10,69 10,89
23. Banda RIGIPS 90 m bue 17,19 17,49
24. Bitum kg 1,99 2,29
25. Bloeheti din beton 300 x 200 x 200 buc 2,80 2,99 72

Nr. Denumire material Urn Pret in lei
26. Blocuri ceramice 250 x250 x 190 bue 2,75 - 3,89
27. Blocuri ceramice 290 x 240 x 138 bue 2,93~3,69
28. Blocuri ceramice 290 x 140 x 88 bue 1,99-2,16
29. Blocuri eeramiee POROTHERM bue 9,59 - 9,66
250 x 380 x 238
30. BIoeuri ceramice POROTHERM bue 7,55 -7,62
250 x 300 x 238
31. Blocuri ceramice POROTHERM bue 9,49 - 9,53
375 x 250 x 238
32. Bloeuri eeramice POROTHERM bue 9,99-10,10
500 x 200 x 238
33. Blocuri ceramice POROTHERM buc 5,49-5,57
500 x 115 x 238
34. Blocuri eeramiee POROTHERM bue 4,79-4,84
500 x 100 x 238
,
35. Bloeuri termoizolatoare zidarie me 292,59 - 298,99
36. BCAzidarie me 254,99 - 282,80
37. BCA izolatii me 272,10 - 285,00
38. Borduri din beton simplu 20 x 25 x 100 bue 23,80-27,60
39. Borduri din beton sirnplu 20 x 25 x 50 bue 11,79 -18,27
40. Borduri din beton mozaicat 20 x 25 x 100 bue 48,75 - 55,83
41. Borduri pentru trotuar din beton simplu bue 4,20 - 8,40
10xI5x50em
42. Bratara zincata pentru burlane bue 4,95 -5,13
43. Broasca ingropata cu cheie bue 7,99 - 21,39
44. Broasca aplicata eu cilindru Y ALLE bue 24,99 - 26,99
45. Broasca sigurama 3 bolturi, silduri si manere bue 94,99 - 112,99
46. Burlan din tabla zineata bue 7,79-10,00
47. Burlan din PVC bue 11,49 - 12,49
48. BurIan din otel buc 22,49 - 22,99
49. . Carbura de calciu CAREID bue 3,90-4,29
50. Caramizi pline 240 x 115 x 63 bue 1,15·1,35 73

Nr. Denumire material Urn Pret in lei
51. Caramizi eficiente 240 x 115 x 88 buc 0,87 1,02
52. Caramizi refractare buc 2,50· 2,90
53. Caramizi sticla 19 x 19 x 8 em clare bue 3,89 8,99
54. Cararnizi sticla 19 x 19 x 8 em bue 9,99 13,99
55. Caramizi sticla speciale import bue 9,99 18,49
56. Carlig de vant bue 4,55 4,59.
57. Cablu traetiune 14 rom ml 7,39 7,59
58. Cablu tractiune 19 rom ml 12,19 12,89
59. Chit pentru geamuri kg 1,70 1,90
60. Chit de cutit kg 7,91- 10,99
61- Chit pentru rosturi MUREXIN 8kg 24,99 25,20
62. Chit pentni rosturl CIMSEC 5 kg 18,99 19,19
63. Cherestea de rasinoase me 410,00 680,00
64. Cherestea de fag me 400,00 700,00
65. Cherestea de stejar me 560,00 1300,00
66. Carton bitumat mp 2,86 3,39
67. Car lige zineate, j gheaburi bue 4,29 - 5,79
68. Ciment uzual in saci 50 kg buc 20,00 24,00
69. Ciment alb in sad 50 kg bue 50,00 54,00
70. Cuie pentru constructii kg 3,79 4,99
71. Cuie albastre kg 4,79 6,19
72. CuieWAGNER kg 5,89 6,19
73. Cuie pentru beton bue 0,10 0,99
74. Cremon fereastra bue 7,25 17,90
75. Dale prefabricate trotuar 50 X 50 x 4cm bue 4,89 5,19
76. Dale prefabricate trotuar 50 x 50 x 8em bue 13,89 14,59
77. Dale carosabile natur 50 x 40 x 10 em bue 8,99 11,99
78. Dale TERAZZ030 x 30 x 2,7 em bue 6,49 6,79
79. Dale de gradina 40 x 40 x 3,5 em bue 13,99 14,19
80. Deeanol SUPER 0,51 6,49 6,69
81. Dib1uri pentru polistiren 100 bue 31,99 32,19
82. Diluant universal 1 5,99 6,18 74

Nr. Denumire material Urn Pret in lei
83. Diluant rasini alchidice I 5,83 - 8,45
84. Dispozitiv inehidere automata usi bue 89,99 - 99,99
85. Distantieri cararnizi sticla bue 1,00-1,10
86. Distantieri rozeta beton bue 0,07-0,50
87. Distantieri faianta bue 0,02 -0,04
88. Dusumea rasinoase 19 mm mp 29,99 - 33,99
89. Dusumea rasinoase 20 rom mp 28,99 - 38,99
90. Dusumea rasinoase 23 mm mp 37,99 - 39,99
91. Dusumea pentru mansarda 45 rum mp 51,19 - 57,65
92. Eleetrozi SB 3,25 rom kg 7,50- 8,50
93. Electrozi SB 2,50 rom kg 8,00 -9,00
94. Electrozi ST Fin 3,25 rom kg 7,50-8,50
95. Electrozi ST Fin 2,50 rum kg 8,00-8,90
96. Eleetrozi pentru aluminiu 3,25 rom kg 40,19 - 41,19
97. Electrozi pentru aluminiu 2,50 mID kg 47,19 -48,29
98. Electrozi pentru fonta 3,25 rom kg 111,79 -112,99
99. Electrozi pentru fonta 2,50 rom kg 110,09 - 111,89
100. Electrozi pentru inox 3,25 rnm kg 58,89 - 59,99
101. Eleetrozi pentru inox 2,50 mm kg 66,49 - 67,89
102. Emaillemn - metal 0,75 I buc 10,70-17,99
103 Emaillemn - metal 2,50 1 buc 28,59 - 47,99
104. Emaillemn - metal ALSA TIL bue 7,49-11,99
105. Email alehidic kg 7,99 -17,99
106. FERUGINOL S546 1 8,49-9,99
107. Fiola ehimica 12 mm buc 1],10-13,49
108. Fiola chimica 16 mm hue 12,18 - 19,19
109. Fiola chimica 24 rom bue 25,17 - 20,99
110 Ferestre din lemn triplustratificat cu geam tennopan, ell dimensiuni:
56x56 Buc 247,90 - 329,50
56 x 86 bue 509,70 - 516,20
71xl16 . bue 447,90 -498,60
75 x 116 bue 472,80 - 489,90 75

Nr. Denumire material Urn Pret in lei
86 x 116 buc 514,29 538,62
--
116 x 116 bue 429,99 578,90
110 X 126 bue 789,90 813,29
I16 x 146 bue 813,70 859,63
111 Fereastra de mansarda din lemn cu geam termopan eli dimensiunile:
55 x 78 bue 533,66 866,32
66 x 118 bue 563,47 2218,12
78 x 118 bue 620,12 2280,72
78 x 140 buc 667,82 2358,24
48 x80 bue 519,00 538,90
63 x 100 bue 584,99 599,90
78 x 120 bue 749,70 1148,35
78 x 160 bue 754,28 2462,59
112 Ferestre din PVC cu geam termopan eu dimensiunile de:
56x56 bue 526,19 605,83
75 x 116 bue 295,00 497,00
116 x 116 bue 159,77 408,73
146 x 116 bue 425,00 683,00
176 x 116 bue 340,00 723,00
113 Ferestre din alnminiu cu geam termopan cu dimensiunile de:
56 x 86 bue 486,00 599,00
71 x 130 bue 452,00 672,00
114. Folie PVC transparenta kg 7,39 7,59
115 Folie industriala 0,05 mm mp 0,35 0,36
116. Folie industriala 0,09 rnm mp 0,58 0,60
117. Folie industriala 0,15 rnm mp 0,73 0,75
118. Folie montaj parchet laminat mp 0,79 0,99
119. Folie de aplieat sub stic1a 7,5 mp rola 99,99 124,99
120. Franghie canepa kg 10,34 1],69
12l. Fuior de cinepa kg 30,10 39,99
122. Furtun apa aer 16 ml 4,50 5,50
123. Furtunapa aer 19 ml 8,70 9,20 76

Nr. Denumire material Urn Pret in lei
124. Furtun apa - aer 25 rol 13,90-14,10
125. Furtun PSI 2" ml 6,60 -7,90
126. Furtun oxigen rol 4,49 -4,69
127. Furtun de apa 28 ml 18,95 -:-19,99
128. Furtun aer comprimat ml 0,90-1,10
129. Geam transparent 2 mm mp 20,00 - 21,00
130. Geam transparent 3 mm mp 22,50 - 23,00
131. Geam transparent 4 rom mp 29,00 - 30,00
132. Geam transparent 6 rom mp 44,00 - 45,00
133. Geam fumuriu bronz 4 mID mp 63,00 - 64,00
134. Geam fumuriu bronz 6 mm mp 85,00 - 86,00
135. Geam armat import mp 37,90-44,49
136. Geam ornament import mp 16,99 - 45,99
137 Gratar soba mp 10,90 - 12,90
138. Glet de baza de ciment Atl. Skg 11,49 - 13,59
139. Glet de baza de ciment Atl. IOkg 22,99-25,19
140. Glet de baza de ciment Ad. 20 kg 45,99-46,19
141. Glet pentru RIGIPS 25 kg 12,48 - 15,22
142. Grund alchidie kg 7,99-11,75
143. Grund epoxidic kg 12,49-20,79
144. Grund G - 5152 anticorosiv kg 8,49-8,59
145 Grund concentrat vopsitorii lavabile 1 9,99 -10,99
146 Grundsolv 0,5 I 2,21- 2,31
147. Grundsolv 1 I 3,69-3,89
148. Huma zugraveli 2kg 2,50- 3,00
149. Intaritor acid 0,401 1,99 -2,09
150. Ipsos eonstructii - sac 40 kg bue 14,96 - 15,79
151. Ipsos modelaj sac 40 kg bue 13,33 - 19,90
152. Jgheab tabla zincata 1m buc 6,59-7,79
153. Jgheab PVC 1m bue 7,59- 8,99
154. Jgheab din otel 1m bue 22,19 - 22,49
155. Lac ineolar BADULAC kg 10,28 -10,99
156. Lac pentru mobila 0,75 I buc 12,29 - 13,52
157. Lae pentru mobila 2,50 1 . bue 39,99 - 40,45
158. Lac pentru lemn - metal 0,75 I bue 12,89 - 36,99 77

Nr.

Denumire material

Urn

Pre] In lei

buc

40,19 96,99

159. Lac pentru lemn meta12,50 \

bue

67,39 113,99

] 60. Lac pentru lemn metal 5 1

buc

14,52 14,99

16 L Lacignifug 11

buc

54,36 54,99

162. Lac ignifug 4 1

bue

36,49 36,99
10,99 16,89
39,99 59,49
35,52 35,64
40,19 40,49 163. Lac parchet PARCODUR41

buc

164. Lac parchet P ALUX 11

buc

165 Lac parchet PALUX 41

buc

166 Lac parchet GATA 2,5 1

bue

165. Lac parchet monoeomponent PARKETEX 2,5 1

buc

201,99 202,29
6,99 17,99
24,99 27,29
12,99 21,99
10,49 10,99
8,91 29,99
4,49 4,59 166. Lac parchet monoeornponent PARKETEX 151

mp

167. Linoleum

mp

168. Larobriu din lemn

mp

169. Lambriu din PVC

mp

170. Larobriu din PAL

bue

171. Masa spac1u tencuieli 40 kg bue

1l;~~b~ran~e~b~itu~m~in~o~as~e1:p~e~su~p~o~rt~fi~b~ra~s~tl~cia,~I::"°1e~":::':f'-=~~36~2~,9~9

173. !-=: em buc 44,99

V2 bue 47,99 65,99

V45 .

57,99 66,82

V3

buc

V3,5

buc

63,99 71,59

65,99 74,39

V4 buc

174 ~M~e~'m~b~r~an~e~b~itu~m~in~o~as~elp~e.::su~p~o~rtlp~o~lie~s~te::r'lr~ol~e-i~~~;:~b2Pr-165f6i3,9}99~8fllJ,9i9l9

~ ~ ~-~

71,99 - 85,99 81,99-96,99 4,99 24,99

P3,5 bue
P4 bue
P4,5 mp
175 Moeheta pentru interior mp
176 Moeheta pentru exterior buc
177 Mortar adeziv sac 25 kg buc
178 Mortar tencuieli sac 40 kg buc
179 Mortar zidarie sae 40 kg
'78 16,99 29,99

11,60- 39,99

7,72 39,90

8,16-19,90

Nr. Denumire material Um Pret in lei
180 NITROCHIT C-2247 0,751 bue 20,19 - 20,29
181 Oliviere bue 8,99 - 9,29
182 Otel beton kg 2,46 -2,95
183 Opritor usa buc 7,65 -7,99
184 Parcher masiv fag mp 24,99-69,99
185 Parchet masiv stejar mp 49,99 - 99,99
186 Parchet masiv TEK mp 98,89 - 101,00
187 Parchet masiv mesteacan mp 102,89 - 103,39
188 Parchet masiv din bambus mp 99,99-101,99
189 Parchet triplustratificat fag mp 80,92 - 156,04
190 Parcher triplustratificat stejar mp 105,91-172,47
191 Parchet laminat 6 mm mp 15,98 - 22.95
192 Parchet laminat 7 mm mp 19,49 - 29,99
193 Parchet laminat 8 nun mp 16,19 - 31,99
194 Parchet laminat 8,5 mm mp 54,99 - 59,99
195. Parchet laminar 9 nun mp 58,99 - 61,99
196. Parchet laminat 12 nun mp 74,99 - 75,29
197. Parehet laminar 13 rom mp 74,99 -75,39
198. Panouri gard sarma bordurate
1,53 x 2,5 bue 74,99 - 78,99
1,73 x2,5 bue 85,99 - 86,86
.. 2,OOx2.5 buc 97,99 - 98,76
199. Panouri sandwich spuma poliuretanica mp . 77,59-119,99
200. Panouri sandwich vata minerala mp 155,49'-173,59
201. Panouri decorative placari piatra mp 41,99 - 44,99
202. Pasta umplere rosturi RIGIPS SUPER 5 kg 6,49- 6,99
203. Pasta umplere rosturi RIGIPS SUPER 25 kg 29,99-31,19
204. Piatra naturala placari to 652,00 - 679,00
205. Piatra naturala fasonata to 3900,00 - 4400,00
206. Pardoseli din cauciuc GRANUFLEX mp 98,99 -101,99
207. Pavaj dublu T 6 em mp 36,26 - 39,27
208. Pavaj dublu T 8 em mp 39,19-49,19
209. Placi MFP tip PFL mp 9,99-24,99 79

Nr. Denumire material Urn Pret 'in lei
210. Placi OSB tip PFL 9 rom mp 10,49 - 11 ,98
21l. Placi OSB tip PFL 11 rom mp 12,79 - 14,29
212. Placi OSB tip PFL 15 mm mp 18,99 -19,03
213. Plaei OSB tip PFL 18 mm mp 22,99-23,39
214 Placi GlPSCARTON RB 9,5mm mp 5,79 - 5,99
215 Plaei GIPSCARTON RB 12,5 mm mp 6,29 - 6,79
216 PlaciPAS mp 9,19-9,89
217 Plaei plexiglas mp 45,99 - 46,00
218 Plaei policarbonat 4 rom mp 18,49 - 32,49
219 Placi poliearbonat 6 mID mp 37,99-47,99
220 Plaei poliearbonat 10 rom mp 61,43-62,19
221 Plaei policarbonat 16 rom mp 95,99 - 111,99
222 Placi cutate PVC mp 11,89 -19,44
223 PIasa zincata gard kg 4,50- 5,90
224 Piasa rabitz kg 5,50 -5,80
225 Placa ondulata bitumata mp 13,79 - 18,29
226 Plasa armare fibra sticla 50/mp mp 1,29-1,31
227 Plaei faianta alba 15 x 15 em mp 17,99-18,99
228 Placi faianta
10x10em mp 34,99 - 52,99
20x20 em mll 29,99 - 39,99
20 x25 em mp 14,99 - 37,99
20x30 em mp 14,99 - 27,99
30 x 30 em mp 18,99 - 28,99
25 x40 em mp 31,99 - 49,99
28,3 x 44,6 em roll 38,52 - 39,99
229 Plaei gresie glazurata
10xlOem mp 33,99 - 59,99
20x20em rop 32,99 - 33,99
33,5 x33,5 mp 13,99 - 21,99
34x34cm mp 13,99 - 15,99
45 x45 em mp 29,99 - 32,99
25 x40 em mp 39,99-42,99
30x30 em mp 22,99 - 34,99 80

Nr. Denumire material
Urn Pret 'in lei
230 Placi gresie portelanata 30 x 30 em
231 Placi gresie rezistenta la inghet mp 22,99 27,99
30x 30 em
3I;5x31,5em rop 23,99 44,99
33 x 33 em mp 26,99 27,99
232 Placaj lemn uz general mp 2999 39,99
me 2202,56
233 Plaeaj TEGO 8 mm 2868,66
234 Plaeaj TEGO 15 mID me 2916,00 2990,00

235 Plaeaj marmura 1 em me 2666,00 2813,00

236 Plaeaj marmura 2 em mp 123,76 - 133,99
237 Plita fonta eu un oehi mp 143,33 149,99
238 Plita fonta eu 3 oehiuri bue 58,30 59,90

239 bue 118,29 127,39
Prenandez
240 Placa traforata gard beton kg 6,89 109,99
bue
241 Plaea plina gard beton 20,00 25,00
242 Profile laminate din otel bue 24,00 29,00

243 Piasa sudata Buzan 2 x 5 m kg ·233 3,21
100 x 100 x4 mm hue
100 x 100 x 5 mID 56,60 60,45
244 Rame etansare invelitori plane bue 79,55 86,65
bue 119,35 -185,19
245 Rame etansare invelitori ondulate
246- Sapa useata sad 40 kg bue 146,74 227,69
bue
247 Sapa autonivelanta saci 25 kg 7,99 9,27
248 bue 39,99 46,99
Simla neagra de Iegat
249 Sarma STM pentru gard kg 3,25 4,99
250 Sarma ghimpata neagra kg 3,80 5,19
251 Sarma ghimpata zineata kg 2,85 2,99
252 Silduri eu manere kg 3,05 3,19
253 Sindrila bituminoasa per. 9,99 - 299,99
254 Sipci de brad mp 17,99 23,99
255 Tabla neagra 0,5 - 1,5 mm ml 1,99 13,79

256 Tabla neagra groasa kg 2,80 2,95
257 Tabla zincata 0,35 rom kg 2,50 3,00
mp 9,60 10,00 81

Nr. Denumire material Um Fret in lei
258 Tabla zincata 0,40 tnm mp 11,90 12;10
259 Tabla cutata neagra kg 3,69. 3,89
260 Tabla striata kg 3,06 3,61
261 Tinci sac 25 kg bue 10,70 14,95
262 Tigla ceramica dublu presata bue 2,89 3,66
263 Tigla ceramica solzi bue 1,69 1,89
264 Tigla din beton mp 27,48 - 39,49
265 Ulei de in fiert si sieativat kg 8,19 9,69
266 Usi metaliee intrare apartament bue 449,99 2809,99
267 Usi intrare din brad masiv bue 339,99 399,99
268 Usi intrare din stejar masiv bue 789,99 4530,00
269 Usa izolata, plina, din lemn bue 339,99 399,99
270 Usa izolata, deeupata 1/3 bue 239,99 369,99
271 Usa izolata, deeupata 2/3 bue 259,99 399,99
272 Usa intrare eu geam, din brad bue 219,99 349,99
273 Usi celulare bue 109,99 449,99
274 Vata de sticla 50 rom mp 2,89 2,99
275 Vata de sticla 120 rom. mp 5,75 -5,89
276 Vata de sticla bazaltica 40 rom mp 5,55 5,79
277 Vata de sticla bazaltica 50 mm mp 6,05 6,95
278 Vata de stic1a bazaltica 100 rom mp 13,89 13,99
279 Vopsea alchidica 0,751 bue 5,34 13,90
280 Vopsea alchidica 2,5 1 bue 21,90 44,90
281 Vopsea antimucegai 1 I bue 11,75 - 13,60
282 Vapsea antimucegai 2,5 1 buc 33,99 44,99
283 Vopsele lavabile de interior
ALPINA 151 57,99 64,99
AQUALUX 101 79,99 99,89
AQUALUX 15 I 57,99 59,99
BRICOLINE 15 1 36,99 37,19
DISPERCYT 8,51 18,99 19,19
DULUXONCE 2,51 66,99 - 67,18
DULUXCULOruLELUMll 2,51 44,99 45,36
DULUX CULORlLE LUMlI 51 77,99 78,16
DANKE 8,5 I 34,50 - 47,99 82

Nr. Denumire material Urn Pre] in lei
DANKE 15 I 54,99 - 57,80
ECOPLAST 15 ] 81,99 - 82,39
FAUST 10 I 27,99 -76,99
FAUST 151 73,90 - 74,99
INCOLAN 8,51 72,99 - 73,99
INCOLAN 141 104,99 - 106,90
PLICOLYT 151 29,99 - 30,99
RAUMWEISS 141 53,54 - 59,49
SAVANA 8,51 74,29 - 75,99
SPOR 8,S 1 66,03 - 67,19
SPOR 41 38,99 - 39,29
SPOR 24 kg 106,26 - 119,99
STANDARD 16kg 36,99 - 37,99
STANDARD 25 kg 58,99 - 59,99
SUPERWEISS 8,51 73,29 -74,99
SUPERWEISS 15 I 119,99 -121,99
TOP WEISS BUDCET 101 1S,46 - 16,65
284 Vopsele lavabile pentru exterior
ASTEK DURASIL 25 kg 178,99 -179,99
ACRILUX 151 118,39 -119,89
FASSADE 151 124,99 -129,99
FASSADENFARBE 151 124,99 - 125,89
- INNENWEISS 25 kg 91,29 - 91,99
PLICOLYT 101 54,99 - 55,99
SAVANA 8,51 71,39 -72,89
SAVANA 25 kg 133,99 - 134,99
SPOR 8,51 69,99 - 71,29
SPOR 24 kg 122,99 - 130,89
SUPERWEISS 8,51 74,79 -75,89
SUPERWEISS 151 119,99 - 121,30
285 Tencuieli decorative
INCOLAN 12,51 148,99 - 212,99
MARMOROM ASTEC 25 kg 127,99-131,99
REVECO 15kg 65,44-101,14
REVECOLATEX 24 kg 59,49 - 89,59 83

ANEXA 7

PRE'fURI MEDU DE LIVRARE iN LEIIMC BETOANE, ~APE, MORTARE LOCO STAPE, FARA. TVA

Nr. Denumire (marca/clasa) Pret in lei
crt ..
1. C 2,8/3,5 - B50 T3 0-31 162,00
2 C4/5- B75 T3 0-31 180,00
3. C 717,5 - BlOO T3 0-31 186,00
4. C 8/10- B150T3 0-31 207,00
5. C 12/15 - B200 T3 0-31 229,00
6. C 12115 - B200 T4 0 - 16 (pompat) 248,00
7. C 12/15 - B200 PI0/4 T31T4 0-16 239,00
8. C16120 - B250 T3 0-31 243,00
9. C16/20 - B250 T3 ° - 16 (pompat) 262,00
10. C 16120 - B250 PIO/4 T31T4 0 -16 248,00
11. C 16/20- B250M T4 0-7 261,00
12. CI8/22,5 - B300 T3 0-31 262,00
13. CI8/22,5 - B300 T4 0 - 16 (pompat) 285,00
14. C18/22,S - B300 PI0/8 T31T4 0-16 265,00
15. C 18122,5 - B300 M T4 0-7 270,00
16. C20/25 -B350 T3 0- 31 271,00
17. C20/25 - B350 T4 0 -16 277,00
18. C20125 - B350 PIO/8 T31T4 ° - 16 (pompat) 297,00
19 .. C 20/25 - B350 M T4 0 - 7 279,00
20. C25/30 - B400 T3 0-31 288,00
21. C25/30 - B400 P T4 ° - 16 (pompat) 324,00
22. C 25/30 - B400 M T4 0 - 7 297,00
23, C28/35 - B450 T3 0-31 342,00
24. C28/35 - B450 P T4 0- 16 (pomp at) 360,00
25. C 28/35 - B450 M T4 0-7 382,00
26. ~apliMI00 230,00
27. t;;apaM400 270,00 84

Nr. Denumire (marea/clasa)
crt. Pret in lei
28 Beton rurier BCR 3,5 278,00
29 Beton rutier BCR 4 305,00
30 Beton rutier BCR 4,5 335,00
31 Balast stabilizat cu ciment 4% 150,00
32 Balast stabilizat ell eiment 6% 170,00
33 MortarM4T 200,00
34 MortarM50T 220,00
35 Mortar MIOOT 250,00
36 MortarMlOZ 200,00
37 MortarM25Z 190,00
38 MortarM50Z 210,00
39 Mortar M1 aDZ 220,00 85

,.-.
ee
"".- + f-<
.e~=~ '"
o~~\C
E-~ +
~

t:
8.~ 00 ....
.,~
aM
.... '-"
E-<
I~ . '-'-; +
01 8 >
;> ._..._, .11
.~'U' U 1! 'i. E .ll ri ~ ~ .1
$~ ~~ o ~ .~'"" s j$ 8:'
dod ~4_ ::;I ~
~c ~ o : ,-,'a' ~ 0 'OJ' e >
<:: " .... _ .... _ II 1
"'"' .~:> <2'':::> ~ 'P'£
<: ° ,,",,=, , =00>
w
~,.-_ ~
g4 E-<'>O S
0;.0: ~
1a ....
::g'-" U"J
.~ '2 ::g
~""'1l: on
'" ..,
::g .._,
2>e t! ~
::a.!S &. , ~
.-:: tl 0 '(;1 tJJ *' ..r
C1ii~:-::~
~ a E '; ~
% "$~
e\: '2':2'Q:;; ~;!;
E-<o:!
es
~ ...,
.. ~
:~
;U
:~ M
: :~ -<
. 8
:~ ffi
: t) ~-- 0
- ::> ~ e--
........ ~.9g
~~ < uss
;:l---- ;5- ....... - OJ
~ ~ -- ~g. ..... p."" :'0
::$- 0'"""
-.E o u u "d0(,,} 'Ol
"tl.c.D -"§'§ :.!:I
<1) 0 -==
"'O.~ Ib S<ZlrJ:l E!<Zl<Zl : "0
",0. ~ '~~N ~~~ ~~
- .. :.~
aU U"J u~_; UMM :2
@ 51 OJ
~ ,_;t;: ..::
0 M U
u;z;u ..... :.0 o

86

8'1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->