Sveučilište J. J.

Strossmayera, Osijek ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK
- Sveučilišni studij Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek Tel. / fax: (031) 224-600 / 605

Dr. Željko Novinc

KAKVOĆA ELEKTRIČNE ENERGIJE
- priručnik - norme, teorija, mjerne metode, uređaji za off-line i on-line nadzor, te neki primjeri i iskustva iz hrvatske prakse -

Osijek, 2007. 1

UVOD – Ljudi su već sredinom prošlog stoljeća shvatili da kvaliteta električne energije utječe na kvalitetu rada (proizvodnje materijalnih i nematerijalnih dobara) i na kvalitetu života. Tijekom posljednjih desetljeća na snazi su bile mnoge norme iz tog područja, ali pravi obrat dogodio se sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća. ProbLEM (FLUKE) u se počelo pristupati i rješavati ga globalno. Članovi CENELEC-a (eng. European Committee for Electrotechnical Standardization, sjedište je u Briselu) nacionalni su elektrotehnički odbori (ukupno ih je tada bilo 18): Belgije, Danske, Njemačke, Finske, Francuske, Grčke, Irske, Islanda, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Austrije, Portugala, Švedske, Švicarske, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva. Međunarodna organizacija CENELEC BTTF 68-6 izradila je 1993. godine europsku normu EN 50160 za mjerenje napona na mjestu predaje potrošaču u javnim distribucijskim niskonaponskim (NN) i srednjonaponskim (SN) mrežama pri normalnim pogonskim uvjetima. Prihvatila je normu 5. srpnja 1994. godine, te obvezala stalne članice da do 15. srpnja 1995. godine objave svoju nacionalnu redakciju te norme i povuku iz uporabe interne, oprečne nacionalne norme. Za ostale, prije svega europske države, predložena je 2003. godina kao krajnji rok primjene te norme. Naši susjedi, osobito zapadni, prihvatili su se odmah posla. Na primjer, europska norma EN 50160 prihvaćena je u Republici Sloveniji 1997. godine, pod nazivom SIST – EN 50160, a počela se doista primjenjivati 1999. godine.
Temeljem iskustava u primjeni suvremene mjerne opreme za nadgledanje i praćenje kvalitete isporučene električne energije izrađene su u Europi norme (npr. IEC 1000-3-6/7 i EN 50160), koje prije svega trebaju zaštiti potrošače električne energije, a time i natjerati proizvođače i distributere da više pozornosti i truda ulože u održavanje kvalitete električne energije, ako na tržištu žele održati odgovarajuću razinu cijene tog proizvoda.

Poglavlje I. 1. Normativne i teorijske osnove mjerenja kakvoće električne energije
1.1. EUROPSKA NORMA EN 50160: “OBILJEŽJA NAPONA U JAVNIM RAZDJELNIM MREŽAMA” − analiza izvadaka iz njemačke i engleske verzije norme
Kako je povezivanje (stalna veza) hrvatskog s europskim elektroenergetskim sustavom nužnost, nužnost je i prilagođavanje naše zakonske regulative i normizacije u tom području zakonskim regulativima, prije svega naših susjeda. Kako će europska norma o kvaliteti električne energije u elektrodistribucijskom sustavu EN 50160 najkasnije tijekom 2006. godine morati biti prihvaćena i kod nas (čim prije – to bolje), to je npr. Elektrotehničko društvo – Zagreb (EDZ) krenulo s osmišljavanjem i provedbom niza edukativnih seminara po cijeloj Hrvatskoj sa svrhom obavještavanja svih zainteresiranih u lancu od proizvođača do potrošača električne energije o pojedinim eLEM (FLUKE) entima ove norme i o opremi, koja omogućuje stalno praćenje (snimanje) kvalitete električne energije. Kroz upoznavanje s eLEM (FLUKE) entima ove norme svi budući korisnici trebali bi prepoznati svoje mjesto i ulogu (prava i obveze), te pripremiti sve što je potrebno za što bezbolnije uključenje u moderni europski elektroenergetski sustav. Osobitost je električne energije da na njezinu kvalitetu utječu u većoj mjeri potrošači (nelinearna opterećenja) nego proizvođači i isporučitelji. Stoga je potrošač pri osiguravanju kvalitete električne energije u znatnoj mjeri i partner isporučitelju. Istodobno s onečišćavanjem električne energije potrošač je i sam osjetljiv baš na ta onečišćenja. Kako znamo, prednacrt ove europske norme (EN 50160) izradila je organizacija CENELEC (BTTF 686): Fizikalne značajke električne energije. Nacrt donesen u rujnu 1993. godine podvrgnut je jednostupanjskom postupku prihvaćanja i CENELEC ga je 5. srpnja 1994. godine prihvatio kao normu EN 50160. Utvrđeni su sljedeći nadnevci: − krajnji rok objavljivanja istovjetne nacionalne norme ( dop ) : 15. srpnja 1995. godine, − krajnji rok povlačenja oprečnih nacionalnih normi ( dow ) : 15. srpnja 1995. godine.

2

Članovi CENELEC-a dužni su držati se pravilnika CENELEC-a, u kojem su utvrđeni uvjeti pod kojima se ovoj europskoj normi mora bez ikakve promjene dati status nacionalne norme. Posuvremenjeni popis norma, koje su preuzimanjem postale nacionalne norme, zajedno s njihovim bibliografskim podacima, može se na zahtjev dobiti od glavnog tajništva ili svake članice CENELEC-a. Ova europska norma postoji u tri službene verzije (njemačkoj, engleskoj, francuskoj). Isti status kao i te službene verzije ima i verzija na kojem drugom jeziku koju neka članica CENELEC-a na vlastitu odgovornost načini prevođenjem na svoj jezik i prijavi glavnom tajništvu. Članice CENELEC-a nacionalni su elektrotehnički odbori, navedeni u uvodu knjige [2].

1.1.1. Općenito o normi EN 50160
Područje primjene Ova norma definira i opisuje bitne značajke razdjelnog napona na mjestu predaje potrošaču u javnim niskonaponskim i srednjonaponskim mrežama pri normalnim pogonskim uvjetima. Ova norma ne vrijedi: a) za pogon nakon nekog kvara i za mjere privremene opskrbe, koje se primjenjuju kako bi se omogućila daljnja opskrba potrošača pri zahvatima održavanja i pri gradnji, te kako bi se na najmanju mjeru ograničili opseg i trajanje prekida opskrbe b) u slučajevima kad postrojenje ili aparat potrošača ne zadovoljavaju mjerodavne norme ili tehničke uvjete za priključak ili kad su prekoračene granične vrijednosti smetnja prenošenih vodovima c) u slučajevima kad neko postrojenje za proizvodnju ne zadovoljava mjerodavne norme ili tehničke uvjete za priključak na razdjelnu mrežu (npr. postrojenja za proizvodnju energije) d) u iznimnim prilikama na koje može utjecati isporučitelj električne energije, posebno kod: − iznimnih vremenskih (ne)prilika ili prirodnih katastrofa − smetnja koje su izazvale treće starane − mjera javnih tijela ili tijela vlasti − radnih sporova prema zakonskim odredbama − više sile − ograničenja kapaciteta opskrbe zbog izvanjskih utjecaja. Ova norma može se u cijelosti ili djelomično nadomjestiti ugovorom (dogovorom) između pojedinog potrošača i isporučitelja električne energije. U ovoj normi opisane značajke opskrbnog napona nisu predviđene za uporabu kao razina elektromagnetske kompatibilnosti ili kao granične vrijednosti smetnja koje se iz postrojenja potrošača vodovima prenose u javne mreže. Svrha norme Svrha je ove norme utvrditi i opisati obilježja razdjelnog napona glede: − frekvencije − veličine − oblika krivulje − simetrije triju napona faznih vodiča. Te se značajke za vrijeme normalnog pogona mijenjaju zbog kolebanja tereta, smetnja iz određenih postrojenja i kvarova, koji su pretežno izazvani izvanjskim događanjima. Značajke napona izrazito su slučajne naravi, kako glede vremenskog tijeka na nekom promatranom mjestu predaje, tako i u jednom trenutku glede mjesne razdiobe po svim mjestima predaje u nekoj mreži. S obzirom na te ovisnosti valja računati s time da će se navedene razine značajka opskrbnog napona u rijetkim slučajevima prijeći. Pojedine pojave koje utječu na opskrbni napon potpuno su nepredvidive, tako da nije moguće za odgovarajuće značajke navesti čvrste

3

vrijednosti. Vrijednosti koje su za te pojave dane u normi, npr. za propade napona i prekide napona, valja sukladno tome smatrati orijentacijskim vrijednostima. Definicije u svezi s normom EN 50160: Za primjenu ove norme vrijede sljedeće definicije: Potrošač Kupac električne energije, koji električnu energiju nabavlja od nekog isporučitelja električne energije. Isporučitelj električne energije Društvo koje električnu energiju dobavlja preko neke javne razdjelne mreže. Mjesto predaje Mjesto priključka postrojenja (uređaja) potrošača na javnu mrežu. NAPOMENA : To mjesto ne mora se podudarati npr. s mjernim mjestom ili s mjestom priključka na javnu mrežu, [2]. Opskrbni napon Električna vrijednost napona na mjestu predaje mjerena u određenom trenutku, tijekom određenoga vremenskog odsječka. Nazivni napon mreže (oznaka Un ili UN) Napon kojim se neka mreža označuje ili prepoznaje i na koji se svode određene pogonske značajke. Utanačeni (dogovoreni) opskrbni napon (Uc) Dogovoreni opskrbni napon Uc u normalnom je slučaju jednak nazivnom naponu mreže Un. Kad na osnovi dogovora između isporučitelja električne energije i potrošača napon na mjestu predaje odstupa od nazivnog napona, radi se o utanačenom (dogovorenom) opskrbnom naponu Uc. Niski napon (NN) U ovoj normi to je razdjelni napon čija je nazivna (efektivna) vrijednost najviše 1000 V. Srednji napon (SN) U ovoj normi to je razdjelni napon čija je nazivna (efektivna) vrijednost između 1 kV i 35 kV. Normalni pogonski uvjeti Pogonsko stanje u nekoj razdjelnoj mreži pri kojem je pokrivena potražnja za električnom energijom, pri kojem se obavljaju sklapanja i pri kojem se smetnje otklanjaju pomoću automatskih zaštitnih sustava, a da pri tome ne postoje izvanredne okolnosti zbog izvanjskih utjecaja ili većih ograničenja kapaciteta opskrbe.

4

Smetanja brzo raste s amplitudom kolebanja. koje mogu izazvati vidom zamjetljivu pojavu nazvanu treperenjem. FLICKER) Vidom zamjetljivo prekidanje izazvano svjetlosnim podražajem s vremenskim kolebanjem svjetlosne gustoće ili spektralne razdiobe (IEV 161-08-13). određenog.Smetnje prenošene vodovima Elektromagnetna pojava koja se vodovima (vodičima) prenosi mrežom. Frekvencija opskrbnog napona Broj ponavljanja osnovnog harmonika opskrbnog napona u jedinici vremena mjeren tijekom određenog vremenskog odsječka. U pojedinim slučajevima smetnje se prenose vodovima i kroz transformatore u mreže drugih naponskih razina. [2]): (1. ali ne i čvrsto utvrđenog trajanja. te izazvati oštećenja. Kolebanje napona Niz promjena napona ili neka periodična promjena ovojnice krivulje napona (iz IEV 161-08-05). Brza promjena napona Pojedina brza promjena efektivne vrijednosti nekog napona između dviju susjednih (uzastopnih) naponskih razina. Smetnje prenošene vodovima mogu smanjiti sposobnost za rad uređaja. eng. uobičajeno kod promjena ukupnog tereta u nekoj razdjelnoj mreži ili nekom dijelu razdjelne mreže. Iznad određene granice treperenje smeta.1) Plt = 3 Psti 3 ∑ 12 i =1 12 5 . NAPOMENA: Kolebanje napona izazivaju promjene svjetlosne gustoće žarulja. Pri određenim brojevima ponavljanja u jedinici vremena smetnje su moguće već i pri vrlo malenim amplitudama. Treperenje ( fliker. Polagana promjena napona Povišenje ili sniženje efektivne vrijednosti napona. postrojenja i sustava. Jakost treperenja Intenzitet smetanja zbog svjetlosnog treperenja koji se po UIE-IEC postupku za odmjeravanje treperenja ocjenjuje i utvrđuje s pomoću sljedećih veličina: − kratkotrajna jakost treperenja (Pst ) mjerena tijekom vremenskog odsječka od deset minuta (st – short time) − dugotrajna jakost treperenja (Plt). koja se na osnovi niza od 12 vrijednosti Pst tijekom vremenskog odsječka od 2 sata računa prema jednadžbi (lt – long time. [2].

Prekid opskrbe Stanje pri kojemu je napon na mjestu predaje manji od 1% dogovorenog napona Uc. Razlikuju se sljedeći slučajni prekidi opskrbe: − dugotrajni prekidi opskrbe (duži od 3 minute). Promjene napona pri kojima se napon ne smanjuje ispod 90% dogovorenog napona Uc ne smatraju se propadima. NAPOMENA: Povremeni previsoki naponi (prenaponi) u pravilu nastaju zbog sklapanja ili smetnja (npr. Dubina propada definirana je kao razlika između najmanje efektivne vrijednosti napona za vrijeme propada i dogovorenog napona Uc. NAPOMENA 1: Posljedice planiranog prekida opskrbe potrošači mogu prikladnim mjerama svesti na najmanju mjeru. sklapanja ili pregaranja osigurača. Povremeni previsoki napon Razmjerno dugotrajni previsoki napon (prenapon) na određenom mjestu. radi omogućavanja obavljanja planiranih radova u razdjelnoj mreži. te prenaponi kod uklapanja. npr. do nekoliko milisekunda. s pomoću ukupnog sadržaja viših harmonika (THD U). oni se uglavnom pojavljuju u svezi s drugim smetnjama. koji je u pravilu jako prigušen. jednopolnog kvara. kratkotrajno smanjenje opskrbnog napona na vrijednost između 90% i 1% dogovorenoga opskrbnog napona Uc. izazvani trajnim kvarom − kratkotrajni prekidi opskrbe (do uključivo 3 minute). potrošači unaprijed obavještavaju i − slučajni prekidi opskrbe koji su izazvani trajnim ili prolaznim smetnjama. Trajanje propada napona iznosi (prema dogovoru) između 10 ms i 1 min. kakve su atmosferska pražnjenja (izvanjski prenaponi). nelinearnosti …). Vrijeme porasta tranzijentnih previsokih napona kreće se od manje od jedne mikrosekunde.redni broj višeg harmonika napona − zajednički. kada napon u mreži prelazi dopuštene granice. Razlikuju se sljedeći prekidi opskrbe: − planirani prekidi opskrbe o kojima se. a koji se izračunava prema 6 . isklapanja i kratkih spojeva u elektroenergetskoj mreži (unutrašnji prenaponi). Napon viših harmonika Sinusni napon. zbog naglog rasterećenja. Vrijednost viših harmonika napona može se odrediti: − pojedinačno. njihovim amplitudama (Uh) svedenim na amplitudu osnovnog harmonika U1=UN. čija je frekvencija cjelobrojni višekratnik (redni broj) frekvencije osnovnog harmonika. izazvani prolaznim kvarom. Tranzijentni previsoki napon Kratkotrajni titrajni ili netitrajni previsoki napon. nakon kojeg se ponovno uspostavlja prvobitna vrijednost. a trajanja je nekoliko milisekunda ili manje. valja zvati “previsokim naponom”. Naziv “prenapon” primjenjiv je samo za prijelazne pojave. izrazito stohastički (slučajni) događaji (kvarovi). gdje je h . NAPOMENA 2: Slučajni su prekidi opskrbe nepredvidivi. NAPOMENA: Tranzijentne previsoke napone obično izazivaju atmosferska izbijanja.Propad napona Naglo. Ostale pojave napona.

5 kHz. Viši harmonici struje i impedancije mreže. 7 . Ti viši harmonici struje stvaraju na impedancijama mreže odgovarajuće više harmonike napona. n = 2. Prijenos signala u električnim niskonaponskim mrežama u frekvencijskom opsegu od 3 kHz. do 148.5 kHz − signalne oznake na opskrbnom naponu: opskrbnom naponu superponirane kratkotrajne promjene napona u izabranim točkama krivulje napona. b) EN 60555 .europske norme i harmonizacijski dokumenti: a) EN 50065 . kod kojega su amplitude napona sve tri faze jednake. čija je frekvencija između frekvencija viših harmonika.). mijenjaju se tijekom vremena. koji su priključeni na različitim naponskim razinama mreže.. koji služi za prijenos informacija u javnoj razdjelnoj mreži i u postrojenju potrošača. 1992. superponirani opskrbnom naponu Opskrbnom naponu superponirani signal.3 . Razlikuju se sljedeći signalni naponi u javnim razdjelnim mrežama: − signali mrežnoga tonfrekvencijskog upravljanja (MTU – mrežno tonfrekventno upravljanje): opskrbnom naponu superponirani sinusni signalni naponi u frekvencijskom opsegu od 110 Hz do 3000 Hz − signali nosive frekvencije: opskrbnom naponu superponirani sinusni signalni naponi u frekvencijskom opsegu od 34 kHz do 148. a fazni kutovi su točno 120°. NAPOMENA: Istovremeno se mogu pojaviti naponi međuharmonika bliskih frekvencija. Signalni naponi. ili kutovi među uzastopnim fazama.2) THD = ∑(Uh ) h =2 40 2 100 % UN NAPOMENA: Više harmonike opskrbnog napona uglavnom izazivaju viši harmonici struje nelinearnih tereta potrošača. CENELEC . Napon međuharmonika Sinusni je napon.jednadžbi. čija frekvencija nije cjelobrojni višekratnik frekvencije osnovnog harmonika (kod nas: n ⋅ 50 Hz. Nesimetrija (asimetrija) napona Stanje u trofaznoj mreži pri kojem nisu jednake efektivne vrijednosti napona između faznih vodiča i neutralnog vodiča. a time i viši harmonici napona na mjestu predaje. [2]: (1.1 A1 1991. Mjeri se kao odstupanje u odnosu na idealni trofazni sustav. zbog čega je spektar frekvencija širokopojasan. Upućivanja na druge norme Sljedeća upućivanja na postojeće norme i publikacije koje su bitne za područje ove norme trebaju omogućiti dodatno obavještavanje korisnika ove norme: I.. tj.1 1987.

5 Hz ) tijekom 95% tjedna.Dio 4: Ispitni i mjerni postupci . II.5 Hz do 50. Druge publikacije a) IEC 50 (161) Međunarodni elektrotehnički rječnik .opis rada i projektna specifikacija ( IEC 868: 1986 + A1: 1990.). f) HD 472 S1 1989. 1. [2]. .2. od 47 Hz do 52 Hz ) tijekom preostalih 5% tjedna. e) ENV 61000-2-2 1993. izazvana kućanskim aparatima i sličnim električnim napravama.Dio 2: Uvjeti okoliša . Elektromagnetna kompatibilnost .Dio 1 : Pojmovi c) EN 60868 1993.02 Propadi i kratki prekidi napona u srednjonaponskim javnim razdjelnim mrežama.Glavni odsječak 2: Razina kompatibilnosti za niskofrekvencijske smetnje prenošene po vodovima i prijenos signala u javnim niskonaponskim mrežama ( IEC 1000-2-2:1990 ) . Obilježja niskog napona (NN) Mrežna frekvencija Nazivna je frekvencija opskrbnog napona 50 Hz. odnosno: 50 Hz +4% / -6% ( tj. preinačeno). d) EN 61000-4-7 1993. . Instrumenti za odmjeravanje treperenja .Glavni odsječak 7: Opće smjernice za postupak i instrumente za odmjeravanje viših harmonika i međuharmonika u razdjelnim mrežama i priključnim aparatima ( IEC 1000-4-7:1991). Elektromagnetska kompatibilnost. od 49. Pri normalnim pogonskim uvjetima desetsekundna srednja vrijednost osnovne frekvencije u nekoj razdjelnoj mreži mora biti u sljedećim opsezima: − kod mreža povezanih s elektroenergetskim sustavom: 50 Hz +1% (tj. b) UNIPEDE 91 en 50.Poglavlje 161 : Elektromagnetna kompatibilnost. nazivni naponi za niskonaponske javne razdjelne mreže (IEC 38: 1983. 8 .Povratna djelovanja u razdjelnim mrežama.1.

smatra 9 . a minimalno: 199. pa do 2010. odnosno: 50Hz +15% ( tj. od 47 Hz do 52 Hz ) u preostalih 0. +6%.5 V). od 49 Hz do 51 Hz ) tijekom 95% tjedna. U Hrvatskoj će norma EN 50160 najvjerojatnije biti prihvaćena kao preporuka tijekom 2006. godine: kod nominalnog napona faza-neutralni vodič: 220 V (-10%.5 Hz ) u preostalih 5% svakog tjedna. od 49. pod određenim okolnostima mogu se više puta dnevno pojaviti kratkotrajne brze promjene napona do 10% Un. a zaživjeti će (sa zakonskom snagom) najvjerojatnije tijekom 2007. NAPOMENA 1.2006. − kod mreža nepovezanih s elektroenergetskim sustavom (npr.: 207 – 242 V) − kod nominalnog napona faza-neutralni vodič: 230 V (-10%. godine: prelazi se trajno na 230 V s dopuštenim odstupanjem (-10%.: 207 – 253 V). Preostalih 5% 10-minutnih srednjih efektivnih vrijednosti opskrbnog napona svakoga tjednog intervala (bilo kojeg) mora biti u opsegu: Un +10 % / -15% (tj. tj. maksimalno: 253 V. odnosno: 50 Hz +4% / -6% ( tj. Polagane promjene napona Pri normalnim pogonskim uvjetima. [2]. 95% desetminutnih srednjih efektivnih vrijednosti opskrbnog napona svakoga tjednog intervala (bilo kojeg) mora biti u opsegu: Un +10 %. +6%. U niskonaponskim su mrežama dogovoreni napon Uc i naznačeni (nazivni) napon Un jednaki. tijekom 99. bez uzimanja u obzir prekida opskrbe. u skladu s normom EN 50160.5% svakog tjedna (tijekom cijele godine).NAPOMENA: Nedavno je taj zahtjev postao stroži. godine opseg napona može u skladu s HD 472 S1 odstupati od tih normiranih vrijednosti. Brze promjene napona Veličine brzih promjena napona Brze promjene napona uglavnom su izazvane promjenama tereta u postrojenjima potrošača ili sklapanjima u mreži.5 Hz ). razdjelne mreže u tzv..5% svakog tjedna.: 207 – 244 V) − od 2007.5 Hz do 57.5 Hz do 50. Veličine opskrbnog napona Normirani je nazivni napon Un za niskonaponske javne mreže: − za trofazne mreže s četiri vodiča: Un = 230 V između faznih vodiča i neutralnog vodiča − za trofazne mreže s tri vodiča: Un = 230 V između faznih vodiča. od 42. Međutim. vrijedi: − do 04. Pri normalnim pogonskim uvjetima brza promjena u pravilu ne prelazi 5% nazivnog napona. godine nazivni napon može prema HD 472 S1 odstupati od 230 V. NAPOMENA 2. već temeljem Pravilnika o normiranim naponima za distribucijske NN mreže i električnu opremu (NN 28/2000). U Republici Hrvatskoj granice trenutačno dopuštenih napona nisu u skladu s EN 50160. kada se planira i ulazak Hrvatske u EU. NAPOMENA : Do 2003. +10%. tj. godine. godine. otočnom radu) ostalo je sve isto: 50 Hz +2% ( tj. Do 2003. tj. ili 2008. pa je sada na snazi: Pri normalnim pogonskim uvjetima desetsekundna srednja vrijednost osnovne frekvencije u nekoj razdjelnoj mreži mora biti u sljedećim opsezima: − kod mreža povezanih s elektroenergetskim sustavom: 50 Hz +1% (tj. NAPOMENA: Promjena napona koja dovodi do opskrbnog napona manjeg od 1% Un.

radi izbjegavanja dugih prekida opskrbe. katkad se primjenjuju zaštitni sustavi koji. trajanja preko tri minute. Orijentacijske vrijednosti za prolazne prekide opskrbe nisu navedene. Povremeni previsoki naponi između faznih vodiča i zemlje Povremeni previsoki napon (mrežne frekvencije) u pravilu se pojavljuje pri kvaru u javnoj mreži ili u nekom postrojenju potrošača. Jakost treperenja (fliker. njihova razdioba tijekom godine može biti vrlo neravnomjerna. napajanja. Njihov je godišnji broj vrlo različit. Propadi napona Propadi napona nastaju pretežito zbog kvarova u postrojenjima potrošača ili u javnoj mreži. Većina propada napona kraća je od 1 s. NAPOMENA: U pojedinim publikacijama polazi se od pretpostavke da kratki prekidi opskrbnog napona ne traju duže od jedne minute. Orijentacijske vrijednosti: Ovisno o mjestu. Kratki prekidi opskrbnog napona Orijentacijske vrijednosti: Pri normalnim pogonskim uvjetima kratki prekidi opskrbnog napona pojavljuju se učestalošću od nekoliko desetaka do više stotina godišnje. Osim toga. Dugi prekidi opskrbnog napona Slučajni prekidi opskrbe većinom su izazvani izvanjskim događajima ili zahvatima. dok u drugim slučajevima smetnja nema ni pri velikim vrijednostima Plt. zahtijevaju vrijeme prekida od tri minute.se prekidom napona. On nestaje kad se smetnja otkloni i isključi. zbog sklapanja tereta u postrojenjima potrošača. a dubine propada manje su od 60% Un. mogu pojavljivati propadi napona dubine između 10% i 15% Un. U nekim se mrežama vrlo često. Orijentacijske vrijednosti: − očekivani godišnji broj propada napona može pri normalnim pogonskim uvjetima biti od nekoliko desetaka do tisuću. Međutim. jer se o tim prekidima opskrbe unaprijed obavještava. Propadi napona praktično su nepredvidivi. može se pri normalnim pogonskim uvjetima godišnje pojaviti od manje od 10 pa do preko 50 dugih prekida napona. FLICKER) Pri normalnim pogonskim uvjetima dugotrajna jakost treperenja zbog promjena napona ne smije tijekom bilo kojeg tjedna prelaziti vrijednost: Plt = 1. nije moguće navesti tipične vrijednosti učestalosti i trajanja dugih prekida opskrbe. U pojedinim slučajevima smetnje su moguće već kod vrijednosti: Plt = 1. izrazito slučajni događaji. dosegnuti vrijednost linijskog napona. pojedini propadi mogu biti dužeg trajanja i veće dubine propada. NAPOMENA: Reagiranje na treperenje je subjektivno i može biti vrlo različito ovisno o uzroku treperenja i o razdoblju u kojem dolazi do treperenja. Pri normalnim pogonskim uvjetima ti previsoki naponi mogu. Trajanje oko 70% kratkih prekida opskrbe mora biti kraće od jedne sekunde. S obzirom na velike razlike u vrstama postrojenja i strukturama mreža u različitim državama i s obzirom na nepredvidive utjecaje trećih strana i vremenskih (ne)prilika. tj. Orijentacijske vrijednosti: 10 . zbog pomaka zvjezdišta trofaznog sustava. koje isporučitelj električne energije ne može spriječiti. Međutim. ovisno o vrsti razdjelne mreže i o promatranoj točki mreže. eng. [2].

višeg harmonika odgovara uobičajenom dogovoru. povremeno se pojavljuju i više vrijednosti. kod 95% srednjih vrijednosti svakoga tjednog intervala. koji se izračunava uz uzimanje u obzir svih viših harmonika do 40. Analiziraju se istodobno amplitude faza i fazni kutovi. pojavljuju se na trofaznim mjestima predaje nesimetrije do oko 3%. Vremena su porasta u širokom opsegu: od milisekunde do znatno kraće od mikrosekunde. Rezonancije mogu kod pojedinih viših harmonika izazvati više napone. Takvo će rješenje zadovoljavati i za previsoke napone inducirane atmosferskim izbijanjima i za niže (ali češće) sklopne previsoke napone. Tranzijentni previsoki naponi između faznih vodiča i zemlje Tranzijentni previsoki naponi obično ne prelaze tjemenu vrijednost od 6 kV. 11 . Osim toga.Pod određenim okolnostima kratki spoj na gornjonaponskoj strani transformatora mreže može na donjonaponskoj strani izazvati previsoki napon (prenapon) za vrijeme dok teče struja kratkog spoja. Napon višeg harmonika Pri normalnim pogonskim uvjetima 95% 10-minutnih srednjih efektivnih vrijednosti napona svakoga pojedinog višeg harmonika ne smije ni u jednom tjednom intervalu prelaziti vrijednost iz tablice 1. jer je samo ona važna za analizu moguće smetnje aparatima priključenima na mrežu. Ti previsoki naponi u pravilu ne prelaze efektivnu vrijednost od 1. previsoki napon induciran atmosferskim izbijanjem više je tjemene vrijednosti. NAPOMENA : Ova norma sadrži samo vrijednosti za inverznu komponentu.5 kV (ali mogu biti i znatno veći). ne smije prelaziti vrijednost od 8% Un.1. Nesimetričnost (asimetričnost) napona Pri normalnim pogonskim uvjetima 10-minuta srednja efektivna vrijednost inverzne komponente napona ne smije. NAPOMENA : Ograničenja na više harmonike do 40. THD – Total Harmonic Distortion.2. U odnosu na previsoki napon izazvan sklapanjima. ukupno harmoničko izobličenje) opskrbnog napona. U nekim mrežama s postrojenjima potrošača koja su djelomično jednofazno ili dvofazno priključena. [2]. prelaziti 2% odgovarajuće izravne komponente. Međutim. Pri izboru naprava za zaštitu od previsokih napona u nekom postrojenju potrošača moraju se u obzir uzeti viši energetski zahtjevi zbog sklopnih previsokih napona. ukupni sadržaj viših harmonika (eng. NAPOMENA: Energija tranzijentnoga previsokog napona vrlo je različita i ovisi o uzroku previsokog napona. To je zato što sklopni previsoki naponi (prenaponi) u pravilu traju duže. višeg harmonika. ali manje energije.

5 0.1 . h 3 9 15 21 Uh u %Un 5.5 1.4 V. h 2 4 6 do 24 Uh u % 2.Vrijednosti pojedinih viših harmonika (h) napona na mjestu predaje.5 0.2.5 kHz. Budući da se ne raspolaže sigurnim iskustvenim vrijednostima.0 5. može biti potrebno da potrošači predvide zaštitne naprave ili na smetnje dovoljno neosjetljive uređaje za prijenos signala.0 2. 12 . u postotku nazivnog napona Un NAPOMENA: Vrijednosti nisu navedene za više harmonike (iznad 25. Napon međuharmonika Zbog veće primjene pretvarača frekvencije i sličnih upravljačkih uređaja povećavaju se vrijednosti međuharmonika.5 1. h 5 7 11 13 17 19 23 25 Uh u %Un 6. U pojedinim slučajevima i međuharmonici vrlo malenih razina mogu izazvati treperenje ili smetnje u sustavu mrežnoga tonfrekvencijskog upravljanja. zasad ništa nije utvrđeno (vrijednosti su u razmatranju ).5 parni viši harmonici redni br.0 1.0 0. višeg harmonika.1.0 1. višeg harmonika). do 25. mora se u tom frekvencijskom opsegu u niskonaponskim javnim mrežama računati s efektivnim vrijednostima od 1. a osim toga su i izrazito nepredvidive s obzirom na rezonanciju.5 Tablica 1.5 3. jer su one obično vrlo malene. NAPOMENA: U postrojenju potrošača smiju se opskrbnom naponu superponirati signali nosive frekvencije od 96 kHz do 148.5 neparni viši harmonici koji su višekratnik od 3 redni br.0 1. Premda uporaba javne mreže za prijenos signala među privatnim korisnicima nije dopuštena. S obzirom na mogućnost međusobnog utjecaja susjednih signalnih uređaja.neparni viši harmonici koji nisu višekratnik od 3 redni br.0 3. Signalni naponi superponirani opskrbnom naponu Valja poći od toga da se u nekim državama isporučitelj električne energije koristi javnim razdjelnim mrežama za prijenos signala: 99% trosekundnih srednjih vrijednosti signalnog napona tijekom dana ne smije prelaziti vrijednosti dane na slici 1.

Ova je norma za takvu opskrbu električnom energijom primjerena do dogovorenog napona od 35 kV. razdjelne mreže u tzv.1.3. tj. otočnom radu) ostalo je sve isto: 50 Hz +2% ( tj. tijekom 99. Polagane promjene napona Pri normalnim pogonskim uvjetima. 13 . 95% desetominutnih srednjih efektivnih vrijednosti opskrbnog napona svakoga tjednog intervala mora biti u opsegu: Uc +10%.5 Hz) tijekom preostalih 5% trajanja svakog tjedna. od 49 Hz do 51 Hz) tijekom 95% tjedna. +10% /15% u preostalih 5% promatranog (bilo kojeg) tjedna. Obilježja srednjeg napona (SN) Potrošači čija potrošnja prelazi kapacitet opskrbe na niskom naponu u pravilu se opskrbljuje na srednjem naponu. Pri normalnim pogonskim uvjetima desetsekundna srednja vrijednost osnovne frekvencije u nekoj razdjelnoj mreži mora biti u sljedećim opsezima: − kod mreža povezanih s elektroenergetskim sustavom: 50 Hz +1% (tj. NAPOMENA: Potrošači se mogu na tim naponima (1 − 35 kV) opskrbljivati i radi ispunjavanja posebnih zahtjeva ili radi smanjenja smetnja koje se iz njihovih postrojenja prenose vodovima. bez uzimanja u obzir prekida opskrbe. [2].5 Hz do 50. odnosno: 50 Hz +4% / -6% ( tj. od 47 Hz do 52 Hz ) u preostalih 0.5% trajanja svakog tjedna − kod mreža nepovezanih s elektroenergetskim sustavom (npr.5 Hz do 57.5% svakog tjedna (tijekom cijele godine). od 49. Veličine opskrbnog napona Veličina opskrbnog napona utvrđena je dogovorenim naponom Uc. od 42.1. odnosno: 50 Hz +15% ( tj.5 Hz ). Mrežna frekvencija Nazivna je frekvencija opskrbnog napona 50 Hz.

U mrežama s neuzemljenim zvjezdištem ili s kompenzacijom 14 . Jakost treperenja (flikera) Pri normalnim pogonskim uvjetima dugotrajna jakost treperenja (flikera) zbog promjena napona ne smije tijekom bilo kojeg tjedna u godini prelaziti vrijednost od Plt = 1. Povremeni previsoki naponi (prenaponi) između faznih vodiča i zemlje Povremeni previsoki napon (mrežne frekvencije 50 Hz) u pravilu se pojavljuje pri kvaru u javnoj mreži ili u nekom postrojenju potrošača. Njihov je godišnji broj vrlo različit. njihova razdioba tijekom godine može biti vrlo neravnomjerna. jer se o tim prekidima opskrbe unaprijed obavještava. do više stotina godišnje. NAPOMENA: U pojedinim publikacijama polazi se od pretpostavke da kratki prekidi opskrbnog napona ne traju duže od jedne minute. Orijentacijske vrijednosti: Očekivani godišnji broj propada napona može pri normalnim uvjetima biti od nekoliko desetina do tisuću. mogu pojavljivati propadi napona dubine između 10% i 15% Uc. Međutim. Dugi prekidi opskrbnog napona Slučajni prekidi opskrbe većinom su izazvani izvanjskim događajima ili zahvatima. Pri normalnim pogonskim uvjetima brza promjena napona u pravilu ne prelazi 4% dogovorenog napona Uc. U mrežama s kruto ili polukruto uzemljenim zvjezdištem previsoki napon u pravilu ne prelazi 1. Propadi napona Propadi napona nastaju pretežito zbog kvarova u postrojenjima potrošača ili u javnoj mreži. U nekim se mrežama vrlo često zbog sklapanja tereta u postrojenjima potrošača.Brze promjene napona Veličina brzih promjena napona Brze promjene opskrbnog napona uglavnom su izazvane promjenama tereta u postrojenjima potrošača ili sklapanjem u mreži. Kratki prekidi opskrbnog napona Orijentacijske vrijednosti: Pri normalnim pogonskim uvjetima kratki prekidi opskrbnog napona pojavljuju se s učestalošću u opsegu od nekoliko desetina. Većina propada napona kraća je od 1 s i dubine propada manje od 60% Uc. Osim toga. koje isporučitelj električne energije ne može spriječiti. Međutim. S obzirom na velike razlike u vrstama postrojenja i strukturama mreža u različitim državama. Očekivana vrijednost takvoga previsokog napona ovisi o načinu uzemljenja mreže. ovisno o vrsti razdjelne mreže i o promatranoj točki mreže. On nestaje kad se smetnja otkloni i isključi. [2]. zahtijevaju vremena prekida do tri minute. Međutim. pojedini propadi mogu biti dužeg trajanja i veće dubine propada. Trajanje oko 70% kratkih prekida opskrbe mora biti kraće od jedne sekunde. trajanja preko tri minute. Orijentacijske vrijednosti: Ovisno o mjestu može se pri normalnim pogonskim uvjetima godišnje pojaviti od manje od 10 pa do preko 50 dugih prekida napona. Orijentacijske vrijednosti za prolazne prekide opskrbe nisu navedene.7 Uc. katkada se primjenjuju zaštitni sustavi koji. pod određenim okolnostima mogu se više puta dnevno pojaviti kratkotrajne brze promjene napona do 6% Uc. te na nepredvidive utjecaje trećih čimbenika i vremenskih (ne)prilika. radi izbjegavanja dugih prekida opskrbe. nije moguće navesti tipične vrijednosti učestalosti i trajanja dugih prekida opskrbe.

višeg harmonika.0 9 1. Napon višeg harmonika Pri normalnim pogonskim uvjetima 95% desetminutnih srednjih efektivnih vrijednosti napona svakoga pojedinog višeg harmonika ne smije ni u jednom tjednom intervalu prelaziti vrijednost iz tablice 1. harmonika može biti i izrazito manja Tablica 1.1. jer je samo ona bitna za uzrokovanje moguće smetnje aparatima priključenima na mrežu.0 0. ne smije prelaziti vrijednost od 8% Uc. previsoki napon u pravilu ne prelazi 2. U odnosu na previsoki napone zbog atmosferskih izbijanja.Vrijednosti pojedinih viših harmonika napona na mjestu predaje.5 3.0 2 6. prelaziti 2% odgovarajuće izravne komponente.0 Uc. Nesimetričnost (asimetričnost) napona Pri normalnim pogonskim uvjetima desetminutna srednja efektivna vrijednost inverzne komponente napona ne smije.5 21 0. Tranzijentni previsoki naponi između faznih vodiča i zemlje Tranzijentni previsoki naponi u srednjonaponskim mrežama nastaju zbog sklapanja ili atmosferskih izbijanja (izravni udar groma ili indukcija). Promatraju se istodobno amplitude faza i fazni kutovi. h Uh u % Uc 2. Osim toga.5 1. neparni viši harmonici koji nisu višekratnik od 3 redni br. koji se izračunava uz uzimanje u obzir svih viših harmonika do 40. Rezonancije mogu kod pojedinih viših harmonika izazvati više napone. višeg harmonika odgovara uobičajenom dogovoru.5 6 do 24 3. h 5 7 11 13 17 19 23 25 neparni viši harmonici parni viši harmonici koji su višekratnik od 3 Uh u % Uc redni br.3. NAPOMENA: Ova norma sadrži samo vrijednosti za inverznu komponentu. ukupni sadržaj viših harmonika (eng.5 Uh u % redni br.ovisno o projektu mreže. kod 95% srednjih vrijednosti svakoga tjednog intervala. do 25.1 . h 3* 5. sklopni su previsoki naponi u pravilu manje amplitude.0 15 0.zemljospoja.5 1.0 1. THD) opskrbnog napona. u postotku dogovorenog opskrbnog napona Uc 15 .3.5 * . višeg harmonika.0 2.5 4 5. vrijednost 3. Način uzemljenja mreže navodi isporučitelj električne energije. NAPOMENA: Ograničenje na više harmonike do 40.1. ali kraćeg vremena porasta i/ili dužeg trajanja (<10 ms).0 1. NAPOMENA : Usklađivanje − shema izolacije kod potrošača mora se uskladiti sa shemom izolacije kod isporučitelja električne energije. U nekim se mrežama pojavljuje nesimetričnost (asimetričnost) i do 3%.

višeg harmonika. Signalni naponi superponirani opskrbnom naponu Valja poći od toga da se u nekim državama isporučitelj električne energije koristi javnim razdjelnim mrežama za prijenos signala. povećavaju se vrijednosti međuharmonika. Budući da se ne raspolaže sigurnim iskustvenim vrijednostima. jer su one obično vrlo malene.NAPOMENA: Vrijednosti nisu navedene za više harmonike iznad 25. izrazito su nepredvidive s obzirom na rezonanciju. zasad ništa nije utvrđeno (vrijednosti se razmatraju). NAPOMENA: Polazi se od toga da se potrošači nemaju pravo koristiti srednjonaponskim javnim mrežama za prijenos signala. Vrijednosti za frekvencije od 9 kHz do 95 kHz još se razmatraju. 16 . Napon međuharmonika Zbog sve veće primjene pretvarača frekvencije i sličnih upravljačkih uređaja. U pojedinim slučajevima i međuharmonici vrlo malenih razina mogu izazvati treperenje ili smetnje u sustavu mrežnoga tonfrekvencijskog upravljanja. [2]. a osim toga. 99% trosekundnih srednjih vrijednosti signalnog napona tijekom dana ne smije prelaziti vrijednosti dane na slici 2.

4.1): Slika 1. potrebno je pratiti vrijednosti parametara i utvrditi jesu li one unutar preporučenih vrijednosti (tablica 1. MTU 5.4. moguće je stalno pratiti kvalitetu električne energije u distribucijskoj mreži. Norma EN 50160 – eLEM (FLUKE) enti važni za svakodnevnu primjenu i kako ih tumačiti Mjerenjem i memoriranjem (pohranjivanjem) vrijednosti osnovnih osam parametara električnog napona na niskonaponskoj (do 1000 V AC) ili srednjonaponskoj mreži (1000 – 35000 V AC): 1.1.4. naponi signaliziranja (Ripple Control – signalni upravljački naponi ).1. Naime. nesimetričnost (asimetričnost) napona 7.4. naponski propadi (Dips) i/ili udarna prijelazna stanja (Surges). primjenom npr. uređaja LEM (FLUKE) MEMOBOX 800/808 (slika 1.1). harmonici: od 2. previsoki naponi (prenaponi) 8. do 40. frekvencija opskrbnog napona 6. LEM (FLUKE) CODAM plus.1. prekidi opskrbe.1. tijekom jednog tjedna (7 dana = 168 sati). te prikazivanjem i analiziranjem ishoda mjerenja primjenom programske potpore.1. npr. kolebanje napona 2.1 – Potpuni komplet uređaja LEM (FLUKE) MEMOBOX 800/808 17 .4.. međuharmonici. treperenje (fliker): kratkotrajno (Pst) i dugotrajno (Plt) 3.

120 min harmonici THD signalni napon 10 min 10 min 3s Plt < 1 tablica do 40. za npr. općenito se može reći da je kolebanje napona prihvatljivo ako se.10% vrijednosti normiranoga nazivnog napona (UN).. To znači da od ukupno 1008 desetminutnih srednjih efektivnih vrijednosti napona izmjerenih tijekom jednog tjedna. npr. do 100 tjedno nije objašnjeno egzaktno. polagane i brze promjene napona. 10 kHz) u 99% od 24 sata (1 dan) frekvencija (50 Hz) 10 s asimetričnost naponski propad prekidi 10 min 10 ms 10 ms ± 1% (prema novom: tijekom +4% / -6% u ostalom dijelu 99.1. godine).5%) jedne iste godine UN +10/-15% u ostalih 5% tjedna 1. 10 .2).1. nazivni napon od 230 V ~ (slika 1. Kolebanje napona Iako je moguće razlikovati tzv. Važni parametri kvalitete električne energije 1. 95% svih desetminutnih srednjih efektivnih vrijednosti opskrbnog napona svakog tjednog intervala nalazi unutar +/. U Hrvatskoj.5% trajanja jedne godine) < 2% nije objašnjeno egzaktno.1.4. U preostalih 5% tjedna napon može varirati u pojasu +10% / -15%.1. 18 .50 godišnje Tabela 1. prema normi EN 50160 imati vrijednost unutar područja 207 – 253 V.parametri vrijeme usrednjavanja granične vrijednosti tijekom granične 95% tjedna (160 sati) ± 10% UN tijekom cijelog vrijednosti tjedna (100% = 168 sati) kolebanje napona treperenje (fliker) 10 min Pst .1.10 min Plt .1 – Granične vrijednosti parametara napona prema normi EN 50160 (0. harmonika < 8% < 5% od UN (1 .1.4. u prijelaznom razdoblju (do početka 2007. već samo opisno. 958 treba. npr. pri normalnim pogonskim uvjetima (ne uzimajući u obzir prekid opskrbe). već opisno.. to je područje 207 – 242 V AC (∼ ).4.4.1.

Temeljem precizno određene te međuovisnosti projektiran je i uređaj – flikerometar. pri frekvenciji modulirajućeg signala od 8 Hz. Javljaju se glavobolje.1.4. Tako npr. kaže se da treperenje (fliker) ima intenzitet 1 (slika 1. Treperenje (eng. Mjeri se vrijednost samo kratkotrajne jakosti treperenja (Pst) tijekom vremenskog intervala od 10 minuta.1.4. tj.1): Plt = 3 Psti 3 ∑ 12 i =1 12 19 . kvari se vid itd. Treperenje se definira na sljedeći način: Ako u nekoj prostoriji prebiva 100 ljudi pod jednakim uvjetima.3). (1. na njihovu radnu i drugu djelotvornost.4.Potreban je npr.2. Flicker) Potreba za definiranjem i mjerenjem tog parametra proistekla je iz činjenice da promjena intenziteta svjetla u radnoj ili životnoj okolini negativno utječe na zdravlje ljudi.2 – Dijagram dijela desetminutnih srednjih efektivnih vrijednosti opskrbnog napona 1. 0. kabel većeg presjeka vodiča da bi smo reducirali padove napona! Slika 1.256 % od nazivne vrijednosti (npr.4. dok se dugotrajna jakost treperenja (Plt) izračunava temeljem niza od 12 uzastopnih vrijednosti Pst.1. amplituda je fluktuacije nazivnog napona oko 0.1.59 V od 230 V ~). nervoze. pri čemu je amplituda u izravnoj funkciji te modulirajuće frekvencije.1. Treperenje je posljedica amplitudnog moduliranja opskrbnog napona frekvencijama u opsegu 1 – 33 Hz. i ako se intenzitet svjetla promijeni toliko da to opazi 50 od ukupno 100 nazočnih ljudi. koji je uključen i u uređaje tipa MEMOBOX 800/808. depresije.

Vrijednost dugotrajnog treperenja (Plt . (1.4. koje se izračunava kao.1. čije se dopuštene vrijednosti u okviru norme EN 50160 još razmatraju. sve veća primjena pretvarača frekvencije i sličnih upravljačkih uređaja utječe na povećanje vrijednosti međuharmonika.1. koji su priključeni na raznim razinama distribucijske mreže. Više harmonike u mrežnom naponu najčešće proizvode viši harmonici struja nelinearnih opterećenja potrošača.1.2): 40 THD = (1. Total Harmonic Distortion – ukupno harmoničko izobličenje).(1. i to ili: − pojedinačno.120 minuta) ne smije prijeći iznos 1 tijekom 95% jednog tjedna 1.1.4. bolja od) vrijednosti prvog harmonika.4.4. S druge strane. dok vrijednosti pojedinih harmonika mogu imati iznose (prema odgovarajućoj tablici) najčešće u pojasu od 0.1) Slika 1. ili − zajednički. u pojedinim situacijama i međuharmonici malenih intenziteta izazivaju treperenje (fliker) ili smetnje u sustavu mrežnoga tonfrekvencijskog upravljanja. od 6.4).1. harmonika) do 6% (npr. Ti viši harmonici struje opterećenja stvaraju na impedancijama unutar distribucijske mreže odgovarajuće više harmonike napojnog napona.4.. 20 .5% (npr.1.2) ∑(Uh) h =2 2 100 % U1 Tijekom svakog desetminutnog intervala vrijednost THD-a mora biti < 8% (manja od.1. harmonik) od vrijednosti prvog harmonika (slika 1. za “poznati” 5. do 24.4. njihovim amplitudama (Uh). No. svedenim (skaliranim) na amplitudu osnovnog harmonika (U1). s pomoću ukupnog sadržaja viših harmonika: THD (eng.3 .3. Harmonici i međuharmonici Dopuštene vrijednosti viših harmonika (h od 2 do 40) tablično se prikazuju.

Slika 1.1.4.4.4.1.1.5). oni se moraju držati sljedeće norme: Unutar frekvencijskog pojasa od 1 do 10 kHz. Signalni naponi superponirani opskrbnom naponu S obzirom na to da se isporučitelji električne energije koriste javnom distribucijskom mrežom za prijenos upravljačkih signala.5 .Slika 1.Signalni napon ne smije prelaziti frekvencijski ovisno ograničenje u % od nominalnog napona 21 .1.4 – Primjena programske potpore tipa CODAM 800: do 120 harmonika (3x40) skalirano je u skladu s njihovim ograničenjima (u odnosu na prvi harmonik) 1.4. 99% svih trosekundnih srednjih efektivnih vrijednosti signalnog napona tijekom jednog dana ne smiju prelaziti vrijednost od 5% nazivnog napona (slika 1.4.1.

Prekid opskrbe 22 . do 100 tjedno).1.4. Frekvencija Nazivna je frekvencija opskrbnog napona u distribucijskoj mreži 50 Hz.1.1.4.1. od 42.1. 1.1. Definiraju se na slijedeći način: Propad (djelomični gubitak napona) jest naglo (nepredviđeno).4. 1.1. pa do 1% nazivnog napona.1. Naponski propadi Naponski propadi nastaju najčešće radi kvarova u postrojenjima potrošača ili u javnoj distribucijskoj mreži. Za niskonaponske i srednjonaponske distribucijske mreže vrijedi da pri normalnim pogonskim uvjetima desetsekundna srednja vrijednost osnovne frekvencije u nekoj razdjelnoj mreži mora biti u sljedećim opsezima: − kod mreža povezanih s elektroenergetskim sustavom: 50 Hz +1% (tj. od 49.1. odnosno: 50 Hz +15% ( tj.6 .8. od 49 Hz do 51 Hz ) tijekom 95% tjedna (godine). nakon čega se ponovno uspostavlja nazivni napon.4. otočnom radu) ostalo je: 50 Hz +2% ( tj.5 Hz ) tijekom preostalih 5% tjedna (godine).5 Hz do 50.5% svakog tjedna (godine). Slika 1.4. razdjelne mreže u tzv. − kod mreža nepovezanih s elektroenergetskim sustavom (npr.5. odnosno: 50 Hz +4% / -6% ( tj.6. od 47 Hz do 52 Hz ) tijekom preostalih 5% jednog tjedna (godine). Većina ih mora biti trajanja kraćeg od 1 s i amplitude manje od 60% nazivnog napona.Asimetričnost (desna ordinata) i frekvencija izvan tolerancija uzrokuju probLEM (FLUKE) e 1.5 Hz ) tijekom 99. Nesimetričnost (asimetričnost) između faza opskrbnog napona Taj parametar objašnjen je na sljedeći način: Pri normalnim pogonskim uvjetima rada sve desetminutne srednje efektivne vrijednosti inverzne komponente napona ne smiju kod 95% srednjih vrijednosti svakog tjednog intervala prelaziti 2% odgovarajuće izravne (direktne) komponente (slika 1. pa do 1 minute) smanjenje opskrbnog napona na neku od vrijednosti u pojasu od 90%.7.1.4.1.5 Hz do 57. kratkotrajno (od 10 ms. [2] .6). Vrijedi: dopušteni orijentacijski broj propada napona tijekom jedne godine smije se kretati u opsegu od 10 do 1000 (npr.

19 :10 95 22 :30 23 .4. drugi korijen iz kvadratne srednje vrijednosti) napona tijekom promatranog intervala mjerenja.4.05 20 . Na slici 1.0 0 Slika 1.05 .05 06 .05 2 .1 :10 17 995 .1 :10 17 995 .1 :10 17 995 . 1. intersimbolnu interferenciju). npr. 3 napona i 4 struje) filtriraju se preko NF filtra.1 :10 17 995 .1. te se potom digitaliziraju najčešće u 16-bitnom A/D (analogno-digitalnom) pretvaraču.4.05 0 . Brzina je uzorkovanja obično 10.Pod prekidom opskrbe (napona) razumijeva se stanje pri kojemu je opskrbni napon na mjestu predaje manji od 1% nazivnog (utanačenog) napona (slika 1.19 :10 17 95 0 . sampling) Ulazni signali (npr. Za duge prekide opskrbnog napona (dulji od 3 minute) dopušta se 10 – 50 prekida opskrbnog napona godišnje.1. Razlučivost i točnost Razlučivost (rezolucija) i točnost. koji sprječava poduzorkovanje (aliasing.1.19 :10 17 95 1 .0 0 2 0 0 . tipa CODAM BASIC/PLUS (najčešće je to desetminutni interval.0 0 5 0 .4. Trajanje oko 70% kratkih prekida (do 3 minute) opskrbe godišnje mora biti kraće od 1 s.05 6 . Uzorkovanje (otipkavanje) signala (eng.1 17 995 . Razlikuju se planirani i neplanirani prekidi.1. 2 5 0 . Vrijednosti svih parametara izračunavaju se iz tih uzoraka.4.3.05 00 . RMS . jer tjedan ima toliko desetminutnih intervala.4.05 12 .Gubitak napona na vrijednost nižu od 1% nominalnog napona određuje se kao prekid napona (napajanja) 1.1 :10 17 995 . razlikuju se ovisno o mjernim parametrima. Podrobniji podaci mogu se vidjeti u poglavlju: Tehničke značajke. u off-line uređaje tipa MEMOBOX 300/800/808 upiše se ukupno 1008 takvih vrijednosti napona.05 18 . Tijekom mjerenja u trajanju od sedam dana. prema EN 50160). te kratkotrajni i dugotrajni prekidi. 1.Root Mean Square.7 .19 :10 17 95 1 . Kolebanje (podrhtavanje) napona Intervalna vrijednost napona jest srednja efektivna vrijednost (eng.24 kHz.0 0 Volt 1 0 0 . definiranog pomoću programske potpore.05 04 .2.0 0 0 .05 08 .05 14 .1.8 dan je shematski prikaz načela mjerenja kolebanja napona.7).0 0 1 5 0 .4.1 :10 17 995 .1 :10 17 995 . 17 .

treba postaviti opremu za stalno praćenje parametara napona i. tipa CODAM 800 ili CODAM plus.1.4. (1.).4.4. 3. Najmanje i najveće vrijednosti (Min/Max) Najveća i najmanja vrijednost napona.3. po potrebi.4. Ponedjeljak i utorak – priprema posla (zalet). kao i najveća vrijednost struje tijekom nekog intervala mjerenja. srijeda i četvrtak – najveće opterećenje radnika i pogona.Shematski prikaz načela mjerenja kolebanja napona 1. Efektivna vrijednost napona (Uef = URMS = Urms) izračunava se s pomoću usrednjavanja duljine intervala. 5. Duljinu intervala moguće je birati s pomoću programa. 200 ms. S pomoću programske potpore. petak – smanjenje opterećenja (osobito iza 13 sati zbog odlaska na vikend).5 perioda. npr. najveća i najmanja vrijednost napona. [1] . struje na 1 – 3 faze. CODAM PLUS moguće je zadati trajanje intervala od poluperiode (10 ms) do 5 sekundi. tipa CODAM BASIC / PLUS moguće je odabrati sljedeća trajanja odziva: 0. tj. te 1. 30 i 45 sekundi (slika 1.Zašto mjerenje prema normi EN 50160 treba trajati sedam dana? Ta preporuka zasnovana je na prosječnom tjednom radnom opterećenju radnika.1.1.1. Dakle.3) U ef = 1 2 u dt T∫ 0 T 1 interval Un Perioda mjerenja vrijeme Slika 1. (1. subota i nedjelja najmanje opterećenja radnika i pogona. utvrđuju se s najmanjom vremenskom razlučivošću od 10 ms (jedna poluperioda mrežnog napona). 1 perioda.8 .1. mogu se zabilježiti unutar nekog intervala s najmanjom širinom od 10 ms. To ne vrijedi tijekom godišnjih odmora i državnih praznika. Ako se treba snimati stanje kakvoće napona u trajanju duljem od 30 dana. npr. 24 . Mjerenje nema smisla ako je kraće od 3 – 4 sata. niti ako je dulje od 30 dana. S pomoću programa tipa npr.4. kao i najveća vrijednost struje. krajnje vrijednosti.9).5. 10.

1. [1]. mijenjati sukladno s kojom lokalnom normom).4. sve izmjerene vrijednosti <1% nazivnog napona protumačit će se kao prekid.10 dan je shematski prikaz definicije prekida napona (napajanja) prema normi EN 50160.U Max . Bilježi se početak i trajanje prekida napona. Bilježe se vrijeme početka i duljina trajanja naponskog prekida. tj. Svi prekidi trajanja duljeg od 10 ms bit će zabilježeni (dakle.6. Naponski prekidi Sve izmjerene vrijednosti napona niže od 1% od nazivnog napona tumače se kao prekidi napona (napajanja). Dakle.1.Mjerenje najmanje i najveće vrijednosti tijekom nekog intervala mjerenja 1.1. prema normi EN 50160 (taj prag moguće je i namještati.4.9 . Na slici 1. na razini poluperiode).vrijednost Min . 25 .vrijednost Interval mjerenja vrijeme Slika 1.4. Prekid mora trajati najmanje 20 ms da bi bio zabilježen kao takav.

10 .7.4.U memoriju uređaja pohranjuju se podaci o trenutku nastupa i trajanju naponskih propada i previsokih napona (skokova). skokovi) Kada gornja (UN + 10%.1. Najveća veličina previsokog napona (prenapona) nije posebno utvrđena. 110% Un 100% Un 90% Un dubina visina trajanje trajanje vrijeme Slika 1. te podaci o krajnjim (vršnim) vrijednostima naponskog propada i skoka 26 . ali gore navede razine u skladu su s europskom normom EN 50160. Naponski propadi i previsoki naponi (prenaponi. danas kod nas još vrijedi i: UN + 6%) ili donja granična vrijednost nazivnog napona (UN – 10%) biva prekoračena.1.11). takvi događaji bilježe se kao previsoki naponi (skokovi) ili kao naponski propadi. npr. prema normi EN 50160. prema normi EN 50160 1.Shematski prikaz definicije i tijeka prekida napona.4. Te granične razine moguće je i programski mijenjati. tipa MEMOBOX. Dubina propada može biti u području od 90% UN do 1% UN.1.11 .1.4. te podaci o krajnjim vrijednostima naponskog propada i previsokog napona (slika 1.110% Un 100% Un 90% Un 1% Un trajanje vrijeme Slika 1. Pohranjuju se u memoriju uređaja.4. podaci o trenutku nastupa i trajanju takva događaja.

harmonika 1. duljina intervala U5eff Perioda mjerenja vrijeme Slika 1. vrijednost će biti korigirana na broj: 185 Hz) . S pomoću programske potpore tipa CODAM BASIC/PLUS moguće je unijeti vrijednost frekvencije s razlučivošću od 0. tipa MEMOBOX.4. Harmonici napona Svaki od prvih 40 harmonika snima se posebno. [1].9. APU) i međuharmonici Programirano može biti najčešće do pet (5) međuharmonika. 1. vrijeme usrednjavanja u ovom je slučaju 3 sekunde.12 – Primjer mjerenja efektivne vrijednosti 5. Prema normi EN 50160.4. a prema jednadžbi: 27 . Razlučivost je mjerenja frekvencije 5 Hz. pohranjuju se u memoriju uređaja.4.12.1.: U 1 = 230 V.10. Moguće je odabrati i posebne postupke mjerenja međuharmonika: − 200 ms najveća vrijednost (preporučuje se kod procjene razina MTU signala) − 200 ms najmanja vrijednost − trosekundna najveća vrijednost − srednja vrijednost tijekom intervala. moguće je definirati jednu frekvenciju (npr. te se potom koriste u proračunima (statistika i sl. Dodatno postoji mogućnost i dugotrajnog snimanja međuharmonika.).1. ali za proračunavanje vrijednosti koristi se frekvencijsko područje od 5 Hz.4. a napon signaliziranja ne smije biti veći od 5% UN tijekom 99% trajanja jednog dana. za napon signaliziranja na željenoj frekvenciji od 183 Hz . Srednje vrijednosti svakog harmonika.1. Mjerenje ukupnog harmoničkog izobličenja napona (THD U) Za izračunavanje THD U koriste se izmjerene (RMS) vrijednosti svakog od prvih 40 harmonika (Un) i vrijednost nazivnog napona (osnovni harmonik).1. koje je umnožak broja 5. Trosekundne RMS vrijednosti svakog od međuharmonika izmjerene su i pohranjene u memoriju.4. dobivene tijekom svakog mjernog intervala.1. Naponi signaliziranja (MTU. u skladu s normom EN 50160. Za svako takvo područje. slika 1. unutar frekvencijskog područja 1 – 10 kHz.5 Hz.8.1. koja prema normi EN 50160 iznosi npr. npr.

THDU = (1. Vrijednost treperenja 1.1.12.4) ∑ (Un ) n =2 40 2 ⋅ 100 % U1 Pomnoženo s 100%. drugi korijen iz kvadratne srednje vrijednosti) ukupnog signala (napona) U1 – efektivna (RMS) vrijednost napona osnovnog harmonika Irms – efektivna vrijednost ukupnog signala struje I1 – RMS vrijednost struje osnovnog harmonika (nazivna vrijednost signala na 50 Hz). Kratkotrajno treperenje Pst (short time mjerenje unutar intervala od 10 minuta) osnovni je parametar treperenja koji se mjeri. Flikerometar uspoređuje srednju vrijednost promatranoga demoduliranog signala. granična je prema normi EN 50160. 1.4. signalima frekvencije 1 – 33 Hz. Dugotrajno treperenje Plt (long time) izračunava se. 1. u ovom slučaju (najčešće verzija uređaja P. ali on se po želji može i promijeniti.5) 100% I1 (1. kratica P potječe od funkcije uređaja.1. temeljem 12 uzastopnih vrijednosti Pst. Na slici 1.1. Treperenje se mjeri flikerometrom (nalazi se unutar uređaja tipa MEMOBOX). 28 . Izračunavanje ukupnoga harmoničkog izobličenja napona i struje (THD U i THD I) Za izračunavanje THD U i THD I.4.4. primjenom prije spomenute jednadžbe. koji zapravo mjeri dubinu modulacije amplitudno moduliranog mrežnog napona (50 Hz). koja utječe prije svega na kakvoću ljudskoga rada i života. Treperenje (fliker) To je subjektivna veličina.1. na zaslonima računala i sl. P – Power).13 dana je shema načela mjerenja kratkotrajnog i dugotrajnog treperenja (flikera). Ta jednadžba u skladu je i s normom EN 61000-4-7. Mjerenje treperenja određeno je i normom IEC 61000-4-15. Treperenje se može uočiti kod rasvjete.1. s onom vrijednošću dobivenom mjerenjem.4.11.4. Standardni je interval mjerenja Pst 10 minuta. primjenjuju se sljedeće jednadžbe: THDU = Urms 2 − U 1 2 ⋅ 100 % U1 (1. Sve vrijednosti >1 smatraju se neprihvatljivim za ljude i uređaje. koji može mjeriti parametre snage.6) THDI = Irms 2 − I 1 2 ⋅ Pri čemu su: Urms – efektivna vrijednost (RMS – Root Mean Square.4.1. kao što je poznato. THD U % ne smije biti veće od 8% vrijednosti nazivnog napona.

osigurava se prethodno uvjerenje u ispravnost ispitivanih električnih instalacija.Fliker [%] duljina intervala ⇒1 Pst vrijeme 12 x duljina intervala ⇒1 vrijednost flike ra Plt Slika 1. koji osigurava još i ispitivanje: FID (FI-RCD . L2 na L2. Mjerenjem tih parametara prije izvedbe samog mjerenja kakvoće električne energije. sklopke koje mjere razliku struja faznog i neutralnog vodiča nakon potrošača) sklopki. Srednje vrijednosti izračunavaju se tijekom trajanja intervala koji je definiran odgovarajućom programskom potporom (prema normi EN 50160 ono iznosi: 10 minuta). otpora izolacije i otpora petlje.13. primjenom odgovarajuće programske potpore. Nesimetričnost (asimetričnost) Taj parametar ukazuje na razliku između izravnog sustava napona (sustav u kojemu su fazni kutovi između napona točno jednaki 120 °.1. Faze L1.Shema načela mjerenja kratkotrajnog (Pst) i dugotrajnog (Plt) treperenja 1.14.Residual Current Device.1. u cilju daljnje statističke obradbe. prema normi EN 50160) ne smije se pogriješiti u redoslijedu spajanja mjernih naponskih i strujnih kabela i mrežnih vodiča sabirnica (mora biti spojeno: L1 svitak na L1 fazni vodič sabirnicu. Temeljem dobivenih uzoraka amplituda faznih napona i faznih kutova izračunava se njihovo srednje odstupanje od srednjih vrijednosti amplituda napona i srednjih vrijednosti faznih kutova (najčešće se kao referentni uzimaju nazivna vrijednost napona.13 .1. L3 na L3). Vrijednosti se razvrstavaju u 42 razreda. Frekvencija Frekvencija napona u elektroenergetskoj mreži mjeri se i usrednjava tijekom intervala od deset sekundi (prema normi EN 50160). L2 i L3 moguće je odrediti s pomoću nekog od priručnih uređaja ili s pomoću složenijih uređaja tipa LEM (FLUKE) NORMA UNILAP 100XE. Inače. te su naponi međusobno jednaki po amplitudi) i inverznog sustava (kutovi među naponima nisu jednaki i/ili amplitude napona nisu jednake).4. te fazni kut 120°). 29 . trajanje intervala moguće je i mijenjati. mjerenje otpora uzemljenja. Prema normi EN 50160.4.4. U proračunu se uzimaju u obzir i kutovi i veličine faznih napona. čime se uklanja jedan od mogućih uzroka neprihvatljive kakvoće električne energije i mreže. ta srednja razlika (odstupanje) ne smije biti veća od 2%. Jedino kod mjerenja i izračunavanja tog parametra (od njih ukupno 8 najvažnijih. [1]. 1.

tijekom prethodno definiranog mjernog intervala (npr. 1.9) 4 − Djelatna snaga u odabranom intervalu mjerenja – P (uzorci se uzimaju svakih 200 ms) računa 30 . dobivenih mjerenjem na valnom obliku struje.15.: N). a za pravokutne valne oblike je CF=1.1. 1.8) 1 2 3 − Djelatna snaga iz uzorkovanih vrijednosti (uzimaju se svakih 200 ms) računa se za svaki uzorak posebno.1. Vršni faktor (CF – Crest Factor) Vršni faktor omjer je vršne (pik) i efektivne (RMS) vrijednosti neke veličine. u biti je srednja efektivna vrijednosti struje. tijekom promatranog intervala mjerenja.4. N) dobivena mjerenjem unutar nekog intervala mjerenja (duljina intervala postavlja se s pomoću programske potpore tipa CODAM). Vršni faktor struja (L1. L3. L2.3): (1.1. izmjerena tijekom tog intervala.1. Mjerenje struje Vrijednost struje (L1.16. Dodatno se mjeri i najveća vrijednost snage unutar svakog prethodno utvrđenog mjernog intervala.2. tipa MEMOBOX. L3 i N) jesu srednje vrijednosti dobivene tijekom intervala mjerenja. L2. Trajanje odziva može se birati između vrijednosti 1 sekunda ili 1 minuta.4. pik) zapravo je srednja vrijednost svih vršnih vrijednosti.00.41 .4. za svaku fazu posebno.1. mjeri se i pohranjuje i maksimalna vrijednost struje unutar mjernog intervala. Za sinusne signale taj faktor iznosi CF=1. Veličine (količine) koje se pohranjuju u memoriju. 10 minuta).4. određenog primjenom odgovarajuće programske potpore. što ovisi o trajanju odziva za napon i struju. Ipeak (vršna vrijednost. Osim te. L2. jesu: − Srednje efektivne vrijednosti napona i struje po svakoj fazi tijekom odabranoga mjernog intervala (uzorci se uzimaju svakih 200 ms i ima ih u ovom slučaju.1. Svako odstupanje od tih vrijednosti ukazuje na prisutnost smetnja u tim valnim oblicima. izračunavaju se na sljedeći način (broj faze i = 1. L3 i N) dobiva se kao srednja vrijednost tijekom mjernog intervala. npr.17. npr. Snaga Vrijednosti snage (na L1.4.7) URMSi = 1 ⋅ N ∑Uij j =1 N 2 IRMSi = 1 ⋅ N ∑ Iij j =1 N 2 (1. na sljedeći način (ϕ je faktor kompenziranja faznog kuta strujnih transformatora): P (t ) = U (t ) ⋅ I (t +ϕ) (1.1.4.

računa se (za svaku fazu posebno) na sljedeći 16 način (M je broj uzoraka. na sljedeći način (M je ovdje broj uzoraka snage Pi. koji se uzimaju svakih 200 ms. računa se na sljedeći način (+90° jest korigiranje faze (H1) u cilju 14 utvrđivanja jalove snage.1 3) 13 − Jalova snaga svakog uzorka. unutar nekoga odabranog intervala 17 mjerenja): 1 M Q= ⋅ ∑ Pi M i =1 (1.10) 7 1 M ⋅ ∑ Pi M i =1 − Ukupna djelatna snaga (L1.4.1.12) 1 M ⋅ ∑ Pi M i =1 12 − Vrijednost ukupne apsolutne djelatne snage u jednom mjernom intervalu.1. računa se na Pukupno = ∑Pi i =1 3 8 sljedeći način: (1. unutar nekoga odabranog intervala mjerenja): P= (1. koji se uzimaju svakih 200 ms. P2=0.1.4. L2. za svaku fazu posebno.1.14) 15 − Jalova snaga po jednom mjernom intervalu – Q. 19 Q3=Q32).15) 18 − Ukupna jalova snaga po jednom mjernom intervalu za W2 Aronov spoj (Q1=Q12.4. računa se: Pukupno = ∑ Pi i =1 3 (1.1.4.4. Q2=0. a ϕ je faktor kompenziranja faznog kuta strujnih transformatora) : Q (t ) = U (t + 90 0 ) ⋅ I (t +ϕ) (1.11) 9 10 11 − Apsolutna vrijednost ukupne djelatne snage u jednom mjernom intervalu.4. računa se kao: P = (1. P3=P32).5 6 se za promatrani interval mjerenja.1. računa se na slijedeći način: 31 . L3 ili za W2 Aronov spoj: P 1=P12.

17) 22 − Ukupna (total) prividna snaga u jednom intervalu za Y spoj (zvijezdu) i za W2 Aronov spoj.4.4. pojavu viših harmonika.19) 26 − Tangens kuta (najčešća je oznaka tog kuta ϕ ) između S i P. bilo da rade kao ispravljači (pretvorba izmjenične snage u istosmjernu). Snaga akumulirana tijekom trajanja svakoga mjernog intervala. koja zbog svojih svojstava uzimaju izobličenu struju iz mreže − predstavljaju generatore viših harmonika.1.4.16) 20 − Prividna snaga u jednom mjernom intervalu za Y spoj (u zvijezdu) i za W2 Aronov spoj.1. može izazvati i nazubljenost statora i raspored njegovih namotaja. generiranih na samom izvoru. 32 .4. a stvaraju ih i statički uređaji za kompenzaciju reaktivne snage (s tiristorskom regulacijom). 1.1. 21 računa se na sljedeći način: S = i Pi 2 +Qi 2 (1. računa se na sljedeći način: PF = λ = Q P ⋅ Q S (1. ili kao izmjenjivači (pretvorba istosmjerne snage u izmjeničnu)). Jednadžbe kojima se koriste programi za harmoničku analizu Trošila (usmjerivači.4. nastaju izobličenja idealne sinusoide napona.1. tj. Osim toga. Cirkulacijom struja viših harmonika osnovne frekvencije u mreži.1. sadrži ih i struja magnetiziranja energetskih transformatora.Qukupno = ∑ Qi i =1 3 (1. distorzija napona. 23 računa se na sljedeći način: Sukupno = Pukupno 2 +Qukupno 2 (1.18) 24 25 − Faktor snage (PF).1.2 0) 27 − Energija.4. računa se na sljedeći način: tan ϕ = Q P (1.18. konvertori. prikazuje energiju u 28 tom intervalu.

1.).4. ovisno o njihovu rangu. [1]. 2. Za harmonik ranga N.22) (1. pri čemu je najviše istaknut treći harmonik. Harmonici imaju različite amplitude (s rastućim N. simetrične trofazne sustave izravnog. 3. kojem je amplituda najviša.1. amplituda naglo opada). Pri tome namotaji transformatora spojeni u trokut igraju odlučujuću ulogu. jN ( ωt − 2π ) 3 4π ) 3 (1.Viši harmonici tvore. premda ti harmonici izazivaju teže posljedice od ostalih.. Zbrajanjem svih istodobno postojećih harmonika (npr. tj. Struje harmonika te skupine zatvaraju se kroz mjesta gdje je nulti sustav spojen s nulom sustava. koja odgovara frekvenciji određenog harmonika. U svakom je slučaju prisutan osnovni harmonik (N = 1. ispravljači s poluvalnim ispravljanjem) i zbog toga se rijetko razmatraju.). napona) u fazi L1 dobiva se (ako nema istosmjerne komponente) konačna krivulja trenutačne vrijednosti napona: U 1 = Re ∑ 2U N e j ( Nωt +ϕN ) N =1 ∞ (1. pa se po tome izdvajaju od ostalih.3. 2. drugi harmonik (N=2) inverzni (i). vrijede izrazi za napone po fazama: V1 N =V N e jN ωt (1.23) jN ( ωt − Za N=1 dobiva se osnovni harmonik. c) preostale harmonike.1. Svaki harmonik ranga N idealna je sinusoida frekvencije N·f. Niz harmonika može se podijeliti na: a) parne harmonike (N je paran broj). one kojima je rang neparan broj. Rijetko se pojavljuju (izazivaju ih npr..4. pri čemu treba uzeti u obzir impedanciju. f = 50 Hz)... a tvore izravni ili inverzni sustav.) Inverzni sustav tvore harmonici ranga: N=3n-1 za (n=1.4. b) sve harmonike djeljive s 3 (N je broj djeljiv s 3). 2. Parni harmonici struje (a preko odgovarajućih impedancija i napona) mogu nastati samo zbog takve smetnje u mreži. inverznog i nultog sustava pa. koji stvaraju izravni sustav. dodatno i zato što omogućuju cirkulaciju harmonika N=3. U analizama se oni najčešće obrađuju. a treći harmonik (N=3) tvori nulti (0) trofazni sustav. nastalog magnetiziranjem jezgre. uzrokuju odgovarajuće padove napona na izravnim impedancijama grana u mreži. Općenito.2. 1.24) gdje je: N – rang harmonika 33 .. izravni sustav tvore harmonici ranga: N=3n+1 za (n=0.1. a nulti sustav tvore harmonici ranga: N=3n za (n=1. koja se ne očituje identično na obje poluperiode osnovnog vala. Oni tvore nulti sustav. Najčešće nastaju pri magnetiziranju zasićenih željeznih jezgri. prema tome..4. harmonici struje.21) V2 N = V N e V3 N = V N e za N = 1. 3. Osnovni harmonik tvori izravni (d).

4.1. barem u prvoj aproksimaciji.28) Z 1 I = 1 I N + I R e a l n i p o t r o š a č 34 . koja odstupa od idealne sinusoide: U 1 = Re 2U N e j ( ωt +ϕ1 ) (1. Važno je tvori li harmonik izravni. uzima se formalno smjer struje.27) gdje je: x1 – reaktancija kod osnovnog harmonika. neovisno o nejednakosti intenziteta smetnji.4. jer harmonici. mreža se često prikazuje nadomjesnom impedancijom.18. 1. što ih harmonici raznih skupina izazivaju. N Krivulja U1 periodična je krivulja.1.1.4. jer svrha analize nije da se utvrdi oblik krivulje napona U.4. a mjera za izobličenje je faktor izobličenja definiran izrazom: D= (1. Ekvivalentna impedancija mreže Z1 izračunana je iz snage kratkog spoja (prema slici 1.4.1.14). Osim toga. Kod izravne reaktancije treba poći od subtranzijentne vrijednosti. koje sadrže omske i induktivne otpore). pa ovisno o tome pri utvrđivanju vrijednosti ZN treba poći od pogodne impedancije mreže. pa se i ulazni podaci o mreži uzimaju približno.1. nemoguće je analizu obaviti precizno.26) N =2 ∑U U1 ∞ 2 N Faktor izobličenja sadrži sve harmonike.25) Takva je sinusoida izobličena. nego samo efektivna vrijednost napona U N i njegov relativni ili postotni odnos prema naponu U1.1. inverzni ili nulti sustav. zbog promjenjivosti režima rada trošila. nelinearnosti u mreži i slično.4.1.ω = 2πf – kružna frekvencija osnovnog harmonika UN – efektivna vrijednost N-tog harmonika ϕ – fazni kut N-tog harmonika u odnosu na realnu os. U linearnoj je mreži: Z N = Z n = R 2 + ( NωL ) 2 = R 2 + ( Nx 1 )2 (1. Izračunavanje viših harmonika napona Kod proračuna viših harmonika. u promatranom čvoru: Z1 = U2 = x1 SK (1. ne izazivaju reakciju armature (za mreže.

U literaturi se mogu naći empirički izrazi s pomoću kojih se ta odstupanja mogu uzeti u obzir. ujedno imaju i loš faktor snage.1.1.30) T P ' 35 .27 može zanemariti i omski otpor. koji se najčešće popravlja kompenzacijskim kondenzatorskim baterijama. izrazi 1.4.4. Ostali potrošači kao grane paralelne izvoru umanjuju intenzitet viših harmonika napona.28 u većini će slučajeva zadovoljavati.4. koje uzima struju izobličenu harmonikom ranga N Ta se mreža može rastaviti na dva fiktivna sustava: Z 1 I 1 I d e a l n i p o t r o š a č Z N I .27 netočnim. a ekvivalentna shema za harmonike na slici 1.4.17 (omski su otpori zanemareni).Slika 1.29) Ta vrijednost napona UN opada ako se udaljava od izvora smetnje.4.4.4.1.I N N ω G e n e r a t o r s m e t n j a Slika 1.4.15 – Mreža sa slike 1.1.4.Shema realne mreže s trošilom. s time što se u izrazu 1. odnosno kada se približava generatoru osnovnog harmonika. Efektivna vrijednost N-tog harmonika dobiva se za svaki N: U N = 3I N Z N (1. obično neće javljati. Moguća odstupanja zbog nelinearnosti mreže čine izraz 1.14 rastavljena na dva fiktivna sustava Vrijednost SK ovisi o uklopnom stanju mreže.27 i 1.4.14 .1. Uzme li se da su izravna i inverzna impedancija promatrane iz potrošačkog čvora praktično jednake. Za analizu smetnji treba Z1 odrediti iz snage tropolnoga kratkog spoja SK1 . koji tvore nulte trofazne sustave. te da se harmonici ranga N = 3h. koja je najmanja u razdoblju za koje se analiza provodi.8].16. [7.4. Ukupna je susceptancija mreže promatrana iz potrošačkog čvora T: B=   1 1 = j −  ωL + ωC   jx  M  (1.1. Shema jednostavnog sustava s kompenzacijom reaktivne snage prikazana je na slici 1.1. Većina trošila koja uzimaju izobličenu struju. što dopušta da se u većini slučajeva analiza ograniči na neposrednu okolinu tog trošila.

1 LM C ωr = (1.4.1.4. Kod neke frekvencije ω koja se naziva rezonantnom. ako se zanemare omski otpori.4. iz koje se izračunava LM. U stvarnoj mreži prisutni omski otpori neće dopustiti da dođe do beskonačnog pojačanja. Zbog promjenjivosti snage kratkog spoja SK.4. što znači da se i posljedice postojanja harmonika struje i napona barem toliko puta povećavaju. 36 . Za postupno uključivanje kondenzatorske baterije potrebna je provjera za svaki mogući kapacitet baterije.30) izjednači s r nulom. a u grani LM i C beskonačno velike struje INL i INC. a ukoliko odgovara frekvenciji jednog od harmonika Nω . injektirana struja u čvoru T (slika 1. pa je potrebno ispitati u kojem se rasponu može očekivati rezonantna frekvencija. 8].1.4.Shema mreže s kondenzatorom za kompenzaciju reaktivne snage IN – generirana struja n-tog harmonika INL – struja n-tog harmonika mrežne reaktancije INC – struja n-tog harmonika kondenzatorske baterije Slika 1.1. Može biti do tri puta veća struja.16 . (koje generira trošilo P´).1. r susceptancija će biti jednaka nuli. ω dobiva se ako se desna strana jednadžbe (1.Slika 1.31) Za tu je frekvenciju rezultirajuća impedancija mreže beskonačno velika.16) izazvat će beskonačno velik gubitak napona prema nuli sustava.Ekvivalentna mreža za N-ti harmonik Susceptancija B ovisi o frekvenciji.1. [7. ni rezonantna frekvencija mreže neće biti konstantna.17 .

a posljednjih se šest godina bavi i probLEM (FLUKE) atikom mjerenja kakvoće električne energije. Kako se autor ovog teksta već dugi niz godina bavi probLEM (FLUKE) atikom teorije i prakse u radu sa suvremenom ispitnom i mjernom opremom. te proučavanjem i primjenjivanjem odgovarajuće opreme na ovome području. daje si 37 .Poglavlje II. Primjeri suvremenih jednofaznih i trofaznih off-line ispitivala kakvoće električne energije Tijekom posljednjih par godina na svjetskom tržištu (pa i u Hrvatskoj) pojavilo se puno manje ili više kvalitetnih uređaja na području mjerenja kakvoće električne energije. 1.

danas zastupljenih mjernih instrumenata ove vrste (tablica 2. koju će u ovoj knjizi predstaviti čitateljstvu kao primjer kvalitetne opreme za nadzor nad kakvoćom električne energije. potrebno je pažljivo pogledati i proučiti pregled nekih važnijih. Kako smo u prethodim poglavljima već dosta iscrpno opisali osnovna načela mjerenja i dali neke važne definicije. trofaznih i jednofazno−trofaznih ispitivala kakvoće električne energije i mreže Prije nego što se odlučimo.1. Namjera je autora upoznati čitatelje s osnovnim parametrima koje kvalitetna opreme na ovome polju mora imati. ali je važno prihvatiti visoke standarde. Sve značajne karakteristike najsuvremenijih off-line ispitivana kvalitete električne energije dane su u narednoj tablici. Tehničke mogućnosti nekih suvremenih jednofaznih. te VLog (jednofazni uređaj) 32 33 − španjolske tvrtke CIRCUTOR: AR5. u nastavku). prije svega u svezi kakvoće i čvrstoće izradbe. Treba znati što se traži i na što treba obratiti pozornost (na koje parametre i karakteristike opreme) pri odabiru opreme.za pravo odabira opreme. 2. u nastavku smo odlučili dati više detalja o vrlo kvalitetnim i perspektivnim ispitivalima kakvoće električne energije: jednofazno− trofaznim modelima tipa: LEM (FLUKE) -FLUKE MEMOBOX 800/808A i 300/300smart. kao kupac i budući korisnik ispitivala kakvoće električnog napona i električne energije. te jednofaznom modelu LEM (FLUKE) VLog. te točnosti mjerenja i kakvoće obradbe rezultata mjerenja. CIRCUTOR AR5. Nije važno za koju će se konkretnu opremu čitatelj možda jednoga dana odlučiti. koje takva oprema mora imati. 38 . Oprema koju autor ovoga teksta preporučuje i koja će poslužiti dalje kao primjer jest oprema: 29 30 − austrijske tvrtke LEM (FLUKE) -FLUKE: MEMOBOX serije 800/808A i 300/300 smart i TOPAS 31 1000/2000/1019/1020/1040 (trofazni uređaji). trofazni priručni uređaj širokih mogućnosti 34 35 .francuske tvrtke Chauvin Arnoux. te optimiranje električne mreže.

TOPAS 1000 bit će analiziran u nastavku ove tablice. P/Q 808/808A. 4xU + 4xI ili kao 8xU (TOPAS 1000). Mjerenje napona RMS fazni napon izbor jednog RMS međufazni drugog napon pri postavljanju ili odabire se mjerenje mjeri i prikazuje pri postavljanju mjerenja odlučuje se hoće li se mjeriti u spoju mjeri i prikazuje u »trokut« ili u spoju obje vrijednosti »trokut«. a harmoničku analizu harmoničku analizu harmoničku analizu P verzija: mjeri THD U i I u RAM bilježi samo do 50.5 LEM (FLUKE) ANALYST Q70 3Q / CHAUVIN ARNOUX C. harmonika do 50.Podrobni opis i objašnjenja pojedinih značajki 1-3 faznih off-line analizatora kakvoće električne energije i kakvoće mreže: Proizvođač Tip instrumenta CIRCUTOR AR. ili u spoju »zvijezda« obje vrijednosti »zvijezda« normalno obavlja harmoničku analizu normalno obavlja normalno obavlja normalno obavlja Q verzija: mjeri THDU i harmonike do 40. harmonika. koji se lako konfiguriraju kao npr. harmonika do 50. P/Q slika broj naponskih ulaza 3 3 (1 kod Analyst 3 Q70) broj strujnih ulaza 3 3 (1 kod Analyst 3 Q70) na raspolaganju u dvije izvedbe: 3 jednofazni i trofazni jednofazna verzija može biti bez strujnog ulaza ili s jednim strujnim 4 ulazom. do 40. harmonika 39 .A 8332/8334 LEM (FLUKE) LEM (FLUKE) CHAUVIN ARNOUX LEM (FLUKE) TOPAS 1000/2000/1020/ 1040 MEMOBOX 300 / MEMOBOX 800 / C.A 8350 300smart. harmonika THD! THD U harmonička analiza opcija ARI osnovnim funkcijama dodaje harmoničku analizu do 50. trofazna verzija je ili bez strujnih ulaza ili s 3 ili 4 strujna ulaza 4 4 na raspolaganju je 8/25/40 ulaza.

razvrstavanje u razvrstavanje u krajnje vrijednosti i razvrstavanje u odnosu na trajanje i odnosu na trajanje i trenutak nastanka odnosu na trajanje i krajnje vrijednosti krajnje vrijednosti krajnje vrijednosti + CBEMA 40 . događaja. izračunavanje Pst. TOPAS 1000 da treperenje (fliker) opcija FL pokraj mjerenja napona i Pst. daje osciloskopski prikaz i RMS vrijednost događaja događaji na naponu prema normi EN 50160. a uvjeti se mogu i mijenjati da kada je opremljen s opcijom »EN50160bilježi broj bilježi broj bilježi broj Fliker (treperenje)«: događaja. trajanje.Proizvođač Tip instrumenta CIRCUTOR AR. događaja.A 8332/8334 LEM (FLUKE) LEM (FLUKE) CHAUVIN ARNOUX LEM (FLUKE) TOPAS 1000/2000/1020/ 1040 MEMOBOX 300 / MEMOBOX 800 / C. 4xU + 4xI . kada je opremljen funkcijom »Trigger«. P/Q 808/808A.kao 8xU (TOPAS ili opcijom 1000). bilježi broj događaja. P/Q slika broj naponskih ulaza 3 Crest Faktor − CF (vršni faktor) asimetričnost - 3 (1 kod Analyst 3 Q70) da da da na raspolaganju u dvije izvedbe: 3 jednofazni i trofazni da da 4 - samo kada je opremljen s mjernom samo s funkcijom (opcijom) Q »Energy« na raspolaganju je 8/25/40 ulaza. izračunavanje snage. koji se lako konfiguriraju kao npr. izračunavanje Pst. PCu PCu PCu PCu izračunavanje Plt obavlja se na PCu Pst i Plt samo kada je opremljen s funkcijom da »EN50160-Fliker (treperenje)« bilježi broj događaja. dodaje i Plt obavlja se na Plt obavlja se na Plt obavlja se na Plt obavlja se na mjerenje Pst.A 8350 300smart.5 LEM (FLUKE) ANALYST Q70 3Q / CHAUVIN ARNOUX C. razvrstavanje u odnosu na trajanje i krajnje vrijednosti + CBEMA. izračunavanje Pst.

kao npr.A 8350 300smart. 64000 točaka. mjerna funkcija Q sadrži sve sukladnosti na parametara na PC-u zaslonu uređaja s normom potrebne parametre (opcija) vlastitom zaslonu ili da da da uz opciju (mjernu funkciju) Q da Statistička obradba na PCu (opcijski za verzije TS i S) 41 . P/Q 808/808A. osciloskopski prikaz napona.A 8332/8334 LEM (FLUKE) LEM (FLUKE) CHAUVIN ARNOUX LEM (FLUKE) TOPAS 1000/2000/1020/ 1040 MEMOBOX 300 / MEMOBOX 800 / C. uključuje analizu harmoničkih izobličenja i RMS parametre. mjerenje prijelaznih pojava! analiza prema statistička obradba grafička analiza bez statističke statistička obradba sukladnosti na Statistička obradba normi EN 50160 raspoloživih sukladnosti na obradbe sukladnosti PC-u.1s samo napon da prijelazne pojave opcija CL – razlučivost 500  s. koji razlučivost 156 s se lako konfiguriraju RMS napon i struja. snimak napona i struje. komponenti. prilagodljiva dužina snimke razlučivost 78 s. razlučivost 10s 0. TOPAS 1000 pojava. ili kao 8xU (TOPAS neograničeni broj 1000). bez međuharmoničke uz opciju (mjernu funkciju) Q analize treperenja. 4xU + 4xI podesivo trajanje.5 LEM (FLUKE) ANALYST Q70 3Q / CHAUVIN ARNOUX C. 4 periode. napon i struja. bez ograničenja broja pojava na raspolaganju je opcija »Trigger« 8/25/40 ulaza. komponente norma EN 50160. P/Q slika broj naponskih ulaza 3 3 (1 kod Analyst 3 Q70) na raspolaganju u dvije izvedbe: 3 jednofazni i trofazni 4 opcija »Transient« razlučivost 156-39 s. bit će analiziran u opcija »FastTrans« nastavku ove tablice. 50 događaja - frekvencija da samo analiza međuharmoničkih naponi signala.Proizvođač Tip instrumenta CIRCUTOR AR.

Cos ϕ na raspolaganju je 8/25/40 ulaza. 4xU + 4xI ili kao 8xU (TOPAS 1000).A 8350 300smart. P/Q 808/808A. faktor snage. faktor snage. harmonika. P/Q slika broj naponskih ulaza 3 3 (1 kod Analyst 3 Q70) na raspolaganju u dvije izvedbe: 3 jednofazni i trofazni 4 na PCu Mjerenje struje RMS fazne struje da struja u neutralnom vodiču opcija ARI osnovnim THD I funkcijama dodaje i harmonička analiza analizu do 50. a harmoničku analizu funkcija P mjeri THD struje (THD I) u RAM bilježi samo do 50. oboje. TOPAS 1000 da da da - da izračunava se da da samo kod verzije sa da 4 strujna ulaza da da normalno obavlja harmoničku analizu normalno obavlja do 40. harmonika do 50. indikacija oboje.Proizvođač Tip instrumenta CIRCUTOR AR. indikacija vrijednosti indikacija vrijednosti vrijednosti sa indikacija vrijednosti vrijednosti s predznakom indikacija vrijednosti s predznakom sa simbolom simbolom s predznakom s predznakom 42 .A 8332/8334 LEM (FLUKE) LEM (FLUKE) CHAUVIN ARNOUX LEM (FLUKE) TOPAS 1000/2000/1020/ 1040 MEMOBOX 300 / MEMOBOX 800 / C. K-faktor asimetričnost Parametri snage djelatna. da prividna snaga faktor snage.5 LEM (FLUKE) ANALYST Q70 3Q / CHAUVIN ARNOUX C. faktor snage. indikacija oboje. koji se lako konfiguriraju kao npr. harmonika THD! da da da da samo mjerna funkcija Q - normalno obavlja normalno obavlja harmoničku analizu harmoničku analizu do 50. komponente opcija »Energy« da samo mjerna funkcija P opcija »Energy« faktor snage. samo funkcija P – faktor snage. jalova. komponente Crest Faktor − CF.

jalova. s indikacijom amplituda i faznih pomicanja među njima pregledni.A 8350 300smart. P/Q 808/808A. brzi prikaz svih parametara kakvoće električne energije (napona) za ocjenu sukladnosti s normom »PQ OverView« EN 50160 brz i pregledan »Harmonics Expert (PC programski prikaz svih glavnih Mode« za analizu paket CODAM plus. pregledni. jalova energija posebno za kapacitivnu i induktivnu - da. 43 . brzi prikaz svih parametara kakvoće električne energije (napona) za ocjenu sukladnosti s normom EN 50160 (PC programski paket CODAM. s razlučivošću od najmanje 1 periode – idealno za snimanje pokretanja (zaleta) električnih strojeva i sl. 4xU + 4xI ili kao 8xU (TOPAS samo djelatna 1000). koji se lako konfiguriraju kao npr.5 LEM (FLUKE) ANALYST Q70 3Q / CHAUVIN ARNOUX C. opcija »FastCheck« posebne omogućuje brzi prikaz efektivnih vrijednosti svih parametara snage. opcija vektorski prikaz napona na LCD-u s indikacijom amplitude i faznog pomicanja među naponima. s indikacijom amplituda i faznih mogućnost analize velikog broja različitih parametara za analizu dobro »skrivenih« prijelaznih pojava bogate analitičke funkcije za iscrpno analiziranje događaja i stanja mreže i opterećenja. TOPAS 1000 energija bit će analiziran u nastavku ove tablice. i na hrvatskom jeziku) Mogućnost priključivanja dodatnog adaptera za prijam dodatnih analognih i digitalnih signala vektorski prikaz napona i struja na LCD-u. da harmonička analiza snage (smjer harmonika) Posebne funkcije druge funkcije.A 8332/8334 LEM (FLUKE) LEM (FLUKE) CHAUVIN ARNOUX LEM (FLUKE) TOPAS 1000/2000/1020/ 1040 MEMOBOX 300 / MEMOBOX 800 / C. jalova energija posebno za kapacitivnu i samo funkcija P – samo djelatna energija induktivnu + ukupna vrijednost da - na raspolaganju je 8/25/40 ulaza. parametara kakvoće harmoničkih i na hrvatskom električne energije komponenti s jeziku) vektorski prikaz napona i struja na LCD-u.Proizvođač Tip instrumenta CIRCUTOR AR. P/Q slika broj naponskih ulaza 3 3 (1 kod Analyst 3 Q70) na raspolaganju u dvije izvedbe: 3 jednofazni i trofazni 4 opcija »Energy« jalova energija posebno za kapacitivnu i induktivnu + ukupna vrijednost da djelatna. prividna energija da.

A 8332/8334 LEM (FLUKE) LEM (FLUKE) CHAUVIN ARNOUX LEM (FLUKE) TOPAS 1000/2000/1020/ 1040 MEMOBOX 300 / MEMOBOX 800 / C. čime se može ocijeniti uzrok grijanja vodiča. osvijetljen. s grafičkim prikazom LED trenutačnih stanja vrijednosti i analizom snimljenih vrijednosti 230 V ~ ± 20% TFT kolor VGA zaslon. 640x480 LED indikacija točaka. 4xUanaliza EN 50160 + 4xI njima (moguće za ili kao 8xUs (TOPAS moguća je obzirom svaki harmonik 1000). 7. za ocjenu kakvoće kojega probLEM (FLUKE) atičnog parametra obzirom na smjer kretanja. s lokalnog jednobojan. 160 x 160 jednobojan. P/Q slika broj naponskih ulaza 3 »CheckMeter« za jednostavno provjeravanje točnosti električnog brojila na terenu Posebne značajke 3 (1 kod Analyst 3 Q70) na LCD zaslonu. točaka.5" stanja + LCD prikaz indikacija s prikazom LED trenutačnih trenutačnih stanja vrijednosti osnovnih vrijednosti i parametara analizom izmjerenih vrijednosti 230 V ~ ± 20% 85…35 V ~ preko posebnog 180…265 V ~ napojnog ulaza. TOPAS 1000 na fazne ili bit će analiziran u posebno) međufazne napone. 320x240 točaka. 82…500 V ~ preko mjernih indikacija 88…265 V ~ 100…240 V ~ 100…375 V = 44 . koji se lako konfiguriraju pomicanja među kao npr. starenja kondenzatora i slično na raspolaganju u dvije izvedbe: 3 jednofazni i trofazni 4 na raspolaganju je 8/25/40 ulaza. 320 x 240 točaka.A 8350 300smart. kao referentne! vrsta prikaza napajanje LCD. visoko kontrastni. P/Q 808/808A. s grafičkim prikazom grafičkim prikazom trenutačnih trenutačnih vrijednosti i vrijednosti analizom snimljenih vrijednosti 15…20 V = 230 V ~ ± 15% preko AC/DC adaptera kolor LCD.Proizvođač Tip instrumenta CIRCUTOR AR. nastavku ove tablice. LCD.5 LEM (FLUKE) ANALYST Q70 3Q / CHAUVIN ARNOUX C.

bez izvanjskog izvanjskog napajanja napajanja 1. najmanji trofazni analizator u ponudi.5. koji se lako konfiguriraju kao npr. 5 sati strujna kliješta > 8 sati > 9 sati na raspolaganju je 8/25/40 ulaza. bez izravno.5 LEM (FLUKE) ANALYST Q70 3Q / CHAUVIN ARNOUX C. izvanjskog napajanja 1/2/4 MB RS-232 standardno mogućnost kompletne analize kakvoće napona prema normi EN 50160 (ver.A 8332/8334 LEM (FLUKE) LEM (FLUKE) CHAUVIN ARNOUX LEM (FLUKE) TOPAS 1000/2000/1020/ 1040 MEMOBOX 300 / MEMOBOX 800 / C. Q) i onstrujna kliješta bez izravno. P/Q slika broj naponskih ulaza 3 3 (1 kod Analyst 3 Q70) na raspolaganju u dvije izvedbe: 3 jednofazni i trofazni vodiča (ulaza) ovisi o uporabi unutrašnjeg UPS-a (opcija) strujna kliješta izravno.5 MB RS-232 standardno analizator namijenjen prije svega rješavanju teškoća s kakvoćom energije u 2/4 MB RS-232 standardno izvrsno rješenje kada je potrebno mjerenje svih važnijih parametara odjednom.A 8350 300smart. 4xU + 4xI ili kao 8xU (TOPAS 5 min ili strujna uporaba fleksibilnih strujnih senzora izvanjsko napajanje (rogowsky-svitak) dubina memorije 1 MB komunikacija s PCRS-232 om Windows programska potpora standardno za analizu prednosti odličan odnos mogućnosti i cijene. Ethernet / RS-232 standardno uvjerljivo najpotpuniji analizator kakvoće električne energije na tržištu. izvanjskog napajanja 1/2/4 MB RS-232 standardno univerzalna platforma za Q i P mjerne funkcije. bez izravno. izravno ili strujna izravno kliješta kliješta izravno. čvrsto i kvalitetno kućište s brzom bez 4 autonomija napajanja mjerenje u 5A petlji pribl. a žele raditi bez tvrdi disk opcijski 2 GB 0. široka paleta univerzalan fleksibilni strujni strujna kliješta ili svitak (rogowsky) ili adapter s ulazom 5A strujna kliješta izravno. bez izvanjskog napajanja izvanjskog napajanja tvrdi disk 2 GB USB 2x standardno idealno rješenje za sve one koji trebaju analizator najvišeg razreda. 45 . P/Q 808/808A.Proizvođač Tip instrumenta CIRCUTOR AR.

vrlo snažan programski paket CODAM PLUS 3 indikacijom ispravnosti priključenja ispitnih vodiča. normom EN 50160. velika memorije. kućište je bez napojnih eLEM (FLUKE) enata.A 8332/8334 LEM (FLUKE) LEM (FLUKE) CHAUVIN ARNOUX LEM (FLUKE) TOPAS 1000/2000/1020/ 1040 MEMOBOX 300 / MEMOBOX 800 / C. jer snima sve važne parametre. P/Q slika broj naponskih ulaza 3 3 (1 kod Analyst 3 Q70) uključujući prijelazne pojave i prednosti funkcija. širok izbor mjernoga pribora. mogu ga lako priključiti i nestručne osobe. dubina na raspolaganju je 8/25/40 ulaza. te u slučaju dugotrajne analize. za detaljnu analizu izmjerenih vrijednosti. CODAM. 4xU + 4xI ili kao 8xU (TOPAS nema potrebe za 1000).Proizvođač Tip instrumenta CIRCUTOR AR. najprimjereniji izbor u slučaju potrebe za ponavljanjem mjerenja. za široko nakon nabave mjerno područje!. s mogućnošću s mogućnošću bilježenja efektivnih izdvajanja probLEM vrijednosti do razine (FLUKE) atičnog jedne periode (opcija parametra i njegove »FastCheck«)! naknadne podrobnije analize nije potreban PC za analizu razina.A 8350 300smart. uz minimum ulaganja. intuitivan skup upravljačkih tipki. premda se industrijskim opcijski paketi među postrojenjima i sobom isključuju!. uvjerljivo najbrži brza analiza analizator u svojemu sukladnosti napona s cjenovnom razredu. vrlo snažan programski paket (i na hrvatskom jeziku). bez potrebe za hvatanjem prijelaznih pojava. bez vrijednosti. 4 PC-a (ili notebooka).5 LEM (FLUKE) ANALYST Q70 3Q / CHAUVIN ARNOUX C. kućište je bez napojnih eLEM (FLUKE) enata. vrlo snažan programski paket (i naknadno na hrvatskom proširivanje jeziku). čvrsto IP65 kućište malenih dimenzija. mogu ga lako priključiti i nestručne osobe. P/Q 808/808A. pogodno za postavljanje na prostorno ograničena mjerna mjesta. potrebe da to učini ovlašteni servis ili on-line snimanje i on-line snimanje i čak proizvođač prikaz veličina 46 . TOPAS 1000 postavljanjem bit će analiziran u mjernih parametara. čvrsto kućište za malene mjerne prostore. te doista dobar odnos između mogućnosti i cijene uređaja na raspolaganju u dvije izvedbe: jednofazni i trofazni line. jednostavan. osnovne Mogućnost analize konfiguracije. brzom otkrivanju kritičnih parametara. snimljenih široka paleta parametara na mjernoga pribora. bogata paleta mjernog pribora za mjerenje struje. vlastitom zaslonu. koji se lako konfiguriraju kao npr. nastavku ove tablice. malo. za analizu funkcionalnosti na izmjerenih »terenu«. uz zaslon osjetljiv na dodir. mogućnost Univerzalni nadgradnje s fleksibilni senzor za opcijskim paketima struju. širok izbor mjernoga pribora.

A 8332/8334 LEM (FLUKE) LEM (FLUKE) CHAUVIN ARNOUX LEM (FLUKE) TOPAS 1000/2000/1020/ 1040 MEMOBOX 300 / MEMOBOX 800 / C. P/Q slika broj naponskih ulaza 3 3 (1 kod Analyst 3 Q70) CHAUVIN ARNOUX C.A 8332/8334 na raspolaganju u dvije izvedbe: 3 jednofazni i trofazni prikaz veličina. koja uvijek mora biti prisutna donekle ograničen izbor mjernih parametara u odnosu na izabranu mjernu funkciju bez ugrađene nema svoju jedinicu baterijske potpore u za prikaz trenutačnih slučaju prekida (izmjerenih) napajanja vrijednosti Tablica 2. 4xU + 4xI ili kao 8xU (TOPAS LEM (FLUKE) TOPAS 1000 nedostatci fleksibilni strujni senzori zahtijevaju dodatno izvanjsko napajanje nema mogućnost analize izmjerenih vrijednosti na svojem zaslonu MEMOBOX 300 P/Q nema svoju jedinicu za prikaz trenutačnih ograničena je dužina vrijednosti ne bilježi brze snimanja brzih prijelazne pojave prijelaznih pojava (4 bez ugrađene periode) baterijske potpore u ne omogućuje slučaju prekida dugotrajno snimanje najbrže snimanje napajanja harmoničkih efektivnih komponenti vrijednosti u jednoj donekle ograničen sekundi izbor mjernih parametara u odnosu na izabranu mjernu funkciju MEMOBOX 800 C.Podrobni opis i objašnjenja pojedinih značajki 1-3 faznih analizatora kakvoće električne energije i kakvoće mreže 47 .A 8350 P/Q skromna jedinica za prikaz trenutačnih vrijednosti mogućnost napajanja preko jedne faze.A 8350 300smart. koji se lako konfiguriraju kao npr. LEM (FLUKE) LEM (FLUKE) 4 Proizvođač Tip instrumenta CIRCUTOR AR.5 LEM (FLUKE) ANALYST Q70 3Q / CHAUVIN ARNOUX C.1 .Proizvođač Tip instrumenta CIRCUTOR AR. P/Q 808/808A.5 mjerne se među isključuju opcije sobom LEM (FLUKE) ANALYST 3Q CHAUVIN ARNOUX na raspolaganju je 8/25/40 ulaza.

1) koji zapravo predstavlja jednofaznu varijantu uređaja LEM (FLUKE) Analyst 3Q: Slika 2. jednofazno ispitivalo kakvoće električne mreže.Najnoviji uređaj na ovom području jest LEM (FLUKE) Analyst Q70 (Slika 2.1 – LEM (FLUKE) Analyst Q70. napona i energije prema normi EN 5016 48 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful