P. 1
54-De-LuyenThi-DH-Toan-2010-Co_DA

54-De-LuyenThi-DH-Toan-2010-Co_DA

|Views: 11|Likes:
Published by hienly248

More info:

Published by: hienly248 on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2011

pdf

text

original

Sections

 • ÑEÀ 1
 • ÑEÀ 2
 • ÑEÀ 3
 • ÑEÀ 4
 • ÑEÀ 5
 • ÑEÀ 6
 • ÑEÀ 7
 • ÑEÀ 8
 • ÑEÀ 9
 • ÑEÀ 10
 • ÑEÀ 11
 • ÑEÀ 12
 • ÑEÀ 13
 • ÑEÀ 14
 • ÑEÀ 15
 • ÑEÀ 16
 • ÑEÀ 17
 • ÑEÀ 18
 • ÑEÀ 19
 • ÑEÀ 20
 • ÑEÀ 21
 • ÑEÀ 22
 • ÑEÀ 23
 • ÑEÀ 25
 • ÑEÀ 26
 • ÑEÀ 27
 • ÑEÀ 28
 • ÑEÀ 29
 • ÑEÀ 30
 • ÑEÀ 31
 • ÑEÀ 32
 • ÑEÀ 33
 • ÑEÀ 34
 • ÑEÀ 35
 • ÑEÀ 36
 • ÑEÀ 37
 • ÑEÀ 38
 • ÑEÀ 39
 • ÑEÀ 40
 • ÑEÀ 42
 • ÑEÀ 44
 • ÑEÀ 46
 • ÑEÀ 47
 • ÑEÀ 48
 • ÑEÀ 49
 • ÑEÀ 50
 • ÑEÀ 51
 • ÑEÀ 53
 • ÑEÀ 54

! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!!

]
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

• Phaàn 1 : CAÙC ÑEÀ TÖÏ LUYEÄN
ÑEÀ 1
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá : y = – x
3
+ 3x + 1 (C)
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá ñaõ cho.
2) Döïa vaøo ñoà thò (C), bieän luaän theo tham soá m soá nghieäm cuûa phöông trình: x
3

3x + m = 0.
3) Bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng y = –mx + 1.
4) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C) song song vôùi ñöôøng thaúng (d): y = –
9x + 1.
5) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C), truïc Ox vaø hai ñöôøng thaúng x = 0, x
= 1.
BAØI 2 : Chöùng minh :
∫ ∫
π
π
=
2
4
e
1
sin
xdx ln
x
dx
2

BAØI 3 : Coù 5 nhaø toaùn hoïc nam, 3 nhaø toaùn hoïc nöõ vaø 4 nhaø vaät lyù nam. Laäp moät
ñoaøn coâng taùc 3 ngöôøi caàn coù caû nam laãn nöõ, caàn coù caû nhaø toaùn hoïc vaø nhaø Vaät lyù.
Hoûi coù bao nhieâu caùch ?
BAØI 4 :
1) Cho ∆ABC coù M(–1 ; 1) laø trung ñieåm caïnh BC, hai caïnh coøn laïi coù phöông
trình laàn löôït laø (AC) : x + y – 2 = 0, (AB) : 2x + 6y + 3 = 0. Tìm toïa ñoä caùc ñænh
cuûa ∆ABC vaø vieát phöông trình caïnh BC.
2) Vieát phöông trình ñöôøng troøn (C ) coù baùn kính R = 2 tieáp xuùc vôùi truïc hoaønh vaø
coù taâm I naèm treân ñöôøng thaúng (d) : x + y – 3 = 0.
BAØI 5 : Trong khoâng gian (Oxyz) cho 4 ñieåm : A(1 ; 0 ; 1), B(–1 ; 1 ; 2), C(–1 ; 1 ;
0), D(2 ; –1 ; –2).
1) Chöùng minh A, B, C, D laø 4 ñænh cuûa 1 töù dieän.
2) Tìm toïa ñoä troïng taâm töù dieän naøy.
3) Tính ñöôøng cao cuûa ∆BCD haï töø ñænh D.
4) Tính goùc CBD vaø goùc giöõa AB, CD.
5) Tính theå tích töù dieän ABCD. Suy ra ñoä daøi ñöôøng cao AH cuûa töù dieän.
ÑAÙP SOÁ
2 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
Baøi 1 : 4) y = –9x + 17 ; y = –9x – 15 5) S =
4
9
(ñvdt)
Baøi 3 : 90 caùch
Baøi 4 : 1) A
|
¹
|

\
|

4
7
;
4
15
; B
|
¹
|

\
|

4
1
;
4
9
; C
|
¹
|

\
|
4
7
;
4
1
; BC : 3x – 5y + 8 = 0.
2) (x – 1)
2
+ (y – 2)
2
= 4 vaø (x – 5)
2
+ (y + 2)
2
= 4
Baøi 5 : 2) G
|
¹
|

\
|
4
1
;
4
1
;
4
1
; 3) DK = 13 ; 4) cosα =
102
10
; 5) AH =
13
1

ÑEÀ 2
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá y =
2
3
mx x
2
1
2 4
+ − coù ñoà thò (C).
1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá khi m = 3.
2) Döïa vaøo ñoà thò (C), haõy tìm k ñeå phöông trình k
2
3
x 3 x
2
1
2 4
− + − = 0 coù 4
nghieäm phaân bieät.
3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) bieát tieáp tuyeán ñi qua ñieåm A(0 ;
2
3
).
BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau :
1)

− =
1
0
2 2
1
dx x 4 x I 2)

=
9
1
x 3
2
dx e x I
2

BAØI 3 : Moät toå tröïc goàm 9 nam sinh vaø 3 nöõ sinh. Giaùo vieân tröïc muoán choïn 4 hoïc
sinh ñeå tröïc thö vieän. Coù bao nhieâu caùch choïn neáu :
1) choïn hoïc sinh naøo cuõng ñöôïc ?
2) coù ñuùng 1 nöõ sinh ñöôïc choïn ?
3) coù ít nhaát 1 nöõ sinh ñöôïc choïn ?
BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho ñöôøng troøn (C) coù phöông trình : x
2
+ y
2

– 2x – 6y + 6 = 0.
1) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua M(2 ; 4) caét ñöôøng troøn (C) taïi 2 ñieåm A, B
sao cho M laø trung ñieåm ñoaïn AB.
2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (C) sao cho tieáp tuyeán aáy song song vôùi ñöôøng
thaúng coù phöông trình : 2x + 2y – 7 = 0.
3) Chöùng toû ñöôøng troøn (C) vaø ñöôøng troøn (C ’) : x
2
+ y
2
– 4x – 6y + 4 = 0 tieáp xuùc
nhau. Vieát phöông trình tieáp tuyeán chung cuûa chuùng taïi tieáp ñieåm.
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! °
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

BAØI 5 : Trong heä truïc toï a ñoä Oxyz, cho ñieåm M(1 ; –1 ; 2) vaø moät maët phaúng
(α) coù phöông trình : 2x – y + 2z + 11 = 0.
1) Vieát phöông trình ñöôø ng thaúng ñi qua M vaø vuoâng goùc vôùi mp(α).
2) Tìm toïa ñoä hình chieáu vuoâng goùc cuûa M treân mp(α).
3) Tìm toïa ñoä ñieåm N, ñoái xöùng cuûa M qua mp(α).

ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 2) –3 < k <
2
3
3) y =
2
3
; y = 2 2 x +
2
3
; y = – 2 2 x +
2
3

Baøi 2 : I
1
=
4
3
3

π
vaø I
2
= 40e
81

Baøi 3 : 1) 495 caùch 2) 252 caùch 3) 369 caùch
Baøi 4 : 1) x + y – 6 = 0 2) x + y – 4 + 2 2 = 0 ; x + y – 4 – 2 2 = 0 3) x
+ 1 = 0.
Baøi 5 : 1)
¦
¹
¦
´
¦
+ =
− − =
+ =
t 2 2 z
t 1 y
t 2 1 x
2) H(–3 ; 1 ; –2) 3) N(–7 ; 3 ; –6)
ÑEÀ 3
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá y =
1 x
2 x 2

+
coù ñoà thò (C).
1) Khaûo saùt haøm soá.
2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø ñöôøng thaúng y = – x – 2
3) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm A(0 ; 2) vaø tieáp xuùc vôùi (C).
4) Tìm giaù trò lôùn nhaát, giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá ñaõ cho khi –2 ≤ x ≤ 0.
5) Chöùng minh raèng ñoà thò (C) coù taâm ñoái xöùng. Tìm toïa ñoä taâm ñoái xöùng.
BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau : 1)

π
=
2
0
5
xdx sin I 2) J = dx
x
) x sin(ln
e
1


+ ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
BAØI 3 : Cho bieát heä soá cuûa soá haïng thöù 3 cuûa khai trieån nhò thöùc
n
3
2
a
a
a a
|
|
¹
|

\
|
+ baèng 36. Haõy tìm soá haïng thöù 7.
BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho (E) coù phöông trình : x
2
+ 4y
2
= 4.
1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc ñænh, toïa ñoä caùc tieâu ñieåm vaø taâm sai cuûa (E).
2) Ñöôøng thaúng ñi qua moät tieâu ñieåm cuûa (E) vaø song song vôùi Oy caét (E) taïi 2 ñieåm
M vaø N. Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng MN
3) Tìm giaù trò cuûa k ñeå ñöôøng thaúng (D) : y = x + k caét (E).
4) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (E) ñi qua ñieåm B(0 ; 2).
BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz, cho maët phaúng (α) coù phöông trình :
x + 2y + z + 1 = 0 vaø ñöôøng thaúng d :
¹
´
¦
= + +
= − −
0 3 z y
0 2 y 2 x

1) Tính goùc giöõa d vaø (α)
2) Tính toïa ñoä giao ñieåm cuûa d vaø (α)
3) Vieát phöông trình hình chieáu d’ cuûa d treân (α).

ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 2) S = 2 ln 8
2
15
− ; 3) y = –16x + 2 ; 4) Max y =
3
2
, Min y = –2 5) I(1 ; 1).
Baøi 2 : I =
15
8
vaø J = –cos1 + 1
Baøi 3 : T
7
= 84
3
a a
Baøi 4 : 2) MN = 1 3) ' k ' ≤ 5 4) y =
2
3
x + 2 vaø y = –
2
3
x + 2
Baøi 5 : 1) 30° 2) A(2 ; 0 ; –3) 3)
¹
´
¦
= + + −
= + + +
0 1 z y x
0 1 z y 2 x

ÑEÀ 4
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá : y =
2 x
3 x 3 x
2
+
+ +
coù ñoà thò (C).
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

1) Khaûo saùt haøm soá treân, töø ñoù suy ra ñoà thò haøm soá : y =
2 x
3 x 3 x
2
+
+ +

2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán d cuûa (C), bieát raèng d vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng d’
: 3y – x + 6 = 0.
3) Duøng ñoà thò (C) ñeå bieän luaän theo a soá nghieäm cuûa phöông trình :
x
2
+ (3 – a)x + 3 – 2a = 0.
BAØI 2 :Tìm trong khai trieån nhò thöùc :
12
x
x
1
|
¹
|

\
|
+
soá haïng ñoäc laäp vôùi x.
BAØI 3 : Cho hình phaúng (H) giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng : x = –1 ; x = 1 ; y = 0 ; y = x
2

– 2x
1) Tính dieän tích hình (H).
2) Tính theå tích vaät theå troøn xoay sinh ra bôûi hình (H) xoay xung quanh truïc Ox.
BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho (E) coù phöông trình : 1
4
y
9
x
2 2
= + .
1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc tieâu ñieåm, ñoä daøi caùc truïc cuûa (E).
2) Chöùng minh OM
2
+ MF
1
.MF
2
laø moät soá khoâng ñoåi vôùi F
1
, F
2
laø hai tieâu ñieåm cuûa
(E) vaø M ∈ (E).
3) Tìm caùc ñieåm M thuoäc (E) thoûa MF
1
= 2.MF
2
vôùi F
1
, F
2
laø hai tieâu ñieåm cuûa (E).
4) Tìm caùc ñieåm M ∈ (E) nhìn hai tieâu ñieåm cuûa (E) döôùi moät goùc vuoâng.
BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho hai ñöôøng thaúng d vaø d’ coù phöông trình laàn
löôït laø :
d :
¹
´
¦
= + +
= − −
0 2 z 2 y
0 2 y x 2
vaø d’ :
¦
¹
¦
´
¦
+ =
− =
=
t 2 z
t 1 y
t 3 x

1) Chöùng toû raèng d vaø d’ khoâng caét nhau nhöng vuoâng goùc vôùi nhau.
2) Vieát phöông trình mp(α) ñi qua d vaø vuoâng goùc vôùi d’.
3) Vieát phöông trình mp(β) ñi qua d’ vaø vuoâng goùc vôùi d. Töø ñoù vieát phöông trình
ñöôøng vuoâng goùc chung cuûa d vaø d’.

ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 2) y = –3x – 3 ; y = –3x – 11
Baøi 2 :
8
12
C = 495
c ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
Baøi 3 : 1) S = 2 2) V = π
15
46

Baøi 4 : 2) OM
2
+ MF
1
.MF
2
= 13 (khoâng ñoåi)
3)
|
¹
|

\
|
±
5
4
;
5
3
4)
|
|
¹
|

\
|
±
5
4
;
5
3
;
|
|
¹
|

\
|
± −
5
4
;
5
3

Baøi 5 : 2) 3x + y + z – 2 = 0 3)
¹
´
¦
= − − +
= − + −
0 4 z y 2 x
0 2 z y x 3


ÑEÀ 5
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá y = x
3
– (m + 2)x + m , m laø tham soá.
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) vôùi giaù trò m = 1.
2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán taïi ñieåm uoán cuûa ñoà thò (C).
3) Bieän luaän theo k soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vôùi ñöôøng thaúng y = k.
4) Tìm m ñeå phöông trình : x
3
– 3x + 6 – 2
–m
coù 3 nghieäm phaân bieät.
5) Döïa vaøo ñoà thò (C) tìm GTLN vaø GTNN cuûa haøm soá
y = 1 – cos
2
xsinx – 2sinx.
BAØI 2 : Moät baøn daøi coù hai daõy gheá ñoái dieän nhau, moãi daõy goàm 6 gheá. Ngöôøi ta
muoán xeáp choã cho 6 hoïc sinh tröôøng A vaø 6 hoïc sinh tröôøng B vaøo baøn noùi treân. Hoûi
coù bao nhieâu caùch xeáp bieát baát cöù hai hoïc sinh naøo ngoài caïnh nhau hoaëc ñoái dieän
nhau thì khaùc tröôøng vôùi nhau ?
BAØI 3 :
1) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng :
y = x +1 ; y = x
3
– 3x
2
+ x + 1.
2) Tính theå tích cuûa vaät theå troøn xoay sinh ra bôûi hình giôùi haïn baèng caùc ñöôøng sau
ñaây quay xung quanh truïc Ox : y = x
2
– 1 vaø y = 0.
BAØI 4 : Trong mp Oxy, cho Cho (H) coù phöông trình : 9x
2
– 16y
2
= 144.
1) Tìm toïa ñoä caùc ñænh, toïa ñoä caùc tieâu ñieåm vaø tính taâm sai cuûa (H).
2) Laäp phöông trình ñöôøng troøn (C) ñöôøng kính F
1
F
2
vaø tìm giao ñieåm cuûa (C) vaø
(H).
3) Tìm caùc giaù trò cuûa k ñeå ñöôøng thaúng y = kx caét (H).
4) Vieát phöông trình chính taéc cuûa elip (E) coù tieâu ñieåm truøng vôùi tieâu ñieåm cuûa (H)
vaø ngoaïi tieáp hình chöõ nhaät cô sôû cuûa (H).
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho ñieåm D(–3 ; 1 ; 2) vaø maët phaúng (α) ñi qua 3
ñieåm A(1 ; 0 ; 11), B(0 ; 1 ; 10), C(1 ; 1 ; 8).
1) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng AC.
2) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa maët phaúng (α).
2) Vieát phöông trình maët caàu taâm D, baùn kính R = 5. Chöùng minh raèng maët caàu
naøy caét mp(α).
ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 2) y = –3x + 1 4) –3 < m < –2 5) GTLN laø 3 vaø GTNN laø –1.
Baøi 2 : 1036800 caùch
Baøi 3 : S =
4
27
vaø V = π
15
16

Baøi 4 : 2) x
2
+ y
2
= 25 vaø
|
|
¹
|

\
|
±
5
9
;
5
34 4
,
|
|
¹
|

\
|
± −
5
9
;
5
34 4

3) –
4
3
≤ k ≤
4
3
4) (E) : 1
15
y
40
x
2 2
= + .
Baøi 5 :1) AC : (x = 1 ; y = t ; z = 11 – 3t) hay AC :
¹
´
¦
= − +
= −
0 11 z y 3
0 1 x

2) 2x + 3y + z – 13 = 0 ; 3) (x + 3)
2
+ (y – 1)
2
+ (z – 2)
2
= 25

ÑEÀ 6
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá y = x
4
– 2x
2
+ 1 coù ñoà thò (C).
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haø m soá.
2) Duøng ñoà thò (C), bieän luaän theo m soá nghieäm cuûa phöông trình :
x
4
– 2x
2
+ 1 –m = 0.
3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) bieát tieáp tuyeán ñi qua ñieåm A(0 ; 1).
4) Tìm m treân Oy sao cho töø ñoù coù theå veõ ñöôïc 3 tieáp tuyeán tôùi ñoà thò (C).
BAØI 2 :
3 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
1) Cho haøm soá y = e
sinx
. Chöùng toû raèng : y’cosx – ysinx – y’’ = 0.
2) Ñònh m ñeå haøm soá : F(x) = mx
3
+ (3m + 2)x
2
– 4x + 3 laø moät nguyeân haøm cuûa
haøm soá : f(x) = 3x
2
+ 10x – 4.
BAØI 3 : Xeùt caùc soá töï nhieân goàm 5 chöõ soá khaùc nhau ñöôïc laäp neân töø caùc chöõ soá 0, 1,
2, 3, 4. Hoûi trong caùc soá ñoù coù bao nhieâu soá laø soá leû ? coù bao nhieâu soá laø soá chaün ?
BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho (E) coù phöông trình : 1
4
y
9
x
2 2
= + .
1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc tieâu ñieåm, ñoä daøi caùc truïc cuûa (E).
2) Tìm caùc ñieåm M thuoäc (E) thoûa MF
1
= 2.MF
2
vôùi F
1
, F
2
laø hai tieâu ñieåm cuûa (E).
3) Chöùng minh raèng vôùi moïi ñieåm M thuoäc (E) ta ñeàu coù 2 ≤ OM ≤ 3.
4) Tìm caùc ñieåm M thuoäc (E) nhìn ñoaïn F
1
F
2
döôùi moät goùc 60°.
BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho hai maët phaúng coù phöông trình :
(α) : 2x – y + z + 2 = 0 , (α’) : x + y + 2z – 1 = 0 vaø ñieåm M (0 ; 1 ; –2).
1) Chöùng toû raèng (α) vaø (α’) caét nhau. Vieát phöông trình tham soá cuûa giao tuyeán
cuûa 2 maët phaúng (α) vaø (α’).
2) Tính goùc giöõa hai maët phaúng (α) vaø (α’). Tính khoaûng caùch töø M ñeán giao tuyeán
cuûa hai maët phaúng ñoù.
ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 3) y = 1 ; y = – ) 1 x (
9
6 4
+ ; y = ) 1 x (
9
6 4
+ 4) M(0 ; 1)
Baøi 2 : 2) m = 1.
Baøi 3 : 36 soá leû vaø 60 soá chaün.
Baøi 4 : 2)
|
|
¹
|

\
|
5
4
;
5
3
;
|
|
¹
|

\
|

5
4
;
5
3
4)
|
|
¹
|

\
|
±
15
4
;
15
11 3
;
|
|
¹
|

\
|
± −
15
4
;
15
11 3

Baøi 5 : 2) (x = t ; y =
3
5
+ t ; z = –
3
1
– t) 3) ϕ = 60° vaø MH =
3
74


ÑEÀ 7
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá :
1 x
1 x
y
+

= , coù ñoà thò laø (C).
1) Khaûo saùt haøm soá.
2) Chöùng minh ñoà thò (C) nhaän ñöôøng thaúng y = x + 2 laøm truïc ñoái xöùng.
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! 9
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

3) Tìm giaù trò lôùn nhaát, giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá ñaõ cho khi 0 ≤ x ≤ 3.
4) Tìm caùc ñieåm treân (C) cuûa haøm soá coù toïa ñoä laø nhöõng soá nguyeân.
5) Tính theå tích sinh ra do hình phaúng giôùi haïn bôûi (C), truïc Ox vaø truïc Oy, quay
quanh Ox.
BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1)

=
2
π
0
2
1
xdx xcos I 2)

+ −
=
1
0
1 x
2
xdx e I
2

BAØI 3 : Trong khai trieån :
12
x
3
3
x
|
¹
|

\
|
− . Tìm heä soá cuûa soá haïng chöùa x
4
.
BAØI 4 : Cho Parabol coù phöông trình (P) : y
2
= 8x
1) Tìm toïa ñoä tieâu ñieåm cuûa (P) vaø vieát phöông trình ñöôøng chuaån cuûa (P).
2) Tìm ñieåm M treân (P) caùch tieâu ñieåm F moät ñoaïn baèng 10.
3) Choïn ñieåm M tìm ñöôïc coù tung ñoä döông. Tìm ñieåm A treân (P) sao cho ∆AFM
vuoâng taïi F.
4) Bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa (P) vôùi ñöôøng thaúng y = x + m. Khi ñöôøng
thaúng y = x + m caét (P) taïi hai ñieåm phaân bieät M, N. Haõy tìm taäp hôïp caùc trung
ñieåm cuûa ñoaïn MN.


BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho hai ñöôøng thaúng d vaø d’ :
d :
¹
´
¦
= + −
= + − +
0 1 y x 2
0 5 z y x
vaø d’ :
¹
´
¦
= − +
= − −
0 1 z y
0 3 y x

1) Tìm vectô chæ phöông cuûa d vaø d’.
2) Chöùng toû raèng d vaø d’ laø hai ñöôøng thaúng cheùo nhau.
3) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa maët phaúng (α) ñi qua ñieåm N(1; 0;1) vaø song song
d vaø d’.
ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 3) Max y =
4
3
, Min y = –1 4) (0 ; –1) , (–2 ; 3) , (1 ; 0) , (–3 ; 2)
5) V = π(3 – 4ln2) (ñvtt)
Baøi 2 : I
1
=
4
1
16
2

π
vaø I
2
= ) 1 e (
2
1
− Baøi 3 :
9
55

]. ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
Baøi 4 : 1) F(2 ; 0) , x = –2 2) M
1
(8 ; 8) , M
2
(8 ; –8) 3) A
|
¹
|

\
|
3
4
;
9
2
, A’(18 ; –12)
4) nöûa ñöôøng thaúng y = 4 vôùi x > 2.
Baøi 5 : 1) (–1 ; –2 ; –3) , (–1 ; –1 ; 1) 3) 5x – 4y + z – 6 = 0

ÑEÀ 8
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá :
) 1 x ( 2
4 x x
y
2

+ −
= , coù ñoà thò laø (C).
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá.
2) Tìm treân ñoà thò (C) taát caû caùc ñieåm maø hoaønh ñoä vaø tung ñoä cuûa chuùng ñeàu laø soá
nguyeân.
3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán ñi qua ñieåm A
|
¹
|

\
|
10
21
;
5
13

4) Tìm taát caû caùc giaù trò cuûa m ñeå toàn taïi duy nhaát moät soá thöïc x ∈ (–3 ; 1) laø
nghieäm cuûa phöông trình : x
2
– (2m + 1)x + 2m + 4 = 0.
BAØI 2 : 1) Cho haøm soá f(x) = cos
2
2x + sin2x. Tính f ’(x) vaø giaûi phöông trình
f ’(x) = 0.
2) Tìm nguyeân haøm F(x) cuûa haøm soá f(x) = 4 x g cot 4 x tg
4 4
+ + bieát
F
|
¹
|

\
| π
3
= –π.
BAØI 3 : Trong maët phaúng Oxy cho (E) coù phöông trình : 4x
2
+ 9y
2
= 36.
1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc tieâu ñieåm, ñoä daøi caùc truïc cuûa (E).
2) Cho theâm elip (E ’) : 1 y
16
x
2
2
= + . Vieát phöông trình ñöôøng troøn qua caùc giao
ñieåm cuûa hai elip.
3) Cho 2 ñöôøng thaúng (D) : ax – by = 0 vaø (D’) : bx + ay = 0 (a
2
+ b
2
> 0). Tìm giao
ñieåm E, F cuûa (D) vôùi (E) vaø giao ñieåm P, Q cuûa (D’) vôùi (E). Tính dieän tích töù giaùc
EPFQ theo a, b.
4) Cho ñieåm M(1 ; 1). Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua M vaø caét (E) taïi hai
ñieåm A, B sao cho M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB.
BAØI 4 : Cho 2 ñöôøng thaúng coù phöông trình sau :
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ]]
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

d :
1
2 z
3
1 y
2
1 x −
=

=
+
vaø d’ :
2
z
5
2 y
1
2 x

=
+
=


1) Chöùng minh raèng hai ñöôøng thaúng ñoù cheùo nhau.
2) Vieát phöông trình ñöôøng vuoâng goùc chung cuûa d vaø d’.
ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 1) m = 1 2) m > – 6 + 2 4 hay m < – 6 – 2 4
Baøi 2 : 1) x =
2

; x =
6
π
+ kπ ; x =
3
π
+ kπ 2) f ’’(0) = –8 vaø f ’’
|
¹
|

\
| π
2
= –8
Baøi 3 : 2) (C) : x
2
+ y
2
=
11
92

3)
|
|
¹
|

\
|
+ +
2 2 2 2
b 4 a 9
a 6
;
b 4 a 9
b 6
E vaø
|
|
¹
|

\
|
+

+

2 2 2 2
b 4 a 9
a 6
;
b 4 a 9
b 6
F

|
|
¹
|

\
|
+

+
2 2 2 2
b 9 a 4
b 6
;
b 9 a 4
a 6
P vaø
|
|
¹
|

\
|
+ +

2 2 2 2
b 9 a 4
b 6
;
b 9 a 4
a 6
Q

2 2 2 2
2 2
MPNQ
a 9 a 4 . b 4 a 9
) b a ( 72
S
+ +
+
=
4) 4x + 9y – 13 = 0
Baøi 4 : 2)
¹
´
¦
= − + −
= − + +
0 120 z 60 y 15 x 45
0 95 z 43 y 25 x 16


ÑEÀ 9
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá : y = –x
3
+ 3x – 2 coù ñoà thò (C).
1) Khaûo saùt haøm soá.
2) Moä t ñöôøng thaúng d ñi qua ñieåm uoán coù heä soá goùc k. Bieän luaän theo k vò trí
töông ñoái cuûa d vaø (C).
3) Döïa vaøo ñoà thò (C), bieän luaän theo m soá nghieäm cuûa phöông trình : x
3
– 3x
+ m + 1 = 0
4) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø truïc Ox.
]2 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1)

=
2
π
0
7
1
xdx cos I 2)

=
e
1
2
2
xdx ln ) x - (x I
BAØI 3 : Moät ñoäi vaên ngheä coù 20 ngöôøi, trong ñoù coù 10 nam vaø 10 nöõ. Hoûi coù bao
nhieâu caùch choïn ra 5 ngöôøi sao cho :
1) coù ñuùng 2 nam trong 5 ngöôøi ñoù ?
2) coù ít nhaát 2 nam vaø ít nhaát 1 nöõ trong 5 ngöôøi ñoù?
BAØI 4 : Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy, cho hoï ñöôøng thaúng phuï thuoäc tham soá α : (x
– 1)cosα + (y – 1)sinα – 1 = 0
1) Tìm taäp hôïp caùc ñieåm cuûa maët phaúng khoâng thuoäc baát kyø ñöôøng thaúng naøo cuûa
hoï.
2) Chöùng minh raèng moïi ñöôøng thaúng cuûa hoï ñeàu tieáp xuùc vôùi moät ñöôøng troøn coá
ñònh.
BAØI 5 : Trong Oxyz cho : A(5 ; 1 ; 3), B(1 ; 6 ; 2), C(5 ; 0 ; 4), D(4 ; 0 ; 6).
1) Vieát phöông trình phöông trình toång quaùt cuûa caùc mp(ACD) vaø (BCD).
2) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa maët phaúng (α) ñi qua ñieåm A vaø vuoâng goùc vôùi
caùc maët phaúng (ACD) vaø (BCD). Tìm toïa ñoä giao ñieåm M cuûa ba maët phaúng
(ACD), (BCD) vaø (α).

ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 2) S =
4
27
(ñvdt)
Baøi 2 : I =
35
16
vaø J =
36
5
9
e 2
4
e
3 2
+ −
Baøi 3 : 1) 5400 caùch 2) 12.900 caùch
Baøi 4 : 2) (x – 1)
2
+ (y – 1)
2
= 1.
Baøi 5 : 1) (ACD) : 2x + y + z – 14 = 0 , (BCD) : 18x + 15y + 9z – 126 = 0
2) M
|
¹
|

\
|
5
16
; 0 ;
5
27

ÑEÀ 10
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá y = (2 – x
2
)
2
coù ñoà thò (C).
1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ]°
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

2) Döïa vaøo ñoà thò (C), bieän luaän theo m soá nghieäm cuûa phöông trình : x
4
– 4x
2
– 2m + 4 = 0 .
3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) bieát tieáp tuyeán ñi qua ñieåm A(0 ; 4).
BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau : 1)

+
=
2
0
3 3
2
x 1
dx x
I 2)


=
2
1
2
9 x
dx
J
BAØI 3 : Ngöôøi ta vieát caùc soá coù 6 chöõ soá baèng caùc chöõ soá 1, 2, 3, 4, 5 nhö sau: trong
moãi soá ñöôïc vieát coù moät chöõ soá xuaát hieän hai laàn coøn caùc chöõ soá coøn laïi xuaát hieän
moät laàn. Hoûi coù bao nhieâu soá nhö vaäy ?
BAØI 4 :1)Laäp ph. trình caùc caïnh cuûa ∆ ABC, bieát ñænh A(1 ; 3) vaø hai ñöôøng trung
tuyeán xuaát phaùt töø B vaø C coù ph.trình laø: x– 2y +1= 0 vaø y –1= 0.
2) Trong maët phaúng Oxy cho ba ñieåm : A(2 ; 2), B(3 ; 3), C(4 ; 2).
a) Vieát phöông trình ñöôøng troøn ñi qua ba ñieåm A, B, C.
b) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn xuaát phaùt töø goác toïa ñoä.
BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho maët phaúng (α) coù phöông trình :
3x – 2y + 5z + 2 = 0 vaø hai ñieåm A(1 ; 0 ; –1), B(2 ; 1 ; 2).
1) Chöùng toû raèng A ∈ (α) vaø B ∉ (α)
2) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d qua B vaø vuoâng goùc vôùi mp(α).
3) Tìm goùc giöõa ñöôøng thaúng AB vaø mp(α).
ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 3) y = 4 ; y =
9
3 16
x + 4 ; y = –
9
3 16
x + 4
Baøi 2 : I = ) 1 3 3 (
2
1
3
− vaø J =
5
2
ln
6
1

Baøi 3 : 1800 soá
Baøi 4 : 1) AB : x – y + 2 = 0 ; BC : x – 4y – 1 = 0 ; AC : x + 2y – 7 = 0
2) a) x
2
+ y
2
– 6x – 4y + 12 = 0 b) y = x
4
3 3 −
vaø y = x
4
3 3 +

Baøi 5 : 2) (x = 2 + 3t ; y = 1 – 2t ; z = 2 + 5t) 3) sinϕ =
55
110 4


ÑEÀ 11
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
]+ ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
BAØI 1 : Cho haøm soá
1 x
2 x
y
+
− −
=
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haø m soá.
2) Bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa (C) vaø ñöôø ng thaúng d coù phöông trình :
y = x + m.
3) Döïa vaøo ñoà thò (C), bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng
y = m.
4) Trong tröôøng hôïp (C) vaø d caét nhau taïi hai ñieåm M, N tìm taäp hôïp caùc
trung ñieåm I cuûa ñoaïn thaúng MN.
BAØI 2 :
1) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôø ng : y = x
2
+ 2x +1 ; y = –
x
2
vaø x = –
2
1

2) Tính theå tích vaät theå troøn xoay sinh ra bôûi caùc ñöôøng sau ñaây quay xung
quanh truïc Ox :
x = 0 ; x =
2
π
; y = 0 ; y = x sin x
BAØI 3 : Coù bao nhieâu soá chaün goàm 6 chöõ soá khaùc nhau töøng ñoâi moät trong ñoù coù chöõ
soá ñaàu tieân laø soá leû ?
BAØI 4 : Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy, cho parabol (P) : y
2
= 8x.
1) Tìm toïa ñoä tieâu ñieåm vaø vieát phöông trình ñöôøng chuaån cuûa (P).
2) Vieát p.trình tieáp tuyeán cuûa (P) taïi ñieåm M thuoäc (P) coù tung ñoä baèng 4.
3) Giaû söû ñöôøng thaúng (d) ñi qua tieâu ñieåm cuûa (P) vaø caét (P) taïi hai ñieåm phaân bieät
A, B coù hoaønh ñoä töông öùng laø x
2
, x
2
. Chöùng minh:AB = x
1
+x
2
+ 4.
BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho hai ñöôøng thaúng :
d :
¹
´
¦
= − +
= − +
0 3 z 2 y 3
0 1 y x 2
vaø d’ :
¹
´
¦
= + − +
= + − +
0 3 z 8 y 3 x 2
0 1 z 5 y x 3

1) Chöùng toû raèng d vaø d’ vuoâng goùc vôùi nhau.
3) Hai ñöôøng thaúng d vaø d’ coù caét nhau khoâng ?

ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 4) y = – x – 2
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ]¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

Baøi 2 : 1) S = 4ln2 –
8
3
(ñvdt) 2) V = π (ñvtt)
Baøi 3 : 42000 soá
Baøi 4 : 1) F(2 ; 0), x = –2 2) x – y + 2 = 0.
Baøi 5 : 2) khoâng caét nhau.

ÑEÀ 12
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá
2 x
3 x 2 x
y
2

− −
=
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haø m soá.
2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø 2 truïc toïa ñoä.
3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuû a ñoà thò (C) taïi 2 giao ñieåm (C) caét truïc
hoaønh.
BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1)

=
2
1
4
dx
x
lnx
I 2)

=
e
e
1
dx lnx J
BAØI 3 : Coù 9 vieân bi xanh, 5 vieân bi ñoû, 4 vieân bi vaøng coù kích thöôùc ñoâ i moät
khaùc nhau. Coù bao nhieâu caùch :
1) choïn ra 6 vieân bi, trong ñoù coù ñuùng 2 vieân bi ñoû ?
2) choïn ra 6 vieân bi, trong ñoù soá bi xanh baè ng soá bi ñoû ?
BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho Elip (E) : 9x
2
+ 25y
2
= 225.
1) Vieát phöông trình chính taéc vaø xaùc ñònh caùc tieâu ñieåm, taâm sai cuûa (E).
2) Moät ñöôøng troøn (T) coù taâm I(0 ; 1) vaø ñi qua ñieåm A(4 ; 2). Vieát phöông trình
ñöôøng troøn vaø chöùng toû (T) ñi qua hai tieâu ñieåm cuûa (E).
3) Goïi A, B laø 2 ñieåm thuoäc (E) sao cho OA ⊥ OB. Chöùng minh raèng :
2 2
OB
1
OA
1
+ coù giaù trò khoâng ñoåi.
BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho 2 ñöôøng thaúng :
d :
¹
´
¦
= − +
= − −
0 1 z y
0 2 y x
vaø d’ :
¹
´
¦
= + +
= + +
0 11 z y 5
0 5 y 2 x

1) Vieát phöông trình ñöôø ng thaúng d vuoâng goùc vôù i maët phaúng Oxy vaø caét caû 2
]c ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
ñöôøng thaúng d, d’.
2) Vieát phöông trình maët phaúng (P) song song vôùi 2 ñöôøng thaúng d, d’ vaø caùch
ñeàu d vaø d’.

ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 2) S = 3ln3 – 3ln2 –
2
1
3) y =
3
4
(x + 1) vaø y = 4(x – 3)
Baøi 2 : I =
72
7
24
2 ln
+ − vaø J = 2
|
¹
|

\
|

e
1
1
Baøi 3 : 1) 7150 caùch 2) 1101 caùch
Baøi 4 : 2) x
2
+ y
2
– 2y – 16 = 0
Baøi 5 : 1)
¹
´
¦
= + +
= − −
0 5 y 2 x
0 2 y x
2) 4x – 7y – 3z – 9 = 0ÑEÀ 13
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá : y = x
3
– 3mx
2
+ 3(2m – 1)x + 1 (C
m
).
1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá khi m = 1.
2) Xaùc ñònh m sao cho haøm soá ñoàng bieán treân taäp xaùc ñònh.
3) Xaùc ñònh m sao cho haøm soá coù moät cöïc ñaïi vaø moät cöïc tieåu.
4) Chöùng minh raèng ñoà thò cuûa haøm soá (C) coù taâm ñoái xöùng.
BAØI 2 : Chöùng minh raèng vôùi haøm soá y = x.sinx, ta coù :
xy – 2(y’ – sinx) + xy’’ = 0
BAØI 3 : Saép xeáp 6 ngöôøi vaøo moät daõy 6 gheá. Coù bao nhieâu caùch saép xeáp choã ngoài
neáu :
1) coù 3 ngöôøi trong hoï muoán ngoài keà nhau ?
2) coù 2 ngöôøi trong hoï khoâng muoán ngoài keà nhau ?
3) coù 3 ngöôøi trong hoï khoâng muoán ngoài keà nhau ñoâi moät ?
BAØI 4 :
1) Cho ∆ABC coù ñænh A(2 ; –1) vaø hai ñöôøng phaân giaùc trong cuûa goùc B, goùc C coù
phöông trình laàn löôït laø (d
B
) : x – 2y + 1 = 0 vaø (d
C
) : x + y + 3 = 0. Laäp phöông
trình caïnh BC.
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ]¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

2) Tìm ñieåm M ∈ (H) : 5x
2
– 4y
2
= 20 nhìn hai tieâu ñieåm döôùi moät goùc 120°.
BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz, cho :
ñöôøng thaúng d :
¹
´
¦
= − −
= −
0 6 z 3 y
0 y 4 x 3
vaø maët phaúng (α) : 3x + 5y – z – 2 = 0
1) Chöùng minh raè ng ñöôøng thaú ng d caét maët phaúng (α), tìm toïa ñoä giao ñieåm
M cuûa chuùng. Tính goùc giöõa d vaø (α).
2) Vieát phöông trình hình chieáu vuoâng goùc cuûa d treân mp(α).
ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 2) m = 1 3) m ≠ 1
Baøi 3 : 1) 144 caùch 2) 480 caùch 3) 144 caùch
Baøi 4 : 1) BC : 4x – y + 3 = 0 2)
|
|
¹
|

\
|
±
9
3 5
;
9
6 8
,
|
|
¹
|

\
|
± −
9
3 5
;
9
6 8

Baøi 5 : 1) M(0 ; 0 –2) ; sinϕ =
35
26
2)
¹
´
¦
= − − +
= − − −
0 2 z y 5 x 3
0 22 z 11 y 7 x 8

ÑEÀ 14
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá y = x
3
– 3x
2
+ 3mx + 3m + 4, coù ñoà thò (Cm).
1) Xaùc ñònh m ñeå haøm soá coù cöïc trò.
2) Xaùc ñònh m ñeå ñoà thò cuûa haøm soá caét truïc hoaønh taïi ba ñieåm phaân bieät.
3) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá khi m = 1.
4) Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi ñoà thò (C) ñi qua ñieåm A(0 ; 7).
BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau : 1)

=
4
1
x
x ln
I dx 2)

π
=
2
0
x
xdx sin e J
BAØI 3 : Coù bao nhieâu soá goàm 5 chöõ soá sao cho toång caùc chöõ soá cuûa moãi soá laø moät soá
leû ?
BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho (E) : x
2
+ 3y
2
= 12
1) Tính ñoä daøi truïc lôùn, truïc nhoû, toïa ñoä hai tieâu ñieåm, taâm sai cuûa (E).
2) Cho ñöôøng thaúng (D) : mx – 3y + 9 = 0. Tính m ñeå (D) tieáp xuùc vôùi (E).
3) Vieát phöông trình Parabol coù ñænh truøng vôùi goác toïa ñoä vaø coù tieâu ñieåm truøng vôùi
tieâu ñieåm beân traùi cuûa (E) ñaõ cho.
]3 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho 4 ñieåm : A(2 ; –2 ; 0), B(3 ; 0 ; –3), C(0 ; –2
; –2), M(1 ; 1 ; –1).
1) Vieát phöông trình maët phaúng (α) ñi qua 3 ñieåm A, B, C.
2) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d ñi qua M vaø vuoâng goùc vôùi mp(α).
3) Vieát phöông trình maët caàu taâm M, tieáp xuùc vôùi maët phaúng (α).

ÑAÙP SOÁ

Baøi 1 : 1) m < 1 2) m < 0 vaø m ≠ –3 4) y = 3x + 7
Baøi 2 : I = 8ln2 – 4 vaø J =
|
|
¹
|

\
|
+
π
1 e
2
1
2

Baøi 3 : 45.000 soá
Baøi 4 : 2) m = ±
2
15
3) y
2
= – 2 8 x
Baøi 5 : 1) x – 2y – z – 6 = 0 2) (x = 1 + t ; y = 1 – 2t ; z = –1 – t)
3) (x – 1)
2
+ (y – 1)
2
+ (z + 1)
2
= 6

ÑEÀ 15
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá
1 x
1 x
y

+
=
1) Khaûo saùt söï bieán thieân, veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá treân.
2) Chöùng toû raèng ñöôøng thaúng d : y = 2x + k luoân luoân caét (C) taïi 2 ñieåm
thuoäc 2 nhaùnh khaùc nhau.
3) Tìm nhöõng ñieåm treân truïc tung maø töø moãi ñieåm ñoù chæ keû ñöôïc ñuùng moät tieáp
tuyeán tôùi ñoà thò (C).
4) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C), truïc Ox vaø truïc Oy.
BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1)

=
e
1
2
xdx ln I 2)

π
=
4
0
3
xdx tg J
BAØI 3 : Giaûi caùc phöông trình sau :
1)
1 x
14
2 x
14
x
14
C 2 C C
+ +
= +
2) x 14 x 9 C 6 C 6 C
2 3
x
2
x
1
x
− = + +
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ]9
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

BAØI 4 :
1) Laäp phöông trình caùc caïnh cuûa tam giaùc ABC, bieát ñænh C(4 ; –1), ñöôøng cao vaø
ñöôøng trung tuyeán keû töø moät ñænh coù phöông trình töông öùng laø (d
1
) : 2x – 3y +
12 = 0 vaø (d
2
) : 2x + 3y = 0.
2) Trong mp Oxy, cho Cho (H) coù phöông trình : 24x
2
– 25y
2
= 600 vaø M laø moät
ñieåm tuøy yù treân (H).
a) Tìm toïa ñoä caùc ñænh, toïa ñoä caùc tieâu ñieåm vaø tính taâm sai cuûa (H).
b) Tìm toïa ñoä cuûa ñieåm thuoäc (H) coù hoaønh ñoä x = 10 vaø tính khoaûng caùch töø ñieåm
ñoù ñeán 2 tieâu ñieåm.
c) Chöùng minh raèng : OM
2
– MF
1
.MF
2
laø moät soá khoâng ñoåi.
d) Tìm caùc giaù trò cuûa k ñeå ñöôøng thaúng y = kx – 1 coù ñieåm chung vôùi (H).
BAØI 5 : Cho hai ñöôøng thaúng : (∆
1
) :
¦
¹
¦
´
¦
− =
+ =
− =


2 t 4 z
t 4 1 y
t 2 3 x
, (∆
2
) :
¦
¹
¦
´
¦
− =
− =
+ =


t 2 1 z
t 4 y
t 3 2 x

1) Chöùng toû raèng : (∆
1
) vaø (∆
2
) cheùo nhau.
2) Vieát phöông trình ñöôøng vuoâng goùc chung (d) cuûa (∆
1
) vaø (∆
2
)
3) Tìm khoaûng caùch giöõa (∆
1
) vaø (∆
2
).

ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 1) A(0 ; 1) hay A(0 ; –1) 2) S = 2ln2 – 1 (ñvdt)
Baøi 2 : I = e – 2 vaø J =
2
2
ln
2
1
+
Baøi 3 : 1) x = 4 hay x = 8 2) x = 7
Baøi 4 : 1) AB : 9x + 11y + 5 = 0 ; BC : 3x + 2y – 10 = 0 ; AC : 3x + 7y – 5 = 0
2) b) (10 ; 2 6 ) ; (10 ; – 2 6 ) ; MF
1
= MF’
1
= 19 , MF
2
= MF’
2
= 9 d) –1
≤ k ≤ 1
Baøi 5 : 2)
¹
´
¦
= − + +
= − +
0 112 z 10 y 19 x 13
0 7 y x 2
3) d[(∆
1
) , (∆
2
)] =
5 3
1

ÑEÀ 16
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá
1 x
3x x
y
2
+

=
2. ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá treân.
2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C) bieát tieáp tuyeán song song vôùi ñöôøng
thaúng y = –3x + 3
3) Bieän luaän theo tham soá m soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng (D) : y = –
2x + m.
4) Tìm treân ñoà thò (C) caùc ñieåm M caùch ñeàu 2 truïc toïa ñoä.
BAØI 2 :
1) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôø ng :
a) y = x
2
– 4x + 3 ; y = x – 1 ; x = 0 ; x = 2. b) y
2
= x ; y = – x + 2.
2) Tìm caùc ñöôøng tieäm caän cuûa ñoà thò haøm soá : y = x + 1 x x
2
+ +
BAØI 3 : Duøng 5 chöõ soá : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coù theå thaønh laäp ñöôïc bao nhieâu soá goàm 5
chöõ soá khaùc nhau vaø trong ñoù phaûi coù maët chöõ soá 5 ?
BAØI 4 :
1) Trong mp Oxy cho ñöôøng thaúng d coù phöông trình : 2x – y + 5 = 0 vaø ñieåm I(3 ;
1).
a) Vieát phöông trình ñöôøng troøn taâm I vaø tieáp xuùc vôùi d.
b) Tìm toïa ñoä tieáp ñieåm cuûa ñöôøng troøn ñoù vôùi d.
2) Trong maët phaúng Oxy cho Hyperbol (H) : 12x
2
– 16y
2
= 192 vaø ñieåm P(2 ; 1).
Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua P vaø caét (H) taïi 2 ñieåm M, N sao cho P laø
trung ñieåm cuûa MN.
BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho maët caàu S coù phöông trình :
(x – 1)
2
+ (y + 2)
2
+ (z – 3)
2
= 16 vaø ñieåm A(1 ; 2 ; 3).
1) Chöùng toû maët caàu S vaø ñöôøng thaúng OA caét nhau taïi hai ñieåm phaâ n bieät M
vaø N.
2) Vieát phöông trình caùc maët phaúng tieáp xuùc vôùi maët caàu S taïi hai ñieåm M vaø
N noùi treân.

ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 2) y = –3x ; y = –3x – 16 4) (0 ; 0) vaø A(1 ; 1)
Baøi 2 : 1) a) S = 3 (ñvdt) b) S =
2
9
(ñvdt)
2) y = 2x +
2
1
; y = –
2
1

Baøi 3 : 1560 soá
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! 2]
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

Baøi 4 : 1) a) (x – 3)
2
+ (y – 1)
2
= 20 b) (–1 ; 3) 2) 3x – 2y – 4 = 0
Baøi 5 : 1) M(1 ; 2 ; 3) vaø N
|
¹
|

\
|
− − −
7
3
;
7
2
;
7
1

2) 4y – 8 = 0 vaø 7x + 14y + 21z + 6 = 0
ÑEÀ 17
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá y = 3x
2
– x
3

1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haø m soá.
2) Goïi I laø ñieåm uoán cuûa ñoà thò (C) vaø A laø ñieåm thuoäc (C) coù hoaønh ñoä baèng
3. Vieát phöông trình caùc tieáp tuyeán cuûa (C) taïi I vaø A. Tìm toïa ñoä giao ñieåm B
cuûa hai tieáp tuyeán naøy.
3) Tính dieän tích cuûa phaàn hình phaúng giôùi haïn bôûi cung AI cuûa ñoà thò (C) vaø
bôûi caùc ñoaïn thaúng BI vaø BA.
4) Goïi (d) laø ñöôøng thaúng ñi qua goác toïa ñoä O coù heä soá goùc –m. Vôùi giaù trò
naøo cuûa m thì (d) caét (C) taïi 3 ñieåm phaân bieät ? Goïi 3 ñieåm phaân bieät laàn löôït
laø O, A, B. Tìm taäp hôïp trung ñieåm I cuûa ñoaï n thaúng AB khi m thay ñoåi.
BAØI 2 : Tính caùc tích phaân :
1)

+ + =
e
1
2
xdx ln ). 1 x x ( I 2)

− −

=
2
1
2
dx
6 x x
) 1 x ( 5
J
BAØI 3 : Cho 1 ña giaùc loài coù 10 caïnh.
1) Tìm soá ñöôøng cheùo cuûa ña giaùc ñoù ?
2) Tìm soá tam giaùc coù ít nhaát 1 caïnh laø caïnh cuûa thaäp giaùc ñoù ? Soá tam giaùc khoâng
coù caïnh naøo laø caïnh cuûa ña giaùc ñoù ?
BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho (E) : 4x
2
+ y
2
= 4.
1) Tính ñoä daøi truïc lôùn, truïc nhoû, toïa ñoä hai tieâu ñieåm, taâm sai cuûa (E).
2) Tìm caùc giaù trò cuûa m ñeå ñöôøng thaúng y = x + m caét (E) taïi 2 ñieåm phaân bieät M, N
khi m thay ñoåi. Tìm taäp hôïp caùc trung ñieåm cuûa MN.
BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho ñieåm M(–3 ; 1 ; 2) vaø maët phaúng (P) : 2x
22 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
+ 3y + z – 13 = 0
1) Vieát phöông trình ñöôø ng thaúng d ñi qua M vaø vuoâng goùc vôùi maët phaú ng (P).
Tìm toïa ñoä giao ñieåm cuû a d vaø maët phaú ng (P).
2) Xeùt vò trí töông ñoái cuû a maët phaúng (P) vaø maët caàu S taâm M baù n kính R khi R
thay ñoåi.
3) Vieát phöông trình maët caàu taâm M baùn kính R = 4 chöùng toû maët caàu naø y caét
maët phaúng (P) vaø tìm baù n kính ñöôøng troøn giao tuyeán.
ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 2) y = 3x – 1 ; y = –9 + 27 ; B
|
¹
|

\
|
6 ;
3
7
3) S =
3
4
(ñvdt)
4)
¦
¹
¦
´
¦

− >
0 m
4
9
m
; x =
2
3
vôùi y >
8
27
− vaø y ≠ 0.
Baøi 2 : I =
36
49
4
e
9
e 2
2 3
+ + vaø J = 4ln2 – 3ln3
Baøi 3 : 1) 35 ñöôøng cheùo 2) 70 tam giaùc vaø 50 tam giaùc
Baøi 4 : 2) ' m ' < 5 ; y = –4x vôùi –
5
5
< x <
5
5

Baøi 5 : 1) (x = –3 + 2t ; y = 1 + 3t ; z = 2 + t) ; (–1 ; 4 ; 3)
3) (x + 3)
2
+ (y – 1)
2
+ (z – 2)
2
= 16 vaø r = 2

ÑEÀ 18
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá : y = (m + 1)x
4
– 4mx
2
+ 2, ñoà thò laø (C
m
).
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá khi m = 1.
2) Tìm caùc ñieåm coá ñònh cuûa (C
m
).
3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø ñöôøng thaúng y = 2.
4) Ñònh m ñeå (C
m
) caét truïc hoaønh taïi 4 ñieåm phaân bieät.
BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1)

π
+
2
0
dx ) x cos 1 ln( . x sin 2)

π
2
0
x
xdx cos . e
BAØI 3 :
1) Haõy tìm soá haïng ñöùng giöõa cuûa khai trieån (a
3
+ ab)
31
.
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! 2°
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

2) Giaûi phöông trình : 24( )
4
x
4 x
x
3
1 x
A 23 C A = −

+

BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho Hyperbol (H) : 9x
2
– 16y
2
= 144.
1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc ñænh, tieâu ñieåm, taâm sai, phöông trình caùc ñöôøng tieäm caän
cuûa caùc (H).
2) Laäp phöông trình ñöôøng troøn (C) ñöôøng kính F
1
F
2
vaø tìm giao ñieåm cuûa (C) vaø
(H).
3) Tìm giaù trò cuûa k ñeå ñöôøng thaúng y = kx caét (H).
BAØI 5 : Cho maët caàu (S) : x
2
+ y
2
+ z
2
+ 2x – 4y – 6z + 5 = 0. Vieát phöông trình tieáp
dieän cuûa maët caàu (S) bieát :
1) Ñi qua tieáp ñieåm M(1 ; 1 ; 1).
2) Chöùa ñöôøng thaúng (d) :
¹
´
¦
= −
= − −
0 1 z
0 1 y x 2

4) Vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng (d) :
2
2 z
1
1 y
2
3 x


=
+
=ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 2) A(0 ; 2) , B(2 ; 18) , C(–2 ; 18) 3) S =
15
2 32
(ñvdt) 4) m > 1
Baøi 2 : I = 2ln2 – 1 vaø J =
|
|
¹
|

\
|

π
1 e
2
1
2

Baøi 3 : 1) T
16
=
15 63 15
31
b a C vaø T
17
=
16 61 15
31
b a C 2) x = 5
Baøi 4 : 2) a) x
2
+ y
2
= 25
b)
|
|
¹
|

\
|
5
9
;
5
34 4
,
|
|
¹
|

\
|

5
9
;
5
34 4
,
|
|
¹
|

\
|

5
9
;
5
34 4
,
|
|
¹
|

\
|


5
9
;
5
34 4

3) –
4
3
≤ k ≤
4
3

Baøi 5 : 1) 2x – y – 2z + 1 = 0 2) 2x – y – 2z + 1 = 0
3) 2x + y – 2z + 15 = 0 vaø 2x + y – 2z – 3 = 02+ ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhUÑEÀ 19
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : (4ñ) Cho haøm soá : y =
x 2
4


1) Khaûo saùt söï bieán vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
2) Tính dieän tích cuûa hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C), truïc Ox vaø caùc ñöôøng thaúng
x = –2, x = 1.
3) Döïa vaøo ñoà thò (C), bieän luaän theo k soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng
y = k.
4) Goïi (H) laø hình phaúng giôùi haïn bôûi (C), truïc hoaønh vaø caùc ñöôøng thaúng x = –2,
x = 1. Tính theå tích khoái troøn xoay taïo thaønh khi quay hình (H) moät voøng xung
quanh truïc Ox.
5) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d ñi qua A(0 ; 2) coù heä soá goùc laø k. Bieän luaän theo
k soá ñieåm chung cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng d.
BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1) I =

π
+
4
0
2
dx
x cos
x 2 sin 2 1
2) J =

2
1
dx
5
x
lnx

BAØI 3 : Tìm soá haï ng khoâ ng chöùa x trong khai trieån Newton cuûa
12
x
1
x
|
¹
|

\
|
+
BAØI 4 : Trong mp Oxy cho parabol (P) : y
2
= 12x.
1) Tìm toïa ñoä tieâu ñieåm F vaø phöông trình ñöôøng chuaån (∆) cuûa (P).
2) Moät ñieåm naèm treân parabol coù hoaønh ñoä x = 2. Haõy tính khoaûng caùch töø ñieåm ñoù
ñeán tieâu ñieåm.
3) Qua ñieåm I(2 ; 0) veõ 1 ñöôøng thaúng thay ñoåi caét (P) taïi A vaø B. Chöùng minh raèng
tích soá khoaûng caùch töø A vaø B ñeán truïc Ox laø moät haèng soá.
BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz, cho 2 ñöôøng thaúng :
(d
1
) :
1
3 z
2
4 y
0
1 x −
=
+
=

vaø (d
2
) :
¦
¹
¦
´
¦
− =
+ =
− =
2 z
t 2 3 y
t 3 x

1) Chöùng minh raèng (d
1
) vaø (d
2
) cheùo nhau.
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! 2¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

2) Vieát phöông trình maët phaúng (α) ñi qua (d
2
) vaø song song vôùi (d
1
).
3) Vieát phöông trình ñöôø ng vuoâng goùc chung cuûa (d
1
) vaø (d
2
).

ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 2) S = 8ln2 (ñvdt) 4) 12π (ñvtt)
Baøi 2 : I = 1 + 2ln2 vaø J =
64
2 ln
256
15

Baøi 3 :
6
12
C = 924
Baøi 4 : 2) MF = 5 3) khoaûng caùch baèng 24.
Baøi 5 : 2) 2x + 3y – 6z – 3 = 0 3)
¹
´
¦
= + − −
= − + −
0 44 z 5 y 18 x 12
0 29 z 4 y 2 x 9ÑEÀ 20
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 :
1) Khaûo saùt söï bieán thieân, veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá
1 x
x
y
2

=
2) Tính dieän tích S hình phaúng giôùi haïn bôûi (C), ñöôøng tieäm caän xieân cuûa (C) vaø hai
ñöôøng thaúng coù phöông trình : x = –2, x = –1.
3) Tìm k ñeå ñöôøng thaúng (d
1
) : y = kx + 1 caét (C) taïi 2 ñieåm thuoäc 2 nhaùnh phaân
bieät.
4) Tìm k ñeå ñöôøng thaúng (d
2
) : y = kx + 1 caét (C) taïi hai ñieåm thuoäc cuøng moät
nhaùnh.
BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau : 1)

π
=
4
0
2
dx x sin I
BAØI 3 :
1) Tính toång S cuû a taát caû caùc soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau, caùc soá coù 4 chöõ soá
naøy ñaõ ñöôïc laäp töø 4 chöõ soá : 1, 2, 3, 4 baèng pheùp hoaùn vò.
2) Giaûi phöông trình : x 14 C A
2 x
x
3
x
= +


BAØI 4 : Treân maët phaúng Oxy cho elip coù phöông trình : x
2
+ 4y
2
= 4.
2c ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
1) Tìm toïa ñoä caùc ñænh, toïa ñoä caùc tieâu ñieåm vaø taâm sai cuûa elip.
2) Ñöôøng thaúng qua moät tieâu ñieåm cuûa elip vaø song song vôùi truïc Oy caét elip taïi hai
ñieåm M vaø N. Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng MN.
3) Tìm giaù trò cuûa k ñeå ñöôøng thaúng y = x + k caét elip ñaõ cho.
BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho :
A(–2 ; 0 ; 1), B(0 ; 10 ; 3), C(2 ; 0 ;–1) vaø D (5 ; 3 ;–1).
1) Vieát phöông trình maët phaúng (P) ñi qua ba ñieåm A, B, C.
2) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng qua ñieåm D vaø vuoâng goùc vôùi mp(P).
3) Vieát phöông trình maët caàu taâm D tieáp xuùc vôùi maët phaúng (P).

ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 2) S = ln3 – ln2 (ñvdt) 3) k > 1 4) k < –3
Baøi 2 : I = 2 vaø J = 2 ln
4

π

Baøi 3 : 1) 66.660 2) x = 5
Baøi 4 : 2) MN = 1 3) – 5 < k < 5
Baøi 5 : 1) 5x – 3y + 10z = 0 2)
10
1 z
3
3 y
5
5 x +
=


=


3) (x – 5)
2
+ (y – 3)
2
+ (z + 1)
2
=
67
18


ÑEÀ 21
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá : y = x
3
– (m + 3)x
2
+ mx + m + 5 (C
m
).
1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) khi m = 0.
2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø ñöôøng thaúng y = x + 2.
3) Tìm m ñeå haøm soá ñaït cöïc tieåu taïi x = 2.
4) Giaù trò naøo cuûa m thì treân ñoà thò (C
m
) coù 2 ñieåm ñoái xöùng vôùi nhau qua O.
BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau :
1)

− + =
2
0
2
dx 3 x 2 x I 2)

π
− =
0
2
dx x sin 1 J
BAØI 3 :
1) Coù bao nhieâu soá töï nhieân coù 3 chöõ soá khaùc nhau vaø khaùc 0 bieát raèng toång cuûa 3
chöõ soá naøy laø 9 ?
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! 2¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

2)Tìm heä soá cuûa x
3
trong khai trieån: (x + 1)
2
+ (x + 1)
3
+ (x + 1)
4
+ (x+ 1)
5

BAØI 4 : Treân maët phaúng Oxy cho elip coù phöông trình : x
2
+ 4y
2
= 4.
1) Tìm toïa ñoä caùc ñænh, toïa ñoä caùc tieâu ñieåm vaø taâm sai cuûa elip.
2) Ñöôøng thaúng qua moät tieâu ñieåm cuûa elip vaø song song vôùi truïc Oy caét elip taïi hai
ñieåm M vaø N. Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng MN.
3) Tìm giaù trò cuûa k ñeå ñöôøng thaúng y = x + k caét elip ñaõ cho.
BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho ñieåm A(1 ; 2 ; 1) vaø ñöôøng thaúng (d) :
3 z
4
1 y
3
x
+ =

=
1) Vieát phöông trình maët phaúng ñi qua A vaø chöùa (d).
2) Tính khoaûng caùch töø A ñeán (d).
ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 2) S = 8 3) m = 0 4) m < –5 hay m > –3
Baøi 2 : I = 4 vaø J = 2
Baøi 3 : 1) 18 soá 2) 15
Baøi 4 : 2) MN = 1 3) – 5 < k < 5
Baøi 5 : 1) 15x – 11y – z + 8 = 0 2) d[A , (d)] =
26
9022


ÑEÀ 22
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá : y = –
4
9
x 2 x
4
1
2 4
+ + (C)
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá treân.
2) Tính dieän tích hình phaúng ñöôïc giôùi haïn bôûi ñoà thò (C) vaø truïc hoaønh.
3) Veõ vaø vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi ñoà thò (C) taïi tieáp ñieåm coù hoaønh ñoä x = 1.
4) Tìm a ñeå Parabol (P) : y = –x
2
+ a tieáp xuùc (C). Vieát phöông trình caùc (P) ñoù vaø
xaùc ñònh caùc tieáp ñieåm cuûa chuùng.
BAØI 2 :
1) Tìm soá haïng thöù 5 cuûa khai trieån nhò thöùc
n
a 3
1
a
|
|
¹
|

\
|
+ bieát raèng tæ soá giöõa caùc
23 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
heä soá cuûa soá haïng thöù 3 vaø thöù 4 laø
10
3
.
2) Tính tích phaân :


|
¹
|

\
|
+

2
1
2
dx
2 x
1 x

BAØI 3 :
1) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (E) : 1
18
y
32
x
2 2
= + , bieát tieáp tuyeán ñi qua A(6 ;
3 2 ).
2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán chung cuûa caùc ñöôøng coânic sau :
1
16
y
25
x
2 2
= + vaø 1
25
y
16
x
2 2
= +
BAØI 4 : Trong mp Oxy cho hai ñieåm A(5 ; 0) vaø B(4 ; 2 3 ).
1) Laäp phöông trình ñöôøng troøn nhaän AB laøm ñöôøng kính. Tìm toïa ñoä caùc giao ñieåm
cuûa ñöôøng troøn vaø truïc hoaønh.
2) Laäp phöông trình chính taéc cuûa ñöôøng elip (E) ñi qua hai ñieåm A vaø B.
BAØI 5 :
Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho hai ñöôøng thaúng:
(∆
1
) :
¹
´
¦
= + − +
= − + −
0 4 z 2 y 2 x
0 4 z y 2 x
vaø (∆
2
) :
¦
¹
¦
´
¦
+ =
+ =
+ =
t 2 1 z
t 2 y
t 1 x

1) Vieát phöông trình maët phaúng (P) chöùa ñöôøng thaúng (∆
1
) vaø song song vôùi ñöôøng
thaúng (∆
2
).
2) Cho ñieåm M(2 ; 1 ; 4). Tìm toïa ñoä ñieåm H thuoäc ñöôøng thaúng (∆
2
) sao cho ñoaïn
thaúng MH coù ñoä daøi nhoû nhaát.ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 2) S =
5
126
3) y = 3x + 1 4) a =
4
9
; y = –x
2
+
4
9
;
|
¹
|

\
|
4
9
; 0
a =
4
45
; y = –x
2
+
4
45
;
|
¹
|

\
|

4
21
; 6 ;
|
¹
|

\
|
4
21
; 6
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! 29
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

Baøi 2 : 1) T
5
= 55a
2
2)
4
39
– 12ln2
Baøi 3 : 1) y – 2 3 = 0 vaø 0 2 51 y x 2 9 = − −
2) coù 4 tieáp tuyeán : x ± y ± 41 = 0
Baøi 4 :1) x
2
+ y
2
– 9x – 3 2 y + 20 = 0 ; (4 ; 0) vaø (5 ; 0)
2) 1
50
y
25
x
2 2
= +
Baøi 5 : 1) (P) : 2x – z = 0 2) H(2 ; 3 ; 3)


ÑEÀ 23
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá y =
1 x
1 m 3 x ) 4 m ( x
2
+
− + − −
(C
m
)
1) Chöùng minh raèng (C
m
) luoân luoân ñi qua 1 ñieåm coá ñònh A maø ta phaûi xaùc
ñònh toïa ñoä cuûa noù.
2) Ñònh m ñeå tieäm caän xieân cuûa (C
m
) ñi qua ñieå m B(1 ; 2).
3) Khaûo saùt haøm soá khi m = 2. Goïi ñoà thò laø (C).
4) Tìm dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C), tieäm caän xieân cuûa (C), truïc
tung vaø ñöôøng thaúng coù phöông trình x = 1.
BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau :
1)

π
+
=
4
0
4
2
dx
x cos
x sin 3 2
I 2)

π
=
2
0
2
xdx cos x J

BAØI 3 :
1) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa elip (E) : 1
9
y
16
x
2 2
= + bieát tieáp tuyeán song
song vôùi (D) : x + y – 1 = 0.
°. ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa Hyperbol (P) : 1
36
y
9
x
2 2
= − bieát tieáp tuyeán
vuoâng goùc vôùi (D’) : 2x + 5y – 4 = 0.
BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho ñieåm F(2 ; 0) vaø ñöôøng thaúng (D) coù phöông
trình : 4x – 3y + 2 = 0
1) Laäp phöông trình Parabol (P) coù tieâu ñieåm F vaø coù ñænh laø goác toïa ñoä.
2) Tính khoaûng caùch töø F ñeán (D) roài laäp phöông trình ñöôøng troøn taâm F vaø tieáp xuùc
vôùi (D). Tìm toïa ñoä tieáp ñieåm.
BAØI 5 :
1) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng song song vôùi ñöôøng thaúng:
¦
¹
¦
´
¦
+ =
− =
=
t 5 z
t 1 y
t 3 x
vaø
caét hai ñöôøng thaúng coù phöông trình sau ñaâ y : (d) :
3
2 z
4
2 y
1
1 x −
=
+
=

vaø (d’) :
¹
´
¦
= + − −
= − + −
0 1 z y x 2
0 3 z 4 y x

2) Vieát phöông trình cuûa ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm A(1 ; –1 ; 1) vaø caét caû hai ñöôøng
thaúng :
(d) :
¦
¹
¦
´
¦
− =
=
+ =
t 3 z
t y
t 2 1 x
vaø (d’) :
¹
´
¦
= − +
= − + +
0 3 z 2 y
0 1 z y x

ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 1) A(3 ; 5) 2) m = 2 4) S = 4ln2 (ñvdt)
Baøi 2 : I =
3
11
vaø J = 2
4
2

π

Baøi 3 : 1) x + y + 5 = 0 vaø x + y – 5 = 0
2) 5x – 2y + 9 = 0 vaø 5x – 2y – 9 = 0
Baøi 4 : 1) y
2
= 8x 2) d[F , (D)] = 2 ; x
2
+ y
2
– 4x = 0 ;
|
¹
|

\
|
5
6
;
5
2

Baøi 5 : 1)
¹
´
¦
= + − −
= + − +
0 13 z 16 y x 5
0 35 z 13 y 8 x 7
2)
¹
´
¦
= − + +
= − + −
0 1 z y x
0 9 z 2 y 4 x 3

ÑEÀ 24
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! °]
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : Cho haøm soá y = –
) 1 x ( 2
x 3 x
2

+

1) Khaûo saùt haøm soá vaø veõ ñoà thò (C).
2) Döïa vaøo ñoà thò (C) haõy bieän luaän theo tham soá k nghieäm cuûa phöông trình : x
2
+
(2k + 3)x – 2k = 0
3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (C) ñi qua ñieåm A
|
¹
|

\
|

2
1
; 0
BAØI 2 : Cho f(x) =
x sin 1
x cos
+
. Tính f ’(x) ; f ’(0) ; f ’(π) ; f ’
|
¹
|

\
| π
2
; f ’
|
¹
|

\
| π
4
.
BAØI 3 : Giaûi caùc phöông trình sau :
1) P
n + 3
= 720 . A
5
n
P
n – 5
2)
1 n
2
n
3
n
P
2
1
A 3 A
+
= +
BAØI 4 :
1) Cho Parabol (P) coù phöông trình y
2
= x vaø ñöôøng thaúng d coù phöông trình
: 2x – y – 1 = 0. Haõy vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (P) taïi caùc giao ñieåm
cuûa (P) vaø d.
2) Laäp phöông trình tieáp tuyeán chung cuûa (P) : y
2
= 4x vaø (E) :
1
2
y
8
x
2 2
= +
BAØI 5 :
1) Vieát phöông trình cuûa ñöôøng thaúng naèm trong maët phaúng y + 2z = 0 vaø caét hai
ñöôøng thaúng : (d) :
¦
¹
¦
´
¦
=
=
− =
t 4 z
t y
t 1 x
vaø (d’) :
¦
¹
¦
´
¦
=
+ =
− =
1 z
t 2 4 y
t 2 x

2) Vieát phöông trình cuûa ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm A(0 ; 1 ; 1) vuoâng goùc vôùi
ñöôøng thaúng :
(d) : z
1
2 y
3
1 x
=
+
=

vaø caét (d’) :
¹
´
¦
= +
= + − +
0 1 x
0 2 z y x


ÑAÙP SOÁ
°2 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
Baøi 1 : 3) y = –
2
1
vaø y =
2
1
x
2
3

Baøi 2 : f ’(x) =
x sin 1
1
+

; f ’(0) = –1 ; f ’(π) = –1 ; f ’
|
¹
|

\
| π
2
= –
2
1
; f

|
¹
|

\
| π
4
= 2 – 2
Baøi 3 : 1) n = 7 2) n = 4
Baøi 4 : 1) x – 2y + 1 = 0 vaø x + y +
4
1
= 0
2) x – 2y + 4 = 0 vaø x + 2y + 4 = 0
Baøi 5 : 1) (x = 1 + 4t ; y = –2t ; z = t) 2)
2
1 z
1
1 y
1
x −
=

=----------• Phaàn 2 : CAÙC ÑEÀ THI HOÏC KYØ II

ÑEÀ 25
KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (1999-2000)
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : (2ñ) Tính caùc tích phaân sau :
1)

+
=
1
0 2
dx
1 x
x
I 2)

=
2
π
0
x.sin2xdx J
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! °°
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

BAØI 2 : (4ñ) Cho haøm soá y = x
3
– 3x – 1 (C)
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
2) Bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng (d) coù phöông trình
: y = mx – 1.
3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C), truïc Ox vaø hai ñöôøng thaúng x = 0 ;
x = 1.
3) Duøng ñoà thò (C), bieän luaän theo soá m soá nghieäm cuûa phöông trình :
x
3
– 3x – 1 – m = 0
BAØI 3 : (4ñ) Trong khoâng gian Oxyz cho caùc ñieåm :
A(–1 ; 2 ; 0) B(–3 ; 0 ; 2), C(1 ; 2 ; 3), D(0 ; 3 ; –2)
1) Vieát phöông trình mp (ABC) vaø phöông trình ñöôøng thaúng AD.
2) Tính dieän tích ∆ABC vaø theå tích töù dieän ABCD.
3) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (d) laø hình chieáu cuûa AD leân maët phaúng (ABC).
4) Tính khoaûng caùch giöõa AD vaø BC.
ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 1) I = 1 2 − 2) J =
4
π

Baøi 2 : 3) S =
4
9
(ñvdt)
Baøi 3 : 1) 3x – 5y – 2z + 13 = 0 ; (AD) :
¹
´
¦
= + +
= + −
0 2 z x 2
0 3 y x

2) S = 38 (ñvdt) ; V =
3
2
(ñvtt)
3)
¹
´
¦
= + − −
= + + +
0 13 z 2 y 5 x 3
0 1 z 2 y x 3
4) d(AD , BC) =
110
4

ÑEÀ 26
KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (2000-2001)
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : (1,5ñ) Tính caùc tích phaân sau :
1)

+ =
1
0
2
dx 1 x x. I 2)

+
=
1
0
1 2x
dx x.e J
BAØI 2 : (1ñ) Coù bao nhieâu soá töï nhieân chaün coù 4 chöõ soá khaùc nhau ?
°+ ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
BAØI 3 : (4ñ) Cho haøm soá :
4 x
4
y

=
1) Khaûo saùt haøm soá treân (ñoà thò laø (C) )
2) Vieát p. trình tieáp tuyeán (d) cuûa (C) taïi ñieåm thuoäc (C) coù hoaønh ñoä laø 3.
3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C), tieáp tuyeán (d) vaø truïc Oy.
4) Bieän luaän theo k soá giao ñieåm cuûa (C) vaø ñöôøng thaúng (∆) ñi qua ñieåm A(–4, 0),
coù heä soá goùc k.
BAØI 4 : (3,5ñ) Trong khoâng gian coù heä truïc toïa ñoä Oxyz cho :
ñöôøng thaúng (D) :
¦
¹
¦
´
¦
− =
+ =
+ =
t 4 z
t 2 y
2t 1 x
vaø maët phaúng (P) : 2x + 2y + z = 0
1) Tìm toïa ñoä giao ñieåm A cuûa (D) vaø (P). Tính sin goùc taïo bôûi (D) vaø (P).
2) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (D’) laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa ñöôøng
thaúng (D) leân mp(P).
3) Tìm phöông trình maët phaúng (R) bieát maë t phaú ng (R) chöùa ñöôøng thaúng (D)
vaø khoaûng caùch töø ñieåm M(0 ; 2 ; 3) ñeán maët phaú ng (R) baèng 1.
ÑAÙ P SOÁ
Baøi 1 : 1) I =
3
1
3
2 2
− 2) J =
4
e e
3
+

Baøi 2 : 2296 soá
Baøi 3 : 2) y = –4x + 8 3) S = 6 + 4ln4 (ñvdt)
Baøi 4 : 1) A(–3 ; 0 ; 6) 2) sinϕ =
6 3
5
3)
¹
´
¦
= − + −
= + +
0 3 z 2 y 4 x 3
0 z y 2 x 2

4) x – 2y + 3 + (3 ± 5 )(y + z – 6) = 0
ÑEÀ 27
KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (2001-2002)
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : (1,5ñ) Tính :
1)

+ =
1
0
2
dx 1) n(x . x I l 2)

π
=
2
0
5
dx x in J s
BAØI 2 : (1ñ) Coù bao nhieâu soá töï nhieân leû coù 4 chöõ soá khaùc nhau ñoâi moät?
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! °¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

BAØI 3 : (4ñ) Cho haøm soá :
1 −
+ + −
=
x
1 m 2mx x
y
2
(C
m
)
1) Ñònh m ñeå haøm soá coù cöïc ñaïi, cöïc tieåu vaø tung ñoä caùc ñieåm cöïc ñaïi, cöïc
tieåu cuøng daáu.
2) Khaûo saùt haøm soá treân vôùi m = 1. (ñoà thò laø (C))
3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C), ñöôøng thaúng y = 3 vaø hai ñöôøng
thaúng x = 2, x = 3.
4) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (d) ñi qua ñieåm I(2 ; 0) vaø caét ñoà thò (C) taïi hai
ñieåm phaân bieät M, N sao cho I laø trung ñieåm cuûa ñoaïn MN.
BAØI 4 : (3,5ñ) Trong khoâng gian coù heä truïc toïa ñoä Oxyz cho :
ñöôøng thaúng (D) :
¦
¹
¦
´
¦
− =
+ =
+ =
t 4 z
t 2 y
2t 1 x
vaø ñöôøng thaúng (∆) :
¹
´
¦
= + + −
= + −
0 1 z 2 y 2 x
0 z 2 y x 2

1) Chöùng minh raèng hai ñöôøng thaúng (D) vaø (∆) cheùo nhau.
2) Vieát phöông trình mp(P) chöùa ñöôøng thaúng (∆) vaø ñieåm A(–2 ;3 ;1).
3) Tìm toïa ñoä ñieåm B’ laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa B(2 ; 0 ; 1) leân (∆).
4) Tìm phöông trình ñöôø ng thaúng (d) ñi qua goác toïa ñoä O vaø caét caû hai ñöôøng
thaúng (D) vaø (∆).

ÑAÙ P SOÁ
Baøi 1 : 1) I =
18
5
2 ln
3
2
− 2) J =
15
8

Baøi 2 : 2240 soá
Baøi 3 : 1) m <
2
5 1−
∨ (
2
5 1+
< m < 2) 3) S =
2
3
– ln2 4) y = 2x – 4
Baøi 4 : 2) x + y – 1 = 0 3) B’
|
¹
|

\
| −
17
5
;
17
8
;
17
9
4)
¹
´
¦
= + −
= + −
0 z y 3 x 2
0 z 2 y x 2


ÑEÀ 28
KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (2002-2003)
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
°c ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
BAØI 1 : (2 ñ) Tính : 1)

=
e
1
. dx lnx x I 2)

π
=
2
0
2
dx ) in(x J s . x
BAØI 2 : (0,5 ñ) Chöùng minh raèng :
5
6
3
6
1
6
6
6
4
6
2
6
0
6
C C C C C C C + + = + + +

BAØI 3 :
(4 ñ) Cho haøm soá : y = x
4
+ (m – 1)x
2
– 3 (C
m
)
1) Ñònh m ñeå ñoà thò (C
m
) coù ñieåm uoán.
2) Khaûo saùt haøm soá khi m = –1, goïi ñoà thò laø (C).
3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C) vaø truïc hoaønh.
4) Ñònh m ñeå ñöôøng thaúng y = –4 caét (C
m
) taïi 4 ñieåm phaân bieät.
BAØI 4 : (3,5 ñ) Trong khoâng gian Oxyz cho caùc ñieåm :
A(–1 ; 2 ; 3) B(0 ; 3 ; 1), C(2 ; 2 ; –1), D(4 ; –2 ; 1)
1) Xeùt vò trí töông ñoái cuûa 2 ñöôøng thaúng AB vaø CD.
2) Vieát phöông trình mp(P) chöùa ñöôøng thaúng AC vaø song song vôùi BD. Tính
khoaûng caùch AC vaø BD.
3) Tìm ñieåm M thuoäc AB vaø ñieåm N thuoäc CD sao cho MN laø ñöôøng vuoâng
goùc chung cuûa hai ñöôøng thaúng AB vaø CD.
4) Tìm toïa ñoä ñieåm E laø chaân ñöôøng phaân giaù c trong goùc A cuûa tam giaùc
ABC.

ÑAÙ P SOÁ
Baøi 1 : 1) I =
4
1 e
2
+
2) J =
2
1

Baøi 3 : 1) m < 1 3) S =
5
5 32
4) m < –1
Baøi 4 : 1) AB cheùo CD.
2) 20x + 16y + 15z – 57 = 0 ; d(AC , BD) =
881
6

3) M
|
¹
|

\
| −
3
5
;
3
13
;
3
4
vaø N(1 ; 4 ; –2)
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! °¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

4) E
|
|
¹
|

\
|
+

+
+
+ 6 5
6 5
;
6 5
6 2 15
;
6 5
6 2


ÑEÀ 29
KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (2003-2004)
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : (2 ñ) Tính caùc tích phaân sau :
1)

π
+ =
2
0
dx x) 2cos x (cos I
5 3
2)

+
=
1
3
) 1 x (
x
0
dx J
BAØI 2 : (4 ñ) Cho haøm soá : y =
m 2 x
1 mx
+
+
(C
m
)
1) Ñònh m ñeå haøm soá ñoàng bieán trong töøng khoaûng xaùc ñònh cuûa noù.
2) Khaûo saùt haøm soá khi m = 1, goïi ñoà thò laø (C).
3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán (d) cuûa (C) ñi qua A(–4 ; 1).
4) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C), tieáp tuyeán (d) cuûa (C) vaø ñöôøng
thaúng x = –4.
BAØI 3 : (1 ñ) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa Parabol (P) : y
2
= 8x bieát tieáp tuyeán
ñi qua A(–3 ; 0).
BAØI 4 : (3 ñ) Trong khoâng gian coù heä truïc toïa ñoä Oxyz cho caùc ñieåm: A(3 ; 0 ;
0) B(0 ; 4 ; 0) vaø C(0 ; 0 ; 2).
1) Chöùng minh hai ñöôøng thaúng OA vaø BC cheùo nhau..
2) Tìm toïa ñoä ñieåm H laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa O leân mp(ABC). Chöùng
minh H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc ABC.
3) Tìm toïa ñoä A’ laø chaân ñöôøng cao veõ töø A cuûa tam giaùc ABC. Vieát phöông
trình ñöôøng vuoâng goùc chung cuûa OA vaø BC.
ÑAÙ P SOÁ
Baøi 1 : 1) I =
15
26
2) J =
8
1

Baøi 2 : 1) m >
2
1
∨ m < –
2
1
3) y = x + 5 4) S =
2
1
2 ln − (ñvdt)
°3 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
Baøi 3 : y = ±
3
2
(x + 3)
Baøi 4 : 1) OB , BC , OA khoâng ñoàng phaúng.
2) H
|
¹
|

\
|
61
72
;
61
36
;
61
48

3) A’
|
¹
|

\
|
= = =
5
8
z ;
5
4
y ; 0 x ; (OA’) : (x = 0 ; y = 4/5t ; z = 8t/5).

ÑEÀ 30
KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (2004-2005)
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : (2 ñ) Tính caùc tích phaân sau :
1)

π
π
=
2
6
2
3
x sin
x cos
dx I 2)

+
+
=
1
2
1 x
1 x
0
dx J

BAØI 2 : (4 ñ)
Cho haøm soá : y = x
3
+ 3x
2
– 2
a) Khaûo saùt haøm soá treân, ñoà thò goïi laø (C).
b) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (C) ñi qua A(0 ; –3).
c) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C) vaø caùc tieáp tuyeán cuûa (C) tìm
ñöôïc ôû caâu b.
BAØI 3 : (1 ñ) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa Hyperbol (P) : 1
16
y
9
x
2 2
= − bieát
tieáp tuyeán ñi qua M(
|
¹
|

\
|
− 2 ;
2
3
.
BAØI 4 : (3 ñ)Trong khoâng gian coù heä truïc toïa ñoä Oxyz cho ñieåm : A(3 ; 1 ; 2)
vaø ñöôøng thaúng (D) :
¹
´
¦
= + + −
= − +
0 1 z y x
0 z y 2 x

a) Tìm toïa ñoä cuûa H laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa A leân ñöôøng thaúng (D).
b) Tìm toïa ñoä cuûa A’ laø ñieåm ñoái xöùng cuûa A qua ñöôøng thaúng (D).
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! °9
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

c) Vieát phöông trình maë t phaúng chöùa (D) vaø caùch ñieåm a moät khoaûng baèng 3.
ÑAÙ P SOÁ
Baøi 1 : 1) I =
2
1
2) J =
4
2 ln
2
1 π
+
Baøi 2 : 2) y = –3x – 3 ; y = 3 x
4
15
− 4) S =
64
27
(ñvdt) hay S =
4
135
(ñvdt)
Baøi 3 : y = 2
2
3
x
9
20
− |
¹
|

\
|

Baøi 4 : 1) H
|
¹
|

\
|

14
11
;
14
12
;
14
13
2) A’
|
¹
|

\
|
− −
7
3
;
7
5
;
7
34

3) x + 2y – z + 0 ) 1 z y x (
2
999 33
= + + −
|
|
¹
|

\
|
±


----------

• Phaàn 3 : CAÙC ÑEÀ THI TOÁT NGHIEÄP THPT

ÑEÀ 31
TOÁT NGHIEÄP TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG NAÊM HOÏC 1999-2000
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : (4ñ)
1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (G) cuûa haøm soá :
1 x
1
1 x
2
1
y

+ − =
2) Döïa vaøo ñoà thò (G), haõy bieän luaän soá nghieäm cuûa phöông trình :
m
1 x
1
1 x
2
1
=

+ − tuøy theo m.
3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (G), truïc hoaønh, caùc ñöôøng thaúng x
= 2, x = 4.
BAØI 2 : (2ñ)
+. ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
1) Cho haøm soá f(x) = x cos
2
1 x
2

.
Haõy tính ñaïo haøm f ’(x) vaø giaûi phöông trình : f(x) – (x – 1) f ’(x) = 0.
2) Coù 5 tem thö khaùc nhau vaø 6 bì thö cuõng khaùc nhau. Ngöôøi ta muoán choïn töø ñoù ra
3 tem thö, 3 bì thö vaø daùn 3 tem thö aáy leân 3 bì thö ñaõ choïn, moãi bì thö chæ daùn 1
tem thö. Hoûi coù bao nhieâu caùch laøm nhö vaäy ?
BAØI 3 : (2ñ) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy, cho Hyperbol (H) coù phöông trình
: 4x
2
– 9y
2
= 36
1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc ñænh, toïa ñoä caùc tieâu ñieåm vaø tìm taâm sai, phöông trình caùc
ñöôøng tieäm caän cuûa (H).
2) Vieát phöông trình chính taéc cuûa (E) ñi qua ñieåm M
|
|
¹
|

\
|
3 ;
2
3 7
vaø coù chung caùc
tieâu ñieåm vôùi (H) ñaõ cho.
BAØI 4 : (2ñ) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, cho maët phaúng (P) vaø maët caàu
(S) coù caùc phöông trình töông öùng :
(P) : 2x – 3y + 4z – 5 = 0
(S) : x
2
+ y
2
+ z
2
+ 3x + 4y – 5z + 6 = 0
1) Xaùc ñònh toïa ñoä taâm I vaø baùn kính R cuûa maët caàu (S).
2) Tính khoaûng caùch töø taâm I ñeán mp(P). Töø ñoù suy ra raèng maët phaúng (P) caét maët
caàu (S) theo moät ñöôøng troøn maø ta kyù hieäu laø (C). Xaùc ñònh baùn kính r vaø toïa ñoä taâm
H cuûa ñöôøng troøn (C).

ÑAÙ P SOÁ
Baøi 1 : 3) S = 1 + ln3
Baøi 2 : 1) a) f ’(x) = x 2 sin
2
1 x
x cos
2
1
2

− ; b) x = 1 ; x =
2

(k ∈ Z) 2) 1200
caùch.
Baøi 3 : 2) 1
36
y
49
x
2 2
= +
Baøi 4 : 1) I
|
¹
|

\
|
− −
2
5
; 2 ;
2
3
; R =
2
13
2) d =
29
8
; r =
58
249
;
H
|
¹
|

\
|
− −
58
81
;
29
34
;
58
119

! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! +]
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

ÑEÀ 32
TOÁT NGHIEÄP TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG NAÊM HOÏC 2000-2001
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : (4ñ) Cho haøm soá y =
4
1
x
3
– 3x coù ñoà thò (C).
1) Khaûo saùt haøm soá.
2) Cho ñieåm M thuoäc ñoà thò (C) coù hoaønh ñoä x = 2 3 . Vieát phöông trình ñöôøng
thaúng d ñi qua M vaø laø tieáp tuyeán cuûa (C).
3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø tieáp tuyeán cuûa noù taïi M.
BAØI 2 : (1ñ) Tính tích phaân sau : ( )

π

6
0
dx 6 x 2 sin . x 6 sin
BAØI 3 : (1,5ñ) Trong maët phaúng Oxy cho elip (E) : 1
2
y
6
x
2 2
= +
1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc tieâu ñieåm vaø ñoä daøi caùc truïc cuûa (E).
2) Ñieåm M thuoäc (E) nhìn hai tieâu ñieåm cuûa noù döôùi moät goùc vuoâng. Vieát phöông
trình tieáp tuyeán cuûa (E) taïi M.
BAØI 4 : (2,5ñ) Trong Oxyz cho : A(1 ; 0 ; 0), B(1 ; 1 ; 1) vaø C (
3
1
;
3
1
;
3
1
).
1) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa maët phaúng (α) vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng OC
taïi C. Chöùng minh ba ñieåm O, B, C thaúng haøng. Xeùt vò trí töông ñoái cuûa maët caàu (S)
taâm B, baùn kính 2 vôùi mp(α).
2) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng g laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa AB
treân mp(α).
BAØI 5 : (1ñ) Tìm soá haïng khoâng chöùa aån x trong khai trieån nhò thöùc Newton
12
x
x
1
|
¹
|

\
|
+
ÑAÙ P SOÁ
Baøi 1 : 2) y = 6x – 12 3 ; y = –
2
3 3
x
4
3
+ 3) S = 243
+2 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
Baøi 2 : I =
32
32 3 3 π −

Baøi 3 : 2) –
6
3
x +
2
y
= 1 ; –
6
3
x –
2
y
= 1 ;
6
3
x +
2
y
= 1 ;
6
3
x –
2
y
= 1
Baøi 4 : 1) x + y + z – 1 = 0 ; mp(α) caét maët caàu (S) 2) g :
¹
´
¦
= + −
= − + +
0 z y
0 1 z y x

Baøi 5 : T
9
= 495

ÑEÀ 33
TOÁT NGHIEÄP TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG NAÊM HOÏC 2001-2002
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)

BAØI 1 : (3ñ) Cho haøm soá y = – x
4
+ 2x
2
+ 3 coù ñoà thò (C).
1) Khaûo saùt haøm soá.
2) Döïa vaøo ñoà thò (C), haõy xaùc ñònh caùc giaù trò m ñeå phöông trình x
4
– 2x
2
+ m = 0
coù 4 nghieäm phaân bieät.

BAØI 2 : (2ñ)
1) Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø nhoû nhaát cuûa haøm soá f(x) = 2 cos2x + 4sinx treân ñoaïn

π
2
; 0 .
2) Coù bao nhieâu soá töï nhieân chaün coù 4 chöõ soá ñoâi moät khaùc nhau ?
BAØI 3 : (1,5ñ) Trong maët phaúng Oxy cho Hyperbol (H) ñi qua ñieåm M(5;
4
9
) vaø
nhaän ñieåm F
1
(5 ; 0) laøm tieâu ñieåm cuûa noù.
1) Vieát phöông trình chính taéc cuûa hyperbol (H).
2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (H) bieát raèng tieáp tuyeán ñoù song song vôùi ñöôøng
thaúng coù phöông trình : 5x + 4y – 1 = 0.
BAØI 4 : (2,5ñ) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho maët phaúng (α) : x + y +
z – 1 = 0 vaø ñöôøng thaúng (d) :
1
1 z
1
y
1
x


= =
1) Vieát phöông trình chính taéc cuûa caùc ñöôøng thaúng laø giao tuyeán cuûa maët phaúng (α)
vôùi caùc maët phaúng toïa ñoä. Tính theå tích cuûa khoái töù dieän ABCD,
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! +°
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

bieát A, B, C laø giao ñieåm töông öùng cuûa mp(α) vôùi caùc truïc toïa ñoä Ox, Oy, Oz, coøn
D laø giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng (d) vôùi maët phaúng toïa ñoä Oxy.
2) Vieát phöông trình maë t caàu (S) ñi qua 4 ñieåm A, B, C, D. Xaùc ñònh toïa ñoä
taâm vaø baùn kính cuûa ñöôøng troøn laø giao tuyeán cuû a (S) vôùi (ACD).
BAØI 5 : (1,0ñ) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng y
2
= 2x + 1 vaø y =
x – 1.

ÑAÙ P SOÁ
Baøi 1 : 2) 0 < m < 1
Baøi 2 : 1) GTLN laø 2 2 vaø GTNN laø 2 2) 2296 soá
Baøi 3 :1) 1
9
y
16
x
2 2
= − 2) 5x + 4y = 16 ; 5x + 4y = –16
Baøi 4 : 1)
1
z
1
1 y
0
x
=


= ;
1
1 z
0
y
1
x


= = ;
0
z
1
y
1
1 x
= =


; V =
6
1

2) x
2
+ y
2
+ z
2
– x – y – z = 0 ; I
|
¹
|

\
|
2
1
;
2
1
;
2
1
; R =
2
3

Baøi 5 : S =
3
16

ÑEÀ 34
TOÁT NGHIEÄP TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG NAÊM HOÏC 2002-2003
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : (3 ñieåm)
1) Khaûo saùt haøm soá:
2 x
5 x 4 x
y
2

− + −
=
2) Xaùc ñònh m ñeå ñoà thò haøm soá
2 m x
5 m 4 m x ) 4 m ( x
y
2 2
− +
− − + − − −
= coù caùc tieäm
caän truøng vôùi caùc tieäm caän töông öùng cuûa ñoà thò haøm soá khaûo saùt treân.
BAØI 2 : (2 ñieåm)
++ ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
1) Tìm nguyeân haøm F(x) cuûa haøm soá :
1 x 2 x
1 x 3 x 3 x
) x ( f
2
2 3
+ +
− + +
= bieát raèng
3
1
F(1) =
2) Tìm dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò cuûa haøm soá :
2 x
12 x 10 x 2
y
2
+
− −
=
vaø ñöôøng thaúng y = 0
BAØI 3 : (1,5 ñieåm) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy, cho moät elip (E) coù khoaûng
caùch giöõa caùc ñöôøng chuaån laø 36 vaø caùc baùn kính qua tieâu ñieåm M naèm treân elip (E)
laø 9 vaø 15.
1) Vieát phöông trình chính taéc cuûa elip (E).
2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa elip (E) taïi ñieåm M.
BAØI 4 : (2,5 ñieåm) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, cho boán ñieåm A, B, C, D
coù toïa ñoä xaùc ñònh bôûi caùc heä thöùc :
k j 2 i 2 OD ), 3 ; 4 ; 2 ( C , k j 4 i OB ), 1 ; 4 ; 2 ( A − + = = − + = − =
1) Chöùng minh raèng AB ⊥ AC, AC ⊥ AD, AD ⊥ AB. Tính theå tích khoái töù
dieän ABCD.
2) Vieát phöông trình tham soá cuûa ñöôøng vuoâng goùc chung ∆ cuûa hai ñöôøng thaúng
AB vaø CD. Tính goùc giöõa ñöôøng thaúng ∆ vaø maët phaúng (ABD).
3) Vieát phöông trình maët caàu (S) ñi qua boán ñieåm A, B, C, D. Vieát phöông trình tieáp
dieän (α) cuûa maët caàu (S) song song vôùi maët phaúng (ABD).
BAØI 5 : (1ñieåm) Giaûi heä phöông trình cho bôûi heä thöùc sau :
2 : 5 : 6 C : C : C
1 y
x
1 y
x
y
1 x
=
− +
+

ÑAÙ P SOÁ
Baøi 1 : 2) m = 0
Baøi 2 : 1) F(x) =
6
13
1 x
2
x
2
x
2

+
+ + 2) S = 63 – 16ln8
Baøi 3 :1) 1
80
y
144
x
2 2
= + 2) ± x ± 11 y – 32 = 0
Baøi 4 : 1) V =
3
4
; (x = 2 ; y = 4 – 2t ; z = –1 – t) 2) sinϕ =
5
5

! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! +¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

3) x
2
+ y
2
+ z
2
– 3x – 6y – 2z + 7 = 0 ; (α) : z – 1 ±
2
21
= 0
Baøi 5 : (x = 8 ; y = 3)
ÑEÀ 35
TOÁT NGHIEÄP TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG NAÊM HOÏC 2003-2004
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : (4 ñieåm) Cho haøm soá : y =
2 3
x x
3
1
− coù ñoà thò (C).
1) Khaûo saùt haøm soá.
2) Vieát phöông trình caùc tieáp tuyeán cuûa (C) ñi qua ñieåm A(3 ; 0).
3) Tính theå tích cuûa vaät theå troøn xoay do hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø caùc ñöôøng y
= 0, x = 0, x = 3 quay quanh truïc Ox.
BAØI 2 : (2 ñieåm) Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá :
y = 2sinx – x sin
3
4
3
treân ñoaïn [0 ; π].
BAØI 3 : (1,5 ñieåm) Trong mp vôùi heä toïa ñoä Oxy, cho elip (E) : 1
16
y
25
x
2 2
= + coù 2
tieâu ñieåm F
1
, F
2
.
1) Cho ñieåm M(3 ; m) thuoäc (E), haõy vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (E) taïi
M khi m > 0.
2) Cho A vaø B laø hai ñieåm thuoäc (E) sao cho AF
1
+ BF
2
= 8.
Haõy tính AF
2
+ BF
1
.
BAØI 4 : (2,5 ñieåm) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, cho boán ñieåm
A(1 ; –1 ; 2), B(1 ; 3 ; 2), C(4 ; 3 ; 2), D(4 ; –1 ; 2).
1) Chöùng minh raèng A, B, C, D laø boán ñieåm ñoàng phaúng.
2) Goïi A’ laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa ñieåm A treân maët phaúng Oxy. Haõy vieát
phöông trình maët caàu (S) ñi qua boán ñieåm A’, B, C, D.
3) Vieát phöông trình tieáp dieän (α) cuûa maët caàu (S) taïi ñieåm A’.
BAØI 5 : (1 ñieåm) Giaûi baát phöông trình (vôùi hai aån laø n, k ∈ N) :
2 k
3 n
5 n
A 60
)! k n (
P
+
+
+ÑAÙ P SOÁ
+c ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
Baøi 1 : 2) y = 0, y = 3x – 9 3) V =
35
81π
(ñvtt)
Baøi 2 : GTLN laø
3
2 2
vaø GTNN laø 0
Baøi 3 :1) 3x + 5y – 25 = 0 2) AF
2
+ BF
1
= 12.
Baøi 4 : 2) (S) :
4
29
) 1 z ( ) 1 y (
2
5
x
2 2
2
= − + − + |
¹
|

\
|
− hay x
2
+ y
2
+ z
2
– 5x – 2y –
2z + 1 = 0
3) (α) : 3x + 4y + 2z + 1 = 0
Baøi 5:(n = 0; k = 0), (n = 1 ; k = 0), (n = 1; k = 1), (n = 2 ; k = 2), (n = 3;k = 3).
ÑEÀ 36
TOÁT NGHIEÄP TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG NAÊM HOÏC 2004-2005
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)
BAØI 1 : (3,5 ñieåm) Cho haøm soá : y =
1 x
1 x 2
+
+
coù ñoà thò (C).
1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò haøm soá.
2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi truïc tung, truïc hoaønh vaø ñoà thò (C).
3) Vieát phöông trình caùc tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C), bieát tieáp tuyeán ñoù ñi qua ñieåm
A(–1 ; 3).
BAØI 2 : (1,5 ñieåm)
1) Tính tích phaân : I = ( )

π
+
2
0
2
xdx cos x sin x
2) Xaùc ñònh tham soá m ñeå haøm soá y = x
3
– 3mx
2
+ (m
2
– 1)x + 2 ñaït cöïc ñaïi taïi ñieåm
x = 2.
BAØI 3 : (2ñ) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy, cho parabol (P) :y
2
= 8x.
1) Tìm toïa ñoä tieâu ñieåm vaø vieát phöông trình ñöôø ng chuaån cuûa (P).
2) Vieát ph. trình tieáp tuyeán cuûa (P) taïi ñieåm M thuoäc (P) coù tung ñoä baèng 4.
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! +¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

3) Giaû söû ñöôøng thaúng (d) ñi qua tieâu ñieåm cuûa (P) vaø caét (P) taïi hai ñieåm phaân bieät
A, B coù hoaønh ñoä töông öùng laø x
2
, x
2
. CM : AB = x
1
+ x
2
+ 4.
BAØI 4 : (2 ñieåm) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, cho maët caàu (S) : x
2
+ y
2

+ z
2
– 2x + 2y + 4z – 3 = 0 vaø hai ñöôøng thaúng (∆
1
) :
¹
´
¦
= −
= − +
0 z 2 x
0 2 y 2 x
, (∆
2
) :
1
z
1
y
1
1 x

= =1) Chöùng minh (∆
1
) vaø (∆
2
) cheùo nhau.
2) Vieát phöông trình tieáp dieän cuûa maët caàu (S), bieát tieáp dieän ñoù song song vôùi hai
ñöôøng thaúng (∆
1
) vaø (∆
2
).
BAØI 5 : (1 ñieåm) Giaûi baát phöông trình, aån n thuoäc taäp soá töï nhieân :
2
n
n
2 n
1 n
2 n
A
2
5
C C > +
+

+


ÑAÙ P SOÁ
Baøi 1 : 2) S = 1 – ln2 (ñvdt) 3) y =
4
13
x
4
1
+
Baøi 2 : 1) I =
3
2
2

π
2) m = 11
Baøi 3 :1) F(2 ; 0), x = –2 2) x – y + 2 = 0.
Baøi 4 : 2) (P
1
) : y + z + 3 + 2 3 = 0 ; (P
2
) : y + z + 3 – 2 3 = 0
Baøi 5 : n ∈ N, n ≥ 2

----------

+3 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU

• Phaàn 4 : CAÙC ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC

ÑEÀ 37
ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2002 - MOÂN TOAÙN KHOÁI A
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu I : (ÑH : 2,5 ñieåm; CÑ : 3,0 ñieåm)
Cho haøm soá: y = –x
3
+ 3mx
2
+ 3(1 – m
2
)x + m
3
– m
2
(1) (m laø tham soá)
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá (1) khi m = 1
2) Tìm k ñeå phöông trình : -x
3
+ 3x
2
+ k
3
– 3k
2
= 0 coù ba nghieäm phaân bieät.
3) Vieát ph. trình ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieåm cöïc trò cuûa ñoà thò haøm soá (1).
Caâu II : (ÑH : 1,5 ñieåm; CÑ : 2,0 ñieåm)
Cho phöông trình : 0 1 m 2 1 x log x log
2
3
2
3
= − − + + (2) (m laø tham soá).
1) Giaûi phöông trình (2) khi m = 2
2) Tìm m ñeå phöông trình (2) coù ít nhaát moät nghieäm thuoäc ñoaïn | |
3
3 ; 1 .
Caâu III : (ÑH : 2,0 ñieåm; CÑ : 2,0 ñieåm)
1) Tìm nghieäm thuoäc khoaûng (0 ; 2π) cuûa phöông trình :
3 x 2 cos
x 2 sin 2 1
x 3 sin x 3 cos
sin 5 + = |
¹
|

\
|
+
+
+
2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng : 3 x y , 3 x 4 x y
2
+ = + − =
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! +9
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

Caâu IV : (ÑH : 2,0 ñieåm; CÑ : 3,0 ñieåm)
1) Cho hình choùp tam giaùc ñeàu S.ABC ñænh S, coù ñoä daøi caïnh ñaùy baèng a. Goïi M vaø
N laàn löôït laø caùc trung ñieåm cuûa SB vaø SC. Tính theo a dieän tích ∆AMN, bieát raèng
(AMN) ⊥ (SBC).
2) Trong khoâng gian Oxyz cho hai ñöôøng thaúng :
¹
´
¦
= + − +
= − + −

0 4 z 2 y 2 x
0 4 z y 2 x
:
1
vaø
¦
¹
¦
´
¦
+ =
+ =
+ =

t 2 1 z
t 2 y
t 1 x
:
2

a) Vieát phöông trình maët phaúng (P) chöùa ñöôøng thaúng
1
∆ vaø song song vôùi ñöôøng
thaúng
2
∆ .
b) Cho ñieåm M(2 ; 1 ; 4). Tìm toïa ñoä ñieåm H ∈
2
∆ sao cho ñoaïn thaúng MH coù ñoä
daøi nhoû nhaát.
Caâu V : (ÑH : 2,0 ñieåm)
1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy, xeùt ∆ABC vuoâng taïi A;
phöông trình ñöôøng thaúng BC laø 3 y x 3 − − = 0, caùc ñænh A vaø B thuoäc Ox vaø baùn
kính ñöôøng troøn noäi tieáp baèng 2. Tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa ∆ABC.
2) Cho khai trieån nhò thöùc : (n laø soá nguyeân döông)
n
3
x
n
n
1 n
3
x
2
1 x
1 n
n
3
x
1 n
2
1 x
1
n
n
2
1 x
0
n
n
3
x
2
1 x
2 C 2 2 C ... 2 2 C 2 C 2 2
|
|
¹
|

\
|
+
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
+ +
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
+
|
|
¹
|

\
|
=
|
|
¹
|

\
|
+


− −− − − −

Bieát raèng trong khai trieån ñoù
1
n
3
n
C 5 C = vaø soá haïng thöù tö baèng 20n, tìm n vaø x.
Chuù yù: Thí sinh chæ thi CAO ÑAÚNG khoâng laøm Caâu V.

ÑAÙ P SOÁ
Caâu I : 2) –1 < k < 3 vaø k ≠ 0 vaø k ≠ 2 3) y = 2x – m
2
+ m
Caâu II : 1) x =
3
3
±
2) 0 ≤ m ≤ 2
Caâu III : 1) x =
3
π
∨ x =
3

2)
6
109

Caâu IV : 1) S =
16
10 a
2
2) a) (P) : 2x – z = 0 b) H(2 ; 3 ; 3)
¨. ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
Caâu V : 1) G
|
|
¹
|

\
|
+ +
3
3 2 6
;
3
3 4 7
∨ G
|
|
¹
|

\
|
− − − −
3
3 2 6
;
3
3 4 1

2) n = 7, x = 4
ÑEÀ 38
ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2002 - MOÂN TOAÙN KHOÁI B
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu I : (ÑH : 2,0 ñieåm; CÑ : 2,5 ñieåm)
Cho haøm soá: y = mx
4
+ (m
2
– 9)x
2
+ 10 (m laø tham soá) (1)
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá (1) khi m = 1
2) Tìm m ñeå haøm soá (1) coù ba ñieåm cöïc trò.
Caâu II : (ÑH : 3,0 ñieåm; CÑ : 3,0 ñieåm)
1) Giaûi phöông trình : sin
2
3x – cos
2
4x = sin
2
5x – cos
2
6x
2) Giaûi baát phöông trình : log
x
{log
3
(9x – 72)} ≤ 1.
3) Giaûi heä phöông trình :
¦
¹
¦
´
¦
+ + = +
− = −
2 y x y x
y x y x
3

Caâu III : (ÑH : 1,0 ñieåm; CÑ : 1,5 ñieåm)
Tính dieän tích cuûa hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng :
4
x
4 y
2
− = vaø
2 4
x
y
2
=
Caâu IV : (ÑH : 3,0 ñieåm; CÑ : 3,0 ñieåm)
1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy cho hình chöõ nhaät ABCD
coù taâm
|
¹
|

\
|
0 ;
2
1
I , phöông trình ñöôøng thaúng AB laø x – 2y + 2 = 0 vaø AB = 2AD.
Tìm toïa ñoä caùc ñænh A, B, C, D bieát raèng ñænh A coù hoaønh ñoä aâm.
2) Cho hình laäp phöông ABCDA
1
B
1
C
1
D
1
coù caïnh baèng a.
a) Tính theo a khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng A
1
B vaø B
1
D.
b) Goïi M, N P laàn löôït laø caùc trung ñieåm cuûa caùc caïnh BB
1
, CD, A
1
D
1
. Tính goùc
giöõa hai ñöôøng thaúng MP vaø C
1
N.
Caâu V : (ÑH : 1,0 ñieåm)
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ¨]
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

Cho ña giaùc ñeàu A
1
A
2
… A
2n
(n ≥ 2, n nguyeân) noäi tieáp ñöôøng troøn (O). Bieát
raèng soá tam giaùc coù caùc ñænh laø 3 trong 2n ñieåm A
1
, A
2
, …, A
2n
nhieàu gaáp 20 laàn soá
hình chöõ nhaät coù caùc ñænh laø 4 trong 2n ñieåm A
1
, A
2
, …, A
2n
, tìm n.

ÑAÙ P SOÁ
Caâu I : 2) m < –3 ∨ 0 < m < 3
Caâu II : 1) x =
2
π
+ kπ ∨ x =
9

∨ x =
2

, k ∈ Z 2) log
9
73 < x ≤ 2 3) (1 ; 1),
|
¹
|

\
|
2
1
;
2
3

Caâu III : S = 2π +
3
4

Caâu IV : 1) A(–2 ; 0), B(2 ; 2), C(3 ; 0), D(–1 ; –2) 2) a)
6
a
b) 90°
Caâu V : n = 8

ÑEÀ 39
ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2002 - MOÂN TOAÙN KHOÁI D
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu I : (ÑH : 3 ñieåm; CÑ : 4 ñieåm)
Cho haøm soá :
1 x
m x ) 1 m 2 (
y
2

− −
= (1) (m laø tham soá)
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá (1) öùng vôùi m = –1.
2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñöôøng cong (C) vaø hai truïc toïa ñoä.
3) Tìm m ñeå ñoà thò haøm soá (1) tieáp xuùc vôùi ñöôøng thaúng y = x.
Caâu II : (ÑH : 2 ñieåm; CÑ : 3 ñieåm)
1) Giaûi baát phöông trình : ( ) 0 2 x 3 x 2 x 3 x
2 2
≥ − − −
2) Giaûi heä phöông trình :
¦
¹
¦
´
¦
=
+
+
− =
+
y
2 2
2 4
y 4 y 5 2
x
1 x x
2 x 3

¨2 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
Caâu III : (ÑH : 1 ñieåm; CÑ : 1 ñieåm)
Tìm x thuoäc ñoaïn [0 ; 14] nghieäm ñuùng phöông trình :
cos3x – 4cos2x + 3cosx – 4 = 0
Caâu IV : (ÑH : 2 ñieåm; CÑ : 2 ñieåm)
1) Cho hình töù dieän ABCD coù caïnh AD vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABC); AC
= AD = 4cm; AB = 3cm; BC = 5cm. Tính khoaûng caùch töø ñieåm A tôù i maët
phaúng (BCD).
2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz, cho maët phaúng (P) : 2x –
y + 2 = 0 vaø ñöôøng thaúng d
m
:
¹
´
¦
= + + + +
= − + − + +
0 2 m 4 z ) 1 m 2 ( mx
0 1 m y ) m 1 ( x ) 1 m 2 (

(m laø tham soá)
Xaùc ñònh m ñeå ñöôøng thaúng d
m
song song vôùi maët phaúng (P).
Caâu V : (ÑH : 2 ñieåm)
1) Tìm soá nguyeân döông n sao cho : 243 C 2 ... C 4 C 2 C
n
n
n 2
n
1
n
0
n
= + + + +
2) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy, cho elip (E) coù phöông
trình 1
9
y
16
x
2 2
= + . Xeùt ñieåm M chuyeån ñoäng treân tia Ox vaø ñieåm N chuyeån ñoäng
treân tia Oy sao cho ñöôøng thaúng MN luoân tieáp xuùc vôùi (E). Xaùc ñònh toïa ñoä M, N
ñeå ñoaïn MN coù ñoä daøi nhoû nhaát. Tính giaù trò nhoû nhaát ñoù.
ÑAÙ P SOÁ
Caâu I : 2) S = –1 + 4
3
4
ln 3) m ≠ 1
Caâu II : 1) x ≤ –
2
1
∨ x = 2 ∨ x ≥ 3 2) (0 ; 1), (2 ; 4)
Caâu III : x =
2
π
, x =
2

, x =
2

, x =
2


Caâu IV : 1)
17
34 6
2) m = –
2
1

Caâu V : 1) n = 5 2) vôùi M( 7 2 ; 0), N(0 ; 21 ) thì MN ñaït GTNN vaø min(MN) =
7.! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ¨°
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập


ÑEÀ 40
ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2003 - MOÂN TOAÙN KHOÁI A
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu I : (2 ñieåm)
Cho haøm soá:
1 x
m x mx
y
2

+ +
= (1) (m laø tham soá)
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá (1) khi m = –1.
2) Tìm m ñeå ñoà thò haøm soá (1) caét truïc hoaønh taïi hai ñieåm phaân bieät vaø hai ñieåm coù
hoaønh ñoä döông.
Caâu II : (2 ñieåm)
1) Giaûi phöông trình : x 2 sin
2
1
x sin
tgx 1
x 2 cos
1 gx cot
2
− +
+
= −
2) Giaûi heä phöông trình :
¦
¹
¦
´
¦
+ =
− = −
1 x y 2
y
1
y
x
1
x
3

Caâu III : (3 ñieåm)
1) Cho hình laäp phöông ABCD.A’B’C’D’. Tính soá ño cuûa goùc nhò dieän D] C, A [B, ′ .
2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho hình hoäp chöõ nhaät
ABCD.A’B’C’D’coù A truøng vôùi goác toïa ñoä, B(a ; 0 ; 0), D(0 ; a ; 0), A’(0 ; 0 ; b) (a
> 0, b > 0). Goïi M laø trung ñieåm CC’.
a) Tính theå tích khoái töù dieän BDA’M theo a vaø b.
b) Xaùc ñònh tyû soá
b
a
ñeå hai maët phaúng ) BD A ( ′ vaø (MBD) vuoâng goùc vôùi nhau.
Caâu IV : (2 ñieåm)
1) Tìm heä soá cuûa soá haïng chöùa x
8
trong khai trieån nhò thöùc Niutôn cuûa
n
5
3
x
x
1
|
¹
|

\
|
+ bieát raèng : ) 3 n ( 7 C C
n
3 n
1 n
4 n
+ = −
+
+
+

(n laø soá nguyeân döông, x > 0,
k
n
C laø toå hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû).
¨+ ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
2) Tính tích phaân :

+
=
3 2
5
2
4 x x
dx
I
Caâu V : (1 ñieåm) Cho x, y, z laø ba soá döông vaø x + y + z ≤1. CMR :
82
z
1
z
y
1
y
x
1
x
2
2
2
2
2
2
≥ + + + +
ÑAÙ P SOÁ
Caâu I : 2) –
2
1
< m < 0
Caâu II : 1) x =
4
π
+ kπ (k ∈ Z) 2) (1 ; 1) ,
|
|
¹
|

\
|
+ − + −
2
5 1
;
2
5 1
,
|
|
¹
|

\
|
− − − −
2
5 1
;
2
5 1

Caâu III : 1) 120° 2) a) V =
4
1
a
2
b b) 1
b
a
=
Caâu IV : 1) 495 2) I =
3
5
ln
4
1

Caâu V : Daáu “=” xaûy ra khi x = y = z =
3
1

ÑEÀ 41
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ¨¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2003 - MOÂN TOAÙN KHOÁI B
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu I : (2 ñieåm) Cho haøm soá y = x
3
– 3x
2
+ m (1) (m laø tham soá)
1) Tìm m ñeå ñoà thò haøm soá (1) coù hai ñieåm phaân bieät ñoái xöùng vôùi nhau qua
goác toïa ñoä.
2) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá (1) khi m = 2
Caâu II : (2 ñieåm)
1) Giaûi phöông trình :
sin2x
2
2x 4sin tgx cotgx = + −
2) Giaûi heä phöông trình :
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
+
=
+
=
2
2
2
2
y
2 x
x 3
x
2 y
y 3

Caâu III : (3 ñieåm)
1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy cho tam giaùc ABC
coù AC, AB= goùc
0
90 BAC = .Bieát M(1 ; –1) laø trung ñieåm caïnh BC vaø
|
¹
|

\
|
0 ;
3
2
G laø troïng taâm tam giaùc ABC. Tìm toïa ñoä caùc ñænh A,B,C.
2) Cho hình laêng truï ñöù ng D C B A ABCD. ′ ′ ′ ′ coù ñaùy ABCD laø hình thoi caïnh a,
goùc BAD = 60
0
. Goïi M laø trung ñieåm caïnh A A ′ vaø N laø trung ñieåm caïnh CC’.
Chöùng minh N , D , M , B′ cuøng thuoäc moät maët phaúng. Haõy tính ñoä daøi caï nh
A A ′ theo a ñeå töù giaùc MDN B′ laø hình vuoâng.
3) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho 2 ñieåm A(2 ; 0 ;
0), B(0 ; 0 ; 8) vaø ñieåm C sao cho AC = (0 ; 6 ; 0). Tính khoaûng caùch töø trung
ñieåm I cuûa BC ñeán ñöôøng thaúng OA.
Caâu IV : (2 ñieåm)
1) Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø nhoû nhaát cuûa haøm soá
2
x 4 x y − + =
2) Tính tích phaân :

π
+

=
4
0
2
dx
x 2 sin 1
x sin 2 1
I
¨c ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
Caâu V : (1 ñieåm) Cho n laø soá nguyeân döông. Tính toå ng :
n
n
1 n
2
n
3
1
n
2
0
n
C
1 n
1 2
... C
3
1 2
C
2
1 2
C
+

+ +

+

+
+

(
k
n
C laø toå hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû)
ÑAÙ P SOÁ
Caâu I : 1) m > 0
Caâu II : 1) x = ±
3
π
+ kπ (k ∈ Z) 2) (1 ; 1)
Caâu III : 1) A(0 ; 2), B(4 ; 0), C(–2 ; –2) hay A(0 ; 2), C(4 ; 0), B(–2 ; –2)
2) AA’ = 2 a 3) d(I , OA) = 5
Caâu IV : 1) Max y = 2 2 vaø min y = –2 2) I = 2 ln
2
1

Caâu V : S =
1 n
2 3
1 n 1 n
+

+ +

ÑEÀ 42
ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2003 - MOÂN TOAÙN KHOÁI D
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu I : (2 ñieåm)
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá ) 1 (
2 x
4 x 2 x
y
2

+ −
=
2) Tìm m ñeå ñöôøng thaúng d
m
: y = mx + 2 – 2m caét ñoà thò cuûa haøm soá (1) taïi hai
ñieåm phaân bieät.
Caâu II : (2 ñieåm)
1) Giaûi phöông trình : 0
2
x
cos x tg
4 2
x
sin
2 2 2
= −
|
¹
|

\
| π

2) Giaûi phöông trình: 3 2 2
2 2
x x 2 x x
= −
− + −


Caâu III : (3 ñieåm)
1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñecac vuoâng goùc Oxy cho ñöôøng troøn (C) : (x –
1)
2
+ (y – 2)
2
= 4 vaø ñöôøng thaúng d : x – y – 1 = 0. Vieát phöông trình ñöôøng troøn
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ¨¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

) C ( ′ ñoái xöùng vôùi ñöôøng troøn (C) qua ñöôøng thaúng d. Tìm toïa ñoä caùc giao ñieåm (C)
vaø ) C ( ′
2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñecac vuoâng goùc Oxyz cho ñöôøng thaúng d
k
:
¹
´
¦
= + + −
= + − +
0 1 z y kx
0 2 z ky 3 x

Tìm k ñeå ñöôøng thaúng d
k
vuoâng goùc vôùi maët phaúng (P) : x – y – 2z + 5 = 0
3) Cho hai maët phaúng (P) vaø (Q) vuoâng goùc vôùi nhau, coù giao tuyeán laø ñöôøng thaúng
∆. Treân ∆ laáy hai ñieåm A, B vôùi AB = a. Trong maët phaúng (P) laáy ñieåm C, trong maët
phaúng (Q) laáy ñieåm D sao cho AC, BD cuøng vuoâng goùc vôùi ∆ vaø AB BD AC = = .
Tính baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp töù dieän ABCD vaø tính khoaûng caùch töø A ñeán maët
phaúng (BCD) theo a.
Caâu IV : (2 ñieåm)
1) Tìm GTLN vaø GTNN cuûa haøm soá
1 x
1 x
y
2
+
+
= treân ñoaïn [–1 ; 2]
2) Tính tích phaân

− =
2
0
2
dx x x I
Caâu V : (1 ñieåm)
Vôùi n laø soá nguyeân döông, goïi a
3n-3
laø heä soá cuûa x
3n-3
trong khai trieån thaønh ña thöùc
cuûa :
(x
2
+ 1)
n
(x + 2)
n
. Tìm n ñeå a
3n-3
= 26n.
ÑAÙ P SOÁ
Caâu I : 2) m > 1
Caâu II : 1) x = π + k2π ∨ x = –
4
π
+ kπ (k ∈ Z) 2) x = –1 ∨ x = 2
Caâu III : 1) A(1 ; 0), B(3 ; 2) 2) k = 1 3) R =
2
3 a
vaø d[A , (CDB)] =
2
2 a

Caâu IV : 1) Max y = 2 vaø min y = 0 2) I = 1
Caâu V : n = 5
ÑEÀ 43
¨3 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2004 - MOÂN TOAÙN KHOÁI A
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu I : (2 ñieåm) Cho haøm soá:
) 1 x ( 2
3 x 3 x
y
2

− + −
= (1) (m laø tham soá)
1) Khaûo saùt haøm soá (1).
2) Tìm m ñeå ñöôøng thaúng y = m caét ñoà thò haøm soá (1) taïi hai ñieåm A, B sao cho AB
= 1.
Caâu II : (2 ñieåm)
1) Giaûi phöông trình :
3 x
x 7
3 x
3 x
) 16 x ( 2
2


> − +2) Giaûi heä phöông trình :
¦
¹
¦
´
¦
= +
= − −
25 y x
1
y
1
log ) x y ( log
2 2
4
4
1

Caâu III : (3 ñieåm)
1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho hai ñieåm A(0 ; 2), B(– 3 ; –1). Tìm toïa
ñoä tröïc taâm vaø toïa ñoä taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp cuûa tam giaùc OAB.
2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø
hình thoi, AC caét BD taïi goác toïa ñoä O. Bieát A(2 ; 0 ; 0), B(0 ; 1 ; 0), S(0 ; 0 ; 2 2 ).
Goïi M laø trung ñieåm cuûa caïnh SC.
a) Tính goùc vaø khoaûng caùch hai ñöôøng thaúng SA, BM.
b) Giaû söû maët phaúng (ABM) caét ñöôøng thaúng SD taïi ñieåm N. Tính theå tích khoái choùp
S.ABCD.
Caâu IV : (2 ñieåm)
1) Tính tích phaân :

− +
=
2
1
dx
1 x 1
x
I
2) Tìm heä soá cuûa x
8
trong khai trieån thaønh ña thöùc cuûa | |
8 2
) x 1 ( x 1 − +
Caâu V : (1 ñieåm) Cho ∆ABC khoâng tuø, thoûa maõn ñieàu kieän cos2A + 2 2 cosB +
2 2 cosC = 3. Tính ba goùc cuûa tam giaùc ABC.
ÑAÙ P SOÁ
Caâu I : 2) m =
2
5 1±

! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ¨9
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

Caâu II : 1) x > 10 – 34 2) (3 ; 4)
Caâu III : 1) I(– 3 ; 1) 2) a) d(SA , MB) =
3
6 2
2) b) V = 2 (ñvtt)
Caâu IV : 1) I = 2 ln 4
3
11
− 2) heä soá cuûa x
8
laø : 238 C C 3
4
8
3
8
= +
Caâu V :
2
A
ˆ
π
= ;
4
C
ˆ
B
ˆ
π
= =

ÑEÀ 44
ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2004 - MOÂN TOAÙN KHOÁI B
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu I : (2 ñieåm) Cho haøm soá y =
3
1
x
3
– 2x
2
+ 3x (1) coù ñoà thò (C)
1) Khaûo saùt haøm soá.
2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán ∆ cuû a (C) taïi ñieåm uoán vaø chöùng minh raè ng ∆
laø tieáp tuyeán cuûa (C) coù heä soá goùc nhoû nhaát.
Caâu II : (2 ñieåm)
1) Giaûi phöông trình : 5sinx – 2 = 3(1 – sinx)tg
2
x
2) Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa haø m soá y =
x
x ln
2
treân ñoaïn [1
; e
3
].
Caâu III : (3 ñieåm)
1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho hai ñieåm A(1 ; 1), B(4 ; –3). Tìm
ñieåm C thuoäc ñöôø ng thaúng x – 2y – 1 = 0 sao cho khoaûng caùch töø C ñeán
ñöôøng thaúng AB baèng 6.
2) Cho hình choù p töù giaùc ñeàu S.ABCD coù caïnh ñaù y baèng a, goùc giöõ a caïnh beân
vaø maët ñaùy baèng ϕ (0° < ϕ < 90°). Tính tang cuûa goùc giöõ a hai maët phaúng
(SAB) vaø (ABCD) theo ϕ. Tính theå tích khoái choùp S.ABCD theo a vaø ϕ.
3) Trong khoâ ng gian vôù i heä toïa ñoä Oxyz cho ñieåm A(–4 ; –2 ; 4) vaø ñöôøng
c. ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
thaúng d :
¦
¹
¦
´
¦
+ − =
− =
+ − =
t 4 1 z
t 1 y
t 2 3 x
. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ∆ ñi qua ñieåm A, caét
vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng d.
Caâu IV : (2 ñieåm)
1) Tính tích phaân :

+
=
e
1
dx
x
x ln x ln 3 1
I
2) Trong moät moân hoïc, thaày giaùo coù 30 caâ u hoûi khaùc nhau goàm 5 caâu hoûi khoù,
10 caâu hoûi trung bình, 15 caâu hoûi deã. Töø 30 caâ u hoûi ñoù coù theå laäp ñöôïc bao
nhieâu ñeà kieåm tra, moãi ñeà goàm 5 caâu hoûi khaùc nhau, sao cho trong moãi ñeà nhaát
thieát phaûi coù ñuû 3 loaïi caâu hoûi (khoù, trung bình, deã) vaø soá caâu hoûi deã khoâ ng ít
hôn 2 ?
Caâu V : (1 ñieåm) Xaùc ñònh m ñeå phöông trình sau coù nghieäm :
( )
2 2 4 2 2
x 1 x 1 x 1 2 2 x 1 x 1 m − − + + − = + − − +

ÑAÙ P SOÁ
Caâu I : 2) y = –x +
3
8

Caâu II : 1) x =
6
π
+ k2π ; x =
6

+ k2π (k ∈ Z) 2) GTLN laø
2
e
4
vaø GTNN laø 0.
Caâu III : 1) C(7 ; 3) hay C
|
¹
|

\
|
− −
11
27
;
11
43

2) tg(SAB , ABCD) = 2 tgϕ V =
6
2 a
3
tgϕ
3) (∆) :
1
4 z
2
2 y
3
4 x


=
+
=
+
hay (∆) :
¹
´
¦
= − + −
= + − −
0 10 z 4 y x 2
0 4 z y 2 x

Caâu IV : 1) I =
135
116
2) 56875 C C C C C C C C C
1
5
1
10
3
15
1
5
2
10
2
15
2
5
1
10
2
15
= + +
Caâu V : 2 – 1 ≤ m ≤ 1
ÑEÀ 45
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! c]
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2004 - MOÂN TOAÙN KHOÁI D
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu I : (2 ñieåm) Cho haøm soá y = x
3
– 3mx
2
+ 9x + 1 (1) vôùi m laø tham soá.
1) Khaûo saùt haøm soá khi m = 2.
2) Tìm m ñeå ñieåm uoán cuûa ñoà thò haøm soá (1) thuoäc ñöôøng thaúng y = x + 1.
Caâu II : (2 ñieåm)
1) Giaûi phöông trình : (2cosx – 1)(2sinx + cosx) = sin2x – sinx.
2) Tìm m ñeå heä phöông trình sau :
¦
¹
¦
´
¦
− = +
= +
m 3 1 y y x x
1 y x
coù nghieäm.
Caâu III : (3 ñieåm)
1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho tam giaùc ABC coù caùc ñænh A(–1; 0),
B(4 ; 0), C(0 ; m) vôùi m ≠ 0. Tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC theo m. xaùc
ñònh m ñeå tam giaùc GAB vuoâng taïi G.
2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho hình laêng truï ñöùng ABCA
1
B
1
C
1
. Bieát
A(a ; 0 ; 0), B(–a ; 0 ; 0), C(0 ; 1 ; 0), B
1
(–a ; 0 ; b) a > 0, b > 0.
a) Tính khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng B
1
C vaø AC
1
theo a, b.
b) Cho a, b thay ñoåi nhöng luoân thoûa maõn a + b = 4. Tìm a, b ñeå khoaûng caùch giöõa 2
ñöôøng thaúng B
1
C vaø AC
1
lôùn nhaát.
3) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho 3 ñieåm A(2 ; 0 ; 1), B(1 ; 0 ; 0), C(1 ; 1
; 1) vaø maët phaúng (P) : x + y + z – 2 = 0. Vieát phöông trình maët caàu ñi qua 3 ñieåm
A, B, C vaø coù taâm thuoäc maët phaúng (P).
Caâu IV : (2 ñieåm)
1) Tính tích phaân

− =
3
2
2
dx ) x x ln( I
2) Tìm caùc soá haïng khoâng chöùa x trong khai trieån nhò thöùc Newton :
7
4
3
x
1
x
|
|
¹
|

\
|
+
vôùi x > 0.
Caâu V : (1 ñieåm) Chöùng minh raèng phöông trình sau coù ñuùng moät nghieäm : x
5
– x
2

– 2x – 1 = 0.
ÑAÙ P SOÁ
Caâu I : 2) m = 0 hay m = ± 2.
c2 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
Caâu II : 1) x = ±
3
π
+ k2π ∨ x = –
4
π
+ kπ (k ∈ Z) 2) 0 ≤ m ≤
4
1

Caâu III : 1) G |
¹
|

\
|
3
m
; 1 ; m = ± 6 3 2) d(B
1
C , AC
1
) =
2 2
b a
ab
+
; a = b = 2.
3) (S) : x
2
+ y
2
+ z
2
– 2x – 2z + 1 = 0 hay (x – 1)
2
+ y
2
+ (z – 1)
2
= 1.
Caâu IV : 1) I = 3ln3 – 2 2) 35
! 4 ! 3
! 7
C
4
7
= =
ÑEÀ 46
ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2005 - MOÂN TOAÙN KHOÁI A
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu I : (2 ñieåm)
Goïi (C
m
) laø ñoà thò cuûa haøm soá y = mx +
x
1
(m laø tham soá)
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá khi m =
4
1
.
2) Tìm m ñeå haøm soá coù cöïc trò vaø khoaûng caùch töø ñieåm cöïc tieåu cuûa (C
m
) ñeán tieäm
caän xieân cuûa (C
m
) baèng
2
1
.
Caâu II : (2 ñieåm)
1) Giaûi baát phöông trình : 4 x 2 1 x 1 x 5 − > − − −
2) Giaûi phöông trình : cos
2
3x.cos2x – cos
2
x = 0

Caâu III : (3 ñieåm)
1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho hai ñöôøng thaúng : d
1
: x – y = 0 vaø d
2
:
2x + y – 1 = 0.
Tìm toïa ñoä caùc ñænh hình vuoâng ABCD bieát raèng ñænh A thuoäc d
1
, ñænh C thuoäc d
2

vaø caùc ñænh B, D thuoäc truïc hoaønh.
2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho :ñöôøng thaúng d :
1
3
2
3
1
1 −
=
+
=

− z y x
vaø maët phaúng (P) : 2x + y – 2z + 9 = 0.
a) Tìm toïa ñoä ñieåm I thuoäc d sao cho khoaûng caùch töø I ñeán maët phaúng (P) baèng 2.
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! c°
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

b) Tìm toïa ñoä giao ñieåm A cuûa ñöôøng thaúng d vaø maët phaúng (P). Vieát phöông trình
tham soá cuûa ñöôøng thaúng ∆ naèm trong maët phaúng (P), bieát ∆ ñi qua A vaø vuoâng goùc
vôùi d.
Caâu IV : (2 ñieåm)
1) Tính tích phaân I = dx
x cos 3 1
x sin x 2 sin
2
0

π
+
+

2) Tìm soá nguyeân döông n sao cho :

2005 C 2 ). 1 n 2 ( ... C 2 . 4 C 2 . 3 C 2 . 2 C
1 n 2
1 n 2
n 2 4
1 n 2
3 3
1 n 2
2 2
1 n 2
1
1 n 2
= + + + − + −
+
+ + + + +

(
k
n
C laø soá toå hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû).
Caâu V : (1 ñieåm)
Cho x, y, z laø caùc soá döông thoûa maõn 4
z
1
y
1
x
1
= + + .
Chöùng minh raèng : 1
z 2 y x
1
z y 2 x
1
z y x 2
1

+ +
+
+ +
+
+ +


ÑAÙ P SOÁ
Caâu I : 2) m = 1.
Caâu II : 1) 2 ≤ x < 10 2) x =
2

(k ∈ Z)
Caâu III : 1) A(1 ; 1) , B(0 ; 0) , C(1 ; –1) , D(2 ; 0) hay A(1 ; 1) , B(2 ; 0) , C(1 ; –1)
, D(0 ; 0)
2) a) I(3 ; –7 ; 1) hay I(–3 ; 5 ; 7) b) A(0 ; –1 ; 4) ; (∆) : (x = –5t ; y = –1 ; z = 4
– 5t)
Caâu IV : 1) I =
27
34
2) n = 1002

ÑEÀ 47
ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2005 - MOÂN TOAÙN KHOÁI B
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
c+ ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
Caâu I : (2 ñieåm)
Goïi (C
m
) laø ñoà thò cuûa haøm soá y =
1 x
1 m x ) 1 m ( x
2
+
+ + + +
(m laø tham soá)
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá khi m = 1.
2) Chöùng minh raèng vôùi m baát kyø, ñoà thò (C
m
) luoân luoân coù ñieåm cöïc ñaïi, ñieåm cöïc
tieåu vaø khoaûng caùch giöõa hai ñieåm ñoù baèng 20 .
Caâu II : (2 ñieåm)
1) Giaûi heä phöông trình :
¹
´
¦
= −
= − + −
3 y log ) x 9 ( log 3
1 y 2 1 x
3
3
2
9

2) Giaûi phöông trình : 1 + sinx + cosx + sin2x + cos2x = 0.
Caâu III : (3 ñieåm)
1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho hai ñieåm A(2 ; 0) vaø B(6 ; 4). Vieát
phöông trình ñöôøng troøn (C) tieáp xuùc vôùi truïc hoaønh taïi ñieåm A vaø khoaûng caùch töø
taâm cuûa (C) ñeán B baèng 5.
2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho hình laêng truï ñöùng ABC.A
1
B
1
C
1
vôùi
A(0 ; -3 ; 0), B(4 ; 0 ; 0), C(0 ; 3 ; 0), B
1
(4 ; 0 ; 4).
a) Tìm toïa ñoä caùc ñænh A
1
, C
1
. vieát phöông trình maët caàu coù taâm laø A vaø tieáp xuùc vôùi
maët phaúng (BCC
1
B
1
).
b) Goïi M laø trung ñieåm cuûa A
1
B
1
. vieát phöông trình maët phaúng (P) ñi qua hai ñieåm
A, M vaø song song vôùi BC
1
. Maët phaúng (P) caét ñöôøng thaúng A
1
C
1
taïi ñieåm N. Tính
ñoä daøi ñoaïn MN.
Caâu IV : (2 ñieåm)
1) Tính tích phaân I = dx
x cos 1
x cos x 2 sin
2
0

π
+

2) Moät ñoäi thanh nieân tình nguyeän coù 15 ngöôøi,goàm 12 nam vaø 3 nöõ. Hoûi coù bao
nhieâu caùch phaân coâng ñoäi thanh nieân tình nguyeän ñoù veà giuùp ñôû 3 tænh mieàn nuùi, sao
cho moãi tænh coù 4 nam vaø 1 nöõ ?
Caâu V : (1 ñieåm)
Chöùng minh raèng vôùi moïi x ∈ R, ta coù :
x x x
x x x
5 4 3
3
20
4
15
5
12
+ + ≥
|
¹
|

\
|
+
|
¹
|

\
|
+
|
¹
|

\
|
.Khi naøo ñaúng thöùc xaûy ra ?

! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! c¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

ÑAÙ P SOÁ
Caâu II : 1) (1 ; 1) , (2 ; 2) 2) x = ±
3

+ k2π ∨ x = –
4
π
+ kπ (k ∈ Z)
Caâu III : 1) (x – 2)
2
+ (y – 1)
2
= 1 ; (x – 2)
2
+ (y – 7)
2
= 49
2) a) A
1
(0 ; –3 ; 4) , C
1
(0 ; 3 ; 4) ; x
2
+ (y + 3)
2
+ z
2
=
25
576
b) x + 4y – 2z + 12 =
0 ; MN =
2
17

Caâu IV : 1) I = 2ln2 – 1 2) 207900 (caùch)ÑEÀ 48
ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2005 - MOÂN TOAÙN KHOÁI D
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu I : (2 ñieåm)
Goïi (C
m
) laø ñoà thò cuûa haøm soá y =
3
1
x
2
m
x
3
1
2 3
+ − (m laø tham soá)
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá khi m = 2.
2) Goïi M laø ñieåm thuoäc (C
m
) coù hoaønh ñoä baèng –1. Tìm m ñeå tieáp tuyeán cuûa (C
m
)
taïi ñieåm M song song vôùi ñöôøng thaúng 5x – y = 0.
Caâu II : (2 ñieåm) Giaûi caùc phöông trình sau :
1) 4 1 x 1 x 2 2 x 2 = + − + + +
cc ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
2) 0
2
3
4
x 3 sin
4
x cos x sin x cos
4 4
= − |
¹
|

\
| π
− |
¹
|

\
| π
− + +
Caâu III : (3 ñieåm)
1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho ñieåm C(2 ; 0) vaø elip (E) : 1
1
y
4
x
2 2
= + .
Tìm toïa ñoä caùc ñieåm A, B thuoäc (E), bieát raèng hai ñieåm A, B ñoái xöùng vôùi nhau qua
truïc hoaønh vaø tam giaùc ABC laø tam giaùc ñeàu.
2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho hai ñöôøng thaúng :
d
1
:
2
1 z
1
2 y
3
1 x +
=

+
=

vaø d
2
:
¹
´
¦
= − +
= − − +
0 12 y 3 x
0 2 z y x

a) Chöùng minh d
1
vaø d
2
song song vôùi nhau. Vieát phöông trình maët phaúng (P) chöùa
caû hai ñöôøng thaúng d
1
vaø d
2
.
b) Maët phaúng toïa ñoä Oxz caét hai ñöôøng thaúng d
1
, d
2
laàn löôït taïi caùc ñieåm A, B. Tính
dieän tích tam giaùc OAB (O laø goác toïa ñoä)
Caâu IV : (2 ñieåm)
1) Tính tích phaân I = dx x cos ) x cos e (
2
0
x sin

π
+
2) Tính giaù trò bieåu thöùc M =
)! 1 n (
A 3 A
3
n
4
1 n
+
+
+
, bieát raèng
149 C C 2 C 2 C
2
4 n
2
3 n
2
2 n
2
1 n
= + + +
+ + + +

(n laø soá nguyeân döông,
k
n
A laø soá chænh hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû vaø
k
n
C laø soá toå hôïp
chaäp k cuûa n phaàn töû).
Caâu V : (1 ñieåm) Cho caùc soá döông x, y, z thoûa xyz = 1. Chöùng minh raèng :
3 3
zx
x z 1
yz
z y 1
xy
y x 1
3 3
3 3 3 3

+ +
+
+ +
+
+ +
. Khi naøo ñaúng thöùc xaûy ra
?
ÑAÙ P SOÁ
Caâu II : 2) m = 4.
Caâu II : 1) x = 3 2) x =
4
π
+ kπ (k ∈ Z)
CaâuIII
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! c¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

1)
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|

|
|
¹
|

\
|

|
|
¹
|

\
|
7
3 4
;
7
2
B ;
7
3 4
;
7
2
A hay
7
3 4
;
7
2
B ;
7
3 4
;
7
2
A
2) a) (P) : 15x + 11y – 17z – 10 = 0. b) S
AOB
= 5 (ñvdt)
Caâu IV : 1) I = e – 1 +
4
π
2) M =
4
3


----------

• Phaàn 5 : CAÙC ÑEÀ THI TUYEÅN SINH CAO ÑAÚNG

ÑEÀ 49
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏ I - MOÂN TOAÙN KHOÁI A
- 2004
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu 1 : Cho haøm soá y = –x
3
+ 3x
2
– 3 (C)
a) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haø m soá.
b) Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) bieát raèng caùc tieáp tuyeán naøy vuoâng goùc vôùi
ñöôøng thaúng y = 2 x
9
1
+
Caâu 2 :
a) Giaûi phöông trình : 1 x
2
1
x
2
1
3
= − + +
c3 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
b) Giaûi heä phöông trình :
¹
´
¦
= − + +
= + −
0 27 x 6 xy 2 x 4
0 y 6 xy 5 x
2
2 2


Caâu 3 :
a) Giaûi phöông trình : 4sin
2
x – 2 ) 2 3 ( − sinx – 6 = 0.
b) Tính tích phaân : I =

2
1
3
dx
x
x ln

Caâu 4 : Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho tam giaùc ABC coù A(1 ; –1), B(–2 ;
1), C(3 ; 5). Goïi K laø trung ñieåm cuûa AC.
a) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng qua A vaø vuoâng goùc vôùi BK.
b) Tính dieän tích tam giaùc ABK.
Caâu 5 : Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho A(–2 ; 0), B(0 ; 4).
a) Vieát phöông trình ñöôøng troøn (C) qua ba ñieåm A, B, O.
b) Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) bieát raèng caùc tieáp tuyeán naøy ñi qua ñieåm
M(4 ; 7).

ÑAÙ P SOÁ
Caâu I : b) y = –9x – 8 ; y = –9x + 24.
Caâu II : a) x = ±
2
1
∨ x = –
2
17

b)
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
+ −
=
+ −
=

¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
− −
=
− −
=
14
15 3 3
y
14
15 9 9
x
14
15 3 3
y
14
15 9 9
x

¦
¹
¦
´
¦
=
=

¦
¹
¦
´
¦
− =
− =
10
9
y
5
9
x
2
3
y
3 x

Caâu III :
a) x = – π +
π
2 k
4
∨ x = π +
π
2 k
4
5
∨ x = π +
π
2 k
3
∨ x = π +
π
2 k
3
2
(k∈ Z) b) I =
2 ln
8
1
16
3

Caâu IV : a) 4x + y – 3 = 0 b) S =
2
11
(ñvdt)
Caâu V : a) (C) : x
2
+ y
2
+ 2x – 4y = 0 hay (C) : (x + 1)
2
+ (y – 2)
2
= 5


! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! c9
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

ÑEÀ 50
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG COÂNG NGHIEÄ P 4 - MOÂN TOAÙN KHOÁI A -
2004
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu I : (2 ñieåm)
Cho haøm soá : y =
1 x
4 x 4 x
2

− + −
(1)
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá (1).
2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C), ñöôøng tieäm caän xieân cuûa (C) vaø hai
ñöôøng thaúng x = 2, x = m (m > 2). Tìm m ñeå dieän tích naøy baèng 3.
Caâu II : (2 ñieåm) 1) Tính tích phaân :

π
+
2
0
dx
x cos 3 1
x sin

2) Tìm soá nguyeân döông n bieát raèng : 16,7 x P
n
= 2004 x P
n – 5
.
Caâu III : (2 ñieåm)
1) Giaûi phöông trình : 3 cos4x + sin4x – 2cos3x = 0.
2) Tìm m ñeå heä phöông trình sau coù nghieäm :
¹
´
¦
= +
= + +
4 y x
2 y ) 1 m ( mx
2 2

Caâu IV : (3 ñieåm)
Trong khoâng gian Oxyz cho 2 ñieåm A(2 ; 3 ; 0), B(0 ; – 2 ; 0) vaø ñöôøng
thaúng (∆) coù phöông trình :
(∆) :
¹
´
¦
= − + −
= − + +
0 2 z y x
0 2 z y x

1) Vieát ph. trình cuûa maët phaúng (α) ñi qua ñieåm A vaø vuoâng goùc vôùi (∆).
2) Tìm toïa ñoä giao ñieåm H cuûa (α) vôùi (∆) vaø töø ñoù tính khoaûng caùch töø A ñeán
(∆).
3) Tìm toïa ñoä ñieåm M thuoäc (∆) sao cho toå ng ñoä daøi MA + MB ngaén nhaát.
Caâu V : (1 ñieåm)
¨. ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
Trong maët phaúng Oxy cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A vôùi B(–3 ; 0), C(7 ; 0), baùn
kính ñöôøng troøn noäi tieáp r = 5 10 2 − . Tìm toïa ñoä taâm I cuûa ñöôøng troøn noäi tieáp
tam giaùc ABC, bieát ñieåm I coù tung ñoä döông.

ÑAÙ P SOÁ
Caâu I : 2) S = ln' m – 1 ' ; m = 1 + e
3

Caâu II : 1) I =
3
1
ln4 b) n = 5.
Caâu III : 1) x = π +
π
2 k
6
∨ x =
7
2 k
42
π
+
π
(k ∈ Z) 2) m ≥ 0 ∨ m ≤ –1
Caâu IV : 1) (α) : x – z – 2 = 0 2) H(2 ; 0 ; 0) ; d(A ; ∆) = 3 3) M
|
¹
|

\
|
5
3
; 0 ;
5
7

Caâu V : I(2 ± 10 ; 2 10 – 5)

ÑEÀ 51
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG SÖ PHAÏM TP.HCM - MOÂN TOAÙN KHOÁI A -
2004
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu I : (3 ñieåm) Cho haøm soá : y =
1 x
1 x

+
(1), coù ñoà thò (C).
1) Khaûo saùt haøm soá (1).
2) Xaùc ñònh m ñeå ñöôøng thaúng d : y = 2x + m caét (C) taïi 2 ñieåm phaân bieät A, B sao
cho caùc tieáp tuyeán cuûa (C) taïi A vaø B song song vôùi nhau.
3) Tìm taát caû caùc ñieåm M thuoäc (C) sao cho khoaûng caùch töø M ñeán giao ñieåm hai
ñöôøng tieäm caän cuûa (C) ngaén nhaát.
Caâu II : (2 ñieåm)
1) giaûi phöông trình : ' cos3x ' = 1 – 3 sin3x.
2) Giaûi heä phöông trình :
¹
´
¦
= − − +
= −
1 ) y x 3 ( log ) y x 3 ( log
5 y x 9
5 5
2 2

Caâu III : (3 ñieåm)
1) Trong khoâng gian vôùi heä truïc toïa ñoä Oxyz, cho maë t phaúng (α) :
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ¨]
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

x + y + z – 4 = 0 vaø ba ñieåm : A(3 ; 0 ; 0), B(0 ; –6 ; 0), C(0 ; 0 ; 6). Goïi G laø
troïng taâm cuûa tam giaùc ABC.
a) Vieát phöông trình tham soá cuûa ñöôøng thaúng ∆ laø giao tuyeán cuûa (α) vaø maët
phaúng (ABC).
b) Tìm toïa ñoä hình chieáu vuoâng goùc H cuûa ñieåm G treân (α).
c) Tìm taát caû caùc ñieåm M thuoäc (α) sao cho MC MB MA + + nhoû nhaát.
2) Trong maët phaúng vôù i heä truïc toïa ñoä Oxy, cho elip (E) : 1
16
y
25
x
2 2
= + .
Chöùng minh tích caùc khoaûng caùch töø caùc tieâu ñieåm cuûa elip (E) ñeán moät tieáp
tuyeán baát kyø cuûa noù laø moät haèng soá.
Caâu IV : (2 ñieåm) 1) Tính tích phaân :


+ +
0
1
2
4 x 2 x
dx

2) Tìm taát caû caùc soá töï nhieân x, y sao cho 10 : 60 : 21 C : A : A
y
1 x
y
1 x
1 y
x
=
− −

, trong ñoù :
k
n
A laø soá chænh hôïp chaäp k cuûa n vaø
k
n
C laø soá toå hôïp chaäp k cuûa n.

ÑAÙ P SOÁ

Caâu I : 2) m = – 1 ; 3) M( ) 2 1 ; 2 1 + + ; M( ) 2 1 ; 2 1 − −
Caâu II : 1) x =
3

(k ∈ Z) 2) (x = 1 ; y = 2)
Caâu III : 1) a)
¦
¹
¦
´
¦
+ =
− − =
− =
t 3 5 z
t 1 y
t 2 x
(t ∈ R) b) H(2 ; –1 ; 3) c) M(2 ; –1 ; 3)
2) d
1
.d
2
= 16
Caâu IV : 1) I =
3 6
π
2) (x = 7 ; y = 3)
ÑEÀ 52
¨2 ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏ I TP.HCM
KHOÁI A - 2005
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt)
Caâu I : (2 ñieåm)Cho haøm soá : y = (x – m)(x
2
– 2x – m – 1)
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá khi m = 1.
2) Tìm taát caû giaù trò m sao cho haøm soá coù cöïc ñaïi, cöïc tieåu vaø hoaønh ñoä ñieåm cöïc ñaïi
x

, hoaønh ñoä ñieåm cöïc tieåu x
CT
thoûa : ' x

. x
CT
' = 1.
Caâu II : (3 ñieåm)
1) Giaûi heä phöông trình :
¹
´
¦
= +
= + +
30 xy y x
11 xy y x
2 2

2) Giaûi phöông trình : 50 x 5
5 lg x lg
= + .


3) Tìm taát caû caùc nghieäm x thoûa ñieàu kieän 0 < x < π cuûa phöông trình :
x 2 cos x 2 sin
x 2 cos 1
x cos x 3 cos
+ =
+
+

Caâu III : (2 ñieåm)
1) Tính tích phaân : I =

+
2
e
e
dx
x
) x ln(ln x ln

2) Tìm soá haïng khoâng chöùa x trong khai trieån :
30
2
x
2
x 3
|
¹
|

\
|

Caâu IV : (1 ñieåm) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy xeùt tam giaùc ABC. Cho bieát
K(1 ; –1) laø trung ñieåm cuûa caïnh AB, M(3 ; 4) laø trung ñieåm cuûa caïnh BC, N(2 ; 3)
laø trung ñieåm cuûa caïnh AC. Tìm toïa ñoä ñieåm A, ñieåm B vaø ñieåm C.
Caâu V :(2 ñieåm)Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho ñieåm M(0 ; 1; –3), ñieåm
N(2 ; 3 ; 1).
1) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa maët phaúng (P) ñi qua N vaø vuoâng goùc vôùi MN.
2) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa maët caàu (S) ñi qua ñieåm M, ñieåm N vaø tieáp xuùc
vôùi mp(P).

ÑAÙ P SOÁ
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ¨°
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

Caâu I : 2) m = 4 ∨ m = –2.
Caâu II : 1) (1 ; 5) ; (5 ; 1) ; (2 ; 3) ; (3 ; 2). 2) x = 100. 3) x =
16
π
∨ x =
16
13π
(k ∈
Z)
Caâu III : 1) I = 2 ln 2
2
1
+ 2)
20
30
10 20
C 30 . 2
Caâu IV : A(0 ; –2) ; B(2 ; 0) ; C(4 ; 8).
Caâu V : 1) (P) : x + y + 2z – 7 = 0. 2) (x – 1)
2
+ (y – 2)
2
+ (z + 1)
2
= 6


ÑEÀ 53
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙ N IV
KHOÁI A - 2005
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt)

Caâu I : (3 ñieåm)Cho haøm soá : y = – x
3
+ 3x + 2 (1)
1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá (1).
2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñöôøng cong (C) vaø truïc hoaønh x’Ox.
3) Tìm m ñeå phöông trình : x
3
– 2x + 2
m
– 6 = 0 coù 3 nghieäm phaân bieät.
Caâu II : (2 ñieåm)
1) Giaûi phöông trình : cos2x + cos
4
x – 2 = 0.
2) Giaûi heä phöông trình :
¹
´
¦
= +
= + +
2 xy y x
3 xy y x
2 2

Caâu III : (3 ñieåm)
1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy, cho ba ñieåm A(2 ; –2), B(0 ; 4) vaø C(–2 ; 2).
Tìm toïa ñoä tröïc taâm vaø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABC.
2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho boán ñieåm A(5 ;1; 3),B(–5;1;–1), C(1 ;
–3 ; 0) vaø D(3 ; –6 ; 2). Tìm toïa ñoä cuûa ñieåm A’ ñoái xöùng vôùi ñieåm ñieåm A qua maët
phaúng (BCD).
Caâu IV : (1 ñieåm) Tính tích phaân : I =

+
3
0
5 2
dx x . 1 x
¨+ ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU
Caâu V : (1 ñieåm)
Töø caùc soá 1, 2, 3, 4, 5 coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soá töï nhieân maø moãi soá coù caùc chöõ
soá khaùc nhau ?

ÑAÙ P SOÁ
Caâu I : 2) S =
4
27
(ñvdt) 3) 2 < m < 3.
Caâu II : 1) x = kπ (k ∈ Z) 2) (1 ; 1).
Caâu III : 1) H(–2 ; 2) ; I(1 ; 1). 2) A’(1 ; –7 ; –5).
Caâu IV : 1) I =
105
848

Caâu V : 325
ÑEÀ 54
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG SÖ PHAÏM TP.HCM - MOÂN TOAÙN KHOÁI A -
2005
(Thôøi gian laøm baøi 180 phuù t)
Caâu I : (2 ñieåm) Cho haøm soá y =
1 x
2 x
+

(1), coù ñoà thò (C)
1) Khaûo saùt haøm soá (1).
2) Chöùng minh ñöôøng thaúng (d) : 2x + y + m = 0 luoân caét ñoà thò (C) taïi hai ñieåm A,
B thuoäc hai nhaùnh khaùc nhau cuûa (C). Ñònh m ñeå khoaûng caùch AB ngaén nhaát.
Caâu II : (2 ñieåm)
1) Giaûi phöông trình : 8sin
2
xcosx = 3 sinx + cosx.
2) Giaûi baát phöông trình : log
x
(5x
2
– 8x + 3) > 2.
Caâu III : (3 ñieåm)
1) Trong maët phaúng Oxy, cho tam giaùc ABC coù phöông trình caùc ñöôøng thaúng AB,
AC laàn löôït laø 3x + 2y + 9 = 0 vaø x + 6y – 13 = 0, ñieåm I(–1 ; 1) laø trung ñieåm cuûa
BC. Tìm toïa ñoä caùc ñænh cuûa tam giaùc ABC.
2) Trong khoâng gian Oxyz, cho hai ñöôøng thaúng :
! lL J! ¹!l ¹hl ¹J¹ !hlLl l!l hJ !J l!! ¨¨
http://ebook.here.vn ::: Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập

(D
1
) :
¹
´
¦
= + −
= + −
0 5 z 7 x 7
0 4 y 7 x 7
vaø (D
2
) :
¦
¹
¦
´
¦
− =
+ − =
+ =
t 3 3 z
t 2 1 y
at 2 x

a) Vieát phöông trình maët phaúng (P) chöùa (D
1
) vaø song song vôùi (D
2
) khi a = 1.
b) Ñònh a ñeå toàn taïi maët phaúng (Q) chöùa (D
1
) vaø vuoâng goùc vôùi (D
2
).
Caâu IV : (2 ñieåm)
1) Tính tích phaân : I =


+

2
1
0
2
dx
x 1
x 1
ln
x 1
1

2) Vôùi k, n laø caùc soá nguyeân sao cho 4 ≤ k ≤ n. Chöùng minh :

k
4 n
4 k
n
3 k
n
2 k
n
1 k
n
k
n
C C C 4 C 6 C 4 C
+
− − − −
= + + + +

ÑAÙ P SOÁ
Caâu I : 2) m = 1.
Caâu II : 1) x = π +
π
k
6
∨ x =
2
k
12
π
+
π
− (k ∈ Z) 2)
2
3
x
5
3
x
2
1
> ∨ < <
Caâu III : 1) A(–5 ; 3) ; B(–3 ; 0) ; C(1 ; 2).
2) a) (P) : –5x + 4y + z – 3 = 0. b) a = 1.
Caâu IV : 1) I =
4
3 ln
2


----------


¨c ¹.:oi: ¹hl¹. ¹l!! lhU2
Baøi 1 : 4) y = –9x + 17 ; y = –9x – 15 5) S = Baøi 3 : 90 caùch

Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ
9 (ñvdt) 4

1 7 Baøi 4 : 1) A  15 ; − 7  ; B  − 9 ; 1  ; C  ;  ; BC : 3x – 5y + 8 = 0.     4 4 4 4  4 4 2 2 2 2) (x – 1) + (y – 2) = 4 vaø (x – 5) + (y + 2)2 = 4
Baøi 5 : 2) G  1 ; 1 ; 1  ; 3) DK =  
4 4 4

13 ; 4) cosα = 10
102

; 5) AH = 1
13

ÑEÀ 2
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá y =

1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá khi m = 3.

1 4 3 coù ñoà thò (C). x − mx 2 + 2 2 1 4 3 x − 3x 2 + − k = 0 2 2 3 ). 2
coù 4

2) Döïa vaøo ñoà thò (C), haõy tìm k ñeå phöông trình nghieäm phaân bieät.

3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) bieát tieáp tuyeán ñi qua ñieåm A(0 ; BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau :
1 9

1) I 1 = x 2 4 − x 2 dx
0

2) I 2 = x 3 e x dx
1

2

BAØI 3 : Moät toå tröïc goàm 9 nam sinh vaø 3 nöõ sinh. Giaùo vieân tröïc muoán choïn 4 hoïc sinh ñeå tröïc thö vieän. Coù bao nhieâu caùch choïn neáu : 1) choïn hoïc sinh naøo cuõng ñöôïc ? 2) coù ñuùng 1 nöõ sinh ñöôïc choïn ? 3) coù ít nhaát 1 nöõ sinh ñöôïc choïn ? BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho ñöôøng troøn (C) coù phöông trình : x2 + y2 – 2x – 6y + 6 = 0. 1) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua M(2 ; 4) caét ñöôøng troøn (C) taïi 2 ñieåm A, B sao cho M laø trung ñieåm ñoaïn AB. 2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (C) sao cho tieáp tuyeán aáy song song vôùi ñöôøng thaúng coù phöông trình : 2x + 2y – 7 = 0. 3) Chöùng toû ñöôøng troøn (C) vaø ñöôøng troøn (C ’) : x2 + y2 – 4x – 6y + 4 = 0 tieáp xuùc nhau. Vieát phöông trình tieáp tuyeán chung cuûa chuùng taïi tieáp ñieåm.

CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG 3 BAØI 5 : Trong heä truïc toïa ñoä Oxyz, cho ñieåm M(1 ; –1 ; 2) vaø moät maët phaúng (α) coù phöông trình : 2x – y + 2z + 11 = 0. 1) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua M vaø vuoâng goùc vôùi mp(α).
2) Tìm toïa ñoä hình chieáu vuoâng goùc cuûa M treân mp(α). 3) Tìm toïa ñoä ñieåm N, ñoái xöùng cuûa M qua mp(α). ÑAÙP SOÁ

Baøi 3 : 1) 495 caùch 2) 252 caùch 3) 369 caùch Baøi 4 : 1) x + y – 6 = 0 + 1 = 0.

3 3 3 3 Baøi 1 : 2) –3 < k < 3) y = ;y= 2 2x+ ; y = –2 2 x + 2 2 2 2 3 π vaø I2 = 40e81 Baøi 2 : I1 = − 3 4
2) x + y – 4 + 2 2 = 0 ; x + y – 4 – 2 2 = 0 3) x

 x = 1 + 2t  Baøi 5 : 1)  y = −1 − t z = 2 + 2 t 

2) H(–3 ; 1 ; –2) 3) N(–7 ; 3 ; –6)

ÑEÀ 3
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá y =

1) Khaûo saùt haøm soá. 2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø ñöôøng thaúng y = – x – 2 3) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm A(0 ; 2) vaø tieáp xuùc vôùi (C). 4) Tìm giaù trò lôùn nhaát, giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá ñaõ cho khi –2 ≤ x ≤ 0. 5) Chöùng minh raèng ñoà thò (C) coù taâm ñoái xöùng. Tìm toïa ñoä taâm ñoái xöùng. BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau : 1) I = sin xdx 2) J =
π 2

2x + 2 coù ñoà thò (C). x −1


0

5

sin(ln x ) dx x 1

e

http://ebook.here.vn ::: T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p

toïa ñoä caùc tieâu ñieåm vaø taâm sai cuûa (E).  a    n Tröôøng THPT. x+2 2 . Baøi 1 : 2) S = 2 3 8 vaø J = –cos1 + 1 Baøi 2 : I = 15 Baøi 3 : T7 = 84 a 3 a 3 3 x + 2 vaø y = – x+2 2 2 x + 2 y + z + 1 = 0 Baøi 5 : 1) 30° 2) A(2 .4 BAØI 3 : Cho bieát heä soá cuûa soá haïng thöù 3 cuûa khai trieån nhò thöùc 3  2 a a a +  baèng 36. cho maët phaúng (α) coù phöông trình : x + 2y + z + 1 = 0 vaø ñöôøng thaúng d :  x − 2 y − 2 = 0 y + z + 3 = 0 1) Tính goùc giöõa d vaø (α) 2) Tính toïa ñoä giao ñieåm cuûa d vaø (α) 3) Vieát phöông trình hình chieáu d’ cuûa d treân (α). 4) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (E) ñi qua ñieåm B(0 . 2) Ñöôøng thaúng ñi qua moät tieâu ñieåm cuûa (E) vaø song song vôùi Oy caét (E) taïi 2 ñieåm M vaø N. –3) 3)  x − y + z + 1 = 0 Baøi 4 : 2) MN = 1 3) | k | ≤ 5 4) y = ÑEÀ 4 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá : y = x + 3x + 3 coù ñoà thò (C). ÑAÙP SOÁ 15 2 − 8 ln 2 . 0 . Haõy tìm soá haïng thöù 7. 1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc ñænh. 3) y = –16x + 2 . 1). Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng MN 3) Tìm giaù trò cuûa k ñeå ñöôøng thaúng (D) : y = x + k caét (E). Min y = –2 5) I(1 . BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz. 2). TRAÀN PHUÙ BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho (E) coù phöông trình : x2 + 4y2 = 4. 4) Max y = .

2) Chöùng minh OM2 + MF1. Tài li u h c t p . F2 laø hai tieâu ñieåm cuûa (E) vaø M ∈ (E). 9 4 2 x − y − 2 = 0 d:   y + 2z + 2 = 0  x = 3t  vaø d’ :  y = 1 − t z = 2 + t  1) Chöùng toû raèng d vaø d’ khoâng caét nhau nhöng vuoâng goùc vôùi nhau.ÑAÏI HOÏC .   x  12 BAØI 3 : Cho hình phaúng (H) giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng : x = –1 . y = x2 – 2x 1) Tính dieän tích hình (H). F2 laø hai tieâu ñieåm cuûa (E). 2) Tính theå tích vaät theå troøn xoay sinh ra bôûi hình (H) xoay xung quanh truïc Ox. BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho hai ñöôøng thaúng d vaø d’ coù phöông trình laàn löôït laø : x 2 y2 BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho (E) coù phöông trình : + =1 .CAO ÑAÚNG 1) Khaûo saùt haøm soá treân. 1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc tieâu ñieåm. y = 0 .MF2 laø moät soá khoâng ñoåi vôùi F1. ñoä daøi caùc truïc cuûa (E). ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) y = –3x – 3 . Töø ñoù vieát phöông trình ñöôøng vuoâng goùc chung cuûa d vaø d’.CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. 2) Vieát phöông trình mp(α) ñi qua d vaø vuoâng goùc vôùi d’. x = 1 . 4) Tìm caùc ñieåm M ∈ (E) nhìn hai tieâu ñieåm cuûa (E) döôùi moät goùc vuoâng. 3) Duøng ñoà thò (C) ñeå bieän luaän theo a soá nghieäm cuûa phöông trình : x2 + (3 – a)x + 3 – 2a = 0. töø ñoù suy ra ñoà thò haøm soá : y = 5 x + 3x + 3 x+2 2 2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán d cuûa (C).vn ::: T i mi n phí eBook. 3) Tìm caùc ñieåm M thuoäc (E) thoûa MF1 = 2.MF2 vôùi F1. 3) Vieát phöông trình mp(β) ñi qua d’ vaø vuoâng goùc vôùi d. bieát raèng d vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng d’ : 3y – x + 6 = 0. y = –3x – 11 8 Baøi 2 : C12 = 495 http://ebook.here. BAØI 2 :Tìm trong khai trieån nhò thöùc :  1 + x  soá haïng ñoäc laäp vôùi x.

2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán taïi ñieåm uoán cuûa ñoà thò (C). 5) Döïa vaøo ñoà thò (C) tìm GTLN vaø GTNN cuûa haøm soá y = 1 – cos2xsinx – 2sinx. moãi daõy goàm 6 gheá. 2) Laäp phöông trình ñöôøng troøn (C) ñöôøng kính F1F2 vaø tìm giao ñieåm cuûa (C) vaø (H). Ngöôøi ta muoán xeáp choã cho 6 hoïc sinh tröôøng A vaø 6 hoïc sinh tröôøng B vaøo baøn noùi treân. toïa ñoä caùc tieâu ñieåm vaø tính taâm sai cuûa (H).± . TRAÀN PHUÙ 46 π 15 Baøi 4 : 2) OM2 + MF1. y = x3 – 3x2 + x + 1. 2) Tính theå tích cuûa vaät theå troøn xoay sinh ra bôûi hình giôùi haïn baèng caùc ñöôøng sau ñaây quay xung quanh truïc Ox : y = x2 – 1 vaø y = 0. 3) Tìm caùc giaù trò cuûa k ñeå ñöôøng thaúng y = kx caét (H). ± 4  4)        5  5 5 5  5  5 Baøi 5 : 2) 3x + y + z – 2 = 0 3)  3x − y + z − 2 = 0 x + 2 y − z − 4 = 0 ÑEÀ 5 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá y = x3 – (m + 2)x + m . .± 3)  3 . 4) Tìm m ñeå phöông trình : x3 – 3x + 6 – 2–m coù 3 nghieäm phaân bieät. 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) vôùi giaù trò m = 1.MF2 = 13 (khoâng ñoåi)  3 4   3 4   .6 Baøi 3 : 1) S = 2 2) V = Tröôøng THPT. 1) Tìm toïa ñoä caùc ñænh. BAØI 4 : Trong mp Oxy. BAØI 2 : Moät baøn daøi coù hai daõy gheá ñoái dieän nhau. −  . 4) Vieát phöông trình chính taéc cuûa elip (E) coù tieâu ñieåm truøng vôùi tieâu ñieåm cuûa (H) vaø ngoaïi tieáp hình chöõ nhaät cô sôû cuûa (H). m laø tham soá. Hoûi coù bao nhieâu caùch xeáp bieát baát cöù hai hoïc sinh naøo ngoài caïnh nhau hoaëc ñoái dieän nhau thì khaùc tröôøng vôùi nhau ? BAØI 3 : 1) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng : y = x +1 . 3) Bieän luaän theo k soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vôùi ñöôøng thaúng y = k. cho Cho (H) coù phöông trình : 9x2 – 16y2 = 144.

2) Duøng ñoà thò (C). 2) vaø maët phaúng (α) ñi qua 3 ñieåm A(1 .here.ÑAÏI HOÏC .vn ::: T i mi n phí eBook. 1 . 0 .CAO ÑAÚNG 7 27 16 vaø V = π 4 15  4 34 9   4 34 9    Baøi 4 : 2) x2 + y2 = 25 vaø   5 . 3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) bieát tieáp tuyeán ñi qua ñieåm A(0 . BAØI 2 : http://ebook. baùn kính R = 5. z = 11 – 3t) hay AC :   3y + z − 11 = 0 2) 2x + 3y + z – 13 = 0 . 2) Vieát phöông trình maët caàu taâm D. 8). Tài li u h c t p . 10).BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho ñieåm D(–3 . ± 5     2 2 y 3 3 x + =1. ± 5 . 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá. 4) Tìm m treân Oy sao cho töø ñoù coù theå veõ ñöôïc 3 tieáp tuyeán tôùi ñoà thò (C). 3) – ≤ k ≤ 4) (E) : 4 4 40 15  x −1 = 0 Baøi 5 :1) AC : (x = 1 . 1 . Baøi 2 : 1036800 caùch Baøi 3 : S = CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) y = –3x + 1 4) –3 < m < –2 5) GTLN laø 3 vaø GTNN laø –1. C(1 . 1 . − 5 . y = t . 1) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng AC. 2) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa maët phaúng (α). bieän luaän theo m soá nghieäm cuûa phöông trình : x4 – 2x2 + 1 –m = 0. 1). 3) (x + 3)2 + (y – 1)2 + (z – 2)2 = 25 ÑEÀ 6 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá y = x4 – 2x2 + 1 coù ñoà thò (C). B(0 . 11). Chöùng minh raèng maët caàu naøy caét mp(α).

1 . (α’) : x + y + 2z – 1 = 0 vaø ñieåm M (0 . 3) Chöùng minh raèng vôùi moïi ñieåm M thuoäc (E) ta ñeàu coù 2 ≤ OM ≤ 3. 1. 4) Tìm caùc ñieåm M thuoäc (E) nhìn ñoaïn F1F2 döôùi moät goùc 60°. 4. 2. x +1 .  3 11   . Chöùng toû raèng : y’cosx – ysinx – y’’ = 0. .MF2 vôùi F1. 4   3 4   3 11 4  4  . 1) Chöùng toû raèng (α) vaø (α’) caét nhau. ñoä daøi caùc truïc cuûa (E). coù ñoà thò laø (C). ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 3) y = 1 . y = 5 1 + t . Vieát phöông trình tham soá cuûa giao tuyeán cuûa 2 maët phaúng (α) vaø (α’). Hoûi trong caùc soá ñoù coù bao nhieâu soá laø soá leû ? coù bao nhieâu soá laø soá chaün ? BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho (E) coù phöông trình : 8 sinx Tröôøng THPT. 9 4 Baøi 2 : 2) m = 1. x −1 BAØI 1 : Cho haøm soá : y = . Baøi 3 : 36 soá leû vaø 60 soá chaün. F2 laø hai tieâu ñieåm cuûa (E). Baøi 4 : 2)   4 6 4 6 ( x + 1) . 3. BAØI 3 : Xeùt caùc soá töï nhieân goàm 5 chöõ soá khaùc nhau ñöôïc laäp neân töø caùc chöõ soá 0. 2) Tính goùc giöõa hai maët phaúng (α) vaø (α’).1) Cho haøm soá y = e . TRAÀN PHUÙ 1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc tieâu ñieåm. Tính khoaûng caùch töø M ñeán giao tuyeán cuûa hai maët phaúng ñoù. z = – – t) 3) ϕ = 60° vaø MH = 3 3 74 3 ÑEÀ 7 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) 1) Khaûo saùt haøm soá. 2) Tìm caùc ñieåm M thuoäc (E) thoûa MF1 = 2. 1) 9 9  3  5 . 2) Chöùng minh ñoà thò (C) nhaän ñöôøng thaúng y = x + 2 laøm truïc ñoái xöùng.±  − . 2) Ñònh m ñeå haøm soá : F(x) = mx3 + (3m + 2)x2 – 4x + 3 laø moät nguyeân haøm cuûa haøm soá : f(x) = 3x2 + 10x – 4. y = ( x + 1) 4) M(0 . BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho hai maët phaúng coù phöông trình : (α) : 2x – y + z + 2 = 0 . –2).−  4)  . y = – x 2 y2 + =1 .±      5   15 5  5 15 15  15     Baøi 5 : 2) (x = t .

(1 . BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1) I 1 = BAØI 3 : Trong khai trieån :  π 2 0 9 ∫ xcos xdx 2 2) I 2 = e − x ∫ 0 1 2 +1 xdx x 3 −  . N. Tìm ñieåm A treân (P) sao cho ∆AFM vuoâng taïi F. 4) Tìm caùc ñieåm treân (C) cuûa haøm soá coù toïa ñoä laø nhöõng soá nguyeân.1) vaø song song d vaø d’. 2) Chöùng toû raèng d vaø d’ laø hai ñöôøng thaúng cheùo nhau.here. 3) Choïn ñieåm M tìm ñöôïc coù tung ñoä döông. Khi ñöôøng thaúng y = x + m caét (P) taïi hai ñieåm phaân bieät M. (–2 . –1) . BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho hai ñöôøng thaúng d vaø d’ : d:  x + y − z + 5 = 0 vaø d’ : 2 x − y + 1 = 0 x − y − 3 = 0  y + z − 1 = 0 1) Tìm vectô chæ phöông cuûa d vaø d’. 3) . 3 x 12 BAØI 4 : Cho Parabol coù phöông trình (P) : y2 = 8x 1) Tìm toïa ñoä tieâu ñieåm cuûa (P) vaø vieát phöông trình ñöôøng chuaån cuûa (P). ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 3) Max y = 5) V = π(3 – 4ln2) (ñvtt) 3 . 4) Bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa (P) vôùi ñöôøng thaúng y = x + m. 2) 4 Baøi 3 : 1 π2 1 Baøi 2 : I1 = − vaø I2 = (e − 1) 16 4 2 55 9 http://ebook.CAO ÑAÚNG 3) Tìm giaù trò lôùn nhaát. 3) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa maët phaúng (α) ñi qua ñieåm N(1. giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá ñaõ cho khi 0 ≤ x ≤ 3.CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. Haõy tìm taäp hôïp caùc trung ñieåm cuûa ñoaïn MN.vn ::: T i mi n phí eBook. 5) Tính theå tích sinh ra do hình phaúng giôùi haïn bôûi (C).ÑAÏI HOÏC . truïc Ox vaø truïc Oy. Tìm heä soá cuûa soá haïng chöùa x4. Min y = –1 4) (0 . (–3 . 0. Tài li u h c t p . 0) . 2) Tìm ñieåm M treân (P) caùch tieâu ñieåm F moät ñoaïn baèng 10. quay quanh Ox.

F cuûa (D) vôùi (E) vaø giao ñieåm P. –1 . Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua M vaø caét (E) taïi hai ñieåm A.  . x = –2 2) M1(8 . –8) 3) A  . Q cuûa (D’) vôùi (E). 1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc tieâu ñieåm. (–1 . Tính f ’(x) vaø giaûi phöông trình f ’(x) = 0. 3 BAØI 3 : Trong maët phaúng Oxy cho (E) coù phöông trình : 4x2 + 9y2 = 36. 8) . bieát ñieåm cuûa hai elip.   5 10  BAØI 2 : 1) Cho haøm soá f(x) = cos22x + sin2x. Baøi 5 : 1) (–1 . Tính dieän tích töù giaùc EPFQ theo a. M2(8 . 3) Cho 2 ñöôøng thaúng (D) : ax – by = 0 vaø (D’) : bx + ay = 0 (a2 + b2 > 0). 2( x − 1) 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá. A’(18 . –12) 9 3 4) nöûa ñöôøng thaúng y = 4 vôùi x > 2. 3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán ñi qua ñieåm A   13 21  . 2) Tìm treân ñoà thò (C) taát caû caùc ñieåm maø hoaønh ñoä vaø tung ñoä cuûa chuùng ñeàu laø soá nguyeân. coù ñoà thò laø (C). 2) Tìm nguyeân haøm F(x) cuûa haøm soá f(x) = tg 4 x + 4 cot g 4 x + 4 π F   = –π. b. Vieát phöông trình ñöôøng troøn qua caùc giao 16 . 1) 3) 5x – 4y + z – 6 = 0 ÑEÀ 8 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) x2 − x + 4 BAØI 1 : Cho haøm soá : y = . 1). 0) . TRAÀN PHUÙ 2 4 Baøi 4 : 1) F(2 .10 Tröôøng THPT. –3) . 4) Cho ñieåm M(1 . ñoä daøi caùc truïc cuûa (E). BAØI 4 : Cho 2 ñöôøng thaúng coù phöông trình sau : x2 + y 2 = 1 . 1) laø nghieäm cuûa phöông trình : x2 – (2m + 1)x + 2m + 4 = 0. –2 . B sao cho M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB. Tìm giao ñieåm E. 2) Cho theâm elip (E ’) : 4) Tìm taát caû caùc giaù trò cuûa m ñeå toàn taïi duy nhaát moät soá thöïc x ∈ (–3 .

vn ::: T i mi n phí eBook.1) Chöùng minh raèng hai ñöôøng thaúng ñoù cheùo nhau. x3 – 3x http://ebook.ÑAÏI HOÏC . 3) Döïa vaøo ñoà thò (C). Tài li u h c t p . 1) Khaûo saùt haøm soá. . 4a 2 + 9a 2 4) 4x + 9y – 13 = 0 Baøi 4 : 2)  16 x + 25 y + 43z − 95 = 0 45x − 15 y + 60z − 120 = 0 ÑEÀ 9 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá : y = –x3 + 3x – 2 coù ñoà thò (C). ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 1) m = 1 2) m > – 6 + 4 2 hay m < – 6 – 4 2 Baøi 2 : 1) x = CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. x = + kπ 2) f ’’(0) = –8 vaø f ’’   = –8 2 6 3 2 92 Baøi 3 : 2) (C) : x2 + y2 = 11     6a 6b − 6b − 6a  vaø F  3) E . 2) Vieát phöông trình ñöôøng vuoâng goùc chung cuûa d vaø d’.here.CAO ÑAÚNG x +1 y −1 z − 2 x−2 y+2 z = d: = = vaø d’ : = −2 2 3 1 1 5 11 kπ π π π . bieän luaän theo m soá nghieäm cuûa phöông trình : +m+1=0 4) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø truïc Ox. .   2 2 2 2  2 2 2 2  4a + 9 b 4a + 9 b  4a + 9b    4a + 9b 2 2 72(a + b ) S MPNQ = 2 9a + 4 b 2 . Bieän luaän theo k vò trí töông ñoái cuûa d vaø (C). 2) Moät ñöôøng thaúng d ñi qua ñieåm uoán coù heä soá goùc k.x= + kπ .   2 2 2 2  2 2 2 2  9a + 4 b  9a + 4 b   9a + 4 b  9a + 4 b     − 6b 6a 6b − 6a  vaø Q  P .

12 BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1) I 1 = π 2 Tröôøng THPT. 4). 0 . B(1 . cho hoï ñöôøng thaúng phuï thuoäc tham soá α : (x – 1)cosα + (y – 1)sinα – 1 = 0 1) Tìm taäp hôïp caùc ñieåm cuûa maët phaúng khoâng thuoäc baát kyø ñöôøng thaúng naøo cuûa hoï.x ) ln xdx e 0 1 BAØI 3 : Moät ñoäi vaên ngheä coù 20 ngöôøi. 6 . 2) Chöùng minh raèng moïi ñöôøng thaúng cuûa hoï ñeàu tieáp xuùc vôùi moät ñöôøng troøn coá ñònh. 1) Vieát phöông trình phöông trình toång quaùt cuûa caùc mp(ACD) vaø (BCD). 3). 16     5 5 27 (ñvdt) 4 16 e 2 2e 3 5 vaø J = − + Baøi 2 : I = 35 4 9 36 Baøi 1 : 2) S = ÑEÀ 10 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá y = (2 – x2)2 coù ñoà thò (C). 6). 1 . trong ñoù coù 10 nam vaø 10 nöõ. Baøi 5 : 1) (ACD) : 2x + y + z – 14 = 0 . ÑAÙP SOÁ Baøi 3 : 1) 5400 caùch 2) 12. BAØI 5 : Trong Oxyz cho : A(5 . 2). 0 .900 caùch Baøi 4 : 2) (x – 1)2 + (y – 1)2 = 1. . (BCD) vaø (α). Hoûi coù bao nhieâu caùch choïn ra 5 ngöôøi sao cho : 1) coù ñuùng 2 nam trong 5 ngöôøi ñoù ? 2) coù ít nhaát 2 nam vaø ít nhaát 1 nöõ trong 5 ngöôøi ñoù? BAØI 4 : Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy. D(4 . C(5 . TRAÀN PHUÙ 2 7 ∫ cos xdx 2) I 2 = ∫ (x . 1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá. 0 . Tìm toïa ñoä giao ñieåm M cuûa ba maët phaúng (ACD). (BCD) : 18x + 15y + 9z – 126 = 0 2) M  27 . 2) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa maët phaúng (α) ñi qua ñieåm A vaø vuoâng goùc vôùi caùc maët phaúng (ACD) vaø (BCD).

z = 2 + 5t) 3) sinϕ = 55 2) a) x2 + y2 – 6x – 4y + 12 = 0 b) y = ÑEÀ 11 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) http://ebook. y = 1 – 2t . 5 nhö sau: trong moãi soá ñöôïc vieát coù moät chöõ soá xuaát hieän hai laàn coøn caùc chöõ soá coøn laïi xuaát hieän moät laàn. bieát ñænh A(1 . B(3 . Hoûi coù bao nhieâu soá nhö vaäy ? BAØI 4 :1)Laäp ph.here. a) Vieát phöông trình ñöôøng troøn ñi qua ba ñieåm A. BC : x – 4y – 1 = 0 . 0 . B(2 . 1 . C(4 .CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. 2). 3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) bieát tieáp tuyeán ñi qua ñieåm A(0 . y = 3− 3 3+ 3 x vaø y = x 4 4 4 110 Baøi 5 : 2) (x = 2 + 3t . 3). 3) vaø hai ñöôøng trung tuyeán xuaát phaùt töø B vaø C coù ph. B. 1) Chöùng toû raèng A ∈ (α) vaø B ∉ (α) 2) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d qua B vaø vuoâng goùc vôùi mp(α). 3) Tìm goùc giöõa ñöôøng thaúng AB vaø mp(α). 2). 4). BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho maët phaúng (α) coù phöông trình : 3x – 2y + 5z + 2 = 0 vaø hai ñieåm A(1 . C. ÑAÙP SOÁ Baøi 3 : 1800 soá Baøi 4 : 1) AB : x – y + 2 = 0 .CAO ÑAÚNG 2) Döïa vaøo ñoà thò (C). 2) Trong maët phaúng Oxy cho ba ñieåm : A(2 .ÑAÏI HOÏC . trình caùc caïnh cuûa ∆ ABC. –1). AC : x + 2y – 7 = 0 16 3 16 3 x+4. BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau : 1) I = 13 ∫ 0 2 x 2 dx 3 1+ x3 2) J = ∫ 1 2 dx x2 − 9 BAØI 3 : Ngöôøi ta vieát caùc soá coù 6 chöõ soá baèng caùc chöõ soá 1. bieän luaän theo m soá nghieäm cuûa phöông trình : x4 – 4x2 – 2m + 4 = 0 . 3.trình laø: x– 2y +1= 0 vaø y –1= 0.y=– x+4 9 9 1 1 2 Baøi 2 : I = (33 3 − 1) vaø J = ln 2 6 5 Baøi 1 : 3) y = 4 . 2.vn ::: T i mi n phí eBook. 4. Tài li u h c t p . 2). b) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn xuaát phaùt töø goác toïa ñoä.

x= . 3) Hai ñöôøng thaúng d vaø d’ coù caét nhau khoâng ? ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 4) y = – x – 2 . B coù hoaønh ñoä töông öùng laø x2. BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho hai ñöôøng thaúng : 2 x + y − 1 = 0 3x + y − 5z + 1 = 0 d:  vaø d’ :  3y + 2z − 3 = 0  2 x + 3 y − 8z + 3 = 0 1) Chöùng toû raèng d vaø d’ vuoâng goùc vôùi nhau.trình tieáp tuyeán cuûa (P) taïi ñieåm M thuoäc (P) coù tung ñoä baèng 4. x2.14 BAØI 1 : Cho haøm soá y = Tröôøng THPT. 2) Vieát p. 4) Trong tröôøng hôïp (C) vaø d caét nhau taïi hai ñieåm M. TRAÀN PHUÙ −x−2 x +1 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá. BAØI 2 : 1) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng : y = x2 + 2x +1 . bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng y = m. 3) Döïa vaøo ñoà thò (C). N tìm taäp hôïp caùc trung ñieåm I cuûa ñoaïn thaúng MN. y = – 2 1 vaø x = – x 2 2) Tính theå tích vaät theå troøn xoay sinh ra bôûi caùc ñöôøng sau ñaây quay xung quanh truïc Ox : π x=0 . 3) Giaû söû ñöôøng thaúng (d) ñi qua tieâu ñieåm cuûa (P) vaø caét (P) taïi hai ñieåm phaân bieät A. y = x sin x 2 BAØI 3 : Coù bao nhieâu soá chaün goàm 6 chöõ soá khaùc nhau töøng ñoâi moät trong ñoù coù chöõ soá ñaàu tieân laø soá leû ? BAØI 4 : Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy. 1) Tìm toïa ñoä tieâu ñieåm vaø vieát phöông trình ñöôøng chuaån cuûa (P). y = 0 . 2) Bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa (C) vaø ñöôøng thaúng d coù phöông trình : y = x + m. cho parabol (P) : y2 = 8x. Chöùng minh:AB = x1 +x2 + 4.

here. x = –2 2) x – y + 2 = 0.vn ::: T i mi n phí eBook. 2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø 2 truïc toïa ñoä.CAO ÑAÚNG 3 Baøi 2 : 1) S = 4ln2 – (ñvdt) 2) V = π (ñvtt) 8 15 ÑEÀ 12 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá y = x 2 − 2x − 3 x−2 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá. 2 e lnx BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1) I = ∫ 4 dx 2) J = ∫ lnx dx 1 1 x e BAØI 3 : Coù 9 vieân bi xanh. Vieát phöông trình ñöôøng troøn vaø chöùng toû (T) ñi qua hai tieâu ñieåm cuûa (E).ÑAÏI HOÏC . 2) Moät ñöôøng troøn (T) coù taâm I(0 . B laø 2 ñieåm thuoäc (E) sao cho OA ⊥ OB. 1) vaø ñi qua ñieåm A(4 . trong ñoù coù ñuùng 2 vieân bi ñoû ? 2) choïn ra 6 vieân bi. CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. 1) Vieát phöông trình chính taéc vaø xaùc ñònh caùc tieâu ñieåm. Tài li u h c t p . 2 OA OB 2 BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho 2 ñöôøng thaúng : x − y − 2 = 0 x + 2 y + 5 = 0 vaø d’ :  d : y + z − 1 = 0 5 y + z + 11 = 0 1) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d vuoâng goùc vôùi maët phaúng Oxy vaø caét caû 2 http://ebook. 3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C) taïi 2 giao ñieåm (C) caét truïc hoaønh. taâm sai cuûa (E). 4 vieân bi vaøng coù kích thöôùc ñoâi moät khaùc nhau. Coù bao nhieâu caùch : 1) choïn ra 6 vieân bi. 0). Chöùng minh raèng : 1 1 + coù giaù trò khoâng ñoåi. 3) Goïi A.Baøi 3 : 42000 soá Baøi 4 : 1) F(2 . Baøi 5 : 2) khoâng caét nhau. trong ñoù soá bi xanh baèng soá bi ñoû ? BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho Elip (E) : 9x2 + 25y2 = 225. 2). 5 vieân bi ñoû.

2) Xaùc ñònh m sao cho haøm soá ñoàng bieán treân taäp xaùc ñònh. Laäp phöông trình caïnh BC. Coù bao nhieâu caùch saép xeáp choã ngoài neáu : 1) coù 3 ngöôøi trong hoï muoán ngoài keà nhau ? 2) coù 2 ngöôøi trong hoï khoâng muoán ngoài keà nhau ? 3) coù 3 ngöôøi trong hoï khoâng muoán ngoài keà nhau ñoâi moät ? BAØI 4 : 1) Cho ∆ABC coù ñænh A(2 .16 Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ ñöôøng thaúng d. 1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá khi m = 1. . d’. goùc C coù phöông trình laàn löôït laø (dB) : x – 2y + 1 = 0 vaø (dC) : x + y + 3 = 0. 3) Xaùc ñònh m sao cho haøm soá coù moät cöïc ñaïi vaø moät cöïc tieåu. d’ vaø caùch ñeàu d vaø d’. BAØI 2 : Chöùng minh raèng vôùi haøm soá y = x.sinx. 2) Vieát phöông trình maët phaúng (P) song song vôùi 2 ñöôøng thaúng d. 4) Chöùng minh raèng ñoà thò cuûa haøm soá (C) coù taâm ñoái xöùng. –1) vaø hai ñöôøng phaân giaùc trong cuûa goùc B. ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) S = 3ln3 – 3ln2 – 1 4 3) y = (x + 1) vaø y = 4(x – 3) 2 3 ln 2 7  1 + Baøi 2 : I = − vaø J = 2 1 −  24 72  e Baøi 3 : 1) 7150 caùch 2) 1101 caùch Baøi 4 : 2) x2 + y2 – 2y – 16 = 0 Baøi 5 : 1)  x − y − 2 = 0 2) 4x – 7y – 3z – 9 = 0 x + 2 y + 5 = 0 ÑEÀ 13 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá : y = x3 – 3mx2 + 3(2m – 1)x + 1 (Cm). ta coù : xy – 2(y’ – sinx) + xy’’ = 0 BAØI 3 : Saép xeáp 6 ngöôøi vaøo moät daõy 6 gheá.

Tài li u h c t p .CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP.ÑAÏI HOÏC . 2) Vieát phöông trình hình chieáu vuoâng goùc cuûa d treân mp(α). sinϕ = 35 3x + 5 y − z − 2 = 0 ÑEÀ 14 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) 3 BAØI 1 : Cho haøm soá y = x – 3x2 + 3mx + 3m + 4.± . 1) Xaùc ñònh m ñeå haøm soá coù cöïc trò.CAO ÑAÚNG 17 2 2 2) Tìm ñieåm M ∈ (H) : 5x – 4y = 20 nhìn hai tieâu ñieåm döôùi moät goùc 120°. ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) m = 1 3) m ≠ 1 Baøi 3 : 1) 144 caùch 2) 480 caùch 3) 144 caùch Baøi 4 : 1) BC : 4x – y + 3 = 0 2)  8 6 5 3  8 6 5 3  . toïa ñoä hai tieâu ñieåm. truïc nhoû. BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz. 4) Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi ñoà thò (C) ñi qua ñieåm A(0 .±  9 9 9   9      8x − 7 y − 11z − 22 = 0 26 2)  Baøi 5 : 1) M(0 . 2) Cho ñöôøng thaúng (D) : mx – 3y + 9 = 0. 2) Xaùc ñònh m ñeå ñoà thò cuûa haøm soá caét truïc hoaønh taïi ba ñieåm phaân bieät. Tính m ñeå (D) tieáp xuùc vôùi (E). 7). 3) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá khi m = 1.here. taâm sai cuûa (E). http://ebook. 0 –2) . 3) Vieát phöông trình Parabol coù ñænh truøng vôùi goác toïa ñoä vaø coù tieâu ñieåm truøng vôùi tieâu ñieåm beân traùi cuûa (E) ñaõ cho. coù ñoà thò (Cm). Tính goùc giöõa d vaø (α). cho : ñöôøng thaúng d :  3x − 4 y = 0 vaø maët phaúng (α) : 3x + 5y – z – 2 = 0  y − 3z − 6 = 0 1) Chöùng minh raèng ñöôøng thaúng d caét maët phaúng (α). BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau : 1) I = ∫ 1 4 ln x x dx 2) J = ∫ e x sin xdx 0 π 2 BAØI 3 : Coù bao nhieâu soá goàm 5 chöõ soá sao cho toång caùc chöõ soá cuûa moãi soá laø moät soá leû ? BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho (E) : x2 + 3y2 = 12 1) Tính ñoä daøi truïc lôùn. tìm toïa ñoä giao ñieåm M cuûa chuùng.vn ::: T i mi n phí eBook. −  .

0). B(3 . y = 1 – 2t . truïc Ox vaø truïc Oy. 3) Vieát phöông trình maët caàu taâm M. 0 . z = –1 – t) 3) (x – 1)2 + (y – 1)2 + (z + 1)2 = 6 15 2 3) y2 = – 8 2 x ÑEÀ 15 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) x +1 BAØI 1 : Cho haøm soá y = x −1 1) Khaûo saùt söï bieán thieân. . 2) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d ñi qua M vaø vuoâng goùc vôùi mp(α). –2 . 3 2 BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1) I = ln xdx 2) J = tg xdx 1 ∫ e ∫ 0 π 4 BAØI 3 : Giaûi caùc phöông trình sau : x x x 1) C14 + C14+ 2 = 2C14+1 2) C1 + 6C 2 + 6C 3 = 9 x 2 − 14 x x x x . veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá treân. B. ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 1) m < 1 2) m < 0 vaø m ≠ –3 4) y = 3x + 7 Baøi 2 : I = 8ln2 – 4 vaø J = Baøi 3 : 45. 4) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C). 2) Chöùng toû raèng ñöôøng thaúng d : y = 2x + k luoân luoân caét (C) taïi 2 ñieåm thuoäc 2 nhaùnh khaùc nhau. –2). 1) Vieát phöông trình maët phaúng (α) ñi qua 3 ñieåm A.BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho 4 ñieåm : A(2 . –1).000 soá Baøi 4 : 2) m = ± π  1 2  e + 1  2   18 Tröôøng THPT. 3) Tìm nhöõng ñieåm treân truïc tung maø töø moãi ñieåm ñoù chæ keû ñöôïc ñuùng moät tieáp tuyeán tôùi ñoà thò (C). –3). M(1 . TRAÀN PHUÙ C(0 . –2 Baøi 5 : 1) x – 2y – z – 6 = 0 2) (x = 1 + t . 1 . C. tieáp xuùc vôùi maët phaúng (α).

2) Trong mp Oxy. CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. AC : 3x + 7y – 5 = 0 ≤k≤1 2) b) (10 . a) Tìm toïa ñoä caùc ñænh.vn ::: T i mi n phí eBook.BAØI 4 : 1) Laäp phöông trình caùc caïnh cuûa tam giaùc ABC.  x = 2 + 3t   y = 4−t  z = 1 − 2t  1) Chöùng toû raèng : (∆1) vaø (∆2) cheùo nhau. (∆2) : z = 4t − 2  3) Tìm khoaûng caùch giöõa (∆1) vaø (∆2). b) Tìm toïa ñoä cuûa ñieåm thuoäc (H) coù hoaønh ñoä x = 10 vaø tính khoaûng caùch töø ñieåm ñoù ñeán 2 tieâu ñieåm.here.ÑAÏI HOÏC . 1) hay A(0 . 6 2 ) . BC : 3x + 2y – 10 = 0 . –1) 2) S = 2ln2 – 1 (ñvdt) Baøi 2 : I = e – 2 vaø J = Baøi 3 : 1) x = 4 hay x = 8 2) x = 7 Baøi 4 : 1) AB : 9x + 11y + 5 = 0 . d) Tìm caùc giaù trò cuûa k ñeå ñöôøng thaúng y = kx – 1 coù ñieåm chung vôùi (H). cho Cho (H) coù phöông trình : 24x2 – 25y2 = 600 vaø M laø moät ñieåm tuøy yù treân (H).CAO ÑAÚNG 19 x = 3 − 2 t  BAØI 5 : Cho hai ñöôøng thaúng : (∆1) :  y = 1 + 4 t . –1). Tài li u h c t p . MF2 = MF’2 = 9 d) –1 1 2 + ln 2 2 Baøi 5 : 2)  2 x + y − 7 = 0 1 3) d[(∆1) . – 6 2 ) .MF2 laø moät soá khoâng ñoåi. MF1 = MF’1 = 19 . (∆2)] = 3 5 13x + 19 y + 10z − 112 = 0 ÑEÀ 16 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá y = x − 3x x +1 2 http://ebook. 2) Vieát phöông trình ñöôøng vuoâng goùc chung (d) cuûa (∆1) vaø (∆2) ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 1) A(0 . c) Chöùng minh raèng : OM2 – MF1. bieát ñænh C(4 . ñöôøng cao vaø ñöôøng trung tuyeán keû töø moät ñænh coù phöông trình töông öùng laø (d1) : 2x – 3y + 12 = 0 vaø (d2) : 2x + 3y = 0. toïa ñoä caùc tieâu ñieåm vaø tính taâm sai cuûa (H). (10 .

x = 0 . Coù theå thaønh laäp ñöôïc bao nhieâu soá goàm 5 chöõ soá khaùc nhau vaø trong ñoù phaûi coù maët chöõ soá 5 ? BAØI 4 : 1) Trong mp Oxy cho ñöôøng thaúng d coù phöông trình : 2x – y + 5 = 0 vaø ñieåm I(3 . N sao cho P laø trung ñieåm cuûa MN. 4. a) Vieát phöông trình ñöôøng troøn taâm I vaø tieáp xuùc vôùi d.y=– 2 2 . 0) vaø A(1 . 1). ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) y = –3x . 1) Baøi 2 : 1) a) S = 3 (ñvdt) b) S = 2) y = 2x + 9 (ñvdt) 2 Baøi 3 : 1560 soá 1 1 . 1. BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho maët caàu S coù phöông trình : (x – 1)2 + (y + 2)2 + (z – 3)2 = 16 vaø ñieåm A(1 . 6. 4) Tìm treân ñoà thò (C) caùc ñieåm M caùch ñeàu 2 truïc toïa ñoä. 5. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua P vaø caét (H) taïi 2 ñieåm M. 1). 3). 1) Chöùng toû maët caàu S vaø ñöôøng thaúng OA caét nhau taïi hai ñieåm phaân bieät M vaø N. 2) Vieát phöông trình caùc maët phaúng tieáp xuùc vôùi maët caàu S taïi hai ñieåm M vaø N noùi treân. b) y2 = x . b) Tìm toïa ñoä tieáp ñieåm cuûa ñöôøng troøn ñoù vôùi d. y = x – 1 . 2 . 2. y = – x + 2.20 1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá treân. Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ BAØI 2 : 1) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng : a) y = x2 – 4x + 3 . 2) Tìm caùc ñöôøng tieäm caän cuûa ñoà thò haøm soá : y = x + x2 + x +1 BAØI 3 : Duøng 5 chöõ soá : 0. x = 2. y = –3x – 16 4) (0 . 3. 2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C) bieát tieáp tuyeán song song vôùi ñöôøng thaúng y = –3x + 3 3) Bieän luaän theo tham soá m soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng (D) : y = – 2x + m. 2) Trong maët phaúng Oxy cho Hyperbol (H) : 12x2 – 16y2 = 192 vaø ñieåm P(2 .

Tài li u h c t p . Tìm taäp hôïp caùc trung ñieåm cuûa MN. 2) vaø maët phaúng (P) : 2x http://ebook. 3) 2) 3x – 2y – 4 = 0 Baøi 5 : 1) M(1 . 1) Tìm soá ñöôøng cheùo cuûa ña giaùc ñoù ? 2) Tìm soá tam giaùc coù ít nhaát 1 caïnh laø caïnh cuûa thaäp giaùc ñoù ? Soá tam giaùc khoâng coù caïnh naøo laø caïnh cuûa ña giaùc ñoù ? BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho (E) : 4x2 + y2 = 4. 2) Tìm caùc giaù trò cuûa m ñeå ñöôøng thaúng y = x + m caét (E) taïi 2 ñieåm phaân bieät M. ln xdx 2 1 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) ∫ e 2) J = ∫x 1 2 5( x − 1) dx 2 −x−6 BAØI 3 : Cho 1 ña giaùc loài coù 10 caïnh. toïa ñoä hai tieâu ñieåm. Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì (d) caét (C) taïi 3 ñieåm phaân bieät ? Goïi 3 ñieåm phaân bieät laàn löôït laø O. 4) Goïi (d) laø ñöôøng thaúng ñi qua goác toïa ñoä O coù heä soá goùc –m.vn ::: T i mi n phí eBook. 3) vaø N  − 21 2 3  1 . 1) Tính ñoä daøi truïc lôùn. BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho ñieåm M(–3 . A.ÑAÏI HOÏC . 3) Tính dieän tích cuûa phaàn hình phaúng giôùi haïn bôûi cung AI cuûa ñoà thò (C) vaø bôûi caùc ñoaïn thaúng BI vaø BA. 1 . truïc nhoû. Vieát phöông trình caùc tieáp tuyeán cuûa (C) taïi I vaø A. Tìm taäp hôïp trung ñieåm I cuûa ñoaïn thaúng AB khi m thay ñoåi.CAO ÑAÚNG 2 2 Baøi 4 : 1) a) (x – 3) + (y – 1) = 20 b) (–1 .CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. 2 . Tìm toïa ñoä giao ñieåm B cuûa hai tieáp tuyeán naøy.− . BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1) I = ( x + x + 1).−  7 7  7 2) 4y – 8 = 0 vaø 7x + 14y + 21z + 6 = 0 ÑEÀ 17 BAØI 1 : Cho haøm soá y = 3x2 – x3 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá. 2) Goïi I laø ñieåm uoán cuûa ñoà thò (C) vaø A laø ñieåm thuoäc (C) coù hoaønh ñoä baèng 3. taâm sai cuûa (E). N khi m thay ñoåi. B.here.

(–1 . 3) 3) (x + 3)2 + (y – 1)2 + (z – 2)2 = 16 vaø r = 5 5 <x< 5 5 2 ÑEÀ 18 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá : y = (m + 1)x4 – 4mx2 + 2. 4 . 6  3) S = (ñvdt) 3 3  9  3 27 m > − vaø y ≠ 0. 2) Tìm caùc ñieåm coá ñònh cuûa (Cm). BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1) sin x. 4) Ñònh m ñeå (Cm) caét truïc hoaønh taïi 4 ñieåm phaân bieät. 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá khi m = 1. y = 1 + 3t . 2) Xeùt vò trí töông ñoái cuûa maët phaúng (P) vaø maët caàu S taâm M baùn kính R khi R thay ñoåi. 4 . ln(1 + cos x )dx ∫ 0 π 2 2) ∫e 0 π 2 x . ñoà thò laø (Cm). z = 2 + t) . TRAÀN PHUÙ + 3y + z – 13 = 0 1) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d ñi qua M vaø vuoâng goùc vôùi maët phaúng (P). cos xdx BAØI 3 : 1) Haõy tìm soá haïng ñöùng giöõa cuûa khai trieån (a3 + ab)31. y = –9 + 27 . 3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø ñöôøng thaúng y = 2. Tìm toïa ñoä giao ñieåm cuûa d vaø maët phaúng (P). ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) y = 3x – 1 .22 Tröôøng THPT. x = vôùi y > − 2 8  m≠0  2e 3 e 2 49 + + vaø J = 4ln2 – 3ln3 Baøi 2 : I = 9 4 36 Baøi 4 : 2) | m | < Baøi 3 : 1) 35 ñöôøng cheùo 2) 70 tam giaùc vaø 50 tam giaùc 5 . 3) Vieát phöông trình maët caàu taâm M baùn kính R = 4 chöùng toû maët caàu naøy caét maët phaúng (P) vaø tìm baùn kính ñöôøng troøn giao tuyeán. . B  4)  4 7  . y = –4x vôùi – Baøi 5 : 1) (x = –3 + 2t .

− .vn ::: T i mi n phí eBook. BAØI 5 : Cho maët caàu (S) : x2 + y2 + z2 + 2x – 4y – 6z + 5 = 0. Vieát phöông trình tieáp dieän cuûa maët caàu (S) bieát : 1) Ñi qua tieáp ñieåm M(1 .  . tieâu ñieåm.  . B(2 .ÑAÏI HOÏC . 18) . 18) 3) S = Baøi 2 : I = 2ln2 – 1 vaø J = 32 2 (ñvdt) 4) m > 1 15 π  1 2  e − 1  2   15 63 15 Baøi 3 : 1) T16 = C 31 a b vaø T17 = C15 a 61 b16 2) x = 5 31 Baøi 4 : 2) a) x2 + y2 = 25 Baøi 5 : 1) 2x – y – 2z + 1 = 0 2) 2x – y – 2z + 1 = 0 3) 2x + y – 2z + 15 = 0 vaø 2x + y – 2z – 3 = 0  4 34 9   4 34 9 . . 1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc ñænh. 2) . C(–2 . . phöông trình caùc ñöôøng tieäm caän cuûa caùc (H). 1).  5 5 5  5     3 3 3) – ≤ k ≤ 4 4 b)   − 4 34 9   − 4 34 9  . 2 x − y − 1 = 0 z − 1 = 0 x − 3 y +1 z − 2 4) Vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng (d) : = = −2 2 1 2) Chöùa ñöôøng thaúng (d) :  ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) A(0 . taâm sai.CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP.CAO ÑAÚNG 2) Giaûi phöông trình : 24 A 3 +1 − C x − 4 = 23A 4 x x x ( ) 23 BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho Hyperbol (H) : 9x2 – 16y2 = 144. 1 . Tài li u h c t p . 2) Laäp phöông trình ñöôøng troøn (C) ñöôøng kính F1F2 vaø tìm giao ñieåm cuûa (C) vaø (H).−   5 5  5 5     http://ebook. 3) Tìm giaù trò cuûa k ñeå ñöôøng thaúng y = kx caét (H).here.

Tính theå tích khoái troøn xoay taïo thaønh khi quay hình (H) moät voøng xung quanh truïc Ox. Bieän luaän theo k soá ñieåm chung cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng d. cho 2 ñöôøng thaúng :  x = − 3t x −1 y + 4 z − 3  (d1) : = = vaø (d2) :  y = 3 + 2 t 0 2 1  z = −2  1) Chöùng minh raèng (d1) vaø (d2) cheùo nhau. .24 Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ ÑEÀ 19 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (4ñ) Cho haøm soá : y = 1) Khaûo saùt söï bieán vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá. Haõy tính khoaûng caùch töø ñieåm ñoù ñeán tieâu ñieåm. 3) Döïa vaøo ñoà thò (C). 2) Moät ñieåm naèm treân parabol coù hoaønh ñoä x = 2. Chöùng minh raèng tích soá khoaûng caùch töø A vaø B ñeán truïc Ox laø moät haèng soá. 4) Goïi (H) laø hình phaúng giôùi haïn bôûi (C). bieän luaän theo k soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng y = k. 5) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d ñi qua A(0 . 2) Tính dieän tích cuûa hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C). 3) Qua ñieåm I(2 . truïc Ox vaø caùc ñöôøng thaúng x = –2. 0) veõ 1 ñöôøng thaúng thay ñoåi caét (P) taïi A vaø B. 2) coù heä soá goùc laø k. BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1) I = 4 2−x 1 + 2 sin 2 x ∫ cos 2 x dx 0 π 4 2) J = ∫x 1 2 lnx 5 dx 12 1  BAØI 3 : Tìm soá haïng khoâng chöùa x trong khai trieån Newton cuûa  x +  x  BAØI 4 : Trong mp Oxy cho parabol (P) : y2 = 12x. x = 1. truïc hoaønh vaø caùc ñöôøng thaúng x = –2. x = 1. 1) Tìm toïa ñoä tieâu ñieåm F vaø phöông trình ñöôøng chuaån (∆) cuûa (P). BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz.

3) Vieát phöông trình ñöôøng vuoâng goùc chung cuûa (d1) vaø (d2). ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) S = 8ln2 (ñvdt) 4) 12π (ñvtt) Baøi 2 : I = 1 + 2ln2 vaø J = 6 Baøi 3 : C12 = 924 15 ln 2 − 256 64 Baøi 4 : 2) MF = 5 3) khoaûng caùch baèng 24.ÑAÏI HOÏC . caùc soá coù 4 chöõ soá naøy ñaõ ñöôïc laäp töø 4 chöõ soá : 1. 3) Tìm k ñeå ñöôøng thaúng (d1) : y = kx + 1 caét (C) taïi 2 ñieåm thuoäc 2 nhaùnh phaân bieät. Baøi 5 : 2) 2x + 3y – 6z – 3 = 0 3)  9 x − 2 y + 4z − 29 = 0 12 x − 18 y − 5z + 44 = 0 ÑEÀ 20 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : 1) Khaûo saùt söï bieán thieân. 3. ñöôøng tieäm caän xieân cuûa (C) vaø hai ñöôøng thaúng coù phöông trình : x = –2. veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá y = 2) Tính dieän tích S hình phaúng giôùi haïn bôûi (C). 4) Tìm k ñeå ñöôøng thaúng (d2) : y = kx + 1 caét (C) taïi hai ñieåm thuoäc cuøng moät nhaùnh. 2) Giaûi phöông trình : A 3 + C x − 2 = 14 x x x BAØI 4 : Treân maët phaúng Oxy cho elip coù phöông trình : x2 + 4y2 = 4.CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. π2 4 x2 x −1 BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau : 1) I = ∫ sin 0 x dx BAØI 3 : 1) Tính toång S cuûa taát caû caùc soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau.here. http://ebook. 4 baèng pheùp hoaùn vò. 2.vn ::: T i mi n phí eBook. x = –1.CAO ÑAÚNG 25 2) Vieát phöông trình maët phaúng (α) ñi qua (d2) vaø song song vôùi (d1). Tài li u h c t p .

B. 3). 3 . 1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) khi m = 0. Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng MN. 3) Tìm m ñeå haøm soá ñaït cöïc tieåu taïi x = 2.1) Tìm toïa ñoä caùc ñænh. 1) Vieát phöông trình maët phaúng (P) ñi qua ba ñieåm A.–1). BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau : 1) I = ∫ 0 2 x + 2 x − 3 dx 2 2) J = ∫ 0 π 1 − sin 2 x dx BAØI 3 : 1) Coù bao nhieâu soá töï nhieân coù 3 chöõ soá khaùc nhau vaø khaùc 0 bieát raèng toång cuûa 3 chöõ soá naøy laø 9 ? . C(2 . 3) Tìm giaù trò cuûa k ñeå ñöôøng thaúng y = x + k caét elip ñaõ cho. 4) Giaù trò naøo cuûa m thì treân ñoà thò (Cm) coù 2 ñieåm ñoái xöùng vôùi nhau qua O. 3) Vieát phöông trình maët caàu taâm D tieáp xuùc vôùi maët phaúng (P). 2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø ñöôøng thaúng y = x + 2.–1) vaø D (5 . TRAÀN PHUÙ Baøi 3 : 1) 66. B(0 . 2) Ñöôøng thaúng qua moät tieâu ñieåm cuûa elip vaø song song vôùi truïc Oy caét elip taïi hai ñieåm M vaø N. ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) S = ln3 – ln2 (ñvdt) 3) k > 1 4) k < –3 Baøi 2 : I = 2 vaø J = Baøi 4 : 2) MN = 1 26 Tröôøng THPT. 1). C. BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho : A(–2 . toïa ñoä caùc tieâu ñieåm vaø taâm sai cuûa elip.660 2) x = 5 π − ln 2 4 3) – 5 < k < 5 x − 5 y − 3 z +1 Baøi 5 : 1) 5x – 3y + 10z = 0 2) = = 5 10 −3 18 3) (x – 5)2 + (y – 3)2 + (z + 1)2 = 67 ÑEÀ 21 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá : y = x3 – (m + 3)x2 + mx + m + 5 (Cm). 2) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng qua ñieåm D vaø vuoâng goùc vôùi mp(P). 10 . 0 . 0 .

2) Tính khoaûng caùch töø A ñeán (d). toïa ñoä caùc tieâu ñieåm vaø taâm sai cuûa elip. 3) Veõ vaø vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi ñoà thò (C) taïi tieáp ñieåm coù hoaønh ñoä x = 1. 3) Tìm giaù trò cuûa k ñeå ñöôøng thaúng y = x + k caét elip ñaõ cho.here. 2) Ñöôøng thaúng qua moät tieâu ñieåm cuûa elip vaø song song vôùi truïc Oy caét elip taïi hai ñieåm M vaø N. 1) Tìm toïa ñoä caùc ñænh. (d)] = ÑEÀ 22 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá : y = – 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá treân.CAO ÑAÚNG 3 2 3 4 5 27 1) Vieát phöông trình maët phaúng ñi qua A vaø chöùa (d). Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng MN. Tài li u h c t p . BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho ñieåm A(1 . 4) Tìm a ñeå Parabol (P) : y = –x2 + a tieáp xuùc (C). Vieát phöông trình caùc (P) ñoù vaø xaùc ñònh caùc tieáp ñieåm cuûa chuùng.ÑAÏI HOÏC . 2 . 1) vaø ñöôøng thaúng (d) : CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. 2) Tính dieän tích hình phaúng ñöôïc giôùi haïn bôûi ñoà thò (C) vaø truïc hoaønh.vn ::: T i mi n phí eBook. ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) S = 8 3) m = 0 4) m < –5 hay m > –3 Baøi 2 : I = 4 vaø J = 2 Baøi 3 : 1) 18 soá 2) 15 Baøi 4 : 2) MN = 1 3) – 5 < k < x y −1 = z+3 = 3 4 5 9022 26 Baøi 5 : 1) 15x – 11y – z + 8 = 0 2) d[A .2)Tìm heä soá cuûa x trong khai trieån: (x + 1) + (x + 1) + (x + 1) + (x+ 1) BAØI 4 : Treân maët phaúng Oxy cho elip coù phöông trình : x2 + 4y2 = 4. BAØI 2 : 1 4 9 x + 2 x 2 + (C) 4 4  1 1) Tìm soá haïng thöù 5 cuûa khai trieån nhò thöùc  a +  3a    bieát raèng tæ soá giöõa caùc   n http://ebook.

y = –x2 + .  4 4  4 4  . TRAÀN PHUÙ 3 . 1) Laäp phöông trình ñöôøng troøn nhaän AB laøm ñöôøng kính. 3 2 ).  5 4 4  4 45 45  21  21   a= . 32 18 3 2 ).28 heä soá cuûa soá haïng thöù 3 vaø thöù 4 laø 2) Tính tích phaân : BAØI 3 : 1) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (E) : Tröôøng THPT. Tìm toïa ñoä caùc giao ñieåm cuûa ñöôøng troøn vaø truïc hoaønh. 10  x −1  ∫1 x + 2  dx  −  2 2 x 2 y2 + = 1 . ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) S = 126 9 9  9 3) y = 3x + 1 4) a = . BAØI 5 : Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho hai ñöôøng thaúng: x = 1 + t x − 2 y + z − 4 = 0  vaø (∆2) :  y = 2 + t (∆1) :  x + 2 y − 2z + 4 = 0 z = 1 + 2 t  1) Vieát phöông trình maët phaúng (P) chöùa ñöôøng thaúng (∆1) vaø song song vôùi ñöôøng thaúng (∆2). bieát tieáp tuyeán ñi qua A(6 . 0) vaø B(4 . 0 . 2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán chung cuûa caùc ñöôøng coânic sau : x 2 y2 x 2 y2 + = 1 vaø + =1 25 16 16 25 BAØI 4 : Trong mp Oxy cho hai ñieåm A(5 . 2) Cho ñieåm M(2 . 4). 1 . Tìm toïa ñoä ñieåm H thuoäc ñöôøng thaúng (∆2) sao cho ñoaïn thaúng MH coù ñoä daøi nhoû nhaát.  . 6. 2) Laäp phöông trình chính taéc cuûa ñöôøng elip (E) ñi qua hai ñieåm A vaø B. − 6 . y = –x2 + .

vn ::: T i mi n phí eBook. 2). Goïi ñoà thò laø (C). (4 . 3) Khaûo saùt haøm soá khi m = 2. tieäm caän xieân cuûa (C). 4) Tìm dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C).CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. 2) Ñònh m ñeå tieäm caän xieân cuûa (Cm) ñi qua ñieåm B(1 . 3) x 2 y2 + =1 25 50 ÑEÀ 23 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) x 2 − (m − 4) x + 3m − 1 (Cm) BAØI 1 : Cho haøm soá y = x +1 1) Chöùng minh raèng (Cm) luoân luoân ñi qua 1 ñieåm coá ñònh A maø ta phaûi xaùc ñònh toïa ñoä cuûa noù. truïc tung vaø ñöôøng thaúng coù phöông trình x = 1. BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau : 1) I = ∫ 0 π 4 2 + 3 sin x dx cos 4 x 2 2 2) J = ∫ x cos xdx 0 π 2 BAØI 3 : x 2 y2 1) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa elip (E) : + = 1 bieát tieáp tuyeán song 16 9 song vôùi (D) : x + y – 1 = 0.ÑAÏI HOÏC .CAO ÑAÚNG 39 Baøi 2 : 1) T5 = 55a2 2) – 12ln2 4 Baøi 3 : 1) y – 3 2 = 0 vaø 9 2 x − y − 51 2 = 0 2) coù 4 tieáp tuyeán : x ± y ± 2 2 29 41 = 0 Baøi 4 :1) x + y – 9x – 3 2 y + 20 = 0 .here. http://ebook. 0) 2) Baøi 5 : 1) (P) : 2x – z = 0 2) H(2 . Tài li u h c t p . 3 . 0) vaø (5 .

BAØI 5 : Tröôøng THPT.30 vuoâng goùc vôùi (D’) : 2x + 5y – 4 = 0. 0) vaø ñöôøng thaúng (D) coù phöông trình : 4x – 3y + 2 = 0 1) Laäp phöông trình Parabol (P) coù tieâu ñieåm F vaø coù ñænh laø goác toïa ñoä. 1) vaø caét caû hai ñöôøng thaúng : x = 1 + 2t x + y + z − 1 = 0  vaø (d’) :  (d) :  y = t  y + 2z − 3 = 0 z = 3 − t  ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 1) A(3 . BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho ñieåm F(2 . TRAÀN PHUÙ x 2 y2 2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa Hyperbol (P) : − = 1 bieát tieáp tuyeán 9 36  x = 3t  1) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng song song vôùi ñöôøng thaúng:  y = 1 − t vaø z = 5 + t  caét hai ñöôøng thaúng coù phöông trình sau ñaây :  x − y + 4z − 3 = 0 x −1 y + 2 z − 2 = = vaø (d’) :  1 4 3 2 x − y − z + 1 = 0 (d) : 2) Vieát phöông trình cuûa ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm A(1 . 5) 2) m = 2 4) S = 4ln2 (ñvdt) Baøi 2 : I = Baøi 3 : 1) x + y + 5 = 0 vaø x + y – 5 = 0 2) 5x – 2y + 9 = 0 vaø 5x – 2y – 9 = 0 Baøi 4 : 1) y2 = 8x 2) d[F .  5 5 7 x + 8 y − 13z + 35 = 0 3x − 4 y + 2z − 9 = 0 Baøi 5 : 1)  2)  5x − y − 16z + 13 = 0 x + y + z − 1 = 0 ÑEÀ 24 . x2 + y2 – 4x = 0 . Tìm toïa ñoä tieáp ñieåm. (D)] = 2 . –1 . 2) Tính khoaûng caùch töø F ñeán (D) roài laäp phöông trình ñöôøng troøn taâm F vaø tieáp xuùc vôùi (D).  11 π2 vaø J = −2 3 4 2 6 .

CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. Tính f ’(x) . f ’(π) . f ’   .vn ::: T i mi n phí eBook.ÑAÏI HOÏC . 1) vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng : (d) : x −1 y + 2 = = z vaø caét (d’) : 3 1 x + y − z + 2 = 0  x + 1 = 0 ÑAÙP SOÁ http://ebook. Pn – 5 2) A 3 + 3A 2 = n n 1 Pn + 1 2 BAØI 4 : 1) Cho Parabol (P) coù phöông trình y2 = x vaø ñöôøng thaúng d coù phöông trình : 2x – y – 1 = 0. Haõy vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (P) taïi caùc giao ñieåm cuûa (P) vaø d. 1 + sin x 2 4   5 BAØI 3 : Giaûi caùc phöông trình sau : 1) Pn + 3 = 720 A n . 2) Döïa vaøo ñoà thò (C) haõy bieän luaän theo tham soá k nghieäm cuûa phöông trình : x2 + (2k + 3)x – 2k = 0 3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (C) ñi qua ñieåm A  0 . f ’   . (E) : 2) Laäp phöông trình tieáp tuyeán chung cuûa (P) : y2 = 4x vaø 2 2 x y + =1 8 2 BAØI 5 : 1) Vieát phöông trình cuûa ñöôøng thaúng naèm trong maët phaúng y + 2z = 0 vaø caét hai x = 1 − t x = 2 − t   ñöôøng thaúng : (d) :  y = t vaø (d’) :  y = 4 + 2 t z = 4 t z = 1   2) Vieát phöông trình cuûa ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm A(0 .here. − 1  2 cos x π π BAØI 2 : Cho f(x) = .CAO ÑAÚNG (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá y = – 31 x + 3x 2( x − 1) 2 1) Khaûo saùt haøm soá vaø veõ ñoà thò (C). 1 . f ’(0) . Tài li u h c t p .

z = t) 2) ----- • Phaàn 2 : CAÙC ÑEÀ THI HOÏC KYØ II ÑEÀ 25 KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (1999-2000) (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (2ñ) Tính caùc tích phaân sau : 1) I = ∫ 1 x x2 +1 0 dx 2) J = ∫ π 2 0 x. y = –2t .sin2xdx .32 Baøi 1 : 3) y = – Tröôøng THPT. f ’(π) = –1 . TRAÀN PHUÙ 1 3 1 vaø y = x − 2 2 2 −1 1 π . Baøi 2 : f ’(x) = 1 + sin x 2 2 π ’  = 2 – 2 4 Baøi 3 : 1) n = 7 2) n = 4 Baøi 4 : 1) x – 2y + 1 = 0 vaø x + y + 2) x – 2y + 4 = 0 vaø x + 2y + 4 = 0 f 1 =0 4 x y −1 z −1 = = 1 2 −1 ----- Baøi 5 : 1) (x = 1 + 4t . f ’   = – . f ’(0) = –1 .

3) Duøng ñoà thò (C). 0) B(–3 . x = 1. 2 . C(1 . 2) Tính dieän tích ∆ABC vaø theå tích töù dieän ABCD. V = 2 (ñvtt) 3  3x + y + 2 z + 1 = 0 4) d(AD . –2) 1) Vieát phöông trình mp (ABC) vaø phöông trình ñöôøng thaúng AD. 2 . 3 . BC) = 3x − 5 y − 2z + 13 = 0  4 110 ÑEÀ 26 KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (2000-2001) (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (1. (AD) :  2) S = 3)   x−y+3= 0 2 x + z + 2 = 0 38 (ñvdt) . 3). truïc Ox vaø hai ñöôøng thaúng x = 0 . 2) Bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng (d) coù phöông trình : y = mx – 1. 3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C). 2).CAO ÑAÚNG 3 33 2 − 1 2) J = 9 (ñvdt) 4 π 4 Baøi 3 : 1) 3x – 5y – 2z + 13 = 0 .e 0 1 2x +1 dx BAØI 2 : (1ñ) Coù bao nhieâu soá töï nhieân chaün coù 4 chöõ soá khaùc nhau ? http://ebook.vn ::: T i mi n phí eBook. 4) Tính khoaûng caùch giöõa AD vaø BC.ÑAÏI HOÏC . D(0 .BAØI 2 : (4ñ) Cho haøm soá y = x – 3x – 1 (C) 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.5ñ) Tính caùc tích phaân sau : 1) I = ∫ x. 0 1 x 2 + 1dx 2) J = ∫ x. bieän luaän theo soá m soá nghieäm cuûa phöông trình : x3 – 3x – 1 – m = 0 BAØI 3 : (4ñ) Trong khoâng gian Oxyz cho caùc ñieåm : A(–1 .here. ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 1) I = Baøi 2 : 3) S = CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. Tài li u h c t p . 0 . 3) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (d) laø hình chieáu cuûa AD leân maët phaúng (ABC).

TRAÀN PHUÙ 4 x−4 1) Khaûo saùt haøm soá treân (ñoà thò laø (C) ) 2) Vieát p. tieáp tuyeán (d) vaø truïc Oy. coù heä soá goùc k.34 BAØI 3 : (4ñ) Cho haøm soá : y = Tröôøng THPT. 3) Tìm phöông trình maët phaúng (R) bieát maët phaúng (R) chöùa ñöôøng thaúng (D) vaø khoaûng caùch töø ñieåm M(0 . 0). trình tieáp tuyeán (d) cuûa (C) taïi ñieåm thuoäc (C) coù hoaønh ñoä laø 3. 4) Bieän luaän theo k soá giao ñieåm cuûa (C) vaø ñöôøng thaúng (∆) ñi qua ñieåm A(–4. 2 . 0 .ln(x + 1) dx ∫ π 2 0 sin 5 x dx BAØI 2 : (1ñ) Coù bao nhieâu soá töï nhieân leû coù 4 chöõ soá khaùc nhau ñoâi moät? . 6) 2) sinϕ = 4) x – 2y + 3 + (3 ± 2 2 1 e +e − 2) J = 3 3 4 3 5 3 6 3)   2x + 2 y + z = 0 3x − 4 y + 2z − 3 = 0 5 )(y + z – 6) = 0 ÑEÀ 27 BAØI 1 : (1. ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 1) I = Baøi 2 : 2296 soá Baøi 3 : 2) y = –4x + 8 3) S = 6 + 4ln4 (ñvdt) Baøi 4 : 1) A(–3 .5ñ) Tính : 1) I = KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (2001-2002) (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) 2) J = ∫ 1 0 x 2 . 2) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (D’) laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa ñöôøng thaúng (D) leân mp(P).5ñ) Trong khoâng gian coù heä truïc toïa ñoä Oxyz cho : x = 1 + 2t  ñöôøng thaúng (D) : y = 2 + t vaø maët phaúng (P) : 2x + 2y + z = 0 z = 4 − t  1) Tìm toïa ñoä giao ñieåm A cuûa (D) vaø (P). 3) ñeán maët phaúng (R) baèng 1. Tính sin goùc taïo bôûi (D) vaø (P). 3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C). BAØI 4 : (3.

4) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (d) ñi qua ñieåm I(2 .   17 17 17   2 x − 3y + z = 0 ÑEÀ 28 KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (2002-2003) (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) http://ebook. N sao cho I laø trung ñieåm cuûa ñoaïn MN.3 . ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 1) I = Baøi 2 : 2240 soá Baøi 3 : 1) m < 2 5 8 ln 2 − 2) J = 3 18 15 1− 5 1+ 5 3 ∨( < m < 2) 3) S = – ln2 4) y = 2x – 4 2 2 2 2 x − y + 2 z = 0  9 8 −5 4)  Baøi 4 : 2) x + y – 1 = 0 3) B’  . 4) Tìm phöông trình ñöôøng thaúng (d) ñi qua goác toïa ñoä O vaø caét caû hai ñöôøng thaúng (D) vaø (∆). 2) Khaûo saùt haøm soá treân vôùi m = 1.CAO ÑAÚNG 35 2 x − 2mx + m + 1 BAØI 3 : (4ñ) Cho haøm soá : y = (Cm) x −1 1) Ñònh m ñeå haøm soá coù cöïc ñaïi. (ñoà thò laø (C)) 3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C).CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP.1). 0) vaø caét ñoà thò (C) taïi hai ñieåm phaân bieät M. 2) Vieát phöông trình mp(P) chöùa ñöôøng thaúng (∆) vaø ñieåm A(–2 .here. Tài li u h c t p . BAØI 4 : (3.ÑAÏI HOÏC .vn ::: T i mi n phí eBook. x = 3. . ñöôøng thaúng y = 3 vaø hai ñöôøng thaúng x = 2. 0 .5ñ) Trong khoâng gian coù heä truïc toïa ñoä Oxyz cho : x = 1 + 2t  2 x − y + 2z = 0  ñöôøng thaúng (D) : y = 2 + t vaø ñöôøng thaúng (∆) :   x − 2 y + 2z + 1 = 0 z = 4 − t  1) Chöùng minh raèng hai ñöôøng thaúng (D) vaø (∆) cheùo nhau. cöïc tieåu cuøng daáu. 1) leân (∆). cöïc tieåu vaø tung ñoä caùc ñieåm cöïc ñaïi. 3) Tìm toïa ñoä ñieåm B’ laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa B(2 .

ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 1) I = Baøi 4 : 1) AB cheùo CD. –1). 3) Tìm ñieåm M thuoäc AB vaø ñieåm N thuoäc CD sao cho MN laø ñöôøng vuoâng goùc chung cuûa hai ñöôøng thaúng AB vaø CD. 4) Tìm toïa ñoä ñieåm E laø chaân ñöôøng phaân giaùc trong goùc A cuûa tam giaùc ABC.  vaø N(1 . 3 .lnx dx Tröôøng THPT.36 BAØI 1 : (2 ñ) Tính : 1) I = x. 2) Khaûo saùt haøm soá khi m = –1. BAØI 4 : (3. 2 . BD) = 3) M  6 881  4 13 − 5  . . –2) 3 3 3  .sin(x 0 π 2 2 ) dx 2 4 BAØI 2 : (0. goïi ñoà thò laø (C). 2 . 3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C) vaø truïc hoaønh. C(2 . 4) Ñònh m ñeå ñöôøng thaúng y = –4 caét (Cm) taïi 4 ñieåm phaân bieät. Tính khoaûng caùch AC vaø BD. 1). D(4 . TRAÀN PHUÙ ∫ 1 e 2) J = ∫ x. d(AC . 1) 1) Xeùt vò trí töông ñoái cuûa 2 ñöôøng thaúng AB vaø CD. 2) Vieát phöông trình mp(P) chöùa ñöôøng thaúng AC vaø song song vôùi BD.5 ñ) Chöùng minh raèng : C 0 + C 6 + C 6 + C 6 = C1 + C 3 + C 5 6 6 6 6 6 BAØI 3 : (4 ñ) Cho haøm soá : y = x4 + (m – 1)x2 – 3 (Cm) 1) Ñònh m ñeå ñoà thò (Cm) coù ñieåm uoán. e +1 1 2) J = 4 2 32 5 Baøi 3 : 1) m < 1 3) S = 5 2 4) m < –1 2) 20x + 16y + 15z – 57 = 0 . 3) B(0 . 4 .5 ñ) Trong khoâng gian Oxyz cho caùc ñieåm : A(–1 . –2 .

CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG  2 6 15 + 2 6 5 − 6   4) E  5+ 6 ; 5+ 6 ; 5+ 6   

37

ÑEÀ 29
KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (2003-2004) (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (2 ñ) Tính caùc tích phaân sau : 1) I = (cos x + 2cos x) dx


0

π 2

3

5

2) J =

∫ ( x + 1)
0

1

x

3

dx

BAØI 2 : (4 ñ) Cho haøm soá : y =

1) Ñònh m ñeå haøm soá ñoàng bieán trong töøng khoaûng xaùc ñònh cuûa noù. 2) Khaûo saùt haøm soá khi m = 1, goïi ñoà thò laø (C). 3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán (d) cuûa (C) ñi qua A(–4 ; 1). 4) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C), tieáp tuyeán (d) cuûa (C) vaø ñöôøng thaúng x = –4. BAØI 3 : (1 ñ) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa Parabol (P) : y2 = 8x bieát tieáp tuyeán ñi qua A(–3 ; 0). A(3 ; 0 ; BAØI 4 : (3 ñ) Trong khoâng gian coù heä truïc toïa ñoä Oxyz cho caùc ñieåm: 0) B(0 ; 4 ; 0) vaø C(0 ; 0 ; 2). 1) Chöùng minh hai ñöôøng thaúng OA vaø BC cheùo nhau..

mx + 1 (Cm) x + 2m

2) Tìm toïa ñoä ñieåm H laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa O leân mp(ABC). Chöùng minh H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc ABC. 3) Tìm toïa ñoä A’ laø chaân ñöôøng cao veõ töø A cuûa tam giaùc ABC. Vieát phöông trình ñöôøng vuoâng goùc chung cuûa OA vaø BC.

ÑAÙP SOÁ
Baøi 1 : 1) I = Baøi 2 : 1) m >

26 1 2) J = 8 15 1 2

∨ m<–

1 2

3) y = x + 5 4) S = ln 2 −

1 (ñvdt) 2

http://ebook.here.vn ::: T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p

38
Baøi 3 : y = ±

Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ

2 (x + 3) 3

Baøi 4 : 1) OA, BC, OB khoâng ñoàng phaúng.

 48 36 72  ; ;   61 61 61  4 8  3) A’  x = 0 ; y = ; z =  ; (OA’) : (x = 0 ; y = 4/5t ; z = 8t/5). 5 5 
2) H 

ÑEÀ 30
KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (2004-2005) (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (2 ñ) Tính caùc tích phaân sau :

cos 3 x 1) I = ∫ dx 2 π sin x
6

π 2

2) J =

∫x
0

1

x +1 dx 2 +1

BAØI 2 : (4 ñ) Cho haøm soá : y = x3 + 3x2 – 2 a) Khaûo saùt haøm soá treân, ñoà thò goïi laø (C). b) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (C) ñi qua A(0 ; –3). c) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C) vaø caùc tieáp tuyeán cuûa (C) tìm ñöôïc ôû caâu b. BAØI 3 : (1 ñ) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa Hyperbol (P) : tieáp tuyeán ñi qua M( 

x 2 y2 − = 1 bieát 9 16

 3 ; − 2 .  2 x + 2 y − z = 0 x − y + z + 1 = 0

BAØI 4 : (3 ñ)Trong khoâng gian coù heä truïc toïa ñoä Oxyz cho ñieåm : A(3 ; 1 ; 2) vaø ñöôøng thaúng (D) : 

a) Tìm toïa ñoä cuûa H laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa A leân ñöôøng thaúng (D). b) Tìm toïa ñoä cuûa A’ laø ñieåm ñoái xöùng cuûa A qua ñöôøng thaúng (D).

CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG 39 c) Vieát phöông trình maët phaúng chöùa (D) vaø caùch ñieåm a moät khoaûng baèng 3.

ÑAÙP SOÁ
1 1 π 2) J = ln 2 + 2 2 4 15 27 135 Baøi 2 : 2) y = –3x – 3 ; y = x − 3 4) S = (ñvdt) hay S = (ñvdt) 4 64 4 20  3 Baøi 3 : y = x −  − 2 9  2 3  13 12 11   34 5 Baøi 4 : 1) H  − ; ;  2) A’  − ; ;−  7  14 14 14   7 7  33 ± 999  ( x − y + z + 1) = 0 3) x + 2y – z +    2  
Baøi 1 : 1) I = ---------

Phaàn 3 : CAÙC ÑEÀ THI TOÁT NGHIEÄP THPT
ÑEÀ 31

TOÁT NGHIEÄP TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG NAÊM HOÏC 1999-2000 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (4ñ) 1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (G) cuûa haøm soá : y =

2) Döïa vaøo ñoà thò (G), haõy bieän luaän soá nghieäm cuûa phöông trình :

1 1 x −1+ 2 x −1

3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (G), truïc hoaønh, caùc ñöôøng thaúng x = 2, x = 4. BAØI 2 : (2ñ)

1 1 x −1+ = m tuøy theo m. 2 x −1

http://ebook.here.vn ::: T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p

40 1) Cho haøm soá f(x) = Tröôøng THPT. 2) Coù 5 tem thö khaùc nhau vaø 6 bì thö cuõng khaùc nhau. moãi bì thö chæ daùn 1 tem thö. 1 x −1 kπ cos 2 x − sin 2 x . cho maët phaúng (P) vaø maët caàu (S) coù caùc phöông trình töông öùng : (P) : 2x – 3y + 4z – 5 = 0 (S) : x2 + y2 + z2 + 3x + 4y – 5z + 6 = 0 1) Xaùc ñònh toïa ñoä taâm I vaø baùn kính R cuûa maët caàu (S). 2 7 3    2 . Hoûi coù bao nhieâu caùch laøm nhö vaäy ? BAØI 3 : (2ñ) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy. TRAÀN PHUÙ Haõy tính ñaïo haøm f ’(x) vaø giaûi phöông trình : f(x) – (x – 1) f ’(x) = 0. phöông trình caùc ñöôøng tieäm caän cuûa (H).  . 3 bì thö vaø daùn 3 tem thö aáy leân 3 bì thö ñaõ choïn. r = 249 58 . R = 2  2 34 81   119 H− . 3  vaø coù chung caùc   tieâu ñieåm vôùi (H) ñaõ cho. Xaùc ñònh baùn kính r vaø toïa ñoä taâm H cuûa ñöôøng troøn (C). − 2 . cho Hyperbol (H) coù phöông trình : 4x2 – 9y2 = 36 1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc ñænh.− . b) x = 1 . 2) Vieát phöông trình chính taéc cuûa (E) ñi qua ñieåm M  x −1 cos 2 x .  29 58   58 13 2 2) d = 8 29 . . Ngöôøi ta muoán choïn töø ñoù ra 3 tem thö. BAØI 4 : (2ñ) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz. ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 3) S = 1 + ln3 Baøi 2 : 1) a) f ’(x) = caùch. toïa ñoä caùc tieâu ñieåm vaø tìm taâm sai. x = (k ∈ Z) 2) 2 2 2 1200 x 2 y2 + =1 Baøi 3 : 2) 49 36 5  3 Baøi 4 : 1) I  − . Töø ñoù suy ra raèng maët phaúng (P) caét maët caàu (S) theo moät ñöôøng troøn maø ta kyù hieäu laø (C). 2) Tính khoaûng caùch töø taâm I ñeán mp(P).

y = – 3 3 3 x+ 4 2 3) S = 243 http://ebook.ÑAÏI HOÏC . BAØI 5 : (1ñ) Tìm soá haïng khoâng chöùa aån x trong khai trieån nhò thöùc Newton 1 1 1 . ). B(1 .5ñ) Trong Oxyz cho : A(1 .CAO ÑAÚNG ÑEÀ 32 41 TOÁT NGHIEÄP TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG NAÊM HOÏC 2000-2001 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (4ñ) Cho haøm soá y = 1) Khaûo saùt haøm soá. 0). 2) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng g laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa AB treân mp(α). Xeùt vò trí töông ñoái cuûa maët caàu (S) taâm B. 1) vaø C ( .vn ::: T i mi n phí eBook. x2 y2 + =1 6 2 1) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa maët phaúng (α) vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng OC taïi C. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d ñi qua M vaø laø tieáp tuyeán cuûa (C). 0 . 1 3 x – 3x coù ñoà thò (C). baùn kính 2 vôùi mp(α).here. BAØI 4 : (2.5ñ) Trong maët phaúng Oxy cho elip (E) : 1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc tieâu ñieåm vaø ñoä daøi caùc truïc cuûa (E).CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. 3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø tieáp tuyeán cuûa noù taïi M. Tài li u h c t p . 1 . Chöùng minh ba ñieåm O. 2) Ñieåm M thuoäc (E) nhìn hai tieâu ñieåm cuûa noù döôùi moät goùc vuoâng. 4 2) Cho ñieåm M thuoäc ñoà thò (C) coù hoaønh ñoä x = 2 3 . Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (E) taïi M. BAØI 2 : (1ñ) Tính tích phaân sau : ∫ ( sin 6x. C thaúng haøng. B. 3 3 3  1  + x  x 12 ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) y = 6x – 12 3 .sin 2x − 6 )dx 0 π 6 BAØI 3 : (1.

2 . 1) Khaûo saùt haøm soá.5ñ) Trong maët phaúng Oxy cho Hyperbol (H) ñi qua ñieåm M(5. nhaän ñieåm F1(5 . 1) Vieát phöông trình chính taéc cuûa hyperbol (H). 2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (H) bieát raèng tieáp tuyeán ñoù song song vôùi ñöôøng thaúng coù phöông trình : 5x + 4y – 1 = 0. mp(α) caét maët caàu (S) 2) g :   −y+z =0 Baøi 5 : T9 = 495 ÑEÀ 33 TOÁT NGHIEÄP TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG NAÊM HOÏC 2001-2002 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (3ñ) Cho haøm soá y = – x4 + 2x2 + 3 coù ñoà thò (C).5ñ) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho maët phaúng (α) : z – 1 = 0 vaø ñöôøng thaúng (d) : 9 ) vaø 4 1) Vieát phöông trình chính taéc cuûa caùc ñöôøng thaúng laø giao tuyeán cuûa maët phaúng (α) vôùi caùc maët phaúng toïa ñoä. BAØI 2 : (2ñ) 1) Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø nhoû nhaát cuûa haøm soá f(x) = 2 cos2x + 4sinx treân ñoaïn π  0. x+y+ BAØI 4 : (2. x y z −1 = = 1 1 −1 . x+ =1.   2) Coù bao nhieâu soá töï nhieân chaün coù 4 chöõ soá ñoâi moät khaùc nhau ? BAØI 3 : (1. haõy xaùc ñònh caùc giaù trò m ñeå phöông trình x4 – 2x2 + m = 0 coù 4 nghieäm phaân bieät. TRAÀN PHUÙ 3 3 − 32π 32 3 y 3 y 3 y 3 y Baøi 3 : 2) – x+ =1. Tính theå tích cuûa khoái töù dieän ABCD.– x– =1. x– =1 6 2 6 2 6 2 6 2  x + y + z −1 = 0 Baøi 4 : 1) x + y + z – 1 = 0 . 0) laøm tieâu ñieåm cuûa noù. 2) Döïa vaøo ñoà thò (C).42 Baøi 2 : I = Tröôøng THPT.

= = . Xaùc ñònh toïa ñoä taâm vaø baùn kính cuûa ñöôøng troøn laø giao tuyeán cuûa (S) vôùi (ACD). B. Tài li u h c t p . R = 2 2 2 2 16 Baøi 5 : S = 3 ÑEÀ 34 TOÁT NGHIEÄP TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG NAÊM HOÏC 2002-2003 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (3 ñieåm) 1) Khaûo saùt haøm soá: y = − x 2 + 4x − 5 x−2 − x 2 − (m − 4)x + m 2 − 4m − 5 coù caùc tieäm x+m−2 2) Xaùc ñònh m ñeå ñoà thò haøm soá y = caän truøng vôùi caùc tieäm caän töông öùng cuûa ñoà thò haøm soá khaûo saùt treân. B.  . Oy.V= 0 −1 1 0 6 −1 1 1 0 −1 3 1 1 1 2) x2 + y2 + z2 – x – y – z = 0 . = = . C. I  .vn ::: T i mi n phí eBook. coøn D laø giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng (d) vôùi maët phaúng toïa ñoä Oxy. ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) 0 < m < 1 Baøi 2 : 1) GTLN laø 2 2 vaø GTNN laø Baøi 3 :1) 2 2 2 2) 2296 soá x y − = 1 2) 5x + 4y = 16 . CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. Oz. BAØI 5 : (1. 5x + 4y = –16 16 9 x y −1 z x y z −1 x −1 y z 1 Baøi 4 : 1) = = .CAO ÑAÚNG 43 2) Vieát phöông trình maët caàu (S) ñi qua 4 ñieåm A. C laø giao ñieåm töông öùng cuûa mp(α) vôùi caùc truïc toïa ñoä Ox. D.ÑAÏI HOÏC .0ñ) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng y2 = 2x + 1 vaø y = x – 1. .here.bieát A. BAØI 2 : (2 ñieåm) http://ebook.

C. − 1). Tröôøng THPT. 3). C. z = –1 – t) 2) sinϕ = 3 5 . OB = i + 4 j − k . AD ⊥ AB. 4 .5 ñieåm) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy. 2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa elip (E) taïi ñieåm M.44 vaø ñöôøng thaúng y = 0 BAØI 3 : (1. B. Tính goùc giöõa ñöôøng thaúng ∆ vaø maët phaúng (ABD). 3) Vieát phöông trình maët caàu (S) ñi qua boán ñieåm A. B. BAØI 4 : (2. D coù toïa ñoä xaùc ñònh bôûi caùc heä thöùc : A = (2 . BAØI 5 : (1ñieåm) Giaûi heä phöông trình cho bôûi heä thöùc sau : C y+1 : C y+1 : C y −1 = 6 : 5 : 2 x x x ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) m = 0 x2 2 13 Baøi 2 : 1) F(x) = +x+ − 2) S = 63 – 16ln8 2 x +1 6 x 2 y2 + = 1 2) ± x ± 11 y – 32 = 0 Baøi 3 :1) 144 80 4 5 Baøi 4 : 1) V = . AC ⊥ AD. Tính theå tích khoái töù dieän ABCD. 4 . TRAÀN PHUÙ x 3 + 3x 2 + 3x − 1 1) Tìm nguyeân haøm F(x) cuûa haøm soá : f (x) = bieát raèng x 2 + 2x + 1 1 F(1) = 3 2x 2 − 10x − 12 2) Tìm dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò cuûa haøm soá : y = x+2 1) Vieát phöông trình chính taéc cuûa elip (E). D. cho moät elip (E) coù khoaûng caùch giöõa caùc ñöôøng chuaån laø 36 vaø caùc baùn kính qua tieâu ñieåm M naèm treân elip (E) laø 9 vaø 15. cho boán ñieåm A. 2) Vieát phöông trình tham soá cuûa ñöôøng vuoâng goùc chung ∆ cuûa hai ñöôøng thaúng AB vaø CD. Vieát phöông trình tieáp dieän (α) cuûa maët caàu (S) song song vôùi maët phaúng (ABD). (x = 2 .5 ñieåm) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz. OD = 2i + 2 j − k 1) Chöùng minh raèng AB ⊥ AC. y = 4 – 2t . C = (2 .

cho elip (E) : 25 16 1) Cho ñieåm M(3 . 1) Chöùng minh raèng A. B(1 . 2) Cho A vaø B laø hai ñieåm thuoäc (E) sao cho AF1 + BF2 = 8. 3) Tính theå tích cuûa vaät theå troøn xoay do hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø caùc ñöôøng y = 0.5 ñieåm) Trong mp vôùi heä toïa ñoä Oxy. BAØI 5 : (1 ñieåm) Giaûi baát phöông trình (vôùi hai aån laø n. –1 . Haõy tính AF2 + BF1. k ∈ N) : Pn + 5 2 ≤ 60A k + 3 n+ (n − k )! ÑAÙP SOÁ http://ebook. C(4 . haõy vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (E) taïi M khi m > 0. x = 3 quay quanh truïc Ox. tieâu ñieåm F1. B. (α) : z – 1 ± Baøi 5 : (x = 8 . x = 0. BAØI 2 : (2 ñieåm) Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá : y = 2sinx – 1 3 x − x 2 coù ñoà thò (C). 2). m) thuoäc (E). 2). 3) Vieát phöông trình tieáp dieän (α) cuûa maët caàu (S) taïi ñieåm A’. y = 3) 45 21 =0 2 ÑEÀ 35 TOÁT NGHIEÄP TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG NAÊM HOÏC 2003-2004 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (4 ñieåm) Cho haøm soá : y = 1) Khaûo saùt haøm soá. –1 . 0). 2) Vieát phöông trình caùc tieáp tuyeán cuûa (C) ñi qua ñieåm A(3 .CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP.5 ñieåm) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz. F2. D. Tài li u h c t p . π]. BAØI 4 : (2. 2). Haõy vieát phöông trình maët caàu (S) ñi qua boán ñieåm A’.vn ::: T i mi n phí eBook. 2) Goïi A’ laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa ñieåm A treân maët phaúng Oxy. C. 3 4 3 sin x treân ñoaïn [0 . D(4 . 3 . B.here. D laø boán ñieåm ñoàng phaúng. 2). C. 3 . cho boán ñieåm A(1 .CAO ÑAÚNG 3) x2 + y2 + z2 – 3x – 6y – 2z + 7 = 0 .ÑAÏI HOÏC . 3 x2 y2 + = 1 coù 2 BAØI 3 : (1.

5 ñieåm) 1) Tính tích phaân : I = 2x + 1 coù ñoà thò (C). trình tieáp tuyeán cuûa (P) taïi ñieåm M thuoäc (P) coù tung ñoä baèng 4. k = 1).46 Baøi 1 : 2) y = 0.5 ñieåm) Cho haøm soá : y = 1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò haøm soá. k = 2). k = 0). 2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi truïc tung. 1) Tìm toïa ñoä tieâu ñieåm vaø vieát phöông trình ñöôøng chuaån cuûa (P). BAØI 2 : (1. (n = 2 . TRAÀN PHUÙ 81π (ñvtt) 35 Baøi 3 :1) 3x + 5y – 25 = 0 2) AF2 + BF1 = 12. 3). 2 2 vaø GTNN laø 0 3 2 5 29  2 2 hay x2 + y2 + z2 – 5x – 2y – Baøi 4 : 2) (S) :  x −  + ( y − 1) + (z − 1) = 2 4  2z + 1 = 0 3) (α) : 3x + 4y + 2z + 1 = 0 Baøi 5:(n = 0. BAØI 3 : (2ñ) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy. 2) Vieát ph. 3) Vieát phöông trình caùc tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C). truïc hoaønh vaø ñoà thò (C). x +1 ∫ ( x + sin x )cos xdx 2 0 π 2 2) Xaùc ñònh tham soá m ñeå haøm soá y = x3 – 3mx2 + (m2 – 1)x + 2 ñaït cöïc ñaïi taïi ñieåm x = 2. k = 0). (n = 1 . (n = 3. (n = 1. bieát tieáp tuyeán ñoù ñi qua ñieåm A(–1 . ÑEÀ 36 TOÁT NGHIEÄP TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG NAÊM HOÏC 2004-2005 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (3. y = 3x – 9 3) V = Baøi 2 : GTLN laø Tröôøng THPT.k = 3). cho parabol (P) :y2 = 8x. .

C n −1 + C n + 2 > n +2 n 5 2 An 2 ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 2) S = 1 – ln2 (ñvdt) 3) y = Baøi 2 : 1) I = 1 13 x+ 4 4 Baøi 3 :1) F(2 . 0). (P2) : y + z + 3 – 3 2 = 0 Baøi 5 : n ∈ N.ÑAÏI HOÏC .CAO ÑAÚNG 47 x + 2 y − 2 = 0 . B coù hoaønh ñoä töông öùng laø x2. Baøi 4 : 2) (P1) : y + z + 3 + 3 2 = 0 . x2. x = –2 2) x – y + 2 = 0.vn ::: T i mi n phí eBook. CM : AB = x1 + x2 + 4. aån n thuoäc taäp soá töï nhieân : x −1 y z = = −1 1 −1 1) Chöùng minh (∆1) vaø (∆2) cheùo nhau. n ≥ 2 --------- π 2 − 2 3 2) m = 11 http://ebook. BAØI 5 : (1 ñieåm) Giaûi baát phöông trình. cho maët caàu (S) : x2 + y2 + z2 – 2x + 2y + 4z – 3 = 0 vaø hai ñöôøng thaúng (∆1) :  CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. Tài li u h c t p . bieát tieáp dieän ñoù song song vôùi hai ñöôøng thaúng (∆1) vaø (∆2).here.3) Giaû söû ñöôøng thaúng (d) ñi qua tieâu ñieåm cuûa (P) vaø caét (P) taïi hai ñieåm phaân bieät A. (∆2) :  x − 2z = 0 2) Vieát phöông trình tieáp dieän cuûa maët caàu (S). BAØI 4 : (2 ñieåm) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz.

y = x + 3 . 2π) cuûa phöông trình : 2) Tìm m ñeå phöông trình (2) coù ít nhaát moät nghieäm thuoäc ñoaïn 1 . Caâu II : (ÑH : 1.5 ñieåm.48 Tröôøng THPT. CÑ : 2. cos 3x + sin 3x   5 sin +  = cos 2x + 3 1 + 2 sin 2x   2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng : y = x 2 − 4x + 3 . trình ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieåm cöïc trò cuûa ñoà thò haøm soá (1). 3 [ 3 ]. 3) Vieát ph.0 ñieåm) Cho haøm soá: y = –x3 + 3mx2 + 3(1 – m2)x + m3 – m2 (1) (m laø tham soá) 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá (1) khi m = 1 2) Tìm k ñeå phöông trình : -x3 + 3x2 + k3 – 3k2 = 0 coù ba nghieäm phaân bieät.MOÂN TOAÙN KHOÁI A (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (ÑH : 2.5 ñieåm.0 ñieåm) 1) Tìm nghieäm thuoäc khoaûng (0 . CÑ : 3. 3 1) Giaûi phöông trình (2) khi m = 2 Caâu III : (ÑH : 2. TRAÀN PHUÙ • Phaàn 4 : CAÙC ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC ÑEÀ 37 ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2002 . CÑ : 2.0 ñieåm.0 ñieåm) 2 Cho phöông trình : log 2 x + log 3 x + 1 − 2 m − 1 = 0 (2) (m laø tham soá).

coù ñoä daøi caïnh ñaùy baèng a. Tính theo a dieän tích ∆AMN. bieát raèng (AMN) ⊥ (SBC). n n Chuù yù: Thí sinh chæ thi CAO ÑAÚNG khoâng laøm Caâu V. Caâu V : (ÑH : 2. 4).0 ñieåm. 2) Cho khai trieån nhò thöùc : (n laø soá nguyeân döông) −x −  x2 1   x −1   x −1   2 + 2 3  = C 0  2 2  + C1  2 2  n n           n n n −1  −3x   x −1  − x   2  + .ABC ñænh S. 3 .0 ñieåm) 1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy.. + C n −1  2 2  2 3  n           n −1  −x  +C 2 3      n n n Bieát raèng trong khai trieån ñoù C3 = 5C1 vaø soá haïng thöù tö baèng 20n.here. Goïi M vaø N laàn löôït laø caùc trung ñieåm cuûa SB vaø SC. Tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa ∆ABC.vn ::: T i mi n phí eBook. Tài li u h c t p . phöông trình ñöôøng thaúng BC laø 3x − y − 3 = 0. Caâu I : 2) –1 < k < 3 vaø k ≠ 0 vaø k ≠ 2 3) y = 2x – m2 + m Caâu II : 1) x = 3 ± Caâu III : 1) x = 3 ÑAÙP SOÁ 2) 0 ≤ m ≤ 2 π 5π 109 ∨x= 2) 3 3 6 2 a 10 2) a) (P) : 2x – z = 0 b) H(2 . CÑ : 3. Tìm toïa ñoä ñieåm H ∈ ∆ 2 sao cho ñoaïn thaúng MH coù ñoä daøi nhoû nhaát.CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. 2) Trong khoâng gian Oxyz cho hai ñöôøng thaúng : ∆ 1 :  x − 2 y + z − 4 = 0 vaø x + 2 y − 2 z + 4 = 0 x = 1 + t  ∆ 2 : y = 2 + t z = 1 + 2 t  a) Vieát phöông trình maët phaúng (P) chöùa ñöôøng thaúng ∆ 1 vaø song song vôùi ñöôøng thaúng ∆ 2 . 3) Caâu IV : 1) S = 16 http://ebook. b) Cho ñieåm M(2 . 1 .CAO ÑAÚNG 49 Caâu IV : (ÑH : 2. xeùt ∆ABC vuoâng taïi A.0 ñieåm) 1) Cho hình choùp tam giaùc ñeàu S.ÑAÏI HOÏC . caùc ñænh A vaø B thuoäc Ox vaø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp baèng 2. tìm n vaø x..

D bieát raèng ñænh A coù hoaønh ñoä aâm. CÑ : 3. Caâu II : (ÑH : 3. 3) Giaûi heä phöông trình :  3 x − y = x − y  x + y = x + y + 2  Caâu III : (ÑH : 1. x = 4 7+4 3 6+2 3  . a) Tính theo a khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng A1B vaø B1D.0 ñieåm.50 Caâu V : 1) G  2) n = 7. Caâu V : (ÑH : 1.0 ñieåm) .5 ñieåm) Cho haøm soá: y = mx4 + (m2 – 9)x2 + 10 (m laø tham soá) (1) 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá (1) khi m = 1 2) Tìm m ñeå haøm soá (1) coù ba ñieåm cöïc trò.MOÂN TOAÙN KHOÁI B (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (ÑH : 2. CÑ : 2. TRAÀN PHUÙ  −1− 4 3 − 6 − 2 3   ∨ G . b) Goïi M. B. CÑ : 1.0 ñieåm) 1) Giaûi phöông trình : sin23x – cos24x = sin25x – cos26x 2) Giaûi baát phöông trình : logx{log3(9x – 72)} ≤ 1. N P laàn löôït laø caùc trung ñieåm cuûa caùc caïnh BB1. 0  .0 ñieåm.   3 3   ÑEÀ 38 ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2002 . Tính goùc giöõa hai ñöôøng thaúng MP vaø C1N. CD. 2  Tìm toïa ñoä caùc ñænh A.0 ñieåm. A1D1.  3 3    Tröôøng THPT. phöông trình ñöôøng thaúng AB laø x – 2y + 2 = 0 vaø AB = 2AD.0 ñieåm) 1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy cho hình chöõ nhaät ABCD coù taâm I 1  .5 ñieåm) x2 x2 Tính dieän tích cuûa hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng : y = 4 − vaø y = 4 4 2 Caâu IV : (ÑH : 3. CÑ : 3. C. 2) Cho hình laäp phöông ABCDA1B1C1D1 coù caïnh baèng a.0 ñieåm.

Caâu II : (ÑH : 2 ñieåm. …. CÑ : 4 ñieåm) 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá (1) öùng vôùi m = –1.vn ::: T i mi n phí eBook. 2 1  2 4 3 a 6 b) 90° Caâu III : S = 2π + Caâu IV : 1) A(–2 . Bieát raèng soá tam giaùc coù caùc ñænh laø 3 trong 2n ñieåm A1.MOÂN TOAÙN KHOÁI D (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (ÑH : 3 ñieåm. tìm n. A2n nhieàu gaáp 20 laàn soá hình chöõ nhaät coù caùc ñænh laø 4 trong 2n ñieåm A1. 3) Tìm m ñeå ñoà thò haøm soá (1) tieáp xuùc vôùi ñöôøng thaúng y = x. 0).here. 2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñöôøng cong (C) vaø hai truïc toïa ñoä. 0). A2. 2 9 2 3  . CÑ : 3 ñieåm) 1) Giaûi baát phöông trình : x 2 − 3x (2 m − 1)x − m 2 (1) (m laø tham soá) Cho haøm soá : y = x −1 ( ) 2x 2 − 3x − 2 ≥ 0 2 3 x = 5y 2 − 4y  2) Giaûi heä phöông trình :  4 x + 2 x+1 =y  x  2 +2 http://ebook. 2). n nguyeân) noäi tieáp ñöôøng troøn (O). A2. …. –2) 2) a) Caâu V : n = 8 ÑEÀ 39 ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2002 . 1). C(3 . k ∈ Z 2) log973 < x ≤ 2 3) (1 . CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. B(2 . A2n.CAO ÑAÚNG 51 ÑAÙP SOÁ Caâu I : 2) m < –3 ∨ 0 < m < 3 Caâu II : 1) x = π kπ kπ + kπ ∨ x = ∨x= .ÑAÏI HOÏC . Tài li u h c t p . D(–1 .Cho ña giaùc ñeàu A1A2… A2n(n ≥ 2.

cho elip (E) coù phöông trình treân tia Oy sao cho ñöôøng thaúng MN luoân tieáp xuùc vôùi (E). Caâu V : (ÑH : 2 ñieåm) 1) Tìm soá nguyeân döông n sao cho : C 0 + 2C1 + 4C 2 + . 1). Xaùc ñònh toïa ñoä M. + 2 n C n = 243 n n n n 2) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy.x= Caâu III : x = 2 2 2 2 6 34 1 Caâu IV : 1) 2) m = – 17 2 Caâu V : 1) n = 5 2) vôùi M( 2 7 . CÑ : 1 ñieåm) Tìm x thuoäc ñoaïn [0 . x2 y2 + = 1 . Tính khoaûng caùch töø ñieåm A tôùi maët phaúng (BCD). (2 . 0).. N(0 . cho maët phaúng (P) : 2x – y + 2 = 0 vaø ñöôøng thaúng dm :  (2m + 1)x + (1 − m )y + m − 1 = 0 mx + (2m + 1)z + 4 m + 2 = 0 (m laø tham soá) Xaùc ñònh m ñeå ñöôøng thaúng dm song song vôùi maët phaúng (P).x= .. 21 ) thì MN ñaït GTNN vaø min(MN) = 7. 2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz. TRAÀN PHUÙ Caâu III : (ÑH : 1 ñieåm. CÑ : 2 ñieåm) 1) Cho hình töù dieän ABCD coù caïnh AD vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABC). BC = 5cm.52 Tröôøng THPT. 4) 2 π 3π 5π 7π . AC = AD = 4cm. AB = 3cm. Tính giaù trò nhoû nhaát ñoù. N ñeå ñoaïn MN coù ñoä daøi nhoû nhaát. 14] nghieäm ñuùng phöông trình : cos3x – 4cos2x + 3cosx – 4 = 0 Caâu IV : (ÑH : 2 ñieåm. .x= . Xeùt ñieåm M chuyeån ñoäng treân tia Ox vaø ñieåm N chuyeån ñoäng 16 9 ÑAÙP SOÁ 4 Caâu I : 2) S = –1 + 4 ln 3) m ≠ 1 3 1 Caâu II : 1) x ≤ – ∨ x = 2 ∨ x ≥ 3 2) (0 .

0 . C n laø toå hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû).here. 2) Tìm m ñeå ñoà thò haøm soá (1) caét truïc hoaønh taïi hai ñieåm phaân bieät vaø hai ñieåm coù hoaønh ñoä döông. 2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho hình hoäp chöõ nhaät ABCD. b > 0).A’B’C’D’coù A truøng vôùi goác toïa ñoä. b) (a > 0. B(a . A′C. 0).MOÂN TOAÙN KHOÁI A Caâu I : (2 ñieåm) Cho haøm soá: y = (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá (1) khi m = –1. 0). Caâu II : (2 ñieåm) mx 2 + x + m (1) (m laø tham soá) x −1 cos 2x 1 + sin 2 x − sin 2x 1 + tgx 2 1 1  x − x = y − y 2) Giaûi heä phöông trình :  2y = x 3 + 1  1) Giaûi phöông trình : cot gx − 1 = Caâu III : (3 ñieåm) 1) Cho hình laäp phöông ABCD. Tính soá ño cuûa goùc nhò dieän [B. b) Xaùc ñònh tyû soá Caâu IV : (2 ñieåm) 1) Tìm heä soá cuûa soá haïng chöùa n a ñeå hai maët phaúng (A′BD) vaø (MBD) vuoâng goùc vôùi nhau.CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. Goïi M laø trung ñieåm CC’. a) Tính theå tích khoái töù dieän BDA’M theo a vaø b. A’(0 . x > 0. b x8 trong khai trieån nhò thöùc Niutôn cuûa  1 n +1 n 5   3 + x  bieát raèng : C n + 4 − C n+3 = 7(n + 3)  x k (n laø soá nguyeân döông. D(0 . Tài li u h c t p .ÑAÏI HOÏC . a .vn ::: T i mi n phí eBook. http://ebook.CAO ÑAÚNG 53 ÑEÀ 40 ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2003 . 0 . D] .A’B’C’D’.

CMR : x2 + 1 1 1 y 2 + 2 + z 2 + 2 ≥ 82 2 x y z ÑAÙP SOÁ Caâu I : 2) – 1 <m<0 2 π + kπ (k ∈ Z) 2) 4 (1 . TRAÀN PHUÙ ∫ dx x x2 + 4 5 Caâu V : (1 ñieåm) Cho x.  −1− 5 −1− 5    .54 2) Tính tích phaân : I = 2 3 Tröôøng THPT. z laø ba soá döông vaø x + y + z ≤1.   2 2   . y.   2 2   1 2 a a b b) = 1 4 b 1 5 Caâu IV : 1) 495 2) I = ln 4 3 1 Caâu V : Daáu “=” xaûy ra khi x = y = z = 3 Caâu III : 1) 120° 2) a) V = ÑEÀ 41 . 1) . Caâu II : 1) x =  −1+ 5 −1+ 5    .

0).A′B′C′D′ coù ñaùy ABCD laø hình thoi caïnh a.B.CAO ÑAÚNG ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2003 . 0 . 0  laø troïng taâm tam giaùc ABC. M. 8) vaø ñieåm C sao cho AC = (0 .MOÂN TOAÙN KHOÁI B (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (2 ñieåm) Cho haøm soá y = x3 – 3x2 + m (1) (m laø tham soá) 55 1) Tìm m ñeå ñoà thò haøm soá (1) coù hai ñieåm phaân bieät ñoái xöùng vôùi nhau qua goác toïa ñoä. N cuøng thuoäc moät maët phaúng. Goïi M laø trung ñieåm caïnh AA′ vaø N laø trung ñieåm caïnh CC’. Chöùng minh B′. Caâu IV : (2 ñieåm) 1) Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø nhoû nhaát cuûa haøm soá y = x + 4 − x 2 1 − 2 sin 2 x dx 2) Tính tích phaân : I = ∫ 1 + sin 2x 0 π 4 http://ebook. D.Bieát M(1 . 2) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá (1) khi m = 2 Caâu II : (2 ñieåm) 2 1) Giaûi phöông trình : cotgx − tgx + 4sin 2x = sin2x 2  y +2 3y = x2  2) Giaûi heä phöông trình :  2 3x = x + 2  y2  Caâu III : (3 ñieåm) 1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy cho tam giaùc ABC coù AB = AC. 0 .CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. 6 .ÑAÏI HOÏC . Haõy tính ñoä daøi caïnh AA′ theo a ñeå töù giaùc B′MDN laø hình vuoâng. B(0 .here. 3) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho 2 ñieåm A(2 . 3  2) Cho hình laêng truï ñöùng ABCD. Tìm toïa ñoä caùc ñænh A.vn ::: T i mi n phí eBook. –1) laø trung ñieåm caïnh BC vaø 2  G .C. goùc BAC = 90 0 . Tính khoaûng caùch töø trung ñieåm I cuûa BC ñeán ñöôøng thaúng OA. goùc BAD = 600. Tài li u h c t p . 0).

Caâu II : (2 ñieåm) 1) Giaûi phöông trình : sin 2  2) Giaûi phöông trình: 2 x 2 x 2 − 2x + 4 (1) x−2 x  x π 2 − tg x − cos 2 = 0 2 2 4 − 2 2+ x−x = 3 2 −x Caâu III : (3 ñieåm) 1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñecac vuoâng goùc Oxy cho ñöôøng troøn (C) : (x – 1)2 + (y – 2)2 = 4 vaø ñöôøng thaúng d : x – y – 1 = 0. 2). 1) 3 1 ln 2 2 3 n +1 − 2 n +1 n +1 ÑEÀ 42 (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2003 .MOÂN TOAÙN KHOÁI D Caâu I : (2 ñieåm) 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá y = 2) Tìm m ñeå ñöôøng thaúng dm : y = mx + 2 – 2m caét ñoà thò cuûa haøm soá (1) taïi hai ñieåm phaân bieät.56 Tröôøng THPT. + n 2 3 n +1 k ( C n laø toå hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû) ÑAÙP SOÁ Caâu I : 1) m > 0 Caâu II : 1) x = ± 2) AA’ = a 2 Caâu III : 1) A(0 . 2). B(–2 . –2) 3) d(I . C(–2 . C(4 . Tính toång : 2 2 − 1 1 23 − 1 2 2 n+1 − 1 n Cn C0 + Cn + C n + . –2) hay A(0 .. Vieát phöông trình ñöôøng troøn . 0). OA) = 5 Caâu IV : 1) Max y = 2 2 vaø min y = –2 2) I = Caâu V : S = π + kπ (k ∈ Z) 2) (1 . TRAÀN PHUÙ Caâu V : (1 ñieåm) Cho n laø soá nguyeân döông. B(4 . 0)..

B(3 .CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. Tìm toïa ñoä caùc giao ñieåm (C) vaø (C′) 2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñecac vuoâng goùc Oxyz cho ñöôøng thaúng dk: x + 3ky − z + 2 = 0  kx − y + z + 1 = 0 Tìm k ñeå ñöôøng thaúng dk vuoâng goùc vôùi maët phaúng (P) : x – y – 2z + 5 = 0 3) Cho hai maët phaúng (P) vaø (Q) vuoâng goùc vôùi nhau. trong maët phaúng (Q) laáy ñieåm D sao cho AC. 2) 2) k = 1 3) R = vaø d[A . Treân ∆ laáy hai ñieåm A. Tìm n ñeå a3n-3 = 26n. coù giao tuyeán laø ñöôøng thaúng ∆.CAO ÑAÚNG 57 (C′) ñoái xöùng vôùi ñöôøng troøn (C) qua ñöôøng thaúng d. B vôùi AB = a. goïi a3n-3 laø heä soá cuûa x3n-3 trong khai trieån thaønh ña thöùc cuûa : (x2 + 1)n (x + 2)n.ÑAÏI HOÏC . ÑAÙP SOÁ Caâu I : 2) m > 1 π + kπ (k ∈ Z) 2) x = –1 ∨ x = 2 4 a 3 a 2 Caâu III : 1) A(1 . (CDB)] = 2 2 Caâu IV : 1) Max y = 2 vaø min y = 0 2) I = 1 Caâu II : 1) x = π + k2π ∨ x = – Caâu V : n = 5 ÑEÀ 43 http://ebook.vn ::: T i mi n phí eBook. BD cuøng vuoâng goùc vôùi ∆ vaø AC = BD = AB . 0).here. Tính baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp töù dieän ABCD vaø tính khoaûng caùch töø A ñeán maët phaúng (BCD) theo a. Trong maët phaúng (P) laáy ñieåm C. 2] ∫x 0 2 2 − x dx Caâu V : (1 ñieåm) Vôùi n laø soá nguyeân döông. Tài li u h c t p . Caâu IV : (2 ñieåm) 1) Tìm GTLN vaø GTNN cuûa haøm soá y = 2) Tính tích phaân I = x +1 x2 + 1 treân ñoaïn [–1 .

–1).58 Tröôøng THPT. thoûa maõn ñieàu kieän cos2A + 2 2 cosB + 2 2 cosC = 3. TRAÀN PHUÙ ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2004 . b) Giaû söû maët phaúng (ABM) caét ñöôøng thaúng SD taïi ñieåm N. Caâu II : (2 ñieåm) 1) Giaûi phöông trình : 2( x 2 − 16) x −3 x −3 1  log 1 ( y − x ) − log 4 y = 1 2) Giaûi heä phöông trình :  4 x 2 + y 2 = 25  + x−3 > 7−x Caâu III : (3 ñieåm) 1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho hai ñieåm A(0 . B(– 3 . ÑAÙP SOÁ Caâu I : 2) m = 1± 5 2 . Tính theå tích khoái choùp S. Tìm toïa ñoä tröïc taâm vaø toïa ñoä taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp cuûa tam giaùc OAB. 2) Tìm m ñeå ñöôøng thaúng y = m caét ñoà thò haøm soá (1) taïi hai ñieåm A. Caâu IV : (2 ñieåm) 1) Tính tích phaân : I = ∫1+ 1 2 x x −1 dx 2 2) Tìm heä soá cuûa x8 trong khai trieån thaønh ña thöùc cuûa 1 + x (1 − x ) [ ] 8 Caâu V : (1 ñieåm) Cho ∆ABC khoâng tuø. 0).ABCD. B(0 . Goïi M laø trung ñieåm cuûa caïnh SC. 2 2 ). Tính ba goùc cuûa tam giaùc ABC. 0). 1 . 2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho hình choùp S. S(0 .MOÂN TOAÙN KHOÁI A (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (2 ñieåm) Cho haøm soá: y = − x 2 + 3x − 3 (1) 2( x − 1) (m laø tham soá) 1) Khaûo saùt haøm soá (1).ABCD coù ñaùy ABCD laø hình thoi. B sao cho AB = 1. BM. 0 . 2). a) Tính goùc vaø khoaûng caùch hai ñöôøng thaúng SA. AC caét BD taïi goác toïa ñoä O. Bieát A(2 . 0 .

ÑAÏI HOÏC .here. Caâu III : (3 ñieåm) 1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho hai ñieåm A(1 . 4) Caâu III : 1) I(– 3 .MOÂN TOAÙN KHOÁI B (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (2 ñieåm) Cho haøm soá y = 1 3 x – 2x2 + 3x (1) coù ñoà thò (C) 3 1) Khaûo saùt haøm soá.ABCD theo a vaø ϕ. Tìm ñieåm C thuoäc ñöôøng thaúng x – 2y – 1 = 0 sao cho khoaûng caùch töø C ñeán ñöôøng thaúng AB baèng 6. Caâu II : (2 ñieåm) 1) Giaûi phöông trình : 5sinx – 2 = 3(1 – sinx)tg2x ln 2 x 2) Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá y = treân ñoaïn [1 x . B(4 .ABCD coù caïnh ñaùy baèng a. e3 ]. –3). 3) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho ñieåm A(–4 .vn ::: T i mi n phí eBook. goùc giöõa caïnh beân vaø maët ñaùy baèng ϕ (0° < ϕ < 90°). 2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán ∆ cuûa (C) taïi ñieåm uoán vaø chöùng minh raèng ∆ laø tieáp tuyeán cuûa (C) coù heä soá goùc nhoû nhaát. 1). Tài li u h c t p . 2) Cho hình choùp töù giaùc ñeàu S. MB) = Caâu IV : 1) I = 59 2 6 2) b) V = 3 2 (ñvtt) 11 3 4 − 4 ln 2 2) heä soá cuûa x8 laø : 3C 8 + C 8 = 238 3 ˆ π ˆ ˆ π Caâu V : A = . 1) 2) a) d(SA . B = C = 2 4 ÑEÀ 44 ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2004 .CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. 4) vaø ñöôøng http://ebook. Tính theå tích khoái choùp S.CAO ÑAÚNG Caâu II : 1) x > 10 – 34 2) (3 . Tính tang cuûa goùc giöõa hai maët phaúng (SAB) vaø (ABCD) theo ϕ. –2 .

60 Tröôøng THPT. trung bình. sao cho trong moãi ñeà nhaát thieát phaûi coù ñuû 3 loaïi caâu hoûi (khoù. Töø 30 caâu hoûi ñoù coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu ñeà kieåm tra. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ∆ ñi qua ñieåm A. ABCD) = 2 tgϕV = tgϕ 6  x − 2y − z + 4 = 0 x+4 y+2 z−4 = = hay (∆) :  3) (∆) : 3 2 −1 2 x − y + 4z − 10 = 0 116 2 1 2 2 2 3 Caâu IV : 1) I = 2) C15 C 10 C 5 + C15 C10 C1 + C15 C1 C1 = 56875 5 10 5 135 Caâu V : 2 – 1 ≤ m ≤ 1 ÑEÀ 45 . 10 caâu hoûi trung bình. thaày giaùo coù 30 caâu hoûi khaùc nhau goàm 5 caâu hoûi khoù. x = + k2π (k ∈ Z) 2) GTLN laø 2 vaø GTNN laø 0. 3) hay C  − .−  11   11 a3 2 2) tg(SAB . caét  z = −1 + 4t  vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng d. moãi ñeà goàm 5 caâu hoûi khaùc nhau. Caâu IV : (2 ñieåm) e 1 + 3 ln x ln x 1) Tính tích phaân : I = ∫ dx x 1 2) Trong moät moân hoïc. TRAÀN PHUÙ  x = −3 + 2 t  thaúng d :  y = 1 − t . 15 caâu hoûi deã. deã) vaø soá caâu hoûi deã khoâng ít hôn 2 ? Caâu V : (1 ñieåm) Xaùc ñònh m ñeå phöông trình sau coù nghieäm : m 1+ x2 − 1− x2 + 2 = 2 1− x4 + 1+ x2 − 1− x2 ( ) ÑAÙP SOÁ Caâu I : 2) y = –x + Caâu II : 1) x = 8 3 4 π 5π + k2π . 6 6 e 27   43 Caâu III : 1) C(7 .

 x x + y y = 1 − 3m  Caâu III : (3 ñieåm) 1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho tam giaùc ABC coù caùc ñænh A(–1. Tìm a. 0). B1(–a . m) vôùi m ≠ 0. B(1 .MOÂN TOAÙN KHOÁI D (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (2 ñieåm) Cho haøm soá y = x3 – 3mx2 + 9x + 1 (1) vôùi m laø tham soá. 0). 0 . 0). ÑAÙP SOÁ Caâu I : 2) m = 0 hay m = ± 2. 1 . 2) Tìm m ñeå heä phöông trình sau :  61  x + y =1  coù nghieäm. 0 . Caâu IV : (2 ñieåm) 1) Tính tích phaân I = ln( x 2 − x )dx 2 ∫ 3  1   2) Tìm caùc soá haïng khoâng chöùa x trong khai trieån nhò thöùc Newton :  3 x +   4 x  7 vôùi x > 0. 0). 0). Tài li u h c t p . 1) Khaûo saùt haøm soá khi m = 2. b ñeå khoaûng caùch giöõa 2 ñöôøng thaúng B1C vaø AC1 lôùn nhaát. b. 0). Caâu II : (2 ñieåm) 1) Giaûi phöông trình : (2cosx – 1)(2sinx + cosx) = sin2x – sinx.here. B. 0 . http://ebook. Bieát A(a . 0 . b) Cho a.ÑAÏI HOÏC . b thay ñoåi nhöng luoân thoûa maõn a + b = 4. 2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho hình laêng truï ñöùng ABCA1B1C1. 1) vaø maët phaúng (P) : x + y + z – 2 = 0. 3) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho 3 ñieåm A(2 . xaùc ñònh m ñeå tam giaùc GAB vuoâng taïi G. C(0 . Caâu V : (1 ñieåm) Chöùng minh raèng phöông trình sau coù ñuùng moät nghieäm : x5 – x2 – 2x – 1 = 0. 1). C vaø coù taâm thuoäc maët phaúng (P).vn ::: T i mi n phí eBook. b) a > 0.CAO ÑAÚNG ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2004 . 0 . B(4 . 2) Tìm m ñeå ñieåm uoán cuûa ñoà thò haøm soá (1) thuoäc ñöôøng thaúng y = x + 1. B(–a . 1 . b > 0. Vieát phöông trình maët caàu ñi qua 3 ñieåm A.CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. Tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC theo m. C(0 . C(1 . a) Tính khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng B1C vaø AC1 theo a.

cos2x – cos2x = 0 Caâu III : (3 ñieåm) 1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho hai ñöôøng thaúng : d1 : x – y = 0 vaø d2 : 2x + y – 1 = 0. x −1 y + 3 z − 3 = = vaø maët phaúng (P) : 2x + y – 2z + 9 = 0. D thuoäc truïc hoaønh.MOÂN TOAÙN KHOÁI A Caâu I : (2 ñieåm) (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Goïi (Cm) laø ñoà thò cuûa haøm soá y = mx + 1 (m laø tham soá) x 1 . a = b = 2. Tìm toïa ñoä caùc ñænh hình vuoâng ABCD bieát raèng ñænh A thuoäc d1. AC1) =  3 a 2 + b2 3) (S) : x2 + y2 + z2 – 2x – 2z + 1 = 0 hay (x – 1)2 + y2 + (z – 1)2 = 1. 4 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá khi m = 2) Tìm m ñeå haøm soá coù cöïc trò vaø khoaûng caùch töø ñieåm cöïc tieåu cuûa (Cm) ñeán tieäm caän xieân cuûa (Cm) baèng Caâu II : (2 ñieåm) 1) Giaûi baát phöông trình : 5x − 1 − x − 1 > 2 x − 4 2) Giaûi phöông trình : cos23x.  . Caâu III : 1) G 1 . a) Tìm toïa ñoä ñieåm I thuoäc d sao cho khoaûng caùch töø I ñeán maët phaúng (P) baèng 2. TRAÀN PHUÙ π π 1 Caâu II : 1) x = ± + k2π ∨ x = – + kπ (k ∈ Z) 2) 0 ≤ m ≤ 4 3 4 ab  m . m = ± 3 6 2) d(B1C . Caâu IV : 1) I = 3ln3 – 2 4 2) C 7 = 62 7! = 35 3! 4 ! ÑEÀ 46 ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2005 . 2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho :ñöôøng thaúng d : 1 2 .Tröôøng THPT. −1 2 1 . ñænh C thuoäc d2 vaø caùc ñænh B.

2 2 n C 2 n +1 = 2005 2 2 2 2 n +1 ( C k laø soá toå hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû). 1) . Vieát phöông trình tham soá cuûa ñöôøng thaúng ∆ naèm trong maët phaúng (P). 0) 2) a) I(3 . z laø caùc soá döông thoûa maõn 1 1 1 + + = 4. y = –1 . Caâu II : 1) 2 ≤ x < 10 2) x = Caâu III : 1) A(1 .ÑAÏI HOÏC . (∆) : (x = –5t .2 2 C 3 n +1 − 4. + (2n + 1).2C 2 n +1 + 3. z=4 – 5t) Caâu IV : 1) I = kπ (k ∈ Z) 2 34 27 2) n = 1002 ÑEÀ 47 ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2005 . bieát ∆ ñi qua A vaø vuoâng goùc vôùi d. 0) .here.2 3 C 2 n +1 + .CAO ÑAÚNG 63 ∫ 0 π 2 sin 2 x + sin x 1 + 3 cos x dx 2) Tìm soá nguyeân döông n sao cho : 4 C1 n +1 − 2. 5 .b) Tìm toïa ñoä giao ñieåm A cuûa ñöôøng thaúng d vaø maët phaúng (P).MOÂN TOAÙN KHOÁI B (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) http://ebook. 7) b) A(0 . C(1 . 1) . –7 . Caâu IV : (2 ñieåm) 1) Tính tích phaân I = CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP.. C(1 . B(0 . B(2 . y.. 0) hay A(1 . n Caâu V : (1 ñieåm) Cho x. –1) . 1) hay I(–3 . D(2 . x y z 1 1 1 Chöùng minh raèng : + + ≤1 2 x + y + z x + 2 y + z x + y + 2z ÑAÙP SOÁ Caâu I : 2) m = 1. 0) . D(0 . Tài li u h c t p .vn ::: T i mi n phí eBook. –1) . –1 . 4) .

C1. 0). Hoûi coù bao nhieâu caùch phaân coâng ñoäi thanh nieân tình nguyeän ñoù veà giuùp ñôû 3 tænh mieàn nuùi. ta coù :  20   15   12  x x x   +   +   ≥ 3 + 4 + 5 . vieát phöông trình maët phaúng (P) ñi qua hai ñieåm A. b) Goïi M laø trung ñieåm cuûa A1B1. 0 .goàm 12 nam vaø 3 nöõ. Maët phaúng (P) caét ñöôøng thaúng A1C1 taïi ñieåm N. Tính ñoä daøi ñoaïn MN. 4).64 Caâu I : (2 ñieåm) Goïi (Cm) laø ñoà thò cuûa haøm soá y = Tröôøng THPT. ñoà thò (Cm) luoân luoân coù ñieåm cöïc ñaïi. 3 . 0 . Caâu III : (3 ñieåm) 1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho hai ñieåm A(2 . -3 . 0). 0). Vieát phöông trình ñöôøng troøn (C) tieáp xuùc vôùi truïc hoaønh taïi ñieåm A vaø khoaûng caùch töø taâm cuûa (C) ñeán B baèng 5. B1(4 . 2) Chöùng minh raèng vôùi m baát kyø. a) Tìm toïa ñoä caùc ñænh A1. ñieåm cöïc tieåu vaø khoaûng caùch giöõa hai ñieåm ñoù baèng Caâu II : (2 ñieåm) 1) Giaûi heä phöông trình :  20 . 0) vaø B(6 . Caâu IV : (2 ñieåm) 1) Tính tích phaân I = ∫ 0 π 2 sin 2 x cos x dx 1 + cos x 2) Moät ñoäi thanh nieân tình nguyeän coù 15 ngöôøi.A1B1C1 vôùi A(0 . B(4 . 2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho hình laêng truï ñöùng ABC. vieát phöông trình maët caàu coù taâm laø A vaø tieáp xuùc vôùi maët phaúng (BCC1B1). 4).  x −1 + 2 − y =1 2 3 3 log 9 (9 x ) − log 3 y = 3 2) Giaûi phöông trình : 1 + sinx + cosx + sin2x + cos2x = 0. TRAÀN PHUÙ x 2 + (m + 1) x + m + 1 (m laø tham soá) x +1 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá khi m = 1. sao cho moãi tænh coù 4 nam vaø 1 nöõ ? Caâu V : (1 ñieåm) Chöùng minh raèng vôùi moïi x ∈ R. M vaø song song vôùi BC1. C(0 .Khi naøo ñaúng thöùc xaûy ra ?  3  4  5 x x x .

vn ::: T i mi n phí eBook. Caâu II : (2 ñieåm) Giaûi caùc phöông trình sau : 1) 2 x + 2 + 2 x + 1 − 1 3 m 2 1 x − x + (m laø tham soá) 3 2 3 x +1 = 4 http://ebook.CAO ÑAÚNG ÑAÙP SOÁ 65 Caâu III : 1) (x – 2)2 + (y – 1)2 = 1 . Tìm m ñeå tieáp tuyeán cuûa (Cm) taïi ñieåm M song song vôùi ñöôøng thaúng 5x – y = 0.ÑAÏI HOÏC . C1(0 . (2 . 3 . 4) . Tài li u h c t p . (x – 2)2 + (y – 7)2 = 49 2) a) A1(0 . x2 + (y + 3)2 + z2 = 0 . 4) . 2) Goïi M laø ñieåm thuoäc (Cm) coù hoaønh ñoä baèng –1. 1) .here. 2) 2) x = ± + k2π ∨ x = – + kπ (k ∈ Z) 3 4 576 25 b) x + 4y – 2z + 12 = Caâu IV : 1) I = 2ln2 – 1 17 2 2) 207900 (caùch) ÑEÀ 48 ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2005 .MOÂN TOAÙN KHOÁI D Caâu I : (2 ñieåm) (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Goïi (Cm) laø ñoà thò cuûa haøm soá y = 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá khi m = 2.CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. –3 . MN = 2π π Caâu II : 1) (1 .

TRAÀN PHUÙ   π 3 π   sin  3x −  − = 0 4  4 2 1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho ñieåm C(2 . 2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho hai ñöôøng thaúng : d1 : x2 y2 + =1. d2 laàn löôït taïi caùc ñieåm A. Chöùng minh raèng : 1 + x 3 + y3 xy ? + 1 + y3 + z3 yz + 1 + z3 + x3 ≥ 3 3 . B. Vieát phöông trình maët phaúng (P) chöùa caû hai ñöôøng thaúng d1 vaø d2. bieát raèng hai ñieåm A. 0) vaø elip (E) : Tìm toïa ñoä caùc ñieåm A. b) Maët phaúng toïa ñoä Oxz caét hai ñöôøng thaúng d1. Caâu II : 1) x = 3 2) x = CaâuIII π + kπ (k ∈ Z) 4 . B ñoái xöùng vôùi nhau qua truïc hoaønh vaø tam giaùc ABC laø tam giaùc ñeàu. 4 1 x + y − z − 2 = 0 x −1 y + 2 z +1 = = vaø d2 :  3 −1 2  x + 3y − 12 = 0 a) Chöùng minh d1 vaø d2 song song vôùi nhau. B thuoäc (E). Tính dieän tích tam giaùc OAB (O laø goác toïa ñoä) Caâu IV : (2 ñieåm) 1) Tính tích phaân I = 2) Tính giaù ∫ (e 0 π 2 sin x + cos x ) cos xdx thöùc M = trò bieåu A 4 +1 + 3A 3 n n . Caâu V : (1 ñieåm) Cho caùc soá döông x. A k laø soá chænh hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû vaø C k laø soá toå hôïp n n chaäp k cuûa n phaàn töû). z thoûa xyz = 1. Khi naøo ñaúng thöùc xaûy ra zx ÑAÙP SOÁ Caâu II : 2) m = 4.66 2) cos 4 x + sin 4 x + cos x − Caâu III : (3 ñieåm) Tröôøng THPT. (n + 1)! bieát raèng C 2 +1 + 2C 2 + 2 + 2C 2 + 3 + C 2 + 4 = 149 n n n n (n laø soá nguyeân döông. y.

7 7  7 7 7  7  7 7          2) a) (P) : 15x + 11y – 17z – 10 = 0.here. −  .CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. ñöôøng thaúng y = Caâu 2 : b) Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) bieát raèng caùc tieáp tuyeán naøy vuoâng goùc vôùi 1 x+2 9 3 a) Giaûi phöông trình : 1 +x + 2 1 − x =1 2 http://ebook.2004 (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu 1 : Cho haøm soá y = –x3 + 3x2 – 3 (C) a) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.MOÂN TOAÙN KHOÁI A . b) SAOB = 5 (ñvdt) 67 π 3 Caâu IV : 1) I = e – 1 + 2) M = 4 4 --------- • Phaàn 5 : CAÙC ÑEÀ THI TUYEÅN SINH CAO ÑAÚNG ÑEÀ 49 TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI . Tài li u h c t p .CAO ÑAÚNG 2 4 3 2 2 4 3 4 3 2 4 3  .vn ::: T i mi n phí eBook. B . B . −  hay A .  1) A .ÑAÏI HOÏC .

∫ 1 2 ln x dx x3 Caâu 4 : Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho tam giaùc ABC coù A(1 . 1). 5). B. b) Tính dieän tích tam giaùc ABK. 0). B(–2 . ÑAÙP SOÁ Caâu I : b) y = –9x – 8 . a) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng qua A vaø vuoâng goùc vôùi BK. Goïi K laø trung ñieåm cuûa AC.68 b) Giaûi heä phöông trình :  Caâu 3 : a) Giaûi phöông trình : 4sin2x – 2 ( 3 − 2 ) sinx – b) Tính tích phaân : I = Tröôøng THPT. C(3 . y = –9x + 24. Caâu II : a) x = ± 1 17 ∨x=– 2 2   9 − 9 − 9 15 − 9 + 9 15   x = −3  x = x = x =    5 14 14 3 ∨ ∨  ∨  b)  y=− 9 − 3 − 3 15 − 3 + 3 15  y = y = 2 y =    10  14 14   π 5π π 2π + k 2π ∨ x = + k 2π ∨ x = + k 2π ∨ x = + k 2π (k∈ Z) b) I = 4 4 3 3 Caâu III : a) x = – 3 1 − ln 2 16 8 Caâu IV : a) 4x + y – 3 = 0 b) S = Caâu V : a) (C) : x2 + y2 + 2x – 4y = 0 hay (C) : (x + 1)2 + (y – 2)2 = 5 11 (ñvdt) 2 . b) Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) bieát raèng caùc tieáp tuyeán naøy ñi qua ñieåm M(4 . 7). a) Vieát phöông trình ñöôøng troøn (C) qua ba ñieåm A. O. TRAÀN PHUÙ  x − 5xy + 6 y = 0 2 4 x + 2 xy + 6 x − 27 = 0 2 2 6 = 0. B(0 . Caâu 5 : Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho A(–2 . –1). 4).

ñöôøng tieäm caän xieân cuûa (C) vaø hai ñöôøng thaúng x = 2. 3) Tìm toïa ñoä ñieåm M thuoäc (∆) sao cho toång ñoä daøi MA + MB ngaén nhaát.vn ::: T i mi n phí eBook. Tài li u h c t p . 2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C).CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. B(0 . Caâu III : (2 ñieåm) 3 cos4x + sin4x – 2cos3x = 0. mx + (m + 1) y = 2 2) Tìm m ñeå heä phöông trình sau coù nghieäm :  2 2 x + y = 4 Caâu IV : (3 ñieåm) 1) Giaûi phöông trình : Trong khoâng gian Oxyz cho 2 ñieåm A(2 . x = m (m > 2). 0).MOÂN TOAÙN KHOÁI A 2004 Caâu I : (2 ñieåm) Cho haøm soá : y = (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá (1). 0) vaø ñöôøng thaúng (∆) coù phöông trình : x + y + z − 2 = 0 (∆) :  x − y + z − 2 = 0 1) Vieát ph. 3 .7 x Pn = 2004 x Pn – 5. Caâu V : (1 ñieåm) http://ebook.ÑAÏI HOÏC . 2) Tìm toïa ñoä giao ñieåm H cuûa (α) vôùi (∆) vaø töø ñoù tính khoaûng caùch töø A ñeán (∆). Tìm m ñeå dieän tích naøy baèng 3. – 2 .CAO ÑAÚNG ÑEÀ 50 69 TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG COÂNG NGHIEÄP 4 .here. trình cuûa maët phaúng (α) ñi qua ñieåm A vaø vuoâng goùc vôùi (∆). Caâu II : (2 ñieåm) 1) Tính tích phaân : − x 2 + 4x − 4 (1) x −1 ∫ 1 + 3 cos x dx 0 π 2 sin x 2) Tìm soá nguyeân döông n bieát raèng : 16.

cho maët phaúng (α) : . TRAÀN PHUÙ Caâu I : 2) S = ln| m – 1 | . bieát ñieåm I coù tung ñoä döông. Tröôøng THPT. x −1 3 sin3x. ∆) = 3 3) M  . Caâu II : (2 ñieåm) 1) giaûi phöông trình : | cos3x | = 1 – 2 x +1 (1). 0 . coù ñoà thò (C). 0). 3) Tìm taát caû caùc ñieåm M thuoäc (C) sao cho khoaûng caùch töø M ñeán giao ñieåm hai ñöôøng tieäm caän cuûa (C) ngaén nhaát. C(7 . 0 . B sao cho caùc tieáp tuyeán cuûa (C) taïi A vaø B song song vôùi nhau. 0). 2) Xaùc ñònh m ñeå ñöôøng thaúng d : y = 2x + m caét (C) taïi 2 ñieåm phaân bieät A.HCM . d(A .  5 5 Caâu V : I(2 ± 10 . Tìm toïa ñoä taâm I cuûa ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC. m = 1 + e3 Caâu II : 1) I = ÑAÙP SOÁ 1 ln4 b) n = 5.70 Trong maët phaúng Oxy cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A vôùi B(–3 . 3 π π k 2π Caâu III : 1) x = + k 2π ∨ x = + (k ∈ Z) 2) m ≥ 0 ∨ m ≤ –1 6 42 7 3 7 Caâu IV : 1) (α) : x – z – 2 = 0 2) H(2 .  9x − y = 5 2) Giaûi heä phöông trình :  log 5 (3x + y) − log 5 (3x − y) = 1 2 Caâu III : (3 ñieåm) 1) Trong khoâng gian vôùi heä truïc toïa ñoä Oxyz. 2 10 – 5) ÑEÀ 51 TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG SÖ PHAÏM TP. 0).MOÂN TOAÙN KHOÁI A 2004 (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (3 ñieåm) Cho haøm soá : y = 1) Khaûo saùt haøm soá (1). baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp r = 2 10 − 5 .

0 dx Caâu IV : (2 ñieåm) 1) Tính tích phaân : ∫ 2 −1 x + 2 x + 4 A k laø soá chænh hôïp chaäp k cuûa n vaø C k laø soá toå hôïp chaäp k cuûa n. trong ñoù : x ÑAÙP SOÁ Caâu I : 2) m = – 1 . 25 16 Chöùng minh tích caùc khoaûng caùch töø caùc tieâu ñieåm cuûa elip (E) ñeán moät tieáp tuyeán baát kyø cuûa noù laø moät haèng soá.here. 6). Goïi G laø troïng taâm cuûa tam giaùc ABC.1+ 2 .vn ::: T i mi n phí eBook.ÑAÏI HOÏC . y sao cho A x −1 : A y −1 : C x −1 = 21 : 60 : 10 .CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. Tài li u h c t p . C(0 . 0). 0). c) Tìm taát caû caùc ñieåm M thuoäc (α) sao cho MA + MB + MC nhoû nhaát. 2) Trong maët phaúng vôùi heä truïc toïa ñoä Oxy. 3) c) M(2 . a) Vieát phöông trình tham soá cuûa ñöôøng thaúng ∆ laø giao tuyeán cuûa (α) vaø maët phaúng (ABC). 3)  z = 5 + 3t  2) d1. M 1− 2 . y = 3) 6 3 ÑEÀ 52 http://ebook. –1 . 0 .CAO ÑAÚNG 71 x + y + z – 4 = 0 vaø ba ñieåm : A(3 . b) Tìm toïa ñoä hình chieáu vuoâng goùc H cuûa ñieåm G treân (α). 0 .d2 = 16 Caâu IV : 1) I = π 2) (x = 7 . y = 2) 3  x = −2 t  Caâu III : 1) a)  y = −1 − t (t ∈ R) b) H(2 . 3) M 1 + Caâu II : 1) x = ( 2 . –1 .1 − 2 ) ( ) kπ (k ∈ Z) 2) (x = 1 . B(0 . cho elip (E) : x2 y2 + =1. n n y y 2) Tìm taát caû caùc soá töï nhieân x. –6 .

1. Caâu V :(2 ñieåm)Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho ñieåm M(0 . Cho bieát K(1 . –3). cöïc tieåu vaø hoaønh ñoä ñieåm cöïc ñaïi xCÑ.2005 Tröôøng THPT. –1) laø trung ñieåm cuûa caïnh AB.72 KHOÁI A . ÑAÙP SOÁ . 1) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa maët phaúng (P) ñi qua N vaø vuoâng goùc vôùi MN. 3) laø trung ñieåm cuûa caïnh AC. 2) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa maët caàu (S) ñi qua ñieåm M. ñieåm N vaø tieáp xuùc vôùi mp(P). N(2 . 4) laø trung ñieåm cuûa caïnh BC. TRAÀN PHUÙ TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI TP. ñieåm N(2 . 1). 3) Tìm taát caû caùc nghieäm x thoûa ñieàu kieän 0 < x < π cuûa phöông trình : cos 3x + cos x 1 + cos 2 x Caâu III : (2 ñieåm) e2 = sin 2 x + cos 2 x 1) Tính tích phaân : I = ∫ e ln x + ln(ln x ) dx x 30 2  2) Tìm soá haïng khoâng chöùa x trong khai trieån :  3x 2 −  x  Caâu IV : (1 ñieåm) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy xeùt tam giaùc ABC. hoaønh ñoä ñieåm cöïc tieåu xCT thoûa : | xCÑ . ñieåm B vaø ñieåm C.HCM (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (2 ñieåm)Cho haøm soá : y = (x – m)(x2 – 2x – m – 1) 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá khi m = 1. M(3 . Tìm toïa ñoä ñieåm A. Caâu II : (3 ñieåm) 1) Giaûi heä phöông trình : 2) Giaûi phöông trình : 5 lg x  x + y + xy = 11  2 2  x y + xy = 30 + x lg 5 = 50 . 2) Tìm taát caû giaù trò m sao cho haøm soá coù cöïc ñaïi. xCT| = 1. 3 .

1) .CAO ÑAÚNG Caâu I : 2) m = 4 ∨ m = –2. cho ba ñieåm A(2 . 5) .3010 C 30 ÑEÀ 53 TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙN IV KHOÁI A . –3 . Tìm toïa ñoä tröïc taâm vaø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABC. –2). 2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñöôøng cong (C) vaø truïc hoaønh x’Ox.x 5 dx http://ebook. 2). Tìm toïa ñoä cuûa ñieåm A’ ñoái xöùng vôùi ñieåm ñieåm A qua maët phaúng (BCD). 4) vaø C(–2 . 2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho boán ñieåm A(5 . (3 . 0) . Caâu II : 1) (1 . 2). Caâu IV : (1 ñieåm) Tính tích phaân : I = ∫ 0 3 x 2 + 1.ÑAÏI HOÏC . Caâu II : (2 ñieåm) 1) Giaûi phöông trình : cos2x + cos4x – 2 = 0. 2) x = 100.–1). –6 .vn ::: T i mi n phí eBook. C(1 . 3) x = Z) Caâu III : 1) I = 73 π 13π ∨x= (k 16 16 ∈ Caâu IV : A(0 . 2) Giaûi heä phöông trình :  x + y + xy = 3  2 2  x y + xy = 2 Caâu III : (3 ñieåm) 1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy. B(0 . (2 . 8).CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP.B(–5. 2). B(2 .here. (5 .2005 (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (3 ñieåm)Cho haøm soá : y = – x3 + 3x + 2 (1) 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá (1). 3) . 2) (x – 1)2 + (y – 2)2 + (z + 1)2 = 6 1 + 2 ln 2 2 20 2) 2 20 .1. C(4 . 3) Tìm m ñeå phöông trình : x3 – 2x + 2m – 6 = 0 coù 3 nghieäm phaân bieät. Tài li u h c t p . 0) vaø D(3 . Caâu V : 1) (P) : x + y + 2z – 7 = 0. –2) .1. 3).

Tìm toïa ñoä caùc ñænh cuûa tam giaùc ABC. –7 . coù ñoà thò (C) x +1 . 2) . cho hai ñöôøng thaúng : x−2 (1). 2. 2) Trong khoâng gian Oxyz. Caâu III : 1) H(–2 . –5). 4 848 105 ÑEÀ 54 TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG SÖ PHAÏM TP. cho tam giaùc ABC coù phöông trình caùc ñöôøng thaúng AB. 1). Caâu IV : 1) I = Caâu V : 325 27 (ñvdt) 3) 2 < m < 3. 2) Chöùng minh ñöôøng thaúng (d) : 2x + y + m = 0 luoân caét ñoà thò (C) taïi hai ñieåm A. 1) laø trung ñieåm cuûa BC. 2) A’(1 . Caâu II : (2 ñieåm) 1) Giaûi phöông trình : 8sin2xcosx = 3 sinx + cosx.Caâu V : (1 ñieåm) Töø caùc soá 1. ñieåm I(–1 .MOÂN TOAÙN KHOÁI A 2005 (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (2 ñieåm) Cho haøm soá y = 1) Khaûo saùt haøm soá (1). 5 coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soá töï nhieân maø moãi soá coù caùc chöõ soá khaùc nhau ? 74 Tröôøng THPT. 1). 4. AC laàn löôït laø 3x + 2y + 9 = 0 vaø x + 6y – 13 = 0. 2) Giaûi baát phöông trình : logx (5x2 – 8x + 3) > 2. B thuoäc hai nhaùnh khaùc nhau cuûa (C). TRAÀN PHUÙ ÑAÙP SOÁ Caâu I : 2) S = Caâu II : 1) x = kπ(k ∈ Z) 2) (1 . Ñònh m ñeå khoaûng caùch AB ngaén nhaát.HCM . I(1 . Caâu III : (3 ñieåm) 1) Trong maët phaúng Oxy. 3.

2) a) (P) : –5x + 4y + z – 3 = 0. 0) . Chöùng minh : C k + 4C k −1 + 6C k − 2 + 4C k − 3 + C k − 4 = C k + 4 n n n n n n ÑAÙP SOÁ Caâu I : 2) m = 1. Caâu IV : 1) I = π π π 1 3 3 + kπ ∨ x = − + k (k ∈ Z) 2) < x < ∨ x > 6 12 2 2 5 2 ln 2 3 4 --------- http://ebook. 2). b) a = 1. Tài li u h c t p . n laø caùc soá nguyeân sao cho 4 ≤ k ≤ n. B(–3 .here. b) Ñònh a ñeå toàn taïi maët phaúng (Q) chöùa (D1) vaø vuoâng goùc vôùi (D2).CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP. 3) .vn ::: T i mi n phí eBook.ÑAÏI HOÏC .CAO ÑAÚNG  x = 2 + at 7 x − 7 y + 4 = 0  (D1) :  vaø (D2) :  y = −1 + 2 t  7 x − 7z + 5 = 0  z = 3 − 3t  75 a) Vieát phöông trình maët phaúng (P) chöùa (D1) vaø song song vôùi (D2) khi a = 1. C(1 . Caâu IV : (2 ñieåm) 1) Tính tích phaân : I = ∫1− x 0 1 2 1 2 ln 1+ x dx 1− x 2) Vôùi k. Caâu II : 1) x = Caâu III : 1) A(–5 .

TRAÀN PHUÙ .76 Tröôøng THPT.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->