du h rt:::: n_)o

•• 0

Centar za i5!raih,anJe I ekologiju G!asi~ 23/ S2

!lOS 0 .Beograd

5rbiJa

Te!eron: 011 283574 Fax: (l11283574

E-lTIiIil: ouhrtnja@gmaiLcom www .• DuhRtnja.com

U subotu 22. Avgusta 2009. godine, centar za lstrazlvanje i ekologiju " Duh Rtnja" je u cilju novih saznanja specltlcnostl piramidalnog reljefa planine Rtanj, izveo nova lstrazlvanja. Doktor biofizike Zoran koclc i nezavisni arheoloskl istrazivac - piramidolog Sasa Nadfeji, su sa vrha "Siljka" 1570 m, Teslinom metodom prostiranja niskofrekfentnih talasa dijagnosticirali

Preliminarna merenja pokazuju suplllkavu strukturu trostarne piramide orijentisanu sa manjim horizontalnim i veclrn vertikalnim prolazima. Na severozapadnoj stranici pri samom vrhu locirane su tri vertikalne supllne i dve "komore", dok je na juznoj stranici prlrnecena velika suplllna koja poclnle na 110 metara od vrha piramide.

Tokom merenja Dr. koclc je uocio pojedine sllcnostl sa svojim radom na pronalazenlu podzemnih suplina i prolaza u Visokom u Bosni i Hercegovini. Njegovo visernesecno lstrazlvan]e i iskustvo na platou Bosanskih piramida u poredenju sa planinom Rtanj ima ldentlcne obrasce, posebno kada je rec 0 prostiranju i polozalu "dimnjaka" (ventsaft tunela). Dr. koclc tvrdi da je na modelu Rtnja rec 0 daleko veclm dimenzijama i profilima ovih vertikala u odnodu na iskustva u Bosni.

2

Pog/ed na piramidu Rtnja sa /stoka i vizualizacijom

1. Vertikalna suplllna ukupne dubine oko 560 metara. Od vrha na dole je zarusena u duzlnl od oko 110 metara. Ova vertikala ima profil elipse dimenzija 6 x 5 metara i na visini od oko 1450 metara kada prestaje zarusenost prolaza nastavlja da se prostire u dubinu 450 metara. Ova vertikala koja se nalazi gotovo u samom centru piramide posmatrano iz pticije perspektive se zavrsava na hiljaditom metru nadmorske visine.

2. Komora ( suplllna ) dimenzija osnove 4 x 4 metra i visinom od 4 metra. U nju nije lociran dolazak vertikalnih prolaza niti spoj sa komorom broj 7 koja je u neposrednoj blizini od 3 metra u odnosu na komoru broj 2.

3. Iz komore broj 2 vodi ovalni vertikalni prolaz precnlka oko 1,3 metra u duzinl od oko 55 metara, tj. zavrsava na visini od 1.500 metara.

4. Ova velika podzemna suplllna locirana je na juznoj stranici piramide Siljka i od vrha (1570 m) do pocetka supljine je visinska razlika od 110 metara. Posmatrano iz pticlle perspektive, suplllna ima profil romboidnog oblika obima blizu 2 km tj. oko 500 m po svakoj stranici. Dubinsko prostiranje ove suplllne od .plafona" je oko 450 metara to njenog dna. Velika dijagonala koja se prostire u pravcu Zapad - Istok je duzine oko 930 m, dok je manja dijagonala ( Sever - Jug) duzlne oko 230 metara.

5. Vertikalni ulaz se nalazi na petnaestak metara severolstocno od porusene kapelice. Ulaz je levkastog oblika precnlka 4 metra sa grlom slrlne 1,5 m odakle se u duzlnl od 7 metara spusta u dubinu.

6. Iz vertikale obelezene rednim brojem 5 se uskim prolazom duzine oko 1,5 m ulazi u objekat 7.

7. Ovaj objekat je dimenzija oko 4 x 4 x 4 metra iz kojeg se nije moglo detaljno ustanoviti dalja prohodnost po vertikali i horizontali i njena povezanost sa drugim objektima. Predpostavlja se da postoji vertikalna zarusena supllina.

Pog/ed na piramidu sa juzne stranice i vizualizacijom sup/jine

Pog/ed sa Severoistoka. Vizualizacija sup/jina i komora na vrhu Rtnja

Zakljucak

lvrsena merenja idu u prilog tezi da je Rtanj piramida. Precizno receno, dijagnosticirane lokacije, poloza] i orijentacija supljlna i prolaza se uklapaju u postulate funkcionisanja energetike piramida. Vrlo je bitana detekcija vertikalnog "dimnjaka" koji je bio neophodan za pustanle urad ( aktivaciju ) Rtanjskog orgonskog generatora i biojonizatora. Podjednako je bitna i velika supljlna locirana na juznoj stranici, koja se praktlcno nalazi u centru "Siljka" i mogla imati svojstvo rezonantne kutije i spremlsta orgonske energije. Bitno je nastaviti dalja lstrazlvanja kako bi se utvrdila povezanost ove suplllne sa speleolosklm objektima u nlzlm nivoima Rtnja koji pi opravdali ceo proces funkcionisanja energetike piramida.

Centra za lstrazlvanje i ekologiju " Duh Rtnja" Beograd - Rtanj

25.08.2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful