Implikasi ketidaksamaan peluang pendidikan terhadap individu, masyarakat dan negara (2) 2.

Gender

Kecenderungan pelajar lelaki dan perempuan memilih mata pelajaran yang bersifat kelakian dan keperempuanan menyebabkan wujudnya jurang yang besar khususnya di IPT dan sektor awam. Pemisahan ini telah jelas di bidang pengurusan di mana lebih 60 peratus tenaga pengajar di sekolah terdiri dari kalangan perempuan. Kementerian Pelajaran yang mewajibkan setiap pelajar menyertai satu jenis sukan di sekolah turut memberi tekanan ke atas sistem pendidikan untuk mencari calon guru yang sesuai dengan berbagai-bagai jenis sukan kerana tidak semuanya bersesuaian dengan guru perempuan.

3. Kumpulan minoriti

Kumpulan minoriti adalah kumpulan kecil dalam sesebuah masyarakat dan tidak berupaya mempengaruhi kumpulan etnik lain. Contohnya Orang Asli yang kebanyakannya tinggal di dalam atau pinggir hutan. Sebahagian besar masyarakat ini mengamalkan ekonomi berasaskan pertanian dan bersifat sara diri. Dari segi pencapaian dalam pendidikan, tahap akademik mereka amat rendah dan jauh ketinggalan.

Keadaan ini berlaku kerana kemudahan infrastruktur dan prasarana pendidikan yang kurang lengkap. Bekalan elektrik, air bersih, jalan raya dan bilik darjah belum sempurna. Di samping itu, keciciran sekolah juga menjadi faktor yang menghalang kemajuan pendidikan. Daripada kenyataan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, minat belajar dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli masih berada di tahap yang rendah di mana kadar keciciran ialah 45 peratus dan kadar buta huruf 49.2 peratus.

4. Murid berkeperluan khas

Murid berkeperluan khas memiliki kecerdasan yang amat rendah berbanding dengan kecerdasan purata dan menghadapi masalah penyesuaian diri dalam masyarakat dan program sekolah biasa. Mereka memerlukan pendidikan khas kerana berdepan dengan masalah menyesuaikan diri di sekolah biasa.

kecelaruan tingkah laku. persoalan kecemerlangan akademik di Malaysia lebih menjurus kepada perbezaan pelajar bandar dan luar bandar. kadar keciciran akan bertambah dan menjadi beban kepada masyarakat dan negara. Selain daripada keempat-empat implikasi peluang pendidikan yang tidak sama. sebanyak 57. akses kepada kemudahan asas yang terhad. Malaysia memerlukan lebih ramai tenaga manusia yang cergas dan memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik.6 peratus pelajar tingkatan dua turut lulus (Utusan Malaysia. Sekiranya kelompok ini tidak diberi perhatian dalam pendidikan mereka. Bagi subjek Matematik.1 peratus kelulusan dan tingkatan dua 46. hampir separuh pelajar tingkatan satu dan dua di luar bandar telah gagal dalam kedua-dua subjek berkenaan.5 peratus pelajar tingkatan satu telah lulus dan 59. cacat fizikal serta pintar-cerdas dan berbakat istimewa. menggubal kurikulum yang sesuai. prasarana pendidikan dan kesihatan yang rendah serta limpahan pembangunan bandar yang lambat. projek Sekolah Net. masalah pembelajaran. Selaras dengan perkembangan ekonomi yang maju. cacat pendengaran dan masalah komunikasi. Kajian Kementerian Pelajaran pada 2005 mendapati pelajar tingkatan satu di sekolah menengah luar bandar hanya lulus 41. Mereka juga kurang terdedah dengan aktiviti-aktiviti pembangunan. Jurang pendidikan di antara bandar dan luar bandar boleh memberi impak negatif terhadap pembangunan masyarakat dan negara. 1 Julai 2005). Langkah kerajaan memperkenalkan Akta Pendidikan Khas 1996 amat penting kerana memberi kuasa kepada Kementerian Pendidikan untuk menyediakan kemudahan pendidikan khas.3 peratus. cacat penglihatan. Usahasama Kementerian Pelajaran Malaysia . projek Smart Lab dan projek Sekolah Vista adalah sebagai lonjakan kepada pemantapan sektor pendidikan negara. pelajar tingakatan satu mendapat 42.Terdapat tujuh kategori kanak-kanak istimewa yang memerlukan program pendidikan khas iaitu kerencatan mental. pendidikan yang sesuai dengan watak murid dan tindakan-tindakan lain bagi mengembangkan pendidikan khas. Sebaik sahaja kerajaan mengumumkan dasar penggunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Sains dan Matematik sejak 2003. Sekolah di bandar mencatatkan kelulusan yang lebih tinggi di mana bagi subjek Matematik.1 peratus bagi subjek Sains manakala pelajar tingkatan dua 43 peratus. Polarisasi penduduk luar bandar yang terlibat dalam pertanian sara diri sentiasa meletakkan diri mereka dalam tahap kemiskinan. Semua faktor ini menyumbang kepada jurang ketidaksamaan bagi mendapatkan peluang-peluang pendidikan. Langkah kerajaan memperkenalkan konsep Sekolah Bestari.

blogspot.html .dan National Implementation Task Force (NITF) untuk menambah baik jurang pendidikan adalah komitmen kerajaan bagi memperkasa pendidikan negara.com/2010/03/implikasi-ketidaksamaan-peluang_15. http://zahirzainudin.