P. 1
Normas_RAG

Normas_RAG

Ratings:
(0)
|Views: 209|Likes:
Published by pikipeluki

More info:

Published by: pikipeluki on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. A grafía b e v
 • 1.2. As grafías c, qu e z
 • 1.3. A grafía g
 • 1.4. A grafía h
 • 1.5. As grafías ll e ñ
 • 1.6. O n e o m implosivos
 • 1.7. A grafía nh
 • 1.8. As grafías r e rr
 • 1.9. A grafía x
 • 2.1. O acento gráfico
 • 2.2. Palabras agudas
 • 2.3. Palabras graves
 • 2.4. Palabras esdrúxulas
 • 2.5. Acentuación de i, u en hiato
 • 2.6. Acentuación dos estranxeirismos
 • 2.7.1. O acento diacrítico
 • 2.7.2. O verbo con pronome enclítico e cos alomorfos do artigo lo(s), la(s)
 • 2.7.3. Os adverbios en -mente. Palabras compostas
 • 2.7.4. Outros casos
 • 3.1. O guión nas palabras compostas
 • 3.2.1. Unha consoante en posición intervocálica
 • 3.2.2. Dúas consoantes intervocálicas
 • 3.2.3. Máis de dúas consoantes
 • 3.2.4. Prefixos
 • 3.2.5. Dúas vogais
 • 3.2.6. Máis de dúas vogais
 • 4. USO DAS MAIÚSCULAS
 • 5. A DIÉRESE
 • 6. O APÓSTROFO
 • 7. OS SIGNOS DE INTERROGACIÓN E DE ADMIRACIÓN
 • 8.3. Grupo bs + consoante
 • 8.4. Grupos -ct- e -cc-
 • 8.5. Grupo -cn-
 • 8.6. Grupo -cd-
 • 8.7. Grupo [ks] (grafía -x-)
 • 8.8. Grupos -gm-, gn- e -gn-
 • 8.9. Grupos mn-, -mn- e -nm-
 • 8.10. Grupos -mm- e -nn-
 • 8.11. Grupo -ns- anteconsonántico
 • 8.12. Grupos -pc-, -pn-, -ps- e -pt-
 • 8.13. Consoante + pc, consoante + pt
 • 8.14. Grupos pn-, ps- e pt-
 • 8.15. Grupo -sc- medial
 • 8.16. Grupo sc- inicial
 • 8.17. Grupo -st-
 • 8.18. Algunhas observacións sobre a pronuncia dos gru- pos cultos
 • 9.2. -ción, -sión
 • 9.3. -nte
 • 9.4. -mento
 • 9.5. -se
 • 9.6. -ite e -te
 • 9.7. -ble / -bel
 • 9.8. -eo, -eu e –ao, -au
 • 9.9. -ea
 • 9.10. -oa
 • 9.11. -us, -um, -o
 • 9.12. -iño /-iña e -ino /-ina
 • 9.13. -e
 • 9.14. Masc. -án / fem. -á, masc. -ano / fem. -ana
 • 9.15. Masc. -án / fem. -ana
 • 9.16. Masc. -ón / fem. -oa, -ona
 • 9.17. -de
 • 9.18. -dade, -tade
 • 9.19. -dade / -edade / -idade
 • 9.20. -aría /-ería
 • 10.1. Alternancia cua-/ca-/co-; gua-/ga-/go-
 • 10.2. Ditongo oi
 • 10.3. Ditongos ou/oi
 • 10.4. Ditongos ie, ue
 • 10.5. Disimilación, metátese e epéntese de r
 • 10.6. Encontros vocálicos
 • 11.1. Palabras rematadas en vogal ou en ditongo
 • 11.2. Palabras rematadas en -r e -z
 • 11.3. Palabras rematadas en -s e -x [ks]
 • 11.4. Palabras rematadas en -n
 • 11.5. Palabras rematadas en -l
 • 11.6. Palabras rematadas noutras consoantes
 • 12.1. Nomes rematados en -n
 • 12.2. Nomes rematados en vogal ou ditongo tónicos
 • 12.3. Nomes rematados en -és
 • 12.4. Formacións especiais
 • 13. COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS
 • 14.1.1. Formas
 • 14.1.2.1. Contraccións coas preposicións
 • 14.1.2.2. Encontro do artigo coa conxunción compara- tiva ca
 • 14.2.1. Formas
 • 14.2.2. Contraccións
 • 15.1.1. Serie tónica
 • 15.1.2. Serie átona
 • 15.2. Posesivos
 • 15.3.1. Paradigma dos pronomes demostrativos
 • 15.3.2. Combinación co indefinido outro
 • 15.3.3. Contraccións coas preposicións en e de
 • 15.4.1. Formas dos cuantificadores
 • 15.4.2. Formas dos identificadores
 • 15.4.3. Contraccións
 • 15.5. Relativos, interrogativos e exclamativos
 • 16.1. Cardinais
 • 16.2. Ordinais
 • 16.3. Multiplicativos
 • 16.4. Partitivos
 • 17.1. Paradigmas regulares
 • 17.2.1. Alteracións gráficas
 • 17.2.2. Asimilacións
 • 17.2.3. Verbos en -cer e -cir
 • 17.2.4.1. Verbos acabados en -ear, -oar
 • 17.2.4.2. Verbos acabados en -iar, -uar
 • 17.2.4.3. Verbos acabados en -aer, -oer, -aír, -oír
 • 17.2.4.4. Verbos en -uír
 • 17.2.4.5. Verbos en -er (< -eer) e -ir (< -iir)
 • 17.2.5.1.Verbos en -er
 • 17.2.5.2.1. Verbos con e como vogal final do lexema no infinitivo
 • 17.2.5.2.2. Verbos con u como vogal final do lexema no infinitivo
 • 17.2.6. Produtividade da 2ª e 3ª conxugacións
 • 17.3.1. Caber
 • 17.3.2. Caer (vide 17.2.4.3)
 • 17.3.3. Crer (vide 17.2.4.5)
 • 17.3.4. Dar
 • 17.3.5. Dicir
 • 17.3.6. Doer (vide 17.2.4.3)
 • 17.3.7. Estar
 • 17.3.8. Facer
 • 17.3.9. Haber
 • 17.3.10. Ir
 • 17.3.11. Ler (vide 17.2.4.5)
 • 17.3.12. Moer (vide 17.2.4.3)
 • 17.3.13.a) Oír (vide ademais 17.2.4.3)
 • 17.3.14. Parir
 • 17.3.15. Poder
 • 17.3.16. a) Poñer
 • 17.3.17. Pracer
 • 17.3.18. Querer
 • 17.3.19. Rir (vide 17.2.4.5)
 • 17.3.20. Roer (vide 17.2.4.3)
 • 17.3.21. Saber
 • 17.3.22. Saír (vide 17.2.4.3 e 17.3.1, caberei)
 • 17.3.23. Ser
 • 17.3.24. Ter
 • 17.3.25. Traer
 • 17.3.26. Valer
 • 17.3.27. Ver
 • 17.3.28. Vir
 • 18.1. De lugar
 • 18.2. De tempo
 • 18.3. De cantidade e precisión
 • 18.4. De modo
 • 18.5. De afirmación
 • 18.6. De negación
 • 18.7. De dúbida
 • 19. PREPOSICIÓNS E LOCUCIÓNS PREPOSITIVAS
 • 20.1. Copulativas
 • 20.2. Disxuntivas e distributivas
 • 20.4. Concesivas
 • 20.5. Condicionais
 • 20.6. Causais
 • 20.7. Consecutivas
 • 20.8. Finais
 • 20.9. Locativas
 • 20.10. Temporais
 • 20.11. Modais
 • 20.12. Comparativas
 • 20.13. Completivas

NORMAS ORTOGRÁFICAS E MORFOLÓXICAS DO IDIOMA GALEGO
REAL ACADEMIA GALEGA INSTITUTO DA LINGUA GALEGA

Extracto do texto aprobado pola Real Academia Galega na sesión plenaria do día 12 de xullo de 2003. Parte normativa

Xunta de Galicia Presidencia Secretaría Xeral de Política Lingüística Santiago de Compostela, 2005

1.Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria: Celso Currás Fernández Secretaria Xeral de Política Lingüística: María Sol López Martínez Subdirectora Xeral de Promoción e Ensino da Lingua Galega: Cristina Rubal González © Real Academia Galega © da edición: Xunta de Galicia ISBN 84-453-4042-5 Depósito Legal: C.171-2005 .

INTRODUCIÓN A elaboración das presentes Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego fíxose atendendo aos seguintes principios: 1. Consecuentemente. Agora ben. establecida sen sometementos nin dependencias. Ha de ser. con atención escrupulosa á estrutura e características lingüísticas do galego. supradialectal e lograr que o maior número posible de falantes galegos se identifiquen coas solucións acordadas. a fin de enraizar sobre bases seguras e vivas. A lingua normativa ten que estar ao servizo da cultura dun pobo real e concreto. voz apta e dispoñible para as súas manifestacións tanto escritas coma orais. pois. O galego normativo ten que ser o vehículo expresivo común e válido para todo o pobo galego. a lingua común debe ser o máis galega posible. senón que debe prestar atención preferentemente á extensión xeográfica e demográfica das formas para seleccionar as normativas. a norma debe acoller un galego fiel a si mesmo e limpo de canto de alleo innecesario hai incrustado na fala viva pola presión do castelán. e por tanto ha de ser necesariamente continuadora da lingua falada pola comunidade e ha de achegarse canto sexa posible a ela. para que estas bases sexan efectivamente sólidas. tanto artísticas coma utilitarias. É dicir. 2. 5 . o galego común non pode basearse nun único dialecto.

Excluír o diferencialismo radical porque. 4. As escollas deben decidirse de acordo cun criterio de coherencia interna. O galego común debe seguir as boas tradicións da antiga lingua galega que sexan compatibles coa maneira de ser moderna da lingua. esixe: 1. supradialectal. aínda querendo ser unha postura de defensa fronte ao castelán. emparentando así con todos os escritores anteriores e aceptando solucións xa consagradas polo uso. evitando que o galego adopte solucións insolidarias e unilaterais naqueles aspectos comúns a todas elas. Unha lingua común asentada na fala. manifesta de feito unha posición dependente e dominada con respecto a esta lingua. Han de excluírse. solucións diferencialistas que só sexan falsas analoxías e vulgarismos. a fin de que o galego común non resulte arbitrario e incongruente. nomeadamente no referido aos ámbitos científico e técnico. enraizada na tradición. o portugués será considerado recurso fundamental. 2. con maior razón. de xeito que as formas tradicionais sexan preferidas ás máis innovadoras e evolucionadas. Excluír tamén a evasión cara á lingua medieval: formas definitivamente mortas e arcaicas non deben suplantar outras vivas e galegas. sempre que esta adopción non for contraria ás características estruturais do galego. mais depurada de castelanismos.3. 6 . especialmente coas romances en xeral e coa portuguesa en particular. Debe recoñecer tamén a súa propia literatura e cultura máis recentes. coherente e harmónica coas demais linguas de cultura. As escollas normativas deben ser harmónicas coas das outras linguas. Para o arrequecemento do léxico culto.

debido á presenza forte e tradicional de certas solucións. O punto de partida e de chegada en calquera escolla normativa ha de ser sempre o galego. Valorar a contribución do portugués peninsular e brasileiro. *** Para aqueles casos en que se ofrecen varias posibilidades. de entre as dobres alternativas. sexan contrarias á estrutura lingüística do galego. As propias Normas foron redactadas escollendo. nos principios anteriormente expostos de maneira xerárquica. aquelas opcións que pareceron máis recomendables. Nalgún caso moi concreto. ofrécese provisoriamente a posibilidade de optar entre unha ou outra proposta normativa. por máis que unha das alternativas apareza presentada como prioritaria. independentemente de que estas estean na fala ou en usos escritos ou sexan xa de uso xeral. que se apoian. mais excluír solucións que. Estas notas tratan de explicar as razóns que motivan as propostas normativas. impresas en letra máis miúda. o texto destas Normas vai acompañado de notas. 7 .3. aínda sendo apropiadas para esa lingua. por outra parte.

.

O ALFABETO O alfabeto galego moderno componse das seguintes letras. [ks] [T] (ou [s]) 9 . [r] [s] [t] [u] [b] [S]. [k] [d] [e]. xunto coa letra e co nome dáse a pronuncia máis representativa: LETRA NOME PRONUNCIA a b c d e f g h i l m n ñ o p q r s t u v x z a be ce de e efe gue hache i ele eme ene eñe o pe que erre ese te u uve xe zeta [a] [b] [T] (ou [s]). [O] [p] [k] [|].1. [E] [f ] [g] (ou [h]) (cero) [i] [l] [m] [n] [≠] [o].

avogado. distinto de [b] e [B]. ç (cedilla). Eça de Queirós. povo.1. cabalo. avoa. vinho. verza. vulto. k (ka). voire. vala. darwinismo. wagneriano. como teñen o francés ou o portugués. fr.). No galego moderno. boire. besta. 1.. recibir. branco. vivir. varrer. avó.. saber. gravar. cantabamos. como non hai distinción fonolóxica. bolboreta. kantiano. pero viño. esvelto.) coma. bec. bala.. ribeira. bête.. goberno. deber. móbil. en textos galegos medievais. nalgúns casos. receber. covarde. téndese á distinción gráfica conforme á etimoloxía (saber. branco. blanc) e v cando é labiodental (port. vasoira. vivre. bico. gabián. A grafía b e v O b e o v representan un son único. fr. w (uve dobre) ou y (y grego). Nestas linguas a grafía actual depende da pronuncia: escríbese b cando é bilabial (port. cheval). pobo. marabilla. devoir. bidueiro. vin. como j (iota). dever.Na ortografía galega moderna utilízanse tamén os seguintes dígrafos que representan un único fonema: DÍGRAFO NOME PRONUNCIA ch gu ll nh qu rr ce hache gue u ele dobre ene hache que u erre dobre [tS] [g] (ou [©]) [¶¥] (ou [Ô]) [N] [k] [r] Ademais destas letras úsanse tamén outros signos. bico. Darwin. besta. byroniano etc. que aparecen tanto en palabras tomadas doutros idiomas (Jefferson.. Kant. 10 . O galego non ten un son labiodental fricativo [v]. cavalo. viver. billa. voda. automóbil.

zu. as grafías son: ca. cu e za. 1. c co valor de [k] ante a. cunca. horta. respectivamente.5. Mantense o h en haber. zo. ombro. herba. 11 . tuareg). o. irmán.1. pero mantense na grafía. As grafías ll e ñ As consoantes palatais /¥/ e /≠/ represéntanse. qu e z As grafías c. Úsase z para representar [T] (ou [s] no galego seseante) ante a. escríbense sen h palabras como ermida. gomo.4. que non o tiñan en latín. u (caro. en troques. pequeno. ce. A grafía h O h é un signo ortográfico sen valor fonético.3. ignorar. prohibir. macaco. glosa. tanto en posición inicial coma en interior ou final de palabra (horta. A grafía g As grafías g e gu son complementarias: ante e.). oh. contra. 1. zurrichar. home. óso ou ovo. quilo. gume. pouco. máquina). qui. guiso). cocer. ci. u (zapato. azul).2. que. Esta fidelidade á etimoloxía mantense tanto co h inicial coma co medial. grolo. i úsase gu (guerra. orfo. ola (interx. cinco. ermo. harmonía e en cantas palabras o tivesen etimoloxicamente. zoco. Polo tanto. por ll e ñ. As grafías c. ah). co. i (cento. qu para representar [k] ante e. i (queixo. o. bicudo) e de [T] (ou [s] no galego seseante) ante e. coa excepción dalgúns casos de non reposición como España ou Xoán. cazo. qu e z presentan usos específicos. cazar. tecido). no resto dos casos úsase g (gando. 1.

outro. nin pode. fero / ferro).1. xente. non separados dela por guión. convén. Cando a unha palabra que comeza por r se lle antepón outra ou un prefixo rematados en vogal. campo. gráfase como m se lle segue b ou p dentro da mesma palabra. en posición final de sílaba e cando segue a outra consoante (rei.9. ningunha. e como n en todos os demais casos: camba. hai que duplicar a consoante: rítmico / monorrítmico. As grafías r e rr Escríbese sempre r en posición inicial de palabra.7. condenada. rei / vicerrei. que se traduce graficamente por r/rr (caro / carro. tres. alguén etc. 1. En cultismos e préstamos o m pode aparecer tamén en posición final e diante doutras consoantes: álbum. pero non bebe. comunmente. cortar. redor / arredor. En posición intervocálica hai oposición /|/ e /r/. O n e o m implosivos Cando unha consoante nasal está en posición implosiva.6. xenro. inmigrante. ensinar. algunha. nos cultismos con12 . 1. 1.8. A grafía nh O dígrafo nh representa a consoante nasal velar en posición interior antevocálica: unha. románico / iberorrománico. amnesia. honra). madeixa. rogativa / prerrogativa. tempo. xaneiro). inverno. A grafía x O grafema x ten máis dun valor en galego moderno: nas palabras patrimoniais pronúnciase prepalatal fricativo xordo (eixe. ambos.

Para a adaptación gráfica de palabras cultas con x [ks].serva o valor latino de [ks] (sexo.7. éxito etc. especialmente cando vai en posición implosiva (exterior. vide 8. 13 . taxativo).). Pero a tendencia normal da lingua é pronunciar nestes casos [s] (aproximar. exame. externo).

irmán. clímax. fe. Así: móbil. papeis. calacús. irmáns. papel. latíns. No galego só se usa un tipo de acento gráfico. A ACENTUACIÓN 2. tres. ademais. colleu.2. recibiu. amou. alférez. alguén. fórceps. comúns. 2. alí. capital. café. si. en vogal + n. arroz. ninguén. algúns. Para a acentuación de i. la.1. véxase 2. españois. amei. tirizós. can. capitais. u en hiato. don. cafés. Xan. calacú. o agudo (´). len. cantar. fun. cadrís. Palabras agudas As palabras agudas ou oxítonas acentúanse graficamente cando son polisílabas e rematan en vogal. O acento gráfico Unhas regras de acentuación deben permitir recoñecer a sílaba tónica en todos os casos. tirizó. Así: xa. nariz. 2. Palabras graves Levan acento gráfico as palabras graves ou paroxítonas cando rematan en consoante distinta de -n ou -s e en grupos consonánticos distintos de -ns. algún. reféns. cu. seguiu. azuis. di. Tamén se acentúan as 14 .5. ser facilmente memorizables e esixir un uso mínimo de acentos gráficos. din.2. bíceps. ningún. corazóns.3. Non se acentúan cando son monosílabas nin cando acaban en ditongo decrecente (seguido ou non de n ou s) ou noutra consoante que non sexa -n ou -s. corazón. en vogal + s ou en vogal + ns: mazá. mazás. Félix. carácter. latín.

Para os efectos de indicar que non forman ditongo coa anterior. saín. tépedo. roía. raíña. traía.palabras graves con ditongo decrecente na última sílaba: amábeis. etc.5. lapis. túnica. u en hiato Con independencia do establecido nas epígrafes precedentes. cantaras. baúl. Palabras esdrúxulas As palabras esdrúxulas ou proparoxítonas levan sempre acento gráfico: bárbaro. moía. dolmens. mágoa. véxase 2. non forman ditongo. u tónicas acentúanse graficamente cando van inmediatamente antes ou despois dunha vogal átona. non se acentúan as palabras graves rematadas en vogal. polo tanto. Así: 15 . vogal + s ou vogal + ns. egoísmo. Acentuación dos estranxeirismos As palabras estranxeiras de circulación corrente.4. raíz. xuízo. prexuízo. as vogais i. saír. u en hiato. Para a acentuación de i. tónico. cantara. Acentuación de i. 2. aínda. colons. para indicar que ambas as vogais pertencen a sílabas distintas e que. u tónicas non se acentúan graficamente cando entre estas e a átona aparece o grafema h: prohibo. cantaran. 2. vogal + n. seguen as regras de acentuación enunciadas anteriormente. túa. En consecuencia. saía. cantas. 2. as vogais i. miúdo. Así: canta.6.5. cantan. canons. Coímbra. Así: acentúo. caída. ruído. súa. aínda que non estean plenamente adaptadas ao galego. constituíu.

purés. dá/da). iglús. superávit. ballet. karaoke. pizza. réquiem. harakiri. leitmotiv. voleibol. lapilli. ralentí. smóking. coñac. fagot. mete ti (e pechado). spray (coma convoi. En moitos casos non é necesario facer diferenzas gráficas. ioga. tabú. hippy. neceser. aerosol. obús. ídem. autocar. tótem. popurrí. zombi. macádam.1. cénit. ínterim. As palabras rematadas graficamente en -y teñen o mesmo tratamento ca as rematadas en -i: playboy. puré. penalti. boicot. samurai). mitin. tándem. hándicap. álbum. el mete (e aberto). médium. Outras veces pode haber confusións e por iso cómpre poñerlle acento a unha das dúas formas homógrafas. organdí. pelotari. Neste tipo de palabras pódese prescindir do acento gráfico correspondente e manter integramente a grafía propia da lingua de que proceden cando exista conciencia clara de que son estranxeirismos. vermú. quimono. hobby. Palabras esdrúxulas: bádminton. hóckey. béisbol. iceberg. cárdigan. télex. anorak.7. rugby.Palabras agudas: autobús. whisky.7. argot. porque o significado das palabras resulta claro ao apareceren en contextos diferentes: el colle (o aberto). líder. autostop. relax. búmerang. xampú. Palabras graves: accésit. xampús. O acento diacrítico Utilízase o acento gráfico con función diacrítica para distinguir dúas palabras que teñen a mesma forma na escrita. ravioli. etc. neste caso pónselle sempre acento gráfico á palabra que ten vogal aberta ou á que é tónica. magníficat. quórum. iglú. párkinson. Así: 16 . colle ti (o pechado). Casos especiais de acentuación 2. déficit. hábitat. 2. pero que se diferencian porque a vogal tónica ten distinto timbre ou porque unha palabra é tónica e a outra átona (póla/pola.

) ás (a + as artigo. pron. por + a) por (prep.á (a + a artigo.. imp... subst. e pron. de nó) ó (a + o) ós (a + os) óso (do corpo) pé (parte do corpo) póla (‘rama’) pór (‘poñer’) présa (‘apuro’) sé (‘sede eclesiástica’. imp. e adx. átono. letra) ven (pres.) as (artigo. de ser) fóra (adv. pron.) fora (antepret. ‘presada’) se (conx.) cas (prep.) nós (pron.) oso (animal) pe (letra) pola (‘galiña’. prep. de dar) dás (pres.) má (‘ruín’) más (‘ruíns’) máis (adv. pron. átono) 17 .) so (prep. subst.) cómpre (‘é mester’) cómpren (‘son mester’) dá (pres.) cha (che + a) chas (che + as) co (con + o) cos (con + os) compre (‘merque’) compren (‘merquen’) da (de + a) das (de + as) do (de + o) e (conx. de vir) vés (pres. pl.) presa (‘prendida’.) te (pron.) no (en + o) nos (pron. e imp. de ver. pron. de vir) ves (pres. de ver) vos (pron.) bola (peza de pan) ca (conx.) té (‘infusión’) vén (pres. de ser e ir) ma (me + a) mas (me + as) mais (conx. tónico) a (artigo.) bóla (‘esfera’) cá (ca + a) cás (ca + as) chá (‘plana’) chás (‘planas’) có (ca + o) cós (ca + os. de vir) vós (pron. pron. de ser) só (adv.) nó (subst. en + os) o (artigo.) os (artigo. subst. de dar) dó (‘compaixón’) é (pres. tónico.

Para os interrogativos e exclamativos véxase 2. e os anteriores manteñen o seu acento: cómoda e facilmente. etc. recibirá / recibira. etc. vélo comprar? 2. As formas verbais que levan acento diacrítico mantéñeno cando van seguidas dunha forma átona do pronome: é / élle / éa. metéusenos. beberaa / bebéraa. acentúase tamén coma se fose unha única palabra: cóme-lo caldo / come-lo caldo.3. esta terminación só aparece no derradeiro. Se se utiliza a combinación verbo + variante alomórfica –lo do artigo. métese. beberá / bebera. rapidamente. Os adverbios en -mente. no tocante á acentuación gráfica compórtanse coma se fosen unha soa palabra. recibiraa / recibíraa. la(s) Cando os verbos levan pronomes enclíticos. O verbo con pronome enclítico e cos alomorfos do artigo lo(s). bebéra-la auga / bebera-la auga. dáo / dáme / dálle. utilmente. meteuse. 18 .4. resulta innecesario o acento gráfico nos adverbios en -mente. No caso de apareceren varios adverbios en -mente coordinados.7.Noutros casos o acento só se utilizará en contextos ambiguos e marcando sempre graficamente a palabra con vogal aberta: (el) tén / ten (ti). tómao. Por iso debemos escribir comicamente. habilmente. friamente. fixéronllelo. bebérala / beberala. finxidamente. cantárana / cantarana.7. comunmente. ti dálo á forza / dáslle.7.. rexamente. Por iso escribimos cantará / cantara.2. 2. dificilmente. méteseche. Palabras compostas Por se tratar de palabras graves rematadas en vogal.. cantaraa / cantáraa.

Cal. colle aquela. dáme un. de este. etc.4. etc. que queres?. onde está?. xa sabes cánto lle custou / xa sabes canto lle custou. / dille que queres. Por outra parte. canto. 19 . Outros casos A utilización de recursos gráficos para distinguir entre as funcións gramaticais que pode ter unha mesma palabra debe reducirse a aqueles casos que poidan causar problemas de interpretación do texto escrito. cando vés?. supoñería a introdución dun novo criterio non xustificado. quero esta.7. polo que o seu uso para diferenciar. mira esa. por exemplo. aquel etc. 2. onde. que e quen non se acentúan en interrogativas e exclamativas directas: cal queres?.Tampouco mantén o acento gráfico o primeiro termo das palabras compostas xa soldadas: Riotorto. non se acentúan en ningún caso nin os demostrativos nin o indefinido e numeral un: esta mesa. aquel etc. fervellasverzas. ese. De acordo con isto. agás cando for preciso para evitar posibles anfiboloxías: dille qué queres. en función substantiva. como che vai?. en función adxectiva. quen cho deu?. canto queres?. ese. vichelocrego. pregúntalle onde está. un can. que desgraza! Tampouco se acentúan as formas do interrogativo e exclamativo cando introducen interrogativas indirectas (pregúntalle cando volve. como. xa sabes qué hai? / xa sabes que hai?. un deles. cando. preguntoulle cal quería). este. o acento diacrítico utilízase unicamente para diferenciar palabras en principio homógrafas mais non homófonas.

reirreis. limpachemineas. non-aliñados. non-proliferación. branquiazuis. cartafoles. vagalume. piso piloto. O GUIÓN O guión úsase para partir unha palabra ao final de liña.1. pisos piloto. sapoconchos. porco bravo. socioeconómico. malhumor. gardas civís. sofás cama. terza feira. xordomuda. De se realizar a flexión de xénero ou número nas dúas bases. O mesmo ocorre se a moción afecta ao primeiro elemento: moble bar. reirrei. estas escríbense de forma separada: garda civil. benvidas. O guión nas palabras compostas A grafía das palabras compostas que son substantivos ou adxectivos está en relación coa súa composición e morfoloxía.3. malpocado. únese tamén con guión (cfr. cabodano. branquiazul. xordomudo. para separar os dous membros en certas palabras compostas e para unir a variante alomórfica –lo do artigo ao adverbio u: dicionario galego-inglés. mobles bar. gardarríos. Escríbense con guión as palabras en que o primeiro elemento é non (non-intervención. porca brava. a unión entre os seus compoñentes prodúcese directamente: cartafol. benvida. 14. mediodías. terzas feiras. sofá cama. u-la navalla? De se usar o alomorfo –lo do artigo tras unha forma verbal ou pronominal rematada en –s ou en –r.1): tráiovo-lo libro mañá. vacalouras. sapoconcho. asociacións ocasionais non 20 . lusquefusques. lusquefusque. mediodía. 3. vagalumes. malpocada. malhumores. vacaloura. socioeconómica. cabodanos. porcos bravos. fervellasverzas. Se a flexión se realiza só no último elemento ou se a palabra composta é invariable. non-fumadores). picafollas.

les-sueste. nor-nordeste. véxase 16. exa-/me. algu-/nha. fei-/xe. tse-tse.2. por constituíren a representación dun son único: ce-/rra-/lleiro. maníaco-depresiva. na maior parte dos casos a primeira fai sílaba coa vogal ante21 .2. O guión en final de liña Emprégase o guión para partir palabras a final de liña. sei-/xo.fixadas na lingua (dicionario alemán-galego. palabras complexas como les-nordeste. Por razóns estéticas adoita evitarse deixar orfa unha vogal a final ou a principio de liña. estudos xurídico-económicos. ma-/chada.2. ou. Cando un guión que separa dúas palabras ou dous membros dunha palabra complexa coincide en final de liña. catalano-aragonesas). Para a grafía particular dos numerais. Os dous elementos dun dígrafo non se poden separar. condicións político-económicas. Dúas consoantes intervocálicas Nas secuencias de dúas consoantes intervocálicas.1.2. esta é sempre comezo silábico: cla-/ri-/da-/de. 3. wáter-polo. e 16. nor-noroeste. 3. etc. oés-suroeste. Unha consoante en posición intervocálica Cando hai só unha consoante intervocálica. sou-/to. ningu-/nha. co-/rromper. esta división só pode facerse mantendo íntegras as sílabas dos dous segmentos.2. fox-terrier. épico-líricos. finalmente. algunhas palabras estranxeiras: foie-gras. pre-/rrogativa. oés-noroeste.1. strip-tease. sa-/quei. cle-/ro. 3. cómpre repetilo ao comezo da liña seguinte: dicionario galego-/-inglés.

rit-/mo. ab-/dominal. em-/blema. desa-/plicar. tr. ins-/titución. comun-/mente. re-/flexión. ca-/dro. ad-/ligar etc. Prefixos A pesar do dito en 3. xen-/ro. ex-/tremo. 3. in-/glés. et-/nografía. pro-/clamar.3. se-/creto. ad-/herir. trans-/posición. Máis de dúas consoantes Cando hai máis de dúas consoantes. non se considera incorrecta a partición sen ter en conta os elementos mórficos da palabra: tran-/soceánico. Non obstante.2. se o grupo termina en l ou r. se-/gredo. trans-/oceánico. sub-/título. subs-/tituír. En todos os demais casos faise a separación antes da última consoante: pers-/picacia. excep-/ción. transa-/tlántico..2. gr. pl. do-/brado.4. supers-/tición. sols-/ticio. br. re-/fresco. gl. supe-/rabundante. cl. des-/viar. a separación silábica faise entre as dúas consoantes: ac-/to. sub-/xec-/tivo.1. 22 . bi-/savó. su-/plantar. ac-/ción. pac-/tar. de-/glutir. en palabras derivadas por prefixación en que aínda non se perdese a conciencia do prefixo. ca-/tro. sub-/leñoso. ins-/truír. a consoante que as precede forma sempre sílaba con elas: en-/trar. sub-/rogar. inter-/académico. des-/abrigar. Neste caso. dr. ad-/mitir. amíg-/dala. fl e fr intervocálicas forman unha unidade e non se poden separar ao final da liña: pro-/blema.rior. 3. pr. subs-/crición. abs-/temio. ob-/xec-/to. ad-/renal. naqueles casos en que a silabación habitual así o permita. e 3. tl. cons-/piración. cr. om-/nipotente. As secuencias bl. sig-/nificado. in-/clinación. ec-/cema. adap-/tar. recoméndase facer a partición da palabra ao final de liña entre o prefixo e a base: bis-/avó.2. subs-/trato. super-/abundante.

6. bilin-/güe. are-/ei-/ra. non se poden separar cando forman ditongo crecente ou decrecente: fei-/xe. Máis de dúas vogais Se hai tres ou máis vogais xuntas pode separarse a primeira sempre que non forme parte dun ditongo ou dun tritongo: ensa-/iar. 23 . Dúas vogais No caso de haber dúas vogais xuntas. perdo-/amos. ambi-/gua. mu-/íño. co-/ordinar. afi-/ei. conclú-/es. ro-/eu. clare-/ou. mi-/údo. ca-/ótico.5. espe-/cie. Poden separarse cando constitúen hiato: dí-/as. gra-/údo. 3. ensa-/iou. alde-/án. cor-/diais.3. so-/ciais.2. xesu-/íta. mo-/ia-/mos. re-/alidade. alu-/arada. afi-/uzar. Ma-/nuel. delin-/cuen-/te. ru-/bio. ensa-/iei. cien-/cia. te-/nue. retribu-/íu. conclú-/as. sei-/xo.2. sue-/co. are-/al . viu. balu-/arte. delin-/quiu. exi-/mia. che-/os. conti-/nuo. sou-/to. parti-/amos. la-/ión. ra-/íña. la-/bial. ani-/mais. ambi-/guo. bo-/iei-/ro. lin-/gua. pa-/io-/lo. xo-/ia.

só se escribe en maiúscula o primeiro elemento deste: China. As publicacións periódicas adoitan levar maiúscula non só na primeira palabra inicial. Os alcumes reciben o mesmo tratamento: a Galochas. e) En todos os substantivos e adxectivos dos nomes de institucións. Vedra. Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 24 . USO DAS MAIÚSCULAS Escríbese inicial maiúscula nos seguintes casos: a) Ao comezo do escrito. Dª. Cooperativa Vitivinícola do Baixo Miño. interrogación e puntos suspensivos) cando equivalen a punto. Consello da Cultura Galega. empresas e outras entidades formalmente constituídas: Xunta de Galicia.4. organismos.. senón tamén nas restantes do título que teñan relevancia semántica: A Nosa Terra. O Correo Galego. b) Nos nomes propios: Lucía. Cando unha palabra con maiúscula inicial comece por un dígrafo. Vde. O Tío Marcos da Portela. DOG. Follas novas. As siglas escríbense normalmente en caracteres maiúsculos: ONU. Quintela. de punto e á parte e doutros signos (admiración. Xocas. Lugo.. Debe terse en conta que a utilización de caracteres maiúsculos non exime do uso do acento gráfico nos casos prescritos no capítulo 2. Seoane. c) Nas formas abreviadas de tratamento: Dra. d) Na primeira palabra dos títulos de obras literarias e artísticas: A tecedeira de Bonaval. Dr.. Xúpiter. despois de punto e seguido. Guillade. o Foguetes.

doïades. oïamos. contraer. distraer. caïades. moïamos. constituïamos. moïades. doer. Consecuentemente. extraer). Úsase tamén coa letra i na primeira e segunda persoas de plural dos copretéritos de indicativo dos verbos rematados en -aer (caer. aínda que é átono. bilingüe. moer. traer. lingüista. argüír. A DIÉRESE Úsase coa letra u para indicar que se pronuncia esta vogal nas sílabas güe. doïamos. remoer). fronte a gue. lingüística. sobresaír) e -oír (oír): caïamos.5. oïades. 25 . saïades. corroer. -oer (roer. caiades (ca-ia-mos. constituïades. atraer. en que o i forma ditongo: caiamos. A razón de colocar esta diérese é que o i forma sílaba en por si (ca-i-a-mos). traïades etc. argüían. mingüedes. saïamos. -aír (saír. recaer. Desta maneira distínguense estas formas das do presente de subxuntivo. aínda que neles non haxa posibilidade de homonimia co presente de subxuntivo: argüïamos. traïamos. decaer. ungüento etc. ca-ia-des). tamén levan diérese os copretéritos de indicativo dos verbos en -uír. gui: antigüidade. güi.

Poderá usarse tamén na citación de títulos ou cabeceiras de publicacións cando o artigo inicial se integra coas preposicións de ou en: o argumento d’A Esmorga. ont’á noite. iso está n’Os Eoas. aínda que se admite o seu uso cando se pretende reproducir fielmente a prosodia do galego oral ou dialectal: n’é verdade. 26 . O APÓSTROFO No galego moderno non se utiliza habitualmente o apóstrofo (’).6. n’o fixen.

En todas as linguas as normas de uso do signo de admiración seguen as dadas para o de interrogación. Mira que non o fagas! Para facilitar a lectura e evitar ambigüidades poderase indicar o inicio destas entoacións cos signos ¿ e ¡. Miraches ben?. por que non calas?.7. Tomé. Vaiche boa!. 27 . Vaia. respectivamente. respectivamente: Por que non llelo preguntas ti?. OS SIGNOS DE INTERROGACIÓN E DE ADMIRACIÓN A entoación interrogativa ou exclamativa márcase ao final do enunciado por medio dos signos ? e !.

apto. ademais das secuencias verbo + pronome persoal átono do tipo chámannos. ennegrecer.8. pizza. nafta. No tocante ás agrupacións de consoantes. administrar. cominar (< COMMINARE). coma en acceso. Téñase en conta que existen formas populares como connosco. micción etc. ‘abano’ (< gamma). acción. innomeable. ennobrecer. innecesario. hippy ["hipi]. innato. máximo [ks]. b) Mantéñense os grupos formados por dúas consoantes que pertencen a sílabas distintas. innovar. innumerable. enneasílabo. acusativo (< ACCUSATIVUM). coma súmmum. Debe terse en conta. kappa. himno. innervar. con todo. magma. collerannos. atmosfera. a adaptación gráfica dos cultismos e dos préstamos faise de acordo cos criterios xerais seguintes: a) Mantense a grafía -cc.nos cultismos cando corresponde á pronuncia [kT]. 28 . sempre coa pronuncia [Nn]. Deste comportamento exceptúanse algunhas palabras de circulación restrinxida ou aínda non plenamente adaptadas. víronnos. casete (< cassette). Pero os préstamos e mais as palabras cultas con frecuencia teñen unha estrutura silábica diferente. que forman grupo heterosilábico. connatural. innegable. connotar. GRUPOS CONSONÁNTICOS As palabras patrimoniais establecen cal é a estrutura silábica normal do noso idioma. innobre. gama ‘serie’. razzia. sempre que non se trate dunha consoante dobre: obxecto. así coma os derivados formados por un prefixo rematado en -n e unha base produtiva iniciada por n-: circunnavegar. ennobelar. isto é. que hai préstamos sen apenas acomodación e con pronuncias particulares. gamma ‘letra grega’. mesmo de grafías existentes con outro valor en galego: allegro [a"lEV|o]. e de aí que presenten problemas de adaptación.

cravar. blasfemar. flor. sprint. punción (lat. influír. Nos demais casos normalmente pérdese a segunda consoante do grupo: ártico (lat. cláusula. clarificar. d) En posición implosiva normalmente non se admiten grupos de dúas consoantes. clan. oblata. bloquear. subliñar. 8. globo. cloro. psicópata. fluxo. brando. algúns préstamos estranxeiros manteñen excepcionalmente as dúas consoantes en final de sílaba. flan. clima. windsurf. perspectiva. aclarar. cravo. clarín. bloqueo. clemencia. gnomo. kirsch. oblicuo. pterodáctilo. plenario. Con todo. cl. plural. claro. iceberg. explicar. lord. incluír. Grupos bl. atlas. proclamar. salvo cando a segunda é s: obsceno. subliminar. búmerang. TINCTURAM). glosa. clasificar. escríbense con consoante dobre final palabras como full ou jazz. troglodita. pl. pneuma. PUNCTIONEM). polo menos graficamente: zinc. exemplo. gloria. placa. relax [ks]. sublingual. glándula. oblación. oblongo. clase. cámping. perplexo etc. bíceps. ablegado. fl. clarividente. proclítico. público. sketch. blindar. plástico. reflexión. clero. claridade. platino. tl Estes grupos mantéñense inalterados nos cultismos e nos préstamos ou formacións recentes: ablativo. ablución. folk. flexión. pluma. hínterland. club. plumaxe. mnemotécnico. gladiador. atlántico. glicerina. bloque. 29 . atleta. golf. gl. templo. As palabras latinas semicultas e algúns préstamos antigos doutros idiomas mudaron o l en r: aprazar. publicar. plátano. test. clamar. plaxio. branco.c) Tamén se manteñen en xeral os grupos de dúas consoantes explosivas: ctenóforos. planta. brasón. flamante. circunstancia. atlas. adscribir. ínclito. externo [ks]. brancura. plasma. problema. obliterar. round. ARCTICUM).1. glaciar. plano. Da mesma maneira. construír. compracer. tintura (lat.

escravo. obter. preamar. praza. obturar. subsección. nobre. abstraer. subcomisión. fretar. obstruír. obrigar. absorto.e -ccOs grupos ct e cc mantéñense nos vocábulos cultos cando os preceden as vogais a. abdome. cumprir. fraqueza. frota. absolutismo. absorción. absorber. bs. 30 . substantivo. prazo. na escrita débese manter a solución culta con conservación do grupo: abstemio. obtuso. absterse. substituto. substitución. absoluto. súbdito. subxectivo. obxecto. substantivar. 8. frouxo. substancia. obxectivo. subsidio. pracer. prato. substituír. absurdo. observar. pregar. subtítulo. frecha. subscrito. abstracto. o: abstracción. bv e bx Mantéñense sempre sen alteración: abdicación.2. absolver. subscritor. ábsida. submersión. preito. obsequiar. abdominal. obsceno. subsumir. abstracción. frauta. 8. obnubilar. subxugar. obcecar.cravuñar. substantivación. subdirector. Grupos bc. singradura etc. substrato. praga. subministrar. subscrición. abnegación. obviar.3. bd. praia. emprazar. abnegar. Sutil e a súa familia léxica (sutileza. obxectividade. obsequio. abxurar. igrexa. Grupo bs + consoante Aínda que existe a tendencia popular a eliminar a primeira consoante nas palabras con moito uso. substancial. fraco. subsistir. empregar. 8. bm. obvio. absentismo. prata. Grupos -ct. abstención. obsesión. sutilizar) perderon o b desde as orixes do idioma. abdicar. recruta. bn. e. abstracto.4. obstinado. subconsciente. abstinencia. absterxente. sutilmente. insubmisión. dobrar. sutilidade. bt. obsoleto. obxección. obstáculo.

accionar. resurrección. contradición. colectivo. prospecto. desinfectar. proxectar. perfección. infección. perspectiva. incorrección. caracterizar. Suprímese a primeira consoante nos dous grupos cando os preceden as vogais i e u: abdución. incorrecto. inspección. construtivo. insecticida. contacto. lactante. refracción. reactivo. lácteo. activo. tratado. tumefacto. circunspección. respecto. inxección. redacción. conxectura. calefactor. inxectar. rectitude. autóctono. electricista. proxector. conduta. dirección. didáctico. recto. imperfección. táctil. impacto. indirecto. traxectoria. confección. actualidade. intacto. defectivo. lectivo. protector. práctica. actuar. aflito. dedu31 . actor. colecta. intersección. eclecticismo. elección. putrefacción. obxección. contracción. lección. nocturno. compacto. ecléctico. pacto. protección. insurrecto. abdutor. perfecto. redactor. octosílabo. detección. constritivo. equinoccial. lectura. afección. tratamento. abxecto. reacción. occidente. equinoccio. constrición. vector. atracción. electricidade. contrato. construtor. selección. octaedro. condución. olfacto. acción. detectar. exacto. olfactivo. coacción. sector. facción. insecto. lector. dilecto. proxecto. colección. cacto. desinfección. selectivo. tractor. exacción. cocción. exactitude. dedución. afectar. tratar. respectar. afectivo. conxecturar. artefacto. conflito. intelecto. tacto. construción. contratación. adxectivo. dialecto. afecto. corrección. manufactura. detractor. estupefacto. contratar. táctica. actual. arquitecto. director. contrición. obxecto. condutor. extracción. corrector. acta. retrospección. noctámbulo. conduto. dilección. Perderon o c as palabras catarata. adución. insurrección. tracción. fracción. putrefacto. traxecto. reflector.abxección. circunspecto. distracción. estupefacción. satisfacción. adutor. sintáctico. néctar. calefacción. sección. infectar. extracto. trato. acto. carácter. inspector. practicar. directo. predilecto. aspecto. aflición. arquitectura. obxectivo.

ficticio. micción. indutor. edicto. obstrucionista. distrito. etc. produto. distinto. friccionar. ditado. doutoramento. defunto. reitor.tivo. 32 . flutuación. destrutor. extinto. pictórico (e outras formas con picto-). Con respecto a estes grupos cultos. invicto. cun significado menos restrinxido. de escasa presenza na fala ou para evitar homonimias. ictericia. suxeitar e suxeito. Porén. convicto. anfictionia. + ct. deíctico. lictor. reconstrución. reprodución. tradutor. obstrucionismo. produción. vitoria. xurisdición. destrución. introdutorio. ditame. por exemplo. reprodutor. ao lado destas formas existe a culta correspondente. vindicta. adicto. redución. como acupuntura. convén manter esta primeira consoante nalgunhas palabras pertencentes a linguaxes especializadas. conxuntivo. lutuoso. antártico. funcionar. pictografía. frutificar. ditadura. non se debe esquecer que hai algúns semicultismos con vocalización da consoante implosiva en u ou en i: doutor. reitoría. produtivo. obstrución. vítima. adxunción. redutor. Ártico. dicionario. evicción. nictalope. apodíctico. instinto. fricción. dicción. adxunto. ictiografía. estrutura. ducto. función. Vítor.). doutrina. nictalopía. ictérico. dicterio. Perderon sistematicamente o c as palabras que tiñan en latín cons. como ocorre. ductilidade. Ás veces. coartada. convicción. punción. delito. vitorioso. produtor. ficción. amicto. autorizar. seita (pero sectario. veredicto. conxunto. xuntura etc. ditar. introdutor. reitoral. dúctil. indución. indicción. estrito. frutífero. A mesma redución afectou tamén a autor e aos seus derivados (autoridade. conxunción. sectarismo). ictioloxía. coartar. frutuoso. restrición. restritivo. succión. reduto. en pauto / pacto. esfínter. flictena. flutuar. succionar. Son voces como adicción. ictiomancia (e outras formas con ictio-). obstrutivo. ricto. reitorado. anfictión. Antártida. conxuntura.

6. tóxico. zootécnico. aparece dúas veces x en posición intervocálica. éxodo. extremidade. deben escribirse con s: escava. 8. tecnicismo. laxo. escavación.8. exceder. exame. algunhas voces moi populares. extremismo. estremar ‘derregar’. esaxero. sintaxe. tecnoloxía. extremoso). cnitosporídeos. exclamar. léxico. estrañeza. excelente. sexto. hexágono. esexese. estranxeirismo. anecdótico. picnómetro. exilio. tecnocracia. estremo ‘linde’ (pero extremar. exótico. axilar. estender (pero extensión. escavadora. esixencia. estraño. axila. politécnico. Un caso especial dáse cando na mesma palabra. sexo. texto. pirotécnico. esexético. reflexionar. sílex. Grupo -cdMantense o grupo en todos os casos: anécdota. non composta. bórax. picnose. así como os seus derivados. esaxerar. extenso. eximir. a primeira vez co valor de [ks] e a segunda co de [S]. tórax. Grupo -cnConsérvase en todos os casos: acne. radiotécnico. galaxia. estrañamento. escavar. estranxeiro. anecdotario. arácnido. Grupo [ks] (grafía -x-) Mantense sempre na grafía como x: aproximar. estrañar. Con todo. exceso. cnidarios. documentadas xa deste modo en textos medievais. Nestas palabras pódese optar por substituír o primeiro x por s (esaxeración. extensor). pícnico. estranxeiría. estrema. sinécdoque. elixir. extremo. téxtil. explosión. axioma.7. nexo. exacto. asfixia. convexo. 8. extensivo. extra. 33 . técnica.5. maxilar.

pigmento. magnolia. 8. dogmático. gnose. exaxero. apotegma. pugna. gnomo. gnoseoloxía. columna. ígneo. inmemorial. columnata. 8.) ou ben por manter inalterado o grupo etimolóxico (exaxeración. lignito. calumnia.seguidos de consoante nin ás palabras compostas. dogma. significar. gn. indemnizar. pigmentar. inmanente. ignorar. ignominia.e -nmMantéñense as dúas consoantes nos cultismos: alumnado. dignar. diagnosticar. inmediato. damnificar.8. ensinanza. resignar. -mn. Esta posibilidade de elección non afecta aos prefixos do tipo ex. persignar. Grupos mn-. toxicoloxía etc. autumnal. prognóstico. agnóstico. Por seren semicultismos presentan só -n. diagnóstico. exaxerar. en que só cabe manter o grupo: expunxir. inmaculado. pragmática. sigma. Grupos -gm-. exixencia. diafragma. expugnar. signo. gnomoloxía. fragmento. estigma. impugnar. flegmón. consignar. segmento. repugnar. inmaturo. cognoscitivo. amnesia. incógnito. ensinar. prognose. indigno. sinalar. exixente. dogmatismo. ignorante.asinar. pigmeo. benignidade. digno. designar. ensino.9. benigno. exexese. alumno. consignación. esixir etc. anamnese.esixente. consignatario. gnosticismo. dignidade.). lexicoloxía. sinatura. significado. exixir. magnífico. gnómico.e -gnMantéñense sempre nos cultismos: agnosticismo. sino ‘campá’ e outras palabras da mesma familia léxica. magnesio. inmaterial. 34 . bregma. etc. indignar. gnóstico. inmanencia. cognitivo. amnistía. insignificante. impregnar. repugnante. ignoto. indemne. exexético. himno. gnomólogo.

cuadrienio.simplificouse en -n. gama. innobre (in + nobre). cominar. o nome da letra grega gamma debe escribirse con -mm-. cominatorio.10. que se une a unha base que comeza tamén por n-. quinquenio. mnemotécnica. Con todo. Grupos -mm. CANNAM > cana). mnemónico. solemne. etc. inmoral. inmerso. etc. comendatario. comisario. Un tratamento á parte merecen as palabras derivadas mediante un prefixo rematado en -n. inmune. etc. Con todo. xemación. cando existe no galego a palabra base. consérvase o grupo -nn-: circunnavegar (circun + navegar).e -nnO grupo -MM. inmersión. inmorredoiro.as palabras cultas que tiñan -NN. trienio. xema. O mesmo sucede cando. esta sexa transparente por existiren outras palabras da mesma familia ou ben por haber derivados con outros prefixos sobre a mesma base: 35 . inmodestia. ximnospermas. Neste caso. inmigración.algúns vocábulos cultos de circulación moi restrinxida: connubio. inmigrar. inmoderado. omnipotente. perenne. etc. conectar. inmolar. xemíparo. aniversario. O grupo latino -NN. inmobilizar.inmensidade.etimolóxico: bienio. mnemonizar. connatural (con + natural). 8. omnipresente. conexión. inmigrante. inmiscirse. cominación. mnemónica.simplificouse historicamente en -m-: coma. convén escribir con -nn. solemnidade. Tamén se adaptaron ao galego con -n. ximnasio. inmerecido. ximnocarpo. inmensurable. enneágono.nas voces patrimoniais do galego (lat. omnívoro. omnímodo. aínda non estando viva a forma primitiva. inmortal. decenio. ómnibus. inmodificable. ximnasta. inminente. inmenso. sexenio. ximnástico. por ser unha voz fixada na terminoloxía internacional da física e da astronomía. milenio. inmóbil.

instituto. conspicuo. construtor. adepto. transiberiano. circunspección. transcrición.11. transmisor. constancia. consternar. instar. trasladar. instalar. inocencia. inspirar. transmitir. constipado. trastornar. prodúcese a simplificación en -n-: inocuo. consciente. inconsciente. adaptar. instrumento. circunstancia. construír. transubstanciación.). aceptar. constelación.en palabras populares como: trasfegar. acepción. transcendente. transferir. instruír.anteconsonántico Nas palabras cultas mantense sen reducir: circunscrición. Grupos -pc-. transvasar. instituír. -ps. renovar.a unha palabra que comeza por s. inspector.e -ptComo norma xeral mantéñense estes grupos nos cultismos: abrupto. 8. transcribir. traspoñer. instaurar. conspirador. constitución. e ademais hai outros derivados como anovar. transferencia.mantén o grupo ns cando a base é un cultismo: transbordar. Cando non é transparente a base sobre a que se formou o derivado. constante. O prefixo trans.hai simplificación das dúas consoantes sibilantes: transecular.12. transformar. circunstancial. trasnoitar. construción. pero si novo. inspección. institución. constar. constituír. instrutor. instancia. instrución. Cando se une trans. adop36 . transpirar. conspiración. transporte. transvasamento. etc. circunspecto.innovar (non existe *novar. translación. -pn-. Grupo -ns. conspirar. inspiración. 8. trasler. instante. transcendental. transcender. Este sufixo reduciuse a tras. transformación. instalación. traspasar.

óptimo. prescrición. descritor. eclipse. ruptura. réptil. optimismo. exceptuar. corruptivo. concepto. Neptuno. hipnotismo. Amais disto. cripta. descrito. cetro. así e todo. transcrición. epiléptico. optimista. excepto. tríptico. captura. catividade. críptico. subscritor. corrupto. percepción. setentrional. descrición. exipcio. escepticismo. voluptuosidade. inscrición. hipnoterapia. escritorio. diferente do cultismo adoptar).ción. descritivo. optativo. hepta-. + pt pérdese sempre a consoante intermedia -p. outras por teren hoxe un uso frecuente. hemoptise. erupción. rapto. adscrito. indescritible. subscrito. adoptar. eruptivo. cataléptico. voluptuoso. conceptual. nupcial. bautismo e bautizar. imperceptible. corruptor. coleóptero. proscrito. precepto. circunscrito. catalepsia. eucalipto. copto. receptor. escritor. escritura. prescrito. subscrición. hipnose. existen no galego varios casos de vocalización da consoante implosiva: receita e receitar. consoante + pt Cando se trata dos grupos latinos cons. anticonceptivo. inepto. interceptar. e o mesmo ocorre cos derivados cultos da familia do latín SCRIPTUS. adoptivo. preceptor. ditongo. escrito. óptica. unha serie de palabras que perden o primeiro elemento do grupo -pc. irrupción. circunscrición. apto. rapsodia. algunhas por seren xa antigas no idioma. elipse. sinopse. tritongo. ditongar. setentrión. interruptor.ou -pt-. cápsula. cativo. aptitude.13. exiptoloxía. cativar. proscrición. corrupción. captar. baptista. adoitar (‘acostumar’. concepción. recepción. inscrito. raptor. Así: adscrición. excepción. decepción. transcrito. inepcia. exipcíaco. optar. nupcias. setembro.en galego: 37 . hipnotizar. 8. manuscrito. Exipto. opción. + pc ou cons. susceptible. Hai. Consoante + pc. estreptomicina. interrupción.

Grupo -sc. descendencia. exento. inflorescencia. psicodiagnóstico. cetro. escultura. ciá38 . 8. a pesar de que na fala existe a tendencia a non pronunciar a primeira consoante: pneuma. descender. aprontar. irredento.medial Nas palabras cultas consérvase o grupo: adolescencia. i simplificouse en c. pneumático. psicopatoloxía. pneumopatía. ascensor. redentor. segundo a regra xeral. incandescente. psicoloxía. inscultura. redentorista. rescisión. discente. pneumoterapia..inicial O grupo latino sc + e. psicanálise. psiquiatría. ascender. condescendencia. redención. pseudo-. Grupos pn-. pterobranquiado. suscitar. pneumonía.16. salmista. Grupo sc.14. pneumoscopio.e ptAparecen en posición inicial en palabras cultas e. psicometría. condescender. perentorio. escultor. presunción. psicolóxico. Xa non se escriben con p-: salterio. psiquiatra. psique. disciplina. salmo e salmodiar. perentoriamente. ps. delicuescente. perención. rescindir. prescindir. pterópodo etc. pterodáctilo. delicuescencia.absorción. prontuario.en palabras de entrada antiga: ciencia (e familia léxica). psicofísica. etc. fluorescente. pseudociencia. asunto. escindir.. plebiscito.15. consérvanse na lingua escrita. consciencia (ao lado de conciencia). 8. discernir. 8. suntuoso. discípulo. pseudónimo etc. psíquico etc. proscenio. pneumotórax etc. imprescindible. piscina. psicanalista. suntuosidade.. asunción. adolescente.

bv. escribir. pronúnciase xeralmente relaxada.cando vai seguido dunha base que comeza por vogal (postelectoral. úsase pos. cirro. mn. postoperatorio). 8. Algunhas observacións sobre a pronuncia dos grupos cultos A consoante implosiva dos grupos cultos consonánticos. escorpión. pn. gm. escindir. bm. escrúpulo.17. bc. e non adoita presentar problemas na escrita do galego. e mesmo pode desaparecer. Cando estes grupos consonánticos van precedidos das vogais e ou o. 8. escultura. con maior ou menor grao de relaxación. do tipo cc. o.). dn o primeiro elemento pronúnciase [k] ou [d]. bt. ct. bx. ct. pt. escéptico. pospoñer). etc. Un caso especial é a alternancia de formas do prefixo post-/pos-: escríbese post. O mesmo ocorre sempre que ao grupo consonántico sigan a. cn. cismático. dm. cirrose. Nos grupos cc. ps.18. etc. posguerra. [O]: obxecto [oB"SEkto]. etc. estas realízanse sempre con timbre aberto [E]. bs.tica. escintilar. cn. escenario. O primeiro elemento dos grupos cultos gm e gn pronúnciase como velar sonoro (un g relaxado) ou mesmo como un ene velar [N]. cd. mais nunca como aspirado. escola. Nas de entrada máis recente o grupo mantense apoiado nun e protético: escena. escisión. e mesmo pode desaparecer. escepticismo. cisma (e cismar. cd. Pero é incorrecta a pronunciación deste elemento como interdental [T]. escenografía.cando vai seguido dunha base que comeza por consoante (posclásico. u ou consoante: escándalo. Grupo -stEste grupo consonántico é frecuente nas palabras patrimoniais. etc. x [ks]. esciúrido. 39 .

en xeral as de entrada máis recente. redundancia. grandilocuencia. constancia. co portugués e. entre outros. descendencia. repugnancia. -cio. extravagancia. co castelán e con outras linguas románicas. esixencia. circunstancia. -uencia. que unhas veces son específicas e outras veces coinciden. incidencia. incongruencia. exuberancia. confluencia. aparencia. inconsecuencia. conveniencia. independencia. coincide o galego co castelán e co portugués. -encia. efluencia. insuficiencia. frecuencia. presidencia. resonancia. conciencia. inconsciencia. petulancia. secuencia. infancia. -ancia. reticencia. altilocuencia.1. eficiencia. etc. consciencia. indulxencia. afluencia. -iencia. tolerancia. referencia. -iencia ou -uencia. audiencia. en xeral. teñen -ancia. -za. impaciencia. influencia. anuencia. os substantivos abundancia. vixilancia. fluencia. proveniencia. Teñen terminación -encia. ciencia. virulencia. consecuencia. ascendencia. 40 . etc. elegancia. o galego adopta solucións propias. adolescencia. urxencia. deficiencia. experiencia. residencia. distancia. entre outros. -cia. suficiencia. SUFIXOS E TERMINACIÓNS No referente a sufixos e terminacións. inexperiencia. desobediencia. vixencia. paciencia. procedencia. delincuencia. pois nos tres idiomas se conservan estas terminacións sen alteración na forma. intelixencia.9. arrogancia. Así. 9. A continuación faise referencia aos sufixos e terminacións que poden presentar algún problema. -zo Nas palabras cultas. subconsciencia. ignorancia. alternancia. elocuencia. parcialmente. obediencia. substancia. discordancia. inconveniencia. inocencia. importancia. sapiencia. omnisciencia. ganancia. diverxencia.

consorcio. amplamente documentada na época medieval. cobiza (cobizar. licenza. graza (desgraza). edificio. sentenza. desprezar). -ción. silencio.. precipicio. impericia. prezar. Noutras palabras o galego conserva as formas con solución patrimonial -zo. menosprezo. divorcio. denominación oficial do país e maioritaria na expresión oral e escrita moderna. habenza. desperdicio. novizo. xustiza (axustizar. entre outros. palacio. diferenza (indiferenza). cilicio. avinza. prezo (desprezo. finanza (financeiro). terzá. postizo. hospicio. querenza (benquerenza. presenza. cansazo. admiración. maleficio. etc. audacia. exercicio. con significado diferente). Galiza é tamén unha forma lexitimamente galega. voz lexítima galega. propicio. eficacia. necio. que foi recuperada no galego contemporáneo. finanza. espazoso). orificio. pericia. terzo (terza. suspicacia. perseveranza. -sión Mantéñense os dous sufixos nas palabras cultas: acción. sacrificio. nacenza (renacenza). aliteración. bendición (ao 41 . farmacia. tenza (mantenza). contumacia. patricio. e algunhas son préstamos que se incorporaron con esta solución (estanza. xuízo (axuizar. -za: andazo. malquerenza). avaricia. espazo (espazar. artificio. socio. malicia. bulicio. acacia. Teñen terminación -cio formas coma anuncio. xusticeiro). 9. milicia. preguizoso). prexuízo).). crenza (descrenza). pertinacia. perspicacia.2.).Teñen terminación -cia. beneficio. nuncio. falacia. noticia. estanza (‘estrofa’). Entre estas palabras está Galicia. prefacio. inxustiza. negocio. ictericia. preguiza (preguiceiro. sacerdocio. cartapacio. vicio. delicia. A maioría delas son formas xa amplamente documentadas desde antigo na nosa lingua. terzar). oficio. xentilicio. pertenza (xunto ao cultismo pertinencia.. servizo (servizal). doenza. atención. comercio. inmundicia. cobizoso etc. etc. ficticio.

televisión.(como cultismos) ou -i. valente. razón. etc. previsión. Os máis deles son cultismos que se remontan á correspondente forma latina. traizón. etc. crecente. admisión. etc. versión. disolución. influente.. maledicente. ocasión. nutriente.3. supervivente. incidente. reincidente. reconstituínte. proveniente. manipulación. etc. sazón. camiñante. composición. lección. oínte ou ouvinte. conveniente. edición. insurxente. non presentan un resultado uniforme. lesión. Sobre os verbos durmir e servir os derivados esperados deberían presentar -ie. recipiente. producente. constrinxente. afluente. evasión.(como 42 . -nte Esta terminación permite formar adxectivos ou substantivos sobre a base dun verbo. educación. conseguinte. subsecuente. escribente. confesión. Levan -zón palabras patrimoniais como doazón. condenación. sobresaliente. indicación. confluente. transixente. Só uns poucos verbos da terceira conxugación presentan unha forma nominal con vogal temática i: concluínte. polo que presentan como vogal temática e ou ie: maldicente. vivente. contraproducente. canción. emoción. codificación.lado da forma patrimonial beizón). excursión. división. ou expediente. crente. torzón. relucente. nación. perturbación. intransixente. lucente. revisión. pola contra. 9. expansión. nacente. constituínte. consecuente. saliente. no canto de se formaren sobre o verbo romance. seguinte. invasión.. concesión. emigración. saínte. restauración. Os relacionados con verbos da terceira conxugación. interveniente. contribuínte. Os que o fan sobre verbos da primeira e da segunda conxugacións manteñen inalterada a vogal temática correspondente: cantante. vacación etc.

conxuntivite. hipnose. sentimento.5. bronquite. hipótese. síntese.4. tese. catequese. frase. e por razóns similares. 9. éxtase. metamorfose. estomatite. perífrase. paráfrase. revestimento. esexese. 9. hepatite.) e servente (subst. osmose. crase. -mento Os substantivos formados con este sufixo manteñen en todos os casos a vogal temática do verbo que lles serve de base: acabamento. prótase. -ite e -te En correspondencia coas palabras do grupo anterior. sinopse. diabete. prolepse.derivados romances). cardite. metástase. fotosíntese. neurose. colite. seguimento. regulamento. sindérese. glote. hidrólise. esclerose. diátese. base.6. -se As voces cultas con orixe nos nomes gregos en -sis adoptan a terminación -se e son todas do xénero feminino: análise. 9. paréntese. apoteose. hemoptise. diocese. cirrose. 43 . crise. catálise. diagnose. gastrite. fase. En lugar destas formas rexístranse como patrimoniais dormente (adx. esta é tamén a adaptación das palabras coas terminacións gregas -itis e -tis. psicose. resentimento. elipse. esquecemento. larinxite. Non pertencen a este grupo as palabras oasis e chasis. eclipse.). tuberculose. arteriosclerose. prótese. electrólise. artrite. antítese. enterite. diérese. énfase. farinxite. e subst. narcose. todas elas femininas: amigdalite. simbiose. apendicite. encefalite. endocardite. xénese. dose. coñecemento.

meninxite. tendinite. etc. Nótese que gratis non pertence a este grupo. Rematan en -eo as palabras populares procedentes das latinas rematadas en -AELUM. perdurábel. restablecer e restablecemento. esdrúxulas ou graves. apetecíbel. terrible. que se corresponden cunha diferenza fonética real. restabelecer e restabelecemento. indelébel. -bles ou -beis). indisoluble. -au Cómpre distinguir na escrita as terminacións -eo e -eu. bebible. téñase en conta que. bloqueo etc. indeleble. a todo -U latino lle 44 . Así. se acomoden en -eo. en xeral. terríbel. ou amábel. freo. realizábel. A secuencia -bil (pl. variable. -ELUM. apetecible.8. receo. bebíbel. preferíbel. -OEDUM. neurite. infalíbel. hábil. 9. amable. Consecuentemente. miocardite. arqueo. débese escribir establecer. paralaxe. praxe. xeneralizábel. psique e sintaxe. tamén femininas.7. realizable. estábel. etc. -biles) aparece en palabras como débil. pancreatite. estable. ou ben estabelecer. perdurable. cheo. veo. 9. núbil.. otite. pleurite. -eu e –ao. -ble / -bel A solución moderna para as palabras cultas que teñen o sufixo latino -BILIS é -ble ou -bel (pl. xeneralizable. feo. lábil. estabelecemento. De maneira similar. infalible. metrópole. cute. etc. móbil. preferible. -ENUM (calquera que sexa o timbre da vogal tónica) e as formadas co sufixo -eo a partir de verbos en -ear: ceo. establecemento. -eo. epiderme. indisolúbel. variábel. Esta secuencia tradicional en galego facilita que os cultismos procedentes de palabras rematadas en -EUM. necrópole. nefrite. peritonite. soluble. solúbel. teñen -e palabras como acrópole.

espontáneo. serea. corifeo. terráqueo. arxénteo. grao. chea. e as palabras deste grupo non fan excepción: aéreo. mediterráneo. europeo. camafeo. pronunciada ["oa] ou ["Oa] segundo a súa procedencia (boa. platea.9. fea. vea. cea. tea. sandeu (fem. lamprea. róseo. polea. rea. Rematan en -eu as seguintes palabras patrimoniais: eu. Tamén ten esta terminación a voz leu (pl.corresponde en galego -o. purpúreo. verborrea. xudeu (fem. óleo. sanguíneo. é -ea: allea. candea. peirao. europea. pardao. reo. meu. Esta mesma terminación figura en substantivos femininos. cetáceo. córneo. ateo. corpóreo. urea. lagoa. lei) ‘unidade monetaria de Romanía’. óseo. larínxeo. peritoneo. momentáneo. erróneo. petróleo. núcleo. venéreo. de orixe popular ou culta: aldea. 45 . sandía). xacobeo. balea. arbórea. hebrea. hebreo. rectilíneo. avoa. avea. -oa O galego coñece unha terminación -oa. Tamén os galicismos ou catalanismos fideo e manteo.10. melopea. marea. 9. arxéntea. prea. apoxeo. romeu. pronao. pétreo. tao. -ea O feminino correspondente ás palabras que acaban en -eo. linóleo. atea. correa. rea. idea. contemporáneo. marmóreo. nicolao. azotea. térreo. violáceo. morea. diarrea. arbóreo. coetáneo. museo. seu. callao. cadea. xubileu. consanguíneo. fariseo. chapeu. aérea. Rematan en –au: bacallau e pau. himeneo. ralea. Tamén nos galicismos cheminea. trofeo. áureo. arameo. teu. librea. panacea. crustáceo. curvilíneo. mausoleo. filisteo. plebeo. 9. ciclópeo. vítreo. Rematan en -ao: arao. xudía). cutáneo. liceo. pigmeo. cacao. tónico ou átono. vao. manchea.

corpus. brillantina. aspirina. moa. ómnibus. disciplina. mariña. espírito. -um. cartolina. contínuum. lagoa se manteñen sempre as dúas vogais en todo o territorio galego. veciño etc. parabéllum. humus. En xeral son palabras que aínda se senten como non plenamente incorporadas ao idioma. Venus. casiña. virus. codeína. teiroa. casino.11. desiderátum. -o Hai algunhas palabras que escapan á regra xeral de acomodación de cultismos e manteñen as terminacións latinas -US. carabina. Mesmo nestes casos debe ser escollida a solución tradicional e absolutamente maioritaria -oa (avoa. cortina. comiño. 46 . escarlatina. memorando. buguina.filloa). aquilino. destino. soa -e soamente-. estudantina. anxina. filloa. clandestino. filloa. feminino. latinos ou non. adoptan a terminación -ino/-ina: albino. coralino. campesiño. capuchino. cantina. pequeniño. cocaína. referendo e tribo. Escríbense con -o as voces currículo. en avoa. bizantino. 9. álbum. bovino. -UM: campus. mariño. asasino. bencina. menciña. factótum. Os préstamos. anilina. etc.12. Mentres que no caso de boa. prodúcese redución a [O] en zonas da Galicia suroccidental (avó.). divino. Así: andoriña. doutrina. bobina. quórum. ímpeto. -iño /-iña e -ino /-ina Nas palabras patrimoniais a terminación latina -INUM/-INAM deu en galego -iño/-iña. súmmum. médium. -us.). cinefórum. presídium. canino. felino. etc. campiña. 9. cristalino. estricnina. etc. Remata tamén en -iño mesquiño e pergamiño. que é tamén a forma xeral do diminutivo. filló. ensino. esquina.

repentino.. exame. ladino.. nicotina. gasolina. De maneira análoga. xelatina. réxime. ruína. -e Rematan en -e as palabras patrimoniais procedentes de étimos latinos en -INEM (home. glicerina. Masc. margarina. xerme. viaxe. feluxe). os continuadores dos neutros en -MEN (crime.gabardina. peregrino.). nitroglicerina. vitamina. sonatina. xenuíno. interino. palatino. ondina. turbina.13. En troques. parafina. porcino. supino. pole. imaxe. sacarina. a terminación latina -ANUM presenta tres solucións distintas no dominio lingüístico galego: -ao/-án/-á (irmao / irmán / irmá). vaselina. medicina. lume. Deben mesmo escribirse sen -n as palabras glute. xacobino. vitrina. orde. 9. guillotina. etc. ultramarino. adóptanse tamén sen nasal final os cultismos: abdome. etc. morfina. -ano / fem. granadino. costume. chantaxe ‘planta’. penicilina. propina. a correspondente forma feminina -ANAM só ten dous resultados: -á/-án (irmá / irmán). ditame. -á. sibilino.) e os galicismos en -axe (chantaxe ‘extorsión’. oficina. matutino. -án / fem. taurino. etc. vespertino. virxe. pois non hai razón filolóxica ningunha para separalas das anteriores. muselina. nume. masculino.14. masc. mandolina. vexame. retina. Exceptúanse o latinismo lumen (unidade da física do sistema internacional) e o bretonismo dolmen. intestino. rabino. heroína. 47 . piscina. lique. seme. plastilina. exame. resina. latino. -ana Nas palabras populares. 9. homenaxe. toxina. liñaxe. proteína.

vilagarciá. alemán. Seguen este modelo afgán. pontecaldelán. marrá. salnesán. ermitán. salnesá. san. concidadá. muxiá. alazá. cidadá. ermitá. ferrolán. verán. irmá. louzán. cristiá. caldelán. aldeá. ourensá. cirurxiá. muradán. comarcán. compostelán. gran e gra. nugallán. ourensán. artesá. marrán.Estas formas pódense atopar na fala con distintas combinacións. musulmán. Este é un dos sufixos produtivos con que conta o galego para a formación de xentilicios. vilán. escribá. irmán. ribeirán. mariñán. gardiá. XIX os escritores veñen mostrando unha preferencia polo seguinte esquema. tecelá. coimbrán. capitán. temperán. gardián. sa. aínda que este –án non proceda etimoloxicamente dun sufixo –ANU. redondelá. livián. liviá. curmá. van. ribeirá. ullá. catalá. arousán. capitá. xa que logo: alazán. ferrolá. nugallá. pontecaldelá. cortesán. insán. aresá. ponteareán. anciá. truán. chá. Teremos. temporá. pagá. compostelá. bergantiñá. pagán. cirurxián. sultá. louzá. cristián. especialmente. aldeán. sancristá. arzuá. temperá. castelá. vilagarcián. fisterrá. cotián. carnotán. malsá. sultán. artesán. malsán. caldelá. muxián. arzuán. insá. 48 . cortesá. pero desde o séc. hoxe unanimemente aceptado na lingua escrita: (meu) irmán (miña) irmá (meus) irmáns (miñas) irmás A este esquema incorpóranse tamén outras palabras co masculino acabado en –án. cidadán. comarcá. ancián. muradá. barregá. castelán. afgá. bosquimá. musulmá. rufiá. bergantiñán. os referidos a entidades de poboación galegas: aresán. carnotá. mariñá. redondelán. ponteareá. escribán. catalán. rufián. cotiá. ullán. chan. concidadán. sancristán. vilá. truá. alemá. barregán. fisterrán. e. bosquimán. temporán. coimbrá. tecelán. arousá. va. curmán.

orfo / orfa. americano. soberano.13). puritano. saba. masidá. italiano. cubano. Levan esta terminación -ano (fem. ribeirá (do Ribeiro). bibliómano. peruano. masidao. ribeirao. xermano. mariñao. burelá. melidá. lancará. dezá. bacteriano. unha muradán. franciscano. dezao. artesiano. profano. boliviano. ébano. fulano. As palabras cultas conservan o sufixo latino sen cambiar. oufano. 9. . meirá. pondaliano. transmontano. semana. paisano. decano. Como xa foi indicado (cf. Así. metropolitano. colombiano. mahometano. mundano. lusitano. mariñá (da Mariña luguesa). cando esta terminación latina era átona. aínda que doutra orixe. arcano. meirao. provinciano. hispano. bímano. melidao. lancarao. valenciano. etc. meridiano. Pola mesma razón. diáfano. etc. a evolución en palabras patrimoniais foi diferente e o resultado final en galego é -o/-a: Estevo. romano. courelao. cleptómano. tirano. miliciano. gregoriano. australiano. aínda que a súa orixe non sexa latina. ourego. isto afecta tamén os vocábulos que teñen esta terminación. están as terminacións en -o de Cristovo e soto. etc. -ana): africano. humano. caldelá (do Castro Caldelas). Nas palabras cultas incorporadas con posterioridade á época en que deixou de operar a lei da caída do -nintervocálico. luterano. orgo. burelao. 49 . republicano. a terminación latina -ANUM . Relacionadas con estas. urbano. courelá. limiá. veterano. unha fisterrán. limiao. cocainómano. diluviano.Algúns xentilicios galegos poden conservar a súa forma local –ao / -á: arnoiao. vexetariano. caldelao. anglicano. rosaliano. ultramontano. arnoiá.ANAM foi adaptada conforme á norma xeral de acomodación de cultismos. ravo (planta). admitirase tamén a forma feminina local –án en casos como unha carnotán. inhumano. asturiano.

buleirán. carcamana. testán. vergallana. carcamán. farfallán. testalana. vergallán. -ana A terminación –án / -ana aparece nunha serie de nomes. cachán. carneirán. leilán. porcallán. barrigán. guedellana. toleirana. carroulán. lordán. pillabán. mitómano. lerchana. pelandrana. pailana. tangueleirana.15. palafustrana. pelandrán. folgazán. folana. bocalana. carallán. carneirana. -án / fem. cabezana. parvallán. órgano. parvallana. paduán. tímpano. cangallán. baleigán. bocalán. lorán. plátano. -ona Forman o feminino en -oa unha serie de adxectivos e substantivos en que –ón non pode analizarse como sufixo: anfitrión. 9. lordana. pillabana. bretón. pertegán. brutana. lacazana. cachana. pastrán. pertegana. barullana. -ón / fem. burrán. folgazana. porcallana.melómano. tétano. lacazán. testalán. chalán. pastrana. loubana. bretoa. zampallana. galbana. pailán. canelán. que xeralmente actúan como caracterizadores pexorativos: balandrán. langrán. 50 . pínfano. larpana. langrana. larpán. paspana. cabezán. loubán. mentirana. cornelán. buleirana. cachamoulán. tangueleirán. farfallana. 9. brután. paspán. orellana. barbuzana. toleirán. Masc. cagana. charlatana. carallana. zampallán. cacholán. cachamoulana. Masc. -oa. charlatán. palafustrán. lerchán. campioa. folán. burricán. barullán. galbán. barrigana. anfitrioa. cornelana. canelana. carroulana. chalana. leilana. baleigana. guedellán. balandrana. papana. cacholana. barbuzán. burrana. zalapastrana. orellán. testana.16. burricana. morfinómano. papán. zalapastrán. mentirán. cangallana. paduana. substantivos e adxectivos. campión. cagán. ruana. ruán. lorana.

tempestade. rede. necton. calamidade.ladrón. puberdade. maxestade. acusón. verdade. novidade. MORTALITATEM > mortaldade. patrón. ataúde. teutón. VIRGINITATEM > virxindade etc. ómicron. corion. CRUDELITATEM > crueldade. patroa. vontade) e en –dade en posición posvocálica (enfermidade. 9. potestade. etc. isquion. ladroa (que tamén ten un feminino ladra). puridade. parede. león. teutoa. soidade. décathlon. preguntón. 51 . zapatón. radon. épsilon. saúde. -de A terminación latina vogal + TEM resólvese en galego. O anglicismo nylon adáptase ao galego como nailon.). laúde. neon. newton. preguntona. leoa. 9. TRINITATEM > trindade. faltona. céspede. tanto en palabras cultas coma populares. realidade). virtude. Existe ademais un grupo de palabras cultas coa terminación -on átona: canon. Ás veces unha síncope vocálica antiga provocou que –dade poida aparecer en posición posconsonántica (BONITATEM > bondade. abusona.18. párkinson. -tade O sufixo latino -TATEM resolveuse en –tade en posición posconsonántica (dificultade. –dade estendeuse a bases non sincopadas rematadas en r: liberdade. telson. etc. colon. casona. sede. mullerona. hóspede. abusón. ípsilon. taxon. acusona. A partir destas formas. saxón. VERITATEM > verdade.17. epíploon. cripton. micron. faltón. saxoa. en vogal + -de: almude. LEGALITATEM > lealdade. HEREDITATEM > herdade. facultade. -dade. Rematan en –ón / -ona as palabras en que esta terminación é un sufixo aumentativo ou deverbal pexorativo: homón. alude.

panadaría.9. Con esta solución conflúen tamén aqueloutros vocábulos derivados co sufixo –ía sobre bases en –ario: comisaría. enxeñaría. leprosaría. peixaría. respectivamente.) e –idade nos casos restantes (capacidade. era o resultado fonético regular da correspondente latina -ARÍA.. A forma –aría. herdade. enfermaría. a síncope da vogal precedente (verdade. -dade / -edade / -idade No galego actual.19... tinturaría. carnizaría. presentan distribución complementaria e aparecen en palabras introducidas por vía culta e mais en derivados romances: -edade combínase con bases adxectivas en –io (notoriedade. 52 . papelaría. zapataría. artillaría. bondade. carpintaría. As únicas excepcións a esta regra son necidade e sucidade. variedade. charlatanaría. secretario e testamentario. lavandaría. testamentaría. soidade. derivados a partir de comisario. ferraría. pedraría. trindade etc. moblaría. libraría. pradaría. As outras dúas variantes. solidariedade. etc. perfumaría.18. chancelaría. -edade e –idade. -dade presenta tres alomorfos: -dade. Por iso debe dárselle preferencia a esta solución: armaría. segundo se indicou en 9. camisaría..). cervexaría.. cestaría. tesouraría. probabilidade. as únicas produtivas no galego actual. notaría. refinaría.). infantaría. reloxaría.20. bruxaría.. -aría /-ería Os substantivos formados con este sufixo referíanse orixinariamente a cousas e indicaban o lugar onde se fabricaban. onde se vendían ou onde había abundancia delas. O primeiro aparece só nunha relación pechada de palabras populares que sufriron. gandaría. 9.. maioritaria no galego medieval. secretaría. novidade. notario. chocolataría.

galería ou mercería presentan unicamente a terminación –ería. como batería. polo que se admite así mesmo como normativa. 53 .A solución –ería. En calquera caso. téñase en conta que algúns galicismos modernos. fíxose case xeral no galego moderno. documentada tamén no galego medieval. galantería.

cuadrivio. 54 . de aí que a escolla se resolva a favor deste resultado tanto nas palabras patrimoniais coma nas cultas máis popularizadas. calquera. catorce. cualitativo). cuarteleiro. cuarzo. Alternancia cua-/ca-/co-. cuadrienio. cuarteirón.(cuaternario).10.1. cantidade. cuarteto. Así. cuadraxesimal. corentena. catrocentos. cando. cuantificación. casemente. case.(cuarta. cuadrimotor. nas palabras derivadas cultas. en xeral. cuarto ‘1/4 parte’ ‘dependencia’) e cuater. cuadraxésimo. cuadrilleiro. cuartel. cuartillo. cadrar. OUTRAS PARTICULARIDADES 10. Un caso especial de evolución témolo nas formas corenta. cual. a semellanza do francés e en contra do que sucede en portugués e en castelán. cuantitativo).nos cultismos e. cuantificar. escuadra). Tamén as palabras cuáquero. cuadriplicar. Aparece ca. cuadrilátero. cuadriforme. cuadrienal. cuasia e cuasina. cuadrimestre. catro. cuadrisílabo. cuadr. cuadratura. cadro.(cualificar. cuádruplo. pero demográfica e literariamente é moito máis usada a solución que perdeu o u.(cuantía -ao lado de contía-. gua-. cuadriga. cartos ‘diñeiro’. canto. onde o ditongo ua se reduciu a o. gua-/ga-/goNas palabras patrimoniais o galego mostrou sempre tendencia a eliminar o elemento labiovelar u dos grupos orixinarios qua-. cuartilla. cadril. cuant. En galego hai tamén zonas que manteñen o grupo orixinario. cuadrúpede.(cuadrangular. que tenderon a conservalo. cuadrante. Aparece cua.en caderna. cuadrilla. calidade. o mesmo ocorre en corta feira (ou cuarta feira) ‘mércores’. cuadrícula. cuantioso. cuartear. caderno. cadrado. cadrelo. cal. cuart. corentón e coresma.

garantir. 55 .2. guapo. oito. agoiro. U*CT. U*LT. coagulación. Aparece ga. gardarríos. gardar. callado. etc. callar. gardalama. 10. gardarroupa. coagulante. como no grupo cua. gadaño. moito. gorida (tamén guarida). lavadoiro. Con todo. etc. varreduiro etc. muito. froita. etc. galardón. b) c) ORI + vogal. garda forestal. guata. vasoira. callo ‘presoiro’. coagular. E. gadañeiro. que se reduciu a ca-. gornecer (tamén guarnecer). a solución go. URI + vogal na maior parte do territorio galego é oi: a) noite. finalmente. garita. Noutras palabras aparece gua-: guante. luita.. garda civil. coágulo. U@CT. galdrapo. na franxa máis oriental do dominio lingüístico galego alternan dúas solucións: a) oi: noite. gorecer (tamén guarecer). loito. garda mariña. agardar. existen zonas reducidas en que se dan outros resultados: unha zona do occidente da Coruña presenta sempre ui (nuite. Os derivados e compostos manteñen a evolución da palabra primitiva sobre a que se forman. b) troita. loita. garda. lavaduiro. gadañar.). muito. segundo os casos: a) oi: noite.en gadaña.Hai outras formas que tiñan orixinariamente o grupo coa-. c) coiro.aparece en gorir (tamén guarir). Tamén en préstamos como garantía. Ditongo oi O ditongo resultante das secuencias latinas a) O*CT. calleira. gornición (tamén guarnición). gardabarreira.mantense nos cultismos: coagulable. calleiro. Por tanto. gardián.. O@CT. o sur de Pontevedra presenta tres resultados. c) ou: vasoura. b) ui: luitar. etc. b) ui: luitar.xa citado: callada. O grupo coa.

10. tesouro. independentemente das síncopes vocá56 . coiro. secuela. experiencia. eficiente. 9. froita. incipiente. etc. en xeral. a súa posición etimolóxica dentro da palabra. omnisciencia. conveniencia. agoiro. eficiencia. AL + cons. coiro. ue As secuencias latinas -IE. ULT. voitre. coita. E así tamén en coidar. metátese e epéntese de r O r mantén. cliente. respectivamente: aliciente. obediente. touro.e -UE. tesoira. anuente. ouro. suficiente. troita. Disimilación. troita. pouco. 10. coitado etc. etc. estupefaciente. anuencia. vasoira. Ditongos ie. congruencia.5. afluente. muto e mutio. afluencia. lavadoiro. expediente. etc. varredoiro. enxoito. secuestro. congruente. etc. UCT. deficiencia. (cousa. inconveniente. Ditongos ou/oi O galego mantén diferenciados os ditongos ou e oi. coeficiente. ORI + vogal. moito.2). delincuente. moi.1 e 9. ambiente.muito —con puntos de u. moito. elocuente. URI + vogal (oito. paciencia. vasoira etc. escutar e escutiar—. conveniente. loita. noite.4. elocuencia.3. vide 10.en palabras cultas mantéñense en galego como ie e ue. fouce.3). louro. loita. obediencia. c) oi: vasoira. souto.. deficiente. delincuencia. ciencia. oi < OCT. couce. de acordo coas súas diferentes orixes: ou < AU. conciencia. sapiencia.. dous). (cf. outro. Adóptase como normativa a solución oi en todos os casos por ser maioritaria demográfica e xeograficamente e por ser a máis difundida na tradición literaria moderna: coitelo. sobresaliente. 10.

especialmente as gramaticais. e mesmo o semicultismo propio. e por iso temos hoxe arrastrar. cando pertencen ao mesmo grupo fónico. 10. rexistrar. madrasta.6. Aínda que non se represente graficamente este fenómeno. a normativa. PROPRIUM. rastro. as palabras que acaban en –e. xenro (< GENERUM). prebe (< PIPER). en xeral houbo unha tendencia á conservación da consoante. por tanto. tenro (< TENERUM). Encontros vocálicos Na lingua escrita do séc. con todo. documentado maioritariamente sen o segundo r xa na época medieval). deste. do lat. rostro etc. e nos casos de elisión optouse ou ben pola amálgama das dúas palabras (do. Na ortografía actual non se utiliza o apóstrofo. rexistro. no. Debe ser. XIX e da primeira metade do sec. merla (< MERULAM). Carlos (< CAROLUS). disfrazar. Fronte a estes casos de perda por disimilación. venres (< VENERIS). frade. correspóndese ademais co étimo *PRAECUNCTARE. rodo. Hai. preguiza (< PIGRITIAM).licas: prado (< PRATUM). casos de metáteses xa consumadas: bradar (< BALATRARE). naquel etc. cabra (< CAPRAM). labrar (< LABORARE). padrasto. XX era frecuente o uso do apóstrofo para representar certas elisións vocálicas que se producen ao se encontraren a vogal final dunha palabra e a inicial da seguinte. e derivados. perden na fala a vogal final cando van seguidas doutra palabra que comeza por vogal 57 .) ou ben pola grafía plena de cada unha delas (entre as árbores). burgo (< BRUCHUM). Esporadicamente algunhas palabras perderon o r interno por disimilación con outro r dentro da mesma palabra (arado. Preguntar é a forma máis documentada na Idade Media e maioritaria no galego moderno.

(vide 6): desde América ["dezDa"mE|ika], dixo que andara moito ["diSokan"da|a"mojto], este amigo [es¡ta"miVo], preguntou se había traballo [preVun"tows¡a"Biatra"Ba¥o], sempre anda con contos ["s¡Em"prandakoN"kontos¡], deixoume alí [dej"Sowma"li].

58

11. FORMACIÓN DO PLURAL
11.1. Palabras rematadas en vogal ou en ditongo As palabras rematadas en vogal, tónica ou átona, ou en ditongo forman o plural engadindo -s: mesa, mesas; custo, custos; irmá, irmás; café, cafés; israelí, israelís; lei, leis; rei, reis; bocoi, bocois, etc. Os estranxeirismos acabados en vogal forman o plural engadindo -s ou ben respectando a forma de plural da lingua de orixe: spray, sprays; hippy, hippys ou hippies. 11.2. Palabras rematadas en -r e -z As rematadas en -r e -z engaden o morfema -es sobre o singular: mar, mares; calor, calores; luz, luces. Os estranxeirismos adecúanse á regra xeral (palier, palieres; somier, somieres; húsar, húsares; dólar, dólares...), a non ser algúns casos de palabras pouco integradas, que poden formar o plural engadindo -s: póster, pósteres ou pósters; gángster, gángsteres ou gángsters; júnior, júniores ou júniors. 11.3. Palabras rematadas en -s e -x [ks] As agudas acabadas en -s forman o plural engadindo -es: deus, deuses; compás, compases, a non ser as que rematan en grupo consonántico (incluíndo entre estas as acabadas en -x [ks]): luns, fax, lux, unisex, que permanecen invariables. As graves e esdrúxulas acabadas en -s ou -x [ks] son invariables e presentan, xa que logo, a mesma forma no
59

singular e no plural: choromicas, lapis, martes, oasis, xoves, mércores, bíceps, tórax, clímax, télex, etc. 11.4. Palabras rematadas en -n As rematadas en -n engaden -s: can, cans; lambón, lambóns; lacazán, lacazáns; dolmen, dolmens; mitin, mitins; xilin, xilins; etc. 11.5. Palabras rematadas en -l Os monosílabos rematados en -l engaden o morfema -es: cal, cales; el, eles; fel, feles; fol, foles; gol, goles; mal, males; mel, meles; mil, miles; mol, moles; pel, peles; ril, riles; rol, roles; sal, sales; sol, soles; tal, tales; til, tiles; val, vales; vil, viles; xel, xeles. Nas palabras agudas de máis dunha sílaba, o -l do singular substitúese polo morfema -is: animal, animais; aval, avais; papel, papeis; fiel, fieis; cruel, crueis; truel, trueis; civil, civís; español, españois; control, controis; azul, azuis. Téñase en conta que nos acabados en -il a secuencia antiga -íis se resolve en -ís (cadrís, non *cadríis). As palabras compostas en que o segundo elemento é algún dos monosílabos citados máis arriba fan o plural en -les (ollomoles, chuchameles, papasoles, mirasoles, Miravales...). O plural de aquel é aqueles, pola mesma razón indicada para el, eles. A pesar da súa aparencia, caracol e aerosol non son compostos de col e sol. Os seus plurais son, xa que logo, regulares: caracois e aerosois. As palabras graves rematadas en -l forman o plural engadindo o morfema -es: áxil, áxiles; difícil, difíciles; útil, útiles; túnel, túneles; cónsul, cónsules; etc. Exceptúase desta
60

talmud. hándicaps. sticks. pubs. jeeps. sprint. mamut. robot. crómlech. 61 . fracs. 11. 11. sketchs. anorak. álbums. Palabras rematadas noutras consoantes As voces acabadas en consoantes distintas das vistas en 11. smóking. leitmotiv. boicot. hándicap. test. rosbif. complot. sándwichs. tics. búmerang. iceberg. e forman o plural engadindo -s: club. réquiem. fagot. tests. lord. jeep.6. rosbifs. lords. stick. clac. 11. tótem.regra a terminación -bel. sketch. coñacs. búmerangs. ring. icebergs. talmuds. clips. leitmotivs. réquiems. coñac. frac. smókings. que fai o plural en -beis (vide 9.2. tándem. sándwich. pub.3. tótems. rings. álbum. tic. snob.4 e 11. clip. complots. anoraks. sprints. robots. tándems. snobs. crómlechs.5 son as máis delas estranxeirismos ou cultismos. boicots. sláloms. clacs. clubs. mamuts. round. trust. slálom. trusts. rounds. fagots.7).

avó / avoa. vacún forman o feminino patrimonial cabrúa. benxamín / benxamina. malandrín / malandrina. mentirán / mentirana. 12. temperán / temperá. que se une directamente á forma do masculino se esta acaba en consoante ou vogal tónica (deus / deusa. Os acabados en -ín forman o feminino en -ina. que é invariable: bailarín / bailarina. en troques. véxase 9.12. Nomes rematados en -n Os substantivos e adxectivos que acaban en -án (< ANUM) forman o feminino en -á. cervún. 62 . pero un viño ruín / unha terra ruín. mais lambón / lambona).14: ancián / anciá. vacúa. Para o feminino dos rematados en -ón (león / leoa. presidente / presidenta). común é invariable.15: folgazán / folgazana. O único nome en -én susceptible de moción xenérica é invariable: un refén americano / unha refén americana. conforme ao dito en 9.16.1. Os rematados en -ún difiren no seu comportamento: os adxectivos cabrún. Con todo. rapaz / rapaza. hai algúns casos especiais. segundo o establecido en 9. galopín / galopina. coa excepción de ruín. danzarín / danzarina. cervúa. FORMACIÓN DO FEMININO O feminino dos substantivos e adxectivos fórmase comunmente coa terminación -a. os caracterizadores despectivos rematados en -án fórmano en -ana. euscaldún engade –a: euscalduna. cru / crúa) ou substitúe a vogal final da forma do masculino se remata en vogal átona (sobriño / sobriña.

O mesmo ocorre con outros adxectivos. en troques. 63 . cru e recrú. Nomes rematados en -és Os xentilicios que acaban en -és presentan un feminino en -esa: cambadés / cambadesa. en tanto que os adxectivos tenden a ser invariables: un avó somalí / unha avoa somalí. soa e má: o peixe cru / a carne crúa. tsar / tsarina. sobre a mesma base léxica: heroe / heroína. Con todo. poeta / poetisa. actor / actriz. entre os adxectivos. abade / abadesa.12. etc.2. montés / montesa e palmés / palmesa. rei / raíña. galo / galiña. noruegués / norueguesa. algúns substantivos son invariables: unha chimpancé adulta. Formacións especiais Algunhas palabras de xénero feminino presentan terminacións especiais.3. 12. barón / baronesa. son invariables: estilo cortés / mirada cortés. Presentan características morfolóxicas especiais grou / grúa. só e mao ‘ruín’ forman os femininos núa. algúns. príncipe / princesa. profeta / profetisa. romanés / romanesa. sacerdote / sacerdotisa. nu. camoés / camoesa. canchés / canchesa. un só día / unha casa soa. xudeu / xudía e sandeu / sandía. Nomes rematados en vogal ou ditongo tónicos Os substantivos rematados en vogal tónica tenden a engadir -a. coma burgués / burguesa. o ollo mao / unha má ocasión. chinés / chinesa.4. portugués / portuguesa. emperador / emperatriz. 12. crúa e recrúa.

estabilísimo. mísero. estable ou estábel. Para a formación de superlativos absolutos úsase o sufixo -ísimo: altísimo. nobilísimo. como son celebérrimo. grande e pequeno os comparativos sintéticos mellor. maior ou meirande e menor. En rexistros elevados aparecen os superlativos co sufixo -érrimo. respectivamente.13. nobre. 64 . Este sufixo. libérrimo. antiquísimo. aos adxectivos célebre. peor. sentido normalmente como propio dun rexistro elevado. Nos adxectivos rematados en -ble ou –bel este superlativo ten sempre a terminación -bilísimo: amable ou amábel. COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS Ao lado das formas analíticas. fidelísimo. úsanse tamén para bo. paupérrimo. fiel. malo ou mao. misérrimo. amabilísimo. ás veces engádese á raíz culta da palabra e non á patrimonial: antigo. pobre e pulcro. libre. pulquérrimo. que corresponden. grandísimo.

1. Ademais de nos casos mencionados.14. entrambos e todos. 65 . *ub) (u-lo libro?). tódolos días e tódalas noites. la. c) Despois de ambos. b) Despois dos pronomes tónicos nós e vós cando van seguidos dunha precisión numérica: nó-los dous. ti e-lo demo. estalle tralos montes de acolá. que é de uso obrigatorio tras da preposición por (vai polo carreiro) e do adverbio u (ant. Formas O artigo determinado presenta en galego as seguintes formas: MASCULINO SINGULAR PLURAL FEMININO o os a as Existe tamén unha variante alomórfica lo. pódense representar na escrita as variantes lo. dóuvo-la boneca. collémo-lo saco. da preposición tras. O ARTIGO 14. O artigo determinado 14. la. cos seus femininos. vó-los sete. das formas verbais conxugadas que rematen en -r ou -s e dos pronomes enclíticos nos. da conxunción copulativa (e) mais: ámbalas dúas. fixérono entrámbolos dous. vos e lles: vou colle-las laranxas. las. quitóulle-las ganas de rir. los las nos seguintes contextos: a) Despois de infinitivo. fomos eu e mailo fillo do señor Miguel. perdíche-los cartos. los. xa sábe-lo que pasou. tomóuno-lo pelo.1.1.

estou na Pobra do Caramiñal. A CON DE EN O A OS AS ao / ó co do no á coa da na aos / ós cos dos nos ás coas das nas O encontro da preposición a co artigo masculino o(s) resólvese graficamente como ao(s) ou ó(s). Estas contraccións realízanse tamén cando o artigo dos topónimos vai precedido dunha destas preposicións: veño da Coruña.A asimilación indicada en a) e b) pode non darse se despois da palabra rematada en -r ou en -s hai unha pausa.1.1. 66 . que é a única que se rexistra en practicamente todo o dominio lingüístico galego. 14. vou ao Carballiño.1. a única pronunciación recomendable é a que reproduce a segunda forma nos contextos sinalados: vender a casa [ben1"dela"kas¡a]. PREP.2. sexa cal for a súa representación. Aínda que non se represente graficamente. con. de e en contraen co artigo: ART. Mais non se realizan cando a preposición non rexe o substantivo determinado polo artigo: antes de os galos cantaren.2. Contraccións coas preposicións As preposicións a. Contraccións 14. A pronuncia correcta. é [O].

Formas O artigo indeterminado presenta as seguintes formas: MASCULINO SINGULAR PLURAL FEMININO un uns unha unhas 67 . que non se representan nunca na lingua escrita. [kaÜ].2. díxome que o teu é peor.14. tampouco se representa a contracción cando a preposición vai contraída co artigo: quérolle ao meu fillo máis ca ao de ninguén.1. aínda que a pronuncia xeral é [kO]. non ás de que.2. deilles aos meus nenos máis que aos de Felisa. Cando a conxunción vai seguida da preposición a nunca se representa a contracción na lingua escrita. Betanzos é máis pequeno ca a / cá Coruña). Consecuentemente. O artigo indeterminado 14. nin cando ten valor comparativo nin con calquera outro: sábeme mellor a laranxa que o limón. Encontro do artigo coa conxunción comparativa ca O encontro da conxunción comparativa ca co artigo determinado represéntase ca o(s). ca a(s) ou có(s). cá(s) (é máis ruín ca o / có demo. é máis novo do que o meu 14. Cómpre sinalar que se está facendo referencia só ás contraccións da conxunción comparativa ca.2.2.1. aínda que de feito se realice na fala: quéreme máis a min ca a ti. caeulle máis auga á nosa ca á deles.

non se realiza a contracción: de un médico estar alí. Para a resolución dos encontros das preposicións con.14.2. PREP. salvaríalle a vida). CON DE EN UN UNHA UNS UNHAS cun dun nun cunha dunha nunha cuns duns nuns cunhas dunhas nunhas Se a preposición non forma parte da mesma frase ca o artigo.4. 68 . Contraccións As preposicións con. salvaríalle a vida (= de estar alí un médico. de e en co numeral e indefinido un.2. véxase 15.3 e 16. de e en contraen co artigo indeterminado: ART.1.

respectivamente. que esixen verbo en terceira persoa de singular ou plural. ela si nós / nosoutros.1. PRONOMES 15. Serie tónica FORMAS OBLICUAS NÚMERO PERSOA SUXEITO LIBRES NON REFL. REFL. EN DE EL ELA ELES ELAS nel del nela dela neles deles nelas delas 69 . Persoais O paradigma dos pronomes persoais establécese como segue: 15.1. PREP. LIGADAS NON REFL. REFL. PLURAL 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª eu min ti el. SING. segundo se indica no cadro seguinte: PRON. elas si comigo contigo —— consigo connosco convosco —— consigo As formas de cortesía son vostede e vostedes. -as eles.15. As preposicións en e de contraen co pronome persoal de terceira persoa. -as vós / vosoutros.1.

deixou . imos xuntos. no a.cóllelo) e tras o adverbio u (antes *ub: ulo?). lo e no (cos correspondentes femininos e plurais) son variantes combinatorias. fan .cólloo.fano. lo. collín .deina.1. comeu . SING. nos as. en fin. dei . de maneira que cada unha delas aparece nuns contextos fonéticos específicos en que non poden aparecer as outras: lo úsase cando o pronome é enclítico dunha forma verbal (excluído o participio) ou pronominal rematada en -s ou -r (coller collelo. A concorrencia dos pronomes en dativo co acusativo de terceira persoa resólvese como segue: 70 . las. ACUS REFLEX. lles me te o.2. nas se se As formas o. FEM.Estas contraccións non teñen lugar cando a preposición non rexe directamente o pronome: De eles chegaren en tempo. no úsase tras as formas verbais que acaban en ditongo (fai . úsase en todos os outros casos (collo . lle PL. NON REFLEXIVO PERSOA E XÉNERO DAT. colles . Serie átona NÚM.deixouna).comeuna. 15.mal o vexo etc. feriu . los.faino.collino. o. FEM. 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª che MASC. mal vexo . MASC. non vexo .non o vexo.feriuno. la.). na nos vos os.

é boa de seu (‘en por si’). seu. PLURAL MASC. FEM.2. seu. noso. pódense usar precedidas de de.ACUS. DAT. voso. 2ª 3ª As formas do masculino singular meu. 71 . meu teu seu noso voso seu miña túa súa nosa vosa súa meus teus seus nosos vosos seus miñas túas súas nosas vosas súas 2ª 3ª 1ª PL. FEM. Posesivos O paradigma dos pronomes posesivos presenta en galego moderno unha única serie: PERSOA SINGULAR MASC. teu. 1ª SING. sen variación de xénero e número: temos tres casas de noso (‘da nosa propiedade’). ME CHE LLE NOS VOS LLES O/LO A/LA OS/LOS AS/LAS mo cho llo nolo volo llelo ma cha lla nola vola llela mos chos llos nolos volos llelos mas chas llas nolas volas llelas 15.

3. 15. cadansúa. Paradigma dos pronomes demostrativos O paradigma dos pronomes demostrativos establécese como segue: PROX. III PL. que acompaña a madre. foron miña nai e mais ela. SING. Hai ademais unhas formas de posesivo ligadas a un distributivo. mi.3. NEUTRO este estes ese eses aquela aqueles esta estas esa esas quela aquelas isto — iso — aquilo — 15.2. SING. Combinación co indefinido outro O demostrativo combínase co indefinido outro. padre. que non presentan variación de forma en relación coa categoría de persoa: cadanseu. I NÚM. FEM. cadansúas: déronnos (a) cadanseu libro. ocasionalmente a tío e aínda a outros substantivos de tratamento (amo. Demostrativos 15. xa que só o segundo elemento admite morfemas de xénero e número: 72 . e colleron (a) cadansúa peza de pan. dando lugar en cada caso á formación dunha nova palabra. II PL.Existe tamén un posesivo de respecto. compraron (a) cadanseus zapatos. SING.3. señor). MASC. PL.1. cadanseus.

Estas contraccións non teñen lugar cando a preposición non rexe o substantivo modificado polo demostrativo: de estas razóns seren admitidas. 15. ningunha.3. estoutro estoutros esoutro esoutros aqueloutro aqueloutros estoutra estoutras esoutra esoutras aqueloutra aqueloutras II PL. Contraccións coas preposicións en e de O mesmo ca o pronome persoal tónico de terceira persoa. algunhas alguén algo ningún.1. ningunhas 73 . ningúns. nesoutra. SING. naquela. que son as únicas posibles para o neutro: estes outros. Formas dos cuantificadores algún.4. daquilo. Aínda que estas son as formas habituais para o masculino e o feminino. PL.3. aquilo outro. FEM. destoutra. neste. existen tamén as formas plenas. etc. SING. SING. I NÚM. o pronome demostrativo contrae coas preposicións en e de: deste.PROX. 15. III PL. daqueloutros.4. algunha. algúns. MASC. Cuantificadores e identificadores 15.

Con alguén e algo non se marca contracción na escrita. propios. tanta. tales mesmo.. entrambos. todos. certos. unhas varios. mesmas propio.. as demais o máis. mesma.. ambas. a demais. outras calquera. certas determinado. bastantes abondo. Formas dos identificadores outro.ninguén nada ren ou res un. uns. doutro. propias o demais. doutra. pouca..2. tantas todo. abondas moito. determinados. poucas bastante. propia. quenquera tal. Contraccións Algún e outro. moita. todas cada. os demais. moitas ben demasiado.3. demasiada.. abonda. moitos. abondos. determinada. determinadas 15.. os máis. varias pouco.. outros. 74 . cadaquén ambos. demasiadas máis menos tanto. cos seus femininos e plurais. noutro. certa. dalgunha.. as máis certo. demasiados. unha. dalgún.. toda.4.. noutra. a máis. mesmos. poucos. contraen coas preposicións en e de: nalgún. entrambas 15.4. outra.. nalgunha. tantos.

2. cada domingo ía ao teatro con unha. Existe ademais un relativo posesivo cuxo.2. o demais. interrogativos e exclamativos Para o relativo e interrogativo ou exclamativo o galego ten catro formas: dúas sen variación de xénero e número. nunha(s): están sempre a falar mal dun.2. que presenta flexión de xénero e número (cuxa. O indefinido un(s). cales). nun(s). dando lugar ás formas dun(s). a(s) (uns cantos. as contraccións son as indicadas para os artigos (vide 14. nunca o viamos coa mesma rapaza. Relativos.2. cantos. cuxos. unha(s). que e quen. presenta as mesmas contraccións ca o artigo indeterminado (vide 14. dunha(s).5. 15. 75 . cuxas).Se o cuantificador ou o identificador está iniciado por un(s). a resposta hai que buscala nun mesmo. canto (canta. un pouco. o máis). non se representa na escrita a contracción coa preposición con: tanto se comprometía con un coma con outro.2): falounos duns problemas que non demos entendido. Cando se usa como pronominal xeralmente represéntase a contracción coas preposicións de e en. cando actúa como adxectivo.). cantas).1. e 14. e outra que pode ter morfemas de xénero e número. unha(s) ou por o(s). casou cun de Sarria. cal (pl. outra que admite morfema de plural. por contra.

trillón. billón. aínda que expresan número. 76 .. etc. noventa van seguidos da conxunción e. etc. corenta cincuenta sesenta setenta oitenta noventa cen cento un.. contraen na pronunciación a súa vogal final coa conxunción e nunha realización [E]: vinte e sete ["bintE"sEte]. douscentos / duascentas trescentos / trescentas catrocentos / catrocentas cincocentos / cincocentas. Cento. corenta. Cardinais cero un/unha dous/dúas tres catro cinco seis sete oito nove dez once doce trece catorce quince dezaseis dezasete dezaoito dezanove vinte vinte e un / vinte e unha vinte e dous / vinte e dúas. centena. quiñentos/ -as seiscentos / seiscentas setecentos / setecentas oitocentos / oitocentas novecentos / novecentas mil Cando os numerais vinte. trinta e dúas ["trintE"Duas]. igual que ducia.16. oitenta e catro [oj"tEntE"katro]. trinta trinta e un. millón. cento unha. trinta. trinta e unha. decena. NUMERAIS 16. funcionan como substantivos..1. etc.

Os numerais un, unha, cando son adxectivos, contraen con de, en e con, da mesma maneira ca os artigos indeterminados (vide 14.2.2). Pola contra, cando son pronominais, normalmente contraen coas preposicións en e de, pero non coa preposición con, da mesma maneira ca o indefinido un(s), unha(s): equivocouse nunha ou en dúas respostas; con unha xa me abonda. 16.2. Ordinais primeiro segundo terceiro cuarto quinto sexto sétimo oitavo noveno décimo undécimo / décimo primeiro duodécimo / décimo segundo décimo terceiro décimo cuarto décimo quinto décimo sexto décimo sétimo décimo oitavo décimo noveno vixésimo vixésimo primeiro vixésimo segundo, etc. trixésimo cuadraxésimo quincuaxésimo sesaxésimo septuaxésimo octoxésimo nonaxésimo centésimo milésimo millonésimo

Todas estas formas admiten morfemas de xénero e número, que nas formas compostas só se unen ao último elemento (décimo primeira).

77

16.3. Multiplicativos dobre; duplo, dupla triplo, tripla cuádruplo, cuádrupla quíntuplo, quíntupla séxtuplo, séxtupla séptuplo, séptupla óctuplo, óctupla nónuplo, nónupla décuplo, décupla céntuplo, céntupla

Os restantes fórmanse mediante o cardinal correspondente seguido da palabra veces. 16.4. Partitivos medio, -a terzo, -a cuarto, -a quinto, -a sexto, -a sétimo, -a oitavo, -a noveno, -a décimo, -a onceavo, -a doceavo, -a centésimo, -a milésimo, -a millonésimo, -a

Nótese que a partir de 1/11 (e exceptuados 1/100, 1/1000, 1/1.000.000) o partitivo faise engadindo ao cardinal o sufixo -avo: (1/16) un dezaseisavo, (2/29) dous vinte e noveavos, (7/345) sete trescentos corenta e cincoavos.

78

17. VERBO
17.1. Paradigmas regulares I Conxugación
ANDAR

II Conxugación
VARRER INDICATIVO

III Conxugación
PARTIR

PRESENTE

ando andas anda andamos andades andan
COPRETÉRITO

varro varres varre varremos varredes varren varría varrías varría varriamos varriades varrían varrín varriches varreu varremos varrestes varreron varrera varreras varrera varreramos varrerades varreran

parto partes parte partimos partides parten partía partías partía partiamos partiades partían partín partiches partiu partimos partistes partiron partira partiras partira partiramos partirades partiran
79

andaba andabas andaba andabamos andabades andaban
PRETÉRITO

andei andaches andou andamos andastes andaron
ANTEPRETÉRITO

andara andaras andara andaramos andarades andaran

FUTURO andarei andarás andará andaremos andaredes andarán POSPRETÉRITO varrerei varrerás varrerá varreremos varreredes varrerán varrería varrerías varrería varreriamos varreriades varrerían SUBXUNTIVO partirei partirás partirá partiremos partiredes partirán partiría partirías partiría partiriamos partiriades partirían andaría andarías andaría andariamos andariades andarían PRESENTE ande andes ande andemos andedes anden PRETÉRITO varra varras varra varramos varrades varran varrese varreses varrese varrésemos varrésedes varresen varrer varreres varrer varrermos varrerdes varreren parta partas parta partamos partades partan partise partises partise partísemos partísedes partisen partir partires partir partirmos partirdes partiren andase andases andase andásemos andásedes andasen FUTURO andar andares andar andarmos andardes andaren 80 .

erguía. erga / ergue. sacas / saque.2. delinquía. delinca / delinque. (delinquir) delinco. Alteracións gráficas Hai algunhas alteracións gráficas reguladas polas leis de distribución de grafemas expostas en 1.2. (erguer) ergo. i respectivamente: (sacar) saco.3: c/qu. Observacións 17.1. o ou e.IMPERATIVO anda andade varre varrede INFINITIVO CONXUGADO parte partide andar andares andar andarmos andardes andaren varrer varreres varrer varrermos varrerdes varreren FORMAS NOMINAIS partir partires partir partirmos partirdes partiren INFINITIVO andar XERUNDIO varrer varrendo varrido partir partindo partido andando PARTICIPIO andado 17.2 e 1. 81 . (segar) sego. g/gu e z/c alternan na representación gráfica da raíz do verbo segundo que a vogal que siga sexa a. segas / segue.

coza / coce. (cocer) cozo.2. e a secuencia nn simplificouse: comeron las > coméronnas > coméronas.(cazar) cazo. Por exemplo: 82 . Verbos en -cer e -cir Os verbos en -cer (menos facer e derivados) e en -cir (menos dicir e derivados) son completamente regulares (a menos que teñan algunha das alternancias vocálicas de que se falará máis adiante en 17. elimínanse. cazas / cace.5). nos. Asimilacións A primeira persoa de plural perde o -s cando leva enclítico o pronome nos: vémonos. los.3. 17. cantas la > cántala.2. Cando a forma verbal remata en -n. estas variantes convertéronse en no. las.2.2. 17. por asimilación total. cocía. na. Cando unha forma verbal rematada en -s ou en -r vai seguida polos pronomes lo. o -s e o -r: cantar lo > cantalo. nas. la.

CONX. NOMINAIS obedecerei obedecerás obedecerá obedeceremos obedeceredes obedecerán obedecería obedecerías obedecería obedeceriamos obedeceriades obedecerían obedecer obedeceres obedecer obedecermos obedecerdes obedeceren INF. obedecido 83 . obedecer XER. obedecín obedeciches obedeceu obedecemos obedecestes obedeceron FUTURO obedecera obedeceras obedecera obedeceramos obedecerades obedeceran POSPRETÉRITO obedecese obedeceses obedecese obedecésemos obedecésedes obedecesen FUTURO obedecer obedeceres obedecer obedecermos obedecerdes obedeceren F. obedecendo PART.INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO obedezo obedeces obedece obedecemos obedecedes obedecen PRETÉRITO obedecía obedecías obedecía obedeciamos obedeciades obedecían ANTEPRETÉRITO obedeza obedezas obedeza obedezamos obedezades obedezan PRETÉRITO obedece obedecede INF.

NOMINAIS traducirei traducirás traducirá traduciremos traduciredes traducirán traduciría traducirías traduciría traduciriamos traduciriades traducirían traducir traducires traducir traducirmos traducirdes traduciren INF. traducín traduciches traduciu traducimos traducistes traduciron FUTURO traducira traduciras traducira traduciramos traducirades traduciran POSPRETÉRITO traducise traducises traducise traducísemos traducísedes traducisen FUTURO traducir traducires traducir traducirmos traducirdes traduciren F. traducido 84 . CONX.TRADUCIR INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO traduzo traduces traduce traducimos traducides traducen PRETÉRITO traducía traducías traducía traduciamos traduciades traducían ANTEPRETÉRITO traduza traduzas traduza traduzamos traduzades traduzan PRETÉRITO traduce traducide INF. traducir XER. traducindo PART.

-oar Son completamente regulares: NOMEAR INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO nomeo nomeas nomea nomeamos nomeades nomean PRETÉRITO nomeaba nomeabas nomeaba nomeabamos nomeabades nomeaban ANTEPRETÉRITO nomee nomees nomee nomeemos nomeedes nomeen PRETÉRITO nomea nomeade INF. CONX.4. nomear XER.17. nomeado 85 .2. NOMINAIS nomearei nomearás nomeará nomearemos nomearedes nomearán nomearía nomearías nomearía nomeariamos nomeariades nomearían nomear nomeares nomear nomearmos nomeardes nomearen INF.4.1.2. nomeei nomeaches nomeou nomeamos nomeastes nomearon FUTURO nomeara nomearas nomeara nomearamos nomearades nomearan POSPRETÉRITO nomease nomeases nomease nomeásemos nomeásedes nomeasen FUTURO nomear nomeares nomear nomearmos nomeardes nomearen F. nomeando PART. Verbos con radical acabado en vogal 17. Verbos acabados en -ear.

mingua. acentúa. e b) os que teñen aquelas secuencias conservadas como hiato (afío. NOMINAIS amontoarei amontoarás amontoará amontoaremos amontoaredes amontoarán amontoaría amontoarías amontoaría amontoariamos amontoariades amontoarían amontoar amontoares amontoar amontoarmos amontoardes amontoaren INF.2. afíe.AMONTOAR INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO amontoo amontoas amontoa amontoamos amontoades amontoan PRETÉRITO amontoaba amontoabas amontoaba amontoabamos amontoabades amontoaban ANTEPRETÉRITO amontoe amontoes amontoe amontoemos amontoedes amontoen PRETÉRITO amontoa amontoade INF. amontoei amontoaches amontoou amontoamos amontoastes amontoaron FUTURO amontoara amontoaras amontoara amontoaramos amontoarades amontoaran POSPRETÉRITO amontoase amontoases amontoase amontoásemos amontoásedes amontoasen FUTURO amontoar amontoares amontoar amontoarmos amontoardes amontoaren F. ue son sempre ditongo (cambio. e mesmo a-fi-ar.2. cambie. amontoado 17. amontoando PART. uo. cambia. 86 . aínda que regulares sempre. acentúe). CONX. -uar Entre os acabados en -iar. amontoar XER.4. mingüe). io. cómpre distinguir: a) aqueles en que ia. Verbos acabados en -iar. minguo. ie ou ua. ou acentúo. afía. -uar.

chiar.pronúncianse como ditongo nos verbos do primeiro tipo cam-bia-mos. a-fi-ar). oficio. etc. Os do tipo b) son menos abundantes. vixiar. etc. oficiar. etc. -ie. a-fi-a-rei. confiar.a) CAMBIAR PRES. miar. liar. avío.) (cf. 87 . porfiar. cam-bia-ba. arrefriar. Os do tipo a) constitúen o grupo maioritario. desconfiar. agoniar. correspóndense case sempre cos substantivos en -ío. SUBX. cam-biar etc. Conxúganse tamén conforme este modelo ansiar e paliar. IND. IND. guía. os substantivos día. xunto con outros membros das mesmas familias léxicas (desafiar.) e como hiatos nos do segundo tipo (a-fi-a-mos. IMPERATIVO b) AFIAR PRES. variar. (cf.). espía. fiar. agonía. son. asubiar. espiar. PRES.). vixía. viciar. SUBX. PRES. chío. fío. a-fi-a-ba. -ía: adiar. cam-bia-rei. pero foneticamente as secuencias -ia-. aviar. -ia: cambiar. cam-bie-des. guiar. vicio. IMPERATIVO cambio cambias cambia cambiamos cambiades cambian cambie cambies cambie cambiemos cambiade cambiedes cambien cambia afío afías afía afiamos afiades afíana fíe afíes afíe afiemos afiedes afíen afía afiade No resto do paradigma non hai diferenza acentual. os que se corresponden con substantivos en -io. nomeadamente. etc. os substantivos correspondentes: cambio. cam-bia-des. asubío. frío.

17. IMPERATIVO saio saes sae saímos saídes saen saía saías saía saïamos saïades saían saín saíches saíu saímos saístes saíron saia saias saia saiamos saiades saian sae saíde 88 . -oír Caer (decaer. SUBX. saír (sobresaír). IND.2. SUBX. oír (desoír. os derivados de traer (atraer. -aír.sen valor morfolóxico entre a raíz e a desinencia. choer. IMPERATIVO caio caes cae caemos caedes caen caía caías caía caïamos caïades caían caín caíches caeu caemos caestes caeron MOER caia caias caia caiamos caiades caian cae caede PRES.4..). -oer. IND. COPRETÉR.3. pero intercalan un -i. COPRETÉR. doer (condoer). proer. etc. IMPERATIVO moio moes moe moemos moedes moen moía moías moía moïamos moïades moían moín moíches moeu moemos moestes moeron SAÍR moia moias moia moiamos moiades moian moe moede PRES. cando esta empeza por o ou por a. PRETÉRITO PRES. son regulares. SUBX. COPRETÉR. CAER PRES. PRETÉRITO PRES. distraer. entreoír). moer (remoer).. Verbos acabados en -aer. IND. recaer).. roer (corroer). PRETÉRITO PRES.

IMPERATIVO inclúo inclúes inclúe incluímos incluídes inclúen incluía incluías incluía incluïamos incluïades incluían inclúa inclúas inclúa incluamos incluades inclúan inclúe incluíde 17. ler.4. -cluír (concluír.).. trasler.. -stituír (destituír.. SUBX. SUBX. contribuír..3. estatuír. sobreser e rir. Son regulares: INCLUÍR PRES. argüír.. COPRETÉR. diluír.OÍR PRES.4. PRETÉRITO PRES. Verbos en -uír Verbos en -uír: -tribuír (atribuír. como crer. reler.).. 17. -struír (construír.4. imbuír. destruír. recluír. IMPERATIVO oio oes oe oímos oídes oen oía oías oía oïamos oïades oían oín oíches oíu oímos oístes oíron oia oias oia oiamos oiades oian oe oíde Traer. De todas as maneiras. descrer.). fluír e derivados. Estes 89 . IND. ten outras irregularidades que se verán en 17. PRES... pero non os seus derivados. restituír. IND.5. cómpre ter en conta algúns encontros vocálicos que na fala e na escrita (xa desde a época medieval) se resolven en contracción. son parcialmente irregulares.25. COPRETÉR. sorrir.2.). Verbos en -er (< -eer) e -ir (< -iir) Os verbos en -er (< -eer) e -ir (< -iir).2.

encontros son os seguintes: -eé.> -é. lendo PART.> é (ex.> -í. -eí. que en parte da súa conxugación habería que incluír nesta epígrafe.> -í. -iï. -íe.(leïamos > liamos).(riïamos > riamos). ler XER.3.27.: leer > ler). vide 17.(leía > lía).(ríes > ris).(lees > les). -eï.> -i. 90 . LER INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO leo les le lemos ledes len PRETÉRITO lía lías lía liamos liades lían ANTEPRETÉRITO lea leas lea leamos leades lean PRETÉRITO le lede INF. CONX. NOMINAIS lerei lerás lerá leremos leredes lerán lería lerías lería leriamos leriades lerían ler leres ler lermos lerdes leren INF.> -i.> -í.(riíches > riches). -ée. lido Para ver e derivados.lin liches leu lemos lestes leron FUTURO lera leras lera leramos lerades leran POSPRETÉRITO lese leses lese lésemos lésedes lesen FUTURO ler leres ler lermos lerdes leren F. -ií. .

rin riches riu rimos ristes riron FUTURO rira riras rira riramos rirades riran POSPRETÉRITO rise rises rise rísemos rísedes risen FUTURO rir rires rir rirmos rirdes riren F. En posición átona son sempre pechadas. ["o] no resto.2. rir XER. CONX. rido 17. cando son tónicas. NOMINAIS rirei rirás rirá riremos riredes rirán riría rirías riría ririamos ririades rirían rir rires rir rirmos rirdes riren INF. segundo a seguinte distribución: ["E].1. rindo PART. 91 . ["O] na 2ª e 3ª persoas de singular e na 3ª de plural do presente de indicativo. Alternancias vocálicas no radical do verbo 17.como últimas vogais do lexema presentan unha alternancia ["E]/["e]. -o. ["e].RIR INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO río ris ri rimos rides rin PRETÉRITO ría rías ría riamos riades rían ANTEPRETÉRITO ría rías ría riamos riades rían PRETÉRITO ri ride INF.Verbos en -er Os verbos en -er que teñen -e-. ["O]/["o].5.5.2.

invadir.1. vivir. Para o modelo de paradigma véxase partir en 17. queiramos diferenciar parellas homógrafas: (el) cóme / come (ti). 17. esquecer. corrixir. e sobreser. en boa parte do territorio lingüístico galego. Neste caso acentuarase graficamente a palabra en que apareza a vogal aberta. IND. etc. cando é a (partir.). IMPERATIVO COMER PRES.2. PRES. IMPERATIVO bebo ["e] bebes ["E] bebe ["E] — — beben ["E] beba ["e] bebas ["e] bebe [e] beba ["e] — — — beban ["e] como ["o] coma ["o] comes ["O] comas ["o] come ["o] come ["O] coma ["o] — — — — — comen ["O] coman ["o] Queda excluída desta alternancia no presente de indicativo outra serie de verbos que por razóns históricas teñen vocalismo radical tónico. etc. tamén os verbos rematados en -cer: parecer. SUBX. ler. quecer.) ou cando é i (finxir. por razóns de clareza. crer. Ocorre isto. e. 92 .5. ou sempre aberto ([E]: querer. transmitir. SUBX. sen excepción ningunha. Unicamente as pode ter cando. dividir.2.). Alternancias vocálicas nos verbos en -ir A maioría dos verbos da terceira conxugación manteñen inalterada a última vogal do radical ao longo de todo o paradigma. [O]: poder). PRES. incidir. persuadir etc. así como os derivados de todos eles. IND. ou sempre pechado ([e]: deber. sobresaír. Esta alternancia non ten repercusións gráficas.BEBER PRES.

IND. transferir. vestir. IMPERATIVO advirto advirtes advirte advertimos advertides advirten advirta advirtas advirta advirtamos advirtades advirtan advirte advertide Conforme ao modelo anterior conxúganse os seguintes verbos: adherir. proferir. en todo o presente de subxuntivo: ADVERTIR PRES. servir. SUBX. referir. divertir. 3ª de singular e 3ª de plural do presente de indicativo e i na persoa 1ª de singular do presente de indicativo. na 2ª de singular do imperativo e en todo o presente de subxuntivo. Verbos con e como vogal final do lexema no infinitivo Estes verbos (advertir.2. espelir.2. reflectir. suxerir. competir. agredir. pedir e derivados. etc.17. discernir. inserir. investir. ademais. dixerir. revestir. concernir. PRES. diferir. 93 . inxerir. medir. en posición tónica hai e [E] nas persoas 2ª. transgredir. advertir. conferir. preferir. b) Hai outro grupo que presenta unha variación tripla no vocalismo da raíz: en posición átona sempre e [e] (agás no presente de subxuntivo). espir.) poden presentar dous tipos de alternancia: a) Hai un grupo que troca o e en i nas formas do presente de indicativo e imperativo en que a raíz é tónica e. inferir.5.1. repetir.

conducir. Verbos con u como vogal final do lexema no infinitivo Os verbos que teñen u como vogal final do lexema no infinitivo (discutir.. reducir. atuír.2. SUBX. curtir. sucumbir.. desmentir. etc. -cluír (concluír. diminuír. derruír. IMPERATIVO sirvo serves ["E] serve ["E] servimos [e] servides [e] serven ["E] sirva sirvas sirva sirvamos sirvades sirvan sirve servide O mesmo paradigma é o dos verbos ferir. incluír. seducir. diluír. Son os seguintes (a maioría deles de procedencia culta): argüír. repercutir.). traducir. sentir. -cumbir (incumbir. resentir. fuxir. 94 . deducir. etc. -ducir (aducir. inducir. 17.). escapulir.2. conducir. etc... asentir. -cutir (discutir.SERVIR PRES. consentir.). IND.. seguir e dos seus derivados e compostos: malferir.ir (discutir.5. esculpir.) que son completamente regulares e seguen o modelo de partir (vide 17. asumir. perseguir e proseguir (advírtase que conferir.. recluír). percutir.1). conseguir.. PRES.) poden presentar dúas posibilidades de conxugación: a) Verbos do tipo discutir Hai verbos en -u. inferir. mentir. embutir. excluír. cumprir ‘completar’. non son derivados de ferir. senón que se remontan á base latina -FERRE)..2.

desentupir). recubrir).. sacudir. unxir. durmir. retribuír. confundir. IND. difundir. entrelucir. zurcir.. conxúganse tamén os seguintes verbos: acudir. refluír. xunguir.. -fundir (fundir ‘derreter’. tupir e derivados (entupir. cubrir e derivados (descubrir. fuxir. rustrir. resumir. [u] no resto do paradigma: FUXIR PRES. menos numeroso. fluír e derivados (afluír.). relucir. bulir (e rebulir). tusir. instruír. imbuír. translucir. encubrir..). infundir. nutrir. xurdir. reunir). restituír. PRES.ir. cuspir. fundir ‘render’. que presenta unha alternancia tradicional u/o: [O] nas persoas 2ª e 3ª de singular e 3ª de plural do presente de indicativo.. ulir. destruír. urxir. presumir. contribuír. refundir).).. reconstituír. subir.. engulir. lucir e derivados (deslucir. ruxir.. afundir. SUBX.estatuír. muxir. suplir. obstruír. fulxir (e refulxir). confluír. 95 . b) Verbos do tipo fuxir Hai outro grupo de verbos en -u. IMPERATIVO fuxo foxes ["O] foxe ["O] fuximos fuxides foxen ["O] fuxa fuxas fuxa fuxamos fuxades fuxan fuxe fuxide Conforme a este modelo. -stituír (constituír. pulir. influír. tremelucir). -struír (construír. eludir). -ludir (aludir.. sufrir. prostituír. urdir. destituír. -tribuír (atribuír.. mulir. sumir (e os seus derivados consumir e ensumir). insurxir. gruñir. cumprir ‘ser mester’. reconstruír. distribuír. substituír.). unir e derivados (desunir. instituír.

prorromper) e verter (converter. reverter. encher. ocorrer. erguer.3.17. elixir e derivados. Produtividade da 2ª e 3ª conxugacións Mantéñense como verbos da segunda: converxer. dicir. socorrer. subverter. 17. repeler. perverter. escorrer. Pasaron á terceira concibir. pero advertir e divertir).3. correr (concorrer. interromper. respectivamente. irromper. rexer. premer. emerxer. romper (corromper. Tamén se conservan como verbos da segunda os derivados de bater (abater. fender. combater. percorrer. transcorrer). inverter. así como aducir. incorrer. xemer.25. render. recibir e os restantes membros da familia léxica (véxase unha explicación máis detallada en dicir. esparexer. decorrer.2.5). vivir. toller. recorrer. discorrer.6. debater. ferver.2. rebater). escribir. Para caer e traer véxase 17. 96 .3 e 17.4.

cabido 97 .1. NOMINAIS caberei caberás caberá caberemos caberedes caberán cabería caberías cabería caberiamos caberiades caberían couber couberes couber coubermos couberdes couberen INF. cabendo PART. Caber INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO caibo cabes cabe cabemos cabedes caben PRETÉRITO cabía cabías cabía cabiamos cabiades cabían ANTEPRETÉRITO caiba caibas caiba caibamos caibades caiban PRETÉRITO cabe cabede INF.3. caber XER. CONX. Paradigmas dos verbos irregulares 17.17.3. couben coubeches coubo coubemos coubestes couberon FUTURO coubera couberas coubera couberamos couberades couberan POSPRETÉRITO coubese coubeses coubese coubésemos coubésedes coubesen FUTURO caber caberes caber cabermos caberdes caberen F.

Caer (vide 17. CONX.3.3. Crer (vide 17.5) 17.2.4.17. NOMINAIS darei darás dará daremos daredes darán daría darías daría dariamos dariades darían der deres der dermos derdes deren INF. Dar INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO dou dás dá damos dades dan PRETÉRITO daba dabas daba dabamos dabades daban ANTEPRETÉRITO dea deas dea deamos deades dean PRETÉRITO dá dade INF. dando PART. dar XER.3.3) 17. dado 98 .4.4.2.3. dei deches deu demos destes deron FUTURO dera deras dera deramos derades deran POSPRETÉRITO dese deses dese désemos désedes desen FUTURO dar dares dar darmos dardes daren F.2.

a conxugación seguindo o modelo de dicir. sobre todo no presente de indicativo e subxuntivo.3.). se ben tampouco parece condenable.5. dito Conxúganse tamén así os derivados de dicir: contradicir. bendicirá.17. dicir XER. predicir. bendiciu. No galego actual existe unha tendencia maioritaria a conxugar os verbos bendicir e maldicir de maneira totalmente regular (bendice. desdicir. 99 . bendiza. NOMINAIS direi dirás dirá diremos diredes dirán diría dirías diría diriamos diriades dirían dixer dixeres dixer dixermos dixerdes dixeren INF. etc. Dicir INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO digo dis di dicimos dicides din PRETÉRITO dicía dicías dicía diciamos diciades dicían ANTEPRETÉRITO diga digas diga digamos digades digan PRETÉRITO di dicide INF. dicindo PART. dixen dixeches dixo dixemos dixestes dixeron FUTURO dixera dixeras dixera dixeramos dixerades dixeran POSPRETÉRITO dixese dixeses dixese dixésemos dixésedes dixesen FUTURO dicir dicires dicir dicirmos dicirdes diciren F. CONX.

estiven estiveches estivo estivemos estivestes estiveron FUTURO estivera estiveras estivera estiveramos estiverades estiveran POSPRETÉRITO estivese estiveses estivese estivésemos estivésedes estivesen FUTURO estar estares estar estarmos estardes estaren F. obstar. derivados latinos de STARE.6. restar. Estar INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO estou estás está estamos estades están PRETÉRITO estaba estabas estaba estabamos estabades estaban ANTEPRETÉRITO estea esteas estea esteamos esteades estean PRETÉRITO está estade INF. restaba.7.3) 17. Doer (vide 17. CONX.3. estando PART.. contrastar. NOMINAIS estarei estarás estará estaremos estaredes estarán estaría estarías estaría estariamos estariades estarían estiver estiveres estiver estivermos estiverdes estiveren INF.4.17.. 100 . estado Os verbos arrestar. restei. estar XER.2.3. prestar. son totalmente regulares: resto. por seren hoxe semanticamente opacos.

refacer. desfacer.8. satisfacer).17. fixen fixeches fixo fixemos fixestes fixeron FUTURO fixera fixeras fixera fixeramos fixerades fixeran POSPRETÉRITO fixese fixeses fixese fixésemos fixésedes fixesen FUTURO facer faceres facer facermos facerdes faceren F. facendo PART. CONX. Facer INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO fago fas fai facemos facedes fan PRETÉRITO facía facías facía faciamos faciades facían ANTEPRETÉRITO faga fagas faga fagamos fagades fagan PRETÉRITO fai facede INF. NOMINAIS farei farás fará faremos faredes farán faría farías faría fariamos fariades farían fixer fixeres fixer fixermos fixerdes fixeren INF. feito Conxúganse do mesmo xeito os derivados de facer (afacer.3. facer XER. 101 .

houben houbeches houbo houbemos houbestes houberon FUTURO houbera houberas houbera houberamos houberades houberan POSPRETÉRITO houbese houbeses houbese houbésemos houbésedes houbesen FUTURO haber haberes haber habermos haberdes haberen F. haber XER.3.17. CONX. NOMINAIS haberei haberás haberá haberemos haberedes haberán habería haberías habería haberiamos haberiades haberían houber houberes houber houbermos houberdes houberen INF. habendo PART.9. habido 102 . hai habemos habedes han PRETÉRITO había habías había habiamos habiades habían ANTEPRETÉRITO haxa haxas haxa haxamos haxades haxan PRETÉRITO —- —INF. Haber INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO hei has ha.

1). nas persoas en que non é defectivo conxúgase como advertir (17. indo PART. 103 .2. e non como derivado de ir.3. NOMINAIS irei irás irá iremos iredes irán iría irías iría iriamos iriades irían for fores for formos fordes foren INF.2.10. ir XER. Ir INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO vou vas vai imos ides van PRETÉRITO ía ías ía iamos iades ían ANTEPRETÉRITO vaia vaias vaia vaiamos vaiades vaian PRETÉRITO vai vamos ide INF.5. CONX. fun fuches foi fomos fostes foron FUTURO fora foras fora foramos forades foran POSPRETÉRITO fose foses fose fósemos fósedes fosen FUTURO ir ires ir irmos irdes iren F.17. ido O verbo derivado latino preterir carece de motivación semántica.

3.a) Oír (vide ademais 17.4.3) 17. oír XER.17.12.4. CONX. oín oíches oíu oímos oístes oíron FUTURO oíra oíras oíra oiramos oirades oíran POSPRETÉRITO oíse oíses oíse oísemos oísedes oísen FUTURO oír oíres oír oírmos oírdes oíren F. Moer (vide 17. oíndo PART.2. Ler (vide 17.2. NOMINAIS oirei oirás oirá oiremos oiredes oirán oiría oirías oiría oiriamos oiriades oirían oír oíres oír oírmos oírdes oíren INF.2. oído 104 .4.3.3) INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO oio oes oe oímos oídes oen PRETÉRITO oía oías oía oïamos oïades oían ANTEPRETÉRITO oia oias oia oiamos oiades oian PRETÉRITO oe oíde INF.5) 17.13.11.3.

13. ouvindo PART. ouvín ouviches ouviu ouvimos ouvistes ouviron FUTURO ouvira ouviras ouvira ouviramos ouvirades ouviran POSPRETÉRITO ouvise ouvises ouvise ouvísemos ouvísedes ouvisen FUTURO ouvir ouvires ouvir ouvirmos ouvirdes ouviren F.b) Ouvir INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO ouzo ouves ouve ouvimos ouvides ouven PRETÉRITO ouvía ouvías ouvía ouviamos ouviades ouvían ANTEPRETÉRITO ouza ouzas ouza ouzamos ouzades ouzan PRETÉRITO ouve ouvide INF. ouvir XER. NOMINAIS ouvirei ouvirás ouvirá ouviremos ouviredes ouvirán ouviría ouvirías ouviría ouviriamos ouviriades ouvirían ouvir ouvires ouvir ouvirmos ouvirdes ouviren INF. ouvido 105 . CONX.17.3.

parín pariches pariu parimos paristes pariron FUTURO parira pariras parira pariramos parirades pariran POSPRETÉRITO parise parises parise parísemos parísedes parisen FUTURO parir parires parir parirmos parirdes pariren F. Parir INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO pairo pares pare parimos parides paren PRETÉRITO paría parías paría pariamos pariades parían ANTEPRETÉRITO paira pairas paira pairamos pairades pairan PRETÉRITO pare paride INF. NOMINAIS parirei parirás parirá pariremos pariredes parirán pariría parirías pariría paririamos paririades parirían parir parires parir parirmos parirdes pariren INF. parir XER.17. CONX. parindo PART.14.3. parido 106 .

17.3. CONX. Poder INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO podo podes pode podemos podedes poden PRETÉRITO podía podías podía podiamos podiades podían ANTEPRETÉRITO poida poidas poida poidamos poidades poidan PRETÉRITO pode podede INF. NOMINAIS poderei poderás poderá poderemos poderedes poderán podería poderías podería poderiamos poderiades poderían puider puideres puider puidermos puiderdes puideren INF. podido 107 . puiden puideches puido puidemos puidestes puideron FUTURO puidera puideras puidera puideramos puiderades puideran POSPRETÉRITO puidese puideses puidese puidésemos puidésedes puidesen FUTURO poder poderes poder podermos poderdes poderen F. podendo PART.15. poder XER.

16. posto 108 . NOMINAIS poñerei poñerás poñerá poñeremos poñeredes poñerán poñería poñerías poñería poñeriamos poñeriades poñerían puxer puxeres puxer puxermos puxerdes puxeren INF. poñer XER.17. CONX. a) Poñer INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO poño pos pon poñemos poñedes poñen PRETÉRITO poñía poñías poñía poñiamos poñiades poñían ANTEPRETÉRITO poña poñas poña poñamos poñades poñan PRETÉRITO pon poñede INF.3. poñendo PART. puxen puxeches puxo puxemos puxestes puxeron FUTURO puxera puxeras puxera puxeramos puxerades puxeran POSPRETÉRITO puxese puxeses puxese puxésemos puxésedes puxesen FUTURO poñer poñeres poñer poñermos poñerdes poñeren F.

presu-. de-. pór XER. dis-. pro-. tras-. puxen puxeches puxo puxemos puxestes puxeron FUTURO puxera puxeras puxera puxeramos puxerades puxeran POSPRETÉRITO puxese puxeses puxese puxésemos puxésedes puxesen FUTURO pór pores pór pormos pordes poren F. os formados con ante-. tanto os formados con prefixos cultos coma cos populares. ex-. super-. su-. xusta-. com-. a-. posto Conxúganse igual que poñer e pór os seus derivados. b) Pór INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO poño pos pon pomos pondes pon PRETÉRITO puña puñas puña puñamos puñades puñan ANTEPRETÉRITO poña poñas poña poñamos poñades poñan PRETÉRITO pon ponde INF. CONX.16.3. im-. NOMINAIS porei porás porá poremos poredes porán poría porías poría poriamos poriades porían puxer puxeres puxer puxermos puxerdes puxeren INF. re-. Así. pondo PART. indis-. o-. predis-.17. recom-. 109 . contra-. descom-.

pracer XER.17. pracido Os derivados apracer. compracer e despracer son regulares en todo o paradigma. CONX. NOMINAIS pracerei pracerás pracerá praceremos praceredes pracerán pracería pracerías pracería praceriamos praceriades pracerían prouguer prougueres prouguer prouguermos prouguerdes prougueren INF. 110 . pracendo PART.17. prouguen prougueches prougo prouguemos prouguestes prougueron FUTURO prouguera prougueras prouguera prougueramos prouguerades prougueran POSPRETÉRITO prouguese prougueses prouguese prouguésemos prouguésedes prouguesen FUTURO pracer praceres pracer pracermos pracerdes praceren F. Pracer INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO prazo praces prace pracemos pracedes pracen PRETÉRITO pracía pracías pracía praciamos praciades pracían ANTEPRETÉRITO praza prazas praza prazamos prazades prazan PRETÉRITO prace pracede INF.3.

quixen quixeches quixo quixemos quixestes quixeron FUTURO quixera quixeras quixera quixeramos quixerades quixeran POSPRETÉRITO quixese quixeses quixese quixésemos quixésedes quixesen FUTURO querer quereres querer querermos quererdes quereren F. requirir) son inmotivados semanticamente. CONX.17. NOMINAIS quererei quererás quererá quereremos quereredes quererán querería quererías querería quereriamos quereriades quererían quixer quixeres quixer quixermos quixerdes quixeren INF.18. inquirir.3.2. seguen por tanto a lei xeral de incorporación de verbos cultos (vide 17. 111 . querer XER. querendo PART. Querer INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO quero queres quere queremos queredes queren PRETÉRITO quería querías quería queriamos queriades querían ANTEPRETÉRITO queira queiras queira queiramos queirades queiran PRETÉRITO quere querede INF.6). querido Os derivados cultos de querer (adquirir.

Saber INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO sei sabes sabe sabemos sabedes saben PRETÉRITO sabía sabías sabía sabiamos sabiades sabían ANTEPRETÉRITO saiba saibas saiba saibamos saibades saiban PRETÉRITO sabe sabede INF.20. NOMINAIS saberei saberás saberá saberemos saberedes saberán sabería saberías sabería saberiamos saberiades saberían souber souberes souber soubermos souberdes souberen INF.5) 17. Roer (vide 17. CONX. sabido 112 .3.2. souben soubeches soubo soubemos soubestes souberon FUTURO soubera souberas soubera souberamos souberades souberan POSPRETÉRITO soubese soubeses soubese soubésemos soubésedes soubesen FUTURO saber saberes saber sabermos saberdes saberen F.4.4.19.17.3) 17.21.3. Rir (vide 17. sabendo PART.2.3. saber XER.

caberei) 17. por ser inmotivado semanticamente.22. sendo PART.2.3 e 17. fun fuches foi fomos fostes foron FUTURO fora foras fora foramos forades foran POSPRETÉRITO fose foses fose fósemos fósedes fosen FUTURO ser seres ser sermos serdes seren F.3.4. CONX.23.3. NOMINAIS serei serás será seremos seredes serán sería serías sería seriamos seriades serían for fores for formos fordes foren INF. Saír (vide 17.4. Ser INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO son es [E] é [E] somos sodes son PRETÉRITO era eras era eramos erades eran ANTEPRETÉRITO sexa sexas sexa sexamos sexades sexan PRETÉRITO sé sede INF.1. sido O verbo defectivo sobreser.5). é regular nos tempos e persoas en que se conxuga (vide 17. 113 .17.3.2. ser XER.

entreter. tendo PART. reter e soster conxúganse igual que ter.17. manter.24. ater. 114 . tiven tiveches tivo tivemos tivestes tiveron FUTURO tivera tiveras tivera tiveramos tiverades tiveran POSPRETÉRITO tivese tiveses tivese tivésemos tivésedes tivesen FUTURO ter teres ter termos terdes teren F. tido Os derivados abster. conter. Ter INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO teño tes ten temos tendes / tedes teñen PRETÉRITO tiña tiñas tiña tiñamos tiñades tiñan ANTEPRETÉRITO teña teñas teña teñamos teñades teñan PRETÉRITO ten tende / tede INF. deter.3. ter XER. CONX. NOMINAIS terei terás terá teremos teredes terán tería terías tería teriamos teriades terían tiver tiveres tiver tivermos tiverdes tiveren INF.

distraerei. retraer e subtraer. traído Os derivados abstraer. atraer. Traer INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO traio traes trae traemos traedes traen PRETÉRITO traía traías traía traïamos traïades traían ANTEPRETÉRITO traia traias traia traiamos traiades traian PRETÉRITO trae traede INF. son regulares en todos os tempos: distraio. distraía. traer XER. distraer.3). NOMINAIS traerei traerás traerá traeremos traeredes traerán traería traerías traería traeriamos traeriades traerían trouxer trouxeres trouxer trouxermos trouxerdes trouxeren INF. extraer. traendo PART. distraer (vide 17. distraera. distraia.3. por seren semanticamente inmotivados.25. distraería.17.4. distraín. trouxen trouxeches trouxo trouxemos trouxestes trouxeron FUTURO trouxera trouxeras trouxera trouxeramos trouxerades trouxeran POSPRETÉRITO trouxese trouxeses trouxese trouxésemos trouxésedes trouxesen FUTURO traer traeres traer traermos traerdes traeren F. CONX. 115 .2. contraer. distraese.

26.3. NOMINAIS valerei valerás valerá valeremos valeredes valerán valería valerías valería valeriamos valeriades valerían valer valeres valer valermos valerdes valeren INF. valido Conxúgase da mesma maneira o derivado equivaler. 116 .17. valendo PART. Valer INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO vallo vales vale valemos valedes valen PRETÉRITO valía valías valía valiamos valiades valían ANTEPRETÉRITO valla vallas valla vallamos vallades vallan PRETÉRITO vale valede INF. CONX. valín valiches valeu valemos valestes valero FUTURO nvalera valeras valera valeramos valerades valeran POSPRETÉRITO valese valeses valese valésemos valésedes valesen FUTURO valer valeres valer valermos valerdes valeren F. valer XER.

17. mentres que nos tempos do tema de perfecto tende a facerse regular: provín. CONX. prover.. etc.. provés.. vin viches viu vimos vistes viron FUTURO vira viras vira viramos virades viran POSPRETÉRITO vise vises vise vísemos vísedes visen FUTURO ver veres ver vermos verdes veren F. proviches. provese. provía. proveron. rever.. proverei. NOMINAIS verei verás verá veremos veredes verán vería verías vería veriamos veriades verían vir vires vir virmos virdes viren INF..27. provestes.). provemos. ver XER.3... proveu.. Ver INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO vexo ves ve vemos vedes ven PRETÉRITO vía vías vía viamos viades vían ANTEPRETÉRITO vexa vexas vexa vexamos vexades vexan PRETÉRITO ve vede INF. Prover conxúgase como ver nos tempos do tema de presente e nas formas nominais (provexo. 117 . prever. etc. visto Conxúganse igual os derivados motivados: entrever.. vendo PART. provera. etc..

intervir. 118 . en 17. reconvir. devir.2.1). vir XER. contravir. CONX.3.5. sobrevir). previr. desconvir. aínda que no tema de perfecto algúns deles tendan a conxugarse polo modelo regular (vide advertir.17.2.28. desavir. Vir INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO veño vés vén vimos vindes / vides veñen PRETÉRITO viña viñas viña viñamos viñades viñan ANTEPRETÉRITO veña veñas veña veñamos veñades veñan PRETÉRITO ven vinde / vide INF. vindo PART. convir. vido Conxúganse igual os derivados de vir (advir. NOMINAIS virei virás virá viremos viredes virán viría virías viría viriamos viriades virían viñer viñeres viñer viñermos viñerdes viñeren INF. provir. vin viñeches veu viñemos viñestes viñeron FUTURO viñera viñeras viñera viñeramos viñerades viñeran POSPRETÉRITO viñese viñeses viñese viñésemos viñésedes viñesen FUTURO vir vires vir virmos virdes viren F.

De tempo a cada canto a cada pouco a deshora a destempo a diario a miúdo a tempo acotío agora aínda antano antes antes de antonte antonte ao outro día / ó outro día ao pouco / ó pouco ao raro / ó raro aos poucos / ós poucos arestora arreo ás veces asemade 119 ao lado / ó lado ao pé / ó pé ao redor / ó redor aquén aquí arredor arriba atrás avante cerca debaixo dentro derredor detrás diante embaixo en fronte encima enriba fóra lonxe ningures onde preto u? velaí velaquí xalundes derriba . De lugar á beira a carón a contramán a rente(s) abaixo acá acó acolá adiante aí alá alén algures alí aló 18.1.18.2. ADVERBIOS E LOCUCIÓNS ADVERBIAIS 18.

atrás axiña cando cedo cerca daquela de alí a pouco de aquí a pouco de camiño de cando en cando de cando en vez de momento de raro en raro de tempo en tempo de vez en cando decontado decontino decote decotío deica pouco deica un pouco deseguida deseguido despois detrás diante en diante en tempo endexamais endoutro día enseguida entón entrementres hogano hoxe hoxe en día inda logo mañá mentres namentres noutrora nunca o outro antonte onte outrora para o outro día pasadomañá por veces pouco a pouco pouco e pouco preto pronto seguido sempre tarde trasantonte xa xacando xamais 120 .

4.3. De modo a correr a dereitas a eito a escape a feito á fin á mantenta á présa a propósito a treo adrede amodo ao cabo / ó cabo ao chou / ó chou ao dereito / ó dereito ao fin / ó fin ao xeito / ó xeito ás présas ás toas asemade así ben como de balde de face de golpe de pronto de propósito de repente de socate de socato de súpeto devagar en balde 121 .18. De cantidade e precisión a medias abondo algo apenas bastante ben canto case casemente dabondo de máis de menos de sobra de todo demasiado de vez logo máis malamente medio menos mesmamente mesmo moi moito nada por aí pouco só soamente talmente tan tanto xustamente xusto 18.

De negación nin non non xa 18. De afirmación abofé así mesmo 18.7.5.engorde gratis mal mellor 18.6. De dúbida acaso ao mellor / ó mellor disque poida que quizabes de certo si paseniño peor secasí tamén xaora sequera tampouco quizais se cadra se callar seica talvez 122 .

19. PREPOSICIÓNS E LOCUCIÓNS PREPOSITIVAS
a á beira de a carón de a causa de a diferenza de a forza de a par de á parte de a pesar de a poder de a por de a prol de a rente(s) de a respecto de a son de a través de abaixo de acerca de ademais de aga agás alén de amais de ante antes de ao par de / ó par de ao pé de / ó pé de ao redor de / ó redor de após aquén de arredor de arriba de ata até atrás de baixo baixo de bardante bardante de beira de cabo cabo de canda canto a cara a cas cas de cerca de cima de co gallo de con con respecto a conforme (a) consonte contra contra de de de par de debaixo de deica dende dentro de
123

derredor de derriba de des desde despois de detrás de diante de durante en en canto a en favor de en fronte de en lugar de en par de en troques de en vez de encima de encol de enriba de entre excepto fóra fóra de fronte a lonxe de malia mediante menos no canto de onda para

perante por por ante por causa de por cousa de por culpa de por medio de por mor de preto de quitando respecto a respecto de riba de sacado sacando salvante salvo segundo sen senón so sobre sobre de tocante a tras tras de verbo de xunta xunto a xunto de

124

20. CONXUNCIÓNS E LOCUCIÓNS CONXUNTIVAS
20.1. Copulativas a mais e e mais mais nin

20.2. Disxuntivas e distributivas ben...ben cal...cal nin...nin ora...ora ou 20.3. Adversativas a menos que aga que agás que agora ben agora que aínda que así e todo bardante que con todo e iso que emporiso en troques excepto que fóra de que inda que mais menos que mentres (que) no entanto non obstante ora ben ora que pero porén por iso quitado que, quitando que sacado que, sacando que senón senón que só que
125

ou...ou (que)...que quer...quer volta...volta xa...xa

4.6.5. Concesivas a pesar de que a pouco que aínda que así ben que inda que máis que mal que 20.20. Causais como como queira que 126 malia que mesmo que nin que por (+ adx. Condicionais a menos que a nada que a non ser que a non ser se a pouco que aga que aga se agás que agás se bardante que cando caso de que catar se con que con tal de que con tal que de non ser que de non ser se 20.) que por máis que por moito que por pouco que en caso de que excepto que excepto se onda non quitado que quitado se quitando que quitando se sacado que sacado se sacando que sacando se salvo que salvo se se sempre que senón que dado que pois .

Finais a fin de que a que en favor de que 20. Temporais antes de que antes que ao que / ó que porque posto que que visto que xa que de xeito que entón logo polo tanto por conseguinte por tanto tan(to).10. que xa que logo para que porque que apenas asemade así que 127 .9.. Consecutivas (así) pois (así) que conque daquela de aí que de forma que de maneira que de modo que 20.pois que por causa de que por cousa de que por culpa de que por mor de que 20. Locativas onde onde queira que 20.8.7..

11. Comparativas ca coma 20. Modais (así) como ben como coma se como queira que como se conforme 20. Completivas que se 128 en tanto entre tanto entrementres inda ben non logo que mal mentres mentres tanto namentres non ben (por) en canto sempre que tan presto tan pronto consonte de forma que de maneira que de modo que de xeito que mal como segundo sen que (tal) cal (tal) como tal e como como que .ata que até que axiña que cada vez que cando cando queira que decontado que deica que dende que des que desde que deseguida que despois de que despois que en canto 20.13.12.

.................7........................ 5 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 18 18 19 20 20 129 ......................... 1.......6. u en hiato .............................. Os adverbios en -mente.ÍNDICE Introdución .............5................. 2....... 1................ 2.........................................................................................7............................8..................... A ACENTUACIÓN ..... 1................. 2................ 1.................. Acentuación dos estranxeirismos .......................... O acento gráfico ............. O guión nas palabras compostas ..... qu e z ....... 2..... 1........................ 1.....4.........1................ As grafías ll e ñ . A grafía b e v . 2... 2............ O n e o m implosivos ....................... O GUIÓN .....7.4................................. O ALFABETO ......................7. Outros casos ............................... Casos especiais de acentuación ............................... A grafía x ........................................................1....... 2...... 2..7........ la(s) .. Palabras esdrúxulas ..........5.... 1....1............ 2.3............................ 2..... 3...... 2................................2..............2................................1... A grafía h ............4..................3......7... 1........... Palabras graves ............9...................... A grafía g ................. O verbo con pronome enclítico e cos alomorfos do artigo lo(s)......................... Palabras agudas ...3....6................................. Acentuación de i.............2............. A grafía nh ......... 3................. 2.................................. As grafías c................. Palabras compostas ........ 1.............. 1.......... As grafías r e rr ... O acento diacrítico .........

....6............................................ Grupo sc......... tl ..............e pt..........inicial ......................... 8.. -za.10.... Grupos mn-.2..... 5...............2..... Consoante + pc....11......2..medial .3. pl. cl.....8. Grupo [ks] (grafía -x-) .....3....e -pt......... O guión en final de liña .. 8. 3....... bd.. 8...2...... Grupo -cd..... USO DAS MAIÚSCULAS ........ Máis de dúas vogais ...... -cia...................... -cio.....6. bt......1................... 3... 8................1...........e -nm.............. 8...............12.................e -nn....2.................. A DIÉRESE ............................. 3.....13... fl.... gl........... bv e bx ......... 8............ 8..................... 3. Grupos bc........e -gn..............2........ 8............. 6...........14........ 3...... Grupos -gm-..................... 8.....18... 8.. bn......... O APÓSTROFO ......4.......5.............9....... 8............ 8.... Grupos bl.7.............................. consoante + pt ....... -pn-...................... Máis de dúas consoantes . ps....... 8........2.............16. 9............................. bs... Grupos -ct.... Algunhas observacións sobre a pronuncia dos grupos cultos .. Grupo bs + consoante ................. Grupos -pc-...... -zo ..........3......................... Grupo -st......... bm..... -encia.................15................ 8.. Prefixos .. 8........... Grupo -cn...... -uencia.................. Grupos -sc..anteconsonántico ....... OS SIGNOS DE INTERROGACIÓN E DE ADMIRACIÓN ... Grupo -ns....... 9.....2... Dúas vogais ........... 7. SUFIXOS E TERMINACIÓNS .............. 4...............5.......................... Grupos pn-...... 8...................................... Dúas consoantes intervocálicas ......2...... 8...................................... 8..... GRUPOS CONSONÁNTICOS ...........4....... Unha consoante en posición intervocálica 3.......1..... Grupos -mm..... 8............ -ps......17............ 130 21 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 33 33 33 34 34 35 36 36 37 38 38 38 39 39 40 40 .......... gn............ -mn.......................... -ancia...............................e -cc.........

Alternancia cua-/ca-/co-..................... -de . Palabras rematadas en vogal ou en ditongo ....................................2..............................6.....................5............. Ditongos ou/oi ......... 10.......... 9......... Encontros vocálicos ...... 9................................ -au ....... Palabras rematadas en -s e -x [ks] ............... -aría / -ería ......... 9. 9.12............. -ana ... 11................... 11................................ 10.................2...............................1...... -án / fem.........13.......... -ble / -bel ............ OUTRAS PARTICULARIDADES ...4..... Palabras rematadas en -n ......... 11..........................2.........................4......................... 9........... -oa.. 10. -dade..... Masc........ Palabras rematadas noutras consoantes ........19. 9.................................. -án / fem.... 9......................6.................... Nomes rematados en vogal ou ditongo tónicos 41 42 43 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 50 50 51 51 52 52 54 54 55 56 56 56 57 59 59 59 59 60 60 61 62 62 63 131 .. Palabras rematadas en -r e -z ........... 9......4.... 9......................14..18........... -se .. Masc -ón / fem..................................................9............ -ana ................... Ditongos ie.... 9..........2............. -ite e -te ..........3........... Nomes rematados en -n . -ona .... 11... -ea ................ 9..... 9...15......................17. 11........... 9............. 11.... 10.............................20..... -mento ............... -sión ................ FORMACIÓN DO FEMININO ............3.......3.. -iño / -iña e -ino / -ina .......... -nte ....................5... Palabras rematadas en -l .6...........1..................... -tade ......10............ 9....1........................................................ Disimulación............. masc. ue ................. Ditongo oi ....... FORMACIÓN DO PLURAL .... 12........ Masc..... 10............... metátese e epéntese de r .................................. -ción.......................... 12.... 9............ -dade / -edade / -idade ..8........16.............................................. 9.......... 10............. -eu e -ao............... gua-/ga-/go........................9... 9.. -ano / fem..................................... -us.... -o ....................... 9.. -á...................... -um... 12......11.7.................. 11... 10.......................... -e .. -eo..... -oa .............................5.............

......................3.1.......... Contraccións ....................... Ordinais ......... 15.........................................3.......1..........................................4...1.........1........ Partitivos ... 15.......... Paradigma dos pronomes demostrativos 15...................................... 16..2........ 17. Contraccións coas preposición en e de 15............................... 15.................. 14...... VERBO .......................... Formacións especiais ...12.......1........... NUMERAIS ..1.......1.....2......1................2.....2..............................1................................. 14... Serie tónica ............... 15.....2........ interrogativos e exclamativos ........... Paradigmas regulares ............ 14.4............1....2.............. 14...........2............... Contracción coas preposicións 14.... Cardinais .. 15.............1.1...... Multiplicativos ................... Contraccións .3........2............................ 15.....3.......................... 14........... Nomes rematados en -és .............4................................. 13. Serie átona .. 16........... COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS ...........1. 12........................ Formas dos cuantificadores .. 15. 16...........4.... 15...........4........................ 15.........3.... 15.......... 14................................ Contraccións ..1..... O ARTIGO ...................................2....................... 16........5...... Relativos......2.......................... Posesivos .................. Formas ... 14... O artigo indeterminado .. Formas dos identificadores .......... Combinación co indefinido outro .... Demostrativos ..............3.. Encontro do artigo coa conxunción comparativa ca .. 15........ 132 63 63 64 65 65 65 66 66 67 67 67 68 69 69 69 70 71 72 72 72 73 73 73 74 74 75 76 76 77 78 78 79 79 ......2............... Cuantificadores e identificadores ................................................ O artigo determinado .. Persoais ....... PRONOMES ............. 15.............1.................. 16. 17..............1.... Formas ...........2..........4.......2................................................3..........3.... 14....

........... 17...... 17........ Asimilacións ....5....10........... Alternancias vocálicas nos verbos en -ir ...16........ Ir . Verbos en -er (< -eer) e -ir (< -iir) ..... 17........2......................2.11....2....6............4........................ 17.................................... 17..2...3.... 17........7............................... 17.................14... 17.......... Crer ............. Doer ............ Querer ..... 17.....................4......2....... 17.....3.......... Poder ... 17................2.....1.......4..............2.................. -oer... Dicir .........3............3.2.1..3..18..........3......3...16..9. 17............3.4....................... Ler ......................................5.................. Caber ............ 17............2...............2...2.17.......... Parir ........................................ b) Ouvir .................. Paradigmas dos verbos irregulares ........... 17.... a) Poñer ...... Facer ........2... Verbos acabados en -aer. Estar ...... 17......... Caer .... 17........2........3...........3....... 17......3.....3........ Verbos con radical acabado en vogal ... -aír... 17.............5...........4........................2........... b) Pór ......... Haber ........ 17.............3.1.... 17....17....4........................................... 81 81 82 82 85 85 86 88 89 89 91 91 92 96 97 97 98 98 98 99 100 100 101 102 103 104 104 104 105 106 107 108 109 110 111 133 ......... -uar ..... Verbos en -cer e -cir .... 17.3........................................... Observacións ...12....... 17.......15.....3........................6.. Verbos acabados en -ear.............................. 17..2.. Produtividade da 2ª e 3ª conxugacións .... 17.....................3......................................... 17.....2................ 17...................3................... Pracer ....... -oír ... Alteracións gráficas ............................ 17.....4.8......................... a) Oír ...3...... 17.....3.....................3....1................ 17.......................2.... 17.... 17....... Moer ......13.................... 17...... 17...3..................4..................................... Verbos en -er .............2........... Verbos acabados en -iar......... -oar ................ Dar ..13. Verbos con radical acabado en vogal ......5...... Verbos en -uír ....................5. 17......3........3...3.........

20...................... De lugar .... ADVERBIOS E LOCUCIÓNS ADVERBIAIS ..10....... 17.............................. Comparativas .............................. 134 ....2....... 112 112 112 113 113 114 115 116 117 118 119 119 119 121 121 122 122 122 123 125 125 125 125 126 126 126 127 127 127 127 128 128 128 18.............. Ter ............................................ 20..........2............... 18.......... Roer .... 17...................................... 20..... Ser ......5...... De negación ........................................... De dúbida . 17... De tempo ............................... CONXUNCIÓNS E LOCUCIÓNS CONXUNTIVAS ......................4.... 17.......... 18.................. Consecutivas ....................... Condicionais .. 20.......19.. De afirmación ...................28...................20...........3........... Concesivas ........ De cantidade e precisión .........................................3.6..... 20......26...................3.......... Temporais ....................... 20... 20...........23............................. De modo .......................... 18.......7....24.........11.................. 17.. Disxuntivas e distributivas .......... 20...................3..6.............1.... 20..................... PREPOSICIÓNS E LOCUCIÓNS PREPOSITIVAS .......... Completivas .......... 18......3...........17.....................25..... 18........................3.................................. 20................ Saber ............................................ 20..3...............27... 19............ 20........ Causais ..........................................13.4..8................ Vir .... Valer ..............3............. 17.. 18. Adversativas ... Finais ..........................3........... 20................ Rir ...........................3............................ Ver .................................1.........................................................21...............................................................................9..................3...7................22.... Modais ................................................................ 17........ Copulativas ...................... 20. 17....3................................ 18...........12............. 17..............5................................................. Traer ..... Saír .............. Locativas ......................................

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Denize Travassos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->