NORMAS ORTOGRÁFICAS E MORFOLÓXICAS DO IDIOMA GALEGO
REAL ACADEMIA GALEGA INSTITUTO DA LINGUA GALEGA

Extracto do texto aprobado pola Real Academia Galega na sesión plenaria do día 12 de xullo de 2003. Parte normativa

Xunta de Galicia Presidencia Secretaría Xeral de Política Lingüística Santiago de Compostela, 2005

171-2005 .Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria: Celso Currás Fernández Secretaria Xeral de Política Lingüística: María Sol López Martínez Subdirectora Xeral de Promoción e Ensino da Lingua Galega: Cristina Rubal González © Real Academia Galega © da edición: Xunta de Galicia ISBN 84-453-4042-5 Depósito Legal: C. 1.

para que estas bases sexan efectivamente sólidas. senón que debe prestar atención preferentemente á extensión xeográfica e demográfica das formas para seleccionar as normativas. A lingua normativa ten que estar ao servizo da cultura dun pobo real e concreto. voz apta e dispoñible para as súas manifestacións tanto escritas coma orais. e por tanto ha de ser necesariamente continuadora da lingua falada pola comunidade e ha de achegarse canto sexa posible a ela. a norma debe acoller un galego fiel a si mesmo e limpo de canto de alleo innecesario hai incrustado na fala viva pola presión do castelán. Consecuentemente. pois. establecida sen sometementos nin dependencias. É dicir. Agora ben. con atención escrupulosa á estrutura e características lingüísticas do galego. supradialectal e lograr que o maior número posible de falantes galegos se identifiquen coas solucións acordadas. 5 . Ha de ser. O galego normativo ten que ser o vehículo expresivo común e válido para todo o pobo galego. tanto artísticas coma utilitarias. a fin de enraizar sobre bases seguras e vivas. a lingua común debe ser o máis galega posible. o galego común non pode basearse nun único dialecto.INTRODUCIÓN A elaboración das presentes Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego fíxose atendendo aos seguintes principios: 1. 2.

nomeadamente no referido aos ámbitos científico e técnico. 4. emparentando así con todos os escritores anteriores e aceptando solucións xa consagradas polo uso. enraizada na tradición. Unha lingua común asentada na fala. supradialectal. Excluír tamén a evasión cara á lingua medieval: formas definitivamente mortas e arcaicas non deben suplantar outras vivas e galegas. As escollas deben decidirse de acordo cun criterio de coherencia interna. de xeito que as formas tradicionais sexan preferidas ás máis innovadoras e evolucionadas. o portugués será considerado recurso fundamental. Excluír o diferencialismo radical porque. sempre que esta adopción non for contraria ás características estruturais do galego. manifesta de feito unha posición dependente e dominada con respecto a esta lingua. 2. solucións diferencialistas que só sexan falsas analoxías e vulgarismos. con maior razón. esixe: 1. coherente e harmónica coas demais linguas de cultura.3. O galego común debe seguir as boas tradicións da antiga lingua galega que sexan compatibles coa maneira de ser moderna da lingua. mais depurada de castelanismos. Para o arrequecemento do léxico culto. evitando que o galego adopte solucións insolidarias e unilaterais naqueles aspectos comúns a todas elas. especialmente coas romances en xeral e coa portuguesa en particular. 6 . Debe recoñecer tamén a súa propia literatura e cultura máis recentes. Han de excluírse. aínda querendo ser unha postura de defensa fronte ao castelán. As escollas normativas deben ser harmónicas coas das outras linguas. a fin de que o galego común non resulte arbitrario e incongruente.

3. o texto destas Normas vai acompañado de notas. Valorar a contribución do portugués peninsular e brasileiro. 7 . As propias Normas foron redactadas escollendo. independentemente de que estas estean na fala ou en usos escritos ou sexan xa de uso xeral. aquelas opcións que pareceron máis recomendables. impresas en letra máis miúda. sexan contrarias á estrutura lingüística do galego. que se apoian. de entre as dobres alternativas. ofrécese provisoriamente a posibilidade de optar entre unha ou outra proposta normativa. Nalgún caso moi concreto. mais excluír solucións que. debido á presenza forte e tradicional de certas solucións. O punto de partida e de chegada en calquera escolla normativa ha de ser sempre o galego. por outra parte. aínda sendo apropiadas para esa lingua. *** Para aqueles casos en que se ofrecen varias posibilidades. Estas notas tratan de explicar as razóns que motivan as propostas normativas. nos principios anteriormente expostos de maneira xerárquica. por máis que unha das alternativas apareza presentada como prioritaria.

.

[O] [p] [k] [|]. [ks] [T] (ou [s]) 9 . [k] [d] [e].1. [E] [f ] [g] (ou [h]) (cero) [i] [l] [m] [n] [≠] [o]. O ALFABETO O alfabeto galego moderno componse das seguintes letras. xunto coa letra e co nome dáse a pronuncia máis representativa: LETRA NOME PRONUNCIA a b c d e f g h i l m n ñ o p q r s t u v x z a be ce de e efe gue hache i ele eme ene eñe o pe que erre ese te u uve xe zeta [a] [b] [T] (ou [s]). [r] [s] [t] [u] [b] [S].

en textos galegos medievais. vivir. fr. verza. cheval). O galego non ten un son labiodental fricativo [v]. marabilla. nalgúns casos. voire. vala. automóbil. avoa. k (ka). bico. como j (iota). viver. bico.1. No galego moderno. vinho. devoir. vasoira. byroniano etc. esvelto. Kant. gabián. ç (cedilla). boire. vin. móbil. goberno. deber.) coma. branco. téndese á distinción gráfica conforme á etimoloxía (saber. bidueiro. dever. bec. vivre. A grafía b e v O b e o v representan un son único.Na ortografía galega moderna utilízanse tamén os seguintes dígrafos que representan un único fonema: DÍGRAFO NOME PRONUNCIA ch gu ll nh qu rr ce hache gue u ele dobre ene hache que u erre dobre [tS] [g] (ou [©]) [¶¥] (ou [Ô]) [N] [k] [r] Ademais destas letras úsanse tamén outros signos. pero viño. cabalo. Eça de Queirós. billa. ribeira. avogado. covarde. cantabamos. avó.. varrer. como teñen o francés ou o portugués.. recibir. bala. vulto. 1. wagneriano. bolboreta.. blanc) e v cando é labiodental (port. como non hai distinción fonolóxica. 10 .. que aparecen tanto en palabras tomadas doutros idiomas (Jefferson. gravar.. Darwin. pobo. branco. besta. w (uve dobre) ou y (y grego). bête. voda. darwinismo.). distinto de [b] e [B]. fr. kantiano. besta. cavalo. receber. saber. Nestas linguas a grafía actual depende da pronuncia: escríbese b cando é bilabial (port. povo.

1. c co valor de [k] ante a. Úsase z para representar [T] (ou [s] no galego seseante) ante a. As grafías ll e ñ As consoantes palatais /¥/ e /≠/ represéntanse. 1. ah). pero mantense na grafía. gume. co. oh.2. Polo tanto. prohibir. ombro. zoco. óso ou ovo. ermo. glosa. quilo. zu. gomo. ci. tuareg). pouco.3. A grafía h O h é un signo ortográfico sen valor fonético. irmán. as grafías son: ca. cunca. 11 . que non o tiñan en latín. escríbense sen h palabras como ermida.4. bicudo) e de [T] (ou [s] no galego seseante) ante e. home. 1. i (cento. herba. As grafías c. cu e za. respectivamente. u (caro. qui.). grolo. cocer. en troques. macaco. cinco. A grafía g As grafías g e gu son complementarias: ante e. horta. ola (interx. o. Esta fidelidade á etimoloxía mantense tanto co h inicial coma co medial. qu e z As grafías c. 1. ignorar. tecido). cazo. máquina). orfo. azul). por ll e ñ. guiso). Mantense o h en haber. contra. no resto dos casos úsase g (gando. ce. o. tanto en posición inicial coma en interior ou final de palabra (horta. zo. qu e z presentan usos específicos. i (queixo. qu para representar [k] ante e. pequeno. coa excepción dalgúns casos de non reposición como España ou Xoán. u (zapato. que. zurrichar. cazar.5. i úsase gu (guerra. harmonía e en cantas palabras o tivesen etimoloxicamente.

ningunha. 1. Cando a unha palabra que comeza por r se lle antepón outra ou un prefixo rematados en vogal. A grafía x O grafema x ten máis dun valor en galego moderno: nas palabras patrimoniais pronúnciase prepalatal fricativo xordo (eixe. redor / arredor. ambos. As grafías r e rr Escríbese sempre r en posición inicial de palabra. e como n en todos os demais casos: camba.8. xente. xenro. En cultismos e préstamos o m pode aparecer tamén en posición final e diante doutras consoantes: álbum. tres.1. gráfase como m se lle segue b ou p dentro da mesma palabra. inverno. hai que duplicar a consoante: rítmico / monorrítmico. 1. condenada.7.9. rogativa / prerrogativa. tempo. alguén etc. románico / iberorrománico. campo. A grafía nh O dígrafo nh representa a consoante nasal velar en posición interior antevocálica: unha. inmigrante. que se traduce graficamente por r/rr (caro / carro. algunha. en posición final de sílaba e cando segue a outra consoante (rei. xaneiro).6. 1. convén. madeixa. nos cultismos con12 . honra). O n e o m implosivos Cando unha consoante nasal está en posición implosiva. nin pode. fero / ferro). outro. En posición intervocálica hai oposición /|/ e /r/. pero non bebe. cortar. ensinar. comunmente. amnesia. rei / vicerrei. non separados dela por guión.

exame. 13 . vide 8. especialmente cando vai en posición implosiva (exterior. Pero a tendencia normal da lingua é pronunciar nestes casos [s] (aproximar. Para a adaptación gráfica de palabras cultas con x [ks]. taxativo). externo).).7. éxito etc.serva o valor latino de [ks] (sexo.

recibiu. en vogal + n. ser facilmente memorizables e esixir un uso mínimo de acentos gráficos. don. papel. Así: xa. calacús. nariz. algúns. din. comúns. Para a acentuación de i. cantar. Tamén se acentúan as 14 . latín. arroz. colleu. capitais. corazón. tirizós. alí. No galego só se usa un tipo de acento gráfico. Non se acentúan cando son monosílabas nin cando acaban en ditongo decrecente (seguido ou non de n ou s) ou noutra consoante que non sexa -n ou -s. amou. u en hiato. Así: móbil. can.2. algún. Félix. bíceps.2. clímax. amei. irmáns. 2. A ACENTUACIÓN 2. reféns. corazóns. fórceps. alférez. di. o agudo (´). si.5. cafés. ningún. len. cu. azuis. papeis. ninguén. Palabras agudas As palabras agudas ou oxítonas acentúanse graficamente cando son polisílabas e rematan en vogal. carácter. en vogal + s ou en vogal + ns: mazá. cadrís. Palabras graves Levan acento gráfico as palabras graves ou paroxítonas cando rematan en consoante distinta de -n ou -s e en grupos consonánticos distintos de -ns. la. seguiu.3. capital. alguén. café. véxase 2. mazás. O acento gráfico Unhas regras de acentuación deben permitir recoñecer a sílaba tónica en todos os casos. fe. tres. tirizó. latíns. Xan. irmán. calacú. fun.1. españois. 2. ademais.

palabras graves con ditongo decrecente na última sílaba: amábeis. Para a acentuación de i. as vogais i. súa. cantaras. traía. Así: acentúo.5. constituíu. tépedo.5. saír. dolmens. baúl. cantas. saín. túnica. u en hiato. miúdo.4. aínda que non estean plenamente adaptadas ao galego. aínda. cantaran. En consecuencia. 2. lapis. Para os efectos de indicar que non forman ditongo coa anterior. Coímbra. 2.6. etc. non se acentúan as palabras graves rematadas en vogal. u tónicas non se acentúan graficamente cando entre estas e a átona aparece o grafema h: prohibo. prexuízo. vogal + n. as vogais i. moía. para indicar que ambas as vogais pertencen a sílabas distintas e que. raíz. Así: 15 . Así: canta. egoísmo. seguen as regras de acentuación enunciadas anteriormente. u en hiato Con independencia do establecido nas epígrafes precedentes. caída. véxase 2. cantan. u tónicas acentúanse graficamente cando van inmediatamente antes ou despois dunha vogal átona. non forman ditongo. mágoa. vogal + s ou vogal + ns. xuízo. Acentuación dos estranxeirismos As palabras estranxeiras de circulación corrente. 2. canons. colons. polo tanto. ruído. Palabras esdrúxulas As palabras esdrúxulas ou proparoxítonas levan sempre acento gráfico: bárbaro. tónico. túa. cantara. saía. raíña. Acentuación de i. roía.

hándicap. xampús. autostop. ioga. mitin. lapilli. obús. porque o significado das palabras resulta claro ao apareceren en contextos diferentes: el colle (o aberto). hippy. puré. 2. fagot. ravioli. búmerang.1. popurrí. zombi. réquiem. neceser. boicot. iceberg. álbum. colle ti (o pechado). quimono. spray (coma convoi. déficit. pelotari. etc. leitmotiv. organdí. dá/da). tándem. el mete (e aberto). Así: 16 . iglús. ballet. iglú. mete ti (e pechado). télex. argot. relax. quórum. tabú.Palabras agudas: autobús. médium. karaoke. purés. whisky. hábitat.7. párkinson. pero que se diferencian porque a vogal tónica ten distinto timbre ou porque unha palabra é tónica e a outra átona (póla/pola. rugby. autocar. smóking. O acento diacrítico Utilízase o acento gráfico con función diacrítica para distinguir dúas palabras que teñen a mesma forma na escrita. magníficat. macádam. ídem. tótem. Palabras esdrúxulas: bádminton. coñac. anorak. cárdigan. cénit. En moitos casos non é necesario facer diferenzas gráficas. ralentí. harakiri. Casos especiais de acentuación 2. líder. xampú. aerosol. vermú. hobby. voleibol. Palabras graves: accésit. béisbol. penalti. As palabras rematadas graficamente en -y teñen o mesmo tratamento ca as rematadas en -i: playboy. samurai). Neste tipo de palabras pódese prescindir do acento gráfico correspondente e manter integramente a grafía propia da lingua de que proceden cando exista conciencia clara de que son estranxeirismos. superávit. ínterim. hóckey.7. neste caso pónselle sempre acento gráfico á palabra que ten vogal aberta ou á que é tónica. pizza. Outras veces pode haber confusións e por iso cómpre poñerlle acento a unha das dúas formas homógrafas.

) te (pron.) bóla (‘esfera’) cá (ca + a) cás (ca + as) chá (‘plana’) chás (‘planas’) có (ca + o) cós (ca + os.) so (prep. de ser e ir) ma (me + a) mas (me + as) mais (conx.) os (artigo. átono. de ver.) té (‘infusión’) vén (pres. en + os) o (artigo.) presa (‘prendida’. por + a) por (prep.) no (en + o) nos (pron. e adx.. tónico. tónico) a (artigo. de dar) dó (‘compaixón’) é (pres. de ver) vos (pron. pron.) ás (a + as artigo.) cha (che + a) chas (che + as) co (con + o) cos (con + os) compre (‘merque’) compren (‘merquen’) da (de + a) das (de + as) do (de + o) e (conx.) as (artigo. subst. pron..á (a + a artigo. letra) ven (pres. ‘presada’) se (conx. pron. de nó) ó (a + o) ós (a + os) óso (do corpo) pé (parte do corpo) póla (‘rama’) pór (‘poñer’) présa (‘apuro’) sé (‘sede eclesiástica’.. pl.) cas (prep.) oso (animal) pe (letra) pola (‘galiña’. pron. de vir) vós (pron. pron. de ser) fóra (adv. subst.) nó (subst.) má (‘ruín’) más (‘ruíns’) máis (adv.) cómpre (‘é mester’) cómpren (‘son mester’) dá (pres. imp. de vir) vés (pres. e imp. átono) 17 . imp. subst. de dar) dás (pres.) fora (antepret.) nós (pron. de ser) só (adv. e pron. de vir) ves (pres.) bola (peza de pan) ca (conx. prep.

fixéronllelo. acentúase tamén coma se fose unha única palabra: cóme-lo caldo / come-lo caldo. recibirá / recibira. cantárana / cantarana. esta terminación só aparece no derradeiro. comunmente.3. utilmente. vélo comprar? 2. recibiraa / recibíraa. beberaa / bebéraa. etc. 2.7.4.7. 18 . cantaraa / cantáraa. resulta innecesario o acento gráfico nos adverbios en -mente.2.. bebérala / beberala.7. no tocante á acentuación gráfica compórtanse coma se fosen unha soa palabra. dificilmente. rexamente. etc. finxidamente. Palabras compostas Por se tratar de palabras graves rematadas en vogal. bebéra-la auga / bebera-la auga. meteuse. dáo / dáme / dálle. friamente. habilmente. ti dálo á forza / dáslle. Para os interrogativos e exclamativos véxase 2. e os anteriores manteñen o seu acento: cómoda e facilmente. rapidamente. beberá / bebera. méteseche. metéusenos. Por iso debemos escribir comicamente. Se se utiliza a combinación verbo + variante alomórfica –lo do artigo. Por iso escribimos cantará / cantara. No caso de apareceren varios adverbios en -mente coordinados. tómao.. métese.Noutros casos o acento só se utilizará en contextos ambiguos e marcando sempre graficamente a palabra con vogal aberta: (el) tén / ten (ti). As formas verbais que levan acento diacrítico mantéñeno cando van seguidas dunha forma átona do pronome: é / élle / éa. la(s) Cando os verbos levan pronomes enclíticos. Os adverbios en -mente. O verbo con pronome enclítico e cos alomorfos do artigo lo(s).

fervellasverzas. agás cando for preciso para evitar posibles anfiboloxías: dille qué queres. quen cho deu?. xa sabes qué hai? / xa sabes que hai?. / dille que queres. non se acentúan en ningún caso nin os demostrativos nin o indefinido e numeral un: esta mesa. supoñería a introdución dun novo criterio non xustificado. onde. Outros casos A utilización de recursos gráficos para distinguir entre as funcións gramaticais que pode ter unha mesma palabra debe reducirse a aqueles casos que poidan causar problemas de interpretación do texto escrito. ese. de este. este. vichelocrego. en función adxectiva. un deles. un can. por exemplo. o acento diacrítico utilízase unicamente para diferenciar palabras en principio homógrafas mais non homófonas. 2. De acordo con isto. aquel etc. Cal. mira esa. cando vés?. como che vai?. onde está?. que e quen non se acentúan en interrogativas e exclamativas directas: cal queres?. dáme un. etc. como. xa sabes cánto lle custou / xa sabes canto lle custou. aquel etc. canto. 19 . que desgraza! Tampouco se acentúan as formas do interrogativo e exclamativo cando introducen interrogativas indirectas (pregúntalle cando volve. que queres?.Tampouco mantén o acento gráfico o primeiro termo das palabras compostas xa soldadas: Riotorto. quero esta. ese. colle aquela. preguntoulle cal quería).4. canto queres?. Por outra parte. pregúntalle onde está. cando. en función substantiva.7. etc. polo que o seu uso para diferenciar.

cartafoles. De se realizar a flexión de xénero ou número nas dúas bases. branquiazuis. para separar os dous membros en certas palabras compostas e para unir a variante alomórfica –lo do artigo ao adverbio u: dicionario galego-inglés. xordomuda. vagalume. limpachemineas. O GUIÓN O guión úsase para partir unha palabra ao final de liña. malhumor. u-la navalla? De se usar o alomorfo –lo do artigo tras unha forma verbal ou pronominal rematada en –s ou en –r. cabodanos.3. sapoconchos. asociacións ocasionais non 20 . O guión nas palabras compostas A grafía das palabras compostas que son substantivos ou adxectivos está en relación coa súa composición e morfoloxía. 3. branquiazul. vacalouras. porcos bravos. sapoconcho. terza feira. mobles bar. terzas feiras. Se a flexión se realiza só no último elemento ou se a palabra composta é invariable. lusquefusque. O mesmo ocorre se a moción afecta ao primeiro elemento: moble bar. malpocado. non-proliferación. reirreis. a unión entre os seus compoñentes prodúcese directamente: cartafol. fervellasverzas. sofás cama. vagalumes. únese tamén con guión (cfr. lusquefusques. porca brava. non-fumadores).1. gardas civís. socioeconómica. non-aliñados. piso piloto. sofá cama.1): tráiovo-lo libro mañá. vacaloura. socioeconómico. gardarríos. pisos piloto. estas escríbense de forma separada: garda civil. mediodías. malpocada. xordomudo. picafollas. 14. cabodano. porco bravo. benvidas. Escríbense con guión as palabras en que o primeiro elemento é non (non-intervención. mediodía. reirrei. benvida. malhumores.

condicións político-económicas. nor-nordeste. Para a grafía particular dos numerais. Os dous elementos dun dígrafo non se poden separar. ma-/chada. finalmente. na maior parte dos casos a primeira fai sílaba coa vogal ante21 . oés-noroeste. pre-/rrogativa.2. fei-/xe. fox-terrier. les-sueste. 3. etc. algu-/nha. nor-noroeste. estudos xurídico-económicos. oés-suroeste. Cando un guión que separa dúas palabras ou dous membros dunha palabra complexa coincide en final de liña. wáter-polo. cómpre repetilo ao comezo da liña seguinte: dicionario galego-/-inglés. sei-/xo. sou-/to.fixadas na lingua (dicionario alemán-galego. Dúas consoantes intervocálicas Nas secuencias de dúas consoantes intervocálicas. ou. sa-/quei. ningu-/nha. O guión en final de liña Emprégase o guión para partir palabras a final de liña.1. palabras complexas como les-nordeste.1. algunhas palabras estranxeiras: foie-gras. e 16. épico-líricos. Por razóns estéticas adoita evitarse deixar orfa unha vogal a final ou a principio de liña. maníaco-depresiva.2. tse-tse.2. por constituíren a representación dun son único: ce-/rra-/lleiro. cle-/ro.2. exa-/me. esta división só pode facerse mantendo íntegras as sílabas dos dous segmentos. véxase 16. Unha consoante en posición intervocálica Cando hai só unha consoante intervocálica. co-/rromper. 3. 3. strip-tease. catalano-aragonesas).2. esta é sempre comezo silábico: cla-/ri-/da-/de.

e 3.2. om-/nipotente. em-/blema. supers-/tición. et-/nografía. adap-/tar.. en palabras derivadas por prefixación en que aínda non se perdese a conciencia do prefixo. amíg-/dala. subs-/crición. su-/plantar. Neste caso. cl. re-/flexión. sols-/ticio. do-/brado. pac-/tar. ins-/truír. se o grupo termina en l ou r. tl. pro-/clamar. trans-/oceánico. ca-/tro. inter-/académico. sub-/leñoso. excep-/ción. rit-/mo. des-/viar. in-/glés. abs-/temio.3. Prefixos A pesar do dito en 3. ab-/dominal. transa-/tlántico. Máis de dúas consoantes Cando hai máis de dúas consoantes. bi-/savó. subs-/trato.2. se-/creto. 3. desa-/plicar. se-/gredo. gr. xen-/ro. pr. ins-/titución. recoméndase facer a partición da palabra ao final de liña entre o prefixo e a base: bis-/avó. Non obstante.4. ec-/cema. En todos os demais casos faise a separación antes da última consoante: pers-/picacia. tr. sub-/rogar. naqueles casos en que a silabación habitual así o permita.1. ca-/dro. super-/abundante. ac-/ción.2. sub-/xec-/tivo. a consoante que as precede forma sempre sílaba con elas: en-/trar. pl. trans-/posición. 3. gl. sig-/nificado. ob-/xec-/to. As secuencias bl. non se considera incorrecta a partición sen ter en conta os elementos mórficos da palabra: tran-/soceánico. cr. a separación silábica faise entre as dúas consoantes: ac-/to. sub-/título. subs-/tituír. dr. cons-/piración. ad-/ligar etc. ad-/renal. br. ad-/herir. des-/abrigar. fl e fr intervocálicas forman unha unidade e non se poden separar ao final da liña: pro-/blema. re-/fresco. comun-/mente. ex-/tremo. 22 . in-/clinación. ad-/mitir.rior. supe-/rabundante. de-/glutir.

2.3. Máis de dúas vogais Se hai tres ou máis vogais xuntas pode separarse a primeira sempre que non forme parte dun ditongo ou dun tritongo: ensa-/iar. ambi-/gua.5. che-/os. ani-/mais. afi-/uzar. gra-/údo. so-/ciais. ensa-/iou. mo-/ia-/mos. cor-/diais. cien-/cia. la-/bial. ambi-/guo. re-/alidade. sou-/to. are-/al . clare-/ou. conclú-/es. 3. ro-/eu. xo-/ia. exi-/mia. espe-/cie. lin-/gua. alu-/arada. delin-/quiu. mu-/íño. ensa-/iei. non se poden separar cando forman ditongo crecente ou decrecente: fei-/xe. afi-/ei. delin-/cuen-/te.6. sei-/xo.2. pa-/io-/lo. te-/nue. co-/ordinar. sue-/co. xesu-/íta. bilin-/güe. la-/ión. alde-/án. bo-/iei-/ro. retribu-/íu. ru-/bio. conclú-/as. Dúas vogais No caso de haber dúas vogais xuntas. conti-/nuo. mi-/údo. 23 . parti-/amos. are-/ei-/ra. balu-/arte. Poden separarse cando constitúen hiato: dí-/as. ra-/íña. Ma-/nuel. perdo-/amos. ca-/ótico. viu.

Guillade. 24 . Xúpiter. empresas e outras entidades formalmente constituídas: Xunta de Galicia. interrogación e puntos suspensivos) cando equivalen a punto. Cando unha palabra con maiúscula inicial comece por un dígrafo. Dr. senón tamén nas restantes do título que teñan relevancia semántica: A Nosa Terra. As publicacións periódicas adoitan levar maiúscula non só na primeira palabra inicial. Debe terse en conta que a utilización de caracteres maiúsculos non exime do uso do acento gráfico nos casos prescritos no capítulo 2. Os alcumes reciben o mesmo tratamento: a Galochas.. e) En todos os substantivos e adxectivos dos nomes de institucións. O Tío Marcos da Portela.4. Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. o Foguetes. só se escribe en maiúscula o primeiro elemento deste: China. Follas novas. Consello da Cultura Galega. de punto e á parte e doutros signos (admiración. Lugo. b) Nos nomes propios: Lucía. Vde. DOG. organismos. As siglas escríbense normalmente en caracteres maiúsculos: ONU. d) Na primeira palabra dos títulos de obras literarias e artísticas: A tecedeira de Bonaval. USO DAS MAIÚSCULAS Escríbese inicial maiúscula nos seguintes casos: a) Ao comezo do escrito. despois de punto e seguido. Cooperativa Vitivinícola do Baixo Miño. O Correo Galego. Vedra. Quintela.. Xocas. Dª.. c) Nas formas abreviadas de tratamento: Dra. Seoane.

saïamos. oïamos. caiades (ca-ia-mos. aínda que é átono. traïamos. recaer. lingüista. lingüística. mingüedes. bilingüe. fronte a gue. aínda que neles non haxa posibilidade de homonimia co presente de subxuntivo: argüïamos.5. A DIÉRESE Úsase coa letra u para indicar que se pronuncia esta vogal nas sílabas güe. doïamos. oïades. distraer. ungüento etc. argüír. contraer. güi. traer. -oer (roer. -aír (saír. corroer. caïades. Consecuentemente. extraer). sobresaír) e -oír (oír): caïamos. doïades. moïamos. tamén levan diérese os copretéritos de indicativo dos verbos en -uír. moer. gui: antigüidade. Desta maneira distínguense estas formas das do presente de subxuntivo. 25 . doer. saïades. atraer. remoer). A razón de colocar esta diérese é que o i forma sílaba en por si (ca-i-a-mos). moïades. traïades etc. Úsase tamén coa letra i na primeira e segunda persoas de plural dos copretéritos de indicativo dos verbos rematados en -aer (caer. en que o i forma ditongo: caiamos. decaer. constituïamos. argüían. ca-ia-des). constituïades.

Poderá usarse tamén na citación de títulos ou cabeceiras de publicacións cando o artigo inicial se integra coas preposicións de ou en: o argumento d’A Esmorga. aínda que se admite o seu uso cando se pretende reproducir fielmente a prosodia do galego oral ou dialectal: n’é verdade. 26 . ont’á noite.6. iso está n’Os Eoas. n’o fixen. O APÓSTROFO No galego moderno non se utiliza habitualmente o apóstrofo (’).

27 . Vaia. Vaiche boa!. por que non calas?. Tomé. Miraches ben?. En todas as linguas as normas de uso do signo de admiración seguen as dadas para o de interrogación. respectivamente: Por que non llelo preguntas ti?. respectivamente. Mira que non o fagas! Para facilitar a lectura e evitar ambigüidades poderase indicar o inicio destas entoacións cos signos ¿ e ¡. OS SIGNOS DE INTERROGACIÓN E DE ADMIRACIÓN A entoación interrogativa ou exclamativa márcase ao final do enunciado por medio dos signos ? e !.7.

Deste comportamento exceptúanse algunhas palabras de circulación restrinxida ou aínda non plenamente adaptadas. innervar.8. ‘abano’ (< gamma). No tocante ás agrupacións de consoantes. ennobrecer. Debe terse en conta. así coma os derivados formados por un prefixo rematado en -n e unha base produtiva iniciada por n-: circunnavegar. innomeable. sempre coa pronuncia [Nn]. innobre. connotar. a adaptación gráfica dos cultismos e dos préstamos faise de acordo cos criterios xerais seguintes: a) Mantense a grafía -cc. collerannos. magma. e de aí que presenten problemas de adaptación. innato. razzia. innumerable. ennegrecer. Téñase en conta que existen formas populares como connosco. b) Mantéñense os grupos formados por dúas consoantes que pertencen a sílabas distintas. que hai préstamos sen apenas acomodación e con pronuncias particulares. sempre que non se trate dunha consoante dobre: obxecto. connatural. enneasílabo. pizza. innecesario. gama ‘serie’. casete (< cassette). micción etc. innegable. apto. 28 . isto é. víronnos. ennobelar. coma súmmum. coma en acceso. cominar (< COMMINARE). que forman grupo heterosilábico.nos cultismos cando corresponde á pronuncia [kT]. nafta. kappa. con todo. mesmo de grafías existentes con outro valor en galego: allegro [a"lEV|o]. Pero os préstamos e mais as palabras cultas con frecuencia teñen unha estrutura silábica diferente. gamma ‘letra grega’. acción. ademais das secuencias verbo + pronome persoal átono do tipo chámannos. acusativo (< ACCUSATIVUM). himno. innovar. atmosfera. administrar. GRUPOS CONSONÁNTICOS As palabras patrimoniais establecen cal é a estrutura silábica normal do noso idioma. máximo [ks]. hippy ["hipi].

Grupos bl. claro. placa. plaxio. globo. Da mesma maneira. golf. plasma. cloro. sublingual. obliterar. clarín. As palabras latinas semicultas e algúns préstamos antigos doutros idiomas mudaron o l en r: aprazar. sprint. pl. clasificar. publicar. atlas. exemplo. round. clemencia. plano. atlántico. circunstancia. cravar. clan. sketch. test. Nos demais casos normalmente pérdese a segunda consoante do grupo: ártico (lat. fluxo. relax [ks]. flexión. gl. gloria. público. 29 . clarificar. mnemotécnico. algúns préstamos estranxeiros manteñen excepcionalmente as dúas consoantes en final de sílaba. PUNCTIONEM). brando. plástico. clamar. troglodita. psicópata.1. salvo cando a segunda é s: obsceno. plátano. oblongo. bloquear. clarividente. pterodáctilo. cláusula. cl. proclítico. plural. gnomo. ARCTICUM). clase. clima. tintura (lat. platino.c) Tamén se manteñen en xeral os grupos de dúas consoantes explosivas: ctenóforos. planta. ablegado. perspectiva. claridade. glaciar. blindar. 8. glicerina. branco. adscribir. glosa. iceberg. pluma. influír. polo menos graficamente: zinc. construír. flor. cravo. kirsch. plumaxe. folk. subliñar. perplexo etc. brancura. flan. ablución. punción (lat. lord. atleta. búmerang. TINCTURAM). bloque. d) En posición implosiva normalmente non se admiten grupos de dúas consoantes. aclarar. ínclito. oblicuo. oblación. plenario. pneuma. fl. club. brasón. problema. tl Estes grupos mantéñense inalterados nos cultismos e nos préstamos ou formacións recentes: ablativo. bíceps. subliminar. clero. blasfemar. Con todo. incluír. flamante. hínterland. atlas. proclamar. gladiador. reflexión. externo [ks]. cámping. oblata. explicar. escríbense con consoante dobre final palabras como full ou jazz. windsurf. compracer. bloqueo. glándula. templo.

substitución. Grupo bs + consoante Aínda que existe a tendencia popular a eliminar a primeira consoante nas palabras con moito uso. frota. substantivo. subsección. abdome. recruta. obturar. submersión. observar. escravo. prato. absorción. frecha. bs. abnegación. obrigar. abstención. prata. subsidio. obxectividade. emprazar. obstinado. obstruír. dobrar. o: abstracción. absorto. substrato. e. obxectivo. subtítulo. subscritor. bn. abdicar.e -ccOs grupos ct e cc mantéñense nos vocábulos cultos cando os preceden as vogais a. prazo. absterse. preito. súbdito. absolutismo. bd. subscrito. absterxente. subxugar. pracer. frauta. substancial. abstinencia. cumprir. subsistir. Grupos -ct. absoluto. obstáculo. nobre. subsumir.3. obxecto. absolver. na escrita débese manter a solución culta con conservación do grupo: abstemio. bt. obsequiar. pregar. obvio.2. substancia. fraqueza. obxección. abxurar. praza. fretar.cravuñar. insubmisión. obsoleto.4. abnegar. obsceno. obnubilar. empregar. 8. obviar. obsequio. frouxo. absorber. fraco. singradura etc. ábsida. abdominal. abstracto. praia. sutilmente. abstraer. 8. igrexa. substantivación. absurdo. 8. Grupos bc. absentismo. abstracto. subxectivo. preamar. sutilizar) perderon o b desde as orixes do idioma. subscrición. Sutil e a súa familia léxica (sutileza. obtuso. subdirector. subcomisión. subministrar. 30 . sutilidade. abstracción. bm. praga. substituto. obcecar. substantivar. bv e bx Mantéñense sempre sen alteración: abdicación. obsesión. subconsciente. substituír. obter.

insurrecto. arquitectura. estupefacción. condutor. detectar. protector. dedu31 . actuar. actual. tracción. obxección. conxectura. circunspección. respectar. circunspecto. selectivo. detractor. desinfección. intelecto. contradición. inspección. infección. estupefacto. traxecto. trato. adxectivo. compacto. atracción. predilecto. contrato. aflición. adución. electricista. calefactor. inxectar. prospecto. proxector. incorrección. acción. tractor. equinoccio. acta. didáctico. occidente. dilección. refracción. táctica. facción. Perderon o c as palabras catarata. lectivo. contacto. manufactura. perspectiva. perfecto. resurrección. lector. incorrecto. contrición. elección. rectitude. contratar. sintáctico. abdutor. inxección. calefacción. lectura. imperfección. adutor. electricidade. arquitecto. constrición. obxecto. proxecto. detección. putrefacción. respecto. conxecturar. director. impacto. dedución. cacto. indirecto. olfactivo. noctámbulo. accionar. directo. actualidade. pacto. construtivo. tacto. néctar. extracción. equinoccial. construción. confección. infectar.abxección. nocturno. lección. protección. lactante. sector. reflector. olfacto. actor. tratamento. tratado. lácteo. conflito. carácter. contratación. constritivo. recto. redacción. afección. colección. táctil. ecléctico. corrección. distracción. dialecto. traxectoria. vector. colecta. contracción. dirección. tumefacto. condución. proxectar. Suprímese a primeira consoante nos dous grupos cando os preceden as vogais i e u: abdución. conduto. intacto. tratar. redactor. eclecticismo. artefacto. conduta. cocción. exacción. octosílabo. aflito. fracción. práctica. caracterizar. insecticida. aspecto. construtor. colectivo. reactivo. insurrección. activo. defectivo. afecto. retrospección. practicar. insecto. dilecto. putrefacto. afectar. inspector. satisfacción. desinfectar. coacción. acto. sección. extracto. autóctono. exacto. afectivo. reacción. obxectivo. exactitude. octaedro. abxecto. corrector. perfección. intersección. selección.

obstrución. redutor. dicterio. destrución. Antártida. ficción. distrito. anfictión. estrito. destrutor. obstrutivo. frutificar. cun significado menos restrinxido. + ct. reprodución. instinto. ducto. seita (pero sectario. coartada. reduto. función. A mesma redución afectou tamén a autor e aos seus derivados (autoridade. tradutor. punción. estrutura. conxunto. ficticio. evicción.). reitoral. ditar. ricto. defunto. esfínter. veredicto. ictérico. obstrucionismo. vindicta. xuntura etc. introdutor. por exemplo. produto. de escasa presenza na fala ou para evitar homonimias. nictalope. coartar. como acupuntura. ictioloxía. obstrucionista. suxeitar e suxeito. ictericia. en pauto / pacto. introdutorio. doutoramento. conxuntivo. friccionar. dicción. distinto. Con respecto a estes grupos cultos. ao lado destas formas existe a culta correspondente. Ártico. delito. non se debe esquecer que hai algúns semicultismos con vocalización da consoante implosiva en u ou en i: doutor. ductilidade. Porén. frutuoso. convicto. dúctil. reitoría. pictórico (e outras formas con picto-). indicción. sectarismo). Ás veces. indutor. funcionar. redución. 32 . deíctico. pictografía. fricción. ditame. flictena. ictiografía. autorizar. xurisdición. adxunto. vitoria. extinto. restritivo. invicto. ditadura. reprodutor. Perderon sistematicamente o c as palabras que tiñan en latín cons. succión. ditado. dicionario. anfictionia. reconstrución.tivo. produtor. nictalopía. lictor. etc. apodíctico. produtivo. amicto. succionar. conxuntura. produción. vitorioso. adxunción. vítima. adicto. doutrina. frutífero. ictiomancia (e outras formas con ictio-). Son voces como adicción. antártico. convicción. lutuoso. micción. convén manter esta primeira consoante nalgunhas palabras pertencentes a linguaxes especializadas. reitorado. Vítor. indución. flutuación. restrición. reitor. edicto. conxunción. flutuar. como ocorre.

exame. esixencia. cnidarios. estranxeiro. picnómetro.5. estrañar. estraño. extremismo. 8. tecnoloxía. axilar.6. tecnicismo. eximir. sinécdoque. non composta. esexese. texto. estranxeirismo. aparece dúas veces x en posición intervocálica. Grupo -cnConsérvase en todos os casos: acne. 8. estender (pero extensión. léxico. escavadora. deben escribirse con s: escava. estranxeiría. tecnocracia. estremo ‘linde’ (pero extremar. extremidade. zootécnico. Nestas palabras pódese optar por substituír o primeiro x por s (esaxeración. algunhas voces moi populares. estrañeza. nexo. cnitosporídeos. galaxia. arácnido. exceso.7. hexágono. Un caso especial dáse cando na mesma palabra. escavación. axila. a primeira vez co valor de [ks] e a segunda co de [S]. maxilar. Grupo -cdMantense o grupo en todos os casos: anécdota. explosión. Grupo [ks] (grafía -x-) Mantense sempre na grafía como x: aproximar. extenso. sexo. estrema. escavar. 33 . exclamar. exacto.8. así como os seus derivados. reflexionar. estrañamento. estremar ‘derregar’. exótico. radiotécnico. sintaxe. bórax. exceder. técnica. pícnico. tóxico. picnose. anecdotario. Con todo. axioma. sílex. elixir. éxodo. excelente. laxo. extensor). extra. documentadas xa deste modo en textos medievais. anecdótico. tórax. sexto. pirotécnico. extensivo. exilio. convexo. esexético. extremo. esaxero. politécnico. esaxerar. extremoso). asfixia. téxtil.

-mn. toxicoloxía etc.). prognóstico. ensinar. benignidade.9. impregnar. 8. Por seren semicultismos presentan só -n. resignar. exixencia. exixir. dignidade. exexético. inmaturo. segmento. dogma. expugnar. lignito. gnómico. ensinanza.8. indignar. pigmeo. sino ‘campá’ e outras palabras da mesma familia léxica. pigmento. significar. designar. esixir etc. gnomoloxía. 34 . signo. ignoto.seguidos de consoante nin ás palabras compostas. inmediato. exaxerar.asinar. indemne. inmemorial. fragmento. repugnante. magnesio.e -nmMantéñense as dúas consoantes nos cultismos: alumnado. ígneo. ignominia. consignar. diafragma. diagnosticar. cognoscitivo. gn. autumnal. amnesia. persignar. diagnóstico. ensino. sinalar. ignorante. gnomo. gnóstico. ignorar. inmanente. incógnito. exixente. consignatario. sigma. consignación. bregma. Grupos -gm-. apotegma. alumno. inmaculado. indigno. insignificante. columna. pugna. damnificar. calumnia. gnosticismo. magnolia. gnose. amnistía.esixente. agnóstico. Grupos mn-. inmanencia. anamnese. repugnar. columnata. en que só cabe manter o grupo: expunxir.) ou ben por manter inalterado o grupo etimolóxico (exaxeración. inmaterial. magnífico. flegmón. benigno. 8. gnomólogo. prognose. significado. digno. gnoseoloxía. dogmatismo.e -gnMantéñense sempre nos cultismos: agnosticismo. dogmático. pigmentar. pragmática. estigma. exexese. lexicoloxía. cognitivo. impugnar. dignar. exaxero. himno. etc. Esta posibilidade de elección non afecta aos prefixos do tipo ex. indemnizar. sinatura.

Grupos -mm. Con todo. cuadrienio. ximnástico. ximnospermas. conectar. inmolar. 8. convén escribir con -nn. etc. esta sexa transparente por existiren outras palabras da mesma familia ou ben por haber derivados con outros prefixos sobre a mesma base: 35 . trienio. inmigrante. consérvase o grupo -nn-: circunnavegar (circun + navegar). innobre (in + nobre). ximnasio.inmensidade. inmerso. ximnocarpo. cando existe no galego a palabra base. inmobilizar. ómnibus.simplificouse en -n.etimolóxico: bienio. Un tratamento á parte merecen as palabras derivadas mediante un prefixo rematado en -n. inmóbil. cominación. inmenso. xema. solemnidade. O mesmo sucede cando. aniversario. por ser unha voz fixada na terminoloxía internacional da física e da astronomía. inmerecido. mnemónica.as palabras cultas que tiñan -NN. conexión. etc. inmoral. inminente. milenio. inmensurable. gama. Neste caso. comisario.e -nnO grupo -MM. inmigrar. sexenio. comendatario. etc. enneágono. mnemotécnica. inmune.nas voces patrimoniais do galego (lat.algúns vocábulos cultos de circulación moi restrinxida: connubio. Con todo. inmiscirse. omnímodo. O grupo latino -NN.simplificouse historicamente en -m-: coma. xemación. inmodificable. CANNAM > cana).10. mnemónico. que se une a unha base que comeza tamén por n-. xemíparo. omnipresente. solemne. quinquenio. omnívoro. inmorredoiro. perenne. cominar. inmoderado. etc. inmortal. inmodestia. omnipotente. aínda non estando viva a forma primitiva. connatural (con + natural). ximnasta. o nome da letra grega gamma debe escribirse con -mm-. decenio. Tamén se adaptaron ao galego con -n. inmigración. inmersión. mnemonizar. cominatorio.

8. adepto. construír. transiberiano. conspicuo. Este sufixo reduciuse a tras. transcendente. trasler. instrución. transcrición. instrumento. conspirador. constancia. -ps. transcendental. pero si novo. inspirar. circunstancia. transmisor. transvasamento. conspirar. constelación. transformación. transformar.en palabras populares como: trasfegar.anteconsonántico Nas palabras cultas mantense sen reducir: circunscrición. acepción. transpirar. traspasar. instalación. construtor. prodúcese a simplificación en -n-: inocuo. inspiración. traspoñer. trasladar. renovar. instaurar.e -ptComo norma xeral mantéñense estes grupos nos cultismos: abrupto.a unha palabra que comeza por s. trasnoitar. trastornar. -pn-. inconsciente. instituír. transubstanciación. e ademais hai outros derivados como anovar. constante. instruír. constipado. instituto. translación. inocencia. transporte. instar. transcender.mantén o grupo ns cando a base é un cultismo: transbordar. constituír. aceptar. transcribir. transferir. O prefixo trans. 8. adaptar. Cando non é transparente a base sobre a que se formou o derivado. transvasar. instrutor. Grupo -ns.). constitución.11.innovar (non existe *novar. consciente. Grupos -pc-. transferencia. circunspecto. circunstancial. etc. Cando se une trans. constar. instalar. circunspección. consternar. inspector. institución. conspiración.12. adop36 . inspección. instante.hai simplificación das dúas consoantes sibilantes: transecular. instancia. transmitir. construción.

corrupto. interrupción. escritura. consoante + pt Cando se trata dos grupos latinos cons. subscrición. subscrito. proscrición. irrupción. tríptico. hipnotizar. captura.ou -pt-. hipnoterapia. + pt pérdese sempre a consoante intermedia -p. setentrional.ción. captar. e o mesmo ocorre cos derivados cultos da familia do latín SCRIPTUS. escritorio. estreptomicina. precepto. exipcio. catividade. descrito. outras por teren hoxe un uso frecuente. percepción. corruptor. prescrición. + pc ou cons. inepto. 8. óptimo. interceptar. catalepsia. réptil. subscritor. adoitar (‘acostumar’. cativar. proscrito. erupción. cataléptico. corrupción. opción. cetro. transcrición. setentrión. eucalipto. baptista. optimismo. nupcias. concepción. susceptible. exceptuar. diferente do cultismo adoptar). eclipse. setembro.en galego: 37 . recepción. excepto. tritongo. críptico. hipnotismo. adscrito. optar. bautismo e bautizar. epiléptico. rapsodia. Así: adscrición. raptor. ruptura. hipnose. algunhas por seren xa antigas no idioma. sinopse. copto. interruptor. elipse. indescritible. Amais disto. coleóptero. cápsula. descritor. prescrito. escritor. exipcíaco. nupcial. adoptivo. circunscrito. cativo. imperceptible. hepta-. conceptual. así e todo. existen no galego varios casos de vocalización da consoante implosiva: receita e receitar. inscrición. ditongo. Neptuno. corruptivo. Hai. voluptuoso. unha serie de palabras que perden o primeiro elemento do grupo -pc. escrito. concepto. apto. hemoptise. inepcia. óptica. excepción. aptitude. anticonceptivo. descritivo. circunscrición. escepticismo. rapto. inscrito. adoptar. decepción. optimista. Consoante + pc. eruptivo. preceptor. descrición. receptor. transcrito. cripta. voluptuosidade. optativo. exiptoloxía.13. ditongar. Exipto. manuscrito.

escindir. pneumoterapia. exento. psiquiatría. psicofísica. Grupo sc. ciá38 . consérvanse na lingua escrita. psique. aprontar. consciencia (ao lado de conciencia). ascensor. psicanálise. pseudociencia. delicuescente. escultura. delicuescencia. incandescente. pneumoscopio. perención. psicolóxico.. fluorescente. 8. psiquiatra. psicodiagnóstico.15. psicanalista. piscina. disciplina. plebiscito. Grupos pn-. pterópodo etc. imprescindible. prescindir. irredento. cetro. inflorescencia. asunción.medial Nas palabras cultas consérvase o grupo: adolescencia. proscenio. i simplificouse en c. Xa non se escriben con p-: salterio. psicoloxía. pneumopatía. psicopatoloxía. pneumonía. prontuario. pneumotórax etc. inscultura. discípulo.en palabras de entrada antiga: ciencia (e familia léxica). etc.absorción. perentorio. redentorista.e ptAparecen en posición inicial en palabras cultas e. ps. discente.16. a pesar de que na fala existe a tendencia a non pronunciar a primeira consoante: pneuma. psicometría. psíquico etc. presunción. pseudo-. asunto. suscitar.. suntuosidade. segundo a regra xeral. condescendencia. salmo e salmodiar.14. perentoriamente. escultor. adolescente. pterobranquiado. condescender. 8.. redentor. redención. rescindir. pseudónimo etc. pneumático. descendencia. descender. Grupo -sc. salmista.inicial O grupo latino sc + e. suntuoso. ascender. pterodáctilo. rescisión. discernir. 8.

escéptico. e non adoita presentar problemas na escrita do galego. x [ks]. Cando estes grupos consonánticos van precedidos das vogais e ou o. cn. cirrose. cisma (e cismar. estas realízanse sempre con timbre aberto [E]. dn o primeiro elemento pronúnciase [k] ou [d]. e mesmo pode desaparecer. pospoñer). escola. escepticismo. pt. bx. mn. cn. úsase pos. etc. pronúnciase xeralmente relaxada. etc. posguerra.18. Nos grupos cc. escultura.17. e mesmo pode desaparecer. escrúpulo. escenografía.cando vai seguido dunha base que comeza por vogal (postelectoral. escenario. Nas de entrada máis recente o grupo mantense apoiado nun e protético: escena. do tipo cc. esciúrido. escisión. Algunhas observacións sobre a pronuncia dos grupos cultos A consoante implosiva dos grupos cultos consonánticos. escorpión. escribir. con maior ou menor grao de relaxación. O primeiro elemento dos grupos cultos gm e gn pronúnciase como velar sonoro (un g relaxado) ou mesmo como un ene velar [N]. postoperatorio). mais nunca como aspirado. escindir.tica. Grupo -stEste grupo consonántico é frecuente nas palabras patrimoniais. O mesmo ocorre sempre que ao grupo consonántico sigan a. 39 .). Un caso especial é a alternancia de formas do prefixo post-/pos-: escríbese post. dm. bv. bm. o. gm. u ou consoante: escándalo. Pero é incorrecta a pronunciación deste elemento como interdental [T]. pn. cd. etc. cismático. bs. ct. [O]: obxecto [oB"SEkto]. escintilar.cando vai seguido dunha base que comeza por consoante (posclásico. 8. bt. etc. 8. ps. ct. cd. cirro. bc.

-uencia. infancia. consecuencia. SUFIXOS E TERMINACIÓNS No referente a sufixos e terminacións. -cia. -zo Nas palabras cultas. 40 . procedencia. insuficiencia. delincuencia. suficiencia. elegancia. adolescencia. entre outros. frecuencia. que unhas veces son específicas e outras veces coinciden. presidencia. -cio. residencia. parcialmente. subconsciencia. grandilocuencia. inconveniencia. Así. -ancia. distancia. discordancia. impaciencia. secuencia. descendencia. tolerancia. independencia. inocencia. resonancia. elocuencia. obediencia. petulancia. redundancia. ganancia. efluencia. 9. -za. incongruencia. esixencia. eficiencia. vixilancia. experiencia. vixencia. co portugués e. audiencia. arrogancia. co castelán e con outras linguas románicas. conveniencia. fluencia. teñen -ancia. -encia. sapiencia. ascendencia. substancia. desobediencia. proveniencia. circunstancia. importancia. influencia. urxencia. intelixencia. deficiencia. inconsciencia. -iencia ou -uencia. paciencia. ciencia. o galego adopta solucións propias.9. confluencia. Teñen terminación -encia. extravagancia. omnisciencia. conciencia. A continuación faise referencia aos sufixos e terminacións que poden presentar algún problema. inconsecuencia. afluencia. exuberancia.1. etc. aparencia. -iencia. consciencia. virulencia. entre outros. altilocuencia. en xeral as de entrada máis recente. inexperiencia. en xeral. diverxencia. referencia. ignorancia. indulxencia. incidencia. coincide o galego co castelán e co portugués. etc. pois nos tres idiomas se conservan estas terminacións sen alteración na forma. anuencia. reticencia. os substantivos abundancia. constancia. alternancia. repugnancia.

menosprezo. -ción. cobizoso etc. contumacia. eficacia. precipicio. divorcio. presenza. atención. prexuízo). socio. etc. Teñen terminación -cio formas coma anuncio.). palacio. hospicio. e algunhas son préstamos que se incorporaron con esta solución (estanza. desprezar). terzar). falacia. prezo (desprezo. pericia. xentilicio. cansazo. necio. inmundicia. cartapacio. Noutras palabras o galego conserva as formas con solución patrimonial -zo. nacenza (renacenza). delicia. admiración. xusticeiro). perseveranza. maleficio. 9. estanza (‘estrofa’). sacerdocio. desperdicio. patricio. -sión Mantéñense os dous sufixos nas palabras cultas: acción. espazoso). servizo (servizal). preguizoso). pertenza (xunto ao cultismo pertinencia. avinza. ficticio. Entre estas palabras está Galicia. finanza. cilicio. bendición (ao 41 . silencio. impericia. noticia. sacrificio.. voz lexítima galega. finanza (financeiro). con significado diferente). orificio. preguiza (preguiceiro. crenza (descrenza). prezar. milicia. avaricia. vicio. beneficio. oficio. xuízo (axuizar.). artificio. negocio. bulicio. farmacia. novizo. entre outros. querenza (benquerenza. comercio. cobiza (cobizar. graza (desgraza). etc. audacia. licenza. doenza. diferenza (indiferenza). inxustiza. xustiza (axustizar. amplamente documentada na época medieval. terzo (terza. acacia. denominación oficial do país e maioritaria na expresión oral e escrita moderna.2. consorcio. Galiza é tamén unha forma lexitimamente galega. edificio. aliteración. malquerenza). malicia. propicio. exercicio. pertinacia.. suspicacia. espazo (espazar.Teñen terminación -cia. sentenza. postizo. prefacio. habenza. tenza (mantenza). nuncio. -za: andazo. A maioría delas son formas xa amplamente documentadas desde antigo na nosa lingua. terzá. perspicacia. ictericia. que foi recuperada no galego contemporáneo.

lucente. manipulación. constrinxente. non presentan un resultado uniforme. afluente. crente. ou expediente. restauración. Os que o fan sobre verbos da primeira e da segunda conxugacións manteñen inalterada a vogal temática correspondente: cantante. razón. sazón. indicación. polo que presentan como vogal temática e ou ie: maldicente. concesión. etc. conseguinte. proveniente. lección. subsecuente. vacación etc. condenación. recipiente. intransixente. contraproducente.3. confesión. disolución. edición. excursión. reconstituínte. admisión. conveniente. nacente. vivente. Só uns poucos verbos da terceira conxugación presentan unha forma nominal con vogal temática i: concluínte. división. emigración.(como cultismos) ou -i. camiñante. evasión. codificación. etc. saliente... emoción. ocasión. influente. insurxente. Sobre os verbos durmir e servir os derivados esperados deberían presentar -ie. composición. interveniente. etc. televisión. consecuente. invasión. pola contra. nación. relucente. incidente. expansión.lado da forma patrimonial beizón). saínte. no canto de se formaren sobre o verbo romance. Levan -zón palabras patrimoniais como doazón. educación. revisión. lesión. perturbación. escribente. oínte ou ouvinte. seguinte. confluente. 9. canción. traizón. etc. Os máis deles son cultismos que se remontan á correspondente forma latina. contribuínte. constituínte. -nte Esta terminación permite formar adxectivos ou substantivos sobre a base dun verbo. crecente. nutriente. reincidente. versión.(como 42 . previsión. producente. torzón. supervivente. transixente. sobresaliente. valente. maledicente. Os relacionados con verbos da terceira conxugación.

electrólise. diátese.4. hidrólise. metamorfose. glote. fotosíntese. esexese. revestimento. neurose. esta é tamén a adaptación das palabras coas terminacións gregas -itis e -tis. hepatite. endocardite. elipse. paréntese. artrite. 9. simbiose. prótase.). cardite. hipnose. frase. resentimento. metástase. esquecemento. eclipse. encefalite. 43 . conxuntivite. paráfrase. -mento Os substantivos formados con este sufixo manteñen en todos os casos a vogal temática do verbo que lles serve de base: acabamento. psicose. prótese. cirrose. sentimento. hemoptise. Non pertencen a este grupo as palabras oasis e chasis. antítese. colite. énfase. seguimento.derivados romances). sinopse. todas elas femininas: amigdalite. e por razóns similares. sindérese. narcose. arteriosclerose. prolepse. 9. diabete. catálise. catequese. éxtase. 9. xénese.) e servente (subst.5. diagnose. tese. osmose.6. bronquite. enterite. tuberculose. esclerose. apoteose. crase. En lugar destas formas rexístranse como patrimoniais dormente (adx. síntese. perífrase. larinxite. diérese. e subst. crise. dose. regulamento. coñecemento. fase. apendicite. diocese. -ite e -te En correspondencia coas palabras do grupo anterior. hipótese. base. -se As voces cultas con orixe nos nomes gregos en -sis adoptan a terminación -se e son todas do xénero feminino: análise. farinxite. estomatite. gastrite.

freo. A secuencia -bil (pl. -bles ou -beis). Así. De maneira similar. xeneralizábel. débese escribir establecer. perdurábel. núbil. realizábel. psique e sintaxe. indeleble. preferible. -ble / -bel A solución moderna para as palabras cultas que teñen o sufixo latino -BILIS é -ble ou -bel (pl. Consecuentemente. infalíbel. estable. -eo. paralaxe. preferíbel.7. miocardite. -au Cómpre distinguir na escrita as terminacións -eo e -eu. etc. indisoluble. bloqueo etc. bebíbel. variable. neurite. epiderme. pancreatite. lábil. otite. a todo -U latino lle 44 . Rematan en -eo as palabras populares procedentes das latinas rematadas en -AELUM. hábil.meninxite. tendinite. realizable. xeneralizable. -biles) aparece en palabras como débil. apetecible. se acomoden en -eo. etc.. soluble. estábel. terríbel. Nótese que gratis non pertence a este grupo.8. bebible. -ELUM. terrible. perdurable. etc. establecemento. nefrite. ou ben estabelecer. indelébel. infalible. restabelecer e restabelecemento. arqueo. variábel. cute. teñen -e palabras como acrópole. -ENUM (calquera que sexa o timbre da vogal tónica) e as formadas co sufixo -eo a partir de verbos en -ear: ceo. esdrúxulas ou graves. que se corresponden cunha diferenza fonética real. ou amábel. móbil. feo. solúbel. necrópole. 9. téñase en conta que. Esta secuencia tradicional en galego facilita que os cultismos procedentes de palabras rematadas en -EUM. -OEDUM. metrópole. estabelecemento. peritonite. amable. veo. restablecer e restablecemento. tamén femininas. receo. praxe. apetecíbel. -eu e –ao. en xeral. indisolúbel. 9. cheo. pleurite.

correa. azotea. -ea O feminino correspondente ás palabras que acaban en -eo.9. europea. idea. larínxeo. peirao. sandeu (fem. urea. cetáceo. pigmeo. mediterráneo. arbórea. prea. linóleo. erróneo. Esta mesma terminación figura en substantivos femininos. -oa O galego coñece unha terminación -oa. verborrea. térreo. espontáneo. xudía). arbóreo. reo. violáceo. coetáneo. e as palabras deste grupo non fan excepción: aéreo. diarrea. mausoleo. rea. cacao. Tamén ten esta terminación a voz leu (pl. áureo. grao. vítreo. curvilíneo. córneo. momentáneo. hebrea. Rematan en -eu as seguintes palabras patrimoniais: eu. melopea. lei) ‘unidade monetaria de Romanía’.corresponde en galego -o. róseo. marmóreo. xudeu (fem. polea. vao. ciclópeo. liceo. purpúreo. Tamén nos galicismos cheminea. pronao. Rematan en -ao: arao. meu. morea. plebeo. terráqueo.10. romeu. aérea. pétreo. atea. camafeo. avoa. panacea. manchea. trofeo. Rematan en –au: bacallau e pau. sanguíneo. rectilíneo. librea. xubileu. corifeo. de orixe popular ou culta: aldea. nicolao. xacobeo. rea. fea. arxénteo. avea. arameo. tao. óseo. seu. 9. lamprea. chapeu. tea. cea. marea. crustáceo. arxéntea. sandía). filisteo. Tamén os galicismos ou catalanismos fideo e manteo. museo. europeo. callao. chea. vea. consanguíneo. candea. platea. 45 . serea. ateo. fariseo. é -ea: allea. peritoneo. ralea. hebreo. tónico ou átono. apoxeo. corpóreo. núcleo. cadea. contemporáneo. teu. 9. pardao. lagoa. pronunciada ["oa] ou ["Oa] segundo a súa procedencia (boa. cutáneo. óleo. venéreo. himeneo. petróleo. balea.

casino. aquilino. Así: andoriña. asasino. destino. cinefórum. 9. parabéllum. -um. que é tamén a forma xeral do diminutivo. filloa. lagoa se manteñen sempre as dúas vogais en todo o territorio galego. bizantino. súmmum. cristalino. Escríbense con -o as voces currículo. prodúcese redución a [O] en zonas da Galicia suroccidental (avó. campiña.). aspirina. anilina. etc.11.). esquina. cortina. teiroa. desiderátum. Venus. divino. carabina. buguina. -us. comiño. -iño /-iña e -ino /-ina Nas palabras patrimoniais a terminación latina -INUM/-INAM deu en galego -iño/-iña. etc. referendo e tribo. codeína. bovino. felino. mariña. anxina. casiña. estricnina. estudantina. soa -e soamente-. bencina. feminino. -o Hai algunhas palabras que escapan á regra xeral de acomodación de cultismos e manteñen as terminacións latinas -US. Remata tamén en -iño mesquiño e pergamiño. cocaína.filloa). en avoa. etc.12. Mentres que no caso de boa. campesiño. memorando. En xeral son palabras que aínda se senten como non plenamente incorporadas ao idioma. 46 . pequeniño. brillantina. mariño. doutrina. humus. Os préstamos. corpus. moa. ímpeto. disciplina. ensino. bobina. veciño etc. virus. filloa. contínuum. Mesmo nestes casos debe ser escollida a solución tradicional e absolutamente maioritaria -oa (avoa. cartolina. canino. coralino. latinos ou non. álbum. quórum. factótum. escarlatina. médium. ómnibus. 9. clandestino. filló. capuchino. cantina. adoptan a terminación -ino/-ina: albino. menciña. presídium. -UM: campus. espírito.

supino. vespertino. nume. viaxe. 47 . Deben mesmo escribirse sen -n as palabras glute. a correspondente forma feminina -ANAM só ten dous resultados: -á/-án (irmá / irmán). repentino. imaxe. latino.. -á. mandolina. muselina. ladino. masc. glicerina. plastilina. toxina. masculino. peregrino. etc. De maneira análoga. xerme. seme. etc. matutino. homenaxe. guillotina. lique. proteína. pole. 9.gabardina. Masc. -ano / fem. virxe. morfina. liñaxe. xacobino. xelatina. réxime.) e os galicismos en -axe (chantaxe ‘extorsión’. heroína. lume. exame. medicina. vitrina. margarina. sonatina. xenuíno. nicotina. costume. ruína. sibilino. vexame. propina. vitamina.14. interino. pois non hai razón filolóxica ningunha para separalas das anteriores. adóptanse tamén sen nasal final os cultismos: abdome. rabino. feluxe). retina. -ana Nas palabras populares. ondina. penicilina. orde. piscina. nitroglicerina. ditame. porcino. vaselina. resina. taurino. sacarina. etc. En troques. -e Rematan en -e as palabras patrimoniais procedentes de étimos latinos en -INEM (home. ultramarino.. parafina. exame. Exceptúanse o latinismo lumen (unidade da física do sistema internacional) e o bretonismo dolmen.). -án / fem. oficina. intestino. granadino.13. a terminación latina -ANUM presenta tres solucións distintas no dominio lingüístico galego: -ao/-án/-á (irmao / irmán / irmá). 9. chantaxe ‘planta’. gasolina. palatino. os continuadores dos neutros en -MEN (crime. turbina.

sancristán. va. louzá. redondelán. e. redondelá. especialmente. catalán. caldelá. salnesán. carnotán. gardián. alemá. xa que logo: alazán. aínda que este –án non proceda etimoloxicamente dun sufixo –ANU. muxiá. arousán. pontecaldelán. san. alazá. bergantiñá. irmán. cortesán. livián. cristián. vilán. temperán. nugallán. ourensán. comarcá. coimbrá. vilá. muxián. fisterrá. musulmá. artesá. arzuán. cristiá. marrán. concidadá. alemán. truán. malsán. gardiá. gran e gra. catalá. ancián. ourensá. ponteareá. chá. castelán. temperá. cirurxián. liviá. curmán. cortesá. os referidos a entidades de poboación galegas: aresán. compostelán. hoxe unanimemente aceptado na lingua escrita: (meu) irmán (miña) irmá (meus) irmáns (miñas) irmás A este esquema incorpóranse tamén outras palabras co masculino acabado en –án. verán. afgá. vilagarciá. Seguen este modelo afgán. Este é un dos sufixos produtivos con que conta o galego para a formación de xentilicios. mariñán. musulmán. insá. fisterrán. Teremos. truá. compostelá. carnotá. insán. aresá. mariñá. aldeán. ullán. louzán. ferrolá. coimbrán. bergantiñán. salnesá. escribán. sancristá. sa. temporán. ribeirán. arzuá. anciá. caldelán. nugallá. sultán. vilagarcián. muradán. barregá. curmá. temporá. XIX os escritores veñen mostrando unha preferencia polo seguinte esquema. artesán. cidadán. chan. cidadá. malsá. escribá.Estas formas pódense atopar na fala con distintas combinacións. pero desde o séc. muradá. pagán. sultá. ribeirá. comarcán. ermitá. pagá. pontecaldelá. tecelá. cotiá. ullá. cirurxiá. ferrolán. tecelán. ponteareán. castelá. bosquimán. arousá. cotián. barregán. aldeá. concidadán. rufiá. van. capitá. rufián. marrá. capitán. 48 . irmá. bosquimá. ermitán.

etc. anglicano. ribeirá (do Ribeiro). saba. courelao. asturiano. diáfano. Levan esta terminación -ano (fem. provinciano. burelá. mahometano. ultramontano. están as terminacións en -o de Cristovo e soto. unha muradán. 49 . Como xa foi indicado (cf. ourego. limiao. ravo (planta). meirá. Relacionadas con estas. bímano. colombiano. semana. cleptómano. aínda que doutra orixe. Así. americano. masidá. decano. bibliómano. orgo. pondaliano. melidá. bacteriano. inhumano. melidao. franciscano. etc. a evolución en palabras patrimoniais foi diferente e o resultado final en galego é -o/-a: Estevo.13). courelá. Nas palabras cultas incorporadas con posterioridade á época en que deixou de operar a lei da caída do -nintervocálico. arnoiá. meirao. Pola mesma razón. soberano. gregoriano. hispano. a terminación latina -ANUM . masidao. italiano. -ana): africano. caldelao. orfo / orfa. cando esta terminación latina era átona. oufano. metropolitano. ribeirao. meridiano. luterano. unha fisterrán. boliviano. artesiano. . isto afecta tamén os vocábulos que teñen esta terminación. xermano. etc. lancarao. veterano. romano. peruano. miliciano.Algúns xentilicios galegos poden conservar a súa forma local –ao / -á: arnoiao. limiá. vexetariano. 9. dezá. humano. puritano. mariñao. paisano. ébano. lusitano. lancará. cubano. valenciano. mariñá (da Mariña luguesa). aínda que a súa orixe non sexa latina. urbano. australiano. fulano. caldelá (do Castro Caldelas). arcano. mundano.ANAM foi adaptada conforme á norma xeral de acomodación de cultismos. admitirase tamén a forma feminina local –án en casos como unha carnotán. profano. burelao. As palabras cultas conservan o sufixo latino sen cambiar. transmontano. diluviano. cocainómano. tirano. rosaliano. republicano. dezao.

lerchán. folgazana. larpana. buleirana. campión.15. balandrana. -ona Forman o feminino en -oa unha serie de adxectivos e substantivos en que –ón non pode analizarse como sufixo: anfitrión. pillabana. guedellana. porcallán. paduana. cagán. baleigán.16. larpán. paspán. chalán. zampallán. pastrana. carallana. guedellán. paspana. leilana. cachán. campioa. zalapastrana. 50 . pailana. galbán. barbuzán. -án / fem. -oa. langrán. carneirana. barullana. barrigán. tétano. canelán. lacazán. carallán. palafustrán. palafustrana. loubana. tangueleirana. cabezán. tangueleirán. cachamoulana. ruana. parvallán. lorán. brután. folana. testalana. cangallán. pínfano. cacholán. barbuzana. -ón / fem. plátano. carroulana. bocalán. pertegana. paduán. cachana. farfallana. substantivos e adxectivos. 9. lerchana. testán. lacazana. barrigana. toleirana. buleirán. tímpano. mentirán. testalán. vergallán. cornelán. lordán. mitómano. burricana. bretón. cachamoulán. orellán. canelana. brutana. carcamán. Masc. toleirán. anfitrioa. vergallana. folgazán. Masc. zalapastrán. burrana. morfinómano. cangallana. farfallán. carneirán. papana. pillabán. testana. pelandrana. leilán. baleigana. parvallana. 9. que xeralmente actúan como caracterizadores pexorativos: balandrán. cacholana. chalana. lorana. -ana A terminación –án / -ana aparece nunha serie de nomes. ruán. charlatana. carroulán. orellana. pailán. pertegán. órgano. barullán. bretoa. pelandrán. langrana. porcallana. papán. burricán. cabezana. charlatán. mentirana. burrán. carcamana. lordana. bocalana.melómano. pastrán. galbana. cagana. zampallana. folán. loubán. cornelana.

céspede. puridade. soidade. alude. Ás veces unha síncope vocálica antiga provocou que –dade poida aparecer en posición posconsonántica (BONITATEM > bondade. colon. laúde. teutoa. A partir destas formas. taxon. HEREDITATEM > herdade. -tade O sufixo latino -TATEM resolveuse en –tade en posición posconsonántica (dificultade. zapatón. maxestade.ladrón. realidade). en vogal + -de: almude. 9. saxón. tanto en palabras cultas coma populares. LEGALITATEM > lealdade. verdade. CRUDELITATEM > crueldade. radon. tempestade. corion. párkinson. ómicron. patroa. saúde. acusona. Existe ademais un grupo de palabras cultas coa terminación -on átona: canon. casona. TRINITATEM > trindade. rede. MORTALITATEM > mortaldade. etc. saxoa. ataúde. faltona. abusón.18. 51 . león. –dade estendeuse a bases non sincopadas rematadas en r: liberdade. potestade. facultade. neon. necton. newton.). patrón. leoa. teutón. Rematan en –ón / -ona as palabras en que esta terminación é un sufixo aumentativo ou deverbal pexorativo: homón. 9. telson. micron. épsilon. faltón. acusón. -dade. ípsilon. puberdade. hóspede. novidade. virtude. O anglicismo nylon adáptase ao galego como nailon. ladroa (que tamén ten un feminino ladra). VERITATEM > verdade. -de A terminación latina vogal + TEM resólvese en galego. VIRGINITATEM > virxindade etc. isquion. epíploon.17. etc. preguntona. mullerona. décathlon. cripton. calamidade. vontade) e en –dade en posición posvocálica (enfermidade. sede. abusona. parede. preguntón.

papelaría. tinturaría. cervexaría. reloxaría. -dade presenta tres alomorfos: -dade. derivados a partir de comisario. infantaría. notaría... herdade. etc. camisaría. enxeñaría. lavandaría. chancelaría. refinaría. maioritaria no galego medieval. testamentaría.. enfermaría. segundo se indicou en 9.. variedade. zapataría. 9.9. peixaría. trindade etc.. era o resultado fonético regular da correspondente latina -ARÍA. bruxaría. probabilidade. -dade / -edade / -idade No galego actual.19. chocolataría. perfumaría. pradaría. Con esta solución conflúen tamén aqueloutros vocábulos derivados co sufixo –ía sobre bases en –ario: comisaría. A forma –aría. moblaría. gandaría. libraría. charlatanaría. O primeiro aparece só nunha relación pechada de palabras populares que sufriron.). carpintaría. notario. presentan distribución complementaria e aparecen en palabras introducidas por vía culta e mais en derivados romances: -edade combínase con bases adxectivas en –io (notoriedade. artillaría.) e –idade nos casos restantes (capacidade. cestaría. solidariedade. novidade. secretario e testamentario. -edade e –idade.. Por iso debe dárselle preferencia a esta solución: armaría.20. secretaría. tesouraría. leprosaría. soidade. pedraría. 52 .18. as únicas produtivas no galego actual. carnizaría. bondade.. onde se vendían ou onde había abundancia delas. As únicas excepcións a esta regra son necidade e sucidade. respectivamente. a síncope da vogal precedente (verdade. As outras dúas variantes. panadaría. -aría /-ería Os substantivos formados con este sufixo referíanse orixinariamente a cousas e indicaban o lugar onde se fabricaban. ferraría.).

En calquera caso. 53 . téñase en conta que algúns galicismos modernos.A solución –ería. como batería. polo que se admite así mesmo como normativa. documentada tamén no galego medieval. galantería. fíxose case xeral no galego moderno. galería ou mercería presentan unicamente a terminación –ería.

gua-. onde o ditongo ua se reduciu a o. cadro. cuarteleiro. cuartilla. cuantioso. cuadriplicar. cuasia e cuasina. cal. cuadrilla. cuadraxesimal. calidade. cuadriga. cuartillo. 54 . cuadratura. Aparece ca. cadrado. cuartel. gua-/ga-/goNas palabras patrimoniais o galego mostrou sempre tendencia a eliminar o elemento labiovelar u dos grupos orixinarios qua-. cualitativo). cuádruplo. cuadrilátero.(cuarta. cando. Tamén as palabras cuáquero. cantidade. cuarteto.1.en caderna. cuantificación. cuadrimestre. cuarto ‘1/4 parte’ ‘dependencia’) e cuater. Alternancia cua-/ca-/co-. caderno. calquera. cuadriforme. cuarzo. cuadrimotor. escuadra). cuarteirón. cuadrienio. en xeral. cuadrúpede. Aparece cua.nos cultismos e. cuadraxésimo. catorce. a semellanza do francés e en contra do que sucede en portugués e en castelán. nas palabras derivadas cultas. cartos ‘diñeiro’. que tenderon a conservalo. En galego hai tamén zonas que manteñen o grupo orixinario. cuant. cadrelo.(cualificar. cuadrivio. case.10. Así. de aí que a escolla se resolva a favor deste resultado tanto nas palabras patrimoniais coma nas cultas máis popularizadas. cuadrante. cuadrienal. catrocentos. cuart. pero demográfica e literariamente é moito máis usada a solución que perdeu o u. corentón e coresma. cadril. o mesmo ocorre en corta feira (ou cuarta feira) ‘mércores’. canto. cuadrícula. cuadr. cuadrilleiro.(cuantía -ao lado de contía-.(cuadrangular. cuadrisílabo. catro. Un caso especial de evolución témolo nas formas corenta. corentena. casemente. cadrar. OUTRAS PARTICULARIDADES 10. cuantitativo). cuartear.(cuaternario). cual. cuantificar.

gorida (tamén guarida). lavadoiro. varreduiro etc. coagulación.xa citado: callada. gorecer (tamén guarecer). callado. que se reduciu a ca-. Con todo. callar. U*LT. segundo os casos: a) oi: noite. coagular. na franxa máis oriental do dominio lingüístico galego alternan dúas solucións: a) oi: noite. gardián. Aparece ga. guata. galardón. garda civil. froita. E. gornecer (tamén guarnecer). vasoira. gardarroupa.. c) ou: vasoura.aparece en gorir (tamén guarir).. Tamén en préstamos como garantía. O@CT. gornición (tamén guarnición). etc. gadañeiro. callo ‘presoiro’. Os derivados e compostos manteñen a evolución da palabra primitiva sobre a que se forman. garita. gardalama. a solución go. finalmente. guapo. 55 . agardar. coagulante. gadañar.2.mantense nos cultismos: coagulable. gardar. existen zonas reducidas en que se dan outros resultados: unha zona do occidente da Coruña presenta sempre ui (nuite. etc. agoiro. b) troita.Hai outras formas que tiñan orixinariamente o grupo coa-. garantir. b) ui: luitar. muito. oito. URI + vogal na maior parte do territorio galego é oi: a) noite. gadaño. 10. o sur de Pontevedra presenta tres resultados.). O grupo coa. b) c) ORI + vogal. loita. loito. Por tanto. coágulo.en gadaña. gardabarreira. calleiro. Noutras palabras aparece gua-: guante. etc. calleira. como no grupo cua. galdrapo. Ditongo oi O ditongo resultante das secuencias latinas a) O*CT. b) ui: luitar. moito. garda. c) coiro. lavaduiro. luita. gardarríos. muito. U*CT. etc. U@CT. garda forestal. garda mariña.

enxoito.. loita. conveniente. fouce. en xeral. troita. Adóptase como normativa a solución oi en todos os casos por ser maioritaria demográfica e xeograficamente e por ser a máis difundida na tradición literaria moderna: coitelo. vide 10.muito —con puntos de u. conciencia. suficiente. sapiencia. 9. loita. coita. estupefaciente. troita. congruencia. Disimilación. paciencia. ORI + vogal. anuente. vasoira etc. coiro. souto. moi. coiro. c) oi: vasoira. agoiro. pouco. obediente. 10. obediencia. afluente.e -UE. afluencia. tesoira. oi < OCT. froita. vasoira. muto e mutio.1 e 9. omnisciencia. voitre. UCT. delincuencia. a súa posición etimolóxica dentro da palabra. elocuencia. ULT. dous).2). elocuente. sobresaliente. coitado etc. Ditongos ie. moito. ouro. varredoiro. incipiente. etc. deficiente. couce. etc. etc. ciencia. (cousa. secuela. coeficiente. eficiente. experiencia. AL + cons. eficiencia. Ditongos ou/oi O galego mantén diferenciados os ditongos ou e oi. moito. expediente. congruente.3.4. secuestro. touro.5. E así tamén en coidar. respectivamente: aliciente.en palabras cultas mantéñense en galego como ie e ue. independentemente das síncopes vocá56 . cliente. de acordo coas súas diferentes orixes: ou < AU. 10. etc. conveniencia. inconveniente. delincuente. (cf. metátese e epéntese de r O r mantén. URI + vogal (oito. louro. tesouro. noite. anuencia. escutar e escutiar—. outro. deficiencia.. lavadoiro. ambiente. ue As secuencias latinas -IE. 10.3).

as palabras que acaban en –e. merla (< MERULAM). no. Hai. XX era frecuente o uso do apóstrofo para representar certas elisións vocálicas que se producen ao se encontraren a vogal final dunha palabra e a inicial da seguinte. 10. Fronte a estes casos de perda por disimilación. documentado maioritariamente sen o segundo r xa na época medieval). e mesmo o semicultismo propio. do lat. perden na fala a vogal final cando van seguidas doutra palabra que comeza por vogal 57 . prebe (< PIPER). con todo. frade. preguiza (< PIGRITIAM).licas: prado (< PRATUM). e derivados. PROPRIUM. burgo (< BRUCHUM). cando pertencen ao mesmo grupo fónico. rexistro. madrasta. deste. XIX e da primeira metade do sec. Na ortografía actual non se utiliza o apóstrofo.) ou ben pola grafía plena de cada unha delas (entre as árbores). rodo. labrar (< LABORARE). tenro (< TENERUM). Esporadicamente algunhas palabras perderon o r interno por disimilación con outro r dentro da mesma palabra (arado. especialmente as gramaticais. Preguntar é a forma máis documentada na Idade Media e maioritaria no galego moderno. naquel etc. correspóndese ademais co étimo *PRAECUNCTARE. a normativa. disfrazar. padrasto. casos de metáteses xa consumadas: bradar (< BALATRARE). en xeral houbo unha tendencia á conservación da consoante. rastro. xenro (< GENERUM). rostro etc. venres (< VENERIS). por tanto. e nos casos de elisión optouse ou ben pola amálgama das dúas palabras (do. Debe ser. Encontros vocálicos Na lingua escrita do séc. cabra (< CAPRAM).6. Carlos (< CAROLUS). e por iso temos hoxe arrastrar. rexistrar. Aínda que non se represente graficamente este fenómeno.

(vide 6): desde América ["dezDa"mE|ika], dixo que andara moito ["diSokan"da|a"mojto], este amigo [es¡ta"miVo], preguntou se había traballo [preVun"tows¡a"Biatra"Ba¥o], sempre anda con contos ["s¡Em"prandakoN"kontos¡], deixoume alí [dej"Sowma"li].

58

11. FORMACIÓN DO PLURAL
11.1. Palabras rematadas en vogal ou en ditongo As palabras rematadas en vogal, tónica ou átona, ou en ditongo forman o plural engadindo -s: mesa, mesas; custo, custos; irmá, irmás; café, cafés; israelí, israelís; lei, leis; rei, reis; bocoi, bocois, etc. Os estranxeirismos acabados en vogal forman o plural engadindo -s ou ben respectando a forma de plural da lingua de orixe: spray, sprays; hippy, hippys ou hippies. 11.2. Palabras rematadas en -r e -z As rematadas en -r e -z engaden o morfema -es sobre o singular: mar, mares; calor, calores; luz, luces. Os estranxeirismos adecúanse á regra xeral (palier, palieres; somier, somieres; húsar, húsares; dólar, dólares...), a non ser algúns casos de palabras pouco integradas, que poden formar o plural engadindo -s: póster, pósteres ou pósters; gángster, gángsteres ou gángsters; júnior, júniores ou júniors. 11.3. Palabras rematadas en -s e -x [ks] As agudas acabadas en -s forman o plural engadindo -es: deus, deuses; compás, compases, a non ser as que rematan en grupo consonántico (incluíndo entre estas as acabadas en -x [ks]): luns, fax, lux, unisex, que permanecen invariables. As graves e esdrúxulas acabadas en -s ou -x [ks] son invariables e presentan, xa que logo, a mesma forma no
59

singular e no plural: choromicas, lapis, martes, oasis, xoves, mércores, bíceps, tórax, clímax, télex, etc. 11.4. Palabras rematadas en -n As rematadas en -n engaden -s: can, cans; lambón, lambóns; lacazán, lacazáns; dolmen, dolmens; mitin, mitins; xilin, xilins; etc. 11.5. Palabras rematadas en -l Os monosílabos rematados en -l engaden o morfema -es: cal, cales; el, eles; fel, feles; fol, foles; gol, goles; mal, males; mel, meles; mil, miles; mol, moles; pel, peles; ril, riles; rol, roles; sal, sales; sol, soles; tal, tales; til, tiles; val, vales; vil, viles; xel, xeles. Nas palabras agudas de máis dunha sílaba, o -l do singular substitúese polo morfema -is: animal, animais; aval, avais; papel, papeis; fiel, fieis; cruel, crueis; truel, trueis; civil, civís; español, españois; control, controis; azul, azuis. Téñase en conta que nos acabados en -il a secuencia antiga -íis se resolve en -ís (cadrís, non *cadríis). As palabras compostas en que o segundo elemento é algún dos monosílabos citados máis arriba fan o plural en -les (ollomoles, chuchameles, papasoles, mirasoles, Miravales...). O plural de aquel é aqueles, pola mesma razón indicada para el, eles. A pesar da súa aparencia, caracol e aerosol non son compostos de col e sol. Os seus plurais son, xa que logo, regulares: caracois e aerosois. As palabras graves rematadas en -l forman o plural engadindo o morfema -es: áxil, áxiles; difícil, difíciles; útil, útiles; túnel, túneles; cónsul, cónsules; etc. Exceptúase desta
60

búmerang. iceberg.4 e 11. jeep. boicots. mamut. fagots. clubs. sláloms. sticks. coñacs. anoraks.6. 61 . tic. Palabras rematadas noutras consoantes As voces acabadas en consoantes distintas das vistas en 11. 11. que fai o plural en -beis (vide 9. clac. robot. tándem. álbum. sketch. tests. rosbif.2. icebergs. sprints. fagot. leitmotivs. robots. clips. talmud. búmerangs. álbums. sketchs. smóking. snob. tótems. talmuds.5 son as máis delas estranxeirismos ou cultismos.7). jeeps. rounds.regra a terminación -bel. hándicaps. rings. anorak. rosbifs. 11. pubs. lords. réquiem. lord. trusts. tics. boicot. clacs. crómlech. mamuts. frac. round. tándems. smókings. crómlechs. coñac. stick. test. trust. sándwich. sprint.3. fracs. clip. complots. snobs. ring. leitmotiv. sándwichs. tótem. complot. 11. réquiems. hándicap. pub. slálom. e forman o plural engadindo -s: club.

rapaz / rapaza. Con todo. O único nome en -én susceptible de moción xenérica é invariable: un refén americano / unha refén americana.15: folgazán / folgazana.16.1. cervúa. benxamín / benxamina. mentirán / mentirana. que é invariable: bailarín / bailarina. en troques. avó / avoa.14: ancián / anciá. Para o feminino dos rematados en -ón (león / leoa. euscaldún engade –a: euscalduna. Os acabados en -ín forman o feminino en -ina. mais lambón / lambona). presidente / presidenta). vacún forman o feminino patrimonial cabrúa.12. conforme ao dito en 9. Nomes rematados en -n Os substantivos e adxectivos que acaban en -án (< ANUM) forman o feminino en -á. temperán / temperá. segundo o establecido en 9. coa excepción de ruín. común é invariable. hai algúns casos especiais. vacúa. galopín / galopina. danzarín / danzarina. os caracterizadores despectivos rematados en -án fórmano en -ana. FORMACIÓN DO FEMININO O feminino dos substantivos e adxectivos fórmase comunmente coa terminación -a. 12. pero un viño ruín / unha terra ruín. que se une directamente á forma do masculino se esta acaba en consoante ou vogal tónica (deus / deusa. malandrín / malandrina. cru / crúa) ou substitúe a vogal final da forma do masculino se remata en vogal átona (sobriño / sobriña. Os rematados en -ún difiren no seu comportamento: os adxectivos cabrún. cervún. véxase 9. 62 .

sobre a mesma base léxica: heroe / heroína. actor / actriz. abade / abadesa. portugués / portuguesa.4. montés / montesa e palmés / palmesa. entre os adxectivos. Formacións especiais Algunhas palabras de xénero feminino presentan terminacións especiais. camoés / camoesa. son invariables: estilo cortés / mirada cortés.12. Con todo. algúns substantivos son invariables: unha chimpancé adulta. profeta / profetisa. crúa e recrúa. O mesmo ocorre con outros adxectivos. coma burgués / burguesa. en troques. 12. sacerdote / sacerdotisa. príncipe / princesa.2. romanés / romanesa. tsar / tsarina. emperador / emperatriz. nu. cru e recrú.3. Nomes rematados en vogal ou ditongo tónicos Os substantivos rematados en vogal tónica tenden a engadir -a. rei / raíña. 63 . etc. Presentan características morfolóxicas especiais grou / grúa. algúns. noruegués / norueguesa. Nomes rematados en -és Os xentilicios que acaban en -és presentan un feminino en -esa: cambadés / cambadesa. só e mao ‘ruín’ forman os femininos núa. galo / galiña. 12. o ollo mao / unha má ocasión. chinés / chinesa. canchés / canchesa. soa e má: o peixe cru / a carne crúa. xudeu / xudía e sandeu / sandía. en tanto que os adxectivos tenden a ser invariables: un avó somalí / unha avoa somalí. barón / baronesa. un só día / unha casa soa. poeta / poetisa.

nobilísimo. fiel. estable ou estábel. respectivamente. maior ou meirande e menor. paupérrimo. aos adxectivos célebre. nobre. COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS Ao lado das formas analíticas. En rexistros elevados aparecen os superlativos co sufixo -érrimo. grandísimo. pulquérrimo. Nos adxectivos rematados en -ble ou –bel este superlativo ten sempre a terminación -bilísimo: amable ou amábel. ás veces engádese á raíz culta da palabra e non á patrimonial: antigo. libre.13. grande e pequeno os comparativos sintéticos mellor. libérrimo. que corresponden. Para a formación de superlativos absolutos úsase o sufixo -ísimo: altísimo. pobre e pulcro. antiquísimo. úsanse tamén para bo. 64 . como son celebérrimo. sentido normalmente como propio dun rexistro elevado. misérrimo. mísero. peor. amabilísimo. malo ou mao. fidelísimo. estabilísimo. Este sufixo.

b) Despois dos pronomes tónicos nós e vós cando van seguidos dunha precisión numérica: nó-los dous. fixérono entrámbolos dous. O artigo determinado 14. tódolos días e tódalas noites. estalle tralos montes de acolá. da conxunción copulativa (e) mais: ámbalas dúas. collémo-lo saco. das formas verbais conxugadas que rematen en -r ou -s e dos pronomes enclíticos nos. da preposición tras. tomóuno-lo pelo. Ademais de nos casos mencionados. la. la. los. las. *ub) (u-lo libro?). Formas O artigo determinado presenta en galego as seguintes formas: MASCULINO SINGULAR PLURAL FEMININO o os a as Existe tamén unha variante alomórfica lo.1. fomos eu e mailo fillo do señor Miguel. vos e lles: vou colle-las laranxas.1. vó-los sete. entrambos e todos. O ARTIGO 14. ti e-lo demo. cos seus femininos. los las nos seguintes contextos: a) Despois de infinitivo. pódense representar na escrita as variantes lo. quitóulle-las ganas de rir. c) Despois de ambos. dóuvo-la boneca. perdíche-los cartos.14.1. xa sábe-lo que pasou. que é de uso obrigatorio tras da preposición por (vai polo carreiro) e do adverbio u (ant. 65 .

con. Contraccións coas preposicións As preposicións a. estou na Pobra do Caramiñal. PREP.2.2.1. Aínda que non se represente graficamente. é [O]. vou ao Carballiño. 66 . de e en contraen co artigo: ART.1. A CON DE EN O A OS AS ao / ó co do no á coa da na aos / ós cos dos nos ás coas das nas O encontro da preposición a co artigo masculino o(s) resólvese graficamente como ao(s) ou ó(s). sexa cal for a súa representación. que é a única que se rexistra en practicamente todo o dominio lingüístico galego.1.A asimilación indicada en a) e b) pode non darse se despois da palabra rematada en -r ou en -s hai unha pausa. Estas contraccións realízanse tamén cando o artigo dos topónimos vai precedido dunha destas preposicións: veño da Coruña. A pronuncia correcta. Mais non se realizan cando a preposición non rexe o substantivo determinado polo artigo: antes de os galos cantaren. 14. a única pronunciación recomendable é a que reproduce a segunda forma nos contextos sinalados: vender a casa [ben1"dela"kas¡a]. Contraccións 14.

2.14. [kaÜ]. Betanzos é máis pequeno ca a / cá Coruña). díxome que o teu é peor. Consecuentemente. aínda que de feito se realice na fala: quéreme máis a min ca a ti. cá(s) (é máis ruín ca o / có demo. aínda que a pronuncia xeral é [kO]. ca a(s) ou có(s). Encontro do artigo coa conxunción comparativa ca O encontro da conxunción comparativa ca co artigo determinado represéntase ca o(s).1. deilles aos meus nenos máis que aos de Felisa. Cómpre sinalar que se está facendo referencia só ás contraccións da conxunción comparativa ca.1. nin cando ten valor comparativo nin con calquera outro: sábeme mellor a laranxa que o limón. non ás de que. tampouco se representa a contracción cando a preposición vai contraída co artigo: quérolle ao meu fillo máis ca ao de ninguén. Formas O artigo indeterminado presenta as seguintes formas: MASCULINO SINGULAR PLURAL FEMININO un uns unha unhas 67 . caeulle máis auga á nosa ca á deles. é máis novo do que o meu 14. Cando a conxunción vai seguida da preposición a nunca se representa a contracción na lingua escrita. que non se representan nunca na lingua escrita.2.2. O artigo indeterminado 14.2.

Para a resolución dos encontros das preposicións con.14. CON DE EN UN UNHA UNS UNHAS cun dun nun cunha dunha nunha cuns duns nuns cunhas dunhas nunhas Se a preposición non forma parte da mesma frase ca o artigo.1. salvaríalle a vida). salvaríalle a vida (= de estar alí un médico.2.4. PREP. de e en contraen co artigo indeterminado: ART. 68 .2. véxase 15.3 e 16. de e en co numeral e indefinido un. Contraccións As preposicións con. non se realiza a contracción: de un médico estar alí.

1. -as vós / vosoutros. PLURAL 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª eu min ti el. -as eles. que esixen verbo en terceira persoa de singular ou plural. PREP. SING.15. LIGADAS NON REFL. Persoais O paradigma dos pronomes persoais establécese como segue: 15. REFL. respectivamente. REFL. segundo se indica no cadro seguinte: PRON. PRONOMES 15. As preposicións en e de contraen co pronome persoal de terceira persoa.1. ela si nós / nosoutros.1. elas si comigo contigo —— consigo connosco convosco —— consigo As formas de cortesía son vostede e vostedes. Serie tónica FORMAS OBLICUAS NÚMERO PERSOA SUXEITO LIBRES NON REFL. EN DE EL ELA ELES ELAS nel del nela dela neles deles nelas delas 69 .

MASC. A concorrencia dos pronomes en dativo co acusativo de terceira persoa resólvese como segue: 70 . NON REFLEXIVO PERSOA E XÉNERO DAT.2.faino. lles me te o. FEM.non o vexo.collino. FEM. lo e no (cos correspondentes femininos e plurais) son variantes combinatorias. colles .cóllelo) e tras o adverbio u (antes *ub: ulo?). en fin.comeuna. o. non vexo . 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª che MASC. las. imos xuntos. feriu . no a.feriuno. nas se se As formas o. deixou . lle PL.1.). nos as. úsase en todos os outros casos (collo . dei . collín . na nos vos os. la. lo. Serie átona NÚM. ACUS REFLEX.deixouna). los. SING. no úsase tras as formas verbais que acaban en ditongo (fai .fano. comeu . mal vexo .deina. fan . 15.cólloo.Estas contraccións non teñen lugar cando a preposición non rexe directamente o pronome: De eles chegaren en tempo. de maneira que cada unha delas aparece nuns contextos fonéticos específicos en que non poden aparecer as outras: lo úsase cando o pronome é enclítico dunha forma verbal (excluído o participio) ou pronominal rematada en -s ou -r (coller collelo.mal o vexo etc.

2. pódense usar precedidas de de. PLURAL MASC. DAT. FEM.ACUS. seu. Posesivos O paradigma dos pronomes posesivos presenta en galego moderno unha única serie: PERSOA SINGULAR MASC. ME CHE LLE NOS VOS LLES O/LO A/LA OS/LOS AS/LAS mo cho llo nolo volo llelo ma cha lla nola vola llela mos chos llos nolos volos llelos mas chas llas nolas volas llelas 15. voso. 2ª 3ª As formas do masculino singular meu. 1ª SING. seu. teu. é boa de seu (‘en por si’). meu teu seu noso voso seu miña túa súa nosa vosa súa meus teus seus nosos vosos seus miñas túas súas nosas vosas súas 2ª 3ª 1ª PL. FEM. sen variación de xénero e número: temos tres casas de noso (‘da nosa propiedade’). 71 . noso.

SING. cadansúa. MASC. que non presentan variación de forma en relación coa categoría de persoa: cadanseu. dando lugar en cada caso á formación dunha nova palabra. compraron (a) cadanseus zapatos. Hai ademais unhas formas de posesivo ligadas a un distributivo. FEM. que acompaña a madre. 15. xa que só o segundo elemento admite morfemas de xénero e número: 72 . señor). III PL. PL. cadansúas: déronnos (a) cadanseu libro. Demostrativos 15. SING. foron miña nai e mais ela.3.2. SING. ocasionalmente a tío e aínda a outros substantivos de tratamento (amo.Existe tamén un posesivo de respecto. Combinación co indefinido outro O demostrativo combínase co indefinido outro.3. II PL.3.1. mi. e colleron (a) cadansúa peza de pan. padre. cadanseus. I NÚM. Paradigma dos pronomes demostrativos O paradigma dos pronomes demostrativos establécese como segue: PROX. NEUTRO este estes ese eses aquela aqueles esta estas esa esas quela aquelas isto — iso — aquilo — 15.

Cuantificadores e identificadores 15. nesoutra. estoutro estoutros esoutro esoutros aqueloutro aqueloutros estoutra estoutras esoutra esoutras aqueloutra aqueloutras II PL. 15.4. daquilo. etc. ningunhas 73 . Aínda que estas son as formas habituais para o masculino e o feminino. SING. I NÚM. daqueloutros. Formas dos cuantificadores algún. Estas contraccións non teñen lugar cando a preposición non rexe o substantivo modificado polo demostrativo: de estas razóns seren admitidas. destoutra. Contraccións coas preposicións en e de O mesmo ca o pronome persoal tónico de terceira persoa. existen tamén as formas plenas. III PL. 15.PROX. o pronome demostrativo contrae coas preposicións en e de: deste.1. PL. ningunha.3.4. ningúns. naquela. SING. que son as únicas posibles para o neutro: estes outros. aquilo outro. algúns. FEM. SING. MASC. neste. algunha.3. algunhas alguén algo ningún.

abondos. mesmos. as demais o máis. propia. tanta.. uns.. dalgunha. tantas todo. noutra. tales mesmo. os máis. propios. moitas ben demasiado..ninguén nada ren ou res un.. abonda. determinadas 15. tantos. quenquera tal. certas determinado.. entrambas 15.. 74 . todas cada. Contraccións Algún e outro. as máis certo. moitos. nalgunha.3. a máis. varias pouco. demasiadas máis menos tanto. determinada. poucos.. ambas. propias o demais.. certa. mesma.. a demais. outras calquera. outra.4..4..2. unhas varios. os demais. demasiada. abondas moito. pouca. Con alguén e algo non se marca contracción na escrita. noutro. doutro. bastantes abondo. mesmas propio. demasiados. Formas dos identificadores outro. determinados. entrambos. cadaquén ambos. doutra. dalgún. outros. toda. poucas bastante. unha. todos. moita. contraen coas preposicións en e de: nalgún. certos. cos seus femininos e plurais.

nunha(s): están sempre a falar mal dun. presenta as mesmas contraccións ca o artigo indeterminado (vide 14. cada domingo ía ao teatro con unha. unha(s) ou por o(s).Se o cuantificador ou o identificador está iniciado por un(s). o demais. non se representa na escrita a contracción coa preposición con: tanto se comprometía con un coma con outro. Relativos. 15. que presenta flexión de xénero e número (cuxa. e 14.5. nunca o viamos coa mesma rapaza. nun(s). outra que admite morfema de plural. as contraccións son as indicadas para os artigos (vide 14.2.2.2): falounos duns problemas que non demos entendido. dunha(s).2. O indefinido un(s). unha(s). casou cun de Sarria. cantos. a(s) (uns cantos. dando lugar ás formas dun(s).2. Existe ademais un relativo posesivo cuxo. Cando se usa como pronominal xeralmente represéntase a contracción coas preposicións de e en. un pouco.). cuxas). o máis). 75 . canto (canta. cales). por contra. a resposta hai que buscala nun mesmo. cal (pl. cantas). interrogativos e exclamativos Para o relativo e interrogativo ou exclamativo o galego ten catro formas: dúas sen variación de xénero e número. e outra que pode ter morfemas de xénero e número. cando actúa como adxectivo. que e quen.1. cuxos.

decena. etc. trillón. millón. douscentos / duascentas trescentos / trescentas catrocentos / catrocentas cincocentos / cincocentas... corenta cincuenta sesenta setenta oitenta noventa cen cento un. contraen na pronunciación a súa vogal final coa conxunción e nunha realización [E]: vinte e sete ["bintE"sEte]. oitenta e catro [oj"tEntE"katro]. trinta e unha. quiñentos/ -as seiscentos / seiscentas setecentos / setecentas oitocentos / oitocentas novecentos / novecentas mil Cando os numerais vinte.16.1. trinta trinta e un. cento unha. centena. Cardinais cero un/unha dous/dúas tres catro cinco seis sete oito nove dez once doce trece catorce quince dezaseis dezasete dezaoito dezanove vinte vinte e un / vinte e unha vinte e dous / vinte e dúas. igual que ducia. trinta. etc. funcionan como substantivos. Cento. aínda que expresan número. noventa van seguidos da conxunción e. corenta. NUMERAIS 16. etc.. billón. trinta e dúas ["trintE"Duas]. 76 .

Os numerais un, unha, cando son adxectivos, contraen con de, en e con, da mesma maneira ca os artigos indeterminados (vide 14.2.2). Pola contra, cando son pronominais, normalmente contraen coas preposicións en e de, pero non coa preposición con, da mesma maneira ca o indefinido un(s), unha(s): equivocouse nunha ou en dúas respostas; con unha xa me abonda. 16.2. Ordinais primeiro segundo terceiro cuarto quinto sexto sétimo oitavo noveno décimo undécimo / décimo primeiro duodécimo / décimo segundo décimo terceiro décimo cuarto décimo quinto décimo sexto décimo sétimo décimo oitavo décimo noveno vixésimo vixésimo primeiro vixésimo segundo, etc. trixésimo cuadraxésimo quincuaxésimo sesaxésimo septuaxésimo octoxésimo nonaxésimo centésimo milésimo millonésimo

Todas estas formas admiten morfemas de xénero e número, que nas formas compostas só se unen ao último elemento (décimo primeira).

77

16.3. Multiplicativos dobre; duplo, dupla triplo, tripla cuádruplo, cuádrupla quíntuplo, quíntupla séxtuplo, séxtupla séptuplo, séptupla óctuplo, óctupla nónuplo, nónupla décuplo, décupla céntuplo, céntupla

Os restantes fórmanse mediante o cardinal correspondente seguido da palabra veces. 16.4. Partitivos medio, -a terzo, -a cuarto, -a quinto, -a sexto, -a sétimo, -a oitavo, -a noveno, -a décimo, -a onceavo, -a doceavo, -a centésimo, -a milésimo, -a millonésimo, -a

Nótese que a partir de 1/11 (e exceptuados 1/100, 1/1000, 1/1.000.000) o partitivo faise engadindo ao cardinal o sufixo -avo: (1/16) un dezaseisavo, (2/29) dous vinte e noveavos, (7/345) sete trescentos corenta e cincoavos.

78

17. VERBO
17.1. Paradigmas regulares I Conxugación
ANDAR

II Conxugación
VARRER INDICATIVO

III Conxugación
PARTIR

PRESENTE

ando andas anda andamos andades andan
COPRETÉRITO

varro varres varre varremos varredes varren varría varrías varría varriamos varriades varrían varrín varriches varreu varremos varrestes varreron varrera varreras varrera varreramos varrerades varreran

parto partes parte partimos partides parten partía partías partía partiamos partiades partían partín partiches partiu partimos partistes partiron partira partiras partira partiramos partirades partiran
79

andaba andabas andaba andabamos andabades andaban
PRETÉRITO

andei andaches andou andamos andastes andaron
ANTEPRETÉRITO

andara andaras andara andaramos andarades andaran

FUTURO andarei andarás andará andaremos andaredes andarán POSPRETÉRITO varrerei varrerás varrerá varreremos varreredes varrerán varrería varrerías varrería varreriamos varreriades varrerían SUBXUNTIVO partirei partirás partirá partiremos partiredes partirán partiría partirías partiría partiriamos partiriades partirían andaría andarías andaría andariamos andariades andarían PRESENTE ande andes ande andemos andedes anden PRETÉRITO varra varras varra varramos varrades varran varrese varreses varrese varrésemos varrésedes varresen varrer varreres varrer varrermos varrerdes varreren parta partas parta partamos partades partan partise partises partise partísemos partísedes partisen partir partires partir partirmos partirdes partiren andase andases andase andásemos andásedes andasen FUTURO andar andares andar andarmos andardes andaren 80 .

(delinquir) delinco.IMPERATIVO anda andade varre varrede INFINITIVO CONXUGADO parte partide andar andares andar andarmos andardes andaren varrer varreres varrer varrermos varrerdes varreren FORMAS NOMINAIS partir partires partir partirmos partirdes partiren INFINITIVO andar XERUNDIO varrer varrendo varrido partir partindo partido andando PARTICIPIO andado 17. g/gu e z/c alternan na representación gráfica da raíz do verbo segundo que a vogal que siga sexa a.2 e 1.1. Observacións 17. (erguer) ergo. Alteracións gráficas Hai algunhas alteracións gráficas reguladas polas leis de distribución de grafemas expostas en 1. delinquía. 81 .3: c/qu. i respectivamente: (sacar) saco. sacas / saque. o ou e. (segar) sego. delinca / delinque. erguía.2. erga / ergue. segas / segue.2.

17. nos. Por exemplo: 82 . na. coza / coce.3. cazas / cace. Cando a forma verbal remata en -n.2. cocía. las. por asimilación total.2. o -s e o -r: cantar lo > cantalo. Cando unha forma verbal rematada en -s ou en -r vai seguida polos pronomes lo. Verbos en -cer e -cir Os verbos en -cer (menos facer e derivados) e en -cir (menos dicir e derivados) son completamente regulares (a menos que teñan algunha das alternancias vocálicas de que se falará máis adiante en 17. Asimilacións A primeira persoa de plural perde o -s cando leva enclítico o pronome nos: vémonos. nas. (cocer) cozo.2. los. elimínanse. e a secuencia nn simplificouse: comeron las > coméronnas > coméronas. la. 17. estas variantes convertéronse en no.2. cantas la > cántala.5).(cazar) cazo.

obedecer XER. obedecendo PART. NOMINAIS obedecerei obedecerás obedecerá obedeceremos obedeceredes obedecerán obedecería obedecerías obedecería obedeceriamos obedeceriades obedecerían obedecer obedeceres obedecer obedecermos obedecerdes obedeceren INF. obedecido 83 .INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO obedezo obedeces obedece obedecemos obedecedes obedecen PRETÉRITO obedecía obedecías obedecía obedeciamos obedeciades obedecían ANTEPRETÉRITO obedeza obedezas obedeza obedezamos obedezades obedezan PRETÉRITO obedece obedecede INF. CONX. obedecín obedeciches obedeceu obedecemos obedecestes obedeceron FUTURO obedecera obedeceras obedecera obedeceramos obedecerades obedeceran POSPRETÉRITO obedecese obedeceses obedecese obedecésemos obedecésedes obedecesen FUTURO obedecer obedeceres obedecer obedecermos obedecerdes obedeceren F.

traducindo PART. traducín traduciches traduciu traducimos traducistes traduciron FUTURO traducira traduciras traducira traduciramos traducirades traduciran POSPRETÉRITO traducise traducises traducise traducísemos traducísedes traducisen FUTURO traducir traducires traducir traducirmos traducirdes traduciren F. NOMINAIS traducirei traducirás traducirá traduciremos traduciredes traducirán traduciría traducirías traduciría traduciriamos traduciriades traducirían traducir traducires traducir traducirmos traducirdes traduciren INF. traducir XER. traducido 84 .TRADUCIR INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO traduzo traduces traduce traducimos traducides traducen PRETÉRITO traducía traducías traducía traduciamos traduciades traducían ANTEPRETÉRITO traduza traduzas traduza traduzamos traduzades traduzan PRETÉRITO traduce traducide INF. CONX.

4. CONX. NOMINAIS nomearei nomearás nomeará nomearemos nomearedes nomearán nomearía nomearías nomearía nomeariamos nomeariades nomearían nomear nomeares nomear nomearmos nomeardes nomearen INF. nomeei nomeaches nomeou nomeamos nomeastes nomearon FUTURO nomeara nomearas nomeara nomearamos nomearades nomearan POSPRETÉRITO nomease nomeases nomease nomeásemos nomeásedes nomeasen FUTURO nomear nomeares nomear nomearmos nomeardes nomearen F.1. -oar Son completamente regulares: NOMEAR INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO nomeo nomeas nomea nomeamos nomeades nomean PRETÉRITO nomeaba nomeabas nomeaba nomeabamos nomeabades nomeaban ANTEPRETÉRITO nomee nomees nomee nomeemos nomeedes nomeen PRETÉRITO nomea nomeade INF. nomeado 85 .2.17. Verbos con radical acabado en vogal 17. Verbos acabados en -ear. nomear XER.4. nomeando PART.2.

cómpre distinguir: a) aqueles en que ia. cambie. minguo. CONX. e mesmo a-fi-ar.AMONTOAR INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO amontoo amontoas amontoa amontoamos amontoades amontoan PRETÉRITO amontoaba amontoabas amontoaba amontoabamos amontoabades amontoaban ANTEPRETÉRITO amontoe amontoes amontoe amontoemos amontoedes amontoen PRETÉRITO amontoa amontoade INF. uo.2. afía. amontoado 17. 86 .4. cambia. -uar Entre os acabados en -iar. ie ou ua. acentúe). afíe. aínda que regulares sempre. mingua. -uar. amontoando PART. amontoei amontoaches amontoou amontoamos amontoastes amontoaron FUTURO amontoara amontoaras amontoara amontoaramos amontoarades amontoaran POSPRETÉRITO amontoase amontoases amontoase amontoásemos amontoásedes amontoasen FUTURO amontoar amontoares amontoar amontoarmos amontoardes amontoaren F. amontoar XER. io. ou acentúo. acentúa. ue son sempre ditongo (cambio.2. mingüe). Verbos acabados en -iar. e b) os que teñen aquelas secuencias conservadas como hiato (afío. NOMINAIS amontoarei amontoarás amontoará amontoaremos amontoaredes amontoarán amontoaría amontoarías amontoaría amontoariamos amontoariades amontoarían amontoar amontoares amontoar amontoarmos amontoardes amontoaren INF.

oficio. chío. agoniar. os substantivos correspondentes: cambio.). Conxúganse tamén conforme este modelo ansiar e paliar. cam-biar etc. oficiar. son.). vicio. frío. xunto con outros membros das mesmas familias léxicas (desafiar. correspóndense case sempre cos substantivos en -ío. PRES. arrefriar. avío. Os do tipo a) constitúen o grupo maioritario. IMPERATIVO b) AFIAR PRES. a-fi-a-ba. etc. vixiar. pero foneticamente as secuencias -ia-. cam-bie-des. asubiar. Os do tipo b) son menos abundantes. confiar. guía. etc.) (cf. desconfiar. -ie. fiar. viciar. chiar. cam-bia-ba. os substantivos día. miar. etc. IND. cam-bia-rei. asubío. agonía. os que se corresponden con substantivos en -io. nomeadamente. aviar.) e como hiatos nos do segundo tipo (a-fi-a-mos. IND. -ía: adiar. a-fi-ar). fío. etc. (cf. espía. a-fi-a-rei.pronúncianse como ditongo nos verbos do primeiro tipo cam-bia-mos. guiar. variar. 87 . SUBX.a) CAMBIAR PRES. vixía. IMPERATIVO cambio cambias cambia cambiamos cambiades cambian cambie cambies cambie cambiemos cambiade cambiedes cambien cambia afío afías afía afiamos afiades afíana fíe afíes afíe afiemos afiedes afíen afía afiade No resto do paradigma non hai diferenza acentual. espiar. SUBX. cam-bia-des. porfiar. liar. -ia: cambiar. PRES.

COPRETÉR. COPRETÉR.. pero intercalan un -i.. recaer). distraer.17. IND. son regulares. roer (corroer).sen valor morfolóxico entre a raíz e a desinencia. etc. PRETÉRITO PRES. IMPERATIVO saio saes sae saímos saídes saen saía saías saía saïamos saïades saían saín saíches saíu saímos saístes saíron saia saias saia saiamos saiades saian sae saíde 88 . PRETÉRITO PRES. IND. IMPERATIVO moio moes moe moemos moedes moen moía moías moía moïamos moïades moían moín moíches moeu moemos moestes moeron SAÍR moia moias moia moiamos moiades moian moe moede PRES. os derivados de traer (atraer. -oír Caer (decaer.2. entreoír).4. CAER PRES. doer (condoer). proer. oír (desoír.. saír (sobresaír). Verbos acabados en -aer.). COPRETÉR.3. moer (remoer). cando esta empeza por o ou por a. -oer. choer. -aír. SUBX. SUBX. IND. PRETÉRITO PRES. IMPERATIVO caio caes cae caemos caedes caen caía caías caía caïamos caïades caían caín caíches caeu caemos caestes caeron MOER caia caias caia caiamos caiades caian cae caede PRES. SUBX.

estatuír.2.25. Verbos en -uír Verbos en -uír: -tribuír (atribuír. son parcialmente irregulares..4. como crer.. IND. COPRETÉR.5. PRES. -struír (construír.. descrer. De todas as maneiras. COPRETÉR. destruír. ler. fluír e derivados. sorrir..OÍR PRES.4.). PRETÉRITO PRES.2. ten outras irregularidades que se verán en 17... imbuír. pero non os seus derivados. restituír. diluír.). trasler. cómpre ter en conta algúns encontros vocálicos que na fala e na escrita (xa desde a época medieval) se resolven en contracción.3. Verbos en -er (< -eer) e -ir (< -iir) Os verbos en -er (< -eer) e -ir (< -iir). contribuír. IND. SUBX..). Estes 89 . Son regulares: INCLUÍR PRES. -stituír (destituír. sobreser e rir. 17. SUBX. argüír. IMPERATIVO inclúo inclúes inclúe incluímos incluídes inclúen incluía incluías incluía incluïamos incluïades incluían inclúa inclúas inclúa incluamos incluades inclúan inclúe incluíde 17. -cluír (concluír. reler.. recluír.4.). IMPERATIVO oio oes oe oímos oídes oen oía oías oía oïamos oïades oían oín oíches oíu oímos oístes oíron oia oias oia oiamos oiades oian oe oíde Traer.

lin liches leu lemos lestes leron FUTURO lera leras lera leramos lerades leran POSPRETÉRITO lese leses lese lésemos lésedes lesen FUTURO ler leres ler lermos lerdes leren F.: leer > ler). que en parte da súa conxugación habería que incluír nesta epígrafe.(leía > lía). 90 . NOMINAIS lerei lerás lerá leremos leredes lerán lería lerías lería leriamos leriades lerían ler leres ler lermos lerdes leren INF. ler XER. LER INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO leo les le lemos ledes len PRETÉRITO lía lías lía liamos liades lían ANTEPRETÉRITO lea leas lea leamos leades lean PRETÉRITO le lede INF.> -í. -eï.3. vide 17.> é (ex.27.(leïamos > liamos).> -é.encontros son os seguintes: -eé.(riïamos > riamos). -ée. . -iï. -ií.> -í. lido Para ver e derivados.> -i. -íe.(ríes > ris). -eí.> -i. CONX.> -í. lendo PART.(lees > les).(riíches > riches).

5. cando son tónicas. ["O] na 2ª e 3ª persoas de singular e na 3ª de plural do presente de indicativo.Verbos en -er Os verbos en -er que teñen -e-. -o. ["e]. segundo a seguinte distribución: ["E].1. rir XER. rido 17. CONX.2. rin riches riu rimos ristes riron FUTURO rira riras rira riramos rirades riran POSPRETÉRITO rise rises rise rísemos rísedes risen FUTURO rir rires rir rirmos rirdes riren F.RIR INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO río ris ri rimos rides rin PRETÉRITO ría rías ría riamos riades rían ANTEPRETÉRITO ría rías ría riamos riades rían PRETÉRITO ri ride INF.2. En posición átona son sempre pechadas. NOMINAIS rirei rirás rirá riremos riredes rirán riría rirías riría ririamos ririades rirían rir rires rir rirmos rirdes riren INF. Alternancias vocálicas no radical do verbo 17.como últimas vogais do lexema presentan unha alternancia ["E]/["e]. 91 .5. ["o] no resto. ["O]/["o]. rindo PART.

etc. cando é a (partir. sobresaír. en boa parte do territorio lingüístico galego. [O]: poder).). Neste caso acentuarase graficamente a palabra en que apareza a vogal aberta. IND.1. por razóns de clareza. Alternancias vocálicas nos verbos en -ir A maioría dos verbos da terceira conxugación manteñen inalterada a última vogal do radical ao longo de todo o paradigma. ou sempre pechado ([e]: deber. SUBX. Para o modelo de paradigma véxase partir en 17. dividir. SUBX.5.BEBER PRES. 92 . incidir. 17. tamén os verbos rematados en -cer: parecer. vivir. transmitir. IND.2. IMPERATIVO COMER PRES. Esta alternancia non ten repercusións gráficas. sen excepción ningunha. PRES. queiramos diferenciar parellas homógrafas: (el) cóme / come (ti). etc. persuadir etc. crer. PRES. quecer. esquecer. e sobreser. corrixir.) ou cando é i (finxir. ler. Ocorre isto. invadir.).2. Unicamente as pode ter cando. e. ou sempre aberto ([E]: querer. IMPERATIVO bebo ["e] bebes ["E] bebe ["E] — — beben ["E] beba ["e] bebas ["e] bebe [e] beba ["e] — — — beban ["e] como ["o] coma ["o] comes ["O] comas ["o] come ["o] come ["O] coma ["o] — — — — — comen ["O] coman ["o] Queda excluída desta alternancia no presente de indicativo outra serie de verbos que por razóns históricas teñen vocalismo radical tónico. así como os derivados de todos eles.

transgredir. suxerir. en todo o presente de subxuntivo: ADVERTIR PRES. referir. ademais. revestir. conferir. proferir. en posición tónica hai e [E] nas persoas 2ª.1. competir. inxerir. b) Hai outro grupo que presenta unha variación tripla no vocalismo da raíz: en posición átona sempre e [e] (agás no presente de subxuntivo).5. na 2ª de singular do imperativo e en todo o presente de subxuntivo.2. medir. vestir. 3ª de singular e 3ª de plural do presente de indicativo e i na persoa 1ª de singular do presente de indicativo. IND.17. inserir. divertir. discernir. servir. inferir. concernir. 93 . Verbos con e como vogal final do lexema no infinitivo Estes verbos (advertir. IMPERATIVO advirto advirtes advirte advertimos advertides advirten advirta advirtas advirta advirtamos advirtades advirtan advirte advertide Conforme ao modelo anterior conxúganse os seguintes verbos: adherir. pedir e derivados. espelir.) poden presentar dous tipos de alternancia: a) Hai un grupo que troca o e en i nas formas do presente de indicativo e imperativo en que a raíz é tónica e. transferir. espir. dixerir. advertir. preferir. investir. agredir. reflectir. PRES. etc. repetir. SUBX.2. diferir.

Verbos con u como vogal final do lexema no infinitivo Os verbos que teñen u como vogal final do lexema no infinitivo (discutir. Son os seguintes (a maioría deles de procedencia culta): argüír. -cumbir (incumbir. sentir. non son derivados de ferir. esculpir. deducir. reducir. recluír). fuxir.2. percutir. etc. PRES. etc. derruír. diminuír.1). seguir e dos seus derivados e compostos: malferir.5. 94 .. incluír. senón que se remontan á base latina -FERRE).. repercutir. diluír. sucumbir.ir (discutir. perseguir e proseguir (advírtase que conferir. etc. embutir. resentir. inferir...SERVIR PRES. asumir. seducir. mentir. -cluír (concluír. -cutir (discutir. atuír.) que son completamente regulares e seguen o modelo de partir (vide 17.). conducir. curtir. excluír. SUBX.. 17. inducir..2.. traducir. desmentir. IMPERATIVO sirvo serves ["E] serve ["E] servimos [e] servides [e] serven ["E] sirva sirvas sirva sirvamos sirvades sirvan sirve servide O mesmo paradigma é o dos verbos ferir.. escapulir.).).2. consentir. IND. -ducir (aducir.) poden presentar dúas posibilidades de conxugación: a) Verbos do tipo discutir Hai verbos en -u. cumprir ‘completar’. conseguir. asentir. conducir.

IND. influír. muxir.. rustrir.). -struír (construír. lucir e derivados (deslucir. tusir. mulir. engulir. eludir). refluír. cumprir ‘ser mester’. retribuír. recubrir). urxir. contribuír.. instituír. que presenta unha alternancia tradicional u/o: [O] nas persoas 2ª e 3ª de singular e 3ª de plural do presente de indicativo. afundir. -ludir (aludir. destruír. insurxir. sumir (e os seus derivados consumir e ensumir).. unir e derivados (desunir. durmir. urdir. conxúganse tamén os seguintes verbos: acudir. encubrir. b) Verbos do tipo fuxir Hai outro grupo de verbos en -u. gruñir. [u] no resto do paradigma: FUXIR PRES... -fundir (fundir ‘derreter’. bulir (e rebulir). destituír. translucir. ulir.). xunguir. subir..). tupir e derivados (entupir. tremelucir).. confluír. fuxir. reconstituír. relucir. -tribuír (atribuír. distribuír. sacudir..estatuír. prostituír. nutrir. -stituír (constituír.ir. substituír. infundir. xurdir. IMPERATIVO fuxo foxes ["O] foxe ["O] fuximos fuxides foxen ["O] fuxa fuxas fuxa fuxamos fuxades fuxan fuxe fuxide Conforme a este modelo.. PRES. confundir. desentupir). resumir. obstruír. presumir. unxir. reconstruír. fluír e derivados (afluír. cuspir. zurcir. SUBX. refundir). instruír. restituír. reunir). entrelucir.. menos numeroso. pulir. suplir.). sufrir. fundir ‘render’. ruxir. imbuír. difundir. fulxir (e refulxir). 95 . cubrir e derivados (descubrir.

Pasaron á terceira concibir.3. incorrer. erguer.2. subverter. reverter.25. Tamén se conservan como verbos da segunda os derivados de bater (abater. 17. Para caer e traer véxase 17. irromper. esparexer.2.6. render. ocorrer. debater. encher. vivir. interromper. decorrer.4. xemer. perverter. escorrer. romper (corromper. escribir.5). elixir e derivados. repeler. pero advertir e divertir). fender. combater. inverter. rexer.3. transcorrer). dicir. discorrer. recibir e os restantes membros da familia léxica (véxase unha explicación máis detallada en dicir. 96 .17. toller. respectivamente. socorrer. premer.3 e 17. así como aducir. emerxer. percorrer. rebater). Produtividade da 2ª e 3ª conxugacións Mantéñense como verbos da segunda: converxer. recorrer. prorromper) e verter (converter. correr (concorrer. ferver.

Caber INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO caibo cabes cabe cabemos cabedes caben PRETÉRITO cabía cabías cabía cabiamos cabiades cabían ANTEPRETÉRITO caiba caibas caiba caibamos caibades caiban PRETÉRITO cabe cabede INF. Paradigmas dos verbos irregulares 17. NOMINAIS caberei caberás caberá caberemos caberedes caberán cabería caberías cabería caberiamos caberiades caberían couber couberes couber coubermos couberdes couberen INF.3. cabendo PART.1.3. cabido 97 . couben coubeches coubo coubemos coubestes couberon FUTURO coubera couberas coubera couberamos couberades couberan POSPRETÉRITO coubese coubeses coubese coubésemos coubésedes coubesen FUTURO caber caberes caber cabermos caberdes caberen F. caber XER.17. CONX.

3) 17. dado 98 .2.3. dar XER.2.2.3.4.17. Caer (vide 17. Dar INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO dou dás dá damos dades dan PRETÉRITO daba dabas daba dabamos dabades daban ANTEPRETÉRITO dea deas dea deamos deades dean PRETÉRITO dá dade INF. CONX.4. dando PART. dei deches deu demos destes deron FUTURO dera deras dera deramos derades deran POSPRETÉRITO dese deses dese désemos désedes desen FUTURO dar dares dar darmos dardes daren F.5) 17.3.3. NOMINAIS darei darás dará daremos daredes darán daría darías daría dariamos dariades darían der deres der dermos derdes deren INF. Crer (vide 17.4.

dicindo PART. bendiza. se ben tampouco parece condenable. dicir XER. No galego actual existe unha tendencia maioritaria a conxugar os verbos bendicir e maldicir de maneira totalmente regular (bendice. CONX.3. dixen dixeches dixo dixemos dixestes dixeron FUTURO dixera dixeras dixera dixeramos dixerades dixeran POSPRETÉRITO dixese dixeses dixese dixésemos dixésedes dixesen FUTURO dicir dicires dicir dicirmos dicirdes diciren F. predicir. 99 . dito Conxúganse tamén así os derivados de dicir: contradicir.5. bendiciu. a conxugación seguindo o modelo de dicir. desdicir. sobre todo no presente de indicativo e subxuntivo. bendicirá. Dicir INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO digo dis di dicimos dicides din PRETÉRITO dicía dicías dicía diciamos diciades dicían ANTEPRETÉRITO diga digas diga digamos digades digan PRETÉRITO di dicide INF. NOMINAIS direi dirás dirá diremos diredes dirán diría dirías diría diriamos diriades dirían dixer dixeres dixer dixermos dixerdes dixeren INF.). etc.17.

.3.2.3.3) 17. contrastar. estando PART. NOMINAIS estarei estarás estará estaremos estaredes estarán estaría estarías estaría estariamos estariades estarían estiver estiveres estiver estivermos estiverdes estiveren INF. Doer (vide 17. por seren hoxe semanticamente opacos. Estar INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO estou estás está estamos estades están PRETÉRITO estaba estabas estaba estabamos estabades estaban ANTEPRETÉRITO estea esteas estea esteamos esteades estean PRETÉRITO está estade INF. prestar.7. estado Os verbos arrestar. son totalmente regulares: resto. restaba.17. estiven estiveches estivo estivemos estivestes estiveron FUTURO estivera estiveras estivera estiveramos estiverades estiveran POSPRETÉRITO estivese estiveses estivese estivésemos estivésedes estivesen FUTURO estar estares estar estarmos estardes estaren F.4.. derivados latinos de STARE. obstar. 100 . restar. CONX. restei.6. estar XER.

feito Conxúganse do mesmo xeito os derivados de facer (afacer.17. fixen fixeches fixo fixemos fixestes fixeron FUTURO fixera fixeras fixera fixeramos fixerades fixeran POSPRETÉRITO fixese fixeses fixese fixésemos fixésedes fixesen FUTURO facer faceres facer facermos facerdes faceren F. facendo PART. 101 . Facer INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO fago fas fai facemos facedes fan PRETÉRITO facía facías facía faciamos faciades facían ANTEPRETÉRITO faga fagas faga fagamos fagades fagan PRETÉRITO fai facede INF. NOMINAIS farei farás fará faremos faredes farán faría farías faría fariamos fariades farían fixer fixeres fixer fixermos fixerdes fixeren INF.3. CONX. desfacer. facer XER.8. satisfacer). refacer.

haber XER.9.3. habido 102 . houben houbeches houbo houbemos houbestes houberon FUTURO houbera houberas houbera houberamos houberades houberan POSPRETÉRITO houbese houbeses houbese houbésemos houbésedes houbesen FUTURO haber haberes haber habermos haberdes haberen F. hai habemos habedes han PRETÉRITO había habías había habiamos habiades habían ANTEPRETÉRITO haxa haxas haxa haxamos haxades haxan PRETÉRITO —- —INF.17. CONX. Haber INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO hei has ha. habendo PART. NOMINAIS haberei haberás haberá haberemos haberedes haberán habería haberías habería haberiamos haberiades haberían houber houberes houber houbermos houberdes houberen INF.

5.2. ido O verbo derivado latino preterir carece de motivación semántica.2. indo PART. NOMINAIS irei irás irá iremos iredes irán iría irías iría iriamos iriades irían for fores for formos fordes foren INF.17.10.3. ir XER. e non como derivado de ir.1). CONX. Ir INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO vou vas vai imos ides van PRETÉRITO ía ías ía iamos iades ían ANTEPRETÉRITO vaia vaias vaia vaiamos vaiades vaian PRETÉRITO vai vamos ide INF. 103 . fun fuches foi fomos fostes foron FUTURO fora foras fora foramos forades foran POSPRETÉRITO fose foses fose fósemos fósedes fosen FUTURO ir ires ir irmos irdes iren F. nas persoas en que non é defectivo conxúgase como advertir (17.

oír XER.2. oíndo PART.4.13.17. Moer (vide 17. oído 104 .3) 17. Ler (vide 17.2.3.12.3) INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO oio oes oe oímos oídes oen PRETÉRITO oía oías oía oïamos oïades oían ANTEPRETÉRITO oia oias oia oiamos oiades oian PRETÉRITO oe oíde INF.4.11.3. CONX. NOMINAIS oirei oirás oirá oiremos oiredes oirán oiría oirías oiría oiriamos oiriades oirían oír oíres oír oírmos oírdes oíren INF. oín oíches oíu oímos oístes oíron FUTURO oíra oíras oíra oiramos oirades oíran POSPRETÉRITO oíse oíses oíse oísemos oísedes oísen FUTURO oír oíres oír oírmos oírdes oíren F.3.4.5) 17.2.a) Oír (vide ademais 17.

3. ouvido 105 .17. ouvín ouviches ouviu ouvimos ouvistes ouviron FUTURO ouvira ouviras ouvira ouviramos ouvirades ouviran POSPRETÉRITO ouvise ouvises ouvise ouvísemos ouvísedes ouvisen FUTURO ouvir ouvires ouvir ouvirmos ouvirdes ouviren F. ouvindo PART.13. ouvir XER. NOMINAIS ouvirei ouvirás ouvirá ouviremos ouviredes ouvirán ouviría ouvirías ouviría ouviriamos ouviriades ouvirían ouvir ouvires ouvir ouvirmos ouvirdes ouviren INF. CONX.b) Ouvir INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO ouzo ouves ouve ouvimos ouvides ouven PRETÉRITO ouvía ouvías ouvía ouviamos ouviades ouvían ANTEPRETÉRITO ouza ouzas ouza ouzamos ouzades ouzan PRETÉRITO ouve ouvide INF.

parindo PART.17. parir XER. parín pariches pariu parimos paristes pariron FUTURO parira pariras parira pariramos parirades pariran POSPRETÉRITO parise parises parise parísemos parísedes parisen FUTURO parir parires parir parirmos parirdes pariren F. Parir INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO pairo pares pare parimos parides paren PRETÉRITO paría parías paría pariamos pariades parían ANTEPRETÉRITO paira pairas paira pairamos pairades pairan PRETÉRITO pare paride INF.3. NOMINAIS parirei parirás parirá pariremos pariredes parirán pariría parirías pariría paririamos paririades parirían parir parires parir parirmos parirdes pariren INF.14. parido 106 . CONX.

puiden puideches puido puidemos puidestes puideron FUTURO puidera puideras puidera puideramos puiderades puideran POSPRETÉRITO puidese puideses puidese puidésemos puidésedes puidesen FUTURO poder poderes poder podermos poderdes poderen F. poder XER.3.15. Poder INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO podo podes pode podemos podedes poden PRETÉRITO podía podías podía podiamos podiades podían ANTEPRETÉRITO poida poidas poida poidamos poidades poidan PRETÉRITO pode podede INF. podido 107 . CONX. NOMINAIS poderei poderás poderá poderemos poderedes poderán podería poderías podería poderiamos poderiades poderían puider puideres puider puidermos puiderdes puideren INF. podendo PART.17.

17. a) Poñer INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO poño pos pon poñemos poñedes poñen PRETÉRITO poñía poñías poñía poñiamos poñiades poñían ANTEPRETÉRITO poña poñas poña poñamos poñades poñan PRETÉRITO pon poñede INF.3.16. NOMINAIS poñerei poñerás poñerá poñeremos poñeredes poñerán poñería poñerías poñería poñeriamos poñeriades poñerían puxer puxeres puxer puxermos puxerdes puxeren INF. poñer XER. posto 108 . puxen puxeches puxo puxemos puxestes puxeron FUTURO puxera puxeras puxera puxeramos puxerades puxeran POSPRETÉRITO puxese puxeses puxese puxésemos puxésedes puxesen FUTURO poñer poñeres poñer poñermos poñerdes poñeren F. CONX. poñendo PART.

a-. b) Pór INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO poño pos pon pomos pondes pon PRETÉRITO puña puñas puña puñamos puñades puñan ANTEPRETÉRITO poña poñas poña poñamos poñades poñan PRETÉRITO pon ponde INF. 109 . presu-. posto Conxúganse igual que poñer e pór os seus derivados. puxen puxeches puxo puxemos puxestes puxeron FUTURO puxera puxeras puxera puxeramos puxerades puxeran POSPRETÉRITO puxese puxeses puxese puxésemos puxésedes puxesen FUTURO pór pores pór pormos pordes poren F. xusta-. com-. descom-. tras-. contra-.17. de-. pondo PART. o-. Así. pro-. super-.16. tanto os formados con prefixos cultos coma cos populares. ex-. indis-. recom-. im-. pór XER.3. predis-. su-. NOMINAIS porei porás porá poremos poredes porán poría porías poría poriamos poriades porían puxer puxeres puxer puxermos puxerdes puxeren INF. dis-. CONX. re-. os formados con ante-.

Pracer INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO prazo praces prace pracemos pracedes pracen PRETÉRITO pracía pracías pracía praciamos praciades pracían ANTEPRETÉRITO praza prazas praza prazamos prazades prazan PRETÉRITO prace pracede INF. pracendo PART. prouguen prougueches prougo prouguemos prouguestes prougueron FUTURO prouguera prougueras prouguera prougueramos prouguerades prougueran POSPRETÉRITO prouguese prougueses prouguese prouguésemos prouguésedes prouguesen FUTURO pracer praceres pracer pracermos pracerdes praceren F. NOMINAIS pracerei pracerás pracerá praceremos praceredes pracerán pracería pracerías pracería praceriamos praceriades pracerían prouguer prougueres prouguer prouguermos prouguerdes prougueren INF. compracer e despracer son regulares en todo o paradigma. CONX.17. pracer XER. 110 . pracido Os derivados apracer.3.17.

111 . querendo PART.3. querido Os derivados cultos de querer (adquirir. seguen por tanto a lei xeral de incorporación de verbos cultos (vide 17.6).2. inquirir. NOMINAIS quererei quererás quererá quereremos quereredes quererán querería quererías querería quereriamos quereriades quererían quixer quixeres quixer quixermos quixerdes quixeren INF.18.17. quixen quixeches quixo quixemos quixestes quixeron FUTURO quixera quixeras quixera quixeramos quixerades quixeran POSPRETÉRITO quixese quixeses quixese quixésemos quixésedes quixesen FUTURO querer quereres querer querermos quererdes quereren F. querer XER. CONX. Querer INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO quero queres quere queremos queredes queren PRETÉRITO quería querías quería queriamos queriades querían ANTEPRETÉRITO queira queiras queira queiramos queirades queiran PRETÉRITO quere querede INF. requirir) son inmotivados semanticamente.

NOMINAIS saberei saberás saberá saberemos saberedes saberán sabería saberías sabería saberiamos saberiades saberían souber souberes souber soubermos souberdes souberen INF. Roer (vide 17.20.3. souben soubeches soubo soubemos soubestes souberon FUTURO soubera souberas soubera souberamos souberades souberan POSPRETÉRITO soubese soubeses soubese soubésemos soubésedes soubesen FUTURO saber saberes saber sabermos saberdes saberen F.2. CONX.4. Saber INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO sei sabes sabe sabemos sabedes saben PRETÉRITO sabía sabías sabía sabiamos sabiades sabían ANTEPRETÉRITO saiba saibas saiba saibamos saibades saiban PRETÉRITO sabe sabede INF.3.21.17. sabendo PART. saber XER.2.4.19.5) 17. sabido 112 . Rir (vide 17.3.3) 17.

4. sendo PART.3.3 e 17. 113 .5). ser XER.23. por ser inmotivado semanticamente. é regular nos tempos e persoas en que se conxuga (vide 17.17. sido O verbo defectivo sobreser. NOMINAIS serei serás será seremos seredes serán sería serías sería seriamos seriades serían for fores for formos fordes foren INF.3. fun fuches foi fomos fostes foron FUTURO fora foras fora foramos forades foran POSPRETÉRITO fose foses fose fósemos fósedes fosen FUTURO ser seres ser sermos serdes seren F.22. caberei) 17.2.1.4. CONX. Ser INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO son es [E] é [E] somos sodes son PRETÉRITO era eras era eramos erades eran ANTEPRETÉRITO sexa sexas sexa sexamos sexades sexan PRETÉRITO sé sede INF.3.2. Saír (vide 17.

deter.3. reter e soster conxúganse igual que ter. CONX. tiven tiveches tivo tivemos tivestes tiveron FUTURO tivera tiveras tivera tiveramos tiverades tiveran POSPRETÉRITO tivese tiveses tivese tivésemos tivésedes tivesen FUTURO ter teres ter termos terdes teren F. manter.17. ter XER. conter. ater. NOMINAIS terei terás terá teremos teredes terán tería terías tería teriamos teriades terían tiver tiveres tiver tivermos tiverdes tiveren INF. Ter INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO teño tes ten temos tendes / tedes teñen PRETÉRITO tiña tiñas tiña tiñamos tiñades tiñan ANTEPRETÉRITO teña teñas teña teñamos teñades teñan PRETÉRITO ten tende / tede INF. tendo PART. 114 .24. entreter. tido Os derivados abster.

son regulares en todos os tempos: distraio. trouxen trouxeches trouxo trouxemos trouxestes trouxeron FUTURO trouxera trouxeras trouxera trouxeramos trouxerades trouxeran POSPRETÉRITO trouxese trouxeses trouxese trouxésemos trouxésedes trouxesen FUTURO traer traeres traer traermos traerdes traeren F. distraese.25. distraerei. retraer e subtraer. extraer. contraer.17. Traer INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO traio traes trae traemos traedes traen PRETÉRITO traía traías traía traïamos traïades traían ANTEPRETÉRITO traia traias traia traiamos traiades traian PRETÉRITO trae traede INF. traer XER. distraín.3. atraer.2. traendo PART. distraer. NOMINAIS traerei traerás traerá traeremos traeredes traerán traería traerías traería traeriamos traeriades traerían trouxer trouxeres trouxer trouxermos trouxerdes trouxeren INF. distraía.3). por seren semanticamente inmotivados. traído Os derivados abstraer. distraera.4. 115 . distraia. CONX. distraería. distraer (vide 17.

valido Conxúgase da mesma maneira o derivado equivaler.3. valín valiches valeu valemos valestes valero FUTURO nvalera valeras valera valeramos valerades valeran POSPRETÉRITO valese valeses valese valésemos valésedes valesen FUTURO valer valeres valer valermos valerdes valeren F. Valer INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO vallo vales vale valemos valedes valen PRETÉRITO valía valías valía valiamos valiades valían ANTEPRETÉRITO valla vallas valla vallamos vallades vallan PRETÉRITO vale valede INF. CONX. valendo PART.17. NOMINAIS valerei valerás valerá valeremos valeredes valerán valería valerías valería valeriamos valeriades valerían valer valeres valer valermos valerdes valeren INF. 116 .26. valer XER.

. rever. vendo PART... mentres que nos tempos do tema de perfecto tende a facerse regular: provín. provía.. NOMINAIS verei verás verá veremos veredes verán vería verías vería veriamos veriades verían vir vires vir virmos virdes viren INF.17. proverei. Ver INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO vexo ves ve vemos vedes ven PRETÉRITO vía vías vía viamos viades vían ANTEPRETÉRITO vexa vexas vexa vexamos vexades vexan PRETÉRITO ve vede INF. provemos.. provera. etc. provestes. proveu. proveron. etc. Prover conxúgase como ver nos tempos do tema de presente e nas formas nominais (provexo.... prever. proviches. vin viches viu vimos vistes viron FUTURO vira viras vira viramos virades viran POSPRETÉRITO vise vises vise vísemos vísedes visen FUTURO ver veres ver vermos verdes veren F. CONX. etc. visto Conxúganse igual os derivados motivados: entrever. ver XER.. provés. 117 .3.27. prover. provese..).

vido Conxúganse igual os derivados de vir (advir.5. sobrevir). vir XER. Vir INDICATIVO PRESENTE COPRETÉRITO SUBXUNTIVO PRESENTE IMPERATIVO veño vés vén vimos vindes / vides veñen PRETÉRITO viña viñas viña viñamos viñades viñan ANTEPRETÉRITO veña veñas veña veñamos veñades veñan PRETÉRITO ven vinde / vide INF.2. convir. intervir. vindo PART. en 17.1). desavir. desconvir. provir. contravir. CONX. 118 . reconvir.17. devir. NOMINAIS virei virás virá viremos viredes virán viría virías viría viriamos viriades virían viñer viñeres viñer viñermos viñerdes viñeren INF.2. aínda que no tema de perfecto algúns deles tendan a conxugarse polo modelo regular (vide advertir.3. previr.28. vin viñeches veu viñemos viñestes viñeron FUTURO viñera viñeras viñera viñeramos viñerades viñeran POSPRETÉRITO viñese viñeses viñese viñésemos viñésedes viñesen FUTURO vir vires vir virmos virdes viren F.

De tempo a cada canto a cada pouco a deshora a destempo a diario a miúdo a tempo acotío agora aínda antano antes antes de antonte antonte ao outro día / ó outro día ao pouco / ó pouco ao raro / ó raro aos poucos / ós poucos arestora arreo ás veces asemade 119 ao lado / ó lado ao pé / ó pé ao redor / ó redor aquén aquí arredor arriba atrás avante cerca debaixo dentro derredor detrás diante embaixo en fronte encima enriba fóra lonxe ningures onde preto u? velaí velaquí xalundes derriba .2.18.1. De lugar á beira a carón a contramán a rente(s) abaixo acá acó acolá adiante aí alá alén algures alí aló 18. ADVERBIOS E LOCUCIÓNS ADVERBIAIS 18.

atrás axiña cando cedo cerca daquela de alí a pouco de aquí a pouco de camiño de cando en cando de cando en vez de momento de raro en raro de tempo en tempo de vez en cando decontado decontino decote decotío deica pouco deica un pouco deseguida deseguido despois detrás diante en diante en tempo endexamais endoutro día enseguida entón entrementres hogano hoxe hoxe en día inda logo mañá mentres namentres noutrora nunca o outro antonte onte outrora para o outro día pasadomañá por veces pouco a pouco pouco e pouco preto pronto seguido sempre tarde trasantonte xa xacando xamais 120 .

4.18. De modo a correr a dereitas a eito a escape a feito á fin á mantenta á présa a propósito a treo adrede amodo ao cabo / ó cabo ao chou / ó chou ao dereito / ó dereito ao fin / ó fin ao xeito / ó xeito ás présas ás toas asemade así ben como de balde de face de golpe de pronto de propósito de repente de socate de socato de súpeto devagar en balde 121 . De cantidade e precisión a medias abondo algo apenas bastante ben canto case casemente dabondo de máis de menos de sobra de todo demasiado de vez logo máis malamente medio menos mesmamente mesmo moi moito nada por aí pouco só soamente talmente tan tanto xustamente xusto 18.3.

De afirmación abofé así mesmo 18.engorde gratis mal mellor 18.6. De negación nin non non xa 18.5. De dúbida acaso ao mellor / ó mellor disque poida que quizabes de certo si paseniño peor secasí tamén xaora sequera tampouco quizais se cadra se callar seica talvez 122 .7.

19. PREPOSICIÓNS E LOCUCIÓNS PREPOSITIVAS
a á beira de a carón de a causa de a diferenza de a forza de a par de á parte de a pesar de a poder de a por de a prol de a rente(s) de a respecto de a son de a través de abaixo de acerca de ademais de aga agás alén de amais de ante antes de ao par de / ó par de ao pé de / ó pé de ao redor de / ó redor de após aquén de arredor de arriba de ata até atrás de baixo baixo de bardante bardante de beira de cabo cabo de canda canto a cara a cas cas de cerca de cima de co gallo de con con respecto a conforme (a) consonte contra contra de de de par de debaixo de deica dende dentro de
123

derredor de derriba de des desde despois de detrás de diante de durante en en canto a en favor de en fronte de en lugar de en par de en troques de en vez de encima de encol de enriba de entre excepto fóra fóra de fronte a lonxe de malia mediante menos no canto de onda para

perante por por ante por causa de por cousa de por culpa de por medio de por mor de preto de quitando respecto a respecto de riba de sacado sacando salvante salvo segundo sen senón so sobre sobre de tocante a tras tras de verbo de xunta xunto a xunto de

124

20. CONXUNCIÓNS E LOCUCIÓNS CONXUNTIVAS
20.1. Copulativas a mais e e mais mais nin

20.2. Disxuntivas e distributivas ben...ben cal...cal nin...nin ora...ora ou 20.3. Adversativas a menos que aga que agás que agora ben agora que aínda que así e todo bardante que con todo e iso que emporiso en troques excepto que fóra de que inda que mais menos que mentres (que) no entanto non obstante ora ben ora que pero porén por iso quitado que, quitando que sacado que, sacando que senón senón que só que
125

ou...ou (que)...que quer...quer volta...volta xa...xa

Concesivas a pesar de que a pouco que aínda que así ben que inda que máis que mal que 20.4.6.5. Causais como como queira que 126 malia que mesmo que nin que por (+ adx.20. Condicionais a menos que a nada que a non ser que a non ser se a pouco que aga que aga se agás que agás se bardante que cando caso de que catar se con que con tal de que con tal que de non ser que de non ser se 20.) que por máis que por moito que por pouco que en caso de que excepto que excepto se onda non quitado que quitado se quitando que quitando se sacado que sacado se sacando que sacando se salvo que salvo se se sempre que senón que dado que pois .

7. que xa que logo para que porque que apenas asemade así que 127 . Finais a fin de que a que en favor de que 20.10.pois que por causa de que por cousa de que por culpa de que por mor de que 20. Temporais antes de que antes que ao que / ó que porque posto que que visto que xa que de xeito que entón logo polo tanto por conseguinte por tanto tan(to).8. Locativas onde onde queira que 20.9. Consecutivas (así) pois (así) que conque daquela de aí que de forma que de maneira que de modo que 20...

Completivas que se 128 en tanto entre tanto entrementres inda ben non logo que mal mentres mentres tanto namentres non ben (por) en canto sempre que tan presto tan pronto consonte de forma que de maneira que de modo que de xeito que mal como segundo sen que (tal) cal (tal) como tal e como como que . Modais (así) como ben como coma se como queira que como se conforme 20. Comparativas ca coma 20.12.11.ata que até que axiña que cada vez que cando cando queira que decontado que deica que dende que des que desde que deseguida que despois de que despois que en canto 20.13.

......................................... 2.................2.... A grafía h .............................1......................... 1............................. 1................ 2............. O acento gráfico .............................. A grafía g ...............4...................... 2... u en hiato . 3...........8................. Casos especiais de acentuación ..........................................9....................................... A grafía nh ....... O n e o m implosivos .. 2...4.................. O verbo con pronome enclítico e cos alomorfos do artigo lo(s)............ Palabras esdrúxulas .. 2.......... A grafía b e v .............................................. As grafías r e rr .....7.......... 1......7. A ACENTUACIÓN ..ÍNDICE Introdución ............................1.7...... O ALFABETO ........ O acento diacrítico .............. 1....................3............... 2........ 1................................. 1.......... 2..6....... 1...... 5 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 18 18 19 20 20 129 .... As grafías ll e ñ ........... O GUIÓN ....7........1..... Palabras graves ..... As grafías c............................. 1. Outros casos ................. O guión nas palabras compostas ..........1................3.....5...... 3.......................... 1................................ Palabras compostas .................. A grafía x ..... Os adverbios en -mente........................................ la(s) ...................2.....4.. 2............ 2....5......7.................. 2... qu e z ........3.................. 1................................ Acentuación de i............................. Palabras agudas ... Acentuación dos estranxeirismos .........................6........................................................... 2......... 2...................7........2..............

...... bn...4.3....... Grupos -pc-...2. -ps. gn............................... Grupos pn-. Grupo -cn............................................3.......................... 8.2. SUFIXOS E TERMINACIÓNS ....1.10.. -zo ............... Grupo -st....... Grupos -sc............e pt............... 8....3...... Máis de dúas consoantes ... -cio.................... 8.............e -pt.... 8.14. -cia................... 8........................................1.......................... 8.................. GRUPOS CONSONÁNTICOS ...... 3.....2......2.............e -nn............ ps........16................................... Grupo sc...............e -gn...... 8.................... 6. Grupo -cd....... Grupos mn-................................... Unha consoante en posición intervocálica 3..........4.... Grupo [ks] (grafía -x-) .5. cl......... bt............... 8.......................... 8................ bd...........2..inicial ......2.......... fl................ 9.... -encia.......................... 8.. 8... -pn-...................e -nm...................13........ Prefixos .......2......5. 8... Grupos bc... O APÓSTROFO ....... Grupos -mm....... Grupos bl........... 8...... Grupos -gm-............ 8...6.........2.17....medial ...15...12.... tl .. 8........... 4................................... 5...9......... Algunhas observacións sobre a pronuncia dos grupos cultos ................. Dúas vogais .............................................................. -ancia......... 8................. 7........ OS SIGNOS DE INTERROGACIÓN E DE ADMIRACIÓN ....... 3.....11.......1................ Grupo bs + consoante ... bs............. Consoante + pc............... O guión en final de liña .. 3...............7.. -uencia. 8...18.8.... bm.. Grupo -ns........ 8. 130 21 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 33 33 33 34 34 35 36 36 37 38 38 38 39 39 40 40 ....2. USO DAS MAIÚSCULAS .................... Máis de dúas vogais ... Dúas consoantes intervocálicas ........ 8... -za................. -mn...... 3......... gl...........e -cc. bv e bx .. consoante + pt ...anteconsonántico ........... Grupos -ct......6............ 3.............. pl.. A DIÉRESE . 9.......................

...........2....... 9........................ -ite e -te ............ 12........... -án / fem.............. Palabras rematadas en -l .......................................19................. -ble / -bel . 11. 9......4.........................................13........... 9... 11.......................9. 10.... -aría / -ería .. Alternancia cua-/ca-/co-....... 9..... -ano / fem.......... -o ............................................... -án / fem................ 9......................8........11........20........ -nte .5........ FORMACIÓN DO PLURAL ..... Encontros vocálicos ................12.............. -eu e -ao.......6. -de ............. Masc -ón / fem..................... 11....... 9......... Nomes rematados en vogal ou ditongo tónicos 41 42 43 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 50 50 51 51 52 52 54 54 55 56 56 56 57 59 59 59 59 60 60 61 62 62 63 131 .. 11................................1....... -e ........ Disimulación................ -tade .14........ 11...3............... Masc...... 11...... -mento ............ Palabras rematadas en vogal ou en ditongo .......3. -us.............. OUTRAS PARTICULARIDADES ......3........1..........5.................... 10...... Palabras rematadas en -n ............................... -ona .17...... 12..10......................... Ditongos ie. -oa.................................... metátese e epéntese de r ............. 10......... -iño / -iña e -ino / -ina ................ 9...... 9..... 9... -sión ....... -ana .................................. 9.. 9............. 9.. -ana ......1....... Palabras rematadas en -s e -x [ks] ...........................6.............. Masc.... 9........................2.....15.... masc.... Palabras rematadas noutras consoantes ..... -se ................. -dade... -á................................. FORMACIÓN DO FEMININO ............................................ Nomes rematados en -n ......... -ea ............ 10..................................... 9............5............... -au . 10........... Ditongo oi ..... 9.. -ción...6.. ue ..........................................4............. -dade / -edade / -idade .........................4..... Ditongos ou/oi ......................... 10... 9. Palabras rematadas en -r e -z ..2....................... 9.7..................9......................... -eo... -oa ....16................................. gua-/ga-/go..................................................................... 10............ 12.........................2................ 11.................18...... -um........ 9....

..2..... O ARTIGO .............. Formas ......... Demostrativos .......1..........4........ 132 63 63 64 65 65 65 66 66 67 67 67 68 69 69 69 70 71 72 72 72 73 73 73 74 74 75 76 76 77 78 78 79 79 ........ Relativos............ Serie tónica .............. O artigo determinado ............ 14..........1.... VERBO ........................................2................................................................................................... 14..... Formacións especiais ....................................4........... 14.......... 16...1........ Paradigma dos pronomes demostrativos 15.. 15..........4...........1........3..... 13....2............1..... 14........ 17..................... Partitivos . Contraccións ................. 14..... O artigo indeterminado ....12..........4....................... 15..............3..................... COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS .. interrogativos e exclamativos ......1.........3...........2... 16.. Ordinais ..... 15..1............................ Multiplicativos ........................................ Cuantificadores e identificadores ............... Contraccións coas preposición en e de 15.2....................... Formas ........... Persoais ............. 17.................................. NUMERAIS ........ Formas dos cuantificadores ..........................2...............2................... Nomes rematados en -és .1......3.......1..2.......... 15.................. 15............ Contraccións .1......3.............4... Contracción coas preposicións 14......4....................... 14.......... PRONOMES .......3. Encontro do artigo coa conxunción comparativa ca ..2.....1........ 15...... Paradigmas regulares ........................ 12.... 14.... 16.. Contraccións ....1.. 15.........1..1.... 15.......................5...........3......... 15............. 15.......... Cardinais ... 14.....2..... 16...2.................................1... Posesivos ................... Serie átona .........................................1... Formas dos identificadores ............ Combinación co indefinido outro .............2......................... 15..................................2............. 15.....3.... 16........................

...13... 17.......... Dar ............ 17................. Pracer .......................4..........10.2.................... 17.................................... 17.....2.......................3.......... 17.2..................... 17........... Verbos acabados en -aer.... 17...2..... a) Poñer .............................................2......4............... Moer ..........6................2.3. 17.....2.. Verbos acabados en -ear..... 17. Produtividade da 2ª e 3ª conxugacións ........ b) Ouvir ............3..................... 17......2....... 17....16.3............5.................................3.. 17...3................ Verbos en -er (< -eer) e -ir (< -iir) ............... 17............ 17.... 17.. 17...2...... Facer ..................2.. Paradigmas dos verbos irregulares .............. 81 81 82 82 85 85 86 88 89 89 91 91 92 96 97 97 98 98 98 99 100 100 101 102 103 104 104 104 105 106 107 108 109 110 111 133 .........3......6.........5...........3........3...2........................ b) Pór .............8................. 17.....3... Alternancias vocálicas nos verbos en -ir . Ler ...........2..3.........9.... Parir ........ -aír....... Verbos en -cer e -cir .. Alteracións gráficas ........ Haber ......16............. -oír ........ Verbos en -uír .3................. 17..3....................... Crer .........18..................14.................3..... Caber . 17........3............................13.3....... 17.......... 17...........5...............3....2...3.. Verbos acabados en -iar...............................................................15.. Doer .......4..................... Poder .1.......3..................1.......... -oer.......17....................... 17........ a) Oír ...3.......11.1.......... 17.2.... Asimilacións ......... 17....... Caer ........... 17.. 17... Verbos en -er ...........1.......................4..... 17. Dicir .........................................3........................17.......3.....2. Querer .....5.. Verbos con radical acabado en vogal ..2..........2........4......2..... 17..... Ir .4.. 17...... 17. Observacións ...5........3........................... 17...................................................3..4..... -uar .........................7.. -oar ................. Estar ................................. 17..... Verbos con radical acabado en vogal .... 17.............................12..........4............... 17........

................ 18..................................3...... Ter ........... Locativas ................................ Ser ........................4................6............ 17................ De negación ..............2............................................24.... 18................................ 20........ 20.. 112 112 112 113 113 114 115 116 117 118 119 119 119 121 121 122 122 122 123 125 125 125 125 126 126 126 127 127 127 127 128 128 128 18.............. Copulativas ..... 19.1...............................28........ Saír ..................... Causais ........................... 20... De modo .................19............. 20...............12...3... Comparativas . 17............................. Saber ....... 17.......................................8...... Finais .................. Condicionais .............. 20..9..............6............27........................................................... 17.................................. 17........3... 18.............3.... 20.....10...3... 20........................................................... 17...............3.1......25........ Valer .................3...............................3......... Concesivas .............. 18. 20............................................. 20.......... 20..11........ Ver ........................................26...................3.............. Roer ...... Modais .................................................................7..... 17.....13................................................. 18...4.......................5.. Completivas ................ CONXUNCIÓNS E LOCUCIÓNS CONXUNTIVAS ............. De afirmación .........22... De cantidade e precisión ........................ 18...... 20..................................... Consecutivas ............21...... ADVERBIOS E LOCUCIÓNS ADVERBIAIS .... De dúbida ......................... 20.......................... Temporais . Traer ....5..3. 18................ Vir .............. Rir .............. Disxuntivas e distributivas ............................20......3......3............17........................... 134 .................................................... 20.........7.................................23............... Adversativas ............... PREPOSICIÓNS E LOCUCIÓNS PREPOSITIVAS ................ 20..... De tempo ..... De lugar ........... 17............................................ 17......2.