Bài tập Kỹ thuật siêu cao tần

Biên soạn: ThS. Nguyễn Thái Hùng

BÀI TẬP KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN
CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN SÓNG
1. Cho đường cáp đồng trục l = 50 m, suy hao α = 3 dB/km. Đường kính dây dẫn trong và
lưới kim loại lần lượt là: d1 = 1 mm, d2 = 1 cm. R0 = 50 Ω .
a. Tìm bước sóng trên đường dây. Biết tần số f = 100 MHz
b. Đặt tín hiệu vào v i ( t ) = 10Cos ( 2π ⋅ 100 ⋅ 10 6 t ) (V). Tìm tín hiệu ở đầu ra vout(t).
2. Cho đường dây không tổn hao Ro = 50 Ω , chiều dài l = 15λ /8, RL = 25 Ω . Đặt nguồn
e( t ) =10 Cos ωt (V) có nội trở RS = 50 Ω ở đầu đường dây. Tính v(x0,t) tại điểm x0 cách tải
một đoạn d = 5λ /8.
3. Cho mạch như hình vẽ. Tính Zin, Γ in.

R

01

l1

=

=

10

62
.5
c
0 m

ZL1 = 100 – j100 Ω

l = 162.5 cm
R0 = 50 Ω
R0

Zin , Γin ?

2

l2 =
87
= 3 . 5 cm
00

ZL2 = 100 + j150 Ω

4. Cho đường truyền sóng không tổn hao dài 15λ /8, Ro = 50 Ω . Tại điểm x0 cách tải đoạn
d0 = 5λ /8 mắc một tụ C = 0.07 nF song song với đường dây.
Biết tải đầu cuối ZL = 100 + j50 Ω , tần số f = 1 GHz. Tìm trở kháng vào nhìn về phía tải tại
điểm x1 cách tải đoạn d1 = 7λ /8.
6.

1.5λ

3 λ/8

5.

2.3λ
λ
25
0.

L = 1.59 nH

f =

1
GHz

5λ/8
λ
25
0.

R0 = 50 Ω

Zin , Γin ?

7λ/8

R = 50 Ω

Zin , Γin ?

f = 1GHz

ZL = 10 + j10 Ω

R0 = 50 Ω

7. Cho một đường dây truyền sóng có điện trở đặc tính R 0 = 50 Ω . Đầu cuối gắn tải
ZL = 75 + j50 Ω .
a. Xác định vị trí nút sóng và bụng sóng gần tải nhất. Cho biết bụng sóng hay nút sóng gần tải
hơn.
b. Xác định Vmax , Vmin . Đường dây dài l = 1.2λ , nguồn được PHTK với điện áp nguồn VS =
10 V (VP).
1

Nguyễn Thái Hùng c. Rmin d. tải đầu cuối ZL = 25 Ω . Cho đường dây không suy hao. Tìm công suất mà tải tiêu thụ 2 . 10. Tính công suất phân phối trên tải nếu đường dây dài 0. R0 = 75 Ω . Xác định trở kháng đầu vào đường dây 8.3λ .3λ được nối với tải ZL = 46 + j20 Ω . a. Tìm trở kháng vào của đường dây nhìn về phía tải d. Nội trở RS = R0 = 50 Ω . tỷ số sóng đứng và trở kháng vào của đường dây. 9. Rmax. điện áp 10 V hiệu dụng được nối với tải ZL = 80 – j40 Ω bởi 1 đường dây truyền sóng có trở kháng đặc tính R0 = 50 Ω . Xác định hệ số sóng đứng.Bài tập Kỹ thuật siêu cao tần Biên soạn: ThS. Cho một nguồn có trở kháng nội 50 Ω . Tính bước sóng trên đường dây b. điện môi trên đường dây có ε r = 9. có chiều dài 0. 0. chiều dài đường dây là 14.6λ . Tìm SWR trên đường dây c. Một đường dây truyền sóng được kích thích bởi nguồn có biên độ 1V. f = 3GHz.43 mm. Tìm hệ số phản xạ tại tải.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful