You are on page 1of 23

ಓಂ ಶರೀರಘವೀಂದರಯ ನಮಃ

Sri Raghavendra Stothra Maala (Kannada Version)

ಶರೀರಘವೀಂದ ರ ಸೋತೀ ತರಂ


(Sri Raghavendra Stothram)

ಶರೀಪಣರಬೋೀಧ ಗುರುತೀಥರ ಪಯಬಧಪ ರ


ಕಮರಮಕಷ ವಷಮಕಷ ಶರಃಸಪ ೃಶಂತೀ |
ಪವರತತ ರ ಮತತರಂಗಚರತುಸಹ ಂಸ
ದೀವಲಸೀವತ ಪರಂಘರಪಯಜಲಗನ || ೧ ||

ಜೀವೀಶಭೀದಗುಣಪತರ ಜಗತುಸ ಸತವ


ನೀಚೋೀಚಚ ಭವ ಮುಖನಕರಗಣೈಃ ಸಮೀತ |
ದುವರದಯ ಜಪತಗಲೈಗುರರುರಘವೀಂದ ರ
ವಗದೀ ವತಸರದಮುಂ ವಮಲೀಕರೋತು || ೧ ||

ಶರ ರಘವೀಂದ ರ ಃ ಸಕಲಪ ರ ದತ ಸವ ಪದಕಂಜದವ ಯಭಕತ ಮದಭ ಃಯ |


ಅಘದರಸಂಭೀದನದೃಷಟವ ಜ ರ ಃ ಕಷ ಮಸುರೀಂದೋರೀವತು ಮಂ ಸದಯಂ || ೧
||

ಶರ ರಘವೀಂದೋರೀ ಹರಪದಕಂಜನಷೀವಣಲಲ ಬಧ ಸಮಸತ ಸ ಂಪತ |


ದೀವಸವ ಭವ ದವಜದುರಮೀಯಮಷಟ ಪ ರ ದೋೀ ಮೀ ಸತತಂ ಸ ಭೋಯತ ||
೧ ||

ಭವಯ ಸವ ರೋಪೋೀ ಭವದುಃಖತೋಲಸಂಘಗನಚ ಯರಃ ಸುಖಧೈಯರಶಲೀ |


ಸಮಸತ ದ ುಷಟ ಗ ರ ಹನಗ ರ ಹೀಶೋ | ದುರತಯ ಯಪಪಲ ವಸಂಧುಸೀತುಃ || ೧ ||

ನರಸತ ದ ೋೀಷೋೀ ನರವದಯ ವೀಷಃ ಪ ರ ತಯ ಥರಮೋಕತವ ನದನಭಷಃ |


ವದವ ತಪ ರಜಯಮಹವಶೀಷೋ ವಗವೈ ಖರೀನಜರತಭವಯ ಶೀಷಃ || ೧ ||

ಸಂತನಸಂಪತಪ ರಶುದಧ ಭಕತ ವಜನವಗದೀ ಹಸುಪಟವದೀನ ದತವ |


ಶರೀರೋೀತಥ ಸಮಸತ ದ ೋೀಷನ ಹತವ | ಸ ನೋೀವಯದ ುಗರ ುರಘವೀಂದ ರ ಃ || ೧ ||

ಯತಪದ ೋೀದಕಸಂಚಯಃ ಸುರನದೀ ಮುಖಯಪ ಗಸದತ


ಸಂಖಯನ ುತತ ಮ ಪಣಯ ಸಂಘವಲಸತಪ ರಖಯತ ಪಣಯವ ಹಃ |
ದುಸತಪ ತರಯನಶನೋ ಭುವ ಮಹ ವಂದಯಸ ುಪತರಪ ರ ದೋ |
ವಯ ಂಗಸವ ಂಗ ಸಮೃದಧದ ೋ ಗ ರ ಹಮಹಪಪಪಹಸತ ಮ ಶ ರ ಯ || ೧ ||

ಯತಪದ ಕಂಜರಜಸ ಪರಭೋಷತಂಗಃ


ಯತಪದ ಪದಮ ಮಧುಪಯತಮನಸ ಯೀ |
ಯತಪದ ಪದಮ ಪರಕೀತರನ ಜೀಣರ ವಚ
ಸತ ದದ ಶರನಂ ದುರತಕನನದವಭೋತಂ || ೧ ||

ಸವರತಂತರ ಸವ ತಂತೋರೀಸ ಶರೀಮಧವ ಮತವಧರನಃ |


ವಜಯೀಂದ ರ ಕರಬೋಜೀ ತಥ ಸುಧೀಂದ ರ ವರಪತರಕಃ || ೧೧ ||

ಶರೀ ರಘವೀಂದೋರೀ ಯತರಟ ಗುರುಮರ ಸಯದಭ ಯಪಹಃ |


ಜನ ಭಕತ ಸುಪತರಯುಯರಶಹ ಶರ ಪಣಯ ವಧರನಃ || ೧೧ ||

ಪ ರ ತವದಜಯಸವಂ ತಭೀದಚಹನದ ರೋೀ ಗುರುಃ |


ಸವರವದಯಪ ರ ವೀಣೋೀನೋಯೀ ರಘವೀಂದರನನ ವದಯ ತ || ೧೧ ||

ಅಪರೋೀಕಕೃತಶರೀಶಃ ಸಮುಪೀಕತಭವಜಃ |
ಅಪೀಕತಪ ರ ದತನೋಯೀ ರಘವೀಂದರನನ ವದಯ ತ || ೧೧ ||

ದಯದಕಣಯ ವೈರಗಯ ವಕಪಟ ವಮುಖಂಕತಃ |


ಶಪನುಗ ರ ಹಶಕೋತೀ ನೋಯೀ ರಘವೀಂದರನನ ವದಯ ತ || ೧೧ ||

ಅಜನವಸಮ ೃತ ಭರಂತ ಸಂಶಯಪಸಮ ೃತಕಷ ಯಃ |


ತಂದರಕಂಪವಚಃಕಂಠಯ ಮುಖ ಯೀ ಚೀಂದರಯದಭ ವಃ || ೧೧ ||

ದೋೀಷಸತ ನಶಮಯಂತ ರಘವೀಂದ ರ ಪ ರ ಸದತಃ |


ಓಂ ಶರೀ ರಘವೀಂದರಯ ನಮಃ ಇತಯ ಷಟಕಷ ರಮಂತರತಃ |
ಜಪತದಭವ ತನತಯ ಮ ಇಷಟಥ ರಸುಸಯನಯ ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೧ ||

ಹಂತು ನಃ ಕಯಜನ ದೋೀಷನ ಆತಮತ ಮೀ ಯಸಮುದಭ ವನ |


ಸವರನಪ ಪಮಥರಂಶಚ ದದತು ಗುರುರತಮ ವತ || ೧೧ ||

ಇತ ಕಲತರಯೀ ನತಯ ಂ ಪರಥರನಂ ಯಃ ಕರೋೀತ ಸಃ |


ಇಹಮುತರಪತ ಸವೀರಷೋಟೀ ಮೀದತೀ ನತರ ಸಂಶಯಃ || ೧೧ ||

ಅಗಮಯ ಮಹಮ ಲೋೀಕೀ ರಘವೀಂದೋರೀ ಮಹಯಶಃ |


ಶರಮಧವ ಮತದುಗಧಬ ಧ ಚಂದೋರೀವತು ಸದನಘಃ || ೧೧ ||

ಸವರಯತರಫಲವಪತಯೈ ಯಥಶಕತ ಪ ರ ದಕಣಂ |


ಕರೋೀಮ ತವ ಸದಧ ಸಯ ಬೃಂದವನಗತಂ ಜಲಂ || ೧೧ ||

ಶರಸ ಧರಯಮ ಯ ದಯ ಸವರತೀಥರಫಲಪತ ಯ |


ಸವರಭೀಷಟಥ ರಸದಧ ಯಥ ರಂ ನಮಸಕರ ಂ ಕರೋೀಮಯ ಹಂ || ೧೧ ||

ತವ ಸಂಕೀತರನಂ ವೀದಶಸತರ ಥರಜನಸದಧ ಯೀ |


ಸಂಸರ ಅಕಷ ಯಸಗರ ಪ ರ ಕೃತತೋೀಗಧೀ ಸದ ದುಸತ ರ ೀ |
ಸವರವದಯ ಜಲಗ ರ ಹೈರನುಪಮೈಃ ಕಮದಭಂಗಕುಲೀ |
ನನ ವಭ ರ ಮದುಭ ರರಮೀಮತಭಯಸೋತೀ ಮದಘೀನೋೀತಕ ಟೀ |
ದುಃಖೋೀತಕ ೃಷಟ ವಷೀ ಸಮುದಧ ರ ಗುರೋೀ ಮಂ ಮಗನ ರೋಪಂ ಸದ || ೧೧ ||

ರಘವೀಂದ ರ ಗುರುಸೋತೀ ತರಂ ಯಃಪಠೀದಭ ಕತ ಪ ವರಕಂ |


ತಸಯ ಕುಷಠದ ರೋೀಗಣಮ ನವೃತತಸತ ವರ ಯ ಭವತ || ೧೧ ||

ಅಂಧೋೀಪ ದವಯ ದೃಷಟಶಚ ದೀಡಮೋಕೋೀಪವಕಪ ತಃ |


ಪಣರಯುಃ ಪಣರಸಂಪತತಃ ಸೋತೀ ತರಸಯಸಯ ಜಪದಭ ವತ || ೧೧ ||

ಯಃ ಪಬೀಜಜ ಲಮೀತೀನ ಸೋತೀ ತರೀಣೈವಭಮಂತರತಂ |


ತಸಯ ಕುಕಗತ ದೋೀಷಃ ಸವೀರ ನಶಯ ಂತ ತತ ಕಷ ಣತ || ೧೧ ||

ಯದವ ೃಂದವನಮಸದಯ ಪಂಗುಃ ಖಂಜೋೀಪ ವ ಜನಃ |


ಸೋತೀ ತರೀಣನೀನ ಯಃ ಕುಯರತ ಪ ರ ದಕಣನಮಸಕ ೃತೀ || ೧೧ ||

ಸ ಜಂಘಲೋೀ ಭವೀದೀವ ಗುರುರಜಪ ರ ಸದತಃ |


ಸೋೀಮಸೋಯರಪರಗೀ ಚ ಪಷಯಕ ರದಸಮಗಮೀ || ೧೧ ||

ಯನೋೀತತ ಮ ಮದಂ ಸೋತೀ ತರಮಷೋಟೀ ತತ ರ ಶತಂ ಜಪೀತ |


ಭೋತಪರೀತಪಶಚದ ಪೀಡ ತಸಯ ನ ಜಯತೀ || ೧೧ ||

ಏತತ ಸೋತೀ ತರಂ ಸಮುಚಚಯ ರ ಗುರೋೀವೃರಂದವನಂತಕೀ |


ದೀಪಸಂಯಜನಜನಂ ಪತರಲಭೋೀ ಭವೀದುಧರ ವಂ || ೧೧ ||

ಪರವದಜಯ ದವಯ ಜನಭಕತಯದ ವಧರನಂ |


ಸವರಭೀಷಟ ಪ ರ ವೃದಧಃ ಸಯತ ನತರ ಕಯರ ವಚರಣ || ೧೧ ||

ರಜಚೋೀರಮಹವಯಘ ರ ಸಪರನಕರದಪೀಡನಂ |
ನ ಜಯತೀಸಯ ಸೋತೀ ತರಸಯ ಪ ರ ಭವನನತ ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೧ ||

ಯ ಭಕತಯ ಗುರುರಘವೀಂದ ರ ಚರಣದವ ಂದವ ಂ ಸಮ ರನ ಯಃ ಪಠೀತ |


ಸೋತೀ ತರಂ ದವಯ ಮದಂ ಸದ ನ ಹ ಭವೀತತ ಸಯಸ ುಖಂ ಕಂಚನ ||

ಟ ರಸಮೃದಧರ ೀವ ಕಮಲನಥಪ ರ ಸದೋೀದಯತ |


ಕಂತವಷ ಥ
ಕೀತರದರಗವದ ತ ವಭೋತರತುಲ ಸಕ ಹಯಸೋಯೀ ತರ ಹ || ೧೧ ||

ಇತ ಶರೀರಘವೀಂದರಯರಗುರುರಜಪ ರ ಸದತಃ |
ಕೃತಂ ಸೋತೀ ತರಮದಂ ಪಣಯ ಂ ಶರೀಮದಭಯ ರಪಪ ಣಭದೈಃ ||

ಪಜಯ ಯ ರಘವೀಂದರಯ ಸತಯ ಧಮರರತಯ ಚ |


ಭಜತಂ ಕಲಪ ವೃಕಯ ನಮತಂ ಕಮಧೀನವೀ ||

ಆಪದಃ ಮಲ ಪಯರಂತಂ ಗುರೋಣಂ ಆಕೃತಂ ಸಮ ರೀತ


ತೀನ ವಘನಃ ಪ ರ ಣಶಯ ಂತ ಸಧಧ ಯಂ ತ ಚ ಮನೋೀರಥಃ ||

ದುವರದ ಧವಂ ತರವಯೀ ವೈಷಣ ವೀಂದೀವರೀಂದವೀ


ಶರೀರಘವೀಂದ ರ ಗುರವೀ ನಮೀತಯ ಂತದಯಳವೀ ||

ಮೋಕೋೀಪ ಯತಪ ರಸದೀನ ಮುಕುಂದ ಶಯನಯತೀ


ರಜರಜಯತೀ ರಕೋತೀ ರಘವೀಂದ ರ ಂ ತಮಶ ರ ಯೀ ||

|| ಇತ ಶರೀಮದಪಪ ಣಣಚ ಯರ ಕೃತಮ ಶರೀರಘವೀಂದ ರ ಸೋತೀ ತರಂ ಸಂಪಣರಂ


||

ಶರೀರಘವೀಂದ ರ ಮಂಗಳಷಟ ಕಂ
Sri Raghavendra Mangalaashtakam

ಶರೀಮದರಮಪದರವಂದಮಧುಪಃ ಶರೀಮಧವ ವಂಶಧಪಃ


ಸಚಛಷ ೋಯೀ ಡುಗಣೋೀಡುಪಃ ಶರತಜಗದಗೀ ವರಣಸತಪದ ಪಃ |
ಅತಯ ಥರಂ ಮನಸ ಕೃತಚುಯತ ಜಪಃ ಪಪಂಧಕರತಪಃ
ಶರೀಮತಸ ದುಗರ ುರಘವೀಂದ ರ ಯತರಟ ಕುಯರದುಧರ ವಂ ಮಂಗಲಂ || ೧||

ಕಮರಂದೀಂದ ರ ಸುಧೀಂದ ರ ಸದುಗರ ುಕರಂಭೋೀಜೋೀದಭ ವ ಸಂತತಂ


ಪರಜಯ ಧಯನ ವಶೀಕೃತಖಲಜಗದವಸತ ವಯ ಲಕಮೀ ಧವಃ |
ಸಚಛಸ ರತ ದವದೋಷಕಖಲಮೃಷವದೀಭಕಂಠೀರವಃ
ಶರೀಮತಸ ದುಗರ ುರಘವೀಂದ ರ ಯತರಟ ಕುಯರದುಧರ ವಂ ಮಂಗಲಂ || ೧||

ಸಲಂಕರಕಕವಯ ನಟಕಕಲಕಣದಪತಂಜಲ
ತರಯಯ ಥರಸಮ ೃತಜೈಮನೀಯಕವತಸಂಗೀತಪರಂಗತಃ |
ವಪ ರ ಕಷ ತರವಡಂಘರಜತಮುಖರನೀಕಪ ರ ಜಸೀವತಃ
ಶರೀಮತಸ ದುಗರ ುರಘವೀಂದ ರ ಯತರಟ ಕುಯರದುಧರ ವಂ ಮಂಗಲಂ || ೧||

ರಂಗೋೀತುತಂ ಗತರಂಗಮಂಗಳಕರಶರೀತುಂಗಭದರತಟ
ಪ ರ ತಯ ಸಥ ದವಜ ಪಂಗವಲಯಲಸನ ಮಂತರಲಯಖಯೀ ಪರೀ |
ನವಯೀ ಂದೋರೀಪಲನೀಲಭವಯ ಕರಸದಬ ೃಂದವನಂತಗರತಃ
ಶರೀಮತಸ ದುಗರ ುರಘವೀಂದ ರ ಯತರಟ ಕುಯರದುಧರ ವಂ ಮಂಗಲಂ || ೧||

ವದವ ದರಜಶರಃ ಕರೀಟಖಚತನಘೋಯೀ ರರುರತನ ಪ ರ ಭ


ರಗಘಘಹಪದುಕದವ ಯಚರಃ ಪದಮಕಷ ಮಲಧರಃ |
ಭಸವ ದದ ಂಡಕಮಂಡಲೋೀಜವ ಲಕರ ರಕತಂ ಬರಡಂಬರಃ
ಶರೀಮತಸ ದುಗರ ುರಘವೀಂದ ರ ಯತರಟ ಕುಯರದುಧರ ವಂ ಮಂಗಲಂ || ೧||

ಯದಬ ೃಂದವನಸತಪ ರದಕಣನಮಸಕರ ಭಷೀಕಸುತತ


ಧಯನ ರಧನ ಮೃದವಲ ೀಪನಮುಖನೀಕೋೀಪಚರನ ಸದ |
ಕರಂಕರಮಭಪ ರ ಯಂತ ಚತುರೋೀ ಲೋೀಕಃ ಪಮಥರನ ಸದ
ಶರೀಮತಸ ದುಗರ ುರಘವೀಂದ ರ ಯತರಟ ಕುಯರದುಧರ ವಂ ಮಂಗಲಂ || ೧||

ವೀದವಯಸ ಮುನೀಶಮಧವ ಯತರಟಟೀ ಕಯರವಖಯಮ ೃತಂ


ಜತವದ ವೈ ತಮತಂ ಹಲಹಲಸಮಂ ತಯ ಕತವ ಸಮಖಯಪತ ಯೀ |
ಸಂಖಯವ ತುಸಖ ದಂ ದಶೋೀಪನಷದಂ ವಯಖ ಯಂ ಸಮಖಯ ನುಮದ
ಶರೀಮತಸ ದುಗರ ುರಘವೀಂದ ರ ಯತರಟ ಕುಯರದುಧರ ವಂ ಮಂಗಲಂ || ೧||

ಶರೀಮದವೈ ಷಣ ವಲೋೀಕಜಲಕಗುರುಃ ಶರೀಮತಪ ರವರಢಭ ರುಃ


ಶಸತರ ೀ ದೀವಗುರುಃ ಶರತಮರತರುಃ ಪ ರ ತೋಯಹ ಗೋೀತರಸವ ರುಃ |
ಚೀತೋೀತೀತಶರುಸತ ಥ ಜತವರುಃ ಸತಸಖಯ ಸಂಪತಕ ರುಃ
ಶರೀಮತಸ ದುಗರ ುರಘವೀಂದ ರ ಯತರಟ ಕುಯರದುಧರ ವಂ ಮಂಗಲಂ || ೧||

ಯಃ ಸಂಧಯಸವ ನಶಂ ಗುರೋೀವರರ ತಪತೀಃ ಸನಮ ಂಗಲಸಯಷಟ ಕಂ


ಸದಯ ಃ ಪಪಹರಂ ಸವ ಸೀವವದುಷಂ ಭಕತಯೈ ವ ಬಭಷತಂ |
ಭಕತಯ ವಯ ಕತ ಸುಸಂಪದಂ ಶುಭಪದಂ ದೀಘರಯುರರೋೀಗಯ ಕಂ
ಕೀತರಂ ಪತರಕಳತರಬಂಧವಸುಹೃನೋಮತ ರ ಪ ರ ಯತ ಧುರವಮ || ೧||

|| ಇತ ಶರೀ ಅಪಪ ಣಣಚ ಯರಕೃತಂ ಶರೀರಘವೀಂದ ರ ಮಂಗಳಷಟ ಕಂ ಸಂಪಣರಂ


||

ಶರೀರಘವೀಂದ ರ ಅಷಟ ಕ (by Sri Suvidyendra Theertharu)


Sri Raghavendra Ashtaka
ಜಯ ತುಂಗ ತಟವಸತೀ ವರಮಂತರಲಯ ಮೋತೀರ |
ಕುರುಕರುಣಂ ಮಯ ಭೀತೀ ಪರಮಳತತಕೀತೀರ ||

ತವಪದಚರನಸಕತೀ ತವನಮಮೃತಮತತೀ
ದಶದವಯಂ ದೃಶಮೋತೀರ ತವ ಸಂತತ ಭಕತೀ ||

ಕೃತಗೀತಸುವವೃತತೀ ಕವಜನಸಂಸುತತ ವೃತತೀ |


ಕುರುವಸತಂ ಮಮ ಚತತೀ ಪರವೃತಭಕತಥ ೀರ ||

ಯಗೀಂದರಚರತಪದೀ ಯಗಜನಪರತಮೀದೀ |
ತಮಮ ಣಣನವ ಯಚಂದರೀ ರಮತಂ ಮಮಹೃದಯಂ ||

ತಪತ ಸುಕಂಚನಸದೃಶೀ ದಂಡಕಮಂಡಲಹಸತೀ |


ಜಪಮಲವರಭೋಷೀ ರಮತಂ ಮಮಹೃದಯಂ ||

ಶರೀರಮಪರತಚತತೀ ಕಷಯಂಬರಯುಕತೀ |
ಶರೀತುಲಸೀಮಣಮಲೀ ರಮತಂ ಮಮಹೃದಯಂ ||

ಮಧವ ಮುನೀಡತತತತ ಂ ಯ ತಂ ಪರವರೀ |


ವ ವಯಖ ಂ
ಈಡೀsಹಂ ಸತತಂ ಮೀ ಸಂಕಟಪರಹರಮ ||

ವೈಣಕವಂಶೋೀತತ ಂ ಸಂ ವರವದವ ನಮ ಣಮನಯ ಮ |


ವರದನೀ ಕಲಪ ತರುಂ ವಂದೀ ಗುರುರಜಮ ||

ಸುಶಮೀಂದರಯರಕುಮರೈವರದಯೀ ಂದರೈಗುರರುಭಕತಯ |
ರಚತ ಶರೀಗುರುಗಥ ಸಜಜ ನಮೀದಕರೀ ||

ಶರೀರಘವಂದರಷೋಟೀ ತತ ರ ಶತನಮವಳ
(ಶರೀಅಪಪ ಣಣಚ ಯರ ಕೃತ)

ಓಂ ಶರೀರಘವೀಂದರಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಕಲಪ ರ ದತರೀ ನಮಃ
ಓಂ ಕಷ ಮಸುರೀಂದರಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸವ ಪದಭಕ ತ -ಪಪದರಭೀದನ-ದೃಷಟವ ಜ ರ ಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಪದಪದಮ -ನಷೀವಣಲಲ ಬಧ -ಸವರಸಂಪದೀ ನಮಃ
ಓಂ ದೀವಸವ ಭವಯ ನಮಃ
ಓಂ ದವಜದುರಮಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಯ ಸವ ರೋಪಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಖಧೈಯರಶಲನೀ ನಮಃ
ಓಂ ದುಷಟ ಗ ರ ಹನಗ ರ ಹಕತರೀರ ನಮಃ
ಓಂ ದುಸತಣ ೋೀರಪಪಲ ವ-ಸಂಧುಸೀತವೀ ನಮಃ
ಓಂ ವದವ ತಪ ರಜಯ-ಮಹವಶೀಷಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂತನಪ ರ ದಯಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಪತರಯವನಶಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಕುಷಪ ರ ದಯಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಚರಣಸರೋೀಜ-ರಜೋೀ-ಭೋಷತಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರತಕನನದವಭೋತಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸವರತಂತರಸವ ತಂತರಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧವ ಮತವಧರನಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತತಸನನಹ ತಶೀಷ-ದೀವತ-ಸಮುದಯಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರೀಸುಧೀಂದ ರ ವರಪತರಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೈಷಣ ವಸದಂತಪ ರ ತಷಠಪ ಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯತಕುಲತಲಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನಭಕತ -ಆಯುರರೋೀಗಯ -ಸುಪತರದವಧರನಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ ರ ತವದಮತಂಗ-ಕಂಠೀರವಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸವರವದಯಪ ರ ವೀಣಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯ-ದಕಣಯ -ವೈರಗಯ ಶಲನೀ ನಮಃ
ಓಂ ರಮಪದಂಬುಜಸಕತಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಮದಸಪದಸಕತಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಮಕಥಸಕತಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುವರದಧವಂ ತರವಯೀ ನಮಃ
ಓಂ ವೈಷಣ ವೀಂದೀವರೀಂದವೀ ನಮಃ
ಓಂ ಶಪನುಗ ರ ಹಶಕತಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗಮ ಯ ಮಹಮನೀ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಯಶಸೀ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧವ ಮತದುಗಧಬ ಚ ಧ ಂದ ರ ಮಸೀ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ-ವಕಯ -ಪ ರ ಮಣ-ಪರವರ-ಪರಂಗತಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಗೀಂದ ರ ಗುರುವೀ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತರಲಯನಲಯಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಹಂಸ-ಪರವರಜಕಚಯರಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮಗ ರ ಟೀಕವಯಖ ಕ ಯ ತರೀರ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದರಕಪ ರ ಕಶಕರಣೀ ನಮಃ
ಓಂ ಸತಯಧ ರಜಗುರುವೀ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ ತ ವ ತಸ ಲಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ ರ ತಯ ಕಷ ಫಲದಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನಪ ರ ದಯಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸವರಪಜ ಯ ಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಕರತಂಡವವಯಖ ತ ಯ ರೀ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಷೋಣೀ ಪಸಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಷಣ ದವೈ ಪಯನಸುಹೃದೀ ನಮಃ
ಓಂ ಆಯರನುವತರನೀ ನಮಃ
ಓಂ ನರಸತ ದ ೋೀಷಯ ನಮಃ
ಓಂ ನರವದಯ ವೀಷಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ ರ ತಯ ಥರಮೋಕತವ ನಧನಭಷಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮನಯಮಸನ-ಪರಣಯಮ-ಪ ರ ತಯಹ ರ-ಧಯನ ಧರಣ-
ಸಮಧಯ ಷಟಂ ಗಯಗನುಷಠ ನ-ನಯಮಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಗಮನಯ ಕುಶಲಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನಮೋತರಯೀ ನಮಃ
ಓಂ ತಪೋೀಮೋತರಯೀ ನಮಃ
ಓಂ ಜಪಪ ರ ಖಯತ ಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುಷಟ ಶಕಷ ಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಷಟ ರಕಷ ಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ಟೀಕಪ ರ ತಯ ಕಷ ರಥರಪ ರ ಕಶಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೈವಪಷಂಡಧವಂ ತಭಸಕ ರಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಮನುಜಮತಮದರಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಷುಣಭ ಕತಗ ರೀಸರಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸದೋೀಪಸತಹನುಮತೀ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚಭೀದಪ ರ ತಯ ಕಷ ಸಥಪ ಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅದವೈ ತಮೋಲನಕೃಂತನಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಷಠದ ರೋೀಗನಶಕಯು ನಮಃ
ಓಂ ಅಗಯ ರ ಸಂಪತಪ ರದತರೀ ನಮಃ
ಓಂ ಬರಹಮ ಣಪರಯಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಸುದೀವಚಲಪರಮಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋೀವದೀಶಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಂದವನರೋಪಣೀ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಂದವನಂತಗರತಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರೋಪಶ ರ ಯಯ ನಮಃ
ಓಂ ನರೀಶವ ರಮತನವತರಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಪ ರ ದಯಪ ರ ವತರಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಯರಜಮುಖಯಭ ಪರಯವೀತರೀ ನಮಃ
ಓಂ ಭಷಯ ಟೀಕದಯ ವರುದಧ ಗ ರ ಂಥಕತರೀರ ನಮಃ
ಓಂ ಸದ ಸವ ಸಥನ ಕಮಚಂತಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಷಯಚೈಲಭೋಷತಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಂಡಕಮಂಡಲುಮಂಡತಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಕರರೋಪಹರನವಸಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಸದೋಧವ ರಪಂಡರಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗತರಧೃತವಷುಣಧ ರಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸವರಸಜಜ ನವಂದತಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಯಕಮರಂದಮದಮದರಕಯ ನಮಃ
ಓಂ ವದವಲಯ ಥರವದನೀ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಶಜೀವಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮದಯ ಮಕಮತವನಕುಠರಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ ರ ತಪದಂ ಪ ರ ತಯ ಕಷ ರಂ ಭಷಯ ಟೀಕಥರಗರಹಣೀ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮನುಷವಗ ರ ಹಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂದಪರವೈರಣೀ ನಮಃ
ಓಂ ವೈರಗಯ ನಧಯೀ ನಮಃ
ಓಂ ಭಟಟ ಸಂಗ ರ ಹಕತರೀರ ನಮಃ
ಓಂ ದೋರೀಕೃತರಷಡವ ಗರಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭರಂತಲೀಶವದುರಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸವರಪಂಡತಸಮ ಮ ತಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತವೃಂದವನನಲಯಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸವ ಪನ ಭವಯ ಥರವಕತರ ೀ ನಮಃ
ಓಂ ಯಥಥರವಚನಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸವರಗುಣಸಮೃದಧಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನದಯ ವಚಛನನ -ಗುರುಪರಂಪರೋೀಪದೀಶ-ಲಬಧ ಮಂತರಜಪತರ ೀ ನಮಃ
ಓಂ ಧೃತಸವರವರತಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಜಧರಜಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುರುಸವರಭಮಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರೀಮೋಲರಮಚರಕ-ಶರೀಮದರಘವೀಂದ ರ ಯತೀಂದರಯ ನಮಃ

|| ಇತ ಶರೀಮದಪಪ ಣಣಚ ಯರ ಕೃತ


ಶರೀರಘವೀಂದರಷೋಟೀ ತತ ರ ಶತನಮವಳ: ಸಮಪತ:||

Sri Raghavendra Kavacham


No one can deny that Sri Rayaru is a called Bhavaroga Vaidya
(doctor of wordly sickness). That`s why people keep rushing
towards His feet seeking solutions for their problems. Hundreds
of devotees have realized by themselves the various ways of
pleasing Rayaru. Still many people keep asking if there is any
Stotra on Rayaru that can bring them out of ill health both
mental and physical. Well, Sri Appanacharya, about 400 years
ago had anticipated this question! So, He composed a
wonderful Stotra on Rayaru. Here He admires Sri Rayaru by
wonderful words and requests His compasionate sight on each
and every part of body. This divine sight of Sri Rayaru acts like
a bullet-proof jacket and protects us from all sorts of diseases.
Hence this stotra is very meaningfully called Sri Raghavendra
Kavacha. If there is any one around you, suffering from any
disease ask them to chant this stotra devotedly.

ಶರೀರಘವೀಂದ ರ ಕವಚಂ
(Sri Raghavendra Kavacham)

ಕವಚಂ ರಘವೀಂದ ರ ಸಯ ಯತೀಂದ ರ ಸಯ ಮಹತಮ ನಃ |


ವಕಯಮ ಗುರುವಯರಸಯ ವಂಛತಥರಪ ರ ದಯಕಮ || ೧ ||

ಋಷರಸಯಪಪ ಣಚಯರಃ ಛಂದೋೀsನುಷುಟಪ ಪ ರ ಕೀತರತಮ |


ದೀವತ ಶರೀರಘವೀಂದ ರ ಗುರುರಷಟಥ ರಸದಧ ಯೀ || ೧ ||

ಅಷೋಟೀ ತತ ರ ಶತಂ ಜಪಯ ಂ ಭಕತ ಯ ುಕತೀ ನ ಚೀತಸ |


ಉದಯ ತಪ ರದೋಯೀ ತನದೋಯೀ ತಭಮರಕೋಮರಸನೀ ಸಥತ ಮ || ೧ ||

ಏದಯ ಖದೋಯೀ ತನದೋಯೀ ತಪ ರ ತಪಂ ರಮಮನಸಮ |


ಧೃತಕಷಯವಸನಂ ತುಲಸೀಹರವಕಷ ಸಮ || ೧ ||

ದೋೀದರಂಡವಲಸದದ ಂಡಕಮಂಡಲುವರಜತಮ |
ಅಭಯeನಮುದರಕಷ ಮಲಶೀಲಕರಂಬುಜಮ || ೧ ||

ಯಗೀಂದ ರ ವಂದಯ ಪದಬಜ ಂ ರಘವೀಂದ ರ ಗುರುಂ ಭಜೀ |


ಶರೋೀ ರಕಷ ತು ಮೀ ನತಯ ಂ ರಘವೀಂದೋರೀsಖಲೀಷಟ ದಃ || ೧ ||

ಪಪದರಪಟನೀ ವಜ ರ ಃ ಕೀಶನ ರಕಷ ತು ಮೀ ಸದ |


ಕಷ ಮಸುರಗಣಧೀಶೋೀ ಮುಖಂ ರಕಷ ತು ಮೀ ಗುರುಃ || ೧ ||

ಹರಸೀವಲಬಧ ಸವರಸಂಪತಫಲ ಂ ಮಮವತು |


ದೀವಸವ ಭವsವತು ಮೀ ದೃಶ ತತತ ಪ ರ ದಶರಕಃ || ೧ ||

ಇಷಟ ಪ ರ ದನೀ ಕಲಪ ದುರಃ ಶೋರೀತರೀ ಶುರತಯ ಥರಬೋೀಧಕಃ |


ಭವಯ ಸವ ರೋಪೋೀ ಮೀ ನಸಂ ಜಹವಂ ಮೀsವತು ಭವಯ ಕೃತ || ೧ ||

ಆಸಯ ಂ ರಕಷ ತು ಮೀ ದುಃಖತೋಲಸಂಘಗನಚ ಯರಕಃ |


ಸುಖಧೈಯರದಸುಗುಣೋೀ ಭುರವ ಮಮ ಸದsವತು || ೧೧ ||

ಓಷಠ ರಕಷ ತು ಮೀ ಸವರಗ ರ ಹನಗ ರ ಹಶಕತ ಮ ನ |


ಉಪಪಲ ವದಧೀಸಸೀ ತುದರಂತನ ರಕಷ ತು ಮೀ ಸದ || ೧೧ ||
ನರಸತ ದ ೋೀಷೋೀ ಮೀ ಪತು ಕಪೋೀಲ ಸವರಪಲಕಃ |
ನರವದಯ ಮಹವೀಷಃ ಕಂಠಂ ಮೀsವತು ಸವರದ || ೧೧ ||

ಕಣರಮೋಲೀ ತು ಪ ರ ತಯ ಥರಮೋಕತವಕ ರವಙ ಮಮ |


ಬಹುವದಜಯೀ ಪತು ಹಸತ ಸತತ ತತ ವವ ದಕೃತ || ೧೧ ||

ಕರ ರಕಷ ತು ಮೀ ವದವ ತಪ ರಜಯವಶೀಷವನ |


ವಗವೈ ಖರೀಭವಯ ಶೀಷಜಯೀ ವಕಷ ಸಥ ಲಂ ಮಮ || ೧೧ ||

ಸತೀಸಂತನಸಂಪತತಭ ಕತ eನದವೃದಧಕ ೃತ |
ಸತ ನ ರಕಷ ತು ಮೀ ನತಯ ಂ ಶರೀರವದಯ ಹನಕೃತ || ೧೧ ||

ಪಣಯ ವಧರನಪದಬಜಭ ಷೀಕಜಲಸಂಚಯಃ |


ನಭಂ ರಕಷ ತು ಮೀ ಪಶವರ ದುಯನ ದೀತುಲಯ ಸದುಗಣ ಃ || ೧೧ ||

ಪೃಷಟ ಂ ರಕಷ ತು ಮೀ ನತಯ ಂ ತಪತರಯವನಶಕೃತ |


ಕಟಂ ಮೀ ರಕಷ ತು ಸದ ವಂಧಯಸ ತುಪತ ರದಯಕಃ || ೧೧ ||

ಜಘನಂ ಮೀsವತು ಸದ ವಯ ಂಗಸವ ಂಗಸಮೃದಧಕ ೃತ |


ಗುಹಯ ಂ ರಕಷ ತು ಮೀ ಪಪಗ ರ ಹರಷಟ ವನಶಕೃತ || ೧೧ ||

ಭಕತಘ ವಧವ ಂಸಕರನಜಮೋತರಪ ರ ದಶರಕಃ |


ಮೋತರಮನಪತ ು ಮೀ ರೋೀಮಂ ರಘವೀಂದೋರೀ ಜಗದುಗರ ುಃ || ೧೧ ||

ಸವರತಂತರಸವ ತಂತೋರೀsಸ ಜನುನೀ ಮೀ ಸದರವತು |


ಜಂಘೀ ರಕಷ ತು ಮೀ ನತಯ ಂ ಶರೀಮಧವ ಮತವಧರನಃ || ೧೧ ||

ವಜಯೀಂದ ರ ಕರಬೋಜೀ ತಥ ಸುಧೀಂದ ರ ವರಪತರಕಃ |


ಗುಲಫ ಶರೀರಘವೀಂದೋರೀ ಮೀ ಯತರಟ ಸವರದsವತು | | ೧೧ ||

ಪದ ರಕಷ ತು ಮೀ ಸವರಭಯಹರೀ ಕೃಪನಧಃ |


eನಭಕತ ಸ ುಪತರಯುಯರಶಃ ಶರೀಪಣಯ ವಧರನಃ || ೧೧ ||

ಕರಪದಂಗುಲೀಃ ಸವರ ಮಮವತು ಜಗದುಗರ ುಃ |


ಪ ರ ತವದಜಯಸವಂ ತಭೀದಚಹನದ ರೋೀ ಗುರುಃ || ೧೧ ||

ನಖನವತು ಮೀ ಸವರನ ಸವರಶಸತ ರ ವಶರದಃ |


ಅಪರೋೀಕಕೃತಶರೀಶಃ ಪರಚಯಂ ದಶ ಸದsವತು || ೧೧ ||
ಸ ದಕಣೀ ಚವತು ಮಂ ಸಮುಪೀಕತಭವಜಃ |
ಅಪೀಕತಪ ರ ದತ ಚ ಪ ರ ತೀಚಯಮ ವತು ಪ ರ ಭುಃ || ೧೧ ||

ದಯದಕಣಯ ವೈರಗಯ ವಕಪಟ ವಮುಖಂಕತಃ |


ಸದೋೀದೀಚಯಮ ವತು ಮಂ ಶಪನುಗ ರ ಹಶಕತ ಮ ನ || ೧೧ ||

ನಖಲೀಂದರಯದೋೀಷಘೋನೀ ಮಹನುಗ ರ ಹಕೃದುಗರ ುಃ |


ಅಧಶೋಚೀ ಧವ ರಂ ಚವತು ಮಮಷಟಕಷ ರಮನೋದತಮ || ೧೧ ||

ಆತಮತ ಮೀ ಯಘರಶಘೋನೀ ಮಂ ರಕಷ ತು ವದಕುಷ ಚ |


ಚತುಣರಂ ಚ ಪಮಥರನಂ ದತ ಪರತಃ ಸದsವತು || ೧೧ ||

ವ ತಸ ವರಸಖಯ ಕೃತ |
ಸಂಗಮರೀವತು ಮಂ ನತಯ ಂ ತತತ ವ
ಮಧಯಹ ನೀ ಽಗಮಯ ಮಹಮ ಮಂ ರಕಷ ತು ಮಹಯಶಃ || ೧೧ ||

ಮೃತಪೋೀತಪರಣದತ ಸಯಹನೀ ಮಂ ಸದsವತು |


ವೀದಸಥ ಪರುಷೋೀಜಜೀ ವೀ ನಶೀಥೀ ಪತು ಮಂ ಗುರುಃ || ೧೧ ||

ವಹನಸಥ ಮಲಕೋೀದಧ ತರ ವಹನತ ಪತಸ ದsವತು |


ಸಮಗ ರ ಟೀಕವಯಖ ತಯ ಗುರುಮೀರ ವಷಯೀsವತು || ೧೧ ||

ಕಂತರೀರವತು ಮಂ ನತಯ ಂ ಭಟಟ (ಭಷಯ ) ಸಂಗ ರ ಹಕೃದುಗರ ುಃ |


ಸುಧಪರಮಳೋೀದಧ ತರ ಸು (ಸವ )ಚಛ ಂದಸುತ ಸದsವತು || ೧೧ ||

ರಜಚೋೀರವಷವಯಧ ಯದೋೀವನಯ ಮೃಗದಭಃ |


ಅಪಸಮರ ಪಹತರ ನಃ ಶಸತ ರ ವತಸ ವರದsವತು || ೧೧ ||

ಗತ ಸವರತರ ಮಂ ಪತೋಪನಷದಥರಕೃದುಗರ ುಃ |
ಋಗವಖ ಯ ಕೃದಚಯರಃ ಸಥತ ರಕಷ ತು ಮಂ ಸದ
ಯ ನ || ೧೧ ||

ಮಂತರಲಯನವಸೀ ಮಂ ಜಗ ರ ತಕಲ ೀ ಸದsವತು |


ನಯಯ ಮುಕತವ ಲೀಕತರ ಸವ ಪನೀ ರಕಷ ತು ಮಂ ಸದ || ೧೧ ||

ಯ ತರ ಸುಪತ ಹ ತತತ ಕೃತ |


ಮಂ ಪತು ಚಂದರಕವಯಖ ಕ
ಸುತಂತರದೀಪಕಕತರ ಮುಕತ ರಕಷ ತು ಮಂ ಗುರುಃ || ೧೧ ||

ಗೀತಥರಸಂಗ ರ ಹಕರಸಸ ದ ರಕಷ ತು ಮಂ ಗುರುಃ |


ಶರೀಮಧವ ಮತದುಗಧಬ ಧಚ ಂದೋರೀsವತು ಸದsನಘಃ || ೧೧ ||
ಇತ ಶರೀರಘವೀಂದ ರ ಸಯ ಕವಚಂ ಪಪನಶನಮ |
ಸವರವಯಧ ಹರಂ ಸದಯ ಃ ಪವನಂ ಪಣಯ ವಧರನಮ || ೧೧ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತೀ ನತಯ ಂ ನಯಮೀನ ಸಮಹತಃ |


ಅದೃಷಟಃ ಪಣರದೃಷಟಃ ಸಯದ ೀಡಮೋಕೋೀsಪ ವಕಪ ತಃ || ೧೧ ||

ಪಣರಯುಃ ಪಣರಸಂಪತತಭ ಕತ eನಭವೃದಧಕ ೃತ |


ಪೀತವ ವರ ನರೋೀ ಯೀನ ಕವಚೀನಭಮಂತರತಮ || ೧೧ ||

ಜಹತ ಕುಕಗನ ರೋೀಗನ ಗುರುವಯರಪ ರ ಸದತಃ |


ಪ ರ ದಕಣನಮಸಕರ ನ ಗುರೋೀವೃರಂದವನಸಯ ಯಃ || ೧೧ ||

ಕರೋೀತ ಪರಯ ಭಕತಯ ತದೀತತಕ ವಚಂ ಪಠನ |


ಪಂಗುಃ ಕೋಣಶಚ ಪಗಂಡಃ ಪಣರಂಗೋೀ ಜಯತೀ ಧುರವಮ || ೧೧ ||

ಶೀಷಶಚ ಕುಷಠ ಪವರಶಚ ನಶಯ ಂತಯಮ ಯರಶಯಃ |


ಅಷಟಕಷ ರೀಣ ಮಂತರೀಣ ಸೋತೀ ತರೀಣ ಕವಚೀನ ಚ || ೧೧ ||

ವೃಂದವನೀ ಸನನಹ ತಮಭಷಚಯ ಯಥವಧ |


ಯಂತರೀ ಮಂತರಕಷ ರಣಯ ಷಟ ವಲಖಯತ ರ ಪ ರ ತಷಠತ ಮ || ೧೧ ||

ಷೋೀಡಶೈರುಪಚರೈಶಚ ಸಂಪಜಯ ತರಜಗದುಗರ ುಮ |


ಅಷೋಟೀ ತತ ರ ಶತಖಯಭ ರಚರಯೀತುಕಸ ುಮದಭಃ || ೧೧ ||

ಫಲೈಶಚ ವವಧೈರೀವ ಗುರೋೀರಚರಂ ಪ ರ ಕುವರತಃ |


ನಮಶ ರ ವಣಮತರೀಣ ಗುರುವಯರಪ ರ ಸದತಃ || ೧೧ ||

ಭೋತಪರೀತಪಶಚದಯಃ ವದ ರ ವಂತ ದಶೋೀ ದಶ |


ಪಠೀದೀತತತರ ಕಂ ನತಯ ಂ ಗುರೋೀವೃರಂದವನಂತಕೀ || ೧೧ ||

ದೀಪಂ ಸಂಯಜಯ ವದಯವ ನ ಸಭಸು ವಜಯೀ ಭವೀತ |


ರಜಚೋೀರಮಹವಯಘ ರ ಸಪರನಕರದಪೀಡನತ || ೧೧ ||

ಕವಚಸಯ ಪ ರ ಭವೀಣ ಭಯಂ ತಸಯ ನ ಜಯತೀ |


ಸೋೀಮಸೋಯರಪರಗದಕಲೀ ವೃಂದವನಂತಕೀ || ೧೧ ||

ಕವಚದತರಕಂ ಪಣಯ ಮಪಪ ಣಚಯರದಶರತಮ |


ಜಪೀದಯ ಃ ಸ ಧನಂ ಪತರನ ಭಯರಂ ಚ ಸುಮನೋೀರಮಮ || ೧೧ ||
ಜನಂ ಭಕತ ಂ ಚ ವೈರಗಯ ಂ ಭುಕತ ಂ ಮುಕತ ಂ ಚ ಶಶವ ತೀಮ |
ಸಂಪರಪಯ ಮೀದತೀ ನತಯ ಂ ಗುರುವಯರಪ ರ ಸದತಃ || ೧೧ ||

|| ಇತ ಶರೀಮದಪಪ ಣಚಯರವರಚತಂ ಶರೀರಘವೀಂದ ರ ಕವಚಂ


ಸಂಪಣರಮ ||

Sri Raghavendra Stothra Maala (Telugu Version)


శరర ఘవందరష త
ట ర
త శతనమవళ (శరఅ
‌ పపణణచ రయ
కృత)
ఓం శరర ఘవందరయ నమః
ఓం సకలపరద తర నమః
ఓం కమసురందరయ నమః
ఓం సవపదభకత-పపదరభ దన-దృషటవ జరయ నమః
ఓం హరపదపదమ-నషవణలలబ -ధ సరవసంపద నమః
ఓం దవసవభవయ నమః
ఓం దవజదురమ య నమః
ఓం భవయసవరూపయ నమః
ఓం సుఖధైర యశలన నమః
ఓం దుషటగ రహ నగరహ కరత నమః
ఓం దుసతర పణ పలవ -సంధుసతవ నమః
ఓం వదవతపరజఞయ -మహవశషయ నమః
ఓం సంతనపరద యకయ నమః
ఓం తపతరయ వనశకయ నమః
ఓం చకపరద యకయ నమః
ఓం హరచరణసరజ-రజ-భూషతయ నమః
ఓం దురతకననదవభూతయ నమః
ఓం సరవతంతరస వతంతరయ నమః
ఓం మధవమతవరధన య నమః
ఓం సతతసననహతశష-దవత-సముదయయ నమః
ఓం శరస ుధందరవ రపతరక య నమః
ఓం వైష వ
ణ సదదం తపరత షఠప కయ నమః
ఓం యతకలతలకయ నమః
ఓం జఞన భకత-ఆయురరగయ-సుపతరద వరధన య నమః
ఓం పరత వదమతంగ-కంఠరవయ నమః
ఓం సరవవదయపరవ ణయ నమః
ఓం దయ-దకణయ-వైర గయశలన నమః
ఓం రమపదంబుజసకతయ నమః
ఓం రమదసపదసకతయ నమః
ఓం రమకథసకతయ నమః
ఓం దురవదధవంతరవయ నమః
ఓం వైష వ
ణ ందవరందవ నమః
ఓం శపనుగరహ శకతయ నమః
ఓం అగమయమహమన నమః
ఓం మహయశస నమః
ఓం మధవమతదుగధబ ధచ ందరమ స నమః
ఓం పద-వకయ-పరమ ణ-పరవర-పరంగతయ నమః
ఓం యగందరగ ురువ నమః
ఓం మంతరల యనలయయ నమః
ఓం పరమహంస-పరవరజ కచరయయ నమః
ఓం సమగరట కవయఖయకరత నమః
ఓం చందరక పరక శకరణ నమః
ఓం సతయధరజగురువ నమః
ఓం భకతవ తసలయ నమః
ఓం పరత యకఫలదయ నమః
ఓం జఞన పరద యకయ నమః
ఓం సరవపజయయ నమః
ఓం తరకతండవవయఖయతర నమః
ఓం కృషణప సకయ నమః
ఓం కృషణద వైప యనసుహృద నమః
ఓం ఆరయనువరతన నమః
ఓం నరసతద షయ నమః
ఓం నరవదయవషయ నమః
ఓం పరత యరథమ ూకతవనధనభషయ నమః
ఓం యమనయమసన-పరణ యమ-పరత యహర-ధయనధరణ-
సమధయషటం గయగనుషఠన -నయమయ నమః
ఓం సంగమనయకశలయ నమః
ఓం జఞన మూరతయ నమః
ఓం తపమూరతయ నమః
ఓం జపపరఖ యతయ నమః
ఓం దుషటశ కకయ నమః
ఓం శషటర కకయ నమః
ఓం టకపరత యకరరథప క ర శకయ నమః
ఓం శైవ పషండధవంతభసకరయ నమః
ఓం రమనుజమతమరదక య నమః
ఓం వషుణభ కతగ రస రయ నమః
ఓం సదపసతహనుమత నమః
ఓం పంచభదపరత యకసథప కయ నమః
ఓం అదవైత మూలనకృంతనయ నమః
ఓం కషఠద రగనశకయు నమః
ఓం అగరయ సంపతపరద తర నమః
ఓం బరహ మణపరయ య నమః
ఓం వసుదవచలపరమయ నమః
ఓం కవదశయ నమః
ఓం వృందవనరూపణ నమః
ఓం వృందవనంతరగత య నమః
ఓం చతురూపశరయ య నమః
ఓం నరశవరమతనవరతక య నమః
ఓం సంపరద యపరవ రతక య నమః
ఓం జయరజముఖయభపరయ వతర నమః
ఓం భషయటకదయవరుదధగ ం ర థకరత నమః
ఓం సద సవసథన కమచంతకయ నమః
ఓం కషయచైల భూషతయ నమః
ఓం దండకమండలుమండతయ నమః
ఓం చకరర ూపహరనవసయ నమః
ఓం లసదూరధవ పండరయ నమః
ఓం గతరధ ృతవషుణధ రయ నమః
ఓం సరవసజజన వందతయ నమః
ఓం మయకరమందమదమరదక య నమః
ఓం వదవలయరథవ దన నమః
ఓం సంశజవయ నమః
ఓం మదయమకమతవనకఠరయ నమః
ఓం పరత పదం పరత యకరం భషయటకరథగ రహ ణ నమః
ఓం అమనుషవగరహ య నమః
ఓం కందరపవైర ణ నమః
ఓం వైర గయనధయ నమః
ఓం భటటస ంగరహ కరత నమః
ఓం దూరకృతరషడవరగయ నమః
ఓం భరం తలశవదురయ నమః
ఓం సరవపండతసమమతయ నమః
ఓం అనంతవృందవననలయయ నమః
ఓం సవపనభవయరథవ కత నమః
ఓం యథరథవ చనయ నమః
ఓం సరవగుణసమృదధయ నమః
ఓం అనదయవచఛనన-గురుపరంపరపదశ-లబధమ ంతరజ పత నమః
ఓం ధృతసరవవ ర త య నమః
ఓం రజధరజయ నమః
ఓం గురుసరవభమయ నమః
ఓం శరమ ూలరమరచక-శరమ దరఘ వందరయ తందరయ నమః
|| ఇత శరమ దపపణణచ రయ కృత శరర ఘవందరష టత తర శతనమవళ:
సమపత:||

Sri Raghavendra Ashtaka


(by Sri Suvidyendra Theertharu)

జయ తుంగ తటవసత వరమంతరల య మూరత |


కరుకరుణం మయ భత పరమళతతకరత ||

తవపదరచనసకత తవనమమృతమతత
దశదవయం దృశమూరత తవ సంతత భకత||

కృతగతసువవృతత కవజనసంసుతత వృతత |


కరువసతం మమ చతత పరవృతభకతర థ ||

యగందరర చతపద యగజనరపతమద |


తమమణణన వయచందర రమతం మమహృదయం ||

తపతస ుకంచనసదృశ దండకమండలహసత |


జపమలవరభూష రమతం మమహృదయం ||

శరర మరపతచతత కషయంబరయుకత |


శరత ులసమణమల రమతం మమహృదయం ||

మధవమునడతతతతవ ం వయఖయంతం పరవర |


ఈడsహం సతతం మ సంకటపరహరమ ||

వైణ కవంశతతం సం వరవదవనమణమనయమ |


వరదన కలపతరుం వంద గురురజమ ||

సుశమందరర యకమరైర వదయందరర


ై ుగర ుభకతయ |
రచత శరగ ురుగథ సజజన మదకర ||

శరర ఘవందరక వచం (Sri Raghavendra Kavacham)


కవచం రఘవందరస య యతందరస య మహతమనః |
వకయమ గురువరయసయ వంఛతరథప రద యకమ || ౧ ||

ఋషరసయపపణచరయః ఛందsనుషుటప పరక రతత మ |


దవత శరర ఘవందరగ ురురషటర స
థ దధయ || ౨ ||

అషటత తర శతం జపయం భకతయ ుకతన చతస |


ఉదయతపరద యతనదయతభరమకరమసన సథత మ || ౩ ||

ఏదయఖదయతనదయతపరత పం రమమనసమ |
ధృతకషయవసనం తులసహరవకసమ || ౪ ||

దరదం డవలసదదం డకమండలువరజతమ |


అభయeనముదరక మలశలకరంబుజమ || ౫ ||

యగందరవ ందయపదబజం రఘవందరగ ురుం భజ |


శర రకతు మ నతయం రఘవందరsఖలషటద ః || ౬ ||

పపదరప టన వజరః కశన రకతు మ సద |


కమసురగణధశ ముఖం రకతు మ గురుః || ౭ ||

హరసవలబధస రవసంపతఫలం మమవతు |


దవసవభవsవతు మ దృశ తతత పరద రశకః || ౮ ||

ఇషటప రద న కలపదురః శరత ర శురత యరథబ ధకః |


భవయసవరూప మ నసం జహవం మsవతు భవయకృత || ౯ ||

ఆసయం రకతు మ దుఃఖతూలసంఘగనచరయకః |


సుఖధైర యదసుగుణ భురవ మమ సదsవతు || ౧౦ ||

ఓషఠ రకతు మ సరవగరహ నగరహ శకతమ న |


ఉపపలవ దధససతురదం తన రకతు మ సద || ౧౧ ||

నరసతద ష మ పతు కపల సరవపలకః |


నరవదయమహవషః కంఠం మsవతు సరవద || ౧౨ ||

కరణమ ూల తు పరత యరథమ ూకతవకరవఙ మమ |


బహవదజయ పతు హసత సతతత తవ వదకృత || ౧౩ ||
కర రకతు మ వదవతపరజఞయ వశషవన |
వగవైఖ రభవయశషజయ వకసథల ం మమ || ౧౪ ||

సతసంతనసంపతతభ కతeనదవృదధక ృత |
సతన రకతు మ నతయం శరరవదయహనకృత || ౧౫ ||

పణయవరధన పదబజభ షకజలసంచయః |


నభం రకతు మ పరశవ దుయనదతులయసదుగణ ః || ౧౬ ||

పృషటం రకతు మ నతయం తపతరయ వనశకృత |


కటం మ రకతు సద వంధయసతుపతరద యకః || ౧౭ ||

జఘనం మsవతు సద వయంగసవంగసమృదధక ృత |


గుహయం రకతు మ పపగరహ రషటవ నశకృత || ౧౮ ||

భకతఘ వధవంసకరనజమూరతప రద రశకః |


మూరతమ నపతు మ రమం రఘవందర జగదుగర ుః || ౧౯ ||

సరవతంతరస వతంతరsస జనున మ సదరవ తు |


జంఘ రకతు మ నతయం శరమ ధవమతవరధన ః || ౨౦ ||

వజయందరక రబజత స థ ుధందరవ రపతరక ః |


గులఫ శరర ఘవందర మ యతరట సరవదsవతు | | ౨౧ ||

పద రకతు మ సరవభయహర కృపనధః |


eనభకతస ుపతరయ ురయశః శరప ణయవరధన ః || ౨౨ ||

కరపదంగులః సరవ మమవతు జగదుగర ుః |


పరత వదజయసవంతభదచహనదర గురుః || ౨౩ ||

నఖనవతు మ సరవన సరవశసవశరదః |


అపరకకృతశరశ ః పరచ యం దశ సదsవతు || ౨౪ ||

స దకణ చవతు మం సముపకతభవజః |


అపకతపరద త చ పరత చయమవతు పరభ ుః || ౨౫ ||
దయదకణయవైర గయవకపటవముఖంకతః |
సదదచయమవతు మం శపనుగరహ శకతమ న || ౨౬ ||

నఖలందరయ దషఘన మహనుగరహ కృదుగర ుః |


అధశచరధవ ం చవతు మమషటక రమనూదతమ || ౨౭ ||

ఆతమతమయఘరశఘన మం రకతు వదక చ |


చతురణం చ పమరథన ం దత పరత ః సదsవతు || ౨౮ ||

సంగమరవ తు మం నతయం తతతవ వతసరవసఖయకృత |


మధయహనsగమయమహమ మం రకతు మహయశః || ౨౯ ||

మృతపతపరణ దత సయహన మం సదsవతు |


వదసథప రుషజజవ నశథ పతు మం గురుః || ౩౦ ||

వహనసథమ లకదధర త వహనతపతసదsవతు |


సమగరట కవయఖయత గురురమ వషయsవతు || ౩౧ ||

కంతరరవ తు మం నతయం భటట (భషయ) సంగరహ కృదుగర ుః |


సుధపరమళదధర త సు (సవ)చఛందసుత సదsవతు || ౩౨ ||

రజచరవషవయధయదవనయమృగదభః |
అపసమరపహరత నః శసవతసరవదsవతు || ౩౩ ||

గత సరవతర మం పతూపనషదరథక ృదుగర ుః |


ఋగవయఖయనకృదచరయః సథత రకతు మం సద || ౩౪ ||

మంతరల యనవస మం జగరత కల సదsవతు |


నయయముకతవ లకరత సవపన రకతు మం సద || ౩౫ ||

మం పతు చందరక వయఖయకరత సుపత హ తతత కృత |


సుతంతరద పకకరత ముకత రకతు మం గురుః || ౩౬ ||

గతరథస ంగరహ కరససద రకతు మం గురుః |


శరమ ధవమతదుగధబ ధచ ందరsవతు సదsనఘః || ౩౭ ||

ఇత శరర ఘవందరస య కవచం పపనశనమ |


సరవవయధహరం సదయః పవనం పణయవరధన మ || ౩౮ ||

య ఇదం పఠత నతయం నయమన సమహతః |


అదృషటః పరణద ృషటః సయదడమూకsప వకపతః || ౩౯ ||

పరణయ ుః పరణస ంపతతభ కతeనభవృదధక ృత |


పతవ వర నర యన కవచనభమంతరత మ || ౪౦ ||

జహత కకగన రగన గురువరయపరస దతః |


పరద కణనమసకరన గురరృవందవనసయ యః || ౪౧ ||

కరత పరయ భకతయ తదతతకవచం పఠన |


పంగుః కణశచ పగండః పరణం గ జయత ధురవ మ || ౪౨ ||

శషశచ కషఠప రవశచ నశయంతయమయరశయః |


అషటక రణ మంతరణ సతత ణ
ర కవచన చ || ౪౩ ||

వృందవన సననహతమభషచయ యథవధ |


యంతర మంతరక రణయషట వలఖయతర పరత షఠత మ || ౪౪ ||

షడశైర ుపచరైశ చ సంపజయ తరజ గదుగర ుమ |


అషటత తర శతఖయభరరచయతుకసుమదభః || ౪౫ ||

ఫలైశ చ వవధైర వ గురరరచం పరక రవతః |


నమశరవ ణమతరణ గురువరయపరస దతః || ౪౬ ||

భూతపరత పశచదయః వదరవ ంత దశ దశ |


పఠదతతతక ం నతయం గురరృవందవనంతక || ౪౭ ||

దపం సంయజయ వదయవన సభసు వజయ భవత |


రజచరమహవయఘరస రపనకరద పడనత || ౪౮ ||

కవచసయ పరభ వణ భయం తసయ న జయత |


సమసూరయపరగదకల వృందవనంతక || ౪౯ ||

కవచదతరక ం పణయమపపణచరయదరశతమ |
జపదయః స ధనం పతరన భరయం చ సుమనరమమ || ౫౦ ||

జఞన ం భకతం చ వైర గయం భుకతం ముకతం చ శశవతమ |


సంపరప య మదత నతయం గురువరయపరస దతః || ౫౧ ||

|| ఇత శరమ దపపణచరయవరచతం శరర ఘవందరక వచం సంపరణమ ||

శరర ఘవందరమ ంగళషటక ం


Sri Raghavendra Mangalaashtakam
శరమ దరమ పదరవందమధుపః శరమ ధవవంశధపః
సచఛషయడగణడపః శరత జగదగర వణసతపదపః |
అతయరథం మనస కృతచుయతజపః పపంధకరతపః
శరమ తసదుగర ురఘవందరయ తరట కరయదుధవ
ర ం మంగలం || ౧||

కరమందందరస ుధందరస దుగర ుకరంభజదభవ సంతతం


పరజ యధయనవశకృతఖలజగదవసతవ యలకధవః |
సచఛసతద వదూషకఖలమృషవదభకంఠరవః
శరమ తసదుగర ురఘవందరయ తరట కరయదుధవ ర ం మంగలం || ౨||

సలంకరకకవయనటకకలకణదపతంజల
తరయ యరథస ృమతజైమ నయకవతసంగతపరంగతః |
వపరక తరవ డంఘరజ తముఖరనకపరజ సవతః
శరమ తసదుగర ురఘవందరయ తరట కరయదుధవర ం మంగలం || ౩||

రంగతుతం గతరంగమంగళకరశరత ుంగభదరత ట


పరత యసథద వజపంగవలయలసన మంతరల యఖయ పర |
నవయందరప లనలభవయకరసదృబందవనంతరగత ః
శరమ తసదుగర ురఘవందరయ తరట కరయదుధవ
ర ం మంగలం || ౪||

వదవదరజ శరః కరటఖచతనరఘయ రురతనపరభ


రగఘఘహపదుకదవయచరః పదమకమలధరః |
భసవదదం డకమండలజవలకర రకతం బరడంబరః
శరమ తసదుగర ురఘవందరయ తరట కరయదుధవర ం మంగలం || ౫||

యదృబందవనసతపరద కణనమసకరభషకసుతత
ధయనరధన మృదవలపనముఖనకపచరన సద |
కరంకరమభపరయ ంత చతుర లకః పమరథన సద
శరమ తసదుగర ురఘవందరయ తరట కరయదుధవ
ర ం మంగలం || ౬||

వదవయసమునశమధవయతరటటక రయవఖయమృతం
జఞత వదవైత మతం హలహలసమం తయకతవ సమఖయపతయ |
సంఖయవతుసఖదం దశపనషదం వయఖయం సమఖయనుమద
శరమ తసదుగర ురఘవందరయ తరట కరయదుధవ
ర ం మంగలం || ౭||

శరమ దవైష వ
ణ లకజలకగురుః శరమ తపరవరఢ భరుః
శసత దవగురుః శరత మరతరుః పరత ూయహగతరస వరుః |
చతతతశరుసతథ జతవరుః సతసఖయసంపతకరుః
శరమ తసదుగర ురఘవందరయ తరట కరయదుధవ
ర ం మంగలం || ౮||

యః సంధయసవనశం గురరవరత పతః సనమంగలసయషటక ం


సదయః పపహరం సవసవవదుషం భకతయ ైవ బభషతం |
భకతయ వయకత సుసంపదం శుభపదం దరఘయ ురరగయకం
కరతం పతరక ళతరబ ంధవసుహృనూమరత పరయ త ధురవ మ || ౯||

|| ఇత శర అపపణణచ రయకృతం శరర ఘవందరమ ంగళషటక ం సంపరణం ||

ಶರೀಕೃಷಣಪ ರಣಮಸುತ
bhargavasarma

courtesy: www.srsmutt.org