Fetih Suresi 1. nna fetahna leke fetham müb na 2.

Li ya fira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme n 'metehu aleyke ve yehdiyeke s ratam müstek yma 3. Ve yensurakellahü nasran az za 4. Hüvellez enzeles sek nete f kulubil mü'min ne li yezdadu imanem mea manihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü al men hak ma 5. Li yüdh lel mü'min ne vel mü'minati cennatin tecr min tahtihel enharu halid ne f ha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ndellahi fevzen az yma 6. Ve yüazzibel münafik yne vel münafikati vel mü rik ne vel mü rikatiz zann ne billahi zannez sev' aleyhim dairatüs sev' ve ad bellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet mas yra 7. Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü az zen hak ma 8. nna erselnake ahidev ve mübe irav ve nez ra 9. Li tü'minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve ez yla 10. nnellez ne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eyd him fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü't hi ecran az yma 11. Se yekulü lekel mühallefune minel a'rabi e aletna emvalüna ve ehluna festa fir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi iy'en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta'melune hab ra 12. Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü'minune ila ehl him ebedev ve züyyine zalike f kulubiküm ve zanentüm zannes sev' ve küntüm kavmen bura 13. Ve mel lem yü mim billahi ve rasulih fe inna a'tedna lil kafir ne se yra 14. Ve lillahi mülküs semavati vel ard ya firu li mey ye aü ve yüazzibü mey ye a' ve kanellahü afurar rah yma 15. Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila me anime li te'huzuha zeruna netteb 'küm yür dune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kal la 16. Kul lil muhallef ne minel a'rabi se tüd'avne ila kavmin ül be'sin ed din tükatilunehüm ev yüslimun fe in tüt y'u yü'tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben el ma 17. Leyse alel a'ma haracüv ve la alel a'raci haracüv ve la alel meriyd harac ve mey yüt lahe ve rasulehu yüdh lhü cennatin tecr min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben el ma 18. Le kad rad yallahü anil mü'min ne iz yübayiuneke tahte ecerati fe alime ma f kulubihim fe enzeles sek nete aleyhim ve esabehüm fethan kar ba 19. Veadekümüllahü me anime kes raten te'huzuneha ve kanellahü az zen hak ma 20. Veadeküllahü me anime kes raten te'huzuneha fe accele leküm hazih ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü'min ne ve yehdiyeküm s ratam müstek yma 21. Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli ey'in kad ra 22. Ve lev katelekümüllez ne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nes yra 23. Sünnetellahillet kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebd la 24. Ve hüvellez keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba'di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta'melune bas yra 25. Hümüllez ne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma'kufen ey yeblü a meh lleh ve lev la ricalüm mü'minune ve nisaüm mü'minatül lem ta'lemuhüm en tetauhüm fe tüs ybeküm minhüm mearratüm bi ayri lm li yüdh lellahü f rahmetih mey ye a' lev tezeyyelu le azzebnellez ne keferu minhüm azaben el ma 26. z cealellez ne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sek netehu ala rasulihi ve alel mü'min ne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli ey'in al ma 27. Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in aellahü amin ne muhallik yne ruuseküm ve mükass riyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan kar ba 28. Hüvellez ersele rasulehu bil hüda ve d nil hakk li yuzhirahu aled d ni küllih Ve kefa billahi eh da 29. Muhammedür rasulüllah vellez ne meahu e iddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebte une fadlem minellahi ve r dvana s mahüm f vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil inc l ke zer' n ahrace at'ehu fe azerahu festa leza festeva ala suk h yu'cibüz zürraa li ye yza bihimül küffar veadellahüllez ne amenu ve amilus salihati minhüm ma firatev ve ecran az yma

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful