Seite 1 von 3

Sectorul asigurărilor din Europa Centrală şi de Est

10.12.2008
Adio creşterii remarcabile a primelor din ultimii ani, dar rate de creştere de două cifre încă in vizor Tulburările de pe piaŃa financiară au determinat rezultate trimestriale negative şi o scădere a capitalului acŃionarilor, în majoritatea companiilor europene de asigurări Europa de Vest: se estimează o scădere a afacerilor de asigurare de proprietăŃi şi accidente; volatilitate în segmentul asigurărior de viaŃă Europa Centrală şi de Est: creşterea PIB şi creşterea gradului de penetrare a asigurărilor vor susŃine venituri mai mari din prime În pofida mediului dificil, investitorii vor găsi companii subevaluate, tranzacŃionate la niveluri extrem de scăzute istoric. Recomandare de cumpărare pentru Vienna Insurance Group Pe fundalul unui mediu de afaceri extrem de nefavorabil, cu scăderi semnificative înregistrate pe pieŃele de credit şi capital, precum şi cu o scădere generală a volumelor de prime, companiile europene de asigurări se confruntă cu o perioadă dificilă. Deşi sectorul european de asigurări este mai puŃin afectat de criza financiară prin comparaŃie cu alte industrii (în mod deosebit, mai puŃin decât sectorul bancar), tulburările de pe piaŃa financiară au avut până acum un impact semnificativ asupra operaŃiunilor financiare ale companiilor, conducând la obŃinerea unor rezultate negative în trimestrul al treilea şi o scădere abruptă a capitalului acŃionarilor. Ca urmare, primele companii de asigurări au fost nevoite să solicite injecŃii de capital. “Totuşi ar fi incorect să spunem că întregul sector este în pericol, căci considerăm că temerile generale sunt nefondate. Mai degrabă ar trebui să privim în detaliu afacerile, bilanŃul contabil şi evaluarea fiecărei companii în parte. Considerăm că, în acest mediu dificil, investitorii pot găsi companii care sunt semnificativ subevaluate (1) prin comparaŃie cu companiile similare din grupul/sectorul lor şi (2) tranzacŃionate la niveluri foarte scăzute istoric”, spune Christoph Schultes, analist al sectorului de asigurări în cadrul Erste Group. Impactul mediului economic în curs de deteriorare asupra diverselor segmente Recentele estimări de PIB din Zona Euro au confirmat trendul descendent al economiilor de aici, anumite pieŃe aflându-se deja în recesiune tehnică. Conform estimărilor Erste Group, Ńările din Zona Euro vor prezenta o creştere de PIB de 1,1% în 2008, în timp ce anul viitor va aduce o creştere negativă de – 0,4%. Pentru companiile de asigurări din Europa de Vest, acest aspect va avea efecte negative, spun analiştii Erste Group: PIB-ul mai scăzut şi rata în creştere a şomajului vor conduce la o uşoară scădere a afacerilor de asigurare de proprietăŃi şi accidente. Dacă se poate estima că majoritatea segmentelor de asigurări vor prezenta venituri stabile din prime (asigurări pentru incendiu, gospodărie, accident, daune etc.), asigurările pentru vehicule motorizate vor fi probabil supuse unor presiuni, întrucât această zonă s-a confruntat cu o competiŃie dură în ultima vreme, vânzările de automobile temperându-se. Nici marjele în scădere nu pot fi eliminate din discuŃie. Asigurările de viaŃă se vor confrunta cu afaceri mai puŃin sigure, cu o uşoară scădere în ceea ce priveşte noile asigurări de viaŃă şi o scădere mai ridicată înregistrată în general, în poliŃele de asigurări de viaŃă. Este necesară o examinare mai atentă a rezultatelor cheie pentru asigurări, pe Ńări (gradul de penetrare a asigurărilor şi densitatea acestora) pentru a estima impactul total asupra zonei de asigurări de viaŃă. Se estimează că Ńările cu o densitate mai scăzută (faŃă de media EU 15) a asigurărilor de viaŃă vor prezenta rate de creştere pozitive, chiar şi în mediul de afaceri dificil, prognozat pentru anii viitori. În EuropaCentrală şi de Est, estimările pentru valorile PIB pe T3 au adus – în pofida decelerării creşterii la nivel mondial – câteva surprize pozitive: creşterea Cehiei şi Slovaciei a rămas puternică în T3 (4,7% şi respectiv 7,1% prin comparaŃie cu perioada similară din anul anterior). În ciuda continuării decelerării în trimestrele viitoare (Ńinând cont de înrăutăŃirea cifrelor de producŃie industrială şi scăderea comenzilor noi), creşterea de ansamblu ar trebui (în conformitate cu estimările Departamentului de Cercetare al Erste Group) să rămână relativ solidă anul viitor (2,5% şi respectiv 4,8%, pentru Republica Cehă şi Slovacia), faŃă de previziunile sumbre pentru economiile Europei de Vest. Acelaşi analist estimează că România şi Polonia vor prezenta o creştere solidă a PIB-ului şi anul viitor (de 4,4% şi respectiv 3,0%), în timp ce pentru Ungaria se previzionează o creştere negativă a PIB-ului, de -0,8%. Efecte pozitive din două direcŃii Christoph Schultes spune că tendinŃa generală de creştere a PIB va determina rate de creştere solide în

pentru care riscurile cele mai mari constau în creditele neperformante dintr-o economie în scădere. multiplul preŃ/valoare contabilă (P/B) s-a situat constant în jur de 1. ComparaŃia în cadrul grupului de companii de asigurare similare G raficul arată clar că grupul compozit de companii de asigurare similare este tranzacŃionat la multipli mai ridicaŃi decât cei din indicele EuroStoxx Insurance. sub impactul unor itemi extraordinari (generaŃi de criza financiară). în ciuda veniturilor în scădere accelerată. este sugerată şi studierea raportului între investiŃiile companiei şi rezervele tehnice. situându-se între 10. Rentabilitatea capitalului angajat demonstrează clar că veniturile se îndepărtează acum de un nivel de vârf. “Temerile macroeconomice referitoare la regiunea CEE (în special) nu sunt fondate pentru companiile de asigurări. companiile de asigurări nu au riscuri comparabile”. Allianz şi Vienna Insurance Group prezintă cei mai scăzuŃi multipli preŃ/valoare contabilă.4x. spre deosebire de bănci. Între 2003 şi 2005. dar 2001 şi 2002 au fost ani oarecum distorsionaŃi de veniturile în scădere înregistrate. analiştii prognozează o revenire pentru 2009. rentabilitatea mare a capitalului angajat pare să fie explicaŃia). În plus.0x şi în prezent se situează la 0. raporturile preŃvenituri au rămas relativ stabile.3x. calculele Erste Group Recomandările analiştilor Erste Group: Reiterăm Recomandarea “Cumpără” pentru Vienna Insurance . Raportul preŃ-valoare contabilă 0. atins ciclic. Dacă Allianz a suferit de pe urma unor rezultate negative. Generali şi UNIQA au cele mai ridicate rapoarte preŃ/valoare contabilă (în cazul Generali. întrucât veniturile sunt foarte greu previzibile. demonstrează clar că nu trebuie să anticipăm venituri mai mici din prime în aceste Ńări. estimează el. acest item din blianŃul contabil oferind o imagine clară a forŃei financiare a companiei respective. Între 2004 şi 2006. companiile din indicele DJES Insurance erau tranzacŃionate la raporturi preŃ-venituri foarte ridicate. însă ratele de creştere de două cifre nu ar trebui să constituie excepŃii”. iar în prezent se situează la 8. “Studiul evoluŃiei primelor în perioadele de trend descendent înregistrate în diverse Ńări.5x. care sunt mai puŃin afectate de criza financiară. în trecut. în special în ceea ce priveşte multiplii preŃ/valoare contabilă. Totuşi. În regiunea CEE. În 2008. Sursa: Factsheet. Deşi rentabilitatea capitalului angajat a coborât semnificativ în 2008. precum şi a impactului suferit de pe urma crizei financiare. În 2007. după părerea noastră. raportul preŃ-valoare contabilă descrie o situaŃie similară. Evaluare la niveluri foarte scăzute istoric. După părerea sa. Mai mult. Sursa: Date ale companiilor.8x. creşterea automată a PIB induce venituri mai mari din prime. după părerea specialiştilor Erste Group. iar majorarea gradului de penetrare a asigurărilor ar trebui să fie susŃinută de potenŃialul masiv de recuperare pe care îl au aceste Ńări. Pe de altă parte.Seite 2 von 3 segmentele de asigurare din CEE. acesta putând indica forŃa portofoliului companiei respective. segmentele mai importante sunt cele de asigurări de proprietăŃi şi accidente.8x Până în 2002. Nu ne aşteptăm în viitor la aceeaşi creştere remarcabilă a primelor pe care am înregistrat-o în ultimii câŃiva ani. raportul P/B a căzut pentru prima dată sub nivelul de 1. cauzate de operaŃiunile întrerupte (Dresdner Bank). companiile din indicele DJES Insurance au postat cele mai ridicate profituri din istoria lor. estimări Erste Group Aceştia recomandă ca investitorii să examineze capitalul social al companiilor. multiplul extrem de scăzut preŃ/valoare contabilă pentru Vienna Insurance Group nu este justificat. Deşi s-ar putea argumenta că raporturile preŃ-venituri nu sunt în prezent cei mai utili multipli. acest raport a scăzut pentru prima dată sub 10x în 2007. subliniază în continuare Schultes.8x şi 11.

Multiplul preŃ/valoare contabilă pentru 08e se ridică la 0. ne modificăm recomandarea în “Reduce”.6x. 0. Ca urmare. în timp ce multiplul preŃ/prime pentru 08e este de 0. Noul nostru preŃ-Ńintă pentru UNIQA este EUR 14. PreŃul nostru Ńintă rămâne de EUR 44. ceea ce nu se justifică.34x.0x. în opinia noastră. singura companie din grupul său de companii cu relevanŃă similară care a reuşit să realizeze o creştere organică de capital. Zurück . în timp ce raportul preŃ/venituri pentru 2008e se ridică la 19. Multiplul preŃ/valoare contabilă 08e pentru UNIQA este 1. Punctul nostru de vedere este susŃinut de multiplii ridicaŃi la care este tranzacŃionată UNIQA în prezent. raportul preŃ/venituri 08e ajunge la 6.7x. ceea ce reflectă recentele dezvoltări şi diluarea provocată de creşterea de capital.Seite 3 von 3 Group.9.6x. Compania este tranzacŃionată la valori mai mici faŃă de alŃi asiguratori compoziŃi.