Pidato Bahasa Sunda

Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak, Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan, bingah ka giri-giri, bingah amarwata suta, bingah anu taya hinggana, sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong, asa ditonjok ku congcot, rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung, paamprok jonghok, patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. Para Ibu, Bapak sadaya, menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur, mapay lacak anu baheula, tatali paranti warisan ti nini aki. Nu mawi tebih diungsi, anggang di teang, sanes lantung tambuh laku, sanes ketang tanpa beja, sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun, nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola, nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik, diatik, dibina, dibimbing, dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung, alhamdulillah parantos bade rengse, kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana, mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna, khususna kanggo marurangkalih sadayana, umumna mah kanggo keluargana, masyarakatna, agamana, nagarana, nusa sareng bangsana. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik, ngatik, ngabimbing, ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana, atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik, kahajar ku pangajar, pamugi ageung sihampuntena, da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu utama, parantos

Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. kiwari hidep parantos bade paturay. belah pecah lalab rumbah. balabuhna dasar katineung. Ujang. kaireng katalingeuhan. hade tata. masyarakat. ka kadang warga. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. anu disungging dina permadani. taya deui bahasa anu utama. aya dina kasuksesan. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. getihna satetes. tamba mulang ngalongkewang. nusa sareng bangsa. asih nu diipuk na jajantung. sasieureun. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. mangkak dina taman katresna. iwal ti sisng lantip budi. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. bobodoran. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. hade basa sing nyaah. Kumargi kiti Bapak titip. sing lantip budi. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. deudeuh ka sasama. ku kituna sim kuring sabadana. bakal pajah. hidep bakal pisah. supados ngajirim eusi. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. ka masyarakat ka Nusa. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. sarebuk samerang nyamu. Para Ibu Bapak sadaya kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. hade basa sing tiasa . Para Ibu Bapak sadayana kumargi kitu. Bangsa sareng Nagara. hade tata. ti luhurna sausap rambut. tanbi lengoh kalempohan.anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. mengingat. di handap sausap dampal. rambutna salambar. nagara. ngaraksa salira. subaya mibanda nyata. sabeunyeureun. ambekanana sadami. mugia janten barokah.

Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. beber layar poe anyar. sugan kiti. anu janten margi dina tata titina. ngajaga salira. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. bema tatakrama. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. neda jembar hampurana. sapu nyere pegat simpay. nagara sareng agama. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral…. tebih tina marganing balai. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. bangsa. sing nyaah deudeuh ka salira. seueur silung sareng sumbangna. lulus banglus ginuluran. jatnika sapapaosna. ka masyarakat. Nusa. ka kadang warga. oge dina tata titina. bagja dunya rawuh akheratna. pileuleuyan-pileuleuyan. dina tindak tandukna. kalayan teu puguh entep seureuhna.(VI B) . Bral geura miang. ka ibu rama. Oleh : Achmad Fauzan. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. ka sasama. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui.ngajagi diri. meureun kieu.