BAB 1

1.1

PENGENALAN

Emosi adalah keadaan kebangkitan seseorang sebagai satu reaksi terhadap sesuatu benda atau keadaan (Atan Long 1978). Keadaan tersebut merupakan rangsangan yang ditangkap oleh seseorang sehingga boleh menimbulkan keadaan baru pada dirinya. Keadaan baru ini boleh menghasilkan (i) perubahan hayat dalam badan, (ii) pengalaman emosi, (iii) pernyataan emosi. Kebangkitan emosi boleh digerakan oleh rangsangan dari luar yang diterima melalui panca indera. Denyutan yang diterima oleh panca indera dihantarkan kebahagian otak yang dinamakan thalamus dan dari situ dihantar kebahagian cortex untuk menghasilkan kebangkitan perasaan emosi (Atan Long 1978). Menurun Goleman (1999) pula kecerdasan emosi ialah kemampuan mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi sendiri dengan baik serta kebolehan menjalin hubungan dengan orang lain. Goleman (1999) juga menyatakan bahawa seseorang yang tidak mempunyai keupayaan mengawal emosi, agak sukar berinteraksi dengan orang lain, dan tidak mampu untuk menjalankan kerja dengan baik. Mereka juga boleh digolongkan sebagai individu yang kurang berjaya dalam kerjayanya. Peristiwa-peristiwa cetusan emosi yang berlaku, terutama yang di tempat kerja, membawa implikasi kepada tahap kestabilan dan kematangan emosi individu berkenan (Goleman, 1999). Goleman (1999) seterusnya menyatakan bahawa kecerdasan emosi adalah satu yang diperlukan oleh seseorang untuk berjaya dalam kerjayanya. Goleman (1995) telah mengemukakan satu teori untuk menerangkan beberapa faktor yang mempengaruhi emosi seseorang. Teori Goleman ini cuba menerangkan faktor kegagalan dan kejayaan seseorang dalam kehidupan peribadi dan kerjaya masing-masing daripada perspektif kecerdasan emosi.

2

Secara keseluruhannya, kajian ini cuba melihat profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah berdasarkan Model Kecerdasan Emosi yang dikemukakan oleh Goleman (1995). Pengkaji cuba melihat kesesuaian model ini dalam menerangkan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru daripada perspektif budaya tempatan.

1.2

LATARBELAKANG KAJIAN

Sekolah merupakan institusi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu iaitu membentuk dan mengubah tingkah laku para pelajar ke arah yang dikehendaki. Perubahan tingkah laku ini merupakan matlamat yang hendak dicapai melalui fungsi sekolah. Tugas guru adalah melaksanakan fungsi ini untuk menciptakan satu suasana yang boleh menimbulkan atau menghasilkan perubahan tingkah laku tersebut (Atan Long 1978). Seorang guru adalah ahli masyarakat, seorang rakyat dan sebagai seorang ikhtisas di dalam bidang perguruan yang menjalankan tugas mendidik di dalam sebuah sekolah. Selain memegang tugas sebagai seorang guru ia juga memegang berbagai peranan yang lain di dalam kehidupannya sebagai seorang ahli masyarakat biasa (Atan Long 1978). Menurut Noriah (1994) profesion perguruan merupakan satu profesion yang tidak mempunyai pembahagian masa yang jelas antara masa bekerja dan masa tidak bekerja. Selain daripada mengajar di waktu pagi, guru dikehendaki datang ke sekolah pada waktu petang, di hujung minggu dan di hari cuti sekolah untuk menjalankan aktiviti kokurikulum seperti badan beruniform, permainan dan lain-lain. Noriah (1994) menyatakan bahawa keadaan sedemikian boleh mewujudkan tekanan kepada guru-guru. Apabila sesuatu kerja itu dilihat sebagai beban atau dilaksanakan dengan rasa terpaksa maka kebarangkalian berlakunya tekanan kerja, ketidakpuasan dan ‘burnout’ adalah lebih tinggi (Bruhn,1989). Selye (1969) pula menyatakan bahawa tekanan yang berpanjangan boleh membawa kepada gangguan emosi seseorang mulai dari tahap yang rendah hingga ke tahap yang serius. Ini boleh mewujudkan emosi yang pelbagai seperti bosan, lesu, marah, kecewa dan benci (Muchinsky, 1997).

3

Kajian Mohd Najib (2000) terhadap kestabilan emosi pensyarah-pensyarah menunjukkan kecerdasan emosi mereka berada pada tahap sederhana dan tidak terlalu menonjol. Beliau berpendapat bahawa, pensyarah-pensyarah perlu mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi, kerana mereka merupakan pelatih kepada calon-calon guru. Justeru kestabilan emosi mereka akan memberikan kesan terhadap latihan yang mereka berikan kepada calon-calon guru tersebut. Beliau menyatakan bahawa ketidakstabilan emosi calon-calon guru boleh membawa kepada perasaan kecewa ataupun “burnout” disebabkan oleh tekanan kerja. Keadaan sebegini boleh juga muncul daripada persekitaran tempat kerja yang tidak kondusif. Tugas guru merupakan tugas yang kompleks dan mencabar. Mereka bukan sahaja perlu mengajar, malah perlu melakukan kerja-kerja perkeranian dan pentadbiran, menjalankan aktiviti kokurikulum dan juga melibatkan diri secara aktif dalam persatuan ibu-bapa dan guru (Noriah 1994). Di samping kerja-kerja yang dinyatakan, guru juga perlu berinteraksi dengan pelajar-pelajar secara fizikal, dan emosi semasa proses pengajaran dan pembelajaran (Mohd Najib 2000). Pendapat ini disokong oleh Newton dan Newton (2001) yang menyatakan bahawa, guru perlu banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelajar dalam kelas. Polloway, Patton dan Serna (2001) juga mengakui kepentingan kemahiran sosial bagi guru yang mengajar dan juga melatih pelajar dalam kemahiran sosial. Justeru, kebolehan guru untuk berinteraksi dengan pelajar dipengaruhi oleh keadaan emosi guru. Kajian Skovholt dan D’Rozario (2000) tentang guru cemerlang dan guru lemah, telah mendapati bahawa guru cemerlang lebih disukai oleh para pelajar. Kajian beliau menunjukkan bahawa guru cemerlang mempunyai domain kecerdasan emosi, seperti empati (empathy) dan kemahiran social (social skill). Kajian ini juga mendapati bahawa guru-guru cemerlang juga mempunyai tahap kecerdasan interpersonal dan intrapersonal yang tinggi. Kedua-dua faktor ini merupakan domain personal dalam teori “kecerdasan pelbagai” (multiple intelligence) yang dicadangkan oleh Gardner (1983). Kenyataan ini disokong oleh Dubois, Alverson dan Staley (1979) yang mengemukakan bahawa guru

(role . pembibing model) generasi muda yang sedang berkembang.3 MASALAH KAJIAN Noriah et al (2002) telah mengemukakan beberapa contoh berkaitan dengan tingkahlaku kurang beretika dan kurang bertanggungjawab di kalangan guru-guru di sekolah. Oleh itu. kecerdasan tersebut boleh dipengaruhi oleh persekitaran seseorang. para pelajar mempunyai kecerdasan emosi yang lebih rendah daripada guru-guru. sehingga meninggalkan kesan negatif terhadap perkembangan psikologikal dan fizikal pelajar. persekitaran pendidikan yang berasaskan emosi yang sihat. Seterusnya kajian ini juga mendapati bahawa. Kajian beliau juga mendapati bahawa kestabilan emosi seseorang akan bertambah apabila usianya meningkat. Contoh lain adalah ketidakbolehan guru mengawal kemarahan sehingga sampai merosakan harta benda sekolah yang seharusnya dijaga untuk kepentinagn pendidikan. dapat membantu guru-guru membentuk suasana pendidikan yang berkesan (Polloway et al. Goleman (1995. Tingkahlaku seperti itu boleh merosakan kerjaya guru dan juga boleh menimbulkan tekanan dan gangguan kesihatan mental. telah mendapati wujudnya hubungan positif antara kecerdasan emosi dan prestasi remaja. sehingga boleh membantu mereka dalam berinteraksi dengan pelajar-pelajar yang dihadapinya.4 yang baik mempunyai kualiti peribadi yang baik. Seperti guru telah mendenda murid secara keterlaluan. Tingkahlaku seperti ini juga boleh merosakan pandangan masyarakat terhadap profession perguruan yang sepatutnya menjadi pendidik. 1. Implikasinya ialah guru-guru yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik boleh mempengaruhi kecerdasan emosi para pelajarnya. 2001). 1999) menyatakan bahawa kecerdasan emosi merupakan satu perkara yang dinamik. Kajian kecerdasan emosi dan prestasi oleh Noriah et al (2001) terhadap remaja berumur 14 hingga 16 tahun.

Amerika Syarikat. Manakala Utusan Malaysia (April 2001) pula melaporkan bahawa seorang murid tahun tiga di Klang mendakwa beliau telah dicekik. malah juga di Barat. Beliau juga dilaporkan telah pernah menerima rawatan psikiatri (New Straits Times.5 Akhir-akhir ini media masa banyak menuliskan berita berkaitan dengan masalah cetusan emosi (emotional outburst) yang berlaku dalam kehidupan seharian individu. Peristiwa ini telah menimbulkan kemarahan ibubapa pelajar berkenaan. lengan dan siku akibat diterajang dan dihempaskan ke lantai oleh seorang guru lelaki ditempat beliau menuntut. Utusan Malaysia (24 Februari 2004) melaporkan bahawa seorang pelajar tingkatan empat sekolah menengah Anjung Batu Mersing. Mohd. Terakhir. seorang ibu telah didapati bersalah oleh mahkamah di Texas. sebagai contoh. Beliau didapati telah membunuh lima orang anaknya satu demi satu. Sebagai contoh di Malaysia. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahawa kemungkinan guru-guru tidak dapat mengawal emosi apabila wujud persekitaran yang boleh mengganggu. Jun 2001). Suhaizi Mohd. malahan guru-guru sekolah di England pun turut terbabit. seorang bekas guru telah didapati membunuh seorang anaknya dengan mengelar lehernya (Berita Harian. Kejadian seumpama ini bukan sahaja berlaku di negara Malaysia. kenapa cetusan emosi pada guru-guru ini boleh berlaku? Adakah cetusan emosi ini muncul kerana faktor persekitaran? Adakah cetusan emosi ini . Cetusan emosi yang dilaporkan ini muncul didalam suasana kerja dan juga kehidupan peribadi. Guru tersebut telah memaksa muridnya menghisap curut dan keretek serta digantung pada kipas siling dalam keadaan kaki ke atas. Peristiwa cetusan emosi telah dialami oleh seorang guru besar sekolah rendah di Melaka. Utusan Malaysia. Sanim mengalami kecederaan serius dimuka. Berita Harian (21 November 2000) juga melaporkan bahawa didapati ibu bapa enggan memaafkan guru yang mendenda anak mereka secara berlebihan. dirotan dan ditendang dadanya oleh empat orang guru. Yang menjadi persoalan ialah. Beliau didapati telah membaling komputer dari tingkat satu ke tingkat bawah bangunan sekolah akibat terjadinya kesalah fahaman dengan rakan sejawat (Berita Harian 24 Ogos 2000). 14 Mac 2002). 4 Januari (2002) melaporkan bahawa perkara seperti ini bukan sahaja berlaku di Malaysia.

Sedangkan kajian yang dijalankan di luar negara menunjukkan kestabilan emosi guru-guru boleh mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah (Skovholt & D’Rozario 2000).6 muncul kerana tekanan kerja di sekolah? Pengkaji akan cuba mendapatkan jawapan dari persoalan-persoalan tersebut.4: Kerangka konsep kajian . Pengkaji menjumpai baru satu kajian. Kajian tentang kecerdasan emosi (EQ) sudah banyak dijalankan di Barat tetapi masih sedikit dijalankan di Malaysia. iaitu kajian Mohd Najib Ghaffar (2000) yang memberi tumpuan terhadap kestabilan emosi guru-guru. Justeru kajian sedemikian perlu dijalankan di Malaysia. 1. Noriah et al.4 KERANGKA KONSEP KAJIAN Kerangka konsep kajian ini disesuaikan daripada model kecerdasan emosi (EQ) Goleman (1999). Tinjauan literatur yang dijalankan mendapati bahawa kajian berhubungan dengan kecerdasan emosi banyak tertumpu kepada kecerdasan emosi para pelajar (Inday 2000. 2001). Guru Jantina Umur Etnik Sekolah Lokasi EQ Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Motivasi Kendiri Empati Kemahiran Sosial Kerohanian Kematangan Rajah 1.

Kesedaran kendiri memberika maksud. seprti marah. Domain kedua ialah pengawalan kendiri. motivasi kendiri dan empati. Kemampuan ini sangat penting dalam membentuk hubungan yang akrab dengan individu-individu lain dalam masyarakat. ianya juga mempunyai keyakinan diri yang kuat (Goleman. Domain ketiga ialah motivasi kendiri. kekurangan. Individu yang berkemahiran tertentu. Domain keempat ialah empati. Manakala domain kelima adalah kemahiran sosial. agar emosi tersebut dapat membantu dalam menyelesaikan sesuatu tugas. Regulasi kendiri dimaksudkan sebagai kebolehan mengurus emosi. kekuatan. akan sentiasa berhemah dan boleh menangguhkan perasaan mereka untuk memuaskan hati dalam mewujudkan malamat . motivasi. Domain ini sangat penting sekali bagi memudahkan untuk membina hubungan mesra dengan orang lain.7 Goleman (1995) telah mengemukakan lima domain kecerdasan emosi. Goleman (1995) menyatakan individu yang mempunyai kesedaran kendiri. kawalan kendiri. Domaindomain yang dikemukakan oleh Goleman tersebut ialah kesedaran kendiri. akan memudah untuk bersosialisai dan berinteraksi dengan individu lain. Domain ini merupakan asas yang perlu ada sebelum wujudnya domain yang lain dalam kecerdasan emosi. Seseorang yang mempunyai kesedaran kendiri yang bagus mampu menilai keupayaan dirinya dengan realistik. iaitu mempunyai kebolehan memahami emosi atau perasaan orang lain. Menurut Corey dan Corey (1997) menyatakan bahawa sifat utama individu yang berkeinginan membantu orang lain ialah mempunyai kesedaran kendiri. perspektif budaya dan lain-lain tentang diri sendiri. benci dan sebagainya. kebolehan seseorang untuk mengetahui perasaannya dalam pelbagai situasi dan keupayaannya untuk memilih keutamaan panduan dalam membuat satu keputusan. domain ini dapat menentukan bentuk respons ataupun tindak balas yang dizahirkan oleh seseorang dalam sesuatu keadaan. matlamat. sedih. keperluan. 1999). dalam mengawal dirinya. seseorang yang mempunyai doamian ini berkeupayaan untuk mendorong dirinya ke hadapan dalam mencapai sesuatu matlamat yang diimpikannya.

Seterusnya Muhamad (1993) juga berpendapat bahawa empati melibatkan mendengar luahan hati individu lain. berkongsi perasaan. terutama dalam proses membantu seseorang. Motivasi kendiri.8 Goleman (1999) juga menyatakan bahawa seseorang yang menpunyai kawalan kendiri yang baik akan cepat pulih daripada tekanan dan gangguan emosi yang dialaminya. Corey & Callahan (1998) pula menyatakan bahawa seseorang yang boleh menunjukkan sifat empati akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. mentafsir bahasa badan seperti intonasi suara dan raut wajah. Kepekaan ini amat penting untuk kecemerlangan prestasi kerja yang melibatkan interaksi dengan orang ramai (Goleman dalam Cherniss & Goleman. . meneroka perasaan. kekecewaan atau keraguan seseorang terhadap sesuatu perkara (Goleman 1999). kesusahan. individu ini berupaya menggunakan kehendak suara hati dalam bertindak dan selalu memandu arah mereka untuk mencapai sesuatu tujuan (Goleman 1999). Sifat ini juga boleh menjadi faktor pencetus dan penyubur kemesraan dan keserasian dengan individu dari pelbagai latar belakang. Bagi Corey dan Corey (1997). 2001). Seseorang tersebut akan sentiasa tabah apabila menghadapi sebarang masalah ataupun kekecewaan yang berlaku diluar jangkauannya (Goleman 1999). Individu yang mempunyai sifat empati boleh menyelami kepahitan. Sifat berempati juga membolehkan seseorang melihat atau memahami sudut pandangan orang lain daripada perspektif mereka. Rogers dalam Corey. Kecekapan berempati membolehkan individu menyedari keadaan perasaan orang lain. Motivasi kendiri ini boleh membantu seseorang dalam mengambil inisiatif dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Empati pula merupakan domain yang boleh membantu seseorang mengesan perasaan orang lain. memahami apa yang dialami oleh orang lain dan bertindak untuk membantu. individu yang berempati mampu menyelami perasaan seseorang dan melihat dunia daripada perspektif mereka.

mampu menjadi pakar runding yang baik di samping berkebolehan menyelesaikan konflik. ketua yang berjaya dalam sesuatu organisasi ialah dapat mewujudkan mood yang positif dalam organisasinya. iaitu dengan mempengaruhi secara langsung suasana ataupun iklim sekolah. mendapati bahawa gaya kepemimpinan pengetua dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Gaya kepemimpinan pengetua yang fleksibel dan diikuti dengan kecerdasan emosi yang tinggi menyebabkan sikap guru berpandangan positif dan membuatkan pencapain pelajar menjadi meningkat. kita tidak boleh menggantungkan harapan sepenuhnya kepada sekolah.9 Domain terakhir yang dicadangkan oleh Goleman (1999) ialah kemahiran sosial. untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam kehidupan pelajar. Caruso dan Salovey (1999) kecerdasan emosi mempunyai empat domain iaitu “kebolehan menerima dan menunjukkan emosi dengan tepat. Individu yang mempunyai kemahiran sosial yang baik mampu mentafsirkan dengan tepat situasi sosial yang berlaku di sekelilingnya. terutamanya apabila dipamerkan oleh seorang ketua ataupun pengarah. serta mampu mewujudkan kerjasama dan semangat berpasukan apabila bekerja dalam sesebuah kumpulan ataupun organisasi. tetapi sekolah yang baik adalah mampu menyelesaikan pelbagai masalah pelajarnya. Seseorang yang mempunyai kemahiran bersosial yang baik. dan begitu juga sebaliknya. . kebolehan menyesuaikan emosi. Bagaimanapun Branden (1995) berpandangan bahawa. kebolehan memahami sesuatu emosi dan mengawal emosi”. Goleman dalam Cherniss dan Goleman (2001) menyatakan bahawa paparan emosi mempunyai pengaruh. dan juga mempunyai kemahiran untuk membujuk dan memimpin persekitaranya. Kajian Hay/McBer dalam Cherniss dan Goleman (2001) terhadap 42 pengetua sekolah di United Kingdom. Menurut Mayer. Mayer et al (1999) mentakrifkan kecerdasan emosi sebagai satu domain prestasi manusia yang boleh dikaji dengan mengukur kebolehan. Goleman menyatakan bahawa domain ini membolehkan seseorang mengurus pelbagai emosi secara efektif dalam membina hubungan dengan orang lain.

. Untuk melihat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan menegah Zon Tengah Semenanjung Malaysia secara 5. guru-guru sekolah menengah mengikut umur. Berdasarkan tujuan di atas berikut adalah objektif-objektif kajian: 1. Untuk melihat perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru profil kecerdasan emosi Malaysia secara keseluruhan. 1. Justeru itu pembentukan diri pelajar akan berjalan seiring dengan peningkatan kecerdasan emosi guru. menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan (EQ) guru-guru sekolah menengah di 3.5 TUJUAN KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. Untuk melihat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guruguru sekolah menengah mengikut jantina. 4. Untuk menentukan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah sekolah mengikut negeri.5.10 Seterusnya Braden (1995) juga menyatakan bahawa proses pengembangan kendiri guru juga turut berlaku semasa berlakunya proses pembelajaran di sekolah. 2.1 Objektif kajian 1. Mengenalpasti profil kecerdasan emosi (EQ) khusus untuk guru-guru sekolah keseluruhan.

Adakah terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut umur? 1. rohani intelek dan emosi. Adakah terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah di Malaysia secara keseluruhan? 4. Adakah terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut jantina? 5. .5. Profesion perguruan merupakan profesion yang cukup mulia iaitu bukan sahaja sekadar mentransfer ilmu pengetahuan tetapi sentiasa membimbing pelajar ke arah yang lebih baik. yang pada akhirnya akan melahirkan insan yang seimbang antara jasmani. Persoalan kajian Apakah profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenajung Malaysia secara keseluruhan? 2.2 1.11 1. Sesuai dengan perbincangan yang sampaikan pada bahagian pengenalan bahawa terlalu banyak perkaraperkara yang berlaku di sekolah ataupun di kalangan guru-guru yang boleh menjejaskan profesion perguruan ke hadapan.6 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian tentang kecerdasan emosi sangat penting dijalankan untuk mengetahui sejauhmana kecerdasan emosi yang dimiliki oleh guru-guru boleh memberi pengaruh ataupun kesan yang positif terhadap proses pembelajaran di sekolah. Apakah profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah mengikut negeri? 3.

. Kajian seperti ini boleh memberikan sumbangan dalam meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru.1 Profil Definisi istilah ataupun konsep yang digunakan dalam kajian ini adalah. Kepelbagaian tingkah laku pelajar ini akan dapat dikendalikan secara berkesan apabila guru-guru yang membimbingnya mempunyai kecerdasan dan kestabilan emosi yang baik. Suatu grafik yang menunjukkan skor seseorang di dalam masing-masing dari beberapa keahlian atau pada masing-masing dari beberapa tes keperibadian (AR. c. Guru-guru boleh memahami erti penting kecerdasan emosi dalam meningkatkan mutu dan kualiti perofesion perguruan. kerana guru akan berhadapan dengan berbagai macam bentuk tingkah laku pelajar. d.12 Bagi pengkaji. 1. sehinga sekolah akan melahirkan insan-insan sesuai dengan yang diharapkan Falsafah Pendidikan Negara. Profil . Profesion perguruan mempunyai ciri khas yang unik. b.7 DEFINISI ISTILAH 1. Henry Sitanggang. pada masa yang sama dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Kajian seperti ini penting dijalankan di kalangan guru-guru agar supaya: a. Kajian seperti ini juga boleh memberikan maklumat tambahan kepada guruguru dalam menstabilkan dan memantapkan emosi pelajar dengan mewujudkan suasana persekitaran bilik darjah yang positif dan kondusif. 1994).7.

Emosi bagi Mayer.7. Chaplin. takut dan sebagainya (kamus Dewan. boleh menaakul dan menyelesai masalah berdasarkan emosi tersebut. satu penilaian individual. sperti sedih. Dari pelbagai definisi dan pandangan yang dikemukakan di atas. 1981. Kartini Kartono.13 Sedangkan yang dimaksudkan dengan profil nalisis ialah. 1993) 1. boleh mengurus emosinya sendiri serta mampu menjalin hubungan dengan mesra dan baik”. pengkaji dapat menyimpulkan bahawa kesemua konsep yang dikemukakan telah dirangkum dalam definisi kecerdasan emosi yang dikemukakan oleh Goleman (1999). 2002). Dari definisi yang dikemukakan oleh Goleman (1999). C. Mayer et al (1999) mentakrif kecerdasan emosi sebagai kebolehan untuk mengenal pasti makna-makna emosi dan hubungkaitnya. secara tidak langsung kita boleh memahami bahawa paling tidak terdapat lima . gembira. Bagi Sherrington (1966) dalam Young (1966). Caruso dan Salovey (1999) adalah peristiwa dalaman yang menyelaras subsistem psikologi termasuk tindak balas fisiologi dan kesedaran minda. mempunyai motivasi kendiri.P.2 Kecerdasan Emosi Mengikut kamus dewan emosi adalah perasaan jiwa yang kuat. Iaitu “Keupayaan seseorang menyedari dan mengenal pasti perasaannya dan perasaan orang lain. memberikan batasan bahawa kecerdasan emosi ialah kepintaran menggunakan emosi secara sengaja untuk membentuk tingkah laku dan pemikiran ke arah meningkatkan pencapaian sesuatu matlamat. emosi ialah sebagai gangguan perasaan (sekejap dan intense) yang berbeza daripada proses afektif yang lain. untuk melaporkan pola kemampuannya atau sifat-sifat keperibadiannya. dikaitkan dengan norma-norma ataupun standa-standar tertentu (Dictionary of psychology. Bagi Weisenger (2000) pula.

berhemah dan menangguhkan sementara perasaan untuk memuaskan hati dalam mengejar matlamat. 2). Domain-domain yang dimaksudkan adalah. Bagi Weisenger (1998) kesedaran kendiri ialah kebolehan memantau diri. Motivasi kendiri (Self-motivation): Menggunakan kehendak utama hati dalam menggerak dan memandu arah seseorang untuk mencapai tujuan. boleh melihat atau memahami sudut pandangan orang lain dan boleh mencetus dan menyuburkan kemesraan dan keserasian dengan individu yang pelbagai latar belakang (Goleman 1999). dan cepat pulih daripada tekanan emosi (Goleman 1999). Self Awareness (menyedari emosi kendiri). projek dan lain-lain. Social skill (kemahiran sosial). dan tetap tabah apabila menghadapi masalah dan kekecewaan (Goleman 1999). atau kesedaran dan kefahaman terhadap diri dan persekitaran yang membolehkan berlakunya penilaian kendiri. Kesedaran kendiri (Self-awareness): Mengetahui perasaan dalam satu-satu situasi dan dapat memilih keutamaan panduan dalam membuat keputusan. Empati. 1).14 domain dalam kecerdasan emosi. Regulasi kendiri (Self-regulation): Mengurus emosi agar ianya memudahkan dan bukannya mengganggu dalam menyelesaikan tugasan. Self Motivation (motivasi kendiri). Boleh mengesan perasaan orang lain. . Bagi Weisenger (1998) pula kawalan kendiri ialah memahami emosi terbabit dan menggunakan emosi tadi secara positif untuk mengawal keadaan. 3). Duval & Wicklund (1972) memberi takrif yang hampir sama iaitu kesedaran diri sebagai objek yang membolehkan diri menyesuaikan tingkah laku berdasarkan konsep diri. Self regulation ( mengawal emosi kendiri). Ia juga bermaksud menggunakan emosi untuk merangsang dalam mencapai sesuatu matlamat atau menyelesaikan sesuatu tugasan. 4). membantu dalam mengambil inisiatif dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. mempunyai penilaian yang realistik tentang keupayaan diri dan keyakinan diri yang utuh (Goleman 1999). Empathy (empati) dan 5). menguasai tindakan dan tindak balas ke arah sesuatu matlamat.

Diakhir perbincangan. Boleh mengurus pelbagai emosi secara efektif dalam perhubungan dan mampu mentafsir dengan tepat situasi sosial dan jaringannya. mahir membujuk dan memimpin. kecerdasan emosi (EQ) sangat perlu diambil kira untuk membantu guru-guru dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut. diharapkan guru-guru dapat menyedari bahawa untuk mewujudkan pendidikan yang berkesan. Kemahiran Sosial (Social Skills). sebagai kerangka untuk melanjutkan kajian ini pengkaji akan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Goleman (1999). .15 Bagi Covey (1990) empati ialah melihat sesuatu daripada sudut pandangan seseorang. Dari pelbagai definisi dan pandangan yang telah dikemukakan. berunding dan menyelesaikan konflik untuk mewujudkan kerjasama dan semangat berpasukan (Goleman 1999). memahami paradigma mereka dan juga memahami perasaan mereka sepenuhnya secara emosional dan juga intelektual. Mengikut Muhamad (1993) pula. RUMUSAN Kajian ini membincangkan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. cemerlang dan sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara.8. 1. empati ialah keupayaan untuk menyelami hati dan perasaan seseorang pada suatu ketika dan berupaya keluar kembali daripada keadaan tersebut tanpa meninggalkan apa-apa kesan mudarat kepada dirinya.

Fokus perbincangan dalam bab ini juga meliputi aspek-aspek kajian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru. 1984). Kemudian seterusnya diubahsuai oleh Lewis Terman di Amerika Syarikat dan dinamakan ”Intelligence Quotient” (Lester D. Ujian IQ ini mengukur tahap mental dalam logikmatematik dan linguistik.16 BAB II KAJIAN LITERATUR 2. IQ = Mental Age Chronological Age x 100 . Diantaranya ialah Wechsler. 2. Z.2. cerdas atau cerdik bagi seseorang. kecerdasan ataupun kecerdikan tersebut.1 LITERATUR BERKAITAN Kecerdasan Intelektual (IQ) Para pakar cuba merumuskan apakah itu yang maksud dengan pintar. Dapatan ujian ini ditukar kepada konstruk yang dipanggil “Mental Age” dan kemudian dibahagikan dengan umur sebenar dan didarabkan 100.2 2. Crow & Alice Crow. Binet dan lain-lain. Dalam hal ini para ahli psikologi telah memberikan takrifan yang berbeza tentang kepintaran. Spearman. 1958. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan tentang kecerdasan.1 PENDAHULUAN Dalam bab ini pengkaji membincangkan tentang tinjauan literatur dan kajian berkaitan dengan kecerdasan emosi. Kasijan. pandangan Alfred Binet dan Theodore Simon adalah antara yang paling popular di kalangan masyarakat dunia.

2003). Masalahnya sekarang adalah. pendidikan di Malaysia. . Oleh kerananya merupakan tugas dan tanggungjawab amat berat untuk mengembangkan ke tujuh jenis kecerdasan tersebut. Taufik Pasiak. Namun demikian. dan seterusnya. namun memiliki kecerdasan matematik yang rendah.17 Bagaimanapun. ketujuh-tujuh kecerdasan tersebut merupakan potensi-potensi asas yang wujud pada setiap orang. interpersonal dan intrapersonal. muzik. Penghargaan pun terkadang hanya untuk satu dan dua kecerdasan sahaja. kecerdasan emosi menyumbang dua kali ganda dalam mencapai berbanding IQ. Teori ini dikenali sebagai Multiple Intelligence (MI). Seseorang mungkin sahaja memiliki kecerdasan linguistik yang menonjol. Seorang artis mungkin sahaja memiliki kecerdasan kinestetis dan kecerdasan muzik yang tinggi. Kecerdasan emosi merangkumkan sekali kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal daripada MI oleh Gardner. spatial. walau dalam kadar berbeza (Gardner . Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind (1983) telah mengemukakan teori baru tentang kecerdasan iaitu terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan iaitu verbal-linguistik. kinestetik. Goleman (1995) telah menyatakan bahawa kecerdasan emosi (EQ) lebih banyak menyumbang dalam kejayaan berbanding kecerdasan intelek (IQ). juga termasuk indonesia. kerana Gardner telah memperkenalkannya lebih kurang 20 tahun yang lalu. cederung mengoptimalkan satu atau dua kecerdasan sahaja. Kajian yang dijalankan telah mendapatai bahawa.2 Kecerdasan Pelbagai (MI) Gardner Howard Gardner (1983) telah mengenalpasti tujuh jenis kecerdasan. patut bersyukur kerana wujudnya kajian ilmiah yang menunjukan bahawa otak manusia mempunyai peranan penting dalam kecerdasan dan kesuksesan (Taufik Pasiak. Mayer pada tahun 1990 iaitu kecerdasan emosi (emotional intelligence). Multiple Intelligence (MI) bukanlah merupakan perkara yang baru. Kemudian Daniel Goleman (1995) telah mempopularkan dalam bukunya bertajuk Emotional Intelligence iaitu satu lagi kecerdasan yang mula diperkenalkan oleh Peter Salovey dan John D. 2. 2003).2. tetapi memiliki kecerdasan muzik yang rendah. logik-matematik.

Goleman menyatakan bahawa kecerdasan emosi ini boleh meningkat selari dengan perjalanan usia dan pengalaman.3 Kecerdasan Emosi (EQ) Teori tentang kecerdasan emosi bermula daripada kajian neurologi.2. yang dimaksudkan di sini adalah otak manusia merupakan kekuatan fizik bagi pengembangan diri manusia secara keseluruhan.2. kecerdasan emosi terbahagi kepada dua kemahiran atau kecekapan iaitu personal dan sosial.3. maka individu tersebut hilang keupayaan untuk membuat keputusan dalam hidup sehariannya. empati (empathy) dan kemahiran sosial (social skill). Taufik Pasiak (2003) juga mengatakan bahawa secara semula jadi. Begitu juga bila pembedahan otak dibuat dan bahagian lobus prahadapan (prefrontal lobes) kiri dibuang. . Apabila bahagian yang yang dipanggil amygdala pada otak dibuang daripada pesakit. beliau juga mengatakan bahawa kecerdasan ini boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja yang mahu mempelajarinya. kawalan kendiri (self regulation). maka individu berkenaan tidak menunjukkan sebarang emosi dalam pelbagai keadaan. Goleman (995) menyatakan bahawa. ini merupakan satu bukti wujudnya komponen otak lain yang membuat keputusan selepas penaakulan intelek iaitu ”kecerdasan emosi” (EQ). Terdapat lima domain kecerdasan emosi yang dikenal pasti oleh Goleman (1995) iaitu kesedaran kendiri (self awareness). kesuksesan mestilah dipandang sebagai pemakaian otak secara keseluruhan. dalam otak manusia telah disiapkan dengan tiga bentuk pemikiran. pemikiran emosional (intuitif) dan pemikiran spritual. 2. iaitu pemikiran rasional. motivasi kendiri (self motivation).1 Model Kecerdasan Emosi Goleman Mengikut Goleman (1999). Kecerdasan ini membolehkan seseorang itu mengawal diri sendiri dan berinteraksi dalam masyarakat dengan baik. 2. walaupun kecerdasan intelektualnya (IQ) tidak terjejas.18 Taufik Pasiak menyatakan bahawa. Otak manusia merupakan sumber bagi banyak perkara.

Mayer et al (1999) menyatakan bahawa kecerdasan emosi boleh bertambah bila umur dan pengalaman bertambah. Dapatan kajiannya menunjukan bahawa wanita memperolehi skor min yang lebih tinggi berbanding lelaki. Sampel kedua terdiri daripada sebahagian peserta kajian pertama.3. c) memahami emosi iaitu kebolehan memahami sesuatu emosi dan maklumat yang dibawa. Sebagai kesimpulannya. a) kebolehan membuat persepsi tentang emosi iaitu kebolehan menerima.19 2. Caruso & Salovey (1999). Caruso dan Salovey (1999) telah menjalankan dua kajian tentang kecerdasan emosi. iaitu mengawal emosi untuk meningkatkan perkembangan emosi dan intelek. Caruso dan Salovey memenuhi ciri-ciri umum kecerdasan yang piawai.2. b) asimilasi atau penyesuaian emosi. Sampel pertama seramai 229 orang peserta remaja (125 lelaki. 101 perempuan. Kajian pertama melibatkan 503 peserta dewasa (164 lelaki dan 333 perempuan. . Kajian mereka juga mendapati bahawa kecerdasan emosi memenuhi dua daripada tiga kriteria kecerdasan iaitu i) beroperasi sebagai satu set kebolehan. Sampel yang diambil adalah mengikut nisbah komposisi etnik di Amerika Syarikat. Caruso & Salovey Bagi Mayer. skor min responden dewasa lebih tinggi daripada skor min responden remaja. Kajian kedua juga dijalankan untuk melihat perbezaan skor min daripada sampel yang mempunyai latarbelakang umur yang berbeza.4 (julat umur 16-12 tahun).2 Model Kecerdasan Emosi Mayer. model kecerdasan emosi Mayer. Instrumen yang digunakan ialah Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) yang terbahagi kepada 12 bahagian berdasarkan empat domain kecerdasan emosi yang telah dikemukakannya. Penskoran telah dilakukan dengan menggunakan kaedah konsensus dan penskoran pakar. Dapatan kajian menunjukkan. menilai dan menunjukan emosi dengan tepat. ii) terdapat korelasi antara 12 bahagian instrumen dengan kecerdasan lisan (verbal intelligence). kecerdasan emosi terdiri daripada empat domain iaitu. 3 tidak dilapor) purata umur13. Mayer. 6 tidak dilaporkan) purata umur 23 tahun (julat umur 70-17 tahun). d) yang terakhir ialah mengawal emosi.

pengurusan tekanan EQ iaitu kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tekanan dan mengendalikan impuls. empat domain asas kecerdasan emosi di atas telah dikenal pasti oleh dua ahli psikologi John Mayer (University of New Hampshire) dan Peter Salovey (Yale) yang mencipta istilah emotional intelligence. Domain ini tersusun dalam hierarki. kebolehan mempamerkan perasaan bila diperlukan. beriteraksi dengan orang lain. Menurut beliau lagi. 2.3. menyukai diri sendiri dan orang lain. . kebolehan memahami sesuatu emosi dan maklumat yang dibawa. kesedaran emosi. sehingga bila digabungkan akan membentuk kecerdasan emosi. intrapersonal EQ iaitu kemampuan untuk mengenal dan mengendalikan diri sendiri. terdapat lima domain kecerdasan emosi. Interpersonal EQ terdiri daripada tiga subdomain iaitu empati. d. interpersonal EQ iaitu kemampuan untuk bergaul. b. berdikari dan peningkatan diri.2. setiap domain mewakili kebolehan tertentu. asertif.20 Menurut Weisenger (1998). kebolehan mengawal emosi untuk meningkatkan perkembangan emosi dan intelek.3 Model Kecerdasan Emosi Bar-On Menurut Bar-On (2000). kemapuan untuk tepa tenang dan serta kosenterasi. kebolehan menerima. Empat domain yang dimaksudkan ialah: a. tanggungjawab sosial dan hubungan interpersonal. menilai dan menunjukkan emosi dengan tepat. selalu bersemangat serta berghairah dalam melakukan sebarang kegiatan. c. penyesuaian EQ dan mood umum EQ iaitu kemampuan untuk mempertahankan sikap positif yang realistik terutama dalam menghadapi masa-masa sukar dan kritikal. Intrapersonal EQ terdiri daripada beberapa subdomain iaitu penjagaan diri. yang mana individu dapat memahami diri sendiri dan orang lain. domain yang paling atas adalah merupakan gabungan domain-domain yang berada dibawahnya. mampu mensyukuri kehidupan.

kebolehan menonjolkan diri sebagai seorang yang kooperatif dan memberi sumbangan kepada kumpulan. menikmati hidup mempamerkan emosi positif.kebolehan mengetahui potensi diri sendiri dan melakukan sesuatu yang disukai. (xiii) penyelesaian masalah.kebolehan untuk sedar.kebolehan mengawal dan menunda dorongan atau perasaan ingin bertindak serta mengawal emosi.kebolehan mengenal pasti dan mentakrif masalah peribadi dan masalah sosial seterusnya menjana dan melaksanakan penyelesaian yang efektif. Bar-On (2000) telahpun memberikan definisi 15 subdomain di atas. (iv) berdikari. (xi) ujian realiti. (xiv) optimis. (ix) tolerans stres. (viii) hubungan interpersonalkebolehan membina dan menjaga hubungan mesra berdasarkan keintiman dan memberi dan menerima kasih sayang. pemikiran dan mempertahankan hak diri secara aman. Domain yang kelima mengandungi dua subdomain iaitu optimis dan kegembiraan. fleksibiliti dan penyelesaian masalah. (x) pengawalan dorongan.kebolehan melihat daripada sudut positif dan mengekalkan sikap positif walaupun dalam situasi sukar.kebolehan merasakan kepuasan hidup.kebolehan mengenal pasti dan memahami emosi sendiri. (iii) asertif. Penyesuaian EQ pula terdapat 3 subdomain iaitu ujian realiti. (xii) fleksibiliti. (ii) kesedaran emosi. dan (xv) kegembiraan. (vi) empati. (vii) tanggungjawab sosial.kebolehan menyatakan perasaan. (v) peningkatan diri. faham. menerima dan menghormati diri. . memahami dan menghargai perasaan orang lain.21 Untuk pengurusan stres EQ terdapat toleran stres (stress tolerance) dan pengawalan dorongan (impulse control). kepercayaan.kebolehan menyedari.kebolehan melakukan sesuatu tanpa diperintah dan boleh mengawal pemikiran dan tindakan tanpa terpengaruh dengan emosi.kebolehan menilai apa yang dirasai dengan apa yang sebenarnya berlaku.kebolehan menghadapi situasi gawat dan intensiti emosi yang tinggi tanpa terjejas. pemikiran dan tingkah laku mengikut situasi. seperti berikut: (i) penjagaan diri.kebolehan menyesuaikan perasaan.

Yang lebih menarik lagi ujian ini bukan hanya digunakan untuk tujuan pendidikan sahaja. Stain & Howard Ebook. Sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh Binet dan Simon bagi mempraktikan teori yang telah lama wujud dalam kepalanya. Sehingga orang tidak segan silu lagi mengatakan bahawa orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mempunyai Intelligence Quotien (IQ) yang tinggi. Alfred Binet bersama Theodore Simon (1905. Minda kebanyakan masyarakat dunia telah terpengaruh ketika pakar psikologi berkebangsaan Perancis. Lester D. Intelligece Quetient (IQ) dalam waktu tidak terlalu lama telah mula tampak kelemahan dan kecacatannya. Ujian yang dijalankan oleh Binet dan Simon (1905) ini. Salah satu kelemahan yang paling menonjol adalah IQ telah membuat masyarakat diperlakukan seperti tidak adil (ada golongan pandai dan lemah). dan kecerdasan ini mulai menjadi perdebatan dikalangan para pakar. guna mengklasifikasikan kanak-kanak berdasarkan kemampuan merekan. Walaubagaimanapun. pada tahun (1910) sudah diubasuaikan kepada orang dewasa (Steven J. .3 KAJIAN BERKAITAN Selama lebih kurang satu 100 tahun. kecerdasan kognitif dan berbagai alat ukurnya telah mendominasi pandangan masyarakat dunia. Ketika itu Binet diminta oleh organisasi sekolah warga Bandar Paris untuk menciptakan satu alat ukur. akan tetapi juga sebagai alat ukur untuk memasuki dunia pekerjaan dan hubungan sosial. Crow & Alice Crow 1984) yang mengembangkan ujian tentang kecerdasan yang pertama. telah banyak membawa pengaruh kepada para pendidik di Amerika.22 2. Hal ini menurut kebanyakan pakar merupakan langkah mundur. mulai dari peringkat yang paling atas sampai ke peringkat yang paling bawah. Tujuan pengklafikasian itu adalah bagi memudahkan pengagihan bantuan untuk keperluan sekolah kanak-kanak berkenaan. 2000). sehingga ujian yang pada asalnya hanya dijalankan kepada kanak-kanak.

membangun hubungan dengan orang lain adalah merupakan tuntutan semula jadi manusia. Baru-baru ini di dalam sebuah buku The Millionaire Mind karya Thomas Stanley. Temuan mutakhir dalam kajian-kajian saitifik semakin membuktikan bahawa bahagian-bahagian tertentu otak bertanggungjawab dalam menata jenis-jenis kecerdasan manusia (Taufik Pasiak 2003) . Stanley dalam Taufik Pasiak (2003) telah melakukan satu pertukaran pendapat dengan melibatkan 733 jutawan dari seluruh Amerika Serikat. kerana ianya berakar di dalam otak. bekerja lebih giat daripada orang lain. Pelbagai kecerdasan yang dimiliki manusia adalah bertumpu pada kerja sama di dua bahagian penting otak manusia tersebut (Taufik Pasiak. maka faktor yang teratas adalah: Jujur kepada semua orang. Sehingga akhirnya IQ juga berjaya menguasai minda masyarakat selama lebih kurang satu dekad . Keputusan-keputusan cerdas yang pernah dibuat oleh manusia merupakan kerja sama antara pemikiran emosional.23 Sehingga pada tahun 1960-an semakin banyak penyelidikan yang mempertanyakan tentang kedudukan IQ. pikiran-pikiran emosional atau apapun istilah yang gunapakai. selalu berdisiplin. perasaan. Dengan perkataan lain. Namun begitu para pakar belum menemukan apakah jawapan alternatif dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan. 2003). Banyak kajian menunjukan bahawa emosi. intuitif dan pemikiran rasional. Kecerdasan emosi (EQ) Goleman ataupun kecerdasan antarperibadi Gardner ialah merupakan keperluan yang sangat mendasar bagi manusia. Ketika Thomas Stanley meminta untuk menyenaraikan beberapa faktor pendukung yang dianggap paling berperanan dalam menunjang keberhasilan para jutawan tersebut. jauh lebih tua daripada pikiran rasional. memiliki suami dan isteri yang menyokong kepada keberhasilan. Otak manusia menyediakan tempat khusus yang bertanggungjawab dalam membangun hubungan kecerdasan emosi dan membina hubungan dengan orang lain. menjalin hubungan baik dengan orang lain. logik manusia.

Dengan memberikan peluang kepada pelajar untuk meluahkan dan memahami emosi. 1995). 1997). 1998). Goleman 1995. guru yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi mampu menyelesaikan masalah pelajar yang bermasalah. Johnson (2000) menyatakan guru berperanan untuk memenuhi keperluan sosial dan emosi pelajar dan memasukkan pembelajaran afektif dalam projek dan aktiviti pelajar. seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi boleh memahami. empati dan pengukuhan. 2000). Kajian-kajian mendapati kemahiran sosial dan emosi. kerana ianya mempunyai sifat empati dan mempunyai kemahiran sosial yang baik (Goleman. Akhbar New Straits Times 15 Mac 2002 membawa artikel bertajuk Born Loser? Think again! oleh Anita Anandarajah menyentuh betapa kecerdasan emosi perlu dalam kehidupan dan melalui latihan ia dapat ditingkatkan. Sternberg 1996. kenapa guru perlu mempunyai kecerdasan emosi (EQ)? Elias et al (1997) memberikan jawapan bahawa. 1991). adalah sangat penting untuk berjaya dalam hidup berbanding kebolehan intelek (IQ) (Shapiro1997. . terdapat satu pertanyaan yang menarik. Perkara ini perlu kerana pelajar tidak mempunyai kemahiran interpersonal seperti empati. mengurus dan menzahirkan aspek emosi dan sosial dalam menguruskan tugasan atau tanggungjawab dalam hidup secara efektif seperti pembelajaran. menjalin hubungan. menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dalam cabaran hidup.24 Namun dalam kaitan dengan kajian ini. dan kecerdasan seseorang tidak statik malah boleh ditingkatkan (Perkins1995. Justeru. akan dapat meningkatkan kecerdasan emosinya (Brewer dan Campbell. Goleman1995). 1999 dan Ort. Segal1997 dan Weisenger. Ini menunjukkan betapa perlunya empati dan kemahiran sosial dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolahsekolah (Sarason. Kajian kanak-kanak sekolah di Jordan oleh Saadi (2001) mendapati kanak-kanak tidak dapat mencapai sepenuhnya objektif pembelajaran jika tidak dibelai dengan kasih sayang. kerjasama kumpulan dan penyelesaian konflik (Gore.

dan kemahiran menjalin hubungan sosial adalah berkait rapat dengan perkembangan dan kematangan emosi (Goleman. O’Neil (1996) mempunyai pandangan yang hampir sama iaitu guru perlu mempunyai kecerdasan emosi terutamanya empati dalam berinteraksi dgn pelajar. 1995). setakat ini kajian tentang kecerdasan emosi terutamanya dalam kaitannya dengan pendidikan di Malaysia belum banyak lagi dijumpai. Polloway et al (2001) menyatakan bahawa guru juga perlu menyedari dan menggunakan pengajaran yang mempunyai nilai emosi untuk pengajaran efektif. pengurangan masalah disiplin di sekolah. Kenapa demikian? Keberhasilan dalam kerjaya. . oleh kerana kecerdasan emosi merupakan peramal kepada kejayaan di sekolah. Sutarso (1999) dan Sutarso et al (1996) memihak kepada perempuan tetapi Goleman (1999) menyatakan secara keseluruhannya tiada perbezaan antara lelaki dengan perempuan. maka guru boleh mengolah dan membentuk kelakuan pelajar di sekolah dan seterusnya di alam pekerjaan. 1996). Sedangkan kajian kecerdsan emosi berdasarkan jantina pula. Guru juga perlu prihatin bahawa setiap tindakan dan keputusan yang dibuat di dalam kelas berpotensi untuk mengukuhkan atau mengganggu proses pembelajaran para pelajarnya (Newman 1998. keluarga dan pekerjaan. Oleh kerana gagasan kecerdasan emosi mula dipopularkan oleh Goleman pada 1995. guru perlu mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi untuk melahirkan pelajar-pelajar yang baik dan matang dari segi emosi. Bagi guru yang mempunyai kecerdasan emosi seperti kesedaran kendiri.1989). kecerdasan emosi sebagai satu kecerdasan perlu dikaji dan dikembangkan penggunaannya di Malaysia. Bagaimanapun. Justeru. Jadi guru yang mempunyai kecerdasan emosi berkebolehan menjadi model contoh di samping mengurus kelas dengan baik. Newman et al 1998). boleh membantu guru menyelami emosi pelajar-pelajarnya (Stufft. beberapa kajian mendapati bahawa.25 Menurut Brown (1999). seperti kajian Tapia (1999). kawalan kendiri dan kemahiran sosial boleh mengurangkan tekanan kerja dan mampu mengawal disiplin pelajar (McManus.

Untuk mewujudkan hasrat tersebut.1 billion iaitu meningkat daripada 13 peratus dalam Rancangan Malaysia Ke.4 peratus dalam Rancangan Malaysia Ke.Enam kepada 15. .Tujuh. Caruso dan Salovey (1999) serta Bar-On (2000). maka peruntukan untuk pendidikan dan latihan ialah sebanyak RM 10. Maka untuk mewujudkan tanggungjawab yang sangat berat ini. guru adalah golongan yang paling berperanan dan sangat diharapkan oleh kerajaan untuk merealisasikan hasrat yang sedemikian besar itu. seperti. mempunyai matlamat agar sektor pendidikan dapat menghasilkan rakyat yang berdisiplin dan mempunyai nilai moral yang tinggi. RUMUSAN Baghagian ini telah menerangkan tentang kajian literatur dan juga kajian-kajian yang berkaitan dengan thesis ini. Mayer. Goleman (1995).26 Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ke-Tujuh. Pada bahagian kajian-kajian berkaitanpun pengkaji juga telah mengemukakan sedikit sebanyak tentang kajian-kajian yeng telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Dalam bahagian ini juga pengkaji telah mengemukakan model-model kecerdasan emosi (EQ) yang telah tulis oleh beberapa orang pakar.

1.27 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. Negeri Sembilan. Instrumen yang digunakan adalah Inventori Kepintaran Emosi Malaysia (IKEM)/Malaysian Emotional Quoetient Inventory (MEQI). REKA BENTUK KAJIAN Kajian ini dijalankan dengan menggunakan reka bentuk kuantitatif. Kajian ini bermula dengan menjalankan kajian rintis ke atas instrumen. Kajian rentas boleh memberikan generalisasi secara umum tentang sesuatu populasi yang dikaji (Fink 1995.2. Dalam kajian ini pengkaji cuba mendapat gambaran secara menyeluruh tentang profil kecerdasan emosi (EQ) diantara pembolehubah-pembolehubah seperti yang terdapat dalam kerangka konsep kajian. Sampel telah dipilih daripada guruguru sekolah menengah secara rawak mudah (random sampling) daripada negeri Perak. satu set instrumen telah dibina bagi membolehkan pengkaji menyelidik pembolehubah-pembolehubah dalam kajian ini.yang telah dibina berdasarkan kajian fasa pertama daripada satu projek besar yang dijalankan oleh sekumpulan pensyarah Fakulti Pendidikan. PENDAHULUAN Kajian ini ingin melihat profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. Wiersma 2000). iaitu kajian rentas (cross-sectional study) yang bertujuan untuk melihat profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. . Seterusnya cuba membandingkan profil tersebut dengan profil kecerdasan emosi (EQ) keseluruhan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. Kajian ini juga akan melihat sama ada wujud perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru berdasarkan faktor jantina dan faktor umur. Melaka dan Johor. 3. Sehubungan dengan itu. Selangor.

1995. Selepas itu pengkaji mula mengedarkan instrumen-instrumen yang telah diubah tadi ke sekolah-sekolah yang terlibat dalam kajian ini. perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) antara guru-guru secara keseluruhan di malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru yang berkhidmat dikawasan Zon Tengah Semenanjung malaysia. 2000 dan Ary. perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan faktor jantina dan perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan faktor umur. Kemudian. Instrumen yang dibina ini dapat digunakan untuk mengumpul maklumat tentang kecerdasan emosi (EQ) guru-guru Sekolah Menengah yang dikaji. reka bentuk kajian deskriptif menghasilkan data atau maklumat tentang populasi dan fenomena yang telah wujud. Jacobs & Razavieh. Negeri Sembilan.3. pemerolehan data secara deskriptif dapat dipungut pada masa yang telah ditentukan oleh pengkaji (Fink. Selepas nilai kebolehpercayaan diperolehi daripada reliability analysis of item. POPULASI KAJIAN DAN SAMPEL KAJIAN Populasi Kajian Kajian ini melibatkan guru-guru sekolah menengah. 1996). Selangor.0.1.28 Dapatan daripada kajian rintis telah dianalisis menggunakan SPSS 11.3. mempunyai ijazah sarjana. 3. pengkaji ingin melihat profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru yang berkhidmat di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. Wiersma. iaitu terdiri daripada guru-guru yang memiliki ijazah sarjana muda dan sebahagian kecilnya daripada kalangan bangsa lain. Dalam kajian ini. Melaka dan Johor). pengkaji membaiki instrumen dengan membuang item-item instrumen yang merendahkan kebolehpercayaan. 3. Menurut Fink (1995). Kebanyakan guru-guru ini adalah berbangsa Melayu dan sebahagian kecil sahaja . Responden telah diminta menjawab satu set borang soal selidik.

manakala sebahagian lainnya lulusan universiti tempatan. Namun jika dilihat dari maklumat yang diperolehi. Sudman dalam Wiersma (2000). Melaka dan Johor. Negeri Sembilan.3. Pentadbiran instrumen menjadi lebih mudah dan juga boleh menjimatkan masa dan kos. manakala guru wanita seramai 183 orang. dan berkhidmat di bawah 3. United Kingdom dan sebagainya. . Krejcie dan Morgan dalam Wiersma (2000) menyatakan bahawa semakin besar saiz populasi kajian. Sampel kajian Sampel kajian terdiri daripada guru–guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Perak. Seramai 275 orang guru yang berkhidmat di 11 buah sekolah menengah yang terletak pada lima buah negeri tersebut telah dipilih sebagai responden kajian. Selangor. Kebanyakan mereka telah mengajar di sekolah menengah lebih daripada setahun.29 Sebahagianya mereka lulusan dari universiti luar negara seperti Amerika Syarikat. Kementerian Pendidikan Malaysia. semakin besar saiz sampel yang diperlukan. Sedangkan Neuman (2000) pula menyatakan bahawa 300 orang subjek (lebih kurang 30 peratus) daripada populasi seramai 1000 orang sudah mencukupi untuk mendapatkan ketepatan yang tinggi. Jumlah bilangan guru lelaki adalah seramai 92 orang. Lokasi sekolah menengah di negeri-negeri yang dipilih ini tidak terlalu jauh dari institusi pengajian pengkaji. Krejcie dan Morgan (1970) telah mencadangkan bahawa sampel seramai 310 orang untuk populasi 1600 orang. Jumlah guru ini menjadi sampel yang mewakili keseluruhan guru Sekolah Menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. guru lulusan universiti tempatan lebih ramai jumlahnya berbanding dengan guru lulusan luar negara.2. saiz sampel antara 200-500 responden telah memadai untuk sesebuah kajian. kerena sekolah-sekolah tersebut dapat mewakili semua sekolah menengah di yang berada dikawasan tersebut. Satu lagi faktor yang menarik pengkaji untuk membuat kajian pada 11 buah sekolah menengah di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia ini. dan ini memudahkan pengkaji mentadbir instrumen dan mendapatkan maklumat yang diperlukan dengan cepat.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (SMK) SMK Gerik SMK Dato Seri Wan Mohamed Perak SMK Kuala Kubu Bahru Selangor SMK Kampung Soeharto Selangor SMK Ampang Pecah Selangor SMK Serting Hilir Kompleks Negeri Sembilan SMK(FELDA) Bandar Baru Serting SMK Bahau Negeri Sembilan SMK Bukit Katil Melaka SMT Bukit Piatu Melaka SMK Tinggi Melaka TARIKH PENTADBIRAN INSTRUMEN 21 .30 April 2003 28 . Selangor. Negeri Sembilan. yang digubal oleh sekumpulan pensyarah Fakulti pendidikan. Melaka dan Johor serta tarikh pentadbiran instrumen. Instrumen ini telah diambil dari projek penyelidikan IRPA 07-02-02-0017-EA171. Bahagian pertama iaitu berkenaan dengan latarbelakang dan maklumat ringkas responden. 2.30 April 2003 31 Mac–2 April 2003 31 Mac–2 April 2003 31 Mac–2 April 2003 7 -9 April 2003 7 -9 April 2003 7 -9 April 2003 3.4. Soal selidik tersebut disusun dalam dua bahagian iaitu: 1.30 Untuk tujuan kajian ini.30 April 2003 28 . pengkaji telah menggunakan satu set borang soal selidik Iventori Kepintaran Emosi Malaysia (IKEM)/Malaysian Emotional Quoetient Inventory (MEQI). Jadual 3. INSTRUMEN KAJIAN Untuk mengumpulkan maklumat bagi menjayakan kajian ini.1 : Senarai nama-nama Sekolah Menengah di negeri Perak. Pengkaji berpendapat jumlah sampel 174 orang guru adalah memadai dalam kajian ini.23 April 2003 21 .23 April 2003 28 . dan telah dipulangkan semula oleh 174 orang responden. Bahagian kedua adalah soalan-soalan yang mengukur setiap domain kecerdasan emosi (EQ). pengkaji telah mentadbirkan 275 borang soal selidik. .

Penyusunan instrumen ini juga mengambil kira pandangan Goleman (1999) tentang kelima-lima domain kecerdasan emosi yang disarankannya. taraf perkahwinan. 4. .31 Satu lagi instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah ” Borang Kebenaran Responden (consent leter).4.4. 3. 3Tidak Pasti. sebelum mereka memberikan respon ke atas instrumen yang berikan. iaitu 1-sangat Tidak Setuju. Item-item ini juga telah dibina menggunakan Skala Likert lima-mata.2. Item-item dalam soal selidik ini disusun berdasarkan kelima-lima domain kecerdasan emosi yang dicadangkan oleh Goleman (1999) dan dua domain tambahan yang telah dikenalpasti oleh Noriah et al (2003) pada masa temu bual kumpulan fokus dan temu bual individu dalam kajian fasa pertama. Inventori Kecerdasan Emosi (IKEM-MEQI) Soal selidik ini telah dibina berdasarkan soal selidik kecerdasan emosi yang telah digunakan oleh Noriah et al (2003). 2. kerana ianya merupakan sebahagian daripada pembolehubah dalam kajian ini.Setuju dan 5-Sangat Setuju.1 Soal Selidik Maklumat Guru Soal selidik ini bertujuan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan latarbelakang responden (guru) seperti lokasi tempat mengajar. Instrumen ini telah dibina berasaskan dapatan kajian kualitatif fasa pertama satu projek kajian yang sedang dijalankannya. Borang kebenaran ini sangat penting diberikan kepada semua responden. 3.Tidak Setuju. umur. jabatan dan tempat pengajian (dalam atau luar negera). Bahagian ini diperlukan. bangsa. jantina.

keyakinan diri dan kesedaran fisiologi. Contohnya. Jumlah item yang perlu dijawab oleh responden bagi instrumen IKEM-MEQI secara keseluruhan ialah 262 item. kebolehpercayaan. apa yang dirasai oleh responden apabila melihat pemandangan sebuah pulau di tengah laut dan bagaimana pula keamatan perasaan yang dialami itu. tidak terdapat pecahan bahagian-bahagian item. mengembangkan potensi orang lain. Instrumen ini terdiri daripada 7 bahagian utama iaitu kesedaran kendiri. kebolehsuaian dan inovasi. kemahiran sosial. pengurusan konflik. inisiatif. “leveraging diversity”. optimis dan minat. terdapat 5 bahagian item iaitu kawalan diri. penilaian kendiri. keupayaan kumpulan dan komunikasi. kesedaran politik. regulasi kendiri. penghematan/kejujuran. motivasi kendiri. membantu orang lain dan perasaan kasih sayang. Bagi kesedaran kendiri. Bagi empati pula terdapat 7 bahagian item iaitu memahami orang lain. kerohanian dan kematangan. komitmen. Satu bahagian lagi ialah item-item situasi yang pelbagai. kepemimpinan. empati. menjalin hubungan. Bagi kemahiran sosial. terdapat 4 bahagian item iaitu kesedaran emosi. Terdapat dua bahagian dimana item-itemnya menggambarkan senario yang perlu diberi respon oleh responden terhadap apa yang dirasainya dan bukannya apa yang ingin dilakukannya. Bagi kerohanian (spirituality) dan kematangan (maturity). yang ditanyakan dalam bentuk soalan terbuka (open ended-question) yang perlu dijawab secara bertulis dalam bentuk tindak balas oleh responden. pemangkin perubahan. Berikut ialah contoh-contoh item bagi ketujuh-tujuh bahagian utama IKEM-MEQI. . berorientasikan khidmat. Bagi pengurusan kendiri. Bagi motivasi kendiri pula terdapat 5 bahagian item iaitu dorongan pencapaian.32 Setiap item yang disusun akan merujuk kepada perasaan dan tingkah laku responden yang dipersepsikan (perceived) dan prestasi sebenar (actual performance) terhadap kelima-lima domain yang dicadangkan oleh Goleman (1999) beserta dua domain yang dapat dikenal pasti dalam temu bual kumpulan fokus dan temu bual individu. terdapat 8 bahagian item iaitu pengaruh. kerjasama.

ii. b. Bahagian keyakinan diri pula mengukur harga diri dan keupayaan yang dimiliki oleh responden. a. Contohnya: “saya boleh rasai perubahan fikiran saya apabila dirangsang oleh sesuatu perkara/peristiwa”. menilain kejujuran dan integriti responden. c. . “Saya tidak malu memberikan pandangan saya walaupun ianya satu pandangan yang berbeza dari pandangan orang lain”. Contohnya: “Saya mampu bertindak dengan tenang walaupun saya dalam keadaan marah”. Bahagian penghematan/kejujuran. b. Bahagian Regulasi Kendiri Item-item bahagian kawalan kendiri. Contohnya: “Saya sedar bahawa keadaan marah memberi kesan yang buruk kepada kesihata saya”. Item-item bahagian kesedaran emosi mengukur sejauh mana seseorang responden peka terhadap emosi yang timbul dalam setiap situasi hariannya. mengukur sekap tanggungjawab responden terhadap prestasi sendiri. Bahagian kesedaran fisiologi pula melihat kepekaan responden mengesan perubahan-perubahan fisiologi apabila berlaku perubahan emosi. melihat kekuatan responden mengawal cetusan emosi negative. Bahagian kebolehpercayaan. d. Bahagian Kesedaran Kendiri a. Contohnya: ”Saya akan sentiasa bersikap jujur dalam semua tindakan saya”. c.33 i. Item-item bahagian penilaian kendiri pula mengukur ketepatan responden menilai kekuatan dan kelemahan diri. Contohnya: ”Saya sentiasa memastikan bahawa setiap hasil kerja saya adalah sempurna”. Contohnya: “Saya sedar apabila sesuatu perkara/situasi boleh membawa kesan negatif kepada perasaan saya”.

menilai minat yang ada pada responden dalam menjalankan tugas. b. Contohnya: ”Saya bertanggungjawab untuk menyiapkan semua tugasan yang diberikan”. a. d. mengukur sejauh mana responden dapat mengesan dan memahami perasaan orang lain. Bahagian minat pula. Bahagian kebolehan menyesuaikan diri.34 d.” . menilai tahap penerimaan responden terhadap inovasi. menilai keluwesan responden dalam menangani perubahan. e. Contohnya: “ Saya sentiasa merebut peluang-peluang yang ada dalam kerjaya”. Bahagian komitmen. Contohnya: “Setiap kerja yang saya lakukan datang daripada minat saya sendiri”. mengukur kesepaduan (cohensiveness) antara matlamat responden c. e. Contoh: “Saya dapat merasakan kesusahan orang lain. Bahagian inovasi. Bahagian optimis. Bahagian inisiatif. iv. mengukur kesediaan responden untuk merebut peluang. Contohnya: “ Saya sanggup berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja”. iii. Contohnya: ”Saya suka mencari idea baru bagi menyelesaikan satu tugas”. mengukur dorongan pencapaian responden kea rah kecemerlangan. Bahagian Empati a. Item-item bahagian memahami orang lain (Understanding others). mengukur ketabahan responden dalam mengejar matlamat walaupun terdapat kegagalan dan halangan. Contohnya: “ Saya percaya bahawa tiada jalan singkat untuk mencapai kejayaan”. dengan matlamat sekolah (organisasi). Bahagian Motivasi Kendiri Item-item bahagian dorongan pencapaian. Contohnya: ”Saya boleh menyesuaikan pandangan saya mengikut keperluan semasa”.

d. mengukur kebolehan responden membaca gerak emosi perkumpulan dan pihak yang berpengaruh. Bahagian berorientasikan khidmat (service orientation). menilai perasaan belas kasihan responden dalam berinteraksi dengan orang lain. v. “Saya memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. c. menilai kebolehan responden mengesan keperluan orang lain dan orang mengembangkan kebolehan mereka. Bahagian leveraging diversity.”. Item-item bahagian mempengaruhi. “ Perasaan saya cepat terusik apabila melihat kesusahan yang dialami orang lain. Bahagian berkasih sayang (compassion). mengukur sejauhmana responden boleh memberikan bantuan kepada orang lain. Contohnya. Contohnya: “Saya akan membantu lain belajar menyelesaikan masalah mereka”.35 b. Contohnya: “Saya mampu membuat orang lain menerima keputusan saya. menilai keupayaan responden mewujudkan peluang-peluang daripada pelbagai kelompok masyarakat. e. Contohnya. Bahagian kesedaran politik (political awareness). mengukur kepandaian responden mempengaruhi orang lain. Membantu orang lain (helping others).” . Contohnya. mengenal pasti dan memenuhi kehendak pelanggan (pelajar).” g. Item-item bahagian mengembangkan potensi orang lain (developing others). mengukur kebolehan responden menjangka. Contohnya: “Saya sentiasa memastikan perkhidmatan yang saya berikan kepada orang memuaskan ”. Contohnya: “Saya sentiasa membantu rakan-rakan melihat peluang yang ada di sekitar mereka”. f. Bahagian Kemahiran Sosial a. “Saya bersikap adil dalam memberikan perhatian pada semua pihak”.

” d. Contohnya: ”Saya sentiasa cuba mulakan sesuatu yang baru”. Contohnya: “Saya boleh berbual dengan sesiapa sahaja dalam sesuatu majelis. Contohnya: “Tuhan akan membantu jika saya terus berusaha. Bahagian kerjasama. Contohnya: “Saya selalu diminta menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di tempat kerja. menilai kebolehan responden menyelesaikan pertelingkahan. Contohnya: “Saya sentiasa mengajak rakan-rakan untuk melakukan sesuatu tugas bersama-sama.” . mengukur keupayaan responden membimbing individu dan kumpulan. mengukur kemampuan responden berkerjasama dalam satu pasukan. Bahagian pengurusan konflik. mengukur keupayaan mewujudkan pasukan yang efisien dalam mencapai matlamat sesebuah organisasi. Contohnya: “Saya sentiasa dapat mewujudkan semangat bekerjasama antara rakan-rakan setugas. e.36 b.” f. Bahagian keupayaan berpasukan.” g. Contohnya: “Saya sentiasa melibatkan rakan setugas apabila diminta menyelesaikan sesuatu tugas penting. Bahagian Spiritualiti/Kerohanian Item-item bahagian ini mengukur tahap kerohanian yang wujud dalam diri responden.” menyelesaikan vi. Contohnya: “Saya boleh membimbing orang lain tugas mereka. Bahagian menjalin hubungan. Bahagian kepemimpinan. Bahagian komunikasi.” c. menilai kemahiran berkomunikasi dua hala responden. mengukur kemahiran responden memulakan perubahan di tempat kerja. bahagian pemangkin perubahan. mengukur kebolehan responden membina hubungan yang produktif.” h.

iaitu satu program khusus untuk menganalisis data kualitatif. jururawat.4. pegawai penjara dan polis. Dalam fasa pertama ini. Temubual berkumpulan dan temubual individu telah dilakukan ke atas pelbagai instansi kerajaan di Malaysia. pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik tersebut telah membuat dua kali bengkel untuk pembinaan itemitem instrumen. Ini dilakukan bagi mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan dengan kecerdasan emosi mengikut konteks tempatan. Selepas analisis fasa pertama dijalankan. Item-item teliti. Pembinaan Instrumen Kajian Pembinaan instrumen ini dimulakan dengan menjalankan kajian fasa pertama (kualitatif) dalam projek IRPA 07-02-02-0017-EA171. . Wilayah Persekutuan. Ini sangat penting dilakukan bagi menjayakan analisis data fasa pertama (kualitatif). Bahagian Kematangan. Selepas proses transkripsi. Negeri Sembilan. pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik tersebut telah berusaha untuk membina tema-tema dan juga subtema (coding) yang berkaitan dengan kajian ini. pengkaji bersamasama dengan kumpulan penyelidik UKM telah melakukan temubual berkumpulan (Focus group) dan juga temubual individu (indepth interview) mulai dari negeri Perak. Setelah proses temubual selesai dijalankan. Selangor. iaitu Guru-guru (sekolah menengah dan MRSM).3. Contohnya: “Kematangan fikiran membantu saya untuk melihat sesuatu masalah dengan 3. Seterusnya setelah tema-tema terbentuk. pengkaji membuatkan transkripsi ke atas setiap temubual tersebut. pengkaji telahpun berusaha untuk membuat satu analisis dengan menggunakan perisian komputer (NUD*IST Program).37 vii.” bahagian ini mengukur kematangan responden. Melaka dan Johor.

38 Bengkel kali pertama adalah untuk penyusunan draf item yang sesuai dengan domaindomain kecerdasan emosi yang telah didapatkan pada fasa pertama. Manakala kajian rintis yang kedua telah melibatkan 60 orang guru sekolah menengah di sekitar daerah Alor Gajah dan daerah Melaka Tengah pada bulan Januari 2002. iaitu kajian rintis pertama telah melibatkan 23 orang pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2001.4. Kajian rintis ke atas instrumen ini telah dijalankan sebanyak tiga kali.4. Pembolehubah bersandar dalam kajian ini adalah “ Kecerdasan Emosi”. 3. dan untuk kali keduanya adalah bengkel untuk pemantapan instrument yang akan digunakan dalam kajian ini. Manakala pembolehubah bebasnya ialah “ Jantina. Kajian Rintis Sebaik sahaja instrumen ini selesai dibina. baik nilai kebolehpercayaan instrumen secara keseluruhan mahupun nilai kebolehpercayaan untuk setiap sub yang mewakili domain-domain kecerdasan emosi yang dikaji di dalam kajian ini. iaitu satu pembolehubah bersandar (dependent variabel) dan beberapa pembolehubah bebas (independent variabel).4. Sedangkan untuk kajian rintis yang ketiga pula dilakukan setelah diadakan perombakan-perombakan ke atas item-item instrument yang dianggap kurang sesuai untuk mengukur konstruk-konstruk yang terdapat dalam kecerdasan emosi (EQ). 3.5. dan Negeri tempat berkhidmat”. Pembolehubah Kajian Kajian ini mempunyai dua pembolehubah. . maka untuk langkah selanjutnya kajian rintis dijalankan untuk mendapatkan nilai kebolehpercayaan daripada instrumen tersebut. umur.

9145 (jadual 3. Untuk tujuan pengubahsuaian. Bagaimanapun bila dilakukan analisis ke atas sub-sun konstruk. maka pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik IRPA telah berusaha untuk mengubahsuai item-item yang kurang berkenaan dengan konstruk-konstruk yang terdapat dalam instrumen kajian ini. Untuk kajian kali kedua. maka pengkaji menyemak semula setiap item-item yang didapati mempunyai nilai kebolehpercayaan yang rendah. Alpha Cronbach telah digunakan bagi menguji kebolehpercayaan instrumen secara keseluruhan dan juga untuk setiap domain kecerdasan emosi yang terdapat dalam instrumen berkenaan.6. Secara keseluruhan instrumen ini mempunyi nilai kebolehpercayaan yang cukup tinggi. kebolehpercayaan secara keseluruhan ialah 0. Kebolehpercayaan Instrumen Sebelum instrumen ini digunakan dalam kajian sebenar. kebolehpercayaan yang diperolehi ialah 0. didapati nilai kebolehpercayaan yang rendah pada beberapa sub konstruk di dalam instrumen ini. Kesahan telahpun dijalankan dengan mengambil kira pandangan daripada individu yang boleh dianggap sebagai pakar dalam bidang kecerdasan emosi (EQ). Sesuai dengan apa yang pengkaji ceritakan pada bahagian kajian rintis di atas.2). pengkaji terlebih dahulu telah menjalakan kajian rintis bagi mendapatkan nilai kebolehpercayaan daripada instrumen yang disusun.39 3. Pada masa kajian rintis yang pertama. bahawa instrumen ini telah diujikan sebanyak dua kali. pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik tersebut cuba merujuk semula kepada dapatan kajian fasa pertama (focus group dan indepth interview).9582. .4. Setelah nilai kebolehpercayaan daripada dua kali ujian kajian rintis diperolehi. Dari dua kali kajian rintis yang dijalankan. Setelah dilakukan penyemakan semula.

7962 .7329 .8141 .9003 .8652 .8560 .7253 .8413 .8547 .9331 .8859 .8174 .8587 .7639 .9176 .9440 .8492 .9412 .8334 .8525 .7439 .9365 .7571 .8409 .2: Senarai Nilai Kebolehpercayaan Instrumen selepas kajian Rintis Konstruk IKEM-MEQI Keseleluruhan Kesedaran Kendiri (Self Awareness) Emotional awareness Accurate self assessment Self confidence Physiological awareness Kawalan kendiri (Self Regulation) Self control Trustworthiness Conscientiousness Adaptability Innovation Motivasi kendiri (Self Motivation) Achievement drive Commitment Initiative Optimism Interest Empati (Empathy) Understanding others Developing others Service orientation Leveraging diversity Political awareness Helping others Compassion Kemahiran social (Social Skill) Influence Conflict management Leadership Change catalyst Building bonds Collaboration and cooperation Team capabilities Communication Spirituality Nilai Kebolehpercayaan .7154 .7152 .8117 .8720 .8050 .40 Jadual 3.9188 .7044 .6957 .7909 .8427 .6707 .9768 .

maka pengkaji mulai mentadbirkan instrumen ini untuk mendapatkan maklumat sebenar daripada responden kajian.6. TATACARA PENGANALISISAN DATA Data yang telah dipungut dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan SPSS Versi11. pengkaji juga telah menghubungi pejabat-pejabat dan pengetua-pengetua sekolah. Selain surat kebenaran.4141 .7526 .41 Foto emosi Gambaran emosi dalam landskap Respons emosi dalam scenario Maze .6472 . Pengkaji telah merekodkan semua item-item negatif dan kemudian membersihkan data daripada missing data. Sebelum pengkaji mentadbirkan instrumen ke sekolah-sekolah yang terbabit. Pengarah Pendidikan Wilayah/Negeri. 3.9870 3.5. TATACARA PEMEROLEHAN DATA Setelah nilai kebolehpercayaan instrumen didapatkan. Pengarah Pendidikan Daerah dan juga kepada pengetua-pengetua sekolah berkenaan. . terlebih dahulu pengkaji melalui beberapa prosedur.0). Pengkaji juga telah menggunakan exploratory factor analysis untuk melihat peratus penyumbang kepada konstruk yang diwakili oleh item-item yang dianalisis. sesuai dengan kod etika menjalankan sesebuah kajian di institusi kerajaan Malaysia. bagi memastikan semula setiap permohonan menjalankan kajian telah mendapat kelulusan.0 (Statistical Package for Social Science Version 11. Pengkaji telah menghantarkan sendiri setiap instrumen kepada setiap sekolah yang terlibat dalam kajian ini. Pengkaji telah menyiapkan dan menghantar surat kelulusan terlebih dahulu kepada pejabat Kementerian Pendidikan Malaysia.

nilai kebolehpercayaan instrumen. tatacara pemerolehan data dan tatacara pengalisisan data. populasi dan sampel kajian. instrumen yang digunakan.7.42 Statistik deskriptif yang digunakan ialah Min. kajian rintis. Seterusnya pengkaji membina profil kecerdasan emosi (EQ) untuk guru-guru yang dikaji. 3. RUMUSAN Pada bahagian ini pengkaji telah menghuraikan tentang rekabentuk kajian. cara-cara instrumen ditadbirkan. peratusan dan sisihan piawai bagi melihat deskriptif data secara keseluruhan. .

1.0.43 BAB IV HASIL KAJIAN 4. . status perkahwinan dan negeri tempat berkhidmat. Maklumat-maklumat yang diperolehi daripada peserta kajian telah dianalisis dengan menggunakan SPSS-Windows Versi 11. latar belakang etnik. semua guru terbabit adalah guru-guru sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Melaka dan Johor).2 menunjukan komposisi dan perincian profil responden yang terlibat dalam kajian ini. guru perempuan 110 orang (63. Statistik ini digunakan untuk membina satu profil kecerdasan emosi bagi guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. 2.2%) dan 5 orang (2.9%). umur. Selangor. Negeri Sembilan. hasil analisis statistik yang didapatkan berasaskan persoalan-persoalan kajian yang telah dibina dalam bab pertama serta rumusan. 4.9%) guru tidak menyatakan jantina mereka di atas kertas jawapan. seterusnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif iaitu min dan peratus untuk setiap domain kecerdasan emosi. PROFIL RESPONDEN Jadual 4. Guru lelaki terdiri dari 59 orang (33. bagi mendapatkan maklumat taburan sampel kajian berdasarkan faktor jantina. Bahagian ini juga mengemukakan dapatan kajian tentang skor min dan sisihan piawai yang diperolehi oleh peserta kajian dalam setiap domain kecerdasan emosi yang dikaji. Analisis statistik deskriptif juga digunakan. Kajian ini telah melibatkan seramai 174 orang guru-guru sekolah menengah yang berkhidmat di sekolah menengah sekitar kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. dapatan kajian. PENDAHULUAN Dalam bab ini pengkaji akan menghuraikan mengenai profil peserta kajian.

guru India 7 orang (4. 31 orang (17.9 20.9 78. (41 tahun ke atas) 43 orang (27.1%). Sedangkan dari segi satus perkahwinan pula.0%) dan lain-lain 1 orang (0. guru Cina 13 orang (7. Manakala dari segi etnik pula.2 2.9%) lagi tidak menandakan mana-mana etnik yang telah ditentukan di dalam soal selidik.8 3. Manakala 5 orang (2.5%).9%). 137 orang (78.4) tidak menyatakan status mereka di dalam soal selidik yang diberikan (jadual 4.5 4.7%).6%).44 Dari segi umur. guru yang berumur (23-30 tahun) terdiri dari 36 orang (20.7 48.7%) guru tidak menjelaskan umur mereka di dalam borang soal selidik.2) JADUAL 4.9 63. (31-40 tahun) adalah 85 orang (48.8%) bujang dan 6 orang (3.1 7.4 Umur Etnik Status Perkahwinan .9 24.7%) responden yang telah berkahwin.0 0.7 5.2 Profil sampel kajian Kategori Jantina Profil Lelaki Perempuan Mising 23 – 30 tahun 31 – 40 tahun 41 tahun ke atas Mising Melayu Cina India Lain-lain Mising Berkahwin Bujang Mising Kekerapan 59 110 5 36 85 43 10 148 13 7 1 5 137 31 6 Peratus 33.6 2.7 17.4%) dan 10 orang (5.7 85. guru Melayu 148 orang (85.

20 – 5. dan kemahiran sosial. manakala skor min bagi domain motivasi kendiri pula ialah (M= 3.40 – 4. kesedaran kendiri ( M = 3. kesedaran kendiri. Tidak Pasti (2.44).45 4. Dari jadual ini juga dapat dilihat bahawa skor min terendah adalah pada domain kemahiran sosial (M= 3.80 – 2.60 – 3. kesedaran kendiri. SP = 0. Negeri Sembilan.81. Berdasarkan jadual 4.3. SP = 0. kematangan dan empati. Di sini pengkaji melaporkan keputusan tahap kategori persepsi responden yang diukur berdasarkan markat skor min iaitu Sangat Tidak Setuju (1.64). regulasi kendiri. SP = 0. Analisis ini juga akan mengukur min dan sisihan piawai item bagi ketujuh-ketujuh domain kecerdasan emosi (EQ).70).50).00). serta kesemua responden yang terlibat dalam kajian ini mempunyai yang rendah pada domain kemahiran sosial. Ini juga menunjukkan bahawa semua responden yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor yang tinggi dalam domain tersebut.3 DOMAIN-DOMAIN KECERDASAN EMOSI MENGIKUT PERSEPSI GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH ZON TENGAH SEMENANJUNG MALAYSIA Bahagian ini melaporkan atau membincangkan tentang domain-domain kecerdasan emosi (EQ) dari persepsi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. Melaka dan Johor). Bagaimanapun dapatan juga menunjukkan domain kerohanian merupakan skor yang paling tinggi (M= 4. SP = 0. serta kemahiran sosial (M = 3. dan mempunyai skor yang sederhana tinggi pada domain motivasi kendiri.38). SP = 0.64. dan empati menunjukkan nilai skor min yang lebih besar berbanding dengan empat domain kecerdasan emosi yang lainnya. kematangan.10) dan Sangat Setuju (4.60.97. didapati bahawa tiga dari tujuh domain kecerdasan emosi (EQ) iaitu kerohanian. dan regulasi kendiri. iaitu Motivasi kendiri.70).36). dan empati ialah (M= 4. SP = 0.30). Setuju (3.47). Skor min bagi domain kerohanian (M = 4.90. Ini memberi gambaran bahawa semua guru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor yang tinggi pada domain kerohanian.37).45). .00 – 1.40). SP = 0. selangor.56. kematangan (M= 4.70. regulasi kendiri (M = 3. Tidak Setuju (1.

97 3. tetapi masih lagi muncul sebagai domain kecerdasan emosi di kalangan guruguru yang dikaji. i6.89 3. i3. i7. Justeru. i2.3.06 3. ini dibuktikan dengan catatan skor nilai min terendah berada pada domain berkenaan (M = 3.47 0.3 di atas juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara diantara tiga domain yang mempunyai skor min yang tinggi.38 0.3 Skor Min dan Sisihan Piawai Domain-domain Kecerdasan Emosi Domain EQ Kerohanian Kematangan Empati Motivasi Kendiri Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Kemahiran Sosial N 168 168 173 174 174 174 172 Min 4.70 4.36 0. demikian juga halnya juga dengan domain yang mempunyai skor min yang sederhana.64 Sisihan Piawai 0. dapatlah disimpulkan bahawa ketujuh domain kecerdasan emosi (EQ).38).64.80 3. i5. . i8.44 0. i9) dari instrumen kajian yang digunakan.45 0. Kemahiran sosial mempunyai skor yang tidak terlalu menonjol dikalangan guru-guru.38 Jadual 4. yang terlahir dalam konteks tempatan. 4. Ini juga memberikan gambaran wujudnya keseimbangan diantara domain yang mempunyai skor min tinggi dan sederhana tersebut. Skor ini menunjukkan perbezaan yang agak ketara berbanding dengan enam domain kecerdasan emosi (EQ) yang lainnya.1 Domain Kerohanian Domain kerohanian (spirituality)merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui item soalan bahagian I (i1.56 4.46 JADUAL 4. i4. SP = 0. juga wujud pada guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. walaupun skor min kerohanian mencatat skor tertinggi diantara ketujuh domain kecerdasan emosi (EQ).40 3. Namun dapatan statistik menunjukkan walaupun mempunyai skor terendah.

kecewa dll). menunjukkan analisis nilai min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi setiap item yang mengukur konstruk kerohanian dalam kecerdasan emosi (EQ). Item i6 (M= 4. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa perasaan mereka akan merasa lebih tenang apabila membaca ayat-ayat suci agama mereka masing-masing. dalam kecerdasan emosi mengikut persepsi guru-guru yang terlibat . SP= 0. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga dan item i9 (M= 4. Item i8 (M= 4. SP= 0. SP= 0.63.57).63).48).74.75.54). Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian merupakan domain yang amat penting keberadaannya dalam kajian ini.53). responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa nilai agama boleh membantu mereka dalam memahami orang lain. responden menyatakan sangat setuju bahawa sembahyang memberi peluang kepada dirinya untuk memuhasabah. SP= 0. Bagi item i1 (M= 4.76. SP= 0.62. Item i4 (M=4. sedih. SP= 0. responden menyatakan pendapat sangat setuju bahawa mereka insaf dengan segala kelemahan yang wujud pada diri mereka. SP= 0.47 Jadual 4. responden menyatakan persepsi sangat setuju nilai agama sangat mempengaruhi tindakan mereka dalam kehidupan seharian. Item i5 (M= 4.4. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa bersembahayang boleh membantu mereka dalam mengawal perasaan negetif (marah.74. SP = 0.73. responden menyatakan pendapat sangat setuju bahawa mereka bersyukur dengan kekuatan yang diberikan oleh tuhan kepada mereka. Item i7 (M= 4. Peserta kajian telah memberikan maklumbalas dengan nilai skor min yang berada pada tahap sangat tinggi bagi setiap item yang terdapat dalam domain kerohanian.68.60.44). SP= 0. Item i3 (M= 4.55).57).53). Item i2 (M= 4. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa Tuhan akan selalu membantu jika mereka terus berusaha.

Sembahyang memberi ruang kepada saya untuk melakukan muhasabah diri 4.68 Sisihan Piawai 0.73 0. j4. j5. 4. j2. item j1 (M= 4.60 4.44 0.75 4. sedih. 5.54 0. j6). 7.55 0. . Nilai membantu saya memahami orang lain Nilai agama mempengaruhi tindakan saya dalam kehidupan seharian Tuhan akan membantu jika saya terus berusaha Saya insaf dengan segala kelemahan yang saya ada Saya bersyukur dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Perasaan saya lebih tenang apabila menghayati ayat-ayat suci agama saya 8.63 4.53 0.49). Bersembahyang membantu saya mengawal perasaan negetif (marah. SP= 0. kecewa dll) saya 2.4 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kerohanian Domain EQ 1.64. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa pengalaman hidup meningkatkan kematangan fikiran mereka.48 0.79 4. Nilai skor min yang diperolehi ialah. 3.5.3. Saya yakin bahawa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga 9.2 Domain Kematangan Kematangan (maturity) juga merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui instrumen kecerdasan emosi (EQ) pada item bahagian J ( j1. Jadual 4.48 JADUAL 4.63 4. 6.57 0.62 4. j3.53 4. menunjukkan analisis nilai min (M) dan sisihan piawai bagi domain kematangan.76 Min 4.74 4.57 0.

54 0.55). SP= 0.56. SP= 0. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa pengalaman mengajar mereka untuk menjadi lebih matang dalam membuat keputusan dan item j6 (M= 4.54). Item j3 (M= 4.60.51.55 4.54) iaitu responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa pengetahuan yang mereka perolehi boleh meningkatkan kematangan fikiran mereka. 2.55. Item j4 (M= 4.55). Statistik deskriptif menunjukkan bahawa semua item bagi domain kematangan memperolehi skor min pada tahap yang sangat tinggi.5 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kematangan Domain EQ 1. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa kematangan fikiran membantu mereka untuk melihat sesuatu masalah dengan teliti.55 0.64 4. responden menyatakan persepsi sangat setuju mereka menjadi lebih matang apabila usia mereka meningkat. Justru ini boleh diertikan bahawa kedua-dua domain tersebut mempunyai posisi penting dalam kecerdasan emosi mengikut persepsi guru-guru yang dikaji. ini menunjukkan bahawa domain tersebut juga merupakan salah satu domain yang penting dalam kecerdasan emosi mengikut persepsi guru-guru yang dikaji. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa fikiran yang matang membantu mereka dalam mengawal perasaan. JADUAL 4.54.54 Sisihan Piawai 0. Item j5 (M= 4.55 . Bagaimanapun purata skor min bagi domain kematangan ini sedikit lebih rendah daripada domain kerohanian. SP= 0.60 Min 4.49 Dalam item j2 (M= 4. Namun hal ini tidak menunjukkan perbezaan yang ketara diantara kedua-dua domain ini.49 0.57). SP= 0. 3. 4. SP= 0. Pengalaman hidup meningkatkan kematangan fikiran Kematangan fikiran membantu saya untuk sesutau masalah dengan teliti Fikiran yang matang membantu saya mengawal perasaan Pengalaman mengajar saya untuk menjadi 4.

690 responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa setiap indifidu harus dibantu untuk berjaya. Nilai min yang diperolehi ialah. Item fi4 (M= 3.05.23. fvii2. Pengetahuan yang saya perolehi boleh meningkatkan kematangan fikiran 6.item fii4 (M= 3. fvii5 dan fvii6) dalam instrumen kecerdasan emosi (EQ). SP= 0.6.00. SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka dapat merasakan kesedihan orang lain. Item fii5 (M= 4. fiii1. fiv1. fiii5. Item fii1 pula (M= 4. Saya menjadi lebih matang apabila usia meningkat 4.3.99.57 4.50 lebih matang dalam membuat keputusan 5. SP= 0. fii2. menunjukkan analisis deskriptif min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi item-item yang mengukur domain empati. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membantu orang lain belajar menyelesaikan masalahnya.02. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka dapat merasakan kesusahan orang lain. Item fii2 (M= 4. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka dapat tahu apabila seseorang menyembunyikan perasaan. item fi1 (M= 4. fiv2. Sp= 0.61). SP= 0.07. Jadual 4. fiii4.66) responden menyatakan persepsi setuju bahawa merekan membantu semua rakan memajukan diri dalam kerjaya. SP= 0. fvii4.76) .70). fii3. SP= 0. fvii3. fi4.51 0. fvii1. Item fi5 (M= 3. fii4.59). fii6.62).91. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membantu rakan-rakan memperbaiki diri mereka.60 4. . SP= 0.62) responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membimbing rakan-rakan dalam menjalankan tugas.3 Domain Empati Empati (empathy)juga merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui item bahagian F (fi1. Item fii3 (M= 4. fii5.54 0. fii1.72. fiii3.

responden menyatak persepsi setuju bahawa mereka sentiasa membantu rakan-rakan melihat peluang yang ada di sekitar mereka.12.23. SP= 0. Item fiii4 (M= 4.28. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan sentiasa meluangkan masa untuk mendengarkan masalah orang lain. SP= 0.15. Item fvii3 (M= 4. SP= 0.82). SP= 0.61). responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa meraka tidak anggup melihat orang menderita. Item Fiii3 (M= 4. Manakala item fvii1 (M= 3. SP= 0. SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa membantu pelbagai pihak untuk bekerjasama mencapai satu matlamat yang dipersetujui bersama. SP= 0.63).17. Item fiii5 (M= 4.64).24.53).07. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka menerima kritikan orang lain sebgai cara untuk memperbaiki perkhidmatan yang mereka berikan. SP= 0.73. SP= 0.67). Item fiv2 (M= 3. SP= 0.89.50). Item fvii2 (M= 3.62).520 . SP 0. Dalam item fiii1 pula (M= 4. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka merasa bangga melihat kejayaan yang dicapai oleh rakan mereka.56). responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka sedih apabila mendapat tahu orang lain teraniaya dan item fvii6 (M= 4.58) responden menyatakan persepsi sngat setuju bahawa mereka akan sentiasa memberikan ucapan tahniah kepada rakan-rakannya yang berjaya. responden menyatakan bahawa mereka akan menggunakan berbagai kaedah baru untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik.30.80. SP= 0. Item fvii4 (M= 4. . responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka selalu menjadi tempat bagi rakan-rakan untuk meluahkan rasa tidak puas hati mereka.55) responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka akan sentiasa memastikan perkhidmatan yang diberikan kepada boleh memuaskan orang lain.25. SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa perasaan mereka cepat terusik apabila melihat kesusahan yang dialami orang lain. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa bertanya kepada orang kain tentang keperluan mereka sebelum menghulurkan bantuan. Bagi item fiv1 pula (M= 3.97.64). Item fvii5 (M= 4.51 Item fii6 (M= 4.

52 .15 0.6 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Empati Domain EQ 1.30 4. Saya sedih apabila mendapat tahu orang lain teraniaya (fvii5) Saya tidak sanggup melihat orang lain menderita (fvii6) Saya sentiasa memberi ucapan tahniah kepada rakan-rakan yang berjaya (fii6) Saya sentiasa memastikan perkhidmatan yang saya berikan kepada orang lain memuaskan (fiii1) Saya bangga melihat kejayaan yang dicapai oleh rakan saya (fvii4) Setiap individu harus dibantu untuk berjaya (fii1) Perasaan saya cepat terusik apabila melihat Kesusahan yang dialami orang lain (fvii3) Min 4.53 9.52 Enam dari 21 item didapati mempunyai skor yang sangat tinggi.63 8.25 4. 4.12 0. Saya menerima kritikan orang lain sebagai sebagai cara untuk memperbaiki perkhidmatan yang saya berikan (fiii4) Saya sentiasa bertanya kepada orang lain tentang keperluan mereka sebelum menghulurkan bantuan (fiii3) 4.28 4. JADUAL 4. 7. 2. 4.61 0.22 4.69 0. 3. manakala 15 item yang lainnya memperolehi skor pada tahap tingggi. 6.58 0.55 5.17 0.24 Sisihan Piawai 0.23 4. Ini menunjukkan bahawa domain empati juga merupakan salah satu domain kecerdasan emosi yang mempunyai posisi penting dikalangan guru-guru yang dikaji.56 0. 4.50 0.

Saya akan membantu rakan-rakan untuk memperbaiki diri mereka (fii2) 11.53 10.01 3. 4. 18.62 0.99 3.08 4.59 0.76 .64 0. 16.02 0.97 3.73 0. 13.07 0.82 21. 17.70 0. 15. 4. Saya selalu menjadi tempat rakan-rakan meluahkan perasaan tidak puas hati mereka (fvii2) Saya tahu apabila orang cuba menyembunyikan perasaannya (fi5) 3.67 20.62 14.89 0. 4. 3.61 0.64 Saya akan menggunakan pelbagai kaedah baru untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik (fiii5) Saya dapat merasakan kesusahan orang lain (fi1) Saya akan membimbing rakan-rakan menjalankan tugas (fii5) Saya akan membantu orang lain belajar menyelesaikan masalah mereka (fii3) Saya dapat merasakan kesedihan orang lain (fi4) Saya sentiasa meluangkan masa untuk mendengar masalah orang lain (fvii1) Saya akan membantu semua rakan-rakan untuk memajukan diri dalam kerjaya (fii4) Saya sentiasa membantu pelbagai pihak untuk bekerjasama mencapai matlamat yang dipersetujui bersama (fiv2) Saya sentiasa membantu rakan-rakan melihat peluang yang ada di sekitar mereka (fiv1) 12.80 0.62 19.05 4.66 0. 3.91 3.72 0.

Item dii4 (M= 4. Item diii5 (M= 3. Item di1 (M= 3. dii2. responden menyatakan persepsi tidak pasti bahawa mereka sentiasa melihat tugasan kerja sebagai satu cara untuk kenaikan pangkat. di2. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka harus menyiapkan semua kerja hingga sempurna. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa menyiapkan tugasan hingga selesai. Item dii3 (M= 4. SP = 0. SP 0. dv2 dan dv3) dalam instrumen kecerdasan emosi (EQ). Item di2 (M= 3. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sanggup bekerja keras walaupun diberikan tugas yang sukar.76. setuju dan tidak pasti.77). SP= 1.77). div6. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka bertanggungjawab untuk menyiapkan semua tugasan yang diberikan. dv1. di6.01). Statistik deskriptif didapati bagi domain motivasi kendiri ialah.54 4. diii2. dii6.16. Item di6 (M= 4. dii4.23. Ini dapat dilihat dari skor min yang dan sisihan piawai bagi setiap item yang mewakili domain tersebut.57).22. dii7.09. . Item diii2 pula (M= 3.80). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka menjadikan matlamat kerjaya sebagai bahagian dari matlamat peribadi. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membuat keputusan yang selari dengan matlamat organisasi semasa bertugas. min responden dalam menyatakan persepsi mereka terbagi dalam tiga tahap iaitu sangat setuju. SP= 0.65).64). SP= 0. dii5.56).65.3.11. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa bekerja keras untuk memastikan hasil tugasan di tahap cemerlang. SP = 0. SP= 0.07. 0. diii5.55). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa bersedia untuk menerima sebarang tugas. Item dii2 pula (M= 4. SP= 0.4 Domain Motivasi Kendiri Domain motivasi kendiri (self motivation) juga merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui item bahagian D (di1. Item dii6 (M= 3. div2. dii3.85. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka suka kepada perkara yang mencabar.55). SP= 0.77). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa merebut peluang-peluang yang ada dalam kerjaya.75.08. div1. Item dii7 (M= 4. Item dii5 (M= 4. SP= 0.

64 0. Min Sisihan Piawai 0.65 0.09 4. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa minat mendorong mereka untuk berusaha hingga berjaya dalam kerjaya dan item dv3 (M= 4. responden menyatak persepsi sangat setuju bahawa mereka akan berjaya dalam kerjayanya jika berusaha bersungguh-sungguh.97. Item div2 (M= 4.02.55 Item div1 pula (M= 3.78. 7. 6.62). Item dv2 (M= 4. SP= 0.05. Manakala Item dv1 (M= 3. SP= 0.25.59).54).16 4. 4.77 0. 2. SP= 0.70). responden menyatak persepsi setuju bahawa mereka sanggup menghadapi pelbagai cabaran bagi menyelaesaikan tugas yang mereka minati.56 0.23 . responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka boleh menyiapkan sebarang tugas walaupun terdapat banyak halangan.75 4.76). responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa tabah dalam mengejar cita-cita.11 4.76 Saya sanggup bekerja keras walaupun diberikan Tugas yang sukar Saya sentiasa bekerja keras untuk memastikan hasil tugasan di tahap cemerlag Saya sentiasa menyiapkan tugas sehingga selesai Saya menjadikan matlamat kerjaya sebagai sebahagian dari matlamat peribadi Saya bertanggungjawab untuk menyiapkan semua tugas yang diberikan Saya harus menyiapkan semua kerja sehingga sempurna 3.46. responden menyatakan persepsi setuju bahawa setiap kerja yang mereka lakukan datang daripada minat mereka sendiri.57 Saya suka kepada perkara-perkara yang mencabar 3. SP 0.21 4. 3. SP 0. Item div6 (M= 4.55 0.7 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Motivasi Kendiri Domain EQ 1.80 0.79). SP= 0. 5. JADUAL 4.

77 0.09 3. aii4.25 4.46 3.45 4.5 Kesedaran Kendiri Domain kesedaran kendiri (self awareness)juga merupakan salah satu konstruk yang diukur dalam kajian ini. ai2. 11. 10. 15. Manakala aiv pula terdiri dari enam item iaitu (aiv1.3.ai3.97 4.02 0.78 0. aiii6.07 3. 9. aiv3.79 4. ai5. 16. 13. aiii7. ai4. 14. Saya sentiasa bersedia untuk menerima sebarang tugas Saya membuat keputusan yang selari dengan matlamat organisasi semasa bertugas Saya sentiasa merebut peluang-peluang yang ada dalam kerjaya Saya sentiasa melihat tugasan kerja sebagai satu cara untuk kenaikan pangkat Saya boleh menyiapkan sebarang tugas walaupun terdapat banyak halangan Saya sentiasa tabah dalam mengejar cita-cita Saya akan berjaya dalam kerjaya jika berusaha bersungguh-sungguh Setiap yang saya lakukan datang daripada minat saya sendiri Minat mendorong saya untuk berusaha sehingga berjaya dalam kerjaya Saya sanggup menghadapi pelbagai cabaran bagi menyelesaikan tugas yang saya minati 3. 12. . Aii pula terdiri dari tiga item (aii2. aiii8 dan aiii9). aii. aiii dan aiv) dalam instrumen kecerdasan emosi.55 0.70 0. aiv4. Sedangkan aiii terdiri dari lapan item (aiii1.77 1.59 0. ai7 dan ai8).07 3.06 0. 17.02 4. aii5). aiii5. melalui item-item yang terdapat pada bahagian A (ai. aiv6 dan aiv 7).56 8.76 0. aiv5. aiii2.54 0.62 4. Bahagian ai terdiri dari tujuh item iaitu (ai1.

37.05 3. tiga item responden menyatakan persepsi pada tahap sangat setuju dengan skor min (M= 4.79 0. cemburu dll) tanpa rasa tertekan Saya boleh menceritakan dengan tepat apa yang saya alami kepada orang lain saya akan berasa puas hati apabila mengetahui kekuatan diri sendiri Min 4.3. Ini juga menunjukkan bahawa domain kesedaran kendiri masih lagi berada pada posisi yang penting dalam kacerdasan emosi berdasarkan persepsi peserta kajian yang terlibat dalam kajian ini.64 0. SP= 0. Saya sedar bila saya akan mula jadi marah Saya sedar apabila sesuatu perkara/ situasi boleh Membawa kesan negatif kepada perasaan saya Saya tahu apabila saya mengalami perubahan emosi atau perasaan Saya boleh memaafkan diri sendiri setelah melakukan kesilapan Kesilapan yang saya lakukan tidak memberi kesan yang berpanjangan terhadap perasaan saya Saya sedar apa yang berlaku ke atas diri saya Saya boleh menyatakan perasaan negatif (marah. 2.61 0.81 3.5 di bawah ini.04). 7. 5. Skor min ini menunjukan bahawa secara umumnya responden memberikan respon pada tahap setuju.18.65). 3. 9. JADUAL 4. SP= 1. 3.76 Sisihan Piawai 0. serta satu item sahaja responden menyatakan persepsi pada tahap tidak pasti dengan skor min (M= 3.97 8.68 0. kecewa.62 sampai M= 4.04 0. SP= 0.12 4. Untuk mengetahui nilai min (M) dan sisihan piawai (SP) untuk setiap item sila rujuk jadual 4.68 .20.11 3.72 4.75 0.97 sampai M= 4.47 1.19.08 4.30 0.60.19 4. 6.47. dengan skor min (M= 3. 4. SP= 0. SP= 0.8 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kesedaran Kendiri Domain EQ 1.57 Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahawa secara umumnya responden menyatakan persepsi pada tahap setuju.

18. muka masam) 3. 4.97 0.49 3. dahi berpeluh dll) yang berlaku dalam diri saya Saya boleh mengaitkan tingkahlaku dengan perasaan saya Saya boleh merasakan perubahan tingkahlaku saya apbila dirangsang oleh sesuatu perkara Saya tahu deria (mata.81 3.61 23. 19.66 0.46 418 0. 16. Saya akan berasa puas hati apabila mengetahui kelemahan saya sendiri Saya mampu membuat rakan-rakan saya gembira Saya boleh membuat orang lain mengikut arahan saya Saya mampu menyedarkan diri sendiri apabila mengalami kesulitan atau masalah Saya boleh membuang perangai buruk setelah menyedari saya ada perangai tersebut Saya mampu membina tingkahlaku baru yang lebih berkesan Saya boleh menyiapkan tugas yang diberi kepada saya dengan sempurna Saya yakin bahawa pandangan saya boleh diterima orang lain Saya boleh bercakap dikhalayak ramai tanpa berasa gemetar Saya dapat mengenalpasti sebarang perubahan fisiologikal (muka merah. 21. hidung) mana yang saya gunakan apabila menilai sesuatu Saya dapat merasakan perubahan air mukasaya apabila dimarahi (contoh: muka merah.13 0.59 3. dahi berkedut. 13.66 0.73 0. 14 15.79 3.80 3.80 3. 4.58 10.99 3. 11. telinga. 12.95 3.65 20. kulit. 4.68 0.20 0. degupan jantung menjadi laju.72 0.81 0.58 0.71 0.61 22.11 4.62 .08 0. 17.71 0.

SP = 1. SP= 0. Cii pula terdiri dari tiga item (cii2. ciii7).3.38 0.53 sampai M= 3. ciii6.32.87). ci4. SP= 0. Sedangkan civ pula terdiri dari dua item (civ4 dan civ5). Saya dapat rasakan degupan jantung saya bertambah laju apabila berhadapan dengan situasi yang mencemaskan 4. Manakala tiga item pula responden menyatakan persepsi tidak pasti (ci7 M= 2. ci6. SP= 0. dengan skor min (m= 4. ci5.42. responden menyatakan persepsi sangat setuju (ciii1 M= 4.59 24. ciii.41. cii. Namun demikian nilai ini masih lagi menunjukkan bahawa domain regulasi masih wujud sebagai salah satu domain kecerdasan emosi berdasarkan persepsi guru-guru yang dikaji.21.3. Manakala cv pula terdiri dari empat item (cv1. Untuk mengetahui skor min (M) dan sisihan piawai (SP) untuk setiap domain regulasi kendiri sila rujuk jadual 4.03. Tiga item. ciii4.60 4. ciii5.68 dan ciii7 M= 4. cii4. .5 berikut.93). cv2.99. cii5). Ciii terdiri dari enam item (ciii1. Konstruk bahagian ci terdiri dari tujuh item (ci2. Secara umumnya statistik deskriptif juga menunjukkan bahawa responden menyatakan persepsi pada tahap tinggi bagi domain ini.62). ciii2.41. SP= 0. SP= 0. cv4 dan cv6).36. civ dan cv) dalam instrumen kecerdasan emosi. Nilai min ini sedikit lebih rendah daripada min skor domain kesedaran kendiri.29. ci7 dan ci8).6 Domain Regulasi Kendiri Domain regulasi kendiri (self regulation) juga merupakan salah satu konstruk yang diukur dalam kajian ini melalui item-item bahagian C (ci. SP= 0.53. ci8 M= 3.93 dan civ3 M= 3. SP= 0. ciii2 M= 4. ci3.

96 4.42 3.82 Domain EQ 1. 5. Saya mampu bertindak dengan tenang walaupun saya sedang marah Saya mampu bertenang walaupun orang lain marahi saya Saya mampu mengawal perasaan walaupun orang lain marah kepada saya Saya sentiasa tenang walaupun dalam keadaan tertekan Saya boleh tenangkan diri dengan cepat apabila dalam keadaan marah Saya tidak akan tersinggung apabila orang lain mengata saya Saya tidak kecil hati apabila hasil kerja yang yang saya lakukan dikritik Saya sentiasa berprasangka baik terhadap orang yang baru saya kenali Saya akan sentiasa menepati waktu Saya boleh membuat orang lain percayakan saya Saya berasa bertanggungjawab melaksanakan arahan dari pihak atasan Saya berasa bersalah sekiranya tugasan yang yang diamanahkan tidak dapat diselesaikan dengan sempurna Saya boleh menjalankan tugas dengan baik tanpa diselia 4.93 0.41 3.89 1.43 2. 12.42 4.53 0.01 4.99 3. 3. 7.72 0.9 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Regulasi Kendiri Min 3.60 JADUAL 4.68 13. 8. 9. 4.87 0. 11.27 3.36 0.68 .55 Sisihan Piawai 0. 3.89 0. 10.32 3.65 0.83 0.01 4. 2.11 0. 6.69 0.03 0.

61 14. giii4 dan giii7).57 0. gii. gi2.69 0. 20. Giii terdiri dari tiga item (giii3. 15.74 0. gvi dan gvii) dalam insrumen kecerdasan emosi (EQ). gv5 dan gv6). . gvi4 dan gvi6). Gv terdiri dari lima item ( gv1.86 3. Gii pula terdiri dari dua iten (gii1 dan gii5). 17.21 3.19 4. 18.02 0.68 4.60 0. giv3 dan giv6). Gi terdiri dari empat item (gi1. 19.98 3. gv4. konstruk ini diukur melalui item-item bahagian G (gi.7 Kemahiran Sosial Satu lagi konstruk yang diukur dalam kajian ini adalah kemahiran sosial (social skill).63 0.62 0. Manakala gvii pula terdiri dari tiga item juga (gvii1. gv3. giv.3. gv. gi3 dan gi4). gvii4 dan gvii5). giii.14 4.84 0. Giv terdiri dari tiga item (giv1. Saya sentiasa menjalankan setiap tugas sehingga selesai Saya sentiasa meneliti semua tugas yang saya lakukan Saya sentiasa memastikan bahawa setiap hasil kerja saya adalah sempurna Saya boleh menyesuaikan pandangan saya dengan keadaan lain Saya boleh menyesuaikan pandangan saya mengikut keperluan semasa Saya suka menggunakan teknologi terkini apabila menjalankan tugas Saya suka mencuba cara-cara baru dalam melaksnakan tugasan harian Saya suka mencari idea baru bagi menyelesaikan sesuatu tugas 4. Sedangkan gvi terdiri dari tiga item (gvi2. 16.86 3. 21.87 4.

3. 2.69 0.18. kesedaran kendiri dan regulasi kendiri). SP= 0.72 .19.89. Daripada 23 item yang mengukur konstruk tersebut. Dapatan ini menunjukkan bahawa secara umumnya responden menyatakan persepsi bersetuju terhadap item-item yangm mengukur konstruk kemahiran sosial ini. Manakala 18 item yang lainnya responden menyatakan persepsi setuju.62 Analisis statistik deskriptif menunjukkan. motivasi kendiri. lima item responden menyatakan persepsi tidak pasti.14. sila rujuk jadual 4. empati.93. JADUAL 4. SP= 0. SP= 0. Item-item tersebut ialah item gi1 (M= 3.98) yang menyatakan bahawa responden sentiasa mencuba memulakan sesuatu yang baru dan item giv2 (M= 3. item giv1 (M= 2. Walaubagaimanapun. skor min pada bahagian konstruk ini merupakan skor yang paling rendah berbanding dengan skor min enam konstruk-konstruk yang lainnya (Kerohanian. SP= 0.69).72) yang menyatakan bahawa responden boleh membuat orang lain berfikir seperti dirinya. Untuk melihat skor min (M) dan sisihan piawai bagi setiap item.86) yang menyatakan bahawa responden selalu diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku ditempat kerja.14.53 sampai M= 3.14 3.10 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kemahiran Sosial Domain EQ 1. SP= 0.69) yang menyatakan bahawa responden mudah mengubah pandangan orang lain. nilai min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi item-item yang mengukur konstruk kemahirn sosial dikalangan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. kematangan. Ini menunjukkan bahawa guru-guru yang terlibat dalam kajian ini kurang mengamalkan kemahiran sosial di tempat kerja mereka. SP= 0.7 berikut. SP= 0. item gi2 (M= 3. dengan skor min (M= 4.18 Sisihan Piawai 0. Saya mudah mengubah pandangan orang lain Saya boleh membuat orang lain berfikir seperti saya Min 3.97) yang menyatakan bahawa responden akan membantu rakan-rakan menjana perubahan yang sama dengan mereka. item gii1 (M= 2.36.

83 0.69 0.97 0.89 0.86 0.37 3.69 5. makan bersama dll) untuk memperkenalkan rakan sejawat yang baru Saya selalu menjemput rakan-rakan rapat makan tengah hari bersama saya Saya suka memperkenalkan rakan baru kepada orang lain Saya sentiasa mengajak rakan-rakan untuk melakukan sesuatu tugas bersama-sama Semua rakan setugas rapat dengan saya 3.82 3. 7.61 10.61 3.48 4. 6.69 0. 13. 15. 16.93 3.75 0. 4.14 3.65 0.79 . 17 3.98 14.63 3. 9.96 2.62 0.36 0.91 0. 12.05 3.77 0.70 3.58 3. 3. Saya mampu membuat orang lain menerima keputusan saya Saya mampu membantu rakan-rakan yang mempunyai pandangan berbeza membuat keputusan yang sama Saya selalu diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di tempat kerja Orang lain harus mengikut keputusan saya Saya boleh membimbing orang lain menyelesaikan tugas mereka Saya sentiasa memberikan sokongan moral kepada orang lain Saya akan mencari kaedah yang terbaik untuk membantu rakan-rakan mnyelesaikan sesuatu tugas yang sukar Saya sentiasa cuba memulakan sesuatu yang baru Saya tahu apa yang perlu diubah untuk meningkatkan produktiviti Saya tidak melihat masalah sebagai satu halangan untuk berubah Saya akan menganjurkan majelis sosial (contoh: jamuan minum. 2. 8.70 3.84 0.73 0. 11.60 0.

4 4.62 19.29). graf yang diperolehi ialah.17 0.18 0. .1 PROFIL KECERDASAN EMOSI Profil Kecerdasan Emosi (EQ) Guru-guru Zon Tengah Semenanjung Malaysia Persoalan kajian pertama.53 4.1 menunjukkan profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. 20.48 0. mereka mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=94.57 21. Dari analisis statistik yang dijalankan. Rajah 4. Saya bersedia membantu setiap ahli kumpulan kerja saya 3. 3.55 0. 22. Saya boleh memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap tugas yang diberikan apabila diminta bekerja dengan orang lain saya sentiasa berkongsi maklumat dengan rakan setugas apabila bekerja bersama-sama Saya sentiasa cuba membina suasana kerja yang ceria agar semua rakan dapat bekerja dengan selesa Saya sentiasa dapat mewujudkan semangat bekerjasama antara rakan setugas Saya sentiasa menggalakkan rakan-rakan untuk terus bekerja bersama-sama bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.4. Profil ini dibina berdasarkan mean peratus daripada skor mentah yang didapatkan daripada peserta kajian.01) dan kematangan (M=91.63 0. dan mempunyai skor min terendah pada domain kemahiran sosial (M=72.88 4.91 0.13 4. 4.18 4.89). 23. bahawa guru-guru berkenaan kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. merupakan domain penting dalam meningkatkan kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah di kawasan tersebut. Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran.64 18.

Melaka dan Johor). dan terendah pada domain kemahiran sosial. Profil yang diperolehi adalah. Negeri Sembilan.1 d n e K n n a S l a si o D m inE o a Q Profil EQ Guru SM Zon Tengah 4. menunjukkan bahawa guru-guru yang berkhidmat di kawasan berkenaan kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosi di sekolah (rujuk rajah 4. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial.2).65 10 1 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 s e K n ra a d e K i ir d n e si la u g e R ti o M s va iK i ir d n e i ir m E ti a p m e K n a ir h a a h ro e K ia n m e K g n ta a RAJAH 4. Selangor. secara umumnya graf yang didapati ialah tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan.2 Profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah mengikut negeri Untuk persoalan kajian kedua pula. iaitu profil kecerdasan emosi bagi guru-guru mengikut negeri (Perak.4. Dapatan ini juga memberi gambaran bahawa domain kerohanian dan kematangan sangat mempengaruhi mereka dalam membina satu kestabilan emosi. Ini juga menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting dalam kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. .

mereka mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=91. 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 e K s a d e ra n K i ir d n e e R la u g si n e K d i ir ti o M s va iK d n e i ir m E ti a p e K m a ir h a n S l a si o e K a h ro n ia n m e K ta a n a g n D ain E om Q RAJAH 4.2 Profil EQ Negeri selangor Rajah 4.66 4.39) dan kematangan (M=90. didapati bahawa.69). Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan implikasi bahawa kemungkinan guru-guru di negeri ini kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kestabilan emosi.2.4. Dapatan statitik menunjukkan bahawa mereka .74).2 adalah menunjukkan graf profil kecerdsan emosi (EQ) bagi guru-guru sekolah menengah di negeri Perak. Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting dalam membentuk kecerdasan emosi guru-guru berkenaan. serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=72.2.1 Profil EQ Guru Negeri Perak Rajah 4.3 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Selangor.2 Profil EQ guru SM negeri Perak 4.4.

Dapatan ini juga menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=73.3 Profil EQ Negeri Sembilan Rajah 4.91) juga menunjukkan bahawa guru-guru di negeri ini kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. merupakan domain yang amat penting dan sangat membantu mereka dalam membentuk kestabilan emosi di sekolah. Garaf ini juga menggambarkan bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting dalam meningkatkan kecerdasan guru-guru di negeri tersebut. mereka mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=93.4. Graf profil yang dipeolehi ialah.2.4 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Sembilan.02). 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 e K s e a d n ra K e d n i ir R g e si la u ti o M s va iK n e i ir d i ir m E p ti a m e K h a n a ir e K h ro a ia n e K m g n ta a RAJAH 4.82).39).67 mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=97. skor min bagi kedua-dua domain ini sidikit lebih tinggi daripada guru di negeri Perak.09) dan kematangan (M=92. serta memperolehi skor min yang paling rendah pada domain kemahiran sosial (M=72.70) dan kematangan (M=92. Sedangkan d n e K n n a S o l a si D m in E o a Q Profil EQ guru SM negeri Selangor .3 4. Bagaimanapun.

d n e K S l a si o D m inE o a Q Profil EQ guru SM negeri Sembilan . Graf profil yang diperolehi ialah.5 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi (EQ) bagi guru-guru yang berkhidmat di negeri Melaka.4. Nilai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial juga memberikan gambaran. serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=73. 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 s e K n ra a d e K i ir d n e i s la u g e R ti o M s va ik i ir d n e i ir m E ti a p m e K n a ir h a a h ro e K n ia n m e K n a g n ta a RAJAH 4. Ini juga menunnjukkan bahawa guru-guru di negeri berkenaan sangat mengambil berat kedua-dua domain ini dalam membina kestabilan emosi mereka.68). guru-guru berkenaan kurang menggunakan domain ini berbanding dengan domain-domain yang lain.93).4 Profil EQ Negeri Melaka Rajah 4.4 4.2. kurangnya domain ini digunakan berbanding dengan domain-domain yang lain.42) dan kematangan (M=91.68 skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial menunjukkan. mereka mempunnyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=94.

69
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0
e K s e a d n ra K e d n i ir R g e si la u ti o M s va iK n e i ir d i ir m E p ti a m e K h a n a ir e K h ro a ia n e K m g n ta a

RAJAH 4.5

4.4.2.5 Profil EQ Negeri Johor Rajah 4.6 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi (EQ) bagi guru-guru yang berkhidmat di negeri Johor. Graf profil menunjukkan bahawa guru-guru berkenaan juga mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=94.42) dan kematangan (M=89.77), serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=72.35). Nilai ini menunjukkan implikasi yang lebih kurang sama dengan negerinegeri sebelumnya, iaitu domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting bagi mereka dalam membina kestabilan emosi di sekolah. Nilai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial juga menunjukkan, kurangnya guru menggunakan domain tersebut dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka.

d n e K

n

n a

S o l a si

D m in E o a Q

Profil EQ guru SM negeri Melaka

70
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0
e K s e a d n ra K e d n i ir R g e si la u ti o M s va iK n e i ir d i ir m E p ti a m e K h a n a ir e K h ro a ia n e K m g n ta a

d n e K

n

n a

S o l a si

D m in E o a Q

RAJAH 4.6

Profil EQ guru SM negeri Johor

4.4.3

Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru sekolah menengah di Malaysia

Rajah 4.7 menunjukkan perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ), guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia. Analisis statistik menunjukkan, tidak terdapat perbezaan antara profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru Sekolah Menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak, selangor, negeri Sembilan, Melaka dan Johor) dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia. Kedua-dua kumpulan guru berkenaan mempunyai skor yang lebih kurang sama, iaitu mereka mempunayi skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=95.05 bagi guru SM secara keseluruhan, M=94.01 bagi guru SM Zon Tengah) dan kematangan (M=92.32 bagi guru SM secara keseluruhan, M=91.29 bagi guru SM Zon tengah). Dapatan kajian juga menunjukkan skor min yang rendah pada domain regulasi kendiri dan kemahiran sosial.

71 Bagaimanapun skor min pada domain regulasi kendiri (M=68.81) dan kemahiran sosial (M=70.40) bagi guru-guru secara keseluruhan, sedikit lebih rendah berbanding skor min regulasi kendiri (M=76.11) dan kemahiran sosial (M=72.89) bagi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. Dapatan ini menunjukkan bahawa, domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting bagi kedua-dua kumpulan guru yang dikaji. Boleh juga dikatakan, kedua-dua domain ini (kerohanian dan kematangan) banyak mempengaruhi mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran, kurangnya guru-guru berkenaan menggunakan domain tersebut dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka.

10 1

10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
s e K a d e n ra K e d n i ir R g e la u i s n e K d i ir o M s a v ti i K m E p ti a n e i ir d m e K h a n a ir S o e K h ro a ia n n m e K g n ta a n a

E GruZ nT n a Q u o egh

D minE o a Q

l ia s

RAJAH 4.7

Profil EQ guru SM Zon Tengah dengan EQ guru SM Malaysia

4.4.4

Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru sekolah menengah mengikut jantina

Sedangkan untuk persolan kajian keempat pula, perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan jantina. Didapati bahawa tidak terdapat perbezaan profil yang ketara diantara kumpulan guru-guru lelaki dengan kumpulan guru-guru perempuan.

sebaliknya skor min kematangan bagi guru lelaki ((M=92. Untuk melihat perbezaan profil secara lebih jelas.03 bagi guru perempuan).62) sedikit lebih tinggi daripada skor kerohanian bagi kumpulan guru-guru lelaki (M=93.11). kurangnya guru-guru berkenaan menggunakan domain ini dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka. skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial menunjukkan. Sebaliknya. Sila rujuk rajah 4. pengkaji telah membuatkan perbandingan profil secara berasingan diantara guru-guru lelaki dengan guru-guru perempuan. Ishak et al (2003).9 .8 dan rajah 4. Kumpulan yang memperolehi skor yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Namun demikian didapati bahawa skor kerohanian bagi kumpulan guru perempuan (M=94.94). Ini menunjukkan bahawa.47) sedikit lebih tinggi berbanding guruguru perempuan (M=90. akan menghasilkan graf profil yang berbeza dengan graf profil pembanding (guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan). kecerdasan emosi (EQ) kedua-dua umpulan guru berkenaan banyak dipengaruhi oleh domain kerohanian dan kematangan.49 bagi guru lelaki. Dapatan kajian juga menunjukkan skor terendah pada demain kemahiran sosial (M=74.72 Kedua-dua kumpulan tersebut mempunyai skor tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. M=72. Data untuk graf pembanding telah diambil dari laporan kajian kecerdasan emosi (EQ) yang dijalankan oleh Noriah Mohd. Ini sangat membantu sekali dalam membuat penafsiran bagi kedua-dua kumpulan yang dikaji.

73
10 0

9 0

Peratus

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
s e K n ra a d e K i ir d n e R i s la u g e s a v ti o M i K i ir m E ti a p m e K n a ir h a a h ro e K m e K n a g n ta a

E GruS L la i Q u Me k

n ia n

RAJAH 4.8 Profil EQ guru SM Lelaki dan EQ guru SM Malaysia Rajah 4.8 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah lelaki dengan graf profil kecerdasan emosi (EQ) guru sekolah menengah secara keseluruhan. Dari analisis yang dijalankan, graf yang didapatkan adalah lebih kurang sama, iaitu guru-guru lelaki mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=93.11) dan kematangan (M=92.47) serta terendah pada domain kemahiran sosial (M=74.49). Bagaimanapun skor min kerohanian yang diperolehi oleh guru-guru lelaki sedikit lebih rendah berbanding dengan skor min guru-guru secara keseluruhan (M=95.05). Sebaliknya skor min kemahiran sosial bagi guru lelaki (M=74.49) sedikit lebih tinggi berbanding dengan skor min guru-guru secara keseluruhan (M=70.40).

d n e K

D minE o a Q

i ir d n e

S l ia s o

74
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
e K s a d e ra n K i ir d n e e R i s la u g ti o M s a v i K d i ir m E ti a p e K m a ir h a e K a h ro m e K ta a n a g n

E GruS Pre p a Q u M e mu n

n ia n

RAJAH 4.9

Rajah 4.9 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah perempuan dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan. Graf yang diperolehi juga lebih kurang sama, iaitu guru-guru perempuan mempunyai skor yang tinggi pada domain kerohanian (M= 94.62) dan kematangan (M=90.94), serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M= 72.03). Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan yang diperolehi, sedikit lebih rendah berbanding dengan skor min kerohanian (M=95.05) dan kematangan (M=92.32) bagi guru-guru secara keseluruhan. Sebaliknya skor min kemahiran sosial bagi guru perempuan sedikit lebih tinggi berbading skor min kemahiran sosial (M=70.40) bagi guru-guru secara keseluruhan.

n e K

n

D minE o a Q

Profil EQ guru SM perempuan dan EQ guru SM Malaysia

i ir d n e

S l ia s o

4.4.5

Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut umur

Manakala bagi persoalan kajian kelima pula, ialah perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru yang dikaji berdasarkan umur, didapati bahawa tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru yang berlainan peringkat umur.

75 Graf profil menunjukan, guru-guru yang mempunyai umur yang lebih muda mempunyai graf profil yang lebih kurang sama dengan graf profil guru-guru yang lebih tua. Ketigatiga kumpulan umur yang dikaji mempunyai graf yang lebih kurang sama dengan graf pembanding (guru-guru secara keseluruhan). Graf profil yang diperolehi adalah skor tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan, dan skor terendah pada domain kemahiran sosial. Dapatan ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan, merupakan domain penting bagi guru dari ketiga-tiga kumpulan yang dikaji. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran, bahawa guru-guru dari ketiga-tiga kumpulan yang dikaji kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Untuk mengetahui bentuk graf profil secara jelas, dibawah ini pengkaji telah membuatkan perbandingan graf profil bagi setiap peringkat umur dengan graf profil guru-guru secara keseluruhan (sila rujuk rajah 4.10, 4.11 dan 4.12).
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
e K s a d e ra n K i ir d n e g e R i s la u a v ti o M s i K d n e d i ir m E ti a p m e K h a n a ir e K a h ro ia n m e K ta a n a g n

U u K te o I mr a g ri

RAJAH 4.10 Profil EQ guru SM umur kategori I dengan EQ guru SM Malaysia Rajah 4.10 menunjukkan perbandingan graf profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru berdasarkan umur kategori I dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan.

n e K

n

S l ia s o

D minE o a Q

i ir

51) dan kematangan (M=91.55) dan kematangan (M=91.11 Profil EQ guru SM umur kategori II dengan EQ guru SM Malaysia Rajah 4. .28).20). Dapatan statistik juga menunjukkan skor min terendah pada domain kemahiran sosial (M=73.34).05) dan kematangan (M=92. Dari analisis statistik yang dijalankan.05) dan kematangan (M=92.59). graf profil yang diperolehi adalah tertinggi pada domain kerohanian (M=93. Sebaliknya skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial bagi guru kumpulan ini.32) bagi guru secara keseluruhan. Sebaliknya skor min pada domain kemahiran sosial bagi guru-guru berdasarkan umur kategori I.32) bagi guru-guru secara keseluruhan. serta terendah pada domain kemahiran sosial (M=71.76 Skor min yang diperolehi ialah. sedikit lebih tinggi berbanding skor min kemahiran sosial (M=70.40) bagi guru-guru secara keseluruhan. 10 0 9 0 Peratus 8 0 7 0 E G ruS Mla s Q u M a y ia 6 0 s e K a d e n ra K e d n i ir R g e la u i s n e K d i ir o M s a v ti i K m E p ti a n e i ir d m e K h a n a ir S o l ia s e K h ro a ia n n m e K g n ta a n a U u K te o I mr a g ri I D minE o a Q RAJAH 4. adalah sedikit lebih tinggi berbanding skor min kemahiran sosial (M=70.11 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru berdasarkan umur kategori II dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan. Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan bagi guru-guru berdasarkan umur kategori I sedikit lebih rendah berbanding dengan skor min kerohanian (M=95.40) bagi guru-guru secara keseluruhan. tertinggi pada domai kerohanian (M=94. Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan bagi guru-guru berdasarkan umur ketegori II sedikit lebih rendah berbanding skor min kerohanian (M=95.

17).91 76.20 72.85 81.05) dan kematangan (M=92.91 97.94 80.39 93.44 81.69 73.77 .93 Johor 76. Graf profil yang diperolehi adalah tertinggi pada domain kerohanian (M= 94.19). juga terendah pada domain kemahiran sosial (M=73.00 81.40 72.69 S l ia s o Selangor 79.42 91.85 76.11 79.02 e k n D minE o a Q d n e i ir Perak 78.32).12 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru berdasarkan umur kategori III dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan.17 73.98 72.05 92.IX 77.43 80. JADUAL 4. Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan yang diperolehi sidikit lebih rendah berbanding skor min kerohanian (M=95.40 95.14 78.39 90.4.42 89.61 80.82 Melaka 78.58 78.22) dan kematangan (M= 92.35 94.89 94.81 76.06 70.1 Skor Peratus Domain Kecerdasan Emosi (EQ) Berdasarkan Negeri Domain Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Motivasi Kendiri Empati Kemahiran Sosial Kerohanian Kematangan Keseluru han 72.77 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0 e K s a d e ra n K i ir d n e g e R i s la u a v ti o M s i K i ir d n m E ti a p m e K h a n a ir e K a h ro ia n m e K ta a n a g n U u K te o II mr a g ri I RAJAH 4.29 Negeri N.91 68.14 82.40) bagi guru-guru secara keseluruhan.12 Profil EQ guru SM umur kategori III dengan EQ guru SM Malaysia Rajah 4.70 92. nilai skor min pada domain kemahiran sosial sedikit lebih tinggi berbanding skor min kemahiran sosial (M=70.45 75.54 77.68 94. Sebaliknya.10 78.74 91.99 76.09 92.81 76.82 80.34 75.01 91.32 Zon Tengah 77.92 72.

78 JADUAL 4.62 92.17 4.51 91.55 91.2 Skor Peratus Domain Kecerdasan Emosi (EQ) Berdasarkan Jantina dan Umur Domain Keseluru han 72.28 73.35 73.11 82.19 79.03 93.20 Kategori 3 77.27 73. Secara umumnya dapatan kajian menunjukkan bahawa guru-guru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor min dan graf profil yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan.40 95.19 94.93 77.34 93.80 80.80 75.4.77 81.22 92. serta mempunyai skor min dan graf profil yang relatif sederhana dalam pada domain empati.03 78.32 Jantina Lelaki Perempu an 79.28 94.43 78.60 71.90 79. kesedaran kendiri dan regulasi kendiri.05 75.11 94.81 76.94 Umur Kategori 2 78.18 82.59 Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Motivasi Kendiri Empati Kemahiran Sosial Kerohanian Kematangan Kategori I 77.18 77.06 70.42 74.54 77.05 92.91 68.99 80.75 81.47 90.59 77.49 72. Bagaimanapun kajin ini juga mendapati bahawa secara umumnya responden mempunyai skor min dan graf profil yang rendah pada domain kemahiran sosial. 5 RUMUSAN Dalam bab ini pengkaji telah menghuraikan tentang profil peserta kajian dan dapatan kajian. . motivasi kendiri.

Perbincangan dapatan kajian menghuraikan hasil kajian berdasarkan persoalan-persoalan kajian serta cuba mengaitkannya dengan dapatandapatan kajian yang lepas serta teori-teori yang berkenaan dengan kajian ini. implikasi dapatan kajian dan cadangan lanjutan. rumusan hasil kajian. Sembilan. memandangkan kajian yang dijalankan ini belum sempurna. Selangor.1 PENDAHULUAN Dalam bab ini pengkaji membincangkan beberapa aspek kajian iaitu ringkasan kajian. Manakala pada bahagian cadangan lanjutan pula. PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. Disamping itu kajian ini juga bertujuan untuk melihat .79 BAB V RINGKASAN KAJIAN. pengkaji cuba menghuraikan kesan atau impak dapatan kajian ke atas elemen-elemen pendidikan khususnya guru-guru yang terlibat secara langsung dalam pendidikan di sekolah-sekolah. Pada bahagian implikasi kajian pula. 5. Melaka dan Johor). pengkaji membincangkan tentang cadangan kajian selanjutnya. Ringkasan kajian menghuraikan tentang rumusan kajian yang telah dijalankan menggunakan borang soal selidik Inventori Kepintaran Emosi Malaysia (IKEM) oleh Noriah et al (2003). meneroka dan membina satu profil kecerdasan emosi bagi guru-guru Sekolah Menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. dan masih banyak aspekaspek lain yang boleh dikaji berkaitan dengan kecerdasan emosi di sekolah-sekolah di malaysia yang belum tersentuh oleh kajian ini. IMPLIKASI KAJIAN DAN CADANGAN KAJIAN LANJUTAN 5. perbincangan dapatan kajian.2 RINGKASAN KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk meneliti.

empati dan kemahiran sosial. Responden kajian terdiri dari 174 orang guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Perak sampai negeri Johor.0 (SPSS 11. Sedangkan kajian yang dijalankan oleh Noriah et al (2002-2003) ke atas pegawaipegawai kerajaan di Malaysia. telah mengenalpasti penambahan dua domain baru terhadap kecerdasan emosi berdasarkan konteks tempatan. Negeri Sembilan. 5. seperti yang telah diterangkan dalam bab 3 bahagian teknik persampelan.0).3 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Perbincangan dapatan kajian dijalankan mengikut persoalan kajian yang telah ditetapkan sebelumnya. teori-teori yang berkaitan dan juga penulisan-penulisan yang berkaitan dengan kecerdasan emosi. Melaka dan Johor). Satu set borang soal selidik telah digunakan sebagai alat untuk mengumpul maklumat daripada responden kajian. regulasi kendiri. . Keseluruhan maklumat yang dikumpul telah dianalisis dengan menggunakan perisian Statitical Packages for Social Science Version 11. Pengkaji juga melihat sama ada wujud perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru lelaki dan perempuan dan guru-guru yang berlainan peringkat umur. Dua domain tersebut ialah “kerohanian dan kematangan”.80 peratusan atau kekerapan domain kecerdasan emosi dikalangan guru-guru yang terlibat dalan kajian ini. Seterusnya kajian ini mempunyai objektif untuk melihat sama ada wujud perbezaan profil kecerdasan emosi antara guru-guru secara keseluruhan di Malaysia dengan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini iaitu guru-guru yang berkhidmat di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. Mengikut Goleman (1999) terdapat lima domain kecerdasan emosi iaitu kesedaran kendiri. Selangor. Kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjaun rentas. Dapatan kajian dibincangkan berasaskan kajian-kajian lepas. motivasi kendiri.

Ini menunjukkan bahawa kedua-dua domain ini banyak membantu dalam meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru yang dikaji. kerana pengkaji telahpun menggunakan instrumen kajian yang digunakan oleh Noriah et al (2003). Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi berdasarkan faktor jantina dan peringkat umur dikalangan guru-guru yang dikaji. Tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi dikalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil guru-guru secara keseluruhan. Bagaimanapun skor min yang terendah dikalangan guruguru yang dikaji adalah terdapat pada domain kemahiran sosial. iaitu mereka mempunyai skor yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan dan mempunyai skor yang relatif rendah pada domain kemahiran sosial. memberikan implikasi bahawa kedua-dua kumpulan guru berkenaan kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Analisis statistik menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan ini mempunyai graf profil yang lebih kurang sama. . serta kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosi. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. Dapatan kajian menunjukkan skor min tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Secara umumnya dapatan kajian ini menunjukkan skor min tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. bagi kedua-dua kumpulan guru-guru tersebut. Ini memandangkan bahawa kumpulan guru-guru yang dikaji mempunyai kebolehan untuk mengawal diri yang rendah.81 Hasil kajian beliau juga menunjukkan bahawa kedua-dua domain tambahan ini mempunyai skor min yang lebih tinggi daripada lima domain kecerdasan emosi yang dinyatakan oleh Goleman. Ini menunjukkan bahawa nilai-nilai kerohanian dan tahap kematangan cukup berpengaruh dalam meningkatkan kecerdasan emosi guru-guru berkenaan. Perbincangan kajian akan menyentuh ketujuh-tujuh domain tersebut. Kesemua guru juga didapati mempunyai skor min yang rendah pada domain regulasi kendiri dan kemahiran sosial.

Seterusnya keputusan statistik juga menunjukkan skor terendah pada domain kemahiran sosial.1. seseorang itu perlu berhubung dengan Allah di samping menguasai ilmu-ilmu tertentu. Antara aspek-aspek kerohanian yang dimasudkan disini ialah. tanggungjawab sebagai hamba serta kemampuan seseorang dalam menghayati nilai-nilai agama. Hal ini juga menunjukkan bahawa guru-guru yang dikaji kurang mempergunakan kemahiran sosial mereka dalam membina kecerdasan emosinya. Ini memberikan gambaran bahawa kedua-dua domain ini sangat membantu guru-guru dalam meningkatkan atau membina kestabilan emosi mereka. yang mendapati bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. Keredhaan memberikan maksud bahawa seseorang mampu menerima dengan hati yang rela bahawa mereka sebagai seorang insan yang beragama. mempunyai peraturanperatuaran tertentu dalam menjalani kehidupan. sehinga hal ini boleh membuatkan emosi mereka menjadi lebih stabil. Hal ini juga boleh diertikan bahawa antara guru-guru lelaki dan guru-guru perempuan mempunyai persepsi yang sama terhadap domain kecerdasan emosi yang ada. Profil kecerdasan emosi (EQ) Guru-guru sekolah Menegah Zon Tengah Semenanjung Malaysia Keputusan statistik menunjukkan bahawa profil kecerdasan emosi bagi guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. 5. . keredhaan. Untuk melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik. didapati skor min yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Sedangkan tanggungjawab memberikan maksud.3. Dapatan kajian ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Noriah et al (2003) ke atas pegawai awam di Malaysia. sentiasa aktif bekerja untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai insan beragama yang menjadi wakil Allah dalam mentadbir kehidupan ini. Untuk perbincangan lebih mendalam akan dibincangan dalam setiap persoalan kajian. Demikian juga halnya dengan guru-guru yang berlainan peringkat umur. pengalaman serta perkara-perkara lain yang boleh menjadikannya bertambah matang.82 Hal ini menunjukkan bahawa kedua kumpulan tersebut sangat mementingkan nilai-nilai agama.

Kajian Noriah et al (2003) yang dijalankan melalui temubual berkumpulan (focus group) dan temubual individu (indepth interview) juga mendapati bahawa. kerana orang orang lainpun selalunya akan memandang individu berkenaan sebagai seorang yang baik dan mudah dipergauli dalam kehidupannya. kesusahan dan kekecewaan yang dirasakan orang lain. Seterusnya dapatan kajian juga menunjukan bahawa profil kecerdasan guru–guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia secara keseluruhan memperolehi skor min yang sederhana tinggi dalam domain empati. Dapatan ini selari dengan kajian Goleman (1999) yang menyatakan bahawa empati merupakan domain yang boleh membantu seseorang untuk menyedari. dan mereka memastikan bahawa tindakan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan agama yang mereka anuti. pengalaman hidup dan pengetahuan yang ditimba secara formal ataupun tidak formal. kesusahan. memahami. Apabila seseorang selalu menabur sifat empati kepada orang lain. setelah domain kerohanian dan kematangan. Sehingga hal ini boleh menghantarkan individu berkenaan kepada kestabilan emosi. Sifat empati juga boleh menjadi faktor pendorong dan penyubur keserasian dan keharmonisan dengan individu dari pelbagai latar belakang. . tidak mempunyai banyak tekanan dalam hidup. Justeru hal ini akan membuatkan kecerdasan emosi seseorang semakin tinggi. peningkatan usia. kekecewaan atau keraguan seseorang terhadap sesuatu perkara (Goleman 1999). justru kecerdasan emosi mereka semakin bagus. mudah merasakan kepahitan.83 Manakala kemampuan seseorang dalam menghayati nilai agama memberi maksud bahawa seseorang itu sentiasa berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Seseorang yang mempunyai sifat empati boleh merasakan kepahitan. semakin meningkat usia. Kemungkinan perkara inilah yang menjadikan empati tersebut boleh menjadi peramal dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek kematangan pula ialah. tentunya hal ini boleh membuatkan seseorang tersebut merasa tentram. dan menghargai perasaan dan fikiran orang lain. pengalaman dan pengetahuan maka semakin kuat kawalan emosi. Sifat berempati juga membolehkan seseorang melihat atau memahami sudut pandangan orang lain daripada perspektif mereka. Ini memberikan implikasi bahawa guru-guru yang mempunyai sifat empati yang baik. tenang.

Jika dikaitkan dengan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. pertama. Corey & Callahan 1998) yang menyatakan bahawa seseorang yang berempati akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. tidak ada saling mencurigai dalam pergaulan dan sebagainya.84 Corey dan Corey (1997). juga menyatakan bahawa seseorang yang mempunyai sifat empati mampu menyelami perasaan indvidu lain. . fleksibiliti kognitif yang memberi maksud bahawa seorang guru mestilah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan selari dengan perkembangan zaman. selamat. Dari itu Zakiah Darajat mencadangkan bahawa setiap calon guru profesional mestilah memahami bagaimana ciri dirinya yang diperlukan oleh para pelajarnya. Zakiah Darajat dalam Muhibbin Syah (1995) menegaskan bahawa guru mestilah mempunyai keperidaian tersendiri. Seorang guru tidak boleh hanya berada dalam kongkongan ilmu pengetahuan yang sudah lusuh dan lapuk. ataukah akan menjadi perosak atau penghancur bagi masa hadapan anak didik terutamanya bagi anak yang masih kecil (sekolah rendah) dan mereka yang sedang mengalami ketidakstabilan (sekolah menengah). kemungkinan hal ini pulalah yang menyebabkan mereka mempunyai skor yang tinggi pada domain berkenaan. memahami bahasa badan seperti intonasi suara dan air muka. Seorang individu yang mempunyai kemampuan untuk menyelami perasaan orang lain dan juga mampu melihat dunia orang lain daripada perspektif mereka. serta mampu melihat dunia orang lain daripada kacamata mereka. terutama dalam membantu seseorang. Hal ini juga disokong oleh Rogers (dalam Corey. tentunya orang tersebut akan terasa mudah untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kemungkinan orang lainpun akan merasa tenteram. Kecekapan berempati membolehkan individu menyedari keadaan jiwa orang lain. Paling tidak terdapat dua ciri yang harus dimiliki oleh guru sehingga mereka dapat dijadikan model bagi para pelajarnya iaitu. kerana keperibadian itulah yang akan menentukan apakah ianya berperan sebagai pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya. sehingga perkara-perkara ini boleh membina dan membentuk kestabilan emosi seseorang.

1988. yang seharusnya mempunyai skor yang tinggi.85 Guru yang fleksibel juga ditandai dengan keterbukaan cara berfikir. Seorang guru hendaknya boleh menerima kritikan dengan ikhlas. Muhibbin Syah 1995). regulasi kendiri dan motivasi kendiri. untuk memudahkan guru-guru tersebut menyesuaikan dirinya dengan perkembangan semasa. mengisyaratkan bahawa seorang tersebut mestilah mempunyai kemahiran interpersonal dan intrapersonal (social skill) yang baik. maka guru-guru itu hendaklah mempunyai kesedaran kendiri. teman sejawat ataupun persekitaran tempat mereka bekerja. maka keterbukaan psikologis sangatlah penting bagi seseorang yang bergelar guru. Kedua seorang mestilah memiliki keterbukaan psikologis. serta mempunyai skor yang tidak begitu memberansangkan pada domain kesedaran kendiri. Muhibbin Syah 1995). Pendapat yang dinyatakan oleh Zakiah Darajat. Keterbukaan psikologis akan membolehkan guru tersebut memahami fikiran dan perasaan orang lain. seperti siswanya. ini memberikan maksud bahawa seorang guru mestilah mempunyai kesediaan yang relatif tinggi untuk mensosialisasikan dirinya kepada pihak luaran. Namun satu hal yang menarik dalam kajian ini adalah. 1990. . Disamping itu. Ianya juga dapat memudahkan dalam menciptakan suasana hubungan yang harmonis antara peribadi guru dan siswa ataupun orang lain yang berada dipersekitarannya. secara umumnya guruguru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor yang paling rendah dalam domain kemahiran sosial. Disamping itu seorang guru hendaklah mempunyai sifat empati terhadap pengalaman emosional dan perasaan yang dialami oleh orang lain (Reber. regulasi kendiri serta dapat memotivasikan diri. sehingga mereka mempunyai rasa tanggungjawab penuh terhadap profesionnya. mampu beradaptasi dengan perkembangan semasa serta mempunyai pemikiran yang kritis dalam memilih dan menentukan sesuatu (Heger & Kaye. kerana beberapa kajian menunjukkan bahawa domain ini cukup banyak menyumbang dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. Mengingat posisinya sebagai role model. Heger & Kaye. Reber dalam Muhibbin Syah (1995).

tertekan dengan kepelbagaian tingkahlaku pelajar. (Goleman. Pengawalan Kendiri (Self-regulation) pula akan membolehkan seseorang untuk mengurus emosi agar ianya memudahkan dan bukannya mengganggu dalam menyelesaikan sesuatu tugas.86 Seperti kajian Goleman (1999) yang menyatakan bahawa kesedaran kendiri akan membolehkan seseorang untuk mengetahui perasaan mereka dalam pelbagai situasi dan berkeupayaan untuk memilih keutamaan panduan dalam membuat keputusan. Seseorang itu menjadi akan sentiasa tabah apabila menghadapi sesuatu masalah ataupun kekecewaan yang terdapat diluar jangkauannya (Goleman 1999). Dan kemungkinan hal ini jugalah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya guru-guru merasa tertekan dengan pekerjaan mereka. mereka cepat pulih daripada tekanan emosi. Seseorang yang mempunyai kesedaran kendiri juga mempunyai mempunyai penilaian yang realistik tentang keupayaan diri dan mereka. serta mempunyai keyakinan diri yang sangat kokoh. Seseorang yang mepunyai motivasi kendiri (Self-motivation) yang baik. Namun dalam kenyataan ini pengkaji hanya boleh mengandaikan. bahawa kemungkinannya bukan bermakna guru-guru yang terlibat dalam kajian ini tidak memahami perkara tersebut. sentiasa berupaya menggunakan kehendak hati yang utama dalam bertindak dan selalu memandu arah mereka untuk mencapai tujuan (Goleman 1999). hanya sahaja kemungkinan mereka kurang didedahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara berkenaan. Seseorang yang menpunyai kawalan kendiri yang baik. . dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Motivasi kendiri ini boleh membantu seseorang dalam mengambil inisiatif. 1999). Individu yang boleh mengawal diri mereka sentiasa berhemah dan boleh menangguhkan sementara perasaan mereka untuk memuaskan hati dalam mewujudkan malamat tertentu. dan yang lebih menyedihkan lagi guru-guru merasa tertekan dengan persekitaran tempat mereka berkhidmat.

Sementara nilai terendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran bahawa kemungkinan guru-guru tersebut kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kestabilan emosinya. yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling memaknai dalam kehidupan. Kerohanian yang dimaksudkan oleh Noriah et al (2003) dalam kajianya ialah keredhaan. sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembagakan. sistem keyakinan. tanggungjawab sebagai hamba serta kemampuan seseorang dalam menghayati nilai-nilai agama. . dan mereka memastikan bahawa tindakan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan agama yang mereka anuti. Dapatan ini juga bersesuaian dengan dapatan kajian kualitatif yang dijalankan oleh Noriah et al (2003) yang mendapati bahawa kerohanian dan kematangan sangat membantu dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. Glock dan Stark (1966) dalam Djmaludin Ancok (1994) menyatakan bahawa agama adalah merupakan sistem simbol. Sedangkan tanggungjawab memberikan maksud bahawa individu sentiasa aktif bekerja untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai insan beragama yang menjadi wakil Allah dalam mentadbir kehidupan ini. Untuk melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik. seseorang itu perlu berhubung dengan Allah di samping menguasai ilmu-ilmu tertentu.2 Profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru Sekolah Menengah mengikut negeri Graf profil kecerdasan emosi yang didapatkan bagi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia adalah mempunyai skor tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Sedangkan skor min terendah pada domain kemahiran sosial. Manakala kemampuan seseorang dalam menghayati nilai agama memberi maksud bahawa seseorang itu sentiasa berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara.87 5.3. mempunyai peraturanperatuaran tertentu dalam menjalani kehidupan. Keredhaan memberikan maksud bahawa seseorang mampu menerima dengan hati yang rela bahawa mereka sebagai seorang insan yang beragama. Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan ini sangat membantu guru-guru dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka.

seperti yang terlihat dalam taburan responden bahawa peratus terbesarnya adalah guru-guru dari keturunan Melayu. iaitu dimensi keyakinan (ideologis). Kematangan yang dimaksudkan oleh Noriah el al (2003) ialah kematangan dari segi umur. . dimensi penghayatan (eksperiensial). Dari itu pengkaji juga mengandaikan. Satu lagi andaian yang mungkin berlaku dalam kajian ini adalah. Pengkaji melihat kemungkinan inilah yang menyebabkan. dimensi peribadatan atau praktik agama (ritualistik). Nilai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. Damaludin Ancok. Dapatan statistik juga menunjukkan bahawa guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia mempunyai skor min yang tinggi dalam domain kematangan. Apabila seseorang mempunyai keyakinan yang mantap terhadap agamanya maka akan melaksanakan semua ajaran-ajaran tersebut sesuai dengan ajaran agama yang dianutinya itu.88 Menurut Glock dan Star lagi dalam Robrtson (1988. menunjukkan guruguru kurang menggunakan domain tersebut dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka. kemungkinan hal inilah yang menyebabkan domain kerohanian ini memperolehi skor min tertinggi dalam kajian ini. dimensi pengalaman (konsekuensi) dan dimensi pengetahuan (intelektual). Djamaludin Ancok. sehingga dalam kajian ini didapati domain kerohanian mempunyai skor yang paling tinggi berbanding dengan domain-domain yang lain. Sebagaimana dimaklumi bahawa orang-orang Melayu identik dengan Islam. Dapatan ini juga selari dengan dapatan kajian Noriah et al (2003) yang mendapati bahawa domain kematangan sangat mempengaruhi individu dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. pengalaman dan pengetahuan. Glock dan Stark dalam Robertson (1988. Kenapa ini boleh berlaku? Sedangkan menurut Johnson (2000) guru sangat berperanan untuk memenuhi keperluan sosial dan emosi pelajar serta memasukkan pembelajaran afektif dalam projek dan aktiviti pelajar. biasanya orang Melayu agak fanatik dengan ajaran agamanya. Namun bagaimanapun skor min domain kematangan sedikit lebih rendah dibandingkan skor min domain kerohanian. Selari dengan pandangan Islam. 1994) menilai bahawa kepercayaan keagamaan (teologi) adalah jantungya dimensi keyakinan. 1994) mengatakan bahawa terdapat lima macam dimensi keagamaan.

Ciri keempat ialah boleh dipelajari melaui semua orang. Ciri pertama ialah berorientasikan matlamat. senyum dan lain-lain perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. bermaksud setiap kelakuan oleh seseorang mempunyai tujuan tertentu. Perkara ini boleh dicapai kerana setiap individu dapat mempelajari sesuatu yang baru dalam pergaulan sehariannya. 1991). tingkah laku kemahiran sosial di bawah kawalan individu tersebut. Ciri terakhir yang dikemukakan oleh Owen et al (1981). pergerakan tangan. akan dapat meningkatkan kecerdasan emosi (Brewer dan Campbell. berkebolehan menyelesaikan konflik untuk mewujudkan kerjasama dan semangat berpasukan apabila bekerja dalam sesebuah kumpulan ataupun organisasi.89 Perkara ini peting kerana pelajar tidak mempunyai kemahiran interpersonal seperti empati. dan juga mempunyai kemahiran untuk membujuk dan memimpin persekitaranya. terdapat lima ciri kemahiran sosial. Ini memberi maksud. Dengan memberi peluang untuk pelajar meluahkan dan juga memahami emosi. Ciri kedua ialah saling berhubungkait–berlaku koordinasi antara beberapa tingkah laku untuk mencapai suatu tujuan. Ini memberikan implikasi bahawa semakin luas pergaulan seseorang dalam kumpulan-kumpulan masyarakat justeru kemahiran sosialnya semakin bertambah baik. Seseorang yang mempunyai kemahiran bersosial yang baik juga mampu menjadi pakar runding yang baik. Ciri ketiga iaitu kombinasi beberapa unit tingkah laku seperti suara. ianya dilakukan secara sedar dan terkawal. Individu yang mempunyai kemahiran sosial yang baik mampu mentafsirkan dengan tepat situasi sosial yang berlaku di sekelilingnya. 2000). . Goleman (1999) menyatakan bahawa domain kemahiran sosial membolehkan seseorang mengurus pelbagai emosi secara efektif dalam membina hubungan dengan orang lain. Ini bermakna tingkah laku yang pertama hingga tingkah laku yang terakhir dalam mencapai satu tujuan diselaraskan. kerjasama kumpulan dan penyelesaian konflik (Gore. setiap tingkah laku yang ditonjolkan oleh seseorang. Kajian-kajian lain juga mendapati kemahiran sosial dan kecerdasan emosi adalah amat kritikal untuk kejayaan dalam hidup berbanding kebolehan intelek (IQ). Menurut Owen et al (1981).

Seterusnya analisis statistik juga menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan guru ini mempunyai skor min rendah pada domain kemahiran sosial. . kemungkinannya dipengaruhi oleh faktor persekitaran mereka yang terlalu sibuk dengan bebanan pekerjaan masing-masing sehingga menyebabkan mereka kurang dapat bersosialisi diantara sesama rakan setugas. pegawai-pegawai pentadbir serta pelajar-pelajar di sekolah berkenaan. Kedua-dua kumpulan guru-guru yang dikaji mempunyai skor min tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan.90 Kenapa domain kemahiran sosial pada guru-guru berada pada tahap yang rendah berbanding dengan domain-domain yang lain? Pengkaji mengandaikan. kemungkinan guru-guru yang telibat dalam kajian ini kurang bersosialisasi sesama mereka.3 Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah di Malaysia Dapatan menunjukkan. Dapatan ini menunjukkan bahawa kemungkinan kedua-dua kumpulan guru tersebut memandang penting nilai-nilai S kerohanian dan kematangan sebagai domain yang boleh meningkatkan kecerdasan emosi mereka. regulasi kendiri. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia. Kemungkinan ini juga dipengaruhi oleh sikap guru-guru berkenaan yang mempunyai sikap tertutup (introvert). sehingga hal itu mebuatkan mereka kurang bersosialisasi dengan sesamanya ataupun orang lain. pengetua. Sehingga hal ini boleh menyebabkan munculnya kesan individulal ataupun masing-masing mereka memikirakan pekerjaannya sendirisendiri. Sebaliknya skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. 5.3. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan guru berkenaan mempunyai skor yang lebih kurang sama pada domain kesedaran kendiri. ataupun dengan orang lain. motivasi kendiri.

kesukaran waktu dan sumber-sumber pembelajaran dan keperluan pengakuan profesionalisma (Borg et al. Kyriacou & Suttciffe (1978. 1991. Chua Bee Seok & Adi Fahrudin. Seperti berlakunya guru menampar murid. Diantaranya ialah banyaknya beban tanggungjawab yang dirasakan oleh guru. Dalam hal ini Goleman berpendapat bahawa. . (c) kegagalan itu mengancam kesihatan fizikal dan mental. Walter. 2000 dalam Chua Bee Seok & Adi Fahrudin (2002) mengatakan bahawa tekanan dan ‘burnout’ pekerjaan dikalangan guru bukan sahaja menyebabkan terjejasnya kesihatan fizikal dan mental tetapi juga akan mempengaruhi kualiti pengajaran. status. 1986). memperlakukan murid tidak sewajarnya dan banyak lagi contoh-contoh lain yang mungkin selalu kita baca di dalam akhbar ataupun media bercetak dan elektronik lainnya. Polychroni. Goleman (1999) juga menyatakan bahawa seseorang yang tidak mempunyai keupayaan mengawal emosi apabila berinteraksi dengan orang lain. Beberapa kajian lepas menunjukkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tekannan di kalangan guru. Manthei & Solman. hubungan dengan rakan sekerja. tidak mampu untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. traves &Cooper. Elemen yang paling utama sekali adalah persepsi guru terhadap ancaman yang berasal dari dalam dirinya dan juga orang lain. Mereka juga boleh dikategorikan sebagai individu yang kurang berjaya dalam kerjayanya. Kyriacou & Sutcliffe. 1979. tingginya nisbah antara guru dan murid. 1998). Kerana terlalu banyaknya tekanan-tekanan yang dirasakan oleh guru kadang boleh membuatkan guru tersebut hilang kontrol dan melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang guru. 1988. tekanan-tekanan yang dialami oleh seseorang berpunca dari tidak mempunyai cara pengendalian emosi yang baik (Goleman 1999). 1996. terbatasnya kemajuan yang dicapai oleh murid. persekitaran kerja yang kurang baik. gaji yang tidak mencukupi. Kyriacou.91 Profesion perguruan merupakan salah satu profesion khidmat manusia yang penuh dengan tekanan dan ‘burnout’ (Maslach & Jackson. 1987. 2002) juga menjelaskan bahawa model tekanan pekerjaan yang dialami oleh guru merupakan hasil daripada persepsi guru bahawa (a) tuntutan ke atas mereka sangatlah besar. Guglielmi & Tatrow. (b) mereka tidak mampu atau mempunyai kesukaran untuk untuk mempertemukan tuntutan ini. Antonius.

didapati bahawa tidak terdapat perbezaan profil yang ketara diantara kumpulan guru-guru lelaki dan kumpulan guru-guru perempuan. . pengkaji mendapati bahawa domain-domain berkenaan (kesedaran kendiri. menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dalam pelbagai cabaran hidup. Namun dalam kajian ini. empati dan kemahiran sosial yang baik. Agaknya apa yang dicadangkan oleh Goleman ini mungkin boleh menjadi penawar.3. regulasi kendiri. dan juga selalu berhadapan dengan pelbagai karenah dan tingkahlaku pelajar serta rakan seprofesion. empati dan kemahiran sosial) berada pada tahap yang tidak begitu tinggi. kerana mereka akan menghadapi berbagai macam bentuk tugasan. Seperti pembelajaran. 5. terutama yang di tempat kerja. Kedua-dua kumpulan mempunyai skor min yang lebih kurang sama. Elias et al (1997) juga berpendapat bahawa seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi (EQ) boleh memahami.3 Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut jantina Perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan jantina. Kenapa hal ini boleh berlaku? Pengkaji hanya boleh mengandaikan kemungkinan guru-guru di Malaysia masih kurang didedahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan emosi ini. motivasi kendiri. membawa implikasi kepada tahap kestabilan dan kematangan emosi yang dimiliki oleh individu berkenaan. regulasi kendiri. iaitu tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. terhadap tekanan-tekanan yang dialami oleh guru-guru. menjalin hubungan. Seorang guru sepatutnya mempunyai kesedaran kendiri.92 Peristiwa-peristiwa cetusan emosi yang berlaku. mengurus dan menzahirkan aspek emosi dan sosial dalam menjalankan tugasan ataupun tanggungjawab dalam kehidupan secara efektif. dan mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. motivasi kendiri.

disebabkan oleh kerana guru-guru berkenaan terikat dengan satu peratuaran dan bebanan tugas yang sama.4 Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut umur Dapatan kajian menunjukkan. Remaja yang berumur 15 dan 16 tahun didapati mempunyai skor min yang lebih tinggi berbanding dengan remaja yang berumur dibawah 15 tahun. kemungkinnannya guru-guru masih kurang didedahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan emosi tersebut. Bagaimanapun dapatan ini bercanggah dengan kajian yang dijalankan oleh Tapia (1999).93 Namun demikian didapati bahawa skor min kerohanian bagi kumpulan guru perempuan sedikit lebih tinggi daripada skor kerohanian bagi kumpulan guru-guru lelaki. Jadi hal ini berlaku. Ketiga-tiga kumpulan yang dikaji memperolehi skor min yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Pengkaji juga melihat bahawa kecerdasan emosi masih merupakan perkara yang baru di Malaysia. Pengkaji mengandaikan kemungkinan dapatan kajian seperti ini. Dapatan ini bersesuaian dengan kajian Goleman (1999) yang mendapati bahawa tiada terdapat perbezaan kecerdasan emosi di kalangan invidu yang berlainan jantina. dan skor min terendah pada domain kemahiran sosial. yang mendapati bahawa terdapat perbezaan kecerdasan emosi dikalangan remaja yang berlainan peringkat umur. 5. . Daripada graf profil dapat dilihat bahawa guru-guru yang mempunyai umur yang lebih muda mempunyai graf profil yang lebih kurang sama dengan graf profil guru-guru yang lebih tua. Dapatan kajian ini kurang bersesuaian dengan kajian kecerdasan emosi yang dijalankan oleh Noriah et al (2001) ke atas remaja. Sutarso (1999) dan Sutarso et al (1996) yang mendapati bahawa kecerdasan emosi perempuan lebih tinggi berbanding dengan kecerdasan emosi lelaki.3. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru yang berlainan peringkat umur.

empati.1997dan Weisenger. motivasi kendiri. Dapatan ini juga tidak selari dengan dapatan kajian Goleman (1999) yang menyatakan bahawa kecerdasan emosi ini boleh meningkat apabila bertambahnya usia dan pengalaman seseorang. .1995.1995. Namun demikian dapatan kajian ini boleh disimpulkan bahawa ketujuh-tujuh domain ini sangatlah penting dalam meningkatkan kecerdasan emosi dikalangan guru guru di Malaysia. Namun bagaimanapun secara keseluruhan responden mempunyai nilai yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Segal. motivasi kendiri.94 Kajian Noriah et al ini menunjukkan bahawa kecerdasan emosi seseorang akan berkembang sesuai dengan perkembangan umur ataupun pengalaman yang didapatkan didalam perjalanan hidupnya. 1996. Sternberg. secara keseluruhannya boleh dikatakan bahawa semua guru-guru yang terlibat dalam kajian ini mengambilkira ketujuh-tujuh domain kecerdasan emosi (EQ) “kesedaran kendiri. diikuti oleh domain empati. regulasi kendiri. kemahiran sosial. 1998). Goleman juga mengatakan bahawa kecerdasan ini boleh dipelajari. 5. kesedaran kendiri dan regulasi kendiri. kerohanian dan kematangan”. Goleman. Shapiro (1997) dan Goleman (1995) juga mengatakan bahawa kecerdasan emosi seseorang tidak statik malah boleh ditingkatkan (Perkins.4 RUMUSAN HASIL KAJIAN Berdasarkan dapatan kajian. Sedangkan skor min yang paling rendah terdapat pada domain kemahiran sosial. Akhbar New Straits Times 15 Mac 2002 membawa artikel bertajuk Born Loser? Think again! oleh Anita Anadarajah menyentuh betapa kecerdasan emosi perlu dalam kehidupan dan melalui latihan kecerdasan tersebut dapat ditingkatkan.

. kerana memang konsep ini masih baru lagi bagi guru-guru di Malaysia. Kajian ini dan beberapa kajian lain. kajian Noriah et al (2003). didapati berada pada tahap yang tinggi? Seperti yang telah pengkaji jelaskan dalam bahagian perbincangan.95 Mengapa domain kerohanian dan kematangan. Dua adalah hasil kajian Noriah et al (2003) “domain kerohanian dan kematangan”. Dapatan kajian juga menunjukkan. motivasi kendiri. Melaka dan Johor). kajian Wan Ashiba (2003) menunjukkan. Namun dalam hal ini pengkaji hanya boleh mengandaikan. Negeri Sembilan. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru yang dikaji berdasarkan faktor jantina dan peringkat umur. 5. Kedua-dua kumpulan guru yang dikaji mempunyai graf profil yang lebih kurang sama. serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. bahawa guru-guru di Malaysia perlu diberi pendedahan tentang kecerdasan emosi.5 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN Tujuh domain kecerdasan emosi yang wujud sekarang ini. Dapatan kajian juga menunjukkan. antara guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia dengan guruguru yang berkhidmat di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. Sedangkan empat domain lainnya berada pada tahap sederhana tinggi. empati dan kemahiran sosial”. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi. iaitu mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. iaitu lima dari hasil kajian yang dijalankan oleh Goleman (1995 &1999) “ kesedaran kendiri. seperti. Memandangkan tugas guru saat ini semakin berat dan mencabar. Kesemua domain ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kecerdasan emosi guru-guru di Malaysia. Selangor. kemungkinannya hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor budaya serta pengaruh nilai agama yang begitu kental pada diri setiap responden yang terlibat dalam kajian ini. kemungkinan hal ini disebabkan oleh kurangnya pendedahan kepada guru-guru tentang kecerdasan emosi ini. dan masih perlu ditingkatkan. regulasi kendiri.

sedangkan domain ini bagi seorang guru seharusnya berada tahap yang tinggi. kerana tugas pendidikan memerlukan guru untuk bersosialisasi dengan murid. perlu deberi pendedahan yang lebih lagi tentang kecerdasan emosi ini. Untuk menghindari hal yang sedemikian guru-guru digalakan agar mempunyai kemahiran sosial yang baik. Kurangnya kemahiran sosial bagi guru-guru mungkin boleh menjejaskan imej guru tersebut. jelas didapati bahawa masih banyak domain kecerdasan emosi yang berada pada garisan skor min yang masih rendah. Kualiti bukan hanya dari segi intelek akan tetapi juga segala hal yang membolehkan guru-guru tersebut menghantarkan pendidikan ke tahap yang lebih cemerlang. Ini menunjukkan bahawa guru-guru yang berkhidmat di sekolah-sekolah yang dikaji. Kajian telah menunjukkan bahawa kecerdasan emosi (EQ) sangat berperanan dalam menentukan sesebuah kejayaan. sehingga boleh membina hubungan mesra dengan semua unsur yang boleh menghantarkan pendidikan ke tahap yang lebih cemerlang. .96 Dalam kajian yang dijalankan ini. sesama guru ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan. Untuk mewujudkan hal yang sedemikian mungkin sangat diperlukan perhatian dan sikap mengambil berat bagi semua unsur yang terkait dengan kemajuan sekolah-sekolah ataupun pendidikan di Malaysia. Memandangkan guru-guru merupakan aset yang paling utama dalam mewujudkan kecemerlangan pendidikan. maka sudah merupakan satu kemestian bagi semua pihak yang terkait untuk memikirkan tentang kualiti guru-guru berkenaan. Secara keseluruhan dapatan kajian menunujukkan bahawa kemahiran sosial mempunyai skor min yang paling rendah. gemilang dan terbilang. dari itu pengkaji berpandangan bahawa sudah saatnya bagi guru-guru dan semua pihak yang terlibat dengan pendidikan berusaha untuk mempelajari dan mendalami konsep kecerdasan emosi ini. bagi memboleh mereka mewujudkan pendidikan yang cemerlang.

motivasi kendiri. kemahiran sosial. Namun bagaimanapun ada beberapa dapatan dalam kajian ini yang memerlukan kajian lanjutan bagi menyokong dan mengesahkan serta mencari faktor-faktor lain yang boleh meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru di Malaysia. Selangor. kerohanian dan kematangan". iii. Usaha penyelidikan lanjutan perlu dijalankan dengan melibatkan sampel yang lebih besar bagi membolehkan generalisasi untuk keseluruhan guru-guru di Malaysia. ii. Kajian ini hanya melihat profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah berdasarkan tujuh domain kecerdasan emosi yang diukur melalui Inventori Kecerdasan emosi Malaysia (IKEM) / Malaysian Emotional Quotien Inventory (MEQI) oleh Noriah et al (2003). Kajian ini telah dijalankan ke atas 174 orang guru-guru yang terdiri dari 11 buah sekolah menengah di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. Melaka dan Johor). Oleh itu dicadangkan untuk kajian selanjutnya. Kajian ini mendapati bahawa domain kerohanian dan kematangan mempunyai skor min yang paling tinggi berbanding dengan skor min domain-domain yang lain. guna meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru ataupun seluruh kakitangan awam di Malalaysia. Juga didapati bahawa tidak terdapat perbezaan kecerdasan emosi berdasarkan faktor .6 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN Dapatan kajian ini telah menyokong beberapa kajian terdahulu dan beberapa konsep yang telah dikmukakan oleh beberapa orang pakar. Antara kajian lanjutan yang dicadangkan adalah seperti berikut: i. Jumlah sampel yang sedemikian mungkin masih kurang memadai untuk dibuatkan generalisasi bagi keseluruhan guru-guru di Malaysia. Tujuh domain kecerdasan emosi yang dimaksudkan ialah "Kesedaran kendiri. empati. dapat melihat kemungkinan wujudnya domain-domain lain mengikut konteks tempatan. Negeri Sembilan. regulasi kendiri.97 5.

maju mundurnya sesebuah pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang melaksanakannya. dapatlah dirumuskan bahawa guru-guru sangat berperannan dalam menentukan kecemerlangan pendidikan di sekolahsekolah. . menyeluruh dan sesuai dengan isu semasa yang sedang hangat diperbincangkan. Untuk mewujudkan kecemerlangan pendidikan. guru-guru mungkin sering terdedah dengan pelbagai tingkahlaku agresif yang selama ini mungkin jarang dijumpai sekolah-sekolah. Untuk hal yang demikian guru perlu menghadapi dengan berhati-hati agar generasi penerus bangsa ini tetap tumbuh dan berkembang serta bermanfaat untuk masa yang akan datang. Memandangkan kajian hanya cuba melihat profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah. Adalah dicadangkan untuk kajian yang akan datang dapat dilakukan dengan menggunakan kaedah lain bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas. disamping keterampilan mendidik dan kecerdasan intelektual. 5. kajian ini juga boleh diaplikasikan kepada guru-guru sekolah rendah atau institusi awam dan swasta serta pengarahpengarah. Guru-guru adalah orang yang paling hampir dengan pendidikan. mungkin akan lebih baik lagi apabila masing-masingnya mempunyai kecerdasan emosi yang bagus.7 RUMUSAN Berdasarkan huraian dan perbincangan dalam bab V ini. Kecemerlangan guru-guru dalam menentukan masa depan pendidikan.98 jantina dan peringkat umur yang berbeza. iv. menurut hemat pengkaji. sesuai dengan wawasan 2020 (Malaysia ingin menjadikan pendidikan bertaraf dunia). jabatan-jabatan pendidikan ataupun sektor-sektor lain yang memerlukan perkhidmatan kemanusiaan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih.

perlu memikirkan satu formula dan mengambil berat tentang bagaimana untuk meningkatkan kualiti guru-guru dengan pelbagai keterampilan dan ilmu serta kecerdasan emosi. . Kerana penyelidikan telah banyak membuktikan bahawa kecerdasan emosi sangat berperanan penting dalam meraih sesebuah kejayaan. semua pihak yang terkait dengan pendidikan.99 Maka untuk mewujudkan hasrat yang sedemikian besar itu.

Emotional intelligence: keeping your job. D. C. 31. & Goleman. B.. Bar-On. R. Bruhn. L. Chaplin. 1990.). Ed. M. Tekanan in Teaching: A Study of Occupational tenans and its determinants on job satisfaction and career commitment among primary schoolthechers. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Bar-On. Brown. assessment. Six pillars of self esteem. The Career Development Quarterly 37: 306-314.L. 1981. 165-699. Educational Psycholog. Trends and Issues Alert No. Corey. & Razavieh. Introduction to research in education. New York: A Fireside Book. and application at home. Jacobs. Arizona: Zephyr Press.(24 Januari 2002) Borg.ke5. (Pnyt. S. New York: Bantam Brewer. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.P. . development. Branden. Dlm. G. C & Campbell. & Falzon.100 RUJUKAN Ary. 21 November Berita Harian. N. Alih bahasa oleh. dan Parker. The emotionally intelligent workplace. 2000. 2000. J. Cherniss. & Corey. San Francisco: Jossey-Bass. S.R. 1996. Atan Long. Ke-5. Groups: process and practice. (Pnyt. 1997. Dictionary of Psychology. G.T Raja Grafindo Persada.D. Ed. 24 Ogos. Emotional and social intelligence: insights from the Emotional Quotient Inventory. 1991. hlm. The 7 habits of highly effective people.21 November Berita Harian. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. R. Covey. A. 1991. 2001. D. Rhythms of learning: creative tools for developing lifelong skills.A.. 1978. 363-388. R. 1999. 9 (CD-ROM) ERIC 1992-Jun 2001. J. Tucson. school.) 2001. 1993. Jun. The handbook of emotional intelligence: theory.C. Berita Harian. Kartini Kartono. D. and in the workplace.G. 1995. M. Riding. Jakarta: P. 2000. C. San Francisco: Jossey-Bass. Psikologi Pendidikan. J. Job stress: An Opportunity for Professional Growth. 1989.

E. The new leaders: Transforming the art of leadership into the science of results. Dlm. London: William Heiemann Ltd.Tobias.. Prosiding Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan 2002. D. M. VA: ASCD. 2001. Goleman. F.. The emotionally intelligent workplace (atas talian) (28 Mac 2002). 1999. Goleman. 1997. 1996.K. Frey. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002. New York: Bantam Books. Cherniss.Alex Trikantojo Widodo. & Goleman. kepuasan kerja dan implikasinya terhadap proses pengajaran-pembelajaran di sekolah: satu kajian ke atas guru-guru sekolah menengah di Kota Kinabalu.. C. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM. 13-26 . Dewan bahasa & Pustaka. R. Gardner. Zinns. 1999. Jakarta: PT. Dlm Cherniss. Emotional intelligence: Issues in paradigm building. New York: Bantam Books. A. M. S.S. 1994. & Staley.J. Alexandria. dan Friedlander. London: A Little. A theory of objective self awareness. R. Thousand Oaks: SAGE Publications.P. Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Punk prestasi. D. dan Goleman. A.J. Emotional intelligence: issues in paradigm building. Frames of mind. 1995. New York: Bantam Books. Weisberg. 2002. Goleman. Elias. B. Goleman. New York: Academic Press. Tekanan pekerjaan. Brown Book. 1972. How to design surveys. D. D. D. Kecerdasan emosi untuk mencapai puncak prestasi.. Promoting Social and Emotional Learning: guidelines for educators. R. Homewood. R.E. D.F. Elias. K.) 2001. 1983.E. Goleman. Illinois: The Dorsey Press. The emotionally intelligent workplace. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Greenberg.101 Chua. N..A. Alverson. N. 1995.Gramedia Utama. San Francisco: Jossey-Bass. C. Boyatzis. Kamus dewan.. D. 1979. & Wicklund. Raising emotionally intelligent teenagers. hlm. 2001. Sabah. Goleman. 1999. R. dan Adi Fahrudin.S.M. New York : Harmony Books. Educational psychology and instructional decisions. 2000.. Kessler. Duval.). . B. G. & Shriver. M. T. DuBois.S. H. 2002. S. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. J. D. Fink. D. (pnyt. Hanes. M. & Mckee. Kualalumpur. Working with emotional intelligence.Terj.P. Goleman.T. Schwabb-Stone.. (pnyt. 2002. Psikologi Islami. Dmaludin Ancok & Nashori Soroso.

J. P. Bandung : Remaja Rosdakarya. Pacific Groove: Brooks/ Cole Publishing Company. Tesis Sarjana. Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. 1995. Z. Terj. Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. 1994. Pola pemilihan respons menangani ketegangan dan hubungannya dengan punca ketegangan di kalangan guru-guru. Emotional intelligence development differences in boys and girls between 4 to 6 years of age (MS) Universiti Putra Malaysia. Inday. 14 Mac: W 6 Noriah Mohd Ishak.htm (18 Julai 2002). Muhamad Jantan. R. Teachers’ identity and personality: Changes and Challenges. Determining sample size for research activities. (atas talian) http:// www. 4 Januari: 3. S. S. 2002. Lester D.. Guru di England hadapi beban kerja berlebihan. Krejcie. Affective components in the education of the gifted. & Salovey. Membina ibu bapa profesional dalam konteks psikologi keibubapaan.org/fulltxt1. Utusan Malaysia. CA:Counseling Psychologist Press. Bina ilmu. 1989. & Alice.Universiti Kebangsaan Malaysia. 30:607-610.S. Maslach burnout inventory Manual (2nd Ed). Jowati Juhary. 1994. D. Kestabilan emosi guru: perbandingan antara pensyarah dan pelajar. Educational and psychological measurement. Psikologi pendidikan suatu pendekatan baru. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Muchinsky. Surabaya: PT.102 Gore.M. Muhibbin Syah. New Straits Times. Bandung: C. Jackson. Gifted Child Today Magazine 23(4): 36-40 (CD-ROM) ERIC 1992-Jun 2001 (24 Januari 2002).D. Kasijan. Kamus Psikologi. 2002. Caruso. S. 2000. dan Morgan.V. K. .Polo Alto. 2000. 2000.V Armico. 1997. ke-5. (CDROM) ERIC 1992-Jun 2001 (24 Januari 2002). 1970. Psychology applied to work. Maslach. D. Ed. Jurnal Teknologi 32 (E): 1-10. Henry.R. 1999. Psikologi Pendidikan. Enhancing students emotional intelligence and social adeptness. Johnson. Mayer. 2000. C. Texas mom convicted of murder. 1984. 2002. Prosiding Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan 2002.E. Mohd Najib Ghafar. S.eqi. W. P.W. 1993.

Saadi.RMK-8 Kategori EAR. Prosiding seminar kebangsaan profession pergurun. Zuria Mahmud. Noriah Mohd Ishak..2002. How to raise a child with a high EQ. J. 2002. Research in Education. J. Saunders. On Emotional Intelligence: a conversation with Daniel Goleman. Peters.A. R. Teaching as a performing art. Terj. 15 Mac. 2001. P.. 66: 65-75. Choosing and judging teachers: what heads and student teachers think matter. Perkins. Beveridge.103 Noriah Mohd Ishak. pelajaran. V. & Serna. Hubungan antara tanggungjawab kepada diri. New Straits Times. K. Outsmarting IQ. 1995. L. 2003. & Newton. Strategies for teaching learners with special needs. Newman. Upper Saddle River. Social Skills in Interpersonal Communication. New York: HarperCollins Publisher. 2002. New York: Teachers College Press. New Jersey: Merrill Prentice-Hall Inc. 2001.. New York: The Free Press. M. L. Tensions of teaching: beyond tips to critical reflection. Crass. London: Croom Helm Ltd. New York : Teachers College Press. J. Educational Leadership 54(1): 6-11 (CD-ROM) PsycINFO 1999-2000 (24 Januari 2002).. Bandung: Penerbit Kaifa. pelajar dan masyarakat di kalangan guru-guru. Manning. J. D. 1981. New Straits Times. Ary Nilandari. Siti Rahayah Ariffin dan Manisah Mohd Ali. Kepintaran Emosi di Kalangan Pekerja di Malaysia. Kimpton..R. D. 2003... Jurnal Pendidikan. Research in Education 66: 54-64. 1998. H. Ed. Mc Tavish. Patton. Segal.. Sarason. I. Newton.B. W. Pelajar dan Masyarakat di Kalangan Guru-guru. An attitudes to school for primary school children. S. D. Melejitkan kepekaan emosional. & Dickson. Jilid 24: 548-555. J. 14 Mac. Zuria mahmud.. 1997. S. J. E. O’Neil. E. . J. Hughes. Polloway. 1996. P. Owen. Harding. M.Ali. Hubungan antara Tanggungjawab Kepada Diri. Zuria Mahmud. Albright. Siti Rahayah Arifin dan Manisah mohd... 1997. C. Jilid 1: 184-187. S. Pelajaran. 2001. E. Noriah Mohd Ishak. 1999. L. Prosiding IRPA. Wastie. Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan malaysia. ke-7.D... Shapiro. Millen. & Leung.

Assessing your emotional IQ. & D’Rozario.( 24 Januari 2002). (24 Januari 2002). The relationships of the emotional intelligence inventory. 2000. Effect of gender and GPA on emotional intelligence. 2000. Universiti Kebangsaan malaysia. Teaching Music 4 (1): 42-43 (CD-ROM) ERIC 1992-Jun 2001 (24 Januari 2002).S. Emotional intelligence at work. 1996.). 21(1): 9-17. Sternberg. Wan Ashiba. T. Kecerdasan emosi di kalangan guru sekolah menenga berasrama penuh dan sekolah harian. Professional notes. San Francisco: Jossey-Bass. 1999. H. W. New York: Simon & Schuster. Bandung: Kaifa Utusan Malaysia. 1998. London: Arrow Books. (24 Januari 2002). San Francisco: Jossey-Bass. April. Wilks. Successful intelligence . 1996. (CD-ROM) ERIC1992-Jun 2001. 2002.104 Sherrington. . P.1998. V. Teaching and Learning. Sutarso. R . 2003. Utusan Malaysia. 24 Februari. Dlm Young. T. 2000. 2003. Stufft. Wiersma. Intelligent emotion. (CDROM) ERIC 1992-Jun 2001. (pnyt. 1999. H. Kertas projek Sarjana. C. Taufik.T. ke-3. Tapia. Nature and bodily mechanisms of emotion. P.1996.Dissertation Abstract International: Section B: The Sciences and Engineering (CD-ROM) PsycINFO 1999-2000. Sutarso. M. Portraits of outstanding and inadequate teachers in Singapore: The impact of emotional intelligence. 2004. Gender differences on the emotional intelligence inventory(EQI)(marital status). Needham Heights: Allyn & Bacon. Motivation and emotion: a survey of the determinants of human and animal activity. 4 Januari. . Weisenger. Revolusi IQ dan EQ. F. P. D. Skovholt. Research method in education: an introduction.J. W.1966. Ed. Utusan Malaysia. Emotional intelligence at work. and others. 2001. New York: John Wiley & Sons Inc. Weisenger. 1966.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful